Page 1

ELE+EL SVERIGETNDISKA & L FANTIlANPE VANILJBURKAR P8 GODISPESAR? LAKRITSPOJKAR NEGRAUNGA OCEANSAI'ILADE FiJRATT DISKUTERA DEBATTO'RER

TUNGAFRfGORSOHDISKRIIIIFLI NGPAKET,OCH NERANDE 86R BOJKOTTA OIiISAIIERNA TUNNBRdD,!]ED RUNTBORDET SATT SONYAFRENUSA- ETT

LANDDARALLA !]SNGKULTURELLT I ALLT OLIKA FOLKGRUPPER HAR HiJGRE UTSTRACKNING BiiRJATKRAVAEN SANERINGAV - DETKANGALLA SAI\lHi{LLET SKOLBOCKER, GODISFdRPACKNINGAR, FOTBOLLSDRAKTER OCHIIYCKET ANNAT.

llneleBe?r, -slolet eller Ulcfe

Bcn's ris

Ar Ben en butler eller en ber0mdamerikanskTV-kock? ,UncleBenvar€nrisodlare I jan a vi 9 0 0 ' Ho u s ion, US Aibar , talet,somvile oda baitrer s :inalLa andra.Hanodadem ndrekvantiteter ochfinarckvaltet.Fdre_ menmediijmnar€ ta g e t hdr detas a omB e no c hty c k i ea ttl ra ns k ue v a rae n finsvmboU nce Amerika ochAtukaochijveralltvetmanalt Europa, BenArkandihelaviirlden, i Asl €n, d: U ncl e d e l i te tv e k s a mma k v a i te t. Ka n s k i e i f h a nb or gar f ar hog pi Mastet Food tntveade lakansson Ben'srisarsv6rtait Atamedpinnar. Regina historaat sann asannahka attdennanAgal j a z z m u s k e r's"l e,anta tatnE i varc 'N i j r jagv ar lit ent r o d d € i a g a tth a n v a re n

4rrrri.rft f'.tber

Hardalakritskulormedkv;vandepulverinnehall Bildentycks portretteraen illamrendemexikan 'Somlurk lrarjagsvertatt dentI eramiem€ddenddr . (enal,ioiskare mannen

€F\

z'yi-

.iF= Ataartaora,carn$er u? r'itrgtsDaatdef

G r' a.aeal P a rna(rs{t,. Chec$c

vildsint kinesprydersylt- och saftmedel f 5r italienskahemmafiLrar? , K lnes enp6bi l d e n v a l d e s a tts y m b o l i s e ra produktenel tersom Diskriminerande t h" rr.o ta < ra l ofe. Lra a a"naJ' ora, glordesldr D eL ,e nira ngen kockar. Forpackn Arm,ster ea klneserna Titstetr siuttiofeirar sedan..HenFtisk, @


E N KOIIIIIS S I O N T I LLS AT T A V DEN AIIERI K A NS K A RE GE R IN G E N H A R NYL IG E N LA I lNA T IF R B N SI G EN KILO I ] E T E RLE N G L IS T A B iJ R RE NS A S F R S N PA AL L T SO I , 4 R A SDISKRI ! I I NE RA NDE S PR R K O CH SCHA B LO NB I LDE RA V O L IK A F O LKGRUP P E R.I S V E R IG E H A R V I SAN ER A TS A ! lHA LLE T P E A N DRAOII RE DE N, G E NO IIIA T T

EXEI{PELVISKALLA STADARE FiJRLOKALV!RDARE OCH KVINNLIGARI KSDAGSIIANFiJR RI KSDAGSK! I NNCR. I{EN VAD HANDER NARSVERIGEBLIR ETT SAI'IHA LL E IIBNGKULTURELLT I LIKHET IIEDUSA?IISNGA TYCKERATT DE HARKRAVEN AR LiJJLIGA P8 KANSLIGHET R PN YTAN OCHBARASKRAPA

ISTALLET FiJRATT L6SA PROBLET]EN PE DJUPET_ ANDRA ANSERATT I"IANIiIESTELAGGA LIKA STORVIKT VID DE SI\E DETALJERNASOI!VI D DE STORA BESLUTEN.OCHATT YTLIGA FORANDRINGAR AR VI KTI GA NAR DET GALLERATT PRVERKA ATTI TYDER, !IANNISKORS TEXT& FOTO:REDAKTIONEN

iuzzmusiker?

ned en slatligtndtetpaburren. Oceanplackatftanenbukvanll)sacket .r...'on: Varfijrtrorn attdehar€nindierpaburk€n? (k r.li(: VarkommervaniLl iran? sor(U { : Fr;nenbonrma. crlsr i( tr: Vanill.Dettroddelag komfran.. sockerbolaget. Men f ran v lket land? ck(di..: nogfran nden. so'ro!r(. Detkomnr€r pa dei l uperI ekt at t det ii r en i ndrer C l (nntu: M€ndapassar

l.r r. il.r Statligmitrk man iturban marknadsfiirvitt pulverned god lukt. , [ 4an n epnAb ldenar . ] €naZ €n a -e i nnd i s k n u m boenree e p l ra n tman somko mt l A r hus Z ooDanm a me rk di n d i s keal e fa n teHr.a np o rtra l Hne n riHk a n s eLna u bVa . n !l i ar t era d easvd € nk andedanskko€n s i n a re koochpAJava."r\,ra.gareta enorkid€v.'xt somframstodlaslvl""x IbrsJeils lidsnroissarvJce Sandsledt,

D etst:i rj ui n€enst ans vetattvan l j kommerdarfran? S onl rtr' l vl envem peburk€n paburk€n. omdet A ttdehareni ndi er skul l entevarasel arligl di i r. ngenva af hanl i nns stodpafdrpackn C rdndi a3 D etbrl ochl 0rsi gsant. ce"ochf ck i edapaat han .so ar(: V iri ngde deras' husmorsseru phant man . H anvaren number one eLe harfunni ts verkl i gh€ten. a;nsr(r: 0mdetar€nverk c per son ocl ren I i kt i g ndef,da kanm an knappast saeaai l detarfOrdomsful l t.

.risti t. Menvadhar han egentligenmed vanili attgiira, fiirutom att hanrekar kommaften ett hnd der de odlarvanilj,Hanvarju elefantman, intevaniljodlare.Hankanskevar vanilihatare, cl.nrdi..i Manbordeabsolut rekommendera dei dar bolasetatt sk va pAburken. D etarl ubarakul . enl i t€ni €xlomhonom ned ktnamannen. Sanyahe et uppkonseNerinssnedelpaket brdet?V ar f dfhan . ir denharnrannen ocksS .vem sonl ra: D et€i i l l er

:{t|,[EA."*

nT L(t&r'itslri 1.rr' Oceansaknarord.Ochdettycks honocksagiira. , nolflcielt kallarvl henn"" negerfckan menmankanvatolka o c l rs y n rb o l en d e nh urs omhels tB. dena ri u v Alsdt s ti l i s e md t ait m al. lda v ogred e ti uk n a p p aps o t L ti s kr,tt a ro e rhorgam t razer eoraensidansymbol. PeterEtsin

a rrnr| l (: fo dl l ' .n " 8 ado,h 6,ol i 5i r^^ (r.i rri ..n: l Mdn.d-1" " ru ' rd; Idpl JdB,

tyckeratthanserut somdenddrgalne karatebetjinten i RosaPanternJilmerna. pastaralt devadeb ldenidr att k neserna,r ar@trn: Fdretaget oceantat ltan'[ina" fI in FazeL sonr.r: Varforheterden(inal a;nsrrr: Forattdetarri s& chokad. Crisli(n: Nej,det.irputlatvete men?Omlagvark n€sochsasdensa sonrtr' Harn settreklamfi D eti rtv:iaj l rgaasi at€r,ent ar ochson skul -ctagbl i l ruki ansvartstbrd. somgor5I pl nsamma. j ui smapLrfl arocksa Fi men!sarl rukinapappan cri * ri .or! (i nafi nns

IJ|

!o


I

(i<,isfin N e r g e i s h a nv i l l g l adi asi na k u n d e rp l o c k a rh o ngerna ,0 l tal i n n sd e tl uv i jdrgtl ang l a l tl al t s o k i ao c htrra ti o n elskA v,5s sy.nbol en mananv:jnd€r harsa rma - d e nh rrc h o k l a den €tt i g r€ d i e n sseor ma nvA nds i n s k tk e xs o mh e te rJaP aness..

€;'

li irt.r Kinapersonmedjapanskhatt sa|jerfrasig choklad

---....---:_

manr s chokadenochb5denanneloch "Fbtranv;rnde olt a at t nne' dess.D ethand er hancer meds€dan subben ngen bestar Reklannr ' m en forl j ndms menl orpackn hal et medhumor ochi i r va inlem er lor argj orda medk neser arrga hrsi or er.N l €n ommi n niskor blr domsfulan l a N orge l5r!r agganedhea k abbet.,PetctEtenla!e,

@ -

GiEEE

@

ry

Cr.irlf {'.rrr'!, Naconhar lOljtChristopherColumbusexempeloch f6rvaxlat currvm endet ; jr ndanerdtersamvcket " N €l ,vi trorl ni €hel erati p; ,nDorl Abbrs enf n brd samsblterbra." ^aarrnadsaisvats

IEd

il Frysleip

Tr|l. ,r l, r'ai.f

c,

KottktaddsamefSlleren ren pa pisen med platt Norlandsbrdd' d c hre n tiufl dGkt ,Ne jsanr er na n cfra nPo l a rb rdO l; r ns ene rs a ttn ka nn raik napoas l5t aslildaa n ak ra ! Me nd € ttab re l tl !te tp robl en s a m m a n lrang-darde j d mro rseem edhurs am€ rn€arp l o a te raasn d ra € i mtdgtsom a rb , rdv d ma rk o c l rrrrhSa Ia rsy m bos er adetex o ti s k o p a b r s t k u n s k a"pJorsensornr a v s l o l a r S a d a n t n a tur es ur s er naloB tb rs . pr F,(sfoib!nd sversln Samer 51 Jrl s kp ro d u k to csha m € ro cnnoffD ol I "vrse r v ad€lhdrs ome nn o rrb o ttn n ca r ev er lut s am m a nhsa ru p p €l " ' l esna m e rnbal rrl ui n i €sagl ada c lnrv l 1 rv a !dc t re s i rk trv an a rd e tg a er att o ve ru ppr nar I s am he0te delhi: r,rd e n € n d a a v v i ra i a rp a c k n mgarmedensam€ a n vandadem Och d eharnt elr afst am y c k eat tl n v a n d-ab a rae tts p ra kg tte somv tha.l a tb a e e n e t n u l ra r r , t lat t lll.E"aLa d taP

I t o cEAN

li(rr.s.rrrr$ fr'ltsl('jP l;ngtar efter lite lrvstejp StiliseradGrijnlandseskime

l al raC aensakameskrn anpaer lr vst elp" ' H aLa,vi skul ev " E ttbgonli rck."K hc[,k rck,tutl ul

paer lr vsielp v harenl ri sas:i andeeski i ran ' " Goddag, ntevA ravdeni ne.JaC koppl arlr Lbakaer t llvar eLn " D etar (B etyder eB enigen l ,V kopparborterrarevrst'l


ioE b kear tap uf larm edpr nnaro cdler tg a rn tes i jtrra-d e s k v d l € r ogon epnbsonenDagars onen n :€ o ns l a g so n e n ta ti ri s ktra ts i a I a a des map u fl ar na s amarr hoJsrigti l l e nb i ts o mh a np o c k a u r p pm e .t Dnna rn a 0ser c h , iit ler y cgkut . ( lr n d i a ! Ar deirk t gak r neselri me n ?

'",,",,,De ser faktisktmer ut somiapaner.OchhattenpA fbrpackningenlir japansk.Menfotk tycker vet att man intekan se skillnadpA osssneddgda.

(ri srnr,: D etsae€renhe d€ oD svensl r€k a annakare oct der r as oftaeanska iegaoch ddlatiigaatttydt arb€ret. 6l ,sr(.: D etfrnnsl umA ngal erl apaneriI U A ard eeanska SS vetrge la. N4an roperngenI skIor att stijtass meddenr. alftr.rid: isver se arJok nt€vanavrdatt protestera ochbrtika0m

gorndgot dudar em ot i USAs omenm i n o ritetuppfatlar somdiskriminera nde,d6 blir det ett himla liv roretae"t.ta,s pamron",, oer or,,

f:i ttegang ochUdnhgs.

ar. . {n : Ard enhdr t y pen av f o rp a c k n idnsgk rm i n e ra n d e ? c lan d n t: l a , det t y c k er jag d e fi n iauvvet no ml a gh rerro ra ttd € n g J0 rd e s dnagr ar as Lnis kba me a k ta n k aDre t:r s a k e rtrn t€ l tam e n a t n i fe ktebn r lullndad€nsa mma . - r 're € Aceanvisd rpp Geisha chaktad (i.isli.or: BeiydergeislradetlaCtroratl detbetvder? .'ladn : f-a k t um dralt enlk t igs e i s h a ;iern v au tb i td afrc d k i s o mk an a r t o mko n st en altund€r halla , dma t te .b o n rn rosr,An ea c hd a n s. nr e an.$rrr! P6s; us n;'mmerdetju ait haenge shapachaktaden [4an f0rknippar detmedeliid,eochnlutnrne. .t it on : Ja pan€r & as at ert y c k sv a rav ad i g tp o p u tbr.a fe k ta m e n svA nd. C rsrd r: R eam endont eats u s l L (lanrlnr: Tovota&Twisl

(ler.ri .r: l Toy ot aiek amha e nrd ev e rk te €ty n c k a rs td rd€jae n l apan. Hans n n a irl l ao c hhA lerpaat t b a n koa6b l l a rn a . (ris ri .xr: Ja gt ink erpaS uz u l n , a rh a n d u n k a re tts a msuvra a rdb i ten. japanska sotr'(U(: [4envarlbranvdnder bili]itverkare ojtsa b tderav

H dri S veri g€ brd€t ngen somr€agerur e er bryr sg.ochsven skar eklam lor€ta€kanutnyttja det

).u

tunnbrodsi o r packn nCen medensame lolkdr;kl nagravdapraiener I r An

Favot itsyssla: Van nyliken

hel ati den mota t lr an

sinadrakter, til godsrd. a;r* r(r: l Mendetharvi i l l brkl an€aorsakerattsamer nar nt €saser

Vemskullebry sig om samerna 'agor. arrangeradeen bojkottav tunnbriid?

a ; t r sr(.. D€l. r v ; rint ejapan s k a re k ta n rb y ra € rs o m C o rl ittmerna ag tr orn tea ttd edarf her nas k ules ,l j aa v e rd ri v e i m i nbg a r J a p a n. l lenn ra nma s t eiu t ank as 6h; r : Fi n n s d e tn d g o n re k a m snon' er h aer Finns ',rkt ga. mannrskori detlolksomserut so'n Levrs{ek amen,t exem. p eiRe ka manv ander s ig

lr.flor: Deskule behova Ia medsrgandra ,vantiga.svenskar. rMen det ,r fofst6settproblienr dra a urbefotnnsrrdearfi j rfA fbra ldeska er kunnafigel rbrforsi naprotesl Forav€nom ndanernapro t €st €r a. l USA,sahardeingennore lramgang. Dett tnt€saatt "Redskns. byter embenrd rekt.EllertrttapAdeharandmlorpackningarna. Enmdiansom €orrekknrfdrcurry-venrharni consn horrtatas omi ndanefsor nat er pi ggeskmAsomgorrektam cury.Ochl ri i rbren forK onsums fr yst elp. sonir{: Varfbrm6stedeanv;nda€n eskma kundede ntevbliaen rsbl ofn on denuv hani gonsomtakya.

rorsta ,ks a l l tn s : F panen blnextri lol g och Levs

tr""ar".Kanske frjrattblornar sallan anvdnder frystelp, det2irnoglitevanligare blandmanntsKor.

s nyg gL i tei o rm y c k et av

tt

I

'ar-.'.'

sonr{: Oi tatrorj agattsadana hbrfdrpacknrngarf;rf nnaskvar f ijr att defun ts se ange,nsentankerenspavadderd.estbtlef. Hernma ar..(nr l,,len dei aren U S Afi nnsenufgamma l orpackn ng-A l ntJenrma-en s mosfaskal i ormavengammaochtl ocksvari kvnna. p6kvnnansii Mankt:i mmer battr€ati bl €xtrasnygg komflerstrapen ul .D eti ri akusktotrorgtochiundrar ag nuvaft orhgen Faloritsyssla: ||iilfalolk & tesa hafproleslerat nrolden. (l.isri.d: Karl attlolk fruvldsyssrai Stud€raf lil, iiortst arr.dn: N l en varfortrorn attl i j r€tag€nars5 nnepaatranvanoa tyck€ratt detkannsskont Musik: Alh uton counrry manni skor Iran" exoi i ska" k!l turerpis naIorpackni rrcar? sonrd: Detberornogpaitt manvi ge enkansa avait produkten ar uppior et ag ove rh e ta v adre no c h l o l k U tn te a ttdet laoa nD €ko p e r ju ;ki aochg€nun.A urtJeml na skavbtprmnnaonrdengai ra godar d€n giir sa b mfd rdem E nam er k a n s k b i ta rb e ra re s tta rfd rs t:s a ttsel apaner naral avi taameri kanska Iafi l erhadeensl orsvarttrotl anar nn asonl rar lajBa d e o mha0t y c k €r at t la p a n s kl oare ra lsra rl a gI j o b b e it r6 n pannkakorna kommedonnsrrapti OchU tta den hdr,ur D a cre lonom . "

s-,y",MeflJagnaraldngsettenenda japaner. reklam i USAsomforlojligar Detharjagbarasetti Sverige

e-t,.,,Vemiir UncleBen?Gdrhani fdltet och ptockarris?

ainsrar: Uncre8€n- var nt€d€i enpe6on n6gonbokl arr.(n3 Nej d€ivarUr.le Iom. j as.Jagtanker atr$r(r: H anserutsomenbut€ri ycker pA ensvar l

g,


Brrllens Pif$r.er'"..ftrr,'u ,Eri k ) B ullen, B er g l u n d (1 88 7- 196 3) delade s i ttl v me l a ns k 6d€s peeri o c h mat.Handebuterade som Lycko.P€r ochricksenare l t. ku tb i d a dseg s as n ra n i n g ot mkocki a ve ns p€a goddags p iEri slalvaste Parisochhans:ilskngsratter!arlr6karpanna ochstuvad lake.P: s n tid fannsett lret sortiment avkonseruer nred,Bulleny namn,€xempelvis ' Bull ens bockl i ng ,och B u l l e ngsd k i g g ,ldagfi nns dockbara'Bullenspsnerkorv, kvar..Ronny&nsson, scanrood

Corrrfl{rLes Lillahusetpl preriensegenflingfitrsaljerska. prodLrkt. arenv;ildigt amerlkansk F ckanpA 'Cornfakes b denserutsomvis venskar l aresl;iLer oss amerikaner tuska,sunda V harocks3v€ ochglada. atbetonaden gammaldags lantliga siien..Ktisttn Kallbeq, ko^gs,nen

trorsf(r(tr'..n Kladdigmjukostmed forsfarandefinsk man som levandereklamnari ngsri ka i nnehA l l .

mantske,kni vbarande,

||rrr|*B'l lamnaFinand. (inno (,

L.rkr',llo Ar det ett lakritstrolleller en som saljer 'negerpojke( lak ri ts b i tame r ds a l t€ l l e .s 6 l s m a k. des s aav lA nga pab dena ri n t€a l ri k a n h - a n ;' e r ttl i te i tro. Men!i sst 'P ojk en v ar v t v €k s am mnan a n va n v ,n d e d e n .V te s ta ddee npi fol k m enf ic kneanega i i vre a a kot n e r.Sk u€ d e ts trb m n ra i narga brevskulev antagligen ta borl den." lalanBylinCloetra

,r.rn lDe.rro MexikanskfrihetskSnpe ien Western{ilmeller sydamerj. ,D onP edroA ri ngen verkg person utansymboser arf drossbilden avdentypGkasydanerikanske kalfefarmaren. Hanodlar liten skaa ochh€a fam lendr sysselsattmed attijnrtv6rda kaffepanian ochsAsmeningom kalfetr:idetlram ti skdrdochleverens avdet hdgkval talivaArabca-kalf€t i I uppkdparcn - somi sinlur exporterar rA kafl et, bandannatlSi verge..,nseIE ri ksson, L, xusi( alr e


h uset r rtro i j a n air€ iUS A .E ntre v l i n g e g esr o n .i m anun d eirn b0r d€s k iget .. ed h a rb u rk e n .,B u l l pe nssn e rk o rvHan s oDd rd : [,lenidm ldr mden ar iUncl eI ens: lder och han har l i kadana k bdeI V e mtro rn a tth a nar? pareceptetnlkorvarna cldr.rldi Jagtrorattdetarhansomlrarkofirmrt o...'dE Menar intedet konstigt. tittarpade 'vlan ncar. h:!rb:daIdrpackn na EullerochUncie8en In g e n a v d e .nh a rn a S on l0rklarande textomvilka

a;trstor. U ngar spel ari"uni cseipa . skol S A d€n. h€ter,nogger. clinr.,icr Det vi speade al l i d,ni ge€!. a;r$r(.: JagvetN 4en

s.,,,!,., Fiirsta gengeni mitt liv somjag h6rdeen vit personsdga negertill en svartpersonvar hdr, i Sverige,

komp sarutan attm€na Airtsimeran

e lr elt Jagb evchockad. U S Askul l detvara detsomIdrcl ampande. person, saard et t at €t , , rassomenannan offoi ct.0m dubravsamma att tror manautomaiiskt l t N 4en mansdgeral drJg sadant ai i kal avarandra i or sadana darnamn. p€rson en annan ras. en av h i tta tp p a l s e n k o .varna. Occ(n: l\,len varfbrsagersveiskarneser? MenUncleSentrorman Cltr{dia: Det:inkerslgnt e f Or. Ndr Iag lrdr ordet neger seI jae int e en a rd e ns o mh a rp l o ckat mannskaframfdr m g. D et;l det vi rst ordet l ag v€1.h t e i ar 3t t F s ri s € tp e l :i l t€Dne. ts a ser mend€lharanvants sam 6nga sk:j nrsl ar mi nrasochmi ttursprung, e nd e o mv a do k akuo kafulasarnmanhane. ordetnegerbetyderhel enkeltundefrrgsenodr

crirllon: Javsst.lMan saieer manegentlig""n s k u l e a l d r€ k u n natanka s i g a ttg a m l e B e n har inte Amerkanu?l\4anf6f hur? sagan,rgad.,eLer at hanv llha r s pabordeidas.E er att lranagerforetaset. arpr obleme t.l n gveentv e mh a nA r.D e ta ri d i o ti s kt. S on y{: N l e ndet Jaghadeensan c nsr o D: I amforUncleBenmedMalioboromarten. d€tdAriir vad gt kom. tiind a re l 0 r ut Hanf . ar s v m bol i s e fa l rihha€nt.i d €hr a n ? j re n l rl c a w boy, p ceratoclrinfekterat i arbar ae nb u te rs o ms € rv e ra rv i ta . h anr d ke rMa r lbor o. 8en U S AA . l l ao kaIol h lav e sN. l € n a i d e th a r a ttBe n a re n b utl er clt r n .ti d i l t r 4as t er ofsihe arsaotfol8t €rupper -deta rl u b ar anas ot s omlrva rh l ta tp e h ;rn u .V i td n k e rp a h s toi €n, ki j nsl cal drvkaord gama f mer,v harsettpa"Rattei..Det;rlu esentlg€nv;/t probem v i lv.D e tl i n n s o c k s A a n d ra s o rl e rsbi l derav -lare ta g € tlS t er os s t r ov ad . ll D€bir k r anktab h n dm e no c k s hu p p h a j dIa a s va rta i re ka m €n. ' back" menp:70och Huvrdsyssta:Foto& nodell & n4sik Mrsik: AllttrAnlusiontill metal

reklamfiir sportskorar det starkasvarta styrkaoch mdnsomfAr symbolisera friskhetochsundhet.

pi ]1.l/chaei JordanochEoJaclsoni ar4edn: Ja- detar starskillnad a € g e rp o j k a rnpae.d eh b rl a k rt sl ar' erht ex em p e Nke sre kl a m f ilmoc harruntvristen C'isri{n' Tlttapelot Ankensom akntspolken f te er a tl l s l a v b o ro om r, ma na n s trAn gsei g a; t rsr.r3 l \4 an k anu as s oc i k aniuv ar ae tts m y c koec k s 6 . Som .rtr3 Fasdet nredmln ctatr.ti{. Narlagvarm ndreaktejagoltaiiLTyskland € alLt id m am maDa . k oDt hon r us td edna rl a k lI 'p. ,,o ra rdI o B " . t c . ic ar a e ..." 1 :.. tu' c'd*oi bieht aB ensatt detdarsto;ahuvudet . . , F'o € .L cll. €1- dnr . a. / | L i n c a l sK o n fe k ty rA B _ c o c o s _s R re e-o( d" r oeoor _'__-__ + J-:dptro a d e al | :':'_ l J Ee*sot LAntHrvREso '-'-

;';:::"::,:"."";,::;:I r,*"*""*'

D eise r n i em ans k ligt ut . MaEb-'4c sonytr' I USAsadesdel f0ruien sonrmankundeata Nlen s ags'chokkdbabes,,- sm: ne€erbebisar :s c t l e e ebt a l td... s or rtrl r{t D " } ' I nsm r . lal ; n l d a ' .ry e g F ' () a r is l i (n . lagbr uk ar s as ac lro k l a d b o l l al(tr.lia. lag sag€rhavrebo. o(@n. Tyckerniatt manska'larbjuda.iok att sacanegerboL

kanju aldrigforbjudafolkatt cr""ai".lVlan ^;l -^ Sagd

l^+

Uet - r . ' r a

' n. r o b o d pl p rod rd c i n ra,td ,;8 a ,;

Fava tsyssla: lrtitera lolk H'vld.yssla: Stlderat & sktiuer l usik: IheJesus& ita.y Ch.in

pohti k€r e erj ournal st

masrcmantaKIyumera s,,,,,,,,,,,, American". tisktsaea"African >Alro-Amerrcan< k nrrakl lAnora

ar Inte0oltflsKI

sonro: Nimarkerlrursvaddet:jr Jagharbaravart bortalranUSAett forandrats. arochvadmanfA rochntel arsbgal rarredan crtrtrdi... Menvadskulledesbgaom migde.Jagdrfbdd Tyskland orh drenr' r' dm .o h" -,/a_pcppd eroc drIB " a ir go4, ct enan hankomi frai .0mj agskul ekommai l l l LJS AnB hari ac inSom hur j agsku€b€skrvam gsl i l !. l rasagt' bl ack..M€nmanl arntesa gad€i sonrr{r Fbrutskul l el ag C l a!di a. JaC tanker nt esa e l an€re, sa...Jastroratl l agbaraskul l sbsa D €festaavdesomar rn n m nakompi sars hudl arg. myck€tpA

use.Vidr amerikaner - inte aderarturodda

svartaellervita,japanerellermexikaner. Vi ar amerikaner.

I svensKar ar raB ar Menn:irracsasert

det D el ri garal l i d:' Ja,men,var if r an ai rerkankand€i nteaccept€m :i rv t a.Eler l i ksom.D etforal tal l a A meri ka komm€r duf ranbdri an. mandaifren. m6llgensvaria.D: bl iasarg ArnranfaddiettlandsAkommer intesA.[4inli asyster Menandet,nkerfolk son(rc Jo d€tstdmmer.

o' DCEANI,J


arl ddd S verg€, mei na,i ol k l ragar henne var honkom nerr r ; ds, ger E nmedbor gar S orvo: l \rl en delnarj u uppsagsbok€n iifeenper son so r rr foddi det rndetV arforvl di nsystefi nl ekaLasg svensk? S o,ny(: H onrrj unt€svenskHenn€s I or al dr ar kommer t r , n sonrdr l Men S vergeh5 €r paat b a t dethargorm g fakti sktarg mer ktU S A et manckulrel tu l sa t mhAed;rmA nca okaf okcr upper everVr sst iir delvktct

- mendet Br undaggande ocl round!k saar det t a:

,Srrlr-lfc irf llrr"-sin Ardetta en puertoricanskgastarbetaresom plockardruvori SiidraKalifornien? c kFa n p i b i l d e n aefn s v e n s k a fta d k al l ornska. "N e l . A bs olut int e. H o nIi nnspaenor ignal m j l n si o l j as o md r n 6 s ti e ttk a s saskdp..

nielilnker det.O m m an s; ka nd€t adr gblhed mel a nsv€nskar ochnya

Namn: SonayaOuestatl

K U srsom n acopr er aces

Favot its! ssla), Rin na^l

AJ

ffi F | !t!t.r t..l.',ll.r I 1., €

Suraremmarimattformat illt]strerasav l i te . h a re m s fi g ume r d fe z . n te ra s s ts k ,u ta n m e re n i aeal b!l d ' D e n ;r a ve ns l a c ss a c o l i g uDr.e tv o re e na .nansak o mh a nl ra d e tre d a g a ,s s [;' g g 5 tu boch b hamklppther. C)ruttra sakt:@ria

.son!r{ : Omn Iardet-skri vbara.nrnni slded , d:'rr ula. l arrum: borl an avdenl rardebal ten stal devl ragan omdet ianns naconmenn8 medattD roi estera rot,necerpoj ka i 0alakit spasafom paytani sta m edpf oblem en. detbaraarattskraoa etl oratlgi p, dl upet (1.& .1i .. Langsamt mensakerl mj si enran borl aandr pa a sAdana hdr sakerD etkari verkayt C tmenni goncancmi stedetedr s. Elt eEom v| i rl den serutsomdengor V i mi 5tel a€ ossattsepaalam annskor nnsrsamlr blet ddedler ailt som ka.D amanemanl i ttapaal tsomf o.hl aga fr;ngud.l arpar[n neari l l + o bdcker , ^ . , { rr(r: r Stir € , r o l, o p d o d

X.rf l.,s fr(r ri(tr Kl a s s iskkav iari k las s i s k tu b m edk las s is K k all e . nslar iargr un d a d € "(a rlA m e Io fe t ac et f dr 158dr s ed .n , N o rs eB idenav K ae te c k n a d e 1954. s ldag,ha r nv D ldr Idr€taget ochat€rrori l a ra nde k av iarK.alesK a va r a ,v;rt l aCg5k €pp oc hl rr ma ngIluf u elliS v ergea n b ond a b r kom m er den Kale nogaldre bytasut "

a

( ODcEa N

passoch hennes skoa atthonarenj ava naner.Fastl ronharsv enskt heterMda kal ardehenne sva,tskal e. al (rdi { : N arl asi i rP arsocl rj obbarso rmodel ,saf r ilgarr oI or t a varl ackommer i rA nD as:' g€rl agS veri ge.l agor kar iniehalapaoc l astseaa.b evj aeadopier roch IorkaE attj aga, i odd Tyskl and d si vdareochsi vi dare " l agkomm€rfran Sver se. . |\ r lendav -l agsager: i ol kgenastha enforkarng V adska,ag kal amrg? Jagl rarenmanCd o r kakut ur eri S otrl r(: E xakt. j apansk, potues sk,svensk, kor €ansk. . m n bakgrund A merkansk, A meri ka,r a€tvad C ti obbgtfofvarl eci nc dul yl er €nb anket tt I l 0ratlrostael l ersokat l l enskoa,maned ua t djy a dnm s exe.npe D ei orsta dev veta:l r:namnkdnochra s. laslr afa t d tresakerna tom. amnai d€ndafs sta,rasrutan" pavdrasvenska lrta'an: Itat I atid€ntypenavlrAgorkonrrner blankeitef ocksa,ndrSvefiseb r nrernrlingkultu,el l?

e ro ,

' . " . . Det

varfranAfrikai minnyfaktisktnegersia tr vcLt.r hictnr iphnl^ (ri sri dn: D €tardesmasmadetal j ernasomCor del

tt

oceanbriljans  

briljant ocean

oceanbriljans  

briljant ocean

Advertisement