Page 1

N æ r i n g s l i v e t s

l o k o m o t i v

f o r

u t v i k l i n g

o g

v e k s t

25 år | 2016


Næringsforeningens arbeid ledes av et styre og har en administrasjon som ved inngangen til 2017 for første gang består av tre ansatte. Fra venstre: prosjektleder Hilde M Normark, prosjektleder Marianne Thomassen og daglig leder Kjetil Moe.

Det te er Nar vikregionen Næring sforening Nar vikregionen Nærings forening er en par tipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Nar vikregionen. Siden foreningen ble etabler t i 1991 har vi jobbet på vegne av våre medlemmer for å fremme næringslivet s interesser, noe vi blant annet g jør g jennom et s tor t net t verk og mange kontak ter. Narvikregionen Næringsforening skal påvirke premissgivere og beslutningstakere til å ta hensyn til og gjøre valg som er nødvendig for å sikre en god utvikling av næringslivet i regionen. Våre medlemmer representerer et tverrsnitt av regionens næringsliv, og medlemsbedriftene sysselsetter om lag 4 000 årsverk. FORENINGENS FORMÅL IHT. VEDTEKTENE: • § 2 Formålet er å fremme næringsutviklingen i kommunen og regionen. I samarbeid med myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, skal Narvikregionen Næringsforening bidra til at Narvik og regionens næringsliv får best mulig arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter.

Styret har vedtatt at næringsforeningen skal ha klart fokus innenfor noen utvalgte områder: • Næringspolitiske rammebetingelser • Medlemsservice • Synliggjøring av næringslivets betydning for utvikling av Narvikregionen • Arenaer for diskusjon og samarbeid De nærmeste årene skal vi befeste vår posisjon som regionens største næringslivsnettverk og vi skal være den foretrukne arena for næringslivet i Narvikregionen, fra Bardu i nord til Evenes i vest og Tysfjord i sør. Dette gjennom medlemskap for enkeltbedrifter og/eller gjennom samarbeid med etablerte næringsforeninger i vårt geografiske nedslagsfelt.

2 - NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Vi skal være en motor for og positiv bidragsyter til samarbeid med andre næringsforeninger og næringsaktører i Narvikregionen, eksempelvis Ballangen Næringsforum, Gratangen Næringsforum, Salangen Næringsforening og Bardu Utvikling. Narvikregionen Næringsforening skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom næringslivet og kommunene i regionen. For å lykkes med dette skal vi arbeide for å sikre at kommunene og næringslivet arbeider etter felles omforente mål. Gjennom Narvikregionen Næringsforening utgjør regionens næringsliv en større maktfaktor ovenfor ulike premissgivere.

Frank Sundermeier er styreleder i Narvikregionen Næringsforening.


BDO I NARVIK TAKKER NÆRINGSFORENINGEN FOR GOD INNSATS I 25 ÅR BDO er ledende innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. Med entusiasme, faglig styrke og bransjekunnskap leverer vi tjenester basert på kundens behov. Slik bidrar vi til å skape gode resultater og gode kundeopplevelser. Ta kontakt for en uforpliktende samtale! Steinar Finstad 99 02 03 02 steinar.finstad@bdo.no

Wegard Wiik 91 60 60 27 wegard.wiik@bdo.no

Brynjar Wiik 97 16 09 74 brynjar.wiik@bdo.no

honsetrappa.no

post@honsetrappa.no – Tlf. 417 67 896 Strandveien 74 – 8533 Bogen i Ofoten

VI GRATURERER NRNF!

Vi gratulerer NRNF med 25 års-jubileum og ser frem til fortsatt samarbeid!

Revisjon | Advokat | Rådgivning | Regnskap

mesterbygg.net mesteras@online.no – Tlf. 915 73 335 Strandveien 74 – 8533 Bogen i Ofoten

Åpn 08 Tor

Tlf.: 76 91 10 00 www.sommerseth.net 3


En samlende forening Det var de tre bransjeforeningene Nar vik Reiselivslag , Nar vik Handelss tands forening og Nar vik Håndverk- og Indus triforening som i tillegg til Nar vik Markeds forening tok initiativ til å etablere Nar vik Nærings forum. Også Nar vik kommune var pådriver i det te arbeidet .

Etter oppdrag fra Narvik Handelsstandsforening, Narvik Reiselivslag, Narvik Håndverkog Industriforening og Narvik Markedsforening ble det holdt et møte 31.oktober 1990 hvor dannelsen av et «Narvik Næringsforum» ble diskutert. Målet var å samle byens næringsliv i en slagkraftig forening. På møtet var 49 deltakere representert og det ble vedtatt å etablere et interimsstyre som

skulle forberede etableringen. Dette styret besto av: Direktør Geir Solheim, kjøpmann Jakob Sund, daglig leder Kenneth Jespersen, ordfører Odd G. Andreassen, næringskonsulent Svein Tore Aspelund, avdelingsleder Tor Bjerkan, rektor Bjørg Kimsaas, soussjef Knut E. Wollan, direktør Svein Ove Hansen og økonomisjef Anfinn Jensen. Odd G. Andreassen fungerte som formann i interimsstyret og Teknor AS ved Synnøve Anthonsen fikk sekretariatsfunksjonen. Kommunen hadde vært en ivrig pådriver i arbeidet for å stifte næringsforumet og i flere år mottok næringsforumet tilskudd fra kommunen og både ordfører og rådmann møtte som observatører i styremøtene.

Asbjørn Stavem

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Et arbeidsutvalg bestående av Anfinn Jensen, Jakob Sund, Kenneth Jespersen og Geir Solheim fikk i oppdrag å forberede stiftelsen og utarbeide forslag til vedtekter for den nye foreningen. Tirsdag 22.januar 1991 kl. 19.00 ble det innkalt til stiftelsesmøte på Inter Nor Grand Royal Hotel med påfølgende konstituerende generalforsamling. Hele 63 deltakere var tilstede da ordfører Odd G. Andreassen ønsket deltakerne velkommen og 51 av disse tegnet seg som medlem i foreningen.

4 - NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

På generalforsamlingen ble disponent Magne Schille (Kr. Hansen Engros) valgt som styreleder og direktør Geir Solheim (Inter Nor Grand Royal Hotel) som nestleder. Som styremedlemmer ble valgt: avdelingsleder Tor Bjerkan (VINN), kjøpmann Jakob Sund (Nossung Eftf. AS) og representant for Narvik Handelsstandsforening, daglig leder Kenneth Jespersen (T. Jespersen AS) og representant for Narvik Håndverk- og Industriforening samt to representanter som senere skulle oppnevnes av Narvik kommune. Som varamedlemmer ble rektor Bjørg Kimsaas (regionstyret for de videregående skolene) og økonomisjef Anfinn Jensen (LKAB) valgt. Medlemskontingenten ble satt til 300 kroner og 0,4 promille av siste års nettoomsetning, min. kr. 1 200,- og maks kr. 25 000,-. STORE OPPGAVER Styret i den nye foreningen hadde sitt første møte 6.februar og det ble da vedtatt å holde styremøter hvert 14.dag. De første par årene skiftet sekretariatsfunksjonen på flere aktører, men det ble snart klart at oppgavene var så store at det var nødvendig å ha en fast daglig leder på heltid. Asbjørn L. Stavem ble i 1993 ansatt som direktør i Narvik Næringsforum. Han kom

da fra stillingen som næringssjef i Sortland kommune og brakte med seg nye tanker og ideer om hva næringsforumet skulle arbeide med. Narvik Næringsforum ble en sentral aktør da Narvik kommune fikk omstillingsstatus på midten av 90-tallet. Flere hundre statlige arbeidsplasser hadde blitt flyttet eller lagt ned og næringslivet, fagbevegelsen og Narvik kommune samarbeidet tett og godt for å legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser. Like fullt var næringsforumet også kritisk til organiseringen av omstillingsarbeidet og spesielt det som ble beskrevet som manglende innsats rettet mot eksisterende næringsliv. Allerede etter kort tid hadde man på en god måte klart å forene næringslivets krefter til felles innsats og visst sin berettigelse. Gjennom årene har foreningen påtatt seg mange ulike oppgaver, men den viktigste oppgaven har hele tiden vært å arbeide til det beste for medlemmene og næringslivet generelt. Grunnlaget som ble lagt de første årene og mange av strategiene som da ble lagt har vist vei for nye styrer og daglige ledere gjennom 25 år.


Jakob Sund ................................... Nossung Eft. AS Nils Westrheim ........................... Tid og Stil Kenneth Jespersen ................... T. Jespersen AS Geir Solheim ................................ Inter Nor Grand Royal Hotel Knut E. Wollan ............................ Kreditkassen Egil Malm....................................... Advokatene Malm, Malm & Strand Svein Harald Wiik....................... Statsaut. revisor S.H. Wiik Ivar Hoff........................................ Nord-Norsk Reiselivsindustri AS Helge Bjørklund ......................... Norsk Gulltrykk AS Jostein Stormo ............................ BT-Bygg AS Jan Erik Collin .............................. Ofotprodukter AS Ketil Pedersen............................ Kjøle & Fryseutstyr Almar Markussen....................... Almar Markussen AS Liv Aune Marthinussen .......... Inter Nor Grand Royal Hotel Henning Løbach ........................ Narvik Sparebank Terje Dypvik ................................. Nord-Norsk Spedisjon AS Eirik Michaelsen ......................... Lys & Miljlø Tor Bjerkan ................................... VINN Svein Stokvold ............................ Vital Bernt Berntsen .......................... Nor-Trykk AS Odd Pedersen ............................. som personlig medlem Fridtjof Solvin ............................. Varmeanlegg AS Karsten Strand ........................... Strands Elektriske AS Harald Kristoffersen ............... Ofoten Malerservice Dag Hvaring................................. Hvaring-Gruppen AS Brit Ruud....................................... Oscarsborg videregående skole Kirstin Mobakken ...................... Narvik Sparebank Toivo Rantanen .......................... Fischer Klær AS Ulf Føre ......................................... Chr. Føre AS Kjell Østerberg ........................... Østerberg Klær & Sko AS Anfinn Jensen ............................. LKAB Alf Åge Næss .............................. Narvik Dampbakeri Svein Ove Hansen .................... Nord-Norsk Metallisering Ragnar Jensen ............................ Narvik Mineralvannfabrikk AS Lars Fjelde ................................... Lars Fjelde Blikkenslagerverksted Jon Ivarsson ................................. Ivarsson Tak AS Torbjørn Olsen ............................ Frydenlund videregående skole Bjørg Kimsaas ............................. Framnes videregående skole Harry Ryland ............................... Svaneapoteket Trygve Jensen ............................. Narvik Detallaboratorium Martin Hansen............................ Brødrene Berg AS Sølvi Olsen ................................... Malmen Restaurant Trond Lauritzen .......................... Trearbeider snekkerverksted Knut Nysæther .......................... Ritas Terapisenter Karstein Uteng........................... RH Ventillasjon AS Ole Fredrik Olsen....................... Adv. Ole Fredrik Olsen Lotte Jørgensen......................... Narvik Sportell Tove Fredriksen ......................... Toves gullsmedsalong Alf Skoglund ................................ Økonor Narvik AS Bjørn Østerberg ......................... Østerberg Klær & Sko AS Bjørn Bardal................................. Ofotens Bilruter

► DE FØRSTE MEDLEMMENE

Følgende tegnet seg som medlemmer i den konstituerende generalforsamlingen 22.januar 1991

ET LITE LIKK TILBAKEB

► DE FØRSTE

MEDLEMMENE

Følgende tegnet seg som medlemmer i den konstituerende generalforsamlingen 22.januar 1991 5


Mange og ulike oppgaver Hva skal Nar vik Næring sforum arbeide med? Bare noen dager etter at Narvik Næringsforum var etablert møttes styret for å diskutere hva den nye foreningen skulle arbeide med. Ifølge styreprotokollen åpnet Geir Solheim diskusjonen med å vise en transparent laget til generalforsamlingen over ulike arrangement som Narvik Næringsforum kan tenke seg å arbeide med. Styreleder Magne Schille sa ifølge det samme referatet at «Narvik Næringsforum er ment både å skulle være et høringsforum, et tiltaksorgan for arrangementer o.l. og et utførende forum». De første årene var det nok mer fokus på å lage større arrangement enn i dag, men også i nyere tid har næringsforeningen hatt sentrale roller i store arrangement som f.eks. Arctic Race i 2015. En folder som ble laget i forbindelse med stiftelsen av Narvik Næringsforum forteller noe om hva som var aktuelle saker ved oppstarten.

et lite likk tilbakeb

St yreledere og daglige ledere Gjennom 25 år har det til sammen vært ni styreledere og fem daglige ledere for Narvik Næringsforum/Narvikregionen Næringsforening. Magne Schille var den første styrelederen og Asbjørn L. Stavem den første direktøren i Narvik Næringsforum. De siste årene har Frank Sundermeier og Kjetil Moe vært henholdsvis styreleder og daglig leder i Narvikregionen Næringsforening. Styreledere Magne Schille ....................................... 1991 – 1992 Geir Solheim .......................................... 1992 – 1994 Roald Halvorsen .................................. 1994 – 1996 Svein Ove Hansen ............................... 1996 – 1997 Stig Nerdal ............................................. 1997 – 2000 Sigve Stokland ...................................... 2000 – 2001 Trude L. Husjord ................................... 2001 – 2004 Iris Bartholsen ...................................... 2004 – 2010 Frank Sundermeier ............................. 2010 – Daglige ledere Asbjørn L. Stavem ............................... 1993 – 1998 Ragnar Krogstad ................................. 1998 – 2002 Kjetil Moe ............................................... 2002 – 2004 Sverre Mogstad .................................... 2004 – 2007 Åsunn Lyngedal ................................... 2006 (vikariat) Sverre Mogstad .................................... 2007 – Åsunn Lyngedal ................................... 2007 – 2011 Kjetil Moe .............................................. 2011 –

Asbjørn L. Stavem

Magne Schille

Ragnar Krogstad

Sverre Mogstad

Åsunn Lyngedal

Frank Sundermeier

Kjetil Moe 6 -   N A R V I K R E G I O N E N N Æ R I N G S F O R E N I N G


Du bi’kje mellabær med en god avtale Vi er Hålogalandregionens største tilbyder av juridiske tjenester. Våre advokater har bred kompetanse og erfaring innenfor de fleste rettsområder. Vi bistår bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Dronningens gate 43, Narvik – 75 80 34 00 – Asbjørn Selsbanes gate 2, Harstad – 77 00 21 00 – eurojurisnord.no

7


Vi blør ikke sak tere Å sikre et godt sykehus tilbud har alltid vær t en vik tig sak for nærings foreningen. Gjennom årene har nærings foreningen deltat t i ulike markeringer og blant annet vær t en s terk s temme i arbeidet for å beholde fødeavdelingen.

Likevel har mobiliseringen rundt sykehuset sjelden vært større enn da regjeringen varslet at det ville komme en kraftig omlegging av akuttilbudet ved flere av sykehusene i landet, deriblant Narvik. Et sykehus i Narvik uten døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap var og er utenkelig. INTENSIVT PÅVIRKNINGSARBEID Den engasjerte legen Sverre Håkon Evju hadde våren 2015 i en høringsuttalelse til helseministeren avsluttet med:

i en logo og det ble starten på et langt og intensivt påvirkningsarbeid overfor politikere og andre beslutningstakere. FAGLIG ARGUMENTASJON I løpet av noen få måneder ble det også solgt flere hundre t-skjorter med bloddråpelogoen på og dette bidro til å finansiere arbeidet sammen med økonomiske bidrag fra Ofoten Sparebank, Narvik kommune og flere andre. Bjørn Bremer og Sverre Håkon

Evju frontet «Sykehusalliansen», men en stor styringsgruppe med Frank Sundermeier som leder og flere andre har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats i arbeidet. Uten en sterk næringsforening med mange medlemmer hadde heller ikke det vært mulig. Vi har lagt vekt på at Sykehusalliansen skal være partipolitisk nøytral og at vi skal arbeide faktaorientert og

«Det er du som er sjef, åpne øynene, se og ta ansvar! Vi er muligens kjent for å være seige i nord. Men vi blør ikke saktere.» Medlemmene i næringsforeningen ga klar beskjed om at dette er en viktig sak å engasjere seg i og med gode erfaringer fra arbeidet med Ofotbanealliansen etablerte vi derfor «Sykehusalliansen». Det ble raskt klart at dette kom til å bli et svært omfattende og langvarig arbeid og takket være et bidrag på en halv million kroner fra Sparebanken Narvik kunne vi engasjere tidligere sykehusdirektør Bjørn Bremer som prosjektleder. Reidar Hanssen illustrerte Sverre Håkons Evjus slagord «Blør vi saktere?» 8 - NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Faksimiler fra noe av mediedekningen i avisa Fremover.

med god faglig argumentasjon og vi deltok derfor også i helsekomiteens høring på Stortinget. Selv om den nye nasjonale helse- og sykehusplanen ikke ble helt slik vi ønsket fikk vi flere viktige formuleringer inn planen som vil være viktig i vårt videre påvirkningsarbeid. NYTT SYKEHUS Ved inngangen til 2017 viser det seg nok en gang at det er behov for å fortsette arbeidet. Medlemmene er tydelige og styret har vedtatt at «Sykehusalliansen» skal videreføres.


AGENDA GRATULERER! Mye av arbeidet er nå overtatt av Narvik kommune, men behovet for et fortsatt sterkt engasjement fra næringslivet er viktig. Vi vil fremover også ha et spesielt fokus på innholdet i det nye sykehuset og sikre at fremdriften holder slik at et nytt sykehus åpner slik det er planlagt i 2022/23.

Agenda gratulerer Narvikregionen Næringsforening med 25 årsjubileet. Vi leverer også tjenester til hele regionen, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer!

Viktig for næringslivet Over 100 bedriftsledere har i en medlemsundersøkelse gitt klar beskjed og styret har vedtatt at «Sykehusalliansen» skal videreføres som et prosjekt i NRNF og som allianse for næringslivet opp mot utviklingsprosessene i Helse Nord og UNN. Målet er å spille inn næringslivets interesser for å sikre at grunnlaget for næringsutvikling i regionen ivaretas gjennom et fortsatt godt tilbud ved UNN Narvik der døgnkontinuerlig akuttkirurgisk tilbud med fødeavdeling står sentralt. Sykehusalliansen skal også ha fokus på byggingen av det nye sykehuset på Furumoen og påvirke til at sykehusbygget fylles med et godt tilbud til befolkningen i regionen. Heller ikke næringslivet blør saktere når det står om.

VI GRATULERER NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING med de første 25 år, og ønsker lykke til med fortsettelsen. Regionalt samarbeid er nøkkelen for å lykkes. Sammen skal vi tilrettelegge for vekst, arbeidsplasser og skape verdier i samfunnet.

Agenda AS tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester både til bedrifter, privatmarkedet og NAV. Arbeid og inkludering er vårt hovedmål. Besøk gjerne Kafeen og Bruktikken på Havna og se mer av oss.

Gratulerer med dagen!

Følg oss på Facebook: Agenda AS

Fagernesveien 22-24 – tlf 769 67 000 www.dinagenda.no

9


Gode samferdselsløsninger Hålogalandsbrua, O fotbanealliansen, E6 ut av Nar vik sentrum, Hålogalandsveien. L is ten over vik tige samferdselssaker nærings foreningen har vær t og for t sat t er engasjer t i er lang.

Helt fra starten har næringsforeningen vært opptatt av å arbeide for bedre samferdselsløsninger. Næringslivet er avhengig av effektiv infrastruktur for å være konkurransedyktig med andre regioner og gjennom mange år har foreningen drevet utstrakt lobbyvirksomhet for å fremme næringslivets syn på ulike samferdselstiltak eller mer konkret som i 2006, da vi fikk utarbeidet en strategisk transportplan for Ofoten. Et viktig grunnlag En av de store sakene har hele tiden vært bruforbindelsen mellom Ornes og Øyjord. Allerede i 1993 krevde styret i Narvik Næringsforum at det snarest måtte sette i gang utredningsarbeid på strekningen Narvik – Øyjord. Året etter deltok næringsforumet i arbeidet med å utarbeide en analyse som la et viktig grunnlag for videre arbeid med realisering av Hålogalandsbrua. Arbeidet med Hålogalandsbrua er et godt eksempel på at man lykkes dersom næringslivet og politikere regionalt bygger allianser. Høyt på dagsorden har næringsforeningen også hatt Lofoast, Fagernestunellen, Beisfjordveien, E6 gjennom Bjerkvik og E10 over Herjangsfjellet bare for å nevne noen saker. 10 - N A RVIKREGIONEN N ÆRINGSFORENING


Di t t l o k a le Sammen med næringsforeningen i Harstad, Vesterålens Næringslivssamarbeid og Lofoten Næringsforum har vi også lenge vært engasjert for å få realisert Hålogalandsveien. Spesielt viktig har det vært å få tunell mellom Fiskfjord og Kanstadbotn slik at den trøblete fjellovergangen av Kåringen kan unngås. Spart reisetid Vi har også krevd at det må etableres en ny kryssing av Tjeldsundet, noe flere politikere i Harstadregionen ikke ønsket. Etter at næringsforeningene gikk sammen om dette kravet ble også oppslutningen fra politikerne større. Den nye Hålogalandsveien mellom Snubba i Evenes og Gullesfjord vil spare om lag en times reisevei og med Hålogalandsbrua og ny vei mellom Øyjord og Bjerkvik vil det bli halvannen time spart reisetid. Ofotbanealliansen Å tilrettelegge for økt kapasitet på Ofotbanen har også vært en viktig sak for næringsforeningen. Sammen med blant andre Futurum, Narvik Havn og Narvik kommune etablerte vi Ofotbanealliansen i 2012 og i løpet av kort tid koordinerte vi et hektisk påvirkningsarbeid for å sikre at Ofotbanen fikk nødvendig kapasitetsøkning.

S U H E R A BYGGEV

Allerede etter tre måneder ble det klart at regjerningen ville gå inn for å bruke 1,6 milliarder kroner på dette arbeidet. Dette ble også resultatet da Stortinget i juni 2013 vedtok inneværende Nasjonal Transport Plan. Fortsatt er målet å få bygd dobbeltspor på Ofotbanen, et arbeid Narvikregionen Næringsforening fortsatt er engasjert i. Utviklingen av flyplassen på Evenes er også noe næringsforeningen er svært opptatt av. Fra Narvik Næringsforum ble etablert i 1991 har vi vært styremedlem i Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

lass! er vår arbeidsp n e n io g re ik ! rv Na gionen sterkere re e g yg b vi l a Sammen sk

Gratulerer med jubileet!

NARVIK Fagernes 144 8514 Narvik Tlf. 76 96 94 00 Åpent: 8-17(18). 9-14

1 1


ϵϬй

ϴϬй

Fornøyde medlemmer

ϲϬй ϱϭ͕ϰй 51,4% Hva mener du om NRNFs tilgjengelighet og informasjonsformidϱϬй betydning for næringsling til medlemmene og at næringsfolivet i din kommune? ϰϬй reningen er godt synlig i media. Mest gledelig er at hele 91,4 % av de spurte ϯϬй mener næringsforeningen er «viktig» eller «svært viktig» for næringslivet ϮϬй og at hele 97,1 % mener foreningen DĞĚůĞŵƐƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞϮϬϭϲ ϭϬй ϳ͕ϭй gjør en «bra» eller «svært bra» jobb 7,1% ,ǀĂ ŵĞŶĞƌ ĚƵŽŵĂƌďĞŝĚĞƚ EZE&ŐũƆƌ ĨŽƌŶčƌŝŶŐƐůŝǀĞƚŝƌĞŐŝŽŶĞŶ͍ 1,4% ϭ͕ϰй for næringslivet i regionen.

at de mener vi ikke gjør en god jobb på dette området, mens vel 47 % sier at de er «enig» eller «helt enig» i at næringsforeningen er god på å påvirke hva politikerne og administrasjonen i kommunene vedtar. Likevel er det hele 40 % som sier «verken eller» og det gir oss inspirasjon til å bli tydeligere på hva vi oppnår.

WƌŽƐĞŶƚ

Medlemsundersøkelser viser tydelig at NRNF har en viktig betydning for næringslivet og at medlemmene mener vi gjør en god jobb for næringslivet i regionen. Det setter vi stor pris på. Samtidig ser vi at vi har en del arbeide med. Svarene vi fikk i medlemsundersøkelsen som ble gjort høsten 2016 viser at medlemmene ikke er sikre på at vi er dyktige til å DĞĚůĞŵƐƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞϮϬϭϲ påvirke kommunale beslutninger. Riktignok svarer bare 2,9 % av de spurte

ϳϬй

Vi får også gode tilbakemeldinger på vår evne til å ta opp relevante saker,

Ϭй ϭϬϬй

Ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲϬϴ͗ϱϮIkke viktig

(Se grafene til høyre.)

/ŬŬĞǀŝŬƚŝŐ

>ŝƚĞǀŝŬƚŝŐ Lite viktig

ϴϬй

ϳϬй

Hva Sette^ĞƚƚĞĚĂŐƐŽƌĚĞŶŝŶčƌŝŶŐƐůŝǀƐƐĂŬĞƌ dagsorden i næringslivssaker ønsker du NRNF skal >ŽďďLJǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚƌĞŐŝŽŶĂůƚŽŐƐĞŶƚƌĂůƚ;ŽǀĞŶĨŽƌĨLJůŬĞƐŬŽŵŵƵŶĞ͕^ƚŽƌƚŝŶŐ͕ Lobbyvirksomhet regionalt og sentralt arbeide ZĞŐũĞƌŝŶŐĞƚĐͿ (ovenfor fylkeskommune, Storting, Regjering etc) med? dŝůƌĞƚƚĞůĞŐŐĞŵƆƚĞƐƚĞĚĞƌ Tilrettelegge møtesteder

ϯ͕ϯϳ 3,37

ϯ͕Ϭϭ 3,01

^ǀčƌƚǀŝŬƚŝŐ Svært viktig

ϳϱ͕Ϭй 75,0%

Hva mener du om arbeidet NRNF gjør for næringslivet i regionen?

ϱϬй

ϰϬй

ϯ͕ϯϰ 3,34

Lage >ĂŐĞŬƵƌƐŽŐŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŚĞǀŝŶŐƐƚŝůďƵĚ kurs og kompetansehevingtilbud

ϲϬй WƌŽƐĞŶƚ

ϯ͕ϱϭ 3,51

^LJŶůŝŐŐũƆƌĞŶčƌŝŶŐƐůŝǀĞƚƐƌŽůůĞŝEĂƌǀŝŬƌĞŐŝŽŶĞŶ Synliggjøre næringslivets rolle i Narvikregionen

ϯϬй

22,1% ϮϮ͕ϭй

ϮϬй

Ϯ͕ϴϭ 2,81

ϭϬй

Jobbe:ŽďďĞŵĞĚŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞƌĂŵŵĞďĞƚŝŶŐĞůƐĞƌ med overordnede rammebetingelser

ϯ͕ϬϬ 3,00

<ŽŶŬƌĞƚƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌŵĞĚůĞŵŵĞŶĞ Konkret service for medlemmene

0,0% Ϭ͕Ϭй

Ϭй

/ŬŬĞďƌĂ Ikke bra

ϯ͕ϭϲ 3,16

Legge til rette for nye bedriftsetableringer >ĞŐŐĞƚŝůƌĞƚƚĞĨŽƌŶLJĞďĞĚƌŝĨƚƐĞƚĂďůĞƌŝŶŐĞƌ

3,24 ϯ͕Ϯϰ

Engasjere seg i by/sentrumsutvikling ŶŐĂƐũĞƌĞƐĞŐŝďLJͬƐĞŶƚƌƵŵƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ

ϯ͕ϭϲ 3,16

Samarbeid skole/næringsliv ^ĂŵĂƌďĞŝĚƐŬŽůĞͬŶčƌŝŶŐƐůŝǀ

ϯ͕ϭϯ 3,13

Arbeide for samarbeid kultur/næringsliv ƌďĞŝĚĞĨŽƌƐĂŵĂƌďĞŝĚŬƵůƚƵƌͬŶčƌŝŶŐƐůŝǀ

Ϯ͕ϳϱ 2,75

Kompetanseheving av regionens leverandører <ŽŵƉĞƚĂŶƐĞŚĞǀŝŶŐĂǀƌĞŐŝŽŶĞŶƐůĞǀĞƌĂŶĚƆƌĞƌ͘

Ϯ͕ϴϴ 2,88 Ϯ

ϯ

Gjennomsnitt 'ũĞŶŶŽŵƐŶŝƚƚ 12 -   N A R V I K R E G I O N E N   N Æ R I N G S F O R E N I N G

Ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲϬϴ͗ϱϮ

ϵϬй

,ǀĂ ƆŶƐŬĞƌ ĚƵEZE&ƐŬĂů ĂƌďĞŝĚĞ ŵĞĚ͍

ϭ

sŝŬƚŝŐ Viktig

40,0% ϰϬ͕Ϭй

ϰ

2,9% Ϯ͕ϵй DŝŶĚƌĞďƌĂ Mindre bra

ƌĂ Bra

^ǀčƌƚďƌĂ Svært bra

Medlemmenes prioriterte ønsker

God kontakt med medlemmene er selvsagt avgjørende for at næringsforeningen kan arbeide med relevante saker for medlemmene. Mange medlemmer og stort engasjement skaper også stor bredde/spennvidde i hva medlemmene er opptatt av og hvilke forventinger de har til hvilke oppgaver næringsforeningen skal arbeide med. Det viser også svarene vi fikk i vår siste medlemsundersøkelse. (Se figur til venstre.)


50%

75%

Narvikfjellet

Polar Park

50%

75%

Narvikfjellet

Polar Park

rvik nken Na

Spareba

Forte

ik

Narv

rvik nken Na

Spareba

Forte

ik

Narv

Vi grat ulerer

NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING MED SINE FØRSTE 25 ÅR!

100% Narvikregionen Et felles mål skaper grunnlag for suksess. Sparebanken Narvik tilfører Forte Narvik kapital, som investeres i lokalt og regionalt næringsliv. På denne måten sikrer vi lokalt eierskap og verdiskaping, og er med å bygge en sterk Narvikregion hvor det er attraktivt å bo og jobbe.

100% FUNN

100% 112

112

FUNN

51% Naturgass Nord

51% Naturgass Nord

www.futurum.no

76% Visit Narvik

76% Visit Narvik

35% Astafjord Industri er

35%

Astafjord Industri er

Nor u Nar t vik

Nor u Nar t vik

www.narvik.kommune.no

www.narvikgaarden.no

Utvikling – vekst – trivsel og muligheter – sammen om å gjøre Narvikregionen sterk og attraktiv

25% 25%

www.narvikhavn.no

D hj et ør 4. ne t D hj et ør 4. ne t

13


Asbjørn Stavem

Mer næring svennlighet takk Å arbeide for gode rammebetingelser er en av næringsforeningens viktigste oppgaver. Spesielt viktig er kommunal behandling av bygge- og reguleringssaker. Det skal nok kanskje være en viss friksjon mellom kommunal forvaltning og næringslivet. Hvert år finner mange saker sin gode løsning, men på noen områder er problemene de samme år etter år. Slik var det også i 1997 da daværende direktør Asbjørn Stavem i Narvik Næringsforum skrev i foreningsbladet «Forum». Det handlet om en spesiell sak, men det har vært og er fortsatt mange spesielle saker. 14 - N A RVIKREGIONEN N ÆRINGSFORENING


TAKK FOR 25 ÅR MED INNSATS FOR NÆRINGSLIVET I REGIONEN Vi ser frem til et fortsatt utviklende samarbeid i årene som kommer. Åpent kl (09) 10-20 (18) 75 butikker i 2 senter – 9 spisesteder 800 millioner i omsetning 450 personer i arbeid 2,5 millioner besøkende

1 5


Trainee Nar vikregionen: Sikrer k valifiser t arbeidskraf t Næringslivet vil i fremtiden s tå over for s tore ut fordringer med å rekrut tere kompetent arbeidskraf t . Nærings foreningen har der for s tar tet et eget traineeprogram som skal hjelpe bedrif tene med å sikre k valifiser t arbeidskraf t .

Traineeprogrammet som er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune, er et samarbeid mellom traineebedriftene og næringsforeningen. Traineene får i tillegg til god arbeidserfaring også delta i et tilrettelagt kompetanseprogram og ulike nettverksaktiviteter. Høyere utdanning Traineeprogrammet er forbeholdt nyutdannede kandidater i 2015, 2016 og 2017 med minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor fagområder som er definert av deltakerbedriftene. Søkere fra universitet og høyskoler i Norge kan søke. Det legges vekt på om søkerne har tilknytning til Narvikregionen eller et ønske om å etablere seg her. - Vi i Narvikregionen Næringsforening ønsker gjennom det nye regionale traineeprogrammet å styrke næringslivet i regionen, ved å øke antall unge mennesker med høyere utdanning som vil arbeide og bo i regionen, sier prosjektleder Hilde Normark. Dette skal gjøres gjennom: • Å tilby bedriftene kvalifisert arbeidskraft og «fersk» høgskole- og universitetskunnskap. • Bedre kunnskapen om, og oppfatningen av, næringslivet i regionen - på tvers av bransjer og kommuner, gjennom en synliggjøring av næringslivet generelt og gjennom et nettverk av bedrifter som deltar. •Markedsføre Narvikregionen som en region med spennende karrieremuligheter og gode levevilkår.

Næringsforeningen fikk i 2014 et tilskudd fra fylkeskommunen, den gang på 455 000 kroner. Høsten 2016 fulgte så fylkeskommunen opp med et tilskudd på 400 000 kroner. Spennende region Nordland fylkeskommune har lagt vekt på at Narvikregionen har vært gjennom en tøff omstillingsperiode og at næringslivet har store utfordringer for å sikre rekruttering av riktig kompetanse. - Traineeprogrammet vil bidra til at flere ser muligheter i denne svært spennende regionen, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås. Et traineeprogram gir nyutdannede et innblikk i ulike virksomheter med bredde og mangfold i forhold til produkter, markeder, bransjer, kompetansebehov og organisering. Dette vil gi deltakerne innsikt, spennende nettverk samt faglig og personlig utvikling. Traineen blir gitt en grundig innføring i sin tildelte bedrift og dens virksomhet, og kan i løpet av perioden jobbe innen ulike deler av bedriften. Traineen vil også kunne bli gitt selvstendige prosjekter i bedriften i løpet av traineeperioden.

«Traineeprogrammet vil bidra til at flere ser muligheter i denne svært spennende regionen.» Mona Fagerås, fylkesråd for næring (Foto: Thor-Wiggo Skille/Nordland fylkeskommune)

16 -   N A R V I K R E G I O N E N   N Æ R I N G S F O R E N I N G


Skole og næring sliv i samarbeid Flere skoler i Narvikregionen har samarbeid med næringslivet, men det er behov for mer systematisk samarbeid. I årene fremover vil næringsforeningen både delta i og støtte initiativ som styrker samarbeidet mellom bedrifter, ungdomsskolene, de videregående skolene og UiT i Narvik. På tvers av kommune og fylkesgrenser skal NRNF utvikle tiltak som bidrar til at elever og studenter samt lærere får bedre innsikt i arbeidsog næringslivsspørsmål. Vi vil spesielt legge vekt på å gi et realistisk bilde av næringslivets rolle som verdiskaper. Det overordnede målet er å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft. Et godt samspill mellom skole og næringsliv skaper mange positive effekter. Det er ikke bare nyttig men faktisk nødvendig at dette samarbeidet utvikles og styrkes. AKTIVITETER: • Aktivt bidra som medlem i campusråd ved UiT. • Samarbeide med Campustinget i Narvik om blant annet næringslivsdagen. • Markedsføre muligheten næringslivet har til å få utført studentoppgaver.

• Invitere elevrådene ved de videregående skolene til dialogmøte om næringslivet i Narvikregionen. • Etablere møteplass for rektorer og rådgivere på ungdomsskolene og de videregående skolene. • Utvikle et foredrag/presentasjon av næringslivet i Narvikregionen, tilpasset elever i grunnskolen, de videregående skolene og UiT som skal synliggjøre arbeidsmulighetene i regionen. • Hospiteringsordning for lærere i næringslivet. • Samarbeide med opplæringskontorene om flere læreplasser. Gjennom et målrettet arbeid skal vi arbeide for å synliggjøre mulighetene som finnes i næringslivet i regionen for å bidra til at barn og unge velger utdanninger som bedriftene har behov for i framtiden. Vi vil også søke samarbeid med Nordland fylkeskommune om en kartlegging av hvilken kompetanse som det vil være behov for i Narvikregionen de nærmeste årene. En slik kartlegging vil gi et godt grunnlag for hvilke studieretninger som bør tilbys på de videregående skolene i regionen.

Gratulerer! Vi gratulerer Narvikregionen Næringsforening med de første 25 år

Vi bemanner næringslivet i Narvikregionen

Sammen finner vi den perfekte løsning for våre kunder.

Jobzone Narvik

Fagernesveien 12 – Narvik – Telefon 815 32 000 e-post: support.narvik@elkjop.no

Næringsforeningen samarbeider godt med UiT, men vil også invitere de videregående skolene og grunnskolene i regionen til å samarbeide tettere med næringslivet. (Foto: UiT)

959 29 396 / narvik@jobzone.no

Vi gratulerer NRNF med 25-årsjubileum 17


Å rlig opptur Hvert år i februar arrangerer Narvikregionen Næringsforening «Opptur». Da inviterer vi ansatte i regionens næringsliv og offentlig forvaltning til næringsforedrag, prisutdelinger, underholdning og mat og drikke. Opptur er et to-delt arrangement hvor vi på dagtid gjennomfører en konferanse med inspirerende foredrag om positive utviklingstrekk og spennende prosjekt. På kvelden arrangerer vi en festaften med underholdning og utdeling av ulike priser som for eksempel «Årets Bedrift», «Årets Servicebedrift» og «Gründerprisen». Her er noen glimt fra de siste års arrangement.

18 -   N A R V I K R E G I O N E N   N Æ R I N G S F O R E N I N G


GRATULERER MED JUBILEET!

gratulerer Narvikregionen Næringsforening med 25 års jubileum. Vi takker for godt samarbeid, og ser frem mot et spennende og utviklende næringssamarbeid i regionen i årene som kommer.

GRATANGEN KOMMUNE – et sted å bli glad i

Ballangen Næringsforum gratulerer vår kollega, Narvikregionen Næringsforening, med jubileet.

rekylreklame.no

SPIRE og Gratangen Næringsforum

Vi gratulerer Narvikregionen Næringsforening med jubileet! ... vi ønsker lykke til med feiringen og det gode samarbeidet! Hilsen oss på

Sammen skal vi være et bindeledd mellom næringslivet, kommunenes politiske og administrative ledelse, og andre aktører for å styrke vårt regionale næringsliv.

Sammen når vi de mål vi setter oss! 19


Et levende sentrum I 2017 planlegger Narvikregionen Næringsforening å starte et sentrumsprosjekt der målet er å bidra til å styrke handel og enda mer trivsel i sentrum. Dette ønsker vi å gjøre i samarbeid med gårdeiere, næringsdrivende i sentrum og kjøpesentrene. Vi også inviterer Narvik kommune med på laget. Vi ønsker å skape et sentrum som er enda mer attraktivt og vi ønsker å legge til rette for flere arrangement av ulik art og størrelse og praktiske løsninger rundt disse. Med et levende sentrum med handel og aktivitetsskapende virksomheter vil vi kunne markedsføre sentrum for de som bor i byen, i regionen og tilreisende. Vi starter med et forprosjekt hvor det blant annet skal utredes om det er mulig å prosjektansette en «sentrumsleder» og vi skal skaffe oss erfaring med hvordan lignende prosjekt er gjennomført andre steder i landet.

20 - NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING


nordkraft.no.....

Julebelysning I 2010 gikk flere aktører sammen og investerte flere hundre tusen kroner i ny julebelysning i Narvik sentrum. Den gamle «julegata» ble skiftet ut med flotte lys i lyktestolpene, på torvhallveggen og i flere trær. Narvikregionen Næringsforening organiserer et spleiselag av bedrifter som hvert år finansierer drift og vedlikehold samt opp- og nedmontering av lysene. Julegata finansieres altså ikke av alle medlemmene i næringsforeningen, kun de som årlig bidrar med direkte tilskudd.

Samspillet mellom  samfunnene  og LKAB har  hele tiden vært en forutsetning  for vår felles  utvikling. Sammen satser  vi videre inn  i fremtiden!

WWW.LKAB.COM

GRATULERER! 1890 2016

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid

Foto: Punsvik foto

Gratulerer!

HELT NATURLIG..... 21


U tdrag fra handlingsplanen for 2 0 1 7 :

O f fensive planer Nar vikregionen Nærings forening har g jennom høs ten 2016 arbeidet med en ny s trategiplan for de nes te årene.

Næring spolitikk God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt næringsklima kjennetegnes av lokale myndigheter med god kunnskap om næringslivets behov og utfordringer. Det er av avgjørende betydning at lokale myndigheter legger forholdene til rette for en slik utvikling og å bidra til at det skjer er en av næringsforeningens viktigste oppgaver.

mål Narvikregionen skal ha de mest næringsfremmende politikere i Norge

hovedaktiviteter Lobby, høringsuttalelser, kontaktmøter, medieutspill

fokusområde

Gjennom dette arbeidet er følgende hovedmål fastsatt for perioden 2017 – 2019: • Befeste posisjonen som lagkaptein for næringslivet i regionen • Øke antall medlemmer til 400 innen 2019 • NRNF skal ha minimum 90 % av regionens 200 største bedrifter som medlemmer • Øke medlemstilfredsheten

For å nå disse målene er det utarbeidet en handlingsplan med fire strategiske satsingsområder for næringsforeningens arbeid i 2017. • Næringspolitikk • Medlemsservice • Arenaer/møteplasser • Organisasjonsutvikling

• Knytte sammen kommune og næringsliv og skape forståelse for nødvendigheten av en næringsvennlig politikk. • Narvikregionen Næringsforening skal være en tydelig utfordrer, samspiller og utålmodig pådriver i regional næringspolitikk.

aktiviteter • Ta initiativ til å være synlig i næringspolitiske debatter i kommune, region, fylke og landsdel. • Være et sentralt bindeledd mellom næringsliv og kommuner/fylkeskommunene. • Sette manglende næringspolitisk engasjement og forståelse blant politikerne på dagsorden. • Invitere politikere på besøk i medlemsbedrifter. • Informasjonsmøte med kommunestyrene i Narvikregionen. • Informasjonsmøte med Plan- og næringskomiteen i Narvik kommune. • Informasjonsmøte med Ofoten regionråd. • Fokusere på kommunal saksbehandling og bidra til at kommunene i regionen har landets mest effektive areal, regulerings- og byggesaksprosesser. • Være en aktiv høringsinstans i kommunale/fylkeskommunale planer. • Årlig kontaktmøte mellom medlemmene og kommunene. • Utarbeide en næringspolitisk handlingsplan som trekker opp konkrete saker som det skal arbeides for å løse. • Etablere næringspolitisk utvalg som skal bistå i arbeidet med næringspolitisk handlingsplan.

prosjekter 2017 • Etablere «Næringsråd» for næringslivet og kommunene i Narvikregionen. • Hospiteringsordning for politikere i næringslivet.


Medlemsser vice

A renaer/mø teplasser

Narvikregionen Næringsforening prioriterer service til medlemmene høyt, vårt overordnede mål er å skape merverdi for medlemmene. Medlemsundersøkelser og samtaler med våre medlemmer bekrefter at våre servicetilbud gir merverdi og skaper engasjement.

Som regionens største og viktigste næringslivsnettverk skal medlemmene tilbys lønnsomme arenaer.

mål mål Levere et godt medlemstilbud på alle nivåer.

hovedaktiviteter

Utvikle attraktive møteplasser som skal bidra til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling.

hovedaktiviteter Møteplasser for diskusjon, kreativitet og samarbeid i næringslivet.

Møter/seminarer/kurs, nyhetsbrev og tilgjengelighet

fokusområde Kompetanseheving og rekruttering vil stå sentralt i arbeid med medlemsservice. I medlemsundersøkelser trekkes også dette frem som to av de største utfordringene for en stor del av medlemmene.

aktiviteter • Tilby ulike former for kompetanseheving; Styrekurs, lederutviklingsprogram etc. • Utarbeide kursplan for 2017 i samråd med fagrådene. • Tilby medlemmene et nettverk som styrker grunnlaget for egne virksomheter. • Ha øye for «stortoget». Synliggjøre nye markedsmuligheter og utviklingstrender. • Markedsføre medlemmene, generelt og i konkrete saker. • Presentasjon av medlemsbedrifter på nettsider. • Bistå medlemsbedrifter i enkeltsaker. • Løpende informasjon via nyhetsbrev, nettsider og sosiale medier. • Rekruttering – vurdere felles stillingsannonser.

prosjekter 2017

fokusområde Aktiviteten i fagrådene skal revitaliseres og det legges opp til minimum to møter i hvert fagråd hvor sentrale bransjetema belyses og diskuteres. I tillegg skal det jevnlig inviteres til frokost/lunsjmøter og/eller næringskafeer.

aktiviteter • Næringsfrokoster/lunsjer: 5 møter i 2017 • Næringskafé: 5 møter i 2017 • Fagråd for handel: Minimum to møter for alle medlemmer. • Fagråd for reiseliv: Minimum to møter for alle medlemmer. • Fagråd for teknologi: Minimum to møter for alle medlemmer. • Fagråd for transport og logistikk: Minimum to møter for alle medlemmer. • Fagråd for marked/kommunikasjon: Minimum to møter for alle medlemmer. • Fagråd for håndverk og industri: Minimum to møter for alle medlemmer. • Ressursgruppe Bjerkvik: Minimum fire møter. • Kvinnenettverk Narvikregionen: Minimum tre medlemsmøter med faglig tema. • Et medlemsmøte med den politiske og administrative ledelsen i hver kommune.

• Trainee Narvikregionen. • Kompetanseheving for leverandører og oppdragsgivere. • Byggebørs. • Kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass (Kompetansepluss).

f o rtsettelse neste si d e >

23


U tdr a g fr a h a ndlings p l a nen f o r 2 0 1 7 :

Organisasjonsut vikling Medlemsundersøkelser viser at medlemmene i NRNF er godt fornøyd med aktiviteten og servicen foreningen leverer. Det er likevel viktig å rekruttere flere medlemmer, både for å sikre det økonomiske grunnlaget, men også for at vi fortsatt skal være representativ for regionens næringsliv. Næringsforeningens ansatte er nøkkelen til å nå målene og ambisjonene i foreningens strategier og handlingsplan. NRNF skal legge til rette for å skape et godt arbeidsmiljø med arbeidsglede, begeistring, motivasjon og engasjement.

mål NRNF skal ha en sterk og effektiv organisering der administrasjonen og fagrådene er grunnfjellet i det arbeidet som skal gjøres.

hovedaktiviteter Medlemsverving, informasjon og kommunikasjon med medlemmene.

fokusområde Vi skal på tradisjonelle og utradisjonelle måter synliggjøre fordelene og verdien av å være medlem i NRNF.

aktiviteter • Vervekampanje hvor vi skal synliggjøre fordelen av å være med i NRNF: Mål: 70 nye medlemmer i 2017. • Revitalisere fagrådene og utarbeide handlingsplaner for hvert enkelt fagråd. • Ballangen: Fortsatt tett kontakt med BNF, avklare eventuell forlengelse av samarbeidsavtale. • Gratangen: Fortsatt tett kontakt med GNF. Utvikle samarbeidsprosjekt. • Evenes: Minimum tre møter per år for medlemmer og andre interesserte bedrifter. • Tysfjord: Etablere ressursgruppe. Minimum to møter per år for medlemmer og andre interesserte bedrifter. • Ressursgruppe Bjerkvik: Fire møter per år for medlemmer og andre interesserte bedrifter. • Lavangen, Salangen og Bardu: Fortsette dialog med næringsforeningene og næringslivet. • Inngå flere formelle samarbeidsavtaler med enkelte bedrifter.

24 -   N A R V I K R E G I O N E N   N Æ R I N G S F O R E N I N G


signal.no

Bli medlem i dag du også! Etter å ha sett hvor mye jeg kan spare på verdikuponger og kjøpeutbytte i Coop hvert år, har jeg blitt mer bevisst på hvor jeg handler. Spar penger på mat, medlemskupp, klær, overnatting, underholdning og forsikring hos Coop. Les mer og meld deg inn på coop.no/medlem eller via Bli medlem-brosjyre i butikk.

Coop bedriftskort er enkelt og oversiktlig Det er det samme om du driver stort eller smått. Med Coop Bedriftskort i lomma kan alle spare verdifull tid på effektive handlerunder og enklere administrasjon i økonomiavdelingen. Du får alle kjøp på en månedlig faktura, og full oversikt på varelinjenivå over alt som er kjøpt på «Min Side» innen 24 timer. For mer info coopbedrift.no

Som nordnorsk fiberleverandør med hjerte for Nord-Norge er det med glede vi kan gratulere Narvikregionen Næringsforening med 25-års jubileet

Vi ser fram til videre samarbeid for å utvikle regionen - der folk ønsker å arbeide og bo. 25


Regionalt samarbeid Det primære geografiske nedslags feltet til Nar vikregionen Nærings forening er innenfor områdene Nar vik , B allangen, Tjeldsund, Evenes, Tys fjord, Gratangen, L avangen, S alangen og B ardu.

Da Narvik Næringsforum i 2011 skiftet navn til Narvikregionen Næringsforening lå det et ønske om å ta et større regionalt ansvar og ha et regionalt perspektiv. Dette er et langsiktig arbeid. Vi har medlemmer i fire av de fem kommunene i Ofoten og vi har formelle samarbeidsavtaler med Ballangen Næringsforum og Gratangen Næringsforum. Medlemmene i disse foreningene er som en prøveordning kollektive medlemmer i Narvikregionen

næring 20 |

ONSDAG 22. APRIL

God stemning hos «Kåre på kaia» i Salangen. Fra venstre: styreleder Cato Sørensen i Salangen næringsforening, daglig leder Kjetil Moe og styremedlem Victor Vang i Narvikregionen Næringsforening.

Telefon: 76 95 00

„„Grata

00

E-post: red

aksjon@fre

ngen og Narv

mover.no

Tips: 76 95

2015

ik som nabo

00 57

er:

Kreativitet og nyt ligger i bunnen enkning for den samarbeids avt lom Gratangen alen melrum (GNF) og NæringsfoNarvikregio nen Næring sforening (NRNF) som ble net på Årstein undertegi Gratangen mandag.

Vi har også god dialog med næringsforeningen i Salangen og å skape grunnlag for konkrete samarbeidsprosjekt har vi brukt tid på å bli kjent med hverandre.

Harold Jen

ssen redaksjon@fremo ver.no Kjetil Moe som Narvikregion er daglig leder i en Nærings ning, und foreerstreket innledningsvis at det formalise samarbeidet rte som nå skal starte, er et felles ønsk ter om å inte e fra begge parnsivere sam arbeidet til best e for begge foreningene. – Vi ser aller ede nå at ringslivet i Narvik og Grat næangen har mye å tjene på sam arbeid og en tette re tilknytni ng, mente Moe.

Går foran

Også i framtiden ønsker vi å utvikle gode og sterke samarbeidsformer på tvers av fylkes- og kommunegrensene. Godt humør når styreleder i Ballangen Næringsforum Odd Helge Skogvold og daglig leder Kjetil Moe i NRNF møtes.

Han poengter te at både GNF NRNF ved og et slikt form alisert samarbeid, ønsker å gå foran med et godt ekse ringslivet vise mpel og la næ- FOR FØRSTE GAN vei. Med et samarbeid godt to kom G: Både kom vil munene. Bak fra venstre: Ordf munegrensen og fylkesgre sterkere i vikt man også stå Eide og Kjetil Moe ige saker og på vegne av dere ører Ronny Grindstein, Kennnsen må vike når gode nabo ke rollen som styrer inngår s næringsforen eth Jensvold Mark nettverksbyg inger. ger. Monica Eide ussen og Tor Eina formalisert samarbeid om foreningene som er dagl næri r Svendsen bivå går blant ann der i Gratange ig le- på ner at avtalen ngsutvikling i de et ut som at NRN n Næringsforu signeres av Mon meldes som viste til at m, medlem F skal registrere alle ica viktige for Gratangen med men lem e Foto: Harold med i drift GNF sbed 27 medlem sine lemmer er og legge rifter i GNF som medJenssen mer forholdene . i NRNF. Det Narvikregion mulig til rette best Kor treist sine 300 med og Narvik med rette skal oppen Nærings mat for dem, poen s medlem lemmer har rening har fo- terte sprofil til fungerende ggodt med også Moe De et formalise og røpet at alle samarbe to daglige lemmene i næringsfore han hadde rt gledet lederne trak GNF på NRN id med Ball ninger nett i dag. Det er seg også til k F`s ange den fram de man sider, og alle derfor viktig ne dagen. n Næringsforum ge bedriften medlemmen – Næringslivet å un- får derstreke at i regionen e medlemsinfo e med flere og vil gjerne ha dette samarbe i Gratangen som er mat på hugget, rma også inngås er senter. næringsfore idet e-po produderf for å styrke st. NRNF skal sjonen pr. et samarbe ninger i og videartig å få sam or er det ekstra – Vi reutvikle fore tilby samtliid på ge medlem ønsker å brin arbeide med ningene. mune- og fylk tvers av kom- poen mer i GNF ge dem, kale sammen logterte han. esgrenser, like tigheter til produsenter, presiå delta på møt ret- serer Kjetil Moe Like rettigh samt butikMonica Eide . er og arrangemente eter uttrykte til- ker og restauranter – Intensjonen r som med Avtalen mel for å øke bruken av kort med avtalen fredshet med at man mer i NRN lem- som lom de to nær F, og NRN reist mat, sa i Narvik er felles ser positivt ings- virk og Moe som Eide på e for gode løsn F skal på- lisere sam ønske om å formala til at de også beidet i Grat næringslivsar- for arbeidet og inger i sake ser seg der ange r nom vide igjen- men n, noe hun sam reutvikle loka te innenfor kult arbeidsprosjekt le be- rene også er positivt for aktø ur og næring. i Gratangen å høre. Å ha

– Viktig og n ødvendig

kontakt med lokale bedrifter og bedrifter i Narvikregio nen viktig og nød , er både vendig og gir oss en ny og stør for inspirasjon re arena og menings utveksling. Harold Jen

ssen redaksjon@fremo ver.no Det sier Ken neth Jensvold kussen som Marer bedriften Pirri nyetablert med i Gratangen og

En formell samarbeidsavtale gjør at alle medlemmene i Gratangen Næringsforum er kollektive medlemmer i Narvikregionen Næringsforening. (Faksimile Fremover 22.04.15)

Tor Einar Sven ankret i nær dsen, solid for- Narv ikregionen ingsmiljøet SAMARBEID: som nå er kom i Gra- met tangen gjen nom mange i stand. Både Kenneth år med sitt overordn Også Tor Eina ede selskap Jensvold Mark r Svendsen Linmo seg usAS. sier meget godt sen (t.v.) og Tor fornøyd med – Særlig for sam arbeidsavtal Einar Svendsen meg som start en min virksom mellom het innen stor et Gratangen Nær er meget godt ingsforum mat og profi for- Narv og lering i fjor ikregionen fornø yd med høst, er ning Næringsfore det viktig å få kontakt . samarbeidet næmed andre nærings – For oss i livsaktører ringsforeningen Gratangen her i lokalmil e både vikt er det ig at vi nå jøet imellom. har fått stru i Narvikregion i Gratangen og på ktur arbeidet i en. Det er vikt Foto: Harold Gratangen være til sted ig å ringsforum. Næ- også e der ting skje Jenssen Det har gitt komme fram r, sier aren Jensvold Mar oss en er, med nye idea hvo kussen som sier Svendsen samtidig som god tro på det har sammen r vi kan komme . man samarbeidet får informa og prate og Han legger sjon fra and med det presentere til at en nær re kollegaer den enkelte ingsa- med rena lokalt og deraktør har, gjør at man en vinn, vinn og avklare også kan situasjon til nytte for oss ting man er usikker på, alle, konklud Tor Einar Sven erer dsen.

Fremover

Et samarbeid mellom nordnorske aviser i Amedia.

Sammen om næring

Næringsforening. Vi har også medlemmer i kommunene Lavangen, Salangen og Bardu.

26 - N A R V I K R E G I O N E N N Æ R I N G S F O R E N I N G

| nyhet |


BRYLLUP – GATEFEST – UTSTILLING – JUBILEUM – IDRETTSARR. – LOPPEMARKED

SOM BETONG! Fremover

Et samarbeid mellom nordnorske aviser Amedia.

g

A 2 FR 0 M LT 0 TE L 1.4 I 9 T

STERK

TELT TIL ALLE FORMÅL

Vi gratulerer Narvikregionen Næringsforening med jubileet

SAMMEN GJØR VI REGIONEN STERKERE!

Bestilling på mail: post@teltproffen.no eller tlf.: 451 51 000

BORD – STOLER – SERVISE –  VARME TOALETTER OG PISSOARER

e ca

sen

k

(Dette er på lager i Narvik – vi skaffer mer utstyr ved behov). Under bakken, langs vegen, i parker... Vi er markedsledende i Nord-Norge og du finner våre solide produkter overalt. Vi produserer betongprodukter til fremtidens kanskje viktigste infrastruktur; IT, vann, overvann og avløp.

www.teltproffen.no 27


Vi gir våre medlemmer : Næringspolitisk innflytelse og påvirkning Tilgang til våre arenaer og nettverk Økte muligheter for personlig nettverksbygging ved å skape møtesteder Økt kunnskap ved å tilby informasjon, seminarer, kurs og konferanser Mulighet for å møte nye kunder Sosiale og faglige arrangementer Profilering på nettsiden nrnf.no Bistand og hjelp i næringsspørsmål Gode tilbud på relevante kurs for næringslivet Engasjerte ansatte som jobber til beste for regionens næringsliv

KONTAKT OSS! NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING Besøksadresse: Sentrumsgården, Kongens gt 51, 6.etasje Postadresse: Kongens gate 51, 8514 Narvik E-post: post@nrnf.no Facebook: facebook.com/nrnf.no Daglig leder Kjetil Moe Tlf.: 95 70 63 00 – kjetil@nrnf.no

w w w. nrnf. no VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:

Prosjektleder Hilde M. Normark Tlf.: 94 89 02 22 – hilde@nrnf.no

Prosjektleder Marianne Thomassen Tlf.: 45 51 41 37 – marianne@nrnf.no

Tilrettelegging og annonsesalg: FremoverLab. Design og produksjon: Amedia Ressurs. Trykk: Polaris Trykk AS

Bedre lokale rammebetingelser og konkurransevilkår ved å være felles talerør

Nrnf infomagasin des2016  
Nrnf infomagasin des2016