Page 1

VIRALLINEN MESSULEHTI

MESSUKARTTA JA NÄYTTEILLEASETTAJALUETTELO KESKIAUKEAMALLA

PERINTEINEN RAKSA ISSN 1795-4487 ISSN-L 1795-4487

-

Lehti elämää suurempien ja pienempien ratkaisujen tekijöille • RAKSA 3/2017• OULU

yhteistyössä

Lue päivittetty näköislehti ilmaiseksi sivulta mediarautio.fi

Kattava lukupaketti rakentamisesta, remonteista, sisustamisesta, energiasta... porakaivoista piipunpelteihin

7 1 0 2

Oulun Rakentajamessut Ouluhallissa Oulussa 7.–9.4.2017


2 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Tervetuloa Oulun Rakentajamessuille! Rakentajamessut järjestetään Oulussa Ouluhallissa kolmipäiväisinä 7.–9. huhtikuuta; messupäivät ovat perjantai, lauantai ja sunnuntai. Messut ovat avoinna Ouluhallissa pe klo 10–17, la klo 10–17 ja su klo 10–16. Oulun Rakentajamessut ovat valtakunnallinen tapahtuma. Näille messuille saapuu perinteisesti näytteilleasettajia kaikkialta Suomesta. Rakentajamessut järjestää Pohjois-Suomen Messut ry. Rakentamisen voimakas kasvu tuntuu myös messuosastoilla. Ouluhallissa voi tavata monen alan ammattilaisia esittelemässä tuotteitaan ja palveluitaan. Rakentaminen, remontointi ja sisustaminen ovat keskeisiä teemoja. Alan erikoismessuilla ovat mukana pääteemojen lisäksi kaikki rakentamiseen ja asumiseen tavalla tai toisella liittyvät asiat, palvelut ja tuotteet: kuvassa mukana ovat vahvasti muun muassa energia, rahoitus, vakuuttaminen, tontit, piha, kiinteistönvälitys. Messuilla on näytteilleasettajia tänä vuonna vajaa 200. Osastoesittelyiden lisäksi messuilla on muutakin ohjelmaa, tietoiskuja ja työnäytöksiä. Oulun Rakennusvalvonta järjestää messuseminaa-

rin ensimmäisenä messupäivänä perjantaina 7.4. kello 12.15 – 15.30 Ympäristötalolla Solistinkatu 2:ssa. Aiheena on Kuivaketju10 -toimintamallin käyttöönotto, josta kerrotaan myös tässä RakentajaMessuSanomissa. Rakentamisen alan keskeiset toimijat ovat sopineet maaliskuussa valtakunnallisen linjauksen Oulussa kehitetystä Kuivaketju10 -toimintamallista. Tervetuloa Oulun Rakentajamessujen messuseminaariin kuuntelemaan alan ammattilaisia ja saamaan uusinta tietoa, ohjeita ja ideoita! Tässä RakentajaMessuSanomat -lehdessä esitellään Rakentajamessujen aiheita, mutta lehti sisältää paljon muutakin rakentamiseen liittyvää uutta tietoa ja esittelyitä. Rakentajamessujen näytteilleasettajien luettelo, messukartta ja ohjelmat on julkaistu lehden keskiaukeamilla. Lehden keskiosassa kerrotaan messujen annista tarkemmin myös esittelyjutussa. Päivitetyt tiedot näytteilleasettajista ja ohjelmasta saa muun muassa Pohjois-Suomen Messujen nettisivuilta.

kuumimpia kiinnostuksen kohteita ja saada messuista mahdollisimman paljon irti. Tervetuloa Oulun Rakentajamessuille Ouluun tutustumaan uusiin ideoihin ja ratkaisuihin sekä vertailemaan tuoreiden ja tuttujenkin tuotteiden ja palveluiden laatua, ominaisuuksia, toimivuutta ja hintoja toisiinsa – sekä saamaan neuvoja ja opastusta, joita antavat omien alojensa parhaat ammattilaiset. Messuilla voi viettää vaikka koko päivän, sillä Ouluhallin ravintoloissa voi myös aterioida ja nauttia virvokkeita. Messuilla kävijöiden kesken arvotaan kävijäpalkinto. Pohjois-Suomen Messut ry järjestää tänäkin vuonna perinteisesti kaikkiaan kolmet Rakentajamessut. Kevään kuluessa järjestetään Oulun Rakentajamessujen lisäksi vielä Lapin Rakentajamessut Rovaniemellä ja Meri-Lapin Rakentajamessut Torniossa. Tervetuloa Oulun Rakentajamessuille!

Kannattaa tutustua jo etukäteen messujen näytteilleasettajien luetteloon ja messukarttaan, niin voi bongata oman henkilökohtaisen elämäntilanteensa

AILA JÄÄSKI toimitusjohtaja Pohjois-Suomen Messut ry

www.koukkupaja.fi HELSINKI ESPOO TURKU TAMPERE JYVÄSKYLÄ OULU VAASA SEINÄJOKI LAPPEENRANTA KUOPIO LAHTI

Olemme Suomessa ainoa tehtaan hyväksymä alkuperäislaadun vetokoukkujen asennuspiste

Tarjouspyynnöt ja tilaukset:

010 420 1700 info@koukkupaja.fi

”Koukkupajan asennuspisteissä asennamme laadukkaat vetokoukut autoosi satumaisen edullisesti.”


Biojätekimppa parantaa omakotitalojen jätehuoltoa Oulun Jätehuolto tempaisee Suomi 100 –juhlavuonna lahjoittamalla sadalle ensimmäiselle vähintään kahden omakotitalon biojätekimpalle 140 tai 240 litran jäteastian ilmaiseksi. – Haluamme tehdä biojätteen lajittelusta mahdollisimman helppoa, Oulun Jätehuollon erityisasiantuntija Mari Juntunen sanoo.

Kompostointi kotona on suo­ siteltavaa, mutta joskus sen jär­ jestäminen ei tule kysymykseen. Yhteisen biojäteastian käyttö on perusteltua, biojätettä ei välttä­ mättä kerry omassa taloudessa kokonaisen jäteastian täydeltä. Jos kimpassa on mukana nel­ jä tai viisi perhekuntaa, saavat osallistujat jo tuntuvia säästöjä. – Biojätekimpalle tarvitaan yksi vastuuhenkilö, jonka pihal­ le astia sijoitetaan. Kun kimp­ paan kuuluvat taloudet ovat sel­ villä ja jätteenkuljetuksesta teh­ dään sopimus jätteenkuljetusyri­ tyksen kanssa, voi kimpan jär­ jestäjä täyttää kimppapisteen perustamislomakkeen ja nou­

Mari Juntunen toivoo, että mahdollisimman paljon biojätettä saataisiin lajiteltua.

taa Oulun tai Kempeleen Ojan Raudasta jäteastian. Suurempi 240 litran astia palvelee hyvin jopa kymmentä perhekuntaa, Mari Juntunen kertoo. – Uskon, että nyt kun maa al­ kaa sulaa nähdään kevään kor­ villa hienoinen buumi astioiden noutamisessa. Kampanjan tar­ koituksena on ensisijaisesti nos­ taa tietoisuutta biojätteen erillis­ keräysmahdollisuuksista ja bio­ jätteen keräämisen tärkeydes­ tä. Mitä lähempänä omakotita­ lot ovat toisiaan, sitä helpompi

kimppakeräys on järjestää, Jun­ tunen jatkaa.

Bio- ja polttokelpoisen jätteen erittely kannattaa Jos polttokelpoisen jätteen ke­ ruuastiassa on biojätettä, on jä­ tehuoltomääräysten mukainen tyhjennysväli talvella neljä viik­ koa ja kesällä kaksi viikkoa. Mi­ käli polttokelpoinen jäte ei si­ sällä biojätettä, voi asukas tyh­

jennyttää polttokelpoisen jäte­ astiansa itse valitsemansa mää­ rävälin mukaan, maksimissaan 12 viikon välein. – Tavoitteenamme on, että jo­ nain päivänä polttokelpoisessa jätteessä ei ole enää ollenkaan biojätettä, Mari Juntunen sum­ maa. – Tähän tulokseen pääs­ tään kahdella keinolla: ensin­ näkin vähentämällä biojätteen määrää ostamalla ja valmista­ malla ruokaa tarpeenmukaisis­ sa määrissä, ja toisekseen teke­ mällä lajittelu mahdollisimman helpoksi, hän jatkaa. Syntyvä biojäte mädätetään ja prosessissa syntyy metaania korvaamaan fossiilisia polttoai­ neita. Mädätejäännös hyödyn­ netään joko sellaisenaan tai kui­ vattuna, korvaten teollisesti val­ mistettuja lannoiteaineita.

Muovipussi kääreenä ja muovipullo kasviöljyille

Koko Oulun Jätehuollon toi­ mialueelta kerätty biojäte voi­ daan kääriä myös muoviin. Sa­ nomalehdistä taiteltuja paperi­ kääreitä ja kaupasta hankittu­

Biojätteen lajittelu on Oulun alueella entistä helpompaa.

ja biopusseja saa toki edelleen käyttää, mutta asiakaspalaut­ teen perusteella juuri biojät­ teen kääriminen asunnossa on koettu haastavaksi. Biojätteen kerääminen pussiin tai paperiin estää biojäteastian tahriutumis­ ta ja talvella biojätteen jääty­ mistä kiinni astian sisäpintoi­ hin. Jos ulkona oleva biojäte­ astia on suojattu muovilla, voi biojätteen laittaa siihen ilman käärettä, Juntunen kertoo. – Nyt poistuu siis viimeinen­ kin este sille, etteikö biojätettä voisi kotona lajitella. Kääreek­ si käyvät myös käytetyt pussit, esimerkiksi leipäpussit. Sopivaa pussia valitessa kannattaa tietys­ ti suhteuttaa pussin koko jätteen määrään, eli esimerkiksi monen

kymmenen litran kauppakassin käyttäminen yhden aterian jään­ teiden käärimiseen on hieman yliampuvaa. Käytetyt kasviöl­ jyt voidaan hyödyntää myös ja ne voi laittaa kodin biojättee­ seen muovipullossa. Biojätteen kerääminen taval­ liseen muovipussiin on mahdol­ lista biojätteen käsittelylaitok­ sen esikäsittelylaitteiston ansi­ osta. Ruskon jätekeskuksessa biojäte murskataan ja lietetään ennen Gasumin biotehtaan mä­ dätysreaktoreihin johtamista, ja murskauksen yhteydessä ohu­ et muovipussit poistetaan me­ kaanisesti. ANTTI KIVIRANTA

Älvsbytalo vastaa nollaenergiavaatimukseen energiaseinällä

EU:n energiatehokkuusdirektiivi vaatii vuoden 2020 jälkeen kaikelta uudisrakentamiselta erittäin korkeaa energiatehokkuutta, jota kutsutaan myös lähes nollaenergiarakentamiseksi. Pohjoismaiden johtavia valmistaloja tuottava Älvsbyhus-konserni vastaa uusiin vaatimuksiin muun muassa kolmikerroksisella Energy Wall -energiaseinällä, joka tarjoaa jopa 300 millimetriä eristystä.

– Älvsbytalo uudistuu harki­ tusti ja päättäväisesti asukkai­ densa parhaaksi. Meidän on vas­ tattava asiakkaiden toiveisiin ja markkinoiden uusiin vaati­ muksiin. Näistä lähtökohdista on syntynyt myös uusi energia­ seinämme, kertoo rakennusinsi­ nööri Pia Kangaskorte. Oulun seudulle toimitettavat Älvsbytalot ovat kotimaista tuo­ tantoa: jo yli kymmenen vuoden

Talotehtaan sisätiloissa säät eivät rakentamista hidasta ja ele­ menttien pystyttäminen on mah­ dollista kaikkina vuodenaikoi­ na. Kokeneet asentajat pystyttä­ vät talon säältä suojaan ensim­ mäisen pystytyspäivän aikana. – Moni asiakas ei ole uskoa, että työmaavaihe kestää vain neljä viikkoa. Älvsbytalon ra­ kennuttaminen on asiakkaalle helppoa, koska kaikki tarvit­ tava talon perustuksista sisus­ tukseen ja kodinkoneisiin toi­ mitetaan kauttamme samalla sopimuksella, Pia Kangaskor­ te kertoo.

ajan Älvsbytaloen elementit on valmistettu Kauhajoella. – Älvsbytalo on tarjonnut muuttovalmiita omakotitalo­ ja suomalaisille jo yli kolme­ kymmentä vuotta. Muissa Poh­ joismaissa olemme rakentaneet jo yli 70 vuoden ajan ja toimit­ taneet yhteensä yli 40 000 taloa. Pohjoisiin olosuhteisiin suunni­ tellut Älvsbytalot ovat jo entuu­ destaan olleet hyvin ympäris­ tö- ja energiaystävällisiä, mut­ ta tarjoamme myös uusia ja mo­ derneja lisävarustevaihtoehtoja kuten aurinkopaneeleita, joilla kulut saadaan entistä alemmas. Mikä tärkeintä, säilytämme sa­ mat fiksut hinnat, Kangaskor­ te kuvailee.

Kosteusvaara huomioitava tiivisrakenteissa Paradoksaalisesti mitä tii­ viimmin talo rakennetaan, sitä kylmempi ja kosteampi on sei­ närakenteen uloin pinta jolle ta­ lon hukkalämpöä ei enää välity.

Pia Kangaskorte esittelee uuden Kuutar-talon keittiöryhmän asennusta – vain muutama tunti talopystytyksen aloittamisesta.

– Siksi Älvsbytalon energia­ seinässä on sisäseinän paneelin taakse pääsevää kosteutta py­ säyttävä tuulensuojakangas, jol­ ta kosteus poistuu tuulettumal­ la, ja järeä höyrynsulku joka on suojattu suunnitelmallisesti ra­ oilta, vuodoilta ja epätiiveyksil­

tä. Energiaseinä perustuu kolmi­ kerroksiseen eristykseen, joka on suunniteltu kestämään kyl­ mää, raskaita kattorakenteita se­ kä suuria lumikuormia. Raken­ ne kestää niin arktista kylmyyttä kuin paahtavaa kesäaurinkoakin, Kangaskorte kuvailee.

Edulliset asumiskustannukset

– Omakotitaloasumiseen liit­ tyy monesti mielikuva, että se tulee kalliiksi korkeampien lämmitys- ja taloussähkökulu­ jen vuoksi. – Älvsbytalon talomallien to­ teutuneista energiankulutuksis­ ta on kuitenkin kerätty tietoa, joka voi yllättää: esimerkiksi Suometar-talo, 82 neliötä, ku­

luttaa Jyväskylän ja Seinäjoen korkeudella 5200, Oulun ja Ke­ min korkeudella vajaan 6000 ja Rovaniemen korkeudella noin 6200 kWh vuodessa. Keskimää­ räisellä 0,12e/kWh hinnalla las­ kettuna kuukausikulutus on siis myös Oulussa keskimäärin vain 60 euroa kuussa, Pia Kangas­ korte kertoo. Energiapiheys perustuu muun muassa Älvsbytalojen rossilat­ tiaratkaisuun, jossa lattia on pi­ lariantureiden ja sokkeleiden va­ rassa vajaan metrin korkeudella maasta. Näin lattia pysyy pie­ nemmällä energiankulutuksel­ la lämpimänä talvellakin. Toi­ nen merkittävä energiansäästä­ jä Älvsbytalossa on poistoilma­ lämpöpumppu, joka ohjaa sisäil­ man ylimääräisen lämpöenergi­ an käyttöveteen ja vesikiertoi­ seen lämmitysjärjestelmään. – Kun katolle asennetaan vielä tarjoamamme aurinko­ paneelipaketti, saadaan Oulun korkeudellakin vuodessa jopa 3000 kWh uusiutuvaa sähköä talon omaan käyttöön, Kangas­ korte laskee.


4 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

5

Puun käyttöä voidaan lisätä

järkisyytä valita järkisyytä valita

vedenkäsittely vedenkäsittely ellisesti 1. Lisää putkiston käyttöikää ete ellisest i 1. Lisää putkiston käyttöikää ete 2. Suojaa putkistojärjestelmää 2. Suojaa putkistojärjestelmää u t od i s t e t t 3. Vähentää energiankulutusta u t od i s t e t t 3. Vähentää energiankulutusta 4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun 4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun 5. Tuo merkittävää kustannussäästöä 5. Tuo merkittävää kustannussäästöä Ti Ti

TU TUUTTKKIITTTU T

Bauer Watertechnology Oy Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa Oy Bauer Watertechnology puh. (09) 276 99 556 Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa www.bauer-wt.com puh. (09) 276 99 556 email: info@bauer-wt.com www.bauer-wt.com email: info@bauer-wt.com

Työvoiman määrä rakentamisessa on kasvanut viime vuoden lopulta ja maltillista kasvua on odotettavissa myös lähitulevaisuudessa, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton Suhdannebarometristä. – Alalla on selkeitä piristymisen merkkejä, mikä näkyy meillekin lisäntyneenä kyselynä asiakaskentässä, uumoilee Kalle Junnikkala, kalajokelaisen sahayhtiön Junnikkala Oy:n toimitusjohtaja.

– Rakentamistilastoja toi­ saalta hämää pääkaupunkiseu­ dun suurien rakentamisprojek­ tien kehitys. Pienrakentamises­ sa kasvu on vaisumpaa, vaik­ ka kasvua kuitenkin on. Maail­ manmarkkinoita ovat viime ai­ koina ravistelleet yllättävät ta­ paukset kuten Brexit ja Yhdys­ valtain presidentinvaalit, joten on huojentavaa nähdä kotimaan markkinoilla tasaista piristymis­ tä, Kalle Junnikkala pohtii. Junnikkala Oy on suomalai­ nen, jo 57-vuotias perheyritys, jonka toista sukupolvea Kalle Junnikkala edustaa. Reilu puo­ let Junnikkala Oy:n liikevaih­ dosta pohjautuu ulkomaanvien­ tiin, mutta kotimaan markkinat ja yhteinen tulevaisuus ovat per­ heyhtiölle avainasemassa. – Perheyhtiölle metsä merkit­ see jatkuvuutta. Kun metsästä otetaan vain korko, pääoma säi­ lyy ja siirtyy tuleville sukupol­ ville. Ekologisesti tarkastellen puun käyttöä voidaan huomat­ tavasti lisätä: puu ei Suomes­ ta lopu rakentamalla, Junnik­ kala selittää. – Tutkimusten mukaan puu­ tuotteiden ja -rakenteiden val­ mistus kuluttaa hyvin vähän energiaa muihin materiaalei­ hin verrattuna. Rakentamisen perustuotteiden kuten saha- ja höylätuotteiden valmistuksessa jopa syntyy enemmän energiaa kuin kuluu, koska puun kuori ja muut sivutuotteet hyödynnetään

Toimitusjohtaja Kalle Junnikkala toivoo rakennusalan kasvun jatkuvan hyvänä.

energiantuotannossa, hän jatkaa. Kalle Junnikkala antaa kiitos­ ta myös hallituksen puurakenta­ mista edistävälle linjalle, joka käy yksi yhteen tulevien EU:n lähes nollaenergiarakentamisen säädösten kanssa.

Ulkovuorit Pohjanmaan kuusesta Junnikkalan saha Kalajoel­ la syntyi jo vuonna 1960. Tä­ nä päivänä saha on erikoistunut sahaamaan järeää mäntyä ko­ timaan ja vientimarkkinoille.

Oulaisiin perustettiin pienläpi­ mittaisen, tiukkasyisen männyn jalostamiseen keskittynyt saha vuonna 2008. Kalajoella saha­ taan myös kaikki jatkojalostuk­ sen tarvitsema kuusi. – Asiakaslähtöisyys on toi­ mintamme perusta: nopeat ja joustavat toimitukset ovat perhe­ yritykselle kunnia-asia. Tuotan­ nossa sahauksessa otetaan huo­ mioon asiakkaiden erityisvaati­ mukset. Asiakaskohtaisten eri­ koislaatujen ja millintarkkuudel­ la sahattujen välimittojen lisäksi toimitamme yleisimmän puuta­ varan suoraan varastosta. – Olemme myös markkina­

johtaja ulkoverhouspaneelei­ den tuottajana Suomessa. Kala­ joen jalostusyksikössä on satsat­ tu kaikkiin talon kylmien osien tuotteiden tehokkaaseen tuotta­ miseen ja pintakäsittelemiseen. Taloteollisuus ja jakelijat halu­ avat entistä valmiimpia tuottei­ ta rakentamisen helpottamisek­ si, ja tahdommekin vastata asi­ akkaittemme tarpeisiin niin, että loppukäyttäjä saa parhaan mah­ dollisen puutuotteen, Kalle Jun­ nikkala kertoo.

SEMKO OY

TEKSTI: ANTTI KIVIRANTA

Betoniin valettavat tartunta- ja kiinnitysosat • Betonin käsittelylaitteet • Kevyet teräsrakenteet Tehtaantie 8, 60100 Seinäjoki 020 7288350 www.semko.fi


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 5

Remontti Idean toimitila on sijainnut jo pian 12 vuotta Joutsensillan K-Marketin yhteydessä.

Remontin idea on luotettavuus

Oululainen Remontti Idea on toiminut jo pian 12 vuotta. Sinä aikana on ehditty palvella noin 3500 asiakasta. Tyytyväisten asiakkaiden suositukset ovatkin Remontti Idean menestyksen salaisuus. Remontti Idean toimistolle Joutsensillan K-Marketin yhteydessä on helppo poiketa vaikka ohi kulkiessa.

Remontti Idean yrittäjä Han­ nu Määttä korostaa luotetta­ vuuden merkitystä kotitalous­ remontteja tekevän yrityksen toiminnassa. – Asiakkaat jättä­ vät meille asuntonsa avaimet ja saattavat lähteä remontin ajak­ si vaikka lomamatkalle. Meihin

kohdistuu todella iso luottamus. Haluamme olla sen luottamuk­ sen arvoisia, ja siksi olemme ke­ hittäneet selkeät ja läpinäkyvät toimintatavat, joilla kaikki re­ monttiprojektimme viedään läpi. – Olemme täyden palvelun ta­ lo eli omat asentajamme hoitavat myös sähkö- ja putkityöt. Asen­ tajamme ovat moniosaajia. To­ teuttamistamme remonttiprojek­ teista 90 prosentissa yksi ja sa­ ma asentaja hoitaa koko remont­ tiprojektin kaikki vaiheet alus­ ta loppuun. Tämä on asiakkaan etu; omassa kodissa ei kulje eri asennusporukoita ja aikataulus­ sa pysytään, kun ei tarvitse so­ vitella yhteen eri työvaiheiden toteuttajien aikatauluja, Hannu Määttä kertoo. Yhteensä Remontti Idealla on noin 30 työntekijää, joista 20 te­

kee kentällä remontteja ja kym­ menkunta on töissä Joutsensil­ lan toimistolla.

Kaikki tarkasti ja kirjallisesti

– Luotettavuutemme perustuu myös siihen, että teemme asiak­ kaan kanssa sopimukset kaikis­ ta remonttiin liittyvistä asiois­ ta kirjallisesti. Laadimme eri­ tellyn työohjelman, josta asia­ kas näkee selkeästi ja tarkasti, mitä työvaiheita remontissa ta­ pahtuu ja milloin. Kun työvai­ heista ja aikataulusta on sovit­ tu sitovasti kirjallisesti, sopi­ mus myös pitää ja asiakas voi luottaa siihen turvallisin mielin. Asiakkaat ovat kiitelleet työoh­ jelmiemme kattavuutta ja tark­ kuutta, Määttä sanoo.

Remontti Idean asentajat ovat moniosaajia. Heiltä luonnistuvat kaikki remontin työvaiheet sähkö- ja putktöitä myöten.

– Kun asiakas ottaa meihin yhteyttä, sovimme kotikäyn­ nin, jolloin remontti arvioi­ daan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiantunti­ jamme käyvät asiakkaan kans­ sa läpi remontin hinnan, laajuu­ den ja tekniset yksityiskohdat. Remonttiarvion teemme veloi­ tuksetta, Määttä jatkaa. Remont­ ti Idean kautta onnistuu myös remontin rahoittaminen jousta­ valla pikaluottopäätöksellä. Re­ montti Idean asiantuntijat neu­ vovat myös kotitalousvähennys­ ten hakemisessa. – Kun sopimus on tehty, aloitamme remonttiprojektin aina aloituspalaverilla, jossa ovat paikalla kaikki remonttiin osallistuvat työntekijämme se­ kä asiakas. Aloituspalaverissa käydään läpi ja sovitaan yksi­

Sinä päätät kotisi paloturvallisuudesta. LAHTI TAMPERE

TURKU

OULU

Me autamme sinua

Kymmenientuhansien tarkastusten kokemuksella

Soita ja tilaa veloitukseton hormitarkastus. Pyydä tarjous piipun kunnostuksesta!

0440 328 117

tyiskohtaisesti kaikki remonttiin liittyvät asiat ja katsotaan pai­ kat yhdessä. Tavoitteena on, et­ tä aloituspalaverin jälkeen asen­ tajiemme ei enää tarvitse häiri­ tä asiakasta remonttiin liittyvillä kysymyksillä, Määttä selittää.

Siisteys on kilpailuvaltti

Remontti Idean palvelupaket­ tiin sisältyy myös siivousliiketa­ soinen loppusiivous. – Loppusii­ vous vaikuttaa merkittävästi sii­ hen, millainen fiilis asiakkaalle jää remontista kokonaisuutena. Haluamme, että koti on asiak­ kaalle käyttövalmis heti remon­ tin päätyttyä eikä ensimmäisek­ si tarvitse ryhtyä pölyjä pyyh­ kimään. Loppusiivouksen taso erottaa meidät monista kilpaili­ joista. Huolehdimme myös re­ montin aikana erityisen tarkasti asiakkaan asunnossa olevan ir­

taimiston ja remonttiin kuulu­ mattomien tilojen suojaamises­ ta niin, että paikat pysyvät siis­ tinä ja tarvittaessa myös asumi­ nen kodissa onnistuu remontin aikana, Määttä kertoo. – Meillä on myös uusi sau­ nallinen vuokra-asunto, johon asiakkaamme voivat asettua re­ montin ajaksi hyvin kohtuullista vuokraa vastaan, Määttä lisää. Loppusiivouksen jälkeen Re­ montti Idea toteuttaa lopputar­ kastuksen. Jossa käydään tilaa­ jan kanssa läpi työmaa koko­ naisuudessaan, Määttä kertoo. – Meille tyytyväiset asiakkaat ja hyvä työnjälki ovat tärkein markkinointitapa. Reklamaati­ oita on koko syksyllä 12-vuoti­ sen toimintamme aikana tullut todella vähän, ja se onkin mie­ lestäni kannattavan liiketoimin­ nan perusasia, Määttä summaa. TEKSTI: ANITTA ISO-MARKKU


6 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT Syötteen kansallispuiston rinteillä on myös talvipyöräilyreittejä, joilla pyöräilyyn fatbike sopii hyvin.

Lomarakentamisen suosio kasvaa edelleen

Kansainväliset matkanjärjestäjät innostuivat Syötteen alueesta ESA SÄRKELÄ KY

– Talven sesonki on Syötteellä huhtikuun alussa parhaimmillaan, ladut ja rinteet ovat hyvässä kunnossa ja auringonpaistetta yleensä runsaasti, toteaa projektipäällikkö Soile Pitkänen Syötteen Matkailuyhdistyksestä. – Syöte on ympärivuotinen aktiivisen tai rauhaa ja luontoelämyksiä hakevan lomailijan kohde, joka sopii etenkin perheille ja pariskunnille sekä liikkuville ryhmille, hän muistuttaa. Hienot maisemat, upeat har­ rastusmahdollisuudet, laaduk­ kaat palvelut ja ympärivuoti­ suus ovat tekijöitä, jotka Pitkä­ sen mukaan nostavat Syötteen alueen suosiota lomarakenta­ misen kohteena. Tänä keväänä myös kansainvälisten matkan­ järjestäjien kiinnostus Syöttee­ seen muiden Oulun seudun koh­ teiden ohella on kasvanut. – Lunta riittää aina toukokuul­ le saakka, sillä Syötteen seutu on

yksi Suomen lumivarmimmista, hän jatkaa. Talvisia harrastuksia on tarjolla paljon myös lasket­ telun lisäksi. – Syötteen kansal­ lispuistossa on reittejä talvipyö­ räilyyn, lumikenkäilyyn, mur­ tomaahiihtoon ja kävelyyn. Tu­ listelupaikkoja on sopivin vä­ limatkoin perheen pienimille tai pidempiä reittejä suosivil­ le. Ahmatuvalla on suosittu la­ tukahvila, kuten myös Pytkyn­ harjussa. Alueen moottorikelk­ kareitit ovat hyvin huollettuja ja niitä pitkin pääsee useampaan suuntaan Syötteeltä, Soile PIt­ känen kertoo. Lasketteluun ja lumilautai­ luun Iso-Syötteellä on tarjol­ la muun muassa Suomen pisin SnowPark, lasten Lumimaa sekä FreeRidePark vapaalaskijoille. Pikku-Syötteen rinteet sopivat Pitkäsen mukaan perheen pie­ nimille tai vasta-alkajille: kaik­ ki rinteet ovat turvallisesti ”si­ nisiä” eli helppoja. Syötteellä on matkailijalle ja loma-asujalle tarjolla kaksi tun­ turia ja kansallispuisto. – Vain kahden tunnin ajomatkan päässä Oulusta sijaitseva Syötteen alue on olosuhteiltaan ja maisemil­

taan hyvin vetovoimainen. Tun­ turialue on täällä monesta syystä erityinen. Syötteen tunturit ovat sen verran etelässä, että niiden laella kasvaa näyttävää puustoa. Mutta samalla alue on sen ver­ ran lännessä meren vaikutuspii­ rissä, että lumi alkaa muodostaa tykkyä heti loppusyksystä pui­ den oksille. Molempien tunturi­ en laet ja rinteet ovat rakennet­ tuja, loma-asuntotonteilta avau­ tuvat Syötteen satumaiset mai­ semat, Pitkänen kuvailee.

Syötteellä elämää myös kesäaikaan

Soile Pitkänen kertoo, että kansallispuiston patikointi- ja pyöräilyreitit otetaan käyttöön heti keväällä lumikauden jäl­ keen. Reittien varrella voi vie­ railla maisemakohteilla, jois­ ta näyttävimpiä ovat Vattuku­ ru, Kaunislampi ja Pytkynharju. – Alueella on myös kalasta­ jien suosimia järviä. Syksyllä marjastajat ja sienestäjät pääse­ vät metsän antimien kimppuun.

– Syöte on ympärivuotinen aktiivisen tai rauhaa ja luontoelämyksiä hakevan lomailijan kohde, jossa riittää kesäisin vihreyttä, kertoo projektipäällikkö Soile Pitkänen Syötteen Matkailuyhdistyksestä.

Syyskuussa vietetään ruskase­ songin huippua ja perinteek­ si on muodostunut ”Luppovesi palaa” -tapahtuma, jolloin vuo­ rossa on polkujuoksutapahtuma, Iso-Syötteen huipulle matkaava huippukymppi sekä iltatapahtu­ ma Luppoveden rannalla, hän luettelee. Syötteen revontulet, puhdas luonto ja runsasluminen talvi se­ kä aktiviteetit ja majoitus kiin­ nostavat myös kansainvälisiä matkanjärjestäjiä. Soile Pitkä­ nen kertoo, että Syötettä esitel­ tiin viimeksi helmi- maaliskuus­ sa niin japanilaiselle, kiinalai­ selle kuin saksalaiselle matkan­ järjestäjäryhmälle. Heille esitel­ tiin talviaktiviteetteja, elämyk­ sellisiä safareita, majoitusta ja paikallista ruokaa. – Syötteen asiakaskunnassa on jo nykyisellään paljon kan­ sainvälisiä ryhmiä ja lisää kon­ takteja haetaan parhaillaan Aa­ sian ja Keski-Euroopan markki­ noilta. Näiden ryhmien odote­ taan kasvavan tulevaisuudessa ja heille sopivia tuotteita tuot­ teistetaan yrittäjien ja matkan­ järjestäjien kanssa yhteistyössä, Soile Pitkänen toteaa.


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 7

Oulun alueen hormiturvamiehet Joona Niemikorpi (vas.) ja Valtteri Kesti nojailevat Piipputaito Oy:n iloisen keltaiseen autoon.

Korjattu piippu – turvallinen mieli Piipputaito Oy on jo tullut tutuksi oululaisille iloisen keltaisilla autoilla liikkuvista hormiturvamiehistään. Hormisaneerausten lisäksi Piipputaito Oy tekee savupiippujen pellityksiä ja sadehattuja sekä kunnostaa tulisijoja.

 – Omakotiasujien tietoi­ suus savupiipun kunnon mer­ kityksestä paloturvallisuuden ja asumisviihtyvyyden kan­ nalta on mielestäni parantu­ nut viime vuosina mukavasti, Joona Niemikorpi Piipputaito Oy:stä kertoo.
 Piipputaito Oy tarjoaa hor­ mien kunnontarkistuksen aina ilmaiseksi. Hormiturvamie­ het suosittelevat hormien kun­ non tarkistamista kaikkiin yli 30 vuotta vanhoihin kohteisiin. – Hormitarkastuksessa hor­ mi kuvataan sisältäpäin ylhääl­ tä alas erikoiskameralla ja teh­ dään savutestaus, joka paljas­ taa hormin rakenteellisen kun­ non.
 Päältäpäin silmämääräi­ sesti tarkasteluna hormin kuntoa on mahdotonta tietää. Hormitar­ kastuksessa tehtävän kuvauksen ja savutestauksen kautta piipun

kunto ja mahdolliset korjaustar­ peet on helppo havainnollistaa asiakkaalle, Niemikorpi jatkaa. Korjausmenetelmäksi vali­ taan joko massakorjaus tai hor­ min putkittaminen piipputyypis­ tä riippuen. – Mikäli hormi on hyvässä kunnossa, onnittelem­ me asiakasta eli itsetarkoituk­ sellisesti korjauksia emme tie­ tenkään tuputa. Saatamme to­ ki ehdottaa piipun pellitystä tai sadehatun asentamista piippuun hormin kunnon ylläpitämisek­ si, Joona Niemikorpi tuumaa. Usein hormien kuntotarkas­ tus kuitenkin paljastaa korjaus­ ta vaativia vikoja. Laasti kuluu ja rapautuu ajan, lämpötilavaih­ teluiden ja säiden armoilla tiili­ en välistä, jolloin pahimillaan uhkana on, että tiiliä voi pudo­ ta hormiin. – Ei kannata vähätellä sitä, jos talon ainoa lämmitettävä tulisija on kiuas. Kiuas on tehokas läm­ mönlähde eli kiuasta lämmittä­ essä lämpötila hormissa muut­ tuu nopeasti ja hormi joutuu voi­ makkaan rasituksen alaiseksi, Niemikorpi hoksauttaa.

Korjaa tulisijatkin – Tulisijan kunto on ehdotto­ masti järkevää tarkistaa samal­

la kertaa hormien kuntotarkas­ tuksen kanssa. Meillä on töis­ sä ammattitaitoisia muurareita, jotka osaavat korjata myös tuli­ sijoja, Niemikorpi muistuttaa. – Yhteensä Piipputaito Oy:llä on Oulun alueella viisi osaavaa työnteikjää. Niemikorpi vinkkaa, että uu­ siakin tekijöitä etsitään tiimiin; niin pelti-, muuraus-, massauskuin markkinointiosaajia. Uudet työntekijät opastetaan ja koulu­ tetaan tehtäviin.

Hormituuletin parantaa painovoimaista ilmanvaihtoa

distää useampia hormeja. Ko­ telo suojaa hormeja myös jää­ tymiseltä ja muilta säähaitoilta ja roskilta. Tuulettimet vähentä­ vät asunnoissa hajuhaittoja sekä vähentävät paluuvirtausta, jol­ loin ilmanvaihto toimii oikein. HTM AirEx -järjestelmät kiil­ tävine Turbowent-turbiineineen ovat kaiken lisäksi visuaalisesti siistin näköisiä, jopa koristeel­ lisia elementtejä talojen katolla, Joona Niemikorpi kertoo. 

TEKSTI: ANITTA ISO-MARKKUPiipputaito Oy valmistaa ja asentaa myös mittatilaustyönä HTM AirEx -hormituulettimia, jotka parantavat painovoimaista ilmanvaihtoa. Tyypillisesti hor­ mituulettimia asennetaan ker­ rostalojen katoille. – Järjestelmässä tuulen voi­ malla pyörivä Turbowent-ve­ donparantaja tehostaa ilman­ vaihtoa hormissa. Turbowent kiinnitetään mittatilauksena valmistettavaan pellitettyyn koteloon, joka suojaa horme­ ja. Järjestelmään voidaan yh­ HTM AirEX -hormituulettimet parantavat painovoimaista ilmanvaihtoa.

Hormiturvamiehen piipun sisäpuolelta ottama kuva paljastaa, kuinka huonoon kuntoon hormi on päässyt: laasti on rapautunut tiilien välistä ja tiilet ovat jo osittain romahtaneet piipun sisään.


Massakorjaus täyttää kaikki raot ja kolot tiilien välistä.
8 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Tervakulttuuria, elämänlaatua ja UUTTA AJATUSTA RAKENTAMISEEN SÄÄSTÄVÄ EKOKORTTELI

HYVÄ MEININKI

Tervetuloa monipuolisten palveluiden Muhokselle, Oulujoen varteen, 30 min Oulusta. Esittelemme messuilla uudenlaista EkoKortteli-mallia. Taloyhtiömuotoisen pientaloalueen suunnittelussa asukkaat voivat vaikuttaa esim. arkkitehtuuriin ja valita yhteisen ekologisen energiaratkaisun. Tontteihimme voi tutustua Muhoksen kunnan Tonttipörssissä ja Rakentajamessuilla.

Osasto 329 • Tv-kokki Janne Pekkalan leppoisat jutut Kala-apajalta, Lemmenpolulta ja Oulujoelta • Erikoiserä herkullisia TervaKompiaisia messuvieraille • Uutta valinnanvaraa ja parhaat tonttivinkit • Kaavoituksen, rakentamisen ja asumisen uudet ajatukset • Suunnittelukumppanina Oulun yliopisto

SUUNNITTELE UNELMATONTTISI Utajärvi luo onnellisen elämän edellytyksiä! Tule suunnittelemaan unelmatonttisi tai jättämään tonttitarjous Keisarinrannan tonteista! Utajärvellä nautit maaseutumaisesta ympäristöstä, valokuidun nopeasta tiedonsiirrosta, kulttuurielämästä ja monipuolisista virkistysmahdollisuuksista. Utajärvellä lapsilla on mahdollisuus kehittyä turvallisesti päiväkoti-ikäisestä ylioppilaaksi asti.

a

stan kullan

ai t

Terva

i om ar

Po h jol

mu

o

n

Kompiainen

WWW.MUHOS.FI WWW.UTAJARVI.FI FACEBOOK

Muhoksen uusi esite rakentajille


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 9 SATAVUOTIAAN SUOMEN KUNNIAKSI:

Ei mitään ämpäreitä vaan 100 ilmaista biojäteastiaa! ojätekimp Bi

o pa

makot

it

ouksiin al

Bauer-laitteistot asennettiin Asunto Oy Oulun Linnanmaan Husaarin lämmityskiertoon vuonna 2011 ja käyttöveden putkistoon vuonna 2015. – Myös aiemmin putkistoon muodostuneet korroosiokerrostumat liukenevat kiertoveteen magneettisen vedenkäsittelylaitteiston asentamisen jälkeen. Tämä näkyy suodattimiin kertyvän sakan määrän vähenemisenä vuosi vuodelta, näyttää Sami Niemi (vas). Erkki Hanhisalolla on oululaisena isännöitsijänä jo viidentoista vuoden ajalta hyvät kokemukset tekniikan toimivuudesta.

Käytännön kokemuksia 15 vuodelta Oulussa

Bauerin magneettinen vedenkäsittely pitää putkistot puhtaina Bauerin kemikaaliton, veden sähkömagneettiseen käsittelyyn perustuva tekniikka on osoittanut toimivuutensa VTT:n tekemissä tutkimuksissa. Oulussa on kokemuksia laitteiston toimivuudesta jo vuosituhannen vaihteesta alkaen. – Bauer-laitteen toimivuu­ desta on tehty myös tieteelli­ nen tutkimus, joka julkaistiin 13.1.2016 Elsevier Jounal of Water Process Engineering -leh­ dessä, kertoo Sami Niemi Bau­ er Watertechnologysta. Tutkimusten mukaan Bauervedenkäsittelylaitteisto ehkäisee saostumien muodostumisen put­ kistoihin, lämmönsiirtimiin ja vesikalusteisiin. Lisäksi lait­ teet liuottavat jo olemassa ole­ vat sostumat pois. Suljetuissa järjestelmissä sakka kerätään kiertovedestä suodattimella.

Rakenteita ei tarvinnut purkaa Kymmenien oululaisten talo­ yhtiöiden isännöitsijänä Isän­ nöintipalvelu Hanhisalossa toiminut Erkki Hanhisalo ker­ too luottavansa suomalais-sak­ salaisen Bauer Watertechnolo­ gyn sähkömagneettiseen tek­ niikkaan vesijohtovesien kä­

sittelyssä. – Minulla on käytännön ko­ kemuksia Bauerin palveluista ja kemikaalittomista vedenkäsitte­ lylaitteista jo 2000-luvun alus­ ta alkaen, hän kertoo. – Lämmitysvesijärjestelmien kierto-ongelmiin tarvittiin sil­ loin apua lähes kaikkialla. Kalk­ ki- ja ruostekerrostumia kertyi varsinkin 1990-luvulla raken­ nettujen kerrostalojen putkis­ toihin. Sakkakerrostumista on pal­ jon haittaa koska lämmitys ei toimi ja energiankulutus kas­ vaa ja asumisviihtyvyys laskee. Taloyhtiön kustannukset kasva­ vat myös lisääntyneiden huol­ tokäyntien seurauksena, Hanhi­ salo kuvailee. – Kun uutta Bauerin sähkö­ magneettiseen vedenkäsittelyyn perustuvaa tekniikkaa esiteltiin minulle ensimmäistä kertaa, olin hyvin skeptinen, koska tuolloin asiasta ei ollut kokemuksia. Kui­ tenkin seikkaperäisten selvitte­ lyjen perusteella parissa isän­ nöimässäni taloyhtiössä ryhdyt­ tiin kokeilemaan Bauerin tek­ niikkaa. Hyvin nopeasti huomat­ tiin, että tämä tekniikka toimii. Hanhisalon neljässä isän­ nöimässä kohteessa tehtiin in­ sinöörityö 2002. Näissä talois­ sa oli paljon lämmitysongelmia. – Paikallinen lvi-urakoitsija oli tehnyt voitavansa ja todennut, että ”rakenteita purkamatta ei voida muuta tehdä”. Sitten taloi­ hin asennettiin Bauerit ja lämmi­

tysjärjestelmät ovat siitä saak­ ka toimineet moitteettomasti ei­ kä rakenteita ole tarvinnut pur­ kaa, hän naurahtaa. – Sillä jatkumolla olen saanut urani aikana hyviä kokemuksia noin 50 kerrostaloyhtiöstä, joi­ den hallitukset ovat esitykses­ täni valinneet tämän tekniikan, kertoo eläkkeelle isännöitsijän toimesta siirtymistä nyt suunnit­ televa Erkki Hanhisalo. – Tämä sama tekniikka so­ pii hyvin kerrostalojen lisäksi myös rivi- ja omakotitaloihin, lisää Sami Niemi Bauer Water­ technologysta.

Sakka hajoaa magneettisella käsittelyllä Suomessa vesi on erinomais­ ta. Vesi sisältää useita mineraa­ leja, jotka aiheuttavat putkistol­ le ja järjestelmille monenlaista haittaa. Sillä, mistä materiaalista järjestelmät on tehty, ei ole mer­ kitystä. – Veteen liuennut kalk­ ki saostuu putkissa ja kerään­ tyy niiden pintoihin. Kalkkiin on sitoutunut mineraaleja, ku­ ten rautaoksideja, jotka edesaut­ tavat putkien sisäpintojen syö­ pymistä. Bauerin magneettinen vedenkäsittelylaite estää uusien kerrostumien muodostumista ja irroittaa sakkaa, jota on vuosi­ en varrella muodostunut putkis­ toon, kertoo Sami Niemi Bauer Watertechnologysta.

– Paremman vedenkierron ja lämmönsiirron ansiosta energia­ kustannukset alenevat ja talo­ yhtiölle tulee vähemmän kus­ tannuksia, kuten ylimääräisis­ tä huolloista ja termostaattien vaihdoista koituisi, toteaa Nie­ mi. – Energiankulutukseen saa­ daan säästöä samalla myös läm­ pimän käyttöveden suhteen, hän lisää. Myös Erkki Hanhisalo on va­ kuuttunut säästöistä. – Sen nä­ kee taloyhtiöiden kululaskelmis­ ta. Vakaa mielipiteeni on, että Bauerin magneettisella veden­ käsittelylaitteistolla on pystyt­ ty ensinnäkin pelastamaan kier­ tovesijärjestelmien toimivuus ja lisäksi putket todella puhdistu­ vat ja pysyvät puhtaina eli kor­ roosio loppuu. Seuraavan put­ kiremontin tarve saattaa siirtyä vuosikymmeniä, hän arvioi. – Käyttövesipuolelta meillä on kupariputkista kokemus, että pistevuodot ovat loppuneet tyys­ tin Bauerin laitteen käyttöön­ ottamisen jälkeen. Eihän tämä tekniikka reikiä paikkaa, mut­ ta uusien syntyminen on loppu­ nut, hän tarkentaa. Erkki Hanhisalo muistuttaa, että kaikki putkistoon kertynyt raskain sakka ja moska ei kui­ tenkaan välttämättä heti katoa putkistosta, vaikka se onkin ir­ ronnut. TEKSTI JA KUVAT: PENTTI KIVIRANTA

O

ulun Jätehuolto osallistuu Suomi 100 -juhlavuoteen lahjoittamalla sadalle ensimmäiselle vähintään kahden omakotitalokiinteistön muodostamalle biojätekimpalle 140 tai 240 litran jäteastian ilmaiseksi. Etu koskee uusia biojätekimpan perustajia ja koko toimialuettamme. Lähde mukaan: www.oulunjatehuolto.fi tai (08) 5584 0010.

Oulun Jätehuolto Oy • Ruskonniityntie 10 • 90620 Oulu Asiakaspalvelu p. (08) 5584 0010 • lajitteluohjeet www.jateopas.fi


10 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Remontit

Rakentaminen

Sisustussuunnittelu

Jokainen koti on ainutlaatuinen, samoin jokaisen kodin remontti on erilainen, suunnitellaan juuri Teille sopiva paketti.

Petri 050 3524 986 • rskinnunen@gmail.com Sari 040 9348 320 • sisustussk@gmail.com

sää Tutustu li

www.remonttikinnunen.fi

Muhoksen Päivärinteen uusi päiväkoti otetaan käyttöön elokuussa. Maaliskuulla rakennustyöt olivat jo näin pitkällä.

Vaikka kysyntä on suuri

Muhoksella riittää tontteja rakentamiseen Sekä keskustaajamaan valmistuneelta kaavaalueelta että Leppiniemen, Päivärinteen ja Rovan alueelta on varattu tontteja sellaista vauhtia, että Muhoksella on luvassa lähivuosina voimakkaan ok-rakentamisen kausi. – Monipuolista tonttitarjontaa on vielä kuitenkin hyvin jäljellä, eli ei-oota ei tarvitse myydä, vakuuttaa kunnanjohtaja Jukka Syvävirta.

– Tontteja on alustavasti va­ rattu niin, että rakentamisen kas­ vu Muhoksella näyttää varmal­ ta, Syvävirta muotoilee. – Muhoksella on monipuolis­ ta tonttitarjontaa tällä hetkellä niin keskustaajamassa usealla

Henkilöstöpalvelua nopeasti ja joustavasti

kulmalla kuin myös Leppinie­ men, Päivärinteen ja Rovan alu­ eilla. Tonttien hintahaarukka on meillä keskimäärin alle 20 eu­ roa neliö, hän kertaa. – Kaava-alueista keskustassa ja Päivärinteellä on eniten pal­ veluita. Kouluasiat ovat kun­ nossa ja päiväkoteja rakenne­ taan lisää. Sosiaali- ja terveys­ palvelut kirkonkylässä kattavat sekä perusterveydenhuollon et­ tä hammashuollon palvelut. Eri­ koissairaanhoidon palvelut os­ tetaan OYS:iltä. – Kirkonkylällä on tarjol­ la kattavasti kaikki arkipäivän elämisen palvelut, sekä kunnal­ liset että kaupalliset. Päivärin­ teelle rakennetaan parhaillaan uutta päiväkotia, joka valmistuu elokuussa. Päivärinteellä toimii myös alakoulu, ja postin pal­ velut ovat päivittäistavarakau­ pan yhteydessä. Leppiniemes­ tä on lyhyt matka ja hyvät jouk­

koliikennepalvelut niin keskus­ taajamaan kuin muuallekin, Sy­ vävirta jatkaa. Myös uuden Koivulehdon päiväkodin laajennus Kirkon­ kylän alakoulun läheisyydessä otettiin käyttöön viime vuonna.

Suuria investointeja

Myös kulttuurikeskus Koi­ vun ja Tähden ja lukion vieres­ sä sijaitseva yläkoulu on uusi: se otettiin käyttöön tammikuus­ sa 2016. – Yläkoulun rakennuskoko­ naisuuteen sijoittuva liikunta­ halli eli uusi Tähtiareena otettiin käyttöön elokuussa viime vuon­ na. Tähtiareenassa on muun mu­ assa painisali, kuntosali ja nuori­ sotilat , Jukka Syvävirta kertoo. Tähtiareenalla on monipuoli­ set sisäliikuntamahdollisuudet: pääsalin lattiapinta-ala on yli tu­

hat neliötä ja salin sisäkorkeus on noin kymmenen metriä. Tilan pystyy jakamaan kolmeksi len­ topallokentäksi tai yhdeksäksi sulkapallokentäksi, ja alaa riittää myös futsal-kentäksi. Areenan yläosaan on sijoitettu juoksurata ja sali sopii erinomaisesti myös mittavien kulttuuritilaisuuksien ja kokousten järjestämiseen. – Kulttuurikeskus ja Tähtiareena antavat Muhokselle nyt entistä upeammat puitteet niin kulttuu­ ri- kuin muillekin tapahtumille. Kirkonkylälle 1970-luvulla rakennettua uimahallia on hil­ jattain laajennettu ja peruskor­ jattu. Ponkilassa, vajaan kilometrin päässä Muhoksen keskustasta si­ jaitsevalla virkistysalueella on mm. jäähalli, urheilukenttä, jal­ kapallokenttä, frisbee-golfrata ja lentopallokenttä. Ponkilan kaut­ ta kulkee niin kesä- kuin talvi­ käyttöönkin soveltuva Tervarei­ tistö, jota pitkin pääsee talvella hiihtämään ylös Utajärvelle ja alajuoksulla Ouluhallille saak­ ka. Kesäisin Tervareitistöä voi liikkua Pohjanlahdelta Oulujär­ velle saakka. – Oulujoki on muhoslaisil­ le todellinen henkireikä Mont­ ta-Pyhäkosken Kala-apajineen ja Lemmenpolkuineen. Muhok­ selta löytyvät Oulujoen jylhim­ mät rantamaisemat ja on Lep­ piniemi Ervin arkkitehtuurineen on kansallinen aarre, Syvävir­ ta kuvailee. – Myös tapahtumia Muhok­ sella piisaa, varsinkin Suo­ mi100-juhlavuonna. Esimerkik­ si 15.7. pidettävää Walk of Fa­ me -tapahtumaa voi seurata kun­ nan facebookista, hän vinkkaa. Kunnanjohtaja Jukka Syvävir­ ta uskoo Muhoksen jo tunnetusti monipuolisen palvelutarjonnan sekä viime vuosina tehtyjen in­ vestointien tuovan kuntaan lähi­ vuosina uusia asukkaita. Muhos on mukana vähähiilis­ ten kuntien kehittämishankkees­ sa. Päivärinteelle on kaavoitet­ tu ns. ekokortteli, joka voidaan rakentaa yhteisöasumisen peri­ aatteella asukkaiden sopimuk­ sen mukaisesti. – Oulun Raken­ tajamessuilla on mahdollisuus konsultoida Oulun Yliopiston edustajia ekorakentamisen uu­ simmista tuulista. Asiantuntijat ovat paikalla 8. ja 9. huhtikuuta kahdestatoista kolmeen, jolloin voi hyödyntää maksutonta neu­ vontaa, Jukka Syvävirta kutsuu.

OSAAVA SUOMALAINEN PALVELUKSESSASI Lujatalo on yksi Suomen suurimmista valtakunnallisista rakentajista. Olemme luotettava kumppanisi: - asunto- ja toimitilarakentamisessa - korjausrakentamisessa

Asiakkainamme on rakennusyhtiöitä uudis-, korjaus- ja infra-rakentamisen alueelta. Rakennustyöntekijöiden lisäksi työllistämme rakennusmestareita, työnjohtajia, asiantuntijoita ja suunnitteluinsinöörejä. Jukka-Pekka Lukkarila SOL Henkilöstöpalvelut Oy puh. 040 035 5783 www.solhenkilostopalvelut.fi

Lujatalo Oy, Torikatu 15, 4.krs 90100 OULU www.luja.fi


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 11

– Haluamme kaavoittaa Kir­ konmutkan alueen tulevien asukkaiden omien toiveiden mukaan. Nyt on mahdollisuus suunnitella omien tarpeiden mu­ kainen unelmatontti eli kertoa meille, minkä kokoinen oma unelmatontti olisi ja millainen rakennusoikeus sillä tulisi olla. Halutaanko esimerkiksi raken­ taa yksi-, puolitoista- vai kaksi­ kerroksisia asuntoja, halutaanko pihalle piharakennuksia ja niin edespäin, Tiia Possakka selittää. – Kirkonmutkan alueesta kiin­ nostuneilla on mahdollisuus os­ taa tontti ja päästä rakentamaan sille nopeutetulla aikataululla. Vaikka alueen asemakaavan valmistuminen kokonaisuudes­ saan kestääkin aikansa, pyrim­ me siihen, että halukkaat pää­ sevät kiinni unelmatontteihinsa noin puolen vuoden tai vuoden kuluessa, Tiia Possakka lupaa. Kirkonmutka sijaitsee Utajär­ ven kirkonkylässä, alle kilomet­ rin päässä kaikista palveluista: – Kirkonmutka on rauhallinen ja kaunis alue lähellä Oulujo­ en rantaa. Alueen ohi tulee kul­

Oman unelmatonttinsa saa suunnitella Utajärvelle Keisarinrannan alueen tonteista järjestetään Rakentaja Messujen yhteydessä tarjouskampanja, jossa kauniin joen- tai pellonrantatontin voi onnistua lunastamaan itselleen yllättävän edullisesti.

Utajärvelle on luotu asunnon rakentajien tueksi moniammatillinen Rakentajan kaverit -ryhmä, jolta saa tukea ja apua kaikissa Utajärvelle rakentamiseen liittyvissä asioissa. Rakentajan kavereita kuvassa (vasemmalta lukien) tekninen johtaja Petri Leskinen, kaavoitusinsinööri Tiia Possakka, vesija viemärilaitoksen esimies Esko Spets ja rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen.

kemaan myös Hyvinvointirait­ ti, jonka varrelle tulee tasaisin välein levähdyspaikkoja. Hy­ vinvointiraitti kulkee Utajär­ ven keskustaajaman läpi kerä­ ten palveluita esteettömän reitin varrelle ja jolta on yhteys Uta­ järven hienoille hiihto- ja vael­ lusreiteille, Possakka kuvailee. Kirkonmutkan alue on myös osa Oulujokivarren maisemaan se­ kä Utajärven kirkkoon ja tapu­ liin liittyvää arvokasta kulttuu­ riympäristöä. – Keisarinrannan asuinalue sijaitsee Utajärven keskustas­ ta noin viisi kilometriä Oulun

suuntaan. Alueella on niin ve­ denrantatontteja kuin ”pellon­ rantatonttejakin” – asuinympä­ ristö on hyvin avaraa ja kaunis­ ta, kaavoitusinsinööri Tiia Pos­ sakka kertoo. Utajärven kunta järjestää Kei­ sarinrannan tonteista tarjous­ kampanjan, johon voi osallista Oulun Rakentajamessuilla Uta­ järven osastolla. – Keisarinrannan tonteista voi tehdä haluamansa tarjouk­ sen, jonka kunnanhallitus sitten käsittelee. Käytännössä alueel­ ta voi siis onnistua lunastamaan tontin hyvinkin edullisesti. Kun­

Myymme Suomen suosikkikeittiö Petraa Kalajoki, Kempele, Oulu, Oulainen, Raahe alueilla.

nalla on voimakas halu kehit­ tää aluetta ja edistää sen raken­ tumista ja asuttamista, Possak­ ka sanoo. Keisarinrannan kun­ nallistekniikka on valmis, joten sinne pääsee rakentamaan heti.

tia rakentavat avosylin vas­ taan. Hoidamme asiat rakenta­ jan kanssa mahdollisimman jou­ hevasti ja kevyellä byrokratial­ la, aina tarvittaessa auttaen ja tu­ kien. Ei ole niin väliä, keneen meistä ottaa yhteyttä, koska hoi­ damme joka tapauksessa asioi­ ta kokonaisvaltaisesti toistem­ me kanssa yhteistyötä tehden, Possakka esittelee. – Utajärvi sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Oulusta val­ tatie 22 varrella. Valtatie 22 ei kuitenkaan kulje Utajärven Kir­ konkylän läpi, vaan ohittaa ky­ län sen vierestä niin, että kylä­ raitti on turvallinen ja rauhai­ sa. Lapsiperheille Utajärvi on

TEKSTI: ANITTA ISO-MARKKU

Utajärvellä ollaan rakentajan kavereita

Utajärvelle on muodostet­ tu kunnan rakennusalan viran­ omaisista koostuva moniamma­ tillinen työryhmä, joka tunne­ taan nimellä Rakentajan kaverit. – Me Rakentajan kaverit otamme Utajärvelle uutta ko­

Uusi Kirkonmutkan alueen asemakaava ja tonttijako tehdään yleisön ja tulevien asukkaiden toiveiden pohjalta. Rakentajamessuilla Utajärven osastolla voikin nyt suunnitella itselleen unelmatontin Kirkonmutkaan.

Kotipuutarhurin Keidas Oulun Hietasaaressa

Tervetuloa Oulun Rakentajamessuille 7.-9.4.2017 osastolle 112

Petra-keittiömyynti Mauri Myllykangas 0400 777 347 mauri.myllykangas@kotinet.com

erinomainen paikka: kunnas­ samme on niin päiväkoti, pe­ ruskoulut kuin lukiokin, Possak­ ka summaa Utajärven etuja. Ko­ ko kunnan kattava nopea valo­ kuituverkko tukee myös tehok­ kaan etätyöskentelyn mahdolli­ suutta Utajärvellä. – Utajärven kunnassa kunta­ laisten hyvinvointia on mietit­ ty todenteolla, ja siihen aiotaan panostaa myös tulevaisuudessa. Näinä aikoina sillä, miten kun­ ta välittää kuntalaistensa hyvin­ voinnista on todella iso merki­ tys, Tiia Possakka pohtii,

Hae ihana kevät kotiin puutarhalta! Kevään ensi kukkijat, siemenet, pistokkaat, puutarhatarvikkeet ja viherkasvit.

n ja nsaide met e p , n e ai Puid ahvat t ös v n e j o an my perenn a muka at vinkit! n i a a j arha hurin p puutar mien aitatai n ä ä v e nyt! ps. K aika on varaus

kuva: Floradania

Utajärven kunta tarjoaa Oulun Rakentajamessujen kävijöille mahdollisuuden suunnitella oman unelmatonttinsa uudelle Kirkonmutkan alueelle. Asemakaavan pohjana hyödynnetään saatuja unelmatonttisuunnitelmia. – Tarkoitus siis on täyttää toteen unelmia. Utajärvi järjestää messuilla myös tonttitarjouskampanjan Keisarinrannan tonteista, kertoo Utajärven kaavoitusinsinööri Tiia Possakka.

Petra-kauppias Heino Pääkkö 040 914 0922 heino.paakko@petrakeittiot.fi

Varaa aika maksuttomaan ideointiin ja suunnitteluun kotiisi. Löydä lähipuutarhurisi vihervinkkejä myös netistä!

OJAN RAUTA

www.petrakeittiot.fi

KALAJOKI, KEMPELE, OULU, OULAINEN ja RAAHE

Avoinna huhtikuussa: ark 9-18, la 10-16, su 11-16 Hietasaarentie 39, Oulu • (08) 554 1999 • www.aleniuksenpuutarha.fi


12 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT Raimo Petäsnoro LKV Veera Petäsnoro LKV Osmo Toivanen LKV 040 501 3450 040 557 8487 040 543 8274 Kouvola Oulu

Toteuta

Vapaa-ajan kohteet ja metsäpalstat Ota yhtey�ä! 0400 184884 tai rantamokki@rantamokki.fi www.rantamokki.fi

Rakenna kotisi tai loma-asuntosi Oulujärven rannalle, Paltamon golfkentän kupeeseen. Lue lisää Luhtaniemen ja Metelinniemen tonteista

rakennarannalle.fi

Ouluun 90 min • kauppaan 5 min • golfkentälle 2 min • luonto

Maksuttomissa koko perheen Rannalla Picnic -konserteissa esiintyvät mm. Mörriganes, Muska, Gommi&Pommi ja Janna. Katso muut esiintyjät ja tarkempi ohjelma: jattilaiset.fi Lisäksi heinäkuun viimeisenä perjantaina, Kuhakunkun yhteydessä järjestettävissä bileissä esiintyvät Lord Est, Petri Nygård ja Arttu Wiskari sekä DJ:t Kaasi ja Alijas. Lue lisää tapahtumaviikonlopusta Facebookista: Kuhakunkku 2017

• omasta pihasta Oulujärvelle 0 min


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 13 PKY Travel on uudenlainen yrittäjille suunnattu verkosto, joka tarjoaa jäsenilleen matkailupalveluita. PKY Travelilla on omia lomakiinteistöjä ja -kohteita kuin kumppanikohteita niin Suomessa kuin maailmalla aina Thaimaata ja Espanjan Aurinkorannikkoa myöten. Kohteita ja palveluita voi käyttää niin yrittäjän liike- kuin hänen ja hänen perheensä lomamatkoihin, asiakkaiden hemmotteluun kuin työntekijöiden palkitsemiseen. – PKY Travelin konsepti on aivan uudenlainen Suomessa: verkoston jäsenenä saa käyttö­ oikeuden verkoston kohteisiin ja palveluihin. Toiminta ei siis pe­ rustu lomaosakekauppaan eikä omistukseen, jollaiset nykyaika­ na nähdään yrityksille etupääs­ sä rasitteena, kertovat PKY Tra­ velin toimitusjohtaja Petri Mak­ konen ja hallituksen puheenjoh­ taja Matti Kilpeläinen. Verkostoon liittyjä maksaa palvelupaketista, joka sisältää peruspalvelut ja pienen vuosi­ maksun kattaen mm. kohteiden sähköt, veden, vakuutukset, ka­ luston- ja kohteiden ylläpidon. – Lisäksi tarjolla on edulli­ nen kohteiden lisäkäyttömah­ dollisuus tarpeen mukaan, Kil­ peläinen sanoo. – PKY Travelin toimintaidea on parantaa kiireisten yrittäjien ja samalla vaikka koko yrityk­ sen väen työhyvinvointia. Tar­ joamme luksusta ja elämyksiä arjen vastapainoksi, Makkonen summaa.

Uudenlainen yrittäjien matkailu- ja palveluverkosto

PKY Travelin hallituksen puheenjohtaja Matti Kilpeläinen (vas.) ja toimitusjohtaja Petri Makkonen uskovat uuden matkailupalveluita tarjoavan verkostonsa menestykseen yrittäjien keskuudessa.

– Olemme panostaneet koh­ teidemme varustelutasoon sillä ajatuksella, että kohteessa ovat valmiiksi kaikki edellytykset ak­ tiiviseen ja mukavaan ajanviet­ toon. Sotkamon Vuokatissa si­ jaitsevien kohteidemme Paju­ niemen Vanhan ja Uuden kar­ tanon yhteydessä jäsentemme käytettävissä ovat esimerkiksi Hot Spring eli kuumalähde sau­ nan pihassa, moottoriajoneuvoja joka vuodenajan tarpeisiin, viih­ dekeskus ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat siis jäsenen käytös­ sä loman ajan ilman lisämaksua. PKY Travelin perusidea onkin säästää kiireisiltä yrittäjiltä ai­

kaa ja vaivaa oman loman tai vaikkapa yrityksen edustusta­ pahtuman järjestämisessä. PKY Travelin kautta jäsen saa parin etelänlomareissun hinnalla käyt­ töönsä valmiiksi valikoidut ja varustellut laatukohteet ja -pal­ velut, Kilpeläinen kertoo.

Kohteita Suomessa ja maailmalla

Pajuniemen Vanha ja Uu­ si Kartano Vuokatissa Sotka­ mossa, Iso-Sapsojärven ran­ nalla, ovat PKY Travelin koti­ mainen ”kruununjalokivi”. Idyl­ linen maalaisromanttinen Vanha

www.lumon.fi/suosikkiterassit

Kartano on rakennettu 1918 ja restauroitu 1990- ja 2000-luku­ jen taitteessa. Vanhan Kartanon kokonaispinta-ala on 160 neliö­ tä. Rakennuksessa on yhteensä neljä kahden hengen makuuhuo­ netta kahdessa kerroksessa, eli kohde sopii tarvittaessa isom­ mankin ryhmän majoittamiseen. Alakerrassa sijaitsee tilava tu­ pa ja keittiö. Kohde on varus­ tettu nykyaikaisella teknologi­ alla, joka mahdollistaa esimer­ kiksi kokousten järjestämisen. Sotkamon Vuokatin lisäksi PKY Travelilla on oma loma­ kiinteistö Helsingin Kampis­ sa Lönnrotinkadulla, eli aivan

Pajuniemen Vanhan Kartanon huoneissa on idyllinen tunnelma. Tunnelmallisesti romanttisen vanhanaikainen tila on varustelultaan ja mukavuuksiltaan täysin moderni.

ydinkeskustassa. Kolmihuonei­ set asunnot ovat pinta-alaltaan noin 70 neliötä. – Asunnot so­ pivat siis hyvin paitsi lomailuun myös työmatka-asunnoiksi. – Lisäksi meillä on kumppani­ kohteita kotimaassa muun muas­ sa Ukko-Hallassa, Oulussa, Tu­ russa ja Saariselällä. Ulkomaan kumppanikohteitamme on tällä hetkellä jo Thaimaan Phuketis­ sa, Hua Hinissä sekä espanjan Costa Del Solin alueella Banal­

madenassa. Kumppanikohteita hankitaan myös koko ajan li­ sää, Kilpeläinen ja Makkonen listaavat. Hieman salaperäisesti hy­ myillen miehet kertovat, että kaikki verkoston kohteet pal­ jastetaan kuitenkin vain jäse­ nyyttä hakeville keskinäisissä esittelyissä ja tutustumislomilla. TEKSTI: ANITTA ISO-MARKKU KUVAT: JARI ISO-MARKKU


14 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT Paltamon Jättiläisten kesä -tapahtumassa muun muassa vetouistellaan kuhaa Oulujärvellä.

LUOTETTAVAA TIETOA JA MAKSUTONTA NEUVONTAA!

Omistatko kodin tai mökin veden äärellä? Tiedätkö, mitä muuttuvat jätevesimääräykset tarkoittavat juuri sinun kiinteistölläsi?

Jätevesineuvontaa

Oulun Rakentajamessuilla pe–su 7.–9.4.2017 Ouluhallissa Ota mukaan asemapiirros ja tiedot nykyisestä järjestelmästä! Lisätietoa: merja.talvitie@proagria.fi, 045 6578 611 Netti- ja videoneuvontaa: www.proagriaoulu.fi/jatevesi Jätevesihanketta Pohjois-Pohjanmaalla rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja hallinnoi ProAgria Oulu.

proagriaoulu.fi • facebook.com/proagriaoulu

Paltamo tarjoaa suomalaista unelmaa Paltamossa on ainekset suomalaisen unelman toteuttamiseksi. Oulujärven rantamilla, Luhtaniemessä ja Metelinniemessä, tilavat tontit sijaitsevat omassa rauhassa. Palvelut ovat lähellä ja golfkenttä ja lenkkipolut vain kivenheiton päässä. Tarjolla on tontteja vakituiseen ja vapaa-ajanasumiseen.

– Paltamon sijaitsee 90 mi­ nuutin ajomatkan päässä Oulus­ ta ja puolentunnin päässä Ka­ jaanista. Vuokatin rinteille aje­ lee myös 40 minuutissa, sama aika menee ajaessa Ukkohallan ja Paljakan matkailukeskuksiin. Omasta takaa meillä on Suomen kauneimmaksikin mainittu golf­ kenttä Oulujärven rannalla, fris­ beegolfratoja ja upeat ulkoilu­ maastot retkeilyreitteineen, hiih­ tolatuineen ja moottorikelkkau­ rineen, kuvailee Paltamon kehi­ tysjohtaja Anu Tervonen. – Uudella Luhtaniemen alu­ eella on tilavia, reilulla raken­ nusoikeudella varustettuja tont­ teja sekä omalla rannalla että jär­ vinäkymällä, mutta ilman omaa rantaa.

Ilmanäkymä Paltamon Metelinniemen golfkentän yltä. Oulujärven vehreissä rantamaisemissa sijaitsevaa golfkenttää on sanottu Suomen kauneimmaksi.

van ja maisemaravintola Palta­ mon Sydän, uimaranta, vieras­ venesatama ja frisbeegolfrata. Nyt suunnitteilla on uimaran­ nan parantaminen, saunan raken­ taminen uimarannan yhteyteen sekä melontakeskuksen perus­ taminen samalle aktiviteetti­ alueelle. Saunasta on kaavail­ tu yleistä saunaa, joka on ylei­ sölle avoin ja ympärivuotisesti lämpenevä eli myös avantoui­ mareita palveleva.

Kivesvaaraan Tontteja eläväisessä jättien maille Metelinniemessä Paltamossa on tarjolla tontteja Metelinniemi on Paltamon lii­ kunta-aktiviteettien keskus, jo­ ta kunta kehittää lähiaikoina en­ tisestään. Metelinniemessä si­ jaitsevat Paltamo Golf, Cara­

myös Kivesvaaran maisemista. – Kivesvaara on luontoa ra­ kastaville unelmapaikka: siel­ lä on upea maasto ja maisemat, jossa voi kulkea luontopoluilla

nauttimassa vapaasta luonnosta. Alueella toimii myös Elämys­ keskus Jättiläisenmaa, jossa on tilausravintola, näköalakahvila sekä majoitusta mökeissä ja lin­ nunpöntöissä, Tervonen kertoo. Jättiläisenmaan nimi viittaa legendoihin Paltamon ja Oulu­ järven jättiläisistä. Tarinat ovat sekoitus totuutta ja tarua. Tot­ ta on, että historian tuntemista maailman kymmenestä pisim­ mästä miehestä eurooppalaisia on viisi, ja heistä kolme on suo­ malaisia. Kaikkien näiden kol­ men miehen sukujuuret johtavat Paltamoon. Myös vanhemmissa historialähteissä viitataan pal­ tamolaisiin jätteihin. – Nykyi­ sin jättiläisistään ylpeässä Pal­ tamossa kesäkin on Jättiläisten kesä, jossa järjestetään tapah­ tumia joka lähtöön. Tarjolla on

picnic-konsertteja, Norssikarne­ vaalia, kesäteatteria, Kuhakunk­ kua ja paljon muuta nähtävää ja koettavaa, hän listaa. Paltamoon suunnitellaan myös Kainuun biotuotetehdas­ ta. Toteutuessaan tehdas tarjo­ aa töitä noin 1500 henkilölle, joista itse tehtaaseen työllistyi­ si noin 150 ja loput metsänhak­ kuissa ja kuljetuksissa. Tehtaan suorat ja epäsuorat vaikutukset piristävät Kainuun elinkeinoelä­ mää merkittävästi. – Paltamon kunnalla on tarjol­ la myös mukavia vuokra-asun­ toja, joihin voi asettua esimer­ kiksi oman unelmakodin ra­ kennusprojektin ajaksi, Tervo­ nen vinkkaa. TEKSTI: ANITTA ISO-MARKKU

 

                                    



































 

 


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 15

SOLilta raksalle apumiehiä ja erikoisosaajia

J Lumiaho

SOL Henkilöstöpalveluiden myyntipäällikkö Jukka-Pekka Lukkarila kertoo SOL:n välittävän rakennusalalle jatkuvasti enemmän vuokratyövoimaa. Kysyntää on erityisesti aputyömiehille, mutta myös kirvesmiehille ja erikoisammattilaisille.

SOL Henkilöstöpalveluiden Oulun toimisto välittää vuokratyöntekijöitä 46:den TES:in piiriin. Rakennusala on yksi toimialoista, jolle SOL Henkilöstöpalvelut tarjoaa apuvoimaa ja osaajia niin parin päivän keikoille kuin pidempiinkin työsopimuksiin. – SOL Henkilöstöpalveluil­ le tärkeää on asiakkaan tarpeet huomioiva rekrytointi. Käytän­ nössä tämä tarkoittaa, että asiak­ kaan etsiessä työntekijää projek­ tiinsa, pyrimme löytämään juuri kyseiseen tehtävään ja asiakas­ yritykseen sopivan henkilön – emme ainoastaan yleisesti tietyn ammattialan edustajaa. Tarvitta­ essa voimme myös perehdyttää työntekijän etukäteen asiakas­ yritykseen, kuvailee SOL Hen­ kilöstöpalveluiden myyntipääl­ likkö Jukka-Pekka Lukkarila. – SOL:n kanssa on voitu kyl­ lä luottaa siihen, että hommiin saadaan työhön sopiva kunnol­ linen kaveri. Sitten kun on tul­ tu tutuiksi, olemme myös pyy­ täneet ihan nimeltä tiettyjä hen­ kilöitä meille työkeikolle, vah­ vistaa SOL Henkilöstöpalvelui­ den vuokratyöntekijöitä käyttä­ vä Markus Matala SRV:ltä. – Monet asiakkaat pyytävät

nimeltä tiettyjä henkilöitä töihin, ja yleensä pystymme tähän ky­ syntään myös vastaamaan, mi­ käli kyseinen henkilö ei juuri ole töissä muualla. Luomme asiak­ kaisiimme pitkäaikaisia kump­ panuussuhteita ja myös välittä­ millemme työntekijöille syntyy sitä kautta pidempiaikaisia suh­ teita tiettyihin alansa yrityksiin. Toisinaan työntekijämme saat­ tavat myös siirtyä vakituisiksi työntekijöiksi asiakasyrityk­ siimme, Lukkarila kertoo. – Osaavat ja aikaansaavat tyy­ pit erottuvat kyllä nopeasti jou­ kosta. SRV tilaa SOL henkilös­ töpalveluiden kautta töihin eni­ ten apumiehiä erilaisiin tilapäi­ sesti paljon työvoimaa raken­ nustyömailla edellyttäviin työ­ vaiheisiin kuten työmaiden sii­ vouksiin tai rakennustarvikkei­ den kantamiseen rakennustyö­ maalla oikeaan paikkaan. Toisi­ naan huomaan, että jollakin apu­ miehellä riittää osaamista vas­ tuullisempiinkin tehtäviin, jol­ loin hänen keikkansa saattaakin sitten laajentua työmaallamme pidemmäksi, Matala tuumaa. SOL Henkilöstöpalvelut seu­ raa asiakastyytyväisyyttä sekä kirjallisten kyselyjen että asi­ akkaiden luona tehtävien vie­ railujen kautta. – Asiakastyytyväisyyttä kar­ toittaessamme tiedustelemme myös asiakkaan tulevista projek­

teista ja mahdollisesta vuokra­ työvoiman tarpeesta, jotta voim­ me varautua ennakkoon ja pal­ vella mahdollisimman hyvin, Lukkarila selittää. Hän kertoo, ettei SOL Hen­ kilöstöpalvelut rajaa asiakasyri­ tyksiään mitenkään vaan niin pk-yritykset kuin isommatkin toimijat ovat tervetulleita asi­ akkaiksi. Asiakkuudesta kiin­ nostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan Jukka-Pek­ ka Lukkarilaan.

SOL Henkilöstöpalvelut pitää työntekijöistä huolta

– SOL Henkilöstöpalvelut ha­ luaa huolehtia vuokratyöläisis­ tään hyvin. Asiakasyhdistykseen keikalle lähteville työntekijöil­ le SOL tarjoaa esimerkiksi laa­ dukkaat ja turvalliset työasut. Rakennusalan osalta tämä tar­ koittaa esimerkiksi kunnollisia turvakenkiä ja tarvittavia huo­ mioasuja, kypärää ja muita mah­ dollisia suojavarusteita, Lukka­ rila listaa. – SOL:lla on myös SOL LIFE -työhyvinvointiohjelma, jonka piiriin pääsevät kaikki SOL:lla pidempään työntekijöinä olevat. Ohjelmassa panostetaan työnte­ kijöiden hyvinvointiin ja työ­

viihtyvyyteen sekä työturvalli­ suuteen. Työntekijöidemme työ­ terveyshuollosta vastaa Terveys­ talo ja työeläkeasioista Ilmari­ nen, Lukkarila kertoo. Hänen mukaansa Oulun alu­ eella SOL Henkilöstöpalvelui­ den kautta rakennusalalle hae­ taan erityisesti apumiehiä, mut­ ta myös kirvesmiehiä ja erilai­ sia erikoisosaajia. Esimerkik­ si SRV:n parasta aikaa Toppi­ lassa käynnissä olevalle työ­ maalle SOL Henkilöstöpalve­ lut rekrytoi torninosturinkuljet­ tajan kymmenen kuukauden työ­ suhteeseen. – Osaava ja hyvä tyyppi hän olikin. Voisin kysyä hän­ tä SOL:lta töihin tarvittaessa toistekin, SRV:n Matala sanoo. Lukkarila kertoo, että vaik­ ka SOL Henkilöstöpalvelui­ den vuokratyöläisten yksittäi­ set työkeikat ovat määräaikai­ sia ja joskus lyhyitäkin, mo­ net kuitenkin täystyöllistyvät SOL:n kautta vuoroin eri yri­ tyksiin. SOL:n kautta työsken­ telemisestä kiinnostuneet voi­ vat sekä seurata SOL:n julkai­ semia työpaikkahakuja esimer­ kiksi mol.fi-sivustolla tai ottaa suoraan yhteyttä SOL:n henki­ löstöpalveluihin. TEKSTI: ANITTA ISO-MARKKU KUVA: PENTTI KIVIRANTA


16 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

KIINTEISTÖLIITTO Pohjois-Suomi

– Kainuun Porakaivot Oy:n toimialue kattaa Kainuun ja sen ympäriltä puoli Suomea, Pohjois-Karjalasta Ylä-Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle asti. Laitevarikko sijaitsee Suomussalmella, kertoo Esko Väisänen. Tässä porataan Kajaanissa.

Kainuun Porakaivot poraa sekä pystyyn että vaakaan

– Kainuun Porakaivot Oy:n toimialue kattaa Kainuun ja sen ympäriltä puoli Suomea, Pohjois-Karjalasta Ylä-Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle asti. Laitevarikko sijaitsee Suomussalmella, kertoo Esko Väisänen. Tässä porataan Kajaanissa.

Messuilla mukana myös AUTOTALLIN OVET

MARKIISIT

OVIKONEISTOT Crawford Magic 600 ja Magic 1000

Merikoskenkatu 3, Kaihdin ja Sisustus 90500 OULU SELKÄMAA/ Puh. 0400 584 104 Crawford Center Alpo Keränen 0400 584 025 - Oulu myynti@kaihdinselkamaa.fi

Esko Väisänen kertoo, että Kainuun Porakaivot Oy:n palvelut ovat huomattavasti monipuolisemmat kuin porausfirmoilla yleensä. Maalämmön ja veden nostamista varten kallioon porattavien kaivojen lisäksi yhtiö tekee Pohjois-Suomessa erikoisempiakin poraustöitä.

– Poraamme luonnollises­ ti niin vesikaivot kuin maa­ lämpökaivot, mutta meillä on myös muun muassa tienalitus­ ten tekopalvelu. Lisäksi teemme kestävät porapaalut rakennuk­ sille vaikeisiinkin paikkoihin. Palveluihimme kuuluu myös sii­ viläkaivojen poraus esimerkik­ si pohjaveden korkeuden ja vir­ tausten tutkimuksia varten vesija jäteyhtiöille sekä ympäristö­ viranomaisille, kertoo uudeksi osakkaaksi Kainuun Porakaivot Oy:öön vuoden vaihteessa tul­ lut Esko Väisänen. – Kokemusta sekä yleisistä poraustöistä että erikoistöistä on yrityksessämme kuitenkin paljon enemmän. Yhtiökump­ pani on toiminut alalla jo 20 vuotta, ja juuri eläkkeelle jää­ nyt toinen omistaja aloitti myös erikoisporausten osuuden jo 30 vuotta sitten. – Täysin eläkepäiville hän ei kuitenkaan päässyt, Väisä­ nen naurahtaa. – Hän käy edel­ leen konsultoimassa meitä uu­ sissa kohteissa.

Reikä kallion läpi tunturissakin

– Tienalituksessa mennään poralla jo rakennetun tien al­ ta. Samalla reikään tulee suo­ japutki, jonka salot liitetään toi­ siinsa hitsaamalla. Tienalituk­

siin meillä on kaksi erikokoista porauslaitetta eli tienalituspalk­ kia erilaisiin tarkoituksiin, esi­ merkiksi kaukolämmön ja ve­ sijohtojen asennuksia sekä säh­ kö- ja tietoliikennekaapelointia varten. Tällä erikoislaitteistolla voidaan tehdä myös esimerkik­ si kalliokumpujen läpiporauk­ sia tunturissa vaikkapa sähköja it-kaapeleiden viemiseksi vai­ keakulkuiselle tontille. Olemme tehneet tällaisen alituksen kalli­ oon muun muassa Rukakeskuk­ sen alueella. Poranreikää syn­ tyi 80 metriä. – Porapaalutuksia varten teemme poraamalla reiän ja asennamme siihen teräsputken maan läpi kallioon asti. Vala­ mamalla putken täyteen betonia maan sisään syntyy kestävä tu­ kipaalu. Tällaista kantavaa ra­ kennetta kalliosta maan päälle asti tarvitaan kriittisten raken­ nustöiden perustamiseen, esi­ merkiksi raskaiden kerrostalo­ jen pohjatöissä, Väisänen ker­ too. Tämä tekniikka on vaihto­ ehto paalujen junttaamiselle ja sillä pääsee paljon syvemmälle. – Toimivien siiviläkaivojen poraaminen vaatii pitkäaikaista kokemusta ja erikoislaitteistoa. Siiviläkaivoja tarvitaan pohja­ veden korkeuden ja laadun tark­ kailuun sekä esimerkiksi sen sel­ vittämiseen, lähteekö kaatopai­ kalta virtauksia vesistöjen suun­ taan. Niillä on ympäristön kan­ nalta suuri merkitys.

Kokonaispaketti LVI-asiantuntijayrityksen kanssa Asiakkaiden kannalta maa­ lämpöenergiakaivon porauk­ set liittyvät aina koko maaläm­ pölaitteiston hankintaan. – Me hoidamme porauksen tällaisessa toimituksessa, ja teemme muun

kokonaisuuden suhteen tiiviisti yhteistyötä LVI-asennusyritys­ ten kanssa, Esko Väisänen sa­ noo. – Lämpöenergian tehotar­ peen ja mitoitukset laskee aina LVI-asiantuntija, joka toimittaa myös laitteistot. Maalämpöpa­ kettia haluavat voivat kuiten­ kin ottaa yhteyttä myös suo­ raan meihin, jolloin voimme teh­ dä yhteistyökumppaneidemme kanssa kokonaistarjouksen po­ rauksesta, laitteista ja asennuk­ sista. Voimme toteuttaa hank­ keen asiakkaalle vaivattomasti ”avaimet käteen” -periaatteella. Maalämmön kustannuksia muihin energiamuotoihin ver­ taillessa kannattaa Väisäsen mu­ kaan huomata, että maalämpö­ kaivon investointi on koko talon elinkaaren pituinen investointi. – Kaivohan ei katoa siitä mihin­ kään. Ja kyseessä on omankin kokemukseni mukaan edullinen ja huoleton lämmitysmuoto. Se sopii myös mökille, jossa ei olla jatkuvasti. Minulla on ollut mö­ killä maalämpö nyt 1,5 vuoden ajan, eikä kertaakaan ole tarvin­ nut koskea yhteenkään nappiin, hän nauraa. Maalämmön voi ottaa nykyi­ sin helposti käyttöön omakotita­ lojen lisäksi myös rivi- ja kerros­ taloihin sekä suuriinkin teolli­ suusrakennuksiin. – Esimerkiksi omassa hallissamme on totta kai käytössä maalämpö. Kuusi rei­ kää riittää sen lämmittämiseen. – Maalämpöinvestoinnin onnistumisen kannalta on erit­ täin tärkeää, että kaivojen sy­ vyydet on laskettu oikein suh­ teessa lämmitettävään tilaan, ja että järjestelmään liitetään nii­ hin suhteessa tasapainoisen ko­ koinen kattila. Siksi teemmekin yhteistyötä alan parhaiden LVIasiantuntijoiden kanssa, Esko Väisänen painottaa. PENTTI KIVIRANTA


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 17

Lotvosen kiekkoveljekset kiinteistövälitykseen Uudellekadulle Oululaisille jääkiekon ystäville tutut Tarmo ja Kimmo Lotvonen ovat avanneet Uudellakadulla uuden Lotvonen LKV -nimisen kiinteistönvälitysliikkeen. – Olemme molemmat toimineet LKV-pätevyydellä oululaisessa kiinteistönvälityskentässä ja koimme, että markkinoilla on nyt tilausta itsenäisille, sitoutumattomille ammattitekijöille. Velipojan kanssa yrittäminen on ollut haaveissa jo pitkään, olemme aina tehneet asioita yhdessä ja hyvässä hengessä, Tarmo Lotvonen kertoo. Tarmo ja Kimmo pelasivat 1990-luvulla molemmat Kär­ pissä. Tarmo jatkoi uraa vielä valmentamalla Kärppäjuniorei­ ta 1996–2001, pikkuveljen Kim­ mon taas lähtiessä pidemmälle uralle ensin Rauman Lukkoon 1994-2001 ja takaisin Kärppiin 2001-2005, josta kahden Suo­ men Mestaruuden saattelemana vielä kuudeksi kaudeksi Ruot­ siin. – Ammattikiekkoilun lope­ tettuaan 2011 Kimmo siirtyi si­ viilissä tänne välitysalan puolel­ le opiskelemaan alaa kanssani,

– Tahdomme ansaita asiakkailtamme aseman asuntokaupan ykkösketjuna, Tarmo ja Kimmo Lotvonen sanovat.

Tarmo sanoo. Hänellä on uraa kiinteistövälityksen saralta jo 15 vuotta. – On mukava lähteä liikkeelle Oulun asuntokauppaan puhtaal­ ta pöydältä ja omalla nimellä. Olemme tehneet jo paljon kaup­ paa ja meidät tunnetaan Oulussa hyvämaineisina välittäjinä. Mai­ ne on tällä alalla avain kaikkeen, joten tässä korostuu asiakkaan

Nykyisin käytän öljyä vain ruoanlaittoon! T. Kauko, tästä läheltä Tee kuten Kauko, vaihda kotisi öljylämmitys vaivattomaan ja edulliseen kaukolämpöön. Nyt se on entistäkin helpompaa: Oulun Seudun Sähkö hoitaa lämpöremontin alusta loppuun. Kaukolämpöremontin voit maksaa kuukausittain energialaskun yhteydessä kuluitta ja korotta - jopa 10 vuoden maksuajalla.

kanssa työskentely omilla kas­ voilla, Tarmo Lotvonen pohtii. – Voin sanoa kokemuksesta, että välittäjän ja asiakkaan vä­ lillä on oltava riittävän henki­ lökohtainen suhde, jotta luotta­ mus syntyy ja kaupat sujuvat te­ hokkaasti. Välittäjän on oltava asiakkaan matkassa koko kaup­ patoiminnan kaaren ajan kuun­ nellen asiakkaan toiveita ja tar­

peita. Jos palautetta asiakkaal­ ta kysyy vasta kauppojen toteu­ duttua on jo pahasti myöhässä asiakaspalvelussa, hän jatkaa.

Asuntovälittäminen on kontaktilaji

Alkuvuoden veljekset ovat käyttäneet uuden liiketoimin­ nan huolelliseen valmisteluun

Lappian puualalla Kemissä • • • •

CLT-elementtien valmistuslinja on ensimmäinen Suomessa. Käytössäsi on alan uusimman teknologian koneet ja laitteet. Koulutuksessa keskitytään massiivipuurakentamiseen CAD/CAM/CNC -teknologiaa hyödyntäen. CLT-massiivipuulevytuotannolle on myönnetty kansallinen sertifikaatti VTT-C-11682-16.

Teollisuuspuurakentajan koulutus, CLT-rakentaminen Teollisuuspuurakentajana valmistat puurakenteita ja niiden osia, kuten clt-, hirsi- ja muita massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementtejä ja muita jatkojalosteita. Voit hakea koulutukseen ympäri vuoden! Oppisopimuskoulutus on mahdollinen kun sinulla on työpaikka.

Oulun Seudun Sähkö Voimatie 2, 90440 Kempele www.oss.fi

TEKSTI JA KUVA: ANTTI KIVIRANTA

Oletko sinä tulevaisuuden teollisuuspuurakentaja?

Avaimet käteen -palvelun rahoittaa Oulun Seudun Sähkö.

Tervetuloa tutustumaan osastollemme 341!

ja hiomiseen. Iskevät toimiti­ lat yritykselle löytyivät osoit­ teesta Uusikatu 35. – Halusimme helposti saavu­ tettavalle paikalle. Uusikatu on kuitenkin Oulun vilkkain katu, tähän pääsee helposti kävele­ mällä, pyörällä ja autolla. Li­ säksi esimerkiksi kaikki pankit ovat tästä saavutettavissa parin minuutin kävelyllä, Tarmo Lot­

vonen iloitsee. – Haluamme tarjota oululai­ sille asiakkaillemme paikallisen, sitoutumattoman ja ammattitai­ toisen kiinteistönvälitysliikkeen. Olemme sitoutumattomia, joten voimme ohjata asiakkaan hänen minkä vain haluamansa pankin tai muun ammattipalvelun piiriin tai tarjota vaikka useita kilpai­ levia palvelutarjouksia. – Kokemuksemme myötä meille on muodostunut laajat verkostot vanhoista asiakkais­ ta ja tutuista kontakteista, joten pystymme tarjoamaan asiakkaal­ le aina tämän tarpeen mukais­ ta palvelua. – Koska emme ole pankin tai ketjun omistamia, saamme tehdä töitä juuri siihen suuntaan kuin haluamme, hän kertaa. Lotvoset uskovat myös hei­ dän jääkiekkotaustansa tarjo­ avan kiinteistönvälityspuolel­ la tarvittavia taitoja. – Myös urheilu on antanut pal­ jon hyviä ihmissuhteita ja toi­ saalta opettanut miten toimitaan erilaisten ihmisten kanssa osa­ na tiimiä. – Tavallaan asuntovälittämi­ nen on myös kontaktilaji, jonka hallitseminen vaatii hyvää pe­ lisilmää ja yhteisiä tavoitteita, Tarmo Lotvonen kuvailee.

Lisätietoja tiimivastaava Martti Mylly puh. 040 545 4069 martti.mylly@lappia.fi

www.lappia.fi/aikuiskoulutuskalenteri


18 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT Antti ja Hanna Häkli (oik.) kiittelevät JES Saneerauksen toimitusjohtaja Jari Eskolaa (vas.) hyvin toteutetusta kylpyhuone- ja saunaremontista.

JES Saneerauksen työn jälki puhuu puolestaan EI PUISEVAA ASIOINTIA, VAAN

hyvää puuta PUUKEIDAS.FI

TERASSILAUTAA TONNILLA! OSALLISTU KISAAN VERKKOSIVUILLAMME 30.4.2017 MENNESSÄ.

PUUTAVARAN PARAS KATTAUS VERKOSSA Puukeitaan uudesta verkkokaupasta remontoijille ja ammattilaisille kaikki, mitä puusta saattaa tarvita – nyt entistä edullisemmin sekä kattavimmin palveluin suoraan verkosta. Ammattilaisille verkkokaupassa aina yrityskohtaiset hinnat.

WWW.PUUKEIDAS.FI PUUKEIDAS OULU Moreenitie 10, 90620 OULU Puh. 010 820 1310

Aukioloajat: MA - PE: 8.00 - 17.00 LA: 9.00 - 13.00

Viime syksynä oululaiset Hanna ja Antti Häkli päättivät toteuttaa jo jonkun aikaa ajatuksissa olleen kylpyhuoneremontin 1990-luvulla rakennettuun omakotitaloonsa. Tarjouskilpailun kautta kylpyhuoneremontin toteuttajaksi valittiin JES Saneeraus. Häklit ovat tyytyväisiä työn laatuun. Jo 1990-luvun alussa raken­ netun omakotitalon kylpyhuo­ netta ei ollut aiemmin remontoi­ tu. Nyt Häklit halusivat ajanmu­ kaistaa pesutilat ja saunan sekä parantaa samalla molempien ti­ laratkaisua. – Otimme tarjouksen kolmel­ ta alan yritykseltä. Hinta ei ollut ainoa valintaamme ratkaiseva te­ kijä. Halusimme valita laadusta tunnetun firman, jossa on am­ mattitaitoiset työntekijät ja jon­ ka kanssa voimme luottaa siihen, että työ tulee hyvin valmiiksi, pohtii Antti Häkli. – JES Saneerauksen tarjous oli selkeä: siihen oli hyvin eri­ telty, mitä hintaan kuuluu ja toi­ saalta ei kuulu. Vastuun jakau­ tuminen oli selvä, ja projekti oli myös alusta asti realistises­ ti aikataulutettu. On hyvä tietää mihin varautua niin, ettei mat­ kan varrella tule ikäviä yllätyk­ siä esimerkiksi aikataulun ve­ nymisestä tai yllätyskuluista, Hanna Häkli pohtii.

– Olemme lopputulokseen ja koko prosessiin erittäin tyyty­ väisiä, Häklit summaavat. Häklien kahvipöydän ääreen istunut JES Saneerausken toimi­ tusjohtaja Jari Eskola hymyilee tyytyväisenä asiakkaidensa pa­ lautteesta. – Periaatteenamme on toimia niin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Silloin työ on teh­ ty oikein, ja siitä syntyvä maine on meille se paras mainos. Olen ylpeä siitä, että rakennustöiden valvojatkin suosittelevat meitä, hän tuumii. Jari Eskolalla on remontti­ alalta lähes 40 vuoden koke­ mus. Oma yritys, JES Sanee­ raus, täytti syksyllä 10 vuotta. JES Saneerauksessa on yh­ teensä viisi työntekijää. Yritys on erikoistunut kos­ teatilojen remontteihin, mutta myös kuivatilojen remontteja tehdään. Yksityiskotien lisäksi JES Saneeraus remontoi yritysja julkiskohteita; kokemusta on

muun muassa sisäilmaongelmi­ en korjauksista.

Maksuton korjauskartoitus ja luotettava kustannusarvio

JES Saneeraus tarjoaa re­ monttia suunnitteleville mak­ suttoman korjauskartoituksen, jossa tutustutaan remontoita­ vaan tilaan paikan päällä sekä keskustellaan remontin laaju­ desta ja asiakkaiden toiveista. – Hyvän kartoituksen pohjal­ ta on sitten hyvä tehdä selkeä kustannusarvio. Me veloitam­ me työstä ja asiakas saa itse va­ lita materiaalit, joiden kohdal­ la voi sitten säästää tai panos­ taa oman maun mukaan. Neu­ vomme toki hyvien ja kestävien materiaalien valinnassa ja suo­ sittelemme itse hinta-laatusuh­

Saunan ja kylpyhuoneen väliin asennettiin remontin osana kaunis lasiovi ja puolittain lasinen seinä, joka luo tilantuntua.

Kaunis luonnonkivinen koristeseinä on saunan huomionkiinnittäjä.

teeltaan hyviksi havaitsemiam­ me jälleenmyyjiä, Eskola kertoo. – Meille on kunnia-asia, et­ tä jos remontin yhteydessä tu­ lee ilmi esimerkiksi kosteusvau­ rioita tai aspestia, ne hoidetaan samassa yhteydessä. Remontoi­ dessa tulee toisinaan vastaan ai­ empina vuosikymmeninä tehty­ jä vastuuttomia lyhyentähtäimen ratkaisuja, jotka voivat aiheut­ taa taloon vaikka homevaurion. Sellaiset pitää tietysti purkaa ja korjata, hän jatkaa. – Toimimme kokonaisvaltai­ sesti avaimet käteen -periaatteel­ la. Emme itse tee LVI-asennuk­ sia ja sähkötöitä, mutta nekin asiakas saa meidän kauttamme yhteistyökumppaniemme työnä. Säästää asiakkaan aikaa ja vai­ vaa, kun kaikki remontissa tar­ vittavat osa-alueet hoituvat “yh­ den luukun periaatteella”. Me myös laskutamme vasta työn valmistuttua, Eskola summaa. JES Saneeraus tekee myös yhteyistyötä Vendigon kanssa, jonka kautta voi hakea helposti ja nopeasti remonttirahoitusta. Vendigo ei itse myönnä lainaa, vaan vertailee asiakkaan puoles­ ta lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. ANITTA ISO-MARKKU


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 19 Viime vuonna Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti höllentää kaupungin omakotitonttien jakoperusteita. Tiettyjen sosiaalisten perusteiden vapauttamisen lisäksi päätettiin, että muita kuin tarjousten perusteella jaettavia tontteja saa hakea vapaasti joko vuokra- tai omistustontiksi. – Muutos tuli tarpeeseen, sillä tonttien kysyntä on jälleen kasvanut, maanmittausinsinööri Kari Viik Oulun Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kertoo. – Aiemmin kaupunki on an­ tanut keväällä haettavaksi myy­ tävät tontit ja syksyllä vuokrat­ tavat tontit. Nyt kevään haussa ovat tarjousten perusteella kil­ pailtavat halutuimmat omistus­ tontit, niin lapsiperheille ja muil­ le yksityisille tarkoitetut omako­ titontit kuin myös ammattiraken­ tajien asuntotontit, kun taas syk­ syllä laitetaan suurempi määrä tontteja hakuun ja hakijalla on silloin mahdollisuus valita halu­ aako hän ostaa vai vuokrata ha­ kemansa tontin, Kari Viik selit­ tää. Kevään tonttihaku käynnis­ tyy maaliskuun viimeinen päivä

Kevään tonttimyynti käynnistyy

Omakotitonttien kysyntä vilkastunut ja kestää kolme viikkoa. Syksyn haku sijoittuu elo-syyskuulle. – Asuntorakentamista Oulus­ sa seuratessa voi huomata täl­ lä hetkellä hienoista kaupun­ gistumista. Kerrostalorakenta­ misen määrä on kasvanut, sa­ malla omakotitalorakentamises­ sa kiinnostaa vuokrausmahdol­ lisuus hyvien kulkuyhteyksien varrelta. On tietenkin ymmär­ rettävää, että arvokkaan tontin ostohinnalla rakentaisi jo aika paljon omakotitaloa, joten vuok­ raaminen vapauttaa paljon alku­ pääomaa rakentamisvaiheessa. Tontti on tietysti mahdollista os­ taa omaksi myös myöhemmin, Kari Viik pohtii. – Viime syksynä Oulun kau­ punki otti käyttöön myös yksi­ tyisten tonttipörssin. Tarkoituk­ sena on, että kaupunki avustaa tontinomistajia ja tontinhakijoita ilmoittamalla yksityisessä omis­ tuksessa olevista asemakaavan

mukaisista rakentamattomista omakotitonteista. Palvelun ta­ voitteena on, että tontinhakijat voivat hakea tonttia kaupun­ gin tonttitarjonnan lisäksi yk­ sityisten omistuksessa olevista tonteista. Järjestelmä perustuu omistajan tai muun ilmoittajan luovuttamiin tontti- ja yhteys­ tietoihin. Tontin omistaja tai il­ moittaja antaa tonteista lisätie­ toja ja vastaa antamiensa tieto­ jen luotettavuudesta, Kari Viik kertoo. Oulun kaupungin yksityisten tonttipörssiin voi käydä tutus­ tumassa kaupungin internet-si­ vuilla.

Keväällä korkein tarjous voittaa

– Kaupungin kasvu keskittyy tällä hetkellä pääasiassa Hiuk­ kavaaran suuntaan. Alue on val­ miiksi kaavoitettu ja sinne ra­

kennetaan parhaillaan infra­ struktuuria, syksyllä valmis­ tuu ja otetaan käyttöön sekä uu­ si monitoimitalo että alakoulu. Keväällä tarjousten perusteel­ la myyntiin tulee Hiukkavaa­ ran Vaskikankaalta viisi oma­ kotitonttia, Kari Viik kertoo. – Kysyttyjä alueita ovat ol­ leet myös Ritaharju, Metsokan­ gas ja Oulunsalon Niemenranta, mutta näiltä alueilta ei ole aiem­ min voitu luovuttaa paljoa uusia omakotitalotontteja, koska alu­ eiden koulut ovat jo melko täyn­ nä oppilaita. Tänä keväänä yh­ dyskuntalautakunta laittoi kui­ tenkin omakotitontteja haetta­ vaksi Metsokankaalta viisi kap­ paletta ja Oulunsalon Niemen­ rannasta kolme kappaletta. – Ritaharjun alueelta ei kui­ tenkaan tule keväällä omako­ titontteja haettavaksi. Syksyn omakotitonttihaun valmistelus­ sa huomioidaan Ritaharjun alu­

– Kaupungin kasvu keskittyy pääasiassa Hiukkavaaran suuntaan, Kari Viik arvioi.

een kokonaistilanne, erityises­ ti palveluiden saatavuus, viherja katurakentaminen ja tonttien rakentamistilanne, hän jatkaa. Tarjousten perusteella myytä­ viä omakotitontteja voivat hakea kaikki tonteista omiin asumis­ tarpeisiinsa kiinnostuneet yk­ sityishenkilöt ja perheet. Kor­

keimman tarjouksen tehnyt voit­ taa, jos samaan tonttiin kohdis­ tuu useita tarjouksia. Tontit ovat esittelyssä ja haettavissa Oulun seudun karttapalvelusivulla in­ ternetissä e-palvelu Karttatiellä. TEKSTI JA KUVA: ANTTI KIVIRANTA


20 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT Oulun Rakennusvalvonnan aloitteesta kehitetty Kuivaketju10 -toimintamalli nousee rakennusalan yhteiseksi kosteusriskien hallinnan toimintamalliksi koko maassa. Rakennusalan keskeiset toimijat ovat sitoutuneet kehittämään katkeamattoman kuivaketjun käytäntöä rakennusprojekteissa. Kuivaketju10:n toimintatapaa on testattu seitsemässä pilottikohteessa Oulun seudulla. –Käyttäjäkokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä, ja kehitysideoita on myös esitetty, kertoo Oulun kaupungin Rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä.

Valtakunnallisilla Raken­ nustarkastuspäivillä Turussa 15. maaliskuuta allekirjoitet­ tiin julkilausuma, jossa edelly­ tetään rakennushankkeen kos­ teudenhallintaselvitystä luvan­ varaisessa rakentamisessa, jos sitoutuu käyttämään valmista, Oulussa kehitettyä Kuivaket­ ju10-toimintamallia, niin eril­ listä selvitystä ei tarvita. Turun rakennustarkastuspäiville osal­ listui 350 rakennustarkastajaa koko Suomesta ja lisäksi mu­ kana oli kattava joukko raken­ nusalan keskeisiä vaikuttajia. – Kuivaketju10:n noudattami­ nen antaa hyvät edellytykset teh­ dä terveitä, turvallisia ja arvon­ sa säilyttäviä rakennuksia. Uusi toimintamalli kattaa rakennuk­ sen koko elinkaaren, sujuvoittaa käytäntöjä, parantaa ennakoita­ vuutta sekä vahvistaa kilpailu­ kykyä, kuvailee Oulun kaupun­ gin Rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä. – Tavoitteenamme on, että rakennuslupia myönnettäessä kaikissa Suomen kunnissa ale­ taan edellyttää koko rakennus­ prosessin kattavaa kosteuden­ hallintaselvitystä. Erillisen sel­ vityksen laatimisen sijasta voi sitoutua noudattamaan Kuiva­ ketju10 -toimintamallia. Kuiva­ ketjun on toteuduttava rakennus­ projektin tilaamisesta sen val­ mistumiseen saakka, Pekka Sep­ pälä painottaa. Rakennusten koko elinkaaren aikaisen kosteusriskien toimin­ tamallin, Kuivaketju10n kehi­ tystyössä ovat olleet muka­ na ympäristöministeriö, suu­ rimpien kaupunkien rakennus­ valvonnat, rakennusalan tilaa­ jia (RAKLI), suunnittelijoita (SKOL) ja urakoitsijoita (RT) sekä Rakentamisen laatu (RA­ LA). – Ideana on, että koko raken­ nusala sitoutuu yhteisiin toimin­ tatapoihin, ilman että ministeriö tai alan viranomaiset joutuvat määräämään ylhäältä miten on

TA-Yhtymä toteuttaa pilottihankkeena Kuivaketju10 -mallilla Kiint. Oy Oulun Tarve -kohteen Talatiellä. Toinen kerrostaloista on huputettu rakentamisen ajaksi, ja verrokkirakennus valmistuu huputtamatta. Näin selvitetään erilaisten rakentamistapojen vaikutusta kosteudenhallintaan.

Pekka Seppälä on tyytyväinen Kuivaketju10:n saamasta tunnustuksesta.

Kuivaketju10 koko maahan toimittava. Tavoitteena on pa­ rantaa kosteudenhallintaa ko­ ko rakentamishankkeen proses­ sin ajan ja sen jälkeenkin. Jat­ kossa kehitetään menettelyta­ vat myös korjausrakentamiseen, Pekka Seppälä kertoo. Kuivaketju10 -toimintamalli sisältää muun muassa riskilis­ tat, todentamis-/ja tarkistamis­ listat rakennusprosessin eri vai­ heisiin. Lisäksi toimintamallis­ sa on konkreettiset, eri työvai­ heisiin liittyvät toimintaohjeet tilaajalle, suunnittelijalle, ura­ koitsijalle ja kiinteistön käyt­ täjälle, Pekka Seppälä kertoo. – Kuivaketjun toteutumista seurataan ja dokumentoidaan tiiviisti koko projektin ajan, sillä tilaaja nimeää rakennus­ hankkeeseen hankekohtaisen, urakoitsijasta ja suunnittelus­ ta riippumattoman kosteus­ koordinaattorin, hän painot­ taa. – Oleellista on huomata, että lakisääteiset vastuut raken­ nusprosessin ajalta sekä raken­ nuksen asianmukaisesta käytös­ tä ja ylläpidosta säilyvät ennal­ laan. Toisin sanoen lakisäätei­ set laatuvastuut eivät siis siirry kosteuskoordinaattorille.

Koordinaattoria tarvitaan

– Rakennusprojektissa riskit on tunnistettava, ja on ohjeis­ tettava niin että riskit eivät rea­ lisoidu, mutta koko projekti on myös valvottava ja dokumen­ toitava kuivaketjun katkeamat­ tomuuden kannalta, Pekka Sep­ pälä tarkentaa. – Siksi tarvitaan kosteuskoor­ dinaattoria. Hän on ulkopuoli­ nen riippumaton henkilö, joka toimii tilaajan edustajana, mut­ ta ei ole riippuvainen suunnit­ telusta eikä toteutuksesta. Hä­ nen kelpoisuusvaatimuksena on sama kuin kyseisen hankkeen vastaavan työnjohtajan kelpoi­

suus tai rakennusfysiikan suun­ nittelijaa vastaava kelpoisuus. Rakentamisen laatua edistävä RALA ry on ottanut tehtäväk­ seen jatkokehittää toimintamal­ lia digitaaliseen muotoon. Sa­ malla selvitetään mahdollisuut­ ta myöntää rakennukselle Kui­ vaketju10 -status. Sen saisivat hankkeet, jotka on toteutettu ja dokumentoitu Kuivaketju10 mallin mukaan. Yhtenä edelly­ tyksenä on, että Kuivaketju10:n toteutuksen etenemisestä rapor­ toitaisiin koko rakennusproses­ sin ajan RALAan. Tällöin ra­ kentamiseen ryhtyvä voi myös itse seurata netin kautta kuiva­ ketjun toteutumista. Statuksen voimassaolo voisi jatkua myös rakennuksen val­ mistumisen jälkeen: käyttä­ jä voisi varmistaa todistuksen voimassaolon talon käyttöohjei­ den noudattamisella säännölli­ sellä huoltamisella.

Valtakunnallinen tuki saatiin

Oulun kaupungin Rakennus­ valvonnan johtaja Pekka Seppä­ lä nosti Kuivaketju10 -toimin­ tamallin esille Valtakunnalli­ silla Rakennustarkastuspäivil­ lä helmikuun puolivälissä Tu­ russa. – Vastaanotto oli positii­ vinen ja yhteiseen julkilausu­ maan kirjattiin voimakas suo­ situs käyttää suoraan Kuiva­ ketju10 -toimintamallia, vaik­ ka viranomaisten vaatimusta­ so voidaan täyttää myös eril­ lisellä kosteudenhallinnan sel­ vitykselläkin.Käyttöönottovai­ heessa Rakennustarkastusyhdis­ tyksellä ja paikallisilla raken­ nusvalvonnoilla on keskeinen rooli edesauttaa toimintamal­ lin käyttöön ottoa, kertoo Pek­ ka Seppälä valittiin Rakennus­ päivillä pidetyssä kokouksessa Rakennustarkastusyhdistyksen puheenjohtajaksi.

Kosteuden riskien hallin­ ta on Pekka Seppälän mieles­ tä ajankohtaisin asia koko ra­ kentamisen alan kehittämises­ sä. Rakennusprojekteissa esiin­ tyneet puutteet ovat johtaneet valmiissa rakennnuksissa myö­ hemmin ilmeneviin kosteusja homevaurioihin. – Haaste on yhteiskunnallisesti ja talo­ udellisesti valtavan merkittä­ vä, hän painottaa. – Terveyshaittoja ja inhimil­ lisiä kärsimyksiä on vaikea mi­ tata, mutta yksistään taloudel­ lisesti tilanne on kestämätön. Suomen varallisuudesta suurin osa on rakennuksissa. Korjaus­ velka on yli 50 miljardia euroa ja se kasvaa joka vuosi, ja suu­ ruusluokka lähentelee valtion vuosibudjetin tasoa. Toisin sa­ noen suurin kansallinen omai­ suutemme on huonossa hapes­ sa, Seppälä muotoilee.

Kehittäminen alkoi Oulussa

Kuivaketju10 -toiminta­ mallin kehittäminen aloitet­ tiin Oulun Rakennusvalvon­ nan ja ympäristöministeriön yhteishankkeessa eduskunnan vuonna 2013 kannanoton mu­ kaisesti. Rakentamisen kuiva­ ketju -ajattelua olikin Oulussa kehitelty pitkään jo aiemmin. – Täällä aloitettiin selvittä­ mään jo 15 vuotta sitten, vuo­ situhannen vaiheessa, miten ra­ kennustyömaan kosteudenhal­ lintaa voidaan kehittää. Aika no­ peasti huomattiin, että työmaa­ vaihe ei kaikkia riskejä ratkaise, vaan pitää saada koko prosessi haltuun. Silloin lähdettiin kehit­ tämään Kuivaketju 10 -toimin­ tamallia, jota voi verrata ravin­ topuolen kylmäketjun jatkuvuu­ den turvaamiseen, Pekka Sep­ pälä kertoo. – Kuivaketjun on alettava ihan tilaamisesta asti, ennen

kuin viivaakaan on vedetty ja sen on jatkuttava rakennuksen käyttöönottoon asti sekä myös käytön ajan. – Kylmäketjussa esimerkiksi jauheliha tai kala on pilassa, jos se otetaan kylmäaltaasta ja hei­ tetään helteella auton takapen­ kille ja mökille mennessä käy­ dään välillä puutarha- ja rauta­ kaupassa ja ollaan neljän-vii­ den tunnin päästä mökillä. Jau­ heliha on pilalla, eikä sitä enää jääkaappiin panemallakaan saa kuntoon. Kylmäketjun katkea­ minen hyväksytään, mutta kuin­ ka on tilanne kuivaketjun suh­ teen? Sitä on syytä pohtia! Sep­ pälä vertaa. – Kuivaketju on yhtä tärkeä rakennuksille kuin kylmäketju elintarvikkeille. Siinä on oleel­ lista se, että saadaan ensinnäkin tilaaja ymmärtämään tilaami­ sen merkitys kuivaketjulle. Hän määrää rakennetaanko mahdol­ lisimman halvalla vai niin, että kuivaketjun jatkuvuus on tur­ vattu esimerkiksi riittävällä ra­ kentamisen aikataululla. – Suunnittelussa pitää tunnis­ taa riskit, asettaa tavoitteet ris­ kien välttämiseksi, ohjeistaa mi­ ten pitää rakentaa ja toimia jotta riskit eivät realisoidu. Työmaan pitää noudattaa suunnitelmia ja ohjeita. Rakennus pitää säätää ennen kuin se otetaan käyttöön ja käytön aikana sitä pitää huol­ taa ja tietenkin käyttää kosteus­ riskejä välttäen. – Asioita ei ratkaista tänä päivänä pelkästään työmaalla ja työmaan suojauksilla, vaan se edellyttää sitä että tilaaja osaa tilata laadukkaasti, antaa aikaa riittävästi, panostaa suunnitte­ luun, kilpailuttaa oikeilla kon­ septeilla ja valvoa, hän kertaa. – Kuivaketjussa on otettava huomioon keskeiset yleiset ris­ kitekijät, joiden osalta toimin­ taa ohjeistetaan, blokataan ris­ kit ja seurataan hankkeen riski­

”Kosteus kuriin yhteistyöllä”

Jouko Knuutisen mielestä on hyvä, että kosteuskoordinaattori seuraa kosteudenhallintaa kussakin kohteessa.

Kuivaketju10 -mallia on testattu Ou­ lussa jo muutaman vuoden ajan ja ke­ rätty käytännön tietoa sen toimivuu­ desta ja toteuttamisesta. Yksi mahdollisuus varmistaa talon pysyminen kuivana rakentamisen aika­ na on huputtaa koko rakennus. Muun muassa TA-Yhtymä Oy kokeilee hu­ puttamista parasta aikaa. Telatien kah­ dessa kerrostalokohteessa toista raken­ netaan hupun alla ja verrokkia ilman huputusta. Molemmissa kuitenkin nou­ datetaan Kuivaketju10:n periaatteita. Näin kerätään lisää käytännön tietoa huputuksen mahdollisuuksista. Aluejohtaja Jouko Knuutinen TA-

Yhtymä Oy:stä paljastaa, että yhtymä on ollut mukana Kuivaketju10:n ke­ hittämisessä alusta alkaen. – Erityi­ sesti yhtiön hallituksen puheenjohta­ jan tietoinen kanta ja asenne on ollut ja on kehittää kaikkea sitä, mikä pie­ nentää rakennusten käyttökustannuk­ sia nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, hän kiittää. Kehitystyössä on Knuutisen mukaan tiedostettu, että pilottihankkeiden kus­ tannukset eivät aina välttämättä ole aina halvimmasta päästä. Pilotit an­ tavat hänen mukaansa silti vastapai­ noksi tietoa, kasvattavat osaamista ja pitkällä tähtäimellä ohjaavat sitä, mil­

laisia rakennuksia kannattaa rakentaa. – Kuivaketju10 -mallilla toteutetaan pilottikohde Kiint. Oy Oulun Tarve Ta­ latiellä. Sen lisäksi meillä on jo nyt ra­ kenteilla kaksi kohdetta Kiint. Oy Ou­ lun Loimi ja Kiint. Oy Oulun Voltti, joissa tätä toimintamallia noudatetaan. Yksi kohde on suunnitteilla. – Mallin noudattaminen on tilaajan tahdosta kiinni. Ei se ole ollenkaan vaikeaa, kun asennoituu niin, että se voidaan ja halutaan hoitaa, hän sanoo. Kuivaketju10:n periaatteisiin kuu­ luva kosteuskoordinaattorin nimeämi­ nen hankkeeseen on koettu hyödylli­ seksi. – Tässä toimintamallissa nos­

en välttämistä joka vaiheessa. Kuivaketjuun seurantaan pitää hankekohtaisesti totta kai lisätä hankkeen erityispiirteisiin kuu­ luvat riskit. – Jos väitetään, että Kuiva­ ketju10 noudattaminen lisää kustannuksia, niin se ei pidä paikkansa! Kysehän on vain laadukkaasta toteutuksesta. Jos kustannukset kasvavat, niin sil­ loinhan johtopäätös on se, et­ tä ennen ei ole ollut laadukas toteutus, Seppälä huomauttaa.

Itiöt ja mikrobit voivat herätä

– Jos rakennusmateriaali pää­ see kastumaan ja mikrobikas­ vusto on syntynyt, se on sen jäl­ keen terveysriski vaikka mate­ riaalit on kuivattu. Sillä vaik­ ka materiaali kuivattaisiinkin, mikrobit kapseloituvat siihen, ja on vaara, että kun ilman suh­ teellinen kosteus nousee hieman yli normaalin eli noin 80 pro­ senttiin, kapseloituneet mikro­ bit alkavat taas kasvaa. Tilan­ ne vastaa esimerkiksi sitä, että vaikka kuiva herne ei idä pöy­ dällä, mutta kun se pudotetaan veteen, niin jopa itää ja kasvaa. – Jos jokin materiaali kastuu kunnolla ja olletikin, jos se on ollut pitkään kosteana, niin ei muuta kuin vaihtoon, siinä vai­ heessa se on halpaa verrattuna siihen että rakenteita joudutaan myöhemmin purkamaan. – On siis väärin kuvitella, et­ tä kun jokin rakennusmateriaa­ li kastuu, sitä voitaisiin käyttää enää sen jälkeen vaikka se olisi­ kin saatu kuivatettua. – Tämän prosessin ymmärtä­ minen on meillä ollut yleisesti ollut pitkään hukassa. Nyt si­ tä on alettu ymmärtää, kun on tutkittu rakennusten terveyttä, rakennusten kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia ja niiden syitä, Pekka Seppälä tiivistää. TYÖRYHMÄ ANTTI KIVIRANTA JARI ISO-MARKKU PENTTI KIVIRANTA

tetaan paremmin esille ne asiat, jot­ ka ovat tärkeitä kuivaketjun varmista­ miseksi rakentamisen ja rakennusten käytön joka tilanteessa. Ennen kaik­ kea – ja varsinkin työmaavaiheessa – vastuuta halutaan jakaa paljon laa­ jemmalle kuin vaan työmaan vastaa­ van mestari kannettavaksi. Ja on hy­ vä, että on ulkopuolinen miettimässä kosteudenhallintaa kussakin kohtees­ sa erikseen, sehän on yksi koordinaat­ torin tehtävistä. Jouko Knuutinnen itse on sitoutunut Kuivaketju10:een jo pitkään. – Kaik­ ki omat työmaani toteutetaan jatkos­ sa tätä mallia noudattaen, hän lupaa.


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 21

288

– Iijoki tarjoaa kunnan asukkaille monipuoliset hiihtoreitit talvella, Markki Vitikka sanoo. Iijoen vanhan uoman virkistysmahdollisuuksia kehitetään Illinsaaren pohjoispuolella.

Iissä kaavaillaan monitoimikeskusta

Vapaa-ajan palvelujen ja asuinympäristöjen kehittämistä jatketaan Iin kunta kehittää lähivuosina edelleen vapaaaikaan liittyviä palveluita sekä satsaa asuinympäristöjen viihtyisyyden parantamiseen. Asuinrakentamisen uskotaan viriävän uudelleen. – Meillä on hyvät palvelut opetus- ja varhaiskasvatuksen osalta. Nyt kehitetään vapaaajan palveluita ja kaavaillaan uusia sisäliikuntatiloja. Myös asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja ilmettä parannetaan, Iin kun­ nan tekninen johtaja Markku Vi­ tikka kertoo. – Rakentaminen vilkastuu nyt parin hiljaisemman vuoden jäl­ keen. Oulussa nimenomaan ker­ rostalorakentamisessa näyttäi­ si olevan tuloillaan aivan en­ nätysmäinen vuosi. Täällä Iis­

sä uusi kerrostalorakentaminen ei vielä ole käynnistynyt, mutta ydinkeskustan kaavan uudista­ misessa on meilläkin jo varau­ duttu pienkerrostalorakentami­ sen kasvuun, Vitikka toteaa. Hän uskoo rakentamisaktiivisuuden laajentuvan piankin Oulun lä­ hikuntiin. – Meillä on Iissä hyvät var­ haiskasvatus- ja koulupalvelut. Kattava lähikoulujen verkko Iis­ sä tuntuukin olevan huomattava houkuttelevuustekijä. Panostusta asuinalueiden ja ympäristön viihtyvyyden kehit­ tämiseen jatketaan. – Kunnassa hyväksyttiin äs­ kettäin 10-vuotinen leikkikent­ tien kehittämissuunnitelma, jos­ sa esitetään koko kunnan alu­ een käsittävää lähes puolentois­ ta miljoonan satsausta. Lapsi­ perheille kohdistettavia palve­ luita parannetaan huomattavasti,

Markku Vitikka kertoo. – Kunnan päätöksenteossa tuntuu olevan voimakas tahto­ tila sisäliikuntamahdollisuuksi­ en kohentamiseksi. Kunnanhal­ litus on perustanut työryhmän viemään asiaa eteenpäin: alusta­ vasti puhutaan uudesta monitoi­ mikeskuksesta, johon kuuluisi sisäliikuntahalli, jäähalli ja ui­ mahalli, Vitikka toteaa. – Liikuntaan ja vapaa-ajan­ viettoon liittyviä palveluita kun­ nassa on kehitetty viime vuosina muutenkin aktiivisesti, hiihtola­ tu- ja ulkoilureittejä laajennet­ tiin viime vuonna, Vitikka jat­ kaa. – Etenkin Illinsaari on ul­ koilu- ja liikuntamahdollisuuk­ sien suhteen keskeinen paikka, jossa yhdistyvät eri virkistys­ käytön verkostot, hän kiittää. Il­ linsaaressa on valaistujen latu­ jen verkosto, kunnan merkittä­ vin uimaranta ja talviuintipaik­

ka ja venelaitureita. Kesän aika­ na saareen valmistuu myös uu­ si frisbee-golfrata. – Illinsaaren pohjoispuolel­ la Iijoen vanhan uoman virkis­ tysmahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä Pohjois-Pohjan­ maan liiton hallinnoiman Ot­ va-hankkeen osana. Monivuo­ tisessa EU-rahoitteisessa hank­ keessa ovat mukana rahoittajina myös Pohjolan Voima ja valtio, sillä hankkeen päätavoitteisiin kuuluu kalatalouden ja vesien­ hoidon kehittäminen muun mu­ assa voimalaitosjoen kalapor­ taita kehittämällä, mutta lisäksi mukana hanketta rahoittamassa ja tekemässä ovat kaikki joki­ varren kunnat joen arvon nos­ tamiseksi myös virkistyskäyttö­ mahdollisuuksien saralla, Mark­ ku Vitikka kertoo. TEKSTI JA KUVA: ANTTI KIVIRANTA

Vähähiilisyyden edelläkävijä Iin kunnassa on tehty viime vuosina järjestelmällistä työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Energiatehokkuus ja vähähiilisyys on Markku Vitikan mukaan kytketty mukaan kunnan hankkeisiin alkaen esimerkiksi katualueiden valaistuksen uusimisesta kunnan rakennushankkeisiin saakka.

– Lisäksi Iissä suhtaudutaan myönteisesti tuulivoimaan ja sen kehittämismahdollisuuk­ siin. Työtä on tehty julkisten rakennusten lämmitysjärjes­ telmien uusimisessa ja reaali­ aikaisen energiankäytön seuran­ nan saralla. Pieniäkään toimen­ piteitä ei ole laiminlyöty ja esi­ merkiksi kunnan henkilöstö ajaa suuren osan työmatkoistaan säh­ köautoilla. Vuoteen 2020 mennessä hii­ lidioksidipäästöjä pyritään vä­

hentämään Iissä 80 prosenttia. Vuonna 2015 päästöjä oli saa­ tu vähennettyä 67 prosenttia. – Iissä on tavoitteena uusiutu­ van lähienergian käytön lisäämi­ nen, energiatehokkuuden paran­ taminen, kiertotalouden tehos­ taminen ja ekologisuuden huo­ mioiminen kunnan toiminnois­ sa sekä iiläisissä yrityksissä ja kotitalouksissa. Tulevaisuudessa Iissä pa­ nostetaan muun muassa pal­ velujen digitalisointiin sekä

aurinkosähköjärjestelmien li­ sääntyvään käyttöön. – Kou­ luissa oppilaita kannustetaan energia- ja ympäristöystävälli­ sempään toimitapaan niin kut­ sutulla 50 / 50 -mallilla, jossa kunta palauttaa kouluille puo­ let rahallisesta säästöstä, jonka koululaiset ovat energiatehok­ kuustoimillaan saaneet aikaan. Lisäksi Iissä kehitetään kevy­ enliikenteen väylästöä ja pyri­ tään vaikuttamaan joukkoliiken­ teen laatuun.

MESSUVIDEOT, YRITYSESITTELYVIDEOT, JUHLAVIDEOT, TUTUSTU:

video.mediarautio.fi

Saneeraus Oy


22 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

KontTi

KaupAlla

HyvÄÄ

Oulun seudullakin on jo ollut tilanteita, että on ollut taloudellisesti järkevämpää korjaamisen sijasta purkaa rakennus ja myydä rakennusoikeudet. – Tällainen päätös on helpompi tehdä vuokra-asuntoja ylläpitävässä kiinteistöyhtiössä kuin asunto-osakeyhtiössä. Samat ongelmat korjausvelkojen suhteen koskevat myös kiinteistöyhtiöitä. Kiinteistöyhdistys tuleekin suuntaamaan toimintaansa nyt vahvemmin myös kiinteistöyhtiöiden suuntaan, lupaa uusi toiminnanjohtaja Johanna Laitala, jolla on 15 vuoden kokemus kiinteistöosakeyhtiön johtamisesta. Eläkkeelle jäävä Pekka Luoto pitää hyvänä, että yhdistys saisi myös kiinteistöyhtiöiden puolelta lisää aktiivisia jäseniä.

”Kannattaa osallistua oman asuntoomaisuutensa arvon kehitystä koskeviin päätöksiin”

Yhtiökokouksessa voi vaikuttaa parhaiten Linda löysi 15 euron matkalaukun. Samalla hän auttoi meitä varmistamaan maailman toisella puolen hätään joutuneelle lapselle puhtaan juomaveden koko vuodeksi. Ostamalla hyvää teet hyvää.

– Haluamme innostaa asuntoyhtiöiden osakkeenomistajia reippaasti osallistumaan yhtiökokouksiin ja päättämään oman omaisuutensa kohtalosta ja arvon kehittymisestä, sanoo Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja Johanna Laitala. Maaliskuussa toiminnanjoh­ tajan tehtävästä eläkkeelle jää­ nyt Pekka Luoto kertoo usein ihmettelevänsä, miksi kiinnos­ tus yhtiökokouksiin on niin vä­ häistä. – Onko niin, että oman omaisuuden arvon kehityksestä ei välitetä? Osallistumalla yhtiö­ kokouksiin voi vaikuttaa siihen, että taloyhtiössä tehdään järke­ viä ja oikea-aikaisia päätöksiä, hän painottaa. – Ikääntyvissä taloyhtiöissä tehdään pitkälle vaikuttavia pää­ töksiä isoista remonteista. Mil­ loin putkisto-, ulkosivu- ja muut saneeraukset tehdään, tehdään­ kö niitä ja miten ne tehdään, nuo seikat vaikuttavat vahvasti asun­

non arvoon ja asumisen kustan­ nuksiin. Laadukas kiinteistön­ pito edellyttää suunnitelmal­ lisuutta ja investointeja. Kor­ jausvajeen ehkäisy on kuiten­ kin aina edullisempaa kuin jäl­ kien korjaaminen, Johanna Lai­ tala muistuttaa. – Silloin kun rakennuksen on­ gelmat näkyvät ulospäin, ollaan jo myöhässä, sillä korjauksen kustannukset ovat nousseet mo­ ninkertaisiksi verrattuna oikeaaikaiseen huoltoon ja korjauk­ siin, Laitala lisää. Pekka Luodon mielestä liian usein herätään vasta siinä vai­ heessa, kun huomataan, että suu­ ret remontit ovat täysin väistä­ mättömiä, ja osakehuoneiston arvo on jo laskenut. – Kun huo­ mataan, että asunnot eivät käy­ kään enää kaupaksi, tai että tar­ jottu hinta on jopa vähemmän mitä aikanaan on asuntoon si­ joittanut. Näihin aikoihin asti omas­ ta asunnosta on saatu myy­ täessä poikkeuksesta enem­ män kuin mitä sen ostohinta on ollut. – Tämä ei ole ollen­ kaan varmaa tulevaisuudes­ sa, Pekka Luoto hätkäyttää.

– Tulevaisuudessa tekemättömät korjaukset vaikuttavat myynti­ hintaan huomattavasti herkem­ min kuin tänään, hän uskoo. Johanna Laitala suosittelee asiantuntijoiden käyttämistä to­ dellisen korjaustarpeen selvittä­ misessä. – Useimmiten asian­ tuntevuus ei riitä taloyhtiön hal­ lituksessa todellisen remonttitar­ peen ja sen laajuuden arvioin­ tiin. Pätevän ammattilaisen te­ kemänä peruskuntoarvio on hy­ vä lähtökohta hallitukselle, mi­ ten kannattaa edetä. – Omaisuuden omistajien kuuluu saada tietää, mikä to­ della on heidän omaisuutensa kunto, ja mihin suuntaan sen arvo kehittyy, Johanna Laitala painottaa. – Päätöksenteon tu­ eksi täytyy osakkeenomistajil­ le tarjota vaihtoehtoja. Koros­ tan osakkeenomistajien, halli­ tuksen ja isännöitsijän välistä avoimuutta, että puhuttaisiin asi­ oista rehellisesti ja rakentavas­ ti, hän sanoo. Pekka Luoto muistuttaa, että lain mukaan asuntoyhtiön halli­ tuksen tulee kertoa varsinaisessa yhtiökokouksessa oma käsityk­ sensä tulevasta korjaustarpeesta

“Kotisi asialla”

Lähin Kontti-kierrätystavaratalosi: Jääsalontie 12, 90400 Oulu Puhelin 040 1390 731 Avoinna ma-pe 9-18, la 9-16 kontti.punainenristi.fi www.facebook.com/sprkontti

Kiinteistöliitto Pohjois-Suo­ mi neuvoo ja tukee taloyhtiöi­ den hallitusjäseniä yhtiön asi­ oiden hoitamisessa. Se tarjoaa hallinnollista, juridista sekä tek­ nistä ja taloudellista neuvontaa. – Neuvontakanavia ovat se­ kä henkilökohtainen tapaami­ nen että puhelinkeskustelut, mutta asiat hoituvat usein hel­ posti myös sähköpostin avulla, kertoo yhdistyksen toiminnan­ johtaja Johanna Laitala. Kiinteistöliiton jäsenet saa­ vat kiinteistöalan ajankohtais­ ta tietoa myös viikkotiedottei­ den, oman jäsenlehden, Kiin­ teistölehden, nettisivujen ja so­ siaalisen median kautta. Pohjois-Suomen Kiinteis­ töyhdistyksen henkilökunnan

neuvonnan lisäksi käytettävis­ sä ovat myös Suomen Kiinteis­ töliiton valtakunnalliset asian­ tuntijat. – Jäsenyhtiöiden halli­ tusjäsenet ja isännöitsijät sekä tilin- että toiminnantarkastajat saavat maksutonta lakineuvon­ taa puhelimitse Kiinteistöliiton juristeilta, Laitala sanoo. Yksi tärkeimpiä toiminta­ muotoja ovat koulutustilaisuu­ det, joita järjestetään vuosittain useita: sekä yleisiä että johon­ kin aiheeseen pureutuvia koulu­ tuksia. Kiinteistöliitto PohjoisSuomen koulutuksiin osallistuu vuosittain satoja ihmisiä eri ta­ loyhtiöistä. Muun muassa kou­ lutustilaisuuksien sisältöä esi­ tellään myös videolla netissä. – Olemme teettäneet Media­

rautio Oy:llä videoesittelyn toi­ minnastamme. Jäsenemme ja meistä kiinnostuneet ovat kiitel­ leet kovasti tätä videota. Toimin­ taamme esitellään siinä muun muassa meidän jäsentemme ja yhteistyökumppaneiden haastat­ telujen avulla, joten esitys on elävä, ja siitä saa helposti tie­ tää, mitä apua voimme taloyh­ tiöille antaa ja miten sitä saa, Laitala kertoo. Mediarautio Oy:n tuottama video on nähtävissä PohjoisSuomen Kiinteistöyhdistyk­ sen omilla sivuilla, Mediarau­ tion videosivustolla sekä suo­ raan vimeo-osoitteessa https:// vimeo.com/205038853 – Yksi merkittävä apu, jon­ ka olen saanut taloyhtiömme

seuraavan viiden vuoden aikana. – Selvityksen tekijöiltä ei edel­ lytetä erityistä rakennusalan tun­ temusta eli sen voi tehdä vaik­ ka taloyhtiön hallituksen jäsen tai isännöitsijä. Suunnitelmal­ lisen kiinteistönpidon kannal­ ta pelkkä hallituksen kunnos­ sapitotarveselvitys ei yleensä riitä, vaan kuntoarvion teettä­ minen yli 10 vuotta vanhoissa taloyhtiöissä olisi erittäin suo­ siteltavaa. – Ei ole järkevää piilotella korjaustarpeita tai jättää tuo­ matta niitä julki. Kun talon kun­ toa pidetään yllä suunnitelmal­ lisesti, on se edullisin vaihto­ ehto. Vasta pakon edessä teh­ dyt korjaukset ovat aina kallein vaihtoehto. Laitala ja Luoto tuumaavat, että taloyhtiöissä kannattaisi tasoittaa kustannuksia pitkäl­ lä aikavälillä. Kun korjaustar­ ve on tiedossa, remonttien to­ teuttamista varten voisi ennakol­ ta koota rahastoa, ettei vastike yhtäkkiä kerralla nousisi huo­ mattavasti. TEKSTI: PENTTI KIVIRANTA KUVA: ANTTI KIVIRANTA

Kiinteistöliitto-jäsenyyden an­ siosta, on verkostoituminen muiden taloyhtiöiden hallitus­ ten jäsenten ja isännöitsijöiden kanssa, kertoo videolla Hallitus­ puisto-asuntoyhtiön hallituksen puheenjohtaja Maria Viitasaari. – Kiinteistöliitolta olen saa­ nut ensinnäkin tietoa siitä, mitä minulta tässä tehtävässä vaadi­ taan, mutta erityisesti myös sii­ tä, mitä minun täytyy tietää ja miten missäkin tilanteessa on paikallaan toimia, hän jatkaa. – Kiinteistöliiton jäseninä meil­ lä on aina uusin tieto käytössä. Se säästää hallituksen jäsenil­ tä ja puheenjohtajilta valtavas­ ti aikaa, kun joku on asiat etu­ käteen selvittänyt ja tehnyt sen ajatustyön, hän kuvailee.


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 23

Toiveidesi koti?

Porauksien pitkäaikainen ammattilainen

Ota yhteyttä! Asuminen ja rakentaminen p. 050 3106 859, tekniset@ii.fi

Oulun Porakaivot Oy poraa maalämpö- ja vesikaivoja. Yrittäjinä toimivat veljekset Simo ja Sami Manninen.

Maalämpö- ja vesikaivojen poraamiseen erikoistunut Oulun Porakaivot Oy on ostanut oululaisen Ekoporaus Oy:n liiketoiminnan. – Suunnitelmissa on lähivuosien aikana myös uusia investointeja. Haluamme vastata markkinoiden kysyntään entistä laajemmalla palvelulla, Sami Manninen sanoo. Sami Mannisen mukaan Ou­ lun Porakaivojen toiminta on nousujohteista. Yhteistyökump­ paneiden kautta on osallistuttu laajojen maalämpökenttien to­ teuttamiseen. – Olemme toteuttaneet maa­ lämpökenttiä moniin kerrosta­ loihin ja Arinan S-markettei­ hin Oulun alueella. Toteutim­ me myös kauppakeskus Val­ kean jäähdytyskaivojen pora­ ukset, yhteensä 20 porakaivoa 250 metrin syvyyteen, Manni­ nen kertoo. – Toimitusvarmuus ja aika­ taulujen pitäminen on tuottanut meitä kohtaan luottamusta, ja uusilla investoinneilla pidämme yllä kykyä vastata entistä suu­ rempaan kysyntään, hän jatkaa. Toimintavarmuutta luo myös

yhtiön käyttämä järeä 35 barin kompressori. – Meillä on käy­ tössämme alan tehokkaimmat laitteet. Jos liian pienellä kom­ pressorilla lähtee poraamaan sy­ vää maalämpökaivoa, ja kaivos­ ta tuleekin paljon vettä, ei tarvit­ tavaa syvyyttä välttämättä saa­ vuteta, Sami Manninen selittää. Rakennuksen ja sen asuk­ kaiden tarpeisiin oikein mitoi­ tetun porakaivon suunnittelu vaatii tarkkuutta ja taitoa. Hy­ vin toteutetulla maalämpökai­ voratkaisulla voidaan kuiten­ kin säästää jopa 80 prosenttia kiinteistön vuotuisista lämmi­ tyskustannuksista. Sami Mannisen mukaan pora­ us onnistuu vikkelästi ja ympä­ ristöä sotkematta. – Poraus ta­ pahtuu tyypillisesti päivässä, po­ raajamme tulee työmaalle kuor­ ma-autolla, jossa on sekä kom­ pressori että poravaunu. Toisen päivän työ on laskea letkut kai­ voihin ja tarvittaessa yhdistää siirtoputket talon tekniikkaan. – Poravaunullamme pääsee hankaliinkin maastoihin. Li­ säksi käyttämämme kumitelat säästävät pihakiveyksiä ja nur­ mikkoa tai asfalttia vaikka po­ rattaisiinkin pihapiirissä. Kumi­ telat jakavat painon niin laajalle alalle, että vaurioilta vältytään. Itsenäisesti liikuteltava porako­

ne on ketterä, kone kääntyy te­ lojensa varassa vaikka paikal­ laan, joten sen saa ahtaallakin tontilla lähes seinän viereen, Sa­ mi Manninen jatkaa. Oulun Porakaivot Oy palvelee yksityisasiakkaita, yrityksiä ja kuntia Oulun ja koko PohjoisSuomen alueella. – Suurkohteita poraamme ko­ ko Suomen alueella, kaukai­ simmillaan on porattu Utsjoel­ la saakka. Olemme myös kai­ vonporausalan etujärjestön Po­ ratek ry:n jäsen, ainoana Oulus­ sa, Manninen sanoo. Maalämpökaivojen ohella yh­ tiö tekee myös poravesikaivo­ ja kesämökeille ja haja-asutus­ alueille. Veljekset Simo ja Sami Man­ ninen käynnistivät oman yri­ tyksensä Oulun Porakaivot Oy vuonna 2012. Yrittäjätiimillä on alalta jo sukupolvien mittainen kokemus. He ovat kaivonporaa­ jia jo kolmannessa polvessa. – Ammattitaitomme on peräi­ sin isoisältämme Kauno Määtäl­ tä, jolle on kertynyt yli 50 vuo­ den kokemus porakaivojen po­ rauksesta. Olemme saaneet hä­ neltä arvokasta tietotaitoa kai­ vonporauksesta vuosien varrel­ la, veljekset kiittelevät. ANTTI KIVIRANTA

Ammattitaitoinen, palveleva, ripeä, ystävällinen Käyttövesi- ja lämmitysremontit

MAATALOUDEN LVI-TYÖT

ILMASTOINTITYÖT

Nibe maalämpöpumput Kattilan vaihdot Uudisrakennukset

Ota yhteyttä jo tänään, teemme mielellämme tarjouksen! Perttu Pikkarainen 040-7488568 tai Jussi Aspegren 040-5939421

LVI-Jptec Oy Tiironperäntie 2 91980 LUMIJOKI posti@lvijptec.fi

ii.fi/tontit


24 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

— ABB-free@home Helpompaa kodin ohjausta

Haluaisitko ohjata kotisi valaistusta, lämmitystä ja muita toimintoja helposti, joustavasti ja etänä? ABB-free@homejärjestelmällä voit ohjata kotisi toimintoja perinteisesti seinäpainikkeilla, modernilla kosketusnäytöllä tai etänä älypuhelimella ja tabletilla. Voit itse helposti luoda omia ohjauksia ja muokata olemassa olevia omiin tarpeisiin sopiviksi. Esimerkiksi poissa-toiminnolla varmistat että kaikki valot on sammutettu, huonelämpötila pudotettu ja pistorasiat pois päältä kotoa lähtiessä. abb.fi/freeathome

TULE A A N! M U T S TUTU ntajae k a R Oulun t 7.-9.4. messu 323 osasto


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 25

Lappia kehittää modernia CLT-rakentamista – Lappian puualan koulutuksissa pääpaino on CLTrakentamisessa, kertoo tiimivastaava Martti Mylly.

Ammattiopisto Lappia on saanut CLT-massiivipuulevyjen tuotannolle kansallisen sertifikaatin VTT Expert Services Oy:ltä. Lappia uudistaa myös puualan tutkintoja. Uusi puurakentamisen tutkinnon ammattinimike on teollisuuspuurakentaja. CLT on lyhenne englannin kielen sanoista Cross Lamina­ ted Timber, eli nimensä mukai­ sesti kyse on ristiinliimatuista puulevykerroksista valmiste­ tusta lujasta massiivipuukom­ ponentista. VTT Expert Servi­ ces Oy:n Lappialle myöntämä kansallinen sertifikaatti VTTC-11682-16 oppilaitoksen CLTmassiivipuulevytuotannolle on voimassa viisi vuotta. CLT:llä ei vielä ole Euroopassa yhtenäis­ tettyä tuotestandardia. VTT:n tuotesertifikaatti perustuu eu­ rooppalaiseen EN 16351 -stan­ dardiluonnokseen, jonka hyväk­

syntä mahdollistaa tulevaisuu­ dessa CE-merkinnän. Sertifikaatin hakuprosessis­ ta vastasi Lappialla kouluttaja Matti Yliniemi. – Arviointi pe­ rustuu monipuolisiin kuormitus­ kokeisiin ja testeihin sekä tuo­ tantomenetelmämme ja laadun­ valvontamme tarkastukseen. Valmistimme eripituisia, -vah­ vuisia ja eri puulajeista koos­ tuvia koelevyjä VTT:n erittäin tarkkojen sahauskaavioiden mu­ kaisesti. Levyt testattiin VTT:n Otaniemen laboratoriossa, Yli­ niemi kuvaa monivaiheisen pro­ sessin etenemistä. Hänen mukaansa sertifikaa­ tiprosessi toi Lappialle oppi­ laitoksena merkittäviä hyötyjä. – Tuotesertifikaatti luo uu­ sia mahdollisuuksia Lappian CLT-oppimisympäristön hyö­ dyntämiseen ja puualan kou­ lutuksen kehittämiseen. Osaa­ misen kehittyminen on oppilai­ tokselle erityisosaamista, josta on hyötyä sekä alueellisesti että maanlaajuisestikin puualan yri­ tysten toiminnan kehittämisessä

ja kansainvälisessä kilpailussa. Opiskelijoille standardiosaami­ nen on valtti työmarkkinoilla.

Puurakentaminen saa oman tutkinnon

– Puualan ammatilliset tutkin­ not uudistuvat valtakunnallises­ ti elokuun alkuun 2018 mennes­ sä. Lappiassa voi jo nyt vali­ ta nykyisessä puualan perustut­ kinnossa puurakennevalmistuk­

seen painottuvia opintoja, ker­ too Lappian puualan tiimivas­ taava Martti Mylly. Koulutuskokeilusta voi val­ mistua teollisuuspuurakentajan ammattinimikkeellä. Opinnois­ sa valmistetaan puurakenteita ja niiden osia, kuten CLT-, hirsija muita massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementte­ jä ja muita jatkojalosteita. Ko­ keilu koskee sekä ammatillis­ ta peruskoulutusta että amma­ tillista aikuiskoulutusta. Opin­ not voi suorittaa myös oppiso­ pimuskoulutuksena. Koulutuk­ seen on jatkuva haku. Tämän kevään aikana on ryh­ dytty laatimaan perusteita uusiin puurakenneteollisuuden perus-, ammatti- ja erikoisammattitut­ kintoihin, jotka sisältävät kaik­ ki puurakentamisessa tunnetut rakentamismenetelmät: hirsi-, CLT-, ranka- ja pilaripalkkira­ kentamisen. Lisäksi valinnaisi­ na osina on muun muassa ele­ menttien valmistusta ja CAD/ CAM-tekniikkaa. Lappian kou­ lutuksissa pääpaino on CLT-ra­ kentamisessa ja siihen liittyvis­ sä tutkinnon osissa. Uuden tutkinnon perusteet valmistuvat elokuuhun 2018 mennessä.

Lappian CLT-osaamista on nähtävissä Kemin uudistetun jalkapallostadionin katsomon puurakenteissa.

Rakenna kestävä koti, säästä kotia korjaamalla Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta ovat esillä Oulun Rakentajamessuilla 7. - 9.4.2017, osastoilla 19-21. Messuilla esitellään kaupungin tonttitarjontaa, korjausrakentamiseen ja esteettömyyteen myönnettäviä tukia sekä rakennuslupaan liittyviä palveluita.

Rakennusvalvonnan messuseminaaRi YmpäRistötalolla, solistinkatu 2 Perjantai 7.4.2017 klo 12.15-15.30, Kuivaketju10 -ajankohtaispäivä Aiheena: Kuivaketju10:n käytön kansallinen linjaus, ohjeita käytön aloitukseen. Ilmoittautumiset: www.bit.ly/messut2017 tai p. 08 5584 3500 Ilmoittautuneille lippu Rakentajamessuille.

Tavataan rakentajamessuilla ! Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Rakennusvalvonta

www.ouka.fi/tontit www.ouka.fi/rakennusvalvonta www.ouka.fi/asuminen


26 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Ookataan onnikalla!

LAMMI-KIVITALOT SUOMEN LAADUKKAIN JA LUOTETTAVIN KIVITALOVALMISTAJA *

Olemme mukana Oulun Rakentajamessuilla osastolla 269 Muutimme uusiin tiloihin 1.3. Uusi osoitteemme on

Asiantuntevaa kokemusta: • Kaupunginvaltuutettu • Joukkoliikennejaoksen puheenjohtaja • Yhdyskuntalautakunnan jäsen • Herastuomari • AKK-Motorsport ry:n aluevalvoja

www.lammi-kivitalot.fi

Raimo Hämeenniemi www.raimohameenniemi.net raimo.hameenniemi@ouka.fi

SUOMU

Al k.

N y t!

99 200 €

TEE TARJOUS

(norm.

Helppo ja huoleton lomaosake as.oy rivitalossa

SUOMUTUNTURILLA

115 000

UUSI Ä lvsbyt alo FB 63 27

Sauna 2,7 m2

JK/P

Tupakeittiö 24,9 m2

APK

€)

Uusi Siiri sopii sinulle, joka kaipaat oman kodin rauhaa, mutta et tarvitse ympärillesi suurta taloa. Se on oiva valinta tiukasti rajatuille tonteille, tai vaikkapa paritaloksi – niin maalle kuin kaupunkiin. Saat siitä nykyaikaisen ja viihtyisän kodin osakkeen hinnalla – tai edullisemmin kun toimit heti. Tilaa Siiri 1.4.–31.5.2017, saat muuttovalmiin talon tarjoushintaan alk. 99 200 € kaikkialla Suomessa. Hinta sisältää perustukset asennettuna ja rahdin. Tutustu tarjoukseemme alvsbytalo.fi/siiri

8,56 SIS 7,80

n. 200 m päässä hotellista ja ravintolasta, rinteille n. 300 m. Näkymät olo- ja makuuhuoneesta suoraan Lapin luontoon. Oma parkkipaikka. Keskuslämmitys. Vesijohtovesi. Sauna. Keittiössä nykyaikaiset varusteet. Vaatteiden kuivauskaappi. Taloyhtiön yhteistiloissa iso sauna, kabinetti, isot pesukoneet, suuri kuivaushuone, mankeli. Osake myydään kalusteineen. Noin 15 neliön grillikodan, tiestön, pihan ja muun peruskunnossapidon hoitaa taloyhtiö. Hanki nyt vaivaton tukikohta: Suomu, Ruka ja Pyhä!

Oma koti. Muuttovalmis Siiri 63 m2.

Koti täynnä elämää – alvsbytalo.fi

2h+k+kh+s 46,5 m²

*Rakennustutkimus RTS

Saaristonkatu 31, 90100 OULU

Eteinen 4,2 m2

Kylpyhuone 6,9 m2 LP

WC 1,7 m2

VH 1,5 m2

Makuuhuone 7,1 m2

Makuuhuone 11,1 m2

Kysy lisää omalta Älvsbytalomyyjältäsi: Pia Kangaskorte p. 041 537 9251

8,78 SIS 8,02

KYSELYT JA TARJOUKSET 0400 580085

VESIKATTOJEN AMMATTILAISET

ProRakenne Oy on oululainen huopakattourakointiin erikoistunut yritys. Saat meiltä kattotyöt osaavien ammattilaisten toteuttamana. Laaja osaaminen ja pitkä kokemus kattourakoinnista mahdollistavat urakat laajoinakin kokonaisuuksina.

www.prorakenne.fi

YRITYSVIDEOT!

MEDIA RAUTIO video.mediarautio.fi


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 27

TLU2 Takkale000/50 ivinuun i

5990€

asenne t toimite tuna ja ttuna

Messutarjous! Etusi yli 1000€ Mallistossamme on monenkokoisia takkoja ja kiukaita, joista löytyy vaihtoehdot jokaiseen makuun ja tarpeeseen. Tule tekemään lämpimät kaupat osastolle 154! Tulikivi-studio Oulu Tapsitie 5 (Ojan Rauta) puh. 0403 063 075 ma-to 10-17, pe 10-16 tai sopimuksen mukaan

tervetuloa

ENEMMÄN KUIN SÄHKÖÄ

rakentajamessuille!

Tule lemme l o t s a s o istu ja osall an! kisa arvaus

Lähellä ihmistä www.poppankki.fi

SUOMEN LUOTETTAVIMMAT SÄHKÖTYÖT ELEKTRIA-LIIKKEISTÄ Löydä 130 Suomen kovinta sähköliikettä hyvine töineen osoitteesta www.elektria.fi


28 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

ÄlÄ pilaa kattoasi kehnoilla kiinnikkeillÄ! valitse vastuullinen kattoremonttiyritys, joka kÄyttÄÄ vain kinGi®-kateruuveja

ideasampo

testivoittaja!

Kuva Hamk-ruuvitestistä 425 tunnin jälkeen

Kuva Hamk-ruuvitestistä 1000 tunnin jälkeen

kinGi® on ainoa kateruuvi, joka kestÄÄ takuulla koko kattosi eliniÄn tiesitkö, että rakennusmääräysten mukaan kateruuvin tulee kestää yhtä pitkään kuin kattopellin. Suomessa käytössä olevissa kattopelleissä on Suomessa kehitetty kolmikerrospinnoite, jonka ansiosta ne kestävät ruostumatta vähintään 20 vuotta. Niille saat myös kestävyystakuun. Kateruuveista vain KINGI® on kolmikerrospinnoitettu ja ainoa, jonka korroosionkesto on yhtä hyvä pellin kanssa. KINGI® on ainoa Suomen viranomaisten hyväksymä maalattu hiiliteräsruuvi C3-ilmastorasitusluokkaan (ulkokäyttö kaupunkiympäristössä) ja ainoa kateruuvi, jolle saat pitkät takuut.

testi vahvisti totuuden katoille asennettavista kateruuveista maton

kinGi® ikh ruukki (red horse) essve Berner kranit Würth 1 Würth 2 prof C3 (k-rauta) testin kesto tunteina

u ruost

takuu

20 vuotta

testi keskeytettiin nÄiDen RuuVien osalta

YKSIKERROSMAALATUT

Suomessa myydään ja asennetaan edelleen kertaalleen pulverimaalattuja kateruuveja, joiden korroosionkestävyys ei ole riittävä kattopellin kiinnitykseen. ruostuessaan ennen aikojaan ruuvit jättävät kiinnitystehtävänsä puolitiehen ja aiheuttavat vuotoriskin katolle. ruostuva ruuvi pilaa myös ympäröivän pellin. Kun katto ei saavuta sille luvattua ikää, asiakas on maksanut turhasta ja lisää maksettavaa tulee turhista korjauksista. Monien ruuvien ulkokäyttömerkinnät (C3) ovat harhaanjohtavia, todellisuudessa niiden hyväksyntä kattaa vain sisäkäytön (C1). Sen todistaa jo se, että ruuvien toimittaja ei anna niille kirjallista takuuta. Ja sen todisti Hamk:n tekemä kestävyystestikin. Katso testitulokset: kingi.fi/HaMK_Kateruuvitesti2016.pdf

187

425

n

mato vuota

takuu

30 vuotta

572 618

1000 tunnin rasitustestillä testattiin kateruuvien pitkäaikaiskestoa asennettuna kattopeltiin. Pellin Pural -pinnoitteen korroosiokäyttäytymisestä päätellen 1000 tuntia vastasi yli 20 vuoden käyttöä Suomen ilmastossa. Suurin osa kateruuveista alkoi ruostua kannastaan jo ensimmäisen 187 tunnin jälkeen. 425 tunnin testauksen jälkeen osa kateruuveista oli jo täysin pilalla. 618 tunnin testauksen jälkeen kaikki paitsi KINGI® kateruuvit olivat ruosteessa eikä niiden testausta voitu jatkaa. KINGI® kateruuvit kestivät 1 000 tunnin testin erinomaisesti.

1000

poikki- on t stuma o u r

ei Ruostetta Ruostuminen alkanut Ruostunut pilalle

takuu

50

ÄlÄ mene halpaan

Kuva 5 vuotta sitten asennetulta katolta

vuotta

Jos joku vielä tarjoaa katollesi yksikerrosmaalattua kateruuvia edullisemman hinnan perusteella, sinun on hyvä tietää myös tämä: Kolmikerrospinnoitettu, sertifioidun ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaan Suomessa tehty KINGI® kateruuvi on toki jonkin verran kalliimpi, mutta koko katon hinnassa hintaero on alle yhden prosentin luokkaa, esim. 150 neliöisellä peltikatolla vain n. 100 €. Se on pieni hinta siitä, että koko katosta tulee määräysten mukainen. Ja pieni hinta siitä, että vältyt jopa tuhansia maksavilta ennenaikaisilta korjauskustannuksilta.

hyvÄksytyn kiinnityksen tunnistat kruunusta

Kingi 1000 testitunnin jälkeen, vastaa yli 20 v

Kiinteistön omistajana olet vastuussa siitä, että kattosi on kiinnitetty Suomen läinsäädännön määräysten mukaisesti. Jos niin ei ole, asennuksen tehneen yrityksen lupauksista huolimatta, sinulla on oikeus vaatia vaihtamaan kateruuvit laillisiin. Lainmukainen kattopeltien kiinnitys on helppo kenen tahansa tunnistaa ainoan hyväksytyn kateruuvin kruunua muistuttavasta kannasta. Mallisuojatun Kingin kannan muoto on tarkoituksenmukainen. Kannassa ei ole vettä keräävää kuppia, joten vesi ei jää siihen rasittamaan ruuvia.

vastuullisen kattoasennus-yrityksen tunnistat tÄstÄ sinetistÄ ainoa luotettava valinta kattosi asentajaksi tai kattoremonttisi tekijäksi on vastuullinen, määräyksiä noudattava yritys, joka käyttää asennuksissaan vain määräysten mukaisia menetelmiä ja tuotteita, kuten KINGI® kateruuveja. Valtuutetut KINGI® -jälleenmyyjät tunnistat oheisesta sinetistä. Heiltä saat myös virallisen takuutodistuksen asennetuille kateruuveille. Lähinnä sinua olevan Kingi-jälleenmyyjän löydät sivuiltamme kingi.fi

ainoa ulkokÄyttöön hyvÄksytty kateruuvi KruuN uSta SeN tuNNI Staa

Ilveskaari 12, 01900 Nurmijärvi

0400 154 888

kingi@kingi.fi www.kingi.fi


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 29

Vireän rakentamiskevään monipuoliset messut Kevään Rakentajamessut ovat Oulussa tänäkin vuonna kolmipäiväiset: perjantaista sunnuntaihin 7.–9. huhtikuuta. Ouluhalli täyttyy näytteilleasettajien messuosastoista esittelijöineen, ja messukävijöitä on luvassa runsaasti yleisen rakentamisinnon kasvun myötä. Ouluhallissa Ouluhallintie 20:ssa pidettävien Rakentaja­ messujen ensimmäisenä päivä­ nä perjantaina järjestetään myös messuseminaari, jonka paikka on Ympäristötalolla Solistinkatu 2:ssa. Oulun kaupungin Raken­ nusvalvonnan jäjestämän semi­ naarin aiheena on Oulussa ke­ hitetyn Kuivaketju10 -toimin­ tamallin käyttöönotto rakenta­ misessa koko maassa. Myös Ouluhallissa Rakennus­ valvonta esittelee Oulun kau­ pungin messuosastolla Kuiva­ ketju10-projektiaan yleisölle. Rakennusvalvonnan tarkastus­ arkkitehti ja -insinööri antavat ohjauspalveluitaan ja osastolta saa myös ohjekortteja uudis- ja korjausrakentamiseen sekä muu­ ta opasmateriaalia. Oulun kaupungin osastolla kerrotaan myös tonttien nykyi­ sestä hakumenettelystä ja tarjol­ la olevista tonteista. Tietoa saa myös korjausrakentamiseen ja esteettömyyteen myönnettävis­ tä tukimuodoista. Useat kunnat esittelevät Ra­ kentajamessuilla sekä vakitui­ seen että loma-asumiseen tar­ koitettuja tonttejaan ja raken­ nuspaikkojaan sekä muuta pal­ velutarjontaansa. Oulu ja muun muassa kaikki naapurikunnat ovat mukana omilla tai yhtei­ sillä osastoillaan. Esimerkiksi Muhoksen kunnan osastolla on vieraana Oulun yliopiston edus­ taja, joka neuvoo ekorakenta­ misessa. Kokkiohjelmistaan ja ravintola-alan yrittäjyydestään tunnettu Janne Pekkala on mu­ kana Oulun Rakentajamessuilla Muhoksen kunnan osastolla per­ jantaina ja lauantaina kolmesta viiteen ja sunnuntaina kahdes­ tatoista kahteen. Pekkala auttaa tonttien esittelemisessä.

Tietoiskuja ja esittelyitä

Oulun Jätehuolto Oy kertoo omalla osastollaan, miten pien­ taloasukkaiden jätehuolto järjes­ tetään, etenkin biojätteen osalta. Esittelyssä on myös biokaasun jakeluasema autoille. Ouluhallin katsomotilassa jär­ jestetään kaikkina messupäivi­ nä tietoiskuja ajankohtaisista ai­ heista. Sisustussuunnittelija Sir­ pa Arbelius antaa vinkkejä sisus­ tamisen haasteisiin lauantaina ja sunnuntaina, molempina päivi­ nä kello 12 ja 14. Perjantaina aiheina ovat talon ilmanvaihto ja paloturvallisuus: korvausilman merkityksestä ra­ kenne- ja asumisterveydelle ker­ too Timo Lindholm Scanoffices­ ta, ja Oulun-Koillismaan pelas­

Sisustussuunnittelija Sirpa Arbelius antaa vinkkejä sisustamisen haasteisiin Oulun Rakentajamessuilla lauantaina ja sunnuntaina, molempina päivinä kello 12 ja 14.

tuslaitos nostaa esille pientalon ja asumisen paloturvallisuuden. Pelastuslaitoksen tietoisku kuu­ luu myös lauantain ja sunnun­ tain ohjelmaan ja korvausilman terveysnäkökohdista puhutaan

myös sunnuntaina. IT-filosofina tunnettu Petteri Järvinen kertoo lauantaina Sääs­ töpankki Optian kutsumana tek­ nologiasta “ihanan kodin arjen helpottajana”.

Laaja aihepiiri

Messuosastoilla esitellään monipuolisesti rakentamisen, remontoinnin ja sisustamiseen

uusia tuulia ja perinteisesti hy­ väksi koettuja ratkaisuja. Aihe­ piiri on vielä laajempi: mukana monitahoisesti pääaiheisiin liit­ tyviä palveluita, kuten rahoitus, energiaratkaisut, vakuuttaminen, tontit, piha, kiinteistönvälitys. Osastoilla järjestetään myös työnäytöksiä. Rakennus Opti­ mal, JanLa ja Vinyyliverhous järjestävät yhdessä jatkuvan asennusnäytöksen. Peurapuu­ kon osastolla valmistetaan puu­ kontuppia. Kotien sisätilojen ja sisustuk­ sen sekä kodintekniikan erilai­ siin ratkaisuihin kuuluvat mes­ suilla mm. keittiöt, kylpyhuo­ neet, saunat, takat, portaat, laa­ tat, lasitukset, tuolit, sohvat, sän­ gyt ja äänentoistojärjestelmät. Piha on yhä tärkeämpi osa asumista ja kuuluu myös osa­ na uudisrakennushankkeeseen. Messuilla saa tietoa esimerkik­ si pihojen uudistamisen käytän­ nöistä. Osastoilla kerrotaan se­ kä terassien että parvekkeiden lasituksesta, siirtonurmista, pi­ hakivistä ja vaikkapa ulkopo­ realtaista. Messuilla saa sekä neuvontaa että tietoa tuotteista ja palveluis­ ta, jotka koskevat esimerkiksi haja-asutusalueen jätevesiä, ho­

mevaurioiden paikallistamista, viemärisaneerauksia, vesikatto­ ja ja kattoremontteja. Rakennus­ yhtiöt ja valmistalotehtaat sekä monet laitteiden ja ohjausohjel­ mistojen valmistajat esittelevät omaa tarjontaansa. Kodinturva­ palvelut ja ilmanvaihtojärjestel­ mät mukaan lukien. Messuilla pääsee myös ver­ tailemaan erilaisia energiavaih­ toehtoja, kuten maa- ja aurin­ kolämpöä ja suorasähköläm­ mitystä.

Janne Pekkala lupaa paljastaa Montan apajia – Olen innokas kalamies, ja minulla on paljon yhteyksiä Muhokselle ja Muhoksen mai­ semiin. Olen mukana MonttaPyhäkosken Kala-apajan tou­ huissa, Janne Pekkala paljastaa. – Messuillakin tulee varmaan herkästi juteltua kalajuttuja ka­ lamiesten ja kalanaisten kanssa, hän uumoilee. – Siinä on sem­ moinen aihe, että aina riittää asi­ aa, siihen ei koskaan kyllästy. – Kalastan paljon Oulujoella, myös Muhoksen alueella, ja tii­ jän muutamia hyviä kohtia Mon­ tan apajapaikoilta, minne kan­ nattaa mennä... pystyn antamaan niistä vinkkejä jos joku haluaa. Ja että millä pyydyksellä mistä­ kin paikasta Montalla kannattaa kalastaa, hän lupaa. – Olen sieltä itekkin muuta­ mia kaloja saanu. – Ja Tervakompiaisia saattaa löytyä taskusta, jos joku hoksaa pyytää. Olen koemaistellut niitä jo itsekin, Janne Pekkala nauraa. PENTTI KIVIRANTA

Mediapersoona Janne Pekkala kertoo apajavinkkejä Muhoksen ja Utajärven kuntien yhteisellä osastolla Oulun Rakentajamessuilla.


OULUN RAKENTAJAMES 30 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

323 ABB OY, WIRING ACCESSORIES

ABB:N OSASTOLLA VOIT TUTUSTUA KODIN SÄHKÖISTYKSEEN LIITTYVIIN TUOTTEISIIN JA RATKAISUIHIN, MM. ABB-FREE@HOMEKODIN-OHJAUSJÄRJESTELMÄ, KNX-TALOAUTOMAATIO, SÄHKÖISTYKSEN NYKYAIKAISTAMINEN REMONTISSA, VALAISTUKSENOHJAUS, LANGATTOMAT KYTKIMET, JUSSI- JA IMPRESSIVO -ASENNUSKALUSTEET, OVIPUHELIN.

107

ABLOY OY

222

ALLAWAY OY

VIRIA SECURI OY - OULUN LUKKO KESKUSPÖLYNIMURIT.

6 ANNUNEN AUNE TMI

ON TÄYSIN VEDETÖN JA JÄTTEETÖN, JOTEN SE SOVELTUU ERINOMAISESTI KIINTEISTÖILLE SEKÄ ESIM. SÄHKÖLAITTEILLE.

166

EG-TRADING OY

120

EKOVILLA OY

EKOVILLA LÄMMÖNERISTEET.

314

ENERVENT OY

ENERVENT AUTTAA IHMISIÄ ELÄMÄÄN JA TYÖSKENTELEMÄÄN TERVEELLISESSÄ JA MUKAVASSA SISÄILMASTOSSA VALMISTAMALLA HELPPOKÄYTTÖISIÄ, KORKEA-LUOKKAISIA ILMANVAIHTOTUOTTEITA, JOTKA SÄÄSTÄVÄT ENERGIAA JA RAHAA.

152

FENNIA

FENNIA ”VAKUUTAMME RAKENTAJAT JA RAKENNUKSET”

254

FIBO AS

174 ASIANAJOTOIMISTO MIKKO RAVASKA OY

UUDET KYLPYHUONESEINÄT YHDESSÄ PÄIVÄSSÄ! KYLPYHUONESANEERAUS 4 x NOPEAMMIN JA VÄHINTÄÄN 25 % EDULLISEMMIN. VTT:N HYVÄKSYMÄ JA 15 V. TAKUU.

165

147

FINNLAMELLI OY

138

FINTEX

SWIPE PESUAINEET.

AUREA KODIT OY

AUREA KODIT LKV, KIINTEISTÖNVÄLITYSPALVELUT. aurealkv.fi

296 BAUER WATERTECHNOLOGY OY 264

BEAMARK OY

BEAM KESKUSPÖLYNIMURIT JA TARVIKKEET.

S

CANDY TEAM OY

184 CRAWFORD CENTER OULU

MERIKOSKENKATU 3, 90500 OULU.

184 CRAWFORD ENTREMATIC FINLAND c/o ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS

TALOONNE HYVIN SOPIVAT JA NYKYAIKAISET CRAWFORD SUPERIOR 42 JA SUPERIOR+ 42 AUTOTALLIN LAMELLI NOSTOOVET JA MAGIC OVIKONEISTOT MYYNTI, ASENNUS JA HUOLTO OULUN SEUDULLA, CRAWFORD CENTER OULU, MERIKOSKENKATU 3. OSASTOLLAMME MYÖS TAMAR OY:N AURINKOSUOJATUOTTEET.

152

DANSKE BANK OYJ

DANSKE BANK ”ASUNTOLAINA KUTEN HALUAT”.

286

DEFERO OY

105 DESIGN-TALO POHJOLAN DESIGNTALO OY

YKSILÖLLISET RÄÄTÄLÖIDYT, MUUTTOVALMIIT OMAKOTITALOT JA VAPAA-AJAN ASUNNOT. TULE TUTUSTUMAAN AINUTLAATUISEEN KOTIRÄÄTÄLI-PALVELUUN.

328

DNA KAUPPA OY

175 DRY ICE FINLAND

DRY ICE FINLAND YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN PUHDISTUKSEN EDELLÄKÄVIJÄ. TARJOAMME KUIVAJÄÄPUHDISTUSPALVELU- JA VALTA-KUNNALLISESTI. TOTEUTAMME KIINTEISTÖJEN JULKISIVUJEN SEKÄ TEOLLISUUDEN PUHDISTUKSIA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISELLÄ KUIVAJÄÄLLÄ. KUIVAJÄÄPUHALLUS ON TEHOKAS MENETELMÄ POISTAMAAN VAIKEAA JA PINTTYNYTTÄ LIKAA SEKÄ KASVUSTOJA JA MAALEJA LÄHES KAIKILTA PINNOILTA. MENETELMÄ

FINNLAMELLI VALMISTAA LAADUKKAITA JA YKSILÖLLISIÄ HIRSITALOJA, VAPAA-AJAN ASUNTOJA JA PROJEKTIKOHTEITA LAMELLIHIRRESTÄ. OULUN SISUSTAJAT OY

319 FORTUM MARKETS OY

SÄHKÖN- JA ENERGIATEHOKKUUSPALVELUIDEN MYYNTI.

206

GEBERIT OY

GEBERIT ON SANITEETTIALAN MARKKINAJOHTAJA EUROOPASSA. YRITYKSEN VAHVAT BRÄNDIT GEBERIT JA IDO TOIMIVAT PAIKALLISESTI LÄHELLÄ ASIAKKAITA. TUOTEVALIKOIMASTA LÖYTYY RATKAISUT KOKO KYLPYHUONEEN KALUSTAMISEEN.

75

GLASCON OY

246

GRADO

PARVEKELASIT - TERASSILASIT ALUMIINIKAITEET - LASIKATOT. OULUN PORRASTALO

376 HIFISTUDIO OULU

HYVÄT SOUNDIT KOTIIN! VIIMEISTELE KOTISI SISUSTUS ÄÄNELLÄ JA KUVALLA. HIFISTUDION SUUNNITTELEMALLA JÄRJESTELMÄLLÄ NÄET SUOSIKKIELOKUVASI TERÄVÄNÄ JA KUULET MIELIMUSIIKKISI KIRKKAANA. MIKÄÄN PROJEKTI EI OLE LIIAN PIENI TOTEUTETTAVAKSI. ÄLÄ SIIS EPÄRÖI KYSYÄ. ENSIN KUUNTELEMME TARPEESI JA TOIVEESI. VASTA SEN JÄLKEEN TEEMME SUUNNITELMAT, YHDESSÄ KANSSASI. ETKÄ AINA TARVITSE SUUNNITELMAA. TARVITSET VAIN UUSIMMAT TUOTTEET - HIFISTUDION KILPAILUKYKYISIN HINNOIN. KAIUTTIMET – MONIHUONEJÄRJESTELMÄT TV:T JA KOTITEATTERIT – VAHVISTIMET

U HIRSI JA RAKENNUS SIKLANDER OY HIRSIMÖKIT. HELPOSTI VAIKKA AVAIMET KÄTEEN -RATKAISUNA.

321 OYJ

HONKARAKENNE

OMAKOTITALOT JA VAPAAAJAN ASUNNOT.

246

HOVINIKKARIT

OULUN PORRASTALO

112 HP-KALUSTESUUNNITTELU TMI 116

HR-KAASINEN OY

382 HÄMEEN LAATUREMONTTI OY 244

IDEAL KEITTIÖT OY

IDEAL KEITTIÖT ON UUDENAJAN TÄYDENPALVELUN KEITTIÖJA KALUSTEMYYMÄLÄ. MEILTÄ SAAT KEITTIÖT, KYLPYHUONEET, KAAPISTOT, LIUKUOVET JA KODINKONEET, HALUTESSASI MYÖS ASENNETTUNA. IDEAL KEITTIÖT ON HELPPO JA NOPEA KEITTIÖKAUPPA.

206 IDO KYLPYHUONE OY GEBERIT OY

326

IIN KUNTA

TOIVEIDESI KOTI IISTÄ? LAPSIPERHEIDEN SUOSIOSSA OLEVA II TARJOAA TURALLISTA ASUMISTA, YHTEISÖLLISYYTTÄ JA EDULLISTA RAKENNUSBUDJETTIA VAIN 25 MINUUTIN AJOMATKAN PÄÄSSÄ OULUN KESKUSTASTA, E 75 -VALTAVÄYLÄN VARRELLA. TUTUSTU TONTTIKARTTAPALVELUUN JA ASUINALUEISIIN OSOITTEESSSA ii.fi/tontit

335 IIN PUUNJALOSTUS OY / II-IKKUNAT JA OVET ENERGIATEHOKKAAT PUUALUMIINI-IKKUNAT JA OVET.

301 INS.TSTO WARMALÄMPÖ OY

LÄMPÖÄSSÄ / SUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY

277

JALOTAKKA OY

JALOTAKKA OY: KOTIMAISET TERÄSHORMIT, KOTKAGRILLIT, JALOVALOT, PIHAPIIRIRAKENNUKSET.

224

JANLA OY

260

JITA OY

JANLA OY

JITA VALMISTAA KOTIMAISET PUTKI- JA KAIVOTUOTTEET, JÄTEVESIJÄRJESTEMÄT, LAITURIT SEKÄ KOMPOSTORIT JA KUIVAKÄYMÄLÄT. TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

177 JOENSUUN SÄNKYTEHDAS OY

KOTIMAISET KÄSITYÖNÄ YKSILÖLLISESTI VALMISTETUT PREMIUM VUOTEET.

U

JUHAN AUTO OY

77

JUKKATALO OY

JUHAN AUTO OY / TAVARA-AUTOT. JUKKATALO - YLI 30 000 JUKKATALOA VUODESTA 1968.

126 K-RAUTA ÄIMÄRAUTIO & KEMI J&A ANTIKKA OY

MÖKKI- JA TALOPAKETIT. KODIN REMONTIT VALMIIKSI TEHTYNÄ TAI VAIN PELKÄT TARVIKKEET TEE SE ITSE -MIEHELLE. MESSUEDUT KIUKAISTA, HANOISTA JA KYLPYPALJUISTA!

90

KALLEN KALUSTE OY

281

KASTELLI-TALOT OY

166

KATEPAL OY

166

KATMAN OY

TALO- JA HUVILAPAKETIT SEKÄ MUUTTOVALMIIT TALOPAKETIT.

KATTOJEN UUDISRAKENTAMINEN JA SANEERAUS, HUOPAKATOT, PERUSMUURIEN

VEDENERISTYKSET, PELTITYÖT. OSASTOLLA MUKANA MYÖS EG-TRADING OY JA KATEPAL OY.

211

KAUKORA OY

JÄSPI & JÄMÄ LÄMMITYSLAITTEET.

343 KEMPELEEN KUNTA 152 KIINTEISTÖMAAILMA KIINTEISTÖMAAILMA ”HELPOIN TAPA OSTAA VARMIN TAPA MYYDÄ”.

181 KIINTEISTÖVÄLITYS SP-KOTI

KIINTEISTÖVÄLITYS SP-KOTI. PAIKALLISTA ASIANTUNTEMUSTA.

U

KONEUNION OY

KONEVUOKRAAMO. VUOKRAAMME KONEITA JA LAITTEITA MAATÖIHIN, RAKENTAMISEEN, REMONTOINTIIN JA PUUTARHAAN.

290

KONTIOTUOTE OY

55

KOURUTEK OY

KONTIO HIRSITALOT, -HUVILAT, -SAUNAT JA PIHARAKENNUKSET SUOMEN JOHTAVALTA HIRSITALOTOIMITTAJALTA. SUOMEN LAAJIMMASTA MALLISTOSTA LÖYDÄT UPEITA MALLEJA PERINTEISESTÄ MODERNIIN, TYYLIKÄSTÄ ARKKITEHTUURIA JA TOIMIVIA TILARATKAISUJA SEKÄ IDEOITA YKSILÖLLISEEN RAKENNUKSEEN.

305 KP-TEKNO OY / PUZER

PUZER KESKUSPÖLYNIMURIT JA TARVIKKEET. TERVETULOA TUTUSTUMAAN KOTIMAISIIN PUZER KESKUSPÖLYNIMURIRATKAISUIHIN.

117 LAKAN BETONI OY

LAKAN BETONI ON KOTIMAINEN VUONNA 1965 PERUSTETTU PERHEYRITYS. TUOTAMME KIVIAINEPOHJAISIA RAKENNUSTARVIKKEITA JA NIIHIN LIITTYVIÄ PALVELUITA ASIAKKAITTEMME TARPEISIIN. LAKKA -TUOTEPERHEESEEN KUULUVAT KIVITALOT, HARKOT, PIHAKIVET, LAASTIT, TASOITTEET, ELEMENTIT JA VALMISBETONI.

269

LAMMI-KIVITALOT

LAMMI-KIVITALOT ON SUOMEN LAADUKKAIN JA MYYDYIN KIVITALOMERKKI (RTS) JA ON OSA LAMMIN BETONI OY:TÄ. LAMMIN BETONI ON 60-VUOTIAS SUOMALAINEN PERHEYRITYS, JOKA VALMISTAA VALETTAVIA MUOTTI- JA ERISTEHARKKOJA, VÄLISEINÄHARKKOJA JA PIHATUOTTEITA. KONSERNIIN KUULUU MYÖS LAMMI-PERUSTUS OY, JOKA VALMISTAA TASSU VALMISANTURAMUOTTEJA.

118

LAPPLI-TALOT OY

83

LASILUX OY

TALOT JA HUVILAT.

LAADUKKAAT LASITUSRATKAISUT NIIN OMAKOTITALO-, RIVITALO-, KERROSTALO- KUIN VAPAAAJAN ASUNTOIHINKIN.

282 LIMINGAN KUNTA

LIMINKA - IKÄRAKENTEELTAAN SUOMEN NUORIN KUNTA TÄYTTÄÄ TÄNÄ VUONNA 540 VUOTTA. LIMINGASSA ASUT HYVIEN PALVELUIDEN ÄÄRELLÄ, LUONNONLÄHEISESTI JA SINULLA ON TILAA HENGITTÄÄ. MEILLÄ ON TULEVIEN VUOSIEN AIKANA RAKENTEILLA KAKSI UUTTA KOULUA, PÄIVÄKOTI

JA KUNTAKESKUKSEN UUSI SYDÄN: LAKEUSTALO. LIMINKA - TÄÄLLÄ ON KOTI.

277

LINNATULI OY

168

LOOTUS TALO OY

169

LS LUMISAUNAT OY

110

LUJABETONI OY

342

LUMIJOEN KUNTA

273

LUMON SUOMI OY

LINNATULI OY: KOTIMAINEN TAKKAVALMISTAJA. RAKENNETAAN YHDESSÄ UNELMIESI KOTI.

LS LUMISAUNAT OY VALMISTAA, MYY JA ASENTAA SAUNANLAUTEET MITTOJEN MUKAAN. TOIMITAMME MYÖS PANEELIT, KIUKAAT, VALOT JA LASISEINÄT. PIHAKIVET, MUURIKIVET JA MUUT BETONISET PIHATUOTTEET. KEVYTSORAHARKOT, KEVYTSORAERISTEHARKOT, VALUHARKOT JA VALUERISTEHARKOT. VALMISBETONI.

PARVEKELASIT, TERASSILASIT, VALMISTERASSIT, AURINKOSUOJATUOTTEET ELI VERHOT.

82

LUNAWOOD OY AB

102

LVI-EILOLA OY

LÄMPÖPUU JA LÄMPÖPUUMUOVIKOMPOSIITTI. TÄYDEN PALVELUN MAALÄMPÖTALO

157

LVI-JAPEXIT OY

KOKONAISVALTAISET TALOTEKNIIKKARATKAISUT, LVI SUUNNITTELU JA VALVONTA, VESI- JA VIEMÄRITYÖT, LÄMPÖ JA ILMASTOINTI.

214 LVI-PALVELU PITKÄLÄ OY

LVI-PALVELU PITKÄLÄ OY ON OULULAINEN PALVELEVA PUTKILIIKE. MEILTÄ SAAT LVIPALVELUT SUUNNITTELUSTA URAKOINTIIN NIIN UUDIS- KUIN SANEERAUSKOHTEISIINKIN. TULE OSASTOLLEMME JA HYÖDYNNÄ MESSUTARJOUKSET!

354

LÄMPÖ-YKKÖNEN OY

LÄMPÖYKKÖNEN ON ERIKOISTUNUT ENERGIATEHOKKAISIIN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN LÄMMITYS- JA VIILENNYSRATKAISUIHIN. TARJOAMME ASIAKKAILLEMME KOKONAISRATKAISUT SUUNNITTELUSTA ASENNUKSEEN JA HUOLTOON. PÄÄTUOTTEITAMME OVAT ILMALÄMPÖPUMPUT, MAALÄMPÖPUMPUT JA ILMANVAIHTORATKAISUT. OSALLISTU LÄMPÖPUMPUN ARVONTAAN OSASTOLLAMME!

301 LÄMPÖÄSSÄ / SUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY

LÄMPÖÄSSÄ, MAALÄMPÖPUMPUT JA ÄSSÄ COOLING VIILENNYSYKSIKÖT. SUOMALAISET A+++ ENERGIALUOKAN MAALÄMPÖPUMPUT LAPUALTA. LÄHES 35 VUODEN KOKEMUKSELLA. JÄLLEENMYYJÄ: INS.TSTO WARMALÄMPÖ OY.


SSUT 7.–9.4.2017

RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 31

53

NOWTECH OY

234

NUNNAUUNI OY

132

OMEGA-KEITTIÖT

RUISKUMI / NOWTECH OY

OMEGA-KEITTIÖT VALMISTAA KAIKKI KOTISI KALUSTEET. MEILTÄ SAAT MYÖS KEITTIÖREMONTIN AVAIMET KÄTEEN TEHTYNÄ. LIUKUOVET, KODINKONEET, ALTAAT JNE. KAIKKI YHDESTÄ PAIKASTA.

256

ORAS OY

ME ORAKSELLA TEEMME IHMISTEN PÄIITTÄISESTÄ ELÄMÄSTÄ HIEMAN PAREMPAA. SUUNNITTELEMME TUOTTEITA, JOTKA PARANTAVAT ELÄMÄNLAATUA NIIN KOTONA KUIN JULKISISSA TILOISSA. TUOTTEEMME ON TEHTY KÄYTTÖÄ VARTEN. SUUNNITTELUN KULMAKIVINÄ OVAT OLLEET MM. TOIMINNALLISUUS, AJATON MUOTOILU, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS SEKÄ KESTÄVYYS. HALUAMME ANTAA KAIKILLE TUOTTEIDEMME KÄYTTÄJILLE MAHDOLLISUUDEN ELÄÄ ENEMMÄN – TÄYTTÄ, AINUTLAATUISTA ELÄMÄÄ.

OULUN ENERGIA ON YLI 127 VUODEN KOKEMUKSELLA TOIMIVA TULEVAISUUDEN ENERGIAYHTIÖ. AUTAMME SINUA MIELELLÄMME SÄHKÖSOPIMUKSIIN, AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIIN JA KODIN LÄMPÖRATKAISUIHIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA.

187 MASKUN KALUSTETALO OY

- STRESSLESSLEPOTUOLIT, -SOHVAT JA -KOTITEATTERITUOTTEET. - SVANE-SÄNGYT JA -PATJAT.

151

MASTERPIPE OY

MASTERPIPE ON LUOTETTAVA KUMPPANI PUTKIREMONTTIIN. TOTEUTAMME LINJASANEERAUKSIA AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSEN TUOMALLA VARMUUDELLA. SUKITAMME VIEMÄRIPUTKET, ASENNAMME TEHDASVALMISTEISET HAARAYHTEET SEKÄ MASTERPIPE LATTIAKAIVON. ARVOSTAMME ASIAKKAITAMME JA OTAMME ASIAKKAAT HUOMIOON PUTKIREMONTIN KESKELLÄKIN.

164 MEDIA POTENTIA OY OMATALO-LEHTI.

U METSÄHALLITUS - LAATUMAA 159

MOLOK OY

MOLOK-JÄTESÄILIÖT OVAT JÄTTEEN KERÄYKSEN JA KIERRÄTYKSEN TILAIHMEITÄ. KOTIMAINEN MOLOK ON NYKYAIKAINEN JA TEHOKAS JÄTEHUOLTORATKAISU. LAAJA

329

MUHOKSEN KUNTA

ROKUA GEOPARK -KUNNAT MUHOS JA UTAJÄRVI. PIKAMATKAN PÄÄSSÄ OULUSTA. MONIPUOLINEN JA EDULLINEN TONTTITARJONTA, HYVÄT PALVELUT JA OULUJOKILAAKSON KAUNIS YMPÄRISTÖ.

289

NELKO OY

KEITTIÖT, KYLPYHUONEET, SÄILYTYSTILAT, OLOHUONEET, SUUNNITTELU- JA ASENNUSPALVELU. UNELMIESI YKSILÖLLISEN JA KOTIMAISEN KOTISI KALUSTAA NELKO.

216 NIBE ENERGY SYSTEMS OY

NIBE LÄMPÖPUMPUT NIBE, HAATO JA METRO LÄMMINVESIVARAAJAT NIBE AURINKOSÄHKÖ

165 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

PANKKI- JA VAKUUTUSPALVELUT. nordea.fi

31

NOVART OY

KEITTIÖMAAILMASTA KAIKKI KODIN KIINTOKALUSTEET: KEITTIÖT, KODINKONEET, ALTAAT, HANAT, VALOT. KODINHOITOHUONEET, WCKALUSTEET, LIUKU-OVET. SUOMEN SUURIMMALTA KOTIMAISELTA TOIMIJALTA. OSASTOLLAMME TEKEE MAISTIAISIA AEG:N HUIPPUKOKKI.

112 NOVART OY/ PETRA-KEITTIÖT, HPKALUSTESUUNNITTELU TMI PETRA, MAAN SUOSITUIN KEITTIÖ.

60 OULUN OSUUSPANKKI

OP OULU ON OULUN TALOUSALUEELLA TOIMIVA TÄYDEN PALVELUN FINANSSITALO, JOKA TARJOAA SINULLE AINUTLAATUISEN PANKKIJA VAKUUTUSPALVELUIDEN KOKONAISUUDEN HELPOSTI SAMAN KATON ALTA. OULUN OP-KIINTEISTÖKESKUS ON APUNASI ASUNNON OSTOSSA, MYYNNISSÄ JA VUOKRAUKSESSA. www.op.fi/oulu www.opkk.fi/oulu

246 OULUN PORRASTALO

242 OULUN REMONTTI IDEA OY

OTAVAMEDIA

356 OULUN JÄTEHUOLTO OY

OMAKOTITALOT JA VAPAAAJAN ASUNNOT. NYT MYÖS MUUTTOVALMIINA. www.mammuttikoti.fi KYSY MYÖS OLOKOTOA!

60 OULUN OP-KIINTEISTÖKESKUS

12 OULU-KOILLISMAA PELASTUSLAITOS

294

357 OULUN ENERGIA OY

TUOTEPERHE MUKAUTUU MONEEN TARPEESEEN.

LVI-INFO JA OPASTUS

TM RAKENNUSMAAILMA JA DEKO.

ORAVAISTURF

PALOTURVALLISUUS RAKENTAMISESSA JA KODIN YLLÄPIDOSSA

237 MAMMUTTIKOTI / POHJOIS-SUOMEN HIRSITALOKESKUS OY

S OULUN LVI-YHDISTYS RY

OULUN PORRASTALO ON PORTAIDEN JA KAITEIDEN ERIKOISMYYMÄLÄ. MEILTÄ LÖYTYY KAIKKIEN SUOMEN YKKÖSVALMISTAJIEN PORTAAT SAMAN KATON ALTA, KUTEN HOVINIKKARIT, WESTWOOD, GRADODESIGN.

280

SIIRTONURMI-ORAVAISTURF www.oravaisturf.fi

SISÄÄN

OVAT MM. ENERGIATEHOKKUUS, KOSTEUDENHALLINTA, KORJAUSRAKENTAMINEN, PALOTURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS.

OULUN JÄTEHUOLTO VASTAA ASUMISESSA SYNTYVÄN JÄTTEEN KÄSITTELYSTÄ. ASUINKIINTEISTÖLLE VOI TEHDÄ OMAN JÄTEHUOLTOSOPIMUKSEN TAI OMAKOTITALOASUKKAAT VOIVAT PERUSTAA KIMPPAKERÄYKSEN YHDESSÄ NAAPUREIDEN KANSSA. LISÄTIETOJA VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSISTA SEKÄ JÄTTEIDEN LAJITTELUSTA OSASTOLTAMME NRO 356! KOTITALOUKSIEN JA ERITYISESTI PIENTALOASUKKAIDEN JÄTEHUOLTO SEKÄ BIOKAASU LIIKENTEEN POLTTOAINEEKSI. NIMIKILPAILU: KEKSI OULUN JÄTEHUOLTO OY:LLE UUSI NIMI. PARAS EHDOTUS PALKITAAN JA LISÄKSI ARVOTAAN KAKSI LOHDUTUSPALKINTOA.

19 OULUN KAUPUNKI YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT, TONTIT JA ASUMINEN

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT ESITTELEE OSASTOLLAAN KAUPUNGIN TONTTITARJONTAA SEKÄ KORJAUSRAKENTAMISEEN JA JÄLKIASENNUSHISSIEN ASENTAMISEEN MYÖNNETTÄVIÄ TUKIA.

20 OULUN KAUPUNKI, RAKENNUSVALVONTA

RAKENNUSVALVONNAN OSASTOLTA SAAT TIETOA MM. RAKENNUSLUPAAN LIITTYVISSÄ ASIOISSA, RAKENTAMISEN LAATUJA KORJAUSRAKENTAMISEN KYSYMYKSISSÄ. OSASTOLLA ON JAOSSA RAKENNUSVALVONNAN OHJEKORTISTO, JONKA AIHEINA

KAIKKI KODIN REMONTIT TAKUUTYÖNÄ! - KYLPYHUONEET, SAUNAT, KEITTIÖT, SISUSTUKSET, KOSTEUSVAURIOKORJAUKSET, VESIKATOT JA TERASSIT, ULKOVUORAUKSET JA MAALAUKSET, KAIKKI KODIN LVIJA SÄHKÖTYÖT, KÄYTTÖVESI- JA LÄMPÖVERKKOSANEERAUKSET.

341 OULUN SEUDUN SÄHKÖ

RAKENTAJA TAI SANEERAAJA, HELPOTA RAKENNUSURAKKAASI JA TILAA KAUKOLÄMPÖSI AVAIMET KÄTEEN -PALVELUNA! OSASTOLLAMME VOIT MYÖS VERRATA SÄHKÖNHINTOJA JA VARMISTAA ITSELLESI EDULLINEN SÄHKÖSOPIMUS UUSIUTUVASTA ENERGIASTA. MYYMME SÄHKÖ- JA LÄMPÖPALVELUITA KAHDEKSASSA OULUN YMPÄRISTÖKUNNASSA. KYSY LISÄÄ!

138 OULUN SISUSTAJAT OY

OULUN VANHIN SISUSTUSALAN ERIKOISLIIKE. YKSILÖLLINEN TUOTEMALLISTOMME EDUSTAA ALAN SUURIMPIEN TAVARANTOIMITTAJIEN UUSIMPIA TRENDEJÄ, YKSILÖLLISTÄ DESIGNIA SEKÄ KLASSIKOITA. TARJOAMME AMMATTITAITOISTA SUUNNITTELUJA ASENNUSPALVELUA. OSASTOLLAMME MUKANA TAMMIHOLMA KOSTEIDEN TILOJEN KALUSTEET JA FINTEX.

172 PARKETTILIIKE SÄKKINEN OY - LAUTAPARKETIT - LAMINAATTILATTIAT - VINYYLILATTIAT - LANKKUPARKETIT - KORKKILATTIAT - TEKSTIILILATTIAT - LATTIOIDEN ASENNUKSET JA KUNNOSTUKSET

112

PETRA – KEITTIÖT

PETRA, MAAN SUOSITUIN KEITTIÖ.

S

PEURA PUUKKO

PUUKON TUPENTEKONÄYTÖKSET PÄIVITTÄIN KLO 12.00 JA 14.00.

59

PIHLA

PIHLA - VARMASTI HYVÄ. VALMISTAMME IKKUNOITA JA OVIA NIIN UUSIIN KUIN

VANHOIHIN RAKENNUKSIIN. TEEMME VUOSITTAIN TUHANSIA IKKUNAREMONTTEJA YMPÄRI SUOMEN. PIHLAN LAADUKKAAT IKKUNAT JA OVET VALMISTETAAN MODERNISSA TEHTAASSA SUOMESSA, RUOVEDELLÄ.

MYRKYTÖN M1 VAIHTOEHTO VIEMÄREIDEN KUNNOSTAMISEEN.

312 PIIPPUTAITO OY / HORMITURVAMIES

PUUMERKKI ON PUURAKENTAMISEEN ERIKOISTUNUT YHTIÖ, JOKA PALVELEE RAKENNUSLIIKKEITÄ, JÄLLEENMYYJIÄ JA TEOLLISUUTTA SUOMESSA SEKÄ BALTIAN MAISSA.

HORMITURVAMIES ON PIIPPUJEN KORJAUKSEEN ERIKOISTUNUT YRITYS JA TEEMME HORMIEN MASSAUKSET JA PUTKITUKSET SEKÄ PELLITYKSET.

299 PIPELIFE FINLAND OY

PIPELIFE FINLAND ON YKSI SUOMEN JOHTAVISTA LVISTUOTTEIDEN VALMISTAJISTA. TUOTEVALIKOIMAMME KATTAA LAAJASTI RAKENTAMISESSA JA SANEERAAMISESSA TARVITTAVAT PUTKI- JA KAIVORATKAISUT SEKÄ SÄHKÖSUOJATUOTTEET. PIPELIFE OSASTOLLA VOIT TUTUSTUA VALIKOIMAMME MAALÄMPÖRATKAISUIHIMME JA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIIN. www.pipelife.fi www.puhdastulevaisuus.fi

142 POHJANMAAN OSUUSPANKKI 149 POHJOLAN VARMAKOTI OY

UNOHDA RISPAANTUNEET SAUMAT – UUSI YLPYHUONE EDULLISESTI, VAIVATTOMASTI JA SAUMATTOMASTI. www.varmakoti.fi

54 POKO OY POHJOLAN KOIRAVARTIOINTI

OLEMME V. 1993 PERUSTETTU PAIKALLINEN PERHEYRITYS. MEILTÄ SAAT KAIKEN TARVITSEMASI KODIN, YRITYKSEN TAI VAIKKA MÖKIN TURVALLISUUTEEN JA VALVONTAAN LIITTYEN. OTA YHTEYTTÄ MEIHIN, P. 08-311 2311 TAI SÄHKÖPOSTILLA info@pokooy.fi.

142

POPPANKKI

POP PANKKI - LÄHELLÄ IHMISTÄ! HENKILÖKOHTAISTA SÄÄSTÄMISJA RAHOITUSPALVELUA.

63 POWER FINLAND OY

POWER FINLAND - ENÄÄ EI TARVITSE MAKSAA LIIKAA.

307 ProAgria Oulu / Jätevesineuvonta

PROAGRIA OULUN HALLINNOIMA JÄTEVESINEUVONTAHANKE TARJOAA MAKSUTONTA HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESINEUVONTAA KIINTEISTÖNOMISTAJILLE. NEUVONTAPISTE PALVELEE MESSUILLA. OTA MUKAAN ASEMAPIIRROS JA MUUT MAHDOLLISET DOKUMENTIT NYKYTILANTEESTA. JATKOSSA TAVOITAT MEIDÄT www.proagriaoulu.fi

292

PROFIILIKESKUS OY

KAIKKI MITÄ KATTOSI TARVITSEE! TUOTEVALIKOIMAAMME KUULUVAT KATTO- JA SEINÄPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA PELTISEPÄN TYÖT. LAADUKKAAT TUOTTEEMME SAAT MYÖS VALMIIKSI ASENNETTUNA, JOPA 20 VUODEN PINNOITETAKUULLA. TUTUSTU UUTUUKSIIN OSASTOLLAMME TAI KOTISIVUILLAMME www.profiilikeskus.fi.

276

284

PUKKILA OY AB

248

PUUMERKKI OY

140

PUUSTELLI OULU

LAATTA UUTUUDET 2017.

PUUSTELLI GROUP OY/OULU

338 PYHÄJOEN KUNTA / RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT PYHÄJOKI, RAAHE, SIIKAJOKI. RAAHEN SEUDUN ASUMISEN PALVELUT JA VAPAA-AIKA.

338 RAAHEN KAUPUNKI, PYHÄJOEN KUNTA, SIIKAJOEN KUNTA PYHÄJOKI, RAAHE, SIIKAJOKI. RAAHEN SEUDUN ASUMISEN PALVELUT JA VAPAA-AIKA.

319 RAINMAKER SALESHOW OY FORTUM MARKETS OY

224 RAKENNUS OPTIMAL OY

RAKENNUS OPTIMAL OY, KATTOREMONTIT, ULKOVERHOUKSET (IKIVERHOUS), IKKUNAREMONTIT JA ULKO-OVET. JANLA OY VINYYLIVERHOUS

57 RAKENTAJAN TIETOPALVELU RTI OY

RAKENTAMISEN, KORJAAMISEN JA LOMARAKENTAMISEN NEUVONTAA.

374 ROVANIEMEN VÄRI JA MATTO OY

VÄRISILMÄT OULU, HAUKIPUDAS JA RAAHE. - VIRTASEN MAALITEHDAS. - OSMO COLOR ÖLJYVAHAT. - CERESIT ETICS PINTARAPPAUSJÄRJESTELMÄ. - VINTRO KALKKIMAALIT. - VÄRISILMÄ SÄVYLÄ VÄRISUUNNITTELUPALVELU. - TUNNE TILA SISÄKOKONAISUUKSIEN SUUNNITTELUPALVELU. NÄMÄ KAIKKI VÄRISILMÄN OSASTOLTA!

51

RTJ-RAKENNUS OY

228

RUDUS OY

SAMMALEEN POISTO JA TORJUNTA-AINE KÄSITTELYT. TUPLAA KATTOSI KÄYTTÖIKÄ! LA-KATTOHUOLTO OY MAISEMATUOTTEET, BETONI, KIVIAINES.

236 SANEERAUSPALVELU OVILLA OY HELPOSTI JA TYYLIKKÄÄSTI OVILLA.

144

SANERALL OY

266

SCANOFFICE OY

PELEKÄÄKKÖ NÄÄ KATTUA! SANERALL OY ON KATTOREMONTTIEN AMMATTILAINEN. 100 % SUOMALAISTA LAATUA!

338 SIIKAJOEN KUNTA / RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT PYHÄJOKI, RAAHE, SIIKAJOKI. RAAHEN SEUDUN ASUMISEN PALVELUT JA VAPAA-AIKA.

PS-PINNOITUS OY

OULULAINEN YRITYS JOKA ON ERIKOISTUNUT VIEMÄREIDEN SUKITUKSIIN JA PINNOITUKSIIN. PERINTEISELLÄ EPOXISUKALLA TAI TKR-SUKALLA. TKR-SUKKA ON MARKKINOIDEN AINOA TÄYSIN

JATKUU

SEURAAVALLA SIVULLA


32 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

JATKUU KESKIAUKEAMALTA 379

SKAALA OY

306

TULITUOTE OY

271

SUOMEN VISOR OY

136

TURNER DOOR OY

KOTIMAISET IKKUNAT JA OVET ASENNETTUINA. KANKAISIA VISOR QUEEN -VEKKIKAIHTIMIA IKKUNOIHIN JA PARVEKEJA TERASSILASITUKSIIN.

142 SUURPOHJAN OSUUSPANKKI 181 SÄÄSTÖPANKKI OPTIA

SÄÄSTÖPANKKI OPTIA, OULU JA KEMPELE. SUOMEN SUURIN SÄÄSTÖPANKKI PALVELEE SINUA ROTUAARILLA JA ZEPPELIINISSÄ.

S TAITEILIJA KARI HOLMA

AKVARELLIT, TAIDEKIRJAT, SISUSTUSKUVAT, POSTIKORTIT JA ADRESSIT. ERIKOISUUTENA TAIDEKIRJA KULTTUURIKOHTEITA POHJOIS-SUOMESSA JA KIRKKOAIHEET.

85 TAKKAMESTARIT OULU

TAKKAMESTARIT OULU TOIMITTAA MODERNIT JA NYKYAIKAISET VARAAVAT TAKAT JA KIERTOILMATAKAT KOTIIN KUIN KOTIIN.

380 TALOVARUSTEPOJAT OY

SADEVESIJÄRJESTELMÄT, TIKASTUOTTEET JA KATTOTURVATUOTTEET YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA ASENNETTUNA JA TARVIKKEENA OULUN TOPPILASTA.

TAKAT, HELLAT, KAMIINAT, LVI JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELU.

122 TURUN UUNISEPÄT OY

UUNISEPÄT, SUOMEN KAUNEIMMAT VARAAVAT TAKAT

343 329

TYRNÄVÄN KUNTA UTAJÄRVEN KUNTA

ROKUA GEOPARK -KUNNAT UTAJÄRVI JA MUHOS. PIKAMATKAN PÄÄSSÄ OULUSTA. MONIPUOLINEN JA EDULLINEN TONTTITARJONTA, HYVÄT PALVELUT JA OULUJOKILAAKSON KAUNIS YMPÄRISTÖ.

213

VALLOX OY

VALLOX ESITTELEE MESSUILLA ENERGIATEHOKKAAT JA ETÄOHJATTAVAT ILMANVAIHTOKONEET, UUDEN VALLOX CAPTO-LIESIKUPUSARJAN SEKÄ VALLOX AITO KOTILÄMPÖ -ILMALÄMMITYSKONEEN. ESILLÄ MYÖS PIENEEN TILAAN SOPIVA VALLOX BLUESKY -ILMANJAKOJÄRJESTELMÄ.

316

VERISURE OY

VERISURE OY, KODINTURVAPALVELUT.

184

TAMAR OY

TAMAR OY: AURINKOSUOJATUOTTEET.

138

TAMMIHOLMA OY

224

384 TARGET JULKAISUT OY

SUOMEN RAKENTAJAUUTISET LAADUKAS RAKENTAMISEN JA KORJAAMISEN ERIKOISJULKAISU. LEHDESSÄMME RUNSAASTI ALOJENSA HUIPPUOSAAJIA.

268 TERMEXERISTE OY

TERMEX-ERISTYSPALVELU - LÄMMÖNERISTÄMINEN ON NYT HELPPOA!

311

TIILERI

TIILERI ON VUONNA 1952 PERUSTETTU KOTIMAINEN PERHEYRITYS. TERVETULOA TIILERIN OSASTOLLE TUTUSTUMAAN TUOTTEISIIMME. VALIKOIMISTAMME LÖYTYVÄT; TULISIJAT, KAIKKI HORMIVAIHTOEHDOT, TIILET JA LAASTIT.

10 TIITINEN ANTERO TMI

SILMÄ- JA SUOJALASIEN PUHDISTUSAINE NAHANHOITOVOIDE JALKAVOITEET, PIHKAVOITEET, INKIVÄÄRIVOIDE YM.

162

TIIVI

TERVETULOA TUTUSTUMAAN MULLISTAVIIN TIIVI KRISTALLI IKKUNA- JA OVITUOTTEISIIN. ASIANTUNTIJAMME AVULLA LÖYDÄT RATKAISUT VAATIVIMPIINKIN KOHTEISIIN. VALIKOIMISSAMME MYÖS AUTOTALLINOVET JA LIUKUOVET. MARKKINOIDEN LAAJIMMAT TAKUUT. SERTIFIOITU ASENNUS. TIIVI - ENEMMÄN KUIN IKKUNA!

154

TULIKIVI

VUOLUKIVISET- JA KERAAMISET TULISIJAT, PUU- JA SÄHKÖKIUKAAT, SISUSTUSKIVET, KIMARA-HIRSIRAKENNUKSET JA AINOAKOTI.

PE 7.4. klo 12.15–15.30

YMPÄRISTÖTALOLLA Solistinkatu 2, Oulu

RAKENTAJAMESSUJEN SEMINAARI KUIVAKETJU10ajankohtaispäivä Aiheina mm. Kuivaketju10-toimintamallin käyttöönotto, valtakunnallinen linjaus käytöstä, tilaajan ja kosteuskoordinaattorin tehtävät. Ilmoittautuminen ja ohjelma: www.bit.ly/messut2017

385 VEROHALLINTO / POHJOIS-SUOMEN VEROTOIMISTO

OSASTOLTAMME SAAT TIETOA ESIMERKIKSI ASUMISEN JA RAKENTAMISEN VEROTUKSESTA. TULE KYSYMÄÄN KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ TAI RAKENTAMISEN ILMOITUSVELVOLLISUUKSISTA. SAMALLA VOIT TUTUSTUA MYÖS VEROHALLINNON SÄHKÖISIIN PALVELUIHIN.

OULUN SISUSTAJAT OY

TYÖNÄYTÖKSIÄ, OHJELMAA, PALJON KATSELTAVAA! TERVETULOA MESSUILLE!

VINYYLIVERHOUS.FI

VINYYLIVERHOUS.FI

107 VIRIA SECURI OY - OULUN LUKKO

KODIN TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA JA LUKITUSTUOTTEIDEN OIKEALLA VALINNALLA VOIT VAIKUTTAA KOTISI TURVALLISUUTEEN. TARJOAMME TURVALLISIA JA HELPPOKÄYTTÖISIÄ LUKITUSRATKAISUJA KOTISI TURVAKSI. ESITTELYSSÄ ABLOY OY:N EDUSTAMASTA YALE-TUOTTEISTOSTA MM. YALE DOORMAN AVAIMETON ÄLYLUKKO.

352

WARMIA OY

VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS- JA KATTOVIILENNYSJÄRJESTELMÄ. SUUNNITTELU - TARVIKKEET – ASENNUS - TAKUU 10 V.

Facebook: Pohjois-Suomen Messut ry Instagram: pohjois_suomenmessut YouTube: Pohjois-Suomen Messut

TIETOISKUT KATSOMOSSA PERJANTAI 7.4.

Yhteistyökumppanit

Klo 12.00 Scanoffice Oy: Timo Lindholm Korvausilman merkitys rakenne- ja asumisterveydelle Klo 12.30 Oulu – Koillismaan pelastuslaitos: Pientalon ja asumisen paloturvallisuus

Messujen henkilökunta

LAUANTAI 8.4. Klo 12.00 Sisustussuunnittelu Arbelius: Sisustussuunnittelija Sirpa Arbelius Vinkit sisustamisen haasteisiin Klo 12.30 Säästöpankki Optia: kutsuttuna puhujana Petteri Järvinen Teknologia ihanan kodin arjen helpottajana Klo 13.00 Oulu – Koillismaan pelastuslaitos: Pientalon ja asumisen paloturvallisuus Klo 14.00 Sisustussuunnittelu Arbelius: Sisustussuunnittelija Sirpa Arbelius Vinkit sisustamisen haasteisiin Klo 12.00 Sisustussuunnittelu Arbelius: Sisustussuunnittelija Sirpa Arbelius Vinkit sisustamisen haasteisiin Klo 13.00 Scanoffice Oy: Timo Lindholm Korvausilman merkitys rakenne- ja asumisterveydelle Klo 13.30 Oulu – Koillismaan pelastuslaitos: Pientalon ja asumisen paloturvallisuus Klo 14.00 Sisustussuunnittelu Arbelius: Sisustussuunnittelija Sirpa Arbelius Vinkit sisustamisen haasteisiin

TYÖNÄYTÖKSIÄ JA NEUVONTAA

246

WESTWOOD OY AB

JOKAISENA MESSUPÄIVÄNÄ

308

YKKÖSHORMIT OY

Osasto 224

OULUN PORRASTALO

HORMIEN LIUKUVALUT JA PUTKITUKSET.

309

ÄLVSBYTALO OY

MUUTTOVALMIIT TALOPAKETIT AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA! POHJOISMAIDEN MAKKINAJOHTAJAN PITKÄÄN KOKEMUKSEEN PERUSTUVAT MENETELMÄT TAKAAVAT UUDEN KOTISI KORKEAN LAADUN, EDULLISEN HINNAN JA NOPEAN TOIMITUKSEN.

MUUTOKSET MAHDOLLISIA

Järjestäjä

Pohjois-Suomen Messut ry Ojakatu 2, PL 231, 90101 Oulu Puh. 010 832 0000, 010 832 0001 Puh. 010 832 0008 messupäivinä

SUNNUNTAI 9.4. Pohjois-Suomen Messut sosiaalisessa mediassa:

INFO

Rakennus Optimal Oy järjestää yhdessä JanLan ja Vinyyliverhouksen kanssa näyttävän, jatkuvan asennusnäytöksen

Osasto 57

Rakentamisen, korjaamisen ja lomarakentamisen neuvontaa sekä Valintaoppaiden ja Rakenna Oikein -oppaiden jakelu

Osasto S

Peurapuukon puukontupen tekonäytökset klo 12 ja 14

Oulun LVI-yhdistys ry Oulun Seudun Sähköteknillinen Yhdistys ry. Toimitusjohtaja Aila Jääski 0400 681 319 Kenttätoiminnat ja tekniikka Mika Jääski 0400 681 317 Tiedotus Pentti Kiviranta 0400580085 Talous Kaisu Kovalainen Toimisto ja info Helena Paldanius, Maarit Mäntylä, Aurora Loukusa

Messutoimisto

Messutoimisto sijaitsee näyttelyhallissa opasteiden osoittamassa paikassa. Toimisto on avoinna messupäivinä messujen aukioloaikoina. Puh. 010 832 0008.

MESSUPALVELUT Aukioloajat

Messut ovat avoinna yleisölle pe ja la 10–17, su 10–16.

Pääsyliput

Aikuiset 12 € tai asiakaskutsukortilla. Lapset alle 12 v. ilmaiseksi vanhempien seurassa.

Informaatiopiste

Näyttelyhallissa kts. kartta.

Lehdistöpalvelu

Opasteiden osoittamassa paikassa.

Kahvio ja messuravintola Messuravintola sijaitsee Ouluhallin II-kerroksessa. Kahvio ja messupub ovat messuhallissa.

WC

WC-tilat sijaitsevat sisääntuloaulassa.

Messuravintola ja kahviot Nallikari Oy / Urheiluravintola Oy puh. (08) 378 504, 0400 687 366 info@nallikarioy.fi

Sähkötyöt

Oulun Seudun Sähköteknillinen Yhdistys ry.

Vesi- ja viemärityöt Oulun LVI-yhdistys ry

Rakennepalvelut

MSP Event Oy Kiilletie 1, 90620 Oulu puh. 010 617 6300 info@msp.fi

Lipunmyynti Kärpättäret ry

Muksula

Maksuton lastenhoitopaikka Ouluhallissa lauantaina ja sunnuntaina Vaipanvaihto ym. lastenhoito Ouluhallissa opasteiden osoittamassa paikassa.


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 33


34 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT KORTTELIKAPAKOIDEN

KUNINGAS

Sarkka, legendaarinen 75-vuotias korttelikapakoiden seniori. Yhä vetreässä kunnossa ja valmiina palvelemaan joka päivä aamu yheksästä alkaen! •••

Tervetuloa! Sarkan karaokeillat to–su Avoinna ma–ke 9–02 to–su 9–03 Valkealinna Hallituskatu 13–17, Oulu (08) 311 5936

TKR-pinnoite monipuolistaa PS-Pinnoituksen palveluita

vät haasteet ja ongelmatilanteet, PS-Pinnoituksen toimitusjohta­ ja Aila Palo kertoo.

Viemäriputket eivät ole ikuisia. Tilastotiedon valossa vanhemmilla taloilla on putkien käyttöikä keskimäärin 25–30 vuotta. – Uusien sukitus- ja pinnoitusmenetelmien ansioista viemärisaneeraukset voidaan kuitenkin tehdä entistä joustavammin. TKRviemärisaneerausmenetelmää käyttäen vanhan viemäriputken sisälle valetaan uusi muoviputki talon rakenteita purkamatta. Putkien käyttöikä kasvaa jopa 50 vuotta, oululaisen PS-Pinnoituksen toimitusjohtaja Aila Palo kertoo.

– Jos viemärisaneerauksen ajankohtaisuus mietityttää, on putket syytä kuvauttaa. Viemä­ rikuvauksella saadaan selville putkiston mahdolliset ongelmat, ja asiakas saa kuvauksesta itsel­ leen tallenteen. Ennen varsinais­ ta sukitusta vanhoista viemäri­ putkista jyrsitään ensin ruoste pois ja putket huuhdotaan, Pa­ lo kertoo. – Voimme tehdä sukituksen perinteisesti epoksilla, eli sil­ loin viemäriin ujutetaan poly­ esterihuopasukka ja kyllästeeksi kaksikomponentti-epoksia. Toi­ nen vaihtoehto on käyttää TKRmuovisukkaa, jossa sula muovi on imeytetty polyesterisukkaan.

Viemärityöt turvallisesti

– TKR-pinnoite on markki­ noilla uusi tulokas. Tämä serti­ fioitu M1-päästöluokiteltu tuote ja ainut, jonka VTT on hyväk­

TKR-pinnoitteet sisäilmakorjauksiin

PS-Pinnoitus käytttää TKRpinnoitteita myös ilmavuototii­ vistyksiin ja haitta-ainekapse­ lointiin, rakenteiden tiivistys­ töiden laadunvalvonnan tueksi yhtiö tarjoa myös merkkiainetutkimusta. – TKR-pinnoite voidaan asen­ taa myös epätasaiselle pinnalle. Tiivistyskohteen pintamateriaa­ li voi olla betoni-, kipsi-, va­ luasfaltti-, puu- tai teräslattiaa, seinä- tai kattorakennetta. Sa­ malla käsittelyllä saadaan tiivis­ tys, vedeneristys ja valmis kulu­ tuspinta. TKR-pinnoitteet ovat luonnonöljypohjaisia tuottei­ ta jotka ovat täysin päästöttö­ miä ja epoksivapaita, sitä voi­ daan käyttää pohjusteena mui­ den pinnoitteiden ja maalien al­ la, mutta kolmesti telaamalla sii­ tä saadaan myös itsessään käyt­ tövalmis muovipinta, Aila Palo muistuttaa. ANTTI KIVIRANTA

Arto Viinikka ja Otto Morko PS-Pnnoituksesta tarkastelevat vanhan putken kuntoa.

synyt myös viemärisaneeraus­ käyttöön. M1-luokittelu tarkoit­ taa, että tuote on täysin päästö­ tön niin asennettaessa kuin val­ miinakin. TKR-muovista ei syn­ ny hajuhaittoja eikä siitä erity minkäänlaisia haitallisia höyry­ jä, Palo kuvailee. Vaikka epoksit ovat vuosien varrella parantuneet, on niillä edelleen etenkin asentajille al­ lergisoivia vaikutuksia jos suo­ jaus on puutteellista. – Asiakaspalaute TKR-muo­

ville on ollut erittäin positiivista juuri M1-ominaisuuden vuok­ si, esimerkiksi sairaaloissa tai vastaavissa kohteissa joissa toi­ mintaa ei voida täysin alasajaa TKR on oikeastaan ainut tuo­ te jota pystytään käyttämään, hän jatkaa. PS-Pinnoitus on viemäriput­ kistojen sukituksiin, pinnoituk­ siin ja viemärihuuhteluihin eri­ koistunut oululainen yritys, jon­ ka kaikki työntekijät ovat käy­ neet läpi TKR-Marketing Oy:n

edellyttämän koulutuksen TKRpinnoitteen asennusvaltuutuksen saamiseksi. – PS-Pinnoitus on viemäriput­ kistotöiden täyden palvelun talo. Teemme viemäreiden sukituk­ sia, viemäripinnoitusta ja puh­ distukseen liittyviä töitä kuten huuhteluita ja viemärin avauk­ sia tai kaivon tyhjennyksiä. Tar­ joamme lisäksi viemäripaikka­ usten ohella viemärikuvauksia ja hallitsemme kokonaisvaltai­ sesti kaikki viemäristöön liitty­

PS-Pinnoituksen Joakim Regina työstää liitosputkia.


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 35 – Omakotitalomarkkinat ovat selvästi piristymään päin täällä Oulussa ja koko Pohjois-Suomessa, kertoo Lammi-Kivitalojen Oulun edustaja JukkaPekka Hyvärinen tyytyväisenä. Ajankohta oli näin ollen erinomainen yrityksen toimitilojen vaihdolle Pohjois-Suomen seudulla. – Sopivien tilojen vapauduttua Saaristonkadulta oli tilaisuuteen vaikea olla tarttumatta. – Uuden toimitilan remontti valmistuu, ja Oulun Rakentaja­ messujen aikaan olemme palan­ neet normaaleihin aukioloaikoi­ hin muuton jälkeen. – Uusien tilojemme sisustuk­ sessa ja yleisilmeessä olemme halunneet tuoda esille yrityk­ semme ajatusmaailmaa, min­ kä takia tiloissa ollaankin hyö­ dynnetty monipuolisesti beto­ nia ja tavoiteltu kodinomaista tunnelmaa. Haluamme kivitalo­ maisuuden ja kivitalossa asumi­ sen tunnelman välittyvän myös asiakastiloistamme, Jukka-Pek­ ka Hyvärinen toteaa. – Olemme näkyvästi esillä myös Oulun Rakentajamessuil­ la, joissa meillä on oma, tuttuun tapaan laadukkaasti toteutet­ tu osastomme. Messuilla meil­ lä on myös jaossa uusin Lam­ mikoti-lehti, josta asiakkaam­ me voivat lukea muun muassa kivitalorakentamiseen liittyviä asiantuntija-artikkeleita ja tutus­ tua toteuttamiimme taloprojek­ teihin, Hyvärinen jatkaa. – Lammi-Kivitalot on jo use­ ana vuonna valittu RTS:n tutki­ muksien mukaan Suomen laa­ dukkaimmaksi ja luotettavim­

maksi kivitalovalmistajaksi. Olemme myös Suomen suurin toimija alallamme. Meillä toi­ minnan keskiössä on ehdotto­ masti asiakaslähtöisyys ja hyvä palvelu: olemme toimintamme alusta asti tehneet täysin yksi­ löllisiä omakotitaloja, jotka on suunniteltu vastaamaan asiak­ kaidemme tarpeita, Jukka-Pek­ ka Hyvärinen toteaa. Hän arvioi Oulun seudun ra­ kentamisinnon osaltaan selitty­ vän myös sillä, ettei myynnis­ sä olevien talojen markkinoilta tahdo löytyä asiakkaita miellyt­ täviä pohjaratkaisuja. – Olemme erikoistuneet yksi­ löllisten kivitalojen rakentami­ seen, koska jokaisella asiakkaal­ la on kuitenkin omat yksilölli­ set tilantarpeensa, harrastuksen­ sa ja toiveensa. Arkkitehtimme voi ottaa nämä kaikki huomi­ oon, jotta lopputuloksena syn­ tyy juuri asiakkaalle sopiva ja toimiva koti. – Talojen rakentamisessa käy­ tämme kosteusteknisesti turval­ lisilla valuharkkoja, joiden ansi­ oista saavutetaan myös erittäin ilmatiivis lopputulos. Jo kivita­ lonsa rakentaneet vanhat asiak­ kaat ovat kiitelleet etenkin hy­ vää ilmanlaatua ja äänieristystä taloissamme, Hyvärinen kertoo. Lammi-Kivitalot on osa Lam­ min Betoni Oy:tä, joka on juu­ ri 60 vuotta täyttänyt perheyri­ tys. – Pitkäikäisen perheyrityk­ sen vankka kokemus ja histo­ ria näkyvät myös meidän toi­ minnassamme ja arvoissam­ me, Lammi-Kivitalojen Oulun edustaja Jukka-Pekka Hyväri­ nen kertoo.

Kivitalorakentamisen markkinajohtaja nappasi laatupaikan

Lammi-Kivitalot on muuttanut Oulussa uusiin toimitiloihin

– Näin hyviä ja keskeisiä toimitiloja ei ole monesti tarjolla, Lammi-Kivitalojen edustaja Jukka-Pekka Hyvärinen kehaisee. Uudet toimitilat sijaitsevat Oulussa Saaristonkadulla, Rautatienkadun kulmauksessa. Plaanaojan maisemat heijastuvat näyteikkunasta.

TEKSTI: ANTTI KIVIRANTA KUVA: JARI ISO-MARKKU

MOOTTORIKELKKAILUUN HIIHTÄMISEEN MARJASTUKSEEN RETKEILYYN KALASTUKSEEN VENEILYYN

Simontaipaleen lomatontit Simojärven läheisyydessä

RENTOUTUMISEEN

Neljä vuodenaikaa elämyksiä Pyhätunturilla Kiimaselän maisematontit myynnissä Hinnat alkaen 4400€

Ranuan kunnalla on myynnissä 30 loma-asuntotonttia Simojärven eteläosassa Simontaipaleen rantaosayleiskaavan alueella. Tonttien läheisyydessä on upeat järvialueet ja luonto monine mahdollisuuksineen ja oikeuksineen.

Alueelta hienot maisemat Pyhätunturin tunturijonolle ja hyvät yhteydet latu- ja kelkkareiteille sekä valaistut kunnan ylläpitämät kaavatiet. Panu Leinonen 040 487 2445

Keijo Kotavuopio Rakennusluvat 040 198 0998

etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi www.pelkosenniemi.fi

Ranuan kunta, hallintosihteeri Marja-Liisa Nurmela puh. 040 727 5671, marja-liisa.nurmela@ranua.fi

Katso tarkemmat tiedot www.ranua.fi.


36 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Ykikiinteistö Oy ja Huippuklapi Oy fuusioituivat Ylikiimingissä

Y-Tiimistä pinnoituksen ja eristämisen moniosaaja Oululaisten yritysten Ykikiinteistö Oy:n ja Huippuklapi Oy:n sulautuminen sinetöitiin virallisesti helmikuun lopulla. Uusi yritys, joka jatkaa nimellä Y-Tiimi Oy, ammentaa osakkaidensa pitkäaikaisesta kokemuksesta sekä rakentamisen että tuotannollisen toiminnan aloilta ja tarjoaa kokonaisvaltaisesti pintakäsittely-, pinnoitus-, eristys- ja rakennusalan palveluita. – Uusinta teknologiaa edustavat tuotantolinjamme mahdollistavat tuotteiden käsittelyn pienistä yksiköistä aina merikontteihin saakka, uuden yrityksen pääomistaja Kari Pelkonen sanoo. Kari Pelkonen ja Huippukla­ pista Y-tiimiin siirtynyt Matti Koivisto kertovat, että ajatus fuusioitumisesta lähti pitkäaikai­ sesta yhteistyöstä ja asiakaskun­ nalta tulevan palvelukysynnän kasvusta. Huippuklapin omista­ jista tuli Y-Tiimi Oy:n vähem­ mistöosakkaita. Yrityksen toi­ mipiste sijaitsee Oulun Ylikii­ mingissä Ahmasjärven yritys­ puistossa. – Y-Tiimi Oy työllistää kym­ menen työntekijää. Olemme sa­ neeranneet Huippuklapilta tul­ leita vierekkäisiä hallitiloja uutta tuotantoa varten. Tiloihin han­

kä-, korkeapaine- ja kammio­ maalausta, rakennusurakointia ja alihankintatöitä. Alkukesäs­ tä otetaan käyttöön myös jauhe­ maalauslinja. Pystymme valmis­ tamaan myös elementtirakentei­ ta uudella linjastollamme hyö­ dyntäen ruiskutettavaa poly­ uretaanieristystä, Kari Pelko­ nen kertoo. Polyuretaani on hänen mu­ kaansa erinomainen eristemate­ riaali talon seinissä ja katossa: riittävä lämpöeristys ja raken­ teellinen vahvuus saavutetaan jo yllättävän ohuella kerroksella eikä erillisiä tuulensuojalevyjä tarvita. Polyuretaani muodostaa seinään saumattoman rakenteen. – Ratkaisussamme voidaan teh­ dä kustannustehokkaasti pieniä­ kin mittatilauselementtejä vaik­ ka esimerkiksi leikkimökkiin tai koirankoppiin, hän lupaa.

Toimitilat laajentuvat

– Eristimme myös oman hallimme polyuretaanilla, 600 neliön halli pysyy kokonaisuudessaan lämpimänä vain yhdellä ilmalämpöpumpulla, Kari Pelkonen kertoo.

kittiin nykyaikaiset raepuhallusja maalauskammiot tarvikkei­ neen sekä polyuretaaniruisku, investoinnit olivat yhteensä noin miljoonan euron luokkaa, Kari Pelkonen kertoo.

Ainutlaatuinen kokonaispalvelu

– Kysyntä on ollut kovaa, kos­ ka vastaavaa eristys-, maalaus-,

pinnoitus- ja rakennusalan pal­ velua samasta toimipisteestä ei Pohjois-Suomesta tällä hetkel­ lä löydy. Teemme tällä hetkellä paljon konttien eristystä ja si­ sustusta yrityksille ympäri Suo­ mea. Lähitulevaisuudessa eten­ kin Hanhikivi-hanke näyttäisi työllistävän meitä alihankin­ nan kautta. Olemme keskitty­ neet tekemään teollisuuden ali­ hankintatuotantoa omissa tilois­

samme, mutta tarvittaessa pys­ tymme tarjoamaan esimerkiksi rae- ja hiekkapuhallusta, maa­ lausta ja polyuretointia satojen kilometrien säteelle, sillä kalus­ to kaikkine kompressoreineen ja agregaatteineen kulkee käte­ västi myös omassa kontissaan kuorma-auton lavalla, Kari Pel­ konen visioi. – Karillahan on pitkä koke­ mus muovialasta. Yhtiöidemme

yhdistyessä tehtiin uusi alueval­ taus metallipinnoitusten suun­ taan, Matti Koivisto vertaa. Aikanaan Ykikiinteistöjen toimitiloja urakoinut Huip­ puklapi Oy tuo uuteen yrityk­ seen paitsi rakennusalan myös sähköasennuksen osaamista. – Palvelukirjoomme kuuluu tällä hetkellä polyuretaanieris­ tystä ruiskuttamalla, polyurea­ pinnoitusta, raepuhallusta, mär­

– Y-Tiimin käytössä on nyt kolme erillistä hallitilaa, joista suurimmassa raepuhalluskam­ mio ja maalauskammio on sijoi­ tettu peräkkäin ja niiden edessä on molemminpuolin esikäsitte­ lytilat. Koko 44 metrin linjaston yhdistää lattiaan upotetut kiskot, jolloin tuotteet siirtyvät jouhe­ vasti työvaiheesta toiseen pyö­ rällisten kelkkojen päällä. Kam­ miot on sijoitettu hallin yhdel­ le sivulle ja toiselle sivulle jää tuotantotilaa koko hallin pituu­ delta, eli tuotantolinjan koko­ naispituus on 88 metriä. Toises­ sa hallissa on lisää tilaa polyure­ toinnille ja viimeistelyille. Kol­ manteen halliin tulee alkukesäs­ tä jauhemaalauslinja. – Y-Tiimillä on omaa teolli­ suustilaa noin 4000 neliömetriä, josta on omassa tuotantokäytös­ sä 1600 neliötä, loput on vuok­ rattu lujitemuovialan yrityksel­ le, Pelkonen kuvailee. TEKSTI JA KUVA: ANTTI KIVIRANTA


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 37 – Tällainen sen pitää olla, näyttää Puumestari-verkkokaupan kehitystyöhön aktiivisesti osallistunut idean isä, Puukeitaan konsernijohtaja Tapio Hjulberg. - Toimme puutavarakaupan kivikaudesta nykyaikaan, sillä tämän hankkeen ansiosta alamme siirtyi myös yritysasiakkaiden osalta lopultakin sähköiseen kaupankäyntiin. Nyt myös tukkuostoksia voi tehdä missä tahansa ajasta ja paikasta riippumatta, hän toteaa.

tä kaupasta.

Jatkaa tehokasta suunniteluaikaa

– Varastomme avautuvat aa­ museitsemältä ja myyjämme palvelevat kahdeksasta iltapäi­ vään. Näiden kellonaikojen vä­ liin jää kuitenkin paljon juuri sellaista aikaa, jota varsinkin pk-yritysten yrittäjät mielellään käyttävät tulevien hankkeiden­ sa suunnitteluun, tarjouslasken­ taan ja samalla hintojen vertai­ luun. Meidän uudessa ympäri vuorokauden avoimessa verk­ kokauppapalvelussamme tämä kaikki on mahdollista. Kun laa­

omalta sivultaan suoraan ilman eri tarjouspyyntöä, millä hinnal­ la he meiltä tavaraa saavat, he pystyvät suunnittelemaan tarjo­ uksia omille asiakkailleen aiem­ paa tarkemmin ja helpommin.

Ammattilaisosaaminen myös kuluttajien hyväksi – Toki palvelemme mielel­ lämme myös kuluttajia sekä suoraan toimipaikoiltamme et­ tä verkkokaupassamme, jossa on oma osionsa juuri yksittäis­ ten asiakkaiden tarpeita silmäl­ läpitäen, sanoo Puukeitaan pe­ rustaja Tapio Hjulberg. – Pystymme antamaan ku­ luttajien käyttöön saman van­ kan kokemuksen ja puutava­ ran ja rakennusalan huipputa­ son osaamisemme, minkä an­ namme ammattilaisille. Kulut­ taja-asiakkaille Puumestari toi­ mii eräänlaisena sähköisenä tuo­ tekatalogina: tilaukset voi tehdä suoraan verkkokaupassa, mutta tuotteiden valinnan jälkeen ne myös voi tehdä edelleen myös ”kivijalkakaupoistamme” va­ rastoilta. – Myös yksityishenkilöt saa­

Puukeidas nosti puukaupan palvelut kivikaudesta nykypäivään

Puutavara-alan ensimmäinen ammattilaisverkkokauppa kehitettiin Oulussa

– Puukeitaan Puumestari tarjoaa verkkokaupassa tukkuostoja tekeville yritysasiakkaille asiakaskohtaisesti valmiiksi räätälöidyt puutavarahinnat ja suoran mahdollisuuden tilauksen tekoon mihin vuorokauden aikaan tahansa. Tämä säästää huomattavasti aikaa sekä ostajalta että myyjältä, kertoo Puukeitaan toimitusjohtaja Tapio Hjulberg.

– Ajan säästö vaikuttaa luon­ nollisesti kustannuksiin, hän huomauttaa. Vallankumoksellisena pidetty puutavaran tukkukaupan ensim­ mäinen vuorovaikutteinen Puu­ mestari-verkkokauppapalvelu avattiin netissä helmikuussa. Kuluttaja-asiakkaille suun­ nattu verkkokauppa myös uu­ distettiin kehityshankkeen yh­ teydessä. Se toimii samassa net­ tiosoitteessa. Yritysten tukkuostoja helpot­ tavaa Puumestari-verkkopalve­

lua on kehitetty Oulussa viisi vuotta. Puukeidas-konserni on panostanut kehitysprojektiin noin 200.000 euroa. Kyseessä on Tapio Hjulber­ gin mukaan ensimmäinen ni­ menomaan ammattirakentajil­ le kehitetty, räätälöity ja vuo­ rovaikutteinen verkkokauppa- ja palvelusivusto. – Tälle tasolle vietyä järjestelmää ei ole puu­ tavara-alalla kenelläkään muul­ la käytössä, ainakaan Suomes­ sa, hän toteaa. – Uusi palvelu on kehitetty erityisesti ammattilaisille. Sen tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen, nimenomaan toi­ mivan rakentamisen ja raken­ tamisen suunnittelun kannal­ ta. Ostoksia voi tehdä pelkäl­ lä y-tunnuksella kirjautumalla tai tiliasiakkaaksi hakeutumal­ la, jolloin tilauksen voi tehdä myös laskulle. – Myös verkkopalvelussa asi­ akkaalle nimetään vastuumyyjä, joka auttaa asiakasta suunnitte­ lussa, oikeissa materiaaleissa ja aikataulussa pysymisessä koko projektin ajan alusta loppuun. – Puumestari-järjestelmä on

vuorovaikutteinen, joten siinä voi tilauksen teon sijasta myös pyytää pakettitarjouksen. Näin kannattaa tehdä, kun tukkuos­ tos kasvaa kokonaisuudessaan huomattavan suureksi, Hjul­ berg lupaa.

Valmiiksi räätälöidyt tarjoushinnat – Kyseessä on paljon suunnit­ telua ja työtä vaatinut verkko­ kauppa-alusta, joka ottaa huo­ mioon hinnastossa erikseen tuk­ kukaupan luonteeseen perustu­ vat ammattilaisyrityshinnat ja erikseen kuluttajahinnat. – Yrityksille on räätälöity jär­ jestelmässä sekä asiakaskohtai­ set hinnat että kokonaisostojen määrän perusteella annettavat erikoistukkuhinnat. – Olemme tuoneet verkko­ kauppaamme myöa vuorovai­ kutteisia elementtejä: voimme asiakkaan niin halutessa itse­ kin tutustua asiakkaan suunni­ telmiin ja vaikka todeta, että nyt asiakkaalla alkaa niin suuri ko­

konaisprojekti, että voidaan tar­ kastella hintoja pitemmällä täh­ täimellä. Kvartaalihinnat päivit­ tyvät kohtuullisen lyhyellä ajal­ la maailmanmarkkinoiden mu­ kaan, kuvailee Tapio Hjulberg. Hän korostaa, että halutessaan asiakas voi verkkokaupan erilli­ sen tarjouspyynnön lisäksi asioi­ da edelleen perinteiseen tapaan eli tehdä tarjouksensa ja ostok­ sensa kasvokkain, puhelimes­ sa tai sähköpostin välityksellä. – Verkkokaupan sisällön ke­ hittäminen nyt myös nimen­ omaan ammattilaisten tarpei­ siin sopivaksi on ollut iso ta­ voite. Olen aika tyytyväinen nyt seuratessani jo alkanutta verk­ kokaupan toimintaa, miten sii­ nä on onnistuttu. – Olemme lähettäneet maalishuhtikuun vaihteessa kaikille ti­ liasiakkaillemme kutsun vaih­ taa salasana verkkokaupassam­ me ja päivittyä uusiin palvelui­ hin. Myös uutena asiakkaan voi kirjautua verkkokauppaan suo­ raan nettisivulla. Puukeitaan liikevaihdosta 90 prosenttia koostuu ammat­ tirakentajien kanssa käytäväs­

– Yritysasiakkaille valmiiksi räätälöityjen hintojen lisäksi uutuutena Puumestari-verkkokaupassa, myös ensimmäisenä meidän alallamme, on ominaisuus, jonka avulla 2000 euron yhteishinnan ylittävästä ostoskorista voi pyytää klikkaamalla vielä erillisen tarjouksen. Pyrimme laskemaan tarjouksen vuorokauden sisällä pyynnöstä, Tapio Hjulberg lupaa.

dultaan ja hinnaltaan tarkoituk­ seen sopiva tuote on valittu, sen voi ostaa ja tilata saman tien, Ta­ pio Hjulberg kuvailee. – Myymälän aukioloajan ul­ kopuolella voi rauhassa katsel­ la ja tutkailla millaista tarjon­ taa meillä on, miten se vertau­ tuu muihin tämän alan kilpaili­ joihin. Koska yrittäjät näkevät

vat verkkokauppaostoksilleen joustavaa luottoa, nopean tila­ uksen käsittelyn ja mahdollisuu­ den eri toimitusosoitteiden käyt­ töön. Henkilökohtainen sivus­ to kerää myös tiedot tilaushis­ toriasta, Tapio Hjulberg kertoo. TEKSTI JA KUVAT: PENTTI KIVIRANTA

Tavoitteena myös kustannussäästöt – Tämä vuosi näyttää rakennusalalla huomattavasti paremmalta vuodelta kuin edelliset. Rakentaminen on selvästi piristynyt viime syksystä lähtien. Myös oma myyntimme on selkeässä kasvusuunnassa, toteaa Puukeidas Oy:n toimitusjohtaja Tapio Hjulberg.

Vuonna 1991 Kemissä perustettu Puukeidas on Hjulbergin mukaan historiassaan kokenus ra­

kentamisen suhdannevaihtelut koko kirjossaan. Yrityksen perustaja Tapio Hjulberg näkee puu­ rakentamisessa juuri nyt vahvaa eteenpäinme­ noa, myös uusien puurakentamisen tekniikoi­ den ansiosta. – Suhtautuminen puuhun rakennusmateriaali­ na on vuosien jälkeen taas hyvin myönteistä, ei­ kä ihme. Puu on luonnonmukainen, päästötön, turvallinen ja helppo materiaali. Verkkokaupan kehittämisellä on asiakaspalve­

lun parantamisen Puukeitaan toimitusjohtajan nä­ kökulmasta lisäksi toinenkin tärkeä tavoite: sääs­ töt kustannusrakenteessa. – Kallein tuote puutavara-alalla on henkilöstön työaika. Uusi verkkokauppa mahdollistaa työajan säästämisen muihin tärkeisiin tehtäviin. Henki­ löstöä uudistus ei vähennä, mutta ajankäyttö te­ hostuu, kertoo Hjulberg. Puumestari-verkkokauppa on käytössä Puukei­ taan Jyväskylän, Oulun, Kemin ja Lahden toi­

mipisteiden tuotteissa. – Puutavaraa on kustan­ nustehokasta toimittaa noin sadan kilometrin sä­ teelle kustakin toimipisteestä. Verkkokaupassa on kyseessä siis uusi paikallinen tilauskanava, sanoo Hjulberg. Verkkokaupalle on palkattu oma hoitajansa, joka vastaa muun muassa järjestelmän teknises­ tä toimivuudesta. Asiakaskohtaisesta palvelusta ja tarjousten hinnoittelusta vastaavat puumesta­ rimyyjät.


38 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Molok Oy tuo palkintoratkaisun Suomeen

Molok Oy:n toteuttamassa kokeiluhankkeessa Ruotsissa olivat mukana sikäläinen valtakunnallinen jätelaitosyhdistys Avfall Sverige sekä Falunin paikalliset jätehuolto- ja -tyhjennysyritykset. Kokemusta järjestelmän toteuttamisesta keräsi myös Molok Oy:n oma paikallinen jälleenmyyjä Ruotsissa.

Kotitalousjätteiden korttelikeräystestin tulokset lupaavia Jätteiden Syväkeräys® -järjestelmän lanseeraamisesta tunnettu Molok Oy on testannut Ruotsin Falunissa uutta jätteiden korttelikeräysmallia, jonka tavoitteena oli pienentää pakkausten määrää sekajätteessä ja lisätä pakkausten ja paperin lajittelua kotitalouksissa. – Käyttäjäkyselyn tulokset olivat erittäin positiivisia, kotitaloudet kokivat lajittelevansa tavallista enemmän ja keräyksen kustannukset ja kapasiteetti saatiin optimoitua, sanoo Molok Oy:n liiketoimintapäällikkö Teemu Lampinen. Molok Oy:n ja Falunin kun­ nan kanssa yhteistyössä tehdyssä korttelikeräystestissä käytettiin Molok®-pinta- ja Syväkeräys®astioita. Testi suoritettiin viime vuonna touko-joulukuun väli­ senä aikana. Taustalla vaikut­ taa EU:n komission julkaisema kiertotalouspaketti, jonka tavoit­ teiden mukaisesti vuoteen 2020 mennessä jätteen tuottajavastuu kiristyy. Jatkossa jopa 65 % pak­ kausjätteestä kerätään takaisin. – Olemme valmistelleet kort­ telikeräysmallin, joka ainakin Falunin koekeräysalueen tutki­ misen perusteella täyttää valta­ kunnalliset tavoitteet. Tutkimuk­ seen osallistui kolme omakotita­ loaluetta, jotka käsittivät 66 ta­ loa, ja kaksi kerrostaloaluetta,

joiden alueella asuntoja oli yh­ teensä 322. Asukkaiden ja jät­ teenkuljettajien haastattelemi­ sen lisäksi tutkimuksessa teh­ tiin näyteanalyysejä kerätystä jätteestä. Erityishuomiota kiin­ nitettiin sekajätteen koostumuk­ sen tutkimiseen. Kaikissa tapa­ uksissa havaittiin, että lajittelun määrä lisääntyi, keräysmäärät ja asukkaiden tyytyväisyys paran­ tuivat, Teemu Lampinen kertoo.

Valmis Suomen markkinoille

– Korttelikeräystä kokeil­ laan jo pienimuotoisesti myös Suomessa muutamassa koh­ teessa ja käyttäjäkokemukset ovat erittäin hyviä, mutta koti­ maan kokeiluista on vasta vä­ hän tietoa. Tällä hetkellä kar­ toitamme vähän isomman pi­ lottihankkeen mahdollisuuksia

muutamassa kohteessa, Teemu Lampinen sanoo. – Ruotsissa hankkeessa oli mukana Ruotsin valtakunnal­ linen jätelaitosyhdistys Avfall Sverige ja paikalliset jätehuol­ to- ja -tyhjennysyritykset oman jälleenmyyjämme lisäksi. Suo­ messa pakkausmateriaalien ke­ räys on jätteen tuottajayhteisön vastuulla, joten asiassa on edet­ tävä hyvässä yhteistyössä Rin­ ki Oy:n, kuntien sekä paikallis­ ten jätehuoltoyhtiöiden kanssa, hän jatkaa. – Ihannetilanteessa kortteli­ keräysmallia päästään toteutta­ maan jo kaavoitusvaiheessa, jol­ loin sopivat jäteastioiden ja -ke­ räysreittien sijoittelut saadaan tehtyä asianmukaisesti. Falu­ nin testialueet olivat kuitenkin

jo olemassa olevia, kauan toi­ mineita ja vakiintuneita asuin­ alueita, joissa vanhat kiinteistö­ kohtaiset astiat poistettiin tes­ tin ajaksi käytöstä, Lampinen kuvailee. Testialueilla keskimääräinen välimatka kotoa keräyspisteille oli alle sata metriä. Järjestelmä vähentää asiakkaiden kuljetuk­ sia alueellisille kierrätyspisteille ja tarjoaa lähellä kotia sijaitse­ van keräyspisteen, jossa niin se­ kajätteen, biojätteen, kartongin, keräyspaperin, lasin kuin myös pienmetalli- ja muovipakkauk­ sien lajittelu onnistuu helposti. – Kuljettajien kannalta tyh­ jennettäviä astioita on paljon vä­ hemmän, ja kun tyhjennys teh­ dään nosturilla, fyysinen työ­ kuorma on merkittävästi pie­ nempi kuin tavallisia pinta-as­ tioita tyhjennettäessä. Keräys­ autot eivät pysähdy tyhjentä­ mään jokaisen kotitalouden omaa astiaa erikseen, vaan tyh­ jentävät astian yhteisellä kortte­ likeräyspisteellä. Näin keräys­ autoliikenne alueella vähenee, Teemu Lampinen selittää.

Molok Oy:n koehanke toteutettiin Falunissa, jossa myös saatiin hyvää palautetta. Oskar Fjärd kertoo käyttävänsä mielellään korttelikeräysmallin mahdollisuuksia lajitella mm. pakkaus- ja paperimateriaalit sekä lasit sekajätteestä.

Korttelikeräystä kokeillaan myös Suomessa muutamassa kohteessa, ja käyttäjäkokemukset ovat erittäin hyviä, Teemu Lampinen kertoo.

Palkittu suomalainen jätehuoltoratkaisu Nokialla pääkonttoria ja teh­ dastaan pitävä Molok voitti vii­ me vuoden lopulla myös kan­ sainvälisesti tunnetun New Economy -lehden jakaman Clean Tech -palkinnon parhaan kierrätys- ja jätehuoltoratkaisun kehittämisestä 25-vuotisella tai­ paleellaan. Muita lehden eri ka­ tegorioissa palkittuja yrityksiä olivat mm. Google, Tesla ja Ikea. Molokin järjestelmää ja tuotteita käytetään yli 40 maassa. – Molok® -järjestelmällä on monia etuja. 60 prosenttia jäte­ astiasta on maan alla, mikä pi­ tää jätteen viileänä ja hidastaa bakteeritoimintaa ja siitä aiheu­

tuvia hajuhaittoja. Sen lisäksi, että astia säästää tilaa maan pin­ nalla, painovoima puristaa jätet­ tä sitä enemmän mitä täydem­ mäksi säiliö tulee. Tämän ansi­ osta samaan tilaan saadaan jopa 20 prosenttia enemmän jätettä. Säiliöiden pystysuora rakenne ja nostoperusteinen tyhjennys mah­ dollistaa jätesäiliöiden sijoitta­ misen paikkoihin, jossa ne ovat helposti käytettävissä. Tyhjen­ nys onnistuu vaikka tyhjennys­ auton ja säiliöiden välissä oli­ si aitaa, pensaita tai ruohoalue. Kaikki tämä johtaa tyhjennys­ autoliikenteen vähenemiseen ja pienempiin ympäristöpäästöihin, Teemu Lampinen summaa pal­ kintoratkaisun perusteita. ANTTI KIVIRANTA

KALAJOKI - Piirun verran parempi.

ETSITKÖ TONTTIA RAKENNUSHANKKEELLESI? Kalajoen kaupunki tarjoaa rakentajille runsaasti laadukkaita ja edullisia asuin-, liike- ja teollisuustontteja. Tonttivaihtoehtoja on runsaasti tarjolla Kalajoen eri osiin sijoittuvilta asemakaava-alueilta hyvien palveluiden ääreltä.

KALAJOEN KAUPUNKI

Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki p. 08 46911 (keskus) kalajoen.kaupunki@kalajoki.fi

oulun rakentaja messut mainos.indd 1

2.3.2017 19.31

Lisätiedot

Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä 044 4691219 ja kiinteistösihteeri Esa Juola 044 4691298. http://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ asuminen-jatontit/vapaat-tontit/


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 39

altavanti.fi

Myytkö metsää tai rakennatko? Tule puhumaan puusta.

UUSI

ASUNTOVÄLITTÄJÄ OULUSSA

Junnikkalan huippulaadukkaat puutuotteet saat hyvin varustetuista alan liikkeistä.

Tule juttelemaan metsäasioista, kysymään tarjous leimikostasi ja puhumaan puusta. Puun arvostus rakentamisessa on taas nousemassa sille kuuluvaan arvoonsa. Puu on puhdas, uusiutuva rakennusmateriaali - kestävä ja kaunis.

www.junnikkala.com

WWW.LOTVONEN.FI

Kai Pelkonen

Pertti Moilanen

Hankintaesimies Lumijoki, Liminka, Siikajoki, Raahe, Rantsila, Tyrnävä 050 545 6051 kai.pelkonen@junnikkala.com

Hankintaesimies Muhos, Utajärvi, Tyrnävä, Oulun seutu, Hailuoto, Kempele, Ii, Yli-Ii, Kuivaniemi, Kiiminki, Ylikiiminki 044 256 8472 pertti.moilanen@junnikkala.com

010 349 0580 | Uusikatu 35, Oulu | www.lotvonen.fi

Moderni kaupunkikoti meren äärellä

Taiteilijan näkemys

Asunto Oy Oulun Satamakapteeni Siilotie 5, 90520 Oulu Ennakkomarkkinoinnissa moderneja kaupunkikoteja meren äärellä Toppilansalmen pohjoisrannalla. Asunto Oy Oulun Satamakapteeni tarjoaa huoletonta asumista moneen menoon ja makuun.

Katso lisää lapti.fi/ oulunsatamakapteeni

Taiteilijan näkemys

Rakennusliike Lapti Oy, Voudintie 4, 90400 Oulu Puhelin 020 785 5500, asiakaspalvelu@lapti.fi

Oululaisia ympäristötekoja jo vuodesta 1957

Jätehuolto - Viemärihuolto - Vaihtolavat


40 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Matot vaihtoon! Kevään kunniaksi kaikki Vallilan mattouutuudet

-25%

Pegasus 160 x 230 cm 224,25 € (norm. 299,00 €)

Minttu 80 x 230 cm 45,00 € (norm. 60,00 €)

Lapua 80 x 200 cm 44,25 € (norm. 59,00 €)

Kaisla 160 x 230 cm 81,75 € (norm. 109,00 €)

Kampanja voimassa 9.4. asti Vallilan myymälöissä ja Vallila.fi-verkkokaupassa. Koskee normaalihintaisia tuotteita. Valikoima vaihtelee myymälöittäin.

VALLILA VALKEA, Kauppakeskus Valkea, Isokatu 22–25 Avoinna MA–PE 9–21, LA 11–18

MUOVIPUTKIPONTTOONIT • Laituri- ja lauttaponttoonit nopeasti ja edullisesti. • Meiltä myös valmiit laiturit, laiturilautat ja saunalautat. www.floatsp.com puh. 040 511 5723 FLOATING SYSTEMS PRODUCTION OY I Työpajantie 6, 95410 Tornio puh. +358 40 511 5723 I reino.lauri@gmail.com I www.floatsp.com


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 41

…harva meistä on rautaa…

Sa poismmale pain to ilm n epes an ua!

lla! Älä anna sammalen kasvaa kato

Säästä rahaa – huolla katto!

Sammalen poisto ja torjunta Huopakatot

Mineriittikatot

Pinnoitukset ja maalaukset Peltikatot

Tiilikatot

TUPLAA KATTOSI KÄYTTÖIKÄ! Soita  040 9654 008 www.la-kattohuolto.fi


42 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

OULAINEN, MUKAVA PAIKKA ASUA! Rakenna

Oulainen sijaitsee Oulun läänin eteläosassa Pohjanmaan radan varressa noin tunnin ajomatkan päässä Oulusta. Oulaisissa yhdistyvät nykyaikainen, kehittyvä teollisuus ja palvelukaupunki sekä maaseudun luonnonläheisyys. Oulaisista löytyy vapaita omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja. Myytävänä tontteja joen rannalla.

Design

värittää kevään Kaikki BN-tapetit

varastomallit

-50%

Työskentele

30.6.2017 saakka!

Oulaisissa on tälläkin hetkellä paljon työpaikkoja tarjolla, nytkin noin 50 työpaikkaa vapaana.

Viihdy

Kattava opetustarjonta esikoulusta ammattikorkeakouluun saakka. Erinomaiset mahdollisuudet harrastaa kulttuuria ja liikuntaa, esim. uusi uimahalli valmistuu 2017.

Edut

Oulaisten kaupunki maksaa tukea vuoden 2017 aikana Oulaisista ensiasunnon hankkineille. Lapsiavustus maksetaan vuoden 2017 aikana syntyneestä lapsesta sekä jokaisesta Oulaisiin muuttohetkellä alle 12-vuotiaasta lapsesta. Ida Jokinen sisustussuunnittelija P. 010 320 2363

Lisätietoja

Mittauspäällikkö Janne Tuomaala 044 4793262 Kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Mikkola 044 4793264 Elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari p. 044 4793208

Tule yrittäjäksi Oulaisiin

Henry Kallio asennuspalvelu P. 010 320 2347

Tarjoamme osaavaa sisustussuunnittelupalvelua, sekä monipuolista ja laadukasta asennuspalvelua kaikissa kodin sisustustöissä.

SISUSTUSTALO

Tervetuloa osastollemme 138

O U L U N S I S U S TA J AT PALVELEMME ma–pe 7–18 Paljetie 10, 90140 Oulu | 010 320 2300 | www.sisustustalo.net

Paljetie 10, 90140 OULU • Puh. 010 3202 300 • www.sisustustalo.net

Valesokkeli on rakenneratkaisu, jota käytettiin etenkin tiiliverhoilluissa taloissa 60luvulta 90-luvun alkuun. Valesokkelitalo näyttää ulkopuolelta aivan tavalliselta, mutta talon runko alkaa maan pinnan tasolta tai sen alapuolelta. Valesokkelirakenteet ovat aiheuttaneet myöhemmin erilaisia kosteus- ja homeongelmia. Kotimainen valesokkelikenkä on ylivoimaisesti paras tuote rakenteen korjaamiseen. Ruostumattomasta teräksestä tehty korkeussäädettävä valesokkelikenkä poistaa valesokkeli-rakenteen kokonaan. Alaohjauspuut ja runkotolppien tyvet poistetaan lattiapinnan alapuolelta ja valesokkelipotero valetaan betonilla umpeen. - Patentoitu ja kotimainen tuote

- Valmistetaan ruostumattomasta teräksestä

- Korkeussäädettävä

- Valesokkelikenkä käy kantaviin- ja väliseiniin

- Säästöä työajoissa

- Helppo ja nopea asentaa

www.valesokkeli.fi


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 43

SAMIN PIENKONE Korjaamme melkein kaiken mikä PÄRISEE! Puh. 040 183 5100 | Ratamotie 14,90800 Oulu saminpienkone.com | info@saminpienkone.com

MASSATALO


44 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

TERVETULOA TAPAAMAAN MEITÄ RAKENNUSMESSUILLE OULUHALLIIN 7.–9.4.2017 MITÄ HELPOTUSTA TEKNOLOGIA TUO IHANAN KODIN ARKEEN? Petteri Järvinen, Säästöpankki Optian vieraana osastolla 181 la 8.4. klo 11.00–14.30 ja päälavalla la 8.4. klo 12.30

Lue lisää: www.sukanvarresta.fi

www.saastopankki.fi/oulu


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 45

”Hormien korjaustöissä laaja hintahaitari”

Liukuvalu korjaa ja parantaa vetoa – Rapautunut savupiippu kannattaa korjauttaa ensinnäkin paloturvallisuuden vuoksi, painottaa Matti Vikki Ykköshormit Oy:stä Pattijoelta. – Nykyaikaisella liukuvalutekniikalla piipusta saa jopa paremman kuin uutena, ja valmistaja antaa pinnoitusaineelle takuun. Liukuvalussa muodostuva keraaminen pinta silottaa jyrkkiä mutkia ja tilkitsee rakoja, jolloin myös veto paranee. – Tiilipiippuihin on saatta­ nut vanhetessaan syntyä railo­ ja, joista savu ja kipinät pääse­ vät vaikkapa välikatolle tai ul­ lakkotilaan. Piipun korjaus on aina edullisempi tapa kuin pur­ kaa vanha piippu pois ja raken­ taa uusi tilalle. Öljylämmityksen polttimen happamia palokaasuja kestäväl­ lä putkella piippu kestää Vikin mukaan kymmeniä vuosia. Liu­ kuvalussa käytettävälle aineel­ le valmistaja antaa vastaavas­ ti kymmenen vuoden takuun, hän kertoo. Viime vuonna nimenomaan liukuvaluun erikoistuneeksi piippujen ja hormien korjauk­ sia tekeväksi yritykseksi perus­ tetussa Ykköshormit Oy:llä on ikäänsä pidempi ammattikoke­ mus. – Itse olen toiminut nuo­ housalalla seitsemisen vuotta ja yhtiökumppanini on alunpe­ rin rakennusalan yrittäjä, Mat­ ti Vikki sanoo. – Liukuvaluja olen tehnyt aiemmin nuohous­

hommien yhteydessä, vuodes­ ta 2015 alkaen. Liukuvalulla on korjattu hy­ vällä menestyksellä savupiip­ puja ja hormeja Ruotsissa jo 1990-luvulta lähtien, mutta Suo­ meen tekniikka on rantautunut vasta viime vuosina. – Liukuvalu sopii tulisijojen hormien korjauksen lisäksi var­ sinkin vanhojen kerrostalojen il­ mastoinnin parantamiseen. Mo­ nissa vanhemmissa kerrostalois­ sa on vielä käytössä tiiliraken­ teiset ilmastointihormistot, jossa asunnoista tulee omat tiilihor­ mit yhteiseen piippuun. Tällai­ siin tiilihormeihin saattaa tulla halkeamia, joiden kautta naa­ purin kisut pääsevätkin toiseen huoneisoon. Liukuvalulla pys­ tyy korjaamaan tiiviisti sekä yh­ teisen päähormin että huoneisto­ liittymät, jolloin hajut menevät oikeaan suuntaan ja ilmanvaihto muutenkin paranee, hän kertoo. – Asiakkaitamme ovat siis yk­ sityisten talouksien lisäksi myös taloyhtiöt, hän selventää.

Putkitusta ja liukuvalua

Liukuvalulla korjatun tiilisen savupiipun voi nuohota helpom­ min kuin putkitetun piipun. – Putkittaminen on kehitetty en­ nen kaikkea öljypolttimen sa­ vuhormien korjaukseen, jossa tarvitaan haponkestävää pintaa. Tällaiset putket voi nuohota vain nailonharjalla, niihin ei kärsi te­ räsharjaa käyttää. Puuta poltet­ taessa piippuun tahtoo kuitenkin keräytyä karstaa, joka ei nailo­ nilla irtoa. Liukuvalussa muo­ dostuva keraaminen pinta kes­

– Liukuvalua voi käyttää joustavasti niin puulämmitteisten tulisijojen savupiipuissa kuin painovoimaisen ilmastoinnin hormeissa. Öljykäyttöisten tulisijojen piiput putkitetaan, kertoo Matti Vikki. Ykköshormit Oy:n toiminta-aluetta on koko Pohjanlahden rannikkoalue Kokkolasta ylöspäin ja Tornionjokilaakso. Yrityksen kotipaikka on Pattijoki, mutta yrityksellä on myyjä myös Torniossa.

tää myös teräsharjat, Matti Vik­ ki jatkaa. – Kun korjaus tehdään liuku­ valulla, pinta luovuttaa lämpöä piipun seinämiin ja sitä kautta takaisin taloon. Putken ja piipun väliin jää eristävä ilmatila, jol­ loin savukaasu ei lämmitä pii­ pun tiiliä ja lämpö karkaa teräs­ putken päästä taivaalle. Vikki kertoo, että useiden liu­ kuvalumateriaalien valmistaji­ en tuotteista Ykköshormit Oy on valinnut käyttöönsä suoma­ laisen ja ruotsalaisen vaihtoeh­ don, joita käytetään kuhunkin

kohteeseen parhaiten sopivasti. – Alalla on tarjolla myös niin sanottuja halpistuotteita, mutta niiden laatu ei kokeillessamme ole tyydyttänyt meitä, Matti Vik­ ki sanoo. – Turvallisuuden kan­ nalta niitä ei saisi kyllä kukaan käyttää kuin korkeintaan ilmas­ tointihormeihin, hän tuomitsee.

Onnenonkijoita liikkeellä

– Pääsääntöisesti savupiiput ovat Pohjois-Pohjanmaalla hy­ vässä kunnossa. Korjaustarpeita

kuitenkin aina tulee vanhemmi­ sa tiilipiipuissa. Kor­jausta suun­ nittelemaan silti kannattaa kut­ sua oikea asiantuntija, eikä ot­ taa vastaan heti ensimmäistä tarjousta. Valitettavasti tällä­ kin alalla monet ovelta ovelle kulkevat onnenonkijat saatta­ vat vaatia kaksin- tai kolmin­ kertaisia summia alan keskimää­ räiseen hintatasoon verrattuna, suomentaa Matti Vikki Ykkös­ hormit Oy:stä. – Hinnan pyynnissä varsin­ kin yksin mökissään eleleväl­ tä vanhukselta on alalla valta­

via eroja. Jos yhden savupiipun tai hormin korjauttamisen hin­ naksi ilmoitetaan esimerkik­ si yli kaksi tai kolmekin tuhat­ ta euroa, pitäisi jo hälytyskel­ lojen soida ja viimeistään kan­ nattaa pyytää kilpailevia tarjo­ uksia, hän ehdottaa. Matti Vikin kokemuksen mu­ kaan savupiipuista 90% on kun­ nossa. – Ei kannata uskoa ensim­ mäistä katolla käynyttä, joka väittää että piippu on niin huo­ nossa kunnossa että tulta ei saa laittaa ennen kuin he ovat saa­ neet korjata piipun. Pahimmil­ laan yhden hormin korjauksen hinnaksi on sanottu kolme ton­ nia. Siinä on vähintään puolet liikaa, Vikki laskee. – Vain yhden hormin massaa­ minen on tietysti aina kalliim­ paa kuin hormia kohden tulisi, jos samalla käyntikerralla kor­ jataan useampi piippu, jolloin säästyy aikaa. Normaali hinta yhden tai kahden hormin kor­ jaamiseen on tonnin ja kahden välillä, hän kertoo. – Korjauksen yhteydessä piip­ pu kannattaa samalla pellittää ja hatuttaa, ellei sitä ole vielä teh­ ty. Suojaamattoman piipun tii­ let voivat irtoilla jo kymmenen vuoden kuluessa muuraamises­ ta. Hormien korjaajalta, ainakin meiltä, saa myös pellitykset, jo­ ten asian kuntoon laittaminen on vaivatonta. — Tiili on on kosteutta ime­ vää materiaalia. Säiden armoil­ la kostunut tiili jäätyy pakkases­ sa ja rapsahtaa rikki, Matti Vik­ ki kuvailee.

 0400 681 824

Huoneistoremontit Vesivahinkokorjaukset Saunat ja kylpyhuoneet (VTT sertifikaatti) Kiinteistön korjaus- ja huoltotyöt


46 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT ILMOITUS Aitoa Palikka-elementtiä on käytetty liki 45 vuotta kellareiden, sokkeleiden, 1-5-kerroksisten talojen, navetoiden, elokuvateattereiden, tukimuurien,maakellareiden, uima-altaiden ym rakentamiseen Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa sekä ulkomailla. Suomessakin on rakennettu homeettomia energiansäästötaloja jo lähes 45 vuotta. Kuiva seinärakenne takaa terveen talon ja turvallisen asumisen. Vain alkuperäisessä PALIKKA® ORIGINAL -muottielementissä on sisäänrakennettu valmis tuuletusjärjestelmä, joka luonnollisella tavalla pitää rakenteet kuivina. Turvallisessa PALIKKApassiivikivitalossa on hyvä asua, nyt ja tulevaisuudessa. Talossa on terve sisäilmasto ja talo on radonturvallinen, homeeton sekä huoltovapaa. Rappauskin pysyy kiinni kuivassa pinnassa. PALIKKA-muottielementti ei ole mikään vettä imevä styroksiharkko. Edelläkävijyys alkoi jo 1970-luvulla Vain ensimmäiselle voidaan myöntää patentti. Suomalaiselle PALIKKAkeksinnölle on siksi myönnetty sekä patentit että mallisuojat niin kotimaassaan Suomessa kuin maailmallakin. PALIKKA valmistettiin Suomessa jo 1970-luvun alusta, edelläkävijyys hoidettiin kotiin jo silloin. Jo 1970 -luvulla oli PALIKKA k-arvollaan kaksi kertaa parempi kuin paras harkko. Senkin ajan PALIKKATALOt täyttävät edelleen uusimmatkin passiivitalojen viranomaisvaatimukset lämmöneristyksen, tiiveyden ja terveyden suhteen. Avainlippumerkki myönnettiin korkean laadun osoitukseksi jo 1980-luvulla. Halutessaan rakentaja voi nyt saada Joutsenmerkin PALIKKAtalollensa. PALIKKATALO® oli passiivitalo jo ennenkuin passiivi-muotisana keksittiin. Kuten jo nimikin sanoo, PALIKKA on yksinkertainen elementti älykkäälle rakentajalle, se ei tarjota mitään monimutkaisia virityksiä yksinkertaisille. 1970-luvun alussa PALIKKA kehitettiin niin helpoksi rakennusmenetelmäksi, että kuka tahansa osaa talonsa rakentaa, vaikka oman perheen

Rakentaminen Palikka-elementeillä on niin yksinkertaista, että oman talon voi helposti pystyttää perheen voimin.

aito PALIKKAtalo

Helpon rakentamisen mestari on voimin. PALIKKA-tiimi tietysti auttaa, jopa työmaallakin. Kasvavien vaatimusten myötä PALIKKA-rakentaminen kustannustehokkaana menetelmänä saa yhä enemmän suosiota myös ammattilaisten parissa. Ainoastaan hyviä ominaisuuksia Mittatarkka PALIKKA noudattaa suomalaista moduulimitoitusta. PALIKKA sopii kaikkiin rakennuksiin, lämpöperustuksiin ja kuiviin kellareihin. Pituus on 120 cm, korkeus 20 cm

PALIKKAtalon kaikki pyöreät muodot ovat aidosti kaarevia, eivät siis väkisin väännettyjä muttereita, joita joutuu leikkelemään, jolloin annetut lämpöarvot eivät pidä paikkaansa.. txt-sivu yritma 26.3.17.indd 1

ja leveys halutusta U-arvosta riippuen 22…40 cm. PALIKKA on kolminkertaisesti ympäripontattu ja on siten yhteensopiva leveydestä riippumatta itsensä kanssa kaikissa asennoissa, myös pystyssä. U-arvo valitaan omien tarpeiden mukaisesti 0,17 … 0,1 tai alle. Lämpimän ja vedottoman PALIKKATALOn tiiveys on mitatusti jopa 0,2, kun hyvään passiivitaloon riittää 0,6. Talon kaiuton akustiikka on hyvä, ääneneristys on erinomainen, mitatut arvot olivat keskimäärin Rw 56 dB. Tämä sopii hyvin mm elokuvateatterihin ja kokoustiloihin. PALIKKA painaa vain noin kilon kappaleelta, ollen siten 50 kertaa ns ”kevyt”harkkoja kevyempi. Työnopeus on 3-4 kertainen harkkomuuraukseen verrattuna, se säästää palkkakuluja. Alhainen betonimenekki on vain 110 litraa/ m2. Lujuus saadaan raudoituksella. Yhdenlaisella PALIKKA-elementillä valmistuu suora seinä, erkkeri ja nurkka, pilari ja kantava palkki sekä kattoa kantamassa että paalutuksen päällä. Kaikki arkkitehtoniset muodot syntyvät yhdenlaisilla PALIKOILLA, kaarevat muodot ovat aidosti pyöreitä eivätkä mitään kantikkaita muttereita. Sujuvimmin rakennetaan PALIKOILLA reunavahvistetulle maavaraiselle kantavalle laatalle, ilman harkkojen aina vaatimaa, kustannuksia nostavaa anturaa. Anturan voi tarpeettomana kustannuksena jättää myös pois, kun rakennetaan PALIKOILLA suoraan kalliolle, moreenille/ sorapatjalle ja pehmeälle maalle/ paalutukselle.

larikerrosta maan alle ja viisi kerrosta maan päälle sekä kaikkea hyvää mitä siihen väliin mahtuu, mm kaiken muotoisia uima-altaita, sisälle ja ulos. Sopivia kohteita ovat omakotitalot, rivitalot, pienkerrostalot, hallit ja auto-/hevostallit, kanalat ym maatilarakennukset, kokous- ja majoitustilat, tukimuurit, ekologiset maakellarit, korsusaunat, tornit ja majakat, uimaym altaat ja mitä vain rakentajan mieli halaa. 100 m2 talon PALIKKA-seinät valmistuvat vaikka 4 päivässä. Ensimmäisen, kooltaan 180 m2, PALIKKATALOn seinät pystytettiin viikossa. PALIKAN yhteistyökumppanit pystyttävät talon haluttuun valmiusasteeseen, joko runkovalmiiksi tai ”avaimet käteen” -sisäänmuuttovalmiiksi. Vain kolm3 helppoa työvaihetta 1 Kolminkertaisesti ympäripontatut pinotaan haluttuun muotoon ja korkeuteen. Kaikki muodot syntyvät helposti, myös aidosti kaarevat muodot ja ilman lisäkuluja. Paikoilleen jäävä valumuotti on tukeva ja tiivis. Kun betoni on kovetRAKENNUSPALIKAT®

tunut toimii paikoilleen jäävä muotti rakenteen erinomaisena lämmöneristeenä. Elementtien saumakohdissa ei ole energianhukkareikiä. Lämmin PALIKKA on myös talvirakentajan oikea valinta, betoni ei pääse jäätymään lämpimän muotin sisällä. On rakennettu jopa 25 asteen pakkasissa ilman ongelmia. 2 Raudoitus asetetaan muottiin, teräksiä ei tarvitse surrata eikä hitsata. PALIKKA-rakenteen terästen ympärillä on vaadittu suojabetoni, rautoja ei ole upottettu betonin ulkopuolelle märkään styroksiin ruostumaan. Raudoitusta varten on valmiit rakennekuvat tarjolla. 3 PALIKKA-muottia ei tarvitse liimata kasaan, ei tukea laudoituksella eikä haudata maan alle valun ajaksi. Sisäänrakennettu lukitsemismekanismi pitää muotin paikoillaan valun aikana. Betoni ei kelluta muottia levälleen. Ei ole yhteensopimattomia nuppeja, joiden välistä betoni pääsee valumaan muotista ulos. Helpoimmin valetaan PALIKKA-muotti betonia täyteen pientä letkua käyttäen. Alhainen betoninkulutus 110 litraa neliölle mahdollistaa pienempien kohteiden täytön vaikka betonimyllyllä sekoittaen. Muotti on siten suunniteltu, että se täyttyy kokonaan vibraamattakin, ei jää tyhjiä koloja kantaviin rakenteisiin. Luja PALIKKA-rakenne on täyttä teräsbetonia ja teräkset ovat betonin sisällä, mikä pitäisi olla itsestään selvää … Turvallinen PALIKKA Puhtaan valkoinen PALIKKA on turvallista elintarvikelaatuista muovia, ilman haitallisia tai myrkyllisiä lisäaineita. Sisäilma on M1-laatua. Alkuperäisisissä PALIKKA-muottielementeissä ei ole maailmanlaajuisesti kiellettyä harmaata HBCD-myrkkyä (eikä ole koskaan ollutkaan) eikä siinä ole muitakaan haitallisia lisäaineita. Ei ole kuituja eikä pölyä, ei kaasuja eikä raskasmetallijäänteitä, ei nanopartikkelita. HBCD-myrkkyongelma on kaikille harkkokauppiaille tuttu, mutta hehän eivät itse asu taloissaan. Vaikka muut luopuisivatkin HBCD-myrkyn käytöstä heti, suureksi terveydelliseksi ja taloudelliseksi ongelmaksi jää, mitä tehdä jo rakennetuille myrkkytaloille? HBCD-myrkkystyroksitalot ovat ongelmajätettä, joka on hävitettävä POP-jätteenä esim. Riihimäen ongelmajätelaitoksella. Kuka maksaa, sinä vai harkkokauppias? Tee viisaan valinta, se on turvallinen

PALIKKA!

Lisätietoja varten klikkaa: palikka@palikka.fi www.palikkatalo.fi www.palikka.fi www.palikka.eu www.passiivikivitalo.eu www.passiivitalo.se www.palikka.ax www.palikka.se

Paremman rakentamisen PALIKKA PALIKKA sopii kaikkeen hyvään raken-

tamiseen. On rakennettu kaksikin kel-

Kaikki muodot syntyvät kätevästi yhdenlaisella Palikka-elementillä. 29.3.2017 1.42


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 47

Toppilansalmeen nousee kesäksi 2018 Satamakapteeni Rakennusliike Lapti rakentaa parasta aikaa uusia koteja eri puolille Oulua. Ennakkomarkkinoinnissa ovat nyt vuonna 2018 valmistuvat Oulun Satamakapteeni Toppilansalmessa, Oulun Kultarousku Kynsilehdossa ja Oulun Soittajanlaulu Soittajankankaalla. Satamakapteeni ja Kultarousku ovat kerrostaloja, Soittajanlaulu taas rivitalo. Toppilansalmeen Siilotiel­ le kesällä 2018 kohoava Oulun Satamakapteeni ja sen ympärille myöhemmin valmistuvat kuusi muuta Laptin kerrostaloa rikas­ tavat Toppilansalmen asuinalu­ een miljöötä. Alue tunnetaan Oulussa Ter­ vahovin Siiloista. Tämä Oulun korkein kerrostalo lainaa muo­ tokielensä historiallisilta vilja­ siiloilta, jotka purettiin muuta­ mia vuosia sitten. Tällä hetkellä Tervahovin Siilot seisovat Möl­ jänsillan kupeessa yksinäisinä. Lähivuosina Lapti rakennut­ taa Siilojen ja niiden vieressä säilytettyn historiallisen terva­ varaston seuraksi monen korkui­ sista kerrostaloista muodostuvan asuinalueen. Ensimmäisenä ta­ loista valmistuu kahdeksanker­ roksinen Oulun Satamakapteeni. – Satamakapteeni on moder­ ni kaupunkikoti meren äärellä. Satamakapteeniin valmistuu 68 asuntoa, pääosin kaksioita ja kolmioita, esittelee Janne Kar­ humaa Laptin asuntomyynnistä. – Satamakapteenin kodit on suunnattu niin yksinasujille kuin eri-ikäisille pariskunnille, mik­ sei ensiasunnoksi pienille per­

Oulun Satamakapteeni valmistuu Toppilansalmeen kesällä 2018. Paikka on kivenheiton päässä Hietasaaren ulkoilualueista, urheilupuistosta ja Nallikarin uimarannasta, ja vain muutaman minuutin pyörämatkan päässä Torinrannasta.

Oulun Kultarousu nousee kesällä 2018 Kynsilehtoon: – Kynsilehdossa on entuudestaan vähän kerrostaloja, joten uudesta kerrostaloalueesta muodostuu omaleimainen asuinyhteisö. Talot ovat mukavan kokoisia naapurustoja, Janne Karhumaa Laptilta tuumaa.

heillekin, kertoo Janne Karhu­ maa Laptin asuntomyynnistä. – Historiallisesti tämä Möl­ jän kortteliksi kutsuttu alue on todella mielenkiintoinen; täs­ sä ovat sijainneet 1700-luvul­ ta 1900-luvun alkuun Tervaho­ vin tervavarastot, ja kaikki Poh­ jois-Suomen terva on aikoinaan kulkenut maailmalle tätä kaut­ ta, Karhumaa tietää.

Kynsilehtoon kasvaa Kultarousku kavereineen

Lapti rakentaa Kynsilehtoon viiden kerrostalon kokonai­ suuden. Kultarousku valmis­ tuu näistä kerrostaloista ensim­ mäisenä kesällä 2018. Viisiker­ roksisessa talossa on 27 asuntoa,

mistuva rivitaloyhtiö. Viidestä paritalosta ja kahdesta rivitalos­ ta muodistuvan Soittajanlaulun rakentaminen käynnistyy toden­ näköisesti kesän korvilla. Soitta­ janlaulussa on yhteensä 16 asun­ toa, kaksioista neliöihin. – Alue on osa uutta Hiukka­ vaaran keskusta, jonka kehittä­ miseen kaupunki panostaa. Ly­ hyen kävelymatkan päähän val­

erikokoisia kaksioita ja kolmi­ oita sekä muutama yksiö ja yk­ si suurempi perheasunto. – Kynsilehdossa ja sen lähi­ alueella on paljon työpaikkoja. Alueen palvelut ovat parantu­ neet ja parantuvat myös lähitu­ levaisuudessa. Kulkuyhteydet ovat hyvät, Karhumaa kertoo. – Nämä asunnot sopivat hyvin esimerkiksi töissäkäyville, en­ siasunnoksi pariskunnille, mut­ ta myös iäkkäämmille pariskun­ nille, jotka haluavat esimerkik­ si muuttaa isommasta asunnosta helppohoitoisempaan kaupunki­ kotiin, Karhumaa sanoo.

Soittajanlaulu soi Soittajankankaalla

Oulun Soittajanlaulu on Soit­ tajankankaalle eli uuteen Hiuk­ kavaaraan alkuvuonna 2018 val­

Oulun Soittajanlaulu valmistuu alkuvuonna 2018 Soittajankankaalle. Soittajanlaulun talot muodostavat kehän, jonka keskelle jää suojaisa autoton sisäpiha-alue. Yhteispihalle on näkymä kaikista ympäröivistä taloista. Pihan sopii hyvin lasten turvalliseksi leikkiympäristöksi ja naapurien kohtaamispaikaksi.

mistuvat muun muassa monitoi­ mitalo, yhtenäiskoulu, päivähoi­ topaikkoja, kirjasto, terveysase­ ma, vanhusten palveluasumis­ ta, urheilukeskus ja jäähalli se­ kä päivittäis- ja erikoistavara­ kauppoja. – Yksi päiväkoti alueella on­ kin jo valmiina toiminnassa, ai­ van Soittajanlaulun lähistöllä. Uudessa koulurakennuksessa taas aloittavat syksyllä luokat 1-3 ja myöhemmin porrastetus­ ti muut perusopetuksen luokat, Karhumaa listaa. – Uuden Poikkimaansillan an­ siosta yhteydet Oulun keskus­ taan ja sen eteläpuoleisille alu­ eille ovat hyvät, hän toteaa. Rakennusliike Lapti on valta­ kunnallinen rakentaja, joka on asuntorakentamisen ohella Suo­ men johtavia hoivakiinteistöjen rakentajia. – Rakennamme kokonaispal­ veluna laadukkaat asunnot, toi­ mitilat sekä terveydenhoito- ja hoivakiinteistöt asiakkaiden toi­ veiden mukaan. Korkea raken­ tamisen laatu on Laptin keskei­ nen arvo, summaa Janne Karhu­ maa Laptin asuntomyynnistä.

ANITTA ISO-MARKKU


48 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Kevät paljastaa katon vuotokohdat

Kattourakkaa ei kannata tilata hätiköimällä

– Kattourakan tilaajan on hyvä paneutua urakoitsijan valintaan. Kannattaa huolehtia siitä, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia sisällöltään, ennen kuin tekee päätöksiä niiden pohjalta. Mikäli tarjoukset ovat hinnaltaan selvästi poikkeavia, eivät sisällötkään voi olla vertailukelpoisia keskenään. Tällöin voi turvautua ulkopuoliseen ammattilaiseen ja pyytää sitten tarkennetut tarjoukset tarkasti määritellyllä sisällöllä, painottaa Harri Saarinen oululaisesta Katman Oy:stä.

Hän muistuttaa, että vasta kun sisällöltään vertailukelpoiset tarjoukset, mahdollisesti tarken­ nuspyynnön jälkeen, ovat käy­ tössä, on turvallista tehdä pää­ tös urakoitsijasta. – Luonnolli­ sesti pitää varmistua siitä, että urakoitsija on huolehtinut laki­ sääteiset velvoitteensa. – Kiinteistö- ja asunto-osa­ keyhtiöiden pitää vaatia mää­ räysten mukaisesti toteutetul­ le kattoremontille kymmenen vuoden takuu, jonka valveutu­ neet urakoitsijat yleensä myön­ tävätkin, Harri Saarinen toteaa. Kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa Saarinen on

huomannut monenlaisia lupauk­ sia takuista. – Yleensä mainitaan erikseen pitkät materiaalitakuut ja asennuksen lyhyemmät vain 2–5 vuoden takuut. Periaattees­ sa on väärin mainita asennusta­ kuusta kuluttajamarkkinoinnis­ sa. Kuluttajien ei tarvitse erik­ seen takuuta vaatia, koska ky­ seessä on aina niin merkittävä remontti että voidaan olettaa to­ teuttajan olevan alansa ammat­ tilainen, hän jatkaa. – Kulutta­ jasuojalaki nimittäin antaa yk­ sityiselle kattoremontin teettä­ jälle automaattisesti kymmenen vuoden turvan, hän muistuttaa.

Katon tarkistus ajankohtainen

Kevät etenee ja kesä lähes­ tyy vauhdilla. Lumet sulavat ka­ toilta ja sulamisvedet paljastavat talven aikana aiheutuneet vuo­ topaikat, huomataan että katto vuotaa. Vuotoja aiheuttaa Har­ ri Saarisen mukaan muun muas­ sa huoltotoimenpiteiden laimin­ lyönti, lumenpudotuksessa käy­ tettyjen väärien työmenetelmi­ en ja työvälineiden käyttö sekä vesikatteen normaali kuluminen ja vanheneminen. – Mikäli kiinteistössä havai­ taan kattovuotoja, niin kannat­ taa ehdottomasti kutsua ammat­ tilainen korjaamaan vuodot ja samalla käynnillä voidaan teet­ tä arvio mahdollisesta vesikat­ teen uusimistarpeesta. Jos kat­ teen uusiminen osoittautuu tar­

peelliseksi, niin asia kannattaa laittaa heti vireille, jotta katto saadaan kuntoon ennen syksyn sateita. Kevät ja alkukesä ovat paras aika katon uusimiselle. – Ensimmäiseksi kannattaa kartoittaa korjaustarpeen laa­ juus. Siinä kannattaa luottaa ammattilaisen apuun. Ammat­ titaitoisen suunnittelijan ja val­ vojan palkkaaminen voi tuntua kalliilta ajatukselta, mutta oi­ kein suunniteltu, toteutettu ja hyvin johdettu kattoremontti tu­ lee taloyhtiölle edulliseksi, kun kustannukset jakaa saavutetulla käyttöiällä. Huono suunnittelu ja halvalla teetetty remontti voi johtaa uusiin ongelmiin ja yllät­ tävän äkkiä jopa uuteen entis­ tä kalliimpaan remonttiin, hän muistuttaa.

Työturvallisuus huolehdittava

– Taloyhtiön on hyvä tiedos­ taa oma roolinsa ja vastuunsa kattoremontissa. Yksi tärkeim­ mistä vastuista liittyy hankkeen työturvallisuuteen, johon liitty­ vät asiat pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Hank­ keeseen on laadittava työturval­ lisuusasiakirjat, työturvallisuus­ säännöt ja lisäksi pitää nimet­ tä erillinen työturvallisuuskoor­ dinaattori, Harri Saarinen luet­ telee. Katoilla työskennellään aina korkealla, joten on huolehditta­ va työntekijöiden putoamissuo­

jauksesta. – Ensisijainen putoa­ missuojaus on järjestettävä kai­ tein tai sellaisilla telineillä, jotka toimivat samalla putoamissuo­ jana. Pienillä katon osilla, ku­ ten parvekkeilla voidaan väli­ aikaisesti työskennellä käyttä­ en asianmukaisia turvavaljaita ja silloinkin on huolehdittava, et­ tä valjaiden turvaköysi saadaan kiinnitettyä kunnolla. – Rakennuttajan eli taloyh­ tiön on syytä tarkistaa, että valit­ tu urakoitsija laatii työhön kun­ nollisen putoamissuojaussuun­ nitelman. Kattoliitto ry onkin laatinut erillisen työturvallisuusliitteen (ks. liite), joka antaa kootusti hyvät tiedot vastuista ja velvol­ lisuuksista.

”Pelkkä hinta ei tärkein peruste”

Urakoitsijan valintaa ei Harri Saarisen mielestä aina kannata tehdä pelkän hinnan perusteel­ la. – Toki yksityiskohtaisella ja hyvin laaditulla korjaussuunni­ telmalla on hyvä lähteä kilpai­ luttamaan urakoitsijoita ja tär­ keää on, että tarjoukset saadaan sisällöltään vertailukelpoiseksi, hän sanoo. Teknisen sisällön lisäksi kan­ nattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että urakoitsija huoleh­ tii työturvallisuusvelvoitteistaan ja siihen, että urakoitsijalla on riittävästi kokemusta vastaavis­ ta hankkeista. Työn laajuudesta

Katman Oy:n toimitusjohtaja Harri Saarinen on Kattoliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja ja teknisen työryhmän jäsen. Katman Oy:n toimitusjohtaja Harri Saarinen on Kattoliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja ja teknisen työryhmän jäsen.

riippuen on syytä varmistaa, et­ tä urakoitsijalla on riittävät re­ surssit työn suorittamiseen ja et­ tä työtä hoitaa riittävän kokenut työnjohtaja. – Taloyhtiön kannattaa aina palkata kattoremonttiin ammat­ titaitoinen valvoja, joka pystyy ottamaan kantaa mahdollisesti remontin aikana havaittuihin on­ gelmiin, Saarinen jatkaa. – Valvojan tehtävänä onkin huolehtia, että työ tulee suori­ tettua suunnitelmien mukaan ja aikataulussa. Ammattilai­ sen käyttäminen valvontaan on myös isännöitsijälle suuri apu ja isännöitsijä voikin keskittyä päivittäisiin tehtäviinsä. Hyvän valvojan, isännöitsi­ jän ja urakoitsijan ammattitai­ toisen työnjohtajan yhteistyö ta­

kaavat parhaat edellytykset to­ teuttaa hanke teknisesti ja talo­ udellisesti onnistuneesti. – Ohjeiden ja määräysten mu­ kaan toteutetulle kattoremontil­ le saa 10 vuoden takuun. Huo­ lellisesti suunniteltu ja toteutet­ tu kattoremontti sekä säännölli­ nen huolto antavatkin kohteen katolle lisää käyttöikää jopa 35– 50 vuotta. – Takuuehdot edellyttävät kattojen säännöllistä huoltoa, jonka voi antaa ammattilaisen kattourakoitsijan hoidettavaksi tai sen voi sisällyttää kiinteis­ töhuollon tehtäviin. On kuiten­ kin syytä varmistaa, että huol­ lot tulee tehtyä ja dokumentoi­ tua esimerkiksi kattoremontin yhteydessä saatuun huoltokir­ jaan, Harri Saarinen painottaa.

Ammattilaisten palvelua yksityisasiakkaillekin Oululaisen Massatalon asiakkaista pääosa on ammattirakentajia, mutta liike palvelee myös yksityisiä kuluttajia, jotka haluavat tehdä oman rakennustyömaansa töitä ja kodin kunnossapitoa itsekin. – Pystymme antamaan yksityisen kuluttajan käyttöön saman tietotaidon, jolla palvelemme ammattilaisia, sanoo Esko Virtanen Massatalosta. – Valikoimamme on kohtalai­ sen laaja. Laadultaan ammatti­ laiselle kelpaavat tuotteet ja tar­ vikkeet sopivat myös yksityisel­ le omakotirakentajalle ja remon­ toijalle, hän jatkaa. – Massatalo-nimemme mu­ kaisesti meillä on tietenkin kaik­ ki saumaus-, tiivistys- ja palo­ katkotuotteet, mutta myymäläs­ tämme saa myös muut rakennus­ puolella tarvittavat kuten sisä- ja ulkomaalit sekä suojaustuotteet. Esko Virtanen suosittelee, että vaativat julkisivusaumat tai nä­ kyvälle paikalle tulevat massa­ ukset on hyvä teettää alan am­

mattiliikkeellä. – Mutta jos ul­ konäön ei tarvitse olla viimeis­ telty, vaikkapa piiloon listojen taakse jäävät saumat voi peri­ aatteessa tehdä työmaalla kuka tahansa, joka on asian ymmär­ tänyt ja prässi pysyy käsissä. – Meillä on saumaus- ja tiivis­ tysaineista sekä palokatkotuot­ teista ja muista alan tarvikkeista jo neljänkymmenen vuoden ko­ kemus, ammattiasennuksista al­ kaen. Kuluttaja-asiakas saa asi­ antuntemuksemme ja käytännön kokemuksestamme kertyneen tietotaidon käyttöönsä. – Tietoa tarvitaan, sillä esi­ merkiksi sauma-aineita on hyvin erilaisia: tuubeissa on esimer­ kiksi akryylimassaa, silikonia, polymeeri- ja muita erikoismas­ soja, ja erityyppliset massat so­ pivat erilaisiin kohteisiin. Mas­ sat ovat kehittyneitä ja liimat hy­ vin pitäviä, kun niitä käyttää oi­ kein ja niille tarkoitettuihin ma­ teriaaleihin. Valtaosa nykyisistä massoista on sisäilmaluokiteltu­ ja, mutta aineiden merkinnät on silti hyvä osata tulkita oikein. – Henkilökuntamme neuvoo valitsemaan oikean tuotteen ku­ hunkin tarkoitukseen ja antaa vinkkejä käyttöön. Opastam­

me asiakasta mielellämme, se kuuluu mielestämme olennaise­ na osana asiakaspalveluun, Vir­ tanen ehdottaa.

Kokemuksen pohjana omat asennustyöt Massatalon asiakkaista jopa 90 prosenttia toimii Esko Vir­ tasen mukaan ammattilaispuo­ lella. Tämä selittyy hänen mu­ kaansa muun muassa sillä, et­ tä toimintaan aiemmin kuulu­ neiden asennustöiden myötä yhteistyökumppaneita on ker­ tynyt runsaasti. – Heitä on to­ della mukava palvella edelleen. Monet asiakassuhteet ovatkin todella pitkäaikaisia, nyt myy­ dään heidän työmailleen tava­ roita ja tuotteita, Virtanen ker­ too. – Asiakkaat tietävät voivan­ sa luottaa meihin, onhan meil­ le myönnetty AA-sertifikaatti, jollainen on vain noin kuudel­ la prosentilla suomalaisista hen­ kilöyrityksistä. – Myös yritysten pääasiassa käyttämät palvelut ovat tarjol­ la toki myös yksityisille, kuten kosteusmittaukset ja kuntokat­

selmukset. – Yrityksille annam­ me myös palokatkokoulutuksia. Mielestäni olisi järkevää, että jo­ kaisessa rakennusalan yritykses­ sä olisi palokatkon tekoon kou­ lutettu työntekijä. Silloin palo­ katkot voitaisiin toteuttaa jous­ tavasti hidastamatta koko raken­ nusprojektin etenemistä. Oikeaaikainen palokatkon tekeminen helpottaa työtä ja antaa mahdol­ lisuuden tehdä palokatko hyvin. – Kun tehtävään on asialli­ nen koulutus, yrityksissä voi­ si olla enemmän uskallusta pa­ lokatkojen tekemiseen omalla väellä. Onhan se ihan normaa­ lia rakentamista.

Palokatkojen konsultointia

Esko Virtanen on kouluttanut usean rakennusliikkeen työnte­ kijöitä palokatkojen tekemiseen. Hän voi myös konsultoida pai­ kan päällä katkojen tekoa. – Esimerkiksi Valkean työmaal­ la saatiin kaikki palokatkot teh­ tyä oikea-aikaisesti ja turvalli­ sesti odottelematta asentajaa, kun työtä pystyivät tekemään rakennusliikkeen omat työnte­ kijät, hän toteaa.

– Paloarat kodin huonekalujen materiaalit voi nykyään suojata tarkoitukseen kehitetyillä kemikaaleilla. Helpoimmillaan suojauksen voi tehdä spray-suihkeella, kertoo Esko Virtanen Massatalosta. – Alan kemikaalit ovat viime aikoina kehittyneet valtavasti, ja ne myös ovat turvallisempia käyttäjälle kuin ennen, hän lisää.

– Kovin myöhäisessä vaihees­ sa, muiden rakennustöiden edet­ tyä pitkälle, palokatkon tekemi­ nen vie enemmän aikaa ja on paljon kalliimpaa. Pahimmas­ sa tapauksessa joudutaan pur­ kamaan jo tehtyä pintaa ja ra­ kennetta, jotta katko voidaan yleensä enää kohteeseen laittaa. – Jos rakennustyömaalla teh­

dään asiat väärin ja kohteeseen sopimattomilla tuotteilla, se vas­ ta kalliiksi tulee, kun joudutaan repimään ja tekemään jälkeen­ päin uudelleen. Siksi kokemuk­ seen turvautuminen ja tietotai­ don kysyminen on järkevää ja monta kertaa edullisempaa, Es­ ko Virtanen Massatalosta vink­ kaa.


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 49

IV-URAKOINTI Ylitalo

HUOLTOTARJOUS

70


50 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT ILMOITUS

Huippu-uutuus sadevesijärjestelmien markkinoille Menestyjäyritys Lapuan Piristeel Oy on kehittänyt ainutlaatuisen sadevesijärjestelmämateriaalin yhteistyössä teräsyhtiö SSAB:n kanssa. Superior-luokan materiaalin kehityksessä haettiin ominaisuuksia, jotka lyövät laudalta nykyiset materiaalit sadevesijärjestelmäkäytössä. Kehitystyön tuloksena syntyi uuden materiaalin etuja hyödyntävä SUPRAFLOW sadevesijärjestelmä. Piristeel valmistaa puolipyöreät Supraflow kourut 125mm ja 150mm ja pyöreät syöksytorvet 87mm, 100mm ja 120mm halkaisijoilla. Supraflow on markkinajohtaja Piristeelin tavaramerkki Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. ”Olemme innoissamme tuodessamme todellisen uutuuden tähän kenttään. Supraflow:n laatuloikka on samaa luokkaa kuin aikanaan, kun alettiin siirtyä kantikkaista kouruista sisäpuolisine koukkuineen, puolipyöreisiin ulkopuolisilla kannakkeilla asennettaviin kouruihin. Vastaamme tällä suunnittelijoiden, arkkitehtien ja loppukuluttajien tahtoon saada jotain uutta, entistä kauniimpaa ja kestävämpää”, kertoo markkinointijohtaja Jaakko Piri.

Vain teräs kelpaa

Teräs valmistusmateriaalina on varma valinta, kun otetaan huomioon järjestelmän kokonaiskestävyys, pinnoitteen laatu ja vaativat pohjolan olosuhteet. Nykyaikaiset pinnoitetut materiaalit kestävät huollettuina puhkiruostumatta

helposti ihmiselon ajan. Tärkeää on, että materiaali kestää myös muita ulkoisia rasituksia, kuin vain sadevettä. Kouruihin ehkä nojataan tikkailla, ränniputkia kolautellaan ja kourut sekä alastulot keräävät talvisin lunta ja jäätä. Tällöin teräs tuo parhaat ominaisuutensa esille verrattuna esimerkiksi heikompaan alumiiniin, jonka tiheys on vain noin 1/3 teräksestä. Supraflow nostaa riman tätäkin korkeammalle ja erityisesti pinnoitteen osalta.

Takuulla etuja

Supraflow järjestelmän silkkinen teflonmainen pinta hylkii likaa erittäin hyvin. UV-säteilyä vastaan pinnoite on erinomainen, eikä värimuutoksia synny. Supraflow sadevesijärjestelmä kuuluu testien perusteella parhaaseen RUV5-luokkaan. Materiaalissa yhdistyvät myös erinomaiset muovattavuusominaisuudet ja korroosionkesto. Supraflow:lla on huoleton 50 vuoden tekninen takuu ja 25 vuoden pinnoitetakuu. ”Kun haetaan kestävyyttä, täydellistä ulkonäköä ja toimivuutta parhaaseen hintaan, on Supraflow valintana luonnollinen”, lupaa Piri.

Kotimaisen työn monipuolinen tyylinäyte

Supraflow on ulkonäöltään kaunis. Ensimmäisenä värinä markkinoille on tuotu Matta Metalli Grafiitti. Väri soveltuu hyvin kohteisiin, joissa on tummat, harmaat ja sinkityt katon sävyt, tai julkisivutehosteet. Supraflow haastaa erinomaisen korroosiokestonsa ansiosta myös titaanisinkkijärjestelmät, joita tuodaan pääosin Saksasta.

Järjestelmän asennuksen luvataan olevan mutkattomampaa ja hinnan edullinen. Supraflow järjestelmät valmistetaan 100 % Suomessa ja kotimaisesta täysin kierrätettävästä materiaalista. ”Kotimaisen työn arvostaminen ja ympäristöarvot ohjaavat valintojamme”, valaisee Piri yrityksen arvomaailmaa.

SUPRAFLOW esittelyssä Oulun Rakentajamessuilla

Maailman ensimmäiset Supraflow sadevesijärjestelmät asennettiin kohteisiin 10.3.2017. Nyt tätä superior-luokan uutuustuotetta pääsee ihastelemaan Oulun Rakentajamessuilla 7. – 9.4.2017 Talovarustepoikien messuosastolla 380. Tervetuloa tutustumaan!

Lisätietoja Supraflow sadevesijärjestelmistä ja Pisko sadevesijärjestelmistä ja kattoturvatuotteista: Lapuan Piristeel Oy Jaakko Piri jaakko.piri@piristeel.fi www.piristeel.fi

Talovarustepojat Oy

Sami Helander 0400 553 867 sami.helander@talovarustepojat.fi


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 51

Movitek ja Sähkö-Polar kehittävät Limingantullin liikekeskustoimintaa

Alasintie kymppiin tulee monipuolinen palveluvalikoima Oulun Limingantullissa avataan uusi liikekeskus syksyllä, kun parhaillaan Alasintie 10:een rakennettava kiinteistö valmistuu. Liikekeskus sijoittuu Limingantullin pääväylän Limingantien varteen Prismaa vastapäätä. Pysäköintialueelle ajetaan Alasintieltä entistä postikeskusta vastapäätä. Samalla kun uusi liikekes­ kus valmistuu, laajan tontin Etu-Lyötyn puoleiseen kulmaan Joutsensillan kupeeseen ryhdy­ tään rakentamaan jo toista suur­ ta liiketilaa, samanlaisella yh­ teistyöllä kuin hankkeen ensim­ mäistä vaihetta. Nyt rakennettavaa liikekiin­ teistöä hallitsevan Kiinteistö Oy Alasintie 10:n omistavat oululai­ set Movitek Oy ja Sähkö-Polar Oy, jotka ovat olleet tonttialu­ een kehittämistyön moottoreita jo viisi vuotta ja toimivat hank­ keessa rakennuttajina. – Liikekeskusrakennuksen ja sen toimintaa tukevat park­ kialueet rakentaa tilauksestam­ me Skanska Oy, kertoo Movi­ tek Oy:n projektipäälikkö Mat­ ti Viitala. Koko rakennusoikeus ton­ tilla on 18.000 neliötä. Ensim­ mäisessä vaiheessa vastapäätä Kärkkäistä nousee osittain kak­ si-, osittain kolmikerroksinen lii­ kerakennus, johon tulee yhteen­ sä 12.000 neliön tilat. Syksyllä alkava toinen ra­ kennusvaihe tontin Joutsensil­ lan puoleisessa päässä käsittää 6.000 neliötä kolmessa kerrok­ sessa. Liikerakennuksen vuok­

Alasintien tontille pitkään pohdittu kehittämissuunta alkoi kasvaa hankkeeksi viime keväänä, ja aiempien hallien purkaminen aloitettiin kesäkuussa. Liike- ja toimistotilojen varaukseen päästiin heti, ja syksyyn mennessä sopimuksia oli tehty riittävästi niin että rakennustyöt voitiin aloittaa marraskuulla. Alasintie 10:n rakentaminen on jo pitkällä. Alasintie 10:een, Oulun tiiveimpään suurten liikekeskusten keskittymään Limingantulliin nousee parhaillaan liikeja toimistotiloja, joiden vuokratilat on jo 90-prosenttisesti varattu.

työt aloitettiin samana syksynä. Ensimmäinen vaihe on valmis 2017 syyskuun loppuun men­ nessä, hän kertoo. Movitek Oy:n perustivat seit­ semän vuotta sitten Matti Vii­ tala, Mikko Moilanen ja Ilkka Rousu. He lliittivät siihenasti­ set omat yritystoimintansa sa­ man katon alle. – Movitek on tehnyt koko ajan LVI-urakointia, kohteina muun muassa liikerakennukset, kou­ lut ja julkishallinon rakennukset sekä vanhat kerros- ja rivitalot, joihin on tehty linjasaneerauk­ sia. Suurin viime aikojen kohde on ollut Kauppakeskus Valkea Oulun keskustassa, Matti Vii­ tala kertoo. Movitek Oy työllistää viiti­ senkymmentä työntekijää Poh­ jois-Suomessa. Toimintaa on myös pääkaupunkiseudulla, jossa operoi tytäryhtiö nimel­ tään Movitek Etelä-Suomi Oy. TEKSTI JA KUVAT: PENTTI KIVIRANTA

raoikeuksien tarjonta on jo al­ kanut. Hyvien kulkuyhteyksien ää­ rellä sijaitsevasta Alasintie 10:n liikekeskuksesta suurimman ti­ lan on vuokrannut lasten leikki­ maailmatoiminnan avaava Hop Lop Oy, 3500 neliötä. Lähes yhtä paljon neliöitä tu­ lee Autotalo Laakkosen vaihto­ autokeskuksen käyttöön. Oulu on Savoon ja Etälä-Suomeen tä­ hän asti keskittyneelle Laakko­ selle ensimmäinen etappipaik­ ka Pohjois-Suomessa. – Kiinteistöön tulee myös

Talovarustepojat Oy

Keskon uusi aluetoimisto, Pro­ deco Oy:n rakennuttamistoimis­ to, Baby Style -lastentarvikelii­ ke, Kuntosali Fitness 24H se­ kä Oulun Isännöintitoimisto se­ kä muutama pienempi toimija, Matti Viitala luettelee.

Liikekeskuksen ensimmäinen vaihe valmistuu syksyllä Limingantullin uuden liike­ keskuksen rakentamiseen joh­ tanut kehitysprosessi alkoi Mat­

ti Viitalan mukaan kuusi vuotta sitten. – Ostimme silloin Kes­ ki-Pohjanmaan Osuuskaupalta Kiinteistö Oy Alasintie 10:n ja tontilla sijainneen autokorjaa­ mon toiminnan. Autokorjaamo myytin samalla Atoy Oy:lle. En­ simmäinen Atoy Oy:lle raken­ nuttu toimipiste valmistui Alp­ pilaan ja toinen Limingantulliin Kallisenhaara 1:een, johon si­ joittuivat myös Sähkö-Polar Oy:n ja Movitek Oy:n toimistot. – Alasintie 10 tontilla raken­ taminen alkoi purkutöillä kesäl­ lä 2016, ja varsinaiset rakennus­

Tämä tila sisustetaan lasten leikkimaailmaksi.


52 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

POP Pankkien asiakasneuvojat mukana messuilla

”Asiakassuhteen on toimittava hyvin molempiin suuntiin” POP Pankit ovat perinteisesti mukana tänäkin keväänä Oulun Rakentajamessuilla jakamassa tietoa asuntojen ja rakentamisen rahoitusmahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. POP Pankeilla on Rakentaja­ messuilla yhteinen osasto. POP Pankkeihin kuuluvien Suupoh­ jan Osuuspankin ja Pohjanmaan Osuuspankin yhteistyö Oulun alueella on muutenkin tiivistä. Toimittajamme pääsi mukaan, kun POP Pankkien asiakaspal­ velun asiantuntijat istahtivat sa­ man pöydän ääreen suunnittele­ maan messuosaston järjestelyjä. Rahoitusneuvoja Eveliina Vahtola Suupohjan Osuuspan­ kin Oulun keskustan konttoris­ ta ja palveluneuvoja Antti Ko­ taniemi Pohjanmaan Osuuspan­ kin Pateniemen konttorista ovat iloisia, kun pääsevät kertomaan POP Pankkien palveluista mes­ sukävijöille ja tapaamaan raken­ tamisesta kiinnostuneita ihmisiä. – Toki me kerromme ihan kai­ kista palveluistamme, myös ta­ vallisista yksityisasiakkaan päi­ vittäispalveluista. – Messuilla osastolle tulee myös ihmisiä, jotka ovat huo­ manneet meidät lehdistä tai näh­ neet konttoreitamme eri puolilla, mutta eivät aiemmin ole tarkem­ min päässeet tutustumaan mei­ hin. Toki messuilla tapaa myös nykyisiä asiakkaita, jotka tule­ vat moikkaamaan, Eveliina Vah­ tola kertoo. – POP Pankeilla on erittäin tyytyväiset asiakkaat, jotka ovat sitoutuneet meihin. Mutta niin mekin olemme meidän asiakkai­ siimme. Asiakastyytyväisyyden perustana on tietenkin inhimil­ linen asiakaspalvelumme, mut­ ta varmasti myös vastuullinen toimintatapamme, Antti Kota­ niemi jatkaa. – Meillä on tutkitusti pankki­ alan tyytyväisimmät ja uskolli­ simmat asiakkaat. POP Pankki on sijoittunut ykköseksi jo use­

Rakentaminen ja asuntokaupat ovat tänä keväänä vilkastuneet myös Oulussa viimevuotiseen verrattuna, kertovat POP Pankkien asiakaspalvelussa toimivat Eveliina Vahtola ja Antti Kotaniemi. – Kiinnostus asuntolainoja kohtaan kasvaa aina keväisin, kun aurinko alkaa paistaa ja lumet sulavat, mutta nyt lainanoton kasvu on suurempaa kuin moneen vuoteen. POP Pankit haluavat olla asuntoasioissakin asiakkaansa kumppani, he painottavat.

ana vuonna Epsi Ratingin te­ kemässä tutkimuksessa. Tässä vuosittaisessa pankki- ja rahoi­ tustutkimuksessa selvitetään yh­ tiöiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä sitä, mikä niihin vaikuttaa. – Ehkä­ pä tämä ykkössijamme jotakin kertoo meistä ja palvelustam­ me, Eveliina Vahtola hymyilee iloisena. Asuntokauppoja ja raken­ tamista koskevat rahoitusneu­ vottelut halutaan POP Pankeis­ sa käydä kasvokkain asiakkaan kanssa. – Erotumme monis­ ta muista pankkiryhmistä juu­ ri siinä, että meillä toimii edel­ leen asiakaspalvelu pankin toi­ mipaikoissa. Meillä voi käydä keskustelemassa ja hoitamassa asioitaan ihmisen kanssa, vaik­ ka arkisemmat asiat hoituvatkin myös meillä kätevästi verkos­ sa. Mutta me tarjoamme palve­ lua myös perinteisesti ”kivijal­ kakonttoreissa”, Antti Kotanie­ mi painottaa. – Nykyään ihmiset ovat tie­ toisia aika hyvin asuntolaino­ jen yleisistä hintatasoista, mut­ ta asuntolaina on aina suurem­ pi kokonaisuus kuin vain kor­ ko. Meidän asiakkaillemme on tärkeää millaiset muut ehdot ja palvelut lainapakettiin liittyvät.

Toivommekin, että asumisen ra­ hoitusta suunnittelevat ja tarvit­ sevat ihmiset kyselisivät asioi­ ta mahdollisimman monista pai­ koista, Vahtola muistuttaa. – Teemme POP Pankeissa mielellämme lainakartoituk­ sen ja tarjouksen jo siinä vai­ heessa, kun rakentamisen mah­ dollisuuksia tai asunnon ostoa vasta harkitaan. – Kun on vasta miettinyt, et­ tä rakentamista tai asunnon os­ toa voisi tulevaisuudessa harki­ ta, voi alustavasti käydä kysy­ mässä ja keskustelemassa pan­ kissa tilanteesta ja selvittää, paljonko rahoitusta on oman tilanteensa pohjalta mahdolli­ suus saada. Ei siinä vielä tont­ tia tai esisopimusta tarvita, Ko­ taniemi lupaa. – Me pidämme ihmislähei­ syyttä tärkeänä toiminnassam­ me. Sloganimme ”lähellä ihmis­ tä” tarkoittaa juuri sitä, että ha­ luamme tuntea asiakkaamme ja täsmätä palvelumme juuri hänel­ le. Toki meilläkin on runsaas­ ti palveluita netissä, muun mu­ assa ajanvaraus rahoitusneuvot­ teluun on helppo tehdä nettisi­ vultamme, mutta itse keskustelu käydään henkilökohtaisesti ih­ misen kanssa, Eveliina Vahtola kertoo. Antti Kotaniemi lisää,

että asiakaskokemus voi olla jo­ pa ratkaiseva asia valinnan kan­ nalta: vaikka hinnassa voi olla pieni ero, mahdollisuus hoitaa asioita henkilökohtaisesti pan­ kissa voi olla asiakkaalle mer­ kittävämpi seikka. Myös pankki pystyy hänen mielestään teke­ mään tarjouksensa ja ratkaisunsa asiakkaan kannalta järkevämmin ja joustavammin ihmisläheises­ sä keskustelussa esiin tulleiden asioiden pohjalta kuin vain kyl­ miä numeroita katsellen. Vahtola ja Kotaniemi kerto­ vat kokeneensa, että POP Pank­ kien asiakkaat ovat tyytyväi­ siä myös pankkinsa kotimai­ suuteen. – Täysin suomalaisi­ na pankkeina POP Pankkeihin kuuluvat suomalaiset osuuskun­ taperiaatteella toimivat pankit maksavat veronsa Suomeen ja hoitavat täällä yhteiskunnalli­ set vastuunsa ja velvoitteensa, he toteavat. Eveliina Vahtola ja Ant­ ti Kotaniemi kuvailevat, et­ tä POP Pankeissa ajatuksena ei ole mikään osto- ja myyn­ tipalvelun pyörittäminen, vaan kumppanuus asiakkaan kanssa. – Me haluamme elää asiakkai­ den kanssa, asiakkaiden tilan­ teissa ja muutoksissa, myötä- ja vastamäessä, he sanovat.

MEDIAMYYJÄ SAA PAIKAN Mediarautio Oy tarvitsee palvelukseensa laajentuneen tuotekokonaisuutensa myyntiin lisää mediamyyjiä (myyntineuvottelijoita) sekä printin että sähköisen median ilmoitusten, markkinointiviestinnän ja sisältöpalveluiden myyntiin. Kaipaamme nyt erityisesti ammattitaitoista videotuotannon myyjää. Myös tehokkaalle ja aikaansaavalle lehti-ilmoitustilan myyjälle riittää työtä. – Myyntityömme on itsenäistä asiakkaiden puhelinkontaktointia ja heidän asiantuntevaa palvelemistaan.

ODOTAMME SINULTA

• halua kehittää itseäsi • tunnollisuutta ja rehellisyyttä • motivaatiota ja aloittellisuutta • luovaa asiakaspalvelukykyä • yhteistyökykyä työyhteisössä • kykyä käyttää CRMtietokantaohjelmistoja

LISÄTIETOJA puh. 0400 580 085

Tee vapaamuotoinen hakemus, kerro työkokemuksestasi ja lähetä sähköpostia toimitusjohtaja@mediarautio.fi

TUTUSTU TYÖHÖSI MAHDOLLISUUS ETÄTYÖHÖN!

• www.mediarautio.fi • video.mediarautio.fi


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 53

Huonon sisäilman aiheuttaman oireilun syy ei aina ole mikrobeissa. Myös rakennevaurioista voi haihtua huoneilmaan haitallisia kemiallisia yhdisteitä kuten 2-etyyliheksanolia, jonka mittaamiseen ja analysointiin tarvitaan pitkälle kehitettyä tekniikkaa. Sisäilman laatuun ja asukkai­ den oireiluun vaikuttavat mo­ net tekijät. Ilmassa normaalis­ tikin esiintyvien mikrobi-itiöi­ den pitoisuus on voinut koho­ ta liikaa. Rakenteista ja raken­ nevaurioista voi vapautua ke­ miallisia aineita, jotka ärsyttä­ vät. Joskus vain huono ilman­ vaihto aiheuttaa ongelmia. – Oireiden syitä ei kannata jää­ dä aprikoimaan, sillä syyt voi­ daan usein selvittää sisäilman ja haitta-aineiden tutkimisella, kertoo kemian laboratorion tii­ mipäällikkö Juhani Kronholm Ositum Oy:stä. Yleinen tutkimuksen syy Ju­ hani Kronholmin mukaan on se, kun asuin- tai työskentelytiloissa jokin haisee, nenään tuntuu outo haju. Tutkimuksia vauhdittavat ihmisten oireilut: jos myös pöly­ kauden ulkopuolella silmiä kir­ velee, ääni lähtee, on hengitys­ tieoireita, nenä vuotaa. Tai jos oireillaan esimerkiksi, kun on juuri muuttanut uuteen asuntoon tai siirtynyt uusiin työtiloihin. Kun sisäilman laatu on selvi­ tetty, voidaan tueksi ottaa mate­ riaalinäytteitä oikeista paikois­ ta ja näin myös korjaustoimen­ piteet kohdistaa oikein.

”Ositum haluaa antaa sisäilman ja haitta-aineiden asiantuntemuksensa myös kotikäyttöön”

Huono sisäilma voi johtua myös kemiallisista yhdisteistä (FLEC = materiaalien VVOC- ja VOC-päästöt) saadaan normaa­ listi muutamissa arkipäivissä. Ilmanäytteet voi ottaa itse tai puolueettoman tahon toimesta – Nettisivullamme on ohjeet näyt­ teenotosta ja paljon muuta tie­ toa analyysipalveluistamme. Kerromme asioista mielelläm­ me myös puhelimitse tai sähkö­ postitse lisää. Yritämme palvel­ la asiakasta henkilökohtaisella tasolla juuri hänen tarpeidensa mukaan, Kronholm toteaa. Ositumin Vantaan labora­ toriossa tehtävien VVOC- ja VOC- sekä FLEC-analyysien lisäksi mm. rakennusmateriaa­ lien PAH-, PCB- ja lyijypitoi­ suuksien määritykset kuuluvat analyysipalveluihin.

Syinä myös ilmanvaihtoongelmat

Kemialliset yhdisteet ärsyttävät – Usein epämiellyttävät ha­ jut mielletään materiaaleihin ja rakenteisiin pesiytyneistä mik­ robeista, esimerkiksi homeesta kosteusvaurion tuloksena. Tä­ mä kannattaa tutkia. – Mutta on olemassa paljon muitakin syitä, esimeriksi sel­ laisia rakenne- ja materiaalivau­ rioita, joista haihtuu haitallisia kemiallisia yhdisteitä, muun muassa 2-etyyliheksanolia ja TXIB:tä, jotka eivät olekaan mikrobilähtöisiä. – 2-etyyliheksanolia voi tulla kostuneen betonin, muovimaton ja liiman yhteistuloksena. Se on

Kun halutaan selvyyttä huonon sisäilman syyhyn ja siihen liittyviin asumisterveysseikkoihin, asia kannattaa tutkia. – Ositum Oy on alalla yli 15 vuoden ajan toiminut puolueeton ja riippumaton laboratorioalan yritys, joka tarjoaa asiakaslähtöisiä ja laadukkaita tutkimus- ja analyysipalveluita sisäilman ja rakennusmateriaalien tutkimuksissa. Laajan kokemuksen turvin pystytään usein paremmin selvittämään ongelmien taustat ja myös korjaamaan ongelmat, kertoo Juhani Kronholm.

tällä hetkellä selkeästi yksi pa­ himmista sisäilman pilaajista, Juhani Kronholm jatkaa. – Meillä on paljon kokemusta kokonaisista toimisto- ja asuin­ rakennuksista, joissa on ollut tällainen ongelma. Kun muo­ vinen lattiapäällyste on pois­ tettu, betoni tasoitettu ja kui­ vattu asianmukaisesti sekä tar­ vittaessa käsitelty kapselointi­ aineella, ongelma on poistunut,

hän kertoo. – Ositum Oy:ssä käytämme erityisen tarkkoja analyysime­ netelmiä. Käytössä ovat kolmen adsorbentin keräysputket, jot­ ka toimivat hyvin esimerkiksi huoneilman erittäin haihtuvi­ en orgaanisten VVOC-yhdis­ teiden tutkimisessa. Tämä tek­ niikka on tavalliseen perustek­ niikkaan eli yhden adsorbentin keräysputken käyttöön verrat­

tuna laajakirjoisempi mittaus­ tapa, kertoo Juhani Kronholm Ositum Oy:stä. VVOC- ja VOC-analyysi­ tuloksia verrataan Sosiaali- ja terveysministeriön asumister­ veysasetuksen toimenpidera­ joihin sekä Ositumin omaan tilastoaineistoon. – Tämä hel­ pottaa tulosten tulkintaa, Kron­ holm sanoo. VVOC- ja VOCsekä FLEC-analyysitulokset

Joskus kehnon sisäilman syyksi paljastuu huonosti hoi­ dettu ilmanvaihto: insinöörien selvitettäväksi jää, miten sitä voidaan parantaa. Jos ilma ei vaihdu ja kierrä oikein, sisäil­ massa ei ole riittävästi happea, mikä lisää tunkkaisuuden tun­ tua. Ilma voi olla myös liian kui­ vaa, mikä voi myös aiheuttaa ongelmia, Kronholm sanoo. Si­ säilman ongelmana voivat olla myös mineraalivillakuidut, jot­ ka voivat tulla esimerkiksi likai­ sista ilmanvaihtoputkista eten­ kin koneellisen ilmanvaihdon yhteydessä.

Mikrobianalyysejä monipuolisesti Mikrobianalyysin voi tehdä ilmanäytteestä, materiaaleista ja pinnoilta. – Mikrobeja voi kerätä ilmas­

ta ns. Andersen-menetelmällä. Myös rakennemateriaaleista ja tasopinnoilta voidaan analysoi­ da mikrobeja. Näytteet tutkitaan Oulun laboratoriossa viljelyme­ netelmällä ja niistä määritetään homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuudet. Homeet tunnistetaan sukukoh­ taisesti, Juhani Kronholm ku­ vailee. Hän painottaa, että pieni mää­ rä yleisiä mikrobeja kuuluu ai­ van normaaliin elinympäris­ töömme. – Mutta kohonneet pi­ toisuudet esimerkiksi kosteus­ vauriohomeita eivät kuitenkaan kuulu terveelliseen sisäilmaan.

Asbestianalyysien tarve on kasvanut

Vantaan laboratoriossa Ositu­ min geologit tekevät kuitu-, as­ besti- ja betonitutkimuksia. Uu­ den asbestilainsäädännön tultua voimaan vuoden 2016 alussa, tarve näytteiden (lähinnä keitti­ ön ja kylpyhuoneen rakennema­ teriaalien) asbestianalyyseille on kasvanut voimakkaasti. Asbes­ tinäytteet analysoidaan Ositu­ missa pyyhkäisyelektronimikro­ skoopilla (SEM, kuvassa). Ana­ lyysien laatua seurataan muun muassa kansainvälisellä AIMSvertailukokeella. Ositum Oy:n Oulun ja Van­ taan laboratoriot ovat akkre­ ditoituja testauslaboratorio­ ta T261 (FINAS-akkreditoin­ tipalvelu, SFS-EN ISO/IEC 17025:2005), tiimipäällikkö Juhani Kronholm lisää. Ak­ kreditoinnin pätevyysalue kat­ taa asumisterveyden mikrobio­ logian ja kemian analyysipalve­ luita (https://www.finas.fi/toimi­ jat/Sivut/default.aspx#k=T261). Näiltä osin analyyseillä on myös Eviran hyväksyntä.

Tervetuloa asioimaan hyvän palvelun myymälään osoi�eeseen Voima e 1 Ruskossa

TYÖVAATTEET TURVAJALKINEET SUOJAIMET


54 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Ripeän kattoremontin salaisuus on yhteishenki Hämeen Laaturemontti toteuttaa jopa 90% kattoremonteistaan kahdessa päivässä. – Se hämmästyttää asiakkaita edelleen, kauhistellaan, että eihän se ole edes mahdollista. Ei sitä oikein kukaan meinaa uskoa ennen kuin itse näkevät. Nopeasti tekeminen ei ole meille kuitenkaan mikään haaste, vaan jokapäiväinen rutiini: se on toimintamenetelmä, jonka olemme kehittäneet kattoremontin parhaan laadun takaamiseksi, Kempeleen toimipisteen yksikönjohtaja Marko Koskela vakuuttaa. Hämeen Laaturemontti työl­ listää Oulun seudulla neljäkym­ mentä kattoasentajaa ja -asian­ tuntijaa. Tyypilliselle omakotita­ lon kattosaneerauskeikalle läh­ tee yleensä 4-6 työntekijän po­ rukka, vähän suurempaan talo­ yhtiöremonttiin saattaa osallis­ tua tusina työntekijää. Hämeen Laaturemontti on viimeisen kol­ men vuoden aikana panostanut voimakkaasti asunto-osakeyhti­ öiden kattoremontteihin. – Aamu alkaa aina kello kuu­ den aikaan puurokattilan ja kah­ vin äärellä. Samalla varmiste­ taan päivän työsuunnitelmat ja sääolosuhteet. Työt alkavat kel­ lo seitsemän, mutta tästä emme ole tarkkoja, aina saa lähteä en­ nen seitsemää, Marko Koskela vitsailee toimitusjohtaja Kim­ mo Riihimäen suulla. – Toimimme päivässä yli kymmenellä eri työmaalla. Ve­ sivek ja Hämeen Laaturemontti yhdistyivät 2016, joten Vesive­ kin sadevesijärjestelmät ja katto­ turvatuotteiden asennukset kuu­ luvat toimintoihimme. – Kattoremonteissa käytetään työturvallisuuden ja työkyvyn takaamiseksi nosturia jolla ra­ kennusmateriaalit siirtyvät no­ peasti ja vaivatta maasta katol­ le, mutta todellinen voimavara ovat silti juuri työntekijämme,

joiden hyvinvointi ja ammatti­ taito ovat meille kaikki kaikessa, Marko Koskela kuvailee. Työntekijöiden vaihtuvuus Hämeen Laaturemontilla on hyvin pieni. – Yhtiö on panos­ tanut työntekijöihinsä erilaisilla työhyvinvointiohjelmilla, joihon on kuulunut muun muassa ravit­ semusneuvontaa ja uusimpana hyvinvoinnin edistämistoimena

työnä omalla toimipisteellämme täällä Kempeleessä, hän jatkaa. – Koko ketju on omissa käsis­ sämme. Laaturemontin konsep­ tiin ei kuulu alihankkijoita, vaan kaikki kattoremonttiin tarvitta­ va tulee asiakkaallemme yhdel­ tä toimittajalta, ilman välikäsiä suoraan meiltä. Teemme kaiken ja vastaamme kaikesta itse, Kos­ kela tarkentaa.

Laaturemontin Kempeleen yksikön työntekijät taloyhtiön kattoremontin kimpussa.

Ajajaiset ja Palsanmäen huutokauppa

olemme rakentaneet työntekijöi­ demme käyttöön kuntosalin.

Kahdentuhannen kattoremontin haamuraja rikki Hämeen Laaturemontin Ou­ lun seudun yksikkö aloitti toi­ mintansa keväällä 2012. – Kolmessa ensimmäises­ sä vuodessa päästiin tuhanteen toteutettuun kattoremonttiin Oulun alueella. Kahdessa vii­ me vuodessa on tehty toinen tu­ hat. Palvelemme Oulussa ja ym­ päristökunnissa nyt keskimää­ rin sadanviidenkymmenen kilo­ metrin säteellä, Marko Koske­ la sanoo.

Myydyin allas Skandinaviassa UIMA-ALTAAT JOKAISEEN MAKUUN

Luotettavin Allastoimittaja uima-altaat ja allastarvikkeet

10

Viime vuonna Hämeen Laatu­ remontista tuli myös ensimmäi­ nen saneerausalan yritys, jolle on myönnetty ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän mukainen sertifikaatti. – Laatusertikaatti koskee Laa­ turemontin kaikkia toimintoja, eli se kattaa meidän kokonais­ palvelumme, ei pelkästään yk­ sittäistä tuotetta vaan sen ko­

VUODEN TAKUU

0500 452 367 / 09-2711005

www.uimari.net

ko prosessin, jonka mukaisesti asiakkaalle toimitetaan laadukas kattoremontti. Se on todella tär­ keää, sillä asiakkaalta kysyttäes­ sä juuri työn laatu on yhdeksän kertaa kymmenestä se kaikkein tärkein asia, jolla on väliä. Se ei tarkoita vain sitä, että käyt­ tämämme materiaalit ja tuotteet ovat laadukkaita, vaan myös et­ tä työntekijämme ovat hyvinvoi­ via ja hallitsevat kaikki työvai­ heet varmasti, Koskela selittää. – Haluamme tarjota asiak­ kaalle kokonaispakettina kat­ toremontin kaikki työvaiheet ja rakennusmateriaalit. Kattopelti ja kaikki kattoturvatuotteet tule­ vat ilman välikäsiä omalta teh­ taalta, Suomesta. Viimeistely­ osat valmistetaan mittatilaus­

Hämeen Laaturemontti on muuttanut Kempeleessä uusiin toimitiloihin. Tukikohta on yh­ teinen Vesivekin kanssa. Uudessa osoitteessa Merisa­ rantie 5:ssä järjestetään avajaiset sunnuntaina huhtikuun 23. päi­ vänä. Kello 13 alkavissa juhlis­ sa pidetään huutokauppa, jonka meklarina toimii Aki Palsamäki, mukana Heli ja Markku. Huu­ tokaupan tuotto menee OYS:n lasten syöpäosastolle. Tapahtumassa on mukana useita eri alojen toimijoita, joita Laaturemontti on vuosien varrel­ la tukenut: muun muassa OLS, Merikosken SBT, KeKi Naiset. – Vieraille tarjotaan Pohjolan parasta hernekeittoa sekä tuoret­ ta munkkia ja kahvia. Paikalla on myös arvontaa. Avajaisissa voi osallistua Laa­ turemontin kattoremontin arvon­ taan. Paikalla kävijöiden kesken arvotaan Vesivekin 1500 euron arvoinen kourupaketti. TEKSTI: ANTTI KIVIRANTA KUVAT: JARI ISO-MARKKU


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 55

...juuri sellaseina kuin haluat

VALLOX AITO KOTILÄMPÖ energiatehokas ilmalämmityskone Nyt kannattaa nykyaikaistaa ilmalämmitys! Uuden Vallox Aito Kotilämpö -koneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on jopa 72%, ja sen sähkönkulutus on vain noin puolet vanhoihin ilmalämmityskoneisiin verrattuna.

YKSILÖLLISET OMAKOTITALOT TÄYSIN VALMIIKSI TAI HALUAMAASI VALMIUSASTEESEEN

Sisäänrakennettu kosteusanturi tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti ilmankosteuden muuttuessa. Koneen ohjaus on muutenkin helppoa joko MyVallox-ohjaimella, kotiverkon tai pilvipalvelun kautta.

Vaihda vanha Valmet uuteen

Meiltä saat myös maatyöt samaan sopimukseen. Tutustu myytäviin kohteisiin kotisivuillamme. Kääpätie 10 | 90820 Kello | GSM 0400 401 601

www.rakennusliikevanttila.fi

www.vallox.com


56 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

PILMERT METALS OY Assessorinkatu 11 ● 20780 Kaarina

Uusi mullistava säästöä tuova keksintö Tämä ekologinen propelli on nimensä veroinen. Sillä se ei vaadi sähköä, vaan säästää sitä sillä se toimii lämmönnosteesta. Esim. saunassa, puuhellan päällä, porinmatin päällä ym. Puilla lämmitettäessä säästöä voi jopa kertyä 30%. Saunassa ei enää palaneita korvia, vaan lämpö on tasaista lattiaa myöten ja miellyttää koko vartaloa. Puuhellan päällä lämpö on koko huoneessa, lattiaa myöten eikä vain hellan vieressä.

Täysin kotimaista käsityötä YHTEYDENOTOT: www.energypropell.fi energypropell@gmail.com 040 913 2330 ● 0400 781 780 Energypropellin jälleenmyyjä Oulun alueella on


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 57

Perinne alkaa 80 vuoden takaa

60-vuotisjuhlavuosi HR-Ikkunat Ruhkala Oy:ssä HR-Ikkunat Ruhkala Oy:ssä vietetään tänä vuonna suvun puusepänteollisuuden perinteen 60-vuotisjuhlavuotta. – Olemme laskeneet tuon merkkipaalun siitä, kun vanhin nykyisin käytössä olevista tuotantorakennuksista valmistui. Itse asiassa toimintamme perinteet ovat jo 80-vuotiaat, kertoo toimitusjohtaja Kari Ruhkala. Nykyisessä HR-Ikkunat Ruh­ kala Oy:ssä jatketaan suvussa to­ teutunutta katkeamatonta puuse­ pän alan toimintaketjua. Puusepän alan historia alkaa Ruhkalan suvussa siitä, kun Ruhkala Oy:n nykyisten omis­ tajien isoisä perusti Puusepänlii­ ke Heikki Ruhkalan Kalajoelle 1930-luvun puolivälin jälkeen. – Vuonna 1911 syntynyt iso­ isämme oli käynyt maamieskou­ lun 1935, ja itse asiassa jo en­ nen sitä hänen yritystoiminsa sai alkukipinänsä, lähemmäs jo sa­ ta vuotta sitten. Puuaskareiden teon hän on aloittanut kotonaan hyvin nuorena, kertoo HR-Ik­ kunat Ruhkala Oy:n toimitus­ johtaja Kari Ruhkala. Hän toi­ mii yhtiössä yrittäjänä yhdessä

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen Ruhkalan puusepänsuvun yrittäjinä toimivat kolmannessa polvessa serkukset Ari ja Kari. – Neljäs polvi on jo tehtaalla töissä.

serkkunsa Ari Ruhkalan kans­ sa, joka puolestaan työskente­ lee tuotantojohtajana. – Ensimmäisen puuntyöstö­ koneen Heikki Ruhkala on hank­ kinut vuonna 1938. Puusepän­ liikkeen perustaminen sattui juu­ ri sotien alle, ja sotien jälkeen, vasta vähän yli kolmikymppise­ nä hän laajensi valikoimaansa jälleenrakentamisen tarpeisiin: puusepänliikkessä alkoi syntyä

ikkunoita, ovia ja huonekaluja, Kari Ruhkala kertoo. Teolliset piirteet puusepäntyö sai, kun Heikki Ruhkala perus­ ti muutaman kumppanin kans­ sa Ylivieskan Puusepät Oy:n ja kulki Kalajoelta omassa yri­ tyksessä Ylivieskan verstaal­ la töissä. Omien poikiensa aikuistuessa Heikki-isä perusti oman perhe­ yrityksen vuonna 1957 ja aluksi vuokrasi tontin Kalajoen Tyn­ gänkylältä. – Saman tien raken­ nettiin ensimmäinen tuotanto­ halli, joka on yhtenä osana edel­ leen mukana nykyisessä yhtiös­ sä, moderniksi puusepäntehtaak­ si kehittyneessä tuotannossa, Ari Ruhkala naurahtaa. Heikin jälkeen yhtiö siirtyi hänen pojilleen, ja kolme vel­ jestä jatkoivat hänen työtään, ra­ kensivat lisää halleja aina toi­ minnan laajetessa. Veljesten pojat puolestaan sai­ vat oman puusepänoppinsa isil­

tään ja tekemällä työtä perhe­ yrityksessä. Alunperin vuokrattu tont­ ti on hankittu itselle, ja vierei­ sellä tontilla sijainnut kyläkoulu päästiin ostamaan koulutoimin­ nan loppuessa ja rakenus sanee­ rattiin yhtiön toimisto- ja sosi­ aalitiloiksi. Nykyinen serkusten Arin ja Karin omistama yritys HR-Ik­ kunat Ruhkala Oy on perustet­ tu vuonna 2005. Se kantaa puu­ seppäsuvun historiaa nimessään: HR viittaa Heikki Ruhkalan ni­ mikirjaimiin.

Modernia tekniikkaa

Modernin puusepäntehtaan HR-Ikkunat Ruhkala Oy:n uu­ sin investointi on maalausrobotti ja sen yhteyteen rakennettu uu­ si tuotantohalli eli kokonainen automaattimaalauslinja. Maala­ usrobotti otettiin käyttöön vuon­

na 2015. – Maalausrobotin, kui­ vausuunin ja linjaston sisältä­ vä investointi on kooltaan puo­ li miljoonaa euroa. Uusi hallii on yhteydessä muihin tuotanto­ tiloihimme, joita olemme liittä­ neet yhteen toimivaksi kokonai­ suudeksi, kertoo Kari Ruhkala. Maalausrobotin parhaik­ si puoliksi hän laskee sen, et­ tä laatu pysyy varmasti korkea­ tasoisena sekä tasalaatuisena. – Olemme vuosien mittaan jatku­ vasti kehittäneet konekantaam­ me. Viime talvena järjestelim­ me myös tuotantohalliemme yh­ teensopivuutta. Siirsimme kone­ kantaa toimivammin peräkkäin ja saimme prosesseja nopeutet­ tua. Hyvää palautetta on tullut sekä toimitusvarmuudesta että laadusta, niin tavaran kuin työn suhteen, Kari Ruhkala sanoo. – Vuosien kuluessa olemme saaneet koottua todella ammat­ titaitoisen henkilökunnan, joka haluaa tehdä kanssamme laatu­ työtä asiakkaille. Henkiökunnan vaihtuvuus on todella pientä, sillä työntekijät ovat paikallis­ ta väkeä, pääasiassa Kalajoel­ ta ja Alavieskasta, HR-Ikkunat Ruhkala Oy:n nykyiset yrittä­ jät kiittävät. – Tuotantoprosessimme on erittäin joustava. Teemme se­ kä puualumiini-ikkunoita et­ tä puuikkunoita. HR-Ikkunoi­ ta valmistetaan perusmitoilla, talosuunnittelun edellyttämil­ lä erikoismitoilla ja ikkunare­ monttien vaatimilla asiakasmi­ toilla, Kari Ruhkala luettelee. – Suuri osa tuotannostam­ me on mittatilaustyötä taloteh­ taiden, hirsitaloteollisuuden ja rakennusliikkeiden mittojen mu­ kaan. Meiltä saa ikkunoita myös todella yksilöllisiin tarpeisiin, esimerkiksi vanhojen talojen ik­ kunoiden uusimiseen. Se onnis­ tuu hyvin mittaus- ja asennus­

palvelumme avulla, hän kertaa. – Meillä on pitkäaikaiset, luo­ tettavat yhteistyökumppanit lä­ hialueelta. HR-Ikkunoita myy­ vät useat ketjut ja kauppiaat ko­ ko maassa, Ari Ruhkala lisää. HR-Ikkunat Ruhkala Oy on Kari Ruhkalan mukaan merkit­ tävä työllistäjä. Oman noin 25 työntekijän lisäksi välilliset vai­ kutukset tuntuvat myös metsä­ talouden puolella. Opiskelioi­ ta on kesätöissä säännöllisesti .

Pikkunassikasta lähtien mukana

– Itsellekin tämä ala on tut­ tua lapsesta alkaen. Poikasena kävimme aina keväällä Tyngän Myllyllä sahaamassa tukeista lautaa tuotantoa varten. Välil­ lä tehtiin myös ovia ja kokeil­ tiinpa talotehtaankin toimintaa, Ari Ruhkala kertoo. – Puusepänteollisuus ja var­ sinkin tähän ikkunoiden ja ovi­ en valmistus on ollut elämän­ sisältömme pikkunassikasta al­ kaen, niin että on vaikea kuvi­ tella miten muuten olisi voinut elää. Perheen asiat ovat tieten­ kin elämän kohokohtia, lasten syntymät ja muut perheen ta­ pahtumat, mutta yrityksemme on ollut se työn arki, johon on voinut itsekin elämäänsä raken­ taa. Toiminnan ohjaamisessa ja uusissa projekteissa on riittänyt työtä, Kari Ruhkala naurahtaa. – Verenperintöähän tämä yrit­ täjyys taitaa olla. Yrittäjän am­ matti on haasteellista. Mutta kun silloin tällöin onnistuu tekemään oikeita ratkaisuja, siitä voi tun­ tea ylpeyttä, tuumaa Ari Ruhka­ la. – Mutta ilman hyvää henki­ lökuntaa hommista ei tulisi mi­ tään, henkilökunta on kaiken a ja o, serkukset painottavat. PENTTI KIVIRANTA

Stailataan ennen myyntiä Kiinteistövälitys Alku stailaa myyjän niin halutessa asunnon ostajalle kiinnostavammaksi kohteeksi. Alkun yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Anne Keinänen tietää kokemuksesta, että edustavilla valokuvilla on nykyaikasessa sähköisen viestinnän maailmassa asuntomyynnissä ratkaiseva sija.

Myös myyntinäytöissä on suuri merkitys, miltä asunto os­ tajakanditaatin silmissä näyttää. – Tärkeintä on tuoda esille kodikas tunnelma. Myytävistä asunnoista ei koskaan saa stai­ lata kliinisen näköisiä. Koti­ aan myyvien asukkaiden hen­ kilökohtainen tyyli, harrastuk­ set saavat ja tarinat saavat ja nii­ den tuleekin näkyä. On tärke­ ää, että asunto näyttää aidolta, oikeiden ihmisten kodilta, An­ ne Keinänen kuvailee stailauk­ sen ideaa.

– Ostajat saavat kodikkaasta tunnelmasta kiintymäkohdan. Vaikka kodin uusien asukkai­ den henkilökohtainen tyyli olisi­ kin ihan erilainen, välittyy ko­ dikkaasta stailauksesta hyvä tun­ nelma, joka kantaa ostopäätök­ seen, hän tietää. Kiinteistövälitys Alkun myyntistailauskuvauksiin osal­ listuu oma työryhmä. Anne Kei­ näsen lisäksi stailaukseen ja ku­ vaamiseen osallistuu puolen­ kymmentä asiantuntijaa. Asunnon myyjä voi myös olla mukana auttamassa työryhmää ja seuraamassa, kuinka oma ko­ ti muovautuu kuvausasuunsa. – Stailatessa on aina hyvä, et­ tä useampi silmäpari näkee kai­ ken. Yhdessä keksimme parhaat stailausideat ja ratkaisut, Anne Keinänen kertoo. Tiimi järjes­ telee asunnon sisustuselemen­ tit kauniisti ja siirtää pois net­ tisivulla julkaistavasta kuvasta sellaiset esineet, joiden ei tar­ vitse näkyä kuvissa. Asukas siir­ tää osan henkilökohtaisimmis­ ta tavaroistaan säilytyslaatikois­

sa varastoon, pois kuvausten ja tulevien asuntonäyttöjen tieltä.

Pintaremonttikin voi kannattaa

Kiinteistövälittäjä Anne Kei­ nenen kehoittaa asiakkaitaan tar­ vittaessa tekemään myytävään asuntoon pientä pintaremont­ tia, sillä se voi nostaa asunnon myyntiarvoa merkittävästi. – Kaksi pohjaratkaisultaan täysin identtistä asuntoa vaik­ kapa samassa kerrostalorapus­ sa voivat olla erota myyntiar­ voltaan toisistaan hurjasti esi­ merkiksi sisäpintamateriaalien ja asunnon kunnon perusteella, Keinänen havainnollistaa. – Jos elämisen merkit näky­ vät esimerkiksi lemmikkien tai pikkulasten jäljiltä asunnon pin­ tamateriaaleissa, myyjän on vii­ sasta panostaa asunnon kunnos­ tamiseen. Asunnot, jotka ovat sellaisinaan muuttovalmiita, käyvät kaupaksi paljon nope­ ammin ja paremmalla arvolla kuin ”remontoijan unelmat”.

Kiinteistövälitys Alkun stailausryhmä asettelee oululaisen omakotitalon sisustuselementtejä kauniisti myynti-ilmoituskuvaan.

Moni remontti-intoinenkin asunnonostaja hankkii nykyisin mieluimmin kohteen, jota voi muokata oman maun mukaisek­ si vähitellen, vaikka huone ker­ rallaan vuosien varrella. Niinpä lähtötilanteen pitäisi Keinäsen mukaan olla riittävän miellyt­ tävä, vaikka sisustusta suunni­ teltaisiinkin myöhemmin muu­

tettavaksi. – Siisteys on tietysti myös tär­ keää. Nuhjuinen tunnelma voisi pilata ominaisuuksiltaan muuten hyvän asunnon myynnin, Kei­ nänen havainnollistaa. – Mikäli kodin alkuperäiset pintamateriaalit kuitenkin ovat vielä hyvässä kunnossa, niitä ei tietenkään turhaan vaihdeta. Ko­

din tunnelmaa voi tarvittaessa ajanmukaistaa sisustuksella pie­ ninkin keinoin. – Isompaa re­ monttia kuten pohjaratkaisu­ muutoksia tai muuta sellaista myytikohteeseen on harvoin syytä tehdä. On parempi antaa uuden asukkaan päättää isom­ mista muutoksista, Anne Kei­ nänen toteaa.


58 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

ALANSA O

YRITYSPALVEL


RAKSA 3/2017• OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 59

OSAAJAT

LUHAKEMISTO RPJM OY RAKENTAMINEN • PALOTEKNIIKKA • KUNNOSSAPITO • SIIVOUSPALVELUT

✔ sisustusremontit ✔ pesuhuone- ja saunaremontit

✔ vesikatot ✔ ulkovuoret ✔ aidat

www.rpjm.fi jani.niiranen@rpjm.fi

Jani Niiranen puh. 040-7606596

Tervetuloa tutustumaan puutarhallemme Särkijärvelle

Tuotteita ajoneuvo- ja koneenrakennusteollisuudelle

AUTOILIJA!

LAADUKKAAT, 3D-SUUNNITELLUT, ROBOTTIHITSATUT SORALAVAT Pyydä tarjous meiltä tai omalta päällirakentajaltasi.

Valmistamme autojen ja perävaunujen soralavoja sekä vaihtolavoja ja roskalavoja. Hitsaus- ja Rakennustyö Aho Oy Yrittäjäntie 43 03600 Karkkila p. 09 224 2470 p. 040 718 9703 / Pekka Seppä

A I OM HT LE

SU

Täydellinen tuotantoketju.

www.aholaser.com

UN

NI

TE

LM

ISS

A?


60 • RAKSA 3/2017 • OULUN RAKENTAJAMESSUSANOMAT a

ous ja voit

Pyydä tarj

AINOENNTTI! ILM TOREM

KAT o laaturemontti.fi Kats

Nyt se vuotaa, emäntä huokaa Korjaa katto ennen kuin kosteus pääsee rakenteisiin! • • • •

Katto 2 päivässä Tehokas ja laadukas asennuskonsepti Vesivekin kestävät kattovarusteet Tuotteet omalta tehtaalta, ilman välikäsiä

SOITA

08 2377 9501 Oulun yksikkö

Paikalliset pojat!

www.laaturemontti.fi

AMMATTILAINEN KATOLLESI

OULU

ROVANIEMI

Laakeritie 18

Ahjotie 3

90620 Oulu

96320 Rovaniemi

P. (08) 570 2000

P. (016) 4255 100

F. (08) 570 2010

F. (016) 4255 110

KATMAN.FI

Oulun RakentajaMessuSanomat 2017  
Oulun RakentajaMessuSanomat 2017