Page 1

Nopea kasvu jatkuu –

tarvitaan lisää työvoimaa ja rekrykoulutusta

YritysSanomat ISSN 2242-1378 ISSN-L 2242-1378

Puolueeton julkaisu yrityksille ja yhteisöille

Nro 3/2017


2 • YRITYSSANOMAT

Parempi talouskasvu kuin muualla maassa Pohjois-Savon talouskasvu oli vuoden 2017 alkupuoliskolla edelleen vahvaa. Hyvä kasvu alkoi jo viime vuonna. Myös koko maassa noususuhdanne on vahvistunut. Yritysten liikevaihto kasvoi koko maakunnassa 7,2 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Eniten liikevaihto kasvoi metalliteollisuudessa, 16 prosenttia. Molemmat luvut ovat huomattavasti suurempia kuin koko maassa keskimäärin. Tätä menoa Pohjois-Savoon tarvitaan muualta lisää työntekijöitä, sillä alkuvuoden kuluessa maakunnan väestökehitys on ollut heikointa yli kymmeneen vuoteen. Väki muuttaa Uudellemaalle,

Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Myös syntyneiden määrä oli pienempi kuin kuolleiden määrä koko maakunnassa, mikä lisää tarvetta muuttoliikkeeseen muualta Itä-Suomen suuntaan. Liikevaihdon kasvu oli koko Pohjois-Savon alueella suurta, Koillis-Savossa jopa 15 prosenttia, Sisä- ja Ylä-Savossa molemmissa noin yhdeksän prosenttia. Kasvua siivittää erityisesti vienti, joka on Pohjois-Savossa on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Kun vienti kasvoi koko maassa vuoden ensimmäisellä puoliskolla kymmenen prosenttia, Pohjois-Savossa kasvua oli 17,7 %. Pohjois-Savon suurimmalla vientialalla eli metalliteollisuudessa kasvuluku oli peräti 22,8 % eli lä-

hes neljänneksen. Pohjois-Savon työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan jo useamman vuoden ajan. Toisin kuin muualla maassa, naisten työllisyysaste on viimeisen kolmen vuoden ajan ollut miesten työllisyysastetta korkeampi. Niinpä työttömien osuus työvoimasta on Pohjois-Savossa laskenut tasaisesti ja oli vuoden alkupuoliskolla 13,4 %. Työttömyys alenee kaikissa Pohjois-Savon kunnissa, elokuussa työttömyysprosentti oli erityisesti Kuopion seudulla koko maan keskiarvoa alhaisempi. Tiedot perustuvat Pohjois-Savon tämänsyksyiseen aluetalouskatsaukseen, jonka on julkaissut Pohjois-Savon liitto.

”Savossa osataan!” TECHNOGROWTH -kehittämishanke esitteli syyskuun lopulla Tampereen Alihankintamessuilla runsaan tusinan pk-yrityksiä, jotka ovat ammattitaitonsa ja laatunsa ansiosta voimakkaassa kasvussa ja haluavat uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Laajalla osastolla vieraili runsaasti savolaisista yrityksistä kiinnostajia hankkijoita. – TechnoGrowth 2020 eli TG 2.0 aloitti toimintansa syyskuun ensimmäinen päivä, ja hankkeen ensimmäinen messuesiintyminen toteutui nimenomaan Alihankintamessuilla, kertoo projektijohtaja Katja Niiranen Navitas Yrityspalveluista. Hankkeen päätoteuttaja on Navitas Yrityspalvelut, ja osatoteuttajina toimivat Iisalmen Teol-

lisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liiton kautta, alueen kunnat sekä yritykset. – Tämä Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke kestää vuoden 2019 loppuun saakka, Niiranen kertoo. Alihankintamessujen TechnoGrowth-osastolla oli mukana hankkeen toteuttajien kanssa 13 savolaista kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavaa pk-yritystä. Kullakin yrityksellä oli oma loosinsa. Hankkeella haetaan ratkaisua yritysten kilpailukyvyn paranta-

miseen, digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja tehokkaampaan käyttöönottoon sekä kansainvälistymisen ja kasvun lisäämiseen. Katja Niiranen kertoo, että yhteiset messuosastot ja verkostoitumismatkat sekä kohtaamiset yritysten kesken hankkeen aikaisemman ykkösosan aikana ovat luoneet onnistuneita yhteistyö- ja kauppasuhteitakin, joita muuten ei olisi ehkä saavutettukaan. Samoin kävi nyt. – Yhteisellä messuosastolla verkostoidutaan keskenään, tavataan asiakkaita ja sidosryhmiä sekä pyritään tietenkin hankkimaan myös uusia asiakkaita ja kansainvälistymään. TechnoGrowth-hankkeen koh-

deryhmänä ovat pk-yritykset, jotka haluavat etsiä uusia yhteistyökumppaneita sekä vahvistaa todellista kilpailukykyään ja lisätä kasvua. Tarkoitus on muun muassa hyödyntää tehokkaammin digitaalisia mahdollisuuksia yhteistyön luomisessa ja ulkomaille suuntautuvassa kaupassa. – Uuden teknologian avulla on mahdollista synnyttää uusia tuotteita ja palveluja, kehittää uusia liiketoimintamalleja ja soveltaa niitä käytäntöön, Katja Niiranen kuvailee hankkeen tavoitteita. Messuilla yhteisesiintymisen tavoitteena on myös edistää verkostoitumista ja yritysten kansainvälistymistä. – Pyrimme myös osaltamme turvaa-

maan osaavan työvoiman saatavuutta muun muassa tiiviillä yritys-oppilaitosyhteistyöllä, joka Savonia-ammattikorkeakoulun mukaantulon myötä on jo luontaistakin, hän toteaa. Pohjois-Savon maakunnassa yhteistyö uusien ratkaisuiden etsimisessä alueen pk-yritysten menestyksen turvaamiseksi on koettu tärkeäksi asiaksi. Teknologiateollisuus on Pohjois-Savossa merkittävä toimiala ja suuri työllistäjä. Se generoi alueelle vientituloja, joiden kerrannaisvaikutukset muille elinkeinoaloille ovat tärkeitä. – Kone- ja energiateknologiateollisuus on taloudelliselta merkitykseltään suurin teollisuuden ala Pohjois-Savossa, Katja Niiranen toteaa. Ala työl-

listää suoraan ja välillisesti noin 22.500 työntekijää. Sen kehittäminen onkin noussut yhdeksi maakunnan kärkiteemaksi, Niiranen jatkaa. Pohjois-Savossa etsitään uusia mahdollisuuksia edistää uutta liiketoimintaa, lisätä yritysten liikevaihtoa ja luoda uusia työmahdollisuuksia. –Kansainvälistyminen ja sen lisääminen on kasvuhaluisille yrityksille elinehto. Heidän on kyettävä uusiutumaan ja lisäämään tuottavuuttaan, kehittämään uusia tuotteita ja palveluita ja laajentamaan verkostojaan niin koti- kuin kv-markkinoilla, digitaalisia työkaluja hyödyntäen. TG 2.0 hakee ratkaisuja näihin haasteisiin, Katja Niiranen tiivistää.


Savon

YritysSanomat ELY-keskukset tukevat yrityksiä koulutustarpeissa Kuopiolainen Junttan Oy hyödynsi RekryKoulutusta menestyksellisesti

Junttan Oy on hyödyntänyt menestyksellisesti RekryKoulutusta uusien työntekijöiden palkkaamiseen ja käytännönläheiseen työhön perehdytykseen. Jari Kröger, Jukka Kiukkonen ja Satu Marjo valmistuivat PohjoisSavon ELY-keskuksen palveluihin kuuluvasta koulutuksesta ja heidät työllistettiin Junttanin palvelukseen.

HYDRAULISIA paalutuskoneita ja järkäleitä sekä voimayksiköitä valmistava kuopiolainen Junttan Oy hyödynsi tänä vuonna menestyksellisesti PohjoisSavon ELY-keskuksen tarjoamaa Rekry-yhteishankintakoulutusta säätö- ja testausasentajien kouluttamiseen sekä rekrytointiin. Junttan sai RekryKoulutuksella palkattua kuusi aiemmin työttömänä ja työttömyysuhassa ollutta työntekijää paalutuskoneiden asennus-, säätö- sekä testaustehtäviin. Junttan Oy:n operatiivinen johtaja Satu Marjo kertoo, että yhteishankintakoulutus käynnistyi tehokkaasti, jouhevasti ja ripeästi. – Siihen tuli lähes sata hakemusta. Haastattelimme 26 hakijaa. Heistä seitsemän valittiin nelikuukautiseen koulutukseen. Se koostui Savon ammatti- ja aikuisopiston antamasta asentajan perusopetuksesta teoriaosuuksineen sekä käytännönläheisestä työhön opastuksesta toimitiloissamme. Juuri meidän tarpeisiimme räätälöidyn käytännön koulutuksen valmistelivat ja toteuttivat pääasiassa tuotekehitysryhmän asiantuntijamme. – Uusimman sukupolven paalutuskoneemme on huipputeknologinen laite, jonka säätäminen ja testaaminen vaatii monipuolista osaamista. Siihen ei pystytä suoraan koulun penkiltä. Perehtyminen ja oppiminen vaatii työskentelyä paalutuskonetuotannossa. Yhteishankintakoulutukseen laadittu koulutus-

pätevää. Kouluttaja Hannu Miettinen kertoo, että rekrytointikoulutuksen sisältö suunnitellaan ennakkoon yrityksen kanssa ja sen tarpeiden mukaan. – Yrityksen sekä kouluttajan hyvä yhteistyö suunnittelussa ja toteutuksessa varmistavat onnistuneen lopputuloksen. Koulutusta voidaan toteuttaa niin yrityksen kuin oppilaitoksenkin tiloissa. Rekrytointikoulutuksessa opetellaan yleensä yrityksen erikoisosaamisasioita. Siksi yrityksen henkilöstö osallistuu useimmiten kouluttamiseen. – Rekrytointikoulutus on yritykselle vaivaton tapa hankkia juuri sellaista osaamista, mitä tarvitaan uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Koulutuksen jälkeen he ovat huomattavasti valmiimpia itsenäiseen työskentelyyn kuin perinteisellä suorarekrytoinnilla. Opiskelijoillekin on hyödyllistä perehtyä koulutuksessa syvällisemmin tulevaan työpaikkaansa ja -tehtäviin. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylitarkastaja Kirsti Paajanen tähdentää, että näinä aikoina on teknologiayrityksillä haasteellista löytää osaavia työntekijöitä. – RekryKoulutus tarjoaa siihen hyvän väylän. Työnhakijoillekin se on hyvä mahdollisuus lyhyellä koulutuksella saada työpaikka ja siihen soveltuva tiedollinen sekä taidollinen valmennus.

I N F O

ja tietopaketti on meille jatkossakin käyttökelpoinen. Tämä koulutus kesti neljä kuukautta, mutta puolen vuodenkin jakso olisi ollut perusteltu, toteaa Satu Marjo. Hänen mukaansa ELY-keskuksen taloudellinen ja muu tuki oli ratkaisevaa yhteishankintakoulutukseen lähdölle. – Sain aiemmassa metallialan työpaikassani siitä hyviä kokemuksia. Osasin siksi kääntyä Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä ELY-keskuksen puoleen. Säätö- ja testausasentajan työn vaatimukset asettivat vaativan seulan hakijoille. Yhteistoiminta ELY-keskuksen kanssa sujui hyvin. Myös Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa pääsimme

nopeasti toimivaan yhteistyöhön koulutusjärjestelyissä. Siinä auttoi aiempi yhteistyö ja kouluttaja Hannu T. Miettisen kanssa laadittu hyvä suunnitelma. – Projekti käynnistyi viime vuoden marraskuussa ja koulutus alkoi jo tammikuussa. Se kesti toukokuulle, minkä jälkeen teimme työsopimukset koulutuksen läpäisseiden kuuden työntekijän kanssa. He ovat sijoittuneet hieman erilaisiin tehtäviin tuotannossamme. Koulutettavat tulivat varsin erilaisista taustoista. Kaikilla oli kuitenkin työelämäkokemusta useilta vuosilta, muun muassa metalliteollisuudesta ja logistiikasta, selvittää Satu Marjo. Kokemus yhteishankintakou-

lutuksesta oli hänen mielestään niin myönteinen, että sen käyttöä harkitaan jatkossakin lisätyövoiman hankinnassa. Työvoiman tarve nykyisten 190:n työntekijän lisäksi saattaa tulla Junttanilla ajankohtaiseksi, jos noususuhdanne jatkuu viennin vetäessä.

Mielekäs reitti työhön

Säätö- ja testausasentajat Jari Kröger ja Jukka Kiukkonen suorittivat yhteishankintakoulutuksen hieman samantapaisilta työelämätaustoilta. Kröger toimi metsäkoneyrittäjänä ja Kiukko-

nen kuljetti kaivuria sekä pyöräkonekuormaajaa. Nyt molemmat työskentelevät paalutuskoneiden säädössä, testauksessa ja lopputarkastuksessa ennen koneiden luovutusta tilaajille. Kummankin mielestä nykytyö on mielekästä. – Siihen perehdytettiin hyvin etenkin Junttanin työharjoittelujaksoilla. Paras oppi tuli työpaikalla. Uusi työ on vastannut odotuksiani. Se on monipuolista ja kiinnostavaa. Toivottavasti työtä riittää jatkossakin, sanoo Jari Kröger. Jukka Kiukkonen on samoilla linjoilla. – Työ tekijäänsä parhaiten opettaa. Työpaikan vaihtoa ei ole tarvinnut katua. Meidät otettiin hyvin vastaan Junttanilla ja opastus oli asiallista ja

TEKSTI JA KUVA ILPO LOMMI

RekryKoulutus tulee apuun kun osaajia ei muuten saada RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, kun yrityksen tarpeisiin ei suoraan löydetä ja saada ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina alueella valmistu osaajia muusta koulutuksesta. Koulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille.

RekryKoulutuksen ominaisuuksia

• koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin • opiskelijat saavat pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään • koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat työllistyvät sovitusti yritykseen.

Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu koulutuksen sisällön suunnitteluun ja hankkii kouluttajan. Yritys osallistuu opiskelijoiden valintaan työja elinkeinotoimiston kanssa. Työ- ja elinkeinohallinto sekä yritys seuraavat yhdessä koulutuksen toteutusta ja laatua. RekryKoulutus voidaan suunnitella myös yhteistyössä usean työnantajan kanssa. Koulutuksen kustannuksista ELY-keskus maksaa 70 % ja työnantaja 30 %. Koulutuksen kesto: päätoimista opiskelua

vähintään 10 päivää/opiskelija ja enimmäiskesto noin kaksi vuotta. RekryKoulutuksena ei rahoiteta tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka kuuluvat työnantajan kustannettaviksi eikä koulutusta, jota työnantajat järjestävät noudattaakseen kansallisia koulutusnormeja. RekryKoulutukseen hakeudutaan paikallisen ELY-keskuksen tai työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

Lisätietoja saa Yritys-Suomi -puhelinpalvelusta p. 0295 020 500.


4 • YRITYSSANOMAT Arsi Kaarakainen työn toimessa Right-Linen uuden rengaskoneen kanssa.

Right-Linen autokorjaamoon rengasmyynti Yrittäjä, Onko yrityksessäsi pulaa osaajista? Kaikkiin osaamistarpeisiin ei löydy valmiita koulutusohjelmia. Toimivan ratkaisun tarjoaa yhteishankintakoulutus. Se suunnitellaan, hankitaan ja rahoitetaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

RekryKoulutus

sopii tilanteeseen, jos yritykselle ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Yrityksen maksuosuus on 30 %. Lisätietoja: Pohjois-Savon ELY-keskus Kirsti Paajanen, puh. 0295 026 084 Pohjois-Savon TE-palvelut Työnantajapalvelut, puh. 0295 043 502 Lue lisää: www.te-palvelut.fi | www.yritys-suomi.fi

PYKÄLISTÖNTIELLÄ Jyväskylässä Right-Linen hallilla vuoden toiminut uusi autokorjaamo laajentaa palveluaan henkilö- ja pakettiautojen rengasmyynnillä. – Palvelemme myös autoliikkeitä, jotka arvostavat rengasmyynnin tuomaa entistä laajempaa kokonaispalvelua, kertoo Kai Hukkanen, toinen Right-Line Oy:n omistajayrittäjistä. – Vuosi sitten uusien tilojen vapauduttua päätimme ryhtyä huoltamaan itse oman kuljetusja muuttokalustomme ja tarjota vapaata kapasiteettia kaikille ulkopuolisillekin, niin yksityisille kuin yrityksille, Hukkanen taustoittaa. Korjaamon yhteydessä toimii jo ennestään autojen pesuja fiksauspalvelu. – Heinäkuussa avasimme toisen fiksaamon Rinta-Joupin yhteyteen, missä huollamme pääasiassa heidän autojaan, Hukka-

nen lisää. Right-Line Oy on perustettu joulukuussa 1996. Right-Linen autokorjaamossa voidaan tehdä kaikki normaalit huolto- ja korjaustyöt automerkistä riippumatta. Tilavassa hallissa on yksi nosturi. – Myös määräaikaishuollot voi teettää mellä, korjaamon ammattitaito ja laatu on korkea, Heikki Hinkkanen sanoo. Autojen pesulinja sekä korjaamo ovat avoinna arkisin klo 9-17.

Laaja-alainen kuljetusyritys

Tavarankuljetusyrityksenä aloitttanut Right-Line on laajentanut toimintaansa muuttoihin ja nyt korjaamoalalle. – Meillä on 30 erikoista autoa, pakettiautosta isoon kuorma-autoon. Tilaa kuljetustar-

peisiin on tarjolla 6,5 kuutiosta 50 kuutioon, ajoneuvo joka tilanteeseen, Hukkanen kertoo. Useimmissa kuorma-autoissa on perälavanosturi, joten myös raskaat tavarat saadaan kyytiin ja määränpäähän. – Suurin osa kuljetuskäyttöön tarkoitetuista autoistamme on sopimuskuljetusten piirissä. Näiden autojemme kylkiin on teipattu oman logomme lisäksi sopimuskumppanin logot, Kai Hukkanen kertoo. – Muuttoja teemme koko Suomeen. Right-Linessa on töissä noin 50 ammattilaista, suurin osa kuljettajia. Kuljetusja muuttopuoli täydentävät toisiaan ja omalta osaltaan tasaavat työntekijöiden työvuoroja, lisää Heikki Hinkkanen. Muuttoihin kuuluvat aikaa vievät pakkaamis- ja purkamistyövaiheet saa toteuttaa RightLinen palvelussa joustavasti,

sillä yritys kuuluu Lainalaatikko Oy:n palveluketjuun: asiakas voi palauttaa muutossa käyttämänsä laatkot ja muut vuokraamansa pakkaustarvikkeet lähimpään Lainalaatikon palvelupisteeseen, joita on eri puolilla Suomea 23 paikkakunnalla. – Teemme myös yritysmuuttoja koko Suomen alueella, Hukkanen lisää. Right-Linen uusiin palveluihin kuuluu myös konttien vuokraus. – Me vuokraamme eri kokoisia kontteja erityyppisiin käyttötarkoituksiin. – Merikontista pienempiin tiloihin, joita voi käyttää vaikkapa tilapäisenä toimistona hallin sisällä. Kontteja saa eristettynä tai ilman, ja teräskuoren lisäksi kannattaa kysyä muitakin seinäratkaisuja, niin työstämme asiakkaalle sopivan kontin, Kai Hukkanen lupaa.

ROMU REILUSTI RAHAKSI! Soita 044 2 76 1713

Yo u r P a r t n e r i n P re c i o u s M e t a l s R e c y c l i n g teemu.piippo@katmetal.fi | www.katmetal.fi |

|

kat_metal


YRITYSSANOMAT • 5

Pikkujoulut voivat olla osa työhyvinvointia PIKKUJOULUT ovat niin vakiintunut tapahtuma yrityksen vuosittaisessa elämässä, että niiden laajempi merkitys yrityksen yhteishengen luomiselle saatetaan helposti unohtaa. Työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Mankan mukaan pikkujoulujen järjestämiseen kuluvalla rahalla saa enemmän kuin monella muulla vastaavalla satsauksella työhyvinvointiin. – Pikkujoulut ovat monessa yrityksessä harvinainen mahdollisuus kohdata työkavereita muutenkin kuin työasioissa ja kiireisissä työtilanteissa,

Tampereen Yliopiston professori Marja-Liisa Manka sanoo. Vaikka orastavaa nousukautta eletään, monessa yrityksessä vielä paikataan vammoja ja talous voi olla tiukkaa. – Mutta jos talous on kireällä, voisihan vaikkapa jokainen työntekijä itse hieman osallistua kustannuksiin. Uskoisin kuitenkin hyötyä syntyvän myös omille työsuhteille enemmän kuin että pikkujouluja ei pidettäisi, hän sanoo. Manka uskoo, että useimmissa yrityksissä pikkujouluruoan ja ruokajuomien jälkeen ”piikkiä” ei nykyisin enää jäte-

tä auki, vaan kukin kustantaa hauskanpitonsa itse. – Vapaamuotoiset yrityksen yhteiset tilaisuudet synnyttävät yhteishenkeä ja auttavat työyhteisön ihmisiä tutustumaan toisiinsa, hän sanoo. Työelämän suorittamiskeskeisyys ei kuitenkaan hänen mielestään jatkua pikkujouluissa. Professori suosisi ennemmin vapaamuotoista yhdessäoloa kuin aikataulutettua suunnitelmaa, jossa juostaan tsemppitilaisuuden tai esimerkiksi teatterin kautta syömään. Jos pikkujouluissa puhutaan tiukasti työasioista, saattaa va-

pautunut mieli johtaa jopa turhiin jännitteiden tulehtumisiin. – Työhyvinvoinnin kannalta pikkujoulut kannattaa mieltää, mutta ei pakkosuorittaminen päällimmäisenä. Yhteenkokoontumiseen voi liittää koulutusta ja muuta vastaavaa. – Mutta illalla on hyvä yhdessä vaan rentoutua ja olla vapaalla, ajatuksissakin vapaalla. Se voi synnyttää ihan oikeasti uusia ideoita ja ajatuksia työtä ajatellen, Manka miettii. Professorin mielestä olisi hyvä, että työntekijät pohtisivat yhdessä, mitä haluavat pikkujouluilta.

Työhyvinvointitoiminnan kannalta vastaavasti olisi paikallaan, että pikkujoulut eivät jää vuoden mittaan ainoaksi yhteiseksi kokoontumiseksi. Kokouksia voi järjestää muulloinkin kuin pikkujouluaikaan. – Työpaikalla ja yhteisissä palavereissa voisi useammin pohtia yhdessä tekemistä. Yhteisöllisyyden kasvattamiseen tarvitaan yhteisiä tapahtumia. – Pikkujoulut ovat kuitenkin vain kerran vuodessa, joten ristiriitojen ratkaisemista ei kannata säästää sinne, hän naurahtaa.

Jauhemaalauksen ammattilainen jo 20 vuotta

nettilehti:


6 • YRITYSSANOMAT

Maalattua pintaa lähtee Vimpelistä koko maahan

– Kun puhutaan vaikkapa kännykän kokoisista maalattavista kappaleista, niitä mahtuu yhteen autoon niin paljon, että kuljetuskustannus yhtä yksikköä kohden ei varmasti ole merkityksellinen asia, Riku Lehto vertaa. – Pystymme yhteistyökumppaniemme ansiosta sopimaan asiakkaan kanssa kokonaistoimituksesta, eli me sekä haemme että tuomme, tai viemme maalatut esineet suoraan käyttäjälle.

Joustavat toimitusajat

Jauhemaalaus antaa Riku Lehdon mukaan hyvän suojan sekä kemiallista että mekaanista kulutusta vastaan. – Tämä kestävä pinnoite soveltuu monenlaisiin kohteisiin, niin tasaisille kuin monimutkaisillekin kappaleille, hän jatkaa. Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy käyttää alan uusinta tekniikkaa. – Käytämme suurten kattopellinvalmistajien suosimaa Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy keskittyy vain asiakkaidensa palvelemiseen. – Meillä ei ole ollenkaan omaa tuotantoa, vaan kaikki työmme teemme asiakkaiden tilauksesta, kertoo Riku Lehto. Maalauskohteissa ei vieroksuta pieniäkään kappaleita. Vaikkapa kännykän kuoret pystytään maalaamaan Vimpelissä, Lehto näyttää.

Vimpelin Teollisuusmaalauksen kaappiin mahtuu isot ja pienet kappaleet – PYSTYMME pinnoittamaan jauhemaalaustekniikalla hyvin monenkokoisia kohteita, kännykän kokoisesta kuusimetriseen profiilipeltiin tai muuhun isoon

kappaleeseen asti, kertoo Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy:n toimitusjohtaja Riku Lehto. – Maalaus tapahtuu automaattipistoolein nopean värinvaihdon kaapissa. Maalattavien kappaleiden maksimimitat ovat korkeus 1,7 metriä ja pituus kuusi metriä. Maalattavan kappaleen maksimipaino on 200 kiloa. Valttejamme ovat hyvä laatu, kilpailukykyinen hinta ja nopeat toimitusajat, hän jatkaa. Vimpelin Teollisuusmaalaus syntyi yli 20 vuotta sitten Vimpeliin tarjoamaan pintakäsittelyn palveluita alunperin lähialueen yrityksille, muun muassa Rautaruukin tarpeisiin. – Toi-

mintamme on sen jälkeen huomattavasti monipuolistunut. Esimerkiksi pinnoittamiamme julkisivuratkaisuja on jo satoja eri puolilla Suomea ja koko Eurooppaa. Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy laajentaa edelleen aktiivisesti myös Suomen toiminta-aluettaan. Vimpeli on lähellä monesta suunnasta katsottuna, jonka ovat Lehdon mukaan tähän mennessä huomanneet erityisesti Oulun talousalueen asiakkaat. – Savosta ei ole juurikaan pidempi matka Vimpeliin kuin esimerkiksi Oulusta, jossa meillä on paljon asiakkaita, Riku Lehto toteaa.

Henkilöstöpalvelua nopeasti ja joustavasti

Tarjoamme rakennusalan työntekijöitä apumiehistä ammattilaisiin nopealla aikataululla. Toimitamme henkilöstöä myös kiinteistö- ja talotekniikan toimialoille Satu Tupala 040 676 4310 Jouni Korhonen 0400 267 981 SOL Henkilöstöpalvelut Oy www.solhenkilostopalvelut.fi

Oxilan-esikäsittelyä, ja koko jauhemaalausketju on uusittu vuonna 2012. Kapasiteettia Vimpelissä on suurtenkin tilausten toimittamiseen. – Maalaamme muun muassa alumiinia, sinkittyä peltiä ja terästä. Kaikki käyttämämme maalijauheet ovat raskasmetalli- ja TGIC-vapaita. Jauheissa riittää valikoimaa erilaisista polyestereistä ja epokseista polyuretaaniin ja akryylijauheisiin. Materiaali valitaan asiakkaan toiveiden ja maalauskohteiden käyttötarkoituksen mukaan. – Värejä on myös varastossa runsaasti. Ellei meillä ole asiak­ kaan haluamaa väriä, se valmistetaan, jos siitä vaan on sävymalli saatavilla, Riku Lehto kertoo. – Mutta asiakkaan toivoma väri on pääsääntöisesti meillä valmiina hyllyssä. – Olemme oppineet olemaan joustavia ja toteuttamaan tilaukset aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskimääräinen toimitusaikamme on muutamia päiviä, riippuen tilauksen koosta, hän kuvailee.

Vimpelin Teollisuusmaalauksen pinnoitteet ovat näkyvillä monissa kohteissa Suomessa ja ulkomailla.


YRITYSSANOMAT • 7

PARHAAT PALVELUT

YRITYSPALVELUHAKEMISTO

Finnomec Oy Satu Rönkkö I p. 050 592 4939 Matalalahdentie 27, 74170 IISALMI

www.finnomec.fi

Osaa auttaa Opi ensiapua kurssilla Lisätietoa: Suomen Punaisen Ristin lähin piiritoimisto tai 020 701 2376

MEDIARAUTI

(arkisin klo 9-16, matka puhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min)

punainenristi.fi/opi-ensiapua

SPR_Osaa_auttaa.indd 2

KOKOUKSET JA KOULUTUKSET! Kauniissa maisemissa – hyvissä puitteissa

VESALA – KOIVUNIEMI – MUTANEN Kolme paikkaa 20–150 hengelle

Varaukset ja lisätiedot: vesala@evl.fi, puh. 040 535 1657 www.jyvaskylanseurakunta.fi Olet tervetullut Jyväskylän seurakunnan tiloihin!

02/06/2017 9.53


8 • YRITYSSANOMAT

WESTFALIA

Koukkupajan asennuspisteissä asennamme laadukkaat vetokoukut autoosi satumaisen edullisesti! Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä

Laa

tutakuu!

TA KU U

3

VU O T TA

Yli 10 000 asennusta Suomessa vuonna 2016!

Kisällinkuja 12, 70780 Kuopio

BRINK

BOSAL

ARAGON

BMW 5-sarja 2003–2017 kiinteä/ irrotettava koukku

620 € / 770 €

Skoda Octavia II/III 2004–2017 kiinteä/ irrotettava koukku

520 € / 670 €

Nissan Qashqai 2014–2017 kiinteä/ irrotettava koukku

470 € / 620 €

TÄYSIN KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA TAKUUTYÖNÄ! Hinta sisältää 7-napaisen sähkösarjan. 13-napainen +70 €

010 420 1700

ESIMERKKIHINTOJA:

HELSINKI • ESPOO • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • SEINÄJOKI • VAASA • LAPPEENRANTA • KUOPIO • LAHTI

Tarjouspyynnöt ja tilaukset:

info@koukkupaja.fi

Peruutustutka kaikkiin merkkeihin 280 € ja koukkuasennuksen yhteydessä

240 €

Asennamme ainoastaan eurooppalaisia E-tyyppihyväksyttyjä vetokoukkuja. Olemme Suomen suurin alallamme ja meillä on markkinoiden paras 3 vuoden takuu!

Savon YritysSanomat 3/2017  
Savon YritysSanomat 3/2017  

Kustantaja Mediarautio Oy

Advertisement