Page 146

Yksityiskohtaisimmat tiedot suunnitteluratkaisujen vaikutuksesta kiinteistön energiantarpeeseen saadaan käyttämällä energialaskennassa dynaamista simulointia, jonka avulla voidaan arvioida energiantarpeen lisäksi muun muassa huonetilojen sisälämpötiloja eri vuodenaikoina. Simulointityökalun käyttö tukee myös tietomalliin perustuvaa suunnitteluprosessia: sen sijaan, että rakennusta koskevat tiedot syötettäisiin numeerisessa muodossa laskentaohjelmaan, rakennuksen muotoa, rakenteita ja ikkuna-aukotuksia koskeva tieto voidaan siis tuoda laskentaohjelmaan tietomallina. Energiatalouden parantamiseen kohdistuvassa elinkaarilaskennassa käytetään tarkastelujakson pituutena rakenteen tai teknisen järjestelmän taloudellista käyttöaikaa. Käyttöajan oikea arviointi on sitä tärkeämpää, mitä lyhyempi käyttöaika on. Laskelmissa huomioon otettava käyttöaika perustuu yleensä kokemusperäisiin tietoihin. Teknistä käyttöikää voi arvioida esimerkiksi Rakennustietosäätiön julkaiseman Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot (KH 90–00403) -ohjekortin avulla. Ohjekortissa esitetään kiinteistön rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden keskimääräiset tekniset käyttöiät, tarkastusvälit, huoltovälit ja kunnossapitojaksot. Ohjekortissa esitettyjä arvioita voidaan käyttää muun muassa kuntoarvioissa, energiakatselmuksissa, kuntotutkimuksissa ja hankesuunnittelussa sekä suunniteltaessa kunnossapitoa tai määriteltäessä kiinteistön elinkaarta. Niistä on apua myös rakennuksen huoltokirjan laadinnassa.

Kannattavuuslaskelmat Erilaisten toimenpidevaihtoehtojen elinkaarikustannuksia vertailtaessa on otettava huomioon kaikki tuotot ja kustannukset, joita korjatulle rakenteelle oletetaan muodostuvan suunniteltuna käyttöaikana. Elinkaarikustannusten laskentaan sisältyvät tällöin esimerkiksi investointi- ja ylläpitokustannukset, tarkastelujakson pituus, laskentakorko ja jäännösarvo. Kannattavuuslaskelmissa vaikein ja vaativin osuus on lähtöoletusten laatiminen. Vaikeaa on yleensä myös energian hintakehityksen ja korkokannan kehityksen arvioiminen. Varsinainen laskenta on itsessään melko helppoa, mutta mikäli lähtötiedot on arvioitu täysin väärin, ei huolellisistakaan laskelmista ole juuri hyötyä. Energiatalouden parantamiseen kohdentuvien toimien kannattavuutta voidaan arvioida monenlaisten menetelmien avulla. Kiinteistö- ja rakennusalalla käytetyimpiä investointilaskentamenetelmiä ovat takaisinmaksuajan menetelmä, pääoman tuottoastemenetelmä, nykyarvomenetelmä, annuiteettimenetelmä ja sisäisen korkokannan menetelmä. Yleisimpiä ovat yksinker-

144

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement