Page 12

PROFFSMASKINER Alf G Nyberg, Affärsjurist

Uppsägning

Alf G Nyberg, Affärsjurist

Ett företag har sagt upp en arbetstagare åberopande dels att arbetstagaren under arbetstid och på arbetsgivarens bekostnad har ringt ett stort antal Konkludent anställning privatsamtal och dels att arbetstagaren vid ett tillfälle har lämnat arbetsplatsen trots att hennes Ettansökan anställningsavtal kan träffas såväl skriftlig som muntligt elom ledighet avslagit.

ler konkludent. Med konkludent handlande avses att parterna genom sitt uppträdande skapar ett anställningsavtal. Om tex AD konstaterar att saklig grund för uppsägning en arbetssökande kan visa att han eller hon med fog har upphar Under en anställningstid av fem månader fattat sig som anställd, har ett konkludent anställningsavtal har arbetstagaren ringt privata telefonsamtal uppkommit. Det räcker alltså inte att någon påstår att han/ omfattande 22 timmars samtalstid. hon tror att ett anställningsförhållande har uppkommit. Det måste finnas fog för tron dvs. någon omständighet som objekhar arbetstagaren, somföreligger. hade ettDet är den tivtHärigenom talar för att anställningsförhållandet telefonservicearbete, inte utfört arbetet under som påstår att ett anställningsavtal har uppkommit som ska angiven bevisa att så tid. är fallet, dvs att arbetsgivaren har uppträtt så att den arbetssökande med fog har uppfattat sigarbetssom anställd. Dessutom har arbetstagaren orsakat

givaren höga kostnader för samtalen. Vid ett tillfälle har arbetstagaren ansökt om Ett exempel A ledighet hade sökt under arbete hos företaget A hade varit på anen del av enEAB. arbetsdag.

NYHET!

Saklig grund för uppsägning har således förelegat. Det är viktigt att notera att arbetstagarbegreppet Det är arbetsgivaren som skall se till att är tvingande tillden arbetstagarens förmån. Även om anställde är medveten omarbetsgivare att arbets-och uppdragstagare har kommit överens omkonsekvenser att en anställning/ett anställtagaren gör fel och vilka ningsavtal inte ska föreligga kan det i efterhand (och ytterst detta kan få. av Det domstol) prövas om ett konkludent har är också arbetsgivaren som anställningsavtal i efterhand skapats genom parternas agerande. ska kunna bevisa att arbetsgivaren har medvetandegjort arbetstagaren. För att klara av detta bör arbetsgivaren använda sig av någon form av skriftlig AD dom nr 13/06

Den nya Festool sänksågen TS 55 R

Lärlingsgatan 40 904 22 Umeå Tel: 090-137 157 Fax: 090-710 175 Måndag - Fredag 8.00 - 17.00 www.planomaskin.se 12

ställningsintervju och i det sammanhanget hade - förutom frågor om jobbet – också frågor ledighetsansökan, om flyttning och familjens Då arbetsgivaren avslagit inställning till detta diskuterats. En senare hade A och har arbetstagaren ändå lämnattidsitt arbete. EAB:s företrädare pratats vid per telefon. I detta sammanhang AD anser att arbetsgivaren har bevisat hade EAB:s företrädare bl.a frågat hur A stavade sitt namn. allvarlig misskötsel i form av otillåtna privatDetta för de visitkort som företaget skulle trycka upp. A hann samtal och arbetsvägran. därefter säga upp sin anställning, innan han fick besked från Domstolen markerar att arbetstagaren måste EAB att det inte kunde bli tal om anställning hos EAB. I dohakom förstått att hennes beteende var men domstolen fram till att ett anställningsavtal slutits oacceptabelt –medvetenhetoch inneburit genom konkludent handlande. Arbetstagaren hade med fog skada för arbetsgivaren. (arbetsgivarens agerande) uppfattat saken så att anställningsavtal slutits.

Juristkonsult i norr KB Umeå www.juristkonsult.se

FÖRETAGSNYTT - UMEÅ | ÅRGÅNG 2012 | NUMMER 4

Företagsnytt 2012 - Nummer 4  
Företagsnytt 2012 - Nummer 4  

foretagsnytt, umea,

Advertisement