Page 150

rikustannuksiin. Näin nähdään, miten paljon energiansäästötoimenpiteen kannattavuus riippuu kyseisestä lähtöarvosta. Herkkyystarkastelu voidaan suorittaa minkä tahansa lähtöarvon suhteen. Kiinteistön energiatalouden parantamiseen kohdentuvissa kannattavuuslaskelmissa tavallisimpia muunneltavia lähtöarvoja ovat investointi- ja ylläpitokustannukset sekä energian hinnan eskalaatio, käyttöajan pituus ja laskentakorko.

Arvotekijät Energiatalouden parantamiseen tähtäävien hankkeiden kannattavuuslaskelmia analysoitaessa on hyvä muistaa, että kokonaisuuteen liittyy myös arvotekijöitä. Nämä arvotekijät on syytä esittää laskelmien tulosten yhteydessä. Jos on tarpeen, arvotekijöistä voidaan tehdä yksityiskohtainen arvoanalyysi. Arvoanalyysissä arvioitavia asioita voivat olla esimerkiksi sisäilman laadun parantuminen ja kiinteistön lähialueen vetovoimaisuuden muuttuminen lähitulevaisuudessa. Lähtökohtana on luonnollisesti yksittäinen kiinteistö korjaustarpeineen. Kiinteistön erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voidaan vertailla esimerkiksi skenaarioanalyysin avulla. Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Yhtenä tarkastelukohteena voi olla esimerkiksi kiinteistön tai alueen vetovoimaisuuden muuttuminen. Jos tiedetään, että alueelle rakennetaan merkittäviä liikenneyhteyksiä (infra) tulevina vuosina ja alueella on myös uudistuotantoa, voidaan olettaa, että alueen vetovoimaisuus kasvaa ja korjaustoimiin panostaminen voi olla järkevää. Kasvava vetovoima nostaa osakkeiden arvoa.

5.2.2 Soveltuvien korjaustapojen selvittäminen Toteutusmuodon valinta Taloyhtiön korjaushankkeet voidaan toteuttaa pääurakkamuotoisina, SR-urakkamuotoisina tai osaurakkamuotoisina. Urakkamuoto määräytyy yleensä sen perusteella, siirtääkö taloyhtiö hankkeen suoritusvastuun urakoitsijalle hankesuunnitteluvaiheen vai toteutussuunnittelun jälkeen.

148

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement