Page 1


SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ:

KUMPPANIT:

FENNIA, FINGRID, HELSINGIN K AUPUNKI, ISS PALVELUT, KUNTAREKRY.FI, METSÄ GROUP, NESTE, RECRUITBY.NET, S-RYHMÄ, SOL PALVELUT, TAMPEREEN SÄHKÖL AITOS


A SIANTUNTI JAK UMPPANIT:

TO IMIAL AK UMPPANIT:

EK, FIBS, HENRY, NUO RILLE TO ITA.FI, PRO COM, SAK K I, SUOM AL AISEN T YÖ N LIIT TO, SUOMEN 4H -LIIT TO, L A S TEN JA NUO R TEN SÄ ÄTIÖ, SUOMEN LUK IO L AIS TEN LIIT TO, SUOMEN O PISK ELI JA-ALLIANSSI OSK U RY, SUOMEN Y RIT TÄ JÄT, S Y L, VA MM AIS TEN L A S TEN JA NUO R TEN TUK ISÄ ÄTIÖ, VÄE S TÖ LIIT TO, HEL SINGIN SEUDUN K AUPPAK A M ARI, E TEL Ä-K AR JAL AN K AUPPAK A M ARI, TURUN K AUPPAK A M ARI

K EMIANTEO LLISUUS RY, FINANSSIAL AN K E SK USLIIT TO RY, ELINTARVIK E TEO LLISUUSLIIT TO RY, S OSIA ALIAL AN T YÖ NANTA JAT RY, ENERGIATEO LLISUUS RY, ME T SÄTEO LLISUUS RY, K AUPAN LIIT TO RY, HENK ILÖS TÖ PALVELU Y RIT YS TEN LIIT TO, M ATK AILU - JA R AVINTO L APALVELUT M AR A RY, SUOMEN HUO LINTA- JA LO GIS TIIK K ALIIT TO RY, R AK ENNUS TEO LLISUUS R T RY, PALVELUALOJEN T YÖ NANTA JAT PALTA RY, SUOMEN TEK S TIILI & MUOTI RY, SUOMEN E V.LUT. K IRK KO


Toteutettu Espoossa Urban Millissä yhdessä Innokampuksen nuorten kanssa.


KAMPANJAN SUOJELIJA Työnantajilla on iso vastuu siinä, millaisen kuvan he antavat nuorille suomalaisesta työelämästä ja -kulttuurista. On tärkeää, että nuoret saavat mahdollisimman aikaisin tuntuman työelämään ja siellä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Timo Ritakallio, Toimitusjohtaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen


JOHDANTO KESÄT YÖN MERKIT YSTÄ nuorille ei voi liikaa korostaa. Kesätyössä nuori saa ensimmäiset kokemuksensa työelämästä ja luo käsityksensä eri toimialoista. Tämän ensikosketuksen merkitys on erityisen suuri nyt, kun median välittämä kuva työelämästä ei ole kovin positiivinen. Nuoret kaipaavat kannustavaa tietoa, sillä erityisesti lukiolaisten työelämätiedossa on suuria puutteita. 77% lukiolaisista kokee, että työelämään liittyviä asioita käsitellään koulussa melko vähän tai ei lainkaan (Taloudellinen tiedotustoimisto TAT/T-Media, Kun koulu loppuu 2015 -tutkimus). KESÄT YÖ ON LUONTEVA tapa tutustuttaa nuoria työelämään ja tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden osaajiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että

6

kesätyökokemuksiin panostetaan. Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa mukana olevat työnantajat ovat sitoutuneet Vastuullisen kesätyön periaatteisiin, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen työhön, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus. VASTUULLISEN KESÄT YÖN toimintaoppaan tavoitteena on konkretisoida nämä periaatteet ja tarjota käytännön työkaluja kesätyön kehittämiseksi. Nuorelle Vastuullinen kesäduuni -logo on lupaus hyvästä kesätyökokemuksesta, joka opettaa myös itsenäisyyttä ja vastuunkantoa. Työnantajalle se merkitsee sujuvampaa kesätyöprosessia ja motivoituneiden nuorten tuomia uusia ajatuksia.


LAADUKKAITA KESÄTYÖKOKEMUKSIA! Päivi Salminen-Kultanen Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT


VAIN 16 % YLÄKOULULAISISTA JA LUKIOLAISISTA TIETÄÄ VARMASTI, MILLE ALALLE HALUAA SUUNTAUTUA TULEVAISUUDESSA.

TARJOAMALLA hyviä ja mielekkäitä kesätyökokemuksia vaikutat yrityksesi ja toimialasi kiinnostavuuteen.

Täysin varmasti

Melko varmasti

Täysin varmasti

Melko varmasti

En kovinkaan varmasti

En lainkaan varmasti

En kovinkaan varmasti

En lainkaan varmasti

Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppu 2015 -tutkimus.

8


MIELEKKÄÄT KESÄTYÖKOKEMUKSET KEHITTÄVÄT NUOREN TYÖELÄMÄTAITOJA JA TUKEVAT URASUUNNITTELUA. KESÄTYÖSSÄ NUORI TUTUSTUU TYÖELÄMÄÄN JA TYÖNANTAJAT VOIVAT TEHDÄ HYVÄN ENSIVAIKUTELMAN TULEVAISUUDEN OSAAJIIN.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppu 2015 -tutkimus.

9


Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppu 2015 -tutkimus.

10


SISÄLLYS 1. TYÖNANTAJAKUVA JA MAINE

12

2. VIESTINTÄ

14

3. KESÄTYÖPROSESSI

23

001 HYVÄ HAKIJAKOKEMUS

27

002 MIELEKÄS TYÖ

38

003 PEREHDYTYS JA OHJAAMINEN

41

004 OIKEUDENMUKAISUUS JA TASAPUOLISUUS

51

005 KOHTUULLINEN PALKKA

57

006 KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS JA TODISTUS

59

4. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA!

64 11


Tyona

ntajakuva

ja Maine KESÄTÖIDEN TARJOAMINEN NUORILLE EI OLE VAIN REKRYTOINTIA. 12


KESÄTYÖ ON YHTEISKUNNALLISESTI VASTUULLINEN TEKO, JOKA VAIKUTTAA POSITIIVISESTI PAITSI TYÖNANTAJAKUVAAN, MYÖS KOKO ORGANISAATION MAINEESEEN. T-MEDIAN LUOTTAMUS&MAINEMITTARILLA TEHTYJEN TUTKIMUSTEN MUKAAN VASTUULLISUUS JA KÄSITYKSET YRITYKSISTÄ TYÖPAIKKOINA OVAT KAKSI ENITEN MAINEESEEN VAIKUTTAVAA ASIAA. Lähde: T-Media: Luottamus&Maine 2014 –tutkimus.Tutkimukseen vastasi yhteensä 5 731 suomalaista, jotka antoivat yhteensä 11 740 yritysarviota.

13


o etta olette r r e K

va

VASTUULLINEN KESÄDUUNI ON KOKO ORGANISAATION YHTEINEN ASIA.

14

stu

ulline

n kesa

ta tyonan

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ KOKO ORGANISAATIO ON SITOUTUNUT HUOLEHTIMAAN HYVÄN KESÄTYÖKOKEMUKSEN JA ENSIVAIKUTELMAN LUOMISESTA.

ja

KANNATTAA SIIS VIESTIÄ MYÖS SISÄISESTI KAMPANJAAN OSALLISTUMISESTA JA VASTUULLISEN KESÄTYÖN PERIAATTEISTA.


VASTUULLINEN KESÄDUUNI -KAMPANJA NÄKYY JA KUULUU LAAJALTI Vastuullinen kesäduuni -kampanjan viestintämateriaalit ovat maksuttomia kaikille osallistujille.

Diplomi, flyerit ja julisteet kertovat, että työnantaja on sitoutunut Vastuullisen kesätyön periaatteisiin. Kannattaakin laittaa materiaalit esille, jotta koko henkilökunta voi perehtyä niihin. VASTUULLINEN KESÄDUUNI -logo koristaa monen työnantajan rekrytointisivustoa. Monet ovat kertoneet osallistumisestaan kampanjaan myös sidosryhmäjulkaisuissaan ja some-kanavissaan. Kumppanityönantajat saavat parhaan hyödyn kampanjasta viestimällä näkyvästi. Samalla kampanjan tärkeä sanoma leviää laajan verkoston kautta, lisäten sen vaikuttavuutta. TALOUDELLINEN TIEDOTUSTOIMISTO TATin suositun Kunkoululoppuu.fi -sivuston kautta kampanja tavoittaa nuoret entistä paremmin.

15


MITÄ MIELTÄ OLET SEURAAVISTA VIRTUAALISEEN TYÖSKENTELYYN JA JOHTAMISEEN LIITTYVISTÄ VÄITTÄMISTÄ? 14%

51%

23% 11%

Esimies voi antaa palautetta myös netin välityksellä.

12%

42%

31% 15%

Esimies voi hoitaa alaisten ohjeistamisen myös netin välityksellä. Täysin samaa mieltä

18%

27% 10%

46%

Erilaisten chatti-palveluiden käyttö töissä helpottaa kommunikointia esimiesten ja työtovereiden kanssa.

17%

36%

33%

14%

Esimiehen tulee osata käyttää erilaisia tietokonevälitteisiä chatti-palveluita. Jokseenkin samaa mieltä

16%

24% 13%

46%

Erilaisten nettialustojen käyttäminen tiimityöskentelyssä voi korvata kokousten tarvetta.

6% 31%

25% 37%

Virtuaalinen online-tila voi korvata työtovereiden ja esimiehen fyysisen läsnäolon. Jokseenkin eri mieltä

Lähde: T-Media: Nuoret ja johtaminen 2012

16

18%

32%

39%

12%

Esimiehen tulee osata käyttää sosiaalista mediaa.

18%

5% 44%

33% Esimiehen tulee olla tavoitettavissa chatin välityksellä. Täysin eri mieltä


KOHTAA NUORET SOMESSA DIGITAALINEN JA SOSIAALINEN media ovat muuttaneet tapaamme olla yhteydessä ympäristöömme radikaalisti. Ne ovat lisänneet vuorovaikutuksen määrää ja avanneet tämän oivaltaneille yrityksille uusia mahdollisuuksia luoda suhdetta yleisöönsä. Nuorille sosiaalinen media on vielä tiiviimpi osa elämää – jos haluat mukaan nuorten elämään, sinun pitää tuntea tavat vaikuttaa verkossa. SOSIAALINEN MEDIA muuttaa muotoaan jatkuvasti. Facebook ei ole kuolemassa, vaikka siitä paljon puhutaan. YouTube kilpailee Facebookin kanssa sosiaalisen median kuninkuudesta. Instagram on selvästi nuorten areena ja LinkedIniä heistä käyttää vain harva. KAIKKIA KANAVIA yhdistää video. Sen määrä verkkoliikenteessä kasvaa koko ajan ja kaikilla merkittävillä sosiaalisen median palveluilla on tapansa esittää videota.

17


5 VINKKIÄ: NÄIN HYÖDYNNÄT SOMEA KESÄTYÖVIESTINNÄSSÄ

Luo kanavat. VKD 2016

Näytä parhaat puolenne aidoin tarinoin, kuvin ja videoin. Ja toimi niissä aktiivisesti!

18


Anna kesätyöntekijöille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan yrityksen kanavissa.

Vie rekrytointikampanja sosiaaliseen mediaan ja käytä sitä pitääksesi hakijat ajan tasalla hakuprosessin vaiheista.

Rohkaise heitä tuomaan esiin ajatuksiaan ja voit oppia uutta!

19


PUSKARADIO

70%

KERTOO JA KESKUSTELEE KESÄTYÖKOKEMUKSESTA KAVEREIDEN KANSSA.

Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa 2014. Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä sieltä valmistunutta.

20


VIDEOLLA KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET HERÄÄVÄT ELOON Sosiaalisen median tavoin, videot ovat jo välttämätön väline kun haluat kertoa nuorille organisaatiostanne työpaikkana.

Työntekijöiden tarinat ja kokemukset ovat oleellinen osa työnantajakuva- ja rekrytointiviestintää.

Tuottamalla tarinat videoksi lisäät tarinan vaikuttavuutta ja avaat mahdollisuuden tutustua työpaikan ilmapiiriin sekä työympäristöön missä ja milloin vain.

21


CASE:

SONERA ON KÄYTTÄNYT FACEBOOK-RYHMÄÄ KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYDENPITOKANAVANA. RYHMÄN KAUTTA KESÄTYÖNTEKIJÄT OVAT VOINEET ORGANISOIDA MYÖS VAPAA-AJAN TOIMINTAA.

22

Facebook-ryhmässä kesätyöntekijät ovat oppineet tuntemaan Soneraa ja toinen toisiaan.


K

ganisaati r o o on ok

Sitoutuminen YLIMMÄN JOHDON TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEHTIA, ETTÄ NUORET TOIVOTETAAN TERVETULLEIKSI TYÖYHTEISÖÖN.

JOHDON ON HYVÄ ITSE TULLA PUHUMAAN NUORILLE; NÄIN ISOT NIMET SAAVAT KASVOT.

YLIMMÄN JOHDON SITOUTUMINEN OSOITTAA ESIMIEHILLE JA KOKO HENKILÖSTÖLLE KESÄTYÖNTEKIJÄN TÄRKEYDEN.

23


Vastuullisessa kesätyöpaikassa koko organisaatio tuntee kesätyön merkityksen ja siihen liittyvät prosessit.

24


Ota kesätyöntekijät mukaan päätöksentekoon! Siten työstä tulee mielekkäämpää ja nuori kokee olevansa tärkeä. Samalla voitte itsekin oppia uutta.

NUORET TOIVOVAT, että heidät otettaisiin mukaan myös johtoryhmän kokouksiin. Tämä luo paremman ymmärryksen työnantajan toiminnasta ja ammateista, mikä tekee työstä mielekkäämpää.

25


VASTUULLISEN KESÄTYÖN PERIAATTEET:

001 002 003 004

Hyvä hakijakokemus Mielekäs työ Perehdytys ja ohjaaminen Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus 005 Kohtuullinen palkka 006 Kirjallinen työsopimus ja todistus

26


001 HYVÄ HAKIJAKOKEMUS TYÖNANTAJAMIELIKUVA ALKAA HYVÄSTÄ HAKIJAKOKEMUKSESTA.

Panosta sisältöön, kerro yrityksestäsi monipuolisesti, kiinnosta ja innosta!

27


001

HYVÄSTÄ TYÖILMAPIIRISTÄ KANNATTAA VIESTIÄ!

36% TYÖILMAPIIRI ON KOLMANNEKSI TÄRKEIN TYÖPAIKAN VALINTAKRITEERI, MUTTA VAIN 36 PROSENTTIA KESÄTYÖNHAKIJOISTA ON SAANUT SIITÄ RIITTÄVÄSTI TIETOA ENNEN HAKEMUKSEN LÄHETTÄMISTÄ. T-Media: Tutkimuskysely kesäkauden 2015 kesätyön hakemisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista.

28


HYÖDYNNÄ SOMEKANAVIA NETTISIVUJEN LISÄKSI, JAA SISÄLTÖÄ.

Videot ovat toivottu tapa saada tietoa työnantajasta.

YouTubea käyttää 91 % 15-20 -vuotiaista suomalaisista.

TYÖSTÄ KANNATTAA KERTOA EDELLISVUODEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUSTEN JA TARINOIDEN AVULLA. Lähde: MTV ja Kurio: Suomalaisten sosiaalisen median käyttö 2015.

29


001

REKRYSIVUT, KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS, HAKULOMAKE

PANOSTA VISUAALISUUTEEN JA TOIMI AKTIIVISESTI SOME-KANAVISSA. VAIN PUOLET KESÄTYÖNHAKIJOISTA ON SAANUT TIEDON HAKUPROSESSIN ETENEMISESTÄ. PERSONOI SÄHKÖISET HAKULOMAKKEET PALVELEMAAN KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ.

”Hakulomakkeis pitäis olla automaattitallennus, ettei tiedot katoo yllättäen!”

30

Selkeys!

Kerro perustiedot kattavasti välttäen yritysjargonia: montako työpaikkaa on tarjolla, palkka, sijanti, selkeä työnkuvaus ja vaatimukset (mm. ikä ja työkokemus).

Nuorella ei välttämättä ole aikaisempaa työkokemusta, joten ohjaa kertomaan hakulomakkeessa muista vahvuuksista ja harrastuksista.


001

HAASTATTELU

LUO HAASTATTELUSTA RENTO TILANNE JA OLE ROHKAISEVA.

”Haastattelija oli aivan ihana, iloinen ja puhelias nainen, joten haastattelussa ei tarvinnut lainkaan jännittää, tunnelma oli haastattelussa rento mutta asiassa silti pysyttiin. Haastattelusta jäi hyvä mieli, vaikken lopulta saanutkaan paikkaa.”

TUO HAASTATTELUUN MUKAAN TULEVIA TYÖTOVEREITA, KUTEN LÄHIN ESIMIES TAI TULEVA TYÖKAVERI. ”Jos työ ei sovellu alle 18 vuotiaille siit olis hyvä ilmoittaa, ettei hae turhaan.”

31


001

HAASTATTELU

OTA VIDEOHAASTATTELUT OSAKSI KESÄTYÖNHAKUASI! VIDEON KÄYTTÖ AUTTAA SINUA EROTTUMAAN EDUKSESI TYÖNANTAJANA JO REKRYTOINTIPROSESSIN ALKUVAIHEESSA. VIDEOHAASTATTELULLA VOIT OSALLISTAA TIIMISI KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VALINTAAN JA TEHDÄ HENKILÖSTÖN TUTUKSI HAKIJOILLE JO PROSESSIN AIKANA.

32


”Videohaastattelu on hyvä tapa saada mahdollisuus esittäytyä muutenkin kun paperilla jo ennen mahdollista haastattelua. Alkukankeuden jälkeen oli oikein mukavaa.” -Hakijapalaute, elokuu 2015

VIDEON AVULLA ANNAT USEAMMALLE HAKIJALLE MAHDOLLISUUDEN EROTTUA EDUKSEEN!

83% TYÖNHAKIJOISTA SUOSITTELISI VIDEOHAASTATTELUA TYÖNHAKUMENETELMÄNÄ MUILLE HAKIJOILLE. Lähde: Recruitby.netin hakijatutkimus 2015.

KAMPANJATARJOUS TYÖNANTAJILLE & TUTKIMUKSIA: RBN.fi/kesaduuni2016

33


CASE:

KAIKILLE YHTEINEN INFO PEREHDY T YS ALKAA JO HAASTATTELUSTA

TEHTÄVÄRASTIT LASKUTEHTÄVÄ HAASTATTELUUN 4-8 HAKIJAA KERRALLAAN. KESTO N. 2 TUNTIA.

PELIKOULU KOULUTTAJAN JOHDOLLA + HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT

HAKIJA PÄÄSEE tutustumaan RAY:n peleihin ja halutessaan kokeilemaan, miltä pelinhoito pelipöydän takana tuntuu. Haastattelujännityksen lieventämiseksi koulutilassa pidetään rento tunnelma musiikin ja leppoisan jutustelun avulla. Kouluttaja ”haastattelee” hakijoita

34

KORTTIEN JA MERKKIEN KÄSITTELYHARJOITUKSIA PELIPÖYDÄSSÄ

vapaamuotoisesti pelin lomassa, mutta samalla myös havannoi hakijoiden yhteistyökykyä, rohkeutta, ryhmässä toimimista – ominaisuuksia, joita tehtävässäkin tarvitaan. Samanaikaisesti hakijat haastatellaan vuorotellen myös henkilökohtaisesti.


CASE

”Rekrytointiprosessi oli erilainen aiempiin hakemiini paikkoihin verrattuna, mikä toi hakemiseen kivaa vaihtelua ja jännittävyyttä! Erityisesti haastattelupäivä oli mieleenpainuva erilaisten testien, kivojen kokeilujen ja harjoittelujen ansiosta. Erittäin hyvät fiilikset jäi!”

REKRYPÄIVÄN TEHTÄVIEN, harjoitusten ja pelikoulun tavoitteena on varmistaa hakijan soveltuvuus tehtävään, mutta sen lisäksi myös taata mahdollisimman hyvä ja elämyksellinen hakijakokemus ihan jokaiselle hakijalle – unohtamatta kertoa työmme merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle: Peleistämme kertyy joka päivä yli miljoona euroa suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

35


001

HAASTATTELU

ANNA PALAUTETTA HAASTATTELUSTA, VAIKKEI VALINTA OSUISI KOHDALLE. ESIM. HAASTATTELUN PÄÄTTEEKSI LYHYT PALAUTESPARRAUS, MIKÄ MENI HYVIN, MIHIN ASIOIHIN KANNATTAA KIINNITTÄÄ HUOMIOTA TULEVISSA HAASTATTELUISSA.

Kerro kuinka prosessi jatkuu ja ilmoita valinnan tuloksista kaikille hakijoille!

50% VAIN PUOLET KOKEE SAANEENSA RIITTÄVÄSTI TIETOA HAKUPROSESSIN ETENEMISESTÄ.

CASE: ELENIA OY MUISTI KAIKKIA HAKIJOITA TEKSTIVIESTILLÄ, JOLLA VOI LUNASTAA JÄÄTELÖN.

36

Tekstiviestit puhelun ja emailin rinnalle!


CASE:

Minimoi (turha) lomakkeiden täyttö ja huomioi myös visuaaliset työhakemukset ja videohakemukset.

PAREMPAAN HAKIJAKOKEMUKSEEN

Käytä pelejä ja testejä herättämään mielenkiinto ja erottaudu muista työnantajista.

Videot ovat toivottu tapa saada tietoa työnantajasta.

Viesti hakijoille aktiivisesti rekrytointiprosessin aikana: käyttämällä rekrytointijärjestelmää, pystyt täyttämään viestinnän vähimmäisvaatimukset (kiitos hakemuksestasi, viestit prosessin aikana, ei-kiitos -viestit).

Muista myös niitä hakijoita, jotka eivät tulleet valituksi!

37


002 MIELEKÄS TYÖ NUORTEN POTENTIAALI KESÄTYÖNTEKIJÄT TUOVAT UUSIA NÄKÖKULMIA, VISIOITA JA MIELIPITEITÄ YRITYKSEN TOIMINTATAPOIHIN. KANNUSTA SIIS NUORTA ESITTÄMÄÄN IDEANSA ROHKEASTI. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista.

38

Nuoret avaavat kanavan kasvaviin trendeihin ja nuorten maailmaan.

KESÄTYÖLÄISET saattavat olla asiakkaita tai kohderyhmää. Nuorten näkemyksille kannattaa siis olla avoin ja kannustaa antamaan palautetta.


002

KANNUSTUS

95% NUORISTA PITÄÄ TÄRKEÄNÄ, ETTÄ ESIMIES AUTTAA HEITÄ KEHITTYMÄÄN TYÖSSÄÄN.

Kannusta, tuuppaa epämukavuusalueelle, treenaa yhdessä nuoren kanssa ja innosta!

Hyviä ideoita syntyy avoimessa ilmapiirissä, jossa tieto liikkuu!

LUO TYÖPAIKALLE KANNUSTAVA JA RENTO ILMAPIIRI. ”KIVA” TYÖPAIKKA JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMINEN KUNNIALLA EIVÄT SULJE TOISIAAN POIS.

39


TUNNISTA KESÄTYÖNTEKIJÄN VAHVUUSALUEET JA HYÖDYNNÄ NIITÄ ERI TEHTÄVISSÄ. NUORELTA VOIT OPPIA UUTTA, ESIMERKIKSI SOSIAALISEN MEDIAN TARJOAMISTA MAHDOLLISUUKSISTA.

Kerro nuorille, että he ovat tärkeitä ja heidän työpanostaan sekä näkemyksiään arvostetaan.

40

NUORET OVAT entistä kiinnostuneempia yrittäjyydestä: peräti 20 % 18–24-vuotiaista kertoo perustavansa yrityksen seuraavan kolmen vuoden aikana (Lähde: Global Entrepreneurship Monitor 2015). Yrittäjän kannattaakin jakaa kesätyöntekijälle omia kokemuksiaan yrittäjänä toimimisesta ja olla siten kannustamassa kiinnostunutta nuorta kohti yritystoimintaa.

NUORI KAIPAA tietoa eri ammateista ja toimenkuvista. Kesätyö on ainutlaatuinen tilaisuus luoda positiivinen vaikutelma organisaatiostanne ja koko toimialasta.


003 PEREHDYTTÄMINEN MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI?

46% PEREHDYTETTIIN HYVIN.

Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa 2014. Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta.

41


CASE:

NOKIALLA PAIKALLISEN JOHTORYHMÄN JÄSEN AVAA KESÄTYÖINFON, JA HAASTAA JOKAISEN KESÄTYÖNTEKIJÄN TOTEUTTAMAAN VÄHINTÄÄN YHDEN TYÖYMPÄRISTÖÄ PARANTAVAN INNOVAATION.

42


003

KUINKA TÄRKEINÄ PIDÄT SEURAAVIA PEREHDYTYSKÄYTÄNTÖJÄ? 1%

ERITTÄIN TÄRKEÄNÄ

TÄRKEÄNÄ

EN KOVIN TÄRKEÄNÄ

EN LAINK AAN TÄRKEÄNÄ

26%

Perehdyttämiseen nimetty vastuuhenkilö

1% 21%

2% 25%

23%

53% Erilaistet perehdytysmateriaalit

Tutustumiskierrokset organisaatiossa

17% 28%

56% Koulutukset

45%

42%

Työhön opastaminen

29%

46%

50%

73%

15%

9%

8%

48% Henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma

2% 33%

47% Palautepalaverit

Lähde: T-Media Nuoret Ja Johtaminen 2012.

43


Lähetä kesätyöntekijälle perehdytyspaketti jo ennen työsuhteen alkua, jotta hän pääsee tutustumaan organisaation toimintaan etukäteen.

NUORET PITÄVÄT PEREHDYTYSTÄ TÄRKEIMPÄNÄ KEHITTYMISTÄ EDISTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ.

44

EDELLISVUOSIEN kesätyöntekijöitä kannattaa hyödyntää perehdytyksessä. Suurempi vastuu motivoi ja työntekijä kokee kehittyneensä työssään.


003

PEREHDYTYS PEREHDYTÄ NUORI ENSIN TYÖELÄMÄN PERUSTAITOIHIN, PUHELIMEEN VASTAAMISESTA AINA OMIEN LIKAISTEN ASTIOIDEN PESEMISEEN JA TYÖPUKEUTUMISEEN.

PIDÄ KESÄTYÖLÄISTEN kanssa pit stop -palaveri kahden viikon päästä. Käykää yhdessä läpi tavoitesuunnitelma, katsokaa mitä on saavutettu ja asettakaa seuraavat askelmerkit.

Käy perehdytyksessä läpi henkilökohtaiset tavoitteet, vastuut, selkeä päämäärä ja työnkuva. Kerro myös miten hänen tehtävänsä tukee koko organisaation tavoitteita.

45


003

TUTOR ”Suurempi vastuu motivoi kehittymään!”

NIMEÄ JOKAISELLE KESÄTYÖNTEKIJÄLLE OMA HENKILÖKOHTAINEN TUTORTYÖNTEKIJÄ, JOKA TARJOAA LUOTETTAVAA TUKEA EIKÄ OLE NUOREN SUORA ESIMIES. TUTORIN TEHTÄVÄNÄ ON TUTUSTUTTAA KESÄTYÖNTEKIJÄ YRITYKSEN KULTTUURIIN JA TYÖYHTEISÖÖN.

46

CASE: SONERAN MANAGEMENT TRAINEE –OHJELMASSA AIKAISEMPIEN VUOSIEN KESÄTYÖNTEKIJÄT PÄÄSEVÄT HARJOITTELEMAAN ESIMIESTAITOJA OHJAAMALLA UUSIA.


003

PALAUTE EPÄVARMUUS URAN ALKUTAIPALEELLA ON YLEISTÄ, SIKSI PALAUTETTA ON TÄRKEÄÄ ANTAA ERITYISESTI ONNISTUMISISTA. PALAUTTEESI MOTIVOI JA EDISTÄÄ AMMATILLISTA KEHITTYMISTÄ.

67% VASTAAJISTA KATSOO, ETTÄ ESIMIEHET EIVÄT ANNA TARPEEKSI PALAUTETTA. Lähde: T-Media Nuoret Ja Johtaminen 2012.

47


NUORET KAIPAAVAT PALJON PALAUTETTA PITKIN TYÖSUHDETTA JA SEN JÄLKEEN. MUISTATHAN PERUSTELLA.

Varmuus työhön tulee kokemuksen kautta, älä siis oleta, että asiat ovat nuorelle itsestäänselvyyksiä.

”Miten voi tietää, onko työ tehty hyvin vai huonosti, jos ei saa palautetta?”

JÄRJESTÄ ”pomovartti” esim. joka viikon perjantai, jossa esimies sekä nuori käyvät yhdessä läpi, mitä viikon aikana on tapahtunut.

48


003

PALAUTE

OTA MYÖS PALAUTETTA VASTAAN.

Monenlaiset tavat antaa palautetta.

palaute? ideaboxi

OSA NUORISTA KOKEE, ETTÄ PALAUTETTA ON HELPOMPI ANTAA SUULLISESTI, OSA KIRJALLISESTI. SIKSI MOLEMMILLE PITÄISI SUODA SIIHEN MAHDOLLISUUS. LUO ILMAPIIRI, JOSSA MYÖS NUORI USKALTAA AVATA SUUNSA JA ANTAA PALAUTETTA.

palauteboxi sähköinen palaute tapaamiset: työntekijät tapaamiset: johto

Viikoittainen lyhyt kahdenkeskinen palaveri oman tutor-työntekijän kanssa, joka tukee, kuuntelee, antaa ja välittää eteenpäin ideoita.

49


REAGOI PALAUTTEESEEN JA KERRO SELKEÄSTI, MIHIN TOIMENPITEISIIN PALAUTE ON JOHTANUT. KYSE VOI OLLA MYÖS PIENISTÄ KÄYTÄNNÖN PARANNUKSISTA. IDEOIDEN EI TARVITSE OLLA MITTAVIA LIIKETOIMINTAA MULLISTAVIA KEKSINTÖJÄ.

50

KEHIT YSIDEAKILPAILU Vuoden parhaat ideat julkaistaan ja keksijät palkitaan!

CASE: METSÄ GROUPISSA KESÄTYÖNTEKIJÄ ANTOI PALAUTETTA TUOTANTOLINJAN KUUMISTA TYÖOLOISTA HELTEELLÄ. PALAUTTEESEEN REAGOITIIN JA TUOTANTOLINJAN VIRVOKETARJOILUA PARANNETTIIN.


004 OIKEUDENMUKAISUUS JA TASAPUOLISUUS MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI?

61% OTETTIIN TASAVERTAISESTI OSAKSI TYÖYHTEISÖÄ. Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa 2014. Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta.

51


KOHTELE NUORTA TASAVERTAISESTI JA OTA TYÖYHTEISÖN TÄYSIVALTAISEKSI JÄSENEKSI HETI ALUSTA ALKAEN!

Tarjoa kesätyöntekijälle tasavertaiset työvälineet ja työolosuhteet mahdollisuuksien mukaan.

52

Ota kesätyöntekijät mukaan viikko- ja kuukausipalavereihin, ja kutsu samoihin tilaisuuksiin kuin organisaation muutkin työntekijät.


004 ANNA NUORELLE LUPA EPÄONNISTUA JA TEHDÄ VIRHEITÄ. ROHKAISE NUORTA PYYTÄMÄÄN APUA JA KERTOMAAN VIRHEISTÄ. VIRHEISTÄ VOIDAAN OPPIA JA KEHITTYÄ.

Kohtele ja johda nuorta hyvin. Näin rakennat samalla myös yrityksesi työnantajakuvaa nuoren puskaradion välityksellä!

OTA KESÄTYÖNTEKIJÄT MUKAAN TYÖYHTEISÖN TOIMINTAAN. ANNA PÄÄSY TYÖYHTEISÖN JÄRJESTELMIIN. Auttaminen lisää tutkitusti onnellisuutta. Jaa asiantuntijuuttasi ja auta nuorempia.

53


004

REKRYTOI ROHKEASTI JA ENNAKKOLUULOTTOMASTI!

ÄLÄ MÄÄRITTELE LIIAN KAPEASTI HYVÄÄ TYYPPIÄ! MIETI, MITÄ TAITOJA TEHTÄVÄSSÄ OIKEASTI VAADITAAN. OVATKO AIEMMIN VAADITUT TAIDOT VARMASTI OLENNAISIA? PIENI MUKAUTUS (ESIM. TYÖAIKA TAI SÄÄDETTÄVÄ TYÖPÖYTÄ) VOI TEHDÄ TYÖSTÄ SOPIVAN MYÖS VAMMAISELLE NUORELLE

54

Kesätyö on oiva mahdollisuus saada kokemuksia erilaisista työntekijöistä. Rekrytoi rohkeasti!

LUE LISÄÄ: www.vamlas.fi


004 VASTUULLINEN KESÄTYÖNANTAJA VOI LISÄTÄ REKRYTOINTI-ILMOITUKSEEN LAUSEKKEEN, ESIM. “HALUAMME LISÄTÄ HENKILÖSTÖMME MONIMUOTOISUUTTA JA TOIVOMME HAKEMUKSIA MYÖS ESIM. VAMMAISILTA JA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILTA NUORILTA”.

LINNANMÄKI CASE Keksikää uudenlaisia tehtäväkokonaisuuksia kesätyöntekijöille! Monilla on aivan liikaa töitä. Miettikää, mitä tehtäviä voisitte irrottaa ja antaa jonkun toisen huolehdittavaksi. Kootkaa tehtävistä yhdessä uudenlainen kesätyö.

KOKEILE VAIHTOEHTOISIA HAKUTAPOJA! SÄHKÖISET LOMAKKEET VOIVAT OLLA HANKALIA ESIMERKIKSI NIILLE, JOILLA ON LUKIVAIKEUKSIA TAI SUOMI EI OLE OMA ÄIDINKIELI.

55


CASE: LINNANMÄKI LINNANMÄEN HUVIPUISTOSSA RAKENNETTIIN KAKSI UUTTA TYÖNKUVAA, JOTKA SOPIVAT VAMMAISILLE JA OSATYÖKYKYISILLE KESÄTYÖNTEKIJÖILLE.

Nyt sali- ja terassisiistijät pitävät huolta asiakkaiden viihtyvyydestä mm. huolehtimalla ympäristön puhtaudesta ja täyttämällä mausteasemia.

56

Peliapu puolestaan auttaa pelimyyjiä kiireisimmän huvipuistokauden aikana: hän pakkaa palkintoja ja kuljettaa niitä pelipisteille eri puolille puistoa.


005 KOHTUULLINEN PALKKA NUORI EI VÄLTTÄMÄTTÄ USKALLA TAI KEHTAA KYSYÄ PALKKAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA. TYÖNANTAJANA ON SINUN TEHTÄVÄSI NOSTAA KISSA PÖYDÄLLE JA AVATA PALKKAKESKUSTELU MAHDOLLISIMMAN AIKAISESSA VAIHEESSA.

Selvitä nuorelle mihin palkan määrä perustuu (TES tms.) ja kerro selkeästi mistä palkka koostuu (peruspalkka, lisät).

57


Anna nuorelle mahdollisuus varmistaa esim. vanhemmilta, onko palkka kohtuullinen.

PALKKA MOTIVOI SUORIUTUMAAN TYÖSSÄ JA ON HYVÄ KEHITTYMISEN MITTARI. MUISTA SILTI MOTIVOIDA MYÖS KANNUSTAVALLA PALAUTTEELLA.

Työkokemus ja CVmerkintä ovat nuorelle tärkeitä, mutta työstä on reilua maksaa käypä korvaus.

58


006 KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS JA TODISTUS MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI?

78% 78% SAI KIRJALLISEN TYÖSOPIMUKSEN.

SAI KIRJALLISEN TYÖTODISTUKSEN.

Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa 2014. Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta.

59


006

TYÖSOPIMUS

KÄY SOPIMUS NUOREN KANSSA PERUSTEELLISESTI LÄPI JA VARMISTA, ETTÄ ASIAT ON YMMÄRRETTY JA NUORI TIETÄÄ MIHIN ON SITOUTUMASSA. PANOSTA TYÖSOPIMUKSEN SELKEYTEEN.

60

Tarjoa mahdollisuutta tarkistaa sopimus esim. vanhempien kanssa.

Painota, että allekirjoitettu sopimus sitoo MOLEMPIA osapuolia.


006

TYÖTODISTUS Vastuullinen kesätyönantaja tarjoaa työtodistusta, vaikka nuori ei sitä ymmärtäisi pyytää.

Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kesto ja työtehtävien laajuus.

TYÖTODISTUS ON NUORELLE TYÖNTEKIJÄLLE ARVOPAPERI JA ITSESTÄÄN SELVÄ OSA VASTUULLISEN KESÄTYÖNANTAJAN TOIMINTAPROSESSEJA!

61


TYÖNTEKIJÄ SAA PÄÄTTÄÄ, HALUAAKO HÄN TYÖSOPIMUKSEEN ARVION TYÖTAIDOSTAAN JA KÄYTÖKSESTÄÄN SEKÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEN SYYN.

62

Erittele ja yksilöi työtehtävät riittävän tarkasti!


YRITTÄJÄ! HYÖDYNNÄ NUORISSA PIILEVÄ POTENTIAALI! NUORELLE KANNATTAA ANTAA MAHDOLLISUUS OSALLISTUA JA TUODA ESILLE OMIA IDEOITA JA OSAAMISTAAN. TÄMÄ VOI YLLÄTTÄVÄSTI SYSÄTÄ LIIKKEELLE UUDENLAISTA KEHITYSTÄ LIIKETOIMINNASSA!

LUE LISÄÄ: www.yrittajat.fi Anna nuorelle sellaisia työtehtäviä, joihin hänen osaamisensa riittää.

Positiivinen vuorovaikutus, läsnäolo ja oma esimerkki luovat nuorelle edellytykset työssä onnistumiselle.

Pienessä yrityksessä kesätyöntekijältä edellytetään nopeaa sopeutumiskykyä ja valmiutta tarttua ripeästi töihin.

Lähde: Kun nuori tulee töihin, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Suomen Yrittäjät

63


TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA! TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -KESÄTYÖHARJOITTELUOHJELMA ON SUUNNATTU PERUSKOULULAISILLE, KYMPPILUOKKALAISILLE, AMMATTISTARTTILAISILLE JA LUKIOLAISILLE. Jo 13-vuotias voi osallistua, mikäli täyttää saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta.

64


Harjoitteluaika on kaksi viikkoa, mutta toimialat ovat voineet sopia pidemmästä jaksosta.

KORVAUS KAHDEN VIIKON JAKSOSTA ON 335 EUROA, JOKA SISÄLTÄÄ LOMAKORVAUKSEN. TOIMIALAT OVAT VOINEET SOPIA MYÖS POIKKEAVASTA KORVAUKSESTA.

TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -MALLIN EI OLE TARKOITUS KORVATA NORMAALIA KESÄTYÖTÄ. YRITYSTEN TOIVOTAAN TARJOAVAN NUORILLE MYÖS KESÄTYÖPAIKKOJA, ESIMERKIKSI HARJOITTELUOHJELMAN JÄLKEEN.

65


TEKIJÄT PROJEKTIJOHTAJA

Päi

vi Sa

l m i n e n - Ku l t a

nen

VASTAAVA TUOTTAJA

Ves a Vilenius

MARKKINOINTIASSISTENTTI

G ab r i e lle V i k man


Jani L a alai n en pp

Julia Wihur i

JOHTAJA

iis a

Tenh un

lain

e

n

VIESTINTÄHARJOITTELIJA

L

MARKKINOINTIASSISTENTTI

en - Ruot s a

TAITTO JA KUVITUS


SUOMALAISTA KESÄTYÖTÄ MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ:

sekä yli 250 suomalaista työnantajaa!

www.kesaduuni.org/tyonantajat

Työnantajien toimintaopas  

Esimiehen käsikirja on konkreettinen opas täynnä vinkkejä ja hyvä käytänteitä vastuulliseen kesätyönantajuuteen. Opas on saatavilla sähköise...

Työnantajien toimintaopas  

Esimiehen käsikirja on konkreettinen opas täynnä vinkkejä ja hyvä käytänteitä vastuulliseen kesätyönantajuuteen. Opas on saatavilla sähköise...