Page 7

Kje so moji kljuËi? V prihodnosti bomo odklepali vrata kar s prstom - brez kljuËa ali kartice Danes sodi kljuË med najbolj nepogreπljive predmete v naπih æepih ali torbicah, toda tudi med predmete, ki nam povzroËajo najveË preglavic in nevπeËnosti. KljuËe zgubljamo, jih nenehno iπËemo, trgajo nam æepe, pa tudi niso ravno najboljπa protivlomna zaπËita. Pri najveË vlomih v stanovanja, poslovne prostore, varovana obmoËja itd. gre za poπkodbo kljuËavnice, zlomljeni cilinder, ponarejen ali ukraden kljuË. Toda, ko govorimo o varnosti in varovanju, nimamo v mislih samo vrat v stanovanjski ali poslovni objekt, temveË tudi zaπËito osebnih raËunalnikov, mobilnih telefonov in internetnih storitev, zaπËito motornih vozil, strojev in drugih vrednih predmetov pred nepooblaπËeno uporabo ali dostopom, prepreËevanje tatvine in poneverb pri finanËnih transakcijah, πe posebno elektronskih storitev, vkljuËujoË plaËila s kreditnimi karticami in plaËili preko interneta, omogoËanje dostopa do delovnih mest, skladiπË, vojaπkih podroËij in podroËij poviπane varnosti, nadzor dostopa do storitev javnega prevoza, posebno v zraËnem prometu, preverjanje identitete posameznika osebnih in podobnih dokumentih.

TRADICIONALNI SHOTOKAN

KARATE najboljøa rekreacija za uspeøne podjetnike

S tradicionalnim karatejem se lahko ukvarjate pri katerihkoli letih, kontrolirano, varno, brez poπkodb, v druæbi podobno misleËih. Ukvarjanje s tradicionalnim shotokan karatejem vas bo resniËno re kreiralo, ponovno napolnilo z novo energijo in oblikovalo vaπe telo in duh, da bosta kos izzivom vsakodnevnega zasebnega in poslovnega æivljenja. JAPONSKI MOJSTER

TAKASHI TOKUHISA Pobrskajte ali pokliœite: WWW.TAKASHIDOJO.TK • 041 255 188

Preverjanje mora biti zanesljivo, hitro in za primerno ceno. Danes tovrstno preverjanje temelji na varnostnih karticah, obeskih, geslih, PIN kodah, podpisih ali celo na prepoznavanju osebe s strani varnostnika ali vratarja. Vsi ti naËini so glede na zahteve v modernem svetu, postali nezanesljivi in zelo omejeni. Zdi se, da prava reπitev prihaja z biometrijo. BiometriËni naËin identifikacije posameznika temelji na majhnem πtevilo fiziËnih znaËilnosti, ki so lastne izkljuËno eni osebi. Mednje spadajo barva glasu, naËin hoje, znaËilnosti obraza, vzorec πarenice, odtis dlani in prstov. Najbolj dozorel, napreden in najrazvitejπi naËin je preverjanje na osnovi prstnih odtisov.Zaradi uporabe biometriËnih lastnosti, ki so dane le enemu Ëloveku, je zloraba ali kopiranje onemogoËeno. Tako je avstrijski proizvajalec EKEY Biometric Systems izbral tehnoloπko najnaprednejπi in uporabniku prijazen naËin ter tako z druæino naprav TOCAaccess Light dosegel najπirπi krog kupcev. Sistem dovoljuje vnos tudi do 99 prstnih odtisov, oziroma uporabnikov. Uporabnike lahko po æelji vnaπamo, briπemo, omogoËamo zaËasen dostop brez kakrπnihkoli stroπkov izdelave kljuËev, magnetnih kartic in brez nevarnosti zlorabe. V podjetjih ni potrebno veË menjavati kljuËavnic, Ëe sluæbo zapusti nezanesljiv zaposleni - dovolj je, Ëe ga izbriπemo iz datoteke. Doma dragemu sorodniku, ki je priπel na nekajdnevni obisk, preprosto vnesemo prstni odtis v spomin naprave in ko po nekaj dnevih odide, ga spet preprosto izbriπemo. Celo Ëistilnemu servisu ali hiπni pomoËnici lahko na ta naËin omogoËimo vstop samo npr. med deseto in drugo uro dopoldne. Otrokom lahko omogoËimo odklepanje vrat brez strahu pred izgubo ali krajo kljuËev. Itd. Zdaj ´odklepanje´ s prstom prihaja tudi na naπe træiπËe, cene pa se zdijo πe kar sprejemljive, saj osnovni sistem, ki bo zadovoljil πtevilne potrebe, dobite pri slovenskem zastopniku, podjetju Linde mpa iz Ljubljane, æe za 99.000 SIT.

Podjetnik Podjentiku Marec 2005  
Podjetnik Podjentiku Marec 2005  

Podjetnik Podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo – dr...

Advertisement