Page 1

               

                Stand   van  zaken  2011                

Social Media  &  het  MKB   Editie:  Location  Based  Services  (LBS)  


Inhoud INLEIDING  .................................................................................................................................................  4   HET  LANDSCHAP:  MEDIABESTEDINGEN  .........................................................................................  6   MEDIABESTEDINGEN  .................................................................................................................................................  6   DE  SPELERS  ...............................................................................................................................................  7   GOOGLE  ........................................................................................................................................................................  7   FACEBOOK  ...................................................................................................................................................................  9   FOURSQUARE  ............................................................................................................................................................  10   YELP  ...........................................................................................................................................................................  12   FEEST.JE  .....................................................................................................................................................................  13   WHATSER  ..................................................................................................................................................................  14   REPUDO  .....................................................................................................................................................................  15   LOCATION  BASED  MARKETING  ........................................................................................................  17   DE  ROL  VAN  DE  LOCATIE  BINNEN  LOCATION  BASED  SERVICES  ......................................................................  18   MARKETING  TOOLS  RONDOM  LOCATIES  EN  INCHECKEN  ..................................................................................  21   LAB-­‐RESULTS:  AANGEMAAKTE  BEDRIJFSLOCATIES  ..........................................................................................  24   MARKETING  TOOLS  RONDOM  LOCATIES  EN  INCHECKEN  ..................................................................................  27   CHECK-­‐IN  AANBIEDINGEN  ......................................................................................................................................  27   HET  DELEN  VAN  INFORMATIE  ................................................................................................................................  30   HET  SPEL  ...................................................................................................................................................................  39   LAB-­‐RESULTS:  BADGES  EN  MAYORS  ....................................................................................................................  40   LAB-­‐RESULTS:  BEDRIJVEN  DIE  EEN  MAYOR  HEBBEN  ........................................................................................  41   CONCLUSIE:  STAND  VAN  ZAKEN  GEBRUIK  LBS  EN  HET  MKB  .........................................................................  42   OVER  DIT  RAPPORT  ............................................................................................................................  45   OVER  MEDIA  INTELLIGENCE  LAB  ....................................................................................................  45  

| P a g .  2    


Let op:  dit  is  een  gratis  versie  van  het   rapport,  voor  een  volledige  versie  kunt  u   terecht  in  onze  webshop  

| P a g .  3    


Inleiding Social  Media   Social   media   zijn   zonder   twijfel   het   buzzword   van   2011:   er   worden   marketingboeken  vol  over  geschreven,   seminars   over   georganiseerd   en   het   ene  na  het  artikel  over  geblogd.  Social   media   marketingbureaus   en   zelfverklaard   specialisten   schieten   als   paddestoelen   uit   de   grond.   Er   wordt   rondom   social   media   vergaderd,   geborreld   en   genetwerkt.   Kortom   social  media  zijn  hot!     Cijfers   Als   we   zoeken   naar   kerncijfers   over   het   gebruik   van   social   media   door   mensen   en   bedrijven   in   Nederland,   valt  het  aanbod  vies  tegen:  uiteindelijk   zijn   er   alleen   gebruikscijfers   voor   Facebook   beschikbaar   en   als   het   over   bedrijven   gaat,   heeft   men   het   altijd   over   grote   merken   en   landelijk   opererende  bedrijven.   En   dat   is   jammer:   99%   van   het   totale   bedrijfsleven   wordt     onder   het   MKB   gerekend   welke   verantwoordelijk   wordt   gehouden   voor   bijna   60%   van   de  omzet  in  het  bedrijfsleven1.       Het   lijkt   -­‐alle   aandacht   voor   social   media   ten   spijt   –   alsof   er   geen   interesse   is   in   wat   de   ‘ruggengraat’   van  onze  economie  doet  op  dit  gebied.     Kerncijfers   over   het   aantal   actieve   bedrijven,   mediabestedingen   en   klanteninteractie   ontbreken   vooralsnog.     De  lokale  ondernemer     Steeds   meer   sociale   netwerken   en   zoekmachines   richten   zich   met   hun   toepassingen   en   andere   producten   op   een   specifiek   deel   van   de   MKB’ers:   de   lokale  ondernemer.  Zo  ontstaan  er                                                                                                                     1  Obv  cijfers  EIM/CBS,  2011  

        allerlei     toepassingen   waarbij   de   ondernemer   zijn   winkel   of   bedrijfspand   onder   de   aandacht   kan   brengen  en  zelfs  actief  kan  promoten.     Onbekend   is   nog   in   hoeverre   deze   lokale   ondernemer   actief   is   met   deze   diensten   en   hoe   hij   ze   effectief   kan   inzetten   als   marketinginstrument.     Ook   weten   we   niet   veel   over   wat   de   overeenkomsten  en  verschillen  tussen   de  aangeboden  netwerken.       Het  rapport   Deze   rapportage   geeft   inzicht   in   het   speelveld   tussen   deze   netwerken,   lokale  ondernemers  en  consumenten.       Ten   behoeve   ervan   bestudeerden   we   sociale   media   die   zich   volledig   of   gedeeltelijk   richten   op   de   lokatie,   ook   wel   Location   Based   Services   genoemd   (LBS).  In  dit  rapport  illustreren  we  op   basis   onderzoek   van   feiten,   wat   de   stand  van  zaken  is  anno  2011.       Bronnen   Bronnen   voor   het   rapport   zijn   onder   andere   twee   onderzoeken   die   we   hielden   dit   jaar:   het   ene   vond   plaats   onder   lokale   bedrijven   (restaurants)   in   Nederland,   het   andere   vond   plaats   onder  gebruikers  van  LBS.   Voor  wie  is  dit  rapport  bedoeld?   Uitgevers,   marketeers,     adviseurs:   het   mag   duidelijk   zijn   dat   dit   rapport   een   must   is   voor   iedereen   die   professioneel   of   vanuit   interesse   betrokken   is   bij   social   media   en   het   bedrijfsleven   in   Nederland.   Het   vormt   het   startpunt   voor   onderzoek   naar   LBS  in  Nederland.     |  P a g .  4  


.

| P a g .  5    


Het landschap:  mediabestedingen   Mediabestedingen   Om   een   idee   te   krijgen   wat   er   in   Nederland   wordt   uitgegeven   aan   online   media   in   het   algemeen,   kijken   we   eerst   naar   de   cijfers   die   het   IAB   daarover  ter  beschikking  stelde:      

  engine   marketing   dat   aan   lokale   zoekopdrachten    wordt  toegeschreven       (20%),   mobiele   marketing   en   out-­‐of   home  marketing.        

Figuur 1:  online  ad  spend  H1  2011,  Bron:  IAB  

Deze cijfers   laten   zien     aan     dat   er   op   jaarbasis   in   Nederland   ongeveer   een   miljard   euro   wordt   uitgegeven   aan   online  adverteren.    

Location based  services     De  location  based  marketing  associatie      (thelbma.com)   maakte   mede   aan   de   hand   van   deze   data   een   schatting   van   hoeveel   er   in   Nederland   wordt   uitgegeven   aan   location   based   marketing.     Zij   schatten   dit   in   op   zo’n   122   miljoen   euro.     Hierin   zijn   verwerkt:  het  gedeelte  van  search        

  Onze  analyse   Deze   cijfers   geven   een   idee   van   de   grootte   is   van   de   markt,   om   ons   een   idee  te  geven  over  wat  voor  bedragen   we   het   hebben.   Wat   bestedingen   zijn     bij   de   door   ons   onderzochte   spelers,   is     niet   duidelijk:       cijfers   over   MKB   bedrijven   worden   over   het   algemeen   niet   meegenomen,   voor   zover   deze   kosten   al   als   adverteren   gezien   worden.      

| P a g .  6    


De spelers     Spelers     In   dit     volgende   hoofdsuk   beschrijven   we   de   belangrijkste   aanbieders   van   LBS   in   Nederland   en   hun   kenmerken,   Ook   bespreken   we   twee   Nederlandse   start-­‐ups  actief  op  het  gebied  van  LBS.    

Google       Feiten   Google  Inc.   Opgericht:  1998   Gebruikers:  40  miljoen   Opgericht  door:  Larry  Page,  Sergey  Brin   HQ:  Mountainview  ,  California  (VS)   Kantoor  in  Nederland:  Amsterdam   Werknemers:  30.000   Actief:  wereldwijd     Multimediaal   Website:  google.com   Blog:  googleblog.blogspot.com   Mobiele  website:  google.com/mobile   Relevante  mobiele  apps:  Google+/   Google  Maps/Google  Latitude   Mobiele  apps:  Iphone,  Android,   Blackberry,  Nokia,  Palm  en  Windows   Phone       De   zoekgigant   Google   behoeft   weinig   introductie.     Waar   we   in   dit   rapport   in     geïnteresseerd   in   zijn,   is   in   welke   mate   Google   als   LBS   dient.     Door   middel   van   3   verschillende   producten   die   allemaal   met  elkaar  verbonden  zijn  via  de  Google   account,   worden   online   en   mobiele   check-­‐ins  en  ratings&reviews  met  elkaar   verbonden.   Het   gaat   om   de   volgende   diensten:       Google   Latitute:   mobiele   applicatie   waarop   mensen   kunnen   inchecken   op  

                        locaties.   Google   Places:   een   mobiel   en   online   netwerk   dat   bedrijven   en   mensen   met  elkaar  verbindt.     Google+:  het  sociale  netwerk  dat  Google   eerder   dit   jaar   startte.   Doordat   deze       steeds   meer   naar   elkaar   toe   diensten   groeien,   vormen   ze   samen   en   location   based   service   vergelijkbaar   met   andere.   Op  dit  moment  zijn  check-­‐ins  uit  Google   Latitude   bijvoorbeeld   ook   zichtbaar   in   Google+.  

Figuur 2:   schematisch   overzicht:   Latitude   en   places  zijn  verbonden  aan  locaties  in  Google  maps   en  aan  het  sociale  netwerk  Google+  

Gebruikers Google     Het   is   onduidelijk   hoeveel   gebruikers   GooglePlaces   precies   heeft.   Google   Latitude  wordt  wereldwijd  ingeschat  op   10  miljoen  gebruikers.        

| P a g .  7    


Google+   Sinds   eind   juli   van   dit   jaar  doen  we  onderzoek   naar  de  adoptie  en  groei   van   Google+   in   Nederland.   Hiervoor   doen   we   onderzoek   onder   naar   aanwezigheid   op     Google+   binnen   een   groep   van   8500   Nederlanders.   We   hebben   voor   dit   rapport  alvast  een  paar  dingen  op  een  rij   gezet.    In  de  loop  van  de  tijd  rapporteren   we  hier  meer  over.     Ontwikkeling  aantal  leden  Google+   Sinds  Google  in  juni  van  dit  jaar  Google+   lanceerde   is   het   volgens   eigen   zeggen   hard   gegaan   met   het   sociale   netwerk.   Onlangs   rapporteerde   het   de   40   miljoenste   gebruiker.     We   berekenden   aan   de   hand   van   ons   onderzoek   dat   het   aantal   gebruikers   in   Nederland   begin   oktober  hoogstens  325.000  bedroeg.  Dit   komt  overeen  met  nog  geen  3%  van  de   internetpopulatie.   Opvallend   is   dat   na   het   vrijgeven   van   de   toegang   tot     Google+   halverwege   september,   het   aantal   gebruikers   in   2   weken   tijd   ongeveer   net   zoveel   groeide   als   in   de   7   weken  ervoor.  

      Demografie  Google  +    

Figuur 4:   Man/vrouw   verdeling   Google+   gebruikers   Nederland  

De vermoedens  dat  het  grootste  gedeelte   van   Google+   gebruikers   man   zou   zijn,   worden   bevestigd   door   ons   onderzoek:     hieruit     blijkt   dat   de   man/vrouw   verdeling  80/20%    is.  

Figuur 5:   gemiddeld   hebben   leden   6   vrienden   op   Google+.  Interessant  is  dat  dit  gemiddelde  daalde  in  de   loop  van  het  onderzoek.  Waarschijnlijk  komt  dit  door   de   grote   aanwas   van   nieuwe   leden.   Het   zou   erop   kunnen  wijzen  dat  Google+  nog  altijd  sterk  groeit  

Figuur  3:  groei  Google  +  in  Nederland  eind  juli  tot   begin  oktober  2011:  Er  is  een  grotere  groei   zichtbaar  vanaf  het  moment  dat  Google  ‘de   poorten  open  heeft  gegooid’  voor  iedereen  

Gebruikte bronnen:   • Aanwezigheidsonderzoek  Google+:  juli  -­‐ oktober  2011,  n=8500   • Gebruikersonderzoek  Google+  augustus   2011,  n=189   |  P a g .  8  


Facebook  

  Opgericht:  2004   Gebruikers:  600  miljoen  (NL:  5,1   miljoen)   Opgericht  door:  Mark  Zuckerberg   HQ:  Palo  Alto,  California  (VS)   Kantoor  in  Nederland:  Amsterdam   (Facebook  Benelux)   Werknemers:   1000   Actief:  wereldwijd   Multimediaal   Website:   facebook.com   Blog:  blog.facebook.com   Twitter:@facebook   Mobiele  website:   foursquare.com/mobile   Mobiele  apps:  Iphone,  Android,   Blackberry,  Nokia,  Palm  en  Windows   Phone       Het   social   network   Facebook   dat   sinds   2004   bestaat   kent   een   grote   populariteit.   Begin   dit   jaar   werden   er   wereldwijd   600   miljoen   gebruikers   geteld.   Naar   verwachting   zijn   5,1   miljoen   daarvan   uit   Nederland   afkomstig  2     Facebook  Places     De   reden   dat   Facebook   meegenomen   wordt   in   deze   analyse,   is   dat   het   afgelopen   jaar   de   dienst   Places   uitrolde   in   Nederland.   Hiermee   kwalificeert   het   zich   naast   social   netwerk,   ook   als   location   based   service.   Gebruikers   van   Facebook   kunnen   online   en   mobiel   inchecken   en   deze  informatie  met  anderen  delen.                                                                                                                         2  Bron:  Social  Bakers    

    Demografie     Facebook     De  demografie  van  Facebook  laat  zien   dat   het   door   zowel   mannen   als   vrouwen   en   over   alle   leeftijdscategorieën  wordt  gebruikt     Leeftijdsverdeling  Facebook  

Figuur 6:  Facebook  wordt  gebruikt  door  mensen  van  alle   leeftijden.  Wel  is  de  helft  van  de  gebruikers  tussen  de18  en   34  jaar  oud  

Figuur 7:  Facebook  wordt  in  tegenstelling  tot  Google  +  bijna   net  zoveel  door  m annen  als  door  vrouwen  gebruikt,  Bron:   Social  Bakers  2011  

 

Gebruikte bronnen:   Social  Bakers,  2011  

| P a g .  9    


Foursquare         Foursquare     Opgericht:  2009   Gebruikers:  10  miljoen  wereldwijd   (NL:  150.000,  schatting)   Opgericht  door:  Dennis  Crowley  en   Naveen  Selvadurai   Gevestigd:  New  York   Werknemers:  80   Wie  zit  er  achter:  Union  Square   Ventures,  O'Reilly  AlphaTech   Ventures,  Andreessen  Horowitz  en   enkele  andere  investeerders.   Actief:  wereldwijd       Multimediaal   Website:  foursquare  .com   Blog:  blog.foursquare.com   Twitter:@foursquare   Mobiele  website:   foursquare.com/mobile   Mobiele  apps:  Iphone,  Android,   Blackberry,  Nokia,  Palm  en  Windows   Phone       Wat  is  Foursquare?   Foursquare  is  een  (mobiele)  location   based  service  waarbij  mensen  met   anderen  kunnen  delen  waar  ze  zijn   door  op  een  locatie  in  te  checken.  Het   inchecken  vindt  plaats  via  een   smartphone  app  of  sms  (in  VS).     Gebruikers  kunnen  door  in  te  checken   punten  verdienen  of  een  bepaalde   publieke  status  bereiken.    Hiernaast   wisselen  gebruikers  tips  met  elkaar   uit.       Gebruikers     Wereldwijd   kende   Foursquare   in   mei   van   dit   jaar   10   miljoen   gebruikers.   Naar  verwachting    komt  1,5%  hiervan  

 

uit Nederland,  waarmee  we  het  aantal   gebruikers   in   Nederland   op   150.000   schatten.        

Business model     Op   dit   moment   verdient   Foursquare   nog   niet   structureel   geld,   in   ieder   geval  niet  in  Nederland.  Eerder  dit  jaar   gaf   Foursquare   aan,   in   de   toekomst   bedrijven   willen   te   laten   betalen   voor   Foursquare  gebruikersstatistieken.       Voor  welke  bedrijven  interessant?   Duidelijk   mag   zijn   dat   het   in   eerste   instantie   voor   lokale   bedrijven   interessant   is:   winkels,   restaurants   en   salons.     Zij   kunnen   op   eenvoudige   wijze   het   aantal   walk-­‐ins   beïnvloeden   door   zichzelf   te   profileren   en   passanten   en   vaste   klanten   aanbiedingen  te  doen  (zgn.  specials).       Gebruikers   laten   zien   dat   ze   Foursquare   gebruiken   om   op   allerlei   verschillende   locaties   in   te   checken   (zie  presentatie  Media     Intelligence  Lab/  Roamler  resultaten)       Maar   ook   voor   grote   merken   zijn   er   voordelen   te   behalen:   zo   belonen   Louis   Vuitton,   Starbucks   en   History   channel,   mensen   die   op   plekken   incheckten   met   een   zogenaamde   badge.   In   Nederland   zijn   Heineken   en   Selexyz   de   enige   grote   bekende   merken   die   hier   iets   mee   hebben   gedaan.   Sinds   kort   bestaat   er   een   mogelijkheid   voor   bedrijven   om   |  P a g .  10  


pagina’s in   Foursquare   aan   te   maken,   die  gebruikers  kunnen  volgen.     Samenwerkingen       American  Express     Onlangs   sloot   Foursquare   in   de   VS   een   deal   met   American   Express.   De   deal   werkt   alsvolgt:     allereerst   moet   men  de  American  Express  en   Foursquare   acount   met   elkaar   verbinden.   Vervolgens   ontvangt   men   bij   sommige   winkels   (mits   men   incheckt   en   betaalt   met   American   Express)   een   kortingspercentage   op   de   inkoop,   welke   automatisch   via   Foursquare   verrekend   wordt.   Naar   eigen  zeggen  is  deze  deal  in  de  VS  een   groot  succes  geweest.   Onder   de   bedrijven   in   de   VS   die   inmiddels   aangesloten   zijn   bij   deze   deal   bevinden   zich:   H&M,   Sports   Authority  en  een  aantal  cafés  

online Heineken  profiel    (aan  te  maken   via   Heinken.nl)   verbinden   aan   hun   Foursquare-­‐account   kunnen   (als   ze   inchecken   bij   een   van   de   cafés   die   Heineken   schenken)   loyalty   punten   sparen.           Demografie  Foursquare     In  augustus  van  dit  jaar   deden  we  onderzoek  naar   Foursquare  gebruikers.   Dit  gaf  de  volgende   inzichten:                    

Figuur 8:  De  m an-­‐vrouw  verdeling  in     Nederland  is  ongeveer  60/40%  

Figuur 9:  2  Foursquare  screenshots:  1    van  het   inchecken  bij  Sports  Authority  en  1  van  de   bevestiging  van  de  korting  na  aankoop    

Heineken       Ook   Heineken   Nederland   ging   een   samenwerking   met   Foursquare   aan.   Gebruikers   die   het  

Figuur 10:  gemiddeld  hebben   mensen  9  vrienden  op  Foursquare  

                         

Gebruikte bronnen:   • Gebruikersonderzoek  Foursquare   augustus  2011,  n=255  

| P a g .  11    


Yelp     Yelp   Opgericht:  2004     Gebruikers:  53  miljoen  (bron:  Yelp/   Quantcast)   Opgericht  door:  Russel  Simmons  en   Jeremy  Stoppelman   HQ:  San  Francisco     Werknemers:  800   Actief  in:  Verenigde  Staten,  Oostenrijk,   Canada,  Frankrijk,  Duitsland,  Ierland,   Italië,  Spanje,  Zwitserland,  Nederland   (sinds  dec  2010),  Verenigd  Koninkrijk     Multimediaal   Website:  Yelp:  yelp.com,  Yelp.nl   Mobiele  website:  m.yelp.com   Mobiele  apps:  Iphone,  Android,   Blackberry,  Palm  Pre  en  Windows   Phone  7   Community  Nieuwsbrief     Wat  is  Yelp?     Yelp  is  een  location  based  service   bedoeld  om  lokale  bedrijven  te  vinden   en  meningen  erover  te  delen.  Yelp  is  in   2004  opgericht  in  San  Fransisco.       Al  snel  breidde  het  uit  naar  andere   steden  in  de  Verenigde  Staten.  Sinds   eind  2010  is  Yelp  ook  in  Nederland   aanwezig.  Yelp  ziet  steden  als  aparte   communities,  waarbinnen  Yelp  als  een   sociaal  netwerk  wil  fungeren:  mensen   maken  profielen  aan  en  kunnen   ratings/  reviews/  tips  en  andere   ervaring  omtrent  bedrijven  met  elkaar   delen.  Yelp  zegt  een  langzame  uitrol  in   Europa  voor  ogen  te  hebben.       Voor  welke  bedrijven  is  Yelp   interessant?     Yelp  is  waarschijnlijk  het  meest   interessant  als  marketinginstrument  

 

voor bedrijven  die  er  ook  het  meest  op   besproken  worden.  Onderzoek  op  de     zien  dat  de  helft  van  de   website  laat   gereviewde  locaties  bestaat  uit   winkels  en  restaurants.  De  andere   helft  is  verspreid  over  verschillende   lokale  diensten.        

Figuur 11:  bijna  de  helft  van  de  gereviewde   bedrijven  in  Nederland  zijn  restaurants  en   winkels.  Bron:  Yelp  

  Gereviewde  bedrijven     Wereldwijd  kent  Yelp  53  miljoen   gebruikers,  het  is  onbekend  hoeveel   dit  er  in  Nederland  zijn.           |  P a g .  12  


Gebruikers Yelp    

Figuur 12:De  ontwikkeling  naar    53   miljoen  bezoekers(wereldwijd)  tussen     2005  en  2011.  Bron:  Yelp  

Business model       Bedrijven  kunnen  gratis  een  zakelijke   account  aanmaken  in  Yelp  waardoor   ze  toegang  krijgen  tot  de   basisgegevens  van  de  vermelding  en   bezoekers  statistieken.  Bedrijven  in  de   VS  die  adverteren  bij  Yelp,  komen   prominenter  naar  voren  in  de   zoekresultaten  en  hebben  additionele   marketing  mogelijkheden  (zoals  het   toevoegen  van  video’s  en  een   persoonlijke  boodschap   Vooralsnog  is  adverteren  in  Nederland   niet  mogelijk.        

   

Feest.je       Feest.je     Opgericht:  2010   Aantal  gebruikers:  onbekend   Opgericht  door:  Aldert  Greydanus  en   Erik  Huisman   Eigendom  van:  Feest.je  BV     Gevestigd:  Amsterdam       Werknemers:  <10   Actief  in:  Nederland       Multimediaal   Website  Feest.je:  Feest.je     Mobiel:  m.feest.je   Blog:  blog.feest.je   Twitter:  @fstje   Mobiele  apps:  Iphone,  Android,   Blackberry    

Contact    +31 (0)627590365   Aldert@feest.je       Wat  is  Feest.je   Feest.je     is   een   Nederlandse   LBS,   die   erg   lijkt   op   Foursquare.   Verschillen   zijn   dat   Feest.je   zich   naast   locaties   (spots)   zich   ook   specifiek   richt   op   evenementen   (‘feestjes’).   Een   ander   verschil   is   dat   men   ook   een   beoordeling   kan   toevoegen   aan   een   spot   (wat   bij   Foursquare   niet   kan).   Feest.je   profileert   zich   als   een   lokaal   initiatief.     |  P a g .  13  


Voor welke   bedrijven   is   Feest.je   interessant?   Feest.je   is   voor   dezelfde   groep   bedrijven   interessant   waarvoor   Foursquare   ook   interessant   is:       voornamelijk   lokale   bedrijven.   Extra   interessant  zou  het  voor  evenementen   in  Nederland  kunnen  zijn.           Gebruikers     Het   aantal   gebruikers   dat   Feest.je   in   Nederland   heeft   is   niet   duidelijk.   We   verwachten  niet  dat  het  er  al  veel  zijn.       Business  model    

Op dit   moment   is   het   niet   bekend   dat   Feest.je   geld   verdient   met     bedrijven.     Het   lijkt   er   dan   ook   op   dat   het   in   eerste   instantie   bezig   is   met   het   vergroten   van   het   gebruik   en   relevantie       Samenwerkingen       Door  tijdens  het  bezoeken  van  het  WK   2010   in   te   checken   via   Feest.je,   konden   mensen   kans   maken   op   verschillende  medailles  en  kaartjes  en   bovendien   een   nieuwe   TV   winnen   via   partner  Expert.            

Whatser  

Mobiele apps:  Iphone,  Android,   Blackberry    

Whatser   Opgericht:  2011   Aantal  gebruikers:  25.000  (Bron:   Whatser)     Opgericht  door:  Michiel  Verberg   Eigendom  van:  SoGeo  company  BV   Gevestigd:  Amsterdam       Werknemers:  <10   Actief:  wereldwijd     Whatser  is  niet  meer  actief  !  (red,   2012)     Wat  is  Whatser  ?   Whatser  is  een  platform  voor  menseen   om   hun   favoriete   plekken   of   merken   bij  te  houden.       Multimediaal   Website:  whatser.com   Mobiel:  whatser.com/mobi   Blog:  blog.whatser.com   Twitter:  @whatser  

      Plekken  delen     Gebruikers   kunnen   ermee   op   basis   van  locatie  en  voorkeuren,     suggesties   ontvangen   van   anderen.   Verschil   met   andere   locatie   gebaseerde   diensten   is   dat   het   niet   erom   gaat   om   aan   te   geven   waar   je   bent,  maar  om  aan  te  geven  wat  je  leuk   vindt.       Aanbiedingen   Gebruikers   kunnen   een   bedrijf   aan   hun   lijst   toevoegen   (volgen).     Bedrijven   kunnen   hun   volgers   aanbiedingen   doen,   die   deze   gebruikers  op  hun  beurt  weer  kunnen   delen  met  hun  vrienden.   |  P a g .  14  


Business model   Vanaf   de   start   heeft   Whatser   een   business   model: voor   iets   meer   dan   8   euro  per  maand  kan  een  plek  door  een   merk   of   bedrijf   worden   geclaimd,   iets     wat  bij  andere  partijen  gratis  is.         Samenwerkingen       Bugaboo   Het   eerste   merk   dat   op   wereldwijd   niveau   meedoet   is   Bugaboo.   Deze   stelde   een   hotlist   samen   van   350   spots   waaronder:   parken,   winkels,   musea,   cafés,   restaurants   en   speeltuinen   opgenomen   in   steden   als   Amsterdam,   Berlijn,  Barcelona,  London,  Parijs,  New   York  en  Los  Angeles.     Heineken     Heineken   voegde   een   collectie   van   1600   zaken   in   Nederland   toe   waar   Heineken   Extra   Cold   geschonken   wordt.   Volgers   van   deze   collectie      

kunnen op  deze  manier  zien  of  er  in  de   buurt   een   kroeg   is   waar   dit   geschonken  wordt.       De  Telefoongids/  Gouden  Gids     Onlangs     kwam   Whatser   tot   een   afspraak   om   meer   dan   100.000   locaties  afkomstig  van  De  Telefoongids   &   Gouden   Gids   toe   te   voegen   aan   Whatser.   De   toegevoegde   locaties   bestaan   voornamelijk   uit   restaurants,   kroegen,  musea  en  winkels  en  worden   in   veel   gevallen   voorzien   van   de   openingstijden,   een   omschrijving   en   eventueel  ook  foto’s.       Contact  Whatser   Rietlandpark  301   1019  DW  Amsterdam    +31  20  528  6604      info@whatser.com     Oprichter  Michiel  Verberg    +31  681  612  866   michiel@whatser.com  

Repudo     Repudo   Opgericht:  2010   Aantal  gebruikers:  100.000  (bron:   Repudo)       Opgericht  door:  Lucas  Tieleman     Eigendom  van:  Repudo  BV   Gevestigd:  Amsterdam       Werknemers:  <10   Actief:  wereldwijd       Multimediaal   Website:  repudo.com  

Mobiel: m.repudo.com   Twitter:  @   repudo   Mobiele  apps:  Iphone,  Android,   Blackberry,  Windows  Phone  

(binnenkort)   |  P a g .  15  


Wat is  Repudo  ?   Repudo  staat  voor  Real  Public  Domain.   Het  is  een  dienst  waarmee  gebruikers   en  bedrijven  digitaal  op  een  locatie  nar   keuze   iets   kunnen   achterlaten   voor   iemand  anders.  De  ontvanger  kan  deze   actie  of  dit  cadeau  fysiek  incasseren  op   een  locatie.       Samenwerkingen         Sony  Music     In   samenwerking   met   Sony   Music   Nederland,   ontwikkelde   Repudo   een   campagne,  waarin  fans  een  virtuele  EP   konden   ophalen   in   de   real   world   Zo   ‘dropte’   zangeres   Jacqueline   Govaert   haar   EP   ‘Hold   my   fire’   tijdens   een   concert   in   Amsterdam.   Alleen      

bezoekers die   de   Repudo   app   hadden   kregen   een   inlogcode   waarmee   ze   vervolgens   het   album   konden   downloaden.   Heineken     Heineken  ontwikkelde  mbv  Repudo   een  location  based  spel:  via    een   wereldkaart  op  Heineken’s  Facebook   pagina,  konden  Heineken  fans  virtuele   prijzen  oppikken.       Contact  Repudo   Barbara  Strozzilaan  201   Amsterdam,  1083  HN   +31  6  34920241    lucas@repudo.com    

| P a g .  16    


Location Based  Marketing           Om   te   beschrijven   hoe   bedrijven   gebruik   kunnen   maken   van   LBS   als   marketing   instrument,   is   het   belangrijk   om   de   functionaliteiten   te   kennen   die   ze   aanbieden.   Om   deze   te   begijpen,   delen   we   Location   Based   Services   op   in   drietal   hoofdfunctionaliteiten,  te  weten:      

• • •

De locatie     Het  delen     Het  spel    

We  zullen  deze  drie  onderdelen  hierna   als  aparte  hoofdstukken  behandelen        

Figuur 13:  de  3  hoofdfunctionaliteiten  van  Location  Based  Services:  de  locatie,   het  spel  en  het  delen  van  informatie  

| P a g .  17    


De rol  van  de  locatie  binnen   Location  Based  Services    

Als   eerste   zullen   we   de   rol   van   de   locatie  bespreken.  Hiernaast  kijken  we   hoe   bedrijven   er   gebruik   van   kunnen   maken.   Onderzoek   laat   ons   vervolgens   zien   in   welke   mate   gebruikers   en   bedrijven   actief   zijn   rondom   de   locatie.       De  locatie     De   locatie   vervult   een   centrale   rol   binnen   LBS:   het   is   de   plek   waar   gebruikers   van   de   verschillende   netwerken   naar   toe   gaan,   waar   ze   inchecken   en   welke   ze   met   elkaar   bespreken.   Voor   ondernemers   is   het   het   startpunt   voor   hun   location   based   marketing:   waarvandaan   ze   nieuwe   klanten   kunnen   aantrekken   en   bestaande   klanten   kunnen   belonen.     We   zullen   in   dit   hoofdstuk   2   onderdelen   bespreken   die   met   de   locatie   van   doen   hebben.   Het   eerste   gaat  over  wat  de  gebruiker  doet  op  de   locaties:   bijv.   inchecken.   Het   tweede   onderdeel   gaat   over   de   ondernemer   en   de   marketingmogelijkheden   die   deze   ter   beschikking   heeft   als   het   om   de   locatie   gaat.   Voor   beide   onderwerpen   zullen   we   uitkomsten   van   onze   onderzoeken   gebruiken   die   we   eerder   dit   jaar   deden   rondom   Location  Based  Services.     Incheken     Typisch   voor   een   LBS   is   de   mogelijkheid  van  een  persoon  om  er  in   te   checken.   Bij   het   inchecken   geeft   de   persoon   aan   dat   deze   zich   op   een   bepaalde   locatie   bevindt.   Deze   informatie   wordt   vervolgens   met   het   netwerk  gedeeld.         Wat  is  een  locatie?   De   locatie   kan   van   alles   zijn:   een   station,   een   winkel,   een   restaurant   of   huis   van   een   vriend.   Het   inchecken  

gaat via   het   mobiele   apparaat:   door   middel   van   positiebepaling   (GPS)   kan   worden  bepaald  waar  de  persoon  is  en   welke   locaties   in   de   buurt   zijn.     Deze   locaties   zijn   óf   al   aanwezig   in   het   systeem   óf   ze   kunnen   door   de   gebruiker   ter   plekke   worden   aangemaakt.        

| P a g .  18    


LAB-­‐Results: Check-­‐ins     Interessant   is   het   om   te   kijken   in     hoeverre   er   op   locaties   van   bedrijven   wordt   ingecheckt.   We   stelden   dit   vast   voor   restaurants   die   opgenomen   waren   in   Facebook  Places,  Foursquare  en  Feest.je.    

is. Belangrijk   hierbij   om   te   bedenken   is   dat   het   aantal   opgenomen   restaurants   bij   Facebook   het   laagst   is.   Het   betreft   maar   22,3%   van   de   onderzochte   restaurants   dat   een  Facebook  places  vermelding  had.       Een   ander   punt   van   aandacht   bij   de   interpretatie   van   de   cijfers   is   dat   het   om   cumulatieve   cijfers   gaat   en   dus   niet   op  

gedrag, maar   ook   iets   over   hoe   lang   de   locaties  aanwezig  zijn  in    op  de  netwerken.     Wat  zeggen  de  cijfers  dan  wel?   De   cijfers   geven   aan   hoe   vaak   gebruikers   inmiddels   de   locatie   hebben   bezocht   en   de   moeite   waard   vonden   om   de   moeite   nemen   om   in   te   checken.   Check-­‐ins   worden   vaak   met  anderen  in    het  netwerk  gedeeld.  Dit  is   belangrijk  gegeven,  want  iedere  keer  dat  er  

Figuur 15:  Overzicht  van  het  percentage  restaurants  waar  weleens  op   was  ingecheckt  

De   resultaten   laten   zijn   dat   het   gemiddeld   aantal   check-­‐ins   bij   Foursquare   het   hoogst  

Figuur 14:  Overzicht  van  het  gemiddeld  aantal  check-­‐ins  per  locatie  

cijfers per   maand   of   jaar.   Maw:   de   cijfers   zeggen   niet   alleen   iets   over   het   incheck-­‐

ingecheckt wordt,   betekent   dat   gratis   exposure  voor  het  bedrijf.         |  P a g .  19  


Foursquare gebruikers:  hoe  vaak  checken  ze   in?     Nog   meer   cijfers   komen   uit   het   gebruikersonderzoek.   Specifiek   voor   Foursquare  konden  we  vaststellen  hoe  vaak   mensen  inchecken.  We  zagen  hetvolgende:  

Driekwart van   de   gebruikers   met   een   Foursquare   account   heeft   wel   eens   ingecheckt.   Bij   een   kwart   van   alle   gebruikers  liep  het  aantal  check-­‐ins  op  tot   boven   de   50.     Het   gemiddelde   van   deze   laatste   groep   zorgde   ervoor   dat   het   gemiddeld   aantal   check-­‐ins   van   alle  

n=255

Figuur 16:  gemiddeld  aantal  check-­‐ins  Foursquare  gebruikers.    

gebruikers 135   bedraagt.   Dit   aantal   check-­‐ins  moet  zijn  gerealiseerd  in  de  1  à   anderhalf   jaar   tijd   dat     Foursquare   in   Nederland  actief  is.       Let   wel:   het   gaat   hier   om   inchecken   op   iedere   willekeurige   locatie   en   niet   alleen   om   inchecken   bij   restaurants   zoals   in   het   Locatieonderzoek.  

Gebruikte bronnen:   • Locatieonderzoek  Media  Intelligence   Lab  juni  2011,  n=355  restaurants   • Gebruikersonderzoek  Foursquare   Augustus  2011,  n=255  Foursquare   gebruikers  

| P a g .  20    


Marketing tools  rondom  locaties  en  inchecken       Het   proces   rondom   het   inchecken,   biedt   voor   het   bedrijf   een   aantal   mogelijkheden   op   het   gebied   van   marketing.   Voorwaarde   om   aan   de   slag   te   gaan     is   dat   de   locatie   aanwezig   is  op  het  netwerk  en  dat  het  bedrijf  de    

Gebruikers kunnen locatie aanmaken

locaties soms   meerdere   voorkomen  op  het  netwerk.      

Claimen van  locatie   Als  bedrijf  kun  je  de  eigenaar  worden    

Google Places

Facebook Places

Foursquare Yelp  

Feest.je

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Gebruikers kunnen Ja locatie aanvullen met info   Bedrijven kunnen Nee   hun locatie Claimen  

Tabel 1:  Het  aanmaken,  aanvullen  en   claimen  van  locaties  bij  de  verschillende   netwerken  

locatie geclaimd   heeft.   Hiermee   geeft   het   aan   de   gebruiker   aan   dat   deze   te   maken  heeft  met  de  officiële  locatie.       Aanmaken  van  de  locatie   Het  bedrijf  hoeft  vaak  zelf  geen  actie  te   ondernemen   als   het   gaat   om   het   als   locatie   op   te   nemen.   Bedrijfs   -­‐en/of   positiegegevens   zijn   regelmatig   al   verzameld   door   het   netwerk   zelf   (zoals   bij   Google   places)   of   door   de   gebruikers   (zoals   bij   Foursquare).   Door   deze   laatste   mogelijkheid,   kan   het   zijn   dat   bedrijven   en   andere  

keren

van  een  locatie  (de  locatie  claimen)     waarmee   je   deze   actief   kunt   inzetten   voor   verschillende   marketing-­‐ doeleinden.         Gegevens  toevoegen  aan  de  locatie     Afgezien  van  de  naam  en  de  plaats  van   de   locatie,   kan   de   vermelding   nog   meer   informatie   bevatten   over   de   locatie   bevatten.     Sommige   van   deze   informatie   is   door   het   bedrijf   zelf   aan   te   vullen,   sommige   informatie     wordt   door   gebruikers/   bezoekers   toegevoegd.      

| P a g .  21    


Informatie toegevoegd  door  het  bedrijf     Op  alle  netwerken  kan  de   bedrijfseigenaar  een  set  aan   bedrijfsgegevens  toevoegen.  Het  gaat   hier  in  eerste  om  NAWT-­‐,  email-­‐  en       URL-­‐gegevens.  Hiernaast  bieden  de   verschillende  netwerken   mogelijkheden  van  het  toevoegen  van  

                 

Tabel 2:  gegevens  die  bedrijfseigenaren  aan  h un  vermelding  k unnen  toevoegen  op  de  

verschillende netwerken  

gegevens als  het  wel/niet  accepteren     van  credit  cards,  de  aanwezigheid  van   een  terras  worden  uitgevraagd.    Yelp  gebruikt  deze  methode  effectief   om  de  informatie  in  hun  database  te   vergroten.            

                   

| P a g .  22    


Informatie toegevoegd  door  de   gebruiker   Op  meerdere  netwerken  kan  ook  de   gebruiker  informatie  toevoegen.  Deze   informatie  kan  gaan  over  zaken  als  de   sfeer  of  het  type  restaurant,  maar  ook   mogelijkheid  tot  afhalen  of  de   aanwezigheid  van  een  terras  worden   uitgevraagd.   Yelp  gebruikt  deze  methode  effectief   om  de  informatie  in  hun  database  te   vergroten.    

Foto’s  en  video’s   Naast  woordelijke  informatie  kunnen   gebruikers  en  bedrijven  soms  ook   foto’s  en/of  video’s  toevoegen  aan  de   locatie.  Onderstaand  een  overzicht  van   wat  gebruikers  op  de  verschillende   netwerken  kunnen  bijdragen  aan  de   locatie     .      

kan  worden  op  de  verschillende  locaties   Tabel  3:  informatie  die  door  gebruikers  toegevoegd                                              

                                       

| P a g .  23    


LAB-­‐results: aangemaakte   bedrijfslocaties  

In  ons  onderzoek  naar  het   gebruik  van  social  media   onder  restaurants,  hebben   we  gekeken  of  restaurants   als  locatie  aanwezig  zijn  en   in  hoeverre  ze  deze  ook  geclaimd  hebben.   De  resultaten  hiervan  zijn  zichtbaar  in  de   figuur.     Aangemaakte  locaties   In  ons  onderzoek  naar  het  gebruik  van   location  based  services  onder  bedrijven,   onderzochten  we  onder  andere  hoeveel   van  de  restaurants  als  locatie  terug  te   vinden  waren  op  de  verschillende   netwerken.     Google  Places     Google  Places  scoort  hierbij  het  hoogst:   meer  dan  98%  van  de  restaurants  is  terug   te  vinden  via  Google  Places.  Het  viel   hierbij  wel  op  dat  ook  bedrijven  die  niet   mee  actief  waren,  toch  in  de  database   vermeld  stonden.  Google  maakt  gebruik   van  data  van  anderen  om  de  database  te   vullen.    

Yelp   Ook  voor   Yelp  is  de   hoeveelheid   restaurants   nog  niet  erg   hoog  Dit   heeft  te   maken  met   de  langzame   uitrol  die   Yelp  voor   ogen  heeft   op  het   Europese   vaste  land.     Figuur  17:  een  overzicht  van  het  percentage  aangemaakt  restaurants  dat  we  terug  konden   Dit  doet  het   vinden  in  de  verschillende  netwerken     door  stap   voor  stap   zgn   Foursquare     communities  aan  te  maken,  die  zich   Het  percentage  restaurants  dat  in   richten  op  een  stad  of  een  regio.         Foursquare  terug  te  vinden  was,  was  een     stuk  lager.  Belangrijk  hierbij  om  te  weten   Feest.je   is  dat  Foursquare  zelf  geen  bedrijven   Opvallend  veel  bedrijven  zijn  er  terug  te   registreert,  maar  dat  de  gebruikers  de   vinden  in  Feest.je.  Het  is  niet  duidelijk   locaties  aanmaken  (en  dus  ook   waar  deze  partij  gegevens  vandaag  haalt.   bedrijfslocaties).    We  verwachten  dat  de     volledigheid  van  de  database  sterk  zal   toenemen,  naar  mate  het  gebruik  ook  zal   stijgen.       |  P a g .  24  


Facebook   Voor   Facebook   maten   we   in   welke   mate   de   restaurants   terugvindbaar   waren.   Dit   kon   doordat   ze   aanwezig   waren   als   group,   place  page  of  een  andere  company  page  .     Uiteindelijke   bleek   een   kwart   van   de   onderzochte   bedrijven   terug   te   vinden   in   de   database.   De   meeste   hiervan   als   Facebook   Place,   sommige   hadden   een   eigen   Facebook   pagina.   Een   enkel   bedrijf   had   nog   een   Facebook   Group,   iets   wat   nog   weinig  voorkomt  op  Facebook.           ,                

Figuur 18:  De  manieren  waarop  de  restaurants  te  vinden    waren  op  Facebook  

| P a g .  25    


Geclaimde locaties       Om  het  heft  in  eigen  handen  te  nemen  wat   betreft   de   locatie   als   marketingkanaal,   moet   het   bedrijf   eerst   de   eigen   locatie   claimen.   Zodra   dit   eenmaal   is   gebeurd,   wordt   het   voor   hen   mogelijk   om   zelf   informatie   toe   te   voegen   over   de   locatie,   aanbiedingen   te   doen   en   bezoekersinformatie  in  te  zien.           Daarom   is   het   interessant   om   te   kijken   hoeveel   van   de   locaties   uiteindelijk   geclaimd   zijn   door   bedrijven.   Dit   is   een   goeie   maatstaf   om   te   meten   in   hoeverre   mensen   al   op   de   hoogte   zijn   van   de   mogelijkheden  van     Google  Places   Het   aantal   restaurants   dat   zijn   locatie   heeft   geclaimd   is   op   verschillende   netwerken   erg   laag.   In   onze   steekproef   van   bedrijven,   had   geen   enkel   het   bedrijf   op   Yelp   of   Feest.je   geclaimd.   Van   de   bedrijven   die   op   Foursquare   aanwezig   waren,   had   maar   4,4%   de   locatie   geclaimed.       Ongetwijfeld   heeft   dat   te   maken   met   de   lage   bekendheid   van   de     mogelijkheden   van   Foursquare   bij   bedrijven.   Ook   de  

Figuur 19:  Het  percentage  locaties  dat  daadwerkelijk  geclaimd  was  op  de  netwerken  

score van   Google,   dat   een   ongetwijfeld   vele  malen  hogere  bekendheid  geniet  dan   de  andere  netwerken,  is  niet  echt  hoog  te   noemen:   1   op   de   8   bedrijven   had   de   locatie  daar  geclaimd.          

Gebruikte  bronnen:   • Locatieonderzoek  Media  Intelligence   Lab  juni  2011,  n=355  restaurants     |  P a g .  26  


Marketing tools  rondom  locaties  en  inchecken        

Check-­‐in aanbiedingen     Uniek   aan   LBS,   is   dat   bedrijven   heel   gericht   (locatie)   hun   producten   en   diensten   kunnen   aanbieden   aan   mensen,   die   zich   in   de   buurt   van   de   locatie   bevinden.   Bovendien   kunnen   ze  dit  ook  nog  doen  op  het  tijdstip  dat   het  hen  uitkomt.       Hoe  werken  check-­‐in  aanbiedingen?     Het   bedrijf   heeft   de   mogelijkheid   iets   aan   te   bieden   (bijv.   gratis   of   met   een   korting).  De  aanbieding  is    vervolgens   zichtbaar  voor  mensen  die  in  de  buurt   van     de   locatie   zijn.   Nadat   ze     inchecken   op   de   locatie   van   het   bedrijf   kunnen   ze   de   aanbieding   ‘unlocken’   waarmee   ze   er   recht   op   krijgen.     Doel   van  álle  aanbiedingen  is     uiteraard  het  vergroten  van  het  aantal   check-­‐ins   en   de   omzet.   De   manier   waarop  dat  gebeurt  verschilt  en  hangt   af   van   de   strategie   van   het   bedrijf.   Zo   richt  het  een  bedrijf  zich  misschien  op   incidenteel  publiek,  terwijl  een  andere   juist   erop   gericht   is   om   een   lange-­‐ termijn  relatie  met  klanten  aan  te  gaan  

of juist   vriendengroepen   aan   te   trekken.   Er   zijn   verschillende   soorten   aanbiedingen   waar   ze   gebruik   van   kunnen   maken.     Van   de   onderzochte   partijen   is   het   alleen   via   Foursquare   en  Feest.je    mogelijk  om  in  Nederland     aanbiedingen  aan  te  maken.     Toch   zullen   we   in   de   analyse   ook   check   in   aanbiedingen   van   andere   partijen  behandelen,  die  meestal  eerst   alleen   in   de   VS   beschikbaar   worden   gesteld.  De  verwachting  is  dat  we  hier   in   Nederland   op   termijn   ook   mee   te   maken  zullen  krijgen.       Check-­‐in  aanbiedingen  bij  Foursquare:   Specials   De   aanbiedingen   die   Foursquare   beschikbaar   stelt   heten   specials.   Foursquare  maakt  een  verschil  tussen   specials   om   nieuwe   klanten   aan   te   trekken   en   specials   om   bestaande/   trouwe   klanten   te   belonen.   Hieronder   een   overzicht   van   de   verschillende   soorten   specials   die   venue-­‐houders   in   Foursquare  kunnen  aanbieden.      

| P a g .  27    


Tabel 4:  verschillende  soorten  deals  bij  Foursquare  specials  en  de  doelen  waarvoor  ze  

ingezet kunnen  worden    

Check-­‐in-­‐aanbiedingen bij  Facebook:   Facebook  Deals  (Niet  meer  actief)     Eerder  dit  jaar  experimenteerde     Facebook  –  onder  de  naam  ‘Facebook   Deals’-­‐  met  aanbiedingen    gerelateerd   aan  check-­‐ins.  Ondanks  dat  het   experiment  alleen  in  de  VS  plaatsvond   en  al  na  4  maanden  beëindigd  werd,   lijkt  het  toch  interessant  om  te   vermelden.  Het  is  niet  ondenkbaar  dat   we  de  Facebook  Deals–  mogelijk  in   aangepaste  vorm-­‐  ooit  weer  toegepast   zullen  zien.    

Check-­‐in-­‐aanbiedingen bij  Google:   Mobile  Check-­‐in  offers  (alleen  in  VS)   Ook  Google  lanceerde  in  de  VS  de   mogelijkheid  voor  bedrijven  om   klanten  aanbiedingen  te  doen  als  ze   inchecken  (mobile  check-­‐in  offers).   Deze  offers    zijn  daar  zichtbaar  bij  het   gebruik  van  de  diensten  Google  Places   en  Google  Latitude.    Door  regelmatig   in  the  checken  op  een  locatie  kunnen   gebruikers  een  bepaalde  status   bereiken.  Google  maakt  hierbij   onderscheid  tussen  all  visitors,   regulars,  VIPS  en  Guru’s.    

Tabel 5:  Check-­‐in  aanbiedingen  bij  Facebook  (Facebook  Deals)  en  doelen  waarvoor  ze  konden     worden  ingezet    

|  P a g .  28    


Bedrijven kunnen  selecteren  aan  welk   van  de  statusgroepen  ze  de  aanbieding   doen.      

Figuur 20:  Screenshot  Mobile  check-­‐in   offers  bij  Google  (VS)  

Het bedrijf   kan   aangeven   wat   het   minimaal   aantal   check-­‐ins   moet   zijn   dat   nodig   is   om   het   de   aanbieding   te   ‘unlocken’.       Check-­‐in-­‐aanbiedingen   bij   Feest.je:   Deals   Ook   op   Feest.je   kunnen   mensen   in   aanmerking   komen   voor   aanbiedingen.   Interessant   hieraan   is   dat   Feest.je   (nog)   geen   vast   stramien   voor   deze   aanbiedingen   biedt.   Hierdoor   is   er   een   zeer   kleine,   maar   interessante   set   aan   aanbiedingen   terug   te   vinden   op   Feest.je:   feest.je/deals.   Het   aanmaken   van   aanbiedingen   gaat   bij   Feestje   niet   middels   een   standaard   set   aan   opties   binnen   de   eigen   account,   maar   mbv   een   formulier,   waar   het   bedrijf   in   eigen  bewoordingen  kan  uitleggen  wat   de   beloning   inhoudt,   wat   de   voorwaarden  zijn  en  in  welke  periode   het  geldig  is.      

Check-­‐in-­‐aanbiedingen bij  Yelp:  mobile   check-­‐in  offers     Yelp   biedt   naast   deals   via   de   website   ook   mobiele   check-­‐in   offers.   De   opzet   is  zeer  eenvoudig:  het  bedrijf  kan     aangeven   of   het   iets   gratis   wil   weggeven   (free   offer)   een   korting   wil   geven   (percentage   off)   of   dat   het   een   vaste   prijs   aanbiedt   voor   een   item(fixed  price)  De  aanbiedingen  zijn   op   dit   moment   alleen   in   de   VS   beschikbaar  voor  bedrijven.      

Figuur 21:   Het   aanmaken   van   een   aanbieding   bij   Feest.je   is   (nog)   niet   erg   gestructureerd   ,   maar   verloopt   via   een   contactformulier  op  de  website   Tabel  6:  check-­‐in  offers  bij  Yelp  

 

 

| P a g .  29    


Het delen  van  informatie         Delen   van   informatie   met   anderen   is   een  essentieel  deel  van  LBS:  zaken  als   inchecken,   tips   achterlaten   of   het   invullen   van   je   profiel   zouden   geen   waarde   hebben   als   deze   informatie   niet   gedeeld   zouden   kunnen   worden   of   voorzien   van   commentaar.   Per   netwerk   verschilt   het   sterk   hoe   dit   sociale   element   vorm   is   gegeven.   Als   we   het   hebben   over   het   delen   van   informatie,  maken  we  een  onderscheid   tussen   informatie   die   verbonden   is   aan   de   locatie   en   informatie   die   te   maken  heeft  met  de  persoon:     1   Locatiegebonden  informatie   Inchecken/status   updates:   gaan   over   waar  je  bent  en  wat  je  doet   Meningen:   gaan   over   wat   je   vindt   van   de  locatie  waar  je  bent  (geweest)       2   Gebruikerinformatie   Profielen:  gaan  over  wie  ben  je  en  wat   je  doet       Gebruikersstatistieken:   gaan   over   hoe   actief   je   bent/   welke   status   je   bereikt   hebt.         1   Locatiegebonden  informatie:     a)  inchecken  en  status  updates       Inchecken/  status  updates   Door   in   te   checken   geven   gebruikers   aan   dat   ze   op   een   bepaalde   locatie   aanwezig   zijn.   Deze   informatie   wordt   vervolgens   gedeeld   met   vrienden   aangesloten  op  het  netwerk.       Inchecken  bij  Facebook   Zodra   iemand   via   de   Facebook   app   mobiel   incheckt,   wordt   deze   informatie   automatisch   gedeeld   met   het  netwerk  en  krijgen  andere  mensen  

hier bericht   van.   Sinds   kort   is   het   ook   mogelijk   om   in   de   status   update   (online)   een   locatie   toe   te   voegen.   Automatisch   wordt   een   lijst   getoond   met  plaatsen  (Facebook  Places).        

Figuur 22:  Online  Status  update  Facebook  

Inchecken  bij  Foursquare     Inchecken   via   Foursquare   is   alleen   mogelijke   via   de   mobiele   app.   De   informatie   wordt   gedeeld   met   vrienden.   Binnen   Foursquare   is   het   mogelijk   om   aan   te   geven   welke   vrienden   wel   en   geen   updates   ontvangen  van  het  inchecken.       Inchecken  bij  Google     Vooralsnog   is   het   niet   mogelijk   om   met  de  mobiele  dienst  Google  Places  in   Nederland   in   te   checken.   Wel   kan   dit   via   de   dienst   Google   Latittude.     Uniek   aan   Latitute   is   de   mogelijkheid   om   automatisch  in  te  checken,  waardoor       De   verwachting   is   dat   er   in   de   toekomst   geen   onderscheid   meer   zal   zijn  tussen  deze  diensten  en  dat  ze  op   termijn   nog   meer   met   het   sociale   netwerk   Google+   geïntegreerd   zullen   worden.     Inchecken  bij    Feest.je    en  Yelp   Inchecken  bij  Feest.je  en  Yelp  gaat  net   als  bij  Foursquare  via  de  mobiele  app.        

| P a g .  30    


b) meningen   delen   via   Locatie   based    services       Het   feit   alleen   dat   iemand   incheckt  op  een  locatie  kun  je     al   zien   als   een   indirecte   waardering   voor   de   betreffende   locatie.   Immers   heeft   iemand   de   moeite   genomen   om   dit   aan   andere   kenbaar   te   maken.   De   check-­‐ins   worden   gedeeld   met   het   netwerk,   wat   weer   zorgt   voor   extra   promotie.   Naast   inchecken   kent   iedere   dienst   nog   een   set   aan   middelen   waarmee   de   bezoeker   expliciet   zijn   waardering  kan  aangeven.         Liken/  tippen   Waarderen   kan   bijvoorbeeld   via     ‘liken’     (Facebook),   ‘tippen’   (Foursquare)     of   het   toevoegen   als   favoriet   (Yelp)   van   een   locatie.   In   tegenstelling   tot   het   inchecken,   hoeft   men   voor   het   waarderen   van   een   locatie   niet   op   de   plek   zelf   aanwezig   te   zijn.  Dit  kan  meestal  ook  op  de  website   van   de   dienst.   Yelp   meningen   worden   pas   gepubliceerd   zodra   ze   via   de   website  bevestigd  zijn.     Foto’s  en  Taggen     Hiernaast  is  het  vaak  mogelijk  om  aan   te   geven   in   gezelschap   van   wie   er   ingecheckt   is   en   om   een   foto   toe   te   voegen  aan  de  gebeurtenis.         Integratie  met  andere  sociale  media     Op   Foursquare   is   het   mogelijk   om   informatie   door   te   sturen   via   Facebook   en/of   Twitter.   Daarvoor   moeten   de   accounts   uiteraard   wel   gelinkt  zijn.         Lab  results     Uit   onderzoek   blijkt   dat   rond   de   helft   van   de   Foursquare   gebruikers   z’n   account   met   Facebook   en/of   Twitter   gelinkt  heeft.    

     

Figuur 23:   49%   van   de   onderzochte   Foursquare   gebruikers   had   het   account   aan   Facebook   en/of   Twitter   gekoppeld.   17,3  %    aan  beide.    

Commentaren   Het   geven   van   meningen   vormt   op   zichzelf   weer   een   bron   voor   sociale   interactie   doordat   gebruikers   elkaar   commentaar   kunnen   geven   op   hun   updates.  Op  Yelp  en  Google  Places  kan   bijvoorbeeld   door   anderen   op   een   recensie  gestemd  worden.      

Figuur 24:  stemmen  op  een  recensie   binnen  Yelp    

Op Foursquare   en   Facebook   kan   men   ook   een   reactie   geven   op   tips   van   anderen..         Ratings  en  reviews     Via  Yelp  en  Google  Places  kan  een  nog   uitgebreidere  mening  over  een  bedrijf   worden   gegeven.   Dit   is   mogelijk   door   |  P a g .  31  


middel van   het   geven   van   een   cijfer   en   een   mening   (rating   &   review).   Hierdoor   kunnen   anderen   een   inschatting   maken   van     de   kwaliteit   van  het  betreffende  bedrijf.      

Figuur 25:  ratings  bij  Yelp  

Negatieve recensies   Yelp   adviseert   de   locatiehouder   hiernaast   hoe   ze   met   ontevreden   klanten   (publiekelijk   of   prive)   om   kunnen   gaan   en   ze   eventueel   weer   tevreden  te  stemmen.       2     Gebruikersinfo       a)     Profielen     Naast   gegevens   die   te   maken   hebben   met   de   locatie,   is   er   en   groot   aantal   zaken   die   puur   met   de   persoon   te   maken   hebben:   wie   deze   persoon   is,   wat  hij  of  zij  leuk  vindt  en  in  zijn  vrije   tijd   doet.   Deze   gegevens   zijn   doorgaans   terug   te   vinden   in   de   gebruikersprofielen.   Afhankelijk   van   het   netwerk,   kan   de   gebruiker   welke   informatie   deze   wel   of   niet   met   anderen   wil   delen.   De   hoeveelheid   persoonlijke  informatie  die  mensen  in   hun  profiel  met  anderen  delen  zien  we   als   een   mate   van   engagement   met   het   medium.   We   kijken   hieronder   wat   mensen   in   hun   profiel   kwijtkunnen   aan  informatie:       Facebook  profielen     Op   Facebook   is   zonder   twijfel   de   meeste  informatie  te  publiceren  in  het   profiel.  Het  gaat  dan  om:     • basisgegevens  (naam,  stad,   geboorteplaats/  -­‐datum,  geslacht,   seksuele  voorkeuren)      

• • • • •

een profielfoto     relatie/  vrienden  en  familie   werk  en  opleiding     overtuigingen     sport  /  muziek/  activiteiten  en   interesses     contactgegevens  

• Sinds   kort   is   het   voor   alle   gegevens   mogelijk   om   aan   te   geven   wie   de   rechten  heeft  om  ze  te  zien.    Facebook   maakt  hierbij  onderscheid  tussen:     Iedereen,   vrienden,   naaste   vrienden,   familie,   het   bedrijf   of   alleen   de   gebruiker   zelf.     Zelf   kan   de   gebruiker   ook  op  maat  lijsten  aanmaken.       Foursquare  profielen     De   persoonsinformatie   die   in   het   Foursquare-­‐profiel  in  te  vullen  is:       • basisgegevens  (naam)     • profielfoto   • contactgegevens  (email,   telefoonnummer)     Daarnaast   kan   het   profiel   gekoppeld   worden  aan  Facebook  en/of  Twitter     Privacy  opties     Er   is   bij   Foursquare   een   grote   serie   mogelijkheden   aan   privacy   opties   die   beschrijven   wat   wel   en   niet   gedeeld   mag  worden  over  de  persoon.     Notificaties     Opvallend   uitgebreid   zijn   de   mogelijke   instellingen   van   notificaties   die   je   van   vrienden  krijgt  en  die  je  zelf  ontvangt.     Deze  zijn  bovendien  apart  in  te  stellen   voor  email  en  mobiel.      

| P a g .  32    


Figuur 26:   instellingen  

Foursquare

notificatie

Google+  profielen     Google   +   is   het   sociale   netwerk   van     Google.  Via  het  Google  account  is  deze   gekoppeld   aan   Google   latitude   en   Google   places.   Gegevens   die   op   dit   moment  in  Google+    aan  het  profiel  toe   zijn   te   voegen,   zijn   voornamelijk   een   paar   basisgegevens:   naam,   geslacht,   beroep   en   interesses.   Hiernaast   kan   een  profielfoto  worden  toegevoegd.       Yelp  profielen   Het   Yelp   profiel   lijkt   het   meeste   op   profielen   uit   een   vriendenboekje,   met   velden   als:   “The   Last   Great   Book   I   Read  …..”,  “I  Love..”.  ,  “Current  Crush…”   en  “When  I'm  Not  Yelping....”  Hiernaast   is   er   nog   de   mogelijkheid   om   een   nickname  toe  te  voegen.      

| P a g .  33    


LAB-­‐Results: profielfoto’s  en  aantal  vrienden    

We onderzochten   op   verschillende   netwerken   wat   er   aan   profielinformatie   werd   getoond   en   met   hoeveel   vrienden  de  informatie  gedeeld  werd.  Feest.je  konden   we   in   deze   analyse   helaas   nog   niet   meenemen   vanwege   het   lage   aantal   gebruikers   dat   we   konden   identificeren.      

  Uit   ons   onderzoek   blijkt   dat   maar   liefst   negen   op   de   tien   mensen   op  Facebook  een  profielfoto  achterlaten.  Dit  aantal  ligt  wat  lager   bij   Foursquare   en   Yelp   waar   het   rond   of   op   de   helft   zit.   Op   Google+,  dat  het  kortst  bestaat  van  de  4  hebben  ook  relatief  veel   mensen  een  profielfoto  achtergelaten:  bijna  7  op  de  10.          

Profielfoto’s Een   indicator   voor   de   betrokkenheid   van   een   individu   bij   een   netwerk   zou   kunnen   zijn   of   de   profielfoto   wel   of   niet   toegevoegd   is.    

Figuur 27:  Het  percentage  mensen  dat  een  profielfoto  achterlaat  op  de  website  

| P a g .  34    


Het  aantal  vrienden     Met   hoeveel   vrienden   wordt   de   informatie   gedeeld   op   het   netwerk?     Verreweg   het   meeste   aantal   vrienden   heeft   men   op   Facebook:   gemiddeld   maar   liefst   94.   Op   Foursquare   is   dat   een   factor   tien   lager:   hier   heeft   men   gemiddeld   9   vrienden.   Gezegd   moet   worden  dat  Foursquare  een  koppeling  met  Facebook  en  Twitter   heeft   en   dat   informatie   dus   ook   regelmatig   via   deze   weg   verspreid  wordt  met  vrienden.    

Figuur 28:  gemiddeld  aantal  vrienden  op  de  verschillende  netwerken  

Binnen   de   door   ons   onderzochte   steekproef   kwamen   er   bijna   geen   ‘Yelpers’   voor   met   vrienden.   Hierdoor   kwam   het   gemiddelde   dicht   bij   nul   uit.   Google+   gebruikers   hadden   gemiddeld  7  vrienden  in  augustus.  Dat  cijfer  lag  overigens  begin   oktober  bijna  op  6.  Naar  alle  waarschijnlijkheid  zorgde  de  snelle   aanwas  bij  Google+  voor  een  dalend  gemiddeld  aantal  vrienden.        

Gebruikte bronnen:   • Gebruikersonderzoek  Augustus   2011,  n=678  gebruikers  verspreid   over  4  netwerken  

| P a g .  35    


b) Gebruikersstatistieken   Meerdere   Location   Based   Services   houden   nauwgezet   bij   welke   activiteiten   de   leden   ondernemen   en   rapporteren   zaken   als   het   aantal   check-­‐ins,   reviews   of   tips   die   mensen   achterlaten.   Deze   gebruikersstatistieken   worden   op   twee   manieren   ingezet:   voor   gebruikers   onderling   en     voor   bedrijven     Gebruikersstatistieken  voor  gebruikers   onderling   Gebruikers   kunnen   op   elkaars   profielpagina’s   duidelijk   aflezen   waar   ze  zijn  geweest,  wanneer  ze  dat  deden   en  wat  ze  ervan  vonden.  Afgezien  van   dat   mensen   elkaar   op   deze   manier   op   de   hoogte   houden   van   elkaars   activiteiten,  dient  dit  nog  meer  doelen:       Spelelement   (zie   ook   volgende   hoofdstuk)     Locatie   gebaseerde   spelen,   zijn   gebaseerd   op   een   competitie   om   status,  buttons  en  punten.  Vanwege  dit   competitieve   element   en   om   mensen   te   stimuleren   om   vaker   in   te   checken   worden   scores   en   tussenstanden   gerapporteerd.       Betrouwbaarheid  van  de  recensies     Yelp   neemt   het   achterlaten   van   recensies  zeer  serieus.  Iedere  recensie   is   direct   terug   te   leiden   tot   de   recensent.     Bovendien   wordt   van   de   recensent   een   ruime   set   aan   maatstaven  getoond,  waaronder:     -­‐   Hoeveel   recensies   zijn   er   gegeven   door  de  recensent?     -­‐   Wat   voor   cijfers   worden   er   gegeven   door  de  recensent?   -­‐   de   meningen   van   anderen   over   de   recensies  van  een  recensent    

-­‐ complimenten  gegeven  door  an (en   waarvoor   ze   die   h ontvangen)      

Figuur 29:  scoreverdeling  van  een     recensent  op  Yelp  

Figuur 30   verschillende   complimenten   die   gegeven   worden  binnen  Yelp        

       

s k

| P a  


Gebruikersstatistieken voor  bedrijven       Meerdere   netwerken   geven   de   bedrijfseigenaar   inzicht   in   gebruikersstatistieken   met   betrekking   tot   hun   locatie.   Voorwaarde   voor   gebruik   is   meestal   dat   de   locatie   door   de  eigenaar  geclaimd  is.       Gebruikersstatistieken  bij  Facebook     Page   owners   (dus   ook   die   van   specifieke   locaties),   kunnen   de   gebruikersstatistieken  van  hun  pagina   inzien.  Het  gaat  dan  om:   • Activiteiten   van   de   gebruikers   van   de   pagina:   pageviews,   likes,   media   consumptie   • Demografie:   leeftijd   en   geslacht   van  de  gebruikers       Check-­‐in   informatie   of   andere   informatie   die   met   de   locatie   te   maken   heeft,   wordt   bij     Facebook   niet   gerapporteerd.       Gebruikersstatistieken  bij  Yelp   Op   Yelp   is   te   zien   hoe   vaak   de   bedrijfspagina   getoond   is.   De   resultaten   kunnen   per   maand   en   per   dag   getoond   worden.   Ook   is   te   zien  

lezen wat   de   beste   tijd   is   om   een   campagne   te   beginnen   of   wat   het   effect  is  van  een  gevoerde  campagne.        

Figuur 31:  Gebruikersstatistieken  bij   Google  Places    

Gebruikersstatistieken  bij  Foursquare   Naast   de   eigen   statistieken,   kunnen   ‘venues’   zien   hoe   vaak   de   locatie   bezocht   wordt   en   door   wie.   Onder   meer  worden  getoond:   • Aantal   check-­‐ins   (check   ins   per   dag)   • Aantal  bezoekers  (over  tijd)   • Social   reach   (informatie   gedeeld   via  Facebook/  Twitter)   •  Demografie   (geslacht/   leeftijd)   van  de  bezoekers  

Figuur 32:  Gebruikersstatistieken  bij  Yelp  

wanneer er   geadverteerd   is.   Op   deze   manier   valt   voor   de   eigenaar   af   te   |  P a g .  37    


Moderators bij  Google     Waarschijnlijk  geïnspireerd  door  Yelp,   heeft   Google   ook   de   eerste   stappen   gezet  in  het  bouwen  van  communities   rondom   places.   De   moderator   wordt   hier  Google  Places  Neighbor  genoemd.   Ontwikkelingen   hierover   zijn   te   lezen   in   de   places   blogspot:   http://places.blogspot.com/               Figuur   33:   Gebruikersstatistieken   bij   Foursquare  

Ook worden   de   gebruikersnamen   getoond  van  de  personen  de  het  meest   ingecheckt   hebben   en   van   degenen   die   dat   het   meest   recentelijk   hebben   gedaan.       Sociale  stimulans       Moderator     De   netwerken   hebben   verschillende   methoden   en   technieken   ontwikkeld   om   mensen   te   stimuleren   actief   te   worden   of   te   blijven.   Een   daarvan   is   het  aanstellen  van  een  moderator:  een   persoon  die  de  leden  op  roept  om  nog   meer  informatie  te  delen.       Moderators  bij  Yelp     Yelp   is   sterk   in   het   creëren   van   een   community   gevoel.     Per   community   is   er  onder  andere  een  moderator  actief.   Deze   neemt   zelf   het   voortouw   in   het   publiceren   en   delen   van   informatie.   Ook   is   het   de   taak   van   de   moderator   om   andere   gebruikers   aan   te   sporen   om   meer   te   schrijven,   een   foto   toe   te   voegen   aan   het   profiel   of   meer   te   delen.         |  P a g .  38    


Het Spel    

  Typerend   voor   location   based   services,   is   het   feit   dat   er   vaak   een   spelelement   aan   toegevoegd   is.   Dankzij   dit   spelelement   blijven   gebruikers   gemotiveerd   om   het   netwerk   te   gebruiken   (regelmatig   inchecken,  meningen  achterlaten,  etc.)       We   zullen   in   dit   hoofdstuk   kort   uitleggen   wat   de   kenmerken   van   het   spel   zijn,   wat   het   belang   is   voor   bedrijven   en   wat   onze   bevindingen   zijn   geweest   rondom   het   spel   in   de   praktijk.       Hoe  wordt  het  spel  gespeeld?     We   zullen   beschrijven   hoe   het   spel   wordt   gespeeld   bij   Foursquare   en   bij   Feest.je:   Door   regelmatig   actief   te   zijn   op   het   netwerk,   ontvangt   de   gebruiker   (zichtbaar   voor   anderen)   een   betere  

  Beloningen:  Badges  en  Medailles   Bij  Foursquare  en  Feest.je  zijn  buttons   en   medailles   te   verkrijgen   voor   verschillende  activiteiten,  zoals     • Voor   het   eerst   gebruik   maken   van   de  incheck  functie   • Ingecheckt   hebben   bij   een   aantal   (10,  25,  50)  verschillende  locaties   • Een   aantal   keer   inchecken   bij   dezelfde  locatie   • Inchecken   op   specifieke   soorten   locaties  (bijv.  20  keer  inchecken  op   verschillende  pizza  tenten)   • Ingecheckt   hebben   op   special   dagen  /evenementen  (bijv  buttons   van     Foursqaure   of   medailles   van   koninginnedag  )         Hiernaast   kennen   ze   partners,   veelal  

Figuur 10:  een  aantal  badges  (bovenste  rij  )  van  Foursquare  en  medailles  van  Feest.je  (beneden):  van  links  naar   rechts  achtereenvolgens  algemene  badges/  medailles,  een  feestdag  b adge/  medaille  en  partner  badges/  medailles  

status op   het   netwerk.   Regelmatig   inchecken   op   sommige   locaties   kan   ervoor   zorgen   dat   de   gebruiker   ook   door   de   eigenaar   van   deze   locatie   als   vaste   klant   beloond   wordt   (middels   een  korting  of  gratis  item)          

grote merken,   die   ook   badges   vergeven   door   ze   te   volgen   of   op   de   juiste  plek  in  te  checken.           |  P a g .  39  


Voor een   volledige   lijst   van   beschikbare   badges:   http://www.4squarebadges.com/four square-­‐badge-­‐lst/active-­‐badges/   www.feest.je/medailles     Verrassingselement     De   netwerken   zeggen   vaak   niet   exact   wanneer  een  badge  beschikbaar  wordt   gesteld   (al   laat   dat   zich   vaak   wel   raden),   zodat   er   een   verrassing   blijft   voor  de  gebruiker.         Mayors    en  Kings     De   persoon   die   via   Foursquare   het   meest   frequent   ingecheckt   heeft   op   een   locatie   in   de   laatste   60   dagen,   krijgt   de   status   van   Mayor   (Foursquare)   of   King   (feest.je)   toegekend.  Ook  wordt  de  naam  van  de   persoon  getoond  bij  de  locatiepagina’s.   Bovendien  bestaat  er  een  mogelijkheid   binnen   Foursquare   om   als   bedrijf   je   mayor   te   belonen.   De   gedachte   hierachter  is  dat  er  een  strijd  ontstaat   om   de   plek   van   mayor   te   veroveren.   Een   veel   gehoord   bezwaar   tegen   dit   spelelement  zou  zijn  dat  er  een  kleine   actieve   groep   is   die   met   mayorschap   bezig  is  en  dat  het         We   onderzochten   in   welke   mate   Foursquare   leden   Mayor   ergens   zouden   zijn   en   hoe   vaak   om   te   kijken   of  dit  ook  waar  is.                                  

LAB-­‐results: badges  en  mayors     We   onderzochten   wat   kerncijfers   omtrent   Badges   en   Mayors   onder   Foursquare   gebruikers.   Onderstaand   de  resultaten  van  deze  studie:      

Gebruikte bronnen:   Gebruikersonderzoek   Foursquare  Augustus     2011,  n=255  Foursquare   gebruikers  

          Het   blijkt   dus   dat   driekwart   van   de   Foursquare   gebruikers   minimaal   1   badge  heeft.     Het   feit   dat   31%   van   de   gebruikers   ergens   mayor   is,   zegt   dat   het   mayorschap   niet   geleidelijk   verdeeld   is   over   het   aantal   gebruikers.   Dat   is   logisch:   door   het   spelelement   zullen   sommigen  meer  aangetrokken  worden   dan   anderen   om   het   mayorschap   te   bereiken.   Tegelijkertijd   laat   het   ook   zien  dat  de  verhoudingen  niet  volledig   scheef   liggen.   Dat   wil   zeggen:   de   31%   geeft     niet   de   indruk   dat   het   een   heel   erg   kleine   groep   is   die   alle   mayorschappen   opeist,   maar   dat   deze   aanzienlijk  is.         |  P a g .  40  


LAB-­‐results: bedrijven  die  een  mayor   hebben  

Ook   keken   we   hoeveel   bedrijven   een   mayor  of  king  hadden:     de   onderzochte   restaurants   bleken     gemiddeld   in   Foursquare   10   keer   zo   vaak  een  mayor  te  hebben  als  dat  ze  in   Feest.je  een  king  hadden.     Dat   zegt   iets   over   het   gebruik   van   Foursquare   dat   zoals   we   weten   stukken   hoger   ligt.   Ook   lijkt   het   gevolg   te   zijn   van   het   feit   dat   gebruikers   in  

Figuur 34:  percentage  van  de  bedrijven  dat  een  mayor  (Foursquare)  of  een  King  (Feest.je)   heeft  

Foursquare zelf   de   locaties   toevoegen   (en   dus   direct   al   op   check-­‐ins   kunnen   rekenen)   en   dat   deze   in   Feest.je   van   te   voren   zijn   toegevoegd   nog   zonder   dat   iemand  er  incheckte.                      

Gebruikte bronnen:   Locatie  onderzoek  Media   Intelligence  Lab  juni  2011,  n=337   restaurants  

| P a g .  41    


Conclusie: stand  van  zaken  gebruik  LBS  en  het  MKB         Er   wordt   in   Nederland   rond   een   miljard   euro   uitgegeven   aan   online   advertising.   Zo’n   12   %   hiervan   kan   worden  betiteld  als  ‘lokaal’.  Het  is  niet   duidelijk   welk   deel   hiervan   daadwerkelijk   aan   Location   Based   Marketing    uitgegeven  wordt.       Als   we   kijken   naar   de   belangrijkste   spelers   in   LBS   in   Nederland,   zien   we   dat  we  enerzijds  te  maken  hebben  met   pur-­‐sang   LBS-­‐partijen   (Foursquare,   Feest.je),   maar   ook   dat   de   bekende   Social  Networks  zich  met  hun  diensten   op   dit   terrein   zijn   gaan   begeven.   Bijvoorbeeld   Facebook   waarmee   je   sinds   een   jaar   ook   kunt   inchecken   op   locaties.         Verwacht  wordt  dat  dit  soort  diensten   vooral   interessant   zijn   voor   MKB-­‐ bedrijven   met   een   lokale   focus,   aangezien   het   voor   hen   met   dit   soort   middelen  mogelijk  zou  moeten  zijn  om   klanten  lokaal  aan  zich  te  binden.       We  hebben  gekeken  hoe  het  zit  met  de   functionaliteiten  die  deze  partijen  met   hun   producten   aanbieden   en   wat   de   lokale  ondernemer  er  mee  zou  kunnen   doen.    Ook  hebben  we  aan  de  hand  van   onderzoek   vastgesteld   wat   op   dit   moment   de   stand   van   zaken   is   wat   betreft  het  gebruik  van  LBS.         Location   based   Services   zijn   gebouwd   rondom  locaties.  Gebruikers  benutten     de   locatie   om   mobiel   in   te   checken,   met   vrienden   en   kennissen   te   delen   waar   ze   zijn     en   eventueel   om   zich   te   verwikkelen   in   een   spel   met   als   inzet   het   virtuele   eigendom   van   een   locatie   (Mayor,  King,  etc).    

Onderzoek laat   zien   dat   de   Location   based  services  weliswaar  nog  niet  heel   erg   groot   zijn   in   aantallen   gebruikers,   maar   dat   het   aantal   gebruikers   dat   toegang   heeft   tot   dit   soort   diensten   sterk   groeit   en   bovendien   actief   en   betrokken  is.       Dit   gedrag   van   gebruikers   kan   het   interessant   maken   voor   MKB   bedrijven   om   de   locatie   diensten   als   marketing  instrument  in  te  zetten.     Allereerst   kunnen   bedrijven   zichzelf   via   de   verschillende   netwerken   presenteren   aan   het   publiek   (door   gegevens  over  zichzelf,  hun  producten   en   hun   locatie   te   publiceren).   Hiernaast   bieden   LBS’s   de   mogelijkheid   om   potentiële   klanten   aanbiedingen   te   doen   op   lokaal   niveau   (op   dit   moment   is   dat   alleen   mogelijk   via   Foursquare).   Deze   aanbiedingen   zijn  erop  gericht  om  nieuwe  mensen  in   de  winkel  te  krijgen  of  om  juist  trouwe   klanten   te   belonen.   Hoe   effectief   de   locatie   als   marketinginstrument   fungeert,   valt   af   te   lezen   uit   de   gebruikersstatistieken  die  de  diensten   aanbieden.       Er   bestaan   dus   voor   de   lokale   ondernemer   (grotendeels)   gratis   mogelijkheden   om   klanten   te   werven   en  te  behouden  via  LBS’s.       Voorwaarde   voor   het   gebruik   is   dat   de   bedrijven  hun  locatie  claimen.       Onderzoek   laat   zien   dat   het   aantal   bedrijven   dat   de   locatie   had   geclaimd   zeer   laag   te   noemen   was.   Van   aanbiedingen   maken   bedrijven   op   dit   moment  niet  of  nauwelijks  gebruik.       Toch   waren   de   meeste   netwerken   die   we   onderzochten   redelijk   volledig   te   |  P a g .  42  


noemen als   het   ging   om   aanwezige   bedrijven  (in  ons  geval  restaurants).       Het   lijkt   er   dus   op   dat   gebruikers   location   based   services   aan   het   ontdekken  zijn  en  hier  actief    mee  het   experimenteren.  Het  besef    van  wat  dit   aan   mogelijkheden   biedt,   lijkt   bij   de   lokale   aanbieder   nog   niet   doorgedrongen.   Op   de   achtergrond   zijn   er   verschillende   netwerken   die   op   hun   eigen   manier   invulling   geven   aan   LBS   en   ontwikkelen   ze   business   modellen   om   grip   te   krijgen   op   de   lokale   ondernemer.       De  toekomst  van  LBS’s  in  Nederland     We   verwachten   dat   er   komend   jaar   veel   gaat   gebeuren   op   het   gebied   van   Location  based  services:     aanbiedingen   Het  maken  van  aanbiedingen  is  op  dit   moment   in   Nederland   alleen   echt   mogelijk   via   Foursquare.   We   verwachten  dat  in  de  toekomst  steeds   meer   partijen   dit   soort   diensten   zullen   gaan  aanbieden.            

Google  en  Facebook  Places   Wat  dat  betreft  kijken  we  vol  spanning   kijken   we   wat   de   plannen   zijn   van   Google   en   Facebook   met   betrekking   tot  hun  places.       Andere  partijen     In   dit   rapport   bespraken   we   alleen   partijen   die   op   dit   moment   al   actief   zijn   in   Nederland.   We   zijn   erg   benieuwd   of   andere   Location   Based   Services   uit   de   VS   (Gowalla   en   Loopt)   ook   de   oversteek   naar   Europa   zullen   maken.   Ook   zullen   we   op   de   voet   volgen  hoe  het  Whatser  en  Repudo  (2   Nederlandse   LBS   start-­‐ups)   het   komende  jaar  zal  vergaan.       Al   met   al   genoeg   reden   om   in   de   loop   van   komend   jaar   verder   onderzoek   te   doen   naar   gebruikers   en   het   MKB   en   te   bekijken   hoe   beide   zich   ontwikkelen.   Dit   zullen   we   dan   ook   zeker  doen!        

| P a g .  43    


| P a g .  44    


Over dit  rapport        

We  willen  met  dit  rapport  een  eerste  meting  te  maken  van  de  stand  van  zaken   omtrent  locatie  gebaseerde  diensten  in  het  MKB.  We  plannen  om  dit  in  de  toekomst   op  grotere  schaal  te  herhalen.     Wellicht  vindt    u  dit  onderzoek  zo  interessant  dat  u  nog  meer  wilt  weten  erover.     Het  kan  ook  zijn  dat  u  dit  interessant  acht  voor  uw  branche.    Aarzel  dan  niet  om   contact  met  ons  op  te  nemen,  we  duiken  graag  nóg  dieper  in  dit  de  materie  voor  u.     We  beschikken  over  de  mogelijkheden  om  dergelijke  analyse  ook  voor  u  op  maat  uit   te  voeren  binnen  de  branches  die  u  interessant  vindt.    

Over Media  Intelligence  Lab    

Dit  onderzoek  wordt  u  gebracht  door  Media  Intelligence  Lab.  Media  Intelligence  Lab   is  een  nieuw,  verfrissende  platform  voor  kennis  over  traditionele  en  nieuwe  Media.   Wij  dragen  bij  met  cutting-­‐edge  onderzoek  en  analyses  die  we  voor  een  breed   publiek  toegankelijk  willen  maken.  Wij  zijn  ervan  overtuigd  dat  door  het   combineren  van  verschillende  kennisbronnen  en  analysemethoden,  interessante   nieuwe  kennis  ontstaat.                                 Media  Intelligence  Lab     Barentszplein  2E   1013  NJ  Amsterdam   0031  (0)  20  894  6154   www.mediaintelligencelab.nl   info@mediaintelligencelab.nl                   |  P a g .  45    


Disclaimer Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden Sewmedia, aan haar gelieerde

labels,

ondernemingen,

medewerkers

en

vertegenwoordigers

geen

enkele

aansprakelijkheid, en wijzen zij iedere verantwoordelijkheid af, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Sewmedia.

| P a g .  46    

Social Media & het MKB  

eze editie van het Social Media rapport heeft een focus op locatie gebaseerde diensten (Location Based Services). Naast algemene cijfers en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you