Page 145

Yksi hankalimmin arvioitavissa olevista lähtötiedoista on rakenteiden ja teknisten järjestelmien nykytila. Näiden kuntoa arvioidaan tavanomaisesti kuntoarvion ja tarvittaessa kuntotutkimusten avulla. Selvitystyössä lähdetään liikkeelle rakentamisajankohdan käytännöistä ja rakentamismääräyksistä. Riskialttiiden kohtien toimivuutta voidaan selvittää muun muassa lämpökuvausten avulla. Rakenteiden ja teknisten järjestelmien ominaisuudet muuttuvat ajan saatossa. Tästä aiheutuu haasteita selvitystyötä tekevälle asiantuntijalle, jonka hankinnassa kannattaakin painottaa kokemusta ja referenssejä vastaavista töistä.

Ylläpitokustannuksiin lasketaan kaikki muutokset, joita energiatalouden parantamiseen kohdentuvan toimenpiteen oletetaan aiheuttavan. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi muutokset energian ja veden kulutuksessa. Energiatalouden parantamiseen kohdentuvilla toimilla saavutettavat säästöt voidaan arvioida laskemalla tai aikaisempien korjauskohteiden perusteella.

Taloyhtiön energiakirja

143

Korjauskonseptit

Arvioitaessa useiden toimenpiteiden kokonaisenergiansäästöä on huomattava, että säästövaikutukset eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa. Useiden energiansäästötoimenpiteiden rahallinen yhteisvaikutus on yleensä pienempi kuin vastaavien yksittäistoimenpiteiden tuomien säästöjen summa.

Hankesuunnittelu

Investointikustannukset muodostuvat kaikista niistä korjaushankkeen kustannuksista, joita korjaustoimen yhteydessä oletetaan muodostuvan. Säästötoimenpiteen kannattavuutta on usein tarkoituksenmukaista tarkastella niin sanotulla rajakustannusperiaatteella, jolloin investointikustannuksiksi lasketaan vain ne kustannukset, joita kohteelle oletetaan muodostuvan energiansäästötoimenpiteen seurauksena. Silloin, kun olemassa olevan kiinteistön energiataloutta parannetaan muun korjaustoimenpiteen yhteydessä, investointikustannus voidaan määrittää juuri rajakustannuksena. Kustannusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset avustukset, rahoituskustannukset ja niin edelleen.

Korjaaminen

Investointi- ja ylläpitokustannusten arviointi

Käyttö ja ylläpito

Energian ja veden kulutuksen nykytila voidaan selvittää esimerkiksi kuntoarvion yhteydessä tehtävän energiaselvityksen, asuinkerrostalon energiakatselmuksen tai erillisen energiatodistuksen avulla. Näistä asuinkiinteistön energiakatselmus on selvästi kattavin ja suositeltavin vaihtoehto.

Kulutustietoja

vittämisellä. Tämä koskee myös kiinteistön energiatalouden parantamiseen kohdistuvia toimia. Ensin on tiedettävä nykyinen kulutus, jotta voidaan asettaa tavoitteita kulutuksen pienentämiseksi.

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement