Page 1

ERIKOISNUMERO! TEOLLISUUDEN SUURTAPAHTUMA 2018 OULUSSA OULUHALLILLA 23.-24.5.2018

OSOITTEELLINEN JAKELU YRITYKSIIN OULUN SEUDUN JA LAPIN TAAJAMISSA

YritysSanomat ISSN 1795 4479 ISSN-L 1795 4479

Puolueeton julkaisu yrityksille ja yhteisรถille โ€ข 23. vsk

Nro 2/2018


2 • YRITYSSANOMAT

Pohjoinen Teollisuus tiivistää verkostoja OULUHALLISSA puhutaan toukokuun 23.–24. pohjoisen teollisuuden teemoista ja verkostoidutaan teollisuusalan yritysten, asiakkaiden ja asiantuntijoiden kesken. – Vire niin maan taloudessa, yrityksissä kuin myös koko pohjoisella alueella on nyt hyvä, kuvailee Oulun paikallisjohtaja Jarmo Tauriainen Etra Oy:stä. Hän on yksi Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman perustajista. Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman järjestää Oulussa nykyisin Expomark Oy. Messuorganisaatio on kehittänyt joka toinen vuosi järjestettävää Pohjoinen Teollisuus -tapahtumaa asiakkaiden toiveiden mukaan. – Perustavat tarpeet ovat samat kuin liki kolme vuosikymmentä sitten. Messut tarjoavat mahdollisuuden kohdata nykyisiä ja tulevia asiakkaita yhteisten asioiden ja ajankohtaisen tiedon äärellä. Kyse ei ole vain tuotteista, vaikka lanseerauksille messut ovatkin erinomainen paikka. Messutapahtuma on paljon enemmän, Tauriainen kuvailee. – Pohjoisella alueella toimivilla yrityksillä on ollut jo varhain näkemys yhteistyön suures-

Jarmo Tauriainen on yksi Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman perustajista.

ta merkityksestä liiketoiminnalle ja alueen menestykselle. Yhteinen tapahtuma on erinomainen keino kumppanuuksien ja yhteistyön pohjan rakentamiseen ja kehittämiseen, hän jatkaa. Näytteilleasettajien joukko on 30 vuodessa kasvanut yli

20-kertaiseksi. Tauriainen kertoo, että vuonna 1990 Kunnossapitomessujen nimellä aloittaneessa tapahtumassa oli näytteilleasettajina 14 yhteistyössä toimivaa yritystä. – Pohjolan Kumi, joka nykyään on osa Etraa, kutsui sinne tavarantoimittajansa ja asiakkaansa tapaa-

maan toisiaan ja tutustumaan tuotteisiin, Tauriainen toteaa. – Onnistunut tapahtuma päätettiin järjestää uudestaan kaksi vuotta myöhemmin. Sinne halusi mukaan myös samaa asiakaskuntaa palvelevia ulkopuolisia yrityksiä. – Tapahtuma kasvoi, joten

TEOLLISUUDEN SUURTAPAHTUMA 2018

käännyimme toimialan tuntevan Expomarkin puoleen. Kasvavien messujen järjestäminen oman työn ohella alkoi olla jo vaativaa. Vuonna 1996 Kunnossapitomessuilla oli runsaat 150 näytteilleasettajaa ja kävijämäärä kirjattiin tuhansissa. Suunta oli selvä. Tänä vuonna näytteilleasettajia on yli 300, hän laskee. Jarmo Tauriainen arvioi, että viime vuosina messutapahtumien merkitys teollisuusyrityksille on kasvanut. – Hienoisen laaksovaiheen jälkeen nyt näyttää siltä, että tapahtumilla on vankka roolinsa tulevaisuudessakin. Digiajan yhteyksien ja tiedonkulun kehittyminen ei ole ainakaan kunnossapitoalalla riittänyt korvaamaan olennaista kumppanuuden tekijää, kanssakäymistä kasvokkain. Myös tapahtuman tasokasta ja asiantuntevaa ohjelmaa halutaan tulla kuulemaan henkilökohtaisesti ja samalla lujittamaan sekä solmimaan yhteistyötä pohjoisen alueen toimijoiden kesken. Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma on Tauriaisen mielestä toimiva ja kiinnostava kokonaisuus, joka palvelee hyvin kohderyhmiään. – Se on pohjoisen

alueen ainoa suuri teollisuustapahtuma ja monelle pohjoisen alueen yritykselle erittäin tärkeä markkinoinnin keino. Pohjoiseen Teollisuuteen tullaan kauempaakin, Ruotsista ja Venäjältä asti. Paikalla ovat myös yritykset, jotka vastaavat alueella tehtävistä tai suunniteltavista suurista investoinneista. – Tässä tapahtumassa pääsevät uutuuksiin tutustumaan ja alan ajankohtaisiin kysymyksiin perehtymään myös työntekijätason edustajat. Se on kaikkien yritysten etu. Monesti heillä on hyvä näkemys vaikkapa työkalujen ja laitteiden ominaisuuksista ja hyödyistä. Sitä kannattaa kuunnella hankintoja tehtäessä. Tauriainen kertoo, että hän on osallistunut Pohjoinen Teollisuus -tapahtumaan aina, myös tänä vuonna. Messujärjestäjälle toimialan tuntemus ja hyvät verkostot ympäri Suomen ovat hänen mielestään edellytys teollisuustapahtuman järjestämiselle. – Se kuuluu Expomarkin vahvuuksiin, hän kiittää. Etra Oy on valtakunnallinen yhtiö. – Taustamme ovat täällä Pohjois-Suomessa, 1940-luvulta alkaen, Jarmo Tauriainen toteaa.

Myös pk-yritys voi osallistua suurhankkeisiin menestyksellisesti Pohjoisessa Suomessa on meneillään ja myös aluillaan useita teollisuuden suurhankkeita, joihin pk-yritysten on mahdollista päästä mukaan. Tavalllisesti kohteen päähankkija muodostaa alihankintaketjun, koska sen oma toiminta tai kapasiteetti ei kata niitä kaikkia tehtäviä, joita projektin toteuttaminen vaatii. Päähankkija tarvitsee alihankkijoita. Toisaalta myös pk-yritys voi itse olla jopa päähankkija, joka tilaa työt omalta verkostoltaan, tyypillisesti itseään pienemmiltä toimijoilta. Joka tapauksessa koko ketjussa edellytetään, että tietyt asiat ovat kunnossa. Tämä koskee pkyritystä yhtä paljon sekä alihankkijan että päähankkijan roolissa. Työturvallisuus-, laatu- ja ympäristöjärjestelmiä korostetaan. Vastuut siirtyvät yhä enenevissä määrin myös ”alimmalle” portaalle työn toteutuksessa. Mitä aikaisemmin näihin asioihin kiinnitetään yrityksessä huomiota ja pannaan ne kuntoon, sitä paremmat mahdollisuudet on pärjätä myös kilpailussa aliurakoista.

Kilpailutilanteessa myös aiemmat asiakassuhteet syynätään tarkkaan. Pääurakoitsija voi jopa tilata selvityksen alihankintayrityksen aiemmasta asiakastyytyväisyydestä. Kannattaa muistaa, että yrityksen liiketoiminta voi rapautua toiminnan huonon laadun vuoksi, vaikka tuote olisi kuinka hyvälaatuinen ja kilpailukykyinen. Korkea asiakastyytyväisyys on merkki siitä, että asiat ovat yrityksessä kokonaisuutena kunnossa.

Laatu ei ole vain tekninen kysymys Laadun kehittämiseen ja asiakastyytyväisyydestä huolehtimiseen kannustaa sekin, että liiketoiminnan kannattavuudessa asiakkaan pitämisellä on keskeinen merkitys: uuden asiakkaan hankkiminen on viisi kertaa kalliimpaa kuin nykyisen säilyttäminen asiakkaana. Reklamaatioiden hoitoprosessin täytyy olla hyvin sujuva. Tulee olla ennalta mietitty, miten toi-

mitaan, jotta asiakas saa oikean palautteen heti ja virheet sekä tuotteessa että palvelussa korjataan niin pian kuin mahdollista. Kun reklamaatio tulee, on oltava heti selvää, kuka toimii ja miten toimii. Sekä isojen teollisuusyritysten että pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä voi käyttää ISOstandardeja ohjenuorana, vaikka tavoitteena ei olisikaan sertifikaatin hakeminen. ISO 9001 -sertifiointiprosessi hyödyttää yrityksen koko toimintaa, ei vain jotain osa-aluetta. Sertifikaattiakaan ei ole tarkoitus hankkia vain seinälle laitettavan kyltin vuoksi, vaan prosessin avulla aidosti kehitetään yrityksen kilpailuasemaa. Liikkeelle lähdetään yksilöllisesti yrityksen tarpeista ja kehityskohteista. Kehitys näkyy myös asiakkaiden suuntaan sekä parantaa työn sujuvuutta, toimitusvarmuutta ja toiminnan kannattavuutta. Uusin ISO 9001:2015 -standardi painottaa yrityksen omaa strategista näkökulmaa: yrityksen tulee oppia tunnistamaan oma kilpailuasemansa sekä ottaa organisaatiossaan käyttöönsä ne keinot, joilla se voi asemansa säilyttää ja parantaa

toimintaansa. Sertifiointiprosessin myötä yrityksessä on mahdollista nähdä, mitkä asiat kannattavuutta kasvattavat, ja toisaalta millaisilla virheillä kannattavuus saadaan huomaamatta rapautettua. Tässä ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen on käytännössä välttämätöntä: tarvitaan ns. tyhmiä kysymyksiä ja nykyisten käytäntöjen tarkastelemista kriittisesti ”ulkopuolisen silmin”. Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen, kehittämisen kierre, joka juurrutetaan yrityskulttuuriin, ja viedä se jokaisen työntekijän asiaksi. Näin yritys oppii tunnistamaan kulloinkin oman tilansa, jotta osataan asettaa oikeat tavoitteet ja toteuttaa ne kilpailuaseman säilyttämisen ja parantamisen kannalta. Kun keskeiset koko liiketoiminnan asiat ovat kohdillaan, myös brändi voimistuu ja kauppa käy. Lisää aiheesta sivuilla 11.

MEDIARAUTI

PENTTI KIVIRANTA


Oulun ja Lapin

YritysSanomat Pohjoinen Teollisuus 2018:

Suurhankkeet työllistävät teollisuusyrityksiä pohjoisessa Pohjois-Suomen teollisuus kattaa Suomen viennistä jo noin 10 prosenttia. Suunnitellut suurhankkeet vahvistavat pohjoisen teollisuuden roolia koko Suomessa. POHJOINEN TEOLLISUUS

-suurtapahtuma 23.–24. toukokuuta kokoaa Ouluhalliin yhteen hankkeiden edustajat, alueen teollisuustoimijat ja tuoreimman tiedon. Pohjois-Suomessa on suunnitteilla esimerkiksi biolaitosten, kaivannaisteollisuuden ja julkisen sektorin alueella noin 13 miljardin euron edestä investointeja. – Toteutuessaan suurhankkeet tarkoittavat kasvua, työtä ja teollisuuden kehittymistä niin pohjoisessa kuin laajemmallakin vaikutusalueella, kertoo Oulun Kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen. Konkreettisia liiketoiminnan ja yhteistyön mahdollisuuksia esitellään Pohjoinen Teollisuustapahtumassa Oulun kauppakamarin suurhankeinfossa 23.5. kello 12. – Yksi esiteltävistä kohteista on Fennovoiman Hanhikivi 1, Suomen suurin investointihanke. Se työllistää jo nyt noin neljääsataa yritystä, niistä noin puolet on suomalaisia.

Messupäivien aikana käydään Teollisuuden Tekijöiden ammattimestaruuskilpailut. Juontajana ja esiintyjänä messuilla on Mato Valtonen.

Hanhikivi 1 -hanke kiinnosti yleisöä edellisessä Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa vuonna 2016. Fennovoimalla on osasto tapahtumassa myös tänä vuonna.

Työturvallisuus liiketoiminnan tulostekijä Turvallisuuden merkitys teollisuudessa korostuu entisestään. – Se kertoo vastuullisuudesta ja organisaation toimintatavoista. Pitkäjänteinen turvallisuustyö myös näkyy viivan alla ja työtyytyväisyydessä. Suuryritykset vaativat myös palveluntarjoajiensa työturvallisuudelta yhä enemmän, Pellikainen jatkaa. – Avainasia on, että työturvallisuutta johdetaan yhtenä liiketoiminnan tulostekijänä. Tarvitaan tavoitteet, mittarit ja järjestelmällisiä tekoja, jotka vievät tavoitteita kohti. ”Sitä saat mitä mittaat” pätee myös turvallisuuden suhteen, sanoo Pohjois-Suomen Turvapuisto ry:n Olli Airaksinen. Työturvallisuus koskettaa yrityksissä kaikkia tasoja. – Sen on aina lähdettävä johtamisesta, toisaalta jokaisen on voitava

vaikuttaa siihen, kuinka turvallisuus toteutuu omassa työssä. Työturvallisuuden johtamisen näkökulmia -seminaari antaa näkemyksiä ja vinkkejä teollisuuden turvallisuuteen torstaina aamupäivällä Ouluhallissa. Tietoa ja yritysten kokemuksia työturvallisuuden kehittämisestä on tarjolla myös PohjoisSuomen Turvapuiston messuosastolla. Oulussa sijaitseva Turvapuisto-oppimisympäristö esittelee havainnollisesti erilaisia vaaratilanteita ja hyviä käytäntöjä turvallisuuden edistämiseksi. Yritysten ja oppilaitosten koulutuspaikkana toimiva konsepti perustuu yritysten kokemuksiin ja osaamiseen sekä tutkittuun tietoon. Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman ohjelma seminaareineen nostaa esiin teollisuuden ajankohtaiset puheenaiheet digitalisaatiosta ja energiasta turvallisuuteen ja osaamiseen. Tapahtumassa on mukana yli 300 näytteilleasettajaa.

Tapahtuma tarjoaa myös tietoa.

Ohjelmassa ovat esillä muun muassa digitalisaatio, automaatio, logistiikka, kunnossapito, turvallisuus, energia ja luonnonvarat. Asiantuntijapuheenvuoroja kuullaan kaikille kävijöille avoimilla messujen ohjelmalavoilla. Pohjoinen Teollisuus -kongressi kokoaa alan toimijat ajankohtaiskatsauksen äärelle. Keskiviikkona ohjelmassa ovat seminaari Pohjoisen tieverkon investoinneista ja huol-

tovarmuudesta. Torstain seminaaritarjonta nostaa turvallisuuden lisäksi esiin kaivannaisteollisuuden erityiskysymykset. Kuljetus ja logistiikka -ulkoalueen ohjelmateltta, yritysalueet ja street food -tarjonta kiinnostavat myös muita kuin logistiikka-alan ammattilaisia. Messupäivien aikana käydään Teollisuuden Tekijöiden ammattimestaruuskilpailut. Juontajana ja esiintyjänä messuilla on Mato Valtonen.


4 • YRITYSSANOMAT

Norjalaiset Karigasniemen pääasiakaskuntaa Noin kahdensadan asukkaan Karigasniemen kylä Utsjoella Lapin maisemissa, lomailijat ja kukoistava rajakauppako ei kiinnosta? K-PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN liikevaihto on Karigasnie-

mellä noussut kuuten miljoonaan vuodessa, talous on vakaa. K-kauppias Seppo Härkönen on kertonut etsivänsä jatkajaa tälle K-Market -päivittäistavaraliikkeelle voidakseen keskittyä oman rautakauppansa hoitamiseen ja saadakseen edes yhden vapaapäivän viikossa. Mutta kukaan ei ole vielä hakenut Keskolta kauppiaaksi Karigasniemelle. Kyselijöitä on ollut. – Eläkkeelle en aio vielä jäädä, sanoo Seppo Härkönen, 62.

Työ seitsemänä päivänä viikossa aamukahdeksasta iltayhdeksään on saanut hänet etsimään vähäistä helpotusta elämäntilanteeseensa. Uuden kauppiaan ilmottautuminen päivittäistavarakauppaan lyhentäisi Seppo Härkösen työviikon kuusipäiväiseksi. Rautakauppa on auki vain kuutena päivänä. Rautakauppaan keskittyminen kiinnostaa Härköstä senkin vuoksi, että juuri se oli hänen haasteensa nelisen vuotta sitten, kun hän päätti muuttaa Karigasniemelle. – Tulin tänne nostaakseni heikosti menestyneen rautakaupan jaloilleen. Nyt rautakauppa on kunnossa, mutta siinä on mahdollisuuksia vielä vaikka mihin. Päivittäiskaupan voin sanoa hallitsevani, mutta rautakaupan kehitäminen motivoisi minua eniten, hän kuvailee.

“Asiakkaiden palvelija”

Rajan yli Norjasta saapuvat asiakkaat ovat Karigasniemen kaupankäynnile elinehto. K-Marketin asiakkaista nor-

jalaisia on 95 % ja rautakaupan puolella lähes sata prosenttia. Vaikka kauppa käykin pääasiassa vain rajan yli, Karigasniemen tulos on menestyksellistä. Härkönen kertoo, että 90 prosenttia kaikista Keskon kauppiaista tekee pienempää tulosta kuin hän Utsjoella. Yksi suosion syy on tunnettuus. Seppo Härkönen auttaa monenmoisissa kyselyissä, ohjaa avun tai lomapalveluiden tarvitsijoita oikeaan osoitteeseen, kertoo kalastusluvista, sääennusteista seudulla, juttuaikaa riittää myös asiakkaan ja hänen sukulaistensa voinnista keskustelemiseen. Oikea kauppias välittää asiakkaistaan. – Olen täällä heitä varten, heidän palvelijansa, hän kiteyttää. Karigasniemen K-päivittäistavarakaupassa ja rautakaupassa on kauppias Seppo Härkösen lisäksi kuusi työntekijää. Kauppias mukaan lukien liikevaihto on myyjää kohden lähes miljoona. Härkösen mukaan kauppiaan on kuitenkin oltava koko ajan kaupassaan läsnä, ainakin silloin kun asiakkaat ovat liikkeel-

lä. Tarjousten on oltava sen mukaisia, että kauempaakin kannattaa tulla ostamaan. – Mutta silloin tavara tekeekin kauppansa. K-ryhmän kaupoissa muualla Suomessa asiakkaan keskiostos on kahdeksan euroa. Meillä asiakas ostaa keskimäärin 60 eurolla.

Lapin ja Norjan olot tunteva K-kauppias

K-kauppias Seppo Härkönen kertoo etsivänsä jatkajaa K-Market -päivittäistavaraliikkeelle voidakseen keskittyä rautakauppansa hoitamiseen ja saadakseen edes yhden vapaapäivän viikossa.

Seppo Härkönen itse on kauppias jo kolmannessa polvessa. Hän aloitti vanhempiensa kaupassa 45 vuotta sitten. Omasta perheestä Utsjoen päivittäistavarakauppaan ei tule jatkajaa, sillä hänen poikansa ovat hakeutuneet muille aloille. Sepon äidin vanhemmat toimivat kauppiaina toisella puolella Lapppia, Ivalossa, ja omat vanhemmat työskentelivat Rovesuvannon Eräkievarin yrittäjinä. Norjalaiset asiakkaat ovat Utsjoen liiketoiminnalle edelleen elinehto. – Sieltä tullaan sa-

tojen kilometrien päästä, joskus lähes vaan moikkaamisen vuoksi. Rajan yli ollaan kuin yhtä perhettä, ovathan nämä kansat eläneet tässä sovussa vuosisatoja. Toki kuulumisten vaihdon lisäksi kauppaakin tehdään joka kerta, sanoo Seppo Härkönen. Rajakauppa ei kuitenkaan käy enää sitä vauhtia kuin silloin, kun yksistään Norjan kruunun kurssi kannatti tehdä ostokset Suomen puolella. – Nyt on osattava pysyä myyntituotteissa ajan hermolla, keskittyä ajankohtaiseen ja osata hinnoitella oikein.

Hyvä laatu ja monipuolisuus valtteina Hyvä laatu myy. Seppo Härkönen kertoo olevansa todella ylpeä pävittäistavarakauppansa liha- ja hevitiskistä. – Varmasti parempaa kuin Norjan puolella, ja kärjessä koko Suomessa, hän myhäilee. – Myös etniset ryhmät ja maahanmuuttajat on huomioitu. Norjassa asuvat islamilaiset käyvät kaukaakin ostamassa Karigasniemeltä halal-lihaa.

RAMIRENTILTA KONEET JA LAITTEET JOKA TARPEESEEN • Laaja valikoima kaikkiin tarpeisiin • Maanlaajuinen vuokraamoverkosto • Pitkiin ja lyhytaikaisiin vuokrauksiin • Kattavat koulutuspalvelut. Tutustu osoitteessa: www.ramipro.fi

Ota yhteyttä: Puh. 0800 171 414 asiakaspalvelu@ramirent.fi Lähin vuokraamo: www.ramirent.fi


YRITYSSANOMAT • 5

POHJOINEN TEOLLISUUS OHJELMATELTTA 23.5.2018 KLO 10-16 B2B MATCHMAKING – SOVI TAPAAMISET ETUKÄTEEN app.brella.io/Pote18 | Liittymiskoodi: Pote18

MUKANA:

OULUN SEUDUN YRITYSTEN TUOTTEIDEN ARVONTA n kama

www.pohjoinenteollisuus.fi | @PohjTeoll | #pote18 | #potematchmaking


6 • YRITYSSANOMAT

YRITYS-, MESSU- JA MUUT ESITTELYVIDEOT SELKEINÄ TUOTEPAKETTEINA TU:

T

S U UT

video.mediarautio.fi


YRITYSSANOMAT • 7

Asiakaskokemus Nalcolta:

Teollisuuslämpöpumppu säästää öljyenergiaa

Oulun Asbesti Purku on Asbesti ja haitta-aine purkuun, Asbesti ja haitta-aine tutkimukseen/ kartoitukseen erikoistunut yritys Oulussa. Olemme Aluehallintoviraston valtuuttama yritys ja teemme luvanvaraiseksi luokiteltuja töitä koko Pohjois-Suomessa.

ME PALVELEMME SINUA LUOTETTAVASTI Laadukasta, luotettavaa ja nopeaa palvelua pölyttömästi -ASBESTIPURKUTYÖT -ASBESTIKARTOITUKSET -HOMESANEERAUKSET -HAITTA-AINEPURKUTYÖT -PIIKKAUS JA SAHAUS -MÄRKÄTILAPURKUTYÖT

Palvelemme kokonaisvaltaisesti ja nopeasti.

Tavoitteemme on olla markkinoiden paras Haitta-aine alan tarjoaja ja teemme joka päivä huolellisesti ja nöyrästi töitä lunastaaksemme tuon tavoitteemme mukaisen lupauksen asiakkaidemme hyväksi. Ota yhteyttä, me autamme sinua.

Puhtaassa sisäilmassa on helppo hengittää. Pyydä Asbestikartoitus. Tilaa Asbesti ja muut purkutyöt. Me palvelemme luotettavasti, nopeasti ja aina aikataulussa

Ota yhteyttä : Palvelemme sinua

Oulun Asbesti Purku www.oulunasbestipurku.fi 040 4664 214

– Oilonin ChillHeat S180 VFD -teollisuuslämpöpumppu on osoittautunut tehtaallamme vaivattomaksi kumppaniksi, sanoo tehtaanjohtaja Peik Aura (vas.). Oilonilla teollisuuslämpöpumpuista ja vedenjäähdyttimistä vastaava liiketoimintajohtaja Martti Kukkola on tyytyväinen, kun asiakkaan tuotantoprosessi on tehostunut ja samalla energiankulutusta on saatu vähennettyä.

Lämpöpumpulla toteutetulla jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmällä tehokkuutta tuotantoon ja pienempi energian kulutus OILON OY :n toimittama ja asentama teollisuuslämpö­ pumppu on osoittautunut Nalco Waterin tehtaalla Tesjoella hyväksi investoinniksi. Tesjoen tehtaan valmistusprosessissa hyödynnetään tuote-erästä vapautuvaa energiaa suoralla lämmönsiirrolla, jota parannetaan Oilon ChillHeat S180 VFD -teollisuuslämpöpumpun avulla. – Jo viime talvena lämmitysöljyä säästyi merkittävästi. Vuodessa öljyn kulutus vähenee noin 18.000 litraa, kertoo Nalco Finland Manufacturing Oy:n Tesjoen tehtaan johtaja Peik Aura. Oilon Oy:n valmistama, erityisesti esimerkiksi teollisuusprosessien jäähdytykseen ja lämmitykseen sopiva lämpöpumppu asennettiin Tesjoen tehtaalle maaliskuussa 2017. – Toteutimme lämpöpumppu-urakan Nalcolle avaimet käteen -projektina. Paikalliset Nalcon yhteistyökumppanit hoitivat muun muassa putkien pellitykset ja sähkötyöt, mikä sopii oikein hyvin nykyisiin toimintaperiaatteisiimme, kertoo Oilo-

nin teollisuuslämpöpumpuista ja vedenjäähdyttimistä vastaava liiketoimintajohtaja Martti Kukkola. – Keskitymme itse teollisuuslämpöpumppujen tuotekehitykseen ja valmistukseen. Etsimme paikallisia yhteistyökumppaneita sekä asennuksiin että jälleenmyyntiin, hän korostaa.

Haaleaakin lämpöä saa siirrettyä kiertoon

– Tarvitsemme tuotannossamme erityisesti tehokasta jäähdytyslaitteistoa. Päätuotteemme ovat muun muassa pohjoismaisille paperi- ja selluloosateollisuuden toimijoille kehitettyjä ratkaisuja, joilla asiakkaamme parantavat oman tuotantonsa ympäristöystävällisyyttä ja kannattavuutta vähentämällä veden käyttöä. Näiden tuotteiden valmistuksessa tarvitsemme kuitenkin itsekin paljon vettä ja lämpöä. ChillHeat lämpöpumpun tehostamalla lämmön talteenottojärjestelmällä saamme myös oman tuotantomme ympäristöystävällisemmäksi, tehtaanjohtaja Peik Aura kiittää. – Otamme veden Loviisan kaupungin vesijohtoverkosta. Se on noin 8–10 -asteista, joten joudumme lämmittämään sen omaa prosessiamme varten noin 65 asteen lämpötilaan, hän kertoo. – Käytimme aiemmin veden ja koko teollisuusrakennuksen lämmittämisessä pelkästään öljyä. Sitä kului noin 100.000 litraa vuodessa. Nyt öljyä tarvitaan selvästi vähemmän, kun tuote-erästä otetaan muuten hukkaan haihtu-

va lämpöenergia talteen lämpöpumpulla. – Tuote-erä on aluksi hyvin kuumaa, ja 28 tonnin erä jäähtyy kovin hitaasti, Aura jatkaa. – Itsekseen jäähtyminen vie jopa pari viikkoa. Huomasimme, että tuotteen laadun kannalta jäähtymisaikaa pitäisi saada nopeutetuksi. Vaihtoehtoina oli joko pelkän jäähdytysjärjestelmän asentaminen tai yhdistetyn jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän, jonka avulla jäähdytyksessä muodostuva hukkalämpö saadaan hyötykäyttöön takaisin prosessiin.

Toimiva ratkaisu ongelmaan

– Meillä oli silloin pari vuotta sitten tavoite, joka kaipasi ratkaisua, toteaa tehtaanjohtaja Peik Aura. Nalco Water on oman alansa asiantuntija, mutta sillä ei ollut tuolloin erikoisasiantuntemusta teollisuusprosessien lämpöpumppuratkaisuista. – Saimme Oilon Oy:stä hyvän yhteistyökumppanin. Me emme osanneet kertoa tarkasti, mitä olimme etsimässä, joten halusimme, että tarjouksen tekevä yritys kuuntelee meitä ja kehittää meille sopivan ratkaisun, Aura jatkaa. Oilon Oy:llä on liiketoimintajohtaja Martti Kukkolan mukaan pitkä kokemus lämpöpumppujen ja niihin liittyvien järjestelmien toimittamisesta teollisuusprosesseihin. – Valmistamme ChillHeat teollisuuslämpöpumput Kokkolan ja Lahden tehtaillamme. Olemme olleet Suomessa pioneerina teollisten lämpöpump-

puratkaisujen toimittamisessa ja meillä on sitä kautta pitkä kokemus erilaisista lämpöpumppujärjestelmistä teollisuudessa. Nalco Waterin Tesjoen tehtaan ongelman ratkaiseminen sopi meille siten oikein hyvin, Kukkola tuumaa. –Teollisuudessa syntyy energiankäytön myötä valtavia määriä haaleata hukkalämpöä, jota prosessissa ei normaalisti voida käyttää hyväksi matalan lämpötilatason vuoksi. Potentiaalisimpia aloja ovat mm. kemian teollisuus sekä elintarvike- ja paperiteollisuus. Oilonin teollisuuslämpöpumpuilla myös haaleat lämpölähteet voidaan hyödyntää, joko kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen, tai tuotannon omaan prosessiin – tai myydä ulos kaukolämpöverkkoon. Voimme tuottaa hukkalämmöistä lämpöpumppujen avulla tarvittaessa jopa 100°C vettä täydellä teholla mikä lisää käyttökohteita, Kukkola jatkaa. Vuoden kokemuksen perusteella yhdistetyn jäähdytyksen ja lämmityksen tuottaminen on Tesjoella onnistunut juuri niin kuin tavoitteena on ollut. – Edellisen tuote-erän jäähdytyksestä muodostuva hukkalämpö hyödynnetään seuraavan erän valmistuksessa. Vesijohtoverkosta otettava kymmenasteinen vesi saadaan nostettua 40 asteeseen, joten öljyä tarvitaan loppukuumennukseen 65 asteeseen paljon aiempaa vähemmän, toteaa Peik Aura. Samalla tuoteerä jäähtyy 25 asteeseen parissa tunnissa, mikä nopeuttaa prosessia ratkaisevasti. – Tällaiset tuotannon ja tuotteen laatua parantavat investoinnit on helppo toteuttaa, hän lisää.

Oulun Asbesti Purku Oy

Y-tunnus 21138551-1

Haaransuontie 13

90240 Oulu


8 • YRITYSSANOMAT

A-luokan huolto.

AD-autokorjaamo Neste Hiironen huoltaa kaikki merkit ammattitaidolla.

Uusi, uljas pesukone! T700 – entistäkin tarkempi, nopeampi ja tehokkaampi pesu. Nyt myös suuremmille autoille! (max 250 x 285 cm).

Pesuetukortilla joka 6. pesu kaupan päälle!

Oululaisen Temrex O nelinkertaistui viide

Määräaikaishuollot • korjaukset • pakokaasu- ja OBD-mittaukset • renkaat

Neste Hiironen, Oulu Kiilakivenkuja 2, puh. (08) 332 557 Ark. 6.30–21, la 8–21, su 9–21 www.nestehiironen.fi

AD-huolto Arkisin klo 8–18 Ajanvaraus: (08) 332 557 huolto@nestehiironen.fi

Henkilöstöpalvelua nopeasti ja joustavasti

Temrex Oy:n logopainatus on kasvanut muutamassa vuodessa moninkertaisesti. Oulun toimitilaa Jääsalo ja alkukesän sesongin aikana merkkaamossa toimitaan kahdessa työvuorossa, Henri Kurttila kertoo. Toim on seitsemän ja brodeerauskoneita kaksi.

Asiakkainamme on rakennusyhtiöitä uudis-, korjaus- ja infra-rakentamisen alueelta. Rakennustyöntekijöiden lisäksi työllistämme rakennusmestareita, työnjohtajia, asiantuntijoita ja suunnitteluinsinöörejä. Jukka-Pekka Lukkarila SOL Henkilöstöpalvelut Oy puh. 040 035 5783 www.solhenkilostopalvelut.fi

Kasvu edelleen yli 30 prosenttia vuositasolla TEMREX Oy:n liikevaihdon kasvu jatkuu 30 prosentin vuosivauhdilla. – Nyt toukokuussa päättyvällä tilikaudella liikevaihtomme kasvaa kaksi miljoonaa euroa verrattuna edelliseen kauteen. kaudella, kertoo myyntijohtaja Henri Kurttila. – Tämä merkitsee myös positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Olemme palkanneet useita uusia työntekijöitä viime ja tänä vuonna erityisesti tuotannon pariin, hän jatkaa. Temrex Oy:n liikevaihto oli viisi vuotta sitten 1,7 miljoonaa euroa. Vuosittain jatkunut lähes kolmanneksen kasvu liikevaihdossa on johtanut siihen, että uusimmalla tilikaudella liikevaihdoksi tulee lähes seitsemän miljoonaa euroa. Kasvu on syntynyt erityisesti työvaatepalveluiden alalla. – Yhä useammat teollisuuden alan yritykset ja rakennusalan liikkeet ovat ottaneet palvelumme

käyttöönsä. Kokonaispakettimme on erittäin suosittu. Siihen kuuluvat sekä työvaatteet että samassa tilassa meillä toteutettava logojen painaminen vaatteisiin: molemmat saa saman tien yhdestä paikasta. Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme erityisesti tämän avulla, Henri Kurttila kertoo. Rakentamisen sekä kaiken muunkin toimeliaisuuden piristyminen näkyy myös työvaatteiden hankinnoissa. – Yritykset pystyvät panostamaan nyt myös oman profiilinsa kehittämiseen. Työvaatetus-

Yhdistetty jäähdytys ja lämmitys Hukkalämmöntalteenotto Tuotetun veden lämpötila täydellä teholla jopa 100 °C

Teollisuuslämpöpumput ja vedenjäähdyttimet Löydät meidät messuilta: Pohjoinen teollisuus, Teollisuuden suurtapahtuma 2018, Oulu, 23.-24.5.2018, Ouluhalli, osasto 707/G1 Lisäksi osallistumme seuraaville messuille: Chillventa 2018, Nuremberg, Saksa, 16. – 18.10.2018, NürbergMesse-messukeskus, Halli 4A, ständi 4A-310 Energia 2018, Tampere, 23.-25.10.2018, Tampereen messu- ja urheilukeskus, A-halli, kortteli B3

Oilon Selection Tool saatavilla lämpöpumppujen mitoitukseen ja valintaan!

sales.chillheat@oilon.com - www.oilon.com


YRITYSSANOMAT • 9

Oy:n liikevaihto essä vuodessa

8

Jämsä 30.8.-1.9. www.finnmetko.fi

ontie 20:ssä on laajennettu erityisesti logomerkkauksen kasvaneen kysynnän vuoksi. – Nyt kevään mitusvarmuutta ja nopeutta lisää se, että koneita ja merkkauspisteitä on käytössä useita: prässejä

ta ja logomerkintöjä uudistetaan laatutuotteisiin ja samalla markkinointia edistetään henkilökunnan profiili- ja edustusvaatteilla. Myös liikelahjoihin satsataan taas enemmän. Yrityksen pääkonttori, tuotanto ja myymälä sijaitsevat Oulussa. Henri kertoo, että palvelu onnistuu myyntiorganisaation ja verkkokaupan avulla missä päin Suomea tahansa. Toimipaikka on Oulun lisäksi Rovaniemellä sekä Limingassa. – Avasimme juuri uuden toimipisteen Raaheen, hän jatkaa.

Satsaukset turvallisuuteen kasvavat – Työvaatteiden saralla erityisesti palosuojattujen työvaatteiden kysyntä on lisääntyneiden vaatimusten takia kasvanut huimasti, toteaa Henri Kurttila. – Tämän vuoksi Temrexin Oulun myymälään perustettiin viime vuonna oma palosuojattujen työvaatteiden osasto palvelemaan niiden pikaisia tarpeita. Jos työt alkavat ylihuomenna kohteessa, jossa turvaluokituk-

set täyttävät varusteet on oltava, pitää isonkin määrän vaatteita olla heti saatavilla, hän huomauttaa. Turvajalkineiden valikoima on laajentunut Temrexillä uuden yhteistyökumppanin myötä. – Valikoimaamme saatiin yksi Euroopassa nopeimmin suosiotaan kasvattaneista turvajalkineista, brändi nimeltään Airtox. Merkin suosio johtuu myös siitä, että turvajalkineen ulkonäössä on paljon vaikutteita urheilujalkineista. Vaikka jalkineiden turvallisuus on huippuluokkaa, ne ovat ilmeeltään hy-

– Työvaatteet ovat vuosittain pakollinen hankinta yrityksille, mutta nyt panostetaan taas myös niiden mainoslogomerkintöihin sekä muunlaiseen profiilin vahvistamiseen. Meidän kokonaispakettimme, johon kuuluvat sekä laadukkaat vaatteet että samassa tilauksessa meillä itse tehtävä logopainatus, on keskeinen osa kasvuamme, kertoo Temrex Oy:n myyntijohtaja Henri Kurttila.

Autoilijantie 9, 94600 Kemi p. 0207 288 520 info@hydro-kemi.fi

ROBOTTIEN

vin trendikkäitä, Kurttila kuvailee. Olemme ylpeitä tuodessamme nämä huippuluokan jalkineet kaikkien suomalaistenkin saataville ensimmäisenä, Henri Kurttila sanoo.

● VUOKRAUS ● RAKENNUS ● INTEGROINTI

Jääsalontie 17, 90400 Oulu p. 0207 288 521 info@hydro-oulu.fi

Probot Oy, Oulu Soita ja kysy räätälöityä ratkaisua! 044 - 3333 439 /Matti 044 - 5571 862 /Maria www.probot.fi contact@probot.fi

Teollisuusrobotit ● Yhteistyörobotit ● Automaatio!


10 • YRITYSSANOMAT

OKO K A A T T VAATE

G O L | N A PORUK

O

SA T E S K U MERKKA

LTA A N O T MAN KA

A 10-16. L | 8 1 8 MA-PE a n rex.fi n i m o e t v . A w . u w l 8919 | w 0400 Ou 0 9 2 , 5 0 ) 2 8 e i 0 t P. ( Jääsalon


YRITYSSANOMAT • 11

YRITYSESITTELY

Paraskaan tuote ei myy, ellei siitä tiedetä

Laadun kehittäminen koskee koko liiketoimintaa nisaatio, kaikki yrityksen ihmiset ymmärtämään, että jatkuva kehitys on monen tekijän summa, jonka saavuttamiseen tarvitaan kaikkia. Yrityksen sisäinen viestintä ja kouluttaminen sekä tavoitteiden saavuttamisen seuranta on tässä hyvin keskeisessä asemassa, Kantola summaa.

Businesshyötyjä laadunhallinnalla – YRITYKSEN kehittämisen periaatteena tulee olla toiminnan jatkuvan parantamisen periaate, ei vain jonkin kehitys­ projektin toteuttaminen. Vain yrityksen koko liiketoiminnan jatkuva kehitystyö varmistaa kilpailukyvyn säilyttämisen ja asemien kohentamisen, sanoo Pekka Kantola Oulun B&N Yhtiöt Oy:stä. – OBN eli Oulu Business Networks haluaa antaa oman osaamisensa ja kokemuksensa onnistuneista kehittämishankkeista käyttöönne, kun laatua päätetään pk-yrityksessä ryhtyä kehittämään, hän jatkaa. – Laadunhallinta tai laatujärjestelmän kehittäminen ei tarkoita mitään joutavanpäiväistä puuhastelua tai byrokraattista dokumenointia organisaatiossa, tai pelkästään tuotteen kehittämistä. Laadun kehittäminen on koko yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa, painottaa Taito Kurvinen. – Pyrimme koulutuksissamme ja konsultoinneissamme jakamaan tätä viestiä erityisesti pk-yrityksiin: vielä nykyisinkin uskotaan turhaan siihen, että kun tuote on hyvä, se riittää. Mutta asiakkaan kannalta laatu ei koske vain tuotteen ominaisuuksia, vaan se on koko palvelun laadusta ja yrityksestä saatu kokonaisvaltainen kokemus, sujuiko kaikki hyvin vai oliko kokemus huono, Kantola jatkaa. – Jos asiakas kokee, että kokonaispalvelu oli huonoa, se on asiakkaan kokemuksena totta, mistä tahansa sitten lopulta olikin kysymys. Yrityksen liiketoiminnan laadun kehittäminen kokonaisuutena voi onnistua monellakin tavalla. Esimerkiksi ISO-standardien noudattaminen ja soveltaminen merkitsevät ennen kaikkea koko liiketoiminnan kehittämistä. ISO-sertifikaatin tai oman laatujärjestelmän kehittämisen ei Pekka Kantolan mukaan kuitenkaan tarvitse lähteä siitä, että kaikki on uudistettava nyt ja heti. – Kannattaa aloittaa siitä, mikä yritykselle itselleen on tärkeintä ja ryhtyä parantamaan sitä, vaikka vain pienin askelin. Uusien kansainvälisten ISO-standardien perusperiaate on jatkuvan parantamisen periaate. Vaatimusten täyttäminen tulkitaan yrityksen kokoon, liiketoimintaan ja kypsyyteen suhteutettuna, hän muistuttaa. – Tässä on tarjolla erittäin hyvä viitekehys kehittää omaa liiketoimintaa, erottua kilpailijoista ja luoda itselleen pitkäjänteistä kilpailukykyä, kannattavuutta ja kasvua, Taito Kurvi-

Vahva, laaja businessverkosto

– Koko liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen johtavan prosessin aloittamiseen tarvitaan usein ulkopuolista asiantuntijaa avaamaan silmät, varsinkin pk-yrityksissä, joiden omaan organisaatioon ei yleensä kuulu sisäisen kehittämisen ammattilaisia, sanovat Pekka Kantola ja Taito Kurvinen.

nen katsoo. ISO-standardien kansainvälisen viitekehyksen soveltaminen on käytännönläheistä liiketoiminnan parantamista, eikä sen tavoitteena tarvitse välttämättä olla sertifikaatin hankkiminen. Sertifioinnin voi hakea vaikka siinä ohessa, jos kilpailutilanne sitä edellyttää. – Mutta jos sertifiointiin erityisesti tähtää, kannattaa varmistaa, että sen myöntäjä on kansainvälisesti akkredioitu toimija. Suomessa vain Finasin akkreditoimat sertifiointielimet voivat antaa virallisen kansainvälisesti pätevän ISO 9000-sarjan sertifioinnin, Pekka Kantola muistuttaa.

Ulkopuolisen näkemyksestä paljon hyötyä

– Mutta uudenlaisen kehityskulun aloittamiseen tarvitaan usein ulkopuolista asiantuntijaa avaamaan silmät. Satsaus on hyödyllinen ja varmasti hintansa väärti, ylikin. Yrityksen organisaatio on saatava koottua yhteen ja luotua kaikille yhteinen kehittämistehtävä. Omin voimin pk-yrityksessä voi olla vaikeaa saada käyntiin sellaista kehittämistyötä, johon jokainen voi innolla sitoutua, koska omia sisäiseen kehittämiseen erikoistuneita ammattilaisia ei yrityksessä ole, Kantola toteaa. OBN eli Oulu Business Networks tarjoaa apua yrityksille niiden liiketoiminnan kehittämisessä. w– Asiantuntijamme auttavat analysoimaan yrityksen toiminnan eri sektoreita, tuotanto-, myynti- ja toimitusketjujen eri vaiheita, selvittämään asiakaskokemuksia, ja näin huomaamaan ne kokonaispalvelun laatua heikentävät kapeikot, jotka ensi tilassa on korjattava, Kur-

vinen jatkaa. Asiakkaan kokemus palvelusta voi olla kokonaisvaltainen pettymys, vaikka korkealaatuinen tuote olisikin valmistunut ajallaan, mutta esimerkiksi toimitusvarmuudessa pettää vain niin pieni asia kuin lähetyslistan puutteelliset ohjeet tai lavan vienti väärälle portille. Toistuuko tämä virhe usein, miten voidaan varmistua, että ongelmaan keksitään ratkaisu ja sitä noudatetaan systemaattisesti. – Toisaalta paraskaan tuote ei myy, elleivät asiakkaat tiedä siitä mitään. Liiketoiminnassa on kyse kokonaislaadusta, johon kuuluu myös markkinointi ja myynti, siis kaikki liiketoimintaan kuuluvat osat. Siksi kehittämisestä on onnis­ tuttava luomaan yritykseen jatkuva prosessi, toimintamalli, jonka avulla yritys pysyy kilpailukykyisenä ja pystyy parantamaan asemiaan, Kantola tiivistää.

Kipupisteet etsitään ja korjataan

OBN osallistuu myös starttirahalausuntojen laatimiseen ELY-keskusten pyynnöstä. – Samalla kerromme yrittäjäksi aikoville ja alkuvaiheessa oleville yrityksille, mitä pitää ottaa huomioon kun yritystä ryhdytään perustamaan ja yritetään saada se kasvuun, ja miten voi välttää pahimmat karikot, Kantola kertoo. – Kun yritys on päässyt toiminnassaan jo alkuun, laadun kehittäminen muuttuu paljon monisyisemmäksi. Kipupisteet voivat olla esimerkiksi prosessien kyvykkyydessä: onko osattu hahmottaa, että yrityksessä on toistuvia prosesseja, joita voi kehittää, vai edetäänkö aina niin kuin yhden tulipalon sam-

mutus kerrallaan. Kasvuyrityksen kipupisteet voivat Kantolan mukaan syntyä organisaatioon myös silloin, kun se kasvaa nopeasti. – Kymmenen henkeä on yleensä se määrä, jolloin yrityksessä on pakko tavalla tai toisella organisoitua. Paletti ei pysy kasassa enää yhdellä ihmisellä. Perustaja, omistaja, toimitusjohtaja saattaa haluta pitää kaikki langat itsellään, mutta siihen ei vaan aika riitä eikä siihen pysty. – On muodostettava orga­ nisaatio, jossa on eri vastuualueita, ja ihmisille annetaan myös valtuudet kehittää omaa vastuualuettaan. Silloin yrityksellä on mahdollisuudet kasvaa kannattavasti, eikä se kompastu omiin jalkoihinsa.

Konsulttiyhtiöt kilpailutetaan

ELY on jo pitkään tarjonnut yrityksille kehittämispalveluita. Tuotteistetut asiantuntija­ palvelut korvattiin vuonna 2015 uudella järjestelmällä. ELY:n Yritysten kehittämispalveluiden kokonaisuuteen kuuluu nyt 1–2 päivän kestoinen analyysipalvelu sekä konsultointipalvelua usealta eri aihe-alueilta. Konsultointioikeudet kilpailutetaan valtakunnallisesti alan toimijoiden kesken. – OBN sai jo ensimmäisellä kierroksella oikeudet ainoana Pohjois-Suomessa ELY:n kehittämispalveluiden kaikkien silloisten seitsemän osa-alueen konsultointiin. Nyt emme ole ainoa toimija Pohjois-Suomessa, mutta meillä on oikeudet edelleen kaikkiin osa-alueisiin, Pekka Kantola kertoo. Analyysipäivän lisäksi tarjolla on liiketoiminnan kehittämisen konsultointia kasvun ja uudistumisen, tuottavuuden ja talouden, markkinoinnin ja asiakkuuksien alalla. Lisäksi konsultoidaan johta-

misen ja henkilöstön toimintaa sekä innovaatioiden kaupallistamista. Laadunhallinnan kehittäminen asiakasyrityksessä sopii hyvin näihin palveluihin. – Kun puhutaan laadun tai toiminnan kehittämisestä, yleinen myytti on, että sen konsultointi on kallista. Se ei ole totta. ELY:n tarjoamassa instrumentissa kehittämisen konsultointi maksaa yritykselle vain 300 euroa päivä, hän sanoo. ELYn maksaa tukea minimissään kahdelle konsultointipäivälle, maksimissaan seitsemän päivän jaksolle. Jaksoja voi olla useita: tuettuja konsultointipäiviä voi olla kolmen vuoden aikana yhteensä 15. – OBN:n tehtävänä on saada asiakasyrityksen koko orga-

Oulun B&N Yhtiöt Oy (Oulu Business Networks) on oululainen liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijayritys. – Kehitämme yritysten liiketoimintaa monipuolisesti ja autamme yrittäjäksi aikovia liike-, tuote- ja palveluideoiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toimintaamme kuvaa tiivis asiakasyhteistyö sekä joustava verkottuminen eri toimijoiden kesken, Pekka Kantola ja Toivo Kurvinen kuvailevat. Yhtiö on perustettu 15 vuotta sitten. Vuonna 2008 omistuspohja laajeni, jolloin myös Kantola ja Kurvinen tulivat mukaan. Kymmenen vuotta tulee yrittäjäuraa tässä yrityksessä molemmilla täyteen. – Tällä hetkellä mukana on kuusi osakasta, jotka kaikki toimivat yrityksessä. Lisäksi meillä on alihankkijoina verkosto­ asiantuntijoita, koko maassa yhteensä neljä. Olemme myös verkostoituneet monien asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Verkostoitumisen ja yhteistyökumppaneiden ansiosta kokonaisuutemme pystyy tarjoamaan asiakkaalle aina sellaista palvelua, mitä hän tarvitsee. Koko organisaatiomme toimijat ovat suorittaneet alaltaan korkeakoulutasoisen tutkinnon, he kertovat.

INFO

Torikatu 23, 5. krs, 90100 OULU info@obn.fi Puh. 08 335 626

www.obn.fi Yrityspalveluihimme kuuluvat muun muassa strategian ja liiketoiminnan kehittäminen, johtamisjärjestelmät, laadunhallinta ja toimintajärjestelmät, palveluliiketoiminta, innovaatioiden kaupallistaminen sekä erilaiset tutkimukset ja selvitykset


12 • YRITYSSANOMAT

Uusi standardi to ”Omaan osaketoimitilaan kuuluu nyt omat pihat!”

Tervetuloa nauttimaan merellisestä tunnelmasta Ravintola Nallikariin!

RUSKO BUSINESS PARK 3

luo aivan uudenlaisen konseptin ”toimitilarivitalon” toteutukseen. Kiinteistöyhtiön koko rakennustontti on hyötykäytössä: etupihalle on sovitettu jokaiseen osakkeeseen kuuluva erillinen moduulitila tarvikkeiden pitkäaikaiseenkin säilytykseen esimerkiksi konteissa, ja takapihalle tulee oman osakkeen levyinen oma aidattu piha, jota voi käyttää valmistustarvikkeiden tai valmiiden tuotteiden välilanssina tai vaikkapa happihyppelyyn. – Tämä innovaatio toteutetaan Oulussa kaiketi ensimmäistä kertaa, sanoo kiinteistökehityspäällikkö Erkki Lähtevänoja Terwa Kiinteistökehitys Oy:stä. Hän ei muista havainneensa mallia missään koskaan ennen toteutetun. Lähtevänojan mukaan uuden konseptin on mahdollistanut Oulussa hyvä yhteistyö rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa. Rusko Business Park 3 rakennetaan Oulun Ruskoon osoitteeseen Liusketie 3.

Suunniteltu pk-yritysten mittoihin – Rusko Business Park 3:een tulee tarjolle todellakin aitoja yrityksen toimitiloja. Rakennuksessa on kehitetty myös sisätilaratkaisuja, mutta merkittävintä uudessa konseptissamme on se, että koko tontti on saatu osakkaiden yksityiseen käyttöön käytännössä sataprosenttisesti, Erkki Lähtevänoja toteaa. Konseptin mukaiset piha-alueet pysyvät myös järjestyksessä ja siisteinä, koska jokainen osakas vastaa juuri omasta alueestaan. – Yhtiön osakkaat maksavat osakekiinteistöissä aina kiinteistöveroa ja tontinvuokraa osana yhtiövastikettaan, vaikka osa tontista jäisikin käyttämättömäksi esimerkiksi suoja-alueena. Rusko Business Park 3:ssa osakkeenomistajat eivät joudu maksamaan tyhjistä neliöistä, sillä joka ainoa neliömetri tontista saadaan hyötykäyttöön. – Sekä etu- että takapihan omat moduulitilat ovat osakkaan ikiomia piha-alueita, Lähtevänoja vahvistaa. Myös rakennuksen julkisivun värimaailmaa on kehitetty. Toi-

Osaa auttaa Opi ensiapua kurssilla Lisätietoa: Suomen Punaisen Ristin lähin piiritoimisto tai 020 701 2376 (arkisin klo 9-16, matka puhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min)

punainenristi.fi/opi-ensiapua

SPR_Osaa_auttaa_eri_kokoja.indd 3

02/06/2017 9.56

sessa kerroksessa on ikkunat, joten myös parvien toimitilat ovat valoisat. – Olemme luoneet Business Park -konseptimme nimenomaan pienille ja keskisuurille yrityksille. Pk-yritysten toimitilojen käyttötarve jakautuu yleensä siten, että runsas kaksi kolmasosaa tilasta tarvitaan tuotannolliseen toimintaan ja vajaa kolmannes käytetään toimistoja sosiaalitiloihin. Business Parkeissa tilat on rytmitetty juuri tämän yleistarpeen mukaisesti.

Rakennuttaja ja kaupunki yhtä mieltä toimivuudesta

Terwa Kiinteistökehitys Oy:n ja Oulun Rakennusvalvonnan yhteisessä suunnittelun aloituskokouksessa huhtikuussa kaupungin edustajat kiittivät Liusketie 3:n tontin erinomaista hallintaa. Erityistä huomiota sai pihan käyttö. Erkki Lähtevänojan mukaan teollisuusrakentamisessa onkin nyt ensimmäistä kertaa tuotu asunto-osakemainen ajatte-


YRITYSSANOMAT • 13

oimitilaosakkeiden rakentamiseen Mitoitus pikkukonttien mukaisesti

Etupihan reuna-alue on jaettu moduuleihin. Pihamoduuleihin kuuluvat parkkiruudut sekä varastointi- ja säilytyspiha. – Tilaan sopii mainiosti esimerkiksi neljä konttia, kuormaautoja tai muuta tilaa vievää tarpeistoa, Erkki Lähtevänoja jatkaa. Takapihalla sijaitseva tonttiin kuuluva kuuden metrin suojavyöhyke on otettu hyötykäyttöön rakennusmääräysten sallimalla tavalla: oman osakkeen levyistä pihaa voi kaavan mukaan käyttää osakkeen käyttötarkoituksen mukaan. – Etupihan liikennöintialue on 16,5 metrin levyinen mahdollistaen sujuvan ja turvallisen pihalogistiikan. Korkeista ja leveistä nosto-ovista sopii ajamaan sisään isonkin auton lastauksia varten. Ovien sijoitus on hänen mukaansa suunniteltu tarkasti: sisäpuolelle mahtuu sijoittamaan trukkilavoja siten, että ne eivät rajoita kulkuväylää.

Rusko Business Park 3:n jokaiseen osakemoduuliin kuuluu varastointiin sopivan etupiha-alueen lisäksi rakennuksen takana oman osakkeen levyinen suojaisasti aidattu ulkopiha. – Rusko Business Park 3:ssa saa toimitilaosakkeen omalla pihalla, Erkki Lähtevänoja luonnehtii.

lu myös pihankäyttöön. – Juuri tämän ajatuksen mukaisesti jokaisella huoneistolla on täysin omaan käyttöön varatut, rajatut piha-alueensa. – Asiakaskuntaamme kuuluu paljon yrittäjiä, jotka tarvitsevat säilytykseen kontteja ja tavaroiden kuljettamiseen pakettiautoja ja peräkärryjä. Jos niille ei ole toimitilan tontilla omaa merkittyä paikkaa, piha on epäkäytännöllinen ja turvaton. Tätä ongelmaa Rusko Business Park 3:ssa ei ole, hän sanoo. – Pk-yrityksen toimintaan oleellisesti liittyville hyödykkeille kuten konteille, säiliöille, valmistuksessa käytettäville laitteille ja tarvikkeille on nyt varattuna osakkaalle ikioma pihatila parkkiruutujen jatkeena, uuden Rusko Business Park 3 -konseptimme mukaisesti, kertoo kiinteistökehityspäällikkö Erkki Lähtevänoja (vas.) Terwa Kiinteistökehitys Oy:stä. Myös takapiha tulee osakkaiden hyötykäyttöön. Toimitusjohtaja Raimo Pahkala lisää, että Oulun kaupungin rakennusvalvonnan edustajien kanssa käydyn suunnittelukokouksen mukaan konsepti sopisi kaupungin uudeksi toimitilarakentamista ohjaavaksi pihankäytön standardiksi.

Toimitilamoduuleita voi yhdistää

– Tavallisissa varastokäyttöön tarkoitetuissa halliosakkeissa yläpohjan palo-osastointi on tyypillisesti 400 neliötä, joten samaan palo-osastoon sisältyy hyvin erityyppisiä tiloja, Erkki Lähtevänoja toteaa. – Rusko Business Parkissa jokainen toimitilaosake on aina palo-osastoitu erikseen, jolloin tilan omistaja voi olla varma oikeudestaan harjoittaa elinkeinotoimintaa huoneistossaa, hän muistuttaa. – Toimitiloja yhdistämällä kokonaispinta-alaa voidaan kasvattaa tarpeen mukaan. Erillinen palo-osastointi takaa, että myös yhdistettyä toimitilaa voidaan jakaa ja käyttötarkoitusta vaihtaa yrityksen kehittyessä tai osakkeen myynnin yhteydessä. Jokaisessa hallissa on myös öljyn ja hiekan erotuskaivot. – Jos asiakas esimerkiksi ostaa kahdesta moduulista yhdistettävän isomman tilan, toimisto- ja sosiaalisia tiloja ei yleensä tarvita kahta. Toimistoa ja sosiaalisia tiloja voi kuitenkin myöhemmin itse laajentaa. LVIStekniset valmiudet ovat rakenteessa aina mukana, samoin betonivaluun sijoitettavat viemärit, Lähtevänoja jatkaa. – Osakkeet mukautuvat aina yrityksen kehityksen ja kulloisenkin käyttötarpeen mukaan. – Jokainen osake on täysin

itsenäinen, niin lämmityksen, sähkön kuin veden käytön suhteen. – Toimitilaosaketta ostaessa kannattaisikin varmistautua siitä, millainen on koko rakennuksen sähköliittymä, kuinka suureen yhteiskulutukseen se riittää, ja ovatko kaapeloinnit riittävät, Erkki Lähtevänoja suosittelee. – Olemme siirtyneet Business Parkeissamme maalämpöön. Maalämpö on kilpailukykyinen energiamuoto, ja se mahdollistaa tiloihin kesäisin optiona jäähdytyksen. Myös maalämmön kulutuksen seuranta on huoneistokohtainen, joten kussakin osakkeessa maksetaan vain omien tilojen lämmityksestä. Rusko Business Park 3:n rakentamisen suunnittelutyö on meneillään. – Tähtäämme siihen, että rakentamispäätös tehdään kesäkuussa ja rakennustyöt alkavat loppukesästä. – Nyt on esisopimusten aika. Huoneistoja on jo varattu. Suunnitelmien mukaan osakkeet voi ottaa käyttöönsä keväällä 2019, Lähtevänoja sanoo.

Terwatoimitilakonsepti

Uuden Terwa-toimitilakonseptin on kehittänyt oululainen Terwa Kiinteistökehitys Oy. – Olemme jalostaneet tämän toimitilaratkaisun erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja niiden omistajille sopivaksi, Erkki Lähtevänoja toteaa. – Rusko Business Park 3:ssa sijoitetaan omaan toimitilaan. Valtaosa rahoituksesta saadaan nykyisestä ulosliputettavasta vuokrasta. Terwa-toimitiloissa on turvallinen ja toimiva omistamisen ja rahoituksen malli. Kohteessa on valmis yhtiölaina, jonka lyhennys on pääsääntöisesti verovähennyskelpoinen. – Omaksi ostamisen kuukausibudjetti on usein samassa tasossa kuin nykyisen tilan kuukausivuokra. Omarahoitusosuus 120 neliön osakkeessa on käytetyn pakettiauton luokkaa, Lähtevänoja kuvailee. – Toimitilakulut muuttuvat sijoitukseksi kiinteistöön, joustavalla tavalla, vähittäin kuukausittaisen vuokranmaksun kokoisina erinä, on kuin ostaisi asunnon rivitalosta, hän sanoo. Rusko Business Park 3:n tontti sijaitsee Liusketie 3:ssa, kasvavan Ruskonniityn teollisuusalueen keskiössä. Alueelta pääsee uutta yhdystietä pitkin suoraan Konetielle. Oulun keskustaan Ruskonniitystä on 4,5 kilometriä.

PENTTI KIVIRANTA


14 • YRITYSSANOMAT

Teknopark 1

Teknoparkissa voit yhdistää yrityksesi tuotanto-, varastoja toimistotilat yhteen ja samaan tilaan edullisesti, testatulla Temotek Park-konseptilla toteutettuna. Huippupaikalla, kattavien palveluiden lähellä sijaitsevat toimitilat on varustettu kaukolämmöllä ja ne räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan.

Elektroniikkatie 24, 90580 Oulu Miksi maksaa vuokraa, kun voisit ostaa toimitilat omaksesi jopa vuokrakuluja edullisemmin?

Kaikki tilat kohta varattu. Toimi nopeasti! Koot 110 – 351 m

2

Myyntihinta

Velaton hinta

alkaen 35 970 €

alkaen 119 900 €

temotek.fi/yrityksille

TEMOTEK-TOIMITILAN SINULLE VÄLITTÄÄ Marko Kallunki p. 050 313 5709, marko.kallunki@temotek.fi

Elämänlaatua rakentamassa

TARRAT JOTKA PYSYVÄT

BRADY BMP 61 Markkinoiden monipuolisin, helppokäyttöinen ja kestävä tarratulostin, jolla tulostat kaikki SÄHKÖ,- TELE- JA DATAASENNUSTEN MERKINNÄT sekä tyyppikilpimateriaalit ja turvatarrat suoraan asennuspaikalla. BRADY BBP33 KESTÄVÄ TARRATULOSTIN teollisuuden, sähköasennusten, laitosten, tuotannon ja kaupan vaativiin sovelluksiin.

Tule tapaamaan

Tele-Exxi | ASIANTUNTIJA | (09) 350 5530 | www.exxi.fi

23.-24.05.2018 | OULU

Olemme mukana!

meitä osastolle E2


YRITYSSANOMAT • 15

KORTTELIKAPAKOIDEN

KUNINGAS

Sarkka, legendaarinen 77-vuotias korttelikapakoiden seniori. Yhä vetreässä kunnossa ja valmiina palvelemaan joka päivä aamu yheksästä alkaen! •••

Ö T S ILÖ

K N E H

& Ö T S I R Ä P YM

HENKILÖSTÖ&YMPÄRISTÖ PUHEENAIHEINA ZEMPPI AREENASSA Suomen yrityselämässä tämän hetken vaikuttavimmat puhujat saapuvat Business in Future -tapahtumaan Zemppi Areenalle perjantaina 7.9.2018. • Opiskelijalippu: 29€ (sis. alv:n) • Normaalilippu: 49€ (sis. alv:n) • VIP-lippu: 125€ (+ alv.) LIPUT: TICKETMASTER.FI tai 0600 10 800 (1,98€/min+pvm) ja Zemppi Areenan kioski (2. krs) Yritysliput ja ryhmät: Puh. 0400 274 393, bif@zemppiareena.fi Lisätiedot tapahtumasta zemppiareena.fi/bif

Tervetuloa! Sarkan karaokeillat to–su Avoinna ma–ke 9–02 to–su 9–03(04) Valkealinna Hallituskatu 13–17, Oulu (08) 311 5936


16 • YRITYSSANOMAT

Kaksi Suomen johtavaa kattoalan brändiä yhdistyvät SUOMEN JOHTAVA kattoremontteja tekevä yritys Hämeen Laaturemontti tunnetaan tästä lähtien nimellä Vesivek. Brändiuudistuksella haetaan vahvaa kasvua ja entistä parempaa asiakaskokemusta. Hämeen Laaturemontin tuotteet ja palvelut tunnetaan jatkossa yhteisellä nimellä Vesivek, kun aikaisemmin erillisinä brändeinä toimineet Hämeen Laaturemontti ja Vesivek yhdistyvät Vesivek-brändin alle. – Haluamme, että asiakas löytää entistä helpommin kaikki kattoremontteihin, ränneihin ja kattoturvaan liittyvät tuotteet ja palvelut yhden brändin alta. Kaikki Vesivekin tuotteet ovat sataprosenttisesti suomalaisia ja ne toimitetaan asiakkaalle suoraan meidän tehtaalta, ilman välikäsiä. Tämä on asiak­kaalle iso etu, sanoo Hämeen Laaturemontin vuonna 1993 perustanut toimitusjohtaja Kimmo Riihimäki. Riihimäki on tunnettu alan uudistamisesta. 2000-luvun alussa Hämeen Laaturemontti mullisti kattoremontoinnin nosturitekniikalla, jonka ansiosta kattoremontit valmistuvat jopa

– Hämeen Laaturemontin ja Vesivekin brändiuudistus on unelmieni täyttymys, sanoo Hämeen Laaturemontin vuonna 1993 perustanut Kimmo Riihimäki. Hänen oma uransa käynnistyi kesätöillä Vesivekissä. – Vesivek on yritys, jossa tunsin jo 15-vuotiaana olevani kuin kotonani. Olen kuljettanut kaikki aikoinani Vesivekillä oppimani asiat työkulttuurista, arvoista ja johtamisesta kaikki nämä vuodet mukanani.

kahdessa päivässä. Nyt uutta tehokkuutta haetaan kokoamalla kattotuotteet ja -palvelut saman brändin alle.

– Uudella yritysilmeellä halutaan viestiä entistä selvemmin Vesivekin palvelu- ja tuotevalikoimasta, hän sanoo.

– Rakennusbuumi on tällä hetkellä kova ja näkymät erittäin valoisat lähitulevaisuudelle. Kasvua siivittämään tarvit-

semme jatkuvasti lisää osaavaa työvoimaa. Tänä vuonna ylitämme 100 miljoonan euron rajan liikevaihdossa. Tähän osviittaa antavat jo nyt tiedossa olevat laajennukset. Toiminta laajenee kattopuolelle ainakin Lohjalla, Nastolassa, Kuopiossa, Mikkelissä sekä toiseen toimipisteeseen Ruotsissa, Kimmo Riihimäki kertoo. Yli 560 henkilöä työllistävä ja 87 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävä markkinajohtaja uudistaa nyt alan käytäntöjä. Kuluvan vuoden alusta yritys on muuttanut toimintamallejaan niin, että nosturiavusteiseen asentamiseen on yhdistetty

talon ympäri kiertävät telineet. Turvallisuutta silmällä pitäen tehty ratkaisu on sellainen, jonka uskotaan yleistyvän jatkossa myös muiden toimijoiden työmaalla. – Olemme aiemminkin onnistuneet kirittämään koko alaa uusien asennusmalliemme kautta. Nyt haluamme kiinnittää huomion työntekijöiden turvallisuuteen, sanoo Riihimäki. Riihimäen oma ura käynnistyi kesätöillä Vesivekissä. Paluu juurille Vesivekin nimen alle on paitsi liiketoiminnallisesti strateginen ratkaisu, myös tunneasia hänelle itselleen. – Vesivek on yritys, jossa tunsin jo 15-vuotiaana olevani kuin kotonani. Olen kuljettanut kaikki aikoinani Vesivekillä oppimani asiat työkulttuurista, arvoista ja johtamisesta viimeiset 25 vuotta mukanani. Tämä brändiuudistus on unelmieni täyttymys, Kimmo Riihimäki tunnustaa.. Vesivek on Suomen johtava kattoremonttien toteuttaja. Kattosaneerausasiakkaanamme on vuosittain yli 5000 pien- ja rivitalokiinteistöä ympäri Suomea. Kattoremonttien lisäksi Vesivek valmistaa, asentaa ja myy vuosittain yli 15000 sadevesijärjestelmää ja kattoturvatuotetta. Keväällä 2016 konserni perusti Ruotsiin tytäryhtiön, joka tekee kattoremontteja Suur-Tukholman alueella Nordisk TakExpress -brändillä. Konsernin edellisen tilikauden liikevaihto oli noin 87 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa on lähes 600 työntekijää. Omistajina ovat kotimaisen pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto ja konsernin avainhenkilöt.

Laadukkaat, kustannustehokkaat ja luotettavat puhtauspalvelut. ToimiTila- ja kiinTeisTösiivous

Toimitilojen siisteys on tärkeä osa yrityskuvaa. Siisteys lisää myös työtehoa ja parantaa työhyvinvointia. Asuinkiinteistöjen pitäminen puhtaana lisää puolestaan asumisen viihtyvyyttä ja varmistaa kiinteistöjen arvon säilymisen. Meranti on toimitila- ja kiinteistösiivouksen vankka asiantuntija.

Rakennussiivous

Puhtauden- ja pölynhallinta kohentaa rakentamisen laatua, varmistaa rakentajien ja tilojen käyttäjien hyvinvoinnin sekä pitää valmiin rakennuksen terveenä. Meranti osaa rakennussiivouksen kaikki vaiheet.

eRikoispalveluT

Laaja valikoima puhtauspalveluja erityistarpeisiin kuten graffitien poisto, lattioiden pinnoittaminen, yläpölyjen poisto sekä rakennusten kattojen, julkisivujen ja korkealla olevien ikkunoiden pesu.

koTipalveluT

Elementtisaumaukset ja kokonaisvaltaiset palokatkotyöt.

Dr. Schutz kunnostaa ja hoitaa lattiat

Tutustu lisää osoitteessa: www.uspsaumaus.fi

Kodin siivoaminen on luottamustehtävä, jonka Meranti hoitaa viimeisen päälle huolellisesti. Siivouksen teettäminen ammattilaisilla säästää aikaa ja vaivaa, eikä käy kukkaron päälle. Ä! NETELM

UUSI ME

Dr. Schutzin PU Sealer -pinnoite korjaa tehokkaasti kaikki kulumat, naarmut ja värjäytymät. Se tekee vanhasta lattiasta kuin uuden – vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Pinnoitteen avulla voi vaihtaa lattian väriä ja tehdä siihen erilaisia kuvioita.

P. 020 833 3150 • meranti@meranti.fi Meranti Siivouspalvelut Haaransuonkuja 10, 90240 OULU

TUTUSTU TARKEMMIN – www.meranti.fi

Jukka Liukkonen Puh. 044 322 7532 jukka@uspsaumaus.fi

Simo Lehtomäki Puh. 040 583 9489 simo@uspsaumaus.fi

fb.com/USPsaumaa | www.uspsaumaus.fi


YRITYSSANOMAT • 17

Raahentie 57 91900 Liminka

Avoinna joka päivä 9-20, 08 382 966 myös sunnuntaisin. 045 1421419 Tervetuloa! liminganviherkeskus.com

Hiltusen�e 27


18 • YRITYSSANOMAT

350 NÄY TTEILLEASETTAJAA NÄE KONEET JA L AITTEET KOKEILE KÄY TÄNNÖSSÄ

TEOLLISUUDEN TEKIJÄ:

- VOITA KILPAILU POTE.FI/KILPAILU

ISÄNTÄNÄ

MATO VALTONEN TO 24.5. KATSAUS KAIVOS- JA METALLITEOLLISUUDEN HANKKEISIIN TÄRKEIMMÄT

PÄÄTTÄJÄT

TEOLLISUUDEN SUURTAPAHTUMA

KE 23.5.

2 3 . –2 4 . 5 . 2 0 1 8 , O U L U

SUURHANKKEISTA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA

KUL JETUSJA LOGISTIIKKA -ALUE

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA UUSIA RATKAISUJA YLI TOIMIALARAJOJEN.

KE 23.5. POHJOINEN TEOLLISUUS -KONGRESSI

Pohjois-Suomen suurimmassa teollisuustapahtumassa pohjoista elinvoimaa rakentavat yhdessä alueen merkittävimmät tekijät teollisuuden eri toimialoilta. Pohjoinen Teollisuus 2018 on tapahtuma täynnä ammattilaisia, asiantuntijapuheenvuoroja sekä ajankohtaisimpia teollisuuden hankkeita, tuotteita ja ratkaisuja. Tervetuloa!

Lataa ilmainen pääsylippusi teollisuuden suurtapahtumaan!

KATSO KOKO MESSUOHJELMA

POTE.FI/ OHJELMA

pote.fi/liput

Pääyhteistyökumppani

Kuljetus- ja logistiikka -alueen kumppani

Järjestäjä

Yhteistyössä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry | Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen Kaivosvastuu | BusinessOulu | Oulun Kauppakamari | Business Sweden Turvapuisto Pohjois-Suomi | SMSY PIPO ry | Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

B2B MATCHMAKING


YRITYSSANOMAT • 19

Limingan Viherkeskuksen uusi puutarhuri jatkaa ekologista linjaa Lapinkankaalla

– LIMINGAN VIHERKESKUS

on myös työpaikkana yrittäjälle itselleenkin kiva. Asiakkaita on mukava palvella hyvin. Puutarhamme on kaiken kattava: täältä saa kaiken mitä tarvitaan, vaikka aloittaisi pihan laittamisen kokonaisuutena, ihan alusta asti, tuumaa Viherkeskuksen uusi puutarhuri Heli Kylli. Ekologista kasvua on vaalittu Limingan Viherkeskuksella jo vuosikymmeniä, ja Heli Kylli vakuuttaa jatkavansa samaa linjaa. Hän suunnittelee Viherkeskuksen toiminnan kehittämistä ympärivuotiseksi ja muun muassa taimiston laajentamista. Myös mikrolisäyslaboratorion perustaminen kuuluu tavoitteisiin. Ekologisuus, ekologinen kasvattaminen on puutarhuri Kyllin mukaan keskeisin Limingan Viherkeskuksen toimintaa ohjaava periaate: puutarhurin vaihdos ei vaikuta tähän linjanvalintaan. Ekologisen puutarhan Liminkaan perustanut Esko Niskanen jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa, jolloin omistajanvaihdoksesta sovittiin. – Jokainen kasvi on yksilö. Ensimmäisen kasvualustan ekologisuudella on kasvun liikkeellelähdölle ja kasvin myöhemmälle menestykselle erittäin suuri merkitys. Myös uusi kasvupaikka on muodostettava kullekin kasvilajille sopivaksi, mutta kun se valitaan ja rakennetaan oikein, kasvi viihtyy. – Neuvomme ja annamme ohjeita myös sopivaan istutukseen ja lannoittamiseen. Vastaamme mielellämme kaikkiin asiakkaiden kysymyksiin, Heli Kylli lupaa.

Ainoastaan orgaanisia lannoitteita

– Kun ensimmäisellä kasvupaikalla, kasvatuksen yhteydessä ei käytetä mitään kemiallisia aineita, vaan ainoastaan orgaanisia tuotteita, kasvi on terveempi ja vastustuskykyisempi kaikkia tauteja kohtaan, Heli Kylli kertoo. Hän vakuuttaa, että Limingan Viherkeskuksessa käytetään vain orgaanisesti syntynyttä ainesta lannoitteena, esimerkiksi eläinten lantaa ja kompostoituja viherkasveja. – Ensimmäisen kasvualustan merkitys on tärkeää myös hyötykasvien terveellisyyden kannalta. Omenat ja muut hedelmäpuut, marjapensaat, raparperit ja timjamit, lipstikat ovat kasvaneet täällä puhtaassa ympäristössä. – Ennen puutarhuriksi ryhtymistä olen kouluttautunut ravintoteknikoksi. Haluan kehittää Limingan Viherkeskuksessa erityisesti myös hyötykasvien osastoa ja kertoa asiakkaille, mikä on terveellistä ja hyvää syötävää. – Meillä myydään vain ekologisia lannoitteita, Heli Kylli lisää. – Niiden käyttö on turvallista myös lopullisella kasvu-

KUUKAUDEN YRITYS

Ekologinen kasvuun lähtö varmistaa menestyksen

lisesti kasvatettuja pistotaimia voisi myös laittaa vientiin, hän miettii.

Luonnollinen omistajanvaihdos

Limingan Viherkeskus jatkaa perinteistä ekologisen kasvattamisen linjaa uuden puutarhurinsa Heli Kyllin ekologisten periaatteiden mukaan. – Limingan Viherkeskus on täyden palvelun puutarha. Meiltä saa kaiken, mikä puutarhan ja pihan hoitoon ja perustamiseen liittyy, Kylli lupaa. – Niin puut, pensaat, perennat ja muut kukat, hyötykasvit, kuin myös tarvikkeet, mullat ja lannoitteet, valikoima on laaja, hän listaa. Luvassa on myös uusia aluevaltauksia.

paikalla. Kemiallisia lannoitteita voi erehtyä antamaan kasville liikaa, jolloin kasvi voi jopa menehtyä. Ekologisilla tuotteilla liikalannoitus on mahdotonta, koska kasvi voi käyttää orgaanista lantaa kulloinkin vain sen verran kuin tarvitsee, hän painottaa.

TEKSTI JA KUVAT PENTTI KIVIRANTA maa. Viherkeskuksen alueella on kasvanut täysimittaiseksi esimerkiksi lehmus, joka on kakkosvyöhykkeen kasvi. Myös japaninlehtikuusi menestyy täällä maahanistutettuna, vaikka Liminka on viitosvyöhykettä.

Harrastus innosti ammatinvaihtoon

– Tulin vielä viimeiseksikin harjoittelukaudeksi tänne ennen valmistumistani puutarhuriksi. Viime kesänä olin täällä sitten jo töissä. Silloin omistajanvaihdos alkoi olla selvä kumminkin päin, sekä Eskon että minun mielessä, joten tein töitä viime kesänä jo sellaisin silmin että jatkan täällä yrittäjänä, Heli Kylli kertoo. – Vaikka olin aiemmin kouluttautunutkin ihan eri alalle, olen aina harrastanut ryytimaan tekoa ja puutarhan hoitoa, pienestä pitäen, aina kun vaan on ollut pihaa tai maaplänttiä. Ala kiinnosti minua. Menin puutarhakouluun siksi, että kaikkea ei tarvitsisi omassa pihapiirissäkään opetella kantapään kautta. Innostus vaan kasvoi, joten päätin kokonaan vaihtaa ammattia ja siirtyä puutarha-alalle. Heli Kylli on toiminut pitkään Kempeleen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana. – 4Hyhdistyksen lapsi- ja nuorisotyö on nykyäänkin hyvin luonnon- ja maanläheistä toimintaa, vaikka porkkanapenkkien kasvatus onkin jäänyt vähemmälle, hän vertaa.

Viherkeskus jatkaa pitkää perinnettä

Valtakunnallisesti tunnettu puutarha Limingan Viherkeskuksella on vakiintunut, jopa valtakunnallinen asiakaskunta. Jo ennen omistajanvaihdosta parina kesänä Viherkeskuksella työskennellyt Heli Kylli tunnistaa useita asiakkaita, jotka ovat jo vuosikausien ajan pistäytyneet säännöllisesti Viherkeskuksessa esimerkiksi matkatessaan Etelä-Suomesta mökilleen pohjoiseen, myös paluumatkallaan. – Pohjois-Pohjanmaan alueelta täällä käydään kaukaakin, hän tietää. Limingan Viherkeskuksen sijanti on saavutettavuudeltaan suorastaan erinomainen, sillä sekä kasitie, Oulaisten tie että myös kolmen kilometrin päässä sijaitseva nelostien Haaransillan risteys tuovat kävijöitä paljon Liminkaa kauempaakin. Täyden valikoiman puutarha sijaitsee suoraan tien varressa. – Kaiken tähän alaan liittyvän saa halutessaan meiltä, niin leikkokukat, kesäkukat, perennat, niin pensaat kuin puutkin, ja samalla kaikki istutukseen sekä istutusten että pihan ja puutarhan hoidon tarvikkeet ja lannoitteet, Heli Kylli luettelee. – Monet asiakkaat ovat kertoneet, että yhdessä paikassa asiointi on heille mieluista, ei kulu aikaa ajelemiseen eri paikoissa, hän kertoo.

Omistajanvaihdos Limingan Viherkeskuksella toteutui puutarhan luonteen mukaisesti luonnollisella tavalla. Heli Kylli valitsi Kempeleen puutarhurikoulussa opiskellessaan Viherkeskuksen harjoittelupaikakseen vuonna 2016. – Jo silloin mietin puutarhayrittäjäksi ryhtymistä, varsinkin kun Esko Niskanen kertoi sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuudesta puutarhallaan, hän kertoo. – Asiakkaana olin käynyt täällä jo 25 vuotta, Heli Kylli naurahtaa. – Melkein joka kesä palasin tänne noutamaan pihallemme Ala-Temmekselle jotakin uutta. Huomasin, että täältä hankitut kukat, pensaat ja puut menestyvät paremmin kuin muualta ostetut. Kun menin kolmisen vuotta sitten puutarhakouluun, halusin tulla juuri tänne harjoittelemaan, tutustumaan tarkemmin siihen, miten täällä oikein toimitaan. – Jo ensimmäisenä kesänä ymmärsin, että syynä on sataprosenttisesti luonnollinen kasvuympäristö, nimenomaan lannoitteita myöten, hän kertoo. – Myös sijaintipaikan erikoisen hyvä mikroilmasto antaa kasveille voimaa. Kasvit saavat täällä todella vahvasti voi-

”Täyden palvelun puutarhasta vaikka kaikki samalla kerralla”

Heli Kylli lupaa kehittää muun muassa hyötykasvien valikoimaa ja tarjontaa. Amppelimansikka sopii hyötykasviksi pieneenkin tilaan.

Kukkapuoti ja mikrolisäyslaboratorio tavoitteina

Uusi puutarhuri Heli Kylli haluaa kehittää Limingan Viherkeskuksen toiminnan ympärivuotiseksi. – Pyrin pitämään valikoimat yhtä laajoina kuin tähän asti, mutta tietysti tuon mukaan jotain lisääkin. Teen pihasuunnitelmia asiakkaille talvisaikaan, kun kasvihuoneissa ei tapahdu niin paljon kuin keväällä ja kesällä. Kehitän myös leikkokukkapuolta. Tarkoitus on, että vuoden mittaan kiinniolokuukausia ei tulevaisuudessa olisi enää juurikaan, hän sanoo. Lähimpänä suunnitelmissa on avata taas kukkapuoti jou-

luksi, muutaman vuoden tauon jälkeen, ja kevätkausi aloitettaisiin jo ennen pääsiäistä kevään kukkien myynnillä. – Taimistopuolta kehitämme myös. Perheeni asuu Ala-Temmeksellä vanhalla maalaistilalla, joka sopii taimiston laajentamiseen, Heli Kylli paljastaa. – Limingan Viherkeskuksessa myydään vain seudun kasvualueille sopivia lajikkeita. Tarkoituksena on aloittaa AlaTemmeksellä myös oman mikrolisäyslaboratorion toiminta. – Mikrolisäystä tehdään koko Suomessa enää vain muutamassa paikassa, samoin taimistojen määrä on vähentynyt. Uskon markkinoiden kasvumahdollisuuksiin täällä Pohjois-Suomessa. Laadukkaita mikrolisäyksiä sekä pohjoisessa luonnol-

Limingan Viherkeskus jatkaa omalla tavallaan jo 1800-luvun lopulla Oulun Hietasaaressa alkanutta puutarhaperinnettä. Viherkeskuksen aiempi puutarhuri Esko Niskanen on toteuttanut Lapinkankaan kainalossa ekologista kasvatusta jo 1980-luvun alusta lähtien. Niskasella itsellään on kokemusta ekologisesta puutarhatoiminnasta jo 1950-luvulta lähtien, kun hän aloitti yhdeksänvuotiaana kesätöissä Otto Aleniuksen porkkanapenkin ruohimisella. Alenius puolestaan oli aloittanut puutarhurina Hietasaaressa 1900-luvun alussa, Hökkertin kasvihuoneilla, jotka oli rakennettu jo 1800-luvulla. Niskanen pääsi Aleniukselle vakituisiin töihin, mutta kaipasi pian itsenäiseen asemaan. Perustettuaan ensin oman puutarhansa Kastelliin Esko Niskanen hankki Aleniuksen Puutarhan hoitoonsa 1960-luvulla, Oton jäädessä eläkkeelle. Niskanen laajensi yritystoimintansa enoltaan ostamalleen pientilalle Liminkaan 1980-luvun alussa. Myöhemmin Aleniuksen Puutarha siirrettiin vel-

jentyttären omistukseen, ja Niskanen syventyi ekologisten periaatteiden toteuttamiseen Lapinkankaalla.

Suotuisa mikroilmasto

Esko Niskanen on laskenut puutarhan toiminnalle erityisen sopivalle Viherkeskuksen mikroilmastolle yhdeksi syyksi sen, että puutarha sijaitsee 35 kilometriä leveän ns. Muhoksen muodostelman itäreunalla, Lapinkankaan ja vajoaman rajalla eli laajan metsäisen seudun ja vajoaman alueelle syntyneen peltolakeuden välisessä rinteessä. Vajoama syntyi, kun alueen peruskallio putosi 1300 miljoonaa vuotta sitten kilometrin syvyyteen. Vajoamaan kerääntyi vähitellen sedimenttikiviä sekä savea, joka iskostui savikiveksi, ja niiden päälle kertyi monikymmenmetrinen ravinteikas maaperä. Savikivi sitoo tutkimusten mukaan lämpöenergiaa. – Energiaa voi päästä juuri vajoaman kallionreunaa myöten ylös, Esko Niskanen uskoo.


20 • YRITYSSANOMAT

Jouni Anttila, Projant Oy:

Tarvitsemme lisää osaajia Ouluun PROJANT Oy on myynnin ja markkinoinnin kumppani, joka työllistää tällä hetkellä noin 40 henkilöä toimipisteillään Ylivieskassa, Oulussa ja Helsingissä. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaiset ratkaisut markkinoinnin ja myynnin suunnittelusta toteuttamiseen sekä asiakaspalvelun tehostamiseen. – Jatkuvasti kasvavan toiminnan myötä etsimme lisää markkinoinnin ja myynnin taitajia yritykseemme ja nimenomaan Oulun toimipisteellemme, kertoo Projant Oy:n toimitusjohtaja Jouni Anttila. – Asiakkaita ja töitä meillä riittää, sillä tyytyväisten asiakkaiden suositellessa palveluitamme verkostoissaan kohtaamme palveluistamme kiinnostuneita asiakkaita koko ajan lisää, Anttila jatkaa. Projantin toiminta alkoi vuonna 2013. Yritys on kasvanut noin 60 % joka vuosi, ja henkilökunnan määrä on noussut samaan tahtiin. Yrityksen kotipaikka on Ylivieskassa, josta toiminta on laajentunut nopeasti koko maahan. – Tarve hyville työntekijöille on yrityksessä kova. Osaajia kaivataan niin asiakkaiden markkinoinnin kokonaisvaltaisessa strategisessa suunnittelussa, kuin myös käytännön tehtä-

vien toteutuksessa. Työpaikkoja on yrityksessä tarjolla laajalti eri tehtäviin. Meillä on töissä paljon mainonnan ja markkinoinnin osaajia, sisällöntuotannon taitajia, graafisia suunnittelijoita, verkkosivujen koodaajia sekä valokuvaajia ja videotuotannon ammattilaisia, Anttila kertoo. – Oulussa haemme osaajia niin asiakaspalveluun, verkkoja some-markkinointiin, markkinointiautomaation hallintaan, markkinoinnin strategiseen suunnitteluun, asiakaskontaktointiin kuin verkkosivujen ja -kauppojen toteutukseen suunnittelusta koodaukseen, Anttila luettelee. Jouni Anttila tunnustaa, että voimakkaan uusasiakashankinnan ohella Projantille on siirtynyt asiakkaita myös kilpailijoilta – etenkin BtoB-sektorilla. – Nämä asiakkaat ovat aiemmin käyttäneet myynnin ja markkinoinnin yhteistyökumppaneita, jotka ovat keskittyneet vain yhden sektorin tuntemiseen. Tyytymättömyyttä on koettu siitä, että kumppanit eivät ole ymmärtäneet, että kuluttajabisneksessä ja yritysbisneksessä on eroja, Anttila kuvailee. – Markkinointivälineiden lisäännyttyä viime vuosina rajulla vauhdilla yrittäjät ja myynnis-

tä vastaavat henkilöt ovat kieltämättä usein hämmennyksen tilassa siitä, mitä kanavaa kannattaa käyttää, ja miten markkinointiviestinsä voi kohdistaa heille sopivalle ostajaryhmälle, hän jatkaa. Projantin tavoitteena on etsiä kullekin toimialalle, yritykselle ja tuotteelle nykyisistä kanavista ja välineistä kulloinkin se sopivin, kohderyhmän mukaan. – Me emme missään nimessä ole minkään yhden kanavan sanansaattaja, vaan mielestämme tietyillä toimialoilla toiset kanavat ovat toimivampia kuin muut. Kanava on valittava tehtävän mukaan. – BtoB -kaupassa markkinoille tulo on erilainen prosessi kuin kuluttajakaupassa. Kohderyhmän mukaan esimerkiksi printti voi toimia toisella alalla paremmin, kuin taas toisella sähköinen media on tuottavampi ratkaisu. Varsinkin tuotteiden kaupallistamisessa ja uusasiakashankinnassa on aika jyrkkiäkin eroja BtoB- ja BtoC-sektoreiden välillä, hän kuvailee. – Meille on tärkeää antaa asiakkaallemme juuri hänen tarvitsemansa palvelut, kokonaisvaltaisesti, suunnittelusta toteutukseen. Tarjoamme yrityksille osaamista markkinoinnin ja myynnin strategiseen suun-

nitteluun ja johtamiseen. Teemme markkinointi- ja myyntisuunnitelmia ja asiakkaan tarpeen mukaan olemme mukana myös toteuttamassa projekteja. Huolehdimme siitä, että sovitut asiat toteutuvat yrityksen omassa käytännön työssä, Anttila kertoo yrityksen toiminnasta.

Tavoitteet korkealla, jalat maassa

Vaikka Projantin liikevaihto on kasvanut viiden toimintavuotensa aikana nopeaa tahtia, Jouni Anttila kokee yhtiön kehityksen olevan vasta alussa. – Haluamme kasvaa jalat maassa, mutta tavoitteemme ovat korkealla, hän sanoo. – Mutta hieman maltillisempikin kasvu jatkossa riittää, hän jatkaa hymyillen. Huhtikuun alussa tapahtuneen yritysjärjestelyn myötä Projant laajensi toimintaansa Helsinkiin ja vahvisti osaamistaan erityisesti sosiaalisen ja muun sähköisen median puolella. – Nyt etsimme lisää yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä Oulun seudulta. Kun joku kaipaa töitä, niin kannattaa olla meihin yhteydessä. Asiakkaam-

– Haemme Oulussa osaajia asiakaspalveluun, verkko- ja somemarkkinointiin, markkinointiautomaation hallintaan, markkinoinnin strategiseen suunnitteluun, asiakaskontaktointiin kuin verkkosivujen ja -kauppojen toteutukseen suunnittelusta koodaukseen, Jouni Anttila listaa.

me ovat vaativia, joten kokemus ja asenne ovat keskiössä työnhaussa, Anttila toteaa.

Suomen suurin verkkokauppa

Parhaillaan Projant tuottaa uutta, Suomen suurinta verkkokauppaa, joka julkaistaan netissä yleisölle ”kesän korvalla”, kuten Anttila muotoilee. Tähän verkkokauppaan on tulossa myyntiin yli 600 000 nimikettä. Tässä yhteistyössä Projantin verkostot ovat laajentuneet myös kansainvälisesti. – Projekti on ollut todella massiivinen, ja olemme päässeet tutustumaan globaalien verkkoalustojen toimintaan ja niiden koodeihin. Sivusto sisältää to-

della laajan tietokannan, joten sen koeajolle varaamme vielä aikaa, hän kertoo. Projant pyrkii hänen mukaansa rakentamaan toimintaansa jatkossakin niin, että se olisi yhä kokonaisvaltaisempi markkinoinnin ja myynnin yhteistyökumppani yrityksille. Projant on kuin markkinoinnin ja myynnin koelaboratorio. – Testaamme koko ajan eri markkinointivälineiden sopivuutta eri tavoitteisiin ja keräämme tietoa eri ostajaryhmien käyttäytymisestä. Näiden tulosten pohjalta mahdollistamme asiakkaillemme monipuoliset ja kokonaisvaltaisen palvelut markkinoinnin ja myynnin eri osa-alueilla, Jouni Anttila sanoo.

Meripohjola – tekijöiden verkosto 2015-2018 Meripohjola-hanke syntyi metalli- ja konepajateollisuuden uudistamisen tarpeesta. Hankkeen tavoitteena on ollut metalli- ja konepajateollisuuden ja muiden toimialaan kytkeytyvien, Meripohjolan alueella toimivien pk-yritysten uudistumisen edistäminen, kilpailukyvyn kasvattaminen sekä kansainvälistäminen.

Meripohjola Tekijöiden verkosto Meripohjola-kehitysyhteistyötoiminta on tavoittanut merkittävän määrän yrityksiä!

www.meripohjola.fi


YRITYSSANOMAT • 21

Laadulla on merkitystä!

Sisäilmaa voi parantaa erillisellä puhdistimella www.ktcgroup.fi

– Tavalliseen kotiin tai yritystilaan sijoitettava tehokaskin sisäilman puhdistin voi olla kooltaan näppärän pieni, Merja Askola-Pynnöniemi Suomen Ilmatar Oy:stä toteaa.

Ilmatar

Hajuhaitat, huonepöly, bakteerit ja pieneliöt voidaan suodattaa SUOMEN ILMATAR Oy:n yrittäjä Merja Askola-Pynnöniemen mukaan yksi ratkaisu sisäilmaongelmiin on hankkia tai vuokrata tehokas kotimainen sisäilmanpuhdistin. – Nykyaikainen, kotimainen ilmanpuhdistin poistaa hajuhaitat, suodattaa sisäilmasta huonepölyä ja pienhiukkasia ja siinä samalla tuhoaa esimerkiksi bakteerit, homeitiöt ja muut pieneliöt – sekä myös toksiinit, joita voi haihtua rakennusmateri-

kauppaa Lisää kannattavaa Oulu - Ylivieska - Helsinki

Lehdet: www.mediarautio.fi Videot: video.mediarautio.fi

aaleista, Merja Askola-Pynnöniemi kertoo. Myös yrityskäyttöön sopivien puhdistimien avulla saadaan hänen mukaansa huoneilma turvalliselle tasolle, kun mikrobitasot saadaan alemmaksi ja muun muassa allergiaa ja astmaa aiheuttavat pieneliöt vähentyvät. Puhtaan sisäilman ansiosta myös asumis- ja työviihtyvyys kasvaa. AirCleaner sisäilmanpuhdistimia käytetään myös hoivakodeissa puhdistamaan ilmaa ja poistamaan hajuja. – Ilmanpuhdistimien avulla saadaan asiakkaille raikkaampaa sisäilmaa, ja myös vierailijoiden käynnit ovat viihtyisämpiä, Askola-Pynnöniemi sanoo. – Sisäilmanpuhdistimia käytetään kouluissa, päiväkodeissa, kampaamoissa, terveyskeskuksissa, kodeissa, ravintoloissa, neuvottelutiloissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaikkialla. Kun sisäilman puhdistinta hankitaan, kannatta varmistua siitä, tuottaako puhdistin otsonia vai ei. – Myös kotimaisuus, aktiivihiilen määrä ja huollon toimivuus on valttia. Liian pieni aktiivihiilen määrä ei jaksa puhdistaa esim. VOC-kaasuja. Aktiivihiilen määrä on myös ominaisuus mikä vaikuttaa hintaan. Olemme saaneet asiakkailtamme positiivista palautetta koneiden tehokkuudesta ja siitä, kuinka heillä on sairastelu vähentynyt puhdistimien myötä, hän jatkaa. Suomen Ilmatar Oy:n valikoimiin kuuluu kaksi kotimaista sisäilmanpuhdistinmerkkiä: Ilmalinjan AirCleaner ja UniqAir ABEK. Ilmalinjalle on myönnetty avainlippumerkintä. Laitteita voi vuokrata tai ostaa.


22 • YRITYSSANOMAT


YRITYSSANOMAT • 23

PARHAAT PALVELUT

YRITYSPALVELUHAKEMISTO MAINOSTELINEITÄ

MONIPUOLINEN PALVELU

AVAIMET

A M O TI L

SU

EH

N UN

ITE

I LM

SSA

?

MEDIARAUTI


24 • YRITYSSANOMAT

Volkswagen Hyötyautot ja Pörhön Autoliike mukana Pohjoinen Teollisuus -messuilla Oulussa 23.-24.5.2018. Tervetuloa tutustumaan. Pörhön Autoliike Oy Soittaessasi 020-alkuiseen numeroomme teleoperaattorin perimät hinnat ovat: Lankapuhelinliittymästä 0,0835 € /puhelu + 0,1669 €/min. Matkapuhelinliittymästä 0,0835 € /puhelu + 0,1669 €/min (sis.alv 24%)

W E S T FA L I A

Nuottasaarentie 6, Oulu, vaihde 020 762 44 Automyynti: ma-pe 8-18, la 10-15 volkswagen.porho.fi

BRINK

Tommi Ruonala Teuvo Mämmi

BOSAL

020 762 4027 020 762 4026

ARAGON

Koukkupajan asennuspisteissä asennamme laadukkaat vetokoukut autoosi satumaisen edullisesti!

L a at u t a k u u TA K U U

ESIMERKKIHINTOJA:

UUDET AUTOT BWM 5-sarja Ford Mondeo Kia Rio Nissan Qashqai Skoda Octavia Toyota Avensis

KIINTEÄ / IRR.

620/770 € 520/670 € 470/620 € 470/620 € 520/670 € 470/620 €

KÄYTETYT AUTOT Nissan Qashqai 2007-2014 Opel Mokka 2012-2017 Renault Megane 2009-2017 Toyota Avensis 2008-2015 VW Golf 2008-2017 VW Passat 2005-2017

3

!

V U O T TA

KIINTEÄ / IRR.

420/570 € 520/670 € 520/670 € 470/620 € 520/670 € 520/670 €

TÄYSIN KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA TAKUUTYÖNÄ!

Peruutustutka kaikkiin merkkeihin 280 € ja koukkuasennuksen yhteydessä

240 €

Yli 10 000 asennusta Suomessa vuonna 2016!

Hinta sisältää 7-napaisen sähkösarjan. 13-napainen +70 €

Asennamme ainoastaan eurooppalaisia E-tyyppihyväksyttyjä vetokoukkuja. Olemme Suomen suurin alallamme ja meillä on markkinoiden paras 3 vuoden takuu!

TARJOUSPYYNNÖT JA TILAUKSET:

010 420 1700 info@koukkupaja.fi

HELSINKI-VANTAA • ESPOO • JOENSUU • JYVÄSKYLÄ KUOPIO • LAHTI • LAPPEENRANTA • LEMPÄÄLÄ • OULU SEINÄJOKI • TAMPERE • TURKU • VAASA

Oulun YritysSanomat 2/2018  

Julkaisija Mediarautio Oy. Pohjoinen Teollisuus -erikoisnumero.

Oulun YritysSanomat 2/2018  

Julkaisija Mediarautio Oy. Pohjoinen Teollisuus -erikoisnumero.