Page 5

Volkswagen Caravelle PrivlaËna tudi od zadaj! S proizvodnjo novega Transporterja in Multivana (l. 2003), je tovarna Volkswagen Nutzfarzeuge postavila nove in πe trdnejπe temelje velikoprostorskih limuzin. Na osnovi omenjenih modelov je zasnovana tudi velikoprostorska limuzina Caravelle, ki s svojimi odlikami ponuja zahtevnejπim strankam izjemno udobje, prostornost, varnost in zanesljivost, v kompaktni karoseriji. Volkswagen Caravelle je velikoprostorska limuzina z do

in ste torej odprti za spremembe in nove dogodivπËine. Z veliko moænosti dodatne opreme je lahko Caravelle πe privlaËnejπa, tudi od zadaj! Na voljo je s kratko ali dolgo medosno razdaljo. Pri slednji je æe tako prostoren prtljaæni prostor podaljπan πe za 400 mm. Namesto serijskih dviænih zadnjih vrat se lahko odloËite za krilna vrata, ki vam bodo omogoËala laæji direktni dostop do prtljage, ki jo æelite prepeljati s seboj. Serijska dvosedeæna klop z naslonom za roke v prvi sedeæni vrsti potniπkega prostora omogoËa laæji dostop do druge sedeæne vrste, kjer je serijska 3-sedeæna klop. Vsa naslonjala sedeæev v potniπkem prostoru je moæno poklopiti v vodoraven poloæaj, poleg tega pa je moæno tako poklopljene sedeæe preklopiti πe za eno stopnjo - v navpiËni poloæaj, s Ëimer pridobimo, predvsem v prtljaænem prostoru, dodaten prostor po dolæini.

skupno 9-imi sedeæi in bogato serijsko opremo, z vkljuËenimi vrhunskimi varnostnimi elementi (ABS, EDS, ASR, MSR in ESP) ter elementi, ki zagotavljajo prijetno udobje voznika in vseh potnikov. Kot poslovno, druæinsko ali veËnamensko vozilo, se Caravelle vedno izkaæe kot zanesljiv partner, ki omogoËa, da ostanete vedno v gibanju

Drsnih vrat na obeh straneh potniπkega prostor bodo veseli predvsem vaπi sopotniki, ravno tako pa bodo navduπeni nad moænostjo loËenega upravljanja avtomatske klimatske naprave CLIMATRONIC v celotnem potniπkem prostoru. Za vse navedene prednosti in dodatne moænosti se o vozilu pozanimajte pri pooblaπËenem trgovcu z gospodarskimi vozili Volkswagen. VeË informacij boste naπli tudi na spletnem naslovu www.vw-gospodarska.com. Pa sreËno in udobno voænjo vam æelimo!

Frizerski studio ČOPEK • Gorazdova 17 • Ljubljana • tel.: 01 505 79 14

»e pokliËete in se naroËite, nikoli ne Ëakate. Poskrbimo za vso druæino

Podjetnik Podjentiku Marec 2005  
Podjetnik Podjentiku Marec 2005  

Podjetnik Podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo – dr...

Advertisement