Page 7

7

S U U S I L L A V R TU MIKSI OLEN EHDOLLA? SATAKUNNASTA tarvitaan uuden polven kansanedustaja pitämään maakuntamme puolta ja tekemään töitä elinvoimaisen Satakunnan puolesta, missä ihmisten on mahdollista toteuttaa omia unelmiaan ja elää täysipainoista, turvallista elämää hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien ympäröimänä. Oikeilla päätöksillä Satakunta ei ole taantuva maakunta vaan tulevaisuudessa osa Etelä-Suomen kasvua. OLEN tehnyt töitä valtakunnan politiikassa viimeiset kuusi vuotta, jonka aikana olen rakentanut verkostot ministereihin, kansanedustajiin ja virkamiehiin ministeriöissä. HALUAN tehdä kaikkeni maakunnan parhaaksi.

TYÖ SATAKUNTA menestyy vain sillä, että mahdollisimman moni työikäinen ja työkykyinen saa tehdä töitä. Työn tekeminen on itsessään arvokasta ja tuo merkitystä elämään. Korkea työllisyys on myös ratkaisu siihen, että tärkeät palvelut, kuten koulutus ja ikäihmisten hoiva sekä tarpeellisten tulonsiirtojen ja eläkkeiden maksu voidaan järjestää tulevaisuudessa. Valtion velaksi eläminen pysäytetään korkean työllisyyden tuomilla veroeuroilla ja tiukalla menokurilla. KAIKKIEN eduskunnan päätösten pitää tukea työntekoa ja yrittäjyyttä. Verotuksen tulee kannustaa ottamaan työtä vastaan, opiskelemaan ja kehittämään itseään. Työn verotusta pitääkin laskea kaikilla tulotasoilla. Veronkevennysten tulee kohdistua myös eläkkeisiin, jotta eläkeläisten ostovoima turvataan. Sosiaaliturvaa pitää uudistaa niin, että työtä kannat-

taa ottaa aina vastaan ilman tukien nopeaa leikkaantumista ja raskasta byrokratiaa. VALTAOSA uusista työntekijöistä on palkattu 2000-luvulla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pk-yritykset ovat Suomen talouden selkäranka. Näiden yritysten mahdollisuuksia luoda lisää työpaikkoja on tuettava lisäämällä mahdollisuuksia sopia työehdoista nykyistä laajemmin työpaikoilla työntekijöiden ja työnantajien kesken. SATAKUNTA on teollistuneimpia maakuntia. Teollisuuden kilpailukyvystä on pidettävä huolta, jotta työpaikkoja ja veroeuroja ei valu Suomesta ulos. Verotuksen pitää olla ennustettavaa, eikä yrittäjyyden ja omistamisen verotusta pidä kiristää. Hyvät liikenneyhteydet ja osaava työvoima tukevat teollisuuden toimintaedellytyksiä.

OSAAMINEN SATAKUNTA menestyy vain korkealla osaamisella. Pidetään huoli siitä, että maakunnassamme on monipuoliset koulutusmahdollisuudet toisen asteen koulutuksesta korkeakoulutukseen. Yhä useampi työntekijä päivittää jatkossa omaa osaamistaan myös työuran aikana. Monet yritykset kärsivät Satakunnassa työvoimapulasta. Siksi tarvitsemme lyhytkoulutuksia, joilla voidaan nopeasti kouluttaa uudelleen

ihmisiä, joilla on jo aikaisempaa koulutusta. KOULUTUS on tärkeä satsaus lapsen ja nuoren tulevaisuuteen. Peruskoulun pitää taata jokaiselle lapselle hyvä luku- ja kirjoitustaito. Tavoitteena pitää olla, että jokainen peruskoulun päättänyt siirtyy toisen asteen opintoihin ja suorittaa tutkinnon. Koulutus on paras lääke nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

KANSALAISTEN turvallisuuden takaaminen on valtion keskeisiä tehtäviä. Poliisien määrää pitää lisätä nykyisestä, jotta rikokset voidaan selvittää nykyistä kattavammin ja poliisi on enemmän läsnä siellä, missä ihmiset liikkuvat. Rikoksista tulee seurata tuntuva ja oikeasuhtainen rangaistus. Rikoslain uudistamista tulee jatkaa. Erityisesti seksuaalirikosten rangaistuksia tulee kiristää. PUOLUSTUSVOIMIEN toimintaedellytykset pitää turvata. Tämä tarkoittaa merivoimien alusten ja Hornetien korvaajien hankintaa. Tarvitsemme uskottavan koko maan kattavan puolustuksen. Tämän perusta on uskot-

tavassa asevelvollisuusarmeijassa ja tiiviissä läntisessä yhteistyössä. Vapaaehtoinen maanpuolustus ja aktiivinen reserviläistoiminta ovat tärkeä osa maamme puolustusta. SUOMEEN on tervetullut tekemään töitä, opiskelemaan ja rakentamaan omaa elämäänsä, kun sitoutuu noudattamaan lakejamme. Turvapaikkapolitiikka pitää uudistaa niin, että turvapaikanhaku tapahtuu jo EU:n ulkorajoilla olevissa keskuksissa, joista jäsenmaat ottavat vastaan kaikkein hädänalaisimpia hakijoita. Näin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä ei oleskele Suomessa ja järjestelmän turvallisuus vahvistuu.

YHTEYDET SATAKUNTA on maantieteellinen pussinperä. Olemme lähellä pääkaupunkiseutua, Tamperetta ja Turkua, mutta heikot yhteydet sulkevat meidät kasvukolmion ulkopuolelle. Sujuvat raideja tieyhteydet tekevät Satakunnasta osan Etelä-Suomen kasvukolmiota. Tavoitteenamme tulee olla kasvukolmion muuttaminen kasvuneliöksi! TARVITSEMME nopeat raideyhteydet Porista ja Raumalta Tampereen kautta Helsinkiin. Pääradan parannukset mahdollistavat tulevaisuudessa Satakunnasta suoran ratayhteyden Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Teollisuu-

den kuljetukset ovat kovassa kasvussa, minkä vuoksi raiteiden kestävyyttä pitää parantaa. VALTATIE 8 on länsirannikon pääväylä sekä tavara- että henkilöliikenteessä. VT8:n kehittäminen pitää sisällyttää eduskunnan 12-vuotiseen liikennesuunnitelmaan, ja Eurajoen ohikulkutien ja Laitilan eritasoliittymän rakentaminen käynnistää. Tien kehittämiseksi on selvitettävä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja avoimin mielin. Tavoitteena on nelikaistainen kasitie 2030-luvulla Pori-Turku –välillä.

YMPÄRISTÖ SUOMI on jätettävä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville kuin mitä se on tällä hetkellä – taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta. Ilmastonmuutos koskettaa meistä jokaista, kun talvet lyhenevät ja sään ääri-ilmiöt helteineen ja myrskyineen lisääntyvät. Poikkeukselliset säätilat vaikeuttavat maatalouden harjoittamista tulevaisuudessa myös Satakunnassa. KESTÄVÄ talouskasvu ja ilmastonsuojelu eivät sulje toisiaan pois. Keskeisintä on hinnoitella verotuksella korkeat päästöt raskaammin kuin vähäpäästöinen energiantuotanto. Työn verotuksen kevennykset rahoitetaan päästöjen ja haittojen verotuksen kiristyksillä. Kivihiilen käyttökielto vuoteen 2030 mennessä on oikea ratkaisu. Suomen tulee varautua myöntämään uusia lupia ydinvoiman lisärakentamiseen.

ILMASTONMUUTOKSEN vastaiset toimet eivät saa johtaa siihen, että autoilun kustannukset kasvaisivat kohtuuttomiksi. Yksityisautoilu on maakunnassa välttämättömyys ihmisten työssäkäynnin ja harrastamisen kannalta. Autoveroa tulee laskea pieni- ja keskipäästöisten autojen osalta, jotta autokanta uudistuisi nopeammin. Polttomoottoriautojen kieltäminen ei ole kannatettavaa eikä realistista. ITÄMEREN tila on huolestuttava. Jätevesien puhdistus on saatava korkealle tasolle Itämeren kaikissa rantavaltioissa. Paikallisesti erityisesti Eurajoen ongelmallinen jätevesitilanne on järjestettävä nopeasti kuntoon. Raumalla aloitettu Meremme tähden -projekti on erinomainen esimerkki pienistä ympäristöteoista, joilla on suuri vaikutus.

Profile for Mediakumppanit

Matias Marttinen - Osaaja saa aikaan  

Matias Marttinen, Satakunnan kansanedustajaehdokas 2019.

Matias Marttinen - Osaaja saa aikaan  

Matias Marttinen, Satakunnan kansanedustajaehdokas 2019.

Advertisement