Page 14

Omgevingsvergunningen

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, Postbus 35, 5410 AA Zeeland, tel. 0486-458111, fax 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl, website: www.landerd.nl De gemeente Landerd werkt uitsluitend op afspraak. Waar moet u een afspraak voor maken? U maakt in principe altijd vooraf een afspraak als u de gemeente wil bezoeken. Gaat het om vragen over burgerzaken of documenten? Dan kunt u een afspraak inplannen via de website www.landerd.nl of via 0486-458111. Gaat het om vragen over bouwen, vergunningen of sociale zaken? Maak dan telefonisch een afspraak via 0486-458111. Waarvoor kunt u terecht zonder afspraak? • het ophalen van zakken voor het plastic • verpakkingsmateriaal • ja/nee stickers • het afgeven van poststukken of documenten • gevonden en verloren voorwerpen Telefonische bereikbaarheid Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur. Portefeuilleverdeling Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische zaken (regionaal), Personeel en Organisatie, Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking. Wethouder M. Böhmer (Progressief Landerd): Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgezondheid, Sociale zaken,WMO voorzieningen, Duurzaamheid. Wethouder H. Vereijken (Reekse Politieke Partij): Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu en afval, Economische zaken, Centrumplannen, Natuur en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie. Wethouder J.Roelofs (Vereniging Herindelen Landerd): Openbare Werken, Financiën, Handhaving, Monumenten, Verkeer en Vervoer, Dorpsraden. Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Raadhuis: Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk. In het raadhuis vinden de raads- en commissievergaderingen plaats. Gemeentewerf: Runstraat 59a te Schaijk, 0486-458111. Geopend: maandag t/m vrijdag 08.00-12.00 uur. Politie Wijkagent Schaijk/Reek: Femke van Eerd, 0900-8844, femke.van.eerd@brabant-noord.politie.nl Wijkagent Zeeland: Annemarie Jacobs, 0900-8844, annemarie.jacobs@politie.nl Politieloket Schaijk: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Geopend: maandag van 14.00-16.00 uur, woensdag van 16.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur.

• • • • •

112 bij spoed, levensgevaar en heterdaad 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie.

Melding Openbare Ruimte Gaten in de weg? Overhangende begroeiing? Verzakte stoeptegels? Andere hinderlijke zaken? Maak een Melding Openbare Ruimte! Dit kunt u doen via www.landerd. nl/melding doorgeven/melding openbare ruimte. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering die zorg en / of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de

14

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Schaijksestraat 13, 5375 KC Reek; het bouwen van een carport (aanvraag ontvangen 1 juli 2015) • Lange Spruit 3, 5374 JE Schaijk; het uitbreiden van een garage (aanvraag ontvangen 3 juli 2015) • Zeelandsedreef 13, 5374 RP Schaijk; het vergroten van een schuur (aanvraag ontvangen 6 juli 2015) Sloopmeldingen: • Witte Dellen 3a, 5411 LG Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van diverse gebouwen (melding ontvangen 1 juli 2015)

diend. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Zowel voor het digitaal indienen van bezwaar als voor het digitaal verzoeken om voorlopige voorziening, dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de exacte voorwaarden.

Bijzondere procedure

Milieumeldingen: Europaplein 12a, 5374 BM Schaijk; melding in het kader van het Ac- Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide tiviteitenbesluit van het oprichten van een lunchroom/ijssalon (melding procedure): ontvangen 1 juli 2015) Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/ algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verlenen voor: verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor • Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland; brandveilig gebruik een afspraak maken. van een bed&breakfast, groepsaccommodatie, restaurant, educatieve brouwerij en een streekproductenwinkeltje (dossiernummer HZ-2015Verleende omgevingsvergunningen: 0033) • N277 te Zeeland; kappen van 7 berken (vergunning verzonden 6 juli 2015) Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel • Noordhoek 36, 5375 AS Reek; het bouwen van een woning bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking (vergunning verzonden 7 juli 2015) hebbende stukken met ingang van 20 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het Huisnummerbesluiten: inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. • Molengraaf 29a te Schaijk; ten behoeve van een garagebox Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of (besluit Duifhuisstraat 5a, 5374 SB Schaijk; ten behoeve van een mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot transformatorhuisje (besluit verzonden 6 juli 2015) het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wet• Udensedreef 5a, 5374 RK Schaijk; ten behoeve van een houders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. transformatorhuisje (besluit verzonden 6 juli 2015) • Boekelsedijk 28, 5411 NX Zeeland; ten behoeve van de herbouw Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worvan een woning (besluit verzonden 7 juli 2015) den met de afdeling Ruimte. Bezwaar en voorlopige voorziening: Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de omge- Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desvingsvergunningen en tegen het huisnummerbesluit kunnen betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de datum van aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat verzending bezwaar maken door het indienen van een be- zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen zwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oostvan Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. U kunt ook di- Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. gitaal bezwaar indienen via www.landerd.nl (digitaal loket).

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van art. 8:81 Awb kunt u bij de voorzieningenrechter (Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat er ook een bezwaarschrift is inge-

Burgerzaken in zomervakantie op woensdagmiddag gesloten Tijdens de vakantieperiode gelden voor de afdeling Burgerzaken aangepaste openingstijden. Van 22 juli tot en met 26 augustus is Burgerzaken op woensdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling is dan op de woensdagmiddag gesloten. Op deze woensdagmiddagen is het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen ook niet mogelijk.

Maashorstfair verplaatst van datum en locatie De Maashorstfair wordt, ondanks eerdere berichtgeving, niet op 13 september dit jaar gehouden. De organisatie heeft helaas moeten besluiten de tiende editie te verplaatsen qua datum én locatie. Diverse factoren hebben dit besluit ingegeven. “Er kleven ditmaal teveel risico’s aan de huidige opzet die in een later stadium naar voren kwamen. Het is daarom voor de stichting ondoenlijk de Maashorstfair op deze datum en locatie te houden. Wij willen jaarlijks De Maashorst goed op de kaart zetten. De jubileum-editie zal volgend voorjaar groots worden neergezet!”, aldus Marti Thijssen, voorzitter van Stichting Uitvoering Streekfair De Maashorst. Het voornemen is de tiende Maashorstfair in het voorjaar van 2016 te organiseren. De exacte datum en locatie worden later dit jaar bekend gemaakt.

Vanaf 27 augustus gelden weer de normale openings- en afhaaltijden. samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van De heer H. Langendijk, 0486-461351 De heer J. van Hoogstraten, 0486-464257 burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. Mevr. M. de Jong, 06-28519702 In de Wmo adviesraad hebben zitting: Meer informatie: wmoadviesraadlanderd@gmail.com. De heer J. de Leur (voorzitter), 0486- 461510 De heer E. Schutgens (secretaris), 0486-473208 Meer informatie De heer P. van Dongen, 06-13655929 Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo Mevr. A. van Antwerpen, 06-53239744 kunt u terecht bij de servicebalie van de gemeente. De heer N. van den Bergh, 0486-463256 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, 0486-437972

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 17 juli 2015

Profile for ArenaLokaal LNN | Tekst & Uitleg BV

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 29 2015  

  In deze editie: Coalitie Landerd geklapt Festa di Ravenstein levert 23.000 euro op voor goede doel Zeelandse Ellen Jacobs Europ...

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 29 2015  

  In deze editie: Coalitie Landerd geklapt Festa di Ravenstein levert 23.000 euro op voor goede doel Zeelandse Ellen Jacobs Europ...

Profile for mediarena
Advertisement