Page 1

Zaloænik: Virgo.Com., d.o.o., distribucija: Poπta Slovenije

Foto: FOTOSPRING

Informativno glasilo in katalog medpodjetniπkega poslovanja in ponudb. Naklada: 70.000 izvodov, distribuirana na vse podjetniπke naslove v Sloveniji.

Volkswagen Caravelle

V roke tistemu, ki skrbi za uspeπnost in poslovno rast podjetja


www.borza.org

Preprost korak do svetovnega trga Mednarodna BORZA ponudb in povpraπevanj je projekt Gospodarske zbornice Slovenije, ki ga je le-ta razvila kot pomoË in podporo slovenskim podjetnikom pri iskanju poslovnih priloænosti, hkrati pa je namenjena tujim podjetjem, ki iπËejo poslovne partnerje v Sloveniji. GZS razvija in nadgrajuje program BORZA æe vse od leta 1989. V letu 2003 sta k nadgradnji BORZE pristopila partnerja v skupnem projektu Pospeπevalni center za malo gospodarstvo in Obrtna zbornica Slovenije, kar je dalo BORZI nov zagon.

Program BORZA smo nadgradili z novostmi, ki podjetjem πe v veËji meri omogoËajo iskanje ustreznega partnerja, partnerstvo vseh treh institucij pa zagotavlja boljπo podporo ter veËjo prepoznavnost sistema doma in na tujem. V bazi BORZA je letno veË tisoË aktualnih poslovnih oglasov - povpraπevanj in ponudb proizvodov, storitev, tehnologij, skupnih vlaganj, poslovnih prostorov... Doba oglaπevanja je eno leto oziroma do realizacije, z moænostjo podaljπanja. »eprav v BORZI oglaπujejo tudi velika podjetja, je namenjena predvsem malim, srednje velikim podjetjem in obrtnikom, ki dobijo v okviru postavljene podporne mreæe vseh treh partnerjev pomoË in nasvete pri iskanju poslovnih partnerjev in moænost brezplaËne promocije v Sloveniji in tujini. Uporabnik lahko svoj poslovni oglas vnese sam preko spletnih strani www.borza.org, ali uporabi tiskani prijavni obrazec, v tem primeru za vnos poskrbi mreæa podpornih institucij. Za podjetja, podjetnike in obrtnike je oglaπevanje na slovenskem in na tujih trgih BREZPLA»NO, plaËljiv je le WCN sistem, vendar je cena za Ëlane partnerskih institucij precej niæja. Ponudbe in povpraπevanja objavljamo v slovenskih in tujih medijih. Objave v Sloveniji: Glas gospodarstva, ki ga prejema preko 50.000 podjetij, Obrtnik, ki ga prejema preko 50.000 obrtnikov, Informator, ki ga prejema veË tisoË naslovnikov, Naπ poroËevalec Maribor - Ëasopis Obrtne obmoËne zbornice Maribor, Primorski glas regije, Ëasopis ObmoËne gospodarske zbornice za Primorsko, v specializiranih Ëasopisih: revija Les, Lesarski utrip, Gradbenik, Tekstilec, v elektronskih medijih, lokalnih glasilih na radijskih postajah. Objave v tujini: Business Proposals from Slovenia, ki ga poπiljamo na naπe ambasade, predstavniπtva v tujini, tuje ambasade in predstavniπtva v Sloveniji, tuja podjetja in informacijske centre; BFAI - nemπki zvezni urad, ki poslovne oglase nadalje distribuira v mreæi nemπkih zbornic; preko World Chambers Network - WCN smo povezani v mreæo 10.000 zbornic po svetu. Od leta 1996 je v WCN oglaπevalo æe preko 4.000 slovenskih podjetij, ki beleæijo velik odziv na svoje poslovne oglase. NOVOSTI BORZE: • Klub BORZA -BrezplaËno Ëlanstvo v KLUBU BORZA zagotavlja redno prejemanje novih objav iz izbranih panog po elektronski poπti (enovice) in redno obveπËanje ponudnika o objavah drugih oglaπevalcev, ki ustrezajo njegovi ponudbi ali povpraπevanju (match-making). V sistem BORZA je vgrajen avtomatski proces iskanja ujemanja vpisanih poslovnih oglasov, ki primerja vsako vpisano ponudbo in povpraπevanje z vsemi ostalimi. NaroËniki na match-making prejmejo dobljene rezultate novih poizvedb vsako jutro na svoj elektronski naslov. V Klub BORZA se lahko vËlanijo le uporabniki, ki ob prijavi navedejo veljavni elektronski naslov. • Nov program uvaja registracijo pri vnosu oglasa preko interneta. Registracija, ki je brezplaËna, uporabnikom olajπa vse nadaljnje vnose poslovnih oglasov. • Program BORZA omogoËa sledenje zadetkov - πtevilo ogledov njihovih poslovnih oglasov; uporabnik lahko kadarkoli dobi informacijo o tem, koliko uporabnikov se je zanimalo za njegov oglas. • Podjetjem in podjetnikom, ki ne æelijo objave svojih naslovnih podatkov, omogoËamo izbiro posrednika. Posrednik je lahko drugo podjetje ali pa to funkcijo brezplaËno prevzame ena izmed partnerskih institucij, ki si jo uporabnik izbere. PODPORNA MREÆA INSTITUCIJ V SLOVENIJI IN TUJINI Program BORZA æe deluje in bo deloval na razliËnih lokacijah v Sloveniji in tujini. V Sloveniji so to vse obmoËne gospodarske zbornice (13), obmoËne obrtne zbornice (62), lokalni in regijski podjetniπki centri (17). V tujini je to mreæa BCN - Business Cooperation Network, ki æe aktivno deluje pod okriljem Pospeπevalnega centra za malo gospodarstvo v petih dræavah bivπe Jugoslavije; dogovarjamo se z mreæo gospodarskih zbornic bivπe Jugoslavije SE-CCI; z zborniËnimi predstavniπtvi v Sarajevu, Beogradu in Priπtini; z avstrijsko, italijansko, belgijsko in bolgarsko gospodarsko zbornico. Projekt BORZA smo prviË predstavili na 36. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Gospodarsko zbornico Slovenije - Poslovno informacijsko srediπËe Infolink, Pospeπevalni center za malo gospodarstvo, Obrtno zbornico Slovenije oziroma na obmoËne gospodarske zbornice, na obmoËne obrtne zbornice ter na lokalne in regijske podjetniπke centre. Gospodarska zbornica Slovenije DimiËeva 13 1504 Ljubljana tel.: 01 58 98 102, 58 98 000 faks: 01 58 98 100 e-poπta: borza@gzs.si www.gzs.si

Pospeπevalni center za malo gospodarstvo Dunajska 156 1000 Ljubljana tel.: 01 58 91 890 fax: 01 58 91 885 e-poπta: borza@pcmg.si www.pcmg.si

Obrtna zbornica Slovenije Celovπka 71 1000 Ljubljana tel.: 01 58 30 500 fax: 01 58 30 596 e-poπta: borza@ozs.si www.ozs.si Tanja Jamnik


Dan, ki ste ga æe dolgo Ëakali... eËina podjetij in podjetnikov oglaπujemo svoje izdelke in storitve bolj ali manj V intenzivno predvsem konËnim potroπnikom. In vendar je to samo vrh ledene gore. VeËino vsega prometa se opravi med samimi podjetji, temu bistvenemu delu naπega poslovanja pa posveËamo vse premalo pozornosti in oglasnih aktivnosti.

Podjetnik podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo - drugim podjetnikom. Kar si æelimo, je revija, sicer s preteæno oglasno vsebino, toda tudi zanimivimi prispevki z razliËnih podroËij, ki zanimajo podjetnike, ki bo zagotavljala, da bo vaπ oglas priπel v roke pravih oseb, ki odloËajo o nakupu vaπega izdelka ali uporabi vaπe storitve. PrepriËani smo, da niË ne prepriËa bolje, kot prav oglas, objavljen v reviji, ki je pisana na koæo vaπim potrebam (in problemom). 70.000 izvodov revije bo πlo skozi roke najmanj 150.000 aktivnih ljudi, takih, kot ste sami. VeËina izmed njih ima druæine, nadpovpreËne dohodke in tudi osebno velike potroπniπke potrebe. Zato boste, πe zlasti Ëe je vaπ izdelek ali storitev namenjen tudi πiroki potroπnji, resniËno na pravi poti. V rokah imate prvo πtevilko. PrepriËani smo, da bo æe druga veliko boljπa in obseænejπa. Da o tretji ne govorimo. Pripravljamo tudi vrsto zanimivih novosti, nagradne igre, promocijske akcije. Odvisno od interesa, bomo organizirali tudi regijsko ponudbo (ali πe oæje), ponudbo posameznih panog ali pa celo, kot prilogo, ponudbo enega samega proizvajalca. Pri tem pa nam bodo v veliko pomoË tudi Vaπe ideje in predlogi. KonËno, Podjetnik podjetniku je predvsem Vaπa revija, namenjena vam in vaπim interesom. Izkoristite jo celostno in v celot.

Vaπ urednik

Oglaπujte, da vas ne bi preglasili! flPodjetnik podjetniku« je najboljπi oglasni medij za ponudbo vseh proizvodov in storitev, ki so namenjeni drugim podjetnikom in podjetjem. Toda ne samo to: 70.000 slovenskih podjetnikov so tudi sami potroπniki, ki potrebujejo vse - od zobne πËetke do avtomobila.

Træenje oglasnega prostora v glasilu Podjetnik podjetniku Media Terra d.o.o._Parmova 25_1000 Ljubljana Tel.: 01 280 8 654_GSM: 051 354 606_Faks: 01 280 8 650 e-mail: mediaterra@virgocom.si


Volkswagen Caravelle PrivlaËna tudi od zadaj! S proizvodnjo novega Transporterja in Multivana (l. 2003), je tovarna Volkswagen Nutzfarzeuge postavila nove in πe trdnejπe temelje velikoprostorskih limuzin. Na osnovi omenjenih modelov je zasnovana tudi velikoprostorska limuzina Caravelle, ki s svojimi odlikami ponuja zahtevnejπim strankam izjemno udobje, prostornost, varnost in zanesljivost, v kompaktni karoseriji. Volkswagen Caravelle je velikoprostorska limuzina z do

in ste torej odprti za spremembe in nove dogodivπËine. Z veliko moænosti dodatne opreme je lahko Caravelle πe privlaËnejπa, tudi od zadaj! Na voljo je s kratko ali dolgo medosno razdaljo. Pri slednji je æe tako prostoren prtljaæni prostor podaljπan πe za 400 mm. Namesto serijskih dviænih zadnjih vrat se lahko odloËite za krilna vrata, ki vam bodo omogoËala laæji direktni dostop do prtljage, ki jo æelite prepeljati s seboj. Serijska dvosedeæna klop z naslonom za roke v prvi sedeæni vrsti potniπkega prostora omogoËa laæji dostop do druge sedeæne vrste, kjer je serijska 3-sedeæna klop. Vsa naslonjala sedeæev v potniπkem prostoru je moæno poklopiti v vodoraven poloæaj, poleg tega pa je moæno tako poklopljene sedeæe preklopiti πe za eno stopnjo - v navpiËni poloæaj, s Ëimer pridobimo, predvsem v prtljaænem prostoru, dodaten prostor po dolæini.

skupno 9-imi sedeæi in bogato serijsko opremo, z vkljuËenimi vrhunskimi varnostnimi elementi (ABS, EDS, ASR, MSR in ESP) ter elementi, ki zagotavljajo prijetno udobje voznika in vseh potnikov. Kot poslovno, druæinsko ali veËnamensko vozilo, se Caravelle vedno izkaæe kot zanesljiv partner, ki omogoËa, da ostanete vedno v gibanju

Drsnih vrat na obeh straneh potniπkega prostor bodo veseli predvsem vaπi sopotniki, ravno tako pa bodo navduπeni nad moænostjo loËenega upravljanja avtomatske klimatske naprave CLIMATRONIC v celotnem potniπkem prostoru. Za vse navedene prednosti in dodatne moænosti se o vozilu pozanimajte pri pooblaπËenem trgovcu z gospodarskimi vozili Volkswagen. VeË informacij boste naπli tudi na spletnem naslovu www.vw-gospodarska.com. Pa sreËno in udobno voænjo vam æelimo!

Frizerski studio ČOPEK • Gorazdova 17 • Ljubljana • tel.: 01 505 79 14

»e pokliËete in se naroËite, nikoli ne Ëakate. Poskrbimo za vso druæino


Transportni voziËki Transportni voziËki so nepogreπljiv del opreme pri logistiki vseh vrst blaga. Æe v daljni zgodovini je bil izum kolesa in nato izdelava preprostega voziËka velikanski doseæek in izjemna pomoË takratnemu Ëloveku. Kljub dolgi zgodovini pa transportni voziËki vse do danes niso izgubili na pomenu. Nasprotno, sodobne logistike z blagom si danes brez transportnih voziËkov ne moremo predstavljati! Prav tako so transportni voziËki nepogreπljivi z vidika varstva pri delu. »e delavec tovor prenaπa ali dviga, si lahko poπkoduje hrbtenico, sklepe itd., pri prevaæanju tovora z voziËki pa se temu izognemo. Pred nakupom transportnih voziËkov je potrebno dobro premisliti za kaj jih potrebujemo, predvsem je potrebno upoπtevati: maksimalno velikost voziËka (dvigala, vrata!), potrebno nosilnost, vrsto koles (polna guma, brezsledna guma, pnevmatike poliamid...), material iz katerega je izdelan (jeklo, aluminij, nerjaveËe jeklo...), izvedbo itd. Obstaja namreË zelo πirok izbor voziËkov - od univerzalnih pa vse do specialnih izvedb. Uporabljeni materiali 1. Jeklo je najbolj pogosto uporabljen material. Je zelo trdno in nezahtevno za vzdræevanje. Seveda pa mora biti ustrezno zaπËiteno z barvo, ki je odporna na udarce. 2. NerjaveËe jeklo je odporno na korozijo in je primerno za voziËke, ki so izpostavljeni vlagi oz. kjer so visoke higienske zahteve (kuhinje, transport hrane, zdravstvo...).

3. Lahka litina je trdna kot jeklo, vendar bistveno laæja. Primerna je za voziËke, kjer je zelo pomembna lastna teæa (voziËke, ki jih prevaæamo s seboj v vozilih). 4. Leseni deli so lahko iz navadnih vezanih ploπË, MDF ploπË ali pa visokotrdnih specialnih ploπË, ki so odporne na udarce in vodo. Kolesa/leæaji Kolesa so najpomembnejπi del vsakega voziËka. Vrsta in velikost koles je odvisna od nosilnosti in namena voziËka. 1. Kolesa iz trde gume so zelo trpeæna in ne potrebujejo nikakrπnega vzdræevanja. Serijsko so iz Ërne gume, Ëe pa æelite, da ne puπËajo sledi, je potrebno izbrati kolesa iz sive gume! 2. Pnevmatike odlikuje majhen kotalni upor ter miren tek tudi po slabπem terenu. 3. Kolesa iz poliamida so odporna na kemikalije. 4. Kolesa iz poliuretana so primerna za kar najveËje obremenitve. Leæaji so pri manj zahtevnih voziËkih drsni, sicer pa valjËni ali celo krogliËni za najveËje obremenitve. Izvedbe voziËkov Obstaja veliko vrst voziËkov, toda omenimo samo nekaj najpogostejπih. Prekucni voziËki so primerni za hitro in enostavno manipulacijo raznovrstnega blaga (zaboji, kartoni, bela tehnika, vreËe...). Obstajajo zloæljivi prekucni voziËki, ki so idealni za dostavo blaga, saj zloæeni ne zavzamejo praktiËno nobenega prostora v vozilu. Tak voziËek bi morali imeti v svojih vozilih pravzaprav vsi. Zelo uporabni so voziËki za transport po stopnicah, saj to predstavlja enega veËjih transportnih problemov. Pred nakupom voziËka si dobro oglejte katalog proizvajalca, saj boste morda πele takrat ugotovili, kakπen voziËek potrebujete, ne bo pa πkodilo, Ëe se posvetujte s strokovnjakom.

ZAKAJ BI NOSILI, »E LAHKO PELJETE

V VE E» »

K KO OT T

4 45 50 0

R RA AZ ZL L II » »N N II H H

M MO OD DE EL LO OV V

IGIMEX trgovina in storitve d.o.o., BrnËiËeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01/561-15-04, faks 01/561-30-28 www.igimex.si, e-poπta: info@igimex.si


Kje so moji kljuËi? V prihodnosti bomo odklepali vrata kar s prstom - brez kljuËa ali kartice Danes sodi kljuË med najbolj nepogreπljive predmete v naπih æepih ali torbicah, toda tudi med predmete, ki nam povzroËajo najveË preglavic in nevπeËnosti. KljuËe zgubljamo, jih nenehno iπËemo, trgajo nam æepe, pa tudi niso ravno najboljπa protivlomna zaπËita. Pri najveË vlomih v stanovanja, poslovne prostore, varovana obmoËja itd. gre za poπkodbo kljuËavnice, zlomljeni cilinder, ponarejen ali ukraden kljuË. Toda, ko govorimo o varnosti in varovanju, nimamo v mislih samo vrat v stanovanjski ali poslovni objekt, temveË tudi zaπËito osebnih raËunalnikov, mobilnih telefonov in internetnih storitev, zaπËito motornih vozil, strojev in drugih vrednih predmetov pred nepooblaπËeno uporabo ali dostopom, prepreËevanje tatvine in poneverb pri finanËnih transakcijah, πe posebno elektronskih storitev, vkljuËujoË plaËila s kreditnimi karticami in plaËili preko interneta, omogoËanje dostopa do delovnih mest, skladiπË, vojaπkih podroËij in podroËij poviπane varnosti, nadzor dostopa do storitev javnega prevoza, posebno v zraËnem prometu, preverjanje identitete posameznika osebnih in podobnih dokumentih.

TRADICIONALNI SHOTOKAN

KARATE najboljøa rekreacija za uspeøne podjetnike

S tradicionalnim karatejem se lahko ukvarjate pri katerihkoli letih, kontrolirano, varno, brez poπkodb, v druæbi podobno misleËih. Ukvarjanje s tradicionalnim shotokan karatejem vas bo resniËno re kreiralo, ponovno napolnilo z novo energijo in oblikovalo vaπe telo in duh, da bosta kos izzivom vsakodnevnega zasebnega in poslovnega æivljenja. JAPONSKI MOJSTER

TAKASHI TOKUHISA Pobrskajte ali pokliœite: WWW.TAKASHIDOJO.TK • 041 255 188

Preverjanje mora biti zanesljivo, hitro in za primerno ceno. Danes tovrstno preverjanje temelji na varnostnih karticah, obeskih, geslih, PIN kodah, podpisih ali celo na prepoznavanju osebe s strani varnostnika ali vratarja. Vsi ti naËini so glede na zahteve v modernem svetu, postali nezanesljivi in zelo omejeni. Zdi se, da prava reπitev prihaja z biometrijo. BiometriËni naËin identifikacije posameznika temelji na majhnem πtevilo fiziËnih znaËilnosti, ki so lastne izkljuËno eni osebi. Mednje spadajo barva glasu, naËin hoje, znaËilnosti obraza, vzorec πarenice, odtis dlani in prstov. Najbolj dozorel, napreden in najrazvitejπi naËin je preverjanje na osnovi prstnih odtisov.Zaradi uporabe biometriËnih lastnosti, ki so dane le enemu Ëloveku, je zloraba ali kopiranje onemogoËeno. Tako je avstrijski proizvajalec EKEY Biometric Systems izbral tehnoloπko najnaprednejπi in uporabniku prijazen naËin ter tako z druæino naprav TOCAaccess Light dosegel najπirπi krog kupcev. Sistem dovoljuje vnos tudi do 99 prstnih odtisov, oziroma uporabnikov. Uporabnike lahko po æelji vnaπamo, briπemo, omogoËamo zaËasen dostop brez kakrπnihkoli stroπkov izdelave kljuËev, magnetnih kartic in brez nevarnosti zlorabe. V podjetjih ni potrebno veË menjavati kljuËavnic, Ëe sluæbo zapusti nezanesljiv zaposleni - dovolj je, Ëe ga izbriπemo iz datoteke. Doma dragemu sorodniku, ki je priπel na nekajdnevni obisk, preprosto vnesemo prstni odtis v spomin naprave in ko po nekaj dnevih odide, ga spet preprosto izbriπemo. Celo Ëistilnemu servisu ali hiπni pomoËnici lahko na ta naËin omogoËimo vstop samo npr. med deseto in drugo uro dopoldne. Otrokom lahko omogoËimo odklepanje vrat brez strahu pred izgubo ali krajo kljuËev. Itd. Zdaj ´odklepanje´ s prstom prihaja tudi na naπe træiπËe, cene pa se zdijo πe kar sprejemljive, saj osnovni sistem, ki bo zadovoljil πtevilne potrebe, dobite pri slovenskem zastopniku, podjetju Linde mpa iz Ljubljane, æe za 99.000 SIT.


AKCIJA 05.04 08.05.2005

od

do

STIROPOR FRAGMAT EPS 50 (SGP 12) rezane ploπËe iz ekspandiranega polistirena

CEMENT PC 30 v vreËah 25 kg

OPE»NI MODULARNI BLOK

TERMOBLOK TB-39

MALTIT v vreËah 40 kg TERMO TERVOL izolacija iz kamene volne STRE©NIK BRAMAC PROTECTOR

BETONSKO ÆELEZO V PALICAH rebrasto VALOVITKA V5-P-U vlaknocementna valovita kritina 5,5 valna ARMATURNE MREÆE

TERRA-R.B., d.o.o., Ljubljana Veleprodaja: Zaloπka 167, 1000 Ljubljana Tel.: 01 5201 650 e-mail: info@terra-rb.si

Maloprodajne enote: Ljubljana Peruzzijeva 165, Tel.: 01 2800 770 Ig 181, Tel.: 01 2862 005

Anhovo - Deskle Vojkova 1, Tel.: 05 3921 344 Pesnica pri Mariboru Pesnica 37, Tel.: 02 6530 071


NajveËje trgovine niso nujno najcenejπe:

Pri gradnji ali obnovi potrebujemo kakovostne materiale, prilagodljivost dobavitelja in ugodne cene. Vse to na enem mestu! KonËno je priπla pomlad, sneg je æe skoraj skopnel, lepo vreme pa vabi na sveæ zrak. Priπel je Ëas za urejanje okolice, obnovo stanovanj ali celo gradnjo nove hiπe. Vse, kar potrebujemo, je nekaj denarja, dobra volja in Ëas. In ravno pri slednjem se najveËkrat zatakne. Denar πe nekako zberemo, dobra volja ni problem, toda Ëas, kje ga dobiti? Pri tem je najveËja teæava, da veËino Ëasa porabimo za obiske trgovin, iskanje materiala, primerjanje cen ... In ko smo æe naπli tako trgovino, ugotovimo, da nima vsega in da bo doloËen material potrebno poiskati kje drugje. In tako se novi krog spet zaËne. Ko bi le naπli tako trgovino, ki bi imela vse, kar potrebujemo (Ëe pa sluËajno Ëesa nimajo, da nam v sprejemljivo kratkem roku dobavijo). Trgovino, ki bi imela primerljivo ugodne cene, kakovostno izbiro in dostavo na dom oz. gradbiπËe. Za vas smo preverili, kaj je novega na slovenskem trgu in zdi se, da obstaja reπitev tudi za takπne æelje. Reπitev se imenuje: mreæa trgovin TERRA-R.B! Poleg prodaje na debelo ima TERRA-R.B. tudi lastno maloprodajno mreæo. Maloprodajne enote TERRA-R.B. pokrivajo trenutno ljubljansko, novogoriπko in mariborsko obmoËje, v kratkem pa tudi breæiπko. Trgovine so resniËno bogato zaloæene s cementom, gradbenim æelezom, opeko, betonskimi izdelki, kritinami... Izbirate lahko tudi termoizolacije, hidroizolacije, fasadne sisteme, omete, keramiËne ploπËice, orodje in podobno skratka vse, kar potrebujete za gradnjo ali obnovo stanovanja, hiπe, vikenda ali urejanje vrta, dvoriπËa, sploh okolice vaπega bivaliπËa. Tudi to pomlad so se potrudili in svojim kupcem ponudili veË kot 100 artiklov po izrazito ugodnih cenah. In πe veË: blago vam brez zapletov dostavijo na æeleno lokacijo.

In zakaj je pametno kupovati v TERRI-R.B.? Na prvem mestu je kakovost: pri njih ne boste naπli nekakovostnega in cenenega blaga dvomljivega porekla. VeËina artiklov so izdelki uglednih slovenskih proizvajalcev s preizkuπeno kakovostjo. Kar zahtevamo od trgovca je prilagodljivost: ker so neposredno povezani s proizvajalci in imajo lastno prodajno mreæo razvejano po domala celotni Sloveniji, je proænost njihove ponudbe izredna; vse trgovine imajo bogato lastno zalogo in tudi v primeru, da katerega izdelka ni na zalogi v zadostni koliËini, se s pomoËjo lastnih skladiπË in transportnih sredstev potrudijo, da je katerikoli izdelek pred vaπimi vrati najkasneje 48 ur po naroËilu. In, seveda, ugodne cene: preverite in se prepriËajte tudi sami najveËje trgovine niso nujno najcenejπe! Enostavnejπa vodstvena struktura omogoËa podjetju TERRA-R.B. hitrost in uËinkovitost tudi pri oblikovanju cen, saj so stroπki njihovega dela bistveno niæji od tistih v velikih sistemih. Tako vam omogoËajo, da s ceno, ki jo plaËate za blago, poravnate dejansko vrednost blaga in ne tudi drage reæije. V podjetju TERRA-R.B. pa skrbijo tudi za sprotno obveπËanje kupcev o vseh novostih in ugodnostih, ki jih pripravljajo. V naslednjih dneh boste verjetno prejeli katalog pomladne akcije TERRA-R.B., Gradbeni materiali, ki vas bo prepriËal tako s ponudbo, kot tudi s pogoji nakupa. Toda, tudi Ëe kataloga ne dobite, jih obiπËite in se prepriËajte na lastne oËi. Katalog pa si lahko zagotovite tako, da ga naroËite na e-naslovu: info@terra-rb.si ali preprosto izpolnite spodnji kupon in ga poπljete na naslov: TERRA-R.B., Zaloπka 167, 1000 Ljubljana in videli boste, da je to resniËno ...


Podjetnikov najboljπi prijatelj Dobro zastavljen poslovni naËrt prinaπa podjetju poleg veËjega donosa in πiritve poslovanja tudi vse veË poslovnih dogodkov. Ali obstajajo preprosta in dostopna orodja, s katerim bom lahko kontroliral moje poslovanje in bo kljub πiritvi transparentno in obvladljivo? Obstajajo. Na kaj moram biti pozoren pri izbiri le tega? »e smo na zaËetku poslovanja nabavnik, prodajalec, knjigovodja, direktor in tajnica v eni osebi, se moramo pri πiritvi posla postopoma otresti vseh teh poslovnih funkcij in obdræimo le tiste, ki jih najboljπe obvladamo in ki prinaπajo podjetju najveËjo dodano vrednost. Na papirju se sliπi precej enostavno, vendar je v realnem æivljenju lastna razreπitev doloËenih funkcij precej teæka naloga. Zaupanja vredni in strokovno podkovani sodelavci so eden temeljnih pogojev za uspeπno poslovanje in rast podjetja. Sodelovanje in tvorno medsebojno komuniciranje so drugi temelj. Tretji temelj pa so zanesljivi in zaupanja vredni tehniËni flpripomoËki« za laæje obvladovanje poslovnih procesov. Eden kljuËnih tovrstnih flpripomoËkov« vsakega podjetja je dober informacijski sistem. Ker pa vsi ponudniki na trgu ponujajo flnajboljπe« sisteme, bomo nekoliko πirπe opredelili delovanje in funkcionalnosti dobrega informacijskega sistema. Celovit informacijski sistem reπuje in nudi informacijsko podporo veË poslovnim procesom - nabava, prodaja, knjigovodstvo,... Poleg tega nam mora v vsakem trenutku omogoËiti kvalitativno in kvantitativno analizo informacij sestavin poslovnega procesa. Dober flanalitik« je nujno potrebno orodje za podporo poslovnim odloËitvam. Morda ne na samem zaËetku poslovanja, kasneje pa je nujno potrebno omogoËiti dostop do informacijskega sistema in doloËitev nivoja uporabe za veËino zaposlenih. Zato mora sistem omogoËiti dokup mreæne verzije oz. delovanje po sistemu streænik/odjemalec. ©iritev storitvenega

ali trgovskega podjetja navadno spremlja otvoritev novih poslovnih enot (lokalov, trgovin, ...), zato mora imeti dober ponudnik informacijskega sistema æe razvit in preizkuπen POS modul za finanËno in blagovno vodenje teh maloprodajnih enot. Kaj pa, Ëe je vaπa osnovna dejavnost hotelirstvo ali pa morda organizacija gledaliπkih, filmskih, πportnih ali glasbenih prireditev? Ali pa morda æe razmiπljate o πiritvi svojega poslovanja tudi s tovrstnimi projekti. Ker gre za doloËeno specifiko pri poslovanju tovrstnih organizacijskih enot je dobro, Ëe vaπ ponudnik pozna ta podroËja dela ali πe boljπe, da æe ima uveljavljene reπitve. Pravi informacijski sistem mora podpirati in povezovati vse enote in oblike vaπega povezovanja v enotno podatkovno strukturo.

ter drugi. Tako bomo lahko podatke in informacije iz poslovanja lahko uporabili in nadalje obdelovali tudi v teh programih. Povezljivost pa mora biti obojestranska, saj bomo predvsem na zaËetku æeleli v informacijski sistem uvoziti razliËne baze strank, zaposlenih in prodajnih artiklov. V æelji po optimizaciji poslovanja seveda æelimo, da se je naπ informacijski sistem sposoben povezovati z drugimi sistemi npr. z naπim elektronskim banËnim sistemom, elektronskim poπtnim odjemalcem (Outlook, Outlook Express),.... OmogoËiti mora tako izvoze plaËilnih nalogov, kot tudi uvoz elektronskih izpiskov in enostavno poπiljanje dokumentov (predraËunov,...) po elektronski poπti. S tem prihranimo pri Ëasu, pa tudi natanËnost knjiæenja nalogov in plaËil je veliko veËja. »as pri preprostem opravilu, kot je prepisovanje πtevil in Ërk iz enega sistema v drugega, lahko koristneje uporabimo za opravila, pri katerih je dodana vrednost viπja. Birokrata naj igra nekdo (nekaj) drug, mi pa se bomo raje ukvarjali s tistim, kar najbolj znamo. Zelo priroËna je povezljivost informacijskega sistema z drugimi uporabniπkimi programi, kot so Microsoft Word, Excel

Na koncu je potrebno opozoriti πe na nekaj bistvenih elementov, na katere moramo biti pozorni pri izbiri ponudnika informacijskega sistema. Ponudnik naj bo podjetje z veË zaposlenimi. Pogosto se mojim kolegom dogaja, da so ostali brez podpore za svoj sistem, ker so razvijalci preprosto odπli v pokoj ali pa so se Ëez noË priËeli ukvarjati z drugim poslom. Zato kupujte sisteme, ki ima na naπem trgu vsaj 1000 aktivnih uporabnikov, saj boste tako na referenËnem seznamu ponudnika zagotovo naπli sorodno podjetje iz vaπe bliæine, ki vam bo lahko posredovalo izkuπnje pri uporabi sistema. Dober ponudnik bo za vas, kot potencialnega uporabnika, pripravljen brezplaËno ponuditi polnodelujoËo in vseobsegajoËo testno razliËico programa. Tone, podjetnik


Ob nakupu klimatske naprave Coolwex vam podarimo BREZPLA»NO montaæo v vrednosti 42.000 SIT* S klimatskimi napravami Coolwex je œivljenje bolj zdravo, kakovostno, udobno, varåno in varno. Za to poskrbita najmodernejæa elektronika in tehnologija. V œelji, da zima åim prej zapusti naæo deœelo, ste verjetno œe pozabili, kako lahko na motivacijo za delo vas in vaæih sodelavcev neugodno vplivajo visoke poletne temperature. Klimatske naprave postajajo œe skoraj nepogreæljiva oprema vsakega poslovnega prostora, saj tudi v toplih poletnih mesecih omogoåajo bolj uåinkovito, zdravo, kakovostno in udobno preœivljanje delovnega åasa. Trendi kaœejo, da se danes tudi v domovih ohlajuje vedno veå prostorov. Ste morda tudi vi œe razmiæljali o tem, da potrebujete klimatsko napravo za vaæ poslovni prostor ali spalnico, dnevno sobo...? Prepriåani smo, da ste o tovrstni investiciji najbrœ œe razmiæljali, zato smo se odloåili, da naslednji korak storimo mi in vam olajæamo odloåitev o nakupu tako, da vam PODARIMO brezplaåno montaœo. * Brezplaåna montaœa zajema do 2 m instalacije in standardni preboj.

ZAHTEVAJTE

KATALOG!

Pisarniπka, skladiπËna, trgovinska in industrijska oprema vrhunske kvalitete V AJ katalogu, ki ga poπljemo pravnim osebam brezplaËno, boste med drugim naπli naslednjo opremo: pisalne mize in stole, omare, blagajne, police, voziËke, regale, stojala, raËunalniπke mize, opremo za konferenËne prostore, opremo za jedilnice, delovne mize, lestve, industrijske stole, shranjevalne zaboje, skladiπËne πkatle, omare za orodje, industrijske voziËke, transportna dvigala, paletne voziËke, dvigalno opremo, viliËna dvigala in nakladalce, roËne nakladalce, itd.. Vsi proizvodi se odlikujejo predvsem z visoko kvaliteto in tudi veËletno garancijo. Kot generalni zastopnik bomo poskrbeli za vaπe potrebe, ter vam zagotovili najbolj ugodno reπitev ob upoπtevanju najvaænejπih faktorjev kot so cena, kvaliteta, roki dobave, itd. Preπernova cesta 7, 9240 Ljutomer Tel.: (02) 5858 480, Fax: (02) 5858 484 info@prosigma.si, www.prosigma.si

Zakaj bi vam bilo v vroåih mesecih vroåe æe ob prejemu raåuna za montaœo klimatskih naprav? Izkoristite zgodnje pomladne mesece! Priåakajte poletje brezskrbni, poleg tega pa æe prihranite! Z zgodnjo pomladno akcijo vam omogoåamo, da si udobje v vroåih poletnih mesecih zagotovite œe zdaj. Pokliåite in se dogovorite za brezplaåni ogled ter svetovanje glede nakupa in montaœe klimatskih naprav Coolwex na

KLIMAFON 080 23 24. P. S.: Zgodnja pomladna akcija traja le do 15. 4. 2005 - ob nakupu klimatske naprave Coolwex vam podarimo BREZPLAÅNO montaœo v vrednosti 42.000 SIT. Horizont d.o.o., Vodovodna 30c, 2000 Maribor


Kaj morate vedeti, ko kupujete novo kuhinjo Ko obiskujete salone pohiπtva in si ogledujete razstavljene kuhinje, vas najprej pritegne njihov zunanji videz. Vendar veste, da lep izgled πe ne pomeni, da boste s pohiπtvom zadovoljni. Kuhinjsko pohiπtvo je vsak dan na preizkusu, zato morate za pravilno odloËitev o pohiπtvu vedeti nekaj veË. 1. Kuhinja mora biti najprej pravilno zasnovana. Izbor elementov in njihov razpored mora biti prilagojen vaπim navadam in naËinu kuhanja. Zgolj dejstvo, da so vam z elementi uspeli zapolniti stene, πe ne pomeni, da je vaπa kuhinja pravilno naËrtovana.Vaπe poti po kuhinji ne smejo biti predolge, posoda in æivila morajo biti na dosegu rok, odlagalne povrπine dovolj velike in na pravih mestih. NaËrtovanje kuhinje je zahtevnejπe, Ëe imate v prostoru posebne omejitve, kot so dimniki, nepravi koti , prenizka okna ali poπevni stropi. VËasih pa sicer nezahtevni prostori postanejo problematiËni zaradi ponesreËene razporeditve prikljuËkov. V Excelu se s takimi prostoru sreËujemo vsak dan in tudi vanje znamo postaviti funkcionalno in lepo kuhinjo. Naπ svetovalec bo vaπ prostor popolnoma izkoristil s po meri izdelanimi omaricami in pri tem bo upoπteval pravila funkcionalnosti in ergonomije. 2. Enako pomembno je, da je kuhinja izdelana strokovno in iz kakovostnih materialov. Le tako pohiπtvo bo ostalo lepo tudi po veËletni uporabi. Ker v kuhinji ne æelite poveπenih vrat, odlepljenih robov in poπkodovanega laka, morate pred nakupom zahtevati ËimveË informacij o uporabljenih materialih. Sploh pa ne bi smeli kupiti kuhinje, ne da bi vedeli, iz katerih materialov je izdelana. Pri

vsakem materialu morate namreË biti pozorni na njegove specifiËne lastnosti , ki doloËajo trajnost in pravo vrednost pohiπtva. 3. In nenazadnje - kuhinja se mora z izbranimi materiali, barvami in kompozicijo ujemati z ostalo opremo v vaπem domu. V sodobnem domu se prostor kuhinje pogosto odpira v jedilnico in dnevno sobo.V takih primerih je priporoËljivo, da opremo vseh sosednjih prostorov naËrtujete istoËasno. V Excelu vam pohiπtvo izdelamo po naroËilu - vsako kuhinjo , dnevno sobo ali jedilnico izdelamo posebej, iz namensko izbranih materialov. Vaπe pohiπtvo izdelajo mizarji, strojne obdelave in povrπinsko obdelavo pa izvajamo na sodobnih pripravah. Na enem mestu nudimo vse, kar potrebujete : odliËno strokovno svetovanje, pestro ponudbo materialov in barv, kvaliteten izdelek in poprodajno storitev. Zato so naπi kupci zadovoljni in se k nam radi vraËajo. Izognite se najpogostejπim napakam, ki jih lahko naredite ob nakupu kuhinje - naroËite brezplaËno broπuro z nasveti za laæjo izbiro kuhinje - na www.excel-int.si

iz lepote narave za lepoto doma Ste posebni… ...naj bo tako tudi vaæe pohiætvo! Kot veste, dobro ni dovolj. Hoåete pohiætvo, ki bo nekaj posebnega. Narejeno iz najboljæih materialov, individualno za vas in vaæe potrebe. Najviæjega razreda, ki pritegne marsikateri zavistni pogled. Pokliåite nas za veå informacij ali nas obiæåite v naæih salonih, kjer se boste pogovorili z naæimi strokovnjaki. www.excel-int.si

Salon pohiætva v Dobravljah Dobravlje 9 5263 Dobravlje T 05 368 4010 F 05 368 40 15 excelint@siol.net

Salon pohiætva v Ljubljani Celovæka 280 1000 Ljubljana T 01 518 3777 F 01 518 3677 excelint-lj@siol.net

V Excelu opremimo vaæ dom s pohiætvom, izdelanim po meri.


Stabilizacijska podlaga za polaganje keramiËnih ploπËic Pritrjevanje keramiËnih ploπËic in kamnitih oblog na zahtevne sanacijske podlage, kot so stari leseni podi, parketi, razpokani estrihi, sveæi estrihi, nekompaktne razpokane podlage z ostanki razliËnih lepil, bo sedaj s posebno podloæno kompenzacijsko mato UZIN Multimoll ® SoftSonic veliko laæje. V danaπnjem Ëasu, ko so naπe potrebe in æelje pri preurejanju oziroma sanaciji stanovanja ter kombiniranju razliËnih talnih oblog med seboj vse bolj zahtevne, mnogokrat niti ne vemo ali so sanacije sploh tehniËno izvedljive. Pri natanËno definiranih podlagah, ki so mehansko stabilne, Ëvrste in ravne, ponavadi hitro najdemo pravilen konstrukcijski sklop veznih materialov za pritrjevanje razliËnih talnih oblog (parket, kamen, keramika, PVC, guma, linolej in tekstil).

2. na loËilni sloj, ki omogoËa laæje kasnejπe odstranjevanje pritrjene obloge, ki jo sestavlja podloæna mata z lepilno disperzijo (Univerzalfixirung): nanaπanje fleksibilnega lepila za keramiko (UZIN Fliesurit Flex) (slika B) ter konËno pritrjevanje keramike (slika C)

TehniËno in izvedbeno zahtevne so nadgradnje tistih osnovnih podlag, ki se raztezajo in krËijo, vdirajo, so gladke, razpokane itd. Ko æelimo na takπno nestabilno podlago pritrditi npr. keramiËno ploπËico ali kamnito oblogo, pri kateri vemo, da zaradi svoje sestave potrebuje pravilno pripravljeno in Ëvrsto podlago, se mnogokrat pojavi problem zvoËne izolativnosti oziroma duπenja zvoka. Prav v ta namen so pri nemπkem podjetju UZIN (v Sloveniji ga zastopa podjetje UNIHEM d.o.o., Ljubljana), ki je eden izmed vodilnih ponudnikov veznih materialov za talne obloge, razvili posebno podloæno kompenzacijsko mato UZIN Multimoll® SoftSonic. Podloæna kompenzacijsko stabilizacijska mata UZIN Multimoll® SoftSonic zdruæuje v sebi dve funkciji: zvoËno izolativnost in kompenziranje napetosti. Prav kombinacija zvoËne izolativnosti in hkratno kompenziranje napetosti, dajejo tej podloæni mati prednost pred podobnimi artikli. UZIN Multimoll® SoftSonic s svojo debelino zgolj 4 mm ne potrebuje klasiËnih velikih vgradnih viπin, za katere vemo, da so eden bistvenih razlogov za sanacijske posege. Tudi pri tako majhni debelini doseæemo duπenje udarnega zvoka z vgrajeno keramiko do 16 dB.

Slika B: ZaËasno fiksiranje UZIN Multimoll® SoftSonic-a z lepilno disperzijo

UZIN Multimoll® SoftSonic lahko v konstrukciji nadgradnje s keramiko ali kamnom poloæimo na naslednje podlage: • estrihi vseh vrst • razpokani estrihi z ostanki vseh vrst lepil • lesene deske, parketi, lesovinske ploπËe • sveæi estrihi • stare talne obloge • meπane podloge UZIN Multimoll® SoftSonic je izdelan iz posebnega stisnjenega elastiËnega granulata, ki je obojestransko kaπiran z armirno tkanino. Zaradi svoje posebne zgradbe ga lahko polagamo na dva naËina:

Slika C: Nanos klasiËnih cementnih lepil na podloæno mato ter polaganje keramike Ostale tehniËne informacije v zvezi s predstavljenim izdelkom, kot tudi v zvezi z drugimi veznimi materiali iz prodajnega programa UNIHEM, lahko dobite na telefonski πtevilki 01/ 51 10 200 ali na elektronskem naslovu: prodaja@unihem.si

Slika A: KlasiËno pritrjevanje UZIN Multimoll® SoftSonic-a z lepilom za keramiko 1. klasiËno: lepljenje s fleksibilnim lepilom za keramiko (UZIN Fliesurit Flex) direktno na podlago (slika A); sledi nanaπanje enakega lepila na podloæno pritrjeno mato ter konËno pritrjevanje keramike (slika C)


Zakaj je fldirektna poπta« najboljπa reπitev za vaπe oglaπevanje na Hrvaπkem?! Direktna poπta je ena najbolj uËinkovitih oblika direktnega marketinga. Primerna je za vse vrste izdelkov in storitev, ki jih podjetja ponujajo, prednost pa je v direktnem odzivu potroπnika na katerega smo ciljali. Naj poudarimo, da nudimo enega od najugodnejπih in predvsem najzanesljivejπih naËinov distribucije. Na Hrvaπkem smo pri tovrstnem oglaπevanju najveËji partner Hrvaπke poπte (letno razdelimo veË kot 15 milijonov kosov razliËnih tiskovin). V letu 2005 naËrtujemo distribucijo veË kot 20 milijonov tiskovin na letni ravni. Naπim naroËnikom zagotavljamo nizke cene, optimalno kontrolo in mikro planiranje distribucije. Distribucijo opravimo v najveË dveh dnevih na podroËju celotne Hrvaπke, toda tudi Slovenije. KoliËina letakov, ki je potrebna za pokritje celotne Slovenije znaπa pribliæno 670.000 kosov in Hrvaπke cca. 1.500.000 kosov. Seveda pa ponujamo tudi pokrivanje po regijah, posameznih obmoËjih in celo samo po doloËenih poπtnih πtevilkah. NaËini deljenja reklamnega materiala NaroËnik se lahko odloËi za veË naËinov deljenja reklamnega materiala in sicer: • Delno deljenje po posameznih krajih • Sortirano deljenje: doseæena je toËno doloËena populacija (blokovska naselje, hiπna, vasi...) • Ciljana populacija (upokojenci, naselja z mladimi druæinami, elitne Ëetrti....) V sklopu ponudbe direktnega marketinga pa ponujamo tudi: • • • •

Pospeπevanje prodaje na prodajnih mestih Zakup medijskega prostora (TV, Radio, Billbordi...) Kreativno zasnovo Analizo in raziskavo trga

Pospeπevanje prodaje: • Snovanje in izvedba nagradnih iger • Snovanje in produkcija tiskanih materialov za prodajne akcije, sejme in razstave • Snovanje materialov za opremo prodajnih mest (ogledni karton, plakati, obeπanke, letaki.....) • Kompletna izvedba akcije na prodajnih mestih (prodobivanje dovoljenj, terminski in strateπki plan........) • Deljenje vzorcev, letakov ali katalogov......... • Degustacije (organizacija pri nakupu ali najemu degustacijskih pultov.........) GrafiËno oblikovanje in tisk reklamnega materiala Svetujemo in dopolnjujemo vaπe ideje pri oblikovanju celostne grafiËne podobe: • Izdelava logotipov, poslovnih vizitk in poslovnih map • Oblikovanje æigov, dopisnih papirjev, vabil in obrazcev • Oblikovanje letakov, plakatov in Yumbo plakatov • Oblikovanje revij, Ëasopisov.... • Izdelovanje Spletnih strani Media Terra d.o.o. Horvat Emil Vodja projektov Tel:+386 (0)1 280 86 54 Mob:+386 (0)51 354 606 E-mail:mediaterra@virgocom.si

Velika odprodaja garderobnih omaric Zaradi zapiranja πportnega centra odprodajamo skoraj nove kovinske garderobne omarice s kljuËi: • πtiri 4-delne z dvojnimi vrati in 8 boksi (skupaj 32 boksov) • pet 3-delnih z dvojnimi vrati in 6 boksi (skupaj 30 boksov) • πtirinajst 2-delnih z dvojnimi vrati in 4 boksi (skupaj 64 boksov) • πtiri 2-delne gerderobne omare

Viπina vseh omaric je 185 cm, globina 50 cm, posamezni boks pa meri 40 x 83 cm. Povpraπevanje in informacije na e-mail: mediaterra@virgocom.si


www.mzg.si

Podjetnik Podjentiku Marec 2005  

Podjetnik Podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo – dr...

Advertisement