Page 1

Fumagri OPP

Side 1 av 10

SIKKERHETSDATABLAD Fumagri OPP Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato

29.10.2013 05.11.2013

1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Fumagri OPP

1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Produktgruppe Kjemikaliets bruksområde Bruk det frarådes mot

Biocid. Produkttype 3 og 4. Røykgenerator for desinfeksjon av luft og flater i næringsmiddellokaler. Brukes adskilt fra mennesker, dyr og mat.

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn Postadresse Postnr. Poststed Land Telefon E-post Hjemmeside Org. nr.

Lavendel Hygiene As Engebretsvei 3 N-0275 Oslo Norge 22 06 06 00 post@lavendelhygiene.no http://www.lavendelhygiene.no 993 290 106

1.4. Nødtelefon Nødtelefon

Giftinformasjonen:22 59 13 00

Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Stoffets/blandingens farlige egenskaper Tilleggsinformasjon om klassifisering

Xi; R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. Se utfyllende opplysninger (seksjon 16).

2.2. Etikettinformasjon Faresymbol

R-setninger S-setninger

R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. S23 Unngå innånding av røyk. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37 Bruk egnede vernehansker.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013


Fumagri OPP

Side 2 av 10 Innhold: Bifenyl-2-ol: 200 g/kg

2.3 Andre farer PBT / vPvB Fysiokjemiske effekter Helseeffekt Miljøeffekt Andre farer

PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Pulveret kan forsterke forbrenning ved brann. Kjemikaliet avgir meget giftige gasser under bruk og all innånding av røyk må unngås. Risiko for lokal akutt nedbrytning av akvatiske fauna hvis pulveret spres i vannsystemer. Risiko for fytotoksisitet ved behandling av grønne planter.

Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Bifenyl-2-ol

Ammoniumnitrat

Kolonneforklaring

FH/FB/FM

Komponentkommentarer

Identifikasjon CAS-nr.: 90-43-7 EC-nr.: 201-993-5 Indeksnr.: 604-020-00-6

Klassifisering Innhold Xi; R36/37/38 10 - 20 % N; R50 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 CAS-nr.: 6484-52-2 O; R8 20 % EC-nr.: 229-347-8 Xi; R36 Ox. Sol. 3;H272 Eye Irrit. 2;H319 CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger.

Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Nødtelefon: se seksjon 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Den skadde flyttes straks fra eksponeringskilden. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Brannskadet hud skylles med rikelig kaldt vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Vask tilsølt tøy før det brukes. Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege.

4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger

Innånding av støv irriterer luftveiene og kan gi hoste og pustevansker. Innånding av høye konsentrasjoner av røyk gir irritasjon i luftveiene, hoste, pustevansker, hjertearytmi, kvalme og svimmelhet. Kjemikaliet irriterer huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Kjemikaliet kan forårsake brannskader.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013


Fumagri OPP

Side 3 av 10 Forårsaker irritasjon ved øyekontakt og kan medføre tåreflod, svie og rødhet. Kjemikaliet kan irritere mage/tarm og kan forårsake smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diare.

4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon

Symptomatisk behandling.

Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler

Vannspray, -tåke eller -dis. Pulver. Skum med organiske emulgatorer eller stabilisatorer. Sand.

5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter

Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Brannfremmende (avgir oksygen). Kan danne giftige gasser ved forbrenning. Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Nitrogenoksider (NOx). Karbonmonoksid (CO). Oksygen. Ammoniakk. Hydrogencyanid (HCN).

5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved håndtering av pulver. Unngå innånding av støv/pulver og innånding av røyk under bruk. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring

Spill samles opp mekanisk. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13).

6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger

Se også seksjon 8 og 13.

Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering

Les og følg produsentens anvisninger. Sett beholderen på varmebestandig underlag. Ikke sett beholderen på plast, tepper eller linoleum eller i nærheten av brennbart materiale (minimum avstand på 1,5 m). Må ikke brukes i ekstremt støvete rom eller i nærheten av brennbare damper. Steng alle utganger, skru av ventilasjon og skru av røykvarslere. Forlat rommet før rommet fylles av røyk. Sett opp skilt ved innganger og hindre tilgang til lokalene under behandling. Hvis røyken er synlig fra utsiden, advar naboer for å unngå redsel og alarmering.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013


Fumagri OPP

Side 4 av 10 Sørg for at glasset har tid til å kjøle seg ned etter bruk. Vask hendene etter håndtering av kjemikaliet. Unngå innånding av støv og røyk og kontakt med hud og øyne. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8.

Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett. Vask tilsølte klær før de brukes.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Forhold som skal unngås

Oppbevares i originalemballasjen. Lagres tørt og kjølig på et godt ventilert sted. Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer. Beskyttes mot fuktighet.

Betingelser for sikker oppbevaring Råd angående samlagring Lagringstemperatur

Lagres adskilt fra: Brannfarlig/brennbart stoff. Oppbevares adskilt fra næringsmidler. Verdi: 15-25 °C

7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder

Se seksjon 1.2.

Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Sjenerende støv, respirabelt støv

Identifikasjon

Verdi 8 t.: 5 mg/m³

Norm år 2010

8 t.: 10 mg/m³

2010

CAS-nr.: 7664-41-7 EC-nr.: 231-635-3 Indeksnr.: 007-001-00-5 Synonymer: Ammoniakk

8 t.: 15 ppm 8 t.: 11 mg/m3 15 min.: 50 ppm 15 min.: 36 mg/m3

2013

CAS-nr.: 10102-44-0 EC-nr.: 233-272-6 Indeksnr.: 007-002-00-0 Synonymer: Nitrogendioksid CAS-nr.: 10102-43-9 EC-nr.: 233-271-0

8 t.: 0,6 ppm 8 t.: 1,1 mg/m3

2011

8 t.: 25 ppm 8 t.: 30 mg/m3

2007

Sjenerende støv, totalstøv Gasser som utvikles under behandling: Ammoniakk, vannfri

Nitrogendioksid

Nitrogenoksid

Hydrogencyanid

Annen informasjon om grenseverdier

CAS-nr.: 74-90-8 15 min.: 5 2011 EC-nr.: 200-821-6 15 min.: 5 mg/m3 Indeksnr.: 006-006-00-X Synonymer: Hydrogencyanid Grenseverdiene for sjenerende støv gjelder for kjemikaliet i pulverform. Hydrogencyanid har anmerkningene: H = Hudopptak. T = Takverdi.

DNEL / PNEC Testmetode

Innhold

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013


Fumagri OPP DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Side 5 av 10 Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Innånding Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Kritisk komponent: CAS 6484-52-2 Verdi: 11,1 mg/m3 Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Dermal Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Kritisk komponent: CAS 6484-52-2 Verdi: 12,8 mg/kg/dag Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Oral Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Kritisk komponent: CAS 6484-52-2 Verdi: 12,8 mg/kg/dag Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Innånding Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Kritisk komponent: CAS 6484-52-2 Verdi: 37,6 mg/m3 Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Dermal Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Kritisk komponent: CAS 6484-52-2 Verdi: 21,3 mg/kg/dag

8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Røykbehandling med dette kjemikaliet skal utføres i tomme lokaler. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak.

Forholdsregler for å hindre eksponering Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Luft rommet i minst en time etter behandling. Ved behandling i lukkede rom som ikke kan luftes, sjekk ammoniakk nivået i rommet etter behandling med en DRAEGER pumpe.

Åndedrettsvern Åndedrettsvern

Referanser til relevante standarder

Bruk åndedrettsvern ved støvutvikling. Støvfilter P2 (for fint støv). Hvis det er absolutt nødvendig å entre røykfylte rom (maks. 1 minutt), bruk helmaske med ABEK filter (klasse 2) og P filter (klasse 3). NS-EN 141.

Håndvern Håndvern Egnede hansker Gjennomtrengningstid Ytterligere håndbeskyttelsestiltak

Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Varmebestandige hansker kan være nødvendig for fjerning av kjemikaliet etter behandling. Ved håndtering av pulveret, bruk hansker av PVC. Ikke relevant, siden kjemikaliet er et fast stoff. Skift hansker ofte.

Øye- / ansiktsvern Øyevern Referanser til relevante standarder

Bruk støvtette vernebriller dersom det er fare for kontakt med øynene. NS-EN 166.

Hudvern Annet hudvern enn håndvern

Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

Passende miljømessig eksponeringskontroll Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013


Fumagri OPP Begrensing av miljøeksponering

Side 6 av 10 Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Se også seksjon 12.

Annen informasjon Annen informasjon

Nøddusj og øyedusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Farge Lukt Kommentarer, Luktgrense pH (handelsvare) Kommentarer, pH (handelsvare) Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Kommentarer, Eksplosjonsgrense Damptrykk Kommentarer, Damptrykk Kommentarer, Damptetthet Kommentarer, Relativ tetthet Løselighet i vann Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Selvantennelighet Kommentarer, Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper

Fint pulver Lett skimrende. Irriterende. Ikke kjent. Verdi: 6,3 ± 0,2 (i 1 % vannløsning). Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke relevant. Ikke brannfarlig (EEC A10) Ikke kjent. Verdi: 0,007 mbar Test temperatur: 20 °C 1 mBar ved 100°C. Verdiene gjelder for Bifenyl-2-ol. Ikke kjent. 0,71 - 0,87 g/ml 0,52 - 0,70 g/ml Delvis løselig Verdi: 3,18 Gjelder for Bifenyl-2-ol. Verdi: 246 °C Testmetode: EEC A16 Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke eksplosiv (EEC A14) Ikke oksiderende (EEC A17)

9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper

Røyktetthet: 650 kg/m2 Klasse for støveksplosjon: St1

Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Reaktivitet

Eksoterm reaksjon med røykdannelse.

10.2. Kjemisk stabilitet Stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner

Ingen under normale forhold. Oppstår ved kontakt med materialer som skal unngås (seksjon 10.5) og ved ulempelige forhold (seksjon 10.4).

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013


Fumagri OPP

Side 7 av 10

10.4. Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Beskyttes mot fuktighet.

10.5. Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås

Brannfarlig/brennbart stoff.

10.6 Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter

Røykbehandling avgir: Nitrogenoksider. Nitrogendioksid. Karbonmonoksid (CO). Oksygen. Ammoniakk (NH3). Hydrogencyanid (HCN). Se også seksjon 5.2.

Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologisk informasjon LD50 oral

LD50 oral

LD50 dermal

LD50 dermal

LC50 innånding

Verdi: 2950 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Ammoniumnitrat (CAS 6484-52-2) Verdi: 2980 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Bifenyl-2-ol (CAS 90-43-7) Verdi: < 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Ammoniumnitrat (CAS 6484-52-2) Verdi: > 2000 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Bifenyl-2-ol (CAS 90-43-7) Verdi: > 88,8 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Ammoniumnitrat (CAS 6484-52-2)

Potensielle akutte effekter Innånding

Hudkontakt Øyekontakt Svelging Irritasjon Etsende

Innånding av støv irriterer luftveier og lunger og kan gi hoste og pustevansker. Innånding av høye konsentrasjoner av røyk gir irritasjon i luftveiene, hoste, pustevansker, hjertearytmi, kvalme og svimmelhet. Symptomer som rødhet og kløe i huden kan forekomme. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. Kjemikaliet kan irritere mage/tarm og kan forårsake smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diare. Irriterer luftveiene. Irriterer huden. Irriterer øynene. Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.

Forsinket / Repeterende Innånding

Allergi

Hyppig innånding av støv over lengre tid øker risikoen for å utvikle lungesykdommer. Gjentatt eller langvarig eksponering kan føre til lungeemfysem. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Reproduksjonsskader

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013


Fumagri OPP

Side 8 av 10

Seksjon 12: Miljøopplysninger 12.1. Toksisitet Akutt akvatisk, fisk. Kommentar

Akutt akvatisk, alge. Kommentar

Akutt akvatisk, Daphnia, Kommentar Økotoksisitet

LC0 (Brachydanio rerio, 96 timer): 2,3 mg/l (Bifenyl-2-ol, CAS 90-43-7) LC100 (Brachydanio rerio, 96 timer): 9 mg/l (Bifenyl-2-ol, CAS 90-43-7) LC50 (Fisk, 48 timer): > 74-102 mg/l (Ammoniumnitrat, CAS 6484-52-2) IC50 (Desmodesmus subspicatus, 72 timer): 0,85 mg/l (Bifenyl-1-ol, CAS 9043-7) EC50 (Alge): 83 mg/l (Ammoniumnitrat, CAS 6484-52-2) EC50 (Daphnia magna, 24 timer): 1,5 mg/l (Bifenyl-2-ol, CAS 90-43-7) EC50 (Daphnia magna, 48 timer): 555 mg/l (Ammoniumnitrat, CAS 6484-522) Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Kjemikaliet inneholder et stoff som er meget giftig for vannorganismer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet Nedbrytning i kloakkrenseanlegg Persistens og nedbrytbarhet

Verdi: > 75 % Testmetode: Closed bottle method (Bifenyl-2-ol, CAS 90-43-7) Fullstendig eliminert etter 2 døgn (Bifenyl-2-ol, CAS 90-43-7) Produktet forventes å være langsomt bionedbrytbart.

12.3. Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Kommentar, BCF

Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer. LogPow: 3,18. (Bifenyl-2-ol, CAS 90-43-7) Verdi: 70-100 Testmetode: QSAR (Bifenyl-2-ol, CAS 90-43-7)

12.4. Mobilitet i jord Mobilitet

Delvis løselig i vann.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering PBT vurderingsresultat vPvB vurderingsresultat

PBT-vurdering ikke utført. vPvB-vurdering ikke utført.

12.6. Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon

Risiko for lokal akutt nedbrytning av akvatiske fauna hvis pulveret spres i vannsystemer. Risiko for fytotoksisitet ved behandling av grønne planter.

Seksjon 13: Fjerning av avfall 13.1. Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL

NORSAS

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja Nei EAL: 06 13 01 uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider EAL: 15 01 04 emballasje av metall 7111 Bekjempningsmidler uten kvikksølv

Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1. UN-nummer ADR

1479

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013


Fumagri OPP RID IMDG ICAO/IATA

Side 9 av 10 1479 1479 1479

14.2. UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA

OKSIDERENDE FAST STOFF, N.O.S. (Ammoniumnitrat) OKSIDERENDE FAST STOFF, N.O.S. (Ammoniumnitrat) OXIDIZING SOLID, N.O.S. (Ammonium nitrate) OXIDIZING SOLID, N.O.S. (Ammonium nitrate)

14.3. Transport fareklasse ADR Farenr. RID IMDG ICAO/IATA

5.1 50 5.1 5.1 5.1

14.4. Emballasjegruppe ADR RID IMDG ICAO/IATA

III III III III

14.5. Miljøfarer Marin forurensning

Nei

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker EmS Spesielle forholdsregler

F-A, S-F ADR: Tunnelrestriksjonskode: (E) Sendes som begrensede mengder: Inneremballasje: 5 kg Emballasje: 30 kg (brutto)

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Forurensning kategori

Ikke relevant.

Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter 15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter)

FOR 2002-07-16-1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. Stoff listet i seksjon 3 er sjekket mot Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave. FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler med siste endringer 20. juni 2006. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012. FOR 2003-12-18 nr 1848: Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) med endringsforskrifter.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført

Nei

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013


Fumagri OPP

Side 10 av 10

Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3).

Brukte forkortelser og akronymer

Utfyllende opplysninger Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R36 Irriterer øynene. H400 Meget giftig for liv i vann. H272 Kan forsterke brann; oksiderende. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European Waste Code) PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal respons IC50: Konsentrasjonen av et stoff som hemmer den biologiske eller biokjemiske funksjonen hos 50% av polulasjonen. BCF: BioConcentration Factor. Biokonsentrasjonsfaktor. ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail ICAO: The International Civil Aviation Organisation IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code IATA: The International Air Transport Association Kjemikaliet er ikke klassifisert som oksiderende på grunnlag av opplysninger gitt av produsent. Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 01.01.2013 Versjon: 2. Seksjoner endret: 1, 16. Endret produktnavn. Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Lavendel Hygiene As Teknologisk Institutt as v/ Tonje D. Rongved

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 05.11.2013

Fumagri OPP  
Fumagri OPP  
Advertisement