Page 187

Kiinteistön ylläpito on kiinteistönpitoon kuuluvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet. Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat muun muassa kiinteistönhoito ja kunnossapito. Korjausohjelma on kunnossapitoa ohjaava tietyn aikavälin suunnitelma, jossa otetaan teknisten ja taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioon kiinteistön käyttäjien ja omistajien tarpeet. Korjausohjelmaa käytetään yleensä kunnossapitoon liittyvän budjetoinnin pohjana. Korjausrakentaminen on rakentamista, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan. Korjausrakentamista voidaan tehdä erillisenä projektina tai vuosikorjaustyyppisesti ilman erillistä hanketta. Korjausrakentamisen tavoitteena voi olla esimerkiksi kohteen parempi soveltuvuus tarkoitukseensa (perusparantaminen). Kunnossapitosuunnitelma on tekniset näkökohdat huomioon ottava tietyn aikavälin suunnitelma kunnossapitoa varten. Kuntoarviointi tarkoittaa rakennetun kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden selvittämistä. Kuntoarvioinnissa käytetään enimmäkseen aistinvaraisia ja kokemusperäisiä, ainetta rikkomattomia menetelmiä. Kuntokatselmus on korjausohjelman päivittämiseksi tehtävä kiinteistön tai sen osien kunnon selvittäminen. Kuntotutkimus on rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön teknisen järjestelmän yksityiskohtainen tutkimus elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi. LTO-laitteen lämpötilasuhteella tarkoitetaan laitteelle mitattua lämpötilasuhdetta standardin mukaisessa testaustilanteessa, jossa tulo- ja poistoilman massavirrat ovat yhtä suuria. Lämmöntalteenotolla (LTO) tarkoitetaan yleensä rakennukseen puhallettavan raittiin ilman esilämmitystä poistoilman avulla. Yleisimmin lämmöntalteenotto on ilmanvaihtokoneessa, joka hoitaa sekä poistoilman ulospuhalluksen että raittiin ilman sisäänpuhalluksen. Lämmöntalteenoton lisäksi järjestelmän etuna on hallittu ilman sisään- ja ulospuhallus sekä tuloilman suodatus.

Taloyhtiön energiakirja

185

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement