Page 1

Tampereen

YritysSanomat

Puolueeton julkaisu yrityksille ja yhteisöille • Tampereen YritysSanomat –erikoisnumero

Nro 1/2018 Pyydä tarjou

s ja vo

ILMAINENita

RÄNNIREMO

Raidat pännii?

Katso lisää:

No vaihda rännii!

NTTI!

vesivek.fi

Valitse myös talvella raidaton Arvo-kouru! Parasta aikaa kotona Rakensimme sinulle 14 uutta kotia, joiden avarista ja toimivista tilaratkaisuista löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen makuun. Muuttovalmis, laadukas talopakettimme toteuttaa haaveesi omasta kodista yhdellä sopimuksella, nopeasti ja edulliseen hintaan. Hintamme sisältävät aina rahdin ja perustukset asennettuna. Maksat vasta valmiista kodista. Unelmasi viimeistelee kattava valikoima lisävalintavaihtoehtoja. Kysy tarjous omalta Älvsbytalomyyjältäsi: Kati ja Jarno Paunila, puh. 050 555 1104

OMAKOTIASUKKAAN TOIMITUSTAKUU: • Jos asennus myöhästyy, saat rahat takaisin! TALVIASENNUKSEN EDUT: • Jäinen maa suojaa pihaa asennuksen aikana. • Kattoturvallisuus tarkistetaan samalla. • Minimoidaan keväällä sulavan lumen aiheuttamat riskit.

Soita heti 03 3390 0312

Ainoa

raidaton ruostumaton

Paikalliset pojat!

ARVO kouru

Koti täynnä elämää – alvsbytalo.fi

vesivek.fi


2 • TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT

PÄÄKIRJOITUS

Tampereelle uusi etukansi – ei Pispalasta tuttuja sisäsivuja Paljon kohistun Kansi ja Areena -hankkeen toteutuminen Tampereen ydinkeskustaan rautatieaseman läheisyyteen on nyt varmaa. Se myös on varmaa, että hankkeen modernissa arkkitehtuurissa ei ole häivääkään Pispalasta tai Hämeenkadun miljööstä. Tampere saa uuden etukannen. Kun kaupungin uudisrakentamisesta eli samalla arkkitehtonisesta kehittämisestä tehdään keskitetty sopimus, voidaan ainakin olla varmoja, että miljööstä tulee ulkoasultaan yhtenäinen. Näin on ratkaistu Tampereella. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt onkin jo aloitettu: eteläisen ratapihan kannen päälle nousee areena, harjoitushalli, hotelli ja kaksi tornitaloa. Toiseen vaiheeseen sisältyy pohjoinen kansi ja kolme tornitaloa. Koko Kansi ja Areena -kokonaisuus valmistunee vuoteen 2025 mennessä. Kansi ja Areena -hankkeen sijoittajakumppanit, SRV mukaan lukien, sekä Tampereen kaupungin omistama yhteisyritys, allekirjoittivat pari viikkoa sitten rahoitussopimuksen varsinaisten rahoittajien eli Nordean, OP Tampereen, Handels-

PIRKANMAAN seudun pe­ rinteinen kevään rakentamis­ sesongin avaus Asta Rakentajamessut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 2.—4. helmikuuta. – Messuilla käsitellään raken­ tamisen alan askarruttavia aihei­ ta ajankohtaisella otteella, ker­ too projektipäällikkö Anne Saa­ rinen. – Luvassa on asiaa homeesta, hulevesistä, sisäilmaongelmien tunnistamisesta ja korjaamisesta sekä jätevesijärjestelmistä. Se­ minaareissa ja tietoiskuissa pu­ huttaa myös korjausrakentami­ nen, energia- ja lämmitysratkai­ sut sekä kodin turvallisuus. Tampereen Messut Oy järjes­ tää Asta Rakentajan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakou­ lun ja Puusuutarit ry:n kanssa. Messujen yli 320 näytteil­ leasettajan osastoilla on tarjol­ la tietoa, palveluita ja tuotteita rakentamista, remontointia tai kunnostusprojektia suunnittele­ ville sekä rakennus- ja kiinteis­ töalan ammattilaisille. Työnäy­ töksissä nikkaroidaan, esitel­ lään perinnerakentamista sekä innostetaan tuunaamaan van­ hasta uutta. TuoteTalossa voi tutustua ta­ lorakenteisiin ja rakennustuot­ teisiin kirjaimellisesti tapetti­ pintaa syvemmin. Lauantaina ja sunnuntaina messuisäntänä toimii ”Hirvaskankaan MacGy­ ver” Markku Saukko.

Tietoa uusista määräyksistä

Ympäristöministeriön loppu­ vuodesta 2017 julkaisemat uu­ det rakentamista ohjaavat ase­

bankenin ja LähiTapiolan kanssa. Sijoittajista SRV, LähiTapiolaryhmä ja OP Ryhmän vakuutus- ja eläkeyhteisöt muodostavat hankkeen perusryhmän tasaosuuksin. – Lähitulevaisuuden Tampere tarjoaa puitteet entistä vilkkaammalle kaupunkielämälle, keskellä kansainvälistä huippuarkkitehtuuria. Suomen suurin elämysareena, sen yhteydessä toimiva hotelli ja jopa 29 kerroksen korkuiset asuintalot ovat uuden Tampereen kauas näkyvät maamerkit, hehkuttaa Rakennusliike SRV. Suunnitelmapiirrosten mukaan sama uusi linja, johon tamperelaiset ja muutkin kaupungissa kulkijat ovat saaneet S-ketjun hotellin ulkoasua katsellessaan tottua, valtaa koko Tampereen keskustan, ulkoasua ja korkeutta myöten. Kyse ei ole pikkuhankkeesta, sillä yksitään Tampereen kaupungin osuus on 60 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisarvoksi on arvioitu noin 550 miljoonaa euroa. – Rautatie on yhdistänyt Tampereen muuhun Suomeen 140 vuoden ajan. Nyt rata saa kannen, jonka päälle nousevat elä-

mysareena, hotelli ja kaupungin korkeimmat asuintalot. SRV:n kehittämä ja rakentama uusi urheilun, kulttuurin, vapaa-ajan ja liike-elämän keskus yhdistää kaupunkilaisia ja matkailijoita ainutlaatuisilla kokemuksilla ja kohtaamisilla, SRV itse muotoilee. Nyt rautatie pannaan piiloon, kannen alle. Kunnianhimoinen hanke liittää SRV:n mukaan yhteen Tampereen itä- ja länsipuolen, sillat eivät ole enää ainoa linkki. ”Uusi keskusta” on hybridikortteli: siinä yhdistyvät asuminen, työpaikat sekä urheilu- ja tapahtuma-areena. Areenan yhteyteen rakennetaan Lapland Hotelsin hotelli sekä Veikkauksen maan toinen kasino. Ravintolapalveluista on tehty sopimus tamperelaisen valtakunnallistuneen Restamaxin kanssa. Toisessa vaiheessa kohteeseen rakennetaan arviolta tuhat asuntoa. Uuteen keskikaupunkiin kuuluu lisäksi kuuden asuinkerrostalon rakennuttaminen Ranta-Tampellaan. Arkkitehtuuriltaan yhtenäinen kaupunkimiljöö on jo ennakolta herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Matkailullekin tällä hankkeella on arvaamattoman suuri merkitys.

Asta Rakentaja -messut esittelee uutuuksia ja jakaa paljon tietoa

tukset korvaavat vanhat rakenta­ mismääräykset. Messujen Am­ mattilaispäivässä käydään läpi, millaisia muutoksia ja uusia toi­ mintatapoja tämä tarkoittaa kai­ kille alan ammattilaisille tilaa­ jista huoltohenkilöihin. – Uusia asetuksia julkaistiin marras-joulukuussa lähes kym­ menen kappaletta, joita on jat­ kossa noudatettava vanhojen ra­ kentamismääräysten sijaan. So­ veltamisohjeet ovat vasta tekeil­ lä, joten nyt on hyvä hetki käydä läpi asetusten vaatimuksia, sa­

noo asiamies Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry:stä. Perjantai on erityisesti am­ mattilaisille suunnattu päivä. Seminaariaiheina on muun mu­ assa taloyhtiöiden korjausraken­ taminen, turvallinen kiinteistö­ kauppa sekä asiantuntijalausun­ tojen merkitys rakentamisessa.

Huutokauppa sunnuntaina

Asta Rakentaja -messujen pe­ rinteinen hyväntekeväisyyshuu­

tokauppa järjestetään sunnuntai­ na. Kaupan on erilaisia kodin­ koneita ja -tuotteita. Huutokau­ pan tuotto osoitetaan tavaralah­ joituksena Tampereen ensi- ja turvakoti ry:lle. Varoilla hanki­ taan muun muassa pelejä, leluja ja kodin arkea helpottavia tava­ roita, kuten astioita ja lastenrat­ taita maaliskuussa avattavan uu­ den ensi- ja turvakodin lapsille. Meklarina toimii Aki Palsan­ mäki. Huutokaupan järjestää Puusuutarit ry.

MEDIARAUTI


Jorma Ramstedtin asiakaskertomus:

Jorma Ramstedtin vuonna 1990 asennuttamat peltikourut ruostuivat puhki jo reilussa 20 vuodessa.

– PERHEEMME ok-talo val­ mistui vuonna 1990 Vaajakos­ kelle komealle rantatontille, jol­ laisia Jyväskylän seudulla oli silloin vielä tarjolla. Siihen ai­ kaan valittiin sadevesijärjestel­ miin paljon muovipinnoitettuja teräspeltirännejä, ja semmoiset tuli otettua meillekin, kun ovi­ kelloa soitettiin ja tarjottiin. Uu­ dempi asia oli silloin, että rän­ nit sai saumattomina, ja saumat­ tomuutta perusteltiin sillä, että rännien puhtaanapito olisi hel­ pompaa, kertoo Jorma Ramstedt Vaajakoskelta. Ramstedtien omakotitalossa on yhteensä noin 90 metriä räys­ täitä, sillä omakotitalolle auto­ tallilta johtava pitkä yhdyskäy­ täväkin on katettu: rännien ulko­ näöllä ja toimivuudella on suu­ ri merkitys. – Kuvittelin, että sellaiset saumattomat rännit olisivat myös pitkäikäisiä ja ulkoapäin­ kin siistejä, hän jatkaa. – Vanhempani valitsivat sen sijaan jo 1960-luvulla raken­ nettuun omakotitaloonsa uudet Vesivekin alumiinikourut, heti hieman meidän talon valmistu­ misen jälkeen, kun heidän ai­ emmin asennetut peltiränninsä vaativat korjausta. Itse asiassa he ihmettelivät, miksi me valit­ simme omaan taloomme pelti­ rännit, Jorma Ramstedt paljas­ taa.

Hän kertoo, että meni reilu parikymmentä vuotta, kun ta­ loon asennetut peltirännit al­ koivat olla jo puhkiruostunei­ ta. – Tuli ajankohtaiseksi miet­ tiä, mitä näille omille kouruille tehdään. Niitä oli jo muutaman kerran korjailtu, vaikka van­ hempieni samaan aikaan asen­ nuttamat alumiinikourut olivat edelleen ihan kunnossa. – Olin käynyt auttelemas­ sa vanhempiani heidän talon­ sa kou­rujen puhdistamisessa ja huomannut, että alumiinikou­ rut todella pysyvät paljon pa­ remmassa kunnossa kuin mei­ dän talon peltirännit, hän toteaa. – Minua oli myös harmitta­ nut se, että rännien ulkopinnat sotkeentuivat eli raidoittuivat. Peltiränneissä oli sisäpuoliset tukirimat, jotka keräsivät ros­ kaa, ja rännit vuotivat reunoilta yli. Tulviva vesi sai aikaan ru­ mia raitoja kourujen ulkopin­ taan, hän kuvailee.

Ratkaisu löydettiin messuilta

– Olin jo pitänyt parhaana vaihtoehtona alumiinikourujen valintaa vanhempieni kokemuk­ sen perusteella. Tajusin, että alu­ miini kestää vuosien kulutusta paljon paremmin kuin peltirän­

Vesivekin Arvo-alumiinikourut pysyvät siisteinä, sanoo Jorma Ramstedt.

”Olisi alunperinkin pitänyt laittaa alumiinikourut”

ni, Jorma Ramstedt jatkaa. – Menimme sitten Jyväskylän Rakennusmessuille tutustumaan sadevesijärjestelmien nykytar­ jontaan, ja siellä oli Vesivekin edustaja esittelemässä alumii­ nikouruja. – Pääsin tutustumaan Vesive­ kin Arvo-alumiinikourujen ra­ kenteeseen. Näissä kouruissa on ulkopuoliset kannakkeet, Ram­ stedt kertoo. Hän kertoo ymmär­ täneensä silloin, että tämä Arvoalumiinikourujen muotoilu on juuri sitä mitä hän on kaivannut. – Alumiinikourut kestävät oman kokemukseni mukaan moninkertaisesti sen mitä pel­ tirännit, mutta tämä uusi muo­ toilu myös vähentää puhtaana­ pidon tarvetta ja pitää aina kou­ rujen ulkopinnan siistinä eli rai­ dattomana. – Vesivekin uudet Arvo-alu­ miinikourut asennettiin meil­ le heti messujen jälkeen, viime keväänä. Nyt jo tiedän, että puh­ taanapidon kannalta nämä ovat paljon helpommat. Ei tarvit­ se mennä tikkailla katonrajaan ränniä puhdistamaan. – Muutenkin selvästi parempi ratkaisu kuin aikaisemmat. Rän­ nin ulkosyrjällä ei valu vesi, jo­ ten sadeveden on pakko tippua kourun ulkopuolisesta jäykiste­ rivasta pois suoraan alas maa­ han. Nyt kourun ulkosyrjä py­ syy raidattomana ja siistinä, Jor­

ma Ramstedt kiittää. – Jo vajaan vuoden kokemuksen perusteella voi todeta, että kaikki ne lupa­ ukset, jotka Arvo-alumiinikou­ ruista annetaan, pitävät paik­ kansa. – Olisi alkunperinkin pitänyt valita alumiinikourut, mutta sil­

loin rakennusten valmistuessa tuli ajateltua liikaa rännien ker­ takustannuksia eikä huomioitua asioita niiden kokonaiselinkaa­ ren kautta, Jorma Ramstedt sa­ noo. – Taisi tulla säästettyä vää­ rässä kohdassa. Mutta nyt sade­ vesijärjestelmän asiat ovat kun­

nossa. Tuskin minun elinaikana­ ni näitä kouruja tarvitsee enää uusia. Korjaustyöt jäävät tule­ ville polville, hän naurahtaa.

TEKSTI JA KUVAT: PENTTI KIVIRANTA

KATSO VIDEO https://vimeo.com/248111810

Jorma Ramstedt kertoo, että hän on tyytyväinen Vesivekin uuteen Arvo-alumiinikourujen tekniikkaan.


4 • TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT

ÄLVSBYTALON UUSI TALOMALLISTO tuli myytiin viime

vuonna. Nyt taloedustaja Kati Paunilaa odottaa mieltä lämmit­ tävä työvaihe Tampereen seu­ dulla: ensimmäiset talotoimi­ tukset alkavat ja hän saa ilon ilmoittaa milloin uuteen taloon päästään muuttamaan. Kati ja Jarno Paunila ovat Älvsbytalojen tamperelaiset edustajat. Heidän toimistonsa sijaitsee Kenkätie 4:ssä Pirk­ kalassa. – Sekä myyjällä että asiak­ kaalla on innostunut ja odotta­ va tunne, kun talotoimitus alkaa. On mukava soitella, kun pääsee ilmoittamaan että talotoimitus alkaa sillä ja sillä viikolla. Siellä on sitten paljon onnellisia ihmi­ siä langan päässä, hän hymyilee. Suomessa on jo noin 9000 Älvsbytaloa, joista suunnilleen kolmasosa on valmistettu Kau­ hajoen vuonna 2005 perustetus­ sa talotehtaassa. Pohjoismais­ sa vuodesta 1960 lähtien taloja toimittanut Älvsbyhus-konser­ ni pystytti ennen viime joulua jo 41. tuhannennen talonsa. Kati Paunila korostaa, että Älvsbytalojen talotoimitusten aikataulu on aina pitänyt.

”Uusi seinärakenne kestää kovimmatkin sääolosuhteet”

Älvsbytalon uuden malliston toimitukset alkavat

Kaikissa uusissa Älvsbytaloissa on kolmikerroksinen EnergyWall-seinä – Perustukset tehdään n oin 2-3 viikkoa ennen ta­ lon pystytystä, ja pystytykses­ tä kestää neljä viikkoa muutto­ päivään. Perustusten aloittami­ sesta kestää siis 6-7 viikkoa sii­ hen, että asiakas pääsee muutta­ maan täysin valmiiseen taloon. Ja aikataulu pitää. Meidän eh­ doton valttimme on se, että asi­ akas saa heti kaupantekohetkel­ lä tietää mille ajalle toimitus si­ joittuu, hän kertoo. – Meillä asiakas ei myöskään maksa mitään ennakkomaksuja, vaan lasku tulee vasta kun talo on pystytetty. – Luotettavuutta ja toimin­ tavarmuutta lisää myös se, että sama myyjä on koko projek­ tin ajan yhteistyössä asiakkaan kanssa: kerran sovittuja asioita ei sovita uudelleen ja uudelleen eri henkilöiden kanssa. Myös kaikki taloasentajamme ovat

OlosuhdeVahti tarkkailee tuulettuvaa alapohjaa Älvsbytalon omia, kotimaisia alihankkijoita, hän jatkaa.

Tiukat määräykset täyttävä seinärakenne

Uuden talomalliston perusta­

na on yhä tiukemmat energiate­ hokkuusvaatimukset läpäisevä kolmikerroksinen Energy Wall -seinärakenne, jossa on yli 300 millimetrin eristys. – Sama talomallisto on myyn­ nissä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa, ja tämä sama seinä­ rakenne on nyt käytössä kaikis­

– Älvsbytalolla asiakas ei maksa mitään ennakkomaksuja, vaan lasku tulee vasta kun talo on pystytetty, kertoo Kati Paunila.

sa taloissamme. Se täyttää myös Norjan kaikkein tiukimmat ra­ kennusmääräykset ja on saa­ nut norjalaiselta SINTEF-tutki­ muslaitokselta teknisen hyväk­ synnän. Yhtenäinen tuotantota­ pa eri maiden välillä luo toimin­ taamme tehokkuutta, joka muo­ dostuu asiakkaalle taloudelli­

seksi eduksi, hän kertoo. Uusi seinärakenne on suunni­ teltu kestämään kylmää ja kos­ teutta, raskaita kattorakenteita sekä suuria lumikuormia. Sei­ nä on suunniteltu myös asen­ nusten kannalta turvalliseksi ja helpoksi. Sen ytimessä on tuke­ va 45*170-runko, jonka molem­

Uuden talomalliston perustana on kolmikerroksinen Energy Wall -seinärakenne, jossa on yli 300 millimetrin eristys.

mille puolille tulee kosteudelta suojaavat rakenteet. – Tavallisesti seinän sisäpuo­ linen asennuskerros on 45 mil­ limetriä paksu, jolloin neljän senttimetrin sähkörasiakytken­ nässä jää vain puoli senttimet­ riä matkaa kosteudelta suojaa­ vaan höyrysuojakalvoon. Uu­ dessa seinärakenteessamme on 68 millimetrin pystykoolaus­ puut, joten rasian taakse saa­ daan vielä ylimääräistä eristys­ tä. Näin saadaan tiiviimpi höy­ rysulku ja varmistetaan ettei mi­ kään pääse puhkomaan höyry­ sulkua, Paunila jatkaa. – Lisäksi seinän ulommainen eristyskerros on 68 millimetrin lämpökäsiteltyä pystykoolaus­ puuta, joka on täysin kosteutta imemätöntä materiaalia. Tämä on erityisen tärkeää uusissa olo­ suhteissa, kun seinän sisäpuolel­ ta ei vuoda juuri lainkaan huk­ kalämpöä, ja ulkona ilmankos­ teus kasvaa myös talvisin, hän jatkaa. Seinärakenteen lisäksi uusissa Älvsbytaloissa on kehitetty ala­ pohjaa. – Kaikki Älvsbytalot pysty­ tetään erikoisvalmisteisen tuu­ lettuvan alapohjan päälle, teh­ taalla esivalmistettujen palkki­ en ja pilarien päälle. Koko ta­ lon alle tulee nyt myös vakiona 10 millimetrin paksuinen maa­ eriste, joka estää kylmää nouse­ masta ylöspäin maasta. Lisäksi alapohjaan asennetaan terminen ilmankuivaaja, OlosuhdeVahti, joka haistelee alapohjan lämpö­ tilaa ja kosteusarvoja ja tarvit­ taessa käynnistää täysin hiljai­ sen lämpökaapelin, Kati Pau­ nila Älvsbytalojen Tampereen myyntitoimistosta kuvailee.

ANTTI KIVIRANTA


TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT • 5

Lue myös näköislehdet sivulla www.mediarautio.fi Maalari, muurari, muuttaja, kokki, keittäjä, kassaneiti, purkaja, paikkaaja, piikkaaja.

Meiltä löytyy asennetta monipuolisiin tehtäviin, apumiehistä ammattilaisiin! Noora Partala, puh. 040 510 4904, noora.partala@sol.fi Sara Saari, puh. 040 197 4231, sari.saari@sol.fi SOL Henkilöstöpalvelut Oy www.solhenkilostopalvelut.fi


6 • TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT


TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT • 7

SEURAAVA

Tampereen YritysSanomat ilmestyy huhtikuussa 2018

Ilmoitusaineistot viim. 6.4.2018 osoitteella ilmoitus@mediarautio.fi

Lehti jaetaan Tampereella yrityksiin ja on jaossa myös Supermessuilla

VARAA NYT PAIKKASI HYVIN NÄKYVÄÄN JULKAISUUN myynti@mediarautio.fi

YritysSanomat


8 • TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT

Ratinan kauppakeskus avataan huhtikuussa SPONDAN rakennuttamaan Kauppakeskus Ratinaan tulee Tampereen keskustan suurin ja modernein pysäköintihalli. Pe­ räti 1200-paikkainen pysäköin­ tihalli palvelee Kauppakeskus Ratinan asiakkaiden lisäksi Ra­ tinan tapahtumiin osallistuvia ja tuo helpotusta keskustassa liik­ kuville. Keväällä avattavan Ratinan Kauppakeskuksen pysäköinti on suunniteltu Ratinan kauppa­ keskuspäällikkö Mervi Aholan mukaan harkiten. – Pysäköin­ nissä tärkeintä on alueen help­ po saavutettavuus ja parkkipai­ kan saaminen pysäköintitalossa. Olemme panostaneet moderniin tekniikkaan ja huomioineet su­ juvan liikkumisen, jotta kauppa­ keskukseemme olisi mahdolli­ simman mukavaa ja vaivatonta tulla, Mervi Ahola kertoo. Ratinassa etäopastus ohjaa liikennevirtaa pääteiltä suoraan pysäköintihalliin ja kertoo va­ paiden paikkojen määrän. Jo­ kaiseen pysäköintiruutuun tu­ lee oma merkkivalo, joka osoit­ taa vapaan paikan sijainnin jo kaukaa. – Kun autoilija muut­ tuu jalankulkijaksi, opasteet ohjaavat hänet ostoksille. Asi­ akkaiden ei myöskään tarvitse huolehtia, mihin autonsa jätti­ vät isossa pysäköintitaloissa, sil­ lä kauppakeskukseen tulee digi­ taalinen karttajärjestelmä, jonka avulla shoppailija löytää takai­ sin autolleen, Ahola jatkaa. Ratinassa otetaan käyttöön maassamme ensimmäisten pysä­ köintitalojen joukossa Moovymobiilisovellus, jolla voi hoitaa pysäköintinsä niin kaduilla kun halleissakin. – Palveluun kir­ jautunut asiakas ajaa sisään ja ulos pysäköintitiloista puomi­ en avautuessa automaattisesti. Maksu veloitetaan jälkikäteen sovellukseen annetulta maksu­ kortilta. Kun pysäköinti tehdään näin sujuvaksi ja nopeaksi, ai­

Tampereen k 1200 uutta p

– parkkimaks

kaa jää itse pääasiaan eli kaup­ pakeskuksen palveluista nautti­ miseen. Pysäköintioperaattoriksi Rati­ naan valittiin Finnpark Oy, jolla on jo paikallistuntemusta Tampe­ reen pysäköintipalveluista.

Valtatieltä hyvät yhteydet

– Ratinan kauppakeskuksen py­

säköinnin saaminen osaksi palve­ luitamme oli Finnparkille tärkeää. Meillä on Tampereella pitkä koke­ mus ja näyttöjä sekä kauppakes­ kusten että suurienkin pysäköin­ titalojen operoinnista. Kotipaik­ kaetu on ehdoton, kun puhutaan kauppakeskuksen pysäköinnistä, missä asiakasvirta on jatkuvaa, arvioi Finnparkin toimitusjohta­ ja Antti Marttila. – Ratinassa liittyminen liiken­

Betoniperustukset / elementit ja teol samasta talosta asennettuna ammattitaidolla!

www.asennustaito.com • puh. 020 71


TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT • 9

keskustaan parkkipaikkaa

su hoituu mobiililla kysyntää. Erityisesti stadionin ja Ratinan rannan tapahtumien aikana paikat ovat olleet kiven alla, Marttila kuvailee. – Keskustan saavutettavuus paranee erityisesti nyt eteläs­ tä päin tullessa, kun auton voi jättää Ratinaan ja kävelysiltaa pääsee Keskustorin suuntaan, hän toteaa. Ratinan pysäköintitilat raken­ netaan kauppakeskuksen alle kahteen kerrokseen. Pysäköinti­ halliin pääsee heti kauppakeskus Ratinan avajaisten yhteydessä.

Lämpöä koteihin jo vuodesta 1949

Säästäminen lämmittää

Ratinan Kauppakeskukseen tulee 53000 neliötä liike- ja palvelutilaa

teeseen ja ajaminen halliin on to­ teutettu sujuvasti erityisesti Tam­ pereen Valtatieltä, mikä auttaa välttämään keskustan ruuhkai­ sempia väyliä. – Toinen sisään- ja ulosajoväy­ lä Suvantokadulla lisää sujuvuut­ ta ja tuo joustoa ruuhkatilanteis­ sa, Antti Marttila kertoo. Hän näkee Ratinan pysäköinti­ hallin tuovan kaivattua parannus­ ta myös Tampereen keskustan py­

llisuushallit

11 8480

säköintitarjontaan ja alueen saa­ vutettavuuteen etelän suunnalta.

Helpottaa koko Ratinan alueen pysänöintiä

– Ratinan alueella pysäköinti­ paikoista on ollut pulaa jo ennen kauppakeskuksen valmistumis­ ta, joten paikoille varmasti riittää

Huhtikuun 19. päivänä avatta­ va Kauppakeskus Ratina raken­ netaan Tampereen ydinkeskus­ taan Ratinan alueelle vilkkaiden liikenneväylien varrelle. Ratinan vaikutusalueella asuu noin 530 000 asukasta. Yhteensä 53 000 neliötä lii­ ke- ja palvelutilaa tarjoavasta Ratinasta tulee kaupungin suu­ rin kauppakeskus. – Ratinan 140 liikettä ja to­ riaukiot luovat ainutlaatuisen kaupunkitilan, jossa tehdään ostoksia, vietetään vapaa-aikaa ja viihdytään tapahtumissa, Ra­ tinan kauppakeskuspäällikkö Mervi Ahola kertaa. Kauppakeskus Ratinan raken­ nuttaja on Sponda Oyj. Sponda on Suomen suurimpi­ en kaupunkien toimitilakiinteis­ töihin erikoistunut kiinteistösi­ joitusyhtiö.

Tiesitkö, että energiaremontin voi tehdä myös vähitellen? Iso osa ilma-vesilämpöpumpuista asennetaan vanhan öljykattilan rinnalle ja säästöä syntyy jopa 1 000 euroa vuodessa.

Jäspi Tehowatti Air Ilma-vesilämpöpumppu uusiin ja vanhoihin omakoti- ja rivitaloihin.

Kaukora Oy, Raisio, www.jäspi.fi

Yritystontteja

Vesilahdessa Yhteystiedot: Vesilahden kunta Kehittämispäällikkö Markku Männikkö p. 050 3895 206

www.vesilahti.fi


10 • TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT

Masa Metalli Oy on erikoistunut putkistokannakkeisiin – ASIAKASLÄHTÖINEN toimin­ ta ja nopeat aikataulut ovat meidän valttimme toiminnassamme, ker­ too toimitusjohtaja Matti Leinonen 30 vuotta täyttävästä Masa Metalli Oy:stä. – Tuotteiden korkeasta laa­ dusta myös olemme huolehtineet aina, hän selostaa menestyksen taus­ toja. Masa Metallilla on käytössään sertifioitu laatujärjestelmä. – Hyvä alkuhan tämä 30 vuot­ ta on, Leinonen naurahtaa. – Ihan työn merkeissä tätä juhlavuotta vie­ tetään, hän lisää. Töysässä toimiva Masa Metal­ li Oy on erikoistunut putkistokan­ nakkeiden valmistukseen ja niihin liittyviin rakenteisiin. – Valmistam­ me kaikki yleisimmät standardimal­ lit sekä primääri- ja sekundäärikan­ nakkeet ja rakenteet. Näitä perusko­ koja saa suoraan hyllystä, mutta suu­ remmat määrät teemme asiakkaan antamien ohjeiden mukaan. Mittati­

lauksia toimitetaan asiakkaalle jopa seuraavaksi päiväksi tilauksenteos­ ta. Kuljetus hoituu tarvittaessa vaik­ ka taksikyydillä, Leinonen kertoo. – Meillä on paljon kokemusta mittati­ laustyönä tehtävien yksittäiskappa­ leiden valmistuksesta. – Yhtä tärkeitä ovat niin pienet kuin suuretkin tilaukset ja asiakkaat yritysten koosta riippumatta. Py­ rimme palvelemaan mahdollisim­ man joustavasti: esimerkiksi yksit­ täiskappaleet valmistetaan tarvittaes­ sa manuaalihitsauksena, hän lupaa. Perustuotannossaan Masa Metallil­ la on käytössä Motoman Arcsystem 600/250 -hitsausrobotti. Raaka-aineina Masa Metalli käyt­ tää Fe:tä, HST:tä, RST:tä ja 16M0kuumalujia teräksiä. – Valmistamme kannakkeita kuumasinkittyinä, maa­ lattuina ja haponkestävinä. Asiakas voi valita niistä omaan tuotantoon­ sa sopivan tuotteen, Leinonen toteaa.

Toimii myös alihankkijana

– Asiakkaitamme ovat muun mu­ assa kaivokset, paperi- ja selluteh­ taat sekä voimalaitokset, telakkate­ ollisuus, sekä Suomessa että muis­ sa Pohjoismaissa. Oma vienti kattaa noin 40 % tuotannosta. Myös tuk­ kuliikkeet myyvät tuotteitamme, hän kertoo. – Teemme myös alihankintaa asi­ akkaiden omien tuotteiden valmis­ tuksessa. Myös näiden päämiesten kautta tuotteitamme viedään ulko­ maille. Teemme asiakkaan suunni­ telmien ja tilausten mukaan muun muassa teräs- ja komponenttira­ kenteita. Masa Metallilla on laaja yhteis­ työkumppanien verkosto Etelä-Poh­ janmaalla. – Käyttäen omaa alihan­ kintaketjuamme pystymme vastaa­ maan suureenkin tilaukseen nopealla

aikataululla, valmistamaan monen­ laisia rakenteita ja moduleita, Matti Leinonen vakuuttaa. Masa Metalli Oy on toiminut vuo­ desta 1987 lähtien. – Oma tontti ja oma tuotantorakennus ovat sijain­ neet Töysän Fräntiläntiellä koko historiamme ajan, hän naurahtaa. – Siinä suhteessa mikään ei ole muut­ tunut, vaikka tuotantotekniikat ovat toki tänä aikana kehittyneet ja ko­ nekantaa on uusittu säännöllises­ ti. Työllistämme tilanteen mukaan kymmenkunta työntekijää suoraan omassa yrityksessämme, Matti Lei­ nonen toteaa. Martti Leinonen kertoo, että Masa Metallissa on aina satsattu ammattitaitoon ja laadukkaisiin laitteisiin. – Käytössämme on Certi EN 10901:2009+A1:2011 -sertifiointi, joten voimme valmistaa myös kantavia rakenteita, hän toteaa.


TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT • 11

YritysSanomat ISSN 2242-1394 ISSN-L 2242-1394

Puolueeton julkaisu yrityksille ja yhteisöille

8. vsk

Nro 1/2018

Motivoituneita työntekijöitä tarjolla kaikilta aloilta SOL Henkilöstöpalveluiden Minna Tuira: ”Työntekijästä välittäminen vahvistaa hänen sitoutumistaan asiakkaan tarjoamaan työhön” – TYÖMARKKINOILLA vaadi­ taan nykyään joustavuutta. Yri­ tykseen on saatava hyvät työn­ tekijät juuri silloin kun asiakas

heitä tarvitsee. SOL Henkilös­ töpalveluiden palveluksessa on monien eri alojen ammattitaitoi­ sia palveluosaajia, joten myös yllättämään päässeet työvoima­ tarpeet saadaan täytettyä tiukas­ sakin aikataulussa, kertoo alue­ myyntijohtaja Minna Tuira SOL Henkilöstöpalvelut Oy:stä Tam­ pereelta. – SOL Henkilöstöpalvelut vuokraa ammattitaitoista lisätai sijaistyövoimaa lyhytaikai­ siin tai pidempiinkin työtehtä­ viin, mutta tarvittaessa myös rekrytoi asiakkaalle sopivan am­ mattitaitoisen työntekijän vaki­ tuiseen työsuhteeseen, hän jat­ kaa. – SOL Henkilöstöpalvelu on vastuullinen, luottamuksen ar­ voinen ja ketterä toimija, Min­ na Tuira kuvailee. – Tarjoamme reiluja vuokratöitä asiakkaalle

ja samalla huolehdimme työn­ tekijän työsuhteeseen kuuluvis­ ta asioista. – Yrityksiin lisä- ja sijaistöi­ hin välitettävät työntekijät ovat työsuhteessa SOL Henkilöstö­ palveluihin ja me huolehdimme työntekijän työsuhteeseen kuu­ luvista asioista sekä kaikista va­ kuutusmaksuista ja muista sivu­ kuluista.

Ammattilaisia kaikille aloille

– Kaikilla aloilla toimivat jul­ kisen ja yksityisen sektorin yri­ tykset voivat hyötyä palveluis­ tamme. Tampereen–Pirkanmaan alueella palveluksessamme on noin 200 työntekijää, monipuo­ lisesti eri aloilta, ja muun mu­ assa rakennusalan ammattilaisia saamme töihin nopeasti, kertoo

Minna Tuira. – Olemme mer­ kittävä työnantaja: SOL Henki­ löstöpalveluilla on koko maassa joka kuukausi töissä noin 2400 työntekijää. – SOL Henkilöstöpalvelut on toiminut lähes 10 vuotta, ja tänä aikana palvelumme ovat laajentuneet hyvin monelle am­ mattialalle. Osaamisemme kat­ taa SOL-nimestä monelle en­ simmäiseksi mieleen tulevien siivousalan palveluiden lisäk­ si nykyisin muun muassa logis­ tiikan, teollisuuden, rakentami­ sen ja kiinteistöalan työtehtävät sekä kaupan - ja ravintola-alan tehtävät. Toimihenkilöiden sekä toimistohenkilöiden tarvekanta on myös nousussa. – Kyvystämme vuokra­ ta ja rekrytoida työntekijöitä eri aloille saa hyvän käsityk­ sen siitä, että käsittelemme yli 72:ta työehtosopimusta työsuh­ teissamme.

vuonna vauhdikkaasti. Vuon­ na 2015 liikevaihto oli noin 25 miljoonaa, ja viime vuonna se oli 52 miljoonaa euroa. – Kos­ ka käytännössä koko liikevaihto tulee työpalveluiden myymises­ tä, liikevaihdon kasvu merkitsee sitä, että meidän täyttämiemme työtehtävien määrä on muuta­ massa vuodessa kaksinkertais­ tunut. Tosi moni työntekijä on saanut työpaikan ja tosi moni asiakas työntekijän, hän laskee. Kasvun perimmäiseksi syyksi Minna Tuira näkee SOL Henki­ löstöpalveluiden joustavuuden, asiakkaan tehtävien suorittami­ seen sitoutumisen ja palvelu­ lupausten lunastamisen. – Me olemme todella sitoutuneet an­ tamaamme palvelulupaukseen, ja juuri sen pitämisessä onnistu­ minen näkyy liikevaihdon kas­ vussa. Teemme työtä isolla sy­ dämellä eivätkä hanskat ole tip­ puneet kesken leikin.

Asiakastyytyväisyys näkyy kasvussa

Työntekijästä huolehditaan

– Panostamme SOL Henki­ löstöpalveluissa asiakastyyty­ väisyyteen, mikä onkin näky­ nyt nopeana kasvuna liikevaih­ dossamme, Minna Tuira sanoo. SOL Henkilöstöpalvelut Oy on kasvanut muutamana viime

– Henkilöstöpalvelumme etsii asiakkaan tarvitsemiin työtehtä­ viin sopivan, ammattitaitoisen palveluosaajan, joka on moti­ voitunut ja sitoutuu työhönsä. – Palveluosaajiemme on helppo sitoutua asiakasyrityk­ sen työtehtäviin, koska me pe­

– SOL Henkilöstöpalvelun uusin palvelu on ihmisläheinen, yksilöity Muutosturva, jonka avulla yrityksen työntekijä pääsee valmentumaan nopeasti muuttuviin työmarkkinatilanteisiin, esimerkiksi uudelleentyöllistymiseen, kun yrityksessä on tiedossa organisaatiomuutoksia tai henkilöstövähennyksiä, Minna Tuira kertoo.

rehdytämme hyvin, aidosti vä­ litämme työntekijöistämme ja hoidamme heidän asiansa kun­ nolla. Olemme esimerkiksi ra­ kentaneet palveluosaajillemme pitkäaikaisesta työsuhteesta pal­ kitsevan järjestelmän, joka myös osaltaan motivoi työntekijää hy­ viin suorituksiin asiakkaan työ­ tehtävissä, hän sanoo.

– Kaikkea SOL Henkilöstöpalveluiden toimintaa, myös sopivien työntekijöiden etsintää ja rekrytoimista, ohjaa toimintajärjestelmämme, joka perustuu SOL-konsernin positiiviseen ihmiskäsitykseen ja arvoihin. Voi sanoa, että laatu ohjaa tekemistämme. Haastattelemme kaikki työntekijämme kasvotusten, oikeasti kohtaamalla hänet, ei esimerkiksi nettikyselyjen perusteella, kertoo Minna Tuira (kuvassa keskellä). Tampereen toimiston Sara Saari (vas.) ja Noora Partala komppaavat.

TERVETULOA MÖNKIJÄSAFARILLE Kaikkina vuodenaikoina, isommalla tai pienemmällä porukalla – räätälöimme tarvittaessa safaripäivän asiakkaiden toivomusten mukaisesti! Aloittelijoille ja kokeneemmille ajajille erilaisia reittivaihtoehtoja. VUOKRATTAVANA RANTAMÖKKEJÄ KAUNIISSA MAALAISYMPÄRISTÖSSÄ! KAIKKI ELÄMÄSI JUHLAT 55-PAIKKAISESSA TILAUSRAVINTOLASSAMME!

Kaitajärventie 46, VISUVESI • Puh. 040 520 1631 info@kaitajarventila.fi • www.kaitajarventila.fi


YRITYSESITTELYSIVU

12 • TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT

Uutuus Asta-osastolla A1136:

Mediarautio Oy:n palveluihin voi tutustua sivulla www.mediarautio.fi – videotuotannosta tarkemmin sivulla video.mediarautio.fi – autamme myös videoiden nostamisessa esiin omilla nettisivuillanne ja somessa, esimerkiksi Facebooksivullanne.

FixMix-asfaltinkorjausmassa esitellään Asta-messuilla ASFALTTIKORJAUS JH Oy esit­ telee Tampereen Asta-messuil­ la uuden asfaltinkorjausmassan. Yhtiö on kehittänyt suositun Bi­ tumix Premium -tuotteensa omi­ naisuuksia vielä paremmin poh­ joisiin oloihin sopivaksi. – Uusi tuote tulee omalle tuotemerkil­ lemme, joka on Fixmix, kertoo Joonas Heinonen Asfalttikorja­ us Oy:stä Ylöjärveltä. Fixmixin peruskoostumus on sama kuin Bitumix Premiumil­ la, mutta massan kovettumista ja käsiteltävyyttä on saatu pa­ rannettua.

Helppokäyttöinen korjausmassa

Kylmä asfaltinpaikkausmas­ sa on helppokäyttöinen. – Oikeastaan kuka vaan saa asfalttivaurion korjattua hy­ vin pienellä vaivalla ja ehkäise­ mään vaurion kasvamisen. Kyse on sekä kustannuksista että tur­ vallisuudesta, Joonas Heinonen painottaa. Mitä aiemmin asfalttiin syn­ tyneen reiän tai halkeaman kor­ jaa, sitä edullisemmaksi korja­ us tulee, eikä vaurio pääse ra­ pautumaan ja laajentumaan ku­ lumisen ja esimerkiksi jäätymi­ sen vuoksi. – Kun asfaltin pinta on kun­ nossa, siinä on sekä autoilijoi­ den, pyöräilijöiden että jalan­ kulkijoiden turvallisempi liik­ kua. Kylmällä asfaltinpaikkaus­

massalla saadaan kestävä tulos ja jälki on siisti.

Asennus onnistuu kesällä ja talvella

Kylmänä asennettavat Fix­ Mix- ja Bitumix- asfalttipaik­ kausmassat ovat Joonas Heino­ sen mukaan edullisia ja laaduk­ kaita tuotteita. – Niitä voi käyt­ tää ympäri vuoden, kesällä ja talvella, plus 40 asteesta miinus 15 asteeseen hän kuvailee. Asfalttikorjaus Oy on Bitu­ mix-tuotteellaan mukana Pir­ kanmaan alueella valtion tei­ den paikkausurakassa. – Paik­ kausmiehet tulevat joka arki­ aamu hakemaan lastin, sitä me­ nee päivittäin parikymmentä 25 kilon astiaa per porukka. – Teemme myös itse asennuk­ sia asiakkaan tilauksesta. Suu­ rin osa liikevaihdostamme tu­ lee kuitenkin massan myynnis­ tä. Asiakaskuntaamme on ym­

päri maata: asiakkaitamme ovat muun muassa valtion teitä yllä­ pitävät urakoitsijat, kaupungit, kunnat, taloyhtiöt, rautakaupat ja yksityiset.

Suunniteltu täkäläisiin olosuhteisiin

Asfalttikorjaus JH Oy:n myy­ mät asfaltinkorjausmassat sisäl­ tävät bitumia ja erikoispolymee­ reja. – Valmistamme tämän pohjoi­ siin olosuhteisiin suunnitellun massan Tallinnassa yhteistyös­ sä virolaisen toimijan kanssa. Kiviaineksena tuotteessa käyte­ tään mustaa graniittia, joka tulee Suomesta. Se antaa korjauskoh­ taan erittäin kestävän ja vahvan pinnan. Bitumiemulsio tilataan Euroopasta. Suomessa myytävät Bitumix ja Fixmix -tuotteet on suunnitel­ tu täkäläisiin oloihin: ne kestä­ vät rajuja kelejä ja nastarengas­ kulutusta, Joonas Heinonen ker­ too.

Asfalttikorjaus JH Oy Joonas Heinonen 044 210 1911 joonas.heinonen@ asfalttikorjaus.fi Kolmankulmantie 20 33470 Ylöjärvi

MEDIA RAUTI

Yrityslehdet, nettisivut, some, video- ja tv-mainostuotanto, – kaikkea mitä vaan tarvitset

Valtakunnallisesti toimiva Mediarautio Oy palvelee kai­ kissa median ja viestintämark­ kinoinnin tehtävissä. Mediarautio Oy on erikoistu­ nut nimenomaan yritysviestin­ tään ja -markkinointiin. Ammat­ tilaisemme osaavat ja taitavat si­ sällöntuotannon ja teknisen to­ teutuksen niin printti- kuin säh­ köisessäkin mediassa. Yrityksen tarina on aina ker­ tomisen arvoinen. Palveluiden ja tuotteiden kilpailukyvyn voi kuvata juttutekstien, nettisivujen sekä videoiden sisällössä laajem­ min kuin mainoksissa, vaikka myös ilmoitukset tehoavat hy­ vin – varsinkin nopeassa viestin­

nässä. Kertomuksessa välittyy myös aito tunnelma, kokemus, josta jää pitkään kestävä muisti­ jälki lukijan, katsojan, kuunteli­ jan, siis kokijan mieleen. – Ota yhteyttä meihin, kun suunnittelet markkinointia, oli­ pa sitten mielessäsi yrityksen tai yhteisön lehtimainos, tv- tai ra­ diomainos, esite, oma lehti, net­

tisivut, historiakirja, juhlakirja, vuosikertomus, yritysesittely, yritys- tai muu esittelyvideo, yhdistyksen tai yrityksen juh­ lien taltiointi videolle. Osaavat ammattilaisemme, luotettavat kumppanit tukenaan, palvele­ vat tavoitteiden saavuttamises­ sa. Meillä on viestinnän alalta yli 50 vuotta kokemusta.

MEDIARAUTI

Päätoimipaikkamme sijaitsee Oulussa. Myyntineuvottelijoitamme on eri puolilla maata. Tutustu meihin ja palveluihimme sekä referensseihimme: http://www.mediarautio.fi tai pyydä esittely, soita 0400 580085, kiitos!

Taidox Oy laajentaa Orivedelle

Puhtaanapidon kokonaispalvelua rakennusalalle

TAIDOX OY tuottaa laadukkai­ ta siivous- ja puhtaanapitopalve­ luita asiakkaiden kanssa yhtei­ sesti sovitulla palvelumallilla ja palvelee sekä yrityksiä, asuntoosakeyhtiöitä että kotitalouksia. Taidoxin taidoissa yhdistyvät sekä toimitilojen, yhteistilojen ja rakennustyömaiden että ko­ tien siivouspalvelut, lattioiden peruspesut ja vahaukset, pesu­ lapalvelut, mukaan lukien mat­ topalvelut ja hygieniatuotteiden toimitus kohteisiin. – Pyrimme kehittymään ja kehittämään jatkuvasti palve­ lukonseptiamme asiakaslähtöi­ semmäksi mm. erilaisia lisäar­ vopalveluita tuottamalla, kertoo myynti- ja projektipäällikkö Ilse Salminen Taidox Oy:stä. Taidox on palvellut rakennus­ alan yrityksiä vuodesta 2009 te­

kemällä muun muassa raken­ nusaikaisten työmaakoppien siivouksia sekä loppusiivous­ urakoita.

Kokonaispalvelua rakennusalalle

– Olemme suunnitelleet kus­ tannustehokkaan kokonaisval­ taisen palvelupaketin, joka so­ pii erityisen hyvin juuri raken­ tamisen alan yrityksille. Huo­ lehdimme kokonaisvaltaisesti rakennusaikaisesta työmaatilo­ jen siivouksesta, työvaatteiden ja mattojen pesusta sekä hygie­ niapaperien ja -tarvikkeiden toi­ mittamisesta. Kohteen valmis­ tuttua huolehdimme sen loppu­ siivouksesta, olipa sitten kysees­ sä uudisrakennus tai saneeraus­ kohde, kertoo Salminen.

– Asiakkaidemme palautteen mukaan erityisen hyvää meidän työssämme on joustavuus, ja sa­ malla täsmällisyys, sillä toteu­ tamme kaikki toimenpiteet ra­ kennustyömaiden tiukkojen ai­ kataulujen ja alan tuomien muu­ tosten mukaisesti. – Helpotamme asiakkaan ar­ kea kokonaisvaltaisella palve­ lulla. Asiakkaamme ovat ker­ toneet, että heillä säästyy viik­ kotasolla useita tunteja työaikaa oman päätyönsä tekemiseen, kun ei tarvitse huolehtia erik­ seen puhtaanapitopuolen hoita­ misesta useiden eri toimijoiden kanssa, Salminen kuvailee. Taidox Oy hakee työmaatilo­ jen siivouksen yhteydessä työ­ vaatteet pesuun ja tuo ne seuraa­ valla viikolla takaisin. Samalla päivitetään hygieniatuotteet ja -paperit. Matot pestään sovi­ tussa rytmissä. – Synergiahyö­ ty asiakkaalle tulee edullisessa kokonaishinnassa ja oman työ­ ajan säästymisessä.

Pesulapalvelut Taidoxin kautta

Taidox Yhtiöt ostivat pari vuotta sitten Tampereen van­ himman pesulan Kalevan Pesu­ lan, joka on erikoistunut kemi­ allisiin pesuihin – Tarjoamme monenlaisia pe­ supalveluita, kodin tekstiileistä yritysten paikan päällä pestäviin

kokolattiamattoihin ja kiintei­ siin kalusteisiin.

Ympäristön huomioiminen keskeistä

– Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. Kehitämme palvelui­ tamme jatkuvasti yhä ympäris­ töystävällisemmiksi muun mu­ assa käytettävien puhdistusai­ neiden suhteen. – Pyrimme jatkuvasti vähen­ tämään uusiutumattomien ja kertatuotteiden käyttöä. Lähes kaikki käyttämämme puhdistus­ aineet ovat joko joutsenmerkit­ tyjä tai täysin biohajoavia, Sal­ minen kertoo. – Olemme saaneet Avainlip­ pu-tunnuksen. Koko palvelum­ me kotimaisuusaste on 95,6 pro­ senttia, Ilse Salminen painottaa.

lojen, koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten tilojen siivouk­ seen ja puhtaanapitoon. – Taidox Oy:n toiminnan pe­ rustana ovat osaava ja luotetta­ va henkilöstö, asiakaslähtöisyys ja asiakaskohtaiset palvelurat­ kaisut, jatkuva kehittyminen ja henkilöstön koulutus sekä asiak­ kaalle tarjottavat sähköiset pal­ velut.

Toiminta-alue laajenee Orivedelle

Taidox Oy laajentaa toimin­ taansa Tampereelta ja Pirkan­

maalta pohjoiseen. – Vuodenvaihteessa toteutu­ neessa yrityskaupassa Orivedel­ lä pitkään toiminut Siivouspal­ velu Fressi on siirtynyt omistuk­ seemme, Salminen kertoo. – Pääsemme palvelemaan nyt myös Oriveden ja Mäntän seu­ dun asiakkaita tehokkaammin. Taidox-yhtiöihin kuuluva Tai­ dox Henkilöstöpalvelut Oy vä­ littää työvoimaa eri alojen yri­ tyksiin. – Tarjoamme asiakasyrityk­ sillemme myös osaavaa henki­ löstöä alalle kuin alalle, pitkä­ aikaisiin projekteihin sekä esi­ merkiksi päivän sairaslomatuu­ rauksiin, Ilse Salminen kertoo.

Asiakkaita useilta aloilta

– Rakennusalan kokonaispal­ veluiden lisäksi meillä on tyy­ tyväisiä asiakkaita ylläpitosii­ vouksessa, kuten muun muassa kiinteistöyhtiöitä, liike- ja tuo­ tantotiloja, ravintoloita ja usei­ den alojen toimistoja sekä koti­ talouksia, Ilse Salminen Taidox Oy:stä kertoo. – Osaamisemme ja ammatti­ taitomme ulottuu myös sairaa­

Taidox Oy myynti- ja projektipäällikkö Ilse Salminen 050 55 28 949 toimisto@taidox.fi Vehnämyllynkatu 8 H 33560 Tampere


YRITYSESITTELYSIVU

TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT • 13 ILMOITUS

Aitoa Palikka-elementtiä on käytetty liki 45 vuotta kellareiden, sokkeleiden, 1-5-kerroksisten talojen, navetoiden, elokuvateattereiden, tukimuurien,maakellareiden, uima-altaiden ym rakentamiseen Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa sekä ulkomailla. Suomessakin on rakennettu homeettomia energiansäästötaloja jo lähes 45 vuotta. Kuiva seinärakenne takaa terveen talon ja turvallisen asumisen. Vain alkuperäisessä PALIKKA® ORIGINAL -muottielementissä on sisäänrakennettu valmis tuuletusjärjestelmä, joka luonnollisella tavalla pitää rakenteet kuivina. Turvallisessa PALIKKApassiivikivitalossa on hyvä asua, nyt ja tulevaisuudessa. Talossa on terve sisäilmasto ja talo on radonturvallinen, homeeton sekä huoltovapaa. Rappauskin pysyy kiinni kuivassa pinnassa. PALIKKA-muottielementti ei ole mikään vettä imevä styroksiharkko. Edelläkävijyys alkoi jo 1970-luvulla Vain ensimmäiselle voidaan myöntää patentti. Suomalaiselle PALIKKAkeksinnölle on siksi myönnetty sekä patentit että mallisuojat niin kotimaassaan Suomessa kuin maailmallakin. PALIKKA valmistettiin Suomessa jo 1970-luvun alusta, edelläkävijyys hoidettiin kotiin jo silloin. Jo 1970 -luvulla oli PALIKKA k-arvollaan kaksi kertaa parempi kuin paras harkko. Senkin ajan PALIKKATALOt täyttävät edelleen uusimmatkin passiivitalojen viranomaisvaatimukset lämmöneristyksen, tiiveyden ja terveyden suhteen. Avainlippumerkki myönnettiin korkean laadun osoitukseksi jo 1980-luvulla. Halutessaan rakentaja voi nyt saada Joutsenmerkin PALIKKAtalollensa. PALIKKATALO® oli passiivitalo jo ennenkuin passiivi-muotisana keksittiin. Kuten jo nimikin sanoo, PALIKKA on yksinkertainen elementti älykkäälle rakentajalle, se ei tarjota mitään monimutkaisia virityksiä yksinkertaisille. 1970-luvun alussa PALIKKA kehitettiin niin helpoksi rakennusmenetelmäksi, että kuka tahansa osaa talonsa rakentaa, vaikka oman perheen

Rakentaminen Palikka-elementeillä on niin yksinkertaista, että oman talon voi helposti pystyttää perheen voimin.

aito PALIKKAtalo

Helpon rakentamisen mestari on voimin. PALIKKA-tiimi tietysti auttaa, jopa työmaallakin. Kasvavien vaatimusten myötä PALIKKA-rakentaminen kustannustehokkaana menetelmänä saa yhä enemmän suosiota myös ammattilaisten parissa. Ainoastaan hyviä ominaisuuksia Mittatarkka PALIKKA noudattaa suomalaista moduulimitoitusta. PALIKKA sopii kaikkiin rakennuksiin, lämpöperustuksiin ja kuiviin kellareihin. Pituus on 120 cm, korkeus 20 cm

PALIKKAtalon kaikki pyöreät muodot ovat aidosti kaarevia, eivät siis väkisin väännettyjä muttereita, joita joutuu leikkelemään, jolloin annetut lämpöarvot eivät pidä paikkaansa.. txt-sivu yritma 26.3.17.indd 1

ja leveys halutusta U-arvosta riippuen 22…40 cm. PALIKKA on kolminkertaisesti ympäripontattu ja on siten yhteensopiva leveydestä riippumatta itsensä kanssa kaikissa asennoissa, myös pystyssä. U-arvo valitaan omien tarpeiden mukaisesti 0,17 … 0,1 tai alle. Lämpimän ja vedottoman PALIKKATALOn tiiveys on mitatusti jopa 0,2, kun hyvään passiivitaloon riittää 0,6. Talon kaiuton akustiikka on hyvä, ääneneristys on erinomainen, mitatut arvot olivat keskimäärin Rw 56 dB. Tämä sopii hyvin mm elokuvateatterihin ja kokoustiloihin. PALIKKA painaa vain noin kilon kappaleelta, ollen siten 50 kertaa ns ”kevyt”harkkoja kevyempi. Työnopeus on 3-4 kertainen harkkomuuraukseen verrattuna, se säästää palkkakuluja. Alhainen betonimenekki on vain 110 litraa/ m2. Lujuus saadaan raudoituksella. Yhdenlaisella PALIKKA-elementillä valmistuu suora seinä, erkkeri ja nurkka, pilari ja kantava palkki sekä kattoa kantamassa että paalutuksen päällä. Kaikki arkkitehtoniset muodot syntyvät yhdenlaisilla PALIKOILLA, kaarevat muodot ovat aidosti pyöreitä eivätkä mitään kantikkaita muttereita. Sujuvimmin rakennetaan PALIKOILLA reunavahvistetulle maavaraiselle kantavalle laatalle, ilman harkkojen aina vaatimaa, kustannuksia nostavaa anturaa. Anturan voi tarpeettomana kustannuksena jättää myös pois, kun rakennetaan PALIKOILLA suoraan kalliolle, moreenille/ sorapatjalle ja pehmeälle maalle/ paalutukselle.

larikerrosta maan alle ja viisi kerrosta maan päälle sekä kaikkea hyvää mitä siihen väliin mahtuu, mm kaiken muotoisia uima-altaita, sisälle ja ulos. Sopivia kohteita ovat omakotitalot, rivitalot, pienkerrostalot, hallit ja auto-/hevostallit, kanalat ym maatilarakennukset, kokous- ja majoitustilat, tukimuurit, ekologiset maakellarit, korsusaunat, tornit ja majakat, uimaym altaat ja mitä vain rakentajan mieli halaa. 100 m2 talon PALIKKA-seinät valmistuvat vaikka 4 päivässä. Ensimmäisen, kooltaan 180 m2, PALIKKATALOn seinät pystytettiin viikossa. PALIKAN yhteistyökumppanit pystyttävät talon haluttuun valmiusasteeseen, joko runkovalmiiksi tai ”avaimet käteen” -sisäänmuuttovalmiiksi. Vain kolm3 helppoa työvaihetta 1 Kolminkertaisesti ympäripontatut pinotaan haluttuun muotoon ja korkeuteen. Kaikki muodot syntyvät helposti, myös aidosti kaarevat muodot ja ilman lisäkuluja. Paikoilleen jäävä valumuotti on tukeva ja tiivis. Kun betoni on kovet-

RAKENNUSPALIKAT®

tunut toimii paikoilleen jäävä muotti rakenteen erinomaisena lämmöneristeenä. Elementtien saumakohdissa ei ole energianhukkareikiä. Lämmin PALIKKA on myös talvirakentajan oikea valinta, betoni ei pääse jäätymään lämpimän muotin sisällä. On rakennettu jopa 25 asteen pakkasissa ilman ongelmia. 2 Raudoitus asetetaan muottiin, teräksiä ei tarvitse surrata eikä hitsata. PALIKKA-rakenteen terästen ympärillä on vaadittu suojabetoni, rautoja ei ole upottettu betonin ulkopuolelle märkään styroksiin ruostumaan. Raudoitusta varten on valmiit rakennekuvat tarjolla. 3 PALIKKA-muottia ei tarvitse liimata kasaan, ei tukea laudoituksella eikä haudata maan alle valun ajaksi. Sisäänrakennettu lukitsemismekanismi pitää muotin paikoillaan valun aikana. Betoni ei kelluta muottia levälleen. Ei ole yhteensopimattomia nuppeja, joiden välistä betoni pääsee valumaan muotista ulos. Helpoimmin valetaan PALIKKA-muotti betonia täyteen pientä letkua käyttäen. Alhainen betoninkulutus 110 litraa neliölle mahdollistaa pienempien kohteiden täytön vaikka betonimyllyllä sekoittaen. Muotti on siten suunniteltu, että se täyttyy kokonaan vibraamattakin, ei jää tyhjiä koloja kantaviin rakenteisiin. Luja PALIKKA-rakenne on täyttä teräsbetonia ja teräkset ovat betonin sisällä, mikä pitäisi olla itsestään selvää … Turvallinen PALIKKA Puhtaan valkoinen PALIKKA on turvallista elintarvikelaatuista muovia, ilman haitallisia tai myrkyllisiä lisäaineita. Sisäilma on M1-laatua. Alkuperäisisissä PALIKKA-muottielementeissä ei ole maailmanlaajuisesti kiellettyä harmaata HBCD-myrkkyä (eikä ole koskaan ollutkaan) eikä siinä ole muitakaan haitallisia lisäaineita. Ei ole kuituja eikä pölyä, ei kaasuja eikä raskasmetallijäänteitä, ei nanopartikkelita. HBCD-myrkkyongelma on kaikille harkkokauppiaille tuttu, mutta hehän eivät itse asu taloissaan. Vaikka muut luopuisivatkin HBCD-myrkyn käytöstä heti, suureksi terveydelliseksi ja taloudelliseksi ongelmaksi jää, mitä tehdä jo rakennetuille myrkkytaloille? HBCD-myrkkystyroksitalot ovat ongelmajätettä, joka on hävitettävä POP-jätteenä esim. Riihimäen ongelmajätelaitoksella. Kuka maksaa, sinä vai harkkokauppias? Tee viisaan valinta, se on turvallinen

PALIKKA!

Lisätietoja varten klikkaa: palikka@palikka.fi www.palikkatalo.fi www.palikka.fi www.palikka.eu www.passiivikivitalo.eu www.passiivitalo.se www.palikka.ax www.palikka.se

Paremman rakentamisen PALIKKA PALIKKA sopii kaikkeen hyvään raken-

tamiseen. On rakennettu kaksikin kel-

Kaikki muodot syntyvät kätevästi yhdenlaisella Palikka-elementillä. 29.3.2017 1.42


14 • TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT

Rakentamisen ja remontoinnin ykköstapahtuma Pirkanmaalla

NYT NAULATTAA!

LIPUT 14 €

Messuilta saat kaiken, mitä tarvitset rakennus- tai remonttiprojektiisi – yli 320 yritystä yhden katon alla!

Kilpailuta tontit ja talopaketit Vertaile energiaratkaisuja Etsi tekijät ja tarvikkeet Lauantaina ja sunnuntaina messuisäntänä toimii Markku Saukko, Hirvaskankaan MacGyver!

PALJON HYÖDYLLISTÄ TIETOA

myös rakennusalan ammattilaisille ja taloyhtiöiden hallituksen jäsenille!

MAKSUTTOMAT KOULUTUKSET

PRKK järjestää suositut Rakentaja- ja Remonttikoulut – ilmoittaudu mukaan!

2.- 4. 2.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus www.asta.fi #AstaRakentaja Hae 450-sivuinen opaskirja VELOITUKSETTA Rakentaja.fi-osastolta A10 AVOINNA PE–SU KLO 10–17


TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT • 15

PARHAAT PALVELUT

YRITYSPALVELUHAKEMISTO

MAANRAKENNUS TERHO VIRTANEN OY • Maanrakennuspalvelut • Kunnallistekniset työt • Viherrakennustyöt OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS! Terho Virtanen 0400 638 828 Rauli Virtanen 040 557 2414 maanrakennusterhovirtanenoy@gmail.com

MEDIARAUTI

LUE NETISSÄ: WWW.MEDIARAUTIO.FI


16 • TAMPEREEN RAKSA / YRITYSSANOMAT

GoWorking-tilakokonaisuus sijoittuu kiinteistön kolmanteen kerrokseen ja käsittää yhteensä 550 m2. Yhteiskäyttöiset sosiaali- ja neuvottelutilat ruokkivat yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja luovuutta.

Remontoituihin ja tarvittaessa kalustettuihin tiloihin on helppo muuttaa. Tilatarpeen muuttuessa uudet tilat löytyvät helposti Gammasta tai sen läheisistä kiinteistöistä, jotka tekevät yhteistyötä vuokralaisyritysten kasvun tukemiseksi.

W E S T FA L I A

BRINK

BOSAL

ARAGON

Koukkupajan asennuspisteissä asennamme laadukkaat vetokoukut autoosi satumaisen edullisesti!

L a at u t a k u u TA K U U

ESIMERKKIHINTOJA:

UUDET AUTOT BWM 5-sarja Ford Mondeo Kia Rio Nissan Qashqai Skoda Octavia Toyota Avensis

KIINTEÄ / IRR.

620/770 € 520/670 € 470/620 € 470/620 € 520/670 € 470/620 €

KÄYTETYT AUTOT Nissan Qashqai 2007-2014 Opel Mokka 2012-2018 Renault Megane 2009-2018 Toyota Avensis 2008-2015 VW Golf 2008-2018 VW Passat 2005-2018

3

!

V U O T TA

KIINTEÄ / IRR.

420/570 € 520/670 € 520/670 € 470/620 € 520/670 € 520/670 €

TÄYSIN KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA TAKUUTYÖNÄ!

Hinta sisältää 7-napaisen sähkösarjan. 13-napainen +70 €

Peruutustutka kaikkiin merkkeihin 280 € ja koukkuasennuksen yhteydessä

240 €

Yli 10 000 asennusta Suomessa vuonna 2016!

Teivaalantie 7, 33400 Tampere (Lielahti) RealPark Lempäälä, Kirstinkalliontie 8

Asennamme ainoastaan eurooppalaisia E-tyyppihyväksyttyjä vetokoukkuja. Olemme Suomen suurin alallamme ja meillä on markkinoiden paras 3 vuoden takuu!

TARJOUSPYYNNÖT JA TILAUKSET:

010 420 1700 info@koukkupaja.fi

HELSINKI-VANTAA • ESPOO • JOENSUU • JYVÄSKYLÄ KUOPIO • LAHTI • LAPPEENRANTA • LEMPÄÄLÄ • OULU SEINÄJOKI • TAMPERE • TURKU • VAASA

Tampereen Raksa / Yrityssanomat 1/2018  

Kustantaja Mediararautio Oy. Jaossa myös Asta-Messuilla Tampereella 2–4.2.2018.

Tampereen Raksa / Yrityssanomat 1/2018  

Kustantaja Mediararautio Oy. Jaossa myös Asta-Messuilla Tampereella 2–4.2.2018.