Page 18

Woonz or gc ompl exVi er hoveni seenl oc at i evanBr abant z or g Het woonz or gc ompl ex i s een k l ei ns c ha l i ge woonv or m v oor mens en met dement i e . Metpr of es s i onel emedewer k er si ns a mens pel metf a mi l i e , v r i j wi l l i ger s enhetdor pSc ha i j kbi edVi er hov eneenv ei l i gewoonomgev i ngwa a rdebewoner z i j nei genr egi ebehoudofhi er i nwor dtonder s t eund.F a mi l i e , k i nder enofa nder e per s onendi ev oordebewonerbel a ngr i j kz i j n, i sna t uur l i j ka l t i j dwel k om. Metbehul pv a nz or gt ec hnol ogi ei serdemogel i j k hei dom debewoner s meer bewegi ngs r ui mt eenpr i v a c yt ebi eden. E l k eda gz i j nerweerhui s houdel i j k e k l us j esdi egeda a nmoet enwor den,deboods c ha ppenmoet engeha a l dwor den, gek ook t , opger ui mdenopz ` nt i j deenui t s t a pj eofwa ndel i ngi nhetdor p. E na l s j el i dbentv a ndeZor gc oöper a t i e ,k a nerda a rookgez el l i geenk opj ek of f i e gedr onk en wor den,ev en a nder e pr a a ti sookgez el l i g! !I n hetgebouw v a n Vi er hov en z i j n4a ppa r t ement en di ev er huur dz i j n doorwoni ngc or por a t i e Mooi l a nd.E n moc hthetev en ni etga a n,bi ed Vi er hov en ook a a n dez e a ppa r t ement enhul pwa a rnodi g.

Psychologenpraktijk Reek Drs. J. de Veld, psychotherapeut BIG Psychotherapie die past bij de vraag en bij de wens Afhankelijk van uw klacht, een passende behandeling Contact: 06-42935392

Ookv oorhe tdor pSc ha i j kwi lVi er hov endehel pendeha ndbi edeni ndev or m v a neenui t l eenpunt .Moc htupl ot s el i ngv er pl eega r t i k el ennodi ghebbenenhet i sweek endofuheef teena nderpr obl eem,da nbes t a a tdemogel i j k hei dom di t bi jVi er hov ent erov er br uggi ng( t otereenopl os s i ngi s )t el enen.Hetga a tom r ol s t oel en,r ol l a t or s ,pos t oel en,poenz .hetwoonz or gc ompl exVi er hov eni st e ber ei k en op t el :0486/ 417510ofperma i lna a rdema na gerZor g en wel z i j n debor a . doev e@br a ba nt z or g. eu

debora.doeve@brabantzorg.eu

De Steeg 6 - 5375 KH Reek 06-42935392 - cythera@live.nl www.psychologenpraktijkreek.nl Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om te kiezen voor natuurbegraafplaats Maashorst. Het prachtige natuurgebied is vanzelfsprekend een belangrijke reden. Ook de vrijheid om zelf, samen met uw partner of kinderen, een plek uit te kunnen kiezen. Op het heideveld, aan de bosrand of rond het ven. Die keuzevrijheid voelt goed. Het geeft de plek die zelf uitgekozen is een persoonlijke meerwaarde. We zien mensen dan ook regelmatig terugkomen om te volgen hoe hun plek in de natuur zich ontwikkeld. Want de natuur wordt elke dag mooier op Maashorst.

De natuur geeft rust

Wij horen ook vaak dat de beslissing om een natuurgraf te kopen rust geeft. Fijn dat alles in een keer goed geregeld is. Ook voor de kinderen. Want niemand wil kinderen of nabestaanden opzadelen met moeilijke keuzes, kosten of verplichtingen. Met de notariële akte en de inschrijving in het Kadaster is alles meteen geborgd. Natuurbegraven staat voor rust. Omdat de grafrust eeuwig is, zonder zorgen over grafverlengingen en bijbehorende kosten. Nabestaanden hebben geen verplichtingen meer. Een natuurgraf kent immers voor hen geen onderhoud, daar zorgen wij samen met de natuur voor. Kinderen, familie en vrienden komen terug om te herdenken wanneer het hun uitkomt. Om de troost en de kracht van de natuur te ervaren die helpt bij de verwerking van hun verdriet. Op natuurbegraafplaats Maashorst zien we dat elke dag. Dat maakt ons dankbaar en geeft de bevestiging dat we het goede doen. Wilt u het ook goed regelen? Kom langs aan de Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk. Bel voor een afspraak met (0486) 745 006 of mail naar contact@maashorst.nl. Meer informatie over complete ontzorging, eeuwige grafrust en kosten van natuurbegraafplaats Maashorst vindt u op www.maashorst.nl.

Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk  www.maashorst.nl  (0486) 745 006  contact@maashorst.nl

weekblad arena – zorgkrant landerd – vrijdag 16 december 2016

18

Profile for ArenaLokaal LNN | Tekst & Uitleg BV

Zorgkrant 2016  

Alle informatie over zorg, jeugd & werk

Zorgkrant 2016  

Alle informatie over zorg, jeugd & werk

Profile for mediarena
Advertisement