Page 1

CÔNG TY TNHH NEXTG NEXTG COMPANY LIMITED Số: NEXTG/HĐNS/02/05/2012 No

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence-Freedom-Happiness ----------o0o----------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LABOUR CONTRACT Chúng tôi, một bên là: We are, from one side, Ông/Bà : BÙI VIỆT HƯNG Quốc tịch: Việt Nam Mr/Mrs : Nationality Chức vụ : Giám đốc Position : Director Đại diện cho : Công ty TNHH NEXTG On behalf of : NetxG Company Limited Địa chỉ : Lô A 6- BT 2, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà nội Address : A6- BT2, My Đinh II, Tu Liem Dist, Ha noi Điện thoại : +84 37930925 Telephone :

Và một bên là : And, from the other, Ông : NGUYỄN KỲ THANH Mr/Mrs

Sinh ngày

: 20/04/1988

Quốc tịch: Việt Nam Nationality

tại:

Date of birth (dd/mm/yyyy); Nghề nghiệp : Developer .Profession

Ninh Thuận

place of birth

Địa chỉ thường trú: :Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Residential address:

Số CMND/Hộ chiếu: 264281940 Cấp ngày: 29/12/2003 ID card/Passport number

issued on

tại: Ninh Thuận

at

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau đây: Agree to sign this labour contract and promise to satisfy the following provisions Điều 1: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG Article 1: TERM AND JOB OF THE LABOUR CONTRACT

- Loại hợp đồng lao động:

4 năm

Type of labour contract

- Từ ngày 02 tháng 05 năm 2012 đến hết ngày 02 tháng 05 năm 2016 From (dd/mm/yyyy)

until (dd/m/yyyy)

- Thử việc từ ngày tháng năm đến hết ngày tháng năm With probation period from (dd/mm/yyyy) until (dd/mm/yyyy) - Địa điểm làm việc/At work site: Hồ Chí Minh - Chức danh chuyên môn/Professional title: Developer - Chức vụ (nếu có)/Position (if any): Developer - Công việc phải làm/Work to be carried out: ○ Develop NextG Project Server . ○ Join other projects as assignment.

Điều 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Article 2: JOB REGIME

- Thời giờ làm việc/Working time: 8 giờ/ ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu/ 8h per from Monday to


Friday. - Được

cấp

phát

những

dụng

cụ

làm

việc

gồm/Equipments to be provided:

……………………………. Điều 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Article 3: OBLIGATIONS AND BENEFITS OF THE EMPLOYEE 3.1. Quyền lợi/Benefit: Phương tiện đi lại làm việc/Means of transport: Tự túc/Self equip Mức lương chính hoặc tiền công/Basic salary or wages: 8.000.000vnđ

-

Mức lương tham gia đóng BHXH/ salary for calculating mandatory insurance fee 2.300.000vnđ Hình thức trả lương/Mode of payment: Chuyển khoản/Transfer to bank account Phụ cấp gồm/Allowance including: ■ Phụ cấp kỹ năng/Skill Allowance: Được trả lương vào các ngày/To be paid on: Ngày mùng 05 của tháng tiếp theo /5th next monthly / Tiền thưởng/Bonus: Dựa trên chất lượng công việc/Base on monthly performance. Chế độ nâng lương/Promotion: Xem xét hàng năm/Reviewed after each 12 months. Được trang bị bảo hộ lao động gồm/Labour protection equipments to be provided as required by the work, including: Theo quy định của Công ty/As company's regulation.

-

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, nghỉ phép năm, lễ tết,…/Full paid holidays (weekend, annual leave, public holiday, etc.): Được nghỉ vào thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần, nghỉ phép và các ngày lễ tết theo quy định hiện hành/On Saturday, Sunday; annual leave and public holiday as current regulations. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế/Social insurance and health insurance: Theo quy định/As labour code. Chế độ đào tạo/Professional training, fellowship: Theo quy định của công ty/As company's regulation. Những thoả thuận khác/Other agreements: Được nhận thêm tháng lương thứ 13( 8.000.000 vnđ) Được nhận 1.25 % cổ phần sau 4 năm làm việc 3.2. Nghĩa vụ/Obligations: Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động/To fulfill the job described in this labour contract. Chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động/Respect work order, safety and health rules and other internal regulation of company. Bồi thường vi phạm vật chất/Violation and property compensation: Theo quy định của công ty/As company's regulation. Điều 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Article 4: OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE EMPLOYER 4.1. Nghĩa vụ/Obligations:

-

Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng này/To assure job for the Employee and fully fulfill all committed provisions in the labour contract . Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động/To fully and duly pay the Employee all remuneration and other benefits as committed in the labour contract. 4.2. Quyền hạn/Rights:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc trong hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)/Direct the Employee to fulfill job described in the contract (arrange, appoint the Employee to temporary job, suspend his job).

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật lao động và nội quy của Công ty/Postpone, terminate the labour contract and apply discipline measures according to labour Laws and regulations, and company’s regulation. Điều 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Article 5: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Những vấn đề về lao động không được ghi trong hợp đồng thì áp dụng các quy định trong Nội quy công ty, nếu Nội quy không quy định thì áp dụng các quy định của pháp luật


liên quan đến lao động/Labour matters not mentioned in the labour contract are to be applied according to collective labour agreement, in case not having collective labour agreement these can be applied to labour law provision. Hợp đồng lao động này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi

bên giữ một (01) bản và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 05 năm 2012.Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của bản phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như nội dung của bản hợp đồng lao động này/This labour contract is made in two (02) coppies, one (01) copy shall be kept by the Employer and the other by the Employee, and shall be in force from (02/05/ 2012). When signing, content of labour contract annex has the same value as the content of labour contract. Điều 6: ĐIỀU KHOẢN KHÔNG CẠNH TRANH

The Employee is engaged in the business of software development relating to financial services for the client in Switzerland - Suisse Techpartners (the Client). The Employee shall protect and act in the best interest of the Client and shall not work for any other person/company/party in connection with developing similar software as developed and/or to be developed by the Client, which is the subject matter of this Contract. The Employee shall not engage in business directly or indirectly in competition with the Client during the term of this Contract and within one (1) year after termination of this Contract. Hợp đồng này làm tại Hà nội ngày 02 tháng 05 năm 2012 Signed at

date (dd/mm/yyyy)

NGƯỜI LAO ĐỘNG/EMPLOYEE (Ký, ghi rõ họ tên/Sign, full name)

NGUYỄN KỲ THANH

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG/EMPLOYER (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên/Sign, stamp, full name)

BÙI VIỆT HƯNG

pdf  

- Địa điểm làm việc/ At work site: Hồ Chí Minh - Chức danh chuyên môn/ Professional title: Developer - Chức vụ (nếu có)/ Position (if any):...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you