Page 1

Byggtjänst

I samarbete med

PM

Tyska Svenska Handelskammaren. Guldpartner: BASF, ebm-papst Silverpartner: Siemens

NUMMER 1 JA N UA R I   2014 ÅRGÅNG 2

AKTUELLT OM TEKNIK OCH REGELVERK FÖR BYGGSVERIGE

Ta del av de mest framgångsrika och avancerade projekten man genomfört i Tyskland. Tysklands stora omställning till förnybar energi har gjort dem ledande på området energieffektivt

NORDBYGG SUSTAINABLE DAYS 2014 kommer att bli fyra mötesdagar med både svenska och tyska

byggande. Nu kommer några av toppnamnen inom tysk arkitektur, byggnadsfysik och stadsplanering

företag i internationell anda. En unik möjlighet till kunskapsutbyte, att presentera ditt företag och knyta

till Nordbygg. Hör dem prata om framtiden, sina visioner, tankar, idéer och framgångsrika projekt.

nya affärskontakter. Välkommen till Nordbygg – Nordens största bygg- och fastighetsmässa.

SÄKR A D I N PL ATS PÅ NORDBYGG SUSTAI NAB LE DAYS, 1–4 APR I L PÅ NORDBYGG .SE .

B Y G G TJ Ä N S T   P M • N U M M E R 1 • 2 0 14 • Å R G Å N G 2

TYSK ARKITEKTELIT VISAR FRAMTIDEN

Sortera

sopor

Med optisk färgsortering av hushållsavfall kan utsorteringsgraden förbättras med 52 procent

Gustav vill

förtäta staden Tema Hållbart byggande Hur skapar vi ett energieffektivt, miljömässigt och socialt hållbart byggande för framtiden? Läs mer på sidorna 34-45.

Byggtjanstpm 2 2014  

Published by Mediarum Sverige for Svensk Byggtjänst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you