__MAIN_TEXT__

Page 1

VUOSIKERTOMUS

2017


sisällysluettelo Elämänlaadun edelläkävijä...................................................................3 Yhä houkuttavampi Coxa......................................................................4 Vuosi 2017 lukuina.................................................................................6 Onnistunut kasvun vuosi.......................................................................7 Strategiamme kulmakivet.....................................................................8

Elämänlaadun EDELLÄKÄVIJÄ Tekonivelsairaala Coxa on Pohjoismaiden suurin, Suomen ainoa ja yksi Euroopan johtavista puhtaasti tekonivelleikkauksiin erikoistuneista sairaaloista. Tärkeimpänä tavoitteenamme on tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa ja palauttaa heidät yhä nopeammin takaisin toimintakykyiseen arkeen.

Yhteiset arvot työyhteisökulttuurin perustana...............................10 Henkilöstön tyytyväisyys parani entisestään...................................11 15 vuotta tekonivelkirurgiaa .............................................................12 Coxan 15-vuotisjuhlasymposium keräsi osallistujia ja kiitosta......14 Aktiivinen tutkimusvuosi eteni monella rintamalla........................16 Teräsmies kulkee neljällä tekonivelellä............................................18

Potilasturvallisuus on kansainvälisesti tarkasteltuna Coxassa alansa huippuluokkaa. Coxa on valtakunnallisesti johtava sairaala kirurgien erityisosaamista ja riittävää kokemusta vaativissa uusintaleikkauksissa, ja Coxaan keskitetäänkin Suomessa yhä enemmän kaikkein vaikeimpia tekonivelleikkauksia. Erikoisosaamisaluettamme on myös tuumori- ja infektiopotilaiden hoito.

Toiminnan tehostamista ja uusia toimintamalleja...........................20 Kansainvälinen yhteistyö kukoisti.....................................................21 Liikevaihto hienoisessa kasvussa.......................................................22 Näkymiä vuoteen 2018: Panostuksia digitaalisiin työkaluihin......23

Coxa-konsernin muodostavat emoyhtiö Coxa Oy ja tytäryhtiö Tekonivelsairaala Coxa Oy. Coxa Oy on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tytäryhtiö. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri omistaa Coxa Oy:n osakkeista 62 %. Coxa-yhtiöt ovat tuottaneet palvelusopimuksen mukaisesti tekonivelleikkauksia, avohoidon palveluja sekä potilaiden vuodeosastohoitoa ja majoituspalvelua Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien potilaille. Palveluja on tuotettu lisäksi muille sairaanhoitopiireille ja hoitonsa kokonaan itse maksaville potilaille. Pirkanmaan sairaanhoitopiirille myytyihin palveluihin sisältyvät myynnit Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille, Coxan omistajiin kuuluville sairaanhoitopiireille sekä potilaiden hoitopaikan vapaaseen valintaan perustuvat myynnit. Lisäksi Coxa-yhtiöt myyvät leikkaussalipalveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

Coxa-konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 42,3 miljoonaa euroa ja yrityksessä työskenteli keskimäärin 224 tekonivelkirurgian ammattilaista.

Coxa – Vuosikertomus 2017

3


YHÄ HOUKUTTAVAMPI COXA C

oxalla on takanaan jo useampia kasvun vuosia, eikä vuosi 2017 ollut poikkeus: leikkasimme yli 300 potilasta enemmän kuin edellisenä vuotena. Kysyntämme on sitäkin suuremmassa nosteessa, sillä vastaanottamiemme lähetteiden lukumäärä ylitti vuoden 2016 lähetemäärän lähes tuhannella. Potilasmäärän kasvuun vaikutti erityisesti vapaan hoitopaikan valinnan perusteella tulevien potilaiden määrän nousu; tällaisia oli jo yli 30 % potilaistamme. Vapaan hoitopaikan valinnan asiakasryhmän kehitys on johtunut pitkälti hyvästä asiakaskokemuksesta kumpuavasta suosittelusta eli niin sanotusta puskaradiosta. Toisena tekijänä on Coxan yleinen tunnettuuden kasvu. Pirkanmaalla tunnettuutemme on ollut jo kauan hyvällä tasolla, ja muualla Suomessakin se on nousemaan päin – vuonna 2017 tunnettuus nousi neljä prosenttiyksikköä 34 prosenttiin.

20 000

5 164 t€

Kilpailutimme tekonivelhankinnat vuonna 2016, ja vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen sopimusvuosi. Vuoden aikana on tehty yhteistä kehitystyötä ja suunnitelmia. Kilpailutuksen ansiosta toiminnan kustannukset laskivat. Hankintasopimuksien tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö päätoimittajan ja muiden valittujen toimittajien kanssa. Kaiken kaikkiaan takanamme on onnistunut vuosi, ja katsomme hyvillä mielin tulevaan.

Tarmo Martikainen, toimitusjohtaja

Sijoitetun pääomantuotto tuotto%% Sijoitetun pääoman

% 12,8 % 10,2 4 303 t€

11,9 %

20,9 %

18,8 %

2015

2016

2017

Liikevoitto (1000 e)

2 774 t€

42 256

30 000

Vuoden 2017 alusta alkaen olemme antaneet Coxassa leikatuille tavanomaisille ensileikkauksille kahden vuoden takuun leikkauksesta. Koska haluamme olla markkinoiden kilpailukykyisin toimija, laskimme lisäksi hintoja noin 4 prosentilla. Vuodelle 2018 kuntahintoja laskettiin edelleen keskimäärin yksi prosentti eli reaalisesti noin 2,5 prosenttia.

40 356

40 000

8,1% 34 331

Liikevaihto (1000 e)

Palvelujen tarpeen kasvu edellytti toiminnan uudelleen järjestelyjä kapasiteetin kasvattamiseksi erityisesti vuodeosastolla. Leikkaukset onnistuttiin tekemään Coxan olemassa olevissa tiloissa toimintaa tehostamalla. Tärkeässä roolissa tämänkin onnistumisessa on ollut henkilökunta, joka on joustanut monenlaisiin tehokkuutta kasvattaviin ratkaisuihin, kuten leikkausten tekemiseen myös iltaisin ja lauantaisin.

Omavaraisuusaste % 2015

10 000

2016

50,9 % 2015 4

Coxa – Vuosikertomus 2017

2016

2017

2017

55,3 %

57,3 %


Onnistunut

VUOSI 2017 LUKUINA

KASVUN VUOSI L

eikkausmäärän kasvu jatkui vahvana vuonna 2017 – leikkausten vuosittainen määrä ylitti ensi kertaa 4000:n. Kasvu tuli pääosin vapaan hoitopaikan valinnan kautta. Vuoden 2017 aikana leikattiin 4 048 potilasta (3 721 vuonna 2016), joista jo yli 30 % tuli vapaan hoitopaikan valinnan kautta. Vapaan hoitopaikan valinnan kasvusta johtuen ensileikkauksien osuus kaikista leikkauksista on kasvanut. Uusintaleikkauksien määrä pysyi ennallaan; niiden osuus kaikista leikkauksista oli 12,7 %.

16 371 hoitopäivää (15 543 v. 2016)

95

7 salia leikkaus-

potilaiden asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score)

5 704 lähetettä (4 779 v. 2016)

poliklinikkakäyntejä (20 262 v. 2016)

Leikkausmäärän kasvu on vaatinut jatkuvaa rekrytointia kaikille osastoille. Vuonna 2018 asiakkaiden hoitotarpeisiin pystytään vastaamaan vieläkin paremmin, koska yhtiön leikkaussali- ja vuodeosastokapasiteetti kasvaa.

”Kertomusvuosi oli kokonaisuutena onnistunut. Coxan liikevaihto kasvoi 4,7 % vuodesta 2016 kunta-asiakkaille annetuista hinnanalennuksista huolimatta. Myynti Pirkanmaan jäsenkunnille kasvoi vain yhden prosentin verran. Yhtiö onnistui kasvattamaan myös yhtiön omistaja-arvoa. Tilikauden tulokselle ja liikevaihdon kasvulle asetetut tavoitteet ylitettiin. Lisäksi yhtiö alensi lainakantaansa, investoi toimitiloihinsa ja mm. yhtiön kilpailukykyä parantavaan tekoälysovellukseen. Henkilöstö ja johto ansaitsevat kiitokset erinomaisesta toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta.

224

tekonivelkirurgian

ammattilaista töissä

Tekonivelleikkaukset tulevat keskittymään nyt tehtyjen ratkaisujen seurauksena harvempiin sairaaloihin. Asiakkaat ovat yhä laatutietoisempia. Tämä jos mikä antaa Coxalle mahdollisuuden kasvaa ja vahvistua.”

23 819

4 048

Liikevaihto 42,3 milj. €

tekonivelleikkausta

453

leikattua

päivystyspotilasta

Jukka Varonen, hallituksen puheenjohtaja

16

vuodepaikkaa valvomo-osastolla

66

vuodepaikkaa vuodeosastolla

”Otimme kehittämisprojektin kohteeksi erityisesti Coxan potilasturvallisuusjärjestelmät. Kehitimme edelleen myös hoitokäytäntöjämme, minkä ansiosta hoitoajat vuodeosastolla ovat jatkuvasti lyhentyneet Opettelimme uutta kumppanuussuhdetta pääasiallisen implanttitoimittajamme Zimmer Biometin kanssa. Yhteistyön on tarkoitus yltää implanttitoimitusten lisäksi myös Coxan toiminnan kehittämiseen ja tiedetutkimuksiin.” Teemu Moilanen, johtava ylilääkäri

6

Coxa – Vuosikertomus 2017


Tulevaisuuden visiomme on olla kansainvälisesti tunnettu tiennäyttäjä. Työskentelemme aktiivisesti strategiamme mukaisilla tutkimuksen, parhaiden prosessien, kasvun, potilaskokemuksen parantamisen ja hyvän työympäristön painopistealueillamme saavuttaaksemme tahtotilamme.

STRATEGIAMME

KULMA KIVET

HUIPPUTUTKIMUS

HALLITTU LEIKKAUSMÄÄRÄN KASVU

Tutkimustoiminnallamme on merkittävä rooli sekä laadunvarmistajana omalle toiminnalle että uuden tiedon tuottajana maailmanlaajuisesti. Laadunvalvonnan näkökulmasta tutkimus on jatkuvaa omien tulosten analysoimista. Tutkimus on tärkeää myös Coxan kansainvälisen profiloitumisen kannalta. Sen ansiosta Coxa on alansa johtava tutkija Suomessa ja kärkijoukoissa koko maailmankin mittakaavassa.

Coxa on toimintansa aikana jatkuvasti kasvattanut vuosittaisia potilasmääriään väestön ikärakenteesta ja keskittämisestä johtuen sekä laadukkaan, mutta kustannustehokkaan toiminnan ansiosta kiristyvässä kilpailutilanteessa. Yrityksen strategisena tavoitteena on kasvattaa leikkausmääriä edelleen niin sopimuskuntien potilasmäärää kuin vapaan hoitopaikan potilaiden määrää lisäämällä. Tämä tehdään kuitenkin ehdottomasti laadusta, turvallisuudesta tai asiakaskokemuksesta tinkimättä.

PARHAAT PROSESSIT Panostamme parhaiden prosessien kehittämiseen; keskiössä ovat laatu, turvallisuus ja tehokkuus. Jatkuvan hoitoprosessien kehittämisen ansiosta Coxan hoitotulokset ovat kansainvälisestikin arvioituna hyvät. Optimoitu prosessi varmistaa toiminnan tehokkuuden ja laadun johtaen kustannussäästöjen lisäksi potilaan parhaaseen hoitoon. Jatkuva kehittäminen toteutuu Lean-mallin mukaisesti.

TAVOITELTU HYVIN JOHDETTU TYÖPAIKKA Coxa haluaa olla hyvin johdettu työpaikka, jossa kaikkien ääni kuullaan. Henkilöstön kehittäminen on meille tärkeää – pyrimme tukemaan työntekijöitämme sekä heidän ammatillisessa että henkilökohtaisessa kasvussaan. Coxan toimintakulttuuri on rakennettu sisäiselle motivaatiolle ja sitoutumiselle. Työtyytyväisyyteen ja henkilöstön mahdollisuuksiin vaikuttaa työhönsä panostetaan jatkuvasti. Henkilöstö on myös mukana rakentamassa ja kehittämässä toimintaa.

8

Coxa – Vuosikertomus 2017

YKSILÖLLISEN POTILASKOKEMUKSEN JATKUVA PARANTAMINEN Coxassa välitämme potilaistamme aina yksilöinä, avoimessa ilmapiirissä ja kunnioittaen. Yksilöllistä potilaskokemusta pyritään jatkuvasti parantamaan sekä toimintaa kehittämään asiakaslähtöisesti.

VERKOSTOITUMINEN Haluamme verkostoitua yhteiskunnan ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa tavoitteenamme mahdollisimman suuri vaikuttavuus niin asiakkaiden elämään kuin koko yhteiskuntaan. Tutkimuksen ja osaamisen sekä asiantuntijuuden jakamisen saralla etsimme jatkuvasti sopivia yhteistyökumppaneita sekä Suomesta että ympäri maailman. Yhdessä kumppaniemme kanssa voimme tuottaa molempien osapuolten toimintaa hyödyttävää lisäarvoa.

Coxa – Vuosikertomus 2017

9


YKSILÖLLISYYS

KUNNIOITUS

ENNAKKOLUULOTTOMUUS

HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS parani entisestään

Henkilöstön hyvinvointi on Coxalle erittäin tärkeää. Coxassa niin potilaat kuin työntekijätkin huomioidaan yksilöinä. Henkilöstön osalta se tarkoittaa työntekijöiden yksilöllisten elämäntilanteiden huomioimista mm. työajoissa joustamalla, vapaita myöntämällä ja opiskelun mahdollistamalla.

AVOIMUUS

TURVALLISUUS

YHTEISET ARVOT työyhteisökulttuurin perustana Coxa on kaikkien työntekijöiden yhteinen yritys, jota rakennetaan yhdessä. Henkilöstön sitoutumisessa työyhteisökulttuurilla on iso merkitys. Coxan kulttuuri perustuu yhteisöllisyyteen ja yhteisiin arvoihin. Coxan yhteisesti sovittuja arvoja ovat kunnioittaminen, turvallisuus, avoimuus, yksilöllisyys ja ennakkoluulottomuus. Arvot on purettu käytännön asioiksi. Coxan Pulssi -järjestelmän avulla seurataan pehmeiden arvojen toteutumista käytännön työssä ja tulosten perusteella tehdään muutoksia toimintaan. Vuonna 2017 Pulssin ansiosta muun muassa muokattiin vuorokohtaisia miehityksiä, parannettiin puhelinliikenteen hallintaa, muokattiin tehtävänkuvia sekä lisättiin yksiköihin resursseja.

10

Coxa – Vuosikertomus 2017

H

enkilöstön tyytyväisyydessä onnistuttiin vuonna 2017 jälleen hienosti: leikkausmäärän kasvusta huolimatta kaikki mittarit osoittivat positiivista kehitystä. Vuosittaisen henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat entisestään ja olivat kansallisessakin vertailussa huippuluokkaa. Kysely on toteutettu samanmuotoisena jo kolmena peräkkäisenä vuotena, mikä tekee tuloksista hyvin vertailukelpoiset. Sairauspoissaolot vähenivät selkeästi vuonna 2017. Sitä selittää osaltaan mm. ennakoivaan työterveystukeen ja sen kehittämiseen panostaminen. Myös Coxasta pois lähtevien työntekijöiden määrä pysyi edelleen hyvin pienenä – heistäkin suurin osa siirtyi eläkkeelle. Tyytyväiset asiakkaat ja heiltä saadut hyvät palautteet motivoivat henkilöstöä tuoden merkityksellisyyttä omaan työhön. Coxan potilastyytyväisyys nousi vuonna 2017 NPS:llä mitattuna lukemiin 95.

Yhteisiä tapahtumia ja juhlia Coxan sisäinen virkistystoimikunta jatkoi aktiivisesti toiminnan järjestämistä myös vuonna 2017. Monipuoliseen ohjelmatarjontaan sisältyi mm. urheilutapahtumia, teatteria ja kulttuuria sekä erilaisia kesätapahtumia. Syyskuussa henkilökunnalle järjestettiin myös oma Coxan 15-vuotisjuhlatapahtuma Frenckellillä. Kaikkien tapahtumien osallistumismäärä oli työn luonteen huomioiden korkea.

Coxa koulutus- ja harjoittelupaikkana Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, Taysin ja Coxan välisen sopimuksen mukaisesti Coxa osallistui ortopediaan, traumatologiaan ja anestesiologiaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen. Coxassa oli koulutettavana vuoden 2017 aikana neljä erikoistuvaa lääkäriä. Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Coxa on toiminut sairaanhoitajien eri suuntautumisvaihtoehtojen käytännön harjoittelun toteuttamispaikkana ja hoitohenkilökunnan jatkokoulutuspaikkana. Coxa on toiminut harjoittelupaikkana välinehuoltajille ja osastosihteereille sekä ottanut vastaan myös välinehuoltajan ja osastosihteerityön ammattitutkintonäyttöjä.

Rekrytoinnin tarve kiihtyi Leikkausmäärien kasvun myötä myös rekrytoinnin tarve on kasvanut jatkuvasti. Vuonna 2017 Coxassa työskenteli keskimäärin kaksikymmentä henkilöä edellisvuotta enemmän. Coxan vetovoimaisuus työpaikkana näkyi avoimien hakemusten määrässä: sijaisuudet saatiin täytettyä suoraan niistä ilman erityistä hakuprosessia. Rekrytoinnissa, kuten henkilöstön johtamisessakin, Coxan arvot ovat ohjanneet tekemistä onnistuneesti. Coxassa perinteisesti hyvin hoidetun esimiestyön tukena jatkettiin vuonna 2017 esimiesfoorumeita.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

2017

2016

Henkilöstön lkm keskimäärin Tilikauden palkat ja palkkiot 1000 €

224 13 745

205 12 755 Coxa – Vuosikertomus 2017

11


2002

Coxa avaa ovensa ja aloittaa täysimittaisen leikkaustoiminnan.

2003

VUOTTA

2008 Coxan leikkausmäärä nousi yli kahteentuhanteen. Coxalle myönnetään ISO 9001 -laatusertifikaatti.

TEKONIVELKIRURGIAA Vuosi 2017 oli Coxalle merkittävä vuosi – Suomen ainoan tekonivelkirurgiaan keskittyneen sairaalan perustamisesta tuli kuluneeksi 15 vuotta. Coxan historia on menestystarina siitä, miten erikoistumalla, jatkuvalla hoitoprosessien kehittämisellä, hyvällä johtamisella ja asiakaslähtöisellä toimintakulttuurilla rakennetaan alansa johtava toimija Suomessa.

E

nnen Coxan perustamista tekonivelkirurgiaa ei ollut keskitetty, vaan leikkauksia tehtiin yli 70:ssä sairaalassa. Erityisosaamista ei päässyt syntymään, ja sen puuttuessa alkoi tulla laatuongelmia. Ainoastaan tekonivelkirurgialle omistautuneen sairaalan perustamista pohdittaessa laskettiin, että mikäli osaamista ja tuloksia saataisiin parannettua ja uusintaleikkauksia sitä myötä vähennettyä, kunnille syntyisi merkittäviä säästöjä – puhumattakaan potilaille koituvista hyödyistä. Tältä pohjalta syntyi päätös Coxan perustamisesta vuonna 2000, ja kaksi vuotta myöhemmin Tekonivelsairaala Coxa avasi ovensa. Coxan toimintaa on aina ohjannut prosessinomaisuus – jo rakennusvaiheessa otettiin huomioon hoitoprosessin optimaalisuus. Coxan prosessin mukaan toimittaessa pyritään tekemisen samankaltaisuuteen. Se minimoi virheitä ja lyhentää merkittävästi sairaalahoitoaikaa. 12

Coxa – Vuosikertomus 2017

Coxan menestystarinan taustalla on osaava ja välittävä henkilöstö. Jo alusta lähtien oli selvää, että Coxaan palkataan ainoastaan oikeanlaisia, palvelutehtävään sopivia henkilöitä. Osakeyhtiömuoto ja toimitusjohtajan alaisuudessa toimiminen ovat mahdollistaneet matalan hierarkian toimintamallin sairaalamaailman mittapuulla. Henkilökunnan välittömät suhteet ovatkin olleet tärkeä osa Coxan kulttuuria toiminnan alusta saakka. Ne näkyvät myös potilaille: vuodesta 2013 saakka mitattu potilastyytyväisyys on joka vuosi ylittänyt 90:n. Coxa on olemassaolonsa aikana jatkuvasti vahvistanut asemaansa tekonivelkirurgian tutkimuksessa. Se on alusta lähtien ollut merkittävä osa Coxan toimintaa. Tänä päivänä Coxa on alansa johtava tutkija Suomessa ja kärkijoukoissa kansainvälisessäkin mittakaavassa.

2014

Coxan uusi laajennusosa otetaan käyttöön.

2005

15

ISO 9001 -järjestelmä otetaan käyttöön, ja Coxan laatujärjestelmää aletaan rakentaa.

2009

Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia omaan työhönsä parannetaan rakentamalla IMS-järjestelmä toiminnan prosessien kuvaamiseen, ohjeistukseen ja ohjaamiseen.

2010

Coxaan perustetaan tutkimusjohtajan vakanssi.

Laatusertifikaatti uusittiin toisen kerran. Jatkuva kehittäminen toteutuu Lean-mallin mukaisesti.

2011

2013

Valinnanvapauslaki astuu voimaan Suomessa.

Jo yli 60 % potilaista kotiutuu suoraan Coxasta. Potilastyytyväisyyttä aletaan mitata ns. suosittelijaindeksillä, jonka tulos on erinomainen: 95 % potilaista suosittelisi Coxaa.

2016 Coxa-brändin alla toimiva Nairi Coxa -tekonivelklinikka avaa ovensa Armeniassa.

YLI 4000 LEIKKAUSTA

2017

Coxan uusi viestinnän konsepti, ”Coxa – Tekonivelkirurgian koti” lanseerataan alkuvuodesta. Coxa – Vuosikertomus 2017

13


V UOT TA

AA RURGI ELKI V I N TEKO

Coxan 15-vuotisjuhlasymposium

KERÄSI OSALLISTUJIA JA KIITOSTA Juhlavuoden kunniaksi Coxa järjesti syyskuussa Tampere-talossa kaksipäiväisen symposiumin tekonivelkirurgian ja siihen liittyvän hoidon ammattilaisille. Edellisen kerran tapahtuma oli järjestetty vuonna 2012, kun Coxa täytti 10 vuotta. Juhlasymposiumin yhteydessä pidettiin myös Coxan omistajaseminaari sekä avoin yleisöluento kaikille Coxan toiminnasta kiinnostuneille.

14

Coxa – Vuosikertomus 2017

A

mmattilaistapahtuman sisältöä kuvattiin palautteissa mielenkiintoiseksi ja aihepiiriä erittäin ajankohtaiseksi. Yhteiskunnassa käynnissä ollut sote-uudistuskeskustelu jalkautui myös Coxan juhlasymposiumiin keräten heti ensimmäisen päivän alkuun lukuisia puheenvuoroja ja kommentteja eri näkökulmista. Puhujiksi, luennoitsijoiksi ja osallistujiksi Coxalla oli kunnia saada terveydenhuollon meritoituneita osaajia ja ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Ammattilaistapahtumiin sekä omistajaseminaariin osallistui yhteensä yli 90 vierasta, jonka lisäksi avoin yleisöluento keräsi osallistujia salin tupaten täyteen nostaen symposiumin kokonaisosallistujamäärän pitkälle päälle kahdensadan. Coxan yhteistyökumppaneina onnistunutta tapahtumaa mahdollistamassa olivat: Zimmer Biomet, Stryker, Link Finland, KirFix ja Sanofi.

Coxa – Vuosikertomus 2017

15


AKTIIVINEN TUTKIMUSVUOSI eteni monella rintamalla

V

uonna 2017 tutkimushankkeet etenivät suunnitellusti ja monella rintamalla. Tutkimusstrategian mukaisesti edistettiin kolmea kärkihanketta – lonkan liukupari -tutkimusta, polven tekonivelleikkausten vaikuttavuuden tutkimusta sekä tutkimusta liitännäissairauksien vaikutuksesta tekonivelleikkauksen onnistumiseen. Niiden lisäksi käynnistettiin kaksi täysin uutta tutkimuslinjaa. Ensimmäisessä tutkimuslinjassa pureudutaan polven uusintatekonivelleikkausten tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Toinen uusi hanke selvittää tekonivellonkkien sijoiltaanmenojen ilmaantuvuutta ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Julkaisumäärältään vuosi 2017 oli erittäin hyvä: julkaisuja kertyi 25 kappaletta.

COXA MENESTYI HYVIN TUTKIMUSRAHOITUKSEN HAUSSA: SAIMME VALTION KILPAILUTETTUA TUTKIMUSRAHOITUSTA YLIOPISTOTASOISEEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEEN 96 207 EUROA.

Coxan tietoallasprojekti: UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TUTKIMUSTYÖLLE

Hedelmällistä yhteistyötä Coxan yhteistyökumppanin Zimmer Biometin kanssa käynnistettiin kaksi uutta tutkimushanketta, joissa arvioidaan RHK-saranapolvitekonivelten ja uuden, markkinoille vasta tulleen Nexel-kyynärtekonivelen turvallisuutta ja tuloksia. Jälkimmäinen on kansainvälinen monikeskustutkimus, jossa Coxa on mukana ainoana suomalaisena sairaalana. Kansainvälinen yhteistyö jatkui hedelmällisenä myös jo käynnistetyissä hankkeissa, kuten lonkan ja polven retrieval -tutkimuksessa yhdessä University College Londonin ja London Implant Retrieval Centerin kanssa.

Coxassa aloitettiin vuonna 2017 uusi tietoaltaankeruuprojekti. Tietoaltaaseen pyritään tallentamaan kaikki Coxassa potilaan hoidosta kerättävä data, joka on aiemmin ollut sirpaloituneena eri tietojärjestelmissä. Tavoitteena on pystyä analysoimaan Coxan laajaa ja laadukasta dataa nykyistä helpommin. Sitä kautta voidaan seurata hoidon laatua, vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta. Yhteen tietokantaan keskitetty datamassa avaa uusia mahdollisuuksia myös tutkimustyölle ja prosessien hallinnan tarpeisiin. Projektin arvioidaan valmistuvan pääpiirteissään vuoden 2018 aikana. Kehitystyötä jatkettaneen pienimuotoisena senkin jälkeen.

16

Coxa – Vuosikertomus 2017

Coxa – Vuosikertomus 2016

16

17

Coxa – Vuosikertomus 2016


Nivelrikko ei tarkoita sitä, että liikkuvaan elämään pitäisi tehdä muutoksia. Tämän tietää omakohtaisesti Tampereen Käpylässä asuva Markku Hildén, 58-vuotias liikunnan ammattilainen. Hän tietää myös, että kuntoutumisessa oma aktiivisuus ja kova työ palkitaan varmasti.

TERÄSMIES KULKEE NELJÄLLÄ TEKONIVELELLÄ Ryhmäliikuntaohjaajana, personal trainerina ja fysiikkavalmentajana työskentelevä Hildén näyttää ikäisekseen poikkeuksellisen hyväkuntoiselta mieheltä, jolta löytyy sekä voimaa, tekniikkaa että jaksamista. Pinnan alla on salaisuus: miehellä on rautaa polvissa, lonkassa ja olkapäässä. Hildénille on asennettu vuosien saatossa tekonivelsairaala Coxassa peräti neljä tekoniveltä.

– Oma tekeminen on auttanut aina todella paljon. Sairaalasta kotiin päästyäni otin ensimmäisenä sauvat käteen ja lähdin kävelemään. On tärkeää, että liikkuu itse ja noudattaa Coxasta annettavia ohjeita. Silloin homma toimii takuuvarmasti.

Elä niin kuin ennenkin

– Vasen ja oikea polvi hoidettiin Coxassa vuonna 2004. Kymmenen vuotta myöhemmin oli vuorossa vasen lonkka, ja oikea olkapää operoitiin vuonna 2016, Hildén kertoo. Nyt Hildén odottaa viidettä, toisenkin olkapään nivelrikon korjaavaa leikkausta. Sekin tehdään Coxassa, jonka ammattitaitoon hän on oppinut luottamaan.

Oma tekeminen ratkaisee

Tekonivel ei ole syy muuttaa elämäntapoja. Päinvastoin, se antaa mahdollisuuden jatkaa töitä ja nauttia elämästä entiseen tapaan. Hildén on harrastanut kaikenlaisia liikuntamuotoja ja liikkunut viisikymmentä vuotta jalan, pyöräillen ja kuntosalilla. Kun liikut itse ja Uudet nivelet ovat joutuneet tonoudatat Coxasta annettavia oh- delliseen testiin ylämäissä Pyreneiden vuoristossa, jossa Hildén jeita, homma toimii takuulla.” vetää pyöräretkiä vuosittain. – Markku Hildén

Ennen leikkauksia Hildén on tehnyt lujasti töitä lihaskunnon eteen. Vahvat lihakset auttavat toipumista ja antavat hyvän pohjan tuleviin vuosiin. Mies ryhtyi myös heti aktiivisesti toimiin palautuakseen leikkausten jälkeen.

18

Coxa – Vuosikertomus 2017

– Tähän mennessä ne ovat kestäneet aivan loistavasti. Syvä kiitos Coxalle ja henkilökunnalle siitä, että pystyn vielä jatkamaan kaksikymmentä, kolmekymmentä tai neljäkymmentä vuotta. Loppua ei näy, vaan aktiivinen elämä jatkuu.

Coxa – Vuosikertomus 2017

19


Vuodeosastolle valmistui kesällä 2017 potilaiden ja omaisten olohuoneeksi tarkoitettu kahvilatila.

TOIMINNAN TEHOSTAMISTA

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ KUKOISTI

ja uusia toimintamalleja

C

oxan toiminnassa keskeistä on prosessimaisuus. Coxan hoitoprosessin mukaan asiat pyritään tekemään yksinkertaisemmin turvallisuudesta tinkimättä. Sitä kehitetään jatkuvasti eri yksiköissä entistä paremmin toimivaksi. Toimintaa tehostetaan asioita oikein tekemällä ja toimintatapoja yhtenäistämällä. Toiminnan tehostuminen näkyy mm. vuodeosastohoitoaikojen lyhentymisenä ja lisääntyneenä leikkausmääränä. Vuoden 2017 painopistealueena oli tekonivelinfektioiden ehkäisy. Kehittämisviikolla koottiin yhteen näyttöön perustuen Coxan toimintamalli tekonivelinfektioiden ehkäisemiseksi. Toimintamalli kattaa koko potilaan hoitopolun ensikontaktista kuntoutumiseen saakka. Se koulutettiin koko Coxan henkilökunnalle syksyllä 2017. Leikkausosastolla keskityttiin kehittämään työn tekemisen sujuvuutta. Panostamme myös potilasturvallisuuteen entistä enemmän; vuonna 2017 vahvistimme potilasturvallisuusorganisaatiotamme ja uusimme toimintamalleja sen kehittämiseksi. Coxa siirtyi uuteen ISO 9001: 2015 -standardiin siirtymäarvioinnin tuloksena elokuussa 2017.

Ryhmistä tietoa ja vertaistukea Coxassa tehty työ potilaan kohtaamisen ja ymmärrettävän yhdenmukaisen viestinnän jatkuvaksi parantamiseksi näkyy joka vuosi kasvaneessa asiakastyytyväisyydessä. Tyytyväisyyttä mitataan Net Promoter Scorella, jonka tulos vuonna 2017 oli 95 (94,4 vuonna 2016). 20

Coxa – Vuosikertomus 2017

Yksi osa potilaiden tiedonsaannin parantamista on ollut Coxan poliklinikalle vakiintunut uusi toimintamalli, jossa potilaat saavat ryhmämuotoista valmennusta leikkaukseen. Ryhmässä potilaat saavat vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita eivät olisi itse osanneet tai uskaltaneet kysyä. Ryhmässä voi tutustua myös muihin potilaisiin, ja sitä kautta löytää vertaistukea. Sairaanhoitajat alkoivat pitää leikattujen potilaiden kotiutusryhmää olohuonekahvilassa, potilaille ja omaisille tarkoitetussa oleskelutilassa, joka valmistui vuodeosastolle kesällä 2017. Ryhmässä käydään läpi useimmin kotona esiin tulevia kysymyksiä ja ongelmatilanteita. Ryhmään ovat tervetulleita myös läheiset.

Kehitystyö jatkuu Digitalisaatio on ollut selkeä kasvava osa Coxan kehittämistyötä. Arkea helpottavat digitaaliset työvälineet, kuten lääkäreiden työjärjestyssuunnittelu ja vuodeosaston infotaulu, jolla on tiedot vuodeosaston potilaista, valmistuivat 2017. Tällä hetkellä työ jatkuu leikkaussalisuunnittelun uuden työkalun parissa. Etäpoliklinikkatoiminta jatkui entisellä toimintamallilla: Coxalla on ollut poliklinikkatoimintaa Tampereen lisäksi Helsingissä, Lahdessa, Porissa, Nokialla ja Mänttä-Vilppulassa. Vuoden aikana Mäntän etäpoliklinikkatoiminta kuitenkin lopetettiin, kun taas edellisvuotena aloittanut Lahti vakiintui etäpoliklinikkapaikkakunnaksi suosion myötä.

oxan monivuotinen yhteistyöhanke armenialaisen Nairi Medical Centerin kanssa aloitettiin vuonna 2016, jolloin Armenian pääkaupunkiin Jerevaniin avattiin Coxan nimeä kantava tekonivelklinikka, Nairi Coxa.

C

Vuonna 2017 leikkausmäärät kasvoivat Nairi Coxan ottaessa vastuun leikkaustoiminnasta sopimuksen mukaisesti. Toiminnan vakiinnuttua Coxan rooli on ollut tukea ja sparrata sekä auditoida hoitomallia.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää tekonivelleikkaustoimintaa Armeniassa kokonaisvaltaisesti niin, että maahan kehittyy omaa osaamista tekonivelkirurgiassa ja hoitoprosessissa. Siihen on Coxan osalta sisältynyt henkilökunnan kouluttamista, yhteistyökumppaniverkoston rakentamista sekä tekonivelleikkauksissa ja kuntoutuksessa käytettävän Coxa Joint Process -hoitomallin implementointi.

Armeniassa toteutettua mallia on mahdollista kopioida muihinkin maihin ottaen huomioon jokaisen yhteistyökumppanin omat erityispiirteet ja haasteet. Coxa kävi vuonna 2017 neuvotteluja mahdollisista yhteistyöprojekteista mm. Venäjällä.

Nairi Coxa juhli ensimmäistä toimintavuottaan Nairi Coxan ensimmäistä toimintavuotta juhlittiin Taysin kampusalueella 6.4.2017 järjestetyssä tilaisuudessa. Tapahtumassa keskusteltiin siitä, mitä projektissa ollaan opittu sekä millaisia kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia alalla on tulevaisuudessa. Läsnä olivat Nairi Coxan, Coxan, PSHP:n ja Tampereen kaupungin edustukset sekä Suomen ja Armenian suurlähettiläät.

Nairi Medical Centerin toimitusjohtaja Mikael Manukyan (kolmas oikealta.) kertoi juhlatilaisuudessa, kuinka iloisia Armeniassa ollaan eurooppalaisten standardien saamisesta maahan sekä kuinka tärkeä Nairi Coxa -klinikka heille on. Tilaisuudessa olivat läsnä myös mm. projektin koordinaattori Hannu Koivula (vas.), Armenian Suomen suurlähettiläs Artak Apitonian, Suomen Armenian suurlähettiläs Arja Makkonen, Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen, Coxan erikoislääkäri Askanaz Jailojan (toinen oik.) sekä Tampereen apulaispormestari Mikko Aaltonen (oik.).

Coxa – Vuosikertomus 2017

21


VAKAA TALOUS

Näkymiä vuoteen 2018:

Liikevaihto hienoisessa kasvussa

PANOSTUKSIA DIGITAALISIIN TYÖKALUIHIN

K

T

onsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 42,3 miljoonaa euroa (40,4 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 4,7 prosenttia. Tilikauden tulos oli 3,4 miljoonaa euroa; edellisvuoden vastaava tulos oli 4,1 miljoonaa euroa. Tuloksen heikentymiseen edelliseen vuoteen verrattuna vaikutti kaikille kunta-asiakkaille annettu 4 prosentin hinnanalennus. Liikevaihto ja tulos olivat kaiken kaikkiaan budjetoitua parempia. Emoyhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 17,1 miljoonaa euroa (16,8 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 1,7 prosenttia.

AVAINLUVUT (KONSERNI)

2017 2016 2015

Liikevaihto (1000 euroa) Liikevoitto (1000 euroa) Liikevoitto liikevaihdosta % Sijoitetun pääoman tuotto %

42 256 40 356 34 331 4 303 5 164 2 774 10,2 12,8 8,1 18,8 20,9 11,9

Omavaraisuusaste %

57,3 55,3 50,9

1,7 %

Coxan omistusrakenne

1,7 %

1,7 %

3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Etelä-Pohjanmaan shp Kanta-Hämeen shp Päijät-Hämeen shp Vaasan sairaanhoitopiiri Mänttä-Vilppulan kaupunki Sastamalan kaupunki Valkeakosken kaupunki

20,6 %

62,3 %

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Coxan toiminnassa ja taloudessa ei arvioida olevan merkittäviä muutoksia vuonna 2018. Coxan liikevaihdon arvioidaan konsernitasolla hieman kasvavan.

ulevana vuonna Coxassa tullaan panostamaan erityisesti digitaalisiin työkaluihin. Tätä työtä on jo aloitettu – digitaalinen infotaulu potilaista on otettu käyttöön vuodeosaston työskentelyä helpottamaan. Muita merkittäviä digi- ja IT-hankkeita on ns. Risk calculator -projekti, jolle on luotu pohjaa tietoallasprojektissa. Hankkeessa pyritään kehittämään tekoälyä hyödyntävä riskilaskuri ortopedien työkaluksi. Riskilaskuri arvioi yksilöllisesti jokaisen potilaan henkilökohtaisen riskitason leikkausarviokäynnin yhteydessä käyttäen tietoaltaaseen kerättyä dataa 40 000 potilaasta ja heidän leikkaustuloksistaan. Laskurin pilotointi aloitetaan kesällä 2018. Coxan strategiaan tehdään kattava päivitys vuoden 2018 aikana. Strategiatyössä tarkastellaan, kuinka toimintaympäristö on muuttunut muun muassa sote-uudistuksesta johtuen, ja päivitetään pitkän tähtäimen näkymää näihin muutoksiin sopeutumiseksi. Jatkuva potilas- ja lähetemäärien kasvu asettaa paineita tilojen kasvattamiselle, jotta kysyntään pystytään vastamaan kilpailukykyisessä ajassa. Tulevaisuudessa Coxaan on tulossa laajennus: neljännen kerroksen vuodeosaston laajennuksen suunnittelutyö valmistuu vuonna 2018, ja rakentaminen voitaneen aloittaa alkuvuodesta 2019. Laajennuksen myötä Coxa saa hieman alta 20 uutta vuodepaikkaa. Oman laajennuksen lisäksi neuvottelut ovat käynnissä yhteistyön syventämisestä Kanta-Hämeen sairaalan kanssa.

22

Coxa – Vuosikertomus 2017

Coxa – Vuosikertomus 2017

23


Coxa Tampere Biokatu 6 B Coxa Helsinki Annankatu 32 A Puhelin 03 3117 8023 www.coxa.fi

Profile for Mediasignal Communications

Coxa vuosikertomus 2017  

Coxa vuosikertomus 2017