Page 1

4,90 € /// 99 Kč /// 4. vydanie www.top-fashion.sk /// www.topfashionmagazin.cz

s t a ň t e

s a

s ú č a s ť o u

jar/leto

2013 Michaela

EXKLUZÍVNE:

m ó d n e h o

s v e t a

jarr/leto

2013

Kocianová

cesta okolosveta , ___ mody NEW YORK PARIS LONDON MILAN

R e p o r tá ž e z fa s h i o n w e e k o v /// n a j vä č š i e m ó d n e t r e n d y /// k o l e k c i e n a j p r e s t í ž n e j š í c h m ó d n y c h d o m o v /// š t ý l o v é d o p l n k y // / b a c k s ta g e /// t o p b e a u t y p r o d u k t y a l o o k y


www.hodinky-raymondweil.sk Scan for watch details


coccinelle.com

AUPARK, Bratislava Michalskรก 7, Bratislava


BRATISLAVA | SC Aupark | Avion Shopping Park | Polus City Center | Galleria Eurovea TRENČÍN | SC LaugariciotBANSKÁ BYSTRICA | SC EuropatKOŠICE | SC Aupark


8

editoriál

S

poznávanie iných krajín, kultúr a chutí, ale aj cesta okolo sveta módy sa stali ústredným motívom aktuálneho, už štvrtého vydania magazínu Top Fashion.

Móda a cestovanie sú si veľmi podobné. Radosť z objavovania nových destinácií a vrodená zvedavosť a predstavivosť podnecujú ľudí k cestovaniu, ale aj k túžbe po niečom novom, k túžbe po vytváraní nových kreatívnych vecí či po ich zmene. Hádam preto nás tak fascinuje premenlivý kolobeh módnych trendov a fashion weekov.

Móde sa venujem už dlhšie a rovnako rada cestujem. Cestovanie ma nielen obohacuje o spomienky a zážitky, ale načerpané inšpirácie prenášam aj do svojej práce. Veľmi sa teším, že v tomto vydaní nájdete editoriál od Lukáša Dvořáka, ktorý vznikol na Bali. Vďaka energii, ktorá z neho vyžaruje, je podľa mňa úplne iný ako beauty editoriály vznikajúce v našich zemepisných šírkach. Cestovanie je prirodzenou súčasťou života modeliek a svoje o tom vie aj jedna z našich najúspešnejších, Michaela Kocianová. Vždy som si ju predstavovala na našej titulnej strane a tentoraz to konečne vyšlo! Editoriál, ktorý nafotil Branislav Šimončík a v ktorom sa hlavnej úlohy zhostila Michaela, je naozaj elektrizujúci. Práve zásluhou profesionálnych fotografov či zanietených interných a externých redaktorov, pre ktorých je móda nielen prácou, ale aj záľubou, sa môžete na nasledujúcich stranách vydať na neopakovateľnú dobrodružnú „cestu“. Okrem reportáží z fashion weekov a prehľadu všetkých trendov vás čakajú aj osobnosti zo sveta módy. Milosh Harajda, ktorý sa osobne stretol s Tomom Fordom (mimochodom, na guest liste boli okrem Top Fashion už len novinári z Vogue a GQ... :-)), pre nás exkluzívne pripravil profilový článok o tomto geniálnom tvorcovi. „Cestovateľské“ vydanie sme zároveň osviežili tým, že vám ho prinášame v dvojjazyčnej podobe. Keďže pôsobíme na slovenskom aj českom trhu a minulý rok sme dokonca otvorili pobočku redakcie Top Fashion aj v Prahe, chceli sme potešiť aj našich českých priaznivcov. Vytvorili sme preto prvé vydanie, v ktorom nájdete články v slovenskom aj českom jazyku. Veríme, že vás týmto vydaním milo prekvapíme a opäť potešíme niečím novým! ovým!


EUROVEA Pribinova 8, Bratislava tel.: 00421 2 544 35 340 www.luisaspagnoli.sk


OBSAH FASHION

19 – 128

//////////////////////////////////////////////////////// Milano Fashion Week / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 20 Paris Fashion Week / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 36 New York Fashion Week / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 50 London Fashion Week / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 64 Elektrizujúce Ĕuidum / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 84 Qui est Jeanne?/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 118

MADE IN CZECHO-SLOVAKIA

129 – 158

BEAUTY

159 – 202

LIFESTYLE

203 – 242

//////// Vkus nie je otázkou peòazí / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 130 Viac než znaèka / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 134 Nevinne èistá provokácia / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 142 //////////////////////////////////////////////////////// Papua Bilas / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 160 Beauty trendy / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 168 Underwater love / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 182 ///////////////////////////////////////////////// Shopping list / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 204 Chute života / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 224 Pripravení na zážitok? / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 230


12

backstage Na titulnej strane: STAŇTE SA SÚČASŤOU MÓDNEHO SVETA

jar – leto 2013, vydanie: 4., roèník: 3., cena: 4,90 € / 99 Kè Urèitý finanèný obnos z predaja èasopisu sa dostane prostredníctvom nadácie Miss Humanita ku konkrétnemu adresátovi. ISSN 1338-5461, EV 4444/11 Adresa redakcie Moyzesova 35, 010 01 Žilina, Slovenská Republika Jeseniova 2863/50, 130 00 Praha – Žižkov, Èeská Republika tel.: +421/41/5079 324, +420/733 548 760, fax: +421/41/5640 371 email: redakcia@top-fashion.sk www.top-fashion.sk www.topfashionmagazin.cz MODELKA: MICHAELA KOCIÁNOVÁ/ELITE ŠATY: CHRISTIAN DIOR

Angie Anggoro, stylista zo Singapore Vogue, sa podieľal na

ÈASOPIS PRIPRAVILI CEO: Barbora Franeková, franekova@top-fashion.sk Šéfredaktorka: Jana Zajasenská, 041/5079 324, redakcia@top-fashion.sk

beauty editoriáli fotenom na Bali.

Redakcia: Anna Salvová, 041/5079 323, salvova@mediast.sk Sláva Štefancová, 041/5079 345, stefancova@mediast.sk Jakub Kubica, 041/5079 325, kubica@mediast.sk

Milosh Harajda je veľký fanúšik Toma Forda. Zúčastnil sa jeho prednášky na VOGUE FES-

Jazyková korektúra: Denisa Krajèírová, Stella Machová

TIVALe, navštívil jeho butik v LA a dotkol sa aj jeho kameňa na

Na vydaní spolupracovali: Barbora Dudinská, Miroslava Ferklová, Petr Jansa, Milosh Harajda, Branislav Šimonèík, Jan Králíèek, Kateøina Brans,Nina Krajèo, Lukáš Vrtílek, Angie Anggoro, Nastia Dekinova, Lukáš Dvoøák, Jana Olšinská, Juraj Úradník, Robin Berry, Adriana Fialová, Barbora Yurkoviè, Lenka Kowaøovská, Sára Belová, Miriam Heinrichová

chodníku slávy v LA. Kto iný by vám mal priniesť profilový článok o tomto talentovanom dizajnérovi, ak nie práve on? :-)

Grafika a layout: Grafické štúdio MEDIA/ST, Jakub Kubica, Dominik Hajko, Erika Karaffová INZERTNÉ ODDELENIE Obchodný riaditeľ: Karol Höger, hoger@mediast.sk, 0911 509 099 Obchodné manažéri: Katarína Knáp, Andrea Sopèiaková, Marcela Kováèová, Libor Markken inzertné oddelenie čr: topfashion@mediast.eu, +420/733 548 760 Marketing: marketing@top-fashion.sk Objednávky prijíma MEDIA/ST na: topfashion@mediast.sk, 041/507 93 32 Distribúcia: Pavol Jurošek, jurosek@mediast.sk Rozširuje: Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a. s., Slovenská pošta, a. s., Interpress, èerpacie stanice PHM a súkromní predajcovia. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doruèovate¾ Slovenskej pošty. Objednávky do zahranièia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlaèe, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. Distribúciu v Èeskej republike zbezpeèuje Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o. a Èeská pošta.

Víťazku Elite Model Look 2013 Silviu Jagošovú nafotil Lukáš Dvořák v nádherných priestoroch hotela Amade Château*****

Direct mail: hotely a wellness centrá, vybrané kadernícke a kozmetické salóny, centrá estetickej medicíny, fitness centrá, módne agentúry, módny návrhári, fotografi, vybrané kaviarne a reštaurácie, centrá redukcie váhy, showroomy s dizajnovým nábytkom, autosalóny, výstavy Nevyžiadané rukopisy a materiály redakcia nevracia. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Foto na titulnej strane: Branislav Šimonèík VYDÁVA

Media/STs. r. o., Žilina, IÈO: 36 380 849, IÈ pre DPH: SK2020102568, www.mediast.sk

Z Michaely na fotení sálala energia, ktorou

Riaditeľka vydavateľstva: Antónia Franeková, franekova@mediast.sk

nakazila celý tím. MEDIA/ST ďalej vydáva:

www.toptrendy.sk, www.tophoteierstvo.sk, www.tophotelnictvi.cz, www.ekobyvanie.sk, www.stavebnictvoabyvanie.sk, www.strojarstvo.sk

My na fashion weeku v Miláne.

Vydavate¾stvo MEDIA/ST, s. r. o., Žilina získalo poèas svojho 16-roèného pôsobenia na trhu mnohé ocenenia za viaceré projekty zo svojej produkcie.


SILVIA LAKATOŠOVÁ

BRATISLAVA AUPARK OC CENTRAL


text a foto: REDAKCIA

14

Móda pomáha DAŤ SVOJEJ PRÁCI ZMYSEL JE JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH VECÍ V ŽIVOTE. NÁJSŤ V NEJ NIELEN USPOKOJENIE PRE SEBA SAMÉHO, ALE PRINÁŠAŤ SVOJOU PRÁCOU ÚŽITOK, ČI DOKONCA RADOSŤ ĽUĎOM OKOLO SEBA. PRÁCOU, KTORÁ KAŽDODENNE ZAMESTNÁVA NÁŠ TÍM, JE MÓDA. A PRÁVE TÁTO MÓDA DOKÁŽE PREJAVIŤ OBDIV NAD TÝMI, KTORÍ V SEBE NAŠLI SILU, ODVAHU A ENERGIU PODAŤ RUKU DEŤOM, KTORÉ V ŽIVOTE NEMALI TOĽKO ŠŤASTIA AKO MY.

P

ovrchný, márnivý, ba až zbytočný. Aj tak býva niekedy označovaný svet módy. A to aj napriek tomu, že móda ako jedno z mála odvetví priemyslu prináša umenie do bežného života každého z nás. Prináša praktické veci, ktoré sú navyše krásne. Aj my sme sa snažíme dať svojej práci zmysel. A nemyslíme len na vytváranie plnohodnotného magazínu. Chceli sme svojou prácou pomôcť niekomu, kto to naozaj potrebuje. Preto sme sa rozhodli

podporiť vzdelávanie detí žijúcich v detskom domove v Necpaloch. Lebo vzdelanie a vedomosti sú bohatstvom, ktoré vám nikdy nikto nemôže vziať. Ako nám povedala pani vychovávateľka, v domove momentálne býva takmer päťdesiat veľmi šikovných detí. Niektoré dokonca reprezentujú svoje školy na vedomostných olympiádach. Chceli sme im pomôcť v ďalšom rozvoji, a tak sme v mene magazínu Top Fashion venovali detskému domovu notebooky, multifunkčné zariadenia a interaktívne vzde-

lávacie programy. Sprievodca svetom techniky, Ako veci fungujú a Staň sa svetobežníkom, zameraný na zemepis a dejiny, okamžite upútali pozornosť mladších detí. Tie staršie si zase skúšali vytvárať tabuľky a textové súbory, čo využijú pri riešení projektov do školy. Vďaka nášmu, ako veríme, milému aj praktickému darčeku môžu nájsť deti nástroje, ktoré prehĺbia ich vedomosti a pomôžu im zlepšiť neľahký štart do života. A my vám môžeme sľúbiť, že pomoc a radosť budeme rozdávať aj naďalej.


BRATISLAVA - EUROVEA GALLERIA æILINA - OC MIRAGE koton.com.tr facebook.com/KotonSlovakia


16

Redakčné must-have

BARBORA DUDINSKÁ

Fashion Consultant/Writer (barboradudinska.com)

JAKUB KUBICA

grafik, ilustrátor, autor článkov o pánskej móde a stylista

Momentálne prahnem po veciach a doplnkoch, za ktorými je príbeh alebo ich vyrobil človek, ktorého mám rád. Ich nosením sa cítim, akoby bol stále pri mne. Taktiež by som si rád priniesol nejaké pamätné kúsky z ciest. Celkom som si obľúbil klobúky, ktoré sme mohli často vidieť na mólach, určite sii chcem ešte nejaký na letné dni ni zaobstarať.

MILOSH HARAJDA

creative consultant Pavleye Art and Culture

Posledné roky sa pitný režim stal veľkou inšpiráciou „vychytených“ dizajnérov, ktorí svoju kreativitu investovali do limitovaných edícií obalov minerálnych vôd. Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier či Paul Smith minerálku povýšili na módny doplnok. Mojím letným drinkom bude ľadovcon vá voda z Islandu AQUA ANv GELS. Minimalistický dizajn G jjej fľaše je, pre mnohých prekvapivo, z českej produkcie k a v lete sa stane skleneným doplnkom môjho zápästia. p

JANKA ZAJASENSKÁ

šéfredaktorka Top Fashion

Vypravím sa na dobrodružnú dovolenku do Maroka a do kufra si zabalím malé biele a nízke sandále.

ANKA SALVOVÁ

redaktorka Top Fashion

Úplne ma nadchli nápadité obchody, showroomy a concept stores, ktoré vznikajú pod vedením skúsených dizajnérskych tímov. Medzi veľkolepými „galériami“ oblečenia ponúka obzvlášť podnecujúcu atmosféru obchodík značky Issey Miyake v japonskom Shinjuku, ktorý na seba vzal podobu kultovej kabelky Bao Bao. Je dôkazom, že aj na malom priestore (so šírkou 1,5 metra!) sa môžu tvorcovia dokonale „vyblázniť“. Japonské dizajnérske štúdio Moment si za toto dvojfarebné riešenie vyslúžilo odo mňa veľký potlesk! Viac na dozviete v rubrike Shopping.

MIRKA FERKLOVÁ PETR JANSA šéfredaktor, Invogue.cz

Tuto sezónu mě asi nejvíce dostaly kolekce Bottega Veneta a Belstaff, které si výrazně pohrávají se semišem. Z bot a tašek jej přesunuly na košile i kalhoty. Právě košile mě baví natolik, že jsem si už jednu hnědou pořídil a uvažuji i nad další barvou. Je úžasné, jak je to jednoduchý a přitom výrazný kousek. Stačí bílé tričko, modré džíny, tahle košile, výrazné brýle a letní outfit, za který se nemusíte stydět je hotový!

módna návrhárka a externá redaktorka

Opäť farby a ja si vyberám upokojujúcu zelenú na detaily, napríklad na šatku. Jar začnem už po niekoľký raz mojím super žltým trenčkotom. V lete skúsim aj kvetinový top, inšpirovala ma najmä kolekcia Dolce & Gabbana. Konečne si kúpim farebnú plastovú priesvitnú kabelku ako z kolekcie Burberry Prorsum. A v tejto sezóne sa vyberiem na niektorý z fashion weekov, ktoré v našich končinách rastú ako huby po daždi.

Napriek tomu, že zbožňujem farby, som priam posadnutá tohtoročným čierno-bielym trendom. Zaručená unikátnosť sa pri týchto dvoch farbách dá najľahšie docieliť kombináciou rôznych vzorov. Dokonalou inšpiráciou je prehliadka Marca Jacobsa. Čo sa týka doplnkov, zaostrené mám už dlhšie na lodičky Aldo so šachovnicovým vzorom. Kúsok, ktorý hravo dodá akémukoľvek outfitu tú správnu dávku originality. Svoje leto si neviem predstaviť ani bez SOS balzamu na spálenú pokožku od Vichy, ktorý používam na tvár po každom opaľovaní, moja pleť nikdy nie je krajšia.


Inšpirácie z prírody...

Odolný voèi vode, slneènému žiareniu a mrazu. Ak sa spoja svetoví dizajnéri, nemecká kvalita, zruènosĢ a tradícia filipínskych majstrov vo vypletaní, môže vzniknúĢ iba výnimoèná vec. Majstrovské dielo. Ruène vypletaný exteriérový nábytok z Dedon vlákna. Odolný voèi slnku, vode a poveternostným podmienkam.

Showroom ZENO Bratislava · OC Atrium · Einsteinova 9 · Tel.: 02/6353 00 64 · info@zeno.sk Košice · Štúrova 40 · Tel.: 055/685 40 62 · kosice@zeno.sk www.zeno.sk


BLÚZKA

€ 22 NOHAVICE

€ 25

Exkluzívne v obchodnej sieti

Blúzka v predaji od 27. 3. - 9. 4. 2013, nohavice v predaji od 3. - 16. 4. 2013 alebo do vypredania zásob.

www.ffmoda.com


FASHION

foto: gorunway


fashion/Milan Fashion Week

text JANA ZAJASENSKÁ foto JANA ZAJASENSKÁ, GORUNWAY, WIKIMEDIA, FANPOP, TOTALMOTORCYC

20

RANNÁ KÁVA U ARMANIHO, VEČERA V HOTELI BULGARI A KOKTEIL V BARE U MARCA JACOBSA… AJ TAK VYZERÁ ŽIVOT POČAS MILANO MODA DONNA, ALEBO INAK POVEDANÉ, AJ MILÁNSKEHO FASHION WEEKU, KTORÝ PREDSTAVIL KOLEKCIE TALIANSKYCH MÓDNYCH DOMOV NA SEZÓNU JAR/LETO 2013. DO ULÍC HLAVNÉHO MESTA LOMBARDIE VNIESOL ŽIVOT V TERMÍNE OD 19. DO 25. SEPTEMBRA 2013.

S

Talianski návrhári patria vo všeobecnosti medzi najkreatívnejších na svete, módne domy tu majú dlhoročnú tradíciu a nemenej dôležitá je aj zručnosť tamojších remeselníkov.

rdcom milánskeho týždňa módy, ktorý predstavil spolu celkom 131 kolekcií, sa už tradične stal Palazzo Giureconsulti. Okrem toho sa prehliadky konali na ďalších piatich, historicky dôležitých miestach. V nádhernom Castello Sforzesco, luxusnom Palazzo Clerici, historickom sídle Circolo Filologico a tento rok sa pripojil aj starobylý Palazzo della Ragione. Vďaka 356 miestam na sedenie a veľkej sále bolo toto miesto ako predurčené na módne prehliadky. Už pri vstupe vás uchváti obrovské, bohato zdobené schodisko vedúce do historickej sály. Steny okolo neho zdobia nádherné fresky zobrazujúce erb mesta Miláno a menšie erby patriace šľachte starovekého Milánskeho vojvodstva. Sála, ktorá je momentálne sídlom notár-

skeho archívu, sa tak k stala najprestížnejšou lokalitou milánskeho týždňa módy. Pestrý program udalosti zabezpečilo okrem módnych prehliadok a prezentácií aj množstvo kultúrnych a spoločenských akcií. Od výstavy mapujúcej 90. roky na obálkach módnych časopisov až po charitatívnu detskú módnu prehliadku otvorenú aj pre verejnosť v posledný deň weeku. Okrem nej sa mesto Miláno v spolupráci s magistrátom podieľalo na celej sérii podujatí venovaných širšiemu publiku. Napríklad počas prvého dňa sa na námestí Piazza Duomo predstavil výtvarník Michelangelo Pistoletto. Výstava „Tretí raj“ manifestovala udržateľnosť talianskej módy. Prezentovala vzťah medzi módou, umením a ekologickou udržateľnosťou.


21

Top 10 mFW Dolce & Gabbana: Domenico Modugno – Meraviglioso

Fendi: Grimes – GenesisMake

KREATÍVNE VÍZIE

Versace: The Kills – Dreams

Talianski návrhári patria vo všeobecnosti medzi najkreatívnejších na svete, módne domy tu majú dlhoročnú tradíciu a nemenej dôležitá je aj zručnosť tamojších remeselníkov, či už by som hovorila o krajčíroch, obuvníkoch, šperkároch alebo kožiaroch. K najočakávanejším prehliadkam určite patrila Prada. Kolekciu, ktorú Muccia predstavila, môžeme pokojne označiť za vizionársku. Trend modernej gejše interpretovala naozaj inovatívnym spôsobom. Áziou boli výrazne inšpirované aj kolekcie Etro a Emilio Pucci. Ďalším výrazným trendom, ktorý sme tu zaznamenali, bolo použitie priehľadných materiálov, ktoré sa spolu s čipkou a perforovanými látkami postarali o naozaj sexy outfity. Karl Lagerfeld v spolupríci so Silviou Fendi uviedli úchvatnú kolekciu Fendi plnú luxusných materiálov, hlásajúcu trend duality. Módny dom, ktorý nemôžem v súvislosti s milánskym týždňom módy opomenúť, je určite Dolce & Gabbana. Ich kolekcia bola oslavou farieb a radosti zo života na Sicílii.

NUDE Pozornosti a podpory sa v tomto ročníku opäť dočkali aj mladí dizajnéri. Na šou New Upcoming Designers alebo skrátene NUDE si mohla tento rok po prvýkrát pozrieť jarné kolekcie od tých najtalentovanejších nováčikov aj verejnosť. Predstavili sa Archivio Privato, Francesca Liberatore, Mauro Gasperi a Moi Multiple.

ŽIJE CELÉ MESTO AJ INTERNET Dôkazom toho, že mesto Miláno žilo fashion weekom aktívne, boli veľkoplošné obrazovky umiestnené na pešej zóne medzi námestiami Piazza Duomo a Piazza Cordusio. Aj široká verejnosť tak mohla sledovať živý prenos z prehliadok konajúcich sa v piatich centrálnych lokalitách weeku. Možnosť sledovať módne prehliadky naživo na cameramoda.it aj v iPade alebo smartphone umožnili nové aplikácie.

oficiálny názov: MILANO MODA DONNA dátum konania: 19. – 25. septembra 2012 hlavný stan: Palazzo Giureconsulti Fashion Hub počet prehliadok a prezentácií: 131 Smith ith (19) najobsadzovanejšia modelka (počet prehliadok): Ava Sm

Versus: Gossip – Heavy Cross

Prada: Megumi Satsu – Je M'Aime

Bottega Veneta: Four Tet – Locked

Etro: Florence & The Machine – Spectrum (Calvin Harris remix)

Just Cavalli: The Cure – Lullaby

No.21: Chris Isaac – Wicked Game

Gucci: The Great Gig In The Sky


22

fashion/MFW top collections

EMILIO PUCCI Peter Dundas vie, kto sa bude nosiť v jeho šatách. Vie že to budú tie najhorúcejšie dievčatá, ktoré radi ukazujú tak veľa zo svojich krásnych tiel, ako sa len dá. Je to ostrá hrana medzi zhýralosťou a talianskou klasikou značky Pucci, na ktorej Dundas balansuje. Ako tému si vybral „opulenciu Indočíny“, čo znamená čipky a etnicky inšpirované výšivky a aplikácie, často vrstvené pod priesvitnou organzou a šifónom. Úspech tejto kolekcie však nie je ukrytý len v použití priesvitných materiálov. Dundasov talent na strihy bolo vidieť na každom kúsku z novej kolekcie.


23

DOLCE & GABBANA Sicílske bábky, vozy a keramika z Caltagirone. Vitajte te u Dolcee & Gabbana. Výlet po Sicílii sa začína v Taormine a pokračuje račuje pozdĺž pozzdĺž pobrežia pomedzi pozapichované slnečníky. Uvidíte náboženské ské obrady a mestské slávnosti, navštívite malé obchodíky s tradičnými, nými, ručne robenými paličkovanými čipkami, bábkami a prútenými košmi. Kolekcia je oslavou života, farieb, radosti, ale predovšetkým m tradičných remesiel a kultúry. Prehliadku otvárali pruhované šaty, y, pokračovali pletené topy s plnými sukňami, objavili sa aj slamené šaty s koralovými výšivkami a bodkou boli šaty s prúteným korzetom. om.


24

fashion/MFW top collections

GUCCI Inšpiráciu pre jarnú kolekciu Gucci čerpala Frida Gi Giannini i i z hi histot rických fotografií, ktoré v 60. rokoch nafotili Richard Avedon a Gian r Paolo Barbieri. Portréty aristokratických dám, elegantných vo svojej j čistote, ako Marella Agnelli, Marisa Berenson, Benedetta Barzini a Gloria Vanderbilt. Na prehliadke predstavila dlhé splývavé šaty, dlhé h tuniky kombinované s elegantnými nohavicami a večerné šaty doplnené výraznými šperkmi. Giannini reinterpretovala štýl obdobia prelomu 60. a 70. rokov, ktorý doplnila o nečakanú zmyselnosť a prep cíznosť. Celkový výsledok je, ako vždy, pozoruhodný.


25

FENDI „„Dualita,“ povedala Silvia Venturini Fendi, ktorá na kolekciii s Lagerfeldom spolupracovala. „To je dôvod, prečo majú sukne dve rôzge ve rô ôzne dĺžky. Celá kolekcia je o spájaní.“ A tie sukne boli určite jedným ým z najúčinnejších a zároveň najnositeľnejších vyjadrení tejto myšlienn enky. k Aj pri kožušinách, ktoré sú pre Fendi neodmysliteľné, sa streetávame s rôznym spracovaním. Norky a karakulské ovce sú komt mbinované navzájom alebo s kontrastujúcim neoprénom technikou b ou takzvanej interzie, čím vznikli farebné trsy a vzory s 3D efektom. t m. Výraznou súčasťou prehliadky boli doplnky. Ikonické kabelky ako V ko Baguette, Peekaboo a 2Jours sa dožili faceliftu a novinkou bola maBa lá taška pripomínajúca časť Rubikovej kocky. Topánkam na hravosvosti pridali farby a hrubé opätky pokryté pyramídami.


prada etro

emilio pucci

etro

etro

emporio armani

fashion/MFW trends

ZARA H&M

H&M

KOTON RIVER ISLAND

RIVER ISLAND

marni

JAPONSKÁ ˇ BOJOVNÍCKA emilio pucci

text JANA ZAJASENSKÁ foto GORUNAWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

26

KOTON

Krajina, ktorá získala nadvládu nad viacerými fashion weekmi, ale najmä nad tým milánskym, je Japonsko. onsko. Modelky sa ponášali nielen na nádherné gejše, alee aj na samurajských bojovníkov. Honosný hodváb, satén, én, motívy kvetov a drakov sa okrem Etra objavili aj u Emilia milia Pucciho, ktorý vo svojom kimone výrazne skrátil nohavice. Odev poskladaný v štýle origami sme videli u Prady. Nevyhnutným doplnkom tohto štýlu sú široké previazané eviazané opasky a topánky na platforme.


emilio pucci

dolce & gabbana

alberta ferretti

versace

blugirl

john richmond

27

MANGO H&M

H&M DIESEL

LUISA SPAGNOLI

KAREN MILLEN QUIKSILVER WOMEN

RAF RAFINOVANE TRANSPARENTNÉ TRA

Je neuverit neuveriteľné, ako sexi pôsobí oblečenie, ktoré zahaľuje a zároveň ženské telo. Túto sezónu sme sa stretli s mnohými možnosodkýva žen ťami, ako takýto rafinovaný look vytvoriť. Vrstvenie transparentsme zaznamenali u Alberty Ferretti či Emilia Pucných materiálov mate jeho ikonickým kúskom sa určite zaradí priesvitný trenčkot, ciho. K jeh splývavými nohavicami. Veľké uplatnenie si tento rok ktorý doplnil dopl čipka. Návrhári po nej siahali najmä pri vytváraní malých našla aj či Veľmi silnú a sexi kolekciu vytvoril John Richmond, ktobielych. V skombinoval transparentné materiály s kožou. Strategický outfirý skombi a nepriehľadných častí vyskladali Blumarine alebo ty z priehľadných priehľ Versace. A nakoniec perforácie, ktoré sa objavili v kolekcii Ermanno Scervino a v mnohých ďalších.


dsquared2 john richmond

jil sander

fendi

etro

dolce & gabbana

fashion/MFW trends

QUIKSILVER WOMEN PULL & BEAR

H&M

GANT

PULL & BEAR TOPSHOP

QUIKSILVER WOMEN

emporio armani

ŠORTKY

just cavalli

28

Tento typický voľnočasový kúsok sa objavil na mnohých prehliadkach a v mnohých podobách. h. U Fendi sme napríklad okrem čiernych šortiek, ktoré boli oli s súčasťou netradičného smokingu, videli aj ich koženú ú podobu či ich spojenie so sukňou. Čo sa týka materiálu, použité užité boli napríklad aj čipka u Blugirls či Versace, kde ich skombinovali ombinovali s blúzkou alebo iným ľahkým topom. Pevnejšie materiály ateriály a aj dlhší strih sme mohli vidieť na šou Just Cavalli, Jill ill Sander alebo Etro a Emporio Armani. Takéto šortky kombinujte binujte so sakom, čím vytvoríte sexi alternatívu k nohavicovému mu kostýmu. Ak nemáte nohy ako gazela, obujte si k nim podpätky. pätky.


blumarine

gucci

alberta ferretti

missoni

blugirl

marni

29

KAREN MILLEN ILLEN

PULL & BEAR

MARKS & SPENCER DIESEL

F&F

RESERVED

PARFOIS

NEFRITY A NEKTÁRINKY

RENO

Aj keď najvýraznejšími farbami tejto sezóny sú čierna a biela, návrhári mysleli aj na tie z nás, ktoré si leto bez jemných farieb nevedia predstaviť. Inštitút Pantone zahrnul do palety trendov viacero pastelových farieb, napríklad jemnú limetovú a fi alovú, bledomodrú či citrónovo žltú. Na prehliadkach v Miláne však kraľovali dve, nektárinková a mätová, alebo ako ju v inštitúte nazvali – Grayed Jade. Najvýraznejšie ju uplatnili Giorgio Armani, Alberta Ferretti, Blugirl a Blumarine.


bottega veneta

fendi

prada

KOTON

ZARA

moschino

GIUSEPPE ZANOTTI PREDÁVA OBSESSION

PLATFORMY

MANGO

MAXI NÁRAMKY

Ani toto leto sa nezaobídeme bez platforiem. Návrhári však posunuli ich dizajn do novej dimenzie. Využili poznatky z architektúry a statiky tiky a odľahčili ich rôznymi výrezmi.

Pri náramkoch platia dve pravidlá, čím viac, tým lepšie a čím väčšie, tým lepšie. Z materiálov ov sa uplatnili najmä plast, kov a ich kombinácie. cie. e

fendi

Dolce & gabbana

BAŤA

missoni

ermanno scervino

dolce & gabbana

fashion/MFW details

blugirl

KOTON

ČELENKA Na milánskych prehliadkach sa toto leto objavila čelenka v rôznych podobách. Rozprávkový look víly s perleťovými aplikáciami zvolili u Blugirl, grafickú očnú linku doplnili čelenkou u Fendi. Outfity inšpirované Sicíliou doplnili šatkou uviazanou okolo hlavy u Dolce & Gabbana a plastový šilt plnil skôr funkciu vlasovej ozdoby u Missoni.

ZARA

PULL & BEAR

blugirl

pripravila JANA ZAJASENSKÁ foto GORUNWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

30


emilio pucci

COCCINELLE

alberta ferretti

fendi marni

roberto cavalli

alberta ferretti

PARFOIS

SALTY HAIR

KABELKY NA RETIAZKE Vo všeobecnosti môžeme povedať, že kabelky ky sa momentálne nosia v ruke a nie na ramene, e, hlavne pokiaľ je reč o tých menších. Okrem kožených remienkov okolo zápästia, ktoré sú ú pre clutch bežné, sa objavilo veľa minikabeliek liiek s retiazkou, ktorú si môžete omotať okolo ruky. uky.

LUISA SPAGNOLI

A bohyňa vychádzajúca z vody... Tak opísal Ako Guido Palau, kreatívny konzultant Redken, modelky na prehliadke Alberta Ferretti. Celá kolekcia bola inšpirovaná morom, tak prečo by aj vlasy nemali byť s mokrým efektom? Namiesto bežného uhladeného účesu ponechali vvlasy vlnité s výraznou textúrou. Podobný look sme videli aj u Fendi a Marni.

alberta ferretti

versace

31

bottega veneta

blugirl COCCINELLE

roberto cavalli

Potlač pripomínajúca leopardiu kožu sa objavila na kúskoch oblečenia, kde ju návrhári kombinovali aj s inými vzormi. Napríklad Just Cavalli, Max Mara, Blugirl a Roberto Cavalli. Pytón a aligátor dominujú doplnkom u Gucci, Bottega Veneta, Roberto Cavalli alebo Salvatore Ferragamo.

KAREN MILLEN

max mara

ANIMAL PRINT

cucci

roberto cavalli

GIANVITTO ROSSI PREDÁVA OBSESSION

just calvalli

salvatore ferragamo

BULGARI


fashion/MFW men MARKS & SPENCER

text JANA ZAJASENSKÁ A ANNA SALVOVÁ foto GORUNAWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

GANT

ermenegildo zegna

MARKS & SPENCER

belstaf

trussardi

F&F

Milano Moda Uommo

VAN GRAAF

Na milánskom fashion weeku si medzi farbami dominanciu vydobyli ODTIENE HNEDEJ. Paletu týchto tónov tvorili najmä farby tabaku, kôry, kávy či čokolády. Tie sa objavili v častej kombinácii s neutrálnejšími smotanovými alebo okrovými odtieňmi, čo sme mohli vidieť v kolekciách BELSTAFF aj TRUSSARDI. Módny dom Bottega Venetta zasa stavil na tmavohnedé nohavice a svetlejšiu vrchnú časť odevu. Úplne nový look dosiahnete v kombinácii s jednoduchou bielou košeľou, či dokonca v odvážnejšej kombinácii s výraznou modrou, akú sme mohli vidieť na prehliadke značky ERMENEGILDO ZEGNA. Hnedou sa inšpirovali aj v domoch Emporio Armani, Canali či Dolce & Gabbana.

GANT

burberry

moschino

Zemitú hnedú striedala ochutnávka najrozličnejších tónov DÚHOVÉHO SPEKTRA, a to v neprehiadnuteľných sýtych farbách. Na jar teda môžeme očakávať v našom šatníku záplavu žltých, oranžových, zelených, modrých aj červených "lentiliek". Najpestrejšie kolekcie na túto sezónu pripravili značky ako GUCCI, kde sa zaskveli aj farebnými monochromatickými oblekmi, Jil Sander či SALVATORE FERRAGAMO a MOSCHINO, kde sa zas nebáli spájať niekoľko kontrastných tónov v jednom looku. Všetko zavŕšila značka BURBERRY, ktorá – podobne ako v dámskej kolekcii – ponúkla farebné looky s metalickými odtieňmi.

VAN GRAAF

gucci

BIZARRE KOSELANAMIERU.SK

salvatore ferragamo

32

DIESEL


33 F&F

PUMA

neil barret et

emporio armani

costume national

DIESEL

Koža je stále in. Potvrdili to aj prehliadky na milánskom fashion weeku, počas ktorých sa na mólach niekoľkokrát ukázali tenké KOŽENÉ BUNDY ako nevyhnutná súčasť letnej pánskej garderóby. Siahajúce po pás dopĺňali outfity s krátkymi aj dlhými nohavicami, a to najmä v kolekciách značiek Belstaff, Canali, COSTUME NATIONAL, EMPORIO ARMANI, Gucci, Neil Barrett či Trussardi. Športovo založení páni ocenia, že milánski módni tvorcovia pamätali aj na nich. V kolekciách sa totiž obľúbeným doplnkom stali aj TENISKY, a to predovšetkým pestrofarebné modely, aké nám ukázal napríklad Salvatore Ferragamo, či typy siahajúce nad členky v podaní značiek Canali, NEIL BARRET a John Richmond. Návrat k pokrokovému MINIMALIZMU 90. rokov hlásalo hneď niekoľko módnych domov. Stará dobrá jednoduchosť a farebná striedmosť, vyvážené sofistikovanými strihmi preto ovádli aj milánske jarné a letné kolekcie, najvýraznejšie u značiek JIL SANDER, Prada, Z Zegna a Emporio Armani.

MARKS & SPENCER

burberry

BIZARRE KOSELANAMIERU.SK

ZARA

jil sander

emporio armani

gucci

Novodobé MOKASÍNY alebo, ak chcete, aj takzvané "loafers", sú jednoznačne topánkami sezóny. Hoci predtým dopĺňali outfity len príležitostne, tie súčasné sa nám predstavujú ako veľmi módny a ľahko nositeľný prvok. Inšpiráciu nám ponúkli značky ako GUCCI, Salvatore Ferragamo, Prada, EMPORIO ARMANI a John Richmond. Mokasíny vyniknú najmä v kombinácii s dvojradovým sakom, pri ich výbere však hľadajte typy s vyšším zvrškom, ktoré vám predĺžia nohu.


fashion/MFW streetstyle

text a foto JANA ZAJASENSKÁ

34

V ULICIACH MILÁNA Okrem samotných prehliadok a outfitov, ktoré na nich dizajnéri prezentujú, sa už niekoľko sezón dostávajú do centra pozornosti aj ľudia, ktorí prehliadky navštevujú. Módni blogeri, redaktori, celebrity, modelky a niekedy aj dizajnéri... Jednoducho, zákulisie a prvé rady sú niekedy divokejšie ako samotné prehliadky. My sme pre vás streetstyle nafotili pred prezentáciou Fendi, ktorá sa konala v exkuzívnych priestoroch, na vrchu veže Pirelli. Okrem nenapodobiteľného štýlu japonských blogerov sa nám podarilo zachytiť aj dcéru Silvie Fendi, kreatívnej riaditeľky domu Fendi pre mužskú divíziu a doplnky Leonettu Fendi v žiarivom ružovom tope a oranžovej sukni. Z uznávaných fashion editorov je to Suzy Menkes v ružových nohaviciach, bielovlasý Tim Blanks či dnes už zosnulá Anna Piaggi v neodmysliteľnom klobúčiku.


fashion/Paris Fashion Week

text PETR JANSA foto COURTESY OF LOUIS VUITTON, GORUNWAY, WIKIMEDIA,NONSENSOPEDIA, FOND-ECRAN, FOUNDWALLS, PUBLICDOMAINPICTURES W WIKI WIK IIK KM MEDI MED ME ED DIIA, A,NO A,N A ,N NO N O

36

PAŘÍŽSKÝ FASHION WEEK JE PRÁVEM OZNAČOVÁN PAŘÍŽ N ZA A NEJPRESTIŽNĚJŠÍ SVĚTOVOU MÓDNÍ Z NEJVĚTŠÍ NE NÍ AKCI, A TO TAKÉ PROTO, ŽE NA NĚM SVÉ KOLEKCE AKC E PRAVIDELNĚ PŘEDSTAVUJÍ TY NEJLUXUSNĚJŠÍ PRA ZNAČKY NEJEN Z FRANCIE, ALE I Z CELÉHO SVĚTA. ZNAČ Z SE BUDE NOSIT, URČUJE PARIS FASHION WEEK CO S PRAVIDELNĚ UŽ MNOHO DESÍTEK LET A ANI SEZÓNA P NA JARO/LÉTO 2013 NEZŮSTALA VÝJIMKOU.

A

čkoliv novodobá historie pařížského fashion weeku se datuje teprve od roku 1973, jeho kořeny sahají mnohem dál. První přehlídka, která se dá považovat za předzvěst fashion weeku, se totiž konala v sále pařížského hotelu Ritz-Carlton už v srpnu roku 1914. Za jeho vznikem tehdy paradoxně stála šéfredaktorka amerického časopiparado su Vog Vogue, Edna Woolman Chase, která vycítila, že začínající začínaj první světová válka by mohla řádně zamávat s jejím časopisem. Tehdy to totiž byli především francouzští návrháři, kteří plnili jeho obsah. fr Podobná Podob situace se opakovala při okupaci Francie nacisty v roce 1943. Tehdejší šéfredaktorka na Vogue, Eleanor Lambert, se rozhodla jít po stoV pách své předchůdkyně a uspořádala v New Yorku Press Week, který měl nebývalý úspěch a korunu města světové módy si díky němu na pár let ukradl New York. Už v roce 1973 se však zraky módního světa upřely opět na Paříž. Tehdy ještě neexistoval fashion week v Miláně ani Londýně a Paříž tak byla evropskou módní velmocí.

Od té doby provozuje pařížský fashion week,, ktehion w rý má oficiální označení „Semaine des createurs ateurs du Mode“, organizace „Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers and Créateurs de Mode“. Pod ni spadají přehlídky ready-tody-to-wear (Prêt-à-Porter), Haute Couture a men‘s rady-to-wear. Tyto akce se konají dvakrát ročně, přičemž čemž představují kolekce na jaro/léto a na podzim/zimu. zimu. V tyto dny se do Paříže sjíždí módní novináři, ináři, šéfredaktoři, stylisté a nákupčí z celého světa a módou žije celé město. Není výjimkou, že ž na jedné z nejluxusnějších ulic, Rue Saint Honore, potkáte „obyčejnou“ Pařížanku, která si vyrazila na nákup potravin v nejnovějším kabátku Dior a botách Balmain. Pařížané prostě mají styl a módu hltají nejen na stránkách časopisů, ale i v běžném životě. A nejen oni. V poslední době se také v prvních řadách přehlídek objevují hollywoodské celebrity, jejichž jména jsou s vybranými značkami spojena buď za účelem toho, že jsou tvářemi jejich kampaně, nebo je značka obléká pro oficiální příležitosti.


37

Top 10 PFW Saint Laurent: Junior Kimbrough – I Gotta Try You Girl

Balmain: The Smiths – What Difference Does it Make

Carven: Nina Simone – Sinnerman

Olympia Le-Tan:

VLAK LOUIS VUITTON NEBO LETADLO CHANEL Pařížské přehlídky jsou rozesety po celém městě a využívají prostory překrásných pařížských paláců stejně tak, jako netradiční místa. Pravidelně se jich v Paříži uskuteční zhruba sto. Na rozdíl od fashion weeků v Miláně či New Yorku módní značky také investují nemalé finanční prostředky do scén, ve kterých se přehlídky odehrávají. K těm nejhonosnějším vždy patří show značek Louis Vuitton, Dior a Chanel. V minulosti představil Louis Vuitton divákům kolekci na nádraží, kam nechal přistavit i na míru upravený historický vlak, při přehlídce Haute Couture zase Karl Lagerfeld nechal vytvořit v Grand Palais přesnou kopii letadla obrandovaného logy Chanel, ve kterém se přehlídka odehrála. Dior zase překvapil květinovou výzdobou sálu, který provoněl více než milion čerstvě řezaných květů.

The Ronettes – Be My Baby

Céline: Depeche Mode – Useless

Lanvin: Jacques Brel – Ne Me Quitte Pas

Roland Mouret: Kindness – That‘s Alright

Mugler: Kanye West – Clique

Dries Van Noten:

SEZÓNA JARO/LÉTO 2013 K nejzajímavěji ztvárněným přehlídkám opět patřil Chanel, který v Grand Palais vytvořil plochu inspirovanou ekologií. Zatímco podlahu tvořily panely inspirované slunečními elektrárnami, ke stropu se tyčily velké bílé větrníky vytvořené po vzoru větrných elektráren. Pozadu však nezůstal ani Louis Vuitton. Dominantou jejich přehlídky se staly čtyři eskalátory, ze kterých sjížděly na přehlídkové molo dvojice modelek. Co se samotných kolekcí týče, opět jim nechyběl luxusní nádech, který byl tentokrát inspirovaný módou 60. a 90. let. Barvám dominovala černá a bílá, mezi kterými probleskávaly zlaté detaily, ale i klasické letní barvy jako červená, žlutá, zelená a modrá. Stranou nezůstaly ani futuristicky laděné metalické materiály, kůže, krajky nebo třeba džínsovina. Ženskost dodaly přehlídkám volány a typický letní charakter zase květinové potisky a aplikace. Ženské křivky odhalovaly rafinované průsvitné materiály a hitem číslo jedna se staly nejrůznější grafické potisky, které následovaly ultra elegantní smokingy.

Oficiální název: Semaine des createurs du Mode Datum konání: 25. září – 3. říjen 2012 Hlavní stan: přehlídky jsou roztrouseny všude po městě Počet přehlídek a prezentací: 101 3) Najobsazovanejší modelka (počet přehlídek): Julia Nobis (23 (23)

Sonic Youth – Superstar

Rochas: ha The Beach each Boys – Wouldn‘t It Be N Nice ice


38

fashion/PFW top collections

CHLOÉ V letošním roce oslaví značka Chloé 60. výročí od svého vzniku a její kolekce tak vychází z odkazu staré dobré pařížské elegance, které však návrhářka Clare Waight-Keller vdechla moderní charakter. Velká část kolekce je vyvedená v černé a bílé barvě, kterým sekunduje béžová, okrová, pudrová, ale ilevandulová.Modelysipohrávajísvelkýmobjemem,kterýzjemňujíperforace i průsvitné látky, a stejně tak i s kombinací lehkých a těžkých materiálů. Sukně sahají ke kolenům, šaty i topy zdobí volány, ale i plastické květinové aplikace. Z potisků se v kolekci objevily letos oblíbené vertikální pruhy a samozřejmě květiny.


39

ELIE SAAB V kolekci libanonské libanonského návrháře se mísí jednoduchost oblečení lečeení pro běžný den s opulentními opulentním večerními róbami. Velmi silné byly modely mo odely z úvopouzdrové i áčkové šaty, stejně du přehlídky, které zahrnovaly z stejn ně jako eleneuvěřitelně dlouhé nohy, kom kombinované gantní kalhoty vytvářející vyt mbinované s volnými košilemi s rozšířenými rukávy a knoflíčky zapnutými utými až ke krbyl od hlavy až k patě sladěn do ku. Každý z těchto modelů m o jediného jediného od odpudrová, béžová nebo malinová. V další čásstínu barev jako modrá, mo šaty kombinující květinové potisky ti kolekce Saab představil předs y s hnědými modelů nahrazovalo hnědě zbarvené stuhami, které u některých něk rvené plisé. Pruhy se však promítly promí i do dalších modelů, které naznačovaly aly inspiravečerních šatů je tvořila kombinace plných a průsvitných ci bondáží. U večern růsvitných kterými našla své místo i krajka oživená třpytivými materiálů, mezi který vými flitry.


40

fashion/ PFW top collections

LANVIN Ačkolivtonazačátkupřehlídkyvypadalo,žeAlberElbazsitentokrátvystačí jen s černou, bílou a temně modrou barvou, závěr přehlídky barvami doslova hýřil a objevila se vínová, kanárkově žlutá, fialová,lahvově zelená nebo třeba barva rzi. Čisté linie s výraznými detaily v podobě mašlí v sobě nezapřely inspiraci Japonskem. Valná část kolekce však v sobě nesla klasického pařížského ducha, který se projevil především u modelů inspirovanýchpánskýmsmokingem.Celoukolekcíprostupovalyasymetrickéstřihy odhalující ramena, stejně jako hluboké výstřihy do V. U některých modelů zvýrazňovaly pas široké pásky, přičemž silueta přesýpacích hodin byla podpořenaiostřeřezanými,futuristickypůsobícímiširokýmirameny.Některé černé modely byly zdobeny zlatou aplikací, kterou u jiných modelů zastupovaly výrazné zlaté náhrdelníky.


41

SAINT LAURENT Byla to vůbec první pr veřejně představená kolekce od Hediho Slimačela značky Yves Saint Laurent dostal vloni. Už tehdy na, který se do če změna jména na Saint Laurent Paris bude bylo jasné, že zm de jen začátek ek vypla Slimane vloží do své kolekce typické prvky. Předpoklady klady se vypl lobjevila kolekce plná úzkých kalhot, nily a tak se na mole m lhot, smokinsmokin npřekvapivě i rozevlátých šatů, na kterých byla znát inspirace gů, ale překvapiv ce dominovala černá barva, kterou u některých modelů 70. léty. Kolekci d elů kosti, smaragdu, šafránu nebo čistě bílá. Slimaoživila barva slonové slon mavyhrál s materiály jako kůže, semiš, šifon, žoržet, krajne si doslova vyh ajka, ale i hedvábí. hedvábí Výstřihy zdobily velké mašle či dlouhé náhrdelnííúzké kalhoty končily u kotníků, sukně a šaty sahaly ažž ky. Zatímco úzk na zem. V kolekci kolekc nechyběly ani výrazné detaily, jako zlaté aplikace, ce, Co se však stalo doslova nejvýraznějším kotřásně, či peří a kožešiny. ko byly klobouky s širokou krempou. uskem kolekce, k


balmain

fashion/PFW trends

balmain

christian dior

costume national

balenciaga

louis vuitton

text PETR JANSA foto GORUNAWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

42

ZARA

ZARA

ZARA

KAREN MILLEN

PULL & BEAR MARKS & SPENCER

COCCINELLE

chanel

barbara bui

GRAFICKÉ CKÉ POTISK POTISKY KY K Y

Pařížská mola tuto sezónu ovládly geometrické tvary vary v podobě čtverců, kosočtverců a horizontálních a vertikálních ertikálních pruhů. Miniaturní černo-bílá šachovnice se objevila ila v kolekci Dries Van Noten, ale asi největší prostor jí věnovali vali u Louis Vuitton, kde se barevná čtvercová šachovnice objevila evila téměř u všech modelů, včetně kabelek a bot. Podobně pojal jal svou kolekci i Olivier Rouseting u Balmain. Tam však čtverce erce vystřídaly kosočtverce a celou barevnou škálu ovládla černá erná a bílá barva. V jeho kolekci však hrály stejně velkou rolii i horizontální černobílé pruhy, které vynikly zejména na kalhotách. hotách. Podobné pruhy zařadily do kolekcí i značky Costume me National a Balenciaga. Naopak směrem horizontálních pruhů uhů se rozhodly jít značky Akris a Dior. Vraťme se však ještě ke kostkám, jejichž originální prezentaci vytvořili u Chanel a Hermès. Zatímco Karl Lagerfeld volil dvoubarevné kostky složené ožené vždy ze čtverce a slabého kontrastního obrysu, u Hermès ès si vyhráli s drobnými barevnými čtverečky, které při pohledu ledu z dálky tvořily vzájemně se protínající kostky. Barbara Bui využila geometrické tvary pro vznik pravidelných indiánských kých vzorů.


christian dior

saint laurent sain

balmain

lanvin

jean paul gaultier

akris

43

DIPRAGA ZARA

MANGO

ZARA

SMOKING

H&M

H&M

Ačkoliv smokingy původně vznikly pro muže, díky Yves Saint Laurentovi se staly také ženskou záležitostí. Tehdy je proslavila Marlene Dietrich a Greta Garbo a od té doby se smoking stal nedílnou součástí dámské módy. Letos se však v Paříži objevily v nebývalé míře, a to jak u Saint Laurent Paris, tak i u dalších módních domů. Domovská značka smokingů je letos v podání Hediho Slimana opatřila štíhlou siluetou a především pak flitry a kovovou aplikací. Mnohem výraznější smoking se však objevil třeba u Balmain, který na nich postavil kolekci. Jejich smokingová saka mají široké ostré klopy a výrazná široká ramena inspirovaná 90. lety. Na podobné vlně se nesou i smokingy Jeana Paula Gaultiera, který je však opatřil dvouřadovým zapínáním a některé dokonce zbavil rukávů, čímž vznikla jakási smokingová vesta. Tu do svých kolekcí zařadily i značky Akris a Balenciaga. Věrný japonské inspiraci přetvořil své smokingy Haider Ackermann. Asi v nejklasičtější podobě se pak smokingy objevily u značek Dior, Giambattista Valli nebo třeba Stella McCartney či Hermès, kteří dali před černou klasikou přednost zářivě bílé barvě. Také Lanvin se v kolekci inspiroval klopami smokingů, ale sakům výrazně zkrátil délku.


chloé saint laurent

elie saab

isabel marant

balenciaga

fashion/PFW trends

viktor & rolf

44

KAREN MILLEN ZARA

H&M

KAREN MILLEN

VOLÁNY

Snad žádný prvek dámského šatníku neevokuje ženskost tak jako volány. A právě jimi byl pařížský fashion week doslova zaplaven. Asi nejvelkolepěji je pojal Nicolas Ghesquiere, který svými gigantickými volány oživil jinak velmi designově čistou kolekci Balenciaga. Jeho volány byly nejen velké, ale také výrazné, a to díky kontrastní podšívce, která při vlnění volánů zvýrazňovala jejich křivky. Podobným způsobem využila volány i značka Givenchy. Volány zdobící výstřihy i rukávy byly dominantou kolekce Chloé. Ty působily velmi étericky především u modelů pracujících s plisé. S různým pojetím volánů si ve své kolekci pohrál i Elie Saab. Ten jimi opatřil krajkové šaty a vyšívané šaty, stejně tak jako klasické pouzdrové šaty, které díky jednomu výraznému volánu přepásanému páskem působily zavinovacím dojmem. Jemné dívčí volánky využila ve své kolekci také Isabel Marant, u jejichž modelů se však díky kašmírovému potisku většina z nich ztratila. Volány se však objevily i v pase některých modelů z kolekce Viktor&Rolf nebo na rukávech u modelů Saint Laurent Paris.

H&M


elie saab

isabel marant

valentino v

barbara bui barba

jean paul gaultier

chanel

45

GANT RENO H&M

O'N O'NEILL

F&F

MARKS & SPENCER

ˇ KVETINOVÉ POTISKY P A APLIKACE ORSAY

Ačkoliv si jistě všichni vybavujete ironickou větu Mirandy z filmu Ďábel nosí Pradu týkající se květinových potisků v létě, pařížští návrháři si s ní letos hlavu nelámali. Květiny byly totiž všude. Každý návrhář je však pojal po svém. Barbara Bui ve své kolekci použila pestrobarevný květinový potisk oživený výšivkou a flitry. Podobně divoký pestrobarevný květinový vzor ozdobil i šaty Elieho Saaba. U něj však byla struktura květů mnohem méně propracovaná. To Isabel Marant květinám zasvětila celou svou kolekci, a to ve formě výšivek i nejrůznějších havajských či kašmírových potisků. Květinová louka zaplavila i část kolekce Jeana Paula Gaultiera, u jehož květinových potisků byla znát inspirace japonským kimonem. Naopak inspirace Havají vcelku netradičně ozdobila některé modely z kolekce Hermès. Trochu jinou formu kvítí využila značka Chloé, která květinovou látkovou aplikací oživila nohavice kalhot, sukně i průsvitné topy. Zcela po svém pak květinové motivy využil Karl Lagerfeld u Chanel. V jeho kolekci se namísto hustého nepřehledného květinového potisku objevily rostlinky seskládané z barevných plastových i látkových kousků a korálků. Ještě o krok dál šla značka Valentino, která v květinovou louku přetvořila krajku.


fashion/PFW details

text PETR JANSA foto GORUNWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

PARFOIS KAREN MILLEN RESERVED

dior

chanel

MANGO

BOTY S OSTROU ŠPIČKOU

Říká se, že co je malé, to je hezké. Co je hezké, však většinou není příliš praktické. Bohužel pro vás, kteří s sebou rádi nosíte pytle kosmetiky, parfém, diář, peněženku… letos budou hitem miniaturní kabelky připomínající psaníčko. V kolekci je má třeba Chanel, l, Lanvin, Louis Vuitton, Nina Ricci nebo Valentino. lentino.

nina ricci

MINIATURNÍ KABELKY

lanvin

Pařížským hitem jsou lodičky s opravdu ostrou špičkou. Výška podpatku se mění, ale špička zůstává u všech stále stejně ostrá. Tyto boty se v různých barevných úpravách objevily u značek Anne Valérie Hash, Balenciaga, Balmain, Barbara Bui, Chanel, Chloé, Dior, Dries Van Notten Giambattista Valli, Hermès, Lanvin, Louis Vuitton, Miu Miu nebo třeba Valentino.

MANGO

LUISA SPAGNOLI

MANGO

chloé

COCCINELLE

Snad v žádné kolekci nesmí chybět závan luxusu v podobě zlata. Loňskou zlatou horečku ve formě celozlatých outfitů a bohatého barokního vyšívání letos vystřídaly zlaté detaily ve formě zlatých aplikací, pásků, náhrdelníků a dalších drobností. Inspirací vám mohou být třeba přehlídky AF Vandevorst, Giambattista Valli, Balmain, Chloé, Rick Owens, Saint Laurent Paris, Valentino či Givenchy.

gianbattista valli

ZLATÉ DETAILY

rick owens

46


47

JISKRY V/NA OČÍCH

saint laurent

christian dior

Při líčení je pozornost tuto sezónu směřována na oči. Možností je mnoho, no v Paříži patřila k najztrhujícejším v tomto ohledu přehlídka Christian Dior. Tým make-up artistů dostal do rukou paletu různých barev a krystalků a každý vytvořil vlastní kombinaci tak, aby seděla modelce a celkovému looku. Druhou možností vytvoření jiskřivého pohledu byly kosmicky stříbrná víčka u Chanel.

RESERVED

ŠIROKÉ PÁSKY Dokonalý pas vytvoříte jen za pomoci pásku nebo korzetu. V Paříži letos zvítězily pohodlnější pásky, ale aby byl jejich efekt dokonalý, výrazně se rozšířily a nebylo výjimkou, že měly více jak deset centimetrů. Do svých kolekcí je zařadil Balmain, Haider Ackermann, Hermès, Lanvin, Saint Laurent Paris či Ann Demeulemeester.

KLOBOUKY SE ŠIROKOU KREMPOU Velmi ženské, praktické a v neposlední řadě elegantní jsou klobouky s širokou krempou, která se vlní kolem hlavy jako had. V Paříži se staly hitem zejména díky kolekcím Saint Laurent Paris a Costume National.

costume national

KAREN MILLEN

ann demeulemeester

haider ackermanN

MANGO


fashion/PFW men

textt PATR JANSA A foto GORUNAWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

GANT

acne

comme des garçons

O'NEILL

Mode Masculine

balmain

Podobně jako dámské trendy, i ty pánské se letos točí především kolem potisků, a to jak těch grafických, tak i květinových. Horizontální i vertikální PRUHY ovládly kolekci ACNE, ale patrné byly i v kolekci 3.1 Phillip Lim, Ann Demeulemeester či Comme des Garçons. Květinové potisky našly na rozdíl od dámské inspirace Japonskem tu svou na Havaji a v pralesích celého světa. Zatímco klasické havajské potisky použila Balenciaga, pralesní MASKÁČOVÝ POTISK se objevil třeba u COMME DES GARÇONS nebo u značky Dries Van Notten. Kontrast k zelenému pralesu pak tvoří bušní SAFARI STYL, který byl nejvíce vidět u BALMAIN, který ho oživil úzkými střihy, a dále pak u Kenza. Mnoho návrhářů upustilo od úzkých střihů NOHAVIC a mužům dalo v oblasti nohou mnohem více volnosti. Nejdále v tom zašel YOHJI YAMAMOTO, který při tvorbě kalhot materiálem rozhodně nešetřil. Na šířce však přidaly i značky jako Louis Vuitton, Lanvin Kenzo, John Galliano, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester či Acne.

H.E. BE MANGO

V pánských kolekcích byl také velmi patrný SPORTOVNÍ STYL, který představily i převážně klasické a elegantní značky, jako třeba LOUIS VUITTON či Kris Van Assche.

DIESEL

louis vuitton

H&M

yoshi yamamoto

48


49

hermès

H&M

H.E. BE MANGO

lanvin

Velmi výrazným doplňkem, který tak nějak patří především k Francii a tím pádem i k Paříži, se staly ŠÁTKY uvázané kolem krku. Překvapivě ne v kolekci Hermès, který je výrobou šátků pověstný, ale například u značek BALENCIAGA, Jean Paul Gaultier či Ann Demeulemeester.

givenchy

Co se barev týče, pánská přehlídková mola v Paříži jednoznačně ovládly BÍLÁ A BÉŽOVÁ. Ty převažovaly především v kolekcích Acne, Balmain, HERMÈS, Kris Van Assche, Maison Martin Margiela, Mugler, Louis Vuitton, Givenchy a 3.1 Phillip Lim. Své místo si v mnoha kolekcích však našly i METALICKÉ ODSTÍNY různých barev, ku příkladu Comme des Garçons, LANVIN, Maison Martin Margiela.

F&F

Co se obleků týče, převládalo DVOUŘADOVÉ ZAPÍNÁNÍ, které prostupovalo snad všemi kolekcemi od Balmain přes Dior a Hermès, až po Louis Vuitton. Velmi zajímavý pak byl relativně nový sportovně-elegantní kousek ve formě dvouřadového saka zbaveného rukávů. Elegantní oblek zbavený rukávů působí překvapivě dobře a přesvědčit se o tom můžete třeba v kolekcích značek Dior, GIVENCHY nebo Maison Martin Margiela.

balenciaga

rick owens

Z materiálů převládají ty lesklé, své místo si však v kolekcích našla i kůže a semiš. Zatímco LESK převládal v kolekcích DRIES VAN NOTEN, Givenchy a Lanvin, SEMIŠI dal přednost RICK OWENS. KŮŽE hrála hlavní roli u značek jako 3.1 PHILLIP LIM, Acne, Balmain, Hermès, Lanvin, Louis Vuitton a Rick Owens.

H&M

ZARA

DIESEL

3.1 phillip lim

dries van noten

H.E. BE MANGO


fashion/NY Fashion Week

text xtt BARBO BARBORA BAR RBO BORA DUD DUDINSKÁ INSK NSK K Á foto fo GET GETTY ET T TY Y IIMAGES MAGE MAG M AGE A AG GE G ES

50

NEW YORK, MESTO, KTORÉ VRAJ NIKDY NESPÍ. ESPÍ. MESTO, KTORÉ MÁ SVOJ VLASTNÝ TEP. MESTO, ESTO,, VĎAKA KTORÉMU CARRIE BRADSHAW V SEBE OBJAVILA NEUTÍCHAJÚCU VÁŠEŇ K TOPÁNKAM NKAM M MANOLO BLAHNIK, AKO AJ CESTU K SRDCU PÁNA U PÁN NA BOŽSKÉHO. MESTO, KTORÉ SA OD ROKU 1943 OFICIÁLNE ZARADILO MEDZI UDÁVATEĽOV MÓDNYCH O ÓDNY YCH TRENDOV SO SVOJÍM VLASTNÝM TÝŽDŇOM MÓDY. M MÓ DY.

B

Amerických návrhárov upodozrievali z plagiátorstva toho, čo bolo odprezentované v Paríži a v Miláne. Aj preto sú dnes prehliadky v New Yorku prvé v poradí.

olo to presne v období, keď v Európe vypukla druhá svetová vojna a módni editori a kritici sa nemohli dostatočne nabaž nabažiť inšpirácie a trendov z Paríža. Príležitosti sa vtedy chopila americká módna novinárka v Eleanor Lambert a v New Yorku zorganizovala predchodcu predchod dnešných fashion weekov, Press Week. Na svoje vlastné náklady pozvala žurnalistov sv z celého sveta, aby im mohla ukázať to najlepšie dielní ši z di l amerických módnych návrhárov. Po veľkom úspechu sa z Press Weeku stala tradícia. Prvých niekoľko rokov návrhári prezentovali iba v showroomoch, hoteloch, nočných kluboch či

reštauráciách. ráciách. Až začiatkom m 90. rokov sa oficiálnym nym domovom prehliadok stal Bryant Park. Svoje voje kolekcie tu už vtedy predvádzali Diane von on Furstenberg, Donna Karan, Oscar de la Renta, ta, Marc Jacobs, Calvin Klein, Isaac Mizrahi a Michael Kors. Po móle sa prechádzali supermodelky ky Cindy Crawford, Naomi Campbell a Linda Evangelista. So l stanmi na Manhattane sa navždy bude spájať kus histórie. Boli totiž svedkami požiadaní o ruku, hrachu hodeného do tváre návrhára, hurikánu, živých kôz hľadajúcich úkryt, návštev prvých dám Bieleho domu, výročí, ale aj množstva charitatívnych podujatí.


51

Top 10 NYFW Oscar de la Renta: The Smashing Pumpkins – One Diamond, ond, One Heart

Diesel Black Gold: Bloc Party – Octopus

Marc Jacobs: The Fall – Copped It

Naeem Khan:

LINCOLN A MERCEDES Roky plynuli a s narastajúcim počtom návštevníkov, novinárov, hostí, celebrít a samozrejme fotografov narastali aj požiadavky na viac miesta. Bryant Park bol primalý. Na jar roku 1994 sa fashion week presťahoval do svojho nového domova, od Lincoln center. Netrvalo dlho a do hry vstúpil obrovský sponzor, Mercedes-Benz, vďaka ktorému vzniklo i nové meno. A ako to už v módnom priemysle býva, nesmel chýbať ani škandál. Jedným takým bolo upodozrievanie amerických návrhárov z plagiátorstva toho, čo bolo odprezentované v Paríži a v Miláne. Aj preto sú dnes prehliadky v New Yorku prvé v poradí a až za nimi nasledujú všetky ostatné.

SEZÓNA JAR/LETO 2013 S počtom 143 prehliadok a prezentácií bola vskutku prelomovou. Čo sa týka celkovej nálady jarných kolekcií, po jesenno-zimnej opulencii sa návrhári vrátili k jednoduchosti a základom. Dominovala čierno-biela kombinácia, jasné farby, vzory, koža, metalické materiály, volány, odhalené brušká, siluety 90. a glamour 60. rokov.

SLANINKA POLIATA JAVOROVÝM SIRUPOM Fashion week. Pre niekoho zbytočný cirkus plný márnivosti a povrchnosti. Pravdou však je, že aj tu platí staré známe „šaty robia človeka“. To, čo si na seba ráno oblečieme, istým spôsobom vyjadruje kto sme, čo cítime a možno i to, čím by sme chceli byť. Ľudia sa zrazu obliekajú o niečo krajšie, kráčajú vystretejšie, tvária sa sebavedomejšie. Návrhári predstavujú svoje kolekcie, umožňujú nám snívať a vidieť svet cez úplne iné okuliare. Keď k tomu pribudne The Empire State Building, Socha slobody, Central Park, 5th Avenue a do chrumkava opečená slaninka poliata javorovým sirupom, viete, že všade dobre, v New Yorku najlepšie.

oficiálny názov: MERCEDES-BENZ FASHION WEEK dátum konania: 6. – 13. september 2012 hlavný stan: Lincoln center počet prehliadok a prezentácií: 143 najobsadzovanejšia modelka (počet prehliadok): Kati Nescher (23))

Lana Del Rey – Video Games

3.1 Phillip Lim: The Chromatics – Into The Black

Tommy Hilfiger: Lykke Li – I Follow Rivers

DKNY: The Tings Tings – Give It Back

Prabal Gurung: Delilah – Never Be Another

Charlotte Ronson: onson: Chairlift – Sidewalk ewalk Safari

Peter Som: Cat Power – Ruin in


52

fashion/NYFW top collections

ALTUZARA Jeho nová vízia obliekania ženy – tomboya bola originálna a inovatívna, s dôrazom na detail a precíznosť vyhotovenia. Saká nosené ako plášte zavesené na ramenách či šatky so zlatými strapcami originálne omotané okolo tela i krku boli dôkazom bezodnej kreativity tohto mladého dizajnéra. Zlatým klincom kolekcie boli vysoké gladiátorské čižmy s otvorenou špičkou.


53

MARC JACOBS Inšpiroval sa 60. rokmi, Klubom 54, Andym Warholom a predomúzou Edie Sedgwick. Byť cool jee človeku dané, nevšetkým jeho mú dá sa to nanútiť, nech má oblečené čokoľvek... Asi tak premýšľal návrhár Marc Jacobs, keď navrhoval svoju letnú Jac ú kolekciu plnú opštvorcov, bielej a čiernej, minišiat, tričiek, gratických hier, pruhov, pruh fických tvarov a flitrov.


54

fashion/NYFWtop collections

RODARTE S Sestry Mulleavy prerozprávali na móle svoju verziu rozprávky o boha-tierovi, ktorý zachránil princeznú z pazúrov zlého draka. Stredovek skombinovaný s futurizmom, aj tak by sa dala opísať nádherná kolekcia plná šiat, prvkov pripomínajúcich stredoveké brnenie či ochranný štít, kože, zložitých šnurovačiek, patchworku, heavymetalových zdobení a originálnych výšiviek.


55

RALPH LAUREN Inšpiráciu čerpal z krajiny búrlivého temperamentu – z Latinskej Inšp Ameriky. Semišové kabátiky, jazdecké nohavice s koženými detailAme mi inšpirované toreadormi, romantické blúzočky, hobo tašky, luxusin né šá šály, kožené sandále, šifón, čipka, volány, háčkované svetre... To všetko všetk sa snúbilo v dokonalom cestovateľskom a vizuálnom zážitku.


marchesa vera wang

altuzara altu

altuzara

naeem khan

Elizabeth and james

fashion/NYFW trends

H&M MANGO RENO

MARKS ARKS & ENC SPENCER

H&M

PULL LL & BEAR

BOLLYWOODSKA KA PRINCEZNÁ

marchesa

text BARBORA DUDINSKÁ foto GORUNAWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

56

Na to, aby jeden absolvoval cestu okolo sveta, veta, vo svete módy stačí naozaj málo. Návrhári sa často pri svojej vojej tvorbe inšpirujú rôznymi krajinami a kultúrami. Jednou z tých, v ktorej našli inšpiráciu na sezónu jar/leto 2013, bola India. dia. Krajina kontrastov nabitá ojedinelou históriou a umením m je opradená legendami o láske, bohatstve a hrdinstve. Dych vyrážajúce šaty pripomínajúce indické sári, ošperkované tuniky niky skombinované s úzkymi nohavicami po členky, odhalenéé brušká, bohatý výber farieb, zlato, perly, hodváb, jedinečnéé a osobité výšivky, ozdobné strapce a všadeprítomný brokát, to všetko v správne namiešanej kombinácii umožní každej žene ne cítiť sa ako z kráľovského rodu. A to i bez rozprávkového paláca po ruke.


alexander wang

lacoste

victoria beckham

alexander wang

edun

jason wu jaso

57

DIPRAGA GANT

PULL & BEAR

F&F

RESERVED KAREN MILLEN

, BIELA KOŠELA

Základný stavebný prvok dobrého šatníka ako u žien, tak i u mužov. Nosí sa v každom ročnom období a je vhodná na deň do práce, ale aj večer do spoločnosti. Dôležitá je kvalita, musí dokonale sedieť na ramenách a na prsiach, neuškodí ani to, ak je mierne vypasovaná. Čo sa týka typu, vyberajte podľa seba, možností je neúrekom: jednoduchá, s golierikom, s krátkym alebo dlhým rukávom, priehľadná, s volánmi či rafinovanými výstrihmi a prestrihmi. Dlhú košeľu pokojne noste ako šaty podľa vzoru Alexandra Wanga. Monotónnosti sa zase hravo vyhnete kombináciou rozličných materiálov a textúr. Zmixovanie bielej košele a dlhých bielych plantavých nohavíc v štýle Lacoste je absolútnym „must“.


jason wu bcbg max azria

ralph lauren

diesel black gold

michael kors

calvin klein

fashion/NYFW trends

KAREN MILLEN PULL & BEAR

F&F

ZARA

RENO

RESERVED

marc jacobs

ˇ CIERNO-BIELA A alexander wang

58

Jednoznačne najvýraznejším trendom sezóny zóny je spojenie čiernej a bielej farby. Kombinácia, ktorá nikdy kdy nevyjde z módy, pristane každému. Je nadčasová a sofistikovaná. ovaná. Tento rok klasiku obohatíme o moderný twist. Bodky, pruhy, grafické vzory, 60. roky, zvieracie potlače, minimalizmus, mus, možností, ktoré ponúkajú návrhári ako inšpiráciu, je neúrekom. úrekom. Vzory a pomer čiernej a bielej si zvoľte podľa toho, čo o chcete zakryť, a naopak, čo zvýrazniť. Ak ide o horizontálne pruhy, pamätajte, že čím bližšie a hustejšie pri sebe, tým lepšiee v prípade maskovania nedostatkov. Neexistuje nič lepšie ako o strategicky premyslený optický klam. Nebojte sa ani kombinácie nácie dvoch rozdielnych vzorov. Pri čiernej a bielej je šanca netrafi etrafiť sa tá najnižšia.


helmut-lang

bcbg max azria

jason wu

tibi

DKNY

belstaff

59

MARKS & SPENCER

KAREN MILLEN DIESEL

RESERVED

KAREN MILLEN

KOŽA

COCCINELLE

Spojenie kože a teplého počasia sa sprvoti môže zdať ako nepredstaviteľné, veď komu by sa chcelo potiť v druhej koži v období, keď by sme najradšej nemali na sebe vôbec nič? Pot stekajúci po chrbte neznie vôbec lákavo, no so štipkou kreativity a trpezlivosti bezpochyby nájdete ten správny kúsok, ktorý oživí váš šatník. Stačí sa poobzerať po správnych strihoch a druhu kože. Najlepšia je jemná, perforovaná, v zaujímavých farebných odtieňoch, no postačí aj vo forme aplikácií a kožených detailov. Ak nie ste veľmi na farby a čiernu v lete zásadne nenosíte, biela koža je presne to, čo potrebujete. Siahnite po koženej sukni, ktorá nie je tesne priľnutá na telo, či perforovanom tope bez rukávov.


kate spade

tibi

MICHAEl KORS

MICHAEl KORS

DIESEL

MODRÉ OČNÉ TIENE E

Do módneho ringu sa vrátili gladiátorky. Bojovať o vašu priazeň bude ich vynovená verzia – napoly gladiátorské sandále, napoly čižmy. Najnovší módny hybrid, ktorý dodá akémukoľvek outfitu výnimočnosť a rafinovanosť. Sú neprehliadnuteľné, sú odvážne a najviac vyniknú na štíhlych nohách.

Pri pomyslení na modré očné tiene sa dobrým pamätníkom vybavia s najväčšou pravdepodobbnosťou 90. roky a britský pop. Iným zase 60. roky ky a Twiggy. Píše sa však rok 2013 a udržať tento trend v medziach prítomnosti pomôže rúž telovej vej farby a jemne zvýraznené líčka. A ak sa necítitee na očné tiene, vyskúšajte modrú maskaru.

H&M

jen kao

j-crew

ALTUZARRA

ČIŽMY GLADIÁTORKY

ASOS

DKny

To, že je dôležité chrániť si hlavu pred slnkom, vie každý malý škôlkar. Pripravte sa však na to, že tento rok slamené klobúky a šatky vystriedajú šiltovky. Tie sa po novom nenosia už len k teplákom a rifliam či na zamaskovanie odrastených korienkov vlasov. A čím sú originálnejšie, tým lepšie.

JEREMY SCOTT

ŠILTOVKY

monique lhuillier

proenza schouler

ALEXANDER wanG

fashion/NYFW details

ALEXANDER wanG

text BARBORA DUDINSKÁ foto GORUNWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

60


61

Tory burch

S.OLIVER

KOTON

ruffian

Ak ste unavené zo všadeprítomného motívu ívu kvetov a hlboko v srdci túžite po niečom inom, skúste motív pripomínajúci porcelán, ktorý orý naše staré mamy vyťahujú len pri špeciálnych nych príležitostiach. Reč je o čínskom porceláne. Nie je nič lepšie ako nostalgia a spomienky prepojené s pocitom jedinečnosti a luxusu.

naeem khan

VZOR ČÍNSKEHO PORCELÁNU

FLATS Nastal čas zniesť sa z oblakov na zem. Zdá sa to priam neuveriteľné, ale topánky s rovnou podrážkou dostali oficiálne zelenú aj od samotných módnych veličenstiev na čele s Marcom Jacobsom a Victoriou Beckham. Keď chodiť pešo, tak jedine štýlovo. Žeby sa móda konečne stala pohodlnou a znesiteľnou záležitosťou? Nie tak rýchlo. Mnohé z nich totiž majú nebezpečne špicatú a zúženú špičku.

ruffian

victoria backham

KAREN MILLEN

carolina herrera

marc jacobs

TORY BURCH

HUMANIC

QUIKSILVER WOMEN

BAŤA


fashion/NYFW men

textt BARBORA DUDINS DUDINSKÁ foto GORUNAWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

GANT

H.E. BE MANGO

Men’s fashion Nosiť v lete BIELE NOHAVICE neznie ako nič prelomové, no reč nie je o „kapsáčoch“ s trojštvrťovou dĺžkou a šnúrkami po bokoch, na ktoré ste možno zvyknutí. Vybrať si môžete medzi širokými plantavými, aké predstavil Billy Reid, krátkymi, ktoré sme videli na prehliadkach JOSEPH ABBOUD, Todd Snyder, Rag&Bone a úzkymi dlhými, aké ukázali ELIE TAHARI a Steven Allen. Aby ste sa vyhli vzhľadu zmrzlinára, kombinujte ich s výraznejšími farbami alebo denimom, tak ako to urobili MICHAEL BASTIEN a Elie Tahari, s rozopnutou košeľou s ležérne vyhrnutými rukávmi, pod ktorou je obyčajné jednofarebné tričko à la Gilded Age, s tenkým svetrom a športovým sakom alebo tričkom a hnedou koženou bundou ako RALPH LAUREN. Čo sa týka obuvi, nič nepokazíte koženými sandálmi, púštnymi topánkami alebo farebnými teniskami v retro štýle, úplne najvhodnejšími sú však mokasíny. Bez ponožiek.

ralph lauren

F&F

HNEDÁ je nová čierna. Nosí sa vo všetkých možných odtieňoch, od doplnkov, cez šortky, košele, bundy, až po celý oblek. Hnedé obleky nevidieť tak často ako čierne, modré či sivé, a pritom hnedá je skvelá v tom, že dokáže i jednoduchú bielu košeľu a čiernu kravatu svojsky oživiť a dodať celkovému looku nový šmrnc. Medzi ďalšie dokonalé kombinácie, aké bolo vidieť napríklad u RALPHA LAURENA, patrí hnedá s béžovou, ružovou a bledomodrou. Odvážnym vraj šťastie praje a keď si trúfate, určite by stálo zato vyskúšať spojenie hnedej a žltej v štýle NAUTICA.

S.OLIVER

H.E. BE MANGO

ralph lauren

joseph abboud

elie tahari

nautica

michael bastian

PULL & BEAR

ralph lauren

62


H&M

tommy hilfiger

ralph lauren

63 H&M

Novinkou sú VYBLEDNUTÉ FARBY. Kriedové, akoby zaprášené farebné odtiene ružovej, modrej, zelenej a fialovej sú všade, kam sa pozriete. Najviac vyznejú, keď sú skombinované navzájom, čo vo svojich kolekciách využili MICHAEL BASTIEN a GILDED AGE, alebo s bielou a sivou, ako u Johna Bartletta. O niečom trochu inom bol Joseph Abboud, ktorý poslal na mólo novodobého Jamesa Deana v oblekoch vo farbách sýto žltej, elektrizujúco modrej, červenej a čiernej. Na VÝRAZNÝ COLOR-BLOCKING modrej, červenej a zelenejj stavili zase Nautica a Michael Kors.

DIESEL

tommy hilfiger

PRUHY, jeden z dominantných trendov tejto sezóny, si našli cestu aj do pánskych šatníkov. Vertikálne, horizontálne, široké, úzke a v tých najrozmanitejších farebných kombináciách. Či sa už rozhodnete pre pruhovanú kravatu, sveter, alebo tričko, bolo by na škodu neskúsiť ich aj na celom obleku. Jedným zo spôsobov, ako na to, je prostredníctvom materiálu „seersucker“, vzdušnej poréznej tkaniny malej hmotnosti s charakteristickými pozdĺžnymi, do nepravidelných pruhov alebo kociek zoskupenými zvrásnenými efektmi. V kombinácii bielej a sivej alebo námorníckej modrej ich bolo vidieť u Ralpha Laurena a TOMMYHO HILFIGERA. Dĺžka oblekových nohavíc sa tiež o niečo skrátila, presnejšie po členky.

H&M

ralph lauren

Čo sa týka oblekov, návrhári sa v tejto sezóne skutočne pohrali s materiálmi a strihmi. OBLEK Z BAVLNY ČI ĽANU zabezpečí ten správny biznis look a zároveň aj ľahkosť a uvoľnenosť, ktoré sú v horúcom počasí také nesmierne žiadané. Z farieb dominujú SIVÁ, HNEDÁ, BÉŽOVÁ A TMAVOMODRÁ. Inšpiráciou vám môžu byť kolekcie Steven Allen, Nautica, JOHN BARTLETT, Bespoken, J. CREW, RALP LAUREN alebo Perry Ellis. Michael Bastian bol celý o športovej elegancii s niečím malým extra v podobe vreckovky zastrčenej do športového saka skombinovaného s košeľou, vyrolovanými nohavicami a farebnými mokasínami. TOMMY HILFIGER odel svojich chlapcov do oblekov s krátkymi nohavicami vo výrazných farbách a všadeprítomných pruhoch, pričom pod sako im obliekol na striedačku polo tričko, košeľu a sveter s „véčkovým“ výstrihom.

john bartlett

j. crew

H&M

H&M

KOTON

PULL & BEAR

H.E. BE MANGO

gilded age michael kors

H.E. BE MANGO

michael bastian

tommy hilfiger

KOTON


fashion/London Fashion Week

GORUNAWAY, STREETCATWALK/FABRICIO PRETTI,THINKBOUTTHINGS

text ANNA SALVOVÁ foto BRITISH FASHION WEEK DAILY/MORGAN O´DONOVAN, BURBERRY, FLICKR,

64

O LONDÝNSKOM FASHION WEEKU SA NEDÁ HOVORIŤ BEZ TOHO, ABY SME NESPOMENULI H OLYMPIJSKÉ HRY, KTORÉ MESIAC PRED TÝMTO O KĽÚČOVÝM MÓDNYM PODUJATÍM OVLÁDLI BRITSKÚ KĽÚČ KÚ METROPOLU. ZDÁ SA, ŽE AJ DIZAJNÉROM UČAROVALI ALI DOKONALÉ ATLETICKÉ SILUETY, MULTIKULTÚRNA DO FAREBNOSŤ, LESK CENNÝCH KOVOV ČI TRBLIETANIE FARE E POMPÉZNYCH OHŇOSTROJOV NA OLYMPIJSKOM POM CEREMONIÁLI REŽISÉRA DANNYHO BOYLA... C

B

Londýnski dizajnéri viac preferujú androgýnne siluety a excentrickosť než konvenčnú príťažlivosť.

ritskej móde môžeme prisúdiť všelijaké prívlastky, len nie vlastnosti ako pompézna a bombastická, píše Lisa Armstrong, redaktorka denníka The Telegraph. Módna vsuvka na záverečnom ceremoniáli hier, v ktorej vystúpili kľúčové tváre britského modelingu v trblietavých róbach domácich návrhárov, zdôraznila vzostup dizajnérskej tvorby na ostrovoch. Ani zďaleka však necharakterizovala módu londýnskych fashion weekov, ako sme ju mohli vidieť po ostatné roky. Príznačný je pre ňu najmä zmysel pre humor a fakt, že sa nikdy nebrala príliš vážne. Najväčšia športová udalosť roka, ktorá namierila všetku pozornosť do Londýna, však zrejme posunula tvorbu kolekcií na jar a leto 2013 do žiarivejšej a optimistickejšej podoby ako zvy-

čajne. Jednou u zo zzákákák ladných h čŕt domácej tvorby je snaha o inovačný prístup. Už priemyselná revolúcia vydobyla Británii prvenstvo vo veľkovýrobe, výrobe, vrátane textilnej produkcie. Málokto asi vie, že Angličania prišli aj na spôsob, ako vyrobiťť umelé farbivo, vďaka čomu sa pestré textílie dostali medzi široké vrstvy. Britský chemik William Henry Perkin totiž v 19. storočí použil chinín, dovtedy aplikovaný iba v medicíne, na výrobu syntetického farbiva v purpurovom odtieni. Dovtedy sa túto farbu darilo vytvárať len z výťažkov stredomorských mäkkýšov, takže si šaty v tomto odtieni mohli dovoliť len najmajetnejší. Práve londýnsky fashion week nám celou plejádou fondánových odtieňov (na čele s Burberry) pripomenul, aké široké možnosti poskytuje móde farebné spektrum.


65

Top 10 LFW

TECHNOMATERIÁLY S PRÍMESOU GRÁCIE Inovácie sú prítomné aj v súčasnej módnej tvorbe Britských ostrovov. Vezmime si napríklad prehliadku Antonia Berardiho, ktorý modelky odel do šiat ukrývajúcich celú plejádu novodobých technomateriálov kombinovaných so starými remeselnými technikami. Uplatnil v nej trojvrstvovú organzu, tkané karbónové vlákno či výšivku dotvorenú solarizáciou, holografiou a aplikáciou drobných zrkadielok podobne ako pri výšivke ázijských kultúr zvanej shisha. Všetko v dokonalej elegancii, takže šaty nepôsobili technicky ani ťažkopádne. Novátorský prístup nepoprel ani Christopher Raeburn, známy svojou záľubou v používaní vojenských materiálov. Ten zasa predstavil svoju laminovanú čipku odolnú voči vode. Neónovo sfarbená čipka, syntetické materiály, hologramy a atypické patenty boli súčasťou kolekcií Erdem, Christophera Kanea či Jonathana Saundersa. Treba však spomenúť aj mixované potlače Clementsa Ribeira, Preen či Mary Katrantzou.

Acne: Abba – Dancing Queen

Burberry Prorsum: Birdy – People Help the People

Felder Felder: The Kinks – All Day & All of the Night

House of Holland: Shampoo – Trouble

Jonathan Saunders: Max Richter – remix Vivaldiho o Štyroch ročných období

Mary Katrantzou:

NEŽNÝ FRANKENSTEIN

David Bowie – The Man Who Sold old the World

Londýnski dizajnéri preferujú viac androgýnne siluety a excentrickosť než konvenčnú príťažlivosť. Nemajú sklon tvoriť vypasované šaty alebo odevy, v ktorých ženy pôsobia ako zvodné trofeje, a to je aj dôvod, prečo sa ich kolekcie nikdy nebudú predávať napríklad ako Roberto Cavalli a prečo majú v obchodných reťazcoch ako Harrods relatívne malé zastúpenie, vysvetľuje Lisa Armstrong. Napriek tomu to neznamená, že by dámske oblečenie pôsobilo nežensky. Fashion week častejšie skloňoval slová ako feminínny či dievčenský, dokonca sa jeho móla ocitli v záplave romantických kvetinových potlačí a iných aplikácií zdôrazňujúcich ženskosť. Samozrejme, vyjadrenú patričnou dávkou britského vtipu, napríklad v Kaneových frankensteinovských motívoch kombinovaných s nežným dievčenským štýlom. Zatiaľ čo prezentáciám na zimnú sezónu dominovalo maxi oblečenie, leitmotívom módnych šou na jar a leto bola vzdušnosť. Hlavnú úlohu prevzali šaty, ktoré dovolia telu dýchať, či skulpturálne looky, ktoré – ako to vyjadril dizajnér Thomas Tait – si držia odev „od tela“.

Moschino Cheap & Chic:

MÓDA NA EXPORT Britskej módnej produkcii sa veľmi nechce zaostávať za milánskou, parížskou či newyorkskou elitou. Módne domy Stelly McCartney aj Alexandra McQueena sa už stihli zaradiť do programu prestížneho parížskeho fashion weeku, ako aj medzi značky luxusnej skupiny PPR. Tá ohlásila aj odkúpenie podielu britskej značky Christophera Kanea, ktorý bol horúcim favoritom na nástupcu Nicolasa Ghesquierea v módnom dome Balenciaga. Taliansku stálicu Donatellu Versace zasa natoľko uchvátil talent Jonathana Andresona, aktuálnej hviezdy British Fashion Awards, že mu navrhla spoluprácu v značke Versus. To všetko svedčí o tom, že britskí dizajnéri sú aj skvelým „vývozným artiklom“. artiklom . artiklom“ Podľa posledného prieskumu americkej spoločnosti Global Language age Monitor sa Londýn navyše stal najštýlovejším módnym mestom roku 2012. 2.

Oficiálny názov: London Fashion Week Dátum konania: 14. – 18. september 2012 Hlavný stan: Sommerset House Počet prehliadok a prezentácií: 62 a 20 15)) Najobsadzovanejšia modelka (počet prehliadok): Tiann Y Yii ((15)

Mary J. Blige – Love Without a Limit

Mulberry: Queen & David Bowie – Under r Pressure

Phillip Treacy: Michael Jackson – Billie Jean n

TopShop Unique: Grimes – Vanessa


66

fashion/LFW top collections

BURBERRY PRORSUM Kolekcia Christopher Christophera Baileyho vychádza z obrazu ikonických korzetov a plášťov, ktoré dizajnér našiel v archíve na fotografiách Normana Parkinsona zo 40. až 50. rokov. Kľúčovým kusom ponechal glamour, ale dodal im trochu modernejší, viac ich typický britský g výraz. Výsledkom je armáda neuverisexy, a najmä optimistickejší optimi teľne ženských lookov look s elegantnými úzkymi strihmi pod kolená. Hravosťou oplývajú vďaka metalickým odleskom v žiarivých cukrárenských farbách, ale nájdeme tu aj odtiene zlatej a medenej či úpravu v hnedej koži a neutrálnej telovej čipke. h


67

CHRISTOPHER KANE Príbeh obludného tvora s nevinnou dušou z románu Frankenstein od Mary Shelley dokonale vystihuje oblečenie, v ktorom surové technické prvky harmonicky ladia s výrazom sladkého dievčaťa. Čistým líniám sekunduje priehľadná organza s kvetinovou výšivkou, klasické zapínanie nahrádzajú matice a skrutky, čierna izolačná páska ladí s aplikáciami v tvare krištáľových lustrov a pôvabné šaty v pastelovej ružovej, žltej a bielej vytvárajú rafinovanú kombináciu s bundami v motorkárskom štýle. Priamy zdroj svojej inšpirácie prezrádza Kane aj na niekoľkých topoch, na ktorých dal zvečniť Fankensteina alias herca Borisa Karloffa.


68

fashion/LFW top collections

MARY KATRANTZOU Grécka dizajnérka pôsobiaca v Londýne patrí síce medzi mladších tvorcov, zato je majsterkou potlače a výšivky. Tentoraz ju fascinovala grafika poštových známok a papierových bankoviek. Našla v nich množstvo inšpiratívnych motívov, plných obrazov, ktoré majú silný kultúrny význam rôznych krajín. Starostlivo vyberané vzorky a detaily vytvárajú vďaka použitiu experimentálnej potlače priam kaleidoskopický efekt podčiarknutý luxusným brokátom s tisíckami drobných Swarovského krištáľov. Silueta je rovnako grafická a priamočiara, s prevahou strihov v tvare kužeľa a trojuholníka.


69

TOPSHOP UNIQUE Na rozdiel od pre predchádzajúcich rokov sa tohtoročná sezónaa obľúznačky, ktorá každým rokom naberá na popularite, benej britskej zna ularite, ženskom než dievčenskom duchu. Vďaka letnej koleknesie viac v žensko kozmickom veku, ktorého základom je sterilná cii sme sa ocitli v ko ná biemonochromatických lookov však vstupuje čierna, tmavomodla. Do monochrom rá, narcisová žltá aj nenápadná ružová. Športovoelegantné siluety sa panelmi, ale aj s mierkou kockovéhrajú s plnými a transparentnými tra akoby len ťahmi štetca. „Must-have“ kúskami ho vzoru naznačeného naznačen však budú bud nepochybne splývavé plédové plášte.


richard nicoll richard nicoll richa

preen

dion lee

david koma

christopher raeburn

fashion/LFW trends

NOVESTA H16 WALKTHISWAY.EU

CAMAIEU

S.OLIVER ANN CHRISTINE

RENO

TEZENIS

j. w. anderson

ˇ OLYMPIJSKÁ KÁ VÍTAZKA

thomas tait

text ANNA SALVOVÁ foto GORUNAWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

70

Šport už dávno nehovorí iba ba rečou heroických výkonov a neprekonateľných rekordov. ekordov. Každá olympiáda prináša svetu aj nové módne ne impulzy, ktoré do atletických siluet a fitnes lookov ov zapracúvajú rafinovanú ženskosť. Britská móda po o posledných olympijských hrách zadefinovala novú tvár ár športovej elegancie, keď do technologicky vyspelých h materiálov „prepašovala“ prvky ako trblietky, kvetinové nové potlače, volány alebo čipku. Víťazné ťaženie mali na módnych šou skladané tenisové sukničky či krátke športové šaty, teplákovina v elegantnom strihu alebo v kontrastnom spojení s luxusnejšími materiálmi. Graciózne aciózne fazóny zasa dopĺňa výrazná geometria. Veľvyslankyňou slankyňou tohto módneho trendu sa stanete aj v elegantných antných šortkách so sakom či s odhaleným bruškom v kombinácii s nohavicovým kostýmom, ktorý pokojne môžete doplniť elegantným ruksakom alebo kabelkou vo forme vaku.


mulberry

house of holand

fashion fringe

antipodium

christopher kane

matthew williamson

71

ZARA

H&M

MANGO

RESERVED S.OLIVER

MOTORKÁRSKA BUNDA NDA

DIESEL

Rebelantstvo bolo vždy súčasťou módy a kožená alebo džínsová motorkárska bunda jej neodmysliteľným symbolom. V mužných maxi tvaroch, aké sme mohli vidieť na londýnskom fashion weeku, akoby bola ukradnutá priamo z pánskeho šatníka. Počnúc kúskami módneho domu Antipodium s falošnými rukávmi, ktoré nám pripomenuli bundu priateľa z letného rande iba prehodenú cez plecia, končiac bundami po pás od Christophera Kanea, ktoré nás uchvátili nežnou kvetinovou štruktúrou. Ak chcete byť in, skombinujte takúto bundu s tradičnými ženskými prvkami – sukňou, prípadne s kvetinovými šatami. Nepochybne inšpiratívne sú aj bundy s farebnými patchworkovými rukávmi, aké predviedol Matthew Williamson. Siahnuť však môžete aj po motorkárskej bunde s kvetinovou alebo farebnou potlačou, prípadne zvoliť kúsky s atypicky riešeným golierom.


burberry christian blanken

preen

asish

antonio berardi

antipodium

fashion/LFW trends

DIPRAGA

LINDEX

DIESEL

DEBENHAMS TOP SHOP

ZARA MARKS & SPENCER

sass & bide

LET IT SHINE

mulberry

72

Ak milujete slnko, máme pre vás dobrú správu. ávu. Prehliadkové móla zalialo slnko v celej svojej kráse a odlesky prepožičalo aj všetkým farbám dúhy. Pestré metalické ké outfity už nepatria len na spoločenské udalosti a na večerné rné párty, stali sa jedným z dominantných trendov jarnej a letnej tnej sezóny. Britskí tvorcovia vo svojich kolekciách nešetrili li futuristickými lesklými materiálmi, medzi ktorými sa objavili vili látky s fluidnou plastovou či fóliovou úpravou, perleťou, u, alebo dokonca holografickým efektom. Okrem jemného saténu, énu, lurexu či luxusného brokátu môžete zvoliť oblečenie, ktoré vo veľkom pokrývajú všakovaké trblietky, flitre či aplikácie ikácie pôsobiace zrkadlovým dojmom. A je úplne jedno, či bude ude žiariť iba vaša sukňa, nohavice alebo šaty. Nemusíte sa báť áť zahaliť do metalických farieb od hlavy po päty alebo staviťť na jagavú spleť vo svojich športových outfitoch.


temperley london

paul smith

issa london

giles

acne

ppq

73

LINDEX

ANN CHRISTINE F&F

TEZENIS ANN CHRISTINE

MARKS & SPENCER

ZARA

KAREN MILLEN GANT

PÁSY, PRUHY A ŠTRÁFY

ZARA

Módnemu jazyku bude v lete vládnuť priamočiarosť. Ako inak než v podobe pásov? Tie v tejto sezóne nadobúdajú naozaj bohatú a rôznorodú podobu. Pruhy môžu hrať hlavnú úlohu v celom vašom zovňajšku alebo nalinkovať výraz iba niektorej z jeho častí. Vybrať si môžete od najhrubších po najtenšie, horizontálne, vertikálne, diagonálne, monochromatické, námornícke, prípadne menej prvoplánové pásy vytvorené z rozličných motívov, aké nám ukázali napríklad značky Issa London, Giles, Peter Pilotto či Mary Katrantzou. Môžete ich doplniť jednofarebným oblečením, kvetinovými potlačami, károm alebo dokonca kúskami s iným typom pruhov, s akými sa pohral aj módny dom Acne.


fashion/LFW details

text ANNA SALVOVÁ foto GORUNAWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

Sass & bide

KAREN MILLEN

KAREN MILLEN

ERDEM

osMAN

MARKS & SPENCER

MARKS & SPENCER

ANN CHRISTINE

Tento výrazný módny prvok od minulého leta trošku podrástol, minimálne na londýnskom Fashion Weeku, kde peplum zasahovalo až do dĺžky minisukne. Môžete ho kombinovať ovať s nohavicami aj dlhou sukňou.

3D EFEKT

simone rocha

PEPLUM M

Britskí tvorcovia si zrejme povedali, že kvetiny ani ornamenty nie sú vo forme potlačí dosť presvedčivé. Preto oblečeniu dodali 3D efekt a posiali ho štrasovými doplnkami, ozdobnými aplikáciami či kvetinovými motívmi vystupujúcimi z látky.

Clements Ribeiro

74

F&F

HOLLY FULTON

CHRISTOPHER REBURN

paul smith

moschino cheap & chic

PUMA

MANGO

LISTOVÁ KABELKA Ani malá, ani veľká, vo formáte A5 je akurát určená ená á na nosenie v ruke. Hodí sa rovnako dobre k šatám m či oblečeniu v biznis štýle. Uzučká listová kabelka ka v jednej farbe so vzormi alebo aplikáciami by nemala chýbať ani vo vašom letnom šatníku.

COCCINELLE

RUKSAK

MATTHEW WILLIAMSON

Športový vak sa na londýnskych mólach objavil niekoľkokrát, pričom nesprevádzal iba športové outfity. Môžete ho nosiť klasicky na pleciach alebo si ho zoberte do ruky ako tašku.

MANGO


75

Paul Smith

holly fulton

richard nicoll

Clements Ribeiro

DIESEL

KRIKĽAVÉ AKCENTY

ASOS

Neónové odtiene na oblečení inšpirovali londýnskych make-up artistov k použitiu fluorescenčných detailov aj pri líčení. Výrazné pery sme mohli vidieť na prehliadkach značiek Giles, Richard Nicoll, Michael van der Ham či Issa London, zatiaľ čo PPQ a Clements Ribeiro zvolili žiarivé očné tiene. Najviac zaujali vizážisti módneho domu Holly Fulton, a to perami v dvoch kontrastných farbách. Na prehliadke Erdem zasa zdobil ústa modeliek iba letmý „dotyk“ neónovej červenej.

SLNEČNÉ „LENONKY“ Giles

ashish

antipodium

Z množstva vlasových stylingov nás počas londýnskeho Fashion Weeku zaujali najmä vysoko posadené dievčenské chvosty, ktoré zdobili li hlavy modeliek na prehliadkach PPQ, Issa London ndon a Asish, doplnené maxi gumičkami a kvetmi. tmi. Dozadu začesané a natupírované účesy predstaredstavili hair stylisti značiek Antipodium, Christian istian Blanken a Emilio de la Morena.

emilio de la morena

VLASY NAHOR

MARKS & SPENCER

PPQ

Issa london

Okuliare legendárneho Johna Lennona sú nesmrrteľné. Stali sa inšpiráciou aj pre neodmysliteľný letný doplnok, akým sú slnečné okuliare. Ak chcete nasledovať trend londýnskych mól, voľte typický okrúhly alebo mierne oválny tvar rámu.


fashion/LFW men

text ANNA SALVOVÁ foto GORUNAWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

DESIGUAL

sibling

DIESEL

London Collections: Men Londýnske prehliadky pánskej módy sú najmladším zo všetkých kľúčových európskych podujatí venovaných výlučne mužským kolekciám. Práve v júni 2012 sa svetu predstavili vôbec po prvýkrát ako „predskokan“ pánskych fashion weekov v Miláne a Paríži. top man design

NOVESTA H16 WALKTHISWAY.EU

Inšpirácie HISTORICKÝMI POSTAVAMI a románmi priniesli najmä HACKETT LONDON, E. Tautz a James Long. Módny dom Hackett London zaujal modelmi v duchu VEĽKÉHO GATSBYHO, v rámci ktorých rozohral kombinácie hnedých, okrových a červených odtieňov. Pruhované obleky s dvojradovým a jednoradovým zapínaním a vestami dopĺňa oblečenie v oxbridgeskom preppy štýle. Patrick Grant sa pri tvorbe kolekcie pre značku E. TAUTZ zameral na POSTAVU CESTOVATEĽA a objaviteľa Sira Wilfreda Thesigera. Jeho siluety sú zmesou exotického safari a džentlmenskej módy. Precízne matematické potlače spolu s metalickým zdobením dotvorili tvár NOVODOBÉHO SAMURAJA v kolekcii JAMESA LONGA.

H.E. BE MANGO

ZARA

e. tautz

man

Mnohí britskí tvorcovia stavili vo svojich kolekciách na kultúru západného amerického pobrežia, spojenú so SKEJTOVOU, SURFINGOVOU A BASKETBALOVOU KOMUNITOU. Kate Eary oslovila svojou odvážnou kolekciou v atmosfére „California skate“, v ktorej dominovali zlaté odlesky, barokové vzorky aj potlače imitujúce morské hlbiny. TOPMAN DESIGN priznal inšpiráciu v dielach amerického graffiti umelca Jean-Michela Basquiata, čo sa okrem iného prejavilo v použití výrazných neónových farieb. Christopher Shannon použil odznaky a ďalšie aplikácie pripomínajúce skejterskú komunitu, zatiaľ čo módne trio SIBLING vyslalo na mólo „pochodujúce hlavy“ odeté do športových súprav v nežnej ružovej a bielej, skombinovanej s lurexovou zlatou.

GANT

H&M

hackett london

H.E. BE MANGO

james long

76


ZARA GANT

77

xander zhou

oliver spencer

ZARA MARKS & SPENCER

PANELLING alebo COLOR-BLOCKING sa stal obľúbeným prvkom pánskeho šatníka, v ktorom dominovali elektrizujúce farby ako modrá, žltá či ružová. Lou Dalton doplnila odlišné odtiene o kontrastné kombinácie materiálov, rovnako tak James Long a značka MAN. Spájanie farieb v štýle Mondrianových malieb predviedol OLIVER SPENCER. V jeho kolekcii na budúcu jarnú a letnú sezónu sa v podobe „blokov“ objavuje krvavo červená s výraznou modrou, ale aj vojenská zelená, čierna a sivá.

S.OLIVER

Dizajnéri zamerali pozornosť najmä na pánske lýtka, pretože KRÁTKE NOHAVICE zväčša siahali tesne nad kolená alebo mali trojštvrťovú dĺžku. Skombinovali ich nielen s neformálnym tričkom, ale aj s košeľou, svetrom a sakom. LOU DALTON spojila džentlmenskú módu so športovými teniskami, úzkymi nohavicami tesne pod kolená a tričkami v retro strihu. MARGARET HOWELL dopriala pánom viac pohodlia v širokých nohaviciach. Ležérnemu štýlu dodali ešte športovejšieho ducha neoprénové šortky vykúkajúce spod kvetovaných nohavíc, ktoré priniesol Topman Design. James Long vo svojej samurajskej kolekcii predstavil široké nohavice s bočným plisovaním.

oliver spencer

Silné zastúpenie mala na pánskych prehliadkach jednoznačne MODRÁ FARBA, a to v celom spektre odtieňov alebo ich kombinácií. Dizajnéri ponúkli množstvo lookov najmä v elektrizujúcej kobaltovej modrej. Na londýnskej módnej šou však ukázali aj to, že leto nemusí vyslovene hýriť. Farebnú striedmosť, najmä v ODTIEŇOCH SIVEJ, ale zároveň zaujímavé akcenty strihov a použitých materiálov predviedli napríklad Matthew Miller, Spencer Hart, XANDER ZHOU, James Long, Lee Roach či Mr. Start. H.E. BE MANGO

DEBENHAMS

GANT

H.E. BE MANGO

e. tautz

PULL & BEAR

S.OLIVER

lou dalton

MARKS & SPENCER

margaret howell

margaret howell

man

Britskí tvorcovia nezaprú svoju inšpiráciu v daždivom a chladivom počasí, ktorému sa Britské ostrovy nevyhnú ani v lete. Do svojich kolekcií preto zapracovali aj „hrejivejší“ módny kúsok – ĽAHKÉ PLÁŠTE A PARKY, ktoré ochránia minimálne pred prípadným dažďom. Patrick Grant, inšpirovaný cestovaním, oživil voľne splývajúci kaftan. Svoje verzie ľahkých plášťov predviedli aj Richard Nicoll či MARGARET HOWELL, ktorá zostala verná praktickej a nadčasovej móde, tentoraz orientovanejj na ľahké vzdušné materiály.


fashion/icon

text MILOSH HARAJDA foto COURTESY OF TOM FORD, ARCHÍV AUTORA, PORTRAIT BY ANNA BAUER, COURTESY ANGELIKA BOOKS

78

TOM FORD NAJPRESTÍŽNEJŠIE MAGAZÍNY SVETA HO OZNAČUJÚ ZA „MARKETINGOVÉHO BOHA“ MATEMATICKY VYJADRENÉHO ROVNICOU TOM+FORD=SEX. BÝVALÝ MODEL, VYŠTUDOVANÝ ARCHITEKT, FILMOVÝ REŽISÉR, DIZAJNÉR – PROVOKATÉR, KTORÝ OBLIEKOL JAMESA BONDA V SKYFALL A VEREJNE PODPOROVAL OBAMU, PRAVIDLÁ NEPORUŠUJE. ON ICH VYTVÁRA A VŠETKO, ČOHO SA DOTKNE, PREMENÍ NA OBJEKT TÚŽBY. POKUŠENIE S MONOGRAMOM TF SVETU DÁVKUJE NA LESKLÝCH STRÁNKACH MÓDNYCH BIBLIÍ.


79

MEETING MR. PERFECT Ráno na adrese 7 Howick Place vonia londýnskou rosou a kyticou orchideí. Na stole chladne káva a parfum Neroli Portofino verne objíma môj biely golier. Desať minút pred uvedením pánskej kolekcie panuje v minimalistickom impériu Tom Ford prekvapivý pokoj. Minútu pred deviatou vstúpi do haly čiernobiela silueta, ktorá mi podáva ruku. Chvíľu si nemo pozeráme priamo do očí a striedavo vyslovíme svoje krstné mená. Nasleduje hodinová prezentácia novej pánskej kolekcie, kde guest list patrí trom magazínom – GQ , Vogue a Top Fashion.

PANIC STRIEBORNÉHO PLÁTNA Americký magazín Vissionaire po ukončení 66. ročníka filmového festivalu v Benátkach uviedol: „Všetci sme vedeli, že

dokáže pripraviť štýlový balíček, no film A Single Man ukázal, že Tom Ford má dušu a nebojí sa ju odhaliť.“ Záverečné titulky sprevádzala 15-minútová standing ovation, po ktorej novinári rýchlo informovali svet, že Hollywood má nového miláčika. Ten si z festivalu odniesol dvoch Zlatých levov a jednu nomináciu. Po triumfe v Benátkach nasledovalo Toronto, Tokio, Londýn a Los Angeles. Každé premietanie u odborného publika vzbudzovalo uznanie a pozitívne reakcie boli spečatené atramentom v tlačiarňach po celom svete. Kľúčovým pre príbeh bol správny výber hlavného protagonistu. Colin Firth mal pochybnosti o hodnote diela pripravovaného módnym návrhárom, no Tom neváhal obletieť pol zemegule a osobne Firtha presvedčil, aby ponuku prijal. Citlivá snímka rozpráva príbeh anglického profesora Georgea, ktorý niekoľko mesiacov pred náhlou smrťou svojho 16-ročného milenca nedokáže udržať svoj život poko-

pe. Do deja vstupuje Georgeova priateľka sužovaná túžbou obnoviť romancu, ktorú pred rokmi zažili. Tejto úlohy sa brilantne zhostila Julianne Moore. Renomovaný literárny kritik Edmund White označil Isherwoodovu novelu za prvú a najlepšiu v rámci moderného hnutia za práva gayov. Samotný režisér však striktne kontroluje, aby publikum neostalo vopred zmätené. „Chcem sa uistiť, že ľudia nebudú vnímať môj projekt ako gay film, pretože je to univerzálny film. V snahe pochopiť podstatu života všetci prechádzame rovnakými vecami – romancami, žiaľom, izoláciou. Mrzelo by ma, ak by niekto neprišiel do kina mysliac si – ďalšia gay love story. Nie, to nie je podstatou filmu.“

TEXASKÝ MÓDNY MASAKER Na geografických súradniciach USA sa 27. augusta roku 1961 narodil chlapec, ktorého rodný list vystavili na meno Thomas


80

fashion/icon Carlyle Ford. Rodný Austin ostal iba bezvýznamným údajom v dokladoch a realitní makléri Tom Ford a Shirley Bunton sa spolu so synom napokon usadili v hlavnom meste štátu Nové Mexiko. Rodičia viedli svojho potomka inak, ako bolo zvykom za múrmi susedných domov. „Vychovávali ma vo veľmi liberálnom prostredí. Inak by som dnes bol úplne iným človekom,“ zaspomínal si Tom. Obzvlášť veľký vplyv mala na syna Shirley. Farebná dáma z juhu vystriedala šesť manželov a Toma od detstva učila, že byť zle oblečený vyjadruje neúctu k ostatným. Malý Tom tak strávil väčšinu detstva posadnutý svojím vzhľadom. Keď dovŕšil dvanásty rok, zažil nenápadný dotyk s budúcnosťou. Mama mu darovala prvé mokasíny s magickým nápisom GUCCI. Sedemnásťročný Thomas ukončil svoju školskú dochádzku v Santa Fe v roku 1979 a na scénu, ako to u ambicióznych detí býva, nastúpil kufor. Ten vybalil až v hlavnom meste sveta – v New Yorku.

BOHÉM VO VEĽKOM JABLKU Humanisticky založená duša mladého Thomasa Forda prahla po informáciách, a tak zoznam študentov odboru história umenia na New York University obsahoval aj jeho meno. Na akademickej pôde trávil, popri hodinách histórie, nemálo času v kurze herectva. Dobrý chlapec nasával big city atmosféru oveľa intenzívnejšie ako jeho spolužiaci. V tieňoch mrakodrapov sa zvliekol z kože dobrého synčeka a predstavil svoju rebelskú verziu. The Factory Andyho Warhola produkovala umeleckú elitu, ktorá sa dotkla bohémskeho sveta a nik nevyšiel nepoznačený. Od jej dvier viedla cesta na ďalšiu okázalú manhattanskú adresu – do Klubu 54. Notoricky známa je legenda o Stevovi Rubellovi, ktorý každý večer z kričiaceho davu pred klubom osobne vyberal, koho vpustí do svojho zhýralého sveta. Začínajúci model, ktorému v tom čase bežalo v televízii približne dvanásť reklám, mal vstup garantovaný. „Ešte aj dnes sa roztrasiem, keď počujem Donnu Summer,“ úsmevne uzavrel Ford kapitolu 54 v interview pre americký VOGUE. Hedonistické ovzdušie preslávené sexuálnymi orgiami ho po krátkom experimentovaní priviedlo k poznaniu, že intímny kontakt s rovnakým pohlavím mu prináša omnoho viac slasti ako možnosť A. Nováčik newyorskej gay komunity zasvätil svoj mladý život večierkom a po prvom ročníku na New York Universiy definitívne zanechal štúdium histórie umenia.

Následne prestúpil na Parsons School of Design, kde si zvolil podstatne kreatívnejší odbor interiérovej architektúry. Nadšenie pre dizajn vytesnilo divoké vymetanie dekadentných žúrov na okraj agendy. Riekou Hudson nepretieklo veľa vody a Tom Ford opäť balil kufor. Tentoraz bola konečnou stanicou európska mekka umenia – Paríž. Počas posledných šiestich mesiacov štúdia pracoval v PR oddelení v módnom dome Chloé. Vo francúzskej metropole Tom s prehľadom dokončil štúdium architektúry a hlavné mesto módy prebudilo alely jeho genofondu zdedené po matke. Diplom z Parsons preberal v roku 1986 s plným vedomím, že jeho ďalšie kroky povedú k móde.

PO STREĽBE PRICHÁDZA SPASITEĽ Po rozlúčke s akademickým prostredím nastalo v živote Toma Forda neľahké obdobie zháňania práce. Aj keď zamestnávateľom prízvukoval, že sa móde venoval už popri štúdiu, nedostatok relevantných skúseností mu pravidelne zaručoval kontakt s vonkajšou kľučkou dverí. Po množstve odmietnutí zatelefonoval americkej dizajnérke Cathy Hardwick. Súhlasila so stretnutím, no ako neskôr priznala: „Išla som tam so zámerom nedať mu žiadnu nádej. Opýtala som sa ho na jeho obľúbené európske značky a Tom šibalsky odpovedal: Armani a Chanel. O niekoľko mesiacov som sa ho opýtala, prečo to povedal, a on s úsmevom odvetil: Pretože ste mali oblečené ich šaty.“ V dielňach Cathy Hardwick odpracoval dva roky na pozícii design assistant. Po smrti dizajnéra a zakladateľa značky Perryho Ellisa sa ako design director dostal priamo pod vedenie Marca Jacobsa, no aj napriek poctivej práci tu jeho meno nijako nevynikalo. „Ak sa mám stať skutočne dobrým dizajnérom, musím odísť do Európy. Tam ľudia oceňujú štýl,“ komentoval pre denník New York Times. Rozhodnutie opustiť Manhattan spečatila ponuka kreatívneho riaditeľa módneho domu GUCCI, Dawna Mella, ktorý ponechal Fordovi na starosti dámsku kolekciu. Jeho novým bydliskom sa stalo Taliansko a po roku a pol u Gucciho sa Tom opäť vypracoval na pozíciu design director. Začiatok poslednej dekády dvadsiateho storočia bol však pre módny koncern katastrofický. Pravnuk zakladateľa luxusnej značky Guccia Gucciho v roku 1993 odpredal krachujúci koncern spoločnosti Investcorp a dva roky na to Maurizia zastrelili pred jeho milánskym apartmánom


81

štyrmi guľkami, pričom posledná z kvarteta mu preletela lebkou. Módny dom sa ocitol na lopatkách a na pána Forda pripadla neľahká úloha – opäť oživiť impérium. A tu sa už začína rozprávka s novým priezviskom.

TRÓN DVOCH KRÁĽOVSTIEV Po tom, čo Richard Lambertson opustil post design directora, sa Fordova pôsobnosť od návrhov oblečenia rozšírila na imidž značky, parfumy, reklamu a dizajn interiérov butikov. Pojem Tom Ford sa v módnom svete postupne začal asociovať s ožívajúcou značkou Gucci. Sviežosť jej vdýchol stratégiou, ktorá spravila z priezviska kreatívneho riaditeľa synonymum sexu. Prelom milénií priniesol energickému dizajnérovi ďalšie terno v podobe troch zvučných písmen YSL. Na stoličke kreatívneho riaditeľa domu Yves Saint-Laurent spôsobil globálnu kontroverziu počas uvedenia parfumu YSL M7, kde je Samuel de Cubber vyfotografovaný na-

hý v plnom frontálnom zábere. „Parfum sa nosí na koži, tak prečo skrývať telo?“ znela jeho bezprostredná reakcia. Vizionárska schopnosť Toma Forda zosúladiť tradičnú klasiku s mainstreemovými prvkami navrátila obom módnym kolosom zašlú slávu. „Tam vonku je mnoho oveľa talentovanejších dizajnérov ako som ja. No ja mám vnútorný drive a nemienim ho stratiť. Som šťastný, že mám vkus identický s masovým trhom. Ak poviem, že sa mi páči nejaká topánka, bude sa páčiť tisícom. Vďakabohu, pretože inak by som bol pravdepodobne veľmi nešťastným človekom.“

KRÍZA Štyridsiate narodeniny priniesli mužovi, ktorého život sa zvonku javil ako kontinuálna estráda úspechu, nečakane a bez zjavnejších predchádzajúcich príznakov intenzívnu krízu stredného veku. „Duchovne aj emocionálne som sa potápal. Zrazu som sa cítil stratený. Uvedomil som si, že mám

štyridsať, úspech, niekoho, koho milujem, rodinu, domy, proste všetko, o čom som kedy sníval. A predsa som hlboko vo svojom vnútri nebol šťastný. Vyliezol som na vrchol rebríka, aby som zistil, že bol opretý o nesprávnu stenu.“ Pevná pôda teritória Gucci sa začala pod luxusnými podrážkami otriasať. Nezhody v oblasti kreatívnej kontroly v Gucci group a Fordov nesúhlas s ich praktikami vyústili do jeho smutného odchodu. Na verejnosť prenikali fámy o tom, že svojím priezviskom zatienil značku módneho domu. „Odchod moju krízu zintenzívnil. Bol som naviazaný na svoju prácu, povinnosti a identitu úspešného dizajnéra. Zrazu bolo všetko preč. Nútilo ma to premýšľať kto som a kam smerujem. Myslím si, že väčšine ľudí sa stáva to isté, pokiaľ sú schopní dostatočne sa do seba ponoriť.“ Parížsky týždeň módy uviedol v marci 2004 poslednú Tomovu kolekciu pre značky YSL Rive Gauche a Gucci. Obe boli obrovským hitom a pompéznou rozlúčkou stvoriteľa so svojím životaschopným dieťaťom.


82

fashion/icon

Exkluzívnou bodkou za érou Gucci je kniha vydaná v roku, keď odtiaľ odišiel. Niekoľkokilová módna biblia je kompliláciou kampaní, návrhov, interiérov obchodov, ktoré v rokoch 1994 – 2004 vytvoril pod hlavičkou Gucci a YSL zachytenéých tými najzvučnejšími menami. Fotograficko-dizajnérsky koncert Stevena Meisela, Helmuta Newtona, Stevena Kleina, Maria Testina, Terryho Richardsona a mnohých ďalších je manuálom glamouru 21. storočia. „Nezakladám si na minulosti, no vidiac pred sebou to množstvo práce a problémov počas môjho obdobia u Gucciho ma uistilo, že vydať retrospektívnu knihu bol krásny spôsob, ako povedať zbohom.“ Kniha nesie jednoduchý názov: TOM FORD.

pravidlom: sex predáva. On sám ho stelesňuje bez toho, aby pôsobil vulgárne. Obzvlášť pozoruhodné bolo fotenie pre americký časopis W. Autorská story Stevena Kleina zvaná Údolie bábik upozorňuje na dehumanizovanú spoločnosť posadnutú dokonalou krásou. Minulé leto sériu snímok uviedla berlínska galéria CAMERA WORK. „Navoskovaní, vyhladení, zmanipulovaní sme sa stali umelými. Na fotkách som vyobrazený ako manipulujem, leštím, tvarujem moje bábiky, čo je v podstate mojou prácou. To je práca módneho priemyslu.“ Svet tiež obletela titulná stránka magazínu Vanity Fair, kde Tom pózuje v slim-fitovom obleku spolu s nahými múzami Scarlett Johansson a Keirou Knightley. Bez pochýb najšokujúcejší photoshoot uverejnil magazín Out. Fotografi a, kde vyzlečený Tom vystrája s dvoma nahými modelmi pod prúdom tečúcich spŕch vyprovokovala vlnu diskusií. „Necítim sa byť definovaný alebo obmedzovaný svojou sexualitou. Vyzliekol som sa z viacerých dôvodov. Kritizovali ma pre neustále zobrazovanie nahých žien, tak bolo absolútne logické pózovať nahý. Navyše to zapadalo do príbehu,“ hovorí úprimne.

FENOMÉN TOM FORD

PRIVATE ONLY

Keďže Tomova agenda bola zrazu nezvyklo prázdna a dovolenku označil ako pekelne nudné obdobie, spojil sily s Domenicom De Sole, bývalým výkonným riaditeľom Gucci group, a spoločne odštartovali históriu novej značky TOM FORD. Prvou iniciatívou bola spolupráca na kozmetickej línii s Estée Lauder a kontrakt s koncernom Ermenegildo Zegna pripravil pôdu na prvú pánsku kolekciu oblekov s visačkou TOM FORD. Prvý butik otvoril 12. apríla 2007 na newyorskej Madison Avenue, kde v septembri 2010 uviedol svoju prvú dámsku kolekciu. Mólo patrilo dámam ako Lauren Hutton, Beyoncé, Julianne Moore a veľkolepé finále mala na pleciach jeho dvorná múza – Daphne Guinness, o ktorej sa sám vyjadril: „Daphne je jedna z najštýlovejších, ak nie priamo najštýlovejšia žena súčasnosti.“ Prvou európskou pobočkou značky TOM FORD sa stal švajčiarsky Zürich. V roku 2008 ho nasledoval šesťposchodový palác v Miláne a na september tohto roku je naplánované otvorenie nového vlajkového butiku na londýnskom Sloane Square. Po založení vlastného impéria sa Tom naďalej riadi základným marketingovým

Ford bol vo veci svojej sexuality vždy otvorený, no nikdy nie prvoplánovo explicitný a život s titulom „private“ ostáva za dverami jeho vily. Tom je majiteľom troch luxusných nehnuteľností, ktorých prahom väčšinu dní v roku prechádza len on, jeho dlhoročný partner Richard Buckley a Angus – ich milovaný foxteriér. Richardova vizitka do roku 2005 niesla funkciu šéfredaktora magazínu Vogue Hommes International a s Tomom tvoria pár už vyše dvadsať rokov. Hneď potom, čo sa dostal z rakoviny pľúc diagnostikovanej koncom osemdesiatych rokov, nasledoval Toma do Milána. Po návrate do New Yorku zdieľali spoločný apartmán na St. Marks Place, priamo nad kaviarňou Orlin a toto obdobie obaja označujú za najšťastnejšie. „Varili sme spolu a žili v tesnom priestore. Robíme všetko pre to, aby sme sa k tej forme spolužitia vrátili. Môžeme žiť v exkluzívnom apartmáne s jednou spálňou a dvoma šatníkmi. Nepotrebujeme šesťposchodový dom s výťahom a používať pager na lokalizovanie toho druhého. Veď je to smiešne.“ 23. septembra 2012 sa v Los Angeles narodil Alexander John Buckley Ford – ich prvorodený syn – a Tomovo impérium tak získalo nasledovníka.

Po založení vlastného impéria sa Tom naďalej riadi základným marketingovým pravidlom: sex predáva.

KNIŽNÝ TESTAMENT


Bez kabelky ani na krok VĎAKA DLHOROČNÝM TRADÍCIÁM ZNAČKY SA MÔŽU KABELKY COCCINELLE PÝŠIŤ VLASTNOSŤAMI, AKÝMI SÚ PRECÍZNOSŤ VYPRACOVANIA, DOKONALOSŤ DETAILU, VYSOKÁ KVALITA A NOSITEĽNOSŤ. TO VŠETKO Z NICH ROBÍ IKONY ELEGANCIE A TALIANSKEHO DIZAJNU. AKTUÁLNA KOLEKCIA JE PLNÁ DOKONALÝCH TVAROV A KRÁSNYCH FARIEB, OD PÚDROVO RUŽOVEJ CEZ MASLOVÚ A VANILKOVÚ AŽ PO PISTÁCIOVÚ A AZÚROVO MODRÚ. OKREM TOHO V KOLEKCII NÁJDETE AJ MÓDNY PYTÓNÍ VZOR, ČIERNO-BIELY OPART ČI METALICKÉ MATERIÁLY.

Značka Coccinelle bola založená v talianskom meste Parma v roku 1978, kde sa jej sídlo nachádza dodnes. Každý rok produkuje štyri kolekcie so širokým výberom módnych doplnkov pre ženy, akými sú kabelky, peňaženky, šatky, opasky, bižutéria a obuv. Prostredníctvom dobre zavedenej siete predajní sa jej produkty predávajú po celom svete. Na Slovensku sú dve monobrandové predajne so značkou Coccinelle, a to v bratislavskom nákupnom centre Aupark a v historickom centre hlavného mesta na Michalskej ulici. www.coccinelle-shop.sk

text a foto COCCINELLE

83


Elektrizujúce fluidum ŠÍRI SA OKOLO NEJ A JE PRUDKO NÁKAZLIVÉ!

Branislav Šimončík (EMMA) Jan Králíček make-up: Kateřina Brans pre M.A.C cosmetic vlasy: Nina Krajčo modelka: Michaela K./Elite foto:

styling:


šaty a topánky, Christian Dior, náhrdelník, Tiffany & Co.


kašmírový top, dlhá sukňa so spodničkou, prstene, všetko Christian Dior, náušnice, Dolce & Gabbana


hodvábne šaty a topánky, oboje Versace, spodné bielizeň, Dolce & Gabbana, náhrdelník, Tiffany & Co.


hodvábne korzetové šaty a topánky, oboje Christian Dior


top a kožené nohavice, oboje Salvatore Ferragamo, topánky, Versace


smokingové šaty, Christian Dior


šaty, Christian Dior


ľavá ruka – prstene Tiffany & Co., pravá ruka – prstene Christian Dior, podprsenka, Dolce & Gabbana


šaty, topánky a kabelka, všetko Louis Vuitton


sako, Christian Dior, topรกnky, Salvatore Ferragamo


hodvábné šaty, podprsenka, oboje Dolce & Gabbana, náhrdelník, Tiffany & Co.


text JANA ZAJASENSKÁ foto ARCHÍV AGENTÚRY ELITE A MICHAELY KOCIANOVEJ

96

fashion/cover girl

Michaela Kocianová OBJAVILI JU NÁHODNE, V OBCHODNOM DOME, KDE PRÁVE PREBIEHAL CASTING DO ZNÁMEJ MODELINGOVEJ SÚŤAŽE SCHWARZKOPF ELITE MODEL LOOK. AKO SAMA PRIZNÁVA, NIKDY V SEBE POTENCIÁL MODELKY NEVIDELA. DNES JE Z NEJ JEDNA Z NAJŽIADANEJŠÍCH A VRAJ ZA VŠETKO VĎAČÍ ĽUĎOM Z ELITE. TÍ BY S ŇOU VŠAK URČITE NESTRÁCALI ČAS, KEBY NEVIDELI PRIRODZENÝ TALENT, OBROVSKÚ CHARIZMU A NEUVERITEĽNÚ ENERGIU, KTOROU ZAUJALA CELÝ MÓDNY SVET. TVÁR Z OBÁLKY, MICHAELA KOCIANOVÁ. gentúra mi veľmi pomáha od začiatku, pamätám si, že moja bookerka mi na semifinále súťaže povedala: „Ja neviem, čo ty budeš robiť, ak nebudeš modelka…“ Vtedy ma to veľmi potešilo a povzbudilo. Pridalo mi to veľa sebavedomia, ktoré bolo vtedy veľmi maličké. Až časom sa to zlepšilo. :-)

A

Pamätáš sa na svoje začiatky? Ako to spätne vnímaš? Samozrejme, že sa pamätám. Moje úplne prvé fotenie testov som robila so Sandrou Žigovou, veľmi talentovanou stylistkou z Bratislavy, a fotil to Lukáš Vrtílek z Prahy. Stále ma upozorňoval na „bradičku“, nejako som ju divne vraštila. :-) Pri práci sa aj dnes často stretávame a veľmi sa bavíme, keď si na to spomenieme. No a po testoch nasledovali platené roboty. Na tú prvú som vycestovala do Japonska. Išlo o kampaň jedného multibrandového obchodu. Povedali mi, aby som zapózovala, a ja som vôbec nevedela ako… :-) Od začiatku si v agentúre Elite. Čo pre teba znamená? Agentura Elite zohráva v mojom živote, profesionálnom aj súkromnom, veľmi dôležitú úlohu. Vďaka nej som tým, kým som – MIKAELA K., ako ma vonku volajú. Trúfnem si povedať, že úspešná modelka. Moja práca ma nielen živí, ale aj baví, čo považujem za veľké šťastie. Saša Jány, Jirka Zalabák, Martin Gonda, Helena Čechurová, Lucka Hušeková a Janka Kováčová, to sú ľudia, ktorým by som touto cestou chcela veľmi poďakovať za všetko, čo pre mňa urobili. A to je iba jedna divízia mojej materskej agentúry, ostatných z Milána, Paríža či New Yorku menovať nebudem, to by sme tu sedeli do rána… No aj im patrí moja veľká vďaka! ♥ Máš nejaké rady pre začínajúce modelky, prípadne pre ich rodičov? Na čo by si mali dať pri výbere agentúry pozor? Určite by nemali podpisovať zmluvy so všelijakými nedôveryhodnými agentúrami, ktoré si od nich vypýtajú 600 eur za nafotenie booku, prezentáciu, umiestnenie na internet… Každá dobrá agetúra vám na začiatku fototesty preddavkuje, čím sa zaväzuje na

modelke pracovať a sprostredkovať jej dostatok práce na to, aby sa agentúre počiatočná investícia vrátila. Slečny, majte to na pamäti! Ty si hneď od začiatku kvôli práci veľa cestovala, líši sa nejako práca v jednotlivých kútoch sveta? Práca v rôznych krajinách je naozaj odlišná, hovorím teda najmä o foteniach. Záleží hlavne na kultúre. Napríklad nedávno sme fotili v Marakéši. Bolo to vonku, mala som na sebe krátke nohavice a rozopnuté sako a skoro na nás zavolali políciu. Radšej sme to vzdali… Neskôr sme sa na tom smiali, ale keby nás deportovali z krajiny, asi by to nebolo veľmi vtipné… :-)

Bolo to neopísateľné… Triasli sa mi nohy a celý čas som sa sústredila iba na to, aby som nespadla. Ako väčšina topmodeliek žiješ prevažne v New Yorku, prečo práve v tomto meste? Prečo nie Paríž alebo Miláno? V čom sa od týchto ostatných centier módy New York odlišuje? V New Yorku sa to všetko začína, sú tam všetci veľkí fotografi a aj ostatní dôležití ľudia z módneho biznisu! Podľa mňa je to najlepšie mesto na svete, hneď som sa doň zamilovala! Okrem toho sa tam dá najlepšie zarobiť. Aj keď svet bojuje s krízou, tam sa stále točia peniaze, i keď šetrenie je citeľné. Klienti sú unavení z dolietavania dievčat z Európy. Letenky sú drahé, dievčatá, tie lepšie, chcú lietať biznis triedou, a tak sa stáva, že uprednostnia modelky, ktoré žijú tam. No verte mi, že nejde iba o prácu. Keď raz prídete do NY, tak sa do neho zamilujete a nechcete ísť preč. Ja mám svoj bytík v Soho a vždy sa tam veľmi teším.


97

A čo konkrétne sa ti na New Yorku páči? Máš nejaké obľúbené miesta? V každom prípade je NYC úžasné miesto na život. Milujem energiu, ktorá tam všade prúdi. Je to miesto, kde sa veci menia každú sekundu. Rada sa len tak prechádzam s hudbou v ušiach a napríklad sledujem, ako ráno davy ľudí vychádzajú z metra, majú v sebe toľko energie. To mesto ma jednoducho nabíja. Je to moje mesto a milujem ho! Mám tam napríklad obľúbený obchod s kávou, volá sa Sundays. Je to taký kávovo-surferský obchod. Vlastnia ho moji traja kamaráti z Montauku, s ktorými som sa učila surfovať. A musím ešte spomenúť čínsku reštauráciu v Tribeca, MR Chow! Vraj sa tu inšpiruješ aj čo sa týka tvojho osobného štýlu, ako by si ho opísala? Čo najradšej nosíš? Ľudia v New Yorku sú pre mňa inšpiráciou najmä preto, že sa obliekajú vkusne a s fantáziou. Každý deň vidím na ulici kombinácie, ktoré by mi nikdy nenapadli. A čo sa týka môjho štýlu, nebaví ma uhladený look a „blink-blink“ veci. Mám rada rock and roll a punkový street style, ale dokážem byť aj za cicu, keď treba. :-) V NY si išla aj svoju prvú veľkú prehliadku, aké to bolo? Bolo to neopísateľné… Prehliadka Calvin Klein patrí v New Yorku medzi tie najprestížnejšie, takže sa mi triasli nohy a celý čas som sa sústredila iba na to, aby som nespadla. Rozbehlo sa to rýchlo a začala si predvádzať pre mnohé značky v NY, Paríži, Miláne… Dokonca aj haute couture. Na ktorú prácu spomínaš najradšej? Nikdy nezabudnem na prvé fotenie pre taliansky Vogue. Mala som obrovský strach, pretože som fotila s jedným z piatich najväčších fotografov na svete, Stevenom Meiselom. Bála som sa, že to pokazím, ale všetko dopadlo vynikajúco a fotky sú krásne! Myslíš si, že je pre prestíž modelky dôležitejšie objaviť sa na titulke známeho magazínu, alebo na prehliadke slávneho módneho domu? Myslím si, že potrebné sú obe veci. Kariéra modelky má svoju postupnosť. Dievčatá robia prehliadky, potom fotia editoriály a na základe pekných fotiek v časopisoch dostanú dobre platené kampane a iné „money jobs“. Prehliadky, časopisy, kampane… Ty máš veľa skúseností vo všetkých oblastiach modelingu, čo však robíš najradšej? To je ťažké povedať, každá práca je iná… Prehliadky sú veľmi rýchle, ale poskytnú nové kontakty. Pri fotení pre časopisy celý tím kreatívne tvorí, čo je pre mňa veľmi podnetné. Kampane a iné komerčné fotenia sú väčšinou pre modelku jednoducho zvládnuteľné fotenia. Teda nie vždy, ale skoro vždy… :-)

Rada sa len tak prechádzam s hudbou v ušiach a napríklad sledujem, ako ráno davy ľudí vychádzajú z metra, majú v sebe toľko energie. New York ma jednoducho nabíja.


fashion/cover girl

Plávanie medzi zralokmi na Bo <

98

S Denisou na prehliadkach v

Backstage na prehliadke Dior s dizajnéro

Madride

m Billom Gayt tenom

S kamarát kou Chiarou pri fote

Kontakty sú dôležité pri každej práci a niekedy pri nej vznikajú aj priateľstvá. Najmä pokiaľ práca zasahuje aj do osobného života, čo je pri modelingu bežné. Máš medzi modelkami nejaké naozaj dobré kamarátky, alebo panuje vo svete modelingu skôr rivalita? Určite mám dobré kamarátky aj medzi modelkami, jednou z nich je napríklad Denisa Dvořáková, ktorá je so mnou v Elite, či Linda Vojtová, tiež Laura z Ruska alebo Chiara, tá žije v Miláne. Stretávame sa dosť často pri práci aj mimo nej. Trávime spolu voľný čas, chodíme do kina, na večeru. Už sa teším na svoj skorý návrat do New Yorku, kde sa opäť stretnem so všetkými slečnami. Existujú nejaké vlastnosti, ktoré predurčujú modelku na úspech? Podľa mňa by mala by byť geneticky chudučká, inak sa bude trápiť pri udržiavaní ideálnej postavy. Tiež by mala byť sympatická a milá, musí z nej vyžarovať energia a túžba niečo dokázať! Akú máš predstavu o svojej ďalšej kariére? Nemám žiadnu predstavu, neviem čo bude zajtra. Veci veľmi neplánujem, žijem tu a teraz! Nikdy som neplánovala byť modelkou. Asi trochu verím na osud a tiež tomu, že sa niekam posúvam. No dúfam, že ma táto práca bude živiť ešte pár rokov. Študovala si hotelovú akadémiu, ako by asi dnes vyzeral tvoj život, keby doň nevstúpila agentúra Elite? Asi by som teraz bola niekde na vysokej škole, pravdepodobne by to bolo právo alebo nejaká ekonómia. No možno by som bola manažérkou nejakého pekného, luxusného hotela. Práca s ľuďmi a gastronómia bola veľmi príjemná. Hotelová škola ma bavila, len som sa jej, bohužiaľ, nemohla venovať naplno. Tvoja mamina vraj na začiatku nesúhlasila s tým, aby si sa venovala modelingu, ako je to teraz? Už sa s tým stotožnila, alebo si ťa stále predstavuje na nejakej inej pozícii?

ra Bora

ní kampane Cucinelli

Fotenie pre Victoria 's Secret

t. Tropez Fotenie katalógu v S

Mamina by bola radšej, keby som sa venovala nejakej inej práci. Je to bohužial jej názor... Je to bohužiaľ jej názor a asi ho už nezmením. Asi by chcela, aby som mala vyštudovanú vysokú školu, chodila denne do práce a možno zakladala rodinu. No ja osobne sa tak ďaleko ešte nevidím a chodiť denne do tej istej kancelárie by ma tiež nebavilo. Som veľmi akčný človek, potrebovala by som možno niečo trošku kreatívne, teda keď už… No otec ma podporuje. Natočila si veľmi sexy reklamu pre Dior Homme s britským hercom Judom Lawom, ktorú režíroval Guy Ritchie. Ako si spomínaš na toto natáčanie? Ako sa ti s nimi pracovalo? Pracovalo sa mi s nimi veľmi dobre. Obaja boli veľmi milí, či Jude, alebo Guy. Stali sa z nás kamaráti, čo je fajn. Spomienky na natáčanie sú vo mne stále veľmi živé, zahrala som si vlastne v malom, osemminútovom filme s Judom Lawom. :-) O záujem zo strany mužov núdzu nemáš a pre dokonalé telo ťa obdivujú mnohé ženy. Ako sa o seba staráš? Od modeliek často počúvame o joge, dostatku spánku, pitnom režime… Dodržiavaš aj ty nejaké zásady? Spánok je aj mojou prioritou. Spím tak veľa, že ma volajú spiaca princezná. :-) Keď som doma v Trenčíne, tak sa pravidelne stretávam s kamarátmi ráno na kávičke. Ja chodím vždy ako posledná… :-) Ale späť k otázke, takže spánok, voda a objavila som super vec, je to koncentrát z morských rias od značky La Mer. Máš aj nejaké ďalšie kozmetické „vychytávky“, ktoré by si odporučila našim čitateľkám? Nemyslím si, že používam veľa kozmetiky a v podstate sa bežne ani nelíčim, no mám pár tipov. Denne používam hydratačný krém La Mer a odlíčovaciu vodu Bioderma. Vynikajúci je aj peeling Sisley. Zdá sa mi, že veľa dievčat nevie, ako sa používa lícenka, nie na lícne kosti, ale pod ne, slečny, zvýrazní to črty tváre!


TOP-FASHION.SK E N N E D NOVÉ

CIE Á M R INFO

Staòte sa našimi fanúšikmi a vyhrajte kurz v škole make-upu. Podmienky súĢaže nájdete na webe.


text BARBORA DUDINSKÁ foto ARCHÍV ZNAČIEK

100

BEauty/inspiration

plavkové

must know

KTORÁ Z NÁS BY SA NETEŠILA NA LETO, KEĎ KAŽDODENNÉ STAROSTI ZMIZNÚ NAVLEČENÍM PLAVIEK A SKOKOM DO BAZÉNA? MÁ TO LEN JEDEN HÁČIK. PLAVKY, V KTORÝCH BY SME SA PÁČILI SAMY SEBE. ŽE NEMOŽNÉ?

Nepoznám ženu, ktorá by sa vyžívala v popoludní strávenom behaním po obchodoch s cieľom kúpiť si plavky. Vyzlečená takmer donaha hľadíte na seba v zrkadle, kritickým okom skúmate svoje telo a až nezdravo vyzerajúcu bielu pokožku, ktorá pravdepodobne ani nie je taká hrozná, ako sa pod tým umelým fluoreskujúcim svetlom zdá. Bosými nohami prešľapujúcej po studenej dlážke, spotenej od snahy natlačiť sa do miniatúrnych plaviek vám nepomáha ani hlas predavačky, ktorá sa vás pýta na to, ako vám sedia a či sa jej v nich nechcete ukázať. Nakoniec kúpite prvé, čo vám prídu pod ruku s tým, že do leta do nich schudnete. A neschudnete. Každá z nás túži po niečo inom, no v konečnom dôsledku chceme všetky vyzerať dobre, cítiť sa príťažlivo a spokojne. Niektoré z nás chcú byť aj in. Podobne ako oblečenie, i plavky podliehajú trendom. Tohtoročné leto sa bude niesť v znamení farieb, komplikovaných, no originálne vyzerajúcich vzorov a rozličných textúr. Trend colorblockingu sa objavuje predovšetkým pri kombinovaní vrchnej a spodnej časti plaviek. Vyberať sa bude dať z hadích vzorov a rôznych techník zapletania či množstva kmeňových a kaleidoskopických vzorov s nádychom hippies a bohemizmu, z čoho už len pri predstave srší nevyčerpateľná energia.

NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI SKÚŠANÍ PLAVIEK: 1. Pri jednodielnych plavkách je dôležité, aby na tele sedeli hladko, bez akéhokoľvek poťahovania, naťahovania, riasenia. 2. Dvojdielne plavky musia na tele sedieť tak, aby sa vám nikde nezabárali. Ak hľadáte také, ktoré toho majú zakryť viac ako tie, čo máte práve na sebe, skúste iný štýl či strih, nie väčšie číslo. 3. Pri plavkových nohavičkách sa pozerajte na ich vykrojenie, pričom všeobecne ideálnym je také, ktoré siaha zhruba dva a pol centimetra pod bedrovú kosť. 4. Ak majú plavky kosticu, mala by plniť presne to isté, čo pri podprsenke – prsia by vám nemali z plaviek vypadávať, ani sa v nich strácať. Keď zodvihnete ruky dohora, podprsenka by vám mala zakrývať celé prsia a všetko, čo má zakryté ostať. Zadná časť musí správne obopínať telo. Ramienka sú pevné, ale nie príliš tesné, nesmú sa zabárať ani padať svojvoľne z ramien a po ich odstránení plavky stále pevne držia.

MARKS & SPENCER

CALCEDONIA MARKS & SPENCER

JABLKO Pozornosť koncentrujte na štíhle nohy, ktoré sú vašou najväčšou devízou. Zamaskovať vystúpené bruško a naopak opticky vytvoriť pás, ktorý je inak nevýrazný, pomôžu najrôznejšie geometrické vzory a horizontálne prúžky, ale najmä nohavičky s vyšším pásom, najlepšie siahajúcim až k oblasti pupku. Žiadne plavky vám však nesadnú viac ako tankini, dvojdielne plavky, ktorých vrchná časť pripomína tielko. Hravo opticky zúžia najproblematickejšiu časť vášho tela. Ďalším z trikov je maskovanie pomocou dekoratívneho riasenia látky v okolí bruška a nosenie tmavšej farby na vrchnej časti plaviek.


101

HRUŠKA Odviesť pozornosť od oblých bokov a silnejších stehien vám pomôžu vyššie vykrojené nohavičky, ktoré nohy opticky predĺžia a zoštíhlia. Vyhýbajte sa však tým s tenkými šnúrkami a viazaním, ktoré by sa vám zarezávali do kože a zbytočne na seba upozorňovali. Sústreďte sa viac na hornú ornú časť tela, ploché bruško ko či pekne tvarované prsia. a. Pestré vzory, originál-ne detaily, horizontálne pruhy, asymetricky riešená podprsenka, je z čoho vyberať. O dokonalý dekolt sa postarajú plavky so zaväzoväzoGANT vaním okolo krku. u.

AKO SA STARAŤ O PLAVKY, ABY VYDRŽALI ČO NAJDLHŠIE? Olej z opaľovacích prípravkov, chlór, piesok, soľ, pot či slnečné lúče, to všetko spôsobuje poškodenie kvality plaviek, elastických vlákien, ako aj vyblednutie farby. Aby vám plavky vydržali čo najdlhšie, preplachujte ich ručne po každom nosení v jemnom pracom prostriedku alebo letnou mydlovou vodou. Pri praní nepoužívajte aviváž a nikdy ich neperte v horúcej vode. Plavky nežmýkajte, vodu z nich len jemným tlakom vytlačte. Sušte ich zavesené, nie však na prudkom slnku a v žiadnom prípade ich nedávajte do sušičky. Plavky nežehlite.

PAUL & BEAR MARKS & SPENCER

PRESÝPACIE HODINY

Postave, ktorá jee mnohými oslavovaná ako ideál ženskej krá-sy, pristane takmer mer každý typ plaviek. ek. Vyberte si preto podľa dľa toho, čo chcete zdôrazniť – oblé krivky v oblasti pŕs, bokov, ploché bruško alebo útly pás. Pokojne si zaobstarajte aj výstrednejšie kúsky či bikiny s trojuholníkovým vrškom. Nebojte sa siahnuť po volánoch, strapcoch či rôznych zdobeniach. Kvalitné elastické plavky vás zase obopnú a dokonale obtiahnu na všetkých kých potrebných miestach.

H&M CALCEDONIA O'NEILL

OBDĹŽNIK

VEĽKÉ PRSIA Väčšie prsia potrebujú väčšiu oporu. Tú vám zabezpečí plavková podprsenka s vystuženými košíčkami, kosticami a širšími ramienkami, ktoré sa vám m nebudú zarezávať do pliec. Košíčky by mali držať pevne v strede trede medzi prsníkmi, jednou z ďalších možností je aj vrchný diel so zaväzovaním vaním okolo krku. Nezabudnite ani na plavky v štýle pin-up, pristanú vám m viac než komukoľvek inému.

Ak vaša postava pripomína chlapčenskú a je bez výraznejšieho pásu či kriviek, musíte si ich zadovážiť ilúziou. Podporiť ženskosť vám najlepšie pomôžu plavky s aplikáciami a zaujímavými detailmi práve na prsiach alebo bokoch. Pristanú vám trojuholníkové diely, bandeau plavky alebo klasické plavky s vystuženou podprsenkou. V prípade, že sa rozhodnete pre jednodielne, skúste tie s vykrojením v oblasti pásu. Ideálne sú tiež „bokovky“, so zaväzovaním na oboch stranách, výrazné ýrazné motívy, mašličky, koráliky, volániky.

CALCEDONIA

MARKS & SPENCER

GANT

PAUL & BEAR

H&M


text a foto REGINA IMPORT

102

fashion/inspiration

Buïte šik so znaèkou GUESS

AMERICKÝ SEN. S TOUTO VIDINOU OPÚŠŤALI BRATIA MARCIANOVCI RODNÉ JUŽNÉ FRANCÚZSKO. ROZHODLI SA STAŤ SÚČASŤOU MÓDNEHO PRIEMYSLU USA. VNIESLI DOŇ EURÓPSKE PRVKY, VYTVORILI NEZAMENITEĽNÝ ŠTÝL A ICH SEN SA STAL SKUTOČNOSŤOU V ROKU 1981, KEĎ ZALOŽILI ZNAČKU GUESS.


103

B

ratia Marcianovci sa začali venovať denimu a ich prvým úspechom boli úzke džínsy 3-zip Marilyn. Slávny newyorský Bloomingdale‘s bol prvým obchodným domom, kde sa objavili. Objednali si dva tucty a tie zmizli z pultov predajne v priebehu pár hodín. Bol to začiatok dlhého príbehu o úspechu. Vízia bratov Marcianovcov sa dostala do úplne nových dimenzií. Guess sa stal symbolom mladosti. Prezentuje sexi životný štýl plný dobrodružstva. Po desaťročia ponúka ľuďom možnosť snívať vďaka ikonickým a nadčasovým reklamným kampaniam, ktoré premenili neznáme tváre na žiadané a slávne modelky. Claudia Shiffer, Eva Herzigová alebo Naomi Campbell sú len niektoré z nich. Dnes je Guess celosvetovo rozšírenou lifestylovou značkou, ktorá ponúka širokú škálu oblečenia a doplnkov vo viac ako 1 200 obchodoch v 80 krajinách.

GUESS TIËSTO Značka Tiësto sa stala vďaka rovnomennému dídžejovi jednou z najvplyvnejších vo svete elektronickej hudby. Jeho úspechy zahŕňajú nomináciu na cenu Grammy, viaceré MTV ocenenia, ako aj vystúpenie na otváracom ceremoniáli olympijských hier 2004 v Aténach. Stal sa celosvetovým fenoménom vďaka spolupráci s takými hviezdami, ako sú Kanye West, Coldplay, Katy Perry alebo Nelly Furtado. Na sezónu 2013 prepožičal Tiësto svoj štýl a meno limitovanej edícii oblečenia a doplnkov značky Guess. Okuliare nevynímajúc.

SLNEČNÉ OKULIARE A RÁMY DIOPTRICKÝCH OKULIAROV Slnečné okuliare základnej kolekcie Guess majú plné oblé tvary. Dominujú im zvieracie motívy ako potlač v štýle zebry alebo povrch imitujúci hadiu kožu. Doplnené sú krištáľovými kamienkami. Kovové rámy majú tvar motýlích krídel. Imidž dotvárajú rôzne vyhotovenia loga značky. Od veľkého písmena G vykladaného krištáľmi po platničky s nápisom Guess. Ochranu zraku pred škodlivým UV žiarením zabezpečujú šošovky z dielne Zeiss. Kolekcia obsahuje tak klasické elegantné, ako aj športovo ladené modely. Trendom u pánskych modelov je rám „pilot“ s efektným dvojfarebným povrchom straníc. Dizajnovú líniu slnečných okuliarov dopĺňa aj kolekcia rámov dioptrických okuliarov. Plastové modely sú vyrobené z kvalitného a na dotyk príjemného acetátu. Na prvý pohľad zaujmú atraktívnymi farbami. Športovo – elegantné dioptrické rámy majú pogumované stranice. Vďaka nim okuliare pevne držia na tvári.


pripravila JANA ZAJASENSKÁ foto ARCHÍV ZNAČIEK

104

fashion/inspiration

Strážcovia èasu

MÓDA NEOBCHÁDZA ANI TAKÝ PRAKTICKÝ DOPLNOK, OK, AKÝM SÚ HODINKY. TRENDY PRINIESLI KOMBINÁCIE RÔZNOFAREBNÝCH KOVOV A V PRÍPADE DÁMSKYCH H HODINIEK SA STRETÁVAME S REMIENKAMI, KTORÉ SÚ VIACNÁSOBNE OBTOČENÉ OKOLO RUKY. ČO VŠAK OSTANE V MÓDE NAVEKY, JE V TOMTO PRÍPADE KVALITA ZALOŽENÁ NA TRADÍCIÁCH.

1

2

4

3

1.

RAYMOND WEIL LADY MAESTRO

Dámska verzia hodiniek Maestro ponúka veľký 39-milimetrový perleťový číselník, osadený 80 diamantmi s priehľadom do strojčeka. V kombinácii s kvalitným koženým remienkom v šiestich farebných variáciách predstavuje tento model spojenie elegancie a jemnosti s korenistou príchuťou. cena: 3 400 eur

2.

RAYMOND WEIL JASMINE TURANDOT SPLENDOR

Symfónia ženskosti a zmyselnosti. Tieto hodinky sú skutočnou poctou hrdinke Pucciniho opery Turandot, ktorej nádhera je spojená s jazmínom. Osadený 29 diamantmi kombinuje tento hodinársky klenot ružové zlato s oceľou ako oheň s ľadom. Evokuje všetky vášne, rovnako ako Turandot. V každom detaile sú tieto hodinky tou najkrajšou kvetinou, ktorú môžete žene ponúknuť. cena: 3 290 eur

3.

BULGARI SERPENTI

Klasika medzi klasikami v portfóliu Bulgari, dámske hodinky Serpent štylizované do podoby hada. Had, podľa mytológie symbol večnej mladosti a nesmrteľnosti, a tiež motív, ktorý sa priebežne objavuje v portfóliu Bulgari. Vďaka aktuálnym modelom a modernej interpretácii znovu ožíva v skutočne oslňujúcej kolekcii hodiniek Serpent, ktorá uchváti pôsobivou a modernou kombináciou ružového zlata, smaltu a diamantov.

4.

HERMÈS H HOUR

La Montre Hermès dnes prináša pod jednu strechu dve hlavné oblasti kultivované touto značkou, kožiarske remeslo a kvalitné hodinárstvo. „H“, emblém módneho domu, vstúpilo do výroby hodiniek v roku 1996, keď vznikol model H Hour. Tieto hodinky reprezentujú grafickú čistotu tohto perfektne symetrického písmena.


105

7

6

5

8

5.

RAYMOND WEIL MAESTRO ' S UKAZOVATELOM ˇ MESACNÝCH FÁZ

Sedem ručičiek polnočne modrej farby putuje nebeským číselníkom tohto modelu Maestro, ktorý okrem hodín a minút ukazuje mesačné fázy, dátum, týždeň a deň. Pozorovanie oblohy bolo od nepamäti spôsobom, ako merať čas. Aj keď astrologické kompilácie zažili svoj boom v renesancii, ešte aj dnes sú rovnako fascinujúce. cena: 3 820 eur

6.

RAYMOND WEIL NABUCCO CUORE CALDO TWELVE

Dvanásť. Prelom medzi včerajškom a zajtrajškom, medzi minulosťou a budúcnosťou. Čarovný okamih, ktorý kolekcia Nabucco oslavuje zvýraznením čísla 12. Akoby chcela zdôrazniť, že každý deň je vzácny a že zmena je na dosah. Práve túžba podieľať sa na lepšej budúcnosti k rozhodnutiu venovať časť z predaja týchto hodiniek na detskú onkológiu. cena: 15 470 eur

7.

LOUIS VUITTON TAMBOUR LV277

Už desať rokov sú hodinky Tambour synonymom pre know-how značky Louis Vuitton. vyznačujú sa osobitým štýlom vďaka inovatívnemu tvaru a hnedému číselníku so žltou sekundovou ručičkou, čo pripomína voskované plátno tašiek Louis Vuitton. Na trh teraz prichádza druhá generácia kultových hodiniek. Vyznačujú sa väčším priemerom puzdra a novým číselníkom s indexmi a ručičkami z 18-karátového ružového zlata.

8.

BULGARI DIAGONO MOONPHASES

Vysoké umenie, sofistikovaný mechanizmus a poetická interpretácia pohybu hviezd a kalendára. Diagon Moonphases ponúkajú veľmi originálne zobrazenie lunárnych cyklov vďaka patentovanej inovácii. Rafinované detaily a kontrastná hra ružového zlata s čiernym číselníkom zaisťujú tomuto artefaktu zvláštnu eleganciu. Hodinky vyrobili v prísne limitovanej edícii. Na celom svete ich je iba 350 kusov.


dior homme

trussardi

Z

Ideálna na cestovanie, prekonávanie kratších vzdialeností, jednoducho všade, kde si vystačíte s taškou a nechcete so sebou ťahať veľký kufor. Je to môj najobľúbenejší typ, pretože si doň môžem dať aj nejaké oblečenie, v prípade, že sa zmení počasie alebo sa niekde zdržím dlhšie.

GUCCI

MULBERRY

H.E. BE MANGO

ZARA

gorgio armani

CESTOVNÉ TAŠKY

ZARA

burberry

histórie vieme, že tašky boli už v minulosti pánskou doménou. Až neskôr si ich vo forme kabeliek osvojili ženy. Dnes je to skôr naopak a muži tento doplnok skoro úplne vypustili. Na uliciach ho, až na pár výnimiek a hádam okrem „igelitiek“, takmer nevidíme. Vybrať si tú správnu tašku nie je vôbec jednoduché, je to skoro ako kupovať auto. V niektorých prípadoch sa tomu veľmi približujú aj ceny. Mali by ste to brať ako investíciu do vášho šatníka a dôkladne si ju premyslieť. Je potrebné uvedomiť si, aký typ tašky bude pre vás vhodný, a to podľa toho, na čo všetko ju chcete využívať. Nosiť so sebou veľkú cestovnú tašku a mať v nej len mobilný telefón, kľúče a peňaženku je hlúposť. Ďalšia vec na zváženie je, koľko chcete investovať, podľa môjho názoru sa šetriť na taške neoplatí. Predsa len drahšia, kvalitnejšia taška vám vydrží roky. Uvedomte si tiež, k akému outfitu ju chcete nosiť, nie je vhodné zobrať si napríklad plátennú tašku k biznis obleku. Farbu odporúčam neutrálnu, aby ste ju bez problémov zladili s akýmkoľvek oblečením zo svojho šatníka.

z zegna

ASI KAŽDÝ MUŽ RAZ RIEŠIL SITUÁCIU, KEĎ SI MAL SO SEBOU VZIAŤ NIEKOĽKO VECÍ, NO NEMAL AKO. A KEĎŽE MUŽ JE OD PRÍRODY VYNALIEZAVÝ, TAK TO VŠETKO AKO SPRÁVNY DŽENTLMEN ULOŽIL DO KABELKY SVOJEJ PRIATEĽKE. ŽENY POTOM CHODIA OVEŠANÉ AKO NEPÁLSKE SOMÁRE. DÚFAM, ŽE TÝMTO ČLÁNKOM NIELENŽE ODBREMENÍM NAŠE NEŽNÉ POHLAVIA, ALE PRINESIEM AJ PRAKTICKÉ RIEŠENIE – TÝM JE PÁNSKA TAŠKA!

bottega veneta

PATRÍ (AJ) DO PÁNSKYCH RÚK

ermenegildo zegna

TAŠKA

louis vuitton

fashion/men

emporio armani

text JAKUB KUBICA foto GORUNWAY, ARCHÍV ZNAČIEK

106


salvatore ferragamo

MARNI

bottega veneta

TOTE BAG – NÁKUPNÁ TAŠKA

107

z zegna

Samozrejme, nie je vhodná len na nákupy, ako by ste si podľa jej názvu mohli myslieť. Môžete v nej nosiť čokoľvek... Vyznačuje sa dlhými rúčkami a otvorom, ktorý sa nezapína. Táto taška je veľmi často unisex, takže si ju môžete požičiavať s priateľkou. :-) BURBERRY SAINT LAURENT

GUCCI

ASOS ZARA

burberry

BURBERRY

john varvatos

versace

ZARA

m diesel black gold

H.E. BE MANGO

GUCCI

ASOS ZARA

gorgio armani

louis vuitton

gorgio armani

ZARA

versace

Dolce & gabanna

MULBERRY

VALEXTRA

BOTTEGA VENETA

AKTOVKA Ideálna do práce k biznis obleku, ale nájdete aj viac „casual“ aktovky, ktoré sa hodia aj na bežné nosenie. Môžete ju nosiť v ruke alebo cez rameno, ak je na to aktovka uspôsobená. Vhodná je najmä na prenášanie dokumentov a notebooku.


neil barrett

louis vuitton

fashion/men RUKSAK

neil barrett

Obľubujú ich najmä mladí ľudia, a to vo veľkej miere a po celom svete. Ruksak je veľmi praktický typ tašky na bežné nosenie. Musím sa priznať, že osobne som ho dlho zatracoval, no pri pohľade na ruksaky, ktoré priniesla aktuálna sezóna, mu postupne prichádzam čoraz viac na chuť! ASOS

GIVENCHY RIVER ISLAND

GIVENCHY

ASOS

neil barrett

christopher shannon

ASOS

ASOS

costume national

GIVENCHY

gorgio armani

BALENCIAGA

GIVENCHY ZARA

costume national

burberry

ZARA

costume national

neil barrett

m

jil sander

108

CLUTCHBAG

ZARA

Clutchbag je šikovná vec, ak máte so sebou len pár drobností. Veľa mužov nosí kľúče, telefón či peňaženku vo vreckách. Tomu by ste sa mali vyhýbať, nielenže to pôsobí neesteticky, ale ničíte si tým nohavice.


textt JAKUB KUBICA foto ARCHÍV ZNAČIEK

Nekonečná

sviežosť

1

2

3

4 5

1

Clinique M Protect 21

Ľahký nemastný hydratačný tačný prípravok na silnú a nedráždivú ochranu pred slnečným žiarením. m. (50 €) 2

YVES ROCHER AMBRE NOIR

Vystavte na obdiv svoju príťažlivosť vďaka novej pánskej toaletnej vode Ambre Noir, ktorá spája intenzívne a drevnaté tóny pačuli a vetivera podčiarknuté zmyselnosťou bôbu tonka. V srdci tejto vône pulzujú jemné tóny cédra a levandule, ktoré vôni dodávajú eleganciu. (EDT 50 ml – 31,50 €) 3

Prada Luna Rossa

Vôňa vyjadruje silu a prestupuje ju aromatická vlna sviežosti. Napriek tomu však pôsobia základné tóny parfumu vznešene a zmyselne. Flakón je inšpirovaný technologickou výnimočnosťou a dynamickou krásou extrémnych plachetníc. (EDT 50 ml – 66 €) 4

Redken Firm grasp

Íl firm grasp je určený mužom, ktorí nechcú mať vo vlasoch lesk, majú radi silnú fixáciu a sťažujú sa na zložité vymývanie stylingových prípravkov. S jeho pomocou ľahko vytvoríte účes s výraznou textúrou vlasov. (18,50 €) 5

Yves Rocher Sprchový gel s mätou

Okamžitý pocit sviežosti vďaka bio Aloe vera s hydratačnými účinkami a sviežou vôňou chladivej mäty. (2,30 €)

Pánsky salón, obleky a košele na mieru Kompletný servis pre ženicha Hrachová 10, 821 05 Bratislava www.obleknamieru.sk, www.koselanamieru.sk tel.: 0911 28 64 64


text JAKUB KUBICA foto ARCHÍV ZNAČIEK

110

fashion/men

Beach boys

ASOS

ČAKAJÚ NÁS LETNÉ DNI A NIE JE POCHÝB, ŽE MNOHÍ Z VÁS BUDÚ SMEROVAŤ DO HORÚCICH DESTINÁCIÍ ZA SLNKOM, PIESKOM A MOROM. NEZABÚDAJTE, ŽE DOBRE A ŠTÝLOVO MÔŽETE VYZERAŤ AJ NA DOVOLENKE. MÁME PRE VÁS ZOPÁR TIPOV. Tote bag Plátenný tote bag je na pláž ako stvorený. Perfektne sa doň zmestia všetky nevyhnutné záležitosti vrátane uteráka.

ZARA

GUCCI

ZARA H.E. BE MANGO

GUCCI

ASOS H.E. BE MANGO

Slnečné okuliare Aj keď módne trendy hlásia príchod hranatých tvarov, pri výbere slnečných okuliarov zoberte do úvahy najmä typ svojej tváre.

H&M

Obuv Žabky môžu byť vhodnou voľbou obuvi na pláž, no ak je piesok príliš horúci, zvoľte radšej plátenné topánky. Na obdivovanie pamiatok si radšej obujte niečo pevnejšie, boat shoes alebo sandále.

H.E. BE MANGO H&M

TOP MAN H&M

H&M

Topy

Klobúky

Odporúčame tielka, košele aj tričká. Nevyhnutné sú však svieže farby, zaujímavé potlače alebo námornícke vzory.

Mladší muži na to asi nie sú príliš zvyknutí, no slamený klobúk bude pre vás toto leto štýlovým doplnkom.

ORLEBRAN BROWN

H&M

ETRO

NEIL BARRETT

GUCCI H&M

Plavky Je na vás, aký štýl plaviek zvolíte, jedno je však isté. Sýte odtiene vyzerajú na opálenej pokožke vždy dobre.


111

Neexistuje zlé počasie, iba nesprávne oblečenie text a foto S.OLIVER

OBLIECŤ SA ŠTÝLOVO, PÔSOBIŤ TRENDY A ZÁROVEŇ SA CÍTIŤ POHODLNE – TO JE ŽIVOTNÁ MISIA KAŽDEJ ŽENY, KTOREJ ZÁLEŽÍ NA TOM, ABY NIELEN VYZERALA SKVELE, ALE SA AJ SKVELE CÍTILA. re milovníkov moderného štýlu, ktorí sa chcú zároveň cítiť pohodlne a najmä „skutočne“, je tou správnou voľbou módna značka s.Oliver. A to nielen pri výbere každodenných outfitov, ale aj pri výnimočných príležitostiach. Vďaka svojmu špecifickému rukopisu a dlhoročnej tradícii si značka našla zákazníkov nielen v domácom Nemecku, ale aj na slovenskom a českom trhu. V roku 2006 sa svetovou tvárou značky stala speváčka Anastacia, na Slovensku sa tejto úlohy ujala herečka Milena Minichová. Aktuálne prichádza s.Oliver s novou kolekciou na jar a leto. Dýcha sviežimi tep-

P

lými tónmi a zároveň sa vracia k štýlu overenému predchádzajúcimi generáciami. „Všetky línie s.Oliver, prinášajú v rámci svojej cieľovej skupiny mix jedinečného štýlu a rokmi overenej tradície,“ dopĺňa country manažér pre ČR a SR Vladislav Hypš.

NÁVRAT K ŠTÝLU 50. ROKOV Klasická dámska kolekcia s.Oliver Casual tradične prináša športovú eleganciu, z ktorej si vyberú nielen mladšie, ale aj staršie generácie. V nadchádzajúcej sezóne sa bude niesť v duchu 50. rokov. Postupne prinesie tri témy, pastelovú Californiacation, výraznú Acapulco – neo native a etno Moroccan Moments. Pánska kolekcia s.Oliver Casual kombinuje prvky prírody s prvkami mesta. Sezónu odštartujú jemné pastelové farby v spojení s námorníckym motívom. Počas horúceho leta budú k trendom patriť etno a havajské potlače.

TRADÍCIA SPOJENÁ S BUDÚCNOSŤOU Spontánna línia pre mladých QS by s.Oliver, vychádzajúca z mestského spôsobu života, sa nesie v znamení hľadania hodnôt. Športový, funkčný štýl je kombinovaný

s etno prvkami a dotykom tradície. Kolekcii dominujú veselé farby s potlačami a inšpirovaná je modernou architektúrou, ale aj retro štýlom 40. a 50. rokov. Okrem tradičných prvkov ponúka aj futuristické kúsky plné svetla a metalických efektov. Chlapčenská móda kombinuje prírodu, funkčnosť, šport a oddych. Pastelové farby budú dopĺňať aj výraznejšie odtiene.

KVETY A ORIENT Prémiová línia Selection by s.Oliver je určená najmä pre sebavedomé ženy s rafinovaným štýlom. Nesie sa v znamení vône kvetín či ovocia a poteší najmä romantické duše. Kľúčovými sú kvetinové vzory a batikové efekty. Počas vrcholu leta je pre dámy pripravená cesta Orientom a kultúrami Afriky, Mexika či Perzie. Elegantné zvieracie motívy dopĺňajú zemité farby osviežené oranžovou či žltou. Glamour 20. rokov minulého storočia zo šifónu a hodvábu je v zaujímavom kontraste s bavlnou a ľanom. Nájdete nás: ■ Bratislava ■ Trenčín ■ Košice ■ Banská Bystrica


text a foto LUISA SPAGNOLI

112

fashion/inspiration

Nepredvídateľná AKO ESENCIA ZNAČKY

Luisa Spagnoli

UNIVERZÁLNA A EKLEKTICKÁ ZÁROVEŇ, TAKÁ JE NOVÁ KOLEKCIA TEJTO ZNAČKY POCHÁDZAJÚCEJ Z TALIANSKEJ PERUGIE. LADNE PRECHÁDZA RÔZNYMI ŠTÝLMI A TRENDMI. TO NAJLEPŠIE Z MÓDY MINULÝCH OBDOBÍ KOMBINUJE VIAC AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. Vzory na džersejových blúzkach s trojštvrťovými rukávmi sú inšpirované námorníckymi motívmi. Sú svieže a letné, pri malých tunikách je džersej potlačený úplne novým dizajnom, krásnymi ornamentmi v kontrastných farbách. Na jarné dni do dažďa a vetra nájdete v kolekcii trenčkoty a bundičky. V overených farbách, ako sú béžová, tmavomodrá či sivá, predstavujú úspešný mix britského štýlu a talianskej elegancie. Dni v upršanom a uponáhľanom mestskom svete na jar výborne rozjasnia elegantné saká v žiarivých farbách, ako sú žltá a oranžová. Náladu divokého západu navodia bundičky v taba-

kových odtieňoch z jemnej brúsenej kože, ktoré zároveň výborne tvarujú siluetu. Večerná kolekcia sa vyznačuje plisovaním a luxusnými materiálmi. Elegantne strihaná organza, šifón, čipka či hodváb sú vhodné na koktailovú párty či formálnu príležitosť. Mladších oslovia outfity inšpirované starovekou gréckou bohyňou alebo krátke šantungové šaty v čiernej alebo bielej farbe. Dobrým tipom na „malé večerné“ sú klasické puzdrové šaty vzadu ozdobené veľkou mašľou. Neodmysliteľnou súčasťou kolekcie sú doplnky. Aj tie najjednoduchšie kusy oblečenia povyšujú na jedinečný outfit. Kabelky z pestrofarebnej kože nappa nájdete aj v najaktuálnejšom batôžkovom tvare. Bižutéria je v štýle retro, náušnice sú veľké a nápadité. V modeloch novej kolekcie Luisa Spagnoli sa budete zaručene cítiť veľmi žensky, luxusne a elegantne. Budete sebavedomá v práci, uvoľnená a svieža pri káve s priateľkami a na večierku, svadobnej či narodeninovej oslave zažiarite. www.luisaspagnoli.sk


Ruske carovne svetovych Fashion Weekov

KDE BOLO, TAM BOLO, BOLI RAZ ŠTYRI RUSKY. MLADÉ, KRÁSNE, BOHATÉ A ÚSPEŠNÉ. NETRVALO DLHO A PO MOSKVE SPOLU DOBYLI ULICE PARÍŽA, LONDÝNA, NEW YORKU A MILÁNA. A TO JE LEN ZAČIATOK. Nie sú to ani slávne herečky, ani speváčky, a predsa každý ich krok sprevádza neutíchajúci cvakot fotoaparátov. Na módnych prehliadkach sedia vždy v prvom rade a pred objektívom pózujú ako profesionálky. Prezliekajú sa aj niekoľkokrát za deň, pričom ich šatníky sú preplnené tými najluxusnejšími kúskami, ktoré by im závidela nejedna žena. Kým mnohým by neustála pozornosť prekážala, Elena, Mira, Vika a Ulyana si ju užívajú naplno. Kto vlastne sú a ako ich rozpoznať?

text BARBORA DUDINSKÁ fotoBRANDIE RAASCH / BRANDIERAASCHPHOTOGRAPHY.COM, STEFANO COLETTI / THE STREETFASHION5XPRO

113


114

fashion/icons

ELENA PERMINOVA Len málokto by uveril, že táto mladučká modelka s až nespravodlivo dlhými nohami a rozstrapatenou blonďavou hrivou je manželkou mediálneho magnáta, boháča a bývalého špióna KGB Alexandra Lebedeva a matkou dvoch malých detí. S Lebedevom sa spoznala ešte ako tínedžerka, keď Elene, na prosbu jej otca, pomohol vykľučkovať z problémov súvisiacich s predajom drog a ruskou mafiou. Tak ako v živote, ani v móde sa nebojí riskovať a experimentovať. Jej nahé tehotenské fotky sa v roku 2011 objavili v časopise The Pop ako súčasť editoriálu nafoteného v ateliéri módneho domu Valentino. Eleniným najobľúbenejším návrhárom je Giambattista Valli, ktorý navrhol niekoľko kúskov špeciálne iba pre ňu.


115

MIROSLAVA DUMA Čo je malé, to dobré. A u Miry to platí dvojnásobne. Dcéra ruského senátora a bývalá editorka ruskej mutácie Harper’s Bazaar si po tom, ako jej vedenie časopisu zakázalo objavovať sa na fotografiách v iných publikáciách, založila vlastnú módnu a lifestylovú stránku Buro 24/7. Na nej sa okrem módy venuje novinkám z oblasti architektúry, štýlu, umenia, divadla či hudby. Hoci je zo štvorice najnižšia, v mnohých dizajnérskych kúskoch vyzerá lepšie ako akákoľvek modelka. Vysoké opätky a masívne, dych vyrážajúce šperky k nej neodmysliteľne patria. Má dvojročného syna a kým mnohí relaxujú pri televízii či joge, Mira sa najviac uvoľní pri maškrtení Toffifee.


116

fashion/icons

ULYANA SERGEENKO Bývalá modelka, fotografka, zberateľka haute couture a dnes už aj významná módna návrhárka patrí v Rusku medzi módne ikony. Vďaka svojej alabastrovej pokožke, nádherným hustým vlasom, veľkým modrým očiam a obliekaniu v štýle 50. rokov je na ulici neprehliadnuteľná. Mnohí ju dokonca prirovnávajú k novodobej Anne Karenine. V januári tohto roku predstavila Ulyana svoju haute couture kolekciu priamo v Paríži. Napriek tomu, že tak urobila na vlastnú päsť, mimo oficiálneho fashion weeku, zožala ohromný úspech. Do prvého radu si okrem Viky, Miry a Eleny sadli aj Carine Roitfeld, Patrick Demarchelier a Grace Coddington. Medzi jej najväčšie obdivovateľky a zákazníčky patria Natalia Vodianova a Dita von Teese.


117

VIKA GAZINSKAYA Princom na bielom koni bol v prípade Viky Tommy Ton. Práve vďaka nemu a iným streetstylovým fotografom sa dostala do povedomia širokej módnej verejnosti. Jej detstvo nemalo s rozprávkou nič spoločné, no nesmierny talent ju ako jedinú ruskú módnu návrhárku vyniesol až na stránky Style.com či Net-a-Porter. Jej modely sú netradičné, často futuristické, no pritom nesmierne nositeľné. Kožušinu, minisukne a Swarovského kamene by ste u nej hľadali zbytočne, zato látky a materiály, ktoré pri práci používa, pochádzajú z rovnakého zdroja ako tie u Chanel či Balenciaga. Viku od ostatných rozlíšite ľahko, a to vďaka jej netradičnému, geometricky strihanému účesu.


Robin Bery & Adriana Fialová Jakub Kubica & Robin Bery make-up a vlasy: Barbora Yurkovic modelka: Jana S. Elite foto:

Q

okuliare, stylistove vlastné bunda, Lindex, 999 Kč

styling:

ui est Jeanne? Prebudí sa, napriek tomu celé dni balansuje medzi snom a skutoènosťou. Bezbranne nevinná, no zároveò silná a emancipovaná. Ona…


clutch bag , H&M, 599 Kč, topánky, H&M, 999 Kč

legíny, Karen Millen, 3 510 Kč, košeľa, Lindex, 799 Kč, náhrdelník, Lindex, 399 Kč


nรกramok, Lindex, 249 Kฤ


šaty, H&M, 1 499 Kč


šaty, H&M, náramok, Lindex, 249 Kč, prsteň, Lindex, 199 Kč


tričko, H&M, 999 Kč, clutch bag, Givenchy

nohavice, Lindex, 699 Kč, sako, H&M, 1 499 Kč,

topánky, H&M


topánky, H&M, 999 Kč, náramok, Lindex, 249 Kč

šaty, Karen Millen, info o cene v butiku


bunda, H&M, 799 Kč

plavky, Lindex, 799 Kč


náhrdelník, Lindex, 449 Kč


šaty, Karen Millen, info o cene v butiku, topánky, H&M, 999 Kč


4995 Pravá koža

Pravá koža

4995

6595 Pravá koža

4995 čierna červená Pravá koža

JEMNÉ FOLKOVÉ TÓNY. Nalaďte sa na teplé zemité tóny v kombinácii s aztéckymi motívmi.

3995

1995 kabelka svetlohnedá červená


foto: chatty

MADE IN CZECHO-SLOVAKIA


130

made in czecho-slovakia/marketing

text MIROSLAVA FERKLOVÁ foto ARCHÍV PETRA ŠAGÁTA

Vkus nie je otázkou peňazí

Prezraď nám, do akých možných sfér si načrel vďaka svojim aktivitám? Kto vlastne si? Keby som mal odpovedať čo najúprimnejšie, tak poviem, že som maliar. Maľba je mojím najosobnejším a najintímnejším vyjadrením. Okrem toho sa venujem poézii, spiritualite, rodovým štúdiám, udržateľnému rozvoju a dramaturgii... Z profesijného hľadiska sa primárne špecializujem na oblasť sociálne zodpovedného, resp. sociálneho a oblasť fashion marketingu, na agenda setting (teória vplyvu masových médií na názory publika výberom správ a tém, pozn. red.), ktorú módne spoločnosti uskutočňujú prostredníctvom vlastnej komunikácie. Intenzívne sa zaoberám aj

marketingovou komunikáciou v potravinárskom priemysle, teda marketingom biopotravín a komunikáciou udržateľného životného štýlu. Dokopy ide o zdanlivo veľmi rozdielne témy, ale pomáha mi to zachovať si celospoločenský prehľad a vďaka tomu nebyť manipulovateľný. Dôležitou súčasťou môjho prístupu je totiž prehodnocovanie a premýšľanie. Nie je to nič výnimočné, patrí to k povinnostiam každého z nás, usilovať sa o takúto osobnú renesančnú obrodu. Aký praktický význam má tvoj široký záber a spájanie disciplín? Táto eklektická kombinácia je mi veľmi blízka, hovorím jej aj „sustainable punk“. Chápem ju ako uplatňova-

HOVORÍ O SEBE AKO O OBYČAJNOM ČLOVEKU, KTORÝ SA „IBA SNAŽÍ VECI POCHOPIŤ“. TO HO ZAVÄZUJE ŽIŤ ČO NAJZMYSLUPLNEJŠIE A NAJZODPOVEDNEJŠIE VOČI VŠETKÉMU, ČOHO JE SÚČASŤOU. PETER ŠAGÁT MOMENTÁLNE PROFESIJNE PÔSOBÍ AKO VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG A LEKTOR. TU SA ŠPECIALIZUJE NA OBLASŤ MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE V MÓDNOM PRIEMYSLE A NA OBLASŤ SOCIÁLNEHO MARKETINGU. JEHO ZAANGAŽOVANOSŤ A SKÚSENOSTI VŠAK VÝRAZNE PRESAHUJÚ OBLASŤ MÓDY, ČO MU UMOŽŇUJE SPOJIŤ AJ ZDANLIVO NESÚVISIACE TÉMY. VO SVOJOM NAJNOVŠOM PROJEKTE AGENDA VYTRVALO APELUJE NA NÁŠ KRITICKÝ ÚSUDOK.

Lost in the woods of Berlin foto Milota Sidorová


131

nie nekonvenčnej formy so zmysluplným obsahom. Šialenosť a divokosť v spojení s hodnotami a zmyslom – v tom vidím najvýraznejší komunikačný potenciál našej doby. Aj preto som sa rozhodol založiť netypický projekt pod názvom AGENDA (agenda-sk.tumblr.com), kde takouto formou apelujeme na kritický úsudok ľudí a prezentujeme širokú škálu možností, postojov a prístupov. V marci 2013 sa venujeme práve kritickému poňatiu módy. Prečo si sa rozhodol práve pre oblasť módy? Čo ťa na nej fascinuje? Pôsobiť v móde je vlastne dosť riskantné, pretože veci z módy rýchlo vychádzajú (smiech). Aj keď existujú nemenné nadčasové kúsky, strihy, látky, tkaniny, ktoré sú akousi ortodoxnou posvätnou klasikou, asi ma fascinuje práve tá frenetická, šialene príťažlivá efemérna povaha módy – čo dnes funguje, už zajtra neplatí, tento strih nahradím iným a podobne. Priťahuje ma svojou vyhranenosťou, preexponovaním, presýtenosťou, tým, ako dokáže fascinovať ľudí a úplne im popliesť hlavu, doslova ich opiť. Skrátka, z komunikačnej stránky ju považujem za jednu z najpríťažlivejších spoločenských oblastí, ktorá má zároveň neuveriteľne silný potenciál ovplyvniť veci správnym smerom. Dokáže upriamiť pozornosť aj na prosociálne humanitné témy. Beriem ju teda ako optiku, cez ktorú môže dôjsť k výrazným zmenám vrátane tých spoločenských. Myslíš si, že ľudia na Slovensku dostatočne cítia módu, alebo ju naplno dokáže precítiť len ten, kto sa jej intenzívne venuje? Myslím si, že ľudia všade na svete dostatočne cítia módu. Je to neoddeliteľná súčasť nášho života. Druhá vec je zainteresovanosť v oblasti módy, informovanosť ľudí či jej prezentácia v médiách... Aj ľudia iných profesií a záujmov môžu mať prehľad a vkus. Dokonca aj chudobný človek na dedine sa dokáže vkusne obliecť, ak má k móde vzťah a isté osobnostné preferencie. Poznám veľa jednoduchých žien, ktoré sa obliekajú nádherne a nadčasovo. A využívajú pri tom iba svoj šatník obsahujúci prevažne kúsky z 30., 40., 50. až 70. rokov. Vkus nie je otázkou peňazí. Módu teda dokáže precítiť aj zdanlivo prostý človek. Čo hovoríš na súčasný stav módnych trendov a podujatí na Slovensku? Nehovoril by som o módnych trendoch na Slovensku. Môžeme hovoriť o istom mediálnom mainstreame, ktorý má svoj dosah

foto Monika Wagnerová (2011)

PETER ŠAGÁT 2007 absolvent odboru marketingovej komunikácie s diplomovou prácou z oblasti Bodyimage 2007 – 2009 Manager of Visual Merchandising & Design, Peek & Cloppenburg 2009 – 2012 postgraduál v odbore marketingová komunikácia so špecializáciou fashion marketing, naštartovanie odboru fashion marketing ako akademickej disciplíny v oblasti marketingovej komunikácie, dizertačná práca: Prosociálne aspekty marketingovej komunikácie módneho priemyslu 2011 člen tímu produkčnej agentúry Beyond Berlin so sídlom v Berlíne zameranej na podporu a rozvoj segmentu „sustainable fashion“, organizácia veľtrhu a prehliadky pod názvom GREENshowroom Berlíne v spolupráci s parížskym Ethical Fashion Show, iniciačné práce v súvislosti s organizovaním konferencie Beyond Fashion Summit o udržateľnej móde 2012 – 2013 popri svojich vlastných projektoch vyučuje ako externý pedagóg na Katedre marketingovej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie prednášky o móde v reklame či v širšom kontexte o marketingovej komunikácii v módnom priemysle


132

made in czecho-slovakia/marketing a vplyv na väčšinu populácie. Sú tu však aj isté regionálne špecifiká súvisiace s osobnostnými preferenciami Slovákov, bohužiaľ, často spojené s konzervatívnymi názormi a predsudkami. Potom existujú „klubové“ a „štýlové“ trendy mladej generácie, aktuálne ovplyvnené dominujúcou subkultúrou a konceptmi komoditných značiek. Zvyšok tvoria individuálne prípady ľudí, ktorí módou buď doslova žijú a zaujímajú sa o ňu, alebo majú úplne vyhranený štýl, alebo sa – do tretice – obliekajú vyslovene pragmaticky. Čo sa týka súčasného stavu klasických podujatí na Slovensku spojených s módnym priemyslom, som na jednej strane príjemne prekvapený z ich zvyšujúcej sa technickej a organizačnej úrovne. No na druhej strane som znechutený z pretrvávajúceho silného konzervativizmu a neschopnosti prijímať nekonvenčnejšie otvorené koncepty, čo, samozrejme, súvisí so spomínanou zainteresovanosťou auditória v oblasti módy. Teším sa však z existencie projektov vo forme prezentácií a prehliadok v podnikoch a baroch, industriálnych priestoroch a na netypických verejných priestranstvách, z rozmáhajúcich sa guerillových projektov, ako aj z výrazne sa zvyšujúcej kvality eventov a prezentácii absolventov.

Je podľa teba móda na Slovensku dostatočne prezentovaná? Prijal by si nejakú novú platformu? Samozrejme, vždy je tu priestor pre novú platformu a prezentácie, tie sú otázkou invencie. Móda na Slovensku však, nazdávam sa, zďaleka nie je prezentovaná v dostatočnej miere. Práve tu do hry vstupuje fashion marketing, ktorý rieši, ako módu vhodne a zmysluplne predstaviť ľuďom. Vidím otvorený priestor najmä na posilňovanie kritického povedomia v oblasti módy u mladších Slovákov. V tomto zmysle by bola vhodná platforma, ktorá by prezentovala široké možnosti spotrebného správania, alternatívy voči konvenčným konceptom. Konkrétne zmapovanie projektov zaoberajúcich sa predajom vintage a retro oblečenia, selekcia najzaujímavejších secondhand obchodov, sieť kontaktov na miestnych návrhárov a krajčírov, apel na viacgeneračné nosenie a podobne. To všetko súvisí aj s vyššou mierou originality a jedinečnosti. Aký je podľa teba odborný pohľad na slovenskú módu? Podľa môjho názoru sa teória v slovenských podmienkach sústreďuje viac na umelecko-dejinný kontext módy, čo je samozrejme dobré, pretože to tvorí základ celej teórie. Príliš malá pozornosť sa však venuje sociologickému a psychologickému rozmeru módy, ktorý je nevyhnutný. Móda totiž nie je len umeleckým fenoménom, ale aj osobnostným a spoločenským. Nehovoriac o tom, že je tu aj marketingová teória tejto oblasti. Pokiaľ by sa to všetko bralo do úvahy, určite by došlo k posilneniu zdravého kritického postoja


133

foto GREENshowroom a Beyond Berlin

u viacerých ľudí na Slovensku. Už by totiž nešlo iba o „handry“, ale o pochopenie a priblíženie človeka k človeku. Dajú sa aplikovať zahraničné skúsenosti z módnej brandže na slovenskom trhu? Samozrejme. Aj preto, že žijeme v globalizovanom prostredí, ktoré vykazuje čoraz viac známok multikultúrneho prostredia. Situácia, keď „módnosť“ diktovali hlásateľky, televízie a najčítanejšie printové médiá, sa pomaly vytráca, hoci sú stále jedným z najsilnejších mienkotvorných nástrojov. Smerujeme k decentralizovanému a výrazne diverzifikovanému prostrediu, a to aj vďaka nastupujúcim generáciám a novým médiám. V tejto situácii je teda aplikácia zahraničných skúseností na Slovensku potrebná a vhodná aj preto, lebo už zďaleka nejde iba o národný trh. Najviac to môžeme vnímať v oblasti e-commerce odevných produktov a náraste platforiem, ktoré nie sú viazané na konkrétne územie. Čo teda na svoj rozvoj potrebuje slovenská značka? Okrem iného by mala starostlivo zvážiť podmienky a možnosti, ktoré má k dispozícii, a v závislosti od toho nastaviť vhodnú, ale predovšetkým flexibilnú stratégiu. To sa týka zahrnutia regionálnych či lokálnych, ako aj širších spoločenských faktorov a zmien, osobnostných preferencií členov vybraných cieľových skupín, ich kúpnej sily a sociálneho statusu. Na základe toho by mala značka zvážiť výber najvhodnejších komunikačných a distribučných kanálov, adekvátne nastavenie cenovej politiky, a tak si premietnuť, z čoho všetkého má

vychádzať produkcia samotného produktu. Znie to síce komplikovane, no úspešná značka musí starostlivo všetko zvažovať a prispôsobovať sa aktuálnym podmienkam. Na to jej slúžia aj rôzne metódy výskumu alebo aspoň zbežného prieskumu prostredia, v ktorom chce pôsobiť. Koho potrebuje mať módny návrhár v tíme, aby vytvoril značku? V podstate dokáže všetko zastúpiť aj on sám, ak ide o multitalentovaného človeka s potrebnými marketingovokomunikačnými zručnosťami, ktorý berie veci komplexne a pragmaticky. Isteže, ak má v tíme osobu, ktorá tieto funkcie zastúpi, nemusí sa tým zaťažovať a môže sa sústrediť výlučne a primárne na tvorbu. Osobitne a do hĺbky sa možno venovať napríklad oblasti public relations, brandingu, manažmentu médií, grafike, výskumu či predaju. Závisí to, samozrejme, od množstva finančných prostriedkov, ktoré má dizajnér k dispozícii, aký veľký tím si môže dovoliť a podobne. Sofistikované stratégie sa však dajú robiť aj s vypustením niektorých článkov a nastavením osobitej komunikácie, napríklad cez agentov alebo špecifické prezentačné kanály. Takto môžu niektorí dizajnéri fungovať dokonca aj bez oficiálnej stránky či kamennej predajne. V čom je podľa teba tvorba odevných dizajnérov, ktorí pôsobia pod svojou značkou, rozdielna od produktov veľkých módnych značiek, na príprave ktorých sa podieľa celý tím dizajnérov? Jednoznačne majú potenciál uplatniť väčšiu mieru originality, špecifickosti a jedinečnosti, a tak dosiahnuť aj unikátnosť

svojho produktu. Argumenty zákazníkovi, že každý si dizajnérske veci nemôže dovoliť, nie sú vždy na mieste, pretože je to do veľkej miery práve otázka už spomínaného vkusu a zainteresovanosti na móde, vhodnej kombinovateľnosti s lacnými, takzvanými „worn again“ kúskami či otázka využitia akcentov. Vo väčších štúdiách dochádza k množstvu kompromisov v závislosti od technológie a sériovej výroby, v princípe je tu snaha obliecť daným typom oblečenia omnoho väčší počet ľudí. Aký nový impulz potrebuje Slovensko v módnom biznise? Žiada si najmä dostatok finančných prostriedkov na pokrytie technických potrieb dizajnérov, na kúpu strojového parku, respektíve na prenájom priestorov a prevádzku relevantných predajných platforiem. Podľa môjho názoru však predovšetkým potrebuje uvedomelých a kriticky zmýšľajúcich zákazníkov, ktorí uprednostnia slovenskú produkciu pred zahraničnou väčšinovou „fast fashion“ výrobou a ktorí pochopia filozofiu „less is more“ (menej je viac, pozn. red.). Slovenské značky by mali priniesť pestrejšiu produkciu, aby tak boli schopné uspokojiť dopyt rozdielnych typov zákazníkov, ako aj rozdielnych príjmových skupín. Existuje spôsob, ako osloviť aj, povedzme, mladých ľudí, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na dizajnérske kúsky, napríklad materiálovo a technicky nenáročnou „basic“ kolekciou s akcentom na strih. Isteže, sú to veľmi náročné veci, ale v mnohých prípadoch ide o nastavenie vhodnej komunikácie, ktorá dokáže byť všemocná.


text MIROSLAVA FERKLOVÁ A ANNA SALVOVÁ foto ARCHÍV ZNAČIEK, KATARÍNA BELLOVÁ A JOŽO JAROŠÍK (WE ARE NOT SISTERS)

134

made in czecho-slovakia/marketing

BUFFET CLOTING

POPULAR

Viac než značka NAJNOVŠÍM TRENDOM JE BYŤ SÁM SEBOU. VYJADRIŤ SVOJ IMIDŽ POMOCOU ODEVU A CELKOVÉHO STYLINGU. ZÁKLADNÝM PREDPOKLADOM JE VŠAK KVALITNÁ PONUKA MÓDNYCH „BRANDOV“, NAJMÄ TÝCH DOMÁCICH. MLADÍ SLOVENSKÍ A ČESKÍ DIZAJNÉRI PONÚKAJÚ VEĽKÚ MIERU ORIGINÁLNYCH MYŠLIENOK A INDIVIDUALIZMU, ALE UVEDOMUJÚ SI AJ TO, ŽE MAŤ ZNAČKU NESTAČÍ...

CHATTY

SISTERS CONSPIRACY

WE ARE NOT SISTERS

Móda je úžasná hybná sila. Tok, ktorý sa nikdy nezastaví. Sled jednotlivých cyklov, ktoré sa opakujú. Nové technológie, ktoré sa s módou vyvíjajú. No aj móda má svoju hierarchiu. Nič nevzniká len tak. Všetko má svoj základ, na ktorom sa budujú ďalšie „poschodia“. Móda je jednoducho viac než značka. Jej úspech často závisí od práce celého tímu, ktorý ovplyvňuje nielen filozofiu tvorby a finálny produkt, ale aj to, ako si razí cestu k svojim spotrebiteľom. Táto práca začína ideou, pokračuje cez rešerš, návrhy, výber technológie, realizáciu prototypov, výrobu, reklamu, marketing, obchod, predaj a v závere prichádza až k spotrebiteľovi. Na konci zložitej cesty je spokojnosť zákazníka. Slovenská a česká módna scéna ponúka mnoho značiek, za ktorými stojí tím kvalitných ľudí, nielen samotný dizajnér. Na Slovensku aj v Čechách pribúdajú týždne módy, blogeri popularizujú životný štýl ulíc, čo nám dáva nádej, že tu vzniká silná platforma na prezentáciu domácej tvorby. My sme sa na zviditeľňovanie „brandov“ a marketingové nuansy nášho módneho biznisu pozreli očami dizajnérov z piatich vybraných značiek. A keďže nové vydanie Top Fashion magazínu je dvojjazyčné, ponechali sme vyjadrenia našich respondentov v ich autentickej česko-slovenskej podobe.


135

WE ARE NOT SISTERS SR Tri, ktoré nie sú sestry. Dobré kamarátky a zároveň obchodné spoločníčky. Tamara a Lucia sú dizajnérky, Alexandra odborníčka na obchod a financie s cennými skúsenosťami z oblasti módy. Značka We Are Not Sisters nemá vlastné štúdio ani ateliér. „Fungujeme v niekoľkých mestách naraz. Stretávame sa stále inde, telefonujeme, nápady si vymieňame prostredníctvom e-mailov a všetko to robíme v rámci nášho voľného času, ale s plným nasadením,“ opisuje prácu WRNS Alexandra. We Are Not Sisters ponúka mestskú módu pre každého, kto nechce splynúť s davom a má odvahu vyjadriť svoju originalitu, ale trvá pritom na svojom komforte. „V kolekciách nájdete množstvo technických a štýlových ‚vychytávok‘ na ozvláštnenie šatníka, a to v podobe modelov (tričká, mikiny, šaty) a doplnkov, napríklad diamantových šperkov určených predovšetkým pre dievčatá, ku ktorým sa postupne pripájajú chlapčenské modely,“ dopĺňa Lucia.

Vždy sa snažíme dopriať veciam drobné vylepšenie, ktoré má potešiť majiteľa daného kúska. Aj keby malo zostať pre ostatných neviditeľným. BIZNIS PLÁN Ponúkať dizajnovo zaujímavé a kvalitné veci za prijateľné ceny, navyše s výrazným dodatočným sociálnym aspektom. Tým, že náš biznis plán je založený na veľkovýrobe sústredenej na Slovensku, výrazne pomáhame ženám pracujúcim v textilnom priemysle u nás doma. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska sa zameriavame najmä na rast predaja v okolitých krajinách, prevažne cez online a veľkoobchodné kanály.

PREZENTÁCIA Našu tvorbu sme prezentovali na London Fashion Weeku (International Fashion Showcase 2013 - Slovakia Showroom) organizovaného Slovak Fashion Councilom. Forma prezentácie bola štandardizovaná a rovnaká pre všetkých, takže sme sa snažili prezentovať tie najzaujímavejšie kúsky z kolekcie šiat a mikín. Menej vecí, ale kvalitne. Oblečenie okrem showroomu v Košiciach možno kúpiť cez internet alebo v dizajnových obchodoch Slávica či Parazit. Zapájame sa do väčšiny podujatí a snažíme sa našu značku zviditeľniť a priblížiť ľuďom zakaždým, keď sa naskytne príležitosť.

VÍZIA Zdokonaľujeme procesy aj samotné návrhy, tvoríme nové kolekcie a vyhľadávame nových zákazníkov. Snívame a usilujeme o to, aby sa značka dostala na vešiaky do urban fashion obchodov po svete vedľa našich obľúbených labelov.


136

made in czecho-slovakia/marketing SISTERSCONSPIRACY ČR

Chceme nabídnout alternativu pro ty, kteří chtějí opustit uniformnost masové oděvní produkce, v oblečení hledají individualitu, osobitý styl a názor.

Pod labelem SISTERSCONSPIRACY tvoří Alice Klouzková a Jana Jetelová. Společnou značku založily roku 2005 po absolvování ateliéru Módní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. „Zabýváme se zejména tvorbou autorských pánských kolekcí, naše cílová skupina však není nijak omezena věkem. Nakupují u nás mladí kluci kolem dvacítky, ale máme i klienty kolem padesátky, spojuje je podobný pohled na svět,“ říkají společně Jana a Alice. Kolekci vyrábějí v České republice v malých sériích, přičemž si dávají záležet na kvalitních materiálech výhradně z produkce předních evropských výrobců. Na grafické podobě jejich kolekcí spolupracují mladí progresivní umělci. Díky podílu ruční práce (sítotisk, výšivka) je každý kus originál. „Pro naše zákazníky je důležité, že znají původ toho, co si kupují. Vědí, kde a kým bylo oblečení vyrobeno, z jakého je materiálu. Moc oceňují, že se jedná o nadčasový design, který je vyroben někdy třeba i jenom v jednom kuse. Jeho koupí pak podpoří nejen nás návrháře, ale i lokální produkci. Většinu modelů z naší kolekce můžeme vyrobit konkrétnímu člověku i přímo na míru,“ podotýkají designérky. V květnu 2009 otevřely nový showroom na Vítkové ulici v Praze – Karlíně. Roku 2010 rozšířily label i o dámskou kolekci.

O MÓDĚ Móda je pro nás výjimečná tím, kolik podob má. Od banálních kousků po umělecká díla, každý si může vybrat, co je mu blízké.

INSPIRATIVNÍ ZNAČKY Maison Martin Margiela, Burberry, Paul Smith, Acne

PREZENTACE Tvoříme jednu hlavní kolekci za rok, kterou průběžně doplňujeme o další podkolekce. Vše pak pravidelně prezentujeme hlavně na „Designbloku“ – dnech designu v Praze začátkem října. Naši aktuální kolekci Ahoy Sailor jsme prezentovaly formou přehlídky v rámci Designblok Premier Fashion Weeku, což je určitě jeden z nejlepších způsobů zviditelnění se v médiích. Modely je pak možné zakoupit v našem showroomu v Praze v Karlíně, kde také několikrát do roka pořádáme speciální prodejní akce pro naše zákazníky. Důležitá je pro nás kvalitní prezentace na našich webových stránkách, kde máme i e-shop a portfolio našich již realizovaných zakázek. Samozřejmostí je komunikace se zákazníky skrze sociální sítě (Facebook), dále se prezentujeme i na různých designových portálech v Čechách i v zahraničí. Pravidelně se také před Vánocemi zúčastňujeme skvělého prodejního festivalu designSUPERMARKET a spolupracujeme s několika obchody v Praze (The Room by Basmatee, design) i v Bratislavě (Slávica). Hodně nových zákazníků k nám přijde na doporučení zákazníků stávajících. Klasickou reklamní kampaň proto neplánujeme, věříme, že čím více oblečení od nás bude mezi lidmi, tím více k nám přijde nových zákazníků. A také stále rády potkáváme nové lidi, se kterými o naší práci mluvíme a často je tak navnadíme k návštěvě našeho showroomu nebo alespoň webu.


137

ChattY ČR Společně pod značkou Chatty začaly Radka Sirková a Anna Tušková tvořit již v roce 2005. Jejich cestu provází denim v různých podobách. Na začátku se věnovaly především elegantnímu streetwearu, kterému dominovaly kvalitní džíny výrazných a propracovaných střihů. Během posledních čtyř let se však nápadně posunuly a zaměřily se především na dospělou, městskou ženu, která je odvážná, ráda experimentuje a upřednostňuje jedinečnost a originalitu. Kromě denimu kombinují i další materiály jako krajku, hedvábí, kůži nebo brokát. „Naši cílovku tvoří klienti ve věkové hranici zhruba 20 – 45 let. Nakupují u nás lidé z různých branží – jsou mezi nimi umělci, designéři, ale i businessmani. V současné době celou polovinu naší klientely tvoří muži, kteří hledají pohodlnou, ale současně mírně luxusní módu se špetkou výjimečnosti a servisem. Současně pomáháme našim zákazníkům i s celkovým stylingem,“ upřesňuje Radka Sirková. Za svou tvorbu byla značka i několikrát oceněna – třikrát získala nominaci na cenu Módní designér roku v rámci Czech Grand Design. Pravidelně se pak dostává do nejužšího výběru v kategorii Nejlepší módní přehlídka na domácím Designbloku. Od září 2012 tvoří v novém showroomu v Haštalské 21 v Praze.

O MÓDĚ Móda, jako kterékoli jiné odvětví designu, je především tvůrčí proces. Je to složitý postup od inspirace přes hledání správných proporcí, inovací a experimentů, které podle nás mají vyústit v unikátní a současně nositelný výsledek. Nejde jen o vytváření kolekcí, ale současně o budování značky, její filozofie a jejího vnímání ze strany veřejnosti.

INSPIRUJÍCÍ ZNAČKY Pokud jde o vzor fungování marketingových strategií u jiných značek, vycházíme z poznatku, že to, co může fungovat v zahraničí, může být v našem ranku mnohdy nepochopitelné. Co se týče kampaní a strategií zahraničních značek, pohybujeme se v naprosto jiných cenových relacích za propagaci. Naše heslo od počátku fungování značky CHATTY je, že nadstandardní kvalita a dobré renomé je nejlepší reklamou, která se šíří takzvaně od ucha k uchu. Neutrácíme horentní sumy za propagaci, ale snažíme se spojovat s lidmi z jiných kreativních oborů. Mnohokrát se nám vyplatilo dovolit jim s našimi projekty zcela samostatně pracovat.

PREZENTACE K naší prezentaci využíváme služeb PR manažerů, ale staráme se i o neustálou komunikaci například na sociálních sítích. Snažíme se využívat všech dostupných cest k propagaci, které by byly ruku v ruce s naší fi lozofií i cenovou hladinou značky. O roku 2011 je tváří značky Chatty herečka Martha Issová. V poslední době se staráme i o šatník slovenské zpěvačky Celeste Buckingham. Samozřejmě, že šatíme víc osobností z řad celebrit, ale pouze tam, kde jsme si jisté, že tyto tváře dokážou vhodně reprezentovat naše jméno. Současně samy hledáme nové kanály ke zviditelnění naší práce.

Věnovat se módě nebylo ani tak rozhodnutí, jako vášeň, kterou musíme stále uspokojovat.


138

made in czecho-slovakia/marketing BUFFET CLOTHING SR

Kolekcia FW12 foto Andrea Zvadová

Všetko sa to začalo tričkom a pouličnými kultúrami ako street art a skateboarding. Neskôr im začala udávať smer celá „concrete culture“ Ameriky, Veľkej Británie a Austrálie. Tvorcovia značky Buffet clothing hovoria, že ich cieľom nikdy nebolo byť v módnom biznise či robiť zo značky módny dom. Ide najmä o formu sebavyjadrenia, snahu prepájať ľudí a vytvárať priestor pre ďalších. „Ľudia budú stále nosiť tričká. Módne trendy prichádzajú a odchádzajú, ale tričko vždy bolo a bude spôsobom, ako sa vyjadriť, ako ukázať okoliu, čo človeka baví,“ hovorí Michal Darila, s ktorým tím Buffetu tvoria aj Inka Polakovičová a Mirka Mikušová. Značku založili ešte počas štúdia na vysokej škole. „O tom, čo ideme robiť, sme mali dosť skreslenú predstavu. Neriešili sme zisky, straty, ani žiadne spodné limity. Chceli sme ukázať to, čím žijeme. A teda hlavne využiť kreatívny potenciál ľudí navôkol a vytvoriť osobitý produkt,“ zdôrazňuje Michal. Buffet sa podľa jeho slov stále snaží všímať si drobné zmeny vkusu a záujmov, ktoré často vznikajú práve na ulici. „Pre nás je to miesto, ktoré zachytáva ducha doby. Ak chcete sledovať a prinášať nové trendy, musíte citlivo sledovať a zachytiť túto vlnu,“ pokračuje zakladateľ Buffetu. „Kruh sa uzatvára, keď niekoho vidíš v bare, na ulici alebo v autobuse a má na sebe tvoje veci. To je najlepší pocit na svete...“

Nechceme ľudí ohúriť, v prvom rade máme v úmysle robiť veci, ktoré by sme sami chceli nosiť alebo vidieť na sebe samých. PREČO MÓDA? Pre mňa je móda skvelá preto, lebo dokáže zachytiť určitú dobu – ten „hype“, ktorý visí vo vzduchu, reflektuje spôsob života menšej či väčšej skupiny ľudí. Tak ako hudba alebo knihy.

INŠPIRUJÚCE ZNAČKY INŠ Po zzimných týždňoch módy sme spomínali najmä na značky Vivienne Westwood, Agi & Sam, Comme des Garçons, Maison vien Martin Margiela, Yohji Yamamoto... Mar

PREZENTÁCIA PRE Vn našom prípade viac funguje, keď o nás píšu blogeri, keď nás posúvajú ďalej ľudia, s ktorými pracujeme, čiže umelci a dizajnéposú rok sa nám podarilo spolupracovať v oblasti merchanri. Minulý M disingu s organizátormi festivalu Grape, neskôr nás oslovila kadisin pela Purist, ktorá chcela mať naše veci v novom klipe. Koncom roka sme participovali na spoločnom projekte s Ové pictures. Išlo o super limitovanú sériu tričiek, ktoré putovali na výstavu do Lisabonu. Prezentovali sme sa aj na dizajnových výstavách: Code Lisa Mode Praha 2012, DesignSupermarket Praha 2012, Dizajnvíkend Mod Bratislava 2011 a 2012, UrbanMarket, Blaf a na festivale Pohoda. Brat


139

POPULAR SR Písal sa október 2003. Semestrálna práca na VŠVU odštartovala spoluprácu textilnej dizajnérky Zuzany Kubánovej s grafickým dizajnérom a dídžejom Michalom Rafajom, ktorý založil značku Popular ako multimediálnu platformu. Už prvé tašky a tričká Popular, ktoré boli „v prieskume“ na konci piateho ročníka, zaujali. Po tomto úspechu, hneď po škole, nasledoval vlastný ateliér na potlač a výrobu produktov Popular Factory. „Začiatky boli zložité. Nemali sme takmer žiadne skúsenosti s výrobou, obchodom, neexistovali žiadne dizajnové shopy, portály na prezentáciu a predaj produktov. Museli sme dotovať dielňu a trpezlivo čakať, či bude záujem o naše produkty,“ spomína Zuzana, ktorá sa venuje najmä textilnému a produktovému dizajnu. Navrhuje vlastné potlače, ktoré používa na taškách všetkých možných rozmerov a funkcií, ale aj na bytových doplnkoch a sem-tam aj na oblečení. Značka Popular totiž nezahŕňa iba módu, ale zastrešuje aj grafický dizajn a hudbu, ktorým sa venuje najmä Michal. „Veľa produktov vzniklo na mieru a potom sme ich upravili pre potreby sériovej výroby. Teraz máme v portfóliu širokú škálu tašiek a puzdier na všetky možné príležitosti a ďalšie produkty, ale čo ma najviac teší, je nová kolekcia tenisiek a gumákov s naším vlastným dizajnom. Teším sa, keď sa posúvam ďalej,“ hovorí Zuzana.

PREČO MÓDA? Móda bola mojím hobby odjakživa, na strednej škole som študovala skôr reklamu a propagáciu, ale k móde ma to ťahalo neustále. Teraz v jednom spájam grafický prejav aj módne doplnky.

INŠPIRÁCIA Sledujem hlavne blogy so škandinávskym dizajnom, interiérmi, mám rada značku Marrimeko, ilustrátorku Sannu Anuka, Emila Kozaka a mnoho ďalších, britské časopisy ako Vogue, Elle, Pop, iD. Inšpiráciu však čerpám všade, predovšetkým počúvam pripo-

Neriadime sa trendmi, vychádzame v ústrety zákazníkovi a v neposlednom rade sa snažíme o autorský ľahko identifikovateľný rukopis a vysokú kvalitu spracovania. mienky zákazníkov, tak najlepšie dokážem zlepšiť naše produkty.

PREZENTÁCIA Tento rok oslávime desiate výročie od založenia značky, takže chystáme množstvo noviniek. A stále chceme podporovať dobrú hudbu na našich Popular Nights. Neriadime sa trendmi, vychádzame v ústrety zákazníkovi a v neposlednom rade sa snažíme o autorský, ľahko identifikovateľný rukopis a vysokú kvalitu spracovania.


pripravili MIROSLAVA FERKLOVÁ A ANNA SALVOVÁ foto ARCHÍV STEFANA SIEGELA/NOT JUST A LABEL

140

made in czecho-slovakia/marketing

STEFAN SIEGEL

hľadač módnych talentov

ZAČÍNAL NA MÍLE ĎALEKO OD MÓDY. ZAMESTNAL SA AKO ANALYTIK TÍMU KORPORÁTNEHO FINANCOVANIA V BANKE. STEFAN SIEGEL VŠAK V SÚČASNOSTI VEDIE POPREDNÚ MEDZINÁRODNÚ PLATFORMU NOT JUST A LABEL (NJAL), KTORÁ PODPORUJE A PREZENTUJE PRÁCE ZAČÍNAJÚCICH MÓDNYCH DIZAJNÉROV Z CELÉHO SVETA. nosti už pripravujeme oslavu piateho výročia NJAL. Za tie roky si totiž v módnom priemysle vybudoval pozíciu jedného z najspoľahlivejších zdrojov. Koľko ľudí pracuje pre NJAL? Platformu v súčasnosti tvorí tím 15 ľudí, ale intenzívne premýšľame o ďalšom raste, keďže aj naše projekty sú čoraz väčšie a náročnejšie.

Stefan Siegel foto Ben Benoliel

o ťa vlastne inšpirovalo k tomu, aby si založil NJAL? Myšlienku sme vlastne zhmotnili spoločne s mojím bratom Danielom. Prišli sme na to, že internet môže poslúžiť na vybudovanie základne, ktorá by zhromaždila budúcich módnych dizajnérov, najmä tých, ktorí chcú predstaviť a predávať svoje kolekcie celému svetu. Tejto sfére priemyslu podobná platforma veľmi chýbala. Práve od NJAL sa očakávalo, že pomôže pri vyhľadávaní a objavovaní nových talentov, a to bez akýchkoľvek geografických obmedzení, čiže stane sa doslova globálnou výkladnou skriňou. V roku 2009 sme spustili online obchod ako nový spôsob podpory mladých návrhárov. A keďže začínajúci dizajnéri bytostne potrebovali „outlet” pre svoje kolekcie, veľmi ochotne sa otvorili záplave príležitostí. V súčas-

Sám si si vyskúšal prácu v rozličných oblastiach. Ako ti to prakticky pomohlo pri budovaní NJAL? Prvýkrát som „pričuchol“ k módnemu priemyslu už počas štúdia na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Našiel som si prácu v jednom obchodnom dome, v oddelení s drahým pánskym oblečením, kde som získal cenné skúsenosti z oblasti retailu. Neskôr som dostal príležitosť manažovať otvorenie vlakovej predajne značky Joop! Nasledovali štyri roky modelingovej kariéry, vďaka čomu som mohol precestovať päť kontinentov a vybudovať si silnú sieť kontaktov z tejto brandže. Po ukončení školy som okúsil svet fi nancií a investičného bankovníctva. Nastúpil som totiž do spoločnosti Ernst & Young v Zürichu, kde som pracoval ako analytik tímu korporátneho fi nancovania. Ten sa postupne stal súčasťou nemeckej privátnej banky Sal. Oppenheim. Vďaka skúsenostiam zo Švajčiarska a dobrým jazykovým znalostiam ma prijali do Merrill Lynch International (oddelenie správy majetku v rámci Bank of America, pozn. red.). Do tejto americkej banky som nastúpil na konci roka 2006. Miesto v poradenskom tíme pre spotrebiteľský, retailový a nehnuteľný sektor ma priviedlo k mnohým významným klientom, medzi ktorými nechýbali ani renomované módne domy. Všetky moje skúsenosti ovplyvnili to, kým som dnes. Verím, že v súčasnosti je veľmi dôležité, aby ste boli všestranným „hráčom“. Najmä, keď sa venujete biznisu ako NJAL.


141

Marga Weimans

Mastori Motwary

Mr.Herskin

Čo by mali dizajnéri alebo mladé módne značky robiť, aby zožali úspech? Zakaždým ma fascinujú najmä dizajnéri, u ktorých inšpirácia odráža ich vlastnú osobnosť alebo ilustruje okamihy v ich žiČo je najlepšie na tom, byť súčasťou módy? vote. Keď čítate popisy kolekcií, často máte Móda je odvetvie, ktoré sa neustále pohybuje pocit, že ste to všetko už niekde čítali. Čo je na hrane, osciluje medzi konformitou a inováhoršie, mnohé z nich sa píšu až po tom, ako ciou. Ponúka nesmierne veľa aspektov a umožvznikne kolekcia, alebo až vtedy, keď obňuje zas a znova objavovať samého seba. chodník musí maximalizovať zisk. Skutoční dizajnéri sú nezávislí, navrhujú, pretože Ktoré módne značky alebo dizajnéri sa stapre nich je to forma sebavyjadrenia a vy to li známymi práve vďaka platforme NJAL? Marga Weimans na ich oblečení aj vidíte. Cítim, že trh sa NJAL poskytuje tímu a spolupracujúdrasticky zmenil, odkedy začala fungovať cim partnerom jedinečný pohľad nielen na NOT JUST A LABEL. Myslím si, že práaktuálnu módu, ale aj na jej možnú tvár ve teraz majú dizajnéri na trhu viac príleživ budúcnosti. Zaznamenávame totiž všetko tostí než výziev. Napriek tomu by mladým ľuďom malo záležať vrátane návštevníkov prostredníctvom profilovej stránky. Monitona tom, aby neboli kreatívni iba v medziach dizajnu, ale aj v otázrujeme požiadavky médií, sledujeme, ako prebiehajú online obchokach plánovania svojej vlastnej marketingovej stratégie a rastu dy. Zároveň sa stretávame s dizajnérmi osobne, aby sme pochopili ich značky, či už si vyberajú odberateľov, alebo sa zameriavajú ich ciele a zámery. Vďaka tomu sme sa stali silnou sieťou zastrena svoje regionálne trhy. Žijeme v globalizovanom svete, čo znašujúcou mnohých úspešných dizajnérov. NJAL napríklad objavil čí, že dizajnéri musia zanechať zastarané metódy a naučiť sa viesť návrhárov, ako sú Damir Doma, Mary Katrantzou, Rad Hourasvoj biznis aj na piatich kontinentoch naraz. Príležitosť a výzva ni či Patrick Mohr. Každý mesiac pribudne do NJAL až 200 nomôžu byť jedným – všetko závisí od toho, ako sa na to pozeráte. vých talentov. Stabilne máme zaregistrovaných vyše 800 dizajnérov v skupine takzvaných Black Sheep, ako označujeme autorov, Navštívil si aj Slovensko. Prezraď nám, aké máš dojmy z našej módktorí majú najväčší potenciál ovplyvniť podobu budúcej módy. nej scény? Bolo skvelé vidieť, že sa tu robí čoraz viac pre podporu umelAký je teda podľa teba ideálny štart pre mladých dizajnérov? Je lepcov, dizajnérov, remeselne zručných ľudí a pre predaj ich prošie nájsť si prácu v priemyselnej oblasti alebo sa rovno vrhnúť na duktov. Samozrejme, Slovensko je malé, ale zároveň tu vzniká vlastný biznis? Spoločne pod jednou značkou, alebo samostatne pod čoraz viac platforiem, ktoré miestnym talentovaným ľuďom dávlastným menom? vajú šancu. Myslím si, že je to tiež fantastická príležitosť pre Neexistuje správna alebo nesprávna cesta. Niektorí dizajnéri zísSlovákov, aby kupovali domáce produkty. Spolupracujeme kajú skúsenosti už počas štúdia, iní pre zmenu niekde inde. Sas viacerými skvelými dizajnérmi a v priebehu niekoľkých rokov mozrejme, mladým ľuďom veľmi pomôže, ak majú možnosť visledujeme ich progres. Slovensko má dobré základy s bohatou dieť, ako funguje biznis vo veľkej spoločnosti. Práve to ich totiž históriou, vynikajúcou ponukou v oblasti kultúry, má svoje gapripraví na všetko, čo príde po skončení školy. Čo sa týka značlérie a múzeá a zároveň je na skok od Viedne. Som si istý, že ky, tu opäť najviac záleží na tom, aký súlad vládne medzi kreatívo slovenskej móde budeme ešte veľa počuť. nymi „hlavami“, ktoré tvoria label. Mareunrol's


ˇ

´

Nevinne cista ´ provokacia Prichádza s tmou ako nočný motýľ. Jej oči odrážajú slabý mesačný svit a umenie lietať ovláda dokonale…

foto: LUKÁŠ DVOŘAK styling, make-up, vlasy: JANA OLŠINSKÁ asistent fotografa: JURAJ ÚRADNÍK modelka: SILVIA J./ELITE za poskytnutie priestorov ďakujeme hotelu A MADE CHÂTEAU *****

KABÁT, Lena ZOUi Rypáková

za poskytnutie techniky ďakujeme MegaFoto

OPASOK, Etxart&Panno/Deseo (Central Passage)


ŠATY, Kateřina Geislerová (m.ona fashion gallery) OPASOK, Libor Komosný (m.ona fashion gallery) NADKOLIENKY, Bepon

za poskytnutie priestorov ďakujeme hotelu A MADE CHÂTEAU *****


SAKO, Zdeňka Imreczeová/(m.ona fashion gallery), SUKŇA, H&M, KOŠIEĽKA, La Perla (Central Passage)

SANDÁLKY, Loretta Pettinari/Deseo (Central Passage), NÁRAMOK, H&M

za poskytnutie priestorov ďakujeme hotelu A MADE CHÂTEAU *****


ŠATY, Lena ZOUi Rypáková NÁRAMOK, Mango PODPRSENKA, La Perla (Central Passage) OPASOK, Etxart&Panno/Deseo (Central Passage)

za poskytnutie priestorov ďakujeme hotelu A MADE CHÂTEAU *****


ŠATY, H&M NADKOLIENKY, Bepon NOHAVIČKY, La Perla (Central Passage) TOPÁNKY, Fiorangelo

za poskytnutie priestorov ďakujeme hotelu A MADE CHÂTEAU *****


za poskytnutie priestorov ďakujeme hotelu A MADE CHÂTEAU *****

SUKŇA, Etxart&Panno/Deseo/Central Passage, OPASOK, Libor Komosný (m.ona fashion gallery)

ŠATY, Awkward/m.ona fashion gallery, PODPRSENKA, La Perla/Central Passage


text ANNA SALVOVÁ foto ELITE, ANTHONY GHNASSIA, EMMANUEL GIRAUD

150

made in czecho-slovakia/interview Silvia Jagošová:

Milujem

premeny

BRATISLAVČANKA SILVIA JAGOŠOVÁ JE CELKOM NORMÁLNA „BABA“, KTORÁ MÁ RADA TANEC, ŠPORT ALEBO SI LEN TAK VYJSŤ S KAMARÁTKAMI VON DO MESTA. NAPRIEK TOMU VÁS UPÚTA PRIAM EXOTICKOU KRÁSOU, KTORÁ NEUŠLA ANI OKU POROTCOV SÚŤAŽE SCHWARZKOPF ELITE MODEL LOOK. SILVII PRINIESLA VÍŤAZSTVO V ČESKOSLOVENSKOM KOLE A MIESTO V PRVEJ PÄTNÁSTKE NA SVETOVOM FINÁLE V ČÍNE. ZASKVELA SA AJ V MÓDNOM EDITORIÁLI NÁŠHO MAGAZÍNU.

Čím ťa fascinuje svet módy? Páči sa mi striedať oblečenie, kabelky, topánky... To je azda snom každého dievčaťa už odmalička. Svet módy je práve o tom – o nových a nových šatách, novom účese, inom make-upe. Premeny ma vo všeobecnosti veľmi bavia. :-) Aký módny štýl uprednostňuješ ty osobne? Myslíš si, že práca ovplyvní v budúcnosti tvoj šatník? Teraz najradšej nosím voľné a pohodlné veci, lebo najviac času trávim v škole. No keď raz budem ako modelka viac cestovať a stretnem sa s inými kultúrami a s ich vlastným štýlom obliekania, možno mi to pomôže nájsť viac inšpirácie a ja si vytvorím vlastný štýl, ktorému zostanem verná.

Naozaj je to iné ako chodiť v teniskách. :-) Spoznala som sa aj so skvelými „babami“, s ktorými sa stále kamarátim. Keď sme mali večer voľno, spolu sme zvykli trénovať chôdzu, aby sme boli každým dňom lepšie a lepšie. Strach som nemala, pretože sa o nás dokonale starali. Tréma sa dostavila, až keď nás po prvý raz vzali na skúšku choreografie na Pražský hrad. Keď som videla dlhé mólo a tú veľkú krásnu Španielsku sálu, uvedomila som si, že to nie je sen, že tu budeme naozaj predvádzať. Roztriasli sa mi kolená. No to zrejme nám všetkým. :-)

Po súťaži sa radikálne zmenilo najmä to, že sedím nad knihami viac než pred finále.

Pomyslela si vtedy na to, že by si sa mohla stať víťazkou? Vôbec nie. Ani som si to nepripúšťala, lebo na finále sa stretlo toľko krásnych dievčat, ktoré navyše podľa mňa lepšie zvládali chôdzu na vysokých opätkoch či angličtinu, takže mi to ani neprišlo na um. Aké pocity si mala počas česko-slovenskej súťaže? Úradoval viac strach a tréma, alebo si to brala skôr ako výzvu a užívala si si to? Celé sústredenie bolo výbornou skúsenosťou. Mojou výzvou bola predovšetkým modelingová chôdza na vysokých opätkoch.

Bola príprava na súťaž náročná? Každý deň bol presne naplánovaný. Najprv sme absolvovali fitting, čiže skúšku všetkých šiat, ktoré sme mali predviesť počas finálového večera. To bolo veľmi príjemné. Potom sme od Elite dostali dvoje topánok na vysokom opätku a začal sa tréning chôdze spolu s rôznymi choreografiami na móle. Stretli sme sa aj s modelkou Zuzkou Stráskou, ktorej sme sa mohli spýtať na jej skúsenosti z modelingu. Trávili sme čas s bookermi agentúry, ktorí nám dávali cenné rady, napríklad, ako zlepšiť držania tela, ako správne pózovať, ako sa máme správať na castingoch, čo všetko je dôležité pre to, aby sa z nás stali profesionálne modelky a prerazili sme v zahraničí. Bolo to náročné, ale zároveň skvelý zážitok! Každému dievčaťu, ktoré sa chce stať modelkou, by som priala takéto sústredenie s Elitkou!


151

Michaela Kocianová so Silviou počas fotenia finalistiek

Talent´s night

V šatách od Alexandra McQueena

Svetové finále Elite Model Look v Číne bolo zrejme „inou kávou“. Dostala si sa dokonca do skupiny pätnástky najlepších dievčat. Čo ti to prinieslo? Nikdy predtým som nebola tak ďaleko na tri týždne, takže od pristátia lietadla až po jeho vzlietnutie to bola jedna skúsenosť za druhou. Spolu nás tam bolo viac ako 60 dievčat z rôznych krajín sveta, takže si viete predstaviť, že to bolo jedno veľké dobrodružstvo. :-) Ako vôbec prebieha súťaž takéhoto formátu? V čom sa napríklad líšila od tej česko-slovenskej? Sústredenie a finálový večer prebieha podobne ako u nás, len k tomu treba pripočítať stokrát viac driny, stokrát viac energie, viac ľudí, ktorí sa o vás starajú, a stokrát väčšie obecenstvo ako u nás. :-) Česko-slovenské finále bolo jednoduchšie v tom, že všetci rozumeli po slovensky. V Číne nás sprevádzala bookerka Helenka z Elite Praha, ktorá nám vždy rada všetko pretlmočila. Samozrejme, ak som sa chcela len tak porozprávať s dievčaťom z Maurícia, nastúpila vlastná angličtina alebo jazyk rúk a nôh. No aj napriek tomu, že sme si na sto percent „nepokecali“, aspoň sme sa dobre zasmiali. Skvelo som si rozumela s Ruskou, Poľkou, Srbkou alebo napríklad s černoškami. Zmenil sa ti radikálnejšie po týchto skúsenostiach celý život? Po národnej súťaži som začala s intenzívnym kurzom angličtiny, lebo bez nej sa v zahraničí nepohnem. Po svetovom finále som potrebovala dobehnúť školské povinnosti, tento rok totiž končím základnú školu. Radikálne sa zmenilo najmä to, že sedím nad knihami viac než pred finále. Chcem „nachytať“ dobré známky, aby ma zo školy bez problémov púšťali na fotenia. Získala si už aj nejaké zaujímavé ponuky na fotenia alebo prehliadky? Mala som šťastie, že som už dvakrát mohla fotiť kampaň pre obchodné centrum Aupark, v Čechách som predvádzala na módnych prehliadkach Designbloku a fotila editoriály pre magazíny. Momentálne je mojou prioritou škola, takže azda vám viac poviem o pár mesiacov. :-)

Máš nejaké vzory medzi topmodelkami? Všetky modelky, ktoré predvádzajú na prehliadkach značky Victoria´s Secret, ale predovšetkým Adriana Lima. Mať editoriál v známom časopise alebo byť dokonca na obálke prestížnych titulov je azda najväčším snom každej modelky. Čo by si v tejto sfére chcela dosiahnuť ty? Určite by som raz chcela byť na obálke časopisu Vogue. V agentúre mi prezradili, že je to jedna z najvyšších mét v modelingu vôbec. Dúfam, že sa mi to podarí! Keď sme pri editoriáloch, ako sa ti páčilo fotenie pre magazín Top Fashion? :-) Bol to veľmi príjemný zážitok! Fotograf Lukáš Dvořák mi veľmi pomáhal, naznačoval, ako mám pózovať. Je to ďalšia nová skúsenosť. Čo je skvelé na živote modelky a čo je, naopak, nezávideniahodná drina? Nesporným plusom je možnosť precestovať celý svet a dostať sa na miesta, o ktorých môžete väčšinou iba snívať, spoznávať ľudí, rôzne kultúry, ochutnať iné jedlá... Drina je stáť osem aj viac hodín na opätkoch pod sálajúcimi lampami a stále sa tváriť zasnene, šťastne, usmievať sa... Prečo je podľa teba dobré byť súčasťou modelingovej agentúry, ako je Elite? Podľa mňa je to jedna z najlepších agentúr. Pracujú v nej profesionáli, ktorí vytvárajú dobré zázemie pre modelky. Elite je skutočná materská agentúra. Môžem sa na nich obrátiť kedykoľvek a s čímkoľvek. Sú veľmi trpezliví a zaujíma ich, ako sa mám, ako sa mi darí v škole alebo ako sa darí mojim rodičom. Spolieham sa na nich, lebo majú veľa skúseností s prácou v tejto brandži. A hlavne ich výsledky hovoria za všetko – topmodelky ako Miška Kocianová, Miška Hlaváčková, Zuzka Stráska, Deniska Dvořáková alebo Hanka Jiříčková nepotrebujú komentár. Myslím si, že v agentúre vám vedia otvoriť tie správne dvere.


pripravili MIROSLAVA FERKLOVÁ A ANNA SALVOVÁ foto ARCHÍV ANAT MARATKOVICH, FLICKR/KC SNAPS, FLICKR/PHIL OSTROFF, WIKIMEDIA COMMONS

152

shenkar

made in czecho-slovakia/study

Cesta vlastného štýlu ŠTÚDIUM JE ZÁKLADOM KAŽDEJ PROFESIE, NA ČO NEZABÚDAME ANI MY V REDAKCII MAGAZÍNU TOP FASHION. ZREJME STE SI VŠIMLI, ŽE V KAŽDOM VYDANÍ VÁM PRINÁŠAME AJ PROFIL ZAHRANIČNEJ ŠKOLY, KTORÁ MÁ VO SVETE MÓDNEHO DIZAJNU PATRIČNÝ CVENG A VYCHOVALA NEJEDNU OSOBNOSŤ SVETOVÉHO MENA. POČAS PRÍPRAVY JARNÉHO ČÍSLA SME ZALOVILI V KONČINÁCH MIMO EURÓPY A POZRELI SME SA DO SLNKOM ZALIATEHO METROPOLITNÉHO TEL AVIVU, JEDNÉHO Z NAJVÝZNAMNEJŠÍCH IZRAELSKÝCH MIEST. PRÁVE TU TOTIŽ SÍDLI UNIVERZITA SHENKAR.

oteraz

D

vám Shenkar nič nehovoril? O jeho prestíži vás určite presvedčia mená, ktoré vzišli z tejto alma mater: Alber Elbaz, vedúca osobnosť módneho domu Lanvin, Kobi Halperin, niekdajší kreatívny riaditeľ Elie Tahari, či Nili Lotan. Prezentáciu študentov tejto školy sme, nakoniec, mohli vidieť aj v Bratislave v priamej konfrontácii so slovenskou módnou tvorbou.

LEAH PEREZ

Univerzita Shenkar College of Engineering and Design, ako znie jej oficiálny názov, bola založená v roku 1970. Obidve fakulty zamerané na inžinierstvo a dizajn napriek odlišným programom vzájomne úzko spolupracujú, aby študenti mohli v rámci projektov načrieť do rozličných disciplín. Móda sa na univerzite študuje iba štyri roky, pričom stupeň štúdia možno označiť ako bakalársky. Vedúcou katedry je umelecky založená Leah Perez. Vyštudovala históriu umenia, ktorú naplno uplatňuje vo svojich pedagogických spôsoboch výučby. Ako vedúca katedry módy pôsobila na univerzite Shenkar už od roku 1994. Na istý čas, v rokoch 2003 až 2006, ju však cesty zaviedli mimo Izraela. Stala sa totiž lektorkou na univerzite El Rosario v kolumbijskom hlavnom meste Bogota. V roku 2006 sa však na svoj post vrátila a okrem toho sa stala riaditeľkou výboru v textilnej spoločnosti Delta Galil Industries.

PROFIL ŠTÚDIA Cieľom katedry je vychovať nezávislých módnych dizajnérov – profesionálov v módnom biznise, kreatívnych a originálnych ľudí v módnej tvorbe. Podľa filozofie katedry má byť dizajn odrazom aktuálnej doby, v ktorej bol vytvorený. Má mať zmysel pre detail, registrovať zmeny a nové technológie a to všetko zosúladiť s kultúrnymi vplyvmi okolo nás. Štúdium módneho dizajnu je rozdelené do štyroch častí: módny biznis, dizajn a výtvarné umenie, teória umenia a projektová výučba. V prvom ročníku


153

sa študenti zoznamujú s projektmi v rámci povinných predmetov, v druhom, treťom a štvrtom si môžu vybrať oblasť, na ktorú sa budú zameriavať, či už ide o spodnú bielizeň, pánsku módu, večerné róby, svadobné šaty či športové oblečenie. Výsadou študentov je aj prezentácia na telavivskom fashion weeku a záverečná prehliadka absolventov. Popri bežných disciplínach sa však môžu prihlásiť aj do ďalších kurzov, ktoré im pomôžu rozšíriť vlastný obzor. Môžu sa detailnejšie venovať napríklad módnej žurnalistike, reklame, produkcii, fotografii alebo výšivke.

OČAMI VYUČUJÚCEHO Keďže Slovensko navštívili zástupcovia a študenti univerzity Shenkar, nedalo nám nevyspovedať vedúcu lektorku katedry módneho dizajnu, Rachel Berman Hadari. Ako nám prezradila, aj ona patrí medzi absolventov školy Shenkar (1980). Spočiatku pracovala ako dizajnérka, ale na univerzitu sa nakoniec vrátila, tentoraz ako vyučujúca. V priebehu nasledujúcich rokov sa venovala niekoľkým oblastiam, ktoré majú podľa jej slov kľúčový význam. Ide najmä o spoluprácu katedry s izraelským módnym priemyslom, o štipendiá nádejných mladých dizajnérov v módnych domoch po celom svete, ako aj o zapájanie študentov do súťaží a rozličných projektov. „Shenkar založili ľudia z módneho priemyslu, a preto sú jeho veľkou devízou technické znalosti a dobré vybavenie. Veríme totiž, že práve toto tvorí základ každého dobrého návrhára. Výhodou úzkej spolupráce s módnou brandžou je aj naša pomoc, ktorú vieme budúcim návrhárom poskytnúť pri hľadaní práce. Snažíme sa vychovať študentov pre spoločnosť, a to nielen ako dizajnérov, ale najmä ako rovnocenných kreatívnych partnerov,“ vysvetľuje Rachel. K tomu, ako pokračuje, patrí aj (doslovne) obklopenie sa vedomosťami z oblasti dizajnu a umenia. Štyri roky sú

možno krátke, ale zato intenzívne a vyčerpávajúce. Na katedre sa napriek vysokým nárokom snažia udržiavať vrelú atmosféru a blízke priateľské vzťahy so študentmi, ktorých ročne na školu pribudne okolo 50 až 60. V každom ročníku majú k dispozícii svojich technických tútorov, napriek tomu si všetko musia pripravovať svojpomocne – od návrhu, zhotovenia vzorky až po šitie. „Izrael rozhodne nemožno považovať za nejakú mekku módy. Aj z toho dôvodu máme obmedzený prístup k materiálom. Podľa nášho názoru to však študentov motivuje k o to väčšej kreativite v oblasti hľadania a rozvoja textilných inovácií. Sú veľmi podnikaví, najmä, ak ide o experimentovanie s potlačou, výšivkou či farbením. Najváženejším absolventom je, samozrejme, Alber Elbaz z módneho domu Lanvin, ale univerzitu ukončili ďalší šikovní študenti, ktorí sa uplatnili napríklad v značkách Kenneth Cole, Catherine Maldnrino v New Yorku, Diesel, Benetton či Hunter,“ uzatvára Rachel. ...


154

made in czecho-slovakia/study

OČAMI ŠTUDENTKY Slová vyučujúcej lektorky nás nadchli, ale chceli sme si predsa len všetko overiť aj medzi študentmi. Na základe rôznych odporúčaní sme si vybrali Anat Maratkovich, izraelskú dizajnérsku s lotyšskými koreňmi a medzinárodnými ašpiráciami. Anat patrí medzi premýšľajúcich dizajnérov a získava si srdcia priaznivcov nielen tvorbou krásnych, ale aj elegantných, či dokonca zábavných odevov. Nebojí sa ponúknuť nekonvenčnú krásu a prekračovať hranice vlastnej svojráznosti. „Módny dizajn študujem preto, lebo sa chcem venovať umeniu, v ktorom môžete žiť,“ vyznáva sa Anat, ktorej módnou ikonou je Rey Kawakubu. Štúdium na univerzite Shenkar si váži, lebo jej dáva možnosť dotknúť sa niekoľkých oblastí, ako sú pánska móda, večerné toalety alebo pleteniny. Momentálne sa však móde nevenuje, pripravuje rozličné umelecké inštalácie a priestory alebo sa venuje dizajnu výkladných skríň. Samozrejme, neodolali sme a spýtali sme jej aj na dojmy z našej krajiny. „Slovensko sa mi veľmi páči, ľudia sú tu milí a prívetiví. Myslím si, že mladí dizajnéri, ktorých sme videli v súťaži, priniesli napriek nedostatku technickej zručnosti niekoľko veľmi pekných a zaujímavých myšlienok,“ zhodnotila Anat.


155

miesto konania fashion weeku, zrekonštruovaná vlaková stanica

OČAMI SLOVENSKEJ BLOGERKY

Nezávislá módna fotografka, stylistka a režisérka videoklipov Tamar Karavan

Izraelská módna novinárka

Marika Majorová alias Tonbogirl (tonbogirl. blogspot.com), ktorá dostala pozvanie navštíviť svetoznámy izraelský fashion week, nám takisto poskytla pár autentických zážitkov a postrehov vrátane fotografických materiálov: „Po týždni obľúbenej people watching aktivity a fotenia streetstylu počas telavivského fashion weeku som dospela k zásadnému zisteniu. Čo sa týka štýlu, v Tel Avive na plnej čiare víťazia dámy v zrelom veku. A to medzi návštevníkmi prehliadok, ako aj medzi bežnými obyvateľmi tohto izraelského plážového mesta. Sú jednoznačne odvážnejšie a kreatívnejšie, akoby išli viac svojou cestou a menej riešili trendy. V ich oblečení sa odráža vplyv obľúbených miestnych návrhárov: napríklad dáma s obrovskými koráľmi a vrstveným štruktúrovaným oblečením vyšla z prehliadky Sassona Kedema, ktorý razí cestu architektonického poňatia módy. Celkovo vládla počas fashion weeku až fanúšikovská nálada, na jednotlivé prehliadky návrhárov prichádzali ich klienti, priaznivci, spolupracovníci a prehliadky neraz končili vášnivými standing ovation. Guest listy a organizáciu konkrétnych prehliadok riadili PR agentúry, v ktorých robia extra štýloví a extra ,cool‘ mladí ľudia (slečna v čiernom klobúčiku), ktorí neustále reprezentovali, kým módne novinárky (slečna v overale), ktoré v areáli strávili celý deň, to zobrali pohodlno-pracovne. Ja som sa k nim pridala, dlhé šaty z mäkkej bavlny od Ady Pojezdálovej boli na túto príležitosť ideálne. Vedeli ste, že žiadny medzinárodný módny titul nemá izraelskú mutáciu? Keď som sa o tom rozprávala so študentmi Shenkar College, presviedčali ma, že to má jediný dôvod: nikto by ich v Izraeli nekupoval, Izraelčania vraj neradi sledujú medzinárodné trendy a zásadne nenosia to, čo je práve moderné, radšej idú cestou vlastného štýlu. Sympatické :-).“


23

let na trhu

 VZÁJEMNÁ KOMBINOVATELNOST ORIGINÁLNOST NADČASOVOST

 Výtvarnice Zdeňka Kuřitková klade důraz na precizní krejčovské zpracování, originalitu a kvalitu použitého materiálu. Na výrobcích je velký podíl ruční práce, jako je háčkování, ruční i strojové pletení, různé druhy aplikace nebo patchwork. Oděvy barví ručně, každý kousek jednotlivě. Přírodní materiály, jako bavlna, len, přírodní hedvábí či viskóza, doplňuje pro elastičnost lycrou. Modely jsou tedy nejen elegantní, originální, ale i příjemné na dotek a pohodlné. Pravidelně se účastní mezinárodních veletrhů Styl-KABO v Brně a InNaTex ve Frankfurtu nad Mohanem – bio veletrhu zaměřeném na přírodní materiály. Inspiraci čerpá i na módních veletrzích v Paříži, Miláně a Madridu, které navštěvuje každoročně jako host. S tamními vystavovateli také spolupracuje. Výrobky naleznete v obchodní síti po celé České republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku i Francii.

DENY Zdeňka Kuřitková, Masarykovo nám. 10, 695 01 Hodonín, Česká republika Tel.: +420 723 96 41 42, e-mail: deny.zk@seznam.cz, www.deny-zk.cz


Zľavy

Podľahnite jarným a letným trendom!

WWW.DANEA.SK

Zľavy

30–50

%

Predajne: ● Aupark Bratislava ● Avion Bratislava ● Polus Bratislava ● Eurovea Bratislava ● Mickiewiczova Bratislava ● Kyjev Bratislva

Kolekcia jar/leto 2013

30 % Sieť našich predajní v HM TESCO: ● Zvolenská cesta 8, 974 05 Banská Bystrica ● Košická 3, 010 31 Žilina ● Bratislavká cesta 4345, 903 01 Senec ● Drevená 762/2, 924 01 Galanta ● Panónska cesta 25, 831 04 Bratislava ● Nitrianská cesta 111, 940 67 Nové Zámky ● Veterná 40, 917 01 Trnava Galeria ● Teplická cesta 3, 058 01 Poprad ● Košická 6, 080 01 Prešov ● Trolejbusová 1, 040 01 Košice


BEAUTY

foto: gorunway


PAPUA BILAS Lukáš Vrtílek Angie Anggoro make-up: Nastia Dekinova modelky: Nastia Dekinova, Alyona Simonova, Kyoung Kim foto:

st yling:

LASTÚRY SA TU CENIA VIAC AKO ZLATO. PSIE ZUBY SA DEDIA AKO RODINNÉ BOHATSTVO. KOSTI MŔTVYCH PRÍBUZNÝCH A NEPRIATEĽOV SA NOSIA, ABY PRINIESLI SPIRITUÁLNU SILU DUCHOV. PAPUA.


beauty/trends

1

CATRICE LASHES TO KILL

S posledným prírastkom do úspešného radu maskár Lashes To Kill sa dá hravo dosiahnuť efekt umelých rias. Jemné nylónové vlákna sa uchytávajú priamo na riasach, spevňujú ich, vytvárajú ultra objem a vzhľad s ozajstným „wow“ efektom. www.catrice.eu

Max Factor Clump Defy

Nová maskara Clump zahustí vaše riasy a vrstvou po vrstve dosiahnete až o 200 % krajší objem. Riasy pritom zostanú nádherne oddelené a výrazné, bez vzniku zlepencov. Jedinečný efekt umožňuje kefka na báze inovačnej technológie s rovnomerne rozloženými štetinkami. Technológia zaručuje bohaté zafarbenie rias a mega objem s pôsobivým výsledkom.

moschino

louis vuitton

2

3

Dior Addict Lip Maximizer

V kolekcii leto 2013 prináša značka Dior marhuľovú verziu kultového prípravku Dior Addict Lip Maximizer. Aplikujte ho ako starostlivosť, ktorá vyplní vaše pery počas dvoch týždňov, alebo ho noste denne na dodanie lesku. 4

CATRICE SKIN FINISH

Luxusný kompaktný púder s jemnými rozjasňujúcimi čiastočkami nádherne zmatní pleť! Zamatovo jemné zloženie je mimoriadne príjemné a zanecháva pocit hladkej a hebkej pokožky. www.catrice.eu

L‘Oréal SUPERLINER GEL Intenza 5

michael kors

Luxusná gélová textúra, 24 hodín intenzívnej farby. Na štetec naberte malé množstvo gélu. Úzko hranou štetca vytvorte vo vnútornom kútiku tenšiu linku a smerom do vonkajšieho kútika využite celú plochu štetca a linku rozširujte. Ak si nie ste istá v tvorbe liniek, môžete začať s vytvorením bodiek, ktoré následne spojíte.

marc jacobs

marc jacobs

2

«SIXTIES»

4 1 3

To najlepšie z líčenia šesťdesiatych rokov, zamatová pleť, výrazné obočie, nahé pery a nevinné srnčie oči. To všetko sme mohli vidieť na šou Marc Jacobs. A či už to bolo zvýraznenie očí tmavými a farebnými tieňmi v záhyboch viečok u Michael Kors, symfónia pastelov u Louisa Vuittona alebo obrovské riasy na prehliadke Moschino, šesťdesiate roky sa stali dekádou, ktorá najviac ovplyvnila všetky štyri týždne módy.

Mikrotrend:

versace

VZRUŠUJÚCE RIASY gucci

168

Husté, ženské, vzrušujúce a úplne očividne umelé, takými riasami sa rozhodli doplniť look Versace, Gucci, Giorgio Armani a Moschino. Predstavujú protiklad a zaujímavé doplnenie ešte výstrednejším prvkom ovplyvneným deväťdesiatymi rokmi.

5


michael kors

169

gereth pugh

christian dior

giles

1

2

«PRIMÁRNE FARBY» Na mólach vzdali mnohí dizajnéri poctu primárnym farbám použitím purpurovo ružovej, tyrkysovo modrej a kanárikovo žltej pri líčení pier aj očí. Podstatou sú sýte farby, ktoré nedovolia, aby spod líčenia presvitala pokožka. Inšpiráciou vám môže byť Moschino Cheap & Chic, Marrimekko, Christian Dior, Gareth Pugh a Michael Kors. Osobitnú pozornosť si zaslúžila ružová vo všetkých svojich obmenách. Viečka a riasy pokryté cyklámenovou uviedla Donna Karan, fuksiová si našla svoju cestu na pery u Giles a Dries Van Noten a žuvačkovo ružová zdobí líčka, viečka aj pery u Topshop Unique. Líčka v odtieni ružovej oživili look aj na prehliadkach Bottega Veneta a Marni, zatiaľ čo dievčenskú lastúrovo ružovú zvolili na pery u Chanel.

1 Clinique A Different Nail Enamel for Sensitive Skins

Vedeli ste, že sa denne dotkneme svojich očí až 200-krát? Vedeli ste, že lak na nechty môže na citlivej pleti okolo očí spôsobiť podráždenie či dokonca kontaktnú dermatitídu? Clinique prichádza s inováciou. S lakom, ktorý bol dermatologicky aj oftalmologicky testovaný a jeho zloženie minimalizuje senzitivitu pleti. 2

DIOR 5 COULEURS

Kontrastujúce textúry a výrazná farebnosť. Známa paletka očných tieňov 5 Couleurs sa ponorila do hlbokej lagúny (374 Blue Lagoon), a zároveň imituje lesk pávieho peria (434 Peacock). Dve tropické interpretácie pre hviezdu letných nocí.

Skin in Balance Mineral Hydratačné fluidum 3

3

Séria Skin in Balance MINERAL ponúka produkty s jedinečnou kombináciou účinných látok pre zdravú a čistú pleť bez akné. Okrem ďalších účinných látok obsahuje antibakteriálne mikrostriebro, zinok posilňujúci obranyschopnosť a protizápalový extrakt z olivových listov. Je bez pridaných farbív, parafínových a silikónových olejov. www.naturprodukt.sk

Mikrotrend:

PASTELOVÉ OMBRÉ

4

Smelo sa pohrajte s farbami a skúšajte nové veci, túto sezónu je in všetko netypické a novátorské. Farby sa objavili tam, kde by ste ich nikdy nečakali a ombré prešlo z vlasov aj na očné viečka.

4

5

Lancôme Hypnôse Palette

Táto paletka očných tieňov sa stala revolúciou vo svete farieb vďaka inteligentnej mokrej technológii. Tá prispieva k rozptýleniu farebných pigmentov pomocou tekutiny. S jej vyparovaním zostáva na pleti maximálne koncentrovaná farba s rovnomerne rozloženými perleťovými pigmentmi. 5

YVES ROCHER GRAND ROUGE

Podľahnite neodolateľnej zmyselnosti rúžu Grand Rouge. Dokonale spája intenzívne farby s jemnou starostlivosťou o pery. Zloženie obsahujúce olej z kamélie sa do pier ľahko vstrebe a vyhladí ich. Pery sú zvodne lesklé a farba vydrží dlhé hodiny.

MAX FACTOR Colour Elixir Giant Pen Stick 6

peter som

peter som

6

4

Novinka kreatívneho líčenia, farba na pery vo forme maxi ceruzky, ktorá vyniká bohatou sýtosťou pigmentov a precíznou špičkou pre bezproblémové nanesenie. Nie je matná, ani krémová, nie je to balzam a ani lesk. Je veľmi moderná a dodáva farbu a šťavnatý lesk, jedinečný svojou textúrou aj efektom.


beauty/trends

1 GOSH LIFT OFF THE DAY EYE MAKE-UP REMOVER LOTION

Odlíčovač očných kontúr jemne a efektívne odstraňuje očný make-up, pričom pleť hydratuje. Je vhodný aj pre osoby s citlivými očami a kontaktnými šošovkami. Neparfumovaný. 2

Lancôme Khôl In Love

Na oslavu jari prináša Lancôme tri výrazné očné linky: intenzívnu tyrkysovú, bez ktorej sa skrátka nezaobídete, spolu s tmavofialovou a svetločokoládovou. Všetky tri majú neuveriteľne krémové a farebne sýte zloženie. fendi

Jediným ťahom dodáte vašim očiam úchvatný pohľad. 3

CATRICE LONGLASTING

Dlhotrvácna, vodeodolná, vysoko pigmentovaná ceruzka na oči zaručuje tenké a precízne očné linky. Vďaka hladkej textúre sa veľmi jednoducho a presne aplikuje. Súčasťou ceruzky je strúhadlo. www.catrice.eu

Očná linka s hodvábnou textúrou na presnú a dômyselnú linku. Inovatívne zloženie je založené na olejovej báze a ľahkom flex polyméri. Kým oleje premieňajú textúru na jemnú a kĺzavú čo zaručuje lesk a zmyselnosť, ľahký flex polymér podporuje

giorgo armani

dolce&gabanna

4 L‘Oréal SUPERLINER SILKISSIME

flexibilitu, ale tiež vysokú odolnosť. 5 L‘Oréal SUPERLINER BLACKBUSTER

Extrémna a intenzívna očná linka s pozoruhodne čiernou farbou. Ľahko sa nanáša a vydrží osem hodín. Ideálna na tvorbu najodvážnejších lookov, ktoré môžete zhliadnuť na prehliadkových mólach.

marimekko

donna karan

2

3 1

«GRAFICKÁ A ORGANICKÁ LINKA» 4

Grafickú očnú linku posilňujú v roku 2013 výrazné farby – krikľavo oranžová, biela a modrá. Pre vytvorenie dych vyrážajúceho výrazu sa inšpirujte u Dolce & Gabbana, Ohne Titel a Fendi. Grafická linka je tu už od jesene, no niektoré módne domy ju posunuli do nového rozmeru, organického. Dáva vyniknúť prirodzenému tvaru oka napríklad u Acne, Giorgio Armani a Marimekko. Pigmentom nabitú linku majú aj Donna Karan, Jérôme L‘Huillier a Véronique Branquinho. Myšlienka je jednoduchá, zladiť linku s tieňmi. Ako na to? Zmiešajte surové pigmenty s priehľadnou maskarou a naneste ju rovno na riasy.

Mikrotrend:

stella mccartney

SPODNÁ LINKA lanvin

170

Nadväzujúc na trend deväťdesiatych rokov, ktorý v móde aj líčení stále pretrváva, upriamili make-up artisti svoju pozornosť na spodné viečko. Výstredná linka rozmazaná pod okom sa objavila na prehliadkach Lanvin, Diane von Furstenberg, 3.1 Phillip Lim a Christopher Kane, zatiaľ čo jediným zábleskom farby na šou Stella McCartney bol záblesk zelenej pod očami modeliek. Výrazný look u Fendi zabezpečili farebné pásky z tkaniny nalepené na mieste spodnej linky.

5


DVOJFAREBNÉ

1

Tento look funguje najlepšie s rúžom zamatovej textúry – s príliš lesklým budete vyzerať, akoby ste krvácali, s príliš matným by ste pôsobili ako otrávená. Naneste na celé pery ružový odtieň a naň potom do stredu koralový. Prstami zjemnite okraje.

«MATNÉ PERY» Či už je to zamatový purpur u Burberry Prorsum, koralová u Missoni alebo vibrujúca fuksia u Giles, jediný dovolený spôsob nosenia výrazných farieb na perách je túto sezónu rúž s matnou textúrou. 1 Clinique Chubby Stick INTENSE

Rúž Chubby Stick Moisturizing Lip Colour Balm práve prichádza s niečím navyše... INTENSE. Nový produkt s inovovaným zložením na intenzívnejšie krytie s výraznejšou farbou. (18 €)

Holly Fulton

Mikrotrend: missoni

burberry prorsum

Prabal Gurung

171

2

2

CATRICE ULTIMETE COLOUR

Vysoká pigmentácia, záplava farieb, dokonalé krytie, krémová textúra a dlhá trvácnosť. Nové matné odtiene rúžu na pery Ultimate Colour prinášajú farbu vo svojej plnej kráse, ktorá trvá a trvá. www.catrice.eu

PŘIJĎTE VYZKOUŠET ZUBNÍ KLINIKU, KDE TO NEBOLÍ! …ABYSTE SE MOHLI SMÁT Poskytujeme komplexní zubní péči pro celou rodinu: Preventivní stomatologie Dentální hygiena Estetická stomatologie (bílé výplně, inlay, onlay, fazety) Bělení zubů Dětská stomatologie Protetické práce (celokeramické korunky, můstky) HealOzone Parodontologie Ortodoncie Mikroskopická endodoncie Stomatochirurgie Ošetření v analgosedaci Implantologie Digitální RTG Akutní ošetření bolestivých stavů Pohotovost o víkendech a svátcích

Spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami. Pštrossova 10 | 110 00 Praha 1, tel: +420 221 595 000 | E-mail: marketing@medical.erpet.cz pohotovost o víkendech a svátcích | tel: +420 724 511 547 www.erpetmedical.cz


balmain

beauty/trends

1

CATRICE ABSOLUTE NUDE

Šesť telových odtieňov v jednom balení. Jemná textúra a vysoká pigmentácia vytvára prirodzený vzhľad nalíčených očí. Paletka je ideálna aj na líčenie v štýle „smokey eyes“. www.catrice.eu 2 ESTĒE LAUDER BRONZE GODDESS

Gélový púder v odtieni Heat Wave rozjasňuje pleť a dodáva jej sexy tlmenú žiaru. Možno ho ľahko miešať a vrstviť, čím vytvoríte jemný alebo intenzívny perleťový vzhľad. Púdrový bronzer Bronze Goddess obsahuje jemnú perleť, ktorá odráža svetlo. Vrstvením môžete tvári dodať dotyk hrejivosti alebo dramaticky zvýrazniť jej kontúry. Tento hodvábne jemný púder, ktorý je teraz k dispozícii v novom rozšírenom rade, možno nanášať na tvár, ramená alebo dekolt. 3 ANNEMARIE BÖRLIND ENERGIZER

Tento vitamínový koktail z extraktu zo sicílskeho pomaranča a karoténového oleja stimuluje v pleti tvorbu kolagénu a dodáva jej intenzívnu vlhkosť. Ideálny je aj ako podklad pod make-up. Jeho zloženie je na prírodnej báze, bez konzervačných látok. (19,50 €) www.annemarie.sk

Clinique Even Better Compact Makeup SPF 15 valentino

alexander mcqueen

4

Tento ľahučký, krémový make-up bol vyvinutý na zakrytie nejednotného tónu pleti. Okamžite znižuje viditeľnosť odlišne sfarbených miest na pokožke a súčasne pri dlhodobejšom používaní pleť úžasne rozjasňuje. (36 €)

«PREPRACOVANÝ MINIMALIZMUS» Hoci minimalizmus ovládal mnohé z prehliadkových mól, jasné a sýte farby sa tiež dostali k slovu. Na šou Miu Miu sme videli dramatické šarlátové očné tiene nanesené ako hrubá linka siahajúca až za kútiky očí, zatiaľ čo na Kinder Aggugini mali modelky oči nalíčené niekoľkými žiarivými odtieňmi až tesne pod obočie. Naopak look s bledomodrými perami, ktorý vytvoril Val Garland, sa stal stredobodom pozornosti na Mary Katrantzou. Napriek všetkým úžasným sýtym farbám by sme vám však na bežné nosenie radi odporučili pastelové odtiene. 3

1

2

Mikrotrend:

alexander wang

PERLEŤOVÉ ODLESKY alberta ferreti

172

S lúčmi slnka sa v plnej sile vracajú perleťové odlesky pokožky. Elegantný nahý vzhľad s prídavkom zmesi perleťových, zlatých a béžových pigmentov sme videli na prehliadkach Alexander Wang alebo Alberta Ferretti. 4


173

costello tagliapietra

«ZDRAVÁ FARBA»

blumarine

marni max-mara

bottega veneta

suno

Pri nahom líčení môže spôsobiť rozruch aj lícenka. Pre maximálny efekt ju veľkoryso aplikovali Burberry Prorsum, Blumarine a Costello Tagliapietra. Naneste si ju na celé lícne kosti, prípadne až na očné viečka, kde intenzívnejšia farba prehlbuje pohľad. Veľkému návratu sa teší bronzer, ktorý dostal po niekoľkých sezónach opäť zelenú a prejavil sa ako výrazný trend. Pokojne siahnite po odtieňoch jantáru, terakoty a okra, ale pre ultra zdravý vzhľad pleť najskôr dokonale hydratujte. Slnkom prežiarenú pleť nám ukázali Alberta Ferretti, Antonio Marras, Max Mara a Suno.

2

1

3

1

4

1

EGYPT POWDER – MIJA J EGYPTSKÁ HLINKA

Blahodarné účinky a efekt prirodzeného opálenia. Práve pre tieto vlastnosti je vyhľadávaný už dlhé roky. Staršia generácia si ešte pamätá prírodný púder, ktorý sa predával v Oriente pod názvom Luxor podľa mesta, kde sa ťaží. Dnes je pod názvom Egypt powder opäť na trhu... Tento „zázrak Egypta“ je prírodný púder obohatený o minerály s blahodarnými účinkami. Je určený aj na problematickú pleť, hojí akné a zároveň upokojuje citlivú pokožku. Je transparentný, prispôsobuje sa typu pleti a zároveň vytvára efekt prirodzeného opálenia. Pokožku nevysušuje a udržiava ju pružnú, vláčnu a zároveň kryje jej nerovnosti. Je vhodný pre každý typ pleti. Už v dávnych dobách kládli Kleopatrini vychýrení alchimisti velký dôraz na spôsob uskladnenia. Zistili, že v hlinených nádobách ostal zázračný prášok plnohodnotným najdlhšie a zachoval si všetky svoje vzácne vlastnosti. Rovnako sa uskladňuje aj dnes, čím sa odlišuje od inych púdrov. www.mija-powder.sk

DIOR SKIN NUDE TAN

Slnkom pobozkaná žiarivá tvár a nepatrný krycí účinok. BB krém s ľahučkou textúrou unifikuje a prežaruje tvár pomocou zdravého jasu prvých letných dní. Ďalším prípravkom, ktorý jednoducho musíte mať, je Diorskin Nude Tan Paradise Duo, ktorý kombinuje bronzujúci púder a lícenku v jednom. Meniaci sa a trblietavý púder presvetlí pleť a dodá jej maximálny jas. 2

ANNEMARIE BÖRLIND RAD AQUANATURE

24h hyalurónový hydratačný krém a hyalurónový očný krém viažu v pleti veľké množstvo vlhkosti a vypĺňujú jemné línie a vrásky. Dôkazom hydratačných účinkov krému je aj ocenenie Reformhaus produkt roku 2013! Klinické štúdie dokazujú, že po 28 dňoch používania krému je hydratácia pleti zvýšená o 40,1 %. Krémy Aquanature sú na prírodnej báze a bez chemických prísad. (34,50 €) www.annemarie.sk 3

YVES ROCHER ANTI-AGE GLOBAL

Starostlivosť proti vráskam na suchú pleť bojuje proti hlavným známkam starnutia pleti: prehlbovaniu vrások, ochabnutiu a nedostatočnej hydratácii pleti, strate jej hustoty a objavujúcim sa vačkom a kruhom pod očami. Po aplikácii je pleť každým dňom mladšia, vyživená, viditeľne spevnená a žiari krásou. Zloženie obohatené o vzácne oleje je nemastné, ľahko sa roztiera a je dokonale prispôsobené na suchú pleť. (34 €) 4

Lancôme Blush In Love

Táto nová tvárenka vibrujúca farbami s jemnými perleťovými odleskami je rovnako ako jej puzdro skrášlená motívom toile de Jouy. Nájdete ju v dvoch odtieňoch tak, aby lichotila všetkým typom pleti. Pêche Joue-Joue je koralový odtieň, ktorý nádherne zahreje svetlú pleť, zatiaľ čo Pommettes d‘Amour obsahuje zmes fuksiového a pomarančového odtieňa, ktorá okamžite rozjasní tmavšie tóny pleti.


beauty/trends Mikrotrend:

text SLÁVA ŠTEFANCOVÁ foto HENKEL, GORUNWAY, L´ORÉAL

174

M MOKRÉ VLASY

derek lam

alexander wang

jason wu

Ak ste dušou rebelantka, sstavte na trend videný na prehliadkach Alberty Ferretti, Christophera Raeburna a Giambattistu Rae Valliho – mokré vlasy. V Efekt mokrých vlasov najviac vynikne na krátkych účesoch. Androgýnnosť tohto stylingu styling rozbijete napríklad výrazným červeným rúžom, ako nám ukázal rú Jason Jas Wu. Preppy verzia tohto trendu má objem pri korienkoch, zvyšok vlasov korie je nahladko zafixovaný smerom dozadu.

2

1

4 emilio pucci

3

«SUPER ROVNÉ» Rovné a hladké vlasy sú späť, ako nám ukázali Lacoste či Derek Lam. Oplatí sa teda investovať do kvalitného oleja, ktorý vlasom dodá jemnosť a lesk. Ak vás omrzia rozpustené vlasy, inšpirujte sa prehliadkou Emilio Pucci a zopnite si vzadu dva postranné pramienky vlasov. Predtým ich však zatočte a jemne prepleťte. Nosí sa aj cestička v strede s tým, že si vlasy uhladíte za ušami, ale necháte si vpredu po stranách pramienok vlasov.

1

2

Mikrotrend:

prada

STRAPATÁ OFINA

Ofina ako jeden z trendov minulého obdobia zostáva, no v novej, divokejšej podobe. Modelky na prehliadkach Prada a Miu Miu zaujali strapatými ofinkami.

schauma fyto-kofein

Schauma vyvinula receptúru s inovatívnym komplexom Fyto-kofeínu, ktorý spája rastlinné výťažky a kofeín. Posilňuje vlasové vlákna zvnútra a aktívna zložka kofeín stimuluje faktory rastu vlasov zlepšením výmeny výživných látok v korienkoch.

redken smooth lissage

Ak túžite po úplne rovných vlasoch, siahnite po uhladzujúcom sére a ochrannom balzame Redken. Vlasy ochránia pred „skrepovatením“ a vlhkosťou. Mlieko sa nanáša na vlhké vlasy, sérum môžete použiť aj na suché vlasy. 3

color mask

Starostlivosť proti vráskam na suchú pleť bojuje proti hlavným známkam starnutia Color Mask je prvá farba na vlasy od Schwarzkopf, ktorá sa nanáša ľahko ako vlasová maska. Stačí zmiešať emulziu a farbiaci krém v priloženom tégliku a pretrepať. Vznikne tak farba krémovej konzistencie. 4

L'oréal nude touch

Sprej Natural Finish z radu Nude Touch so silnou fi xáciou je výborný na dlhodobý styling dodávajúci vlasom lesk. Dokonalú fi xáciu na dotyk nepocítite!


175

SCHWARZKOPF LOOKS 2013 big bob

1

chloé

Staromódny Big Bob? Ale kdeže! Je určený pre ženy, ktoré rady experimentujú s dĺžkou a s objemom. Natupírovaním a stočením dlhých vlasov do tvaru nepravého mikáda vytvoríte horizontálny objem. Účesu dodajú sviežosť svetlé farby od odtieňa kukuričného poľa po dubové drevo.

farbami nabitý sleekcolor

2

Svet hýri farbami. Mnohofarebné melíry a zafarbené končeky ulahodia ženám milujúcim príležitosti ukázať svoj vlastný, nezameniteľný štýl. Účes vyzerá najlepšie s cestičkou v strede, s extra dlhými vlasmi a ultra leskom, prípadne v kombinácii s asymetrickým strihom.

rozprávkový gloss

3

chloé

valentino

Účes ako princezná alebo Snehulienka sa hodí nielen do rozprávky, ale aj do reálneho biznis sveta. Je pre ženy so silnou osobnosťou, ktoré sa neboja dať najavo svoju ženskosť. Vlasy voľne padajú na ramená, potrebujete len zopár natáčok či kulmu. Nakoniec pridajte lesk. Tmavé farby dodávajú tomuto štýlu silu a odvahu. 4 žiarivý fringer

gucci

gucci

ralph lauren

Od medenej cez ostrú krvavú až po tehlovočervenú. Tento trend pre moderné ženy robí zvláštnym široká, do rovna a hranato odstrihnutá ofina. Korienky vyfúkajte na okrúhlej kefe, aby získali objem. Dĺžku vyrovnajte pomocou žehličky.

1

«ZAKRYTÁ ŠIJA» Najlepším priateľom ženy túto sezónu je vraj nízky drdol zapnutý tesne nad krkom. Ukázali ho Chanel, Versace, Givenchy, Gucci, Valentino alebo Ralph Lauren, ktorý ho zdokonalil cestičkou v strede. Na bežné nosenie je vhodný aj nízky konský chvost. Na tento ležérny štýl stavili Alexander Wang, Chloe, Dior a Etro.

2

Mikrotrend:

giorgio armani

marc jacobs

GLAMOUR Retro glamour účesy neobišli prehliadky Armaniho či Marca Jacobsa.

3

4


176

Beauty/hairstyle Splňte si svůj sen

– krásné zdravé vlasy a dokonalá pleť jsou Vaši vizitkou! SALON PAPILON JE PILOTNÍM PROJEKTEM KONCEPTU L´OREAL PROFESSIONNEL – HAIR EXPERT STUDIO – ZCELA NOVÝ PŘÍSTUP K VLASOVÉ PÉČI. NA PRVNÍM MÍSTĚ JE VŽDY INDIVIDUALITA ZÁKAZNÍKA – TÝM ODBORNĚ PROŠKOLENÝCH SPECIALISTŮ SPLNÍ I TĚM NEJNÁROČNĚJŠÍM ZÁKAZNÍKŮM JAKÝKOLI POŽADAVEK OHLEDNĚ VLASOVÉ PÉČE, DOKONALÉHO STYLINGU A KREATIVNÍ TVORBY ÚČESŮ.

TOUŽÍTE PO ZMĚNĚ? HLEDEJTE INSPIRACI V NAŠÍ NOVÉ KOLEKCI PROMĚN! Naši stylisté vám ochotně poradí, proměna bude vždy respektovat vaši osobnost – barevná typologie, česání, barvení, melírování, líčení – vše pro dokonalou změnu vašeho outfitu – svěřte se do rukou odborníků a výsledek předčí vaše očekávání! V nabídce i kompletní proměny včetně wellness programu, redukčních balíčků a výživového poradenství.

S

amozřejmostí je odborné vlasové poradenství, doporučení vhodné vlasové kosmetiky. Vaše vlasy jsou něco osobního. Ve skutečnosti jsou tak individuální jako otisky vašich prstů. Harologové to vědí. Absolvovali speciální odborná školení a získali tak znalosti jak pečovat o vaše vlasy a vlasovou pokožku a jak je léčit. Nabízejí vám profesionální odbornou radu a péči „na míru“ na základě vlasového testu a analýzy vlasové pokožky. Do přípravků, které si zakoupíte domů vám Harologové mohou přimíchat aditiva (doplňkové látky) a esenciální exotické extrakty, které jejich působení zesílí a vašim vlasům dodají požadovaný individuální účinek – toto je exkluzivní služba, kterou vám může poskytnout pouze vyškolený Harolog. Harologové pracují s vaším zevnějškem, ale také vědí, že krása pochází zevniř. Jako součást celostního přístupu jsou proto v Harologi portfoliu také doplňky výživy, které vašim vlasům, pokožce a nehtům přinesou nejlepší možný užitek.

Krásné zdravé vlasy? Objevte vědu o kráse, objevte harologi.

NOVINKA ZE ŠVÉDSKA KONEČNĚ U NÁS!


KOLEKCE PROMĚN JARO/LÉTO 2013 OSOBITÝ, DOKONALE PROVEDENÝ OUTFIT

komplexní služby péče o tělo Salon PAPILON nabízí ve svých studiích pestrou paletu vzájemně se doplňujích služeb péče o tělo kadeřnictví – L‘Oreal Hair expert stuido vlasová analýza harologi profesionální Kosmetické služby – ošetření přírodní kosmetikou Chris farell neinvazívní liposukce – kavitace trvalá epilace E-light – laserové ošetření pleti solar stuido – profesionální vertikální a horizontální solária vibro plate – kondiční cvičení na dkn xg10 – přetížení až 10 G individuální redukční a ozdravné programy Styling, líčení : Veronika Herynková | models: Jaroslava Sýkorová, Josef Krč, Daniel Mrozek | foto: Pavel Štědrý | salon: studio papilon

STUDIO PAPILON BUDĚJOVICKÁ 1126/9 PRAHA 4 - PANKRÁC TEL.: +420 241 732 104 KOMENSKÉHO 1894, VLAŠIM TEL.: +420 317 847 534

WWW.STUDIOPAPILON.CZ | INFO@STUDIOPAPILON.CZ


text JANA ZAJASENSKÁ foto KATEŘININ ARCHÍV

178

beauty/interview Kateřina Brans:

ˇ „Nekdy bych

ˇ ˇ se chtela stípnout, jestli to není jen sen.“

KDYŽ JÍ BYLO ASI ŠEST LET, ZAUJALA JI FOTKA Z KOSMETICKÉHO SALONU. OBLIČEJ S PĚKNOU VRSTVOU MASKY DOKONALE NANESENOU ŠTĚTCEM. NĚCO JI NA TOM FASCINOVALO. TO PRÝ ALE BYLA V JEJÍM DĚTSTVÍ K LÍČENÍ NEJBLÍŽE. BAVILA JI SPÍŠ AUTÍČKA, LEZENÍ PO STROMECH A SAMOZŘEJMĚ CHTĚLA SVĚT BEZ VÁLEK A CESTOVAT. PŘESTO, ŽE UŽ NA ZÁKLADCE PATŘILO K JEJÍM OBLÍBENÝM PŘEDMĚTEM KRESLENÍ, CHEMIE A TECHNIKA, NA MAKE-UP ANI NEPOMYSLELA.

D

okonce se sama nikdy moc nelíčila a šla studovat chemii a technologii na střední i vysokou školu. Jak říká, kreslení, barevná kompozice spolu s chemií a technologií jí nikdy nepřišly od sebe vzdálené. Vždy ji bavilo experimentovat, míchat a vytvářet nové textury a odstíny, co se odráží i v jejím běžném životě. Češka se záhadným jménem dnes líčí topmodelky s elitním týmem make-up artistů po celém světě. Možná ale nezůstane „jenom“ u toho. Laboratoř a výzkum ji začíná zase přitahovat a skloubení jejího vzdělání se současnou prací vůbec nevylučuje. Já jsem ji prvně potkala v backstage přehlídky Prada v Miláně a pak taky při focení Michaely Kocianové pro naši titulku. Kateřina Brans.

vání s fotografy mi z této agentury nabídli zastupování, což bylo samozřejmě úžasné, protože šlo o jednu z nejprestižnějších agentur v Nizozemsku. Momentálně pracuješ v týmu jedné z nejuznávanějších make-up artistek na světe, Pat McGrath. Jak ses k ní dostala? Po čtyřech letech v agentuře mi byla nabídnuta možnost asistovat Petru Philipsovi v Paříži a v Miláně. Z toho se nakonec vyvinuly další čtyři roky, kde jsem byla součástí jeho hlavního týmu. Jelikož je kreativním ředitelem divize beauty u značky Chanel, měla jsem možnost se podílet na krásných kreativních přehlídkách, jako například Alexander McQueen, Fendi a samozřejmě Chanel. Po osmi letech jsem opustila agenturu a tak i tým Petra Philipse. Další sezonu jsem začala pracovat u Pat McGrath a teď to jsou tři roky. Spolupráce s ní je úžasná. Někdy si připadám, že bych se chtěla štípnout, je to sen, o kterém jsem si nikdy nedovolila ani snít. Je to moc příjemná zkušenost, i když je to někdy hodně únavné. Osobně považuji za nejdůležitější, že se pořád rozvíjím a inspiruji ve spolupráci s profesionály s dobrou energií. Není to absolutně žádná rutina, spíše naopak. Jediná věc, co se opakuje, jsou tři módní týdny – New York, Milán, Paříž. To mi ale vyhovuje. Člověk si tak může uchovat trochu pravidelnosti v tomto nepravidelném pracovním rytmu, protože termíny jsou známé už rok předem.

Vážím si toho, že jsem mohla věci vidět i z té druhé strany a jsem potěšena zjištěním, že na „vršku“ pracují taky normální lidé.

Pocházíš sice ze Železného Brodu v severních Čechách, ale delší dobu žiješ v Nizozemsku. Projevil se tvůj zájem o make-up až tam, jak to bylo? Po dokončení vysoké školy v Praze jsem odešla za mým teď už manželem do Nizozemska, kde jsem nějakou dobu pracovala v oboru chemické technologie. Jednoho dne jsem v holandské Elle četla o uznávaném make-up artistovi, který si také založil agenturu a školu líčení v Amsterodamu. To mě zaujalo a po tříměsíčním kurzu mě to pohltilo natolik, že jsem nemohla pořádně ani spát, pořád jsem myslela jenom na líčení. Sama jsem byla překvapená, jak mě to zaujalo… Po velmi kreativním roce testo-


179

Jak vnímáš rozdíly mezi těmito třemi městy? New York je ve své podstatě komerčnější. Několikrát jsem byla v Londýně. Tam je také příjemná energie, i když organizace je trochu chaotičtější. Milán mi přijde barevnější, ženštější v italském významu slova. Paříž je, dovolila bych si říct, také velmi ženská, ale elegantnější, serióznější, sofistikovanější. Mezi mé oblíbené přehlídky v Miláně patří Prada, Jil Sander, Gucci, Bottega Veneta. V Paříži to je Dior, Miu Miu, Yohji Yamamoto, Haider Ackermann, Louis Vuitton, Lanvin, Stella McCartney a ještě pár dalších. Liší se nějak trendy v líčení v jednotlivých městech? V New Yorku bylo líčení zaměřeno na hodně červené rty. To je známka komerce, ekonomického myšlení, zkrátka se to musí prodat. Oči k tomu většinou nahé nebo zlaté až bronzové stíny a řasenka. Mě osobně se kreativně asi nejvíce líbí Prada, Miu Miu. Na Dior přehlídce byl look založen na polepení očních víček štrasovými kamínky v různých tvarech. Bylo tam asi 70 modelek a každý make-up artista si mohl na svoji modelku zvolit a namíchat krémový podkladový oční stín a k tomu si vybrat vhodnou barvu kamínků tak, aby se to hodilo k šatům a typu modelky. Přišlo mi úžasné, že jsme dostali tu volnost. Výsledkem byly individuální barevné duhové nuance. Minulou sezónu (podzim/zima 2012 – 2013) byla zase Paříž a Milán velice gotická, což mě velmi překvapilo. Objevily se nové typy modelek s „edgy“ střihy vlasů v černé barvě. Naproti tomu, pro jemné blondýnky to nebyla nejlepší sezóna. Na Pradě se mi velice líbila grafika make-upu, i když to není zrovna styl líčení na večer. Byl to jeden ze silných trendů líčení té sezóny, temná, pochmurná gotika. Zajímalo mne, jaký bude trend následující sezóny. A přišel opak, jemná a subtilní ženskost je zpátky, i když mě to technicky přijde o hodně nudnější.


180

beauty/interview rovat a ovlivnit něčí radou nebo trendy, ale nakonec se podívejte upřímně do zrcadla a zhodnoťte, jestli se v tomto stylu líčení cítíte ve své kůži, protože to budete také vyzařovat.

To jsou trendy z přehlídek, co bys ale doporučila na denní líčení? Minulou sezónu byly silným trendem azurově až indigo matná elektrická modrá a výrazné barevné nebo matně černé grafické linky. Tento trend přetrvává a k tomu se přidala ještě zelená. To jsou energické barvy na léto. Vřele je doporučuji pro změnu denní rutiny líčení. Při výběru barevného odstínu a tvaru linky bych také doporučila se upřímně a kriticky podívat do zrcadla za denního světla. Tak si určitě vyberete styl líčení, který se hodí nejen k outfitu pro danou příležitost, ale také k odstínu vaší pleti a lichotí barvě vašich očí. Dalším trendem, který velmi přechází i do podzimu, jsou výrazné rty. Převažuje matná organická ovocná červená nebo fuksiově růžová. K výrazným rtům se nosí zbytek líčení takzvaně nahý. Postačí natočit řasy kleštičkami, nanést tmavě hnědou řasenku a přirozeně vykreslit obočí pudrovými stíny. Tváře oživíme přirozenou barvou krémové tvářenky, ku příkladu Pot Rouge v odstínu Fresh Melon nebo Powder Pink (oboje Bobbi Brown), doporučuji vklepat bříšky prstů do jablíček tváří. Pro přirozený efekt letního opálení se mi osvědčil Terracotta Bronzing Powder v odstínu 3 od Guerlain. Myslím, že nejdůležitější je si uvědomit, co se vám líbí, nebát se experimentovat, přizpůsobit daný look svým představám, protože nakonec vše zase odstraníte vatičkou. Určitě jsi nějak poznačená svou prací a sleduješ i líčení žen na ulici. Jsou chyby, které dělá mnoho žen a neuvědomujeme si to? Myslím, že po určité době si každý vytvoří takzvanou profesionální deformaci či úchylku;). Já tím moc netrpím, jsem hodně „open minded“. Škoda jen, že hodně žen slepě kopíruje někoho jiného, aniž by se samy zamyslely, jestli jim to opravdu lichotí. Někdy bych ráda mladé slečně s přehnaně vytrhaným obočím v nepřirozeném tvaru, které většinou už nedoroste zpátky a rozhodí celou symetrii obličeje, ukázala, jak docílí přirozeného obočí. To platí i pro permanentně tetované obočí. Asi nejčastější chybou je volba nesprávné barvy a textury make-upu, a to vedle faktu, že mnoho žen má dehydratovanou pleť s nadměrnou produkcí mazu. Správnou a kvalitní volbu péče o pleť považuji za esenciální, protože na nesprávně ošetřené plátno se nemaluje jednoduše... Je to jednoduchá rovnice, čím lepší pleť, tím hezčí obrázek. Já dávám přednost přirozené pleti, která dýchá, potřebuje i méně produktů a je více sexy. Respektuji, že každý má svou vlastní představu o kráse, jinak by to byl velmi nudný svět. Proto je důležité najít a naslouchat svému vlastnímu přirozenému instinktu a najít zdravé sebevědomí. Je velmi jednoduché nechat se zlákat ke kopírování druhých. Nechte se inspi-

4

2

6

8

Každé z nás se líbí jiné líčení a používá jiné produkty, je ale něco, o čem si myslíš, že by měla používat každá žena proto, aby byla krásná? Jak jsem se zmínila, asi na první místo bych dala sebevědomí, to se v tubičce neprodává, ale dá se mu právě volbou správných produktů dopomoci. Základem je čistá pleť. Nedám dopustit na čistící emulzi od Avene (1) na velmi citlivou pleť spolu s minerální vodou ve spreji. A vhodný a kvalitní krém. Mým osobním favoritem na hloubkovou hydrataci je organický hydratační krém Moisture Replenishing Day Cream od Jurlique (2). Pro velmi přirozený make-up používám Face and Body Foundation od MAC(3). Flíčky perfektně kryje Secret Camouflage od Laura Mercier (4). Na i ty nejtmavší kruhy pod očima se mi osvědčil Radiant Creamy Concealer od NARS (5). Mým nejnovějším favoritem je krémová tvářenka Convertible color v odstínu Gerbere od STILLA (6). Na zafixování make-upu používám opravdu bezbarvý pudr vhodný i pro tmavé odstíny pleti Infinite Pressed Powder od Cozzette (7). Pro mne jsou nepostradatelné kleštičky

Osobně považuji za nejdůležitější, že se pořád rozvíjím a inspiruji ve spolupráci s profesionály s dobrou energií. 5

na natočení řas od Kevyn Aucoin (8). Pro vystínování a orámovaní očí používám pudrové matné stíny Omega, Charcoal Brown a Carbon od MAC (9). Pro ješte výraznější definici obtáhnu oči tužkou od MAC v tmavě hnědé nebo černé (10). Šikovná je nová řasenka Le Volume de Chanel (11). Jednou vrstvou získáte přirozené řasy a pro výraznější líčení stačí dvě, maximálně tři vrstvy. Kdybych měla jmenovat tři oblíbené rtěnky, tak je to Scarlet Empress od NARS (12), Ruby Woo od MAC (13) a Lip Stain v odstínu Shy Pink od Laura Mercier (14).

7

3

A jaké produkty jsou podle tebe nevyhnutné pro profesionální práci? Velmi ráda používám proslavenou make-up houbičku beauty blender (15). Profesionálně se neobejdu bez BBU paletky s korektory a Artist Lip Palette se rtěnkami od Bobbi Brown. Základem jsou kvalitní, dobře střižené štětce, o které je třeba pečovat. Aromatický brush cleaner od Cozzette (16) je vyčistí, dezinfikuje, ošetří a ještě voní levandulí. 1


181

Pracovala jsi s mnoha zajímavými lidmi, je někdo, na koho vzpomínáš nejraději, nějak tě ovlivnil nebo inspiroval? Moje úplně první zkušenost s „vyšším módním světem“ byla v roce 2005. Mario Testino fotil v Amsterodamu pro italský Vogue L'Uomo. I když jsem dělala jen manikúru třem hochům a dvema slečnám, byl to nezapomenutelný den. Mario se se mnou začal najednou vybavovat. Sršela z něho pozitivní temperamentní energie. Mluvil plynule čtyřmi jazyky. Několik asistentů kolem mezitím kmitalo. Mario si potom zasedl za fotoaparát a fotil to. Po focení se s každým rozloučil osobně, i se mnou manikuriskou ;). Za pár dnů poté otvíral svou výstavu v Amsterodamu. Tak jsem se tam šla s kamarádkou podívat. Bylo tam narváno, chtěly jsme to vzdát a pak jsem zaslechla své jméno, no a to byl Mario. Jeho chování velmi obdivuji a respektuji.

12

9

Někdy bych ráda mladým slečnám s přehnaně vytrhaným obočím v nepřirozeném tvaru, které rozhodí celou symetrii obličeje, ukázala, jak docílit přirozeného obočí. Taky práce s Patrickem Demarchelier, s kterým jsme fotili lookbook Dior couture, po přehlídce byla úžasná. Velmi tichá a pohodová. Na Prada lookbook focení byl také velmi „down to earth“ příjemný tým. Po focení jsme se dali do hovoru a přišli jsme na to, že dva kreativní členové týmu žijí v Holandsku jako já. Trochu komická situace po třetí spolupráci. Ale není to vždy tak příjemné... Měla jsem možnost líčit designérku Stelly McCartney pro Interview Magazine. Fotografem byl Craig McDean. Celý tým dorazil opožděně, nikdo nepozdravil, nepředstavil se a ani se nerozloučili. Jednou v line-upu na přehlídce Ricka Owense byla šéfová make-upu na lokty s asistentkou stylisty… Nejčerstvější vzpomínky mám na Karolínu Kurkovou. Měla jsem možnost ji líčit v New Yorku pro českou Elle s mým oblíbeným týmem – Branislavem Šimončíkem a Janem Králíčkem. Plně si získala můj respekt svojí profesionalitou, tvrdou prací, nevyčerpatelnou energií, sympatickým humorem a všudypřítomnou kontrolou. Myslím, že to jsou klíčové vlastnosti k úspěchu, nejen v módním průmyslu. Podobnou zkušenost jsem měla na focení s Paulinou Pořízkovou. Velmi ráda také asistuji na přehlídkách, mimo jiné Val Garland, Lloyd

Simmonds, Tom Pecheux a Diane Kendal. Dokážou vytvořit příjemnou pracovní atmosféru plnou respektu. Obdivuji a plně si vychutnávám spolupráci s Pat McGrath, to je prostě jiná dimenze. Kombinace kreativní energie a pracovního stresu má u mě za následek zvláštní adrenalinové nakopnutí. Po třech módních týdnech NY – Milán – Paříž (asi 40 přehlídek) mám v hlavě jen make-up produkty, jsem fyzicky unavená, ale naplněná inspirací a kreativitou. Vlastně mne inspiruje mnoho věcí – od lidí samotných, přes barvy, materiály, textury, které kolem sebe vidím, knihy a výstavy. Ráda jsem ve společnosti kreativních lidí a baví mne spolu s nimi „brainstormovat“ o další práci. Je to úžasně nakažlivá energie, kterou potřebuji.

15

13

11

10

16

14

S kým bys ráda spolupracovala v budoucnu? Já si to tedy nějak neplánuji. Spíš to nechávám, jak a co mi přinese do cesty čas. To se mi osvědčilo, netlačit na pilu. Ale není to jednoduché v tomto byznysu, když člověk neví, jak to vypadá na vršku. Já se chci podílet na zajímavých projektech s inspirujícími lidmi, mít pocit naplnění z toho, co dělám. Vážím si toho, že jsem mohla věci vidět i z té druhé strany a jsem potěšena zjištěním, že na tom „vršku“ pracují taky normální lidé. A co říkáš na domácí scénu? Teda česko-slovenskou? Já se přiznám, že ji moc neznám. Čechy jsem opustila v roce 1999 hned po ukončení školy, tenkrát mě móda a šminky nebraly. Odešla jsem do Holandska za budoucím manželem. Před necelým rokem a půl jsem začala pracovat pro jeden český časopis a jsem moc ráda za tuto spolupráci, líbí se mi jejich styl. V Čechách mě oslovilo několik návrhářů se silným potenciálem. Se slovenskou scénou jsem bohužel ještě neměla možnost se seznámit. Jak se ti líbilo naše focení s Michaelou? Líbil se mi koncept, který Jan Králíček připravil. Fotograf Branislav Šimončík chtěl použít dva různé světelné efekty. Protože se fotilo na ostré i na barevné světlo, musela jsem vytvořit líčení, které bude v obou případech vypadat dobře. Je to komplexní situace. Musela jsem brát v úvahu modelčiny rysy, styl a barevnost oblečení pro danou fotografi i a představit si, co s tím udělá barevný fi ltr a síla světla. A to tak, aby celá série fotografi í nakonec spolu souvisela. Chtěla jsem vyzdvihnout zajímavou krásu Míšina obličeje. Snad se vám konečný výsledek líbí. Focení s celým týmem bylo opět kreativní a příjemné a jsem ráda, že jsem vás z Top Fashion mohla poznat osobně, přeji vám úspěch.


beauty/test

Underwater love

text a foto JANA ZAJASENSKÁ Postprodukcia LENKA KOWAŘOVSKÁ

182

10

3

1

12

7 2

9

4

6 5

11

8

ČI SI UŽ "DÁVATE DO TELA" V BAZÉNE, ALEBO V POSILŇOVNI, DOVOLENKUJETE NA PLÁŽI ALEBO V HORÁCH. PLAČETE ZA LETNOU LÁSKOU ALEBO VÁM TEČÚ SLZY OD SMIECHU, PRODUKTY NA VODOODOLNÝ MAKE-UP OČÍ SA VÁM BUDÚ URČITE HODIŤ.


183

1.

BOURJOIS VOLUME GLAMOUR MAX

Táto maskara sľubuje 10-násobne väčší objem a 24-hodinovú výdrž. Jej veľká, zaguľatená, hustá kefka z ultra jemných vlákien pokryje každú riasu, čím dodá vašim očiam „wow faktor“. Jej zloženie je obohatené o ochranný a spevňujúci extrakt z čiernych perál pre sýto čierne, žiarivé riasy a viditeľne väčší objem. Okrem toho obsahuje prírodný vosk a je vhodná aj pre citlivé oči a nositeľky kontaktných šošoviek. (11 €) Naše hodnotenie: Vďaka úžasne jemným štetinkám nehrozí žiadne zlepenie. Líčenie spodných rias si však vyžaduje s takouto veľkou kefkou trošku praxe. Maskara veľmi dobre zvládla celý deň „žmúrenia“ na ostrom slnku. Neotláča sa a prežila aj slzenie očí.

2.

DERMACOL VOLUME MANIA

Objemová maskara dodá mihalniciam veľkolepý objem a hustotu len pár ťahmi. Vodoodolná a dlhotrvajúca textúra k riasam perfektne priľne a nevytvára hrudky. Špeciálne tvarovaná, hustá kefka precízne obalí každú riasu už od korienkov a dokonale riasy rozčeše. Jemný film vymodeluje riasy, dodá im bohatosť a tvar a zafixuje ich na dlhé hodiny. Aj po nanesení však zostávajú riasy pružné a ľahké ako pierko. (7,65 €) Naše hodnotenie: Maskara dodá riasam výraznú farbu, veľkolepý objem a vám hypnotizujúci pohľad. Je veľmi odolná voči vode, vlhkosti vzduchu a slzám. Môžeme ju označiť za jedno z najlepších riešení pri zohľadnení kvality a ceny.

3.

MAX FACTOR 2000 CALORIE WATERPROOF VOLUME

Špeciálne zloženie farby obsahuje patentované tekuté kryštály pre dĺžku a hrúbku rias. Emulzia vosku vo vode schne pomalšie a tým umožňuje nanesenie viacerých vrstiev. Špeciálny tvrdý vosk s vysokým bodom rozpustnosti zabezpečuje dlhotrvajúci efekt. Maximálny objem a efekt bez zlepenia rias podporuje aj tradičná kefka, na ktorej sú štetinky rozmiestnené ďalej od seba, aby udržali veľké množstvo farby. Riasy dostávajú správne množstvo farby a ich objem sa trojnásobne zväčšuje, od korienkov po končeky. (10,90 €) Naše hodnotenie: 20-ročná tradícia výroby a inovácie radia túto maskaru k ikonám a sama kreatívna riaditeľka Max Factor, Pat McGrath, priznala, že maskara 2000 Calorie bola dlhé roky súčasťou jej líčiaceho kufríka. Aj v našich kúpeľniach jej patrí čestné miesto a jej vodoodolný variant vás nesklame ani v bazéne.

4.

SHISEIDO PERFECT MASCARA FULL DEFINITION

Špeciálna kefka zachytí všetky riasy, aj tú najmenšiu, a dodáva pozoruhodný objem a dĺžku. Unikátne zloženie zabezpečuje ich hladký povrch bez hrudiek. Pre výživu rias obsahuje maskara kaméliový olej. Výnimočné zloženie a kefka zabezpečujú očarujúci vzhľad na 16 hodín. (26,20 €) Naše hodnotenie: Táto maskara nás zaujala svojou kefkou, ktorá je zložená akoby z dvoch. Na špičke sú štetinky menšie, kratšie a hustejšie ako v jej strede. To zabezpečuje naozaj jednoduché a dokonalé nanášanie. Maskara však nie je vodoodolná a na jej odlíčenie stačí vlažná voda. Ak si teda nerady triete oči vatovými tampónmi, táto maskara je práve pre vás.

5.

BOURJOIS METALLIC EYELINER

Ak chcete vytvoriť na párty maximálny dojem, oslňte očami so zábleskom kovových odtieňov vytvorených vodoodolnými metalickými ceruzkami. Či už chcete zladiť svoj očný make-up s novými lesklými šatami, alebo vytvoriť intenzívny očný kontakt s ostatnými hosťami, vaše oči určite neostanú bez povšimnutia! (6,70 €) Naše hodnotenie: Okrem žiarivých tyrkysových alebo žltých metalických odtieňov vhodných skôr na letnú párty nás zaujali aj hnedé odtiene, ktoré dodajú iskru vášmu dennému líčeniu. Navyše si môžete s touto ceruzkou užiť aj nečakané nočné kúpanie.

6.

GOSH AMAZING LENGTH’N BUILD

Vodoodolná predlžujúca maskara má jemnú štruktúru a okamžite po aplikácii riasy predlžuje a zväčšuje ich objem. Optimálny tvar kefky riasy oddeľuje a zároveň farbí. Čím viac vrstiev maskary nanesiete, tým dlhšie a objemnejšie budú riasy pôsobiť. (8 €) Naše hodnotenie: Jednoducho povedané, kvalita za rozumnú cenu.

7.

CLINIQUE HIGH IMPACT

Vďaka riasy predlžujúcemu základu, ktorý tvoria polyméry budujúce okamžitý objem, a vďaka dizajnu exkluzívnej kefky z pevných vlákien, ktorými riasy ľahko prečešete, vytvoríte ľahko a rýchlo výrazný, dramatický pohľad veľkých rozžiarených očí. Jemná, vodu odpudzujúca vrstvička zaisťuje rovnomerné pokrytie rias, ktoré bráni prieniku vlhkosti. (23 €) Naše hodnotenie: Nová maskara High Impact Waterproof Mascara je určená ženám, ktoré túžia po dramaticky výrazných riasach po celý deň, v daždivom počasí, v pracovnom nasadení či počas intenzívneho športového tréningu.

8.

DERMACOL WATERPROOF EYELINER

Mäkká vodoodolná ceruzka na oči je v plastovom obale s nepriedušným viečkom. Jemná krémová konzistencia sobsahométerickéhoolejasaveľmijednoduchoaplikuje, má vysoký stupeň krytia, je dlhotrvácna a vodoodolná. (3,79 €) Naše hodnotenie: Pre mäkkú a krémovú konzistenciu je niekedy zložité nalíčiť presnú, dokonale definovanú linku, je však perfektná pri vytváraní odolného dymového líčenia.

9.

COLLISTAR THREE-DIMENSIONAL SUPERMASCARA

Výnimočná maskara s trojdimenzionálnym efektom. Hneď po nanesení riasy výrazne zahusťuje, predlžuje a nádherne tvaruje vďaka obsahu špeciálnych živíc. (24,10 €) Naše hodnotenie: Exkluzívna maskara s perfektnou kefkou. Vaše riasy budú mať dokonalý tvar, objem aj dĺžku, pri letnej búrke sa však môžete dostať do problémov, pokiaľ nenosíte v kabelke dáždnik.

10.

YVES ROCHER VODOVZDORNÁ CERUZKA NA OCI

Očná ceruzka z radu ˇ Couleurs Nature. Krémová textúra praktickej vodoodolnej ceruzky je obohatená o upokojujúci výťažok z rumančeka. Jednoducho sa nanáša a zvýrazní pohľad žiarivými farbami. (6,90 €) Naše hodnotenie: Zloženie tejto linky je prispôsobené dynamickému životnému štýlu žien, ktoré majú rady výrazné oči skrášlené vodoodolnou farbou.

11.

MAX FACTOR COLOUR X-PERT WATERPROOF EYELINER

Dokonalé nanesenie tekutej očnej linky je teraz omnoho jednoduchšie. Praktický aplikátor umožňuje vytvorenie precíznej linky, vodoodolná farba v štyroch odtieňoch sa nerozmazáva a s istotou vydrží od rána do noci. (7,90 €) Naše hodnotenie: Jemné farebné metalické odlesky a praktický aplikátor zaručia presnú aplikáciu, vďaka ktorej si budete môcť vytvoriť výrazný očný make-up à la Kleopatra, kúpať sa v ňom však radšej nechoďte.

12.

GOSH EXTREME ART EYE LINER

Kombinácia úžasnej konzistencie a ideálne formovaného štetca vám umožní nanesenie prekrásnej dlhotrvácnej linky, ktorá dodá vášmu pohľadu modernú a neodolateľnú iskru. Je praktickým a veľmi obľúbeným líčidlom dám, ktoré uprednostňujú rýchly, výrazný a tiež spoľahlivý make-up očí. (10 €) Naše hodnotenie: Už z názvu vyplýva, že nejde o bežnú očnú linku. Žiarivé metalické odtiene a špecifický aplikátor vám umožnia vytvoriť výrazný očný make-up na letnú párty v bazéne. Zároveň si ňou môžete nakresliť kreatívne ozdoby po celom tele.


text JANA ZAJASENSKÁ V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU DIPARLUX make-up KATARÍNA KMECOVÁ PRE BOURJOIS foto DIPARLUX

184

beauty/manual

SIXTIES

REMIX BOURJOIS VÁM OTVÁRA DVERE DO SVETA RETRO POP-ARTU S PASTELOVÝMI FARBAMI, JEMNE VYBLEDNUTÝMI OD SLNKA, ČO JE TÚTO SEZÓNU NAOZAJ IN! NECH ŽIJÚ SLADKÉ ŠESŤDESIATE ROKY! A

B

C

D

A.

Základom každého líčenia je dokonalá pleť. Na vytvorenie krásne žiarivej pokožky sme použili produkty z kolekcie The Healthy Mix. Ako prvú naneste na tvár skrášľujúcu, vyhladzujúcu a rozjasňujúcu bázu Base Lissante Flower Perfection. Následne zjednoťte odtieň pleti s Healthy Mix make-upom. Tmavšie zóny okolo očí a pier rozjasnite pomocou korektoru. Šťavnatý look získate zdôraznením lícnych kostí lícenkou. Nakoniec tvár zafixujte a zmatnite púdrom.

B. C.

Pohľad vašich očí bude priam magnetický s presnou čiernou linkou. Bez nej sa jednoducho nezaobídete.

Na viečko naneste linku vytvorenú vlhkým aplikátorom a pastelovým modrým očným tieňom Boites Rondes od Bourjois. Váš pohľad v štýle zvodnej a nevinnej srnky bude dokonalý!

D.

Ústa, ktoré zdobí nahé líčenie, sú na zahryznutie. Nové odtiene rúžu Rouge Edition rozžiaria každý úsmev. Inšpirované rúžmi na pery vo farbe mandarínky, ktoré boli nevyhnutným doplnkom v 60. rokoch.

5 2

Pri líčení SIXTIES REMIX boli použité tieto produkty: 1 Maskara Beauty´Full Volume (11,00 €)

3 4

2 Make-up Healthy Mix (14,00 €)

1

3 Lak na nechty 1 Seconde N.08 Bleu Water (8,00 €)

6

4 Očné tiene Boites Rondes N.17 Bleu passé (10,60 €) 5 Rozjasňujúca báza La Base Lissante Incolore Flower Perfection (11,50 €) 6 Lícenka N.41 Healthy Mix (10,30 €) 7 Očná linka Liner Pinceau N.32 Noir Beaux Arts (12,60 €)

8 7

8 Rúž na pery Rouge Edition N.06 Rose Coqutte (10,20 €)


185

Pohrajte sa s najnovšou kolekciou líčenia Bourjois a vykúzlite fantastický look v štýle Baby Dolls. Táto šik a hravá kolekcia vás vtiahne do krásnych pop-artových šesťdesiatych rokov.


text JANA ZAJASENSKÁ V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU DIPARLUX make-up KATARÍNA KMECOVÁ PRE GUERLAIN foto DIPARLUX

186

beauty/manual

Terracotta TAJOMSTVOM KRÁSY KAŽDEJ ŽENY JE ŽIARIVÁ A BEZCHYBNÁ PLEŤ. POMOCOU KOLEKCIE LÍČENIA TERRACOTTA OD GUERLAIN VYTVORÍTE DOKONALÝ VZHĽAD PLETI POBOZKANEJ SLNKOM NIELEN V LETE, ALE AJ VTEDY, KEĎ SLNEČNÝCH LÚČOV NIE JE DOSTATOK.

A.

Pre perfektnú ilúziu opálenej pokožky naneste pred líčením na tvár, krk a dekolt, prípadne na celé telo samoopaľovací gél Terracotta Sunless. Vďaka svojej jedinečnej textúre ponúka tento gél dvojitý efekt: ilúziu prirodzeného opálenia a zdravý lesk pleti. Základom líčenia je hodvábne púdrový make-up krém Terracotta Skin, ktorý zjednotí odtieň pleti. Na rozjasnenie nedostatkov pleti a kruhov pod očami môžete použiť korektor so štetčekom Precious Light Concealer.

A

B

C

D

B.

V hlavnej úlohe líčenia očí sa ocitá nová objemová maskara od Guerlain Cils D‘enfer – Maxi Lash, ktorá riasy nádherne predĺži, natočí a skrášli. Zvodný pohľad dotvárajú očné tiene v dymových šedých odtieňoch a čierna ceruzka.

C.

Posledným krokom k dokonale žiarivej pleti je nanesenie bronzujúceho púdru Four Seasons. Nanáša sa úplne bez námahy, použite špeciálny vysúvací Terracotta štetec, a to tak, že vytvoríte číslo 3 na každej strane svojej tváre. Od čela smerom k lícnej kosti a dole po línii čeľuste až na krk. Na záver naneste trochu Terracotta púdru na miesta, ktoré sa opaľujú najviac – na čelo, nos, lícne kosti a bradu. Výsledkom bude okamžité rozjasnenie.

D.

Prirodzene opálený vzhľad dopĺňajú svieže ružové pery. Hydratačný rúž Rouge Automatique má sýtu farbu a vydrží dlhé hodiny.

Pri líčení TERRACOTTA boli použité tieto produkty:

1

1 Samoopaľovací gél Terracotta Sunless (49,50 €) 3 2 Bronzujúci púder Terracotta Four Seasons (64,30 €)

4 2

3 Čierna maskara Cils D´enfer Noir Maxi Lash (32,70 €) 4 Rozjasňujúci, hodvábny make-up krém Terracotta Skin (48,50 €) 5 Hydratačný rúž Rouge Automatique 161 Cherry Blossom – (34,80 €) 6 Očné tiene Écrin 4 Couleurs 09 Les Noirs – (54,80 €) 5 7 6

8

7 Rozjasňovač Parure Gold Precious Light 02 (43,20 €) 8 Ceruzka na oči Eye Pencil (23,20 €)


187

Neodolateľné čaro kolekcie líčenia Terracotta od Guerlain spočíva vo vytvorení ilúzie slnka dopadajúceho na tvár a zároveň neuveriteľne prirodzeného vzhľadu.


188

BEauty/manual

Hviezda večera s Black Sensation TÚŽITE PO ZMYSELNOM LÍČENÍ V ŠTÝLE BRIGITTE BARDOT, MARLENE DIETRICH ALEBO MÁTE RADA PRIRODZENOSŤ A CHCETE SVOJE OČI LEN NENÁPADNE ZVÝRAZNIŤ? POHĽAD DOKÁŽE PODČIARKNUŤ SEXEPÍL A KRÁSU ŽENY. KOZMETICKÁ ZNAČKA DERMACOL PRICHÁDZA S NOVOU KOLEKCIOU BLACK SENSATION, KTORÁ VÁM DÁ DOSTATOK PRIESTORU PRI VYTVÁRANÍ OČNÉHO MAKEUPU PODĽA VAŠICH PREDSTÁV. íèenie v štýle Brigitte Bardot a 60. rokov je predovšetkým o veľmi výrazných očiach. Výbornú službu vám v tomto smere urobí maskara Black Sensation, s ktorou docielite efekt umelých rias. Ďalším hlavným znakom líčenia v tomto štýle sú linky nad hornými riasami. Chce to zo začiatku len trošku cviku a pevnú ruku. Postačí vám tenká fixka alebo klasická očná linka, obidve však

L

musia mať ostrý hrot. Začnite ťahom vedeným od vnútorného kútika oka a zľahka pokračujte k vonkajšiemu, pred ktorým očnú linku rozšírte a zdvihnite hore pre dosiahnutie efektu mačacieho pohľadu. Dolnú linku nalíčte radšej ceruzkou na oči, ktorá pôsobí mäkšie ako tekutá očná linka alebo fixka. Vyskúšajte bohatú paletu očných liniek a ďalších „vychytávok“ z kolekcie Dermacol Black Sensation.

PLEŤ: Základom každého líčenia je kvalitný podkladový krém a make-up. S prichádzajúcim letom treba zmeniť aj make-up na ľahší, hydratačnejší, ktorý pleť rozžiari. Líčenie fixujte sypkým púdrom. Jeho prednosťami sú stálosť a odolnosť, dôležité najmä pri večernom líčení.

OČI A OBOČIE: Líčenie očí v štýle šesťdesiatych rokov je možné vytvoriť pomocou kvalitnej očnej linky. Pre začiatočníkov odporúčame fixku na oči, s ktorou je nanášanie jednoduchšie. Viečko si pri nanášaní linky jemne natiahnite druhou rukou, čím predídete nerovnomernému naneseniu farby. Linku vždy zakončite smerom dohora. V opačnom prípade riskujete, že si nechcene vytvoríte smutný pohľad. Samozrejmosťou je použitie kvalitnej maskary. Dbajte aj na upravené obočie, ktoré stačí jemne prekresliť ceruzkou alebo očným tieňom.


189

LÍČKA:

PERY:

Na líčka

Na pery použite kontúrovaciu ceruzku, ktorou celú plochu pier aj vyfarbite, a naneste výrazný šťavnatý lesk.

môžete použiť aj dva odtiene naraz. Ideálna je kombinácia 2 v 1, napríklad pri farbe na líčka Dermacol s tónovacou a rozjasňujúcou zložkou.

EXTRA TIP VIZÁŽISTU NA DYMOVÉ LÍČENIE TOMÁŠA VIDU Vnútorné linky oka vytvorte čiernou kajalovou ceruzkou. V kolekcii Black Sensation od Dermacolu nájdete aj produkty, ktoré majúširšízáberpoužitia.CeruzkuMetalicBlack som použil aj ako očné tiene, stačí ju po nanesení ľahko vytieňovať do vonkajších kútikov a do zhybu očných viečok. Tým vytvoríte hĺbku a plastickosť očného make-upu. Do stredu viečok použite trblietky pre rozžiarenie pohľadu. Skvelým doplnkom dymového líčenia sú umelé riasy v trsoch alebo v celku.

Micro Black – Mikroceruzka na oči

Powder Black – Púdrová očná linka

Tenučká vodeodolná očná linka dokáže oko zvýrazniť a pritom zachovať jeho prirodzený vzhľad. Cena: 3,79 eur

Púdrová očná linka v sýtej čiernej farbe s inovatívnym aplikátorom zaručuje ľahké nanášanie v rôznej intenzite a šírke. Je ideálna na dymové líčenie a vhodná aj na citlivé oči. Cena: 5,69 eur

Matt Black – Matná ceruzka na oči Pokiaľ ste zvyknuté líčiť si vnútornú linku, siahnite po tejto automatickej ceruzke. Je vhodná aj na citlivé oči a pre nositeľky kontaktných šošoviek. Cena: 3,79 eur Metallic Black – Očné tiene a ceruzka 2 v 1 Túto ceruzku môžete využiť na viacero spôsobov – buď ako širokú linku, alebo očné tiene v metalickom odtieni. Je vodeodoná a ideálna aj na dymové líčenie. Cena: 3,79 eur. Precise Black – Fixka na oči Očná linka ako fixka dokáže za pár sekúnd vykúzliť zázraky. Vďaka ľahkej aplikácii za okamih vykúzlite zvodný pohľad šelmy. Cena: 3,79 eur

Ultra Black Dipliner – Tekutá očná linka Pokiaľ milujete skôr lesklé očné linky, siahnite práve po nej. Vodeodolná tekutá očná linka s pevným hrotom ľahko priľne k viečku, rýchlo schne a vytvára lesklý povrch. Cena: 5,69 eur Black Sensation – Intenzívne čierna predlžujúca maskara Nová maskara Black Sensation v ultra čiernom odtieni riasy výrazne predĺži už po prvej aplikácii. O zvodný pohľad sa postará inovatívnaa kefka, ktorá riasy rozčeše a rovnomerne nalíči. Maskara s obsahom vitamínu E, pantenolu a včelieho vosku riasy chráni a vyživuje po celý deň. Cena: 7,69 eur


text a foto YVES ROCHER

190

beauty/natural

Prebuďte vašu pleť do krásy JAR V OBCHODOCH RASTLINNEJ KOZMETIKY YVES ROCHER JE PLNÁ NOVINIEK. ČI UŽ Z OBLASTI STAROSTLIVOSTI O TVÁR, O TELO ALEBO Z LÍČENIA. NA SVOJE SI PRÍDU NIELEN ŽENY, ALE I MUŽI, LEBO V MARCI BOL UVEDENÝ NOVÝ PÁNSKY RAD STAROSTLIVOSTI O PLEŤ. ZAVÍTAJTE DO JEDNEJ Z 13 PREDAJNÍ YVES ROCHER NA SLOVENSKU A UROBTE SEBE ALEBO VAŠIM BLÍZKYM RADOSŤ KRÁSNYM DARČEKOM!

ŠTÍHLA BEZ NÁMAHY Hydratujete denne pokožku celého tela a napriek tomu nie je dostatočne pružná a pevná? Nič nie je nezvratné! Siahnite po účinnejšej zbrani. Rad Minceur Intensive má na telo rovnaké účinky ako šport. Objavte tri nové výrobky – Starostlivosť proti celulitíde, Spevňujúcu starostlivosť na stehná a Starostlivosť na problematické partie, ktoré sa stanú vašou tajnou zbraňou.

PODČIARKNITE VAŠU KRÁSU PO Na jar začína príroda rozkvitať a zafarbovať sa do rôznych odtieňov. Prebuďte vašu krásu aj vy pomocou rúžu Grand odt Rouge, ktorý dokonale spája intenzívne farby s jemnou Ro starostlivosťou o pery. Na výber máte 18 odtieňov, z ktostar rých si vyberie každá milovníčka rýc vníčka tejto vychytávky dekoratívnej kozmetiky. táv tiky. Ak rúž doplníte ceruzkou na pery, bude pln ude farba na vašich perách držať farb žať neskutočne dlho. nes

OMLADNITE E ŽMURKN ŽMURKNUTÍM NUT UTÍM OKA UTÍM Beh času nezastavíte, ale môžete sa pokúsiť ho spomaliť. Pomocníkom vám môže byť roll-on na vrásky v okolí očí z radu Sérum Végétal3, ktorého osviežujúce zloženie rozžiari váš pohľad a vy tak budete pôsobiť mladším dojmom. Ak nanesiete aj Rozjasňujúci krém pre zmiešanú pleť, ktorý vyhladzuje vrásky a zároveň pleť zmatňuje, bude vaša starostlivosť o pleť kompletná.


191

RASTLINNÁ KOZMETIKA Z FRANCÚZSKA Rastlinná kozmetika je jedinečný zdroj krásy, ktorý prináša to najlepšie z rastlín pre krásu všetkých žien. Výskumom prírody odkrýva najúčinnejšie rastlinné výťažky a zahŕňa ich do zloženia výrobkov tak, aby zodpovedali každému typu pleti. Zároveň má pri vývoji stále na pamäti vplyv na životné prostredie. Účinnosť, znášanlivosť a etika – výskum Yves Rocher objavuje každý deň rozličné tajomstvá rastlinného sveta. Viac informácií na www.yves-rocher.sk.

Ani muži nemusia byť so starostlivosťou o pleť pozadu, lebo Rastlinná kozmetika Yves Rocher uviedla nový pánsky rad Homme. ROZMAZNÁVAJTE CITLIVÚ MUŽSKÚ PLEŤ Rad Homme Sensitive je prispôsobený citlivej pleti, ktorá je každý deň vystavovaná agresívnym vplyvom vonkajšieho prostredia. Výrobky tohto radu, Pena na holenie, Balzam po holení a Hydratačná starostlivosť 3 v 1, sú obohatené o výťažok z bôbov z kríka anta, ktorého upokojujúce účinky dodajú pleti okamžitý pocit pohodlia.

SVIEŽA A HYDRATOVANÁ MUŽSKÁ PLEŤ NIE JE NIČ NEMOŽNÉ Vďaka bio aloe vera je pleť jemná a príjemná na dotyk. Navyše ušetríte čas vďaka výrobkom 2 v 1. Sprchovací gél umyje pokožku tela i vlasy, Čistiaci gél pleť vyčistí a pripraví na holenie a Balzam po holení pleť upokojí a hydratuje.

VERNOSTNÝ SYSTÉM YVES ROCHER Založte si bezplatne vernostnú kartu Yves Rocher a nechajte sa rozmaznávať najrôznejšími výhodami. Vždy nové a atraktívne darčeky, lákavé ponuky a exkluzívne zľavy.


beauty/test

ˇ HRUŠKY POMARANCE,

pripravila JANA ZAJASENSKÁ

192

a iné nežiaduce ovocie

PRÍČINY VZNIKU CELULITÍDY SA VYSVETĽUJÚ RÔZNE. NAJČASTEJŠIE SA UVÁDZA SPOJITOSŤ S UKLADANÍM TUKU POD KOŽOU A SO SPOMALENÝM ODPLAVOVANÍM SPLODÍN LÁTKOVEJ VÝMENY. VZNIK CELULITÍDY MÔŽE BYŤ I SÚHROU VIACERÝCH FAKTOROV, AKO SÚ DEDIČNOSŤ, NADVÁHA, OCHABNUTÉ VÄZIVO, NESPRÁVNA ŽIVOTOSPRÁVA, HORMONÁLNE PORUCHY, ZLÝ KRVNÝ A LYMFATICKÝ OBEH. MEDZI RIZIKOVÝ PATRÍ NAPRÍKLAD AJ STRES. ÚČINNOU ZBRAŇOU JE KOFEÍN. DENNÉ PITIE KÁVY VŠAK, BOHUŽIAĽ, NEPOMÁHA, RIEŠENÍM MÔŽE BYŤ KVALITNÝ KOZMETICKÝ VÝROBOK. 1

SENSAI KANEBO THROAT AND BUST LIFTING EFFECT

Rad starostlivosti o pokožku SENSAI CELLULAR PERFORMANCE pôsobí proti všetkým príznakom jej starnutia. Prípravok pokožku upokojuje a príjemná vôňa rozmaznáva vaše zmysly, zatiaľ čo jeho unikátne ingrediencie spúšťajú „reťazovú reakciu krásy“, ktorá optimalizuje bunkovú štruktúru a dodáva pokožke iskru a výnimočnú jemnosť. Kľúčové zložky podporujú syntézu kolagénu a masáž urýchľuje lipolýzu v oblasti krku a dekoltáže. Zvyšuje dojem pevnosti a jasných kontúr. (100 ml) 2

COLLISTAR BIOREVITALIZING ANTICELLULITE CONCENTRATE

Prvý anticelulitídový prípravok inšpirovaný kozmetickOU medicínOU: mezoterapiou a biorevitalizáciou. Komplex Meso-Dren™ obsahujúCI extrakt z bazy a edemínu stimuluje odbúranie prebytočných tekutín. Kofeín pomáha rozloženiu mastných kyselín v tukovom tkanive. Komplex Bio-Shape™ z vitamínu E, kyseliny hyalurónovej a glaucínu zaručuje vyhladenie, regeneráciu a obnovu kompaktnosti pokožky tela. (200 ml) 3

YVES ROCHER MINCEUR CAFÉ VERT

nová účinná starostlivosť na zoštíhlenie a spevnenie pre všetky ženy, ktoré snívajú o viditeľných výsledkoch už po 14 dňoch používania. Jej tajomstvo? Zrnká zelenej kávy so zoštíhľujúcim účinkom dopĺňa výťažok z pupočníka ázijského, ktorý efektívne spevňuje kožné

5

SHISEIDO REFINING BODY EXFOLIATOR

Spojenie aromatickej a spevňujúcej starostlivosti o telo. Peeling s exfoliačným účinkom. Jemne odstraňuje odumreté bunky z povrchu pokožky pomocou dvoch typov špeciálne navrhnutých mikro guľôčok a zároveň masírovaním podporuje mikrocirkuláciu pokožky. Po tom všetkom bude vaše telo voňať po kvete japonskej čerešne. (200 ml – 35, 30 €) 6

DERMACOL ENJA REMODELING BODY BUTTER

Remodelačné telové maslo účinne zvyšuje pevnosť a pružnosť pokožky a navracia telu krásne, pevné tvary. Výťažok z čiernej brusnice spolu s kofeínom odbúrava neústupnú celulitídu, spevňuje a zvláčňuje pokožku celého tela. Bohatá krémová textúra sa výborne vstrebáva a je vhodná i na masáž. (300 ml – 11,49 €) 7

VICHY DESTOCK VENTRE

Spevňujúca vyhladzujúca kúra proti pretrvávajúcemu nadbytočnému objemu v oblasti brucha. Zameriava sa na pupok – časť tela, na ktorú nezaberá ani šport, ani diéta. Tento problém zasahuje predovšetkým ženy. Destock Ventre účinne pôsobí na nadmerný objem v odolnej časti pupku a posilňuje účinky cvičenia. Obsahuje kofeín, komplex z yerba maté zabraňujúci spätnému ukladaniu tuku a rastlinné peptidy pôsobiace na pevnosť pokožky. (150ml – 26,15 €)

tkanivá prostredníctvom stimulácie tvorby kolagénu. (150 ml – 27,00 €) 8 4

MATIS REPONSE CORPS PUSH UP BUST

Znásobte svoje prednosti s gélom Matis Push Up Bust, ktorý prsia vypína, posilňuje a zväčšuje ich objem vďaka obsahu aktívnych prírodných zložiek. Vysoký podiel pšeničných proteínov a ovsených cukrov s vypínajúcim efektom dopĺňa technologická inovácia v podobe zložky Volufirming na podporu objemu a posilnenie štruktúry prsných tkanív. Kombinácia týchto zložiek je zárukou krajšieho tvaru, spevnenia a vypnutia pŕs. (125 ml – 39,00 €)

FLEUR DE SANTÉ BODY ART

Aktívna zložka Vexel SP®, ktorú tento rad kozmetiky obsahuje, je kombináciou kofeínu a palmitoyl karnitínu. Súčinný efekt týchto dvoch zložiek podporuje pevnosť pokožky pri odbúravaní tukových zásob. Kofeínový prášok je najúčinnejšou zložkou pri chudnutí. Výťažky z pupočníka ázijského sú využívané v homeopatii pri liečbe opuchov a poruchách žilového a spojivového tkaniva. Praslička zvyšuje odolnosť pokožky posilnením tkaniva. Spevňujúci a ZOŠTÍHĽUJÚCI nočný krém (100 ml – 15,99 €) Krém na spevnenie paží (50 ml – 14,99 €)

2 5 4 3

7

1

6

8


193

MINIMÁLNY ZÁSAH maximálny výsledok Plastická chirurgia, ako aj ostatné oblasti medicíny a vedy sa posúva míľovými krokmi vpred a snaží sa prinášať stále lepšie výsledky s čoraz menšími zásahmi do organizmu. Na klinike plastickej chirurgie Avelane v Nitre sa snažíme držať krok s týmito trendmi a prinášať tie najlepšie riešenia pre naše pacientky. Jedným z takýchto riešení je aj endoskopicky asistované zväčšenie prsníkov (augmentácia), ktorú ponúkame zatiaľ ako jediní na Slovensku. Zväčšenie prsníkov je jedným z najž Z a iadanejších zákrokov estetickej chirurgie a teda aj a u nás na klinike Av A elane. Dôvody prečo sa dámy pre tento zákrok rozhodnú sú rôzne – malé, či slabo vyvinnuté prsia, asymetria, ovisnutie prsníkov v dôsledku pôrodu a dojčenia, či jednoducho pocit malých prsníkov. v Rozdielne sú aj a predpoklady jednotlivých klientok pre operáciu. Pred zákrokom y ako sú tvar a veľk ľ osť vašich prsmusí chirurg zvážiť také fa f kt k ory, níkov, v váš celkový vzrast, kv k alitu pokožky ky, či umiestnenie bradav a iek a dvorcov. v Podľa ľ toho potom zvolí naj a vhodnejšiu fo f rmu zákroku a výber vhodných implantátov. v T , v čom sa naše klientky To k zhoduj u ú je, že si želaj a ú, aby zákrok prebehol bez komplikácií , aby sa im pooperačné rany zahojili čo naj a kraj a šie a boli minimálne viditeľn ľ é, aby sa mohli čo naj a skôr vrátiť ku svoji každodenným akt k ivitám a, samozrejme, aby bol výsledok podľa ľ ich predstáv á čo sa týka tvaru a veľk ľ osti prsníkov. v Tieto požiadav a ky k pacientok dokáže v najv a äčšej miere naplniť endoskopicky k asistovaná augmentácia. Podstata zákroku spočíva vo vkladaní prsných implantátov cez malé rezy v podpazuší za pomoci optického endoskopu a vysoko kv k alitnej kamery, y kt k oré nám umožňuj u ú vytvoriť a monitorovať priestor do kt k orého sa vkladaj a ú implantáty. y Ta T kt k o realizované operácie sú bezpečnejšie ako operácie bez použitia endoskopu. Jazvy v podpaží nie sú šité pod ťahom a tým pádom maj a ú naj a lepší predpoklad na to, abyy sa esteticky k zahojili, a aby boli po čase minimálne viditeľn ľ é.

„Nenechajte sa pri výbere veľkosti prsných implantátov ovplyvniť len číslom, ktoré hovorí o výslednom objeme implantátov!“, radí MUDr. Daniel Mládek, primár plastickej chirurgie Avelane. „Každý implantát má svoju výšku, šírku a profil. Vymeraním pacientky podľa toho aký ma hrudník, tvar a veľkosť prsníka pred operáciou dostaneme vhodné rozmery implantátu, ktorých výsledkom je vždy určitý objem. Veľkosť prsníkov by nemala byť vo výraznom rozpore s celkovým vzhľadom postavy“, dodáva MUDr.Mládek.

V niekt k orých prípadoch použitie endoskopu nie je pri augmentácii cez pažu nevyhnutné.

Na čo by ste mali myslieť pred zákrokom? Každá žena má rôzne individuálne danosti, kt k oré môžu ovplyv y niť výsledok zákroku. Dôveruj u te preto svojmu plastickému chiľ dom výberu vhodnej veľk ľ osti vašich implantátov, v rurgovi ohľa a neváhaj a te mu čo naj a bližšie priblížiť vašu predstav a u o pooperačnom výsledku tak, aby ste boli po operácii s výsledkom spokojná vy aj a váš chirurg. Ďalšiu vec, na kt k orú by ste mali myslieť je, že prsné implantáty nie sú doživotné. Moderné implantáty ponúkaj a ú mnohé prednosti v porovnaní s ich predchodcami: obsahuj u ú silikónový gél rôznej hustoty, y kt k orý ani po poškodení obalu implantátu nevytečie. Obal je vyrobenýý z materiálov, v kt k oré znižuj u ú riziko presakovania, poškodenia a minimalizuj u ú vznikk kapsulárnej kontrakt k úry. y V robcovia tých naj Vý a kv k alitnejších implantátov dokonca posky k tuj uú na svoje výrobky k celoživotnú záruku a výmenu v prípade akéhokoľv ľ ek poškodenia implantátu zdarma. Napriek uvedeným prednostiam ich však nemožno považovať za doživotné a treba sa priprav a iť na to, že budú musieť byť po určitom čase vymenené.

Tel.: +421 37 77 22 027, Mobil: +421 948 77 22 02 E-mail: avelane@avelane.com Viac informácií na www.avelane.com


pripravila JANA ZAJASENSKÁ foto AVELANE CLINIC

194

beauty/interview

Esteticky´

zákrok

z vás neurobí niekoho iného

UVAŽUJETE O ÚPRAVE NIEKTOREJ ZO SVOJICH PARTIÍ, ALE NETUŠÍTE, NA KOHO SA OBRÁTIŤ? KEĎŽE INTERNETOVÉ VODY BÝVAJÚ ZRADNÉ, ČASTO VÁM POMÔŽU NAJMÄ REFERENCIE ČI OSOBNÝ KONTAKT. ODPORÚČA TO AJ PRIMÁR PLASTICKEJ CHIRURGIE AVELANE CLINIC, MUDR. DANIEL MLÁDEK, PHD.

Každá žena chce byť dnes krajšia, chudšia, mladšia... Je naozaj plastická chirurgia vhodná pre každého? Trendom súčasnej estetickej chirurgie je priniesť čo najšetrnejšie postupy, vďaka čomu sa estetická medicína stáva lákavejšou pre čoraz širšiu skupinu klientov. Z môjho pohľadu je však dôležité uvedomiť si, že v moci plastickej chirurgie ani žiadneho chirurga nie je urobiť zo škaredého človeka krásneho, či z tučného chudého. Môže vám ubrať pár rokov, napraviť nos, zväčšiť alebo zmenšiť prsia či odstrániť nežiaduce tukové vankúšiky. Stále to však budete vy. A nie je ani cieľom urobiť z vás niekoho iného. Prvoradým predpokladom na absolvovanie estetického zákroku sú teda okrem zdravotného stavu človeka aj realistické očakávania od výsledku zákroku. V opačnom prípade je lepšie klienta od zákroku odhovoriť. Podlieha aj plastická chirurgia móde? Zažíva obdobia, keď sa napríklad viac zväčšujú pery alebo zadok, odstraňuje sa celulitída? Takéto rozdiely sú viac dané regionálnymi špecifikami a mentalitou jednotlivých národov. Kým u nás sú dlhodobo najžiadanejšími zákrokmi zväčšovanie prsníkov či liposukcia, v Latinskej Amerike prevažujú práve úpravy zadkov, čo sa u nás nerobí takmer vôbec. Samozrejme, módne trendy sa môžu objavovať v súvislosti s novými technológiami, ktoré prichádzajú na trh. Treba si však uvedomiť, že nie všetky novinky, ktoré ponúkajú rýchle riešenia za relatívne nízku cenu, aj reálne prinášajú klientom uspokojivé a dlhodobé výsledky. Podľa čoho by si teda mali klienti vybrať zákrok, inštitút, prípadne konkrétneho lekára? V poslednom čase v plnej miere platí, že každé hľadanie sa začína na internete. Treba si však uvedomiť, že akokoľvek dobre a pekne je spracovaná webová stránka, stále nie je zárukou kvality poskytovanej služby. Preto je dobré staviť skôr na osobné referencie pacientov alebo na lekára, než na anonymné internetové prostre-

die. Odporúčam tiež nadviazať telefonickú alebo mailovú komunikáciu s konkrétnou klinikou – ľudský prístup a profesionalita sa dajú vyčítať už pri prvom kontakte. Mali by ste sa opýtať na prax lekárov, skúsenosti s daným typom operácií, klinické štúdie k jednotlivým prístrojom a technológiám, ale aj na kvalitu pooperačnej starostlivosti či vybavenie kliniky. Máte v ponuke služieb nejakú novinku, ktorú by ste nám chceli predstaviť? Ťažko mi je predstaviť jednu konkrétnu novinku. Radi na Slovensko prinášame inovatívne technológie a postupy, ktoré posúvajú hranice plastickej a estetickej chirurgie. Vyberáme si však také, ktoré sú overené v praxi, klinicky testované a prinášajú reálne benefity pre klientov. Komu by ste odporučili podstúpenie chirurgického zákroku a komu skôr neinvazívne metódy? Jednoznačná hranica neexistuje a ešte ťažšie by bolo popísať ju. Každý človek má svoje individuálne danosti, z ktorých musíme pri plánovaní zákroku vychádzať. Z môjho pohľadu je podstatné, že na klinike ponúkame širokú škálu možností od chirurgických zásahov, cez laserové technológie a rôzne neinvazívne formy zákrokov, z ktorých vieme klientom a klientkam odporučiť to najlepšie riešenie, šité na mieru ich individuálnym potrebám. Pred letom takmer každý rieši najmä svoju postavu. Je ešte čas podstúpiť liposukciu? Ponúkame viacero foriem efektívneho odstránenia tuku, pričom každá má svoje špecifiká a iný čas potrebný na zotavenie. Finálne výsledky zákroku však v každom prípade možno vyhodnotiť tak dva až tri mesiace po zákroku. Je teda na zvážení každého, aby si zákrok naplánoval v závislosti od plánovanej dovolenky či iných aktivít.


Prvรฝ intenzรญvny liftingovรฝ make-up V~ฤ€LQNRPSRGREQรฌPDNR po aplikรกcii Botulotoxรญnu

Kompletnรฝ program pre korekciu YUiVRN%RWRFHOORGSRU~ฤ€D

ล‚ GRNRQDOH]MHGQRWtDUR]รงLDULSOHฤจ ล‚ ]QLรงXMHKฤ“ENXDYHฤ•NRVฤจYUiVRN YSULHPHUHDรงR ล‚ Y\KODG]XMHDREQRYXMHSOQRVฤจSOHWL ล‚K\GUDWXMH

Miss World 2006

ล‚ GRGiYDVYLHรงLDEH]FK\EQรฌY]Kฤ•DG ล‚ cKUiQL2)


text a foto FREYWILLE

196

BEauty/jewelry

Myse¾ pobláznila kvetinová symfónia

BOUQUET OF DREAMS Harmonická zmes pastelových odtieňov kytice snov ako z plátna starých majstrov. Farebný email bez vonkajších línií pôsobí ako more kvetov, v ktorom sa ľahko stratíte. Zmyselný dizajn vzbudzuje pocit radosti zo života a je stelesnením známeho francúzskeho umenia žiť – Savoir Vivre!

KOLEKCIA FLORAL SYMPHONY OD FREYWILLE JE NEŽNOU NOU POCTOU PRÍRODE A JEJ VEĽKOLEPEJ KOLEPEJ NÁDHERE. TRI NOVÉ VÁŠNIVÉ DIZAJNY SÚ Ú VENOVANÉ KRÁSE A RADOSTNÝM POCITOM Z LÁSKY. KOLEKCIA FLORAL SYMPHONY BOLA ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÁ PRE TÝCH,, KTORÍ SI VYCHUTNÁVAJÚ ŽIVOT VOT A VŠETKY JEHO RADOSTI. IMPRESSIONIST FLOWERS Kvety impresionizmu je kolekcia inšpirovaná obdobím, keď umenie ovládal impresionizmus, a ľahko si získa vaše srdce. Dizajn zachytáva okamžitú atmosféru a farebnosť prírody nedbalými obrysmi a vibrujúcimi farbami. Predlohou pre návrhárov bola parížska atmosféra, už toľkokrát zobrazená mnohými slávnymi umelcami.

FIRST LOVE Intenzívne pocity neutíchajúcej radosti, nežnosti a srdečnosti ako pri prežívaní prvej lásky. A práve z nich vychádza motív tejto kolekcie. Jemné tvary a temperamentné farby navrhnuté v rytmických vzoroch sú spomienkou na mladosť a nevinnosť.

*v predaji vo všetkých butikoch FREYWILLE


Growth MASCARA & Growth SERUM NOVINKA

GROWTH MASCARA - Maskara pre dlhšie riasy Aplikujte ju ako bežnú maskaru. Špeciálna gumová kefka vaše riasy predĺži, zhustí a krásne oddelí. *Obsahuje SympeptideTM, patentovanú zložku pre predĺženie a posilnenie rias.

VÝSLEDOK - Viditeľne dlhšie riasy už po dvoch týždňoch používania.

GROWTH SERUM - Sérum pre dlhšie riasy Aplikujte pod ľubovoľnú maskaru. Nanášajte na vrchné riasy čo najtesnejšie ku korienkom, pričom postupujte od vnútorných kútikov očí k vonkajším. *Obsahuje SympeptideTM, patentovanú zložku pre predĺženie a posilnenie rias.

VÝSLEDOK - Viditeľne dlhšie riasy už po dvoch týždňoch používania.

*SymPeptide® XLash preukázateľne predlžuje a zhusťuje riasy. Follicusan preukázateľne prispieva k spevneniu rias, podporuje ich rast a zvyšuje ich počet.

/gosh

www.goshcosmetics.sk


text JANA ZAJASENSKÁ ilustrácia JAKUB KUBICA foto ARCHÍV ZNAČIEK

198

beauty/perfumes

doplnok KRK A ŠIJA PATRIA K NAJATRAKTÍVNEJŠÍM PARTIÁM ŽENSKÉHO TELA. ZAHAĽTE ICH DO NÁDHERNEJ VÔNE A VÝSLEDOK NA SEBA NEDÁ DLHO ČAKAŤ.

1.

SALVATORE FERRAGAMO SIGNORINA

Ideálna vôňa pre romantickú mladú ženu, ktorá vyjadruje svoju pôvabnú zmyselnosť prirodzenou eleganciou. Výnimočne svieži voňavý podpis s temperamentom a trúfalosťou. Signorina Eau de Toilette je inšpirovaná tónmi ryžovej pary prifarbenej ženskosťou ruže a ovocia na mliečno-drevitom základe. Pretože Signorina môže byť každý deň iná... (50 ml – 68 €)

2. 3.

YVES ROCHER NÉROLI

Parfumová voda Néroli z radu Secrets d'Essences symbolizuje jemnú a krehkú ženskosť. Prináša pocit zmyselnej sviežosti pochádzajúcej z pôvodnej suroviny: esenciálneho oleja z čistého výťažku z kvetov pomarančovníka. (50 ml – 49 €)

VALENTINO VALENTINA ACQUA FLOREALE

Romantická, éterická a napriek tomu nevypočítateľná. Acqua Floreale vonia ako pokojná prechádzka uprostred jarnej záhrady. Je to jedinečná, elegantná kvetinová vôňa plná kontrastov. Šumivá sviežosť bergamotu je kombinovaná s jemnými, ženskými tónmi kvetu pomarančovníka, potom nasledujú jemné tóny mimózy, jazmínu a tuberózy. Teplé a zmyselné akordy ambry a pačuli uzatvárajú buket tejto éterickej vône. (EDT 50 ml – 72,50 €)

Poctu ženskému krku spolu so svojou posadnutosťou vysokými goliermi vyjadril Karl Lagerfeld vytvorením unikátneho čierneho goliera posiateho 40 karátmi čiernych diamantov, s obrovským smaragdom uprostred. Golier vznikol pri príležitosti oslavy diamantového výročia anglickej kráľovnej na tróne. V tomto jedinečnom kúsku sa mu podarilo spojiť šperkárstvo s vysokou módou. Výťažkom z jeho predaja podporil Karl deti trpiace rakovinou.

4.

NINA RICCI NINA L‘EAU Mladá žena, ktorá hľadá samu seba, flirtujúca so záhadným a neočakávaným. Nina L’Eau je vôňou pre obdobie, keď sa dievča mení na

ženu. Esencia zmrznutého pomarančového kvetu ju robí neuveriteľne sviežou, má však už ženský nádych jablone a zmyselný tón gardénie. Vôňa je nakoniec zahalená v bielom pižme. (EDT 50 ml – 50,50 €)

5.

LANVIN ME

Nezbedná kvetinová vôňa spája svet vôní so svetom módy. Je venovaná všetkým ženám, ktoré obdivujú módne diela Albera Elbaza, je sofistikovaná, rozmarná, iná, vyžaruje z nej nekonvenčnosť, je výrazná, asertívna a zmyselná. Nachádza sa niekde na rozmedzí módneho narcizmu a sebavedomia, odmieta všetko to, čo bráni predstavivosti. Hlása heslo: buď sama sebou, buď ME. (50 ml – 60 €)

1 4

5

6.

DIOR ADDICT EAU DÉLICE

Vôňa s „okamžitým šarmom“, ktorá stelesňuje mladistvú eleganciu sebavedomej ženy. Okamžite vo vás prebudí pocit bezstarostného života a bezstarostnej lásky. Vrchné sladkokyslé tóny brusnice sú ako ostré, tak jemné a otvárajú svieže kvetinové srdce. Tu sa mieša jazmín a vzácny ylang-ylang. V pozadí sa odkrývajú tóny bieleho pižma, ktoré vôni pridajú na intenzite, výraznosti a bavlnenej jemnosti.

6

3 2


text JANA ZAJASENSKÁ foto MARIONNAUD

200

beauty/inspiration

Novinky

1.

pre vašu krásu

2.

MARIONNAUD BB CREAM 6V1 SPF 15

Za názvom tohto krému sa skrýva nová generácia kozmetických výrobkov s multiaktívnymi zložkami, ktorá v sebe snúbi pleťovú starostlivosť a výhody dekoratívnej kozmetiky. V jedinom kroku bude vaša pleť očarujúco krásna a skutočne prirodzená. BB Cream je jediným skrášľujúcim výrobkom, ktorý je schopný dodať pleti aktívne zložky, ktoré upokojujú, hydratujú a vyrovnávajú jej nedokonalosti. Zároveň vyhladzuje jemné vrásky a dodáva pleti žiarivý vzhľad. (30 ml – 14,90 €)

SHISEIDO PERFECT ROUGE

„Spojili sme jedinečné farby a zvodný lesk, aby sme vytvorili nový zážitok z rúžu na pery pre modernú ženu,“ hovorí Dick Page, umelecký riaditeľ Shiseido Makeup. Krásne farby tohto krémového rúžu v sebe skrývajú zložky, ktoré pri pravidelnom používaní blahodarne pôsobia na vaše pery. (15 odtieňov – 26,20 €)

3.

SHISEIDO LUMINIZING SATIN EYE COLOR TRIO

Každá žena má inú farbu a tvar očí. Pomocou troch farieb v paletke očných tieňov Shiseido môžete vytvoriť štýl vhodný pre každú jedinečnú osobnosť. Zvodné farebné kombinácie ponúkajú nekonečné množstvo krásy. Luminizing Satin Eye Color Trio ponúka trvácne, jasné farby a hodvábne hladkú textúru, ktorá jemne kĺže po očných viečkach. (40 €)

2

4.

BURBERRY BODY TENDER

1

Novú vôňu zo série Body popisujú prívlastky ako jemnosť, večná mladosť, pokoj, pohoda a charizma. Kombinuje niekoľko rafinovaných prísad. Vôňa sa otvára čerstvou arómou citrónu, jablka, broskyne a absintu. Srdce obsahuje esencie ruže, čaju, jazmínu a santalového dreva, všetky umiestnené na základe z akordov kašmíru, vanilky, pižma a jantáru. (EDT 60ml – 74 €)

3

4

5.

CARTIER GOUTTE DE ROSE

6

Krédom parfumérky domu Cartier, Mathilde Laurent, je výstrednosť a jednoduchosť. Pri tvorbe vône postupuje rovnakým spôsobom ako šperkári domu Cartier. Vyberie najkvalitnejšiu ingredienciu, postaví ju do centra výtvoru a ozdobí ju ďalšími okúzľujúcimi zložkami, ktoré jej umožnia vyniknúť. Pri vôni Goutte do Rose sa jej stala inšpiráciou záhrada plná ruží. (EDT 50 ml – 61 €)

6.

YSL VOLUPTÉ SHEER CANDY

Rovnako ako celá kolekcia Spring Look 2013 Yves Saint Laurent Beauté, aj limitovaná jarná edícia jemných leskov na pery je inšpirovaná krištáľovou čistotou drahých kameňov. Pery s odtieňoch ruženínu, granátu, topásu či rubínu, žena YSL hrá úlohu zvodkyne niekoľkých podôb. (No12 Tasty Raspberry – 29 €)

7.

SHISEIDO BIO-PERFORMANCE

5

Exkluzívny Bi-Renewal komplex od Shiseido prispieva k optimalizácii výkonnosti základných kmeňových buniek, ktorých funkčnosť sa so zvyšujúcim vekom znižuje a pleť tak stráca svoj mladistvý vzhľad. Nový Advanced Super Restoring Cream ponúka pleti trojnásobný liftingový efekt. Pleť sa stáva pružnou, spevnenou a vyhladenou. (50 ml – 108,90 €)

8.

JUICY COUTURE VIVA LA JUICY LA FLEUR

8 7

Produkty sú dostupné exkluzívne v sieti parfumérií Marionnaud.

Veselá, hravá a intenzívna vôňa pre mladé nespútané ženy. Viva la Juicy la Fleur je stelesnením štýlu a elegancie. Spája dymové tóny karamelu, výrazné santalové drevo a jemnú vanilku, ktoré tvoria základ pre skutočne nádherné vyššie akordy čerstvých mandarínok, červených bobúľ a exotických lotosových kvetov. Srdce parfumu tvorí zimolez, gardénia a jazmín. (EDT 40 ml – 49 €)


I X E S Ť Y B É N D O JE VÝH marionnaud.sk


www.kaldewei.com

Duch permanentnej inovácie, dôkladnej lásky k detailu, perfektnej syntézy komfortu a elegancie – Asymmetric Duo. Vaġa navrhnutá s pôsobivou atmosférou zmyselnosti a starostlivo prepracovaná do vzácnej smaltovanej ocele Kaldewei v hrúbke 3,5 mm s 30 – roénou zárukou.

ESTETIKA ASYMETRIE Asymmetric Duo – ergonomická, elegantná, extravagantná


LIFESTYLE

foto: dennis lo


DENNIS LO, MOMENT, SWAROWSKI, VALENTINO S. P. A.

text ANNA SALVOVÁ foto BURBERRY GROUP, DAVID COLLINS STUDIO,

204

lifestyle/shopping

SHOPPING LIST VSTÚPTE DO NEDÁVNO OTVORENÝCH PREDAJNÍ, SHOWROOMOV A FIREMNÝCH PRIESTOROV RENOMOVANÝCH MÓDNYCH ZNAČIEK A DAJTE SA ZLÁKAŤ ATMOSFÉROU, KTORÚ VYKÚZLILI POPREDNÍ INTERIÉROVÍ DIZAJNÉRI.

TANCUJÚCA STENA Predstavte si priestor s rozmermi deväť krát jeden a pol metra. Pre našinca atypická situácia, pre japonských dizajnérov unikátne východisko pre vytvorenie hravého typu predajne. Štúdio Moment pripravilo pre obchod BAOBAO Issey Miyake v japonskom meste Shinjuku nezvyčajný dvojfarebný koncept, ktorý živo komunikuje so svojimi návštevníkmi. Tento priestor má totiž dve tváre, čiernu a bielu. Podobne ako hlavný predajný artikel, kabelka Bilbao, aj steny obchodu sú posiate drobnými opakujúcimi sa trojuholníkovými prvkami. Postupným prechodom týchto fragmentov od bielych po čierne, a naopak, sa rytmicky mení aj tvár obchodu, pričom celá dlhá stena vyzerá akoby tancovala. V priestore sa stierajú hranice medzi samotnou stenou a produktmi, vďaka čomu pôsobí miestnosť vzdušne. A napriek tomu, že neponúka takmer žiadne police, žiadny výklad, iba jednoduchú lavicu uprostred úzkej uličky, okamžite vo vás prebudí mnohé vnemy.


205

INŠPIROVANÁ ROZPRÁVKAMI Milánska vlajková predajňa značky REDValentino je ďalšou víziou snivého sveta módy. Butik otvára zvedavcom dvere do troch tajomných komnát, ktoré sú ukážkou ozdobného minimalizmu. Kreatívni riaditelia módneho domu Valentino, Maria Grazia Chiuri a Pierpaolo Piccioli, sa pri navrhovaní snivých priestorov inšpirovali rozprávkami. Na vytvorenie dokonalej atmosféry si na spoluprácu prizvali aj umelecké duo Paper-Cut-Project z Atlanty, ktoré sa postaralo o náročný styling parochní na hlavách figurín. Ich snehobiela „pokožka“ sa vyníma na pozadí kriedových malieb v štýle Trompe l´oeil vytvárajúcich trojdimenzionálny efekt. Zvyšok dopĺňajú fantazijné prírodné scenérie z bieleho papiera. Všetko však spolu dýcha elegantnou, teplou a intímnou atmosférou.

KRIŠTÁĽOVÁ ŽENSKOSŤ Spoločnosť Swarowski prešla v posledných rokoch rozsiahlou transformáciou, ktorá viedla k tomu, že vyše sto rokov stará značka, primárne spojená s krrištáľmi, sa dnes považuje za mladistvý dámsky brand. Po modernizácii produktovej ponuky a redizajne predajní preto, logicky, prišlo na rad aj nové sídlo spoločnosti. Firemné priestory, nachádzajúce sa v biznis centre Chiswick Park, navrhlo štúdio M Moser tak, aby odzrkadľovali silný ženský aspekt značky. Dôraz sa preto kládol na nežné farby, voľné splývanie hmôt, flexibilitu, ako aj intuitívne nasmerovanie ľudí v priestore. Už samotná recepcia nesie známky firemnej filozofie, keďže návštevníkov pozýva dovnútra cez veľké sklené steny, na ktorých sa prizmaticky odráža svetlo veľkolepého lustra. Stačí pár sekúnd v tomto priestore a dostanete nutkanie utekať do najbližšej predajne šperkov.


206

lifestyle/shopping

SURREALISTICKÉ NÁDVORIE Hongkonská HIT Gallery je priestorom na polceste medzi sci-fi a archeologickým zážitkom. Miestom, ktoré mätie a priťahuje zároveň. Nový concept store spoločnosti Ittierre, v ktorom nájdete prestížne módne značky ako Karl Lagerfeld Paris, Pierre Balmain, John Galliano či Costume National, vznikol v spolupráci s famóznym dizajnérom Fabiom Novembrem. Ten sa inšpiroval stredovekou architektúrou a vytvoril dokonalú ilúziu talianskeho nádvoria zo 16. storočia, interpretoval ju však novým surrealistickým spôsobom. Pohral sa s deštrukciou perspektívy, akú možno vidieť na obrazoch talianskeho maliara Giorgia De Chirica. Typické radové klenby sa tu teda striedajú vo väčších a menších rozmeroch a symetrický plán s ťažko definovateľnou modrou dominantnou farbou pretínajú dynamické čierno-biele pásy. Ohňostroj tvarov poľudšťujú dve policové zostavy vo forme búst, ktoré sú umiestnené „tvárou v tvár“, akoby viedli rozhovor. Možno o tom, že nadčasová krása tejto predajne dokonale kontrastuje s prchavou povahou módy.


Vaša značka. Váš luxus. www.tui-reisecenter.sk TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. Bratislava: AVION Shopping Park, Ivanská cesta 12 Panská 10 EUROVEA, Pribinova 8 Banská Bystrica Dolná 27

www.tui-reisecenter.sk


208

lifestyle/shopping

ŽIVOČÍŠNY DŽENTLMEN Londýnska ulica Savile Row, preslávená dielňami zameranými na kvalitné zákazkové krajčírstvo, nesie od októbra minulého roka ďalšie prestížne meno. Módny dom Alexandra McQueena tu totiž otvoril svoju prvú vlajkovú predajňu s pánskym oblečením. O dizajn interiéru sa postarala kreatívna riaditeľka značky Sarah Burton spoločne s kanceláriou David Collins Studio. Za pôvodnou fasádou sa ukrýva príbeh vyskladaný z motívov módneho domu a mnohých nenápadných živočíšnych detailov – príbeh, ktorý oživuje zašlú slávu vznešených domov. Atmosféru slávnostnej vojenskej prehliadky navodzujú červené koberce, zatiaľ čo snehobiele steny, napodobňujúce sadrové omietky z 19. storočia, zachytávajú v štýle Rorschachových atramentových škvŕn typické McQueenove motívy ako rozprestreté krídla či lebku. V jemných náznakoch však nechýbajú ani pazúry, parohy či chrbticové stavce, na ktorých visia police s topánkami. Na podlahe sa strieda vzácny mramor Nero Argento s pôvodnými drevenými parketami. Všetko v grandióznej farebnej kombinácii čiernej, červenej, bielej a zlatej.

GIGANTICKÁ A VEĽKOLEPÁ Aj taká je nová vlajková predajňa britskej značky Burberry, ktorá sa usadila na londýnskej ulici Regent Street. Jej bilancia je rovnako ohromujúca – štyri poschodia s jedenástimi líniami, od doplnkov pri hlavnom vstupe, cez ikonické kúsky, ako sú plášte do dažďa, až po najluxusnejšiu líniu Prorsum na najvyššom podlaží, 300-tisíc hodín práce robotníkov a dva roky rekonštrukcie objektu, ktorý sa pýši fasádou z 20. rokov minulého storočia. Christopher Bailey ako kreatívny riaditeľ značky, zástanca technológií a syn zručného rezbárskeho majstra využil tradíciu remesla, aj vymoženosti digitálneho sveta. V priestore sa tak v dokonalom súlade stretávajú prvky ako nádherné dvojkrídlové schodisko s obrovským premietacím plátnom. A ak si náhodou nebudete vedieť poradiť, určite vám pomôže predavač vybavený iPadom. Ochotne vám ukáže, ako bude oblečený vyzerať ten-ktorý trenčkot alebo do minúty objedná tovar, ktorý je práve vypredaný. Tomu sa hovorí obchod 21. storočia!


www.luxusneoblecenie.sk


pripravila ANNA SALVOVÁ foto AXA, ARCHÍV RUŽENY ŠTIGLICOVEJ

210

lifestyle/travel

Cieľom je samotná

cesta

PÔVODNE SME CHCELI HOVORIŤ O ŽIVOTNOM POISTENÍ, Z PRAGMATICKEJ TÉMY SA VŠAK VYKĽULO AJ NEČAKANE DOBRODRUŽNÉ ROZPRÁVANIE À LATHELMA A LOUISE. RUŽENA ŠTIGLICOVÁ PRACUJE V SPOLOČNOSTI AXA AKO ŠPECIALISTKA NA PODPORU ŽIVOTNÉHO POISTENIA ČR & SR, V SÚKROMÍ VŠAK UKRÝVA ZÁŽITKY HODNÉ VEĽKÝCH DOBRODRUHOV.

S

kamarátkou ste podnikli putovanie po Európe stopom. Prečo ste sa rozhodli pre takýto netradičný výlet? Boli sme slobodné (no, dobre... rozvedené) a bez záväzkov a chcelo sa nám roztiahnuť zaprášené krídla a lietať tak slobodne, ako sa len dá. Jedného večera sme si pozreli nádherný film Thelma a Louise, ktorý hovorí o slobode. Pri záverečnej scéne filmu, keď dve hlavné hrdinky volia radšej skok z útesu ako stratu slobody, sme sa so slzami v očiach a jediným pohľadom dohodli. Bolo to jasné – aj my ideme zažiť road show v štýle Thelma a Louise! Po ročnom šetrení peňazí sme s obrovskými batohmi, do ktorých sme zbalili celý svoj svet, skutočne vyrazili do neznáma, takpovediac, na dobu neurčitú. Bolo to úžasné obdobie, ktoré nám pomohlo nájsť samé seba. Nemali ste strach? Netvrdím, že sme nezažili aj pár vypätých situácií, ale cítila som skôr adrenalín a nadšenie. Riadili sme sa heslom „nenastupovať do neprehľadných áut“. To nám pomáhalo minimalizovať riziká. Naším druhým heslom bolo „cieľom je samotná cesta“, takže na otázku vodičov, kam ideme, sme často odpovedali: „Tam, kam vy.“ Vraj cestujete aj za hudbou a športom... Na športovo-hudobné výlety chodíme s manželom pomerne často. K posledným patria napríklad minuloročné „strieborné“ majstrovstvá sveta v ľadovom hokej v Helsinkách, kde sme si pri tejto príležitosti trochu pocestovali aj po Fínsku. Nenechali sme si ujsť ani Majstrovstvá sveta vo futbale 2010 v Juhoaf-

rickej republike. V Johannesburgu sme si pozreli aj megaúspešný zápas proti Taliansku, zúčastnili sme sa nezabudnuteľného safari, kde náš džíp naháňal rozzúrený slon, ktorému sme nechtiac narušili jeho teritórium. Navštívili sme aj Kapské mesto s jeho stolovou horou a pobrežnou atmosférou. Z hudobných výletov si spomínam na fantastický koncert Bon Joviho vo Viedni. Po koncerte sme si náhodne vybrali ubytovanie v údolí Wachau. Objavili sme tak prekrásnu krajinu v povodí Dunaja, známu vinárstvom a pestovaním marhúľ, dokonca sme tu, v meste Krems, narazili aj na úžasný Marillenfest – marhuľový festival. Vyzerá to, že máte dobrodružnú povahu. Práca v poisťovni sa však považuje skôr za nezáživnú kancelársku rutinu. Ako svoju prácu vnímate vy a prečo ste sa rozhodli pre toto zamestnanie? Pred poisťovňou som pracovala v banke na Slovensku aj v Českej republike. Už pri svojom prvom zamestnaní som však mala jasný cieľ a po roku som si z prvých ušetrených peňazí kúpila letenku do New Yorku – to bola moja prvá dobrodružná cesta. Po osobnostnej stránke som tvorivý človek a svoju kreativitu som, paradoxne, dokázala využiť aj v bankovníctve. Zavádzala som rôzne inovácie, prichádzala som s nápadmi. Tvorivosť uplatňujem vo veľkej miere aj v mojej súčasnej práci v poisťovni AXA. Keď sa nad tým zamyslím, každá práca, ktorú som robila, ma vždy nesmierne bavila. Asi preto, že som si ju vždy prispôsobila na svoj ob-

Egypt – arabská púšť

raz. Všetkým svojím zamestnávateľom ďakujem za to, že mi to umožnili a našli v tom prínos aj pre seba. Zastávate náročnú pozíciu, napriek tomu si zrejme viete povinnosti zariadiť tak, aby ste neprišli o svoje hobby. Máte na to nejaký recept? Mám dva spôsoby, pomocou ktorých zvládam prácu aj koníčky. Jednak často chodím na kratšie cesty, trvajúce napríklad štyri až päť dní a zahŕňajúce víkendy. Aj na krátkych cestách však nazbieram toľko zážitkov a dobijem si toľko energie, akoby som sa vrátila z mesačnej dovolenky. Možno je to preto, že každú cestu prežívam veľmi aktívne a ak som v zahraničí, vždy sa snažím infiltrovať medzi miestnych a zažiť tak niečo iné. Dovolenkové rezorty mi nič nehovoria. Pomáha mi aj plánovanie. Mojou výhodou je, že nemám každodenne sa opakujúce povinnosti, ale zodpovednosť za projekty či tematické celky. Neplánujem si preto dovolenky v termínoch tesne pred spúšťaním produktových noviniek, keď je najviac vypäté obdobie. V práci mi pomáha aj moderná technika. Väčšinu pracovných e-mailov dokážem vybaviť aj počas dovolenky, cez telefón či tablet. V našom rozhovore padlo aj slovo strach. Na jednej strane sa ho stránime, na druhej strane nám pomáha prežiť. Do akej miery zohráva úlohu pri životnom poistení? Myslím si, že pri životnom poistení nezohráva rozhodujúcu úlohu strach, ale zodpovednosť. Životné poistenie máme práve preto, lebo nedokážeme zabrániť nečakaným, niekedy aj tragickým situáciám, ale vieme zmierniť ich


211

Juhoafrická republika – Johannesburg – Ellis Park Stadium

Talianske Dolomity – Tofana di Rozes, 3 225 m. n. m.

následky, či už pre nás, alebo pre našu rodinu. Poistka vám neprišije amputovanú nohu ani nevráti rodine otca, ale pomôže kráčať ďalej. Zodpovednosť pri poistení znamená nezanechať rodinu s nesplatenou hypotékou či preklenúť obdobie, keď vám zdravotný stav odrazu znemožní ďalej pracovať a zarábať peniaze pre seba a pre rodinu. V poisťovni AXA ponúkate produkt, v ktorom možno využiť poistenie až ôsmich osôb v rámci jednej zmluvy. Aké praktické výhody to má? Týmto produktom je rizikové životné poistenie ActiveLife. Je to poistenie pre prípad úrazov aj chorôb pre jednu až osem osôb na jedinej zmluve, pričom môže ísť o deti aj dospelých. Jej uzatvorenie je nielen jednoduchšie, ale aj praktickejšie z hľadiska platenia poistného, lebo poistné za celú rodinu uhradíte jediným prevodným príkazom. Takéto „hromadné“ poistenie navyše klientom pomôže získať zľavy na poistnom, napríklad zľavu podľa výšky poistného až do 10 % z ceny poistenia a zľavu za inú zmluvu. Stačí, ak má čo i len jediná osoba figurujúca na zmluve ActiveLife v našej spoločnosti uzatvorený iný produkt životného, úrazového či majetkového poistenia, podielových fondov alebo doplnkového dôchodkového sporenia, a všetky poistené osoby automaticky získajú ďalšiu zľavu 5 % z ceny poistenia. Kedy je vhodné uvažovať o tomto type poistenia? ActiveLife je určený pre klientov, ktorí sa chcú poistiť pre prípad chorôb alebo úrazov napríklad v súvislosti s úverovým zaťažením, s aktívnym životom či prácou prinášajúcou zvýšené riziká, alebo chcú mať

Holandsko – Zaanse Schans

jednoducho istotu, že ak budú v dôsledku choroby či úrazu nútení krátkodobo či dlhodobo prerušiť zárobkovú činnosť, budú mať z čoho pokryť životné náklady, prípadne náklady za nadštandardnú liečbu. ActiveLife vrelo odporúčam aj stopárom a stopárkam. :-) Mimochodom, mám ho aj ja a rovnako som ho odporučila svojej kamarátke, ktorá so mnou precestovala Európu. ActiveLife je vhodným riešením aj pre klientov, ktorí nie sú fanúšikmi investičného životného poistenia, respektíve pre tých, ktorí chcú prostredníctvom životného poistenia riešiť len poistnú ochranu, nie investovanie či sporenie.

Fínsko - helsinki – pevnosť Suomenlinna

Aké ďalšie výhody ponúka tento produkt? Okrem dvojstupňového systému zliav na poistnom patrí medzi jeho výhody aj to, že nemá obmedzenú minimálnu výšku celkového poistného. Klient si teda môže poistiť len presne to, čo naozaj potrebuje, či už si vyberie maximálny rozsah poistnej ochrany, alebo si poistí len jedno riziko. Rovnako sa môže rozhodnúť poistiť iba seba alebo celú svoju rodinu. Ďalšou obrovskou výhodou sú prakticMalorka – Cap de Formentor ké asistenčné služby. Pri obmedzenej pohyblivosti v dôsledku choroby alebo úrazu vám napríklad asistenčná služba zabezpečí dovoz liekov, prevoz z nemocnice a k lekárovi, nákup základných potravín a hygienických potrieb, upratovanie domácnosti, starostlivosť o deti, ale napríklad aj venčenie domáceho miláčika.

GREEK GYPSIES – GOOD GYPSIES Raz sme si stopli väčšie auto so sympatickou štrbavou Grékyňou a usmiatym „padre“ za volantom. Vzadu sedeli dvaja urastení mladíci, evidentne ich synovia, ktorí sa všetkými prostriedkami snažili upútať našu pozornosť. Keď však sympatická „pani domáca“ vystúpila a prisadol si tretí vysmiaty mladík, všimli sme si, že zadná časť vozidla je upravená ako „spálňa“. Dostali sme strach a začali sme trvať na tom, aby nás okamžite vyložili. Ani jediná anglická veta, ktorej bol padre schopný „Greek gypsies – good gypsies“ nás nepresvedčila o tom, že tu nejde o obchod s bielym mäsom alebo sériovú vraždu. Doslova násilím nás priviezli na zaprášený dvor svojho schátralého príbytku, kde sa tlačilo niekoľko desiatok členov veľmi širokej rodiny. Keď sme zbadali dve prázdne stoličky, začali sme tušiť nejaký nebezpečný rituál. Pocítili sme obrovskú úľavu, keď sa nám anglicky prihovorila jediná bledá tvár. Tá nám, našťastie, vysvetlila, že cestu autom zámerne predlžovali preto, aby mohli na našu počesť pripraviť oslavu, ukázať nám ich rómske zvyklosti a pohostiť nás. Usadili nás na stoličky, aby nám najmladšie členky rodiny upravili vlasy do ich typických účesov. Obdarovali nás ručne robenými náramkami, pohostili čerstvou slepačou polievkou a kávou a potom sa už spustila cigánska hudba a celý dvor sa roztočil v tanci.


m

MAROKO ´ ˇ

,

KRAJINA

text SÁRA BELOVÁ foto SÁRA BELOVÁ, MARTIN MIKL

lifestyle/travel

VSETKYCH nevšedností KOĽKÝM Z VÁS TRVÁ CESTOVANIE DO PRÁCE ČI DO ŠKOLY HODINU? PRI CESTE TOHTO TYPU JE TO, SAMOZREJME, SKÔR OTRAVA, NO VEDELI STE, ŽE ZA ROVNAKÝ ČAS SA DOSTANETE Z NAJJUŽNEJŠIEHO MIESTA EURÓPY DO KÚZELNÉHO, EXOTICKÉHO A ÚPLNE ODLIŠNÉHO SVETA? VITAJTE V MAROKU!

3

212


213

U

rčite sa medzi vami nájdu tí, ktorí preferujú dovolenku s cestovnou kanceláriou, no hneď na úvod musím napísať, že do Maroka odporúčam cestovať s ruksakom, pasom, poistením a dobrou spoločnosťou. Báť sa netreba, všetko potrebné nájdete a zabezpečíte cez internet. My sme začali kúpou lístkov na loď, ktorou sa preplavíte zo Španielska. Ceny sú rôzne, normálne však spiatočný lístok stojí 45 až 65 eur. Možností je viac, my sme vyrážali z mesta Algeciraz do marockého prístavu Tangier. Rýchle približovanie sa znamenalo vypísať povinné víza, ktoré sa odovzdávajú pri prekračovaní hraníc. Nič zložité. V pláne bolo prenajať si auto a začať poznávať. V letnej sezóne to však také ľahké nie je. Požičovne áut boli beznádejne „vybookované“ a nám neostalo nič iné, ako cestovať taxíkmi. Ubezpečujem vás, že v Maroku to nie je nič neobvyklé. My sme nimi precestovali za 3 dni vyše 450 km a stálo nás to nakoniec menej ako prenájom auta s benzínom!

MÝTICKÝ TANGIER V Tangieri sme sa príliš nezdržiavali, no ak budete mať čas, zájdite si pozrieť medinu – staré mesto, ktoré od nepamäti fascinovalo aj mnohých umelcov. Eugène Delacroix, Henri Matisse, Paul Bowles, Tennessee Williams, Jean Genet a mohla by som pokračovať. Všetci podľahli kúzlu námestia Petit Socco a jeho kaviarňam, predovšetkým preslávenému Tingisu. Medinu by ste mali opustiť cez námestie Grand Socco, známe búrlivým nočným životom. Ďalej si môžete užiť prechádzku parkom Mendoubia s obrími fikusmi a dracénami. Ak ste milovníkmi nákupov, neobíďte Rue de la Liberté, ktorou sa dostanete na námeste Place de France, ktoré je srdcom moderného mesta. Tam nájdete slávnu Grand Café de Paris a El Minzah Hotel, ktoré sa často objavujú vo výtvarných a literárnych dielach z 19. a začiatku 20. storočia. Úžasný výhľad na medinu, prístav a záliv s kanónmi ponúka námestie Faro a z mýtickej kaviarne Hafa na vrchole útesu uvidíte až na Gibraltár.

TO ZÁKLADNÉ O MAROCKOM KRÁĽOVSTVE • žije tu 32 miliónov obyvateľov • jeho celková rozloha je vyše 445 000 km2 a susedí s Alžírskom, Západnou Saharou a Španielskom • úradný jazyk je arabčina, no väčšina Maročanov ovláda perfektne francúzštinu • hlavným mestom je Rabat, najväčším Casablanca • menou je marocký dirham (MAD), 10 MAD = 1 EUR

A ešte niečo: • peniaze si zameňte hneď po príchode v prístave či na letisku, potom jedine v bankách, bežné zmenárne neodporúčam • ktokoľvek by vám ponúkal na ulici hašiš, rázne, no milo odmietnite. Aj keď je hašiš takmer všade, je to zakázaná látka • stránky, ktoré vám môžu pomôcť: www.directferries.co.uk, www.tripadvisor.com, www.riad-baraka.com, www.visitmorocco.com


214

lifestyle/travel

MUŽI A ŽENY Keď sa vyberiete do Maroka, vychutnajte si ho naplno, snažte sa zažiť a skúsiť všetko. Nebojte sa nových zážitkov, jedine tak sa podľa môjho názoru dá prežiť dovolenka s veľkým D. Ak ste však typ preferujúci ležanie na pláži a oddych, táto krajina ponúka aj to. Myslím si však, že to už nie je to pravé marocké. Maroko vám zaručí príval energie a zážitkov, no niektoré veci vás môžu zaskočiť. Keďže ide o moslimskú krajinu, muži tu majú silné postavenie. Aj v reštauráciách ich obslúžia ako prvých. Dámy, ak nemáte rady vyzývavé pohľady, buďte radšej, aj napriek marockým horúčavám, zahalené. Ak máte svetlé vlasy, majte so sebou aj niečo na hlavu. Na uliciach vidíte obchodovať najmä mužov a čo sa týka zjednávania cien, môžete, ale aj nemusíte, je to na vás. Maročania radi zjednávajú, no vôbec to nie je takým pravidlom ako napríklad v Egypte. Samozrejme vždy prepočítavajte. V Maroku si vyčistíte hlavu aj vďaka tomu, že okrem hašišu je tu zakázaný aj alkohol. Nielenže na verejnosti nemôžete piť ani pivo, alkohol nedostanete kúpiť v obchodoch ani v reštauráciách. Samozrejme, v hotelových komplexoch cestovných kancelárií v európskom štýle je to iné.

BARBARSKÝ TÉTOUAN Z Tangieru vyrážame smerom na Tétouan. Old school Mercedes 2 400 tu môžete vidieť všade a v nich šoférov s úsmevom so štyrmi zubami. Taxameter? V tejto krajine len doplnok. Z rádia africko-marocká „komercia“, more sa vzďaľuje a my prichádzame do hornatého vnútrozemia. Príroda je úžasná, aj keď veľmi suchá. Tétouan, známy aj ako barbarské mesto, sa rozprestiera na severe Maroka a pre obchodovanie s drogami a pašovanie patrí medzi menej bezpečné miesta. Tým sa však nedajte odradiť! Doprava v meste, to je úplný chaos, teda pre nás Európanov, no nikto sa tu neponáhľa. Počas jazdy rýchlosťou dva kilometre za hodinu nás oslovuje nízky, chudý Mohamed. „Nebojte sa ich, nechcú vás okradnúť, jednoducho si zarábajú,“ vysvetľuje nám šofér taxíka. Za 200 dirhamov mu vďačíme za úžasnú prehliadku mediny. Ukázal nám miesta, kde by sme sami určite nevkročili. Medina mesta Tétouan a jej unikátna sieť zatienených uličiek je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Po zotmení ožíva aj veľký mellah, židovská štvrť, nazývaná aj Malý Jeruzalem. Ulicou Tarafin, lemovanou klenotníctvami, sa dostanete na námestie Hassana II. s palácom, ktorý je typickým príkladom hispánsko-maurskej architektúry. Tiež

odporúčam navštíviť reštauráciu Riad Dalia či niekoľkoposchodový obchod, z ktorého terasy je úžasný výhľad na celé mesto. Sami ich však v rušnej medine asi nenájdete. Je čas pohnúť sa ďalej, a tak opäť zjednávame taxík a vyrážame.

AUTENTICKÝ OUED LAOU Mesto pri mori nás síce víta, no naše úsmevy sa strácajú. Vyzerá skôr ako špinavá dedina, opäť sa však s prvými pocitmi mýlime. Aj keď sa špina nestratila a ubytovanie, ktoré sme hľadali priamo na mieste, nebol luxus, marocká atmosféra s príjemnými ľuďmi a skvelým jedlom robia svoje! Jedla v Maroku sa určite nebojte a skúšajte, čo sa dá. Typický kuskus s rôznymi druhmi mäsa, skvelá zelenina, polievky, šaláty, dary mora a nakoniec slávne marocké cukrovinky. Toto všetko jednoducho musíte ochutnať. A k tomu čerstvá pomarančová šťava, ktorú vám pripravia takmer všade. Mňam! Ceny nie sú vysoké. Za trojchodové menu zaplatíte 80 až 110 dirhamov a garantujem, že sa po ňom budete len usmievať. Skvelý spánok, skvelé raňajky a hor sa objavovať pláže kúsok od mesta. Práve nimi je táto oblasť známa. Je nutná menšia túra, no výhľad, pláž a more sú neskutočné. Užili sme si ničnerobenie, ale čas nás opäť tlačí ďalej. Späť do vnútrozemia, do mesta Chefchaouen.


215

MODRÝ CHEFCHAOUEN Na Chefchaouen sme sa tešili najviac. Skvelé recenzie, zarezervovaný, podľa fotiek ten najkrajší hotel v strede mediny. Po jazde taxíkom à la Schumacher, sme sa ho nevedeli dočkať. Hotel Riad Baraka sme bookovali ešte pred príchodom do Maroka a vrelo ho odporúčam. Cena za noc za dve „dvojky“ bola 240 dirhamov na osobu. Chefchaouen je známy ako modro-biele mestečko v horách. Na druhej strane je tiež známy tým, že sa odtiaľto vyváža takmer 40 % zo svetového množstva hašišu. Naše očakávania sa splnili do posledného. Ubytovanie ako z rozprávky o Aladinovi, modré domy, rušné námestia, strmé uličky, najlepší spôsob, ako spoznať toto sväté mesto, je prechádzanie a nasávanie atmosféry. Silné kúzlo pocítite na dláždenom námestí Outa-el-Hammam. Z terasy kaviarne si tu môžete vychutnávať atraktívny výhľad na veľkú mešitu Tarik-Ben-Ziad, ktorej osemboký minaret je inšpirovaný Torre de Oro, ktorú by ste našli v španielskej Seville. Andalúzskou architektúrou je typický aj „kasbah“ a záhrady v strede mediny. Za jeho stenami a vežami, z ktorých jedna bývala kedysi hladomorňou, je dnes zaujíma-

vé etnografické múzeum. Určite navštívte reštauráciu Darcom, uspokojíte opäť všetky zmysly. V uliciach mediny je neustály ruch a predavači ponúkajú všetko od výmyslu sveta. Typické pravé koreniny, jedlá, samozrejme, čerstvý pomarančový džús, kožené výrobky a oblečenie, ručne tkané koberce… Jednoducho neviete, kam s očami, rukami a nohami a skoordinovať ich je veľmi náročné! Chefchaouen je tiež známy košikárstvom a keramikou. Navyše sa môžete zúčastniť hrnčiarskeho kurzu v dielni Ghzaoua a odniesť si vlastnoručne vyrobený „berrada“ (džbán na vodu). Opustiť mesto bez toho, aby ste ochutnali cottage cheese z tamojšieho kozieho mlieka, je vylúčené. Vraj je najlepší v Maroku. Čo však neodporúčam, je kupovať priamo na ulici olivy, mäso, ryby a pravé hodinky Swatch, samozrejme, iba ak by vám ich „pravosť“ neprekážala. Okrem prehliadky mesta sme si dopriali aj túru do okolitých hôr, sprevádzanú ďalšími skvostami pre oči, dušu a myseľ. Hlavne keď sme sa zhora pozerali na mesto. Nasledovali posledné nákupy a museli sme si pripomenúť, že sa treba vrátiť do reality. Posledná cesta taxíkom do Tangieru, posledný pohľad z lode na túto úžasnú krajinu pri zapadajúcom slnku…

ĎALŠIE TIPY Naše cestovanie bolo skvelé, no rýchle. Ak však rozmýšľate nad inými miestami a máte viac času, určite nevynechajte Marakéš, najnavštevovanejšie mesto Maroka. Pokiaľ nemáte auto, z Tangieru sa tam dopravíte nočným vlakom, cesta trvá 10 hodín a ráno ste tam. Čaká na vás najväčší trh v Maroku, preplnený všetkými možnými vecami a vôňami, ktoré váš nos môžu, no i nemusia potešiť. Ďalšou zastávkou by mala byť určite Casablanca. Toto najväčšie a hospodársky najrozvinutejšie „biele mesto“ láka turistov najmä 17 kilometrov dlhými plážami, skvelými vlnami na surfovanie a históriou. Nádhera jednoducho strieda nádheru.


lifestyle/travel

text MARTIN NAVRÁTIL, SPRIEVODCA BUBO TRAVEL foto ARCHÍV AUTORA

216

Kaleidoskop

Z RÍŠE STREDU

VEDELI STE, ŽE V ČÍNE PRIBUDNE KAŽDÝ MESIAC PÄŤ MILIÓNOV MOBILNÝCH TELEFÓNOV? ŽE ŠANGHAJ MÁ VIAC MRAKODRAPOV AKO CELÉ ZÁPADNÉ POBREŽIE USA A HLAVNÉ MESTO PEKING ZASA VIAC POBOČIEK MCDONALD’S AKO NEW YORK? ARMANI SEM CHCE DOKONCA UMIESTNIŤ AŽ 30 PERCENT SVOJHO OBRATU V PRIEBEHU PIATICH ROKOV. KRÚTITE HLAVOU? AK STE SI MYSLELI, ŽE V „RÍŠI STREDU“ VOJDETE Z LETISKA PRIAMO MEDZI RYŽOVÉ POLIA, ČAJOVÉ ZÁHRADKY, MEDZI KTORÝMI BUDÚ FILOZOFUJÚCI DEDUŠKOVIA CVIČIŤ TAJČI, VEĽMI STE SA MÝLILI...

S

tále hovoríme o krajine, kde vládne najväčšia komunistická strana na svete. Čína ma však prekvapuje od prvého momentu až do dnešného dňa. Už toľkokrát som si povedal, že sa tu viem orientovať, komunikovať s ľuďmi, vyjednávať. No v tom okamihu sa mi naskytla ďalšia situácia a bol som úplne na začiatku. V krajine, kde v 55 mestách s populáciou nad päť miliónov žije 1,3 miliardy ľudí a kde má desať miest viac než 10 miliónov obyvateľov, si budete musieť zvykať na samé „naj“. Najvyšší, najrýchlejší, najbohatší... Budú sa na vás hrnúť z každej strany. Kde by ste hľadali najrýchlejší vlak na svete? V Japonsku či vo Francúzsku? Omyl! Je v Šanghaji. Rýchlosťou 431 kilometrov za hodinu prejde 32-kilometrovú trasu medzi mestom a letiskom za štyri minúty! Najväčšia priehrada, najvyššie položená železnica alebo najväčšie námestie na svete? Opäť Čína.

NÁJDI SVOJU POSTEĽ SKÔR, AKO... „Čínsky vlak? To musí vyzerať...,“ poznamená tesne pred cestou bývalý železničiar a pohráva sa s myšlienkou alternatívnej dopravy. Nakoniec predsa len nastúpi a je v šoku. V príjemnom šoku. „Keby sme toto mali na Slovensku, jazdíme všetci ako páni.“ Od tohto momentu sa teší na každý vlakový presun. Je pol siedmej a my sa zobúdzame za zvukov čínskej budovateľskej piesne vo vlaku s výstižným názvom Červená zástava. Železnicou sa dostanete úplne všade. Ešte pred dvoma rokmi bol posledným bielym miestom na mape čínskych železníc Tibet. Vlak má však svoje pravidlá. Zobúdza aj zaspáva sa tu spoločne. Večer o desiatej za šíri upozornenie, že za desať minút sa zhasne, čo znamená, že musíte nájsť svoju posteľ. Kto to nestihne, je to jeho problém. Číňania už dávno čakajú pripravení na spánok, umytí a pre-


217

zlečení do pyžama. Keď svetlá zhasnú, chodí po vlaku čínska „dežurna“ a napráva vaše topánky. Všetko musí byť uniformované a mať svoje miesto. Čo by to bol za poriadok, keby si 1,3 miliardy ľudí robilo, čo sa im zachce?

AJ TOTO ZJEŠ? Pri jedle zabudnite na tradičné dva či tri chody, čaká vás ich najmenej desať. Okrem ryže, ktorú dostanete zadarmo vždy a všade, vám ponúknu misky zeleniny a mäso zo všetkého, čo sa predtým hýbalo: kuracie nožičky, ustrice či krevety, aj prasacie ušká. Číňania sami hovoria, že zjedia všetko, čo má nohy, okrem stola a stoličky, všetko, čo lieta, s výnimkou lietadla a všetko, čo pláva, okrem lode. Ak sa chcete spýtať, či „aj toto zjedia?“, odpoveďou bude „ÁNO“. To všetko v niekoľkých chutiach: na sladko, sladkokyslo a, samozrejme, poctivo štipľavo. Číňania, najmä v provincii Sečuán, totiž milujú všetko, čo poriadne páli. Pripravte sa však na to, že čínske jedlo v oleji doslova pláva. Nevyhnete sa pritom pocitu, že ten olej naposledy vymieňali niekedy za dynastie Ming. Strava je tu asi najrozmanitejšia na svete, preto každý deň môžete ochutnať to, čo ste ešte nemali. A nezabudnite, že popri jedle sa tu diskutuje úplne o všetkom.

Z CUDZIEHO TANIERA Ak neviete po čínsky, pri objednávaní jedla máte dve možnosti. Buď si vyberiete z jedálneho lístka, respektíve si skúsite vybrať podľa toho, aký znak sa vám páči, a do poslednej chvíle budete tŕpnuť, čo vám donesú. Niekoľkokrát sa mi takto stalo, že prišla teľacia hlava s čerstvým mozočkom v štýle Mlčania jahniat alebo malé podlhovasté čudo s dvoma prednými zúbkami (dlhý chvost ma presvedčil, že ide o potkana). Najistejšia cesta, ako sa na – jesť, je prejsť sa po reštaurácii s paličkami a požiadať ľudí, či môžete „okoštovať“ z ich taniera. Pre Slováka niečo neslýchané, ale v Číne je to normálne. Keď vám niečo zachutí, ukážete jedlo čašníkovi a on vám ho prinesie. No rovnako môžete ukázať do akvária, aká ryba sa vám páči, a za dvadsať minút sa vám predstaví na tanieri. A čo psy? Častá otázka Slovákov. Áno, jedia sa, ale nie tak často, ako sa prezentuje. V Pekingu je jeden obchod, kde si môžete vybrať – ako u nás v mäsiarstve, ktorého psíka chcete a akú časť. Máte radi pekinského šarpeja alebo dogu? Žiaden problém.

HISTÓRIA V MALÍČKU Čínsky múr, terakotová armáda, budhistické, moslimské, konfuciánske či vysoko v horách položené taoistické chrámy. Zakázané mesto, Chrám nebies, Letný palác, jazerá v Hangzhou či záhrady čínskych majstrov v Suzhou. To všetko vypovedá o kultúrnej a historickej krajine.


218

lifestyle/travel Čína je posiata históriu, pamiatkami, ale aj napriek tomu sa do dnešných dní mnohé nezachovali. Domáci sami vravia, že čo je staré, doslúžilo a musí nastúpiť niečo nové. No to neznamená, že nemajú vzťah k histórii. Oni ju majú v hlave. Dokonale ju ovládajú a vážia si ju. Skoro každý Číňan pozná svojich cisárov, ako aj to, kedy vládli. Ruku na srdce, koľkí z nás vedia o našich panovníkoch? Každým rokom chodí čoraz viac čínskych turistov spoznávať svoje kultúrne bohatstvo. Mladí či starí, všetci sa fotografujú pri Veľkom čínskom múre, lebo kto ho nenavštívil, akoby nebol Číňanom. V ich skromných príbytkoch nájdete fotografie zo všetkých navštívených historických miest.

DVE BRATISLAVY NA JEDNOM NÁMESTÍ Prvého októbra oslavujú Číňania svoj najväčší komunistický sviatok. Je to iba jeden z tých dní, keď majú všetci voľno a nepracujú. Epicentrom celých osláv je námestie pri Bráne nebeského pokoja, ako som spomenul, je to najväčšie námestie na svete. V malej skupine Slovákov sa pokúšame dostať na jeho druhú stranu. Okrem nás je tam však 950-tisíc domácich. Čínska sprievodkyňa sa pýta, koľko obyvateľov má naše hlavné mesto. Keď sa dozvie, že necelých 500-tisíc, začne sa neskutočne smiať, pozrie sa na najväčšie námestie na svete a suchopárne skonštatuje, že na námestí sú dve Bratislavy. Povedať im, že sme zo Slovenska a je nás päť miliónov, tomu vôbec nerozumejú. Nechápu, ako vôbec môže taký malý národ existovať. Ja pre istotu vravím, že nás je tridsať miliónov a aspoň sa menej smejú. V Číne sú masy, nepredstaviteľné masy. Kto nevidel, neuverí. A keď vidíte, aj tak neveríte. Musíte sa naučiť orientovať v dave. Tu nefunguje systém: „Prosím, dovolíte?“ Silnejší vyhráva. Pri nástupe do metra sa doslova musíte oprieť do svojich „štar-

E X O T I C K É

Z Á J A Z D Y

P L N É

tovacích blokov“ a keď sa otvorí, buď nastúpite, alebo zostanete tam. Ani „natláčači“ nemajú právomoci zrušiť tento organizovaný chaos. Pred výstupom sa treba opäť pripraviť, aspoň také dve zástavky vopred.

VEĽKÝ BRAT ŤA SLEDUJE Kdekoľvek sa vyberiete, neustále sa budete stretávať so skúmavým pohľadom Číňanov. Neustále sledujú, čo robíte, prečo to robíte a ako to robíte. A prečo? Pretože ste cudzinec a v malých mestách budete s najväčšou pravdepodobnosťou jeden z prvých, ktorého vidia. Budú sa vás dotýkať, potiahnu vás za vlasy s chichotom na perách. Na jednej autobusovej stanici ma obkolesilo asi sto Číňanov a pozorovali ma. Ako sedím, ako si čítam a ako sa prechádzam. Ani najmenej im neprekážalo, že takto budem sedieť ešte minimálne tri hodiny.

MLADÍ A STARÍ Staršia generácia ešte stále trávi svoj voľný čas v parkoch, ktoré vo veľkých mestách pôsobia ako oázy pokoja. Každé ráno chodia cvičiť, tancovať, posilňovať či dokonca spievať. Videl som napríklad 85-ročného deduška cvičiť „brušáky“. Nevedel som si predstaviť, že by tak robili moji starí rodičia. Mladým sa však vstávať nechce a radšej dospávajú prehýrené noci. Ich zábavou sú návštevy nových čínskych klubov, ktoré rastú ako huby po daždi. Staršia generácia sa sťažuje, že už to nie je tak ako za starých čias. Keď vidia, ako sa mladí držia za ruky na ulici, považujú to za nedôstojné. Farbenie vlasov na zeleno, modro alebo červeno považujú za stratu tváre, ktorú si vážia. Po večeroch vyjdú von a v pyžamách korzujú úzkymi uličkami, hrajú šachy alebo cvičia svoju zručnosť v kaligrafii.

Z Á Ž I T K O V

I N T E N Z Í V N E J Š Í E

w w w.b ub o.sk

Ž I V O T

W

NOVÝ KATALÓG ZAŠLEME ZADARMO

5HVIEZDIČKOVÉ ZÁŽITKY, KOMFORTNÉ UBYTOVANIE


text ANNA KÁLLOVÁ foto MIRIAM HEINRICHOVÁ

220

Lifestyle/architecture

V tiEni superstromov „TENTO ZÁHRADNÝ SVET PATRÍ VÁM VŠETKÝM – UŽÍVAJTE SI HO A CHRÁŇTE,“ S TAKOUTO VÍZIOU ODOVZDÁVALA SINGAPURSKÁ VLÁDA SVOJMU ĽUDU NEVŠEDNÉ DIELO, KTORÉ SA NAVŽDY ZAPÍŠE DO DEJÍN TOHTO MESTSKÉHO ŠTÁTU. ZÁHRADY V ZÁTOKE SINGAPURSKEJ ÚŽINY SA STALI IKONOU MODERNÉHO SINGAPURU. V MNOHOM AKOBY PREZENTOVALI TVÁR SVOJHO NÁRODA – TVORIA HO OTVORENÍ, PRACOVITÍ, ČESTNÍ ĽUDIA, PREKYPUJÚCI ŽIVOTOM – KTORÁ MA UŽ PRI PRVOM KONTAKTE S TOUTO KRAJINOU NESMIERNE UCHVÁTILA. SPOMÍNANÉ ĽUDSKÉ CNOSTI PRERASTAJÚ CELOU ZÁHRADOU A VYTVÁRAJÚ OZAJ-STNÉ MIESTO PRE ŽIVOT. PUTOVANIE PO ZÁHRADÁCH PRIPOMÍNA ROZPRÁVKU. NAŠŤASTIE, PRE NÁS JE TO REALITA. SKROMNÁ A KRÁSNA Život a celú filozofiu vdýchla 54-hektárovému dielu orchidea. Národný kvet Singapuru zároveň patrí k najkozmopolitnejším rastlinným rodom na svete. Autori sa inšpirovali charakteristickými črtami týchto rastlín – ich nenáročnosťou, schopnosťou žiť z minima a pritom profitovať a vytvárať neuveriteľné farebné a tvarové kompozície. Tak ako orchidea, aj záhrada sa uchytila na kúsku plochy a vyrastá v ústrety mestu a ľuďom. Jej koreňmi sú vodné kanály, tieniace konštrukcie a všetky toky energie (infraštruktúra), stonku rastliny vytvára štruktúra chodníkov a ciest. Otvorené parkové plôšky sa štylizujú do podoby listov a tematické záhrady v spleti chodníkov predstavujú kvety orchidey. Jednoduchá myšlienka sa premenila na sofistikované riešenie vďaka súhre sadovníctva, umenia, techniky a architektúry.

OBRIE VÁŽKY Autori nenechali nič na náhodu, už cesta k záhradám je plná zaujímavých a vtipných momentov. Zastávka metra Bayfront


221


222

Lifestyle/architecture

vetrávacích šácht. Stoja vedľa seba vyrovnane a svorne ako legendárni Enti z Tolkienovej trilógie. Počas dňa ich koruny vytvárajú blahodarný tieň, večer, naopak, vyžarujú príjemné biele svetlo, ktoré difúzne preniká celou záhradou. Energiu na osvetlenie čerpajú výhradne zo slnka. V samotnom srdci záhrady sa nachádza 12 superstromov. Najvyšší z nich meria 50 metrov a v jeho korune sa nachádza reštaurácia s vyhliadkou. Čerešničkou na torte je 128 metrov dlhá promenáda – vzdušná lávka medzi stromami vo výške 22 metrov nad zemou. Oceľové konštrukcie kmeňov stromov pokrýva epifytná flóra – orchidey, bromélie a tilandsie.

Superstromy tvoria identitu záhrady. Stoja vedľa seba vyrovnane a svorne ako legendárni Enti z Tolkienovej trilógie. PESTRÝ ŽIVOT RASTLÍN Okolo lesa superstromov sa tiahnu tematické záhrady. Jedna z tém sa sústredí na vzťah rastlín a človeka. Ponúka to najkrajšie z dedičstva záhradného umenia kultúr, ktoré vybudovali Singapur. Napríklad malajská záhrada nás vtiahne do života na miestnom vidieku, indická očarí zbierkou ilustrácií tradičných kvetinových motívov. Koloniálna záhrada zas rozpráva príbeh o plodinách, ktoré v histórii formovali dôležité obchodné cesty medzi východom a západom. Ďalšia téma s názvom Svet rastlín

ústi priamo pri záhradách. Dlhý podchod lemujú zrkadlové pásy, ktoré striedajú tapety s rastlinnými motívmi. Veľkolepá zrkadlová šou nenechá chladného asi žiadneho nového návštevníka. Už tu cítiť ľahkú hravosť a snahu prekvapiť pozorovateľa vytváraním nekonečného zrkadlového priestoru. Ďalší vstup, z mesta, je napojený na hotelový komplex Marina Bay Sands. Nadchod s neopakovateľnými výhľadmi na to najmodernejšie, čo Singapur v súčasnosti ponúka, ústi pri pešej lávke. Tá vedie priamo do záhrad ponad jazero vážok. Názov dostalo po svojich typických obyvateľoch, zhmotnených v kovových skulptúrach na jazere. Blýskavý metalický povrch obrích vážok vidieť počas slnečného dňa už zďaleka. Línia farebnej oceľovej konštrukcie lávky, ktorá má funkciu zábradlia, kontinuálne prechádza do záhrady, kde sa mení na sústavu pergol a treláží. Ich dynamické tvary prerastajúce celou záhradou symbolizujú vzdušné korene orchideí.

SUPERSTROMY Koncept diela vychádza z princípov udržateľnosti. Najviac úsilia si vyžiadala tvorba stáleho kolobehu energií a vody v záhrade. Výsledkom zlúčenia umenia a technológie je 18 superstromov, ktoré zároveň tvoria identitu záhrady. Na prvý pohľad pripomínajú kozmické mestá budúcnosti. Veľkolepé vertikálne stĺpy s korunou dáždnika majú všestranné využitie. Časť z nich slúži ako zberač dažďovej vody, iné vďaka fotovoltickým článkom vyrábajú energiu. Ďalšie sú integrované do chladiaceho systému skleníkov – od-


223

sa opiera o motív vzťahu rastlín a planéty. Je ukážkou rôznorodosti flóry nášho sveta. Klenotom južného okraja záhrad sú dva skleníky. Vznikli zlúčením architektúry, environmentálneho inžinierstva a krajinného dizajnu. Aj tu dominuje snaha o zasvätenie návštevníka do života rastlín. Dva hektáre plochy ponúkajú veľkolepé vizuálne priestorové divadlo o rastlinách a o ich dôvernom vzťahu k človeku a k prostrediu. Neoddeliteľnou súčasťou záhrad je vodný program, v ktorom dominuje systém obrovských rezervoárov – jazier.

FARBA MANGOSTÁNY Významnú rolu v dizajne záhrady hrá farba. Farebné riešenie sa okrem estetického pôsobenia zhostilo úlohy psychologického navádzania a orientácie človeka v záhrade. Základ tvorí farba plodu mangostány lahodnej, ktorá zjednocuje celú kompozíciu. Autori ju dali do kontrastu so zelenou, oranžovou a bielou. Paletu hlavných farieb uzatvára sýty klaret konštrukcie superstromov a červená na objekte vstupnej lávky vedúcej ponad jazero vážok. Tematické záhrady sú spojené s farbami, charakteristickými pre konkrétnu kultúru, a odtieňmi dažďového pralesa. Koncept projektu sa opiera predovšetkým o organický dizajn. Možno ho nájsť na chodníkoch, ako aj vo vertikálnych konštrukciách. Charakteristickým rysom centrálnej lokality superstromov je dlažba okolo každého kmeňa stromu. Svetlý kameň popretkáva-

ný tmavou sieťovou štruktúrou má pripomínať bunkovú štruktúru, základnú stavbu tela rastlín. V betónových stenách pozdĺž celej kolonády venovanej životu stromov možno nájsť napríklad odliate štylizácie Darwinových náčrtov vetvenia stromov. Dlažba každej tematickej záhrady má takisto svoj vlastný organický motív.

MESTO V ZÁHRADÁCH Záhrady začali písať svoju históriu v roku 2006, keď singapurská vláda vyhlásila medzinárodnú súťaž na vypracovanie architektonicko-urbanistického riešenia dovtedy nie veľmi výrazného areálu zátoky. Súťaže sa zúčastnilo vyše 170 architektonických kancelárií z 24 krajín sveta a vytvorilo spolu viac ako 70 návrhov. V septembri 2006 jedenásťčlenná porota domácich, ale aj zahraničných expertov vybrala na spracovanie južnej zátoky domáci ateliér Grant Associates. Stavebné práce sa začali v novembri 2007. Vodné plochy rozpracovaného záhradného diela poskytli priaznivé podmienky pre súťaže vo vodných športoch už počas olympijských hier mládeže (Yought Olympic Games), ktoré sa konali v Singapure v auguste 2010. Po ich skončení práce na záhradách pokračovali. Brány pre návštevníkov sa definitívne otvorili v októbri 2011. V roku 2012 získali svetovú cenu za architektúru a právom patria medzi svetovú špičku stavebných a krajinných diel. Lepšie je však raz vidieť ako stokrát počuť. Tak choďte, užite si ich a chráňte.


pripravila ANNA SALVOVÁ foto ARZAK, CHAD ROBERTSON A ERIC WOLFINGER (TARTINE BAKERY), EL CELLER, FELIPE CORONADO (FRANÇOIS PAYARD)

224

lifestyle/gastro

Chute života

HOVORÍ SA: „KOĽKO ĽUDÍ, TOĽKO CHUTÍ.“ NO AJ SVET GASTRONÓMIE MÁ SVOJICH MAJSTROV, KTORÍ VYČNIEVAJÚ VYSOKO NAD OSTATNÝMI. KREATÍVNE OKO, VYCIBRENÉ CHUŤOVÉ POHÁRIKY, ALE NAJMÄ CHUŤ DO ŽIVOTA ICH NEOMYLNE VEDÚ KU KULINÁRSKYM ZÁZRAKOM, KTORÉ OBDIVUJE CELÝ SVET.

DCÉRA A OTEC Gastronómia s hlbokými koreňmi, osobnosťou a prvkami avantgardy. Tak možno charakterizovať kulinárske umenie španielskej reštaurácie Arzak. Čerpajúc z tradície baskickej kuchyne a spôsobu prežívania samotného jedla v tejto komunite sa šéfkuchárka Elena Mari, v súčasnosti najlepšia žena – šéfkuchárka sveta, snaží o evolúciu tohto duchovného dedičstva. S neustálou podporou svojho otca Juana, ikony, mentora a zakladateľa reštaurácie Arzak, experimentuje, ochutnáva a doslova čaruje. V špeciálnom laboratóriu, takzvanej „Banke ideí“, ktorá sa nachádza hneď vedľa reštaurácie, vedie s tímom kuchárov dlhoročný kulinársky výskum. Možno tu nájsť až 1 600 starostlivo rozdelených a zatriedených chutí a vôní z celého sveta.


225

CHLAPSKÁ ZÁLEŽITOSŤ Súrodenci Josep, Joan a Jordi Roca sú – ako o sebe hovoria – nonkonformisti. Tvrdia, že pri varení sa stále dajú hľadať nové spôsoby interpretácie vecí, pretože aj gastronómia má mnoho aspektov a veľa tvárí. Napriek tomu však nikdy neskĺznu k prázdnym frázam o sofistikovanom prístupe. Najviac si totiž cenia zmysel pre základné, vo svojej podstate jednoduché chute a vždy pamätajú na to, z čoho jedlá vychádzajú, teda na potraviny v surovom stave. Zrejme aj vďaka svojmu „freestylovému“ spôsobu práce vychádzajúcemu zo skúseností generácií, ktoré celý život zasvätili príprave jedla, patria k svetovej kulinárskej špičke. O tom, nakoniec, svedčí aj fakt, že v reštaurácii El Celler de Can Roca v španielskom meste Girona pracuje až 35 šikovných kuchárov.

OD PEKÁRNE AŽ NAVEKY Nielen z chleba žije človek, ale chlieb z Tartine Bakery v San Franciscu je zhmotnením chute, bez ktorej si neviete predstaviť život. Jej zakladatelia Elisabeth Prueitt a Chad Robertson sa stretli počas štúdia na Culinary Institute of America v New Yorku, kde si čoskoro padli do oka. Spoločne odcestovali do Francúzska, kde si osvojili klasickú techniku a estetiku prípravy tradičných pekárenských výrobkov, najmä v regiónoch Provensalska a Savojska. Po návrate v roku 1995 sa usadili v Kalifornii, kde postupne otvorili niekoľko prevádzok. Tou poslednou bola v júli 2002 práve Tartine Bakery, v ktorej naplno zúročujú skúsenosti a roky tvrdej driny pri peci. Zákazníci milujú Chadov chlieb, základom ktorého sú vždy voda, múka a sivá francúzska soľ, ale aj Elisabethine croissanty, pains au chocolat či ďalšie pečené pochúťky. Je prekvapujúce, že Elisabeth je pritom celiatička a jej špecialitou sú delikatesy bez obsahu gluténu.


226

lifestyle/gastro FRANCÚZ V NEW YORKU Vedieť pripraviť francúzske makarónky je pre mnohých ľudí nepredstaviteľná úloha. Pre cukrára ako François Payard, ktorý pripravoval dezerty ocenené Michelinskými hviezdami, je to len jedna z rutinných zručností. Jeho delikátne dezerty sú, ako ich sám nazýva, čokoládovými šperkmi. Francúz narodený v Nice mal ako dieťa „sladký“ život. Odmalička sa totiž pohyboval v prostredí cukrárne Au Nid des Friandises, ktorú vlastnil jeho starý otec. Jeho ďalšie kroky viedli do Paríža, kde zbieral skúsenosti v mnohých renomovaných reštauráciách. Chuť cestovať a objavovať ho však ťahala ďalej, až nakoniec zakotvil v New Yorku, v hlavnom meste kozmopolitných chutí. Práve tu založil svoju prvú cukráreň François Payard Bakery, ktorá je určená aj pre bežných ľudí, neskôr aj prvú vlajkovú prevádzku na Upper East Side, ktorú tvorí cukráreň, bar a Salón de Thé.

Tipredakcie

Pred vyše sto rokmi stál v Žiline Hotel Riesz alebo Hotel Centrál, reštaurácia s kaviaňou, v ktorej sa stretávala žilinská bohéma. V roku 2010, pri príležitosti storočného jubilea, na jeho mieste vznikla reštaurácia, kaviareň, vinotéka a kokteil bar Grand brasserie. Slovo brasserie, vypožičané z francúzskeho slovníka, sa udomácnilo najmä v Anglicku ako označenie pre metropolitné reštaurácie, charakter ktorých určuje vlastná filozofia. Grand brasserie nadväzuje na tradíciu svojho predchodcu, ale dlhoročný odkaz tlmočí moderným spôsobom. V interiéri sa prejavuje kombináciou prírodných materiálov a corianu, čo navodzuje pocit pohodlia a pohody, v kuchyni ponukou jedál prevažne stredozemskej kuchyne, ktoré vo vašich chuťových bunkách rozohrajú symfóniu netušených tónov. Umožňuje však oveľa viac. V ponuke je výber kvalitnej kávy Costadoro Caffe a vlastnej výberovej kávy 9 Grams Coffee, ktorej pražiareň sa nachádza priamo v prevádzke, vínna karta, obmieňaná každý polrok, ale aj večerný kokteil s priateľmi. www.grandcaffe.sk


Umenie delikátnych chutí Z ZABUDNITE NA PRÍSLOVIE: VODU KÁŽU, VÍNO PIJÚ. NIE JE TOTIŽ K NIČ PRÍJEMNEJŠIE, AKO NÁJSŤ N NA STOLE LAHODNÉ ŠAMPANSKÉ N AJ KRIŠTÁĽOVO ČISTÚ VODU, A KTORÁ IBA DOPLNÍ A PODČIARKNE K CHUTE SKVELÉHO JEDLA A VÍNA. C VINS DE PLAISIR V

Výhradný dovozca produktov pre SR www.kon-rad.sk

L Laurent-Perrier je vo svete šampanských rovnakou ikonou, aako ktorýkoľvek svetovo uznávaný francúzsky módny dom. Predurčil ho k tomu aj zrod vo vinárskom regióne ChampagP ne. Práve tu, v malej dedinke Tours-sur-Marne, v roku 1812 n zzaložil svoje vinárstvo syn stolára, Alphonse Pierlot. Názov Laurent-Perrier získalo šampanské od jeho nasledovníkov, L EugènaLaurentaajehovdovyMathilde-EmiliePerrier.EtikeE tta Laurent-Perrier je dodnes symbolom nezávislosti podniku, ktorý patrí rodine od jej úplného vzniku. Táto svojbytnosť k jje zároveň hnacou silou kreatívnej výroby vína, ktorú stráži pivničný majster Michel Fauconnet. V chuti šampanského sa p ssnúbi jemnosť, sviežosť a elegancia. Už po prvom dúšku tohtto skvelého moku pochopíte, čo značí francúzsky výraz „vins de plaisir“ – vína pre radosť. d

ŠAMPANSKÉ É MEDZI VODAMI Acqua Panna a San Pellegrino ani nie sú obyčajné vody, reprezentujú taliansky životný štýl, ktorý sa spája s kulinárskym p majstrovstvom a pôžitkom z dobrého vína. Gurmáni z Apem ninského polostrova totiž vedia, že voda výrazne ovplyvní ni chute na jazyku. Jej výber preto netreba podceňovať. Pod ch hlavičkouAcquaPannaaSanPellegrinodokoncavznikolrozhl siahly výskum, takzvaný Water Codex, ktorý sa snaží odhaliť sia jemné nuansy pri kombinovaní chute vody, jedla a vína. Proje jekt si zobral pod patronát Giuseppe Vaccarini, jeden z najjek lepších svetovo uznávaných someliérov. Priezračná Acqua lep Panna sa môže pochváliť neuveriteľne dlhou históriou, ktoPa rá siaha až do obdobia Rímskej ríše. Pochádza z prameňa ktorý vyviera v niekdajšom sídle najmocnejšej v Toskánsku, T šľachtickejrodinyMediciovcov.SanPellegrinozasanenadaršľa mo nazývajú šampanským medzi minerálnymi vodami. Jeho m chuť sa vynikajúco kombinuje s rozličnými delikatesami a vích nom. Rovnomenný prameň dostal už v 13. storočí prezývku no podľa talianskeho biskupa a mučeníka a dodnes sa mu pripipo sujú liečivé účinky, najmä pri ochoreniach močových ciest, su ľadvín a pečene. ľa

Vody Acqua Panna a San Pellegrino, ako aj šampanské LaurentPerrier korunujú chute aj mnohých spoločenských akcií na Slovensku, medzi nimi napríklad Fashion TV Sparkling Winter Party.

text a foto: KON-RAD

227


text a foto POWER PLATE PRAHA

228

lifestyle/fitness

dovolené

Tréninkem vstříc ˇ

rístroj funguje na principu přenášení vibrací do svalů, které přirozeným způsobem aktivují reflexní svalové kontrakce. „Tato technika cvičení je nenáročná a umožňuje komukoliv bez ohledu na věk či kondici vykonávat rychlý a efektivní trénink bez zbytečného namáhání kloubů a jiných částí těla,“ vysvětluje Jana Mrázková, majitelka fitness studia Power Plate Praha.

P

SKVĚLÉ VÝSLEDKY Studio Power Plate přitom nabízí různé druhy programů, takže si můžete vybrat takový, který vám bude nejvíce vyhovovat. Mezi nejčastější lekce patří ty, které jsou zaměřeny na problematické ženské partie, celkové tvarování postavy a redukci váhy. „Nespornou výhodou je krátká doba tréninku se stejnými výsledky, jaké bychom dosáhli při běžném posilování po dobu 60 až 90 minut. Navíc si takto krásně budujete kondici a posilujete funkci srdce,“ pokračuje Jana Mrázková. Power Plate využívají také sportovci na trénink výbušnosti, svalové sily a zvýšené kondice.

ZÁCHRANA ZEJMÉNA PRO MAMINKY

Další velikou část tréninků zabírají lekce Post Natal, které ocení zejména maminky. Spousta z nich si totiž neví rady s problémem, jak se po porodu opět dostat do formy. Většinou řeší otázky s hlídáním dětí a nemálo z nich trpí i oslabenou funkcí pánevního dna, které způsobuje inkontinenci a další řadu závažných problémů. A ty je riskantní zanedbávat. Zakladatelka programu Post Natal Jenny Burrell se na tuto problematiku soustředila poté, co se sama potýkala s těmito obtížemi. Vytvořila tak jedinečný tréninkový plán, sérii cviků sestavených na posilnění pánevního dna. Díky skvělým účinkům Power Plate se tento trénink stal ještě účinnější a daleko rychlejší. Bylo prokázáno, že během cvičení se efekt znásobí až o 20 procent, tedy svaly pánevního dna jsou o 20 procent aktivnější než při běžném cvičení. Dokonce stačí již to, že na Power Plate stojíme. Když totiž posilujeme jiné části těla, zapájíme nevědomě i své kritické partie. Zlepšení výsledků se dostavuje v krátké době, pokud klient dodržuje rady trenérů a poctivě cvičí i doma.

ROZLUČTE SE S CELULITIDOU „Z našich klientů se často stávají věrní zákazníci, jelikož cvičení na Power Plate je také velmi zábavné a časově nenáročné. K nám můžete přijet s jasním cílem – ušetřit a efektivně využít čas,“ říká majitelka fitness studia. U těchto tréninků možno dle slov Jany Mrázkové ocenit také pozitivní vliv na redukci celulitidy, tuku, a to zejména viscerálního (vnitřního) tuku. U starší populace je tahle forma cvičení vyhledávána především pro zvýšení hustoty kostní tkáně, tj. redukce osteoporózy. Lze na něm cvičit neuvěřitelné množství cviků, od dynamických po trénink zaměřený na výdrž nebo jenom strečink. „Sdělte nám tedy svou touhu a motivaci a my vás dovedeme k cíli,“uzavírá Jana Mrázková.


 OTEVŘENO DENNĚ NEJLEPŠÍ CENY V PRAZE VĚRNOSTNÍ PROGRAM

 Přijďte si vyzkoušet

unikátní a celosvětově oblíbenou metodu hubnutí!

NECHOĎTE CVIČIT SAMI! Vezměte s sebou kamarádku a svou lekci budete mít zdarma. Akce platí při zakoupení permanentky.

OBJEDNÁVKY NA ČÍSLE +420 773 655 446 Po zakoupení permanentky můžete lekce rezervovat i online.

S tímto kupónem máte nárok na zkušební lekci s

50 % slevou = jen 150 Kč. www.powerplatepraha.cz


pripravila ANNA SALVOVÁ foto ARCHÍV HOTELOV

230

lifestyle/hotels

zážitok?

PRIPRAVENÍ NA

DOVOLENKU. NOVODOBÉ É HOTELY Y SA SAMY STÁVAJÚ DESTINÁCIOU. PREVETRA AJÚ VÁŠ ZMYSEL PRE HUMOR, PODČIARKN NU VÁŠ OSOBNÝ ŠTÝL ALEBO VÁ ÁM NASERV VÍRUJÚ DÁVKU BLÁZNIVÉHO EKLEKTICIZMU, DOBRODRUŽSTVO NA ROZĽAHLEJ SAMOTE ČI KOZMOPOLITNÝ KOKTEIL NA MIESTE, KDE PREDTÝM STÁL GARÁŽOVÝ DOM. VEĎ PREČO NIE, INVESTOVAŤ DO ZÁŽITKOV JE TERAZ „IN“....

Mest ské chameleóny foto © martine houghton

LA MAISON CHAMPS-ÉLYSÉES, PARÍŽ, FRANCÚZSKO Každý, kto obdivuje módny dom Maison Martin Margiela, si v tomto hoteli príde na svoje. Typické surrealistické videnie a záľuba v bielej farbe sa prejavili aj v interiéri hotela, ktorý leží v blízkosti Avenue Montaigne a Champs-Élysées. O renováciu pôvodne mestského domu sa postaral architekt Danièle Damon, zvyšok bol v réžii MMM. Nepozorovateľný objekt otvára veľkolepú šou v recepčnej hale, ktorá je koncipovaná ako sekvencia scén zachytávajúcich rozličné štýly a obdobia. Všade vládne luxus, komfort a najmä vizuálne triky. Kreslá v La Table du 8 Restaurant pôsobia, akoby sa vznášali nad podlahou. K dokonalej ilúzii sa pripájajú nadrozmerné okrasné lišty a falošné dvere. Optickým klamom však môžete uniknúť v stále zelenej záhrade, v ktorej okrem iného rastie aj vyše 50-ročný olivovník.


231

HÔTEL AMERICANO, NEW YORK, USA Takto to dopadne, keď sa Mexičania rozhodnú otvoriť v New Yorku hotel na japonský spôsob. Carlos Couturier a Moises Micha s pomocou mexického architekta Enriquea Nortena a parížskeho dizajnéra Arnauda Montignyho kompletne prestavali garážový dom a premenili ho na 10-poschodový hotel obalený v nenápadnej kovovej fasáde. To podstatné sa totiž ukrýva vo vnútri. Montigny, inšpirovaný pobytom v Tokiu, navrhol hotel v štýle japonského hostinca ryokan. V interiéri preto dominujú jednoduchosť a prírodné materiály doplnené technickým vybavením. K dispozícii sú iPady, ktoré ponúkajú aktuálny prehľad voľnočasových „vychytávok“ v meste. Atmosféru mexického Distrito Federal pre zmenu vzbudzuje strešný bazén, ktorý sa v zime mení na horúcu „vírivku“. Vzdialený od turistických atrakcií, ale dostatočne blízko ruchu veľkomesta sa tu každý môže cítiť ako skutočný Newyorčan. foto Design hotels TM

THE SOHO HOTEL, LONDÝN, VEĽKÁ BRITÁNIA V rušnej štvrti Soho rozhodne nie je nováčikom, ale určite je prvým hotelom s prívlastkom de luxe. Navyše vyrástol na mieste niekdajšieho parkovacieho domu. Jeho minulosť môžete ľahko vyčítať z jeho fasády aj z veľkých industriálnych okien, ktoré miestnostiam dodávajú loftovú atmosféru. Interiér hotela mala pod palcom príjemne podivná dizajnérka Kit Kemp. Miluje experimentovanie, spájanie a miešanie, vďaka čomu jej kreácie sršia zmesou štýlov, farieb a vzoriek. A, samozrejme, nezabudla ani na diela domácej produkcie. V Refuel Bar & Restaurant môžete obdivovať pozdĺžnu maľbu nad barom, ktorá rozvíja automobilovú tematiku. Hotel má dokonca vlastnú knižnicu, takže ak ste si nezbalili nič na čítanie, nemusíte smútiť. :-)

foto Design hotels TM


232

lifestyle/hotels

Rajské zabudnutie CONSTANCE MOOFUSHI, MALDIVY Volajú ho ostrov pokladov. A naozaj, uprostred Indického oceánu, ďaleko od civilizácie, ponúka rezort Moofushi bohatstvo prírody na zlatom podnose. Situovaný je na jednom z najväčších maldivských atolov Ari, ktorý vo svojej južnej časti pozostáva z viac ako stovky drobných ostrovov. Úchvátné podmorské scenérie robia z tejto oblasti jeden z najvyhľadávanejších rajov pre potápačov či milovníkov „šnorchlovania“. V priezračných vodách môžete obdivovať obrovských morských ježkov, veľké korytnačky, húfy oranžových koralových rybičiek, alebo, ak máte šťastie, aj impozantnú Napoleonovu rybu či raje. Vydať sa môžete aj na romantickú plavbu loďkou nazývanou dhoni alebo sa naučiť chytať ryby holými rukami tak, ako to od nepamäti robia miestni obyvatelia.

foto constance hotels and resorts

Tipredakcie Chystáte svadbu, ale chcete si ju užiť bez okázalých osláv v najromantickejšom kúte sveta? Rezort Moofushi je na to ako stvorený. Nezabudnite však, že vám pri tejto príležitosti nesmie chýbať vhodné oblečenie. svadobný outfit vám na mieru pripravia napríklad v Bizarre. Viac informácií nájdete na: www.obleknamieru.sk, www.koselanamieru.sk.

BIZARRE


233

Nun Assisi Relais & Spa

NUN ASSISI RELAIS & SPA MUSEUM, TALIANSKO Ak túžite po raji a nechcete cestovať cez polovicu zemegule, stačí navštíviť talianske mesto Assisi a vychutnať si pobyt v hoteli, ktorý vznikol obnovou Kláštora svätej Kataríny. Ten pôvodne postavili v roku 1275 pre rád benediktínok na mieste bývalých rímskych prameňov a amfiteátra. K pokojnej, priam posvätnej atmosfére prispieva aj netypický ráz miestneho wellness centra Nun Spa Museum so stĺpovou kolonádou z prvého storočia. Podobný spirituálny dojem vyvolávajú samotné apartmány so stredovekými kamennými výklenkami, freskami a krížovými klenbami. Všetky izby poskytujú nádherný výhľad do údolia regiónu Umbria. Miestna kuchyňa však dokáže ohúriť rovnako, snúbi sa v nej totiž jednoduchosť s výraznými arómami. Môžete sa tešiť na domáce cestoviny aj vlastnoručne vyrobený chlieb, ktorý tu pripravujú každučké ráno.

TIERRA PATAGONIA HOTEL & SPA, ČILE Na mieste, kde sa juhoamerická pampa stretáva s jazerom Sarmiento, vyrástol hotel s otvorenými výhľadmi na rozľahlú planinu a majestátne hory. Nachádza sa na východnej hranici národného parku Torres del Paine, ktorý bol v roku 1978 vyhlásený za biosférickú rezerváciu UNESCO. K upokojujúcej atmosfére prispievajú prírodné materiály a dizajn hotela ovplyvnený kultúrou národa Tehuelche. Môžete podniknúť celodenný výlet do okolia, napríklad aj na bicykli, a kochať sa zaujímavými geologickými útvarmi či úžasnou flórou a faunou, alebo dopriať unavenému telu odpočinok v kúpeľnej oáze Uma Spa. Mnohí návštevníci sa však s obľubou iba zahĺbia do meditácie s pohľadom upretým na úchvatnú panorámu.

Tierra Patagonia Hotels


234

lifestyle/hotels

Zbierky umenia THE THIEF, OSLO, NÓRSKO

Keď sem vkročíte, môžete si byť istí, že vám tu niečo ukradnú. A sú v tom naozaj skvelí. Nový hotelový prírastok v Osle vás, očarených skvostným umením, vyberaným dizajnom, architektúrou a gastronómiou, ozbíja o všetky starosti všedných dní. Jeho názov nevznikol náhodou, v 18. storočí mala táto časť mesta prezývku „ostrov zlodejov“. Dnes sa v Tjuvholmen realizuje jeden z najdôležitejších škandinávskych projektov mestskej obnovy a prináša do prekvitajúcej zóny obchod, nočný život a prehliadku prvotriednej európskej architektúry. Samotný hotel The Thief sa môže pochváliť stálou umeleckou expozíciou, ktorej kurátorom je bývalý riaditeľ Národného umeleckého múzea. V interiéri zanechala stopy aj celá „zbierka“ dizajnérov ako Antonio Citterio, Patricia Urquiola, Tom Dixon či veľa domácich tvorcov.

foto Design hotels TM


235

NEW HOTEL, ATÉNY, GRÉCKO Pre gréckeho zberateľa umenia Dakisa Joannou je tento hotel veľkou láskou. Bol to totiž práve on, kto zachránil spustnutý

foto Design hotels TM

Olympic Palace Hotel, vybudovaný v roku 1958 – v ére moderných Atén. Objekt kúsok po kúsku rozobral a vytvoril umelecké dielo, ktoré dráždi všetky zmysly a nabáda k vizuálnej interakcii, k túžbe dotknúť sa vecí navôkol. Môžu za to aj brazílski vizionári Humberto a Fernando Campana, ktorí sa preslávili vytváraním umenia zo zbytočností a odpadkov. Tri dizajnové koncepty interiéru inšpirované gréckym kultúrnym odkazom nabádajú k objavovaniu priestoru. Impozantné sú najmä kusy nábytku, steny a stĺpy v podobe „umelých“ stromov vytvorené zo zvyškov dreveného mobiliára pôvodného hotela.

foto 25hours Hotel beim MuseumsQuartier

25 HOURS HOTEL, WIEN, RAKÚSKO Len na skok od Slovenska nájdete v jednom z viedenských hotelov ozajstnú cirkusovú atrakciu. A to doslova. Hlavné mesto Rakúska je totiž spoločensky založené a okrem Prátra, opery a nespočetných hudobných a divadelných podujatí najnovšie ponúka aj tento netypický hotel. Jeho interiér plný umenia z dielne Dreimeta, založenej Arminom Fischerom, je snivý, prekvapujúci a sexy. Plný fantázie a exotiky, ktorú prináša kočovný život. Dizajn dotvárajú piliny a ťažké zamatové závesy, surový betón tu kontrastuje s huňatými kobercami. A vy sa uprostred tejto manéže principálov, krotiteľov hadov, krasojazdkýň, šašov a reflektorov môžete opäť vrátiť do detstva. Aspoň na 25 hodín...


text a foto FUSION HOTEL PRAGUE

236

lifestyle/design

Inspirující

NAH-DJA TIEN, ŘEDITEL FUSION HOTELU, JE DÍKY SVÝM PRAKTICKÝM ZKUŠENOSTEM A SMYSLU PRO BUSINESS ZODPOVĚDNÝ ZA TŘI SKUTEČNĚ PRŮKOPNICKÉ FUNKY HOTELY V PRAZE. SEZNAMTE SE S JEHO AMBICIÓZNÍM VIZIONÁŘSKÝM STYLEM.


237

N

ejnovější pražský boutique hotel otevřený v dubnu 2012 má společný rukopis se dvěma oceněnými boutique hotely v Praze, s hotely Icon a Moods. Inovátorským pojítkem mezi těmito unikátními pražskými stavbami je Nah-Dja Tien, ze tří čtvrtin Holanďan a z jedné čtvrtiny Číňan. Nah-Djův čínský dědeček se v minulosti usadil v Holandsku, kde se oženil s jeho holandskou babičkou. Do Prahy přijel Nah-Dja v roce 2002 poté, co už deset let působil na evropské hotelové scéně. Jedním z jeho šéfů byl i samotný Mickey Mouse v Disneyland Paris.

TVOŘIT VĚCI JINAK Po své předešlé práci na hotelech, které jsou neustále na Tripadvisoru hodnoceny jako top trendy a luxusní hotely Evropy, byl čas na ještě více funky hotel, fusion hotel Prague. „Vždy se snažím tvořit věci jinak, prostě nejít s davem. Pokud něco uděláte jinak, lišíte se a tehdy si vás ostatní všimnou.“ Jeho slova se zakládají na pravdě, protože právě díky tomuto přístupu získal Nah-Dja jméno. Dostal se do podvědomí, což vedlo k jeho asi

největší výzvě v životě. Developer a investor Jonathan Jackson ze společnosti Lordship koupil historickou budovu v centru Prahy se záměrem proměnit ji v hotel. Přizval si Nad-Dju a jmenoval ho takzvaným pre-opening ředitelem s možností být u celého zrodu. Nah-Dja vložil do projektu opět 150 procent svého úsilí. „Od samého počátku bylo naší ideou vytvořit síť designových hotelů a výhledově expan-

dovat do dalších evropských destinací,“ vysvětluje Nah-Dja. „Chtěli jsme funky, multi-kulturní designový hotel, nabízející široké spektrum ubytování od apartmánů, studií, rodinných pokojů až po pokoje pro skupiny přátel.“

DESIGN, UMĚNÍ, HUDBA A UVOLNĚNÁ LUXUSNÍ ATMOSFÉRA Inspirován hotely po celém světě, s využitím své vlastní kreativity a smícháním různých vlivů a nápadů, vytvořil Nad-Dja prostor, kde interiér včetně maleb na zdech tvoří místní umělci a designéři. Prostor s nejmodernějšími technologiemi a s několika možnostmi občerstvení. Vytvořil fusion. „Co spojuje všechny tři zmíněné hotely, je design, umění, hudba a uvolněná luxusní atmosféra,“ říká Nah-Dja. Bezesporu to byla a je obohacující, inspirativní cesta, zahrnující 8 let příprav završených unikátním a průkopnickým konceptem na hotelové scéně. Nah-Dja je výsledkem potěšen: „Zatím jsme překonali původní záměr, základní myšlenku i to, čím se staly Icon a Moods,“ usmívá se Nah-Dja, přemýšlející už určitě o svém příštím projektu v Evropě.

fusion hotel Prague, Panska 9, 110 00 Praha, Česká Republika www.fusionhotels.com


pripravila ANNA SALVOVÁ foto ARCHÍV ZNAČIEK

238

lifestyle/design DOPRAJTE SI PRIESTOR Oddychujte vo svete elegancie. Sedačka Scala tlmočí relax priestranným riešením, ale aj sofistikovanými odtieňmi a detailmi, ktoré ohúria kvalitou vyhotovenia a moderným dizajnom. (predáva ZENO)

Poctivý domáci relax KÝM U NIEKTORÝCH ĽUDÍ POČAS LETA VZRASTÁ CESTOVATEĽSKÁ VÁŠEŇ, PRE INÝCH JE LETO PRÍLEŽITOSŤOU ÚPLNE VYPNÚŤ ALEBO SA VENOVAŤ DOMÁCEMU HOBBY. OBÝVAČKA, SPÁLŇA ČI KUCHYŇA VÁM PRI SPRÁVNOM VÝBERE DOPLNKOV POSLÚŽIA NA TO, ABY STE SI ZREGENEROVALI VŠETKY UNAVENÉ BUNKY.

▼ KVETINOVÝ DÁŽĎ Populárne florálne motívy prichádzajú aj do našich kúpeľní. S jemnou dekoráciou Lilie na kúpacie vane a smaltované extra ploché sprchové vaničky, ktorú navrhlo renomované dizajnérske štúdio Phoenix Design Stuttgart/Tokio, dodá vašej kúpeľni svieže jarné akcenty. (predáva Kaldewei)

▼ UNAVENÝ ARISTOKRAT Ikonické kreslo, ktoré pre firmu Poltrona Frau vytvoril Jean-Marie Massaud, prichádza na scénu v novej kráľovskej verzii. Archibald King od svojho predchodcu zdedil vyvýšenú opierku hlavy, vďaka čomu pôsobí ako majestátny trón.

▲ SLOBODA BODA LEŇOŠIŤ ŠIŤ Zabudnite na všetky povinnosti, termíny a zákazky. Sedačka dačka Plura od Rolf Benz ponúka novú definíciu slobody. Flexibilne sa totiž prispôsobí bí akýmkoľvek požiadavkám. Doprajte si sladké adké ničnerobenie s tým správnym m nastavením. (predáva ZENO) NO)


239

▼ ODDYCH PO ŠKANDINÁVSKY Každé jedlo môže byť sviatkom, či už popoludňajší čaj alebo raňajky na švédsky spôsob. Ručne maľovaná keramika Emma z ponuky e-shopu Nordicday vás aspoň na škana chvíľu prenesie na škan dinávske pobrežie.

 DOMÁCI FLOATING

▲ NEDAJTE SA RUŠIŤ Hranice sprchového kúta a zvyšku kúpeľňovej oázy sa stierajú. Dizajn nových plochých smaltovaných sprchových vaničiek Xetis s integrovanou „výpusťou“ v stene totiž ponúka štýlové usporiadanie sprchovej plochy v úrovni podlahy. A to bez rušivých technických prvkov, ktoré miznú v stene za dizajnovou clonou. (predáva Kaldewei)

Floating nazývajú aj umením vznášať sa. Pri tejto obľúbenej procedúre sa používa hrejivá, koncentrovaná slaná voda, ktorá prispieva k zdanlivému pocitu „beztiaže“ a zaručuje tak pokojné, rovnomerné dýchanie a uvoľnenie svalov. Domáci floating môžete absolvovať v kúpacej vani Bassin. Optimálne vznášanie vám zabezpečia veľkorysé rozmery, rovný tvar, ale aj vankúšik, ktorý slúži ako podložka pod zátylok. (predáva Kaldewei)

▲ PRESTRI SA ! ▲ KUCHYNSKÁ MÚZA Plody leta ponúkajú bohaté inšpirácie najmä na gurmánske experimenty. V kuchyni od Team7, v ktorej sa snúbi jednoznačnosť tvarov, zmyselnosť materiálov a živá krása dreva, sa bude dobre cítiť aj vaša kulinárska múza. (predáva ZENO)

Máte chuť na spontánnu večeru s priateľmi? Žiadny problém. Flaye od Team7 s precízne modelovanými hranami v kombinácii kože a dreva ponúka revolučnú technológiu rozťahovania. Jeho heslo znie: „Z nula na sto za štyri sekundy!“ (predáva ZENO)


text a foto KARPIŠ NÁBYTOK, S. R. O.

240

lifestyle/design

Nadčasová krása dreva

 Museum II.

ČASTO SI KLADIEME OTÁZKY, AKÉ JEDLÁ MÁME V OBĽUBE, ČI AKO ICH PRIPRAVUJEME. ROVNAKO DÔLEŽITÝ JE VŠAK I VÝBER KVALITNÉHO STOLA. PRÁVE PRI ŇOM SA STRETÁVAME, ABY SME SI POCHUTNALI NA KULINÁRSKYCH VÝTVOROCH, ČI UŽ SME DOMA, ALEBO V REŠTAURÁCII. STABILNÉ MIESTO SI VO SVETE DIZAJNU DLHODOBO DRŽÍ DREVO, A TO VĎAKA SVOJEJ PRIRODZENOSTI A KRÁSE, KTORÁ NIKDY NEVYJDE Z MÓDY.

, polocnost ˇ Karpiš Nábytok sa už celých dvadsať rokov venuje výrobe jedálenských a spoločenských stolov s nadčasovým dizajnom, vďaka čomu sa zaradila medzi popredných producentov v tejto oblasti. V jej portfóliu nájdete bohatú ponuku solitérov v širokej palete odtieňov a s rôznymi systémami rozťahovania. Kľúčový artikel firmy v súčasnosti predstavujú stoly z masívneho dreva, medzi ktorými vedie ponuka z drevín ako buk, buk jadro, dub, orech a čerešňa. Masív nahráva aj trendu súčasného dizajnu, ktorý nezriedka čerpá inšpirácie práve z prírody. Medzi najnovšie a veľmi obľúbené produkty patria masívne stoly v úprave takzvaným „kartáčovaním“. Takéto kusy sa môžu upravovať morením farbou alebo olejom. Často sa však používa aj kombinácia kartáčovaného plátu s nohami morenými alebo upravenými bielou farbou. Finalizácia olejom má v prípade kartáčovaných stolov najväčší efekt, pretože náter vsiakne dovnútra a zdôrazní farbu dreva. Používateľ môže oceniť i nenáročné ošetrovanie týchto produktov. Pokiaľ sa na stole objaví napríklad ryha, stačí ju z plochy odstrániť jemným brúsnym papierom a povrch znova pretrieť špeciálnym ošetrovacím olejom. Ten sa nanáša vo veľmi jemnej vrstve, nechá sa pôsobiť niekoľko hodín, napríklad cez noc, a nakoniec sa zvyšok oleja nasucho vytrie. Olej sa dá použiť aj v prípade, že sa na povrchu stola objavia nežiaduce fľaky. Úprava kartáčovaním vynikne najmä na väčšej ploche, preto sa často používa v prípade veľkých stolov. Preferuje sa síce prírodné svetlé drevo s transparentným olejom, populárne sú však aj stoly v úprave starého nábytku, pri výrobe ktorých sa používa čierny olej.

 Stôl Z

S

 Súprava stola, lavice a konferenčného stolíka VIKING

 Stôl X

 Dorothy

 Marko C

www.karpis.sk


apríl/máj 2013 I 1,95 € (59, – Kč) I ročník 15 I www.stavebnictvoabyvanie.sk

OBJEDNAJTE SI Z PESTREJ PONUKY Č A S O P I S ,

S

K T O R Ý M

vaše Merniéíme inte ry

S A

O P L A T Í

S T A V A Ť ,

R E K O N Š T R U O V A Ť ,

VYDAVATEĽSTVA

B Ý V A Ť .

MEDIA/ST

TIPY PRE

STAVBU

DOMU

str. 40 viac na

A UŠETRITE!

SaB Stavebníctvo a bývanie

veľká predplatiteľská súťaž viac na www.mediast.sk www.stavebnictvoabyvanie.sk

ISSN 1336-0191

Rovnováha domova Reportáž:

ČASOPIS, S KTORÝM SA OPLATí STAVAŤ, REKONŠTRUOVAŤ, BÝVAŤ. (DVOJMESAČNÍK) www.stavebnictvoabyvanie.sk

 byt, ktorý rý miluje sve svetlo minidivočina v meste inteligentný dom na vidieku v zdravom dome zdravý vzduch str. 126

titulka april 2013_5.indd 4

ročné predplatné v hodnote 9,95 €

27.03.2013 17:49:00

OBDARUJTE SA TITULMI Z PONUKY VYDAVATEĽSTVA MEDIA/ST. PRI OBJEDNÁVKE UŠETRÍTE! marec 2011 I 1,95 € (59,- Sk/Kč) I ročník 13

NÍZKOENERGETICKÉ

Ekologický – LUXUS V SPOJENÍ S PRÍRODOU

KUCHYŇA

EA

Rekonštruujete dom?

INŠPIRUJTE SA!

Ako dosiahnuť úsporu v domácnosti

www.kovosvit.cz

Firmám chýbajú techniciHanákom Rozhovor s Jaroslavom

Obrábacie stroje a nástroje MSV Brno otvára brány

Plasty v strojárstve Trendy – novinky – inovácie

AN

EJŠÍ ST

Research

AN

EJŠÍ ST

Research

JÁRSKY

stávajú realitou

JÁRSKY

Titulka marec 2011.indd 1

TF titulka jar 2013_4.indd 6

Keď sa

študentské vízie

Hotelový marketing a online stratégie Wellness ponúka širokú škálu príležitostí

RO

ISBN: 978 – 80 – 89532 – 11 – 7

trendov

S^QLøVÐVIbÄSIbVQKSàKPLVMKP 16.–17.4. 2013

stavajme s rozumom

AVANTGARDA UPROSTRED VINÍC

R e p o r tá ž e z fa s h i o n w e e k o v / / / n a j vä č š i e m ó dISSN n e1336-0191 t r e n dy /// k o l e k c i e n a j p r e s t í ž n e j š í c h m ó d n y c h d o m o v /// š t ý l o v é d o p l n k y / / / b a c k s ta g e / / / t o p b e a u t y p r o d u k t y a l o o k y

U]T\QN]VSêVÐ[\ZWRM

Myslime ekologicky,

y sen Orientáln7

ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY

UŠETRITE NÁKLADY NA BÝVANIE

Nové

RO

cesta okolosveta , -___ ___ mody nových bez výstredností

NEW YORK PARIS Interiér v znamení LONDON MILAN

OSCAR

CONSTANCE LÉMURIA RESORT

»» E N G I NE NE GE IR NI EN EG R I MN AG G MA AZ GI NA ZE I N E T RT ER NE DN OD VO ÉV É I NI NF OF OR RM MÁ ÁC CI EI E Ú ÚS SP PE EC CH H A A Z ZI IS SK K

NAJČÍT

obyvacka

2013

G

viac na str. 16

infor mation and inspir ations for the ho tel indus tr y

PRAKTICKÁ A ÚČELNÁ:

ZÁHRADA jarr/ROKA leto 201

EKO

bývanie

R E K OmN óŠ d T Rn UeO hV o A Ť , sBvÝ eV At Ťa .

(Ne) dokonalá

w w w.engineering.sk 8 588001 710194

22. 2. 2011 13:13:48

02.04.2013 15:18:08

TOP FASHION JAR/LETO 2013

TOP HOTELNICTVÍ 2013

TOP HOTELIERSTVO 2012/2013

TOP TRENDY V BÝVANÍ 2013

NÍZKOENERGETICKÉ EKO BÝVANIE 2012/2013

STROJÁRSTVO/ STROJÍRENSTVÍ

Staňte sa súčasťou módneho sveta (polročenka)

Informace a inspirace pro hotelový průmysl (ročenka)

Informácie a inšpirácie pre hotelový priemysel (ročenka)

Zdravo / moderne / komfortne (ročenka)

Nadčasové bývanie, energetické úspory (ročenka)

Trendové informácie – úspech a zisk (mesačník)

aktuálne vydanie v hodnote 4,90 €

aktuálne vydanie v hodnote 5 €

aktuálne vydanie v hodnote 5,50 €

aktuálne vydanie v hodnote 5,50 €

aktuálne vydanie v hodnote 3 €

ročné predplatné v hodnote 29,90 €

Chýba vám niektoré z predchádzajúcich vydaní top fashion? Ponúkame vám možnosť doobjednať staršie vydania za zvýhodnenú cenu 2 € (1 výtlačok + poštovné/dobierka). Len do vypredania zásob! 3,90 € 97 Kč 2. vydanie

s

t a

ň

t

e

s

a

s

jar/leto

ú

č

a

s

2012

ť

o

u

m

ó

d

n

e

h

o

s

v

e

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA » MENO ODBERATEĽA / FIRMY: » ADRESA: » KONTAKTNÁ OSOBA (V PRÍPADE FIRMY): » TELEFÓN: » FAX:

t a

Daniela forever!

» IČO:

backstage módnej story

» IČ PRE DPH: » E-MAIL: » MIESTO, DÁTUM:

www.top-fashion.sk

NAJNOVŠIE MÓDNE TRENDY

» PEČIATKA, PODPIS:

KlÚčové kusy šatníka farby vzory Štýly doplnky topánky šperky Líčenie Inšpirácie módnych dizajnérov TF_jar-leto 2012_titulka.indd 1

JESEŇ/ZIMA 2011/2012

POČET KS:

JAR/LETO 2012

27. 3. 2012 10:14:21

POČET KS:

JESEŇ/ZIMA 2012/2013

POČET KS:

ZÁV ZÁVÄZNÉ Á ÄZNÉÉ OBJE OBJEDNÁVKY DNÁVKY Á ZASIELAJTE NA ADRESU VYDAVATEĽSTVA VYDAVATEĽSTVA: MEDIA ST ST, SS. RR. OO., MOYZESOVA 35 35, ŽŽILINA ILINA 010 01 OBJEDNÁVAJTE AJ TELEFONICKY NA 041/507 93 12, ALEBO E-MAILOM: SEKRETARIAT@MEDIAST.SK

09

w w w.engineering.sk

INTERIÉR! Michaela Kocianová

S TAVAŤ,

NAJČÍT

2013

EXKLUZÍVNE: A ZMEŇTE SVOJ

viac na str. 67

G

oSúťaž krajsiu naj ZÁHRADU

ČASOPIS

jar /letoSI PREDPLAŤTE

ČASOPIS

Čs At Sa Oň Pt I eS , s Sa Ks TúOčR aÝ sM ť So Au O P L A T Í

9/20123€3€ 4/2013 / 90/ 90 KčKč

www.ekobyvanie.sk, cena 3 €, ročník IX., 2012/2013

www.stavebnictvoabyvanie.sk 4,90 € /// 99 Kč /// 4. vydanie www.top-fashion.sk /// www.topfashionmagazin.cz


AUTOŠTÝL, a. s. Trenþianska Turná 1030, 913 21 Trenþín Tel.: 032 650 10 14, 31 , 0908 795 971, 0905 899 948 • email: info@autostyl.sk • www.autostyl.sk


Top Fashion - vip  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you