Page 5

5

Rauma nousemassa varhaiskasvatuksen edelläkävijäksi Suomessa Suomen ensimmäisen harjoittelupäiväkodin, pikkunorssin, perustamista Raumalle on edistetty Turun yliopistossa syksystä 2017 lähtien. Rauman seminaarimäelle rakennettavan pikkunorssin toiminnan on näillä näkymin tarkoitus käynnistyä syksyllä 2020. VARHAISKASVATUKSEEN panostaminen on ollut kuluvan hallituskauden yksi suurista teemoista. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on määrätietoisesti nostanut varhaiskasvatuksen merkitystä lasten oppimispolussa. Raumalle asian tekee merkitykselliseksi vahva panostus varhaiskasvatuksen koulutukseen. Koulutukseen otettavien opiskelijoiden määrää nostettiin vuonna 2018 80:stä 120:een. Tänä vuonna opiskelijoita otetaan saman verran ja vuosina 2020 ja 2021 uusien opiskelijoiden aloituspaikkamäärää nostetaan edelleen 140:een. – Aloituspaikkojen määrän nostaminen kasvattaa tietysti opiskelijoiden määrää Raumalla ja nostaa samalla Rauman kampuksen merkitystä myös valtakunnallisesti, sanoo Matias Marttinen. Merkittävänä uutena avauksena Raumalle ollaan perustamassa varhaiskasvatuksen tueksi harjoittelupäiväkotia.

– Olin valtiovarainministeriön edustajana Turun yliopiston ja Rauman kaupungin kanssa mukana pohtimassa keinoja hyödyntää edelleen sitä korkeaa osaamista, jota Rauman yksikössä on. Lisäksi etsittiin tapoja tuoda varhaiskasvatuksen harjoittelupaikkoja ja tutkimusta lähemmäs, samaan tapaan kuin Normaalikoulussa luokanopettajien osalta. Opetusministeri Grahn-Laasonen on alusta asti ollut olennaisesti mukana edistämässä asiaa ministeriössä samaan aikaan kun kaupunki ja yliopisto ovat tehneet asiasta tarkempia laskelmia. – Harjoittelukoulujen menestyskonsepti tuodaan myös varhaiskasvatukseen. Raumalla kehitetty malli laajenee saman tien valtakunnalliseksi, Sanni Grahn-Laasonen sanoo. YLIOPISTON hakemus rahoituksesta on parhaillaan opetusministeriön käsittelyssä ja siitä odotetaan myönteistä päätöstä kevään aikana.

Harjoittelupäiväkodille on kaavoituksessa katsottu paikka valmiiksi. Arviolta noin 4,2 miljoonaa euroa maksavan rakennuksen tulee rakentamaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

UUSI PROFESSUURI LAHJOITUSVAROIN ASIAN merkityksellisyyttä korostaa sekin, että varhaiskasvatuksen koulutusta ja tutkimusta Raumalla tukee lahjoitusvaroin perustettava varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuri. Satakunnan korkeakoulusäätiö keräsi varoja professuuriin alueen yrityksiltä, yhteisöiltä ja kaupungeilta. – Oli hienoa miten laajasti yritykset lähtivät lahjoitusprofessuuriin mukaan. Se on selkeä osoitus siitä, että korkeakoulutusta halutaan Raumalle ja Satakuntaan, Marttinen arvioi.

– Harjoittelukoulujen menestyskonsepti tuodaan myös varhaiskasvatukseen. Raumalla kehitetty malli laajenee saman tien valtakunnalliseksi, Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Nopea valtatie 8 on tärkein tavoite TÄRKEIN päätös valtatie 8:n parantamisen kannalta oli pääsy valtakunnallisten pääväylien joukkoon. Liikenneministeri Anne Bernerin antamassa asetuksessa määritellään valtakunnallisesti merkittävät väylät, eli runkoverkko. – Jatkossa runkoverkkoon kuuluvien teiden turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta kehitetään etusijalla. Jatkokehityksen kannalta pääsy runkoverkkoon oli erittäin tärkeää ja sen eteen on tehty laajalla rintamalla kovasti töitä, kuvailee Matias Marttinen. Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on merkittävä tavaraliikenneväylä Lounais-Suo-

messa. Tieosuuden painoarvoa nostavat sen varrella sijaitsevat viisi satamaa ja ratayhteyden puuttuminen. Tieyhteyden kautta kulkee satamista 23 miljoonaa tonnia tavaraa vuosittain. Vilkkaalla väylällä on myös runsaasti työmatkaliikennettä. Uudenkaupungin autotehtaan voimakkaan tuotannon nousun myötä liikennemäärät ovat kasvaneet.

EDUNVALVONTA PALA KERRALLAAN MOOTTORITIEN jatkaminen Turusta Nousiaisiin saatiin yhteistyössä Varsinais-Suomen kanssa edistymään.

– Valtatie 8 on länsirannikon keskeisin liikenneväylä. Nyt on saatu tuloksia aikaan yhteistyöllä positiivisen rakennemuutoksen tahdissa. alueemme kasvun jatkuminen edellyttää, että tieinfra laitetaan kuntoon, sanoo kansanedustaja Ilkka Kanerva. – Eurajoen ohikulkutien tiesuunnittelu valmistuu syksyllä ja Laitilan eritasoliittymän suunnitelman edistyvät vahvasti. Näiden edistäminen on ollut tärkeää, sillä nyt uusi hallitus pääsee tekemään rahoituspäätökset näistä ensi hallituskaudella, Marttinen painottaa. Merkittävä parannustyö on käynnissä myös Porin päässä,

jossa Söörmarkun eritasoliittymän rakennustyöt ovat käynnissä.

VALTATIE 12 TÄRKEÄ TAVARALIIKENTEEN VÄYLÄ

ERITYISESTI Rauman sataman kannalta tärkeä väylä on valtatie 12 aina Tampereelle saakka. Valtatie 12 toimii Rauman seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreittinä sisämaahan. – Valtatien 12 parantaminen Eura–Raijala-välillä saatiin toteutettua ns. korjausvelkarahoituksella. Tietä levennetään ja sen kantavuutta parannetaan sekä

liittymiä parannetaan. Tien turvallisuus paranee merkittävästi, Marttinen sanoo.

Profile for Mediakumppanit

Matias Marttinen - Osaaja saa aikaan  

Matias Marttinen, Satakunnan kansanedustajaehdokas 2019.

Matias Marttinen - Osaaja saa aikaan  

Matias Marttinen, Satakunnan kansanedustajaehdokas 2019.

Advertisement