Page 1

1-4_Covers:Layout 1 5/9/2012 2:21 PM Page 1

RNI No. APTEL/2011/37853

Jeevana Surabhi (Telugu monthly)

(Regd. with the Registrar of Newspaper for India)

bÕsƒ¡≈£î\≈£î, #·+<ë<ës¡T\≈£î

ñ>±~ ø±qTø£

nq‹ø±\+˝ÀH˚ ñ‘·ÔeT bÕsƒ¡ø±<äs¡D≈£î H√#·T≈£îqï |üÁ‹ø£ ªJeq düTs¡_Ûμ

uÛÑøÏÔ`Ä<Ûë´‹àø£`kÕ+düÿè‹ø£ e÷dü|üÁ‹ø£

e÷]Ã 2012

yÓ\ : s¡÷. 20/`

sêh+˝ÀH˚ ø±ø£, <˚X¯ $<˚XÊ˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° |üÁ‹ø£|ü≥¢ mq˝Òì n_Ûe÷Hêìï ø£qãs¡#·&É+ ‘Ó\T>∑Tyê] ñ‘·ÔeT \_Ûs¡T∫øÏ ‘êsêÿD+. n+<ä] Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ ªJeq düTs¡_Ûμ yÓuŸôd’{Ÿ Äs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. |üÁ‹ø£qT r]Ã~~›q $<Ûä+>±H˚ yÓuŸôd’{ŸqT≈£L&Ü $q÷‘·ï Ø‹˝À, _ÛqïyÓTÆq, ÄdüøÏÔ<ëj·Tø£yÓTÆq n+XÊ\‘√ s¡÷bı+~düTÔHêï+.

•]&û kÕsTTHê<∏äT&çøÏ J$‘êìï n+øÏ‘·+ #˚dæq nDT XÊgy˚‘·Ô ªkÕsTT u≤ìdüμ sêyê&É >√bÕ\sêe⁄ nqTuÛÑyê\T.

eTVü‰e‘êsY u≤u≤J e÷s¡Z+˝À ñqï‘· dæú‹øÏ #˚]q ÁøÏj·÷ jÓ÷– øö‘ê e÷s¡ÿ+&˚j·T XÊÅdæÔ jÓ÷>∑<Ûäsêà\T.

 <˚X¯ $<˚XÊ˝À¢ì Á|ü<Ûëq πøåÁ‘ê\T, rsêú\T,

|üsê´≥ø£ Á|ü<˚XÊ\ô|’ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø\T  ªCÀ´‹wü XÊg+`Äs√>∑´ s¡Vü≤dü´+μ nH˚ n+X¯+ô|’ yÓT&çø√ ÄÅkÕº\»sY ñcÕ nqï|üPs¡í |ü]XÀ<ÛäHê |òü*‘ê\T

<ä‘·Ô πøåÁ‘ê\ nH˚«wü≈£î\T, Ç|òüP¢´˝À ñqï‘ê~Ûø±] &Üø£ºsY m+.ø£qø±#ê] $e]+#˚ j·÷Á‘ê $X‚cÕ\T.

ìs¡+‘·s¡ dü+|òüTs¡¸D≤‘·àø£ J$‘·+˝À ñ|üX¯eTq+, Á|üXÊ+‘· ∫‘·Ô+ Á|ükÕ~+#˚~ jÓ÷>∑ <Ûë´q+. jÓ÷>∑kÕ<Ûä≈£îsê\T \ø°åà eTDÏe÷\<ë«sê _Ûqï ÄdüHê\T, <Ûë´q $<ÛëHê\T.

Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ˝Àì e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ HÓ\ø=qï Äs¡T<Ó’q <˚yê\j·÷\ yÓ’Hê\T.

 yêπ>Zj·Tø±s¡T\ ø°s¡Ôq\ô|’ $X‚¢wüD\T  dü+^‘· uÛÑ]‘·yÓTÆq uÛÑøÏÔ, Ä<Ûë´‹àø£ ø°s¡Ôq\T

dæ] |ü⁄{Ϻq ~q+

 CÀ´‹]¢+>±\T, X¯øÏÔ|”sƒê\T, düTÁ|üdæ<äΔ <˚yê\j·÷˝À¢

»]π> ñ‘·‡yê\T, }πs–+|ü⁄\ Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsê\T

Ç~πøπøe\+ e\+yÓyÓuuŸôdŸôd’{’{Ÿ>Ÿ>±±ø±≈£ ø±≈£îî+&Ü... +&Ü...yÓyÓuuŸ#Ÿ#êHÓ êHÓ˝˝Ÿ>Ÿ>±±s¡s¡÷÷bı+~dü bı+~düTTÔHÔHêï+. êï+.düdüŒŒwüwüºyºyÓTÓTÆqÆqÄ&ç Ä&çjjÓ÷Ó÷,,ÄVü ÄVü‰‰¢<¢<äøäø£s£s¡y¡yÓTÓTÆqÆq Ç~ M&ç M&çjjÓ÷Ó÷øÏøÏ¢|¢|æŒæŒ+>¥ +>¥\\‘√ ‘√düdüeeTÁTÁ>>∑ ∑uÛuÛÑøÑøÏÔ ÏÔ#êHÓ #êHÓ˝˝ŸqŸqTT#·#·÷÷düdüTTÔqÔqïïnqTuÛ nqTuÛÑ÷Ñ÷‹ì ‹ìø£ø£\\T>∑T>∑CCÒjÒj·T·T&ÜìøÏ &ÜìøÏÁ|Á|üjüj·T·T‹ïdü ‹ïdüTTÔHÔHêï+. êï+.

http://issuu.com/mediahub/docs/jeevanasurabhimar12 http://issuu.com/mediahub/docs/jeevanasurabhimar12


1-4_Covers:Layout 1 5/9/2012 2:21 PM Page 3

|ü#·Ã\ |ü‘·ø£+

Ä~<ä+|ü‘·T\T bÕs¡«r |üs¡y˚TX¯«s¡T\T, Ä<äs¡Ù <ä+|ü‘·T\T d”‘êsêeTT\T. @{≤ Áø£eT+ ‘·|üŒø£ M]øÏ ø£˝≤´D+ »]|æ+∫ e÷qyê[ ‘·]k˛Ô+~. #Ó’Á‘· X¯óø£¢ bÕ&É´$T qT+∫ qe$T es¡≈£L ‘=$Tà~ s√E\bÕ≥T lsêeTqe$T eTôVA‘·‡yê\T ‘Ó\T>∑THê≥ yê&Éyê&É˝≤ ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr. uÛÑÁ<ëÁ~˝À ø£+#·s¡¢ >√|üqï ì]à+∫q Ä\j·T+˝À »]π> y˚&ÉTø£ mìïe÷s¡T¢ #·÷dæHê ‘·ì$ rs¡<äT. ‘=* yêπ>Zj·Tø±s¡T˝À¢ ˇø£¬s’q sêeT<ëdüT>± >√|üqï >∑DT‹¬øø±ÿ&ÉT. d”‘êsêeTT\≈£î >∑T&ç ø£{Ϻ+∫, @{≤ ø£˝≤´D+ »]|æ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, d”‘ê \ø£åàD düy˚T‘· lsêeT#·+Á<äT&çøÏ neT÷\´ ÄuÛÑs¡D≤\T≈£L&Ü #˚sTT+#ê&ÉT sêeT<ëdüT. á @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ 1q »]π> á ø£˝≤´D eTôVA‘·‡e+˝À bÕ˝§Zì Ä<äs¡Ù <ä+|ü‘·T\ Äosê«<ë\T n+<äTø√yê*.

sêeT<ëdüT #˚sTT+∫q eT+>∑fi¯dü÷Á‘·+ n+<äTπø d”‘·eTàyê]øÏ eT÷&ÉT dü÷Á‘ê\T

ø±düT\ ù|s¡T

∫+‘ê≈£î |ü‘·ø£+

$X¯«yê´|üÔ+>± ñqï düeTdüÔ Jesê• jÓ÷>∑, πøåe÷\qT Äø±+øÏådü÷Ô »]ù| k˛eTj·÷>∑y˚T ªn‹sêÁ‘·+μ. y˚<ä ÁbÕe÷DÏø£yÓTÆq á j·÷>±ìï πøs¡fi¯≈£î #Ó+~q q+ã÷Á~ ãTT‹«≈£î\T e÷Á‘·y˚T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. n‘·´+‘· ÁX¯<ëΔuÛÑ≈£îÔ\T, e´j·TÁ|üj·÷dü\‘√≈£L&ÉT≈£îqï n‹sêÁ‘·+ ‘=*kÕ]>± sêh+˝À »s¡T>∑qT+~. q+<äq HêeT dü+e‘·‡s¡+ yÓ’XÊK X¯óø£¢ bÕ&É´$T (@Á|æ˝Ÿ 21, X¯ìyês¡+) qT+∫ yÓ’XÊK X¯óø£¢ <ë«<ä• (y˚T 2, ãT<Ûäyês¡+) es¡≈£î 12 s√E\bÕ≥T uÛÑÁ<ë#·\ düMT|ü+˝Àì ªm≥bÕø£μ y˚<ä|òüTÀwü‘√ Á|ü‹<Ûä«ì+#·uÀ‘√+~. n‹sêÁ‘·+ eTT–+|ü⁄ s√Eq ãTT‘·Te⁄\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£î+uÛÑeèwæº »]–q≥Tº kÕøå±´<Ûësê\THêïsTT. düTe÷s¡T 12 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À n‹sêÁ‘·+ j·÷>∑ y˚~ø£ s¡÷bı+<äT‘√+~. ì‘·´+ 30 y˚\ eT+~ dü+<äs¡Ù≈£î\T sêe#·Ãì düeT‘ê ˝Àø˘ùdyê dü$T‹ Á≥d”º |òüD°+Á<ä sê»X‚Ks¡ X¯s¡à n+#·Hê. $esê\≈£î 9391025433, 9492028667 HÓ+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.


3-4-5_Index:Layout 1 5/10/2012 3:28 PM Page 3

Jeq düTs¡_Û

uÛÑøÏÔ, Ä<Ûë´‹àø£, kÕ+düÿè‹ø£ e÷dü |üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï : 2 ` dü+∫ø£ : 6 e÷]à 2012 ` yÓ\ : s¡÷. 20/` >ös¡e N|òt m&ç≥sY: yÓ÷Vü≤Hé õ.»>∑Hé m&ç≥sY, |ü_¢wüsY : C….$.s¡‘·ï+ e]ÿ+>¥ m&ç≥sY : eTDÏuÛÑ÷wüDY n&É«sTT»sY‡ : s¡eTD sêe⁄ ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ ÄsY.uÛÑs¡<ë«» ÄsY.$.Äq+<ä n&É«s¡ºsTTCŸyÓT+{Ÿ‡ : •e≈£îe÷sY 98492 72810 e÷¬sÿ{Ï+>¥ : yÓ+ø£≥ s¡‘·ï+

düuŸ m&ç≥sY‡ : eTTø£ÿ+{Ï m.dü‘·´yêDÏ ñcÕ nqï|üPs¡í ˝Ò`ne⁄{Ÿ : nø£åj·T &çC…’Hé dü÷º&çjÓ÷ Ä]ºdüTº : q+<äT 99858 98063 e÷ ∫s¡THêe÷ :

MT&çj·÷ Vü≤uŸ,

1`7`11/3/dæ, Åd”º{Ÿ HÓ+. 8, Vü≤_‡>∑÷&É, ôV’≤<äsêu≤<é` 500 007 e]ÿ+>¥ m&ç≥sY ∫s¡THêe÷ : eTDÏuÛÑ÷wüDY, 12`13`702/m, Hê>±s¡T®q q>∑sY ø±\˙, ‘êsYHêø£, dæøÏ+<äsêu≤<é`17. ` m&ç≥sY, Á|æ+≥sY n+&é |ü_¢wüsY C….$. s¡‘·ï+ <ë«sê dü÷s¡´ Á|æ+≥sY‡, <ë«s¡ø±q>∑sY, $XÊK|ü≥ï+ ‘·s¡|òü⁄q Äø£è‹ Ä|òtôd{Ÿ Á|æ+≥sY‡, ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|ü#·Ts¡D `á dü+∫ø£˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq n_ÛÁbÕj·÷\T Äj·÷ s¡#·sTT‘·\ kı+‘·+.

dü<ë MT ùde˝À...

ø£

wü+º ø£*–+<ä+fÒ e÷qe⁄\T #˚d ù |üqT\T s¬ +&˚ s¬ +&ÉT. ˇø£{Ï <˚e⁄&çì u≤>± $dæ–+#˚dæ yÓTT≈£îÿ\T yÓTT≈£îÿ ø√e&É+. ¬s+&√~ ‘·\sê‘·qT ‘·÷\Hê&ÉT‘·÷, e+ø£\T yÓ‘·Tø√ÿe&É+. á #·s¡´\≈£î Ä&É eT>∑ nH˚ *+>∑uÛÒ<ä+>±˙, <Ûäìø£ ù|<ä nH˚ ‘ês¡‘·eT´+>±˙, eT‘· $uÛÒ<ä+>±˙ ñ+&Ée⁄. ø£wüº+ nqTbÕqT\T, eT÷\+ Á>∑Væ≤+∫ |ü]cÕÿs¡+ ø£qT>=+<ëeTH˚ $y˚ø£+ q•kÕÔsTT. dü+øÁ $£ T+#˚ ø£cÕº\˝À <ë<ë|ü⁄ dü>+∑ Ä]úø£ dü+ã+<Ûyä TÓ q Æ y˚ ñ+{≤sTT. $T>∑‘ê dü>∑+˝À dü>∑+ Äs√>∑´|üs¡yÓTÆq$, $T–*q$ dü+‘êHêìøÏ #Ó+~q$ ñ+{≤sTT. |ü⁄sêD ø±\+ qT+∫ | Á d ü Tü ‘Ô · ø£*j·TT>∑+ es¡≈L £ á ø£cÕº\T n+<äs÷ ¡ nqTuÛ$Ñ dü÷Ô edüTH Ô êïsT¡ . Çy˚MT eTq≈£î e÷Á‘y· T˚ ø=‘·>Ô ± dü+øÁ $£ T+∫q$ ø±e⁄. e÷qe⁄\‘√ düeT+>± e÷qyêr‘·T˝…q ’ <˚e<ëqe⁄\T≈£L&Ü M{Ïì nqTuÛ$Ñ +#ê s¡ì |ü⁄sêD≤\T ‘Ó*j·T|üsT¡ düTÔHêïsTT. e÷qe⁄\T>± »ìà+∫q <Ó’yê+X¯dü+uÛÑ÷‘·T\T m+<äs√ mH√ï $<Ûë˝…q ’ ø£wq ºü cÕº\qT zs¡TÃ≈î£ ì Ä<äsÙ¡ bÁ Õj·T+>± ì*#ês¡T. ø£cÕº\‘√ ≈£î+–b˛ø£, ìã“s¡+>± |ü]cÕÿs¡ e÷sêZìï nH˚«wæ+∫ dü|òü\eT j·÷´s¡T. <äX¯s¡<∏äT&ÉT ‘·q dü+‘êq ˝Ò$Tì |ü⁄Á‘·ø±y˚Twæº j·÷>∑+ <ë«sê, e÷]à 2012 <Ûäs¡àsêE ‘·eT sê»´$V”≤q ø£cÕºìï sê»dü÷j·T j·÷>∑+<ë«sê rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. sêeT #·+Á<äT&ç ø£wüº+ Ç\˝Àq÷, ø£\˝Àq÷ me«s¡÷ nqTuÛÑ$+#·ì~. d”‘ê|ü‹ eq yêkÕìï, dür$jÓ÷>±ìï nqTuÛÑ$+ #ê&ÉT. ø£cÕº\T ø£˙ïfi¯ó¢ nH˚$ e÷qe⁄&ÉT ◊Væ≤ø£ ã+<Ûë\˝Àì ìC≤ìC≤\T Á>∑Væ≤+#· &ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT ô|{Ϻq |üØø£å\T. ÄJeq |üs¡´+‘·+ Ç\T¢ Ç˝≤¢\T, |æ\¢\T nH˚ yÓ+|üsê¢≥˝À dü«X¯øÏÔì, dü«j·T+ $y˚#·qqT ø√˝ÀŒj˚T yê]øÏ >∑TDbÕsƒ¡+ H˚sêŒ\qï<˚ Ä |üs¡y˚Twæº ‘·\+|ü⁄. ø£cÕº\≈£î ≈£î+–b˛sTT, u‘·T≈£î u≤<Û\ä ≈£î ‘·˝§–Zb˛sTT <Óq ’ ì+<ä≈î£ bÕ\Œ&& É +É n$y˚ø+£ . n˝≤π> $~Ûì ‘·÷\Hê&É&+É ø£$å T+#· sêì H˚s+¡ . $»j·T+ ‘·q~>± ñbıŒ+–b˛j˚Tyês¡T ôd’‘·+ ø±düÔ+‘· ø£wüº+ sê>±H˚ ≈£î<˚˝…’b˛‘ês¡T. ø£s¡Ôe´bÕ\q≈£î »+≈£î‘ês¡T. ø£wüº+ ø£\ø±\+ ñ+&É<äT. ã‘·T≈£î yÓ‘·\H˚$ J$ ñqï+‘·es¡≈£L $&ÉHê&Ée⁄. Ç~ dü‘·´+. |òü*‘êìï |üs¡e÷‘·à≈£î $&ç∫ô|{Ϻ ø£s¡Ôe´ bÕsêj·TD »s¡bÕ*. dü<ë <Ó’e ∫+‘·q‘√ kÕ–+#˚ ø£s¡Ôe´ bÕ\q m|ü&É÷ dü‘·Œ¤*‘ê\H˚ Çe«ø£b˛e#·TÃ. n˝≤>∑ì <Ó’e <ä÷wüD≈£î ~–‘˚ dü+bÕ~+#·T≈£îqï |ü⁄D´|òü\+ ø±kÕÔ ‘·]–b˛‘·T+~. kÕsTTu≤u≤ #Ó|æŒq≥T¢... Äj·Tqe<ä› #ê˝≤ dü+|ü<ä ñ+~. |ü+#·T<ëeTì #·÷ùdÔ n+<äT≈£îH˚ |ü⁄D≤´‘·Tà˝Ò ø£s¡Tee⁄‘·THêïs¡T. Ä˝À#·q˝À ñ<ë‘·Ô‘·, dü+ø£\Œ+˝À dæús¡‘·«+ ñ+fÒ ø£cÕº\qT düT\uÛÑ+>± n~Û>∑$T+#·e#·TÃ. sêeTT&ÉT yês¡~Û ìsêàD+<ë«sê ‘Ó*j·TC…|æŒq dü‘·´+ Ç<˚. v

e÷qe‘·«+, k˛<äs¡ uÛ≤e+... eTq Jeq e÷s¡Z+

Jeq düTs¡_Û

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

3


3-4-5_Index:Layout 1 5/10/2012 3:28 PM Page 4

á dü+∫ø£˝À...

sêe÷j·TD+... düø£\ Jeq kÕs¡+

` leTVü‰$wüßíe⁄ Ä<äs¡Ù |ü⁄s¡Twüß&ç>± ne‘·]+∫ $X¯«e÷qyê[øÏ e÷s¡Z ìπs›X¯q+ #˚XÊ&ÉT. d”‘ê sêeT \ø£åàD Vü≤qTeT+‘·T\T $&ÉBj·T˝Òì ã+<Ûä+>± ô|qy˚düT≈£îb˛j·÷s¡T. uÛ≤s¡rj·T JeqXË’*˝À ì‘·´+ M] düàs¡D nìyês¡´+. Ä<äs¡Ù <ë+|ü‘ê´ì¬ø’Hê, nqï<äeTTà\ yê‘·‡˝≤´ì¬ø’Hê, ã+≥Tùde¬ø’Hê, ùdïVü≤ã+<Ûëì¬ø’Hê sêe÷j·TDy˚T ~≈£L‡∫.

8`19

dæ] |ü⁄{Ϻq ~q+

` leTVü‰\øÏÎ düeTTÁ<ä >∑sꓤq ñ<äsTT+∫q |ü⁄D´~qy˚T l|ü+#·$T. #Ó’Á‘· X¯ó<ä› |ü+#·$T |üs¡«~q+ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‘˚´ø£ yê´dü+.

6

Vü≤dæÔq˝À eTVü‰ Vü≤qTe÷Hé

` @ø£•\˝À s¡÷|ü⁄<ë*Ãq eTVü‰ Vü≤qTeT+‘·T&ÉT ø=‘·Ô &Ûç©¢˝À ø=\TyÓ’ Hê&ÉT. <ë<ë|ü⁄ 40 n&ÉT>∑T\ @ø£+&û q\¢ Á>±HÓ’{Ÿ sê‹˝À á $Á>∑Vü‰ìï #Óø±ÿs¡T.

Äq+<ä πø[ ôVA∞

20

` edü+‘· ø±˝≤ìï es¡íuÛÑ]‘·+>± ÄVü‰«ì+#˚ y˚&ÉTø£ ôVA∞. <ë«|üs¡j·TT>∑+˝À lø£èwüßí&ÉT á y˚&ÉTø£ »]bÕ&ÉT. n|üŒ{ÏqT+N ÄqyêsTTr>± edüTÔ+~.

<ä‘·Ôdü«s¡÷|ü⁄\T kÕ«$T düeTs¡ú

` nø£ÿ˝Ÿ ø√{Ÿ eTVü≤sêCŸ kÕ«$T düeTs¡ú >∑Ts¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·TT\ ne‘ês¡ eT÷]Ô. kÕ«$T düeTs¡ú dü«|üï Ä<˚X¯+‘√ ø√≥+sêE lìyêdüsêe⁄ s¡∫+∫q J$‘· #·]Á‘· <ÛësêyêVæ≤ø£ nsTT<√ uÛ≤>∑+.

26

ÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+ ˇø£ n<äT“¤‘·+

` >√<ëe] q~ düeTTÁ<äT&ç˝À dü+>∑$T+#˚ #√≥ñqï ˇø£ ∫qïB«|üy˚T ÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+. á B$˝À HÓ\ø=qï <˚e⁄&˚ ÁãùV≤àX¯«s¡ kÕ«$T. #·T≥Tº|üø£ÿ\ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î, Á>±eTdüTÔ\≈£î e÷Á‘·y˚T ‘Ó*dæq á ns¡T<Ó’q Ä\j·T+ô|’ ªdü÷s¡´|ü⁄Á‘·µø£<∏äq+.

34 e÷qMj·T <ës¡Ùì≈£î&ÉT

` l #·+Á<äX‚Kπs+Á<ä düs¡dü«‹ì ªq&ç#˚ <˚e⁄&çµ>± uÛÑ≈£îÔ\T ø=*#˚yês¡T. uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+˝À eT‘·ùd«#·Ã¤, ˝Ö øÏø£ $<Ûëq+e+{Ï n+XÊ\qT dü÷∫+∫q~ ø£+∫ kÕ«$Tyêπs. á HÓ\ |ü+#ê>∑ $X‚cÕ\T n<Ó’«‘·‘·‘ê«ìï e´‹πsøÏ+#˚yês¡T ôd’‘·+ kÕ«MTJ uÀ~Û+#˚ e÷qMj·T <äs¡ÙHêìøÏ e÷]à 1 >∑Ts¡Tyês¡+ ` 31 X¯ìyês¡+ es¡≈£L ` Á–>√]j·THé ø±´\+&ÉsY Á|üø±s¡+ Ç~ 2012e dü+e‘·‡s¡+ e÷]à eTT>∑T∆\j˚T´yês¡T.

22

HÓ\. uÛ≤s¡rj·T |ü+#ê+>∑+ Á|üø±s¡+ Ks¡HêeT dü+e‘·‡s¡+˝À bòÕ\TZD e÷dü+ X¯ó<ä∆ nwüº$THê&ÉT Äs¡+uÛÑyÓTÆ, q+<äq HêeT dü+e‘·‡s¡ #Ó’Á‘· X¯ó ø£¢ nwüº$T‘√ eTT>∑TdüTÔ+~. bòÕ\TZD e÷dü+ n‹ |ü$Á‘·yÓTÆq~. ••s¡ ãTT‘·Te⁄ eTT–dæb˛sTT edü+‘· ø±\+ Á|üy˚•+#˚~ á e÷dü+˝ÀH˚. m≥T#·÷dæHê |ü#·Ã<äq+‘√ Á|üø£è‹ |üs¡e•+|üCÒdüTÔ+~. bòÕ\TZD X¯óø£¢ bÂs¡í$Tq ñ‘·Ôsê~yês¡T ôVA∞ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ ≈£î+{≤s¡T. bòÕ\TZD ãVüQfi¯ ne÷yêdü´‘√ Ks¡ HêeT dü+e‘·‡s¡+ eTT>∑TdüTÔ+~. q+<äq HêeT dü+e‘·‡s¡+ Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. e÷]à HÓ\ 23 qT+∫ lsêeTqe$T y˚&ÉTø£\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. düTs¡_Û 4 Jeq e÷]à 2012

|ü+#·‘·‘·« $y˚ø£+ `<ÛësêyêVæ≤ø£ jÓ÷>∑ Jeq+ qø£åÁ‘· <˚yê\j·÷\T`7 : ‘·T\ sê• sêh≈£L≥T\ sê‹ s¡<∏ë\T $eTs¡Ù\‘√ |ü‘·qy˚T` ˇø£ eT+∫e÷≥

40 `22 `28 `30 `36 `42

kÕsTT düsê«+‘·sê´$T. düe÷~ÛqT+#˚ düs¡«+ Á>∑Væ≤+#·>∑\s¡T.


3-4-5_Index:Layout 1 5/10/2012 3:28 PM Page 5

ÁX‚jÓ÷ yêø£´+ düø±\+˝À |üÁ‹ø£qT n+~+#·+&ç ìø£ÿyÓTÆq eT+∫˙\+˝≤+{Ï Á|ü‹ø£ ªJeq düTs¡_Ûµ. Á|ü‹ dü+∫ø£qT <ë#·Tø√<ä–q Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£>± r]Ã~<äT‘› T· qï+ <äT≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+. ø±˙ düø±\+˝À sêe&É+ ˝Ò<Tä . m|ü&Ó|ü &ÉT edüT+Ô <ë nì m<äTs¡T#·÷dæ ìsêX¯|ü&ÉT ‘·THêï+. nsTT‘˚ Ä\dü´+>± e∫ÃHê n+<ä]˙ n\] k˛Ô+~. C≤bÕ´ìï ìyê]+#·+&ç. ˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Ò≈£î+&Ü Ç+‘· eT+∫ |üÁ‹≈£qT yÓ\Te]+#·&É+ #ê˝≤ ø£wüº+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï $wüj·Ty˚T, ø±<äq&É+ ˝Ò<Tä . <äè&ÛÉ dü+ø£\Œ+, ø£seÔ¡ ´ Bø£å ñqïyê]øÏ <Ó’e düVü≤ø±s¡+ ‘·|üŒø£ \_ÛdüTÔ+~. \øå±´ìï #˚s¡&É+˝À MTs¡T dü|òü©ø£è‘·+ ø±yê\qï~ e÷ Äø±+ø£å. n+‘·es¡≈£L |üÁ‹ø£ Ä\dü´yÓTÆHê düV≤ü ø£]kÕÔ+. kÕ<Ûä´yÓTÆ q+‘· es¡≈£L Á|ü‹ HÓ\ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ªJeq düTs¡_Ûµ e÷ #˚‹øÏ n+<˚˝≤ ÁX¯<ä∆ rdüTø√e\dæ+~>± ø√s¡T‘·THêï+. ` ¬ø.X¯+ø£sY, kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY, y˚T{≤dt Væ≤˝Ÿøö+{°, u≤#·T|ü*¢, ôV’≤<äsêu≤<é, ` bÕ{Ïã+&É¢ bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄, C≤+Á&Éù|≥, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢, ` ø=*¢ sêe÷sêe⁄, ;Û$T*, ` ÄsY.$y˚ø±q+<ä, eTùV≤wt≈£îe÷sY, m+.m.qs¡dæ+Vü≤+, dæôV≤#Y._.¬ø.X¯s¡à, ôV’≤<äsêu≤<é, ` ¬ø.$»j·T\øÏåà, ìC≤e÷u≤<é, `|üeqdüT‘· Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ‡, >∑CÒ«˝Ÿ, <Ûäq´yê<ë\T : MT düVü≤ø±sêìøÏ <Ûäq´yê<ë\T. Çã“+<äT\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ n~Û>∑$TkÕÔ+. `m&ç≥sY

n˙ï <ë#·Tø√<ä>∑Z dü+∫ø£˝Ò! kÕ<Ûës¡D+>± ø=‘·Ô |üÁ‹ø£ #˚‹øÏ sê>±H˚ bÕ‘·yê{Ïì ‘·÷ø±ìøÏ y˚düTÔ+{≤+. ø±˙, Jeq düTs¡_Û |üÁ‹ø£ $wüj·T+˝À e÷ eTqdüT ˇ|üŒ&É+ ˝Ò<äT. bÕ‘· dü+∫ø£qT ‹s¡π>dæHê n+<äT˝À @<√ ˇø£ ø=‘·Ô $wüj·T+ <ë– ñ+{À+~. n+<äTπø ªJeq düTs¡_Ûµ Á|ü‹ dü+∫ø£q÷ uÛÑÁ<ä|üs¡TdüTÔHêï+. ` s¡|òüTTHê<∏äsêe⁄, »–‘ê´\, ø£Ø+q>∑sYõ˝≤¢

ªJeq düTs¡_Ûµ Ç|ü&ÉT HÓ{Ÿ˝À...

http://issuu.com/mediahub/docs/ jeevanasurabhimar12

n_ÛÁbÕj·÷\T bò˛Hé ˝Ò<ë áyÓTsTT˝Ÿ <ë«sêHÓ’Hê ‘Ó*j·TCÒj·Te#·Tà : HÓ+. 99089 50372 ` mail: mediahub@in.com

m+‘· >=|üŒ $wüj·T+!

z+ø±πsX¯«s¡ |”sƒê~Û|ü‹ &Üø£ºsY Á|ü‘ê|ü <äøDåÏ ≤eT÷]Ô BøÏ‘å T· \T n+~düTqÔ ï dü+<˚XÊ\T #ê˝≤ u≤>∑T+≥THêïsTT. kÕ<Ûës¡D+>± kÕ«MTJ\T ˝ÖøÏø£ dü+ã+<Ûä n+XÊ\qT $düà]düTÔ+{≤s¡T. BøÏå‘·T\T>±s¡T »q kÕe÷Hê´ìøÏ ns¡úeTj˚T´ Ø‹˝À #ÓãT‘·Tqï $wüj·÷\T #ê˝≤ >=|üŒ>± ñ+≥THêïsTT. `•yêq+<ä¬s&ç¶, e÷sêÿ|ü⁄s¡+, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢

dü÷s¡´|ü⁄Á‘·≈£î n_Ûq+<äq\T

n‹ düs¡fi¯+>± sêdæq uÛÑøÏÔ bÕs¡eX¯´+‘√ ˇfi¯ó¢ >∑>∑Ts=Œ&ç#˚˝≤ sêdüTÔHêïs¡T dü÷s¡´|ü⁄Á‘·. ÁãVü≤à|ü⁄Á‘·, e÷+U≤˝Ÿ eTùV≤X¯«s¡+ e+{Ï$ #·<Tä e⁄‘·T+fÒ Ä Á|ü<X˚ Ê˝À¢ $Vü≤]düTÔqï nqTuÛÑ÷‹ ø£\T>∑T‘√+~. `¬ø. \øÏåà, sê»eT+Á&ç Statement about owenrship and other particulars about JEEVANA SURABHI (according to Form IV Rule 8, circulated by Registrar of Newspapers for India) 1. Place of Publication

: Visakhapatnam

2. Periodicity of Publication

: Monthly

3. Printer’s Name Nationality Address

: J.V.Ratnam : Indian : Flat no. 11, Lakshmi Apartments Near sivasivani school, China Waltair, Visakhapatnam

4. Publisher’s Name Nationality Address

: J.V.Ratnam : Indian : Flat no. 11, Lakshmi Apartments Near sivasivani school, China Waltair, Visakhapatnam

5. Editor’s Name Nationality Address

: J.V.Ratnam : Indian : Flat no. 11, Lakshmi Apartments Near sivasivani school, China Waltair, Visakhapatnam

6. Name & Address of : - as above the Individuals who own the news or shareholder holding more than 1% of the capital I, J.V.Ratnam, hereby declare that the particulars given above are true best of my knowledge and belief.

Dt.: 01-03-2012

eTqdüT‡, Vü≤è<äj·T+ n˙ï <˚e⁄ì ne‘êsê˝Ò : s¡eTDeTVü≤]¸

Sd/J.V.Ratnam signature of the Publisher

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

5


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 6

l|ü+#·$T Á|ü‘˚´ø£+

dæ] |ü⁄{Ϻq ~q+ >∑s¡«+ ‘·˝¬øø£ÿ>±H˚ ø£q÷ï$Tq÷ï ø±qø£ Á|üe]Ô+#·&É+ e÷qe⁄˝À¢H˚ø±<äT, <˚e‘·˝À¢q÷ ñ+~. <äTsê«düT&ç∫Ãq |üP\e÷\qT Ç+Á<äT&ÉT ‹s¡düÿ]+∫ düø£\ <˚e‘·\ ‘˚»düT‡qT b˛>={≤º&ÉT. |üPs¡«|ü⁄ ø£fi¯qT bı+<ä&É+ø√dü+ <ëqe⁄\‘√ ø£*dæ ø°ås¡kÕ>∑sêìï eT~Û+#ê*‡ e∫Ã+~. düeTTÁ<ä |ü‘·qyÓTÆq \øÏÎø£fi¯‘√düVü‰ nH˚ø±H˚ø£ edüTÔC≤‘·+ ‹]– <˚e‘·\≈£î <äøÏÿ+~. #Ó’Á‘· e÷dü X¯ó<ä∆ |ü+#·$THê&ÉT (e÷]à 27) leTVü‰\øÏÎ ñ<䓤$+#·&É+‘√ ªl|ü+#·$Tµ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤+.

düè

wæìº $dü]Ô +#·eTì, düø\£ Jesê•ì ø£*Œ+#·eTì uÛ>Ñ y∑ êqT&ÉT ø£X¯´|ü Á|üC≤|ü‹ì Ä<˚•+#ê&ÉT. Äj·Tq <äø£å Á|üC≤|ü‹ ≈£îe÷¬sÔ\T 13eT+~ì $yêVü≤e÷&ç düèwæº˝À ÁbÕDÏø√{Ïì ø£*Œ+#ê&ÉT. e÷qe⁄\T, »+‘·Te⁄\T, |üX¯ó |üøå±´<äT\T, ÁøÏ$T ø°≥ø±<äT\T, düsêŒ\T, eèøå±\T e+{Ï düø£\ Jesê• »qà≈£î ø±s¡≈£î&É j·÷´&ÉT ø£X´¯ |ü⁄&ÉT. n‘·ì uÛ≤s¡´\˝À Á|üeTTK+>± n+<ä]ø° ‘Ó*dæqyês¡T ~‹, n~‹. M]<ä]› ˝Àq÷ n~‹ dü<ë düHêàs¡eZ s¡qÔ T sê*>±, dü<Tä “~∆‘√, <Ó’e∫+‘·q‘√ yÓT\π>~. n+<äTe\¢ ÄyÓT dü+‘êq+ <˚e‘·\T nj·÷´s¡T. ~‹ Ç#êäqTkÕs¡+>± Á|üe]Ô+#˚~. y˚fi¯ø±ì y˚fi¯˝À ø£X¯´|ü⁄&ÉT yê]düTÔHêï $qø£ |ü‹ kÕ+>∑‘·´+ ø√]+~. <ë+‘√ ndüTs¡ dü+<Ûä´˝À ø±eTyê+#Û· rs¡TÃ≈£îqï+<äTq <äTsêàs¡TZ˝…’qyês¡T »ìà+#ês¡T. yêπs ~‹ dü+‘êq+ ø±ã{Ϻ, <Ó’‘·T´\T>± ù|s=+<ës¡T. M]e˝…H˚ <äqTe⁄ ø£&ÉT|ü⁄q ãT{Ϻqyês¡T <ëqe⁄˝…’ bÕ‘êfi¯˝Àø±ìï @\kÕ>±s¡T. <˚e‘·\T <Ûäs¡àes¡ÔqT˝…’ dü«s¡Z+˝À düø£\ düTU≤\qT nqTuÛÑ$dü÷Ô, |ü+#·uÛÑ÷‘ê\≈£î, nwüº~≈£îÿ\≈£î n~Û|ü‘·T\j·÷´s¡T. ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ <˚e‘·˝À¢q÷ ô|&ÉãT<äT∆\T bı&Édü÷bÕsTT. eTVü≤s¡T¸\qT, ‘·b˛<Ûqä T\qT ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü >∑s«¡ +‘√ $Ás¡M>∑T‘·T+&É>±, ˇø£Hê&ÉT <äTsê«dü eTVü≤]¸ |üP\e÷\qT ‘Ó∫à Ç+Á<äT&çøÏ düeT]Œ+#ê&ÉT. n|üŒ{Ïø° nVü≤+ø±s¡+ ‘·\¬øøÏÿq Ç+Á<äT&ÉT Ä |üP\e÷\qT d”«ø£]+#·ø£ ‘·èD°ø£]+#ê&ÉT. <äTsê«düT&ç á nee÷Hêìï ‘·≥Tºø√˝Òø£ ª<˚e‘·\+‘ê

6

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

ìùdÔ»yÓTÆ b˛e⁄qT >±ø£. <˚e˝Àø£+ ø£fi≤$V”≤q+ ne⁄>±ø£µ nì X¯|æ+#ê&ÉT. Ç+Á<ë~ <˚e‘·\T, \ø°åà ‘·~‘·s¡ <˚e‘ê Åd”Ô\T ø£fi¯ ‘·|æŒ b˛j·÷s¡T. \ø°åà ‘˚»eT+‘ê ø°ås¡kÕ>∑s¡+˝À ìeT>∑ïyÓTÆb˛sTT+~. \ø°åàìyêdüyÓTÆq yÓ’≈£î+sƒ¡+≈£L&Ü ∫qïuÀsTT+~. eTVü‰$wüßíe⁄ <˚e‘·\qT }s¡&ç+∫, neTè‘·+ ùd$ùdÔ ‹]– ‘˚CÀe+‘·T\T ø±>∑\s¡ì, eTs¡D≤ìï »sTT+∫ ∫s¡ø±\ j·Te«q+‘√ Á|üø±•kÕÔs¡ì #ÓbÕŒ&ÉT. ø°ås¡düeTTÁ<ä+˝À Wwü<TäÛ \T, eqeT÷*ø£\T y˚dæ ∫*øÏq≥ºsTT‘˚ neTè‘·+ edüT+Ô <äì dü\Vü‰ Ç#êÃ&ÉT. ÁãVü≤à ˇø£|ü&ÉT VüQ+ø±s¡+ #˚ùdÔ Äj·Tq Hêdæø± s¡+Á<Ûä+qT+∫ >√e÷‘· yÓ\Te&ç nq+‘· ø°ås¡<Ûës¡\qT ≈£î]|æ+∫+~. Ä ø°ås¡<Ûës¡˝Ò ø°ås¡düeTTÁ<ä+>± e÷sêsTT. Ç+‘·{Ï ãèVü≤‘êÿs¡´+ ‘·eTe\¢ ne⁄‘·T+<ë nì dü+<˚Væ≤düTÔqï <˚e‘·\qT, ª<ëqe⁄\‘√ ø£*ùdÔ kÕ<Ûä´y˚Tqµì $wüßíeT÷]Ô |ü]cÕÿs¡+ dü÷∫+#ê&ÉT. ø°ås¡ kÕ>∑s¡ eT<ÛäHêìï düeTwæº>± »]|æ neTè‘êìï |ü+#·T ≈£î+<ëeTì ÄX¯p|æ <ëqe⁄\‘√ ø£*dæ kÕ>∑s¡ eT<ÛäHêìøÏ dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. eT+<Ûäs¡ –]ì ø£e«+>±, yêdüTøÏì ø£e«+‘ê&ÉT>± #˚dTü ≈£îì <˚e<ëqe⁄\T ø°så k¡ Õ>∑sêìï eT~Û+#·kÕ>±s¡T. eT+<Ûsä ¡ |üs«¡ ‘·+ düeTTÁ<ä+˝À ~–b˛≈£î+&Ü $wüßíeT÷]Ô ≈£Lsêàe‘ês¡+ <ë*à M|ü⁄q yÓ÷j·TkÕ>±&ÉT. ø=+‘·ùd|ü{øÏ Ï kÕ>∑s+¡ qT+∫ Vü‰˝≤Vü≤\+ ô|\T¢_øÏ+~. $XÊ«ìï HêX¯q+ #˚jT· >∑\ $wü|⁄ü C≤«\\≈£î <ëqe⁄\T, <˚e‘·\T >∑>√Z\T ô|{≤ºs¡T. |üs¡eT•e⁄&çøÏ yÓTTs¡ô|≥Tºø√ø£ Äj·Tq Vü‰˝≤Vü≤˝≤ìï $T+>∑ &ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&ܶ&ÉT. bÕs¡«r<˚$ yê]düTÔ+~. n|ü&ÉT |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT...

ø£ˆˆ |üs¡Væ≤‘·eTT ùdj·TTHÓe«&ÉT |üs¡eT Væ≤‘·T+&É>∑TqT uÛÑ÷‘· |ü+#·ø£eTTq≈£îHé ãs¡Væ≤‘·yÓT |üs¡eT<Ûäs¡àeTT |üs¡Væ≤‘·Tq≈£î HÓ<äTs¡T˝Ò<äT |üπs«+<äTeTTF!

‘·–q ø±sê´#·s¡D ñ+fÒH˚ ñqï‘ê<äsêÙ\T kÕs¡úø£eTe⁄‘êsTT


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 7

ª|üsV¡ ≤æ ‘·eTT #˚jT· Tyê&ÉT, |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê\≈£î, JesêdüT\≈£î |üs¡eTVæ≤‘·T&ÉT ne⁄‘ê&ÉT. |üs¡T\≈£î y˚T\T#˚j·T&Éy˚T |üs¡eT <Ûäs¡à+. |üs¡ Væ≤‘·Tq≈£î mø£ÿ&Ü m<äTs¡H˚~ ñ+&É<äTµ nì Væ≤‘·e⁄ #ÓãT‘ê&ÉT. |ü‹ e÷≥\≈£î dü+‘·Twüߺsê˝…’q bÕs¡«r <˚$... ø£ˆˆ Á$T+¬>&çyê&ÉT $uÛÑT+&Éì Á$T+¬>&ç~j·TT >∑s¡fi¯eTìj·TT y˚T\ì Áã»≈£îHé Á$T+>∑TeTHÓ düs¡«eT+>∑fi¯ eT+>∑fi¯dü÷Á‘·+ãT HÓ+‘· eT~ q$Tàì<√! eTT˝À¢ø±\qT <äVæ≤+|üqTqï Vü‰˝≤Vü≤\C≤«\\qT $T+π>yê&ÉT |ü‹<˚e⁄&˚ nì ‘Ó*dæHê, JesêdüT\ s¡ø£åD≤s¡ú+ >∑s¡fi≤ìï ùd$+#·&ÜìøÏ |ü‹ì nqTeT‹+∫+~. n|ü&ÉT |üs¡eT•e⁄&ÉT Ä $wüy˚T|òü÷ìï ªz ˝Àø£Á<√Væ≤! mø£ÿ&çø° #Ó~]b˛≈£î+&Ü Hê #Ó+‘·≈£î s¡eTàµì #Ó|æŒ Ä eTVü‰$cÕqï+‘·{Ï˙ ˇø£ #√≥ #˚]à ø£ãfi¯+>± e÷]à H˚πs&ÉT |ü+&ÉTqT H√≥ y˚düT≈£îqï≥Tº>± $T+–y˚XÊ&ÉT. ‘·q ñ<äs¡+ ˝Àø±\ìï+{Ïø° ì\j·TyÓTÆq+<äTq >∑s¡fi≤ìï >=+‘·T ~+>∑≈£î+&Ü ø£+sƒ¡+˝ÀH˚ n<äT|ü⁄#˚dæ ì*|æy˚dæ ˙\ø£+sƒ¡T&Éj·÷´&ÉT. |üs¡eT•e⁄ìøÏ ø£+sƒ¡uÛ≤>∑+ q\T|ü⁄|ü{Ϻq ÄuÛÑs¡D+˝≤ ñ+&ç b˛sTT+~. >∑+&É+ >∑&ç∫b˛e&É+‘√ <˚e<ëqe⁄\T ‹]– ø°ås¡kÕ>∑sêìï eT~Û+#·kÕ>±s¡T. kÕ>∑s¡eT<Ûäq+˝À nH˚ø±H˚ø£ edüTÔC≤‘·+ ô|’øÏ sêkÕ–+~. ø±eT<Û˚qTe⁄ eùdÔ... ‘·eT j·T»„j·÷>±<äT\≈£î ø=<äe ñ+&É<äì #Ó|æŒ eTVü≤s¡T¸\T <ëìì rdüT≈£îHêïs¡T. ◊sêe‘·+ nH˚ ‘Ó\¢@qT>∑TqT Ç+Á<äT&ÉT d”«ø£]+#ê&ÉT. ñ #Ó’ ÃÁX¯e+ nH˚ ‘Ó\¢>∑TÁsêìï ã*#·Áø£e]Ô, ø£\Œeèøå±ìï X¯N<˚$ kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. #·+Á<äT&ÉT ñ<äsTTùdÔ ¤>∑s¡fi¯+ $T+–q y˚&ç ‘·>∑Z&ÜìøÏ •e⁄&çøÏ n]Œ+#ês¡T. yês¡TDÏ nH˚ eT‘·TÔbÕ˙j·T+ ô|\T¢_øÏ‘˚ <ëqe⁄\T n+<äT ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ düø£\ dü+|ü<ä\≈£î, kÂuÛ≤>±´\≈£î HÓ\yÓ’q leTVü‰\øÏåà ne‘·]+∫+~. ø£ˆˆ ‘=\Tø±s¡TyÓTiT>∑T ¬ø’e&ç ‘·fi¯‘·fi¯j·Tì y˚TqT yÓTij·T <Ûä>∑<Ûä>∑ j·TqT#·THé >∑\TeTT\ ˙HÓ&ÉT#·÷|ü⁄\ #Ó\Te+ãT\ yÓTT<ä*f…+øÏ dæ] |ü⁄f…º qèbÕ!

ø£ˆˆ ¬ø+bÕ¬s&ÉTq<Ûäs¡+ãTqT »+bÕ¬s&ç q&ÉTeTT dü‹øÏ X¯+bÕs¡T#·T\Hé kı+bÕs¡TyÓ÷eTT >∑qTï\T u…+bÕs¡T#·T H=|ü >=|ü |æiT<äTqT >∑T#·eTT˝Ÿ es¡¸ø±\|ü⁄ ø±s¡Ty˚T|òü÷\˝À yÓTiÏùd yÓTiT|ü⁄r>∑˝≤ ‘·fi¯‘·fi¯eT+≥÷ y˚TqT yÓTs¡TdüTÔ+&É>±, <Ûä>∑<Ûä>∑eTH˚ dæs¡T\qT |ü⁄{Ϻ+#·T #·÷|ü⁄\‘√, n+<ë\≈£î |ü⁄{Ϻì\¢sTTq l<˚$ kÕ>∑sêq ñ<䓤$+∫+~. ¬ø+|ü⁄s¡+>∑T n<Ûäs¡+, düqïì q&ÉTeTT, kı+ô|’q n+<äyÓTÆq eTTK+, kı>∑ôd’q ø£qTï\T, <ä≥ºyÓTÆq q\¢ì ≈£îs¡T\T, Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq |æs¡T<äT\T, eøå√C≤\‘√ leTVü‰\øÏÎ XÀ_Û\T¢‘√+<äìb˛‘·q e]í+#ê&ÉT. Ä \øÏÎ<˚$øÏ ‘·+Á&çjÓÆTq düeTTÁ<äT&ÉT |ü#·Ãì |ü≥TºeÅkÕÔ*ï |ü⁄{Ϻ+{Ï ø±qTø£>± Ç#êÃ&ÉT. ‘˚H{Ó >° \∑ T yê*q yÓ»’ j·T+re÷\qT es¡TDT&ÉT, <˚e•*Œ $X¯«ø£s¡à ÄyÓT≈£î ‘·–q uÛÑT»ø°s¡TÔ\T, ø£+ø£D≤\T, ∫s¡T>∑+≥\T, ø£&çj·÷\T, y=&ܶD+e+{Ï dü«sêíuÛÑs¡D≤\qT düeT]Œ+#ês¡T. düs¡dü«re÷‘· qø£åÁ‘·e÷\qT

eTqdüT‡, Vü≤è<äj·T+ n˙ï <˚e⁄ì ne‘êsê˝Ò : s¡eTDeTVü≤]¸

<Ûä]+|üCÒdæ+~. ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT \øÏÎ #˚‹ø=ø£ |ü<ëàìï n+~+#ê&ÉT. eÁ» ≈£î+&É˝≤\qT Hê>∑sêE n\+ø£]+|üCÒXÊ&ÉT. X¯óuÛÑ+ø£s¡yÓTÆq k˛ÔÁ‘·bÕsƒê\ q&ÉTeT ª˙y˚ nìï ˝Àø±\qT @\T sêDÏy’Ó sêDÏ+#Ó<eä ⁄ >±ø£µ nì Äos¡«~+#ês¡T. düø£\ kÂuÛ≤>∑´o*>±, <˚e‘ê ‘˚»+‘√ Á|üø±•düTÔqï eTVü‰\øÏÎ leTVü‰$wüßíe⁄ yÓT˝À |ü⁄wüŒe÷\qT y˚dæ+~. düø£\ »>∑eTT\≈£î ‘·+Á&çjÓÆTq lVü≤] »>∑<ë∆Á‹jÓÆTq l<˚$ì #·÷dæ <˚e‘·\T, eTVü≤s¡T¸\T m+‘·>±H√ dü+‘·dæ+#ês¡T. leTVü‰$wüßíe⁄ ‘·q dü‹ì eø£ådüú\+˝À <Ûä]+∫ lìyêdüT&Éj·÷´&ÉT. Äj·Tq ø£sT¡ D≤s¡dü <äèw摺 √ Á|ü»\T, |üPs¡«+e˝… eT+>∑fi¯ø£s¡yÓTÆq Ä~Û|ü‘·´+, dæ]dü+|ü<ä\‘√ X¯ó uÛÑyÓTÆq, düTKyÓTÆq JeHêìï bı+<ä>∑*>±s¡T. leTVü‰\øÏÎ ñ<䓤$+∫q X¯óuÛÑ~q+ #Ó’Á‘· X¯ó <ä∆ |ü+#·$T. n+<äTπø Ä X¯óuÛÑ~Hêìï ªl|ü+#·$Tµ>± bÕ{Ï+∫ \ø°åà ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\j˚T´+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr. `dü‘·´yêDÏ, ôV’≤<äsêu≤<é Jeq düTs¡_Û e÷]à 2012

7


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 8

b˛‘·q sêe÷j·TD+

©˝≤e÷Á‘·|ü⁄ sêeT ø±s¡´eTT\T yê´dü $s¡∫‘· leT<들>∑e‘êìï ‘˚≥‘ÓqT>∑T˝À n+~+∫q eTVü‰ø£$ ãyÓTàs¡ b˛‘·q. á eTVü≤Å<äZ+<∏ä+˝Àì qeeT düÿ+<ÛäeTT˝À lsêeT #·]Á‘·eTT ñ+~. düs¡«»Hêe[øÏ düT|ü]∫‘·yÓTÆq sêe÷j·TD≤ìï ≈£î¢|üÔ+>±, düs¡fi¯yÓTÆq ‘Ó\T>∑T˝À ª$qï+‘· ø£qï+‘· ‘Ó*j·Te∫Ãq+‘· ‘˚≥|üiT‘·Tµ n+≥÷ n+~+#ê&ÉT b˛‘·q. ø£|æes¡T\ kÕj·T+ ø√]Hê, yês¡~Û ø£{ϺHê, ndüTs¡ ø√{Ïì n+‘·+ #˚dæHê ©˝≤e÷Á‘·|ü⁄ ø±s¡´eTT˝Òqì $X¯<ä|ü]#ê&ÉT.

‘·÷

s¡TŒ ~X¯j·T+<äT |üPs¡í#·+Á<äT &ÉT<äsTT+∫q≥T¢ Hêsêj·TD≤+X¯‘√, eT<ë+<ÛäT&Ó’q sêeDTì <äX¯ •s¡düT‡\qT K+&ç+#·T≥≈£î, ø°]ÔeT‹, ìs¡à\ #·]Á‘·, ìs¡T|üeT >∑TDo\, j·TT‘·ÔeT e+X¯»jÓÆTq øödü\´≈£î lsêeT#·+Á<äT&ÉT <äsTT+#ÓqT. j·÷>∑dü+s¡ø£åD≤s¡úeTT ‘·+Á&ç#˚ |ü+|üã&ç, $XÊ«$TÁ‘·T&ÉT ‘√&ÉTsê>± qe©\>± sêeTT&ÉT ‘ê≥ø£j·TqT j·TdüTs¡ Åd”Ôì <äTqTe÷&ÓqT. $XÊ«$TÁ‘·Tì j·÷>∑eTT q‹ düeTs¡úe+‘·eTT>∑ ø±bÕ&ç, >=|üŒ sêø£ådüT&Ó’q düTu≤VüQì |òüTÀs¡j·TT<ä∆eTTq Á<äT+∫, e÷Ø#·T&ÉqT ì+ø=ø£ e÷j·T\e÷], ˙#·T&ÉT, s¡+>∑Ts¡+>∑T\˝À Á|üø±•+#·Tyê&ÉTHÓq’ sêø£då Tü ì <ä÷s¡eTT>∑ |ü&ÉTq≥T¢ ø=f…ºqT. eTˆˆ ˇø£ eTTq÷ïiT >∑<ä*à ‘Ó∫Ãq \˝≤{ÀÁ>±≈£åî#ê|ü+ãT u≤ \ø£Ø+Á<ä+ãT düT©\yÓTÆ #Ói≈£î>√\Hé Á<äT+#·T#·+<ä+ãTqHé düø£˝ÀØ«X¯ó\T dü÷&É>± $iÏ#Ó <√X¯ÙøÏÔHé $<äT@Vü≤ø£åe÷ |üø£π>Vü≤+ãTq d”‘·¬ø’ >∑TDeTDÏ Á|üd挑·¬ø’ ©\‘√Hé eT÷&ÉT e+<ä\eT+~ ø£<ä*+∫ ‘Ó∫Ãq bòÕ˝≤≈£åîì <ÛäqTdüT‡qT, j˚TqT>∑T >∑Tqï j·Te©\>∑ #Ói≈£î>∑&ÉqT $s¡T#·Tq{≤¢ sêeT#·+Á<äT&ÉT, $<˚Vü≤ sê»>∑èVü≤eTT q+<äT düø£\ sê»düeT÷Vü≤eTT #·÷#·T#·T+&É>±, q‹X¯sTT+∫q >∑TD√ù|‘·, d”‘·ø=i¬ø’ düT\Te⁄>∑ $]#ÓqT. ø£ˆˆ uÛÑ÷‘·\Hê<∏äT&ÉT sêeTT&ÉT Á|”‘·T+&Ó’ ô|+&ç¢j·÷&Ó |üè<∏äT>∑TDeTDÏdü+ |òü÷‘·Hé uÛ≤>√´ù|‘·Hé d”‘·Hé eTTKø±+‹ $õ‘·dæ‘·K<√´‘·Hé uÛÑ÷eT+&É˝≤~Û|ü‹jÓÆTq lsêeTT&ÉT, >=|üŒ düT>∑TDeTDÏj·TT,

8

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

uÛ≤>√´ù|‘·j·TT yÓTs¡T|ü⁄r>∑≈£î $T+∫q eTTKø±+‹j·TT>∑\ d”‘·qT ô|+&ç¢j·÷&ÓqT. lsêeTT&ÉT ‘·q ì»ã\|üsêÁø£eT X¯≈£îÔ\‘√ >∑+Á&É>=&ɶ*<Ûës¡T&ÉTqT, ø£åÁ‹j·T qπsX¯ó\qT ìs¡÷à*+∫qyê&ÉTqT, s¡Ds¡+>∑ ;ÛeTT&ÉTHÓ’q |üs¡X¯ó sêeTTì uÛÑ+>∑|üs¡#ÓqT. ø£ˆˆ <äX¯s¡<∏äT&ÉT eTTqTï ¬ø’ø£≈£î eX¯ó&Ó’ ‘ê ì∫Ãq{Ϻ es¡eTT ø£‘·q yê >∑›X¯ #Ó&Éø£ j·T&É$ ø£ì#ÓqT <äX¯eTTK eTTKø£eT\ ‘·TVæ≤q<ÛëeTTHé sêeTTHé <äX¯s¡<∏ä eTVü‰sêE eTTqTô||ü&√ ¬ø’ø£≈£î eX¯ó&Ó’ sTT∫Ãq es¡ eTTq≈£î e#·qã<äT&› ’Ó <äXe¯ TTK sêeDTì eTTK ø£eT\eTTqT eTT≈£î[+|ü CÒjT· T (n+‘·eTT #˚jT· Tyê&ÉT) #·+Á<äT&Óq’ sêeT#·+Á<äTq&É$øÏ |ü+ô|qT. ‘·+Á&ç ‘·qqT j·T&Ée⁄\≈£î |ü+|æ+#·T≥ eT+∫<˚j·Tì uÛ≤$+∫, »qø£düT‘· d”‘·j·TT, k˛<äs¡T&Ó’q \ø£åàDT&ÉTqT ‘·qTï ùd$+#·T≥πø yÓ+≥sê>±, sêE\ø±sê<Ûä´ q>∑]j·TT, X¯Á‘·T<äTs¡ZeT q>∑]j·TTHÓ’q j·TjÓ÷<Ûë´q>∑s¡eTTqT lsêeTT&ÉT $&ç∫yÓfiË¢qT. ‘·q bÕ<äùde #˚j·TT≥j·T+<˚ j·÷dü≈£îÔ&Ó’q uÛÑs¡‘·Tì sê»´eTTq qT+∫, sêCÒ+Á<äT&Ó’q lsêeTT&ÉT, düT+<äs¡yÓTÆq >=|üŒ |üs¡«‘êe[˝Àì ∫Á‘·≈£L{≤#·\eTTHÓ¬øÿqT.

ìkÕ«s¡ú|üs¡T\≈£î+&˚ n<äq|ü⁄ >∑TD+ |üs√|üø±s¡‘·«+


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 9

|ü⁄D´|ü⁄s¡Twüß&ÉT sêeT#·+Á<äT&ÉT <ä+&Éø±s¡D´eTTq≈£î b˛sTT, eTTì >=≥TºeTT H˚\+ ã&É CÒ ÁX‚wüߺ\≈£î ì\j·TeTT >∑s¡«eTT>± |ü⁄]$|æŒ dü+#·]+#·T#·T HÓeTfi¯¢ |ü≥TºeTT ˙ j·Tã\ q~Ûø£ ej·÷´s¡eTT, ìs¡à\ >ö‘·MTq~ |ü⁄wüÿ\ Á|üyêVü≤eTT, jÓT‘·sÔ TTq eèø£eå TT uÛ≤>∑´Á|üã\Hé \T, eTH√Vü≤s¡yÓTÆq \‘êì≈£î+»eTT\T >∑\ |ü]düs¡eTT\ p#ÓqT. ªz lsêeT#·+Á<ë! ˙e⁄ ø±≈£î‘Ydüú d”‘ê|üVü≤s¡DeTT nq+‘·s¡+ sêeT\ø£åàDT\T Ä eTVü‰kÕ~Û«ì ≈£î\uÛÑ÷wüDT&Ée⁄, düø£\ dü<äTZDsê•$, BqT\ nH˚«wædü÷Ô øÏwæÿ+<ä≈£î e∫Ã]. düTÁ^e⁄ì‘√ #Ó*$T #˚dæ... bÕ*≥ ø£\Œeèø£åeTTe⁄. H˚ q‘·´\TŒ&ÉqT. ˙ ø£ˆˆ ©\Hé sêeT$uÛÑT+ &=ø£ ø√|üeTTqT ‘·≥Tºø=qT≥ ¬ø+‘·yê&ÉqT? »&ÉÁbÕj·TyÓTÆq düeTTÁ<äeTTqT. ø√\Hé >∑÷\+>∑H˚ôd >∑Ts¡Tqj·TXÊ*Hé ˙y˚yÓTÆHê kÕe÷q´|ü⁄ sêEyê! kÕø屑·TÔ ˝ÀπøX¯«s¡T&Ée⁄, Ä~<˚e⁄&Ée⁄. o*Hé ùd$‘·X¯S*Hé á ˝Àø£eTT\˙ï ˙ ≈£îøÏqå T+&ç j·TT<ä“$¤ +∫, eè~∆C+… ~, ˙ j·T+<˚ j·Te÷*Hé yê*Hé <äXÊdü´e÷H√q÷à*Hé D–b˛e⁄qT ø£<ë! düsê«‘·àø±! Á|üuÛÑ÷! Hê ‘·|ü eTìï+∫ sTT|ü&ÉT sêeTT&ÉT düTHêj·÷düeTT>∑ ˇø£ u≤DeTT y˚dæ, >=|üŒ ˙‹ ùd‘·Te⁄ >∑≥TºeTT. \+ø£qT #·T≥TºeTT≥TºeTT. ˙ ‹s¡T>∑T˝Òì u≤D≤>∑Tï\#˚ eT+‘·T&ÉTqT, o*j·TT (>=|üŒ o\e+‘·T&ÉTqT), •euÛ≈Ñ î£ &Ô TÉ qT, e÷\\qT sêø£ådüT\ ‘·\\ HÓ>∑Ts¡>=≥TºeTT. uÛ≤>∑´eT‹X¯sTT+#·Tq≥T¢>± ˙ <Ûä]+#·Tyê&ÉTqT, sêeDTì >∑s¡«eTT ìs¡÷à*+∫qyê&ÉTqT jÓÆTq yê*ì <Ûäs¡à|ü‹ïì CÒã≥TºeTTµ nì y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT düeTTÁ<äT&ÉT. H˚\>∑÷˝…ÃqT. n≥T¢ düeTTÁ<äT&ÉT düVü≤ø£]+|ü>∑, yêqs¡ ÁX‚wüߘ\+<äs¡T ô|<ä›ô|<ä› d”‘ê<˚$ jÓT#·Ã≥ qTqïqT yÓ<äøÏ s¡eTàì #Ó|æŒ, eTVü‰qTuÛ≤e⁄&Ó’q ø=+&É\qT, ô|<ä› ô|<ä› eèø£åeTT\qT $TøÏÿ* X¯øÏÔkÕeTs¡ú´eTT\‘√ sêeT#·+Á<äT&ÉT, ã\X¯≈£îÔ\T>∑\ yê&ÉTqT, ø±eTs¡÷|æj·TT, y˚T<Ûë$j·TT, u…iÏøÏ‘Ó∫à |òüTq>∑+;Ûs¡yÓTÆq kÕ>∑s¡ »\eTT˝À y˚dæ, |òüTqyÓTÆq ô|<ä› |üsêÁø£eTXÊ*j·TTHÓ’q Vü≤qTeT+‘·Tì |ü+ô|qT. yês¡~Ûì ~$qT+&ç <˚e‘ê >∑DeTT\T Á|üX¯+dæ+|ü⁄ ø£ˆˆ n\yê≥T ø£*$T e÷s¡T‹ #·T+&É>± >∑{Ϻ]. Vü ≤ qTeT+‘· T &É T \*‘ê$T‘· ˝≤|òüTeeTTq \+|òæT+#ÓqT XË’ yês¡~Ûì <ë{Ï \+ø£≈£î #˚]q sêeTT&ç‘√ sêeDT&ÉT ‘Ó∫Ãq d”‘ê e*˙>∑Ddü+ã+~ÛHé j·TT<ë∆ìøÏ ø±\T<äTyê«&ÉT. >=|üŒ |üsêÁø£eTe+‘·T&ÉT, »\|üP]‘· <Ûäs¡DÏ >∑>∑qdü+~ÛHé >∑+~ÛHé ˙\y˚T|òüTes¡Tí&ÉT |üPs¡íyÓTÆq uÛÑT»ã\ X¯øÏÔj·TT‘·T&ÉT, düe÷#ês¡+‘√ \+|òTæ +#·T≥≈£î n\yê≥Tqï Vü≤qTeT+‘·T&ÉT n‹ |ü≥T‘·s¡yÓTÆq dæ+Vü≤Hê<äeTT $ì uÛÑj·TeTT‘√ eTT&ÉT#·T sêeTT&É T $TøÏ ÿ * ‘˚*ø£>± q<äT\ìï+{Ïø° >∑eT´kÕúqyÓTÆq{Ϻ~, uÛÑ÷$Tì ≈£îqï ~>∑Z»eTTe+{Ï ≈£î+uÛÑø£s¡Tíì sêeT#·+Á<äT&ÉT Äø±X¯eTT‘√ qqTdü+~Û+#·T (ø£*j·TTq≥T¢ s¡DeTTq K+&ç+#ÓqT. dü+‘·Twüߺ&Ó’, yêqs¡ ø£ì|æ+|üCÒj·TT) q{Ϻ~jÓÆTq j·÷ düeTTÁ<äeTTqT ø£ˆˆ düTs¡|ü‹ |ü+|ü⁄q e÷‘·* ùdHê düy˚T‘·+>± \+|òæT+#ÓqT. >∑Ts¡T‘·s¡eT>∑T ~e´s¡<∏äeTT >=ìe∫Ãq Hê d”‘ê<˚$ C≤&É‘Ó*dæø=ì, jÓ÷>∑πøåe÷\T <Ûäs¡D° e\¢uÛÑT&Ó¬øÿqT \+ø£≈£î #˚s¡&ÜìøÏ $#ê]+#ê&ÉT Ä+»H˚j·TT&ÉT. sêeDTì ≈£îe÷s¡Tì Ks¡ø£s¡T&ÉT<äj·÷Á~ HÓ≈£îÿ ¬ø’e&ç‘√|üHé dü e TTÁ < ä rsêìøÏ »+|æ, sêeD düuÛÑ˝À yê–«yê<ä+ »]bÕ&ÉT. sêeD <˚y˚+Á<äT&ÉT |ü+|ü>± kÕs¡~∏jÓÆTq e÷‘·* ˇø£ >=|üŒ e#êÃ&ÉT Ä<˚XÊ\‘√ sêø£åqT\T Vü≤qTeT+‘·T&ç yê˝eTTqT ~e´s¡<∏äeTTqT >=ì e#ÓÃqT. n|ü&Ü sêeTuÛÑ÷|ü‹, eTT{Ϻ+#ês¡T. Vü≤qTeT+‘·T&ÉT ‘·q yê\eTTq≈£î sêø£ådüT\#˚ eTT{Ï+º |üã&çq j·T–ïø°\\#˚‘H· ˚ jÓT{Ϻ dü+ø√#·eTTqT ˝Òø£ ìs¡“j ¤ T· eTT>∑ eT~+∫ b˛sTTq j·TdüTs¡T\qT, uÛÑ≥T\qT, \+ø£qT uÛÑj·T+ø£s¡eTT>∑ uÛÑdüàeTT #˚ôdqT. Vü≤qTeT+‘·T&ÉT ‘Ó∫Ãq d”‘ê düe÷#ês¡+‘√ sêeTT&ÉT $TøÏÿ* dü+‘·Twüß&º ,’Ó yêqs¡ ùdHê düyT˚ ‘·+>± \+ø£≈î£ #˚s&¡ ÜìøÏ düeTTÁ<ä rsêìøÏ e#êÃ&ÉT. \+ø£≈£î ùd‘·Te⁄qT ì]à+|ü<ä\∫q yêqs¡ùdq≈£î düeTTÁ<äeTT m+‘· y˚&çqqT ‘·q j·TT<Ûäè‘·eTTqT ‘·–Z+#·q+<äTq sêeTT&ÉT $\¢eTTà\ q+<äTø=ì düeTTÁ<äeTTqT XÀwæ+|üuÀe⁄q|ü⁄&ÉT, düeTTÁ<äT&ÉT e∫à sT÷ $<ÛäeTT>± ÁbÕ]ú+#ÓqT. Xʈˆ z ø±≈£î‘Ydüú ≈£î˝ÒX¯! jÓ÷ >∑TDìBÛ! jÓ÷ BqeT+<ës¡! H˚ ˙ ø√|ü+ãTq ¬ø+‘·yê&É »&É~ÛHé ˙y˚$T uÛÑ÷sê»y˚ ˝Àø±BÛX¯ó&É yê~Hêj·T≈£î&É M ˝Àø£+ãT ˝…\¢|ü&ÉTHé ˙ ≈£îøÏå+ ÁãuÛÑ$+#·T#·T+&ÉT q&É>∑THé ìø£ÿ+ãT düsê«‘·àø±! ø£ˆˆ ø£≥TºeTT ùd‘·Te⁄ \+ø£+ E≥TºeTT ˙ u≤DeVæ≤ï düTs¡yÓ’] ‘·\˝Ÿ

ô|’ bı\T¢ e+{Ï eT‘· ø£s¡àø±+&É≈£î y˚˝≤&É≈£î: yÓTôV≤sYu≤u≤

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

9


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 10

dü÷s¡T´&ÉT<äj·÷Á~ HÓ≈£îÿq≥T¢>∑ Hê ~e´s¡<∏äeTT HÓ¬øÿqT. eTˆˆ ã\T$+≥Hé >∑D≥+ø£è‘·+ãT ì>∑T&ÉHé ÁãVü‰à+&É;ÛeT+ãT>± Áãfi¯jÓ÷Á>±e\ düìïuÛÑ+ã>∑T eTVü‰u≤D+ãT dü+~Û∫ sê »\˝≤eTT+&É>∑T sêeTT&˚ôd Ks¡uÛ≤cÕÁXÊeDTHé <˚e‘ê ã\$Á<ëeDT yÓ’]<ës¡»q>∑s¡“¤ÁkÕeDTHé sêeDTHé Á|üXd¯ yÔü TÓ qÆ <Ûqä TdüT‡ qT+&ç >=|üŒ ≥+ø±s¡<«äÛ ì yÓ\Te&É>± ÁãVü‰à+&É uÛÑj·T+ø£s¡eTT>∑, Á|üfi¯j·T ø±\eTTq e#·Tà qTÁ>±–ïC≤«\˝≤ j·Tì|æ+#·T q≥T¢>± sê»ÁX‚wüߘ&Ó’q sêeTT&ÉT |üs¡Twüyê≈£îÿ\qT uÛ≤wæ+#·Tyê&ÉTqT, <˚e‘·\ X¯øÏÔì Á<ä$+|üCÒj·TTyê&ÉTqT, X¯Á‘·TuÛ≤s¡´\≈£î uÛÑj·TeTT#˚ >∑s¡“¤ÁkÕeeT>∑Tq≥T¢ #˚j·TTyê&ÉTqT HÓ’q sêeDTìô|’ eTVü‰u≤DeTTqT dü+~Û+#ÓqT. <ëX¯s¡~∏ y˚dæq u≤DeTT Vü≤è<äj·TeTTq Á>∑T#·TÃø=q>∑ <äX¯ø£+sƒ¡ sêeDT&ÉT, $eX¯ó&Ó’ >∑÷\>∑, <äXe¯ TTKeTT\qT+&ç s¡ø<Ô£ ëÛ s¡\T Á|üeVæ≤+|ü kÕ¬>qT. eTè‘·T&Ó’q sêeDTì #·÷∫, eT+&√<ä] düVæ≤‘· n‘·ì uÛ≤s¡´\T ªVü‰ <ëqy˚+Á<ë! Ç+Á<ë~ <˚e‘·\qT ¬>*Ãq ˙e⁄ eTqà<∏ä u≤DeTT\≈£î ‘·≥Tºø=q˝Òø£, eT<√Hêà<äeTT‘√ s¡|òüTTMs¡Tì uÛ≤s¡´HÓ+<äT\≈£î <Ó∫Ë$? y˚TeTT n|ü&˚ e\<äì #Ó|æŒqqT $qø£ sTT|ü&û $<ÛäeTT>∑ eTs¡DeTT bı+~‹$ ø£<ëµ nì s√~+∫]. ø£ˆˆ <äT]‘·eTT <ä\|üs¡T >±qs¡T »s¡T>∑T<äT¬s≥¬ø’q ì$Twü kÂK´+ãT\¬ø’ |üs¡ eì‘êdü≈£îÔ\≈£îqT ãs¡ <Ûäqs¡≈£îÔ\≈£î ìVü≤eTT ãs¡eTT+ >∑\<˚ ªnjÓ÷´! Ç≥Te+{Ï |üs¡ Åd”Ô j·TqTs¡≈£îÔ\T bÕ|üeTì jÓ÷∫+|üs¡T, eT+N #Ó&TÉ \T >±qs¡T. ø£Då øÏ y£ TÓ qÆ düTKeTT ø=i¬ø#·Ã{Ïø¬ q’ qT b˛jÓT<äsT¡ . Ç{Ϻyês¡T, |üs¡<Ûä HêqTs¡≈£îÔ\T ìVü≤eTT |üs¡eTTqT u§+<ä>∑\sê?µ nì eT+&√<ä] s√~+∫+~. sêeD e<Ûëq+‘·s¡+ d”‘·qT #·÷#ÓqT sêeTT&ÉT. n|üŒ{Ïes¡≈£L sêø£ådü Åd”Ô\#˚ #·T≥TºeTT≥ºã&çq~j·TT, n‹ ;Û‹*¢q{Ϻ~j·TT, ñ #êä«düìXÊ«düeTT\‘√ nÁX¯ó ø£DeTT\ sê\TÃ#·T J$+∫j·TT J$+|üì dæú‹˝À qTqï{Ϻ~j·TT, X¯ówæÿ+∫q ø£b˛\eTT\ô|’ ø°*+∫q Vü≤düÔeTT\T >∑\~j·TT, $TøÏÿ* ø£è•+∫q ‘·qTe⁄ >∑\~j·TT jÓÆTq <Ûäs¡DÏdüT‘·qT, ‘·q ÁbÕDdüy˚T‘·yÓTÆq d”‘·qT d”«ø£]+#ÓqT. d”‘êsêeT\ø£åàDT\T \+ø£qT+&ç eTs¡\T#·T+&ç]. yês¡T eTs¡* edüTÔqï yês¡ÔqT $ì uÛÑs¡‘·T &É‘·´+‘· dü+ÁuÛÑyÓ÷‘ê‡Vü≤eTT\‘√, bÕ<äTø£\qT •s¡eTTq HÓ‘·TÔø=ì |ü⁄s¡»qT\T yÓ+≥sê>± dü+‘√wüeTT>∑ HÓ<äTs¡TyÓfiË¢qT. M<ÛäT\T X¯óÁuÛÑ|üs¡∫, ˙fi¯ó¢ #·*¢, j·Ts¡{Ï#Ó≥T¢ düÔ+uÛÑeTT\T>± ì*|æ, |ü≥TºegeTT\qT #·T{Ϻ, nH˚ø£ ‘√s¡DeTT\T, ø£\Te|üP#Ó+&ÉT¢ n\+ø£è‘· k˛bÕqeTT\T ø£{Ϻ, y˚~ø£\ q*øÏ+∫, s¡‘êï\ eTT>∑TZ\T y˚sTT+∫ >√&É\ô|’ sêeTø£<∏ä\T sêsTT+∫, uÛÑeqeTT\≈£î, <˚e eT+~s¡eTT\≈£î, >√|ü⁄s¡eTT˝ô|’ ã+>±s¡T ø£\X¯eTT\ HÓ‹Ô+∫, j·Tìï yêøÏfi¯¢˝À ø±qTø£ ˝Òs¡Œs¡∫, »qT\T n\+ø£]+#·Tø=ì, |üPõ+#·T#·T, yê<ä´|òüTÀwü\‘√ HÓ<äTπs– sê|òüTy˚+Á<ä $uÛÑTì ø£&Éπø‘Ó+∫]. düTs¡_Û 10 Jeq e÷]à 2012

d”‘ê sêeT\ø£åàD≤~ ãè+<äeTT njÓ÷<Ûë´ q>∑s¡ M<ÛäT\˝À yÓfi¯ó¢#·T+&É>± Ä |ü⁄s¡ Á|ü»\T, |ü⁄D´Åd”Ô\T á $<ÛäeTT>∑ #Ó|üø=qT #·T+&ç]. eTˆˆ Ç‘·&˚ sêeTqπs+Á<äT &ûj·Tã\ø±sTT+Á<ë] K+&ç+#Ó q \¢‘·&˚ \ø£åàDT &Ü‘·&˚ ø£|æes¡T+ &Übı+‘·yê&˚ eTs¡T ‘·TŒ‘·T &Ü#Ó+>∑≥ Hê$;ÛwüDT &É≥+#·T+ CÒ‘·T\+ p|ü⁄#·THé dü‘·T˝…\¢+ ã]øÏ+∫ #·÷∫] |ü⁄ØkÂ<ÛëÁ>∑uÛ≤>∑+ãT\Hé #·÷∫‹sê! Ç‘·&˚ eTq sêeT#·+Á<äÁ|üuÛÑTe⁄. áyÓTj˚T d”‘êdü‹. áyÓTqT s¡øÏå+#·T≥πø, Ç+Á<ä X¯Á‘·TyÓ’q sêeD≤düTs¡Tì lsêeTT&ÉT e~Û+#ÓqT. n‘·&˚ k˛<äs¡T&Ó’q \ø£åàDT&ÉT. n‘·&˚ yêqs¡ Á|üuÛÑTyÓ’q düTÁ^e⁄&ÉT. n‘·ì #Ó+‘·qTqïyê&˚ yêj·TT|ü⁄Á‘·T&Ó’q Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. n#·Ã≥H˚ j·TTqïyê&ÉT sêeD k˛<äs¡T&Ó’q $;ÛwüDT&ÉT nqT#·T Hê |ü⁄s¡dü‘·T\T #˚‘·T\‘√ #·÷|æ+#·T#·T yê] uÛÑeqeTT˝ô|’ ì˝§Ãì eTT#·Ã{Ï+#·Tø=ì]. lsêeTT&ÉT sê»dü<äqeTTq≈£î e∫Ã, ‘·\T¢\≈£î ÁyÓTTøÏÿ, øödü\´≈£î e+<äqeTT #˚dæ, j·Tø£ÿ&ÉqTqï >∑Ts¡T‘·T\T´\≈£î $qÁeTT&Ó’ e+<äqeTT #˚dæ, ∫qïHê{Ï #Ó*ø±+Á&ÉqT k˛<äs¡T\qT k˛<äs¡ ‘·T\T´\qT Áù|e÷<äs¡eTT\‘√ øö>∑*+#·Tø=ì, eT+Á‹es¡T\qT |üPs¡«uÛÑè‘·T´\qT (ñ<√´>∑T\qT) ø£èbÕs¡dü eTTbıŒ+>∑>∑ eTqïq #˚ôdqT. sêeD e<Ûä nq+‘·s¡+... sêeDTì #·+&ÉXÊdüqeTT#˚ Væ≤+dü\≈£î >∑T]jÓÆTq yês¡+<äs¡TqT lsêeT#·+Á<äT&ÉT sê»´uÛ≤s¡eTTqT eVæ≤+∫q |æeTà≥ dü«düT˝ú ’… uÛj Ñ T· eTT˝Òìyê¬s’ yÓT*–]. d”ˆˆ ø£\>∑Tf…\¢qT e÷HÓ >∑+<ÛäT˝Ò&ç+{ÏøÏ »\q+ãTe÷HÓ uÛÑ÷#·Áø£eTTq≈£î C≤>∑s¡÷ø£‘·e÷HÓ »\»˝À#·qTq≈£î BquÛ≤eeTTe÷HÓ ~ø£Œ‘·T\≈£î e÷dæj·TT+&ÉT≥e÷HÓ e÷sêÔ+&É$<ÛäT\≈£î >±$]e÷HÓ ~ø£Ô≥eTT\≈£îqT

Ä‘·à ˇπø ˇø£ ‘˚»düT‡‘√ düs¡«yê´|üÔyÓTÆ ñ+&ÉTqT: $y˚ø±q+<ä


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 11

eT&ç–b˛e⁄≥e÷HÓ qTØ«s¡TVü≤+ãT\ ø£D>∑T≥e÷HÓ Á<˚‘ê>∑Tï\≈£îqT Ĉˆ >∑&ç~ Áy˚>∑Te÷HÓ >∑]–]øÏ{ÏHê>∑ ø£eTsƒ¡eTT\≈£î Áã»\ø£\ø£e÷HÓ sêeT#·+Á<ä$uÛÑT&ÉT sêCÒ+Á<äs¡‘·ï+ãT <Ûäs¡DÏuÛÑs¡DπsK <ë\Tà q|ü⁄&ÉT dæús¡‘·«eTTqT >√˝ÀŒsTTq uÛÑ÷$T dæús¡‘·«eTTqT bı+<ÓqT. sêø£ådüu≤]qT+&ç ˝Àø£eTT\qT ø±bÕ&ÉT≥ ø£‹ C≤>∑s¡÷≈£î&Ó’ j·TT+&çq $wüßí $|ü&ÉT $sêeTeTT #Ó+<ÓqT. ~ø±Œ\≈£î*|ü&ÉT BquÛ≤eeTTqT ‘=\–+#·Tø=ì]. ø£fi≤$V”≤qT˝…’ j·TT+&çq dü÷s¡´#·+Á<äT *|ü&ÉT ‘·eT ø£fi¯\qT |ü⁄+Eø=ì]. lsêeTT&ÉT uÛ÷Ñ uÛ≤s¡eTTqT eVæ≤+∫q |æeTà≥ eèø£eå TT\T uÛj Ñ T· eTT#˚ ø°åDÏ+#·T≥ e÷ìq$. ôVAe÷>∑Tï*|ü&É‹ ‘˚»düT‡‘√ yÓ\T>∑T#·Tqï$. ø£], –], |ü+~, ‘êuÒ\T, düsŒ¡ eTT\≈£î yêì yêì kÕúes¡eTT\˝À yÓT\>∑T ≥≈£î uÛÑj·TeTT ‘=\–q~. Á|ü»\˝À ø£\‘· ø£\ø£\eTT\T b˛sTTq$. lsêeTTì |ü]bÕ\q, <ëqo\‘· lsêeTTì |ü]bÕ\q˝À Á|ü»\T N≈£L∫+‘·\T ms¡T>∑s¡T. <ë]Á<ä´eTqï e÷fÒ ‘Ó*j·T<äT. ø£ˆˆ ‘·+Á&çÁøÏj·T sêeT#·+Á<äT&ÉT <ä+Á&ÉT\ eTiÏ|æ+∫ Á|ü»\ <ë s¡øÏå+|üHé <ä+Á&ÉT\ q+<äiT eTi∫] ‘·+Á&ç>∑<ë sêeT#·+Á<ä <Ûäs¡DÏ|ü⁄ &ÉqT#·THé lsêeT#·+Á<äT&ÉT Á|ü»\qT ‘·+Á&çe˝… s¡øÏå+#·T≥#˚‘·, yês¡T ‘·eT ‘·eT ‘·+Á&ÉT\H˚ eTi∫b˛sTT]. n+<äiTqT sêeT#·+Á<ä Á|üuÛÑTy˚ ‘·eT ‘·+Á&çj·Tì uÛ≤$+∫ ‘·eT 컑·+Á&ÉT\H˚ eTi∫]. d”ˆˆ uÛÑ>∑e+‘·T&É>∑T sêeTuÛÑÁ<äT+&ÉT Á|”‹‘√ <˚y√‘·ÔeTTì düs¡«<˚eeTj·TTì <äqT<ëq≈£L]à j·T<Ûä«s¡eTT\T ùdôdqT ôVA‘·≈£î <ä÷s¡T|ü⁄ qT‘·Ôs¡+ãT

J$‘·+˝À ø£wüº düTU≤\qT düeT+>± d”«ø£]+∫ nqTuÛÑ$+#·T

kÕeT>±j·T≈£îìøÏ X¯eTq ~>±“¤>∑+ãT ÁãVü≤à≈£î Á>∑eTeTTq ã&ÉeT¬s\¢ q<Ûä«s¡T´q≈£î X‚wü e÷#ês¡T´q≈£îì∫à kıeTTà\T|ü+∫ uÛÑ÷düTs¡T\ ø=dü– ‘˚ˆˆ ‘·q≈£î ¬s+&ÉT |ü⁄≥º+ãT\T <äq≈£î HÓ’q yÓT\‘· eT+>∑fi¯dü÷Á‘·+ãT$TqT≈£î <äø£ÿ $q‘·T&Ó’j·TT+&Ó Hê sêeTTì $‘·s¡D+ãT bÕ+&Éy√‘·ÔeT! j˚TeTì |ü\Tø£e#·Tà X¯óø£jÓ÷– |üØøÏå‘·TÔøÏ≥T¢ #Óô|ŒqT : z bÕ+&Éy√‘·Ôe÷! Ä lsêeTTì <ëqo\‘·qT >∑T]+∫ j˚TeTì #Ó|üŒqT! ‘êqT dü«j·TeTT>± uÛÑ>∑e+‘·T&˚ jÓÆTqqT, Á|ü»\ ø±<äs¡ÙeTTqT #·÷|ü⁄≥¬ø’ Á|”‹‘√ <˚e<˚y√‘·ÔeTT&Ó’q Ä |üs¡y˚TX¯«s¡Tì>∑÷]à j·T»„eTT\ #˚ôdqT. ˇø£ j·T»„eTT˝À Hê‘·&ÉT ôVA‘·≈£î ‘·÷s¡TŒ ~X¯j·T+<äT+&ÉT sê»´eTT, qT‘·Ôs¡ ~>±“¤>∑eTTqT kÕeT>±j·T≈£îq≈£îqT, <äøÏåD ~>±“¤>∑eTTqT ÁãVü≤à≈£îqT, |ü•ÃeT ~>±“¤>e∑ TT q<Û«ä s¡T´q≈£îqT, $T–*q~ Ä#ês¡T´q≈£î ì∫Ã, <Ûqä eT+‘·jT· T Áu≤Vü≤àDT\≈£î |ü+∫ô|{Ϻ ‘·q≈£î ¬s+&˚ egeTT\qT, d”‘·eTà≈£î eT+>∑fi¯dü÷Á‘·eTT, ‘ê[u§≥Tº ‘·|üŒ, düs¡«eTT <ëqeTT #˚ôdqT. lsêeTTì <ëqo\‘·«eTTq ø±X¯Ãs¡´#·øÏ‘·T˝…’q j·÷ Áu≤Vü≤àD√‘·ÔeTT\T yêìì ¬>’ø=qø£ Ç≥¢ì] : Ĉˆ <Ûäs¡DÏ e\<äT e÷≈£î <ä|üdüT\πø\ ˙ eœ\˝Àø£>∑Ts¡T&ÉyÓ’q Vü≤]$ e÷ eTq+ãT\+<äT eT\j·TT Nø£{Ï u≤|ü⁄ uÛÑe<äT<ës¡s¡T#·T\ u≤]úy˚+Á<ä z sêCÒ+Á<ë! ‘ê|üdüT\yÓTÆq e÷≈£î sê»´uÛ≤>∑eTT˝Ò\? ˙e⁄ düs¡«˝À¬ø’ø£ ÁX‚wüߘ&ÉyÓ’q lVü≤]$. kÕ«MT! ˙jÓTTø£ÿ |òüTqyÓTÆq ø±+‹øÏs¡DeTT\#˚ e÷ eTqdüT‡\+<äT yê´|æ+∫j·TTqï ô|qTNø£{Ïì ‘=\–+#·TeTT. e÷øÏ+πø$Tj·TTqT e\<äT, j·Tì ‹]– sTT∫Ãy˚dæ]. Ĉˆ Ä~ <˚e⁄&Ó’q j·÷ sêeT#·+Á<äTì ø£_∆ >∑≥Tºf…+‘· j·TdüTs¡ø√{Ï »+|ü⁄f…+‘· ø£|ü⁄\kÕVü‰j·T´eT~ jÓT+‘· düTs¡\ø=i≈£î Á^&É #·÷ô| >±ø£ Ä~ <˚e⁄&Ó’q j·÷ sêeT#·+Á<äTìøÏ düeTTÁ<äeTTô|’ ùd‘·Te⁄qT ì]à+#·T≥ j˚T e÷Á‘·|ü⁄ |üì? ndüTs¡ø√{Ïq+‘·eTT #˚j·TT≥ e÷Á‘·yÓT+‘·{Ï |üì? yêqs¡T\ düVü‰j·TeTT e÷Á‘·y˚T bÕ{Ï~? ‘êqT dü+ø£*Œ+∫q#√, nìïj·TTqT ©˝≤e÷Á‘·|ü⁄ ø±s¡´eTT˝Ò! <˚e‘·\T ‹\øÏ+#·T≥≈£î ‘·q ©\\qT #·÷ô|qT nì X¯ó≈£î&ÉT #Óô|ŒqT. ñˆˆ q\¢ìyê&ÉT |ü<äàqj·Tq+ãT\yê&ÉT eTVü‰X¯ó>∑+ãT\Hé $\T¢qT <ë\TÃyê&ÉT >∑&ÉT $|üŒ>∑Teø£åeTTyê&ÉT y˚T\T ô|’ »˝…¢&ÉTyê&ÉT ìøÏÿq uÛÑT»+ãT\yê&ÉT j·TX¯+ãT ~≈£îÿ\+ »˝…¢&ÉTyê&ÉTHÓ’q s¡|òüTTdü‘·ÔeTT &ûe⁄‘· e÷ ø£;ÛwüºeTT˝Ÿ q\¢ìyê&ÉT, |ü<äàeTT\e+{Ï ø£qTï\T>∑\yê&ÉT, >=|üŒ $\¢eTTà\qT #˚‘·ã≥Tºyê&ÉT, $XÊ\ eø£åeTT>∑\yê&ÉT, X¯óuÛÑeTT\qT e]¸+#·Tyê&ÉT, jÓT‘·ÔsTTq uÛÑT»eTT\T >∑\yê&ÉT, j·Tìï ~X¯\qT ø°]ÔyÓ<ä»\T¢yê&ÉT HÓ’q Ä s¡|òüTT≈£î\ ‹\≈£î&ÉT, e÷ j·T;ÛwüºeTT\ HÓiy˚s¡TÃ>±ø£! nì X¯ó≈£î&ÉT ÁbÕ]ú+#ÓqT. eT÷\+ : ãyÓTàs¡ b˛‘·q s¡∫+∫q ªleT<ë+Á<Ûä eTVü‰ uÛ≤¤>∑e‘·+µ˝Àì qeeT düÿ+<ÛäeTT˝Àì lsêeT #·]Á‘·eTT Jeq düTs¡_Û e÷]à 2012

11


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 12

nø£ås¡ s¡Vü≤kÕ´\T

HêeTø£s¡D≤\T nH˚$ CÀ´‹wü XÊgØ‘ê´ #ê˝≤ $X‚cÕìï ø£*– ñ+{≤sTT. πøe\+ qø£åÁ‘êìï #·÷düT≈£îì ‘=* nø£ås¡ ÁbÕ‹|ü~ø£q |æ\¢\≈£î ù|s¡T¢ ô|fÒºdüTÔ+{≤s¡T. ø±˙, HêeTø£s¡D+ #˚ùd≥|ü&ÉT ‘·*¢ ‘·s¡|òü⁄q, ‘·+Á&ç ‘·s¡|òü⁄q eT÷&˚dæ ‘·sê\yê]ì m+∫ #·÷düT≈£îì, •X¯óe⁄ C≤‘·ø£Ø‘ê´ uÛÑ$wü´‘·TÔqT n+#·Hê y˚düT≈£î+≥÷ nø£åsê\ m+|æø£ »s¡>±*. ªsêeTµ, ª\ø£åàDµ, ªø£èwüíµ Hêe÷\˝Àì nø£ås¡ s¡Vü≤kÕ´\qT $e]+#ês¡T z+ø±πsX¯«s¡ |”sƒê~Û|ü‹ &Üø£ºsY Á|ü‘ê|ü <äøÏåD≤eT÷]Ô BøÏå‘·T\T.

` &Üø£ºsY Á|ü‘ê|ü <äøÏåD≤eT÷]Ô BøÏå‘·T\T z+ø±πsX¯«s¡ |”sƒê~Û|ü‹, ø√Væ≤sY (yÓT<äø˘ õ˝≤¢) düTs¡_Û 12 Jeq e÷]à 2012

lø£s¡eTÚ sêeTHêeT+

C≤

‘·ø£+˝À >∑sꓤ<ëq, C≤‘·ø£s¡à, HêeTø£s¡D, dü÷sê´e˝Àø£q, uÛÑ÷+X¯j·Tq, ìÅwüÿeTD, nqïÁbÕdüq, ø£s¡ày˚<ä', #Í&É nH˚ ‘=$Tà~ dü+kÕÿsê\T ø£\>∑\dæq~ CÀ´‹wü+. á ‘=$Tà~˝À HêeTø£s¡D+≈£L&Ü ˇø£{Ï. Çø£ÿ&É dü+kÕÿs¡+ nq>± <˚ìHÓ’‘˚ X¯ó~∆ |üs¡TkÕÔs√, dü«#·Ã¤|üs¡TkÕÔs√... n~ dü+kÕÿs¡eTe⁄‘·T+~. HêeTø£s¡D+ #˚ùdeTT+<äT •X¯óe⁄ »ìà+∫q dü+e‘·‡s¡+, e÷dü+, ‹~∏, yês¡+, düeTj·T+, |òüT&çj·T Áø√&ûø£]+#ê*. n˝≤π> e+X¯+ m≥Te+{Ï~, mø£ÿ&ÉqT+∫ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~, e+XÊqT>∑‘y· TÓ qÆ |æ‘· |æ‘êeTVü≤, e÷‘·, |æ‘êeTVæ≤, Á|ü|‘æ êeTVæ≤\ ù|s¡¢ yÓqø£>\∑ s¡V≤ü kÕ´ìï d”«ø£]+#ê*. yê] ù|s¡T¢ n˝≤ m+<äT≈£î ô|{≤ºs¡T nH˚ uÛ≤yêìï≈£L&Ü Á>∑Væ≤+#ê*. dü<äs¡T •X¯óe⁄ Jeq>∑‹ ñ‘·ÿèwüºyÓTÆq Ø‹˝À kÕπ>˝≤ HêeTø£s¡D+ #˚j·T>∑\>±*. uÛÑ$wü´‘Y eTôVAqï‘·+>± kÕ~Û+#·>∑\>±*. ÇB HêeTø£s¡D+˝Àì ì>∑÷&ÛÜs¡ú+. Á|ü|ü+#êìøÏ Ä<äs¡Ù |ü⁄s¡Twüß˝…’q sêeT \ø£åàDT\ HêeTø£s¡D≤\T m˝≤ »]>±jÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ... ù|s¡¢ $wüj·T+˝À m+‘· ÁX¯<ä∆ nedüs¡yÓ÷ ‘Ó*kıdüTÔ+~. e•wüߺ\yês¡T ªsêe÷µ nH˚ X¯ã›+ |ü\Tø£>±H˚ |üø£ÿH˚ñqï CÀ´‹wüßÿ\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. ªe•cÕº C≤Á>∑‘·Ô! ªªnø£ås¡ <ä«j·Tj·TÚ es¡Ô+‘˚ ø£s¡TD≤+ |”&É qdüÔ<∏ë e÷‘·è |æ‘·è $V”≤q´kÕ´‘Y, kÕ+>∑Ô‘Í |ü]es¡Ô<∏ë ‘·k˛´Hé ≈£î]j·÷ <Ó’y√ nø£ås¡ <ä«j·T yÓ’ e#√µ eTs√ CÀ´‹wüß&ÉT @eTHêï&É+fÒ... ªeT<ÛäTe÷ùddæ‘˚ |üπøå qee÷´Hé ø£s¡ÿfÒ wüßù| y˚Twü+ |üPwüì dü+ÁbÕù|Ô ñ#·Ã¤ùdÔ Á>∑Vü≤ |ü+#·πøµµ nHêïs¡T. s¡|òüTTe+XÊìøÏ ≈£î\<˚e‘· dü÷s¡T´&ÉT. n≥Te+{Ïyê&ÉT á |æ\¢yê&ÉT »ìà+∫q düeTj·÷ìøÏ y˚Twü sê•j·T+<äT ˙#·kÕúq+˝À ñHêï&Éj·÷´..! Ç‘·&çøÏ e÷‘·è |æ‘·è$V”≤q+, <˚XÊ+‘·s¡+, ã+<ÛäT $jÓ÷>∑+, $s¡Vü≤ |”&Éq+...e+{Ï$ Ç+ø± nH˚ø±H˚ø£ ø£cÕº\T dü+ÁbÕ|æÔ+#·uÀ‘êsTT. Ç≥Te+{Ïyê&ÉT <äX¯s¡<∏äT&çøÏ ≈£îe÷s¡T&ç>± »ìà+#ê&ÉT. Ç$ #ê\eqï≥Tº ˙y˚yÓ÷ eTs¡˝≤ ¬s+&Éø£åsê\ ù|s¡T ô|{≤ºe⁄. eT∞¢ ø£cÕº˝À¢ |ü&É‘ê&ÉT düTe÷!µ nHêïs¡T e•wüߺì‘√. ø±˙, e•wüߺ&ÉT ¬s+&Éø£åsê\T ô|≥º˝Ò<äT. ªs¡Gn, eTGnµ Hê\T>∑ø£åsê\T ô|{≤º&Üj·Tq. nsTTHê CÀ´‹wüß\T $q˝Ò<äT. ªnµø±s¡+ ˇø£ÿfÒ ø£<ë, mìïkÕs¡T¢ e∫ÃHê>±˙..?µ nHêïs¡T. ª|üPsê«ø£ås¡+ |üø£ÿøÏ e∫Ãq|ü⁄&ÉT n~ ~«‘ê«ø£ås¡eTe⁄‘·T+~. n~ ˇπø nø£ås¡+ ø±<äTµ nì e•wüߺ&ÉT $e]+#ê&ÉT. ªnµø±s¡+ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ sêe&ÜìøÏ ø±s¡D+≈£L&Ü #ÓbÕŒ&ÉT. á $wüjT· + ÁãV”≤àø£è‘· sêe÷j·TD+, yê•w”øº è£ ‘· sêe÷j·TD+, $XÊ«$TÁ‘·øè£ ‘· sêe÷j·TD+˝À ñ+~. yê©àøÏ sêe÷j·TD+˝À ˝Ò<äT. yÓTT‘·Ô+ 13 ø√≥¢ sêe÷j·TD≤\THêïsTT. yê{Ï˝À eTTK´yÓTÆq$... yê•w”ºø£è‘· sêe÷j·TD+, ÁãVü≤àø£è‘· sêe÷j·TD+, n<äT“¤‘· sêe÷j·TD+, n<Ûë´‘·à sêe÷j·TD+, yê©àøÏ sêe÷j·TD+, $XÊ«$TÁ‘·øè£ ‘· sêe÷j·TD+ nH˚ Äs¡Te÷Á‘·yT˚ ñHêïsTT. Çø£, ªsêeTµ nH˚ Hê\T>∑ø£åsê˝À¢q÷ sêeTT&ÉT s¡|òüTTe+X¯+yê&ÉT ø±ã{Ϻ, ªs¡µnH˚ nø£ås¡+,

nìï Je⁄˝À¢q÷ yÓT*π> n+‘·sê‘·à ˇø£fÒ: $y˚ø±q+<ä


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 13

ø£X¯´|ü Á|üC≤|ü‹j˚T <äX¯s¡<∏äT&ç>± »ìà+∫q+<äTq ª<äµ nH˚ nø£ås¡+˝Àì ªnµø±sêìï rdüT≈£îHêï&ÉT. Çø£ ø£X¯|ü´ Á|üC≤|ü‹ uÛ≤s¡´ n~‹j˚T øödü\´>± »ìà+∫+~. øödü\´ ‘·s¡|òü⁄qT+∫ ªeTµ nH˚ nø£åsêìï rdüT≈£îHêï&ÉT. m˝≤>∑+fÒ n~‹˝Àì ªnµ nH˚ nø£så êìï n˝≤π> ñ+∫ ª<äµ nH˚~ nqTdü«s¡+ ne⁄‘·T+~ ø±e⁄q, nqTdü«sê˝À¢ eTTK´yÓTÆq<Ó’q ªeTµ nø£åsêìï d”«ø£]+∫ ªnµì ~«‘ê«ø£ås¡+ #˚XÊ&ÉT e•wüߺ&ÉT. Bìe\¢H˚ ªsêe÷µ nH˚ HêeTø£s¡D+ #˚j·T&ÉyÓTÆ+~. CÀ´‹wüßÿ\T nø£ÿ&ç‘√ dü+‘·è|æÔ #Ó+~Hê, ªsêeTT&ÉT nqTuÛÑ$+#˚ ø£cÕº\ e÷fÒ$T≥µHêïs¡T. <ëìøÏ e•wüº eTVü≤]¸ @eTì ã<äT*#êÃs¡+fÒ... ªì»y˚T! e÷‘·è |æ‘·è$V”≤q+, <˚XÊ+‘·s¡+, ã+<ÛäT $jÓ÷>∑+, $s¡Vü≤ |”&Éq+...e+{Ï nìï ø£cÕº\T nqTuÛÑ$kÕÔ&ÉT. ø±˙, ø£cÕº\H˚≥≥Te+{Ï$ |üø£ÿq ô|{Ϻ, á •X¯óe⁄˝À ñ+&˚≥≥Te+{Ï e´øÏÔ‘ê«ìï >∑T]Ô+#·+&ç. n~ m˝≤+{Ï<√ #ÓãT‘êqT $q+&ç. ªj·TkÕ´Hé eTTqjÓ÷ s¡eT+‘˚ $<ä´j·÷‘Y C≤„q $|ü¢y˚ s¡eTD≤‘Y sêeT Ç#·´‹µ. á •X¯óe⁄ $<ë´, C≤„q dü+|ü<ä‘√ eTT˙X¯«s¡T\qTôd’‘·+ dü+‘·Twüº|üs¡#·>∑\ eTôVAqï‘· e´øÏÔ‘·«+>∑\yê&Ó’ ñ+{≤&ÉT. ªeTTqjÓ÷µ nH˚ HêeT+˝Àq÷ Äs¡T

nø£så ê\THêïsTT. á Äs¡øså£ ê˝À¢q÷ wü&+É >±\T, wü&Éÿs¡à\T, wü&Ü∆‘·Te⁄\T e+{Ï$ ø£*XÊsTT. M≥ìï+{Ï˙ ñ<Ûä´j·Tq+ #˚ùdyês¡T eTT˙X¯«s¡T\T. $<ä´, $C≤„q+ nH˚ $|ü¢yê\‘√ eTT˙X¯«s¡T\qT s¡$T+|üCÒùdyê&ÉT sêeTT&ÉTµ nHêï&ÉT. ªn+<äTπø á •X¯óe⁄≈£î ªsêeTµ nì HêeTø£s¡D+ #˚XÊqHêï&ÉT e•wüߺ&ÉT. ªeT], s¬ +&√yê&çøÏ ª\ø£àå Dµ nì ù|s¬ +<äT≈£î

ô|{≤ºe⁄? yÓTT<ä{Ï, eT÷&√ nø£åsê\T @ø±ø£åsê\T, eT<Ûä´˝Àì ªø£åൠ~«‘ê«ø£ås¡+ e∫Ã+~. <ëìøÏ ˙ $es¡D @$T{Ï?µ nHêïs¡T CÀ´‹wüß\T. ªÁ‘·j·÷DÏ j·÷ì es¡Ô+‘˚, dü+>±DÏ dü+>∑‘êX¯Ã<∏ëµ. M&ÉT me] kÕ+>∑‘·´yÓTÆ‘˚ #˚kÕÔ&√ yê&ÉT nqTuÛÑ$+#˚eìï+{Ï˙ M&É÷ nqTuÛÑ$kÕÔ&ÉTµ nì #ÓbÕŒ&ÉT e•wüߺ&ÉT.

ªn+‘˚ø±<äT, ª\ø£åàDµ nH˚ X¯u≤›ìøÏ nH˚q \ø£åD ø±s¡≈£î&É e⁄‘ê&Éì ns¡ú+µ nHêï&Ü eTVü≤]¸. Ä $<Ûä+>± Ä<äs¡Ù ÁuÛ≤‘·\T, »>∑‘·TŒs¡Twüß\T nsTTq ªsêeT`\ø£åàDT\µù|s¡T¢ ≈£î~sêsTT. ª\ø£åDµ n+fÒ #·‘·T'wüwæº ø£fi¯\qT, düVü≤Ádü yê´ø£s¡D≤ìï Wb˛düq |ü{Ϻqyê&ÉT, |ü+&ç‘·T&ÉT. ª\ø£åàD√ düVü≤Ádü yê´ø£s¡D |ü+&ç‘·' Ä~X‚wü'µ. sêeTT&ÉT uÛÑj·T|ü&˚yê&ÉT \ø£åàDT&ç m<äT≥ e÷{≤¢&Ü\+fÒ... mø£ÿ&É e÷≥ bıs¡T¢b˛‘·T+ <√qì. eTT>∑TZ]øÏ uÛÑj·T|ü&ܶ&ÉT sêeTT&ÉT. yê¬ses¡+fÒ... C≤+ãe+‘·T&ÉT, Vü≤qTeT+‘·T&ÉT, \ø£åàDT&ÉT. M] m<äT≥ sêeTT&ÉT ˇπø e÷≥ e÷{≤¢&˚yê&ÉT. ¬s+&√ e÷≥ e÷{≤¢&ç‘˚ mø£ÿ&É ‘·|ü <=s¡T¢‘·T+<√qì nqT≈£îH˚yê&ÉT sêeTT&ÉT. ªø£èwüíµ HêeTø£s¡D+˝À ns¡ú+ n˝≤π> HêeTø£s¡D≤\≈£î dü+ã+~Û+∫ #·÷ùdÔ... ªø£èwüíµ X¯ã›+≈£L&Ü n≥Te+{Ï<˚. Çø£ÿ&É≈£L&Ü CÀ´‹wüßÿ\T $eT]Ù+#ês¡T. ªnH˚ø£ »qà\˝À|ü\ #˚düT ≈£îqï≥Te+{Ï bÕbÕ \qT nqT uÛÑ$+#˚yê&ÉT ø£èwüßí&ÉT ø±yê*. eT] qTy˚«$T{Ï Ç≥Te+{Ï ù|s¡T ô|{≤ºe⁄?µ nì Á|ü•ï+#ês¡T edüT<˚e⁄ì ≈£î\>∑Ts¡TyÓ’q >∑s¡TZ\yê]ì. ªì»y˚T. Ç‘·&ÉT n˙ï nqTuÛÑ$+#ê*‡+<˚µ nHêï&ÉT >∑s¡TZ&ÉT. ª#·÷&É+&ç. ø£èwüßí&ÉT |ü⁄{Ϻ+~ dü+¬øfi¯¢‘√, ø±sê>±s¡+˝À. Ä ‘·sê«‘· @&√ s√Eq |üP‘·q‘√ yÓTT<ä\T≈£îì ñ‘·ÿ#·T&ÉT, ‘·èD≤es¡TÔ&ÉT, ã≈£î&ÉT, X¯+K#·÷&ÉT&ÉT e+{Ï sêø£ådü dü+Vü‰s¡+ mì$T<√ j˚T&Ü~es¡≈£L #˚kÕÔ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· <˚e‘·\ qT+∫ e∫Ãq ø£cÕº\T, >√es¡›q –] m‘·Ô&É+, |üX¯óe⁄\qT, |üX¯óbÕ\≈£î\qT dü+s¡øÏå+#·&É+‘√ ‘=$Tà<√ @&Ü~ eTT>∑TdüTÔ+~. Ç˝≤ yÓTT‘·Ô+ 11 dü+e‘·‡sê\ es¡≈£L nedüÔ\T |ü&É‘ê&ÉT, ì+<ä\qT nqTuÛÑ$kÕÔ&ÉT, n|üyê<äT\ bÕ\ã&É‘ê&ÉT ø£èwüßí&ÉT. 10e @&Ü~ <ë{Ï 11e @&Ü~˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔqï|ü⁄&˚ ø£+dü dü+Vü‰s¡+ kÕ>∑T‘·T+~. Çe˙ï >∑&ç#êø£H˚, nø£så êuÛ≤´dü+ »s¡T>∑T‘·T+~. n|üŒ{Ïes¡≈L£ ø£èwüí nH˚ X¯u≤›ìøÏ kÕs¡úø£‘· #˚≈£Ls¡<äT. ªø£èwüíµ nH˚ X¯ã›+ Á|üø£è‹, |ü⁄s¡Twüß\‘√ ø£*dæq≥Te+{Ï~µ nì $e]+#ê&ÉT >∑s¡TZ&ÉT.

*

uÛÑ>∑e+‘·Tì |üP]Ô>± $X¯«dæ+#·T : yÓTôV≤sY u≤u≤

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

13


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 14

e÷qyê[øÏ e÷s¡Z<ä]Ùì

ª$

sêe÷j·TD $\Te\T

X¯« ÁX‚j·T' ø±e´+µ $X¯«ÁX‚j·TdüT‡qT ø√πs~ ø±e´+. n≥Te+{Ï ø±yê´\˝À ÁX‚wü˜yÓTÆq~ sêe÷j·TD+. leTÁ<ëe÷j·TD+, eTVü‰uÛ≤s¡‘·+...á ¬s+&É÷ Ç‹Vü‰kÕ\T. Ç‹Vü‰dü+ n+fÒ ÇB #·]Á‘·. sêe÷j·TD+ #·]Á‘·. á #·]Á‘·qT sêj·T&É+<ë«sê yê©àøÏ eTVü≤]¸ e÷qe JeHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $\Te\T, á <˚X¯|ü⁄ kÕ+düÿè‹ø£ Wqï‘·´+ eTq≈£î n+~+#ês¡T. sêe÷j·TD eTVü‰ø±e´+ ª‘·|ükÕ«<Ûë´j·Tµ X¯u≤›\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. e÷qe Jeq+, düTKe+‘·yÓTÆq Jeq+, kÕs¡∆ø£yÓTÆq Jeq+ ø±yê\+fÒ ‘·|üdüT‡, kÕ«<Ûë´j·T+ eT÷\ $wüj·÷\T. á $wüj·÷ìï sêe÷j·TD+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ yê©àøÏ eTVü≤]¸ Hês¡<äT&çì n&ç–q dü+<äs¡“¤+˝À Ä XÀ¢ø£+ ø£qã&ÉT‘·T+~. ª‘·|üdüT‡, kÕ«<Ûë´j·T+ J$‘êìï <Ûäq´+ #˚düTø=ì me¬s’Hê ñ‘·ÔeTT\T ñHêïsê?µ nì, Ç+ø± ªX¯øÏÔe+‘·T&ÉT, <Ûäs¡àìs¡‘·T&ÉT Ç{≤¢+{Ï >∑TD>∑D≤\T ø£*–qyês¡T mes¡Hêï ñHêïsê?µ nH˚~ yê©àøÏ Á|üX¯ï. Ä Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± Hês¡<äT&ÉT sêeTT&ç J$‘·+ $e]+#ê&ÉT. n≥Te+{Ï ÁX‚wßü &˜ q’Ó sêeTT&ç #·]Á‘· sêj·÷\H˚ dü+ø£\Œ+ yê©àøÏøÏ ø£*–+~. ‘·|üdüT‡ n+fÒ |ü⁄s¡TcÕs¡ú kÕ<Ûäqø√dü+ ∫‘·Ô@ø±Á>∑‘·qT kÕ~Û+#·&É+. ‘·|üdü‡+|ü<ä ô|]π> ø=B› BÛs¡‘·«+, õ‘˚+Á~j·T‘·«+ yÓTT<ä˝…’q eTôVA‘·ÔeT >∑TD≤\T e]∆\T¢‘êsTT. á ‘·|üŒX¯«øÏÔøÏ kÕ«<Ûë´j·T+ ‘√&Ó’‘˚ $C≤„q kÂs¡uÛ≤\‘√ ∫‘·Ô+ ‘˚»]\T¢‘·T+~. kÕ«<Ûë´j·T+ n+fÒ ñ‘·ÔeT $<ë´dü+|ü‹Ô. X¯ø£{≤ìøÏ ¬s+&ÉT #·Áø±\e˝…, Äø±X¯+˝À m–πs |üøÏåøÏ ¬s+&ÉT ¬sø£ÿ\e˝… düTK, XÊ+‹eTj·T Jeqj·÷Á‘·≈£î ∫‘·ÔX¯ó ~∆, $C≤„q dü+|ü<ä ¬s+&É÷ nedüs¡y˚T. Ç{Ϻ Á|üC≤J$‘êìøÏ á ¬s+&ç+{ÏøÏ>∑\ n$HêuÛ≤e düTs¡_Û 14 Jeq e÷]à 2012

Ä<ÛäTìø£ düe÷C≤ìøÏ

sêe÷j·TD+˝À sêeT`\ø£åàDT\T, yê*`düTÁ^e⁄\T, sêeD`≈£î+uÛÑø£s¡Tí\T eTT>∑TZs¡T nqï<äeTTà\qT eT÷&ÉT dü«uÛ≤yê\≈£î Á|ü‹s¡÷|ü+>± sêe÷j·TD+ eTq≈£î #·÷|ædüTÔ+~. e÷qe, yêqs¡, <ëqe dü«uÛ≤yê\≈£î ô|’ eT÷&ÉT »+≥\T Á|ürø£\T. ø±sê´ìï kÕ~Û+#ê\+fÒ m≥Te+{Ï >∑TD>∑D≤\T ñ+&Ü˝À Vü≤qTeT+‘·T&ÉT nH˚ø£ dü+<äsê“\˝À #·÷|ækÕÔ&ÉT. á $<Ûä+>± sêe÷j·TD+ @ j·TT>±ì¬ø’Hê nedüs¡yÓTÆq >∑TD>∑D≤\qT n+<äCÒk˛Ô+~. sêe÷j·TD+<ë«sê yê©àøÏ eTVü≤]¸ e÷qe JeHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $\Te\T, á <˚X¯|ü⁄ kÕ+düÿè‹ø£ Wqï‘·´+ eTq≈£î n+~+#ês¡T.

dü+ã+<Ûëìï <ä]Ù+|üCÒj·T&Üìπø á ø±e´+ sêj·Tã&ç+~. sêe÷j·TD eTVü‰ø±e´+˝À yÓTT‘·Ô+ MT<ä Á|ü<Ûëq+>± ø£qã&˚ bÕÁ‘·\T ¬s+&ÉT. n$ uÀ~Û+#˚ n+XÊ\T≈£L&Ü ¬s+&˚. Ä ¬s+&ÉT bÕÁ‘·\#·T≥÷º sêe÷j·TD+ ‹s¡T>∑T‘·T+~. n+<äT˝À yÓTT<ä{Ï~ sêeTT&ÉT, ¬s+&√yê&ÉT Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. yês¡T uÀ~Û+#˚ n+XÊ\T ¬s+&ÉT. 1) |æ‘·èuÛÑøÏÔ, 2) kÕ«$TuÛÑøÏÔ. sêe÷j·TD+˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç ns¡D´ø±+&É es¡≈£î $wüj·TeT+‘ê sêeTTì #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+~. Ä ‘·<Tä |ü] øÏwÿæ +<äø±+&É qT+&ç j·TT<ä∆ø±+&É es¡≈£î $wüj·TeT+‘ê kÕ«$TuÛøÑ ÔÏ |üsêj·TDT&Óq’ Vü≤qTeT+‘·T&ç #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+~. ì•‘·+>± Ä˝À∫ùdÔ Á|ü‹ ˇø£ÿ] e´øÏÔ‘·«+ $ø£dæ+∫q ‘·sê«‘· kÕ«$TuÛÑøÏÔ nedüs+¡ — á düe÷»+|ü≥,¢ <Ûsä à¡ + jÓT&É\ ÁX¯<∆ä nedüs¡+. n+<äTπø ≈£î≥T+ã+˝Àì ô|<ä›\T, Á>±eT+˝Àì ô|<ä›\T, <˚X¯+˝Àì ô|<ä›\T <Ûäs¡àìs¡‘·T˝…’q|ü&ÉT Ä ≈£î≥T+ã+, Á>±eT+, <˚X¯+ düTKXÊ+‘·T\‘√ e]∆\T¢‘êsTT. n+<äTπø e÷qe J$‘ê\˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑THê sêeTT&ÉT, Vü≤qTeT+‘·T&ÉT ñ<ëVü≤s¡D\T>± ø£qã&É‘ês¡T. sêeTT&ÉT Ä<äsÙ¡ $<ë´]újTÆÓ , |ü⁄Á‘·T&Ó,’ k˛<äsT¡ &Ó,’ uÛsÑ j Ô¡ TÆÓ , Ä<äsÙ¡ Á|üuTÑÛ e⁄>± ≈£L&Ü ø°]+Ô #·ã&ܶ&TÉ . sêeDT&ÉT m+‘√ ‘·|üX¯ÙøÏÔ dü+|üqTï&ÉT nsTTq|üŒ{Ïø° C≤„qdü+|ü<,ä Áø£eT•ø£D å ˝Òø£ |ü‹‘·T&Ó’Hê&ÉT. yê* ≈£L&Ü n+‘˚. ø£qTø£ <Ûsä à¡ ìs¡‹, ô|<ä\› m&É\ >ös¡euÛ≤e+ Áø£eT •ø£Då ‘√≈£L&çq j·TTø±ÔjT· Tø£Ô $#·øDå£ nH˚$ ì‘·´ J$‘·+˝À düTKXÊ+‘·T\T e]∆\&¢ ÜìøÏ n‘·´+‘· ÄeX¯´ø£+. á $wüj·÷\qT sêe÷j·TD+ eTq≈£î n+~düTÔ+~. n+<ä]˙ dü+|òüT{Ï‘· |üs¡∫ bÕ*+#˚~ <Ûäs¡à+. Ä <ÛäsêàìøÏ Á|ü‹s¡÷|ü+ sêeTT&ÉT. e÷Ø#·T&ÉT ˇø£ dü+<äs¡“¤+˝À sêeD≤düTs¡T&ç‘√ ªsêeTT&É+fÒ mes¡qT ø=+≥THêïe⁄? sêyÓ÷ $Á>∑Vü≤yêHé <Ûäs¡à'µ nHêï&ÉT. ªsêeTT&ÉT kÕø屑·÷Ô <Ûäs¡à<˚e‘·≈£î Á|ü‹dü«s¡÷|ü+. n≥Te+{Ï sêeTT&ç‘√

Ád”Ôì <Ó’e‘ê«ìøÏ ∫Vü≤ï+>± uÛ≤$+∫qyês¡T $y˚ø±q+<äT\T


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 15

yÓ’s¡+ ô|≥Tºø√e<äT›µ nì Væ≤‘·e⁄ #ÓbÕŒ&ÉT e÷Ø#·T&ÉT. sêeTTì˝Àì <Ûäs¡àìs¡‹ Äj·Tq X¯Á‘·Te⁄\≈£îôd’‘·+ ns¡úeTsTT´+~. sêeTTì˝Àì <Ûäs¡àìs¡‹ Á|ü»\qT, kÕeT+‘·T\qT eTT>∑T∆\qT #˚dæ+~. n+<äTπø ªÁ|üuÛÑTe⁄>±µ e]+#ês¡T. nqï>±]˝Àì <Ûäs¡àìs¡‹ uÛÑs¡‘·T&ç˙ Äø£≥Tº≈£î+~. ‘êqT sêE>± dæ+Vü‰düqyÓTπøÿ+<äT≈£î neø±X¯+ e∫ÃHê ‹s¡düÿ]+#ê&ÉT. $~Û˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ sêeTT&ç bÕ<äTø£\≈£î |ü{≤º_Ûùwø£+ #˚dæ yê{Ï kÕøÏå>± |ü]bÕ\q #˚XÊ&ÉT uÛÑs¡‘·T&ÉT. |ü{≤º_Ûùwø£+ »s¡>±*‡q eTTVüAs¡Ôy˚T sêeTT&çøÏ eqyêdü|ü⁄ eTTVüAs¡+Ô >± e÷]+~. |ü{≤º_ùÛ wø£+ nq>±H˚ sêeTT&ÉT eTq'dæú‹ m{≤¢ ñ+<√ eqyêdü+ nHêï nfÒ¢ ñqï~. sêeTTìøÏ ‘·q k˛<äs¡T\|ü≥¢ m+‘·{Ï Áù|eT ñ+<√ ¬s+&ÉT dü+<äsꓤ\˝À ‘Ó\TdüTÔ+~. lsêeTT&ÉT ns¡D´+˝À ñqï|ü⁄&ÉT sêeTT&çì m{≤¢¬>’Hê ˇ|æŒ+∫ njÓ÷<Ûä´≈£î rdüTø=ì yÓfi≤¢\ì uÛÑs¡‘·T&ÉT ekÕÔ&ÉT. uÛÑs¡‘·T&ÉT sêe≥+ Á>∑Væ≤+∫q \ø£åàDTì˝À ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\T ø£≥º\T ‘Ó+#·Tø=+{≤sTT. \ø£åàDT&çì sêeTT&ÉT düeTT<ësTT+#·T‘ê&ÉT. \ø£àå DT&çøÏ uÛsÑ ‘¡ T· &ç sêø£ Ä+‘·s¡´+ ns¡úyÓTÆ |üXÊÑêÔ|ü|ü&É‘ê&ÉT. ¬s+&√ dü+<äs¡“¤+˝À.. j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À sêeDT&ÉT $&ç∫q X¯øÏÔ Äj·TT<Ûä+ \ø£åàDT&çì eT÷]ä\¢ CÒdTü +Ô ~. Ä düeTj·T+˝À sêeTT&ÉT <äT'œdü÷.Ô .. ª<˚X‚ <˚X‚ ø£fi¯Á‘êDÏ <˚X‚ <˚X‚ #· u≤+<Ûäyê' ‘·+‘·T <˚X¯+ q |üXÊ´$T' j·TÁ‘· ÁuÛ≤‘· düôVA<äs¡'µ e÷qe⁄&ÉT @ <˚X¯+ b˛sTTHê uÛ≤s¡´qT dü+bÕ~+#·Tø√>∑\&ÉT. n˝≤π> ã+<ÛäTe⁄\T <=s¡T≈£î‘ês¡T. ø±˙, s¡ø£Ô+ |ü+#·Tø=ì |ü⁄{Ϻq k˛<äs¡T&ÉT @ <˚X¯+˝Àq÷ <=s¡ø£&ÉT. ªˇø£ y˚fi¯ \ø£åàDT&ÉT ˝Òø£b˛‘˚ d”‘·≈£L&Ü nedüs¡+ ˝Ò<äTµ n+{≤&ÉT. n~ sêeTT&çøÏ ‘·q ‘·eTTàfi¯¢ô|’q>∑\ Áù|eT, $XÊ«dü+. n{≤¢π> sêeTTì˝À »qì »qàuÛÑ÷$T m&É\≈£L&Ü uÛÑøÏÔuÛ≤e+ ñ+~. j·TT<ä∆+ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· \ø£åàDT&ÉT ªdü«s¡íeTj·TyÓTÆq á \+ø£˝À Çø£ÿ&˚ ìyêdü+ ñ+<ë+µ n+{≤&ÉT. <ëìøÏ sêeTT&ÉT... ªn|æ dü«s¡íeTsT÷ \+ø± qy˚T \ø£åàD s√#·‘˚ »q˙ »qàuÛÑ÷$TX¯Ã dü«sêZ<ä|æ >∑Øj·Tdæµ

á \+ø£ ã+>±s¡TeTj·TyÓTÆHê, Ç+‘·ø£+fÒ >=|üŒ~ dü«s¡ZyÓTÆHê eTq≈£î »qàì∫Ãq ‘·*¢, eTq+ »ìà+∫q uÛÑ÷$Tø£+fÒ >=|üŒ$ ø±e⁄. eTq+ ‹]– njÓ÷<Ûä´ yÓ[¢b˛<ë+µ nì #ÓãT‘ê&ÉT. e÷‘·èuÛÑ÷$T ø£&ÉT eT<ÛäTs¡yÓTÆq~, e÷‘·èÁù|eT n~«rj·TyÓTÆq~. e´≈£îÔ\ ndæÔ‘ê« ìøÏ ‘·*¢ Ä<Ûës¡+— düe÷»+ eTqT>∑&É kÕ~Û+#·&ÜìøÏ e÷‘·èuÛÑ÷$T ÁbÕ‹|ü~ø£. á uÛ≤e+ lsêeTTì J$‘·+˝À n+‘·sꓤ>∑+. á uÛ≤e+ C≤>∑è‘·+>± ñ+fÒ C≤‹ yÓ’uÛÑe •Ksê \≈£î #˚s¡Tø=+≥T+~. á uÛ≤e+ n&ÉT>∑+{Ïq Hê&ÉT C≤‹ n<∏ä'|ü‘·HêìøÏ #˚s¡Tø=+≥T+~. Hêj·Tø£‘·«+˝Àq÷ sêeTT&ç H˚s¡Œ]‘·q+ nH˚ø£ dü+<äsꓤ\˝À e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~. d”‘êH˚«wüD≈£î ãj·T\T<˚sT¡ ‘·Tqï|ü&ÉT sêeTT&ÉT Vü≤qTeT+‘·T&çì >∑T]Ô+∫ ‘·q Äqyê\T Vü≤qTeT+‘·T&çøÏkÕÔ&ÉT. $;ÛwüDT&ÉT X¯s¡DT y˚&çq|ü⁄&ÉT düTÁ^e⁄&ÉT yÓTT<ä˝…’qyês¡T nqT e÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚kÕÔs¡T. n|ü&ÉT Vü≤qTeT+‘·T&çì $#ê]kÕÔ&ÉT sêeTT&ÉT. n{≤¢π> C≤+ãe+‘·Tì˝Àì Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T≈£L&Ü sêe÷j·TD+˝À eTq≈£î ø£ì |ækÕÔsTT. ‘·q düVü≤#·s¡T\T mes¡T? m≥Te+{ Ïyês¡T? yê] X¯øÏÔkÕeTsêú´\T @$T{Ï? dü]>± >∑T]Ô+∫ $»j·÷\T kÕ~Û+#·&É+ ø£qã&ÉT ‘·T+~. sêe÷j·TD+˝À ¬s+&ÉT dü+<äsꓤ\T C≤+ãe+‘·Tì Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T ‘Ó\T|ü⁄ ‘êsTT. 1) C≤+ãe+‘·Tì Hêj·T ø£‘·«+˝À <äøÏåD~X¯≈£î ãj·T\T<˚]q yêqs¡T\T düeTTÁ<ä rs¡+ #˚s¡Tø=+{≤s¡T. Ä düeTTÁ<ëìï #·÷dæq n+<äs¡÷ ∫+‘êÁ>∑düTú\e⁄‘ês¡T. ˇø£|üø£ÿ düTÁ^e⁄&ÉT $~Û+∫q >∑&ÉTe⁄ eTT+#·Tø=düTÔ+~. eTs√|üø£ÿ d”‘· ø£qã&É˝Ò<äT. Ä düeTj·T+˝À n+>∑<äT&ÉT ÁbÕjÓ÷|üy˚X¯+ #˚kÕÔq+{≤&ÉT. Ç$ @$T |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü C≤+ãe+‘·T&ÉT yêqs¡T\ q+<ä]˙ düe÷y˚X¯|üs¡∫ ªme] X¯øÏÔ m+‘·?µ nì n+<ä]‘√ #Ó|æŒkÕÔ&ÉT. ∫es¡≈£î á |üì#˚j·Te\dæqyê&ÉT Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. n‘·ì <ä>∑Zs¡≈£î n+<ä]˙ rdüTø=ìyÓ[¢ Vü≤qTeT+‘·T&çøÏ n‘·ì X¯øÏÔ kÕeTsêú´\T >∑Ts¡TÔ#˚dæ düeTTÁ<ëìï <ëfÒ+<äT≈£î Áb˛‘·‡ Væ≤kÕÔs¡T. eTs√ dü+<äs¡“¤+˝À j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À Ç+Á<äõ‘·TÔ Á|üjÓ÷–+∫q nÅkÕÔìøÏ sêeT\ø£àå DT\‘√düV‰ü n+<äs÷¡ eT÷s¡Ãb¤ ˛‘ês¡T. Ä düeTj·T+˝À eTT+<äT>± ‘˚s¡Tø=qï $;ÛwüDT&ÉT, Ä ng Á|üuÛ≤e+ k˛ø£ì Vü≤qTeT+‘·T&ÉT j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À ø£\j·T

qqTï Áù|$T+#Ó&çyêπs Hê πø+Á<äeTT\>∑T<äTs¡T : yÓTôV≤sY u≤u≤

‹s¡T>∑T‘·÷ C≤+ã e+‘·T&ç <ä>∑Zs¡≈£î ekÕÔs¡T. C≤+ã e+‘·T&çì #·÷dæ ª‘ê‘êµ nì |æ\TkÕÔ&ÉT $;ÛwüDT&ÉT. ªHêj·THê ˙ n&ÉT>∑T\ X¯ã›+, ˙ e÷≥ $+≥÷ ñ+fÒ qTe⁄« $;ÛwDü T&Ée⁄ nì nqTø=+≥THêïqTµ n+{≤&ÉT. ªH˚H˚ ‘ê‘·µ nì $;ÛwüDT&ÉT #ÓãT‘ê&ÉT. n|ü&ÉT C≤+ã e+‘·T&ÉT y˚dæq yÓTT<ä{Ï Á|üX¯ï, ªVü≤qTeT+‘·T&ÉT u≤>∑THêï&Ü?µ nì. <ëìøÏ $;ÛwüDT&ÉT ª‘ê‘ê... sêeTT&ç >∑T]+∫, \ø£åàDT&ç >∑T]+∫, MT sêE düTÁ^e⁄&ç >∑T]+∫ n&É>∑ø£ πøe\+ Vü≤qTeT+‘·T&ç >∑T]+∫ n&ÉT>∑T‘·THêïe⁄ @$T{Ï?µnì n+fÒ, <ëìøÏ düe÷<Ûëq+>± ªVü≤qTeT+‘·T&ÉT u≤>∑T+fÒ eTqeT+<äs¡+ u≤>∑TqïfÒ¢µ n+{≤&ÉT C≤+ãe+‘·T&ÉT. n|ü&ÉT Vü≤qTeT+ ‘·T&ÉT |ü\ø£]+#·>±H˚, ªyÓ+≥H˚ dü+Jeì rdüTø=ì s¡eTàµì #ÓãT‘ê&ÉT. n{≤¢ Ä ø£cÕºìï >∑f…ºøÏÿ+#ê&ÉT C≤+ãe+‘·T&ÉT. ‘·qyê]˝À me] X¯øÏÔ m≥Te+{Ï<√ ‘Ó\TdüTø=ì yê] jÓ÷>∑πøåe÷\T ìs¡+‘·s¡+ #·÷düTø=+≥÷ ñqï+‘·ø±\+ düsT¡ «\≈£î uÛÁÑ <ä‘.· n˝≤ø±ø£ sê>∑<˚«cÕ\‘√ düeTs¡Tú\qT e<äT\Tø=ì... ÄÁX¯sTT+∫ n&ÉT>∑T\≈£î eT&ÉT>∑T˝§‘˚Ô ndüeTs¡Tú\qT n+<ä\+ møÏÿùdÔ n~Ûø±s¡+ <äøÿ£ >±H˚ @ <äX≈¯ î£ #˚sT¡ ø=+≥THêïs√ áHê&ÉT eTq+ #·÷düTÔHêï+. sêe÷j·TD+˝À sêeT`\ø£åàDT\T, yê*`düTÁ^e⁄\T, sêeD`≈£î+uÛøÑ s£ T¡ \í T eTT>∑TsZ T¡ nqï<äeTTà\qT eT÷&ÉT dü«uÛ≤yê\≈£î Á|ü‹ s¡÷|ü+>± sêe÷j·TD+ eTq≈£î #·÷|ædüTÔ+~. e÷qe, yêqs¡, <ëqe dü«uÛ≤yê\≈£î ô|’ eT÷&ÉT »+≥\T Á|ürø£\T. ø±sê´ìï kÕ~Û+ #ê\+fÒ m≥Te+{Ï >∑TD>∑D≤\T ñ+&Ü˝À Vü≤qTeT+‘·T&ç˝À nH˚ø£ dü+<äsê“\˝À #·÷|æ kÕÔ&ÉT. á $<Ûä+>± sêe÷j·TD+ @ j·TT>±ì¬ø’Hê nedüs¡yÓTÆq >∑TD>∑D≤\qT ns¡ú+ #˚sTT+#·&É+ ø£qã&ÉT ‘·T+~. n+<äTπø düèwæº˝À |üs¡«‘ê\T, düeTTÁ<ë\T ñqï+‘·ø±\+ sêe÷ j·TD ø±e´+ ñ+≥T+<äì yê©àøÏ #Ó|üŒ≥+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.

`ÄsY. eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄,

sêh ø±s¡´<ä]Ù, düe÷#ês¡ uÛ≤s¡‹ Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

15


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 16

eHÓï ‘·s¡>∑ì dæ]

qyê´‹qe´+ sêe÷j·TD+ sê

eTTì ø£<∏äqT Á|ü<Ûëq+>± m+#·Tø=ì e÷qyê[øÏ eHÓï ‘·s¡>∑ì dæ]ì n+~+#ê&ÉT yê©àøÏ eTVü≤]¸. Ä~ø£$ s¡∫+∫q ªsêe÷j·TD+µ ø±\>∑‹˝À nH˚ø±H˚ø£ XÊK\T>± $düÔ]+∫+~. |ü\T yê´U≤´Hê\T>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~+~. me¬sìï s¡ø±\T>± e÷]ÃHê, ø£\Œq\T CÀ&ç+∫Hê eT÷\ø£<∏ä e÷Á‘·+ j·T<Ûë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. @fi¯ó¢ >∑&ÉTdüTÔqïø=B› sêe÷j·TD e÷<ÛäTs¡´+ eT]+‘·>± s¡T#·´+>± e÷s¡T‘√+~. sêe÷j·TD ø±e´+ Ç‘·s¡Á‘ê m+‘·>± $düÔ]+∫+<√ >∑eTì<ë›+. sêe÷j·TD Á|ükÕÔeq $wüßí |ü⁄sêD+˝Àq÷ ñ+~. leTVü‰$wüßíe⁄ @&√ ne‘ês¡+>± sêeTTì e]íkÕÔs¡T. uÛ≤>∑e‘·+ dü|üÔeT düÿ+<Ûä+˝Àì 10, 11 n<Ûë´j·÷\˝À sêeTTì ø£<∏ä dü+Á>∑Vü≤+>± ñ+~. uÛ≤s¡‘· <˚X¯eT+‘·{≤ yê©àøÏ sêe÷j·TDy˚T ø±≈£î+&Ü nH˚ø£ nqTyê<ë\T, dü+ã+~Û‘· Á>∑+<∏ë\T, C≤q|ü<ä >±<Ûä\ s¡÷|ü+˝À ÁbÕ#·Ts¡´+˝À ñHêïsTT. eT<Ûë«#ês¡T´ì nqTj·÷j·TT\ n_ÛÁbÕj·T+ Á|üø±s¡+ ªeT÷\ sêe÷j·TD+µ nH˚ eTs=ø£ Á>∑+<∏ä+ ñ+<äì #ÓãT‘ês¡T>±˙, Á|üdüTÔ‘·+ n~ n\uÛÑ´+. y˚<äyê´düT&ÉT sêdæq≥T¢ #Ó|üŒã&˚ ªÄ<Ûë´‘·à sêe÷j·TD+µ eTs=ø£ eTTK´Á>∑+<∏ä+. 7e X¯‘ê_›˝À >∑T»sê‘Y ÁbÕ+‘·+˝À ìedæ+∫q uÛ{Ñ ºÏ s¡∫+∫q ªuÛÑ{Ϻ ø±e´+µ sêe÷j·TD >±<ÛäqT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷H˚ yê´ø£s¡D ø£s¡Ô bÕDÏì s¡∫+∫q ªncÕº<Ûë´sTTìµ, ÁbÕø£è‘· uÛ≤wü≈£î dü+ã+~Û+∫q düTs¡_Û 16 Jeq e÷]à 2012

sêeTTì ø£<∏äqT Á|ü<Ûëq+>± m+#·Tø=ì

nH˚ø£ uÛ≤cÕ $X‚cÕ\qT e÷qyê[øÏ eHÓï ‘·s¡>∑ì dæ]ì n+~+#ê&ÉT $e]düTqÔ ï~. Ç‘·s¡ uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü\˝À ñqï yê©àøÏ eTVü≤]¸. Ä~ø£$ s¡∫+∫q ªsêe÷j·TD+µ sêe÷j·TD≤˝À¢ Á|ü<Ûëq ø±\>∑‹˝À nH˚ø±H˚ø£ XÊK\T>± $düÔ]+∫+~. yÓTÆq$... 12e X¯‘ê_›øÏ #Ó+~q ‘·$Tfi¯ ø£$ |ü+ãHé 24 y˚\ XÀ¢ø±\‘√ ≈£L&çq yê©àøÏ sêe÷j·TD+ s¡∫+∫q ª|ü+ã Væ≤+<ä÷ <Ûäsêà\T, uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·, dü+düÿè‹, sêe÷j·TD+µ, 16e q&Ée&çø£, qeTàø±\T, Ä#êsê\ô|’ nì‘·s¡yÓTÆq X¯‘ê_›øÏ #Ó+~q ‘·T\d”<ëdt Á|üuÛ≤yêìï ø£*– ñ+~. sêe÷j·TD+˝Àì s¡∫+∫q ªsêeT#·]‘· e÷qdtµ. bÕÁ‘·\T Ä<äs¡Ù JeHêìøÏ Á|üe÷D+>± ‘Ó\T>∑T˝À ndü+U≤´ d”«ø£]+#·e#·TÃqT. ø£+>± sêe÷j·TD s¡#q· \T, nqTã+<Ûä s¡#·q\T e#êÃsTT. yê{Ï˝À ø=ìï... ‹ø£ÿq s¡∫+∫q <∏ësTT˝≤+&é˝Àì ªsêeTø°Héµ e+{Ïe˙ï... ªìs¡«#·H√‘·Ôs¡ sêe÷j·TD+µ, >√q ãT<ë∆¬s&ç¶ sêeTTì ø£<∏äH˚ Äj·÷ Á|ü<˚XÊ\ dü+düÿè‹‘√ s¡∫+∫q ªs¡+>∑Hê<∏ä sêe÷j·TD+µ, uÛ≤düÿs¡T&ÉT s¡+>∑]+∫ #ÓãT‘êsTT. u≤´+ø±ø˘ q>∑s¡+˝Àì s¡∫+∫q ªuÛ≤düÿs¡ sêe÷j·TD+µ, $X¯«Hê<∏ä yê{Ÿ ÁbÕ πøyé eT+~s¡+˝À sêe÷j·TD >±<Û≈ä £î dü‘·´Hêsêj·TD s¡∫+∫q ªsêe÷j·TD #Ó+~q nH˚ø£ <äèXÊ´\T n‘·´<äT“¤‘·+>± ∫Árø£]+∫ ñ+{≤sTT. eTj·THêàsY <˚X¯|ü⁄ ø£\Œeèø£å+µ eTTK´yÓTÆq$>± #Ó|üŒe#·TÃ. sêe÷j·TD ø£<ä∏ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü C≤rj·T Ç‹Vü‰dü+ ªj·TeT »‘Y<ëµ≈£L&Ü ãsêà m\¢\T <ë{Ï Ädæj·÷ n+‘·{≤ yê´|æ+∫+~. uÛ≤wü˝À s¡÷|ü⁄~<äT›ø=qï sêe÷j·TDy˚T Äπ>ïj·÷dæj·÷˝À nH˚ø£ C≤q|ü<ä >±<Ûä\T, n+{≤s¡T. á ø£<∏ä˝À sêeTTì ù|s¡T j·TeT. ø£fi≤s¡÷bÕ\T>± Á|üdæ~∆¬øøÏÿ+~. nø£ÿ&ç kÕúìø£ ø£+uÀ&çj÷· ˝Àì ªØyéTø£sµY ˝À sêeTTì ù|s¡T Áù| >±<Ûä\T, Á|ü<˚XÊ\T, uÛ≤wü dü+düÿè‘·T\‘√ ø£*dæ ØyéT. ˝≤y√dt≈£î #Ó+~q ªÁ|ü \ø˘ ÁbÕ ˝≤yéTµ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Ç‹Vü‰dü+>± s¡÷|ü⁄~<äT›ø=+~. ø£<∏ä˝À sêeTTì ne‘ês¡y˚T >ö‘·eT ãT<äT∆&ÉT C≤yê B$ (Ç+&√H˚wæj·÷)˝Àì ªø±ø£$Hé nì #Ó|üŒã&ç+~. sêe÷j·TD+ Á|ü<Ûëq+>± d”‘êsêeTT\ sêe÷j·TDµ, u≤* B$˝Àì ªsêeT ø£e#·µ, eT˝Òdæj·÷˝Àì ªVæ≤ø£j·T‘Y ôd] sêeTµ, J$‘· >±<Ûä. Bìì ªd”‘êj·÷X¯Ã]‘·+ eTVü≤‘Yµ |òæ*|”ŒH釽Àì ªeTs¡~j·÷ \eDµ, nì yê©àøÏ nHêï&ÉT. 24 y˚\ XÀ¢ø±\‘√

Ád”Ô˝Àì <Ó’e‘·«+ n#·+#·\yÓTÆq~: kÕ«$T $y˚ø±q+<ä


6-17_pages:Layout 1 5/10/2012 3:23 PM Page 17

≈£L&çq sêe÷j·TD+ Væ≤+<ä÷ <Ûäsêà\T, uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·, dü+düÿè‹, q&Ée&çø£, qeTàø±\T, Ä#êsê\ô|’ nì‘·sy¡ TÓ qÆ Á|üu≤Û yêìï ø£*– ñ+~. sêe÷j·TD+˝À d”‘êsêeTT\ |ü$Á‘· #·]Á‘· e]í+|üã&ç+~. ‘·+Á&û ø=&ÉT≈£î\T, uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T, nqï<äeTTà\T, j·T»e÷ì ùde≈£î\T, $TÁ‘·T\T, sêE`Á|ü»\T, uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT`uÛ≈Ñ î£ &Ô TÉ ... M] eT<Û´ä >∑\ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\T, Á|ües¡ÔHê $<ÛëHê\T sêe÷j·TD+˝À #Ó|üŒã&çq$. sêe÷j·TD+ ˝Àì bÕÁ‘·\T Ä<äs¡Ù JeHêìøÏ Á|üe÷D+>± d”«ø£]+#·e#·TÃqT. sêe÷j·TD eTVü‰ø±e´+ Äs¡T ø±+&Ü\T(uÛ≤>±\T)>± $uÛÑõ+|ü ã&ç+~. M{Ïì eTs¡˝≤ düs¡Z\T>± ù|s=ÿì #·<äTes¡T\≈£î ÄdüøÏÔ<ësTT ø£+>± eT*#ê&ÉT yê©àøÏ. u≤\ ø±+&É (77 düs\Z¡ T) : ø£<ë∏ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .

sêeTTì »qq+, u≤\´+. $XÊ«$TÁ‘·Tì‘√ j·÷>∑ dü+s¡ø£åD≤s¡ú+ |üj·Tq+. ‘ê≥ø£, düTu≤VüQ\ e<Ûä, e÷Ø#· nD∫y˚‘·, j·÷>∑ |ü]s¡øDå£ . d”‘ê dü«j·T+es¡+, •e <Ûqä Ts¡“+¤ >∑+, d”‘êsêeT ø£˝≤´D+. |üs¡X¯ósêeT >∑s¡«uÛÑ+>∑+. njÓ÷<Ûä´ ø±+&É (119 düs¡Z\T) : sêeT |ü{≤º_Ûùwø£ ìs¡íj·T+, eT+<Ûäs¡ <äTs√“<Ûä, ¬ø’πøsTT ø√]ø£, <äX¯s¡<∏äTì <äT'K+, d”‘êsêeT \ø£åàDT\ eqyêdü+. ns¡D´ ø±+&É (75 düs¡Z\T) : eqyêdü ø±\+, eTTì»q dü+<äsÙ¡ q+, sêø£då ü dü+Vü‰s¡+. X¯Ss¡ŒDK≈£î |üsêuÛÑe+, e÷Ø#· dü+Vü‰s¡+, d”‘ê|üVü≤s¡D+. øÏwæÿ+<Ûä ø±+&É (67 düs¡Z\T) : d”‘·¬ø’ sêeTTì nH˚«wüD, X¯ã] Ä‹<∏ä´+, Vü≤qTeT‘Y Á|üy˚X¯+, düTÁ^e yÓTÆÁ‹, yê* e<Ûä,

d”‘êH˚«wüD≈£î yêq s¡T\ |ü⁄s¡e÷sTT+|ü⁄. düT+<äs¡ ø±+&É (68 düs¡Z\T) : Á‹»≥ dü«|üï+, Vü≤qTeT+‘·T&ÉT kÕ>∑ sêìï \+|òTæ + #·T≥, \+øÏDÏ >∑s¡«uÛÑ+>∑+, d”‘ê H˚«wüD, d”‘· C≤&ÉqT ø£qT>=qT≥, nXÀø£eq $<Ûä«+dü+, nø£åj·T ≈£îe÷s¡ Vü≤‘·+, sêeD`Vü≤qTeT+‘·T\ dü+yê<ä+, \+ø± <äV≤ü q+, sêeTT&çøÏ d”‘· C≤&É ‘Ó*j·TCÒj·T&É+. j·TT<ä∆ ø±+&É (131 düs¡Z\T) : yês¡~Û ìsêàD+, $;ÛwüD X¯s¡DT, j·TT<ä∆+, sêeD dü+Vü‰s¡+, d”‘· n–ï Á|üyX˚ +¯ , njÓ÷<Û´ä ≈£î sêø£, |ü{≤º_Ûùwø£+. ñ‘·Ôs¡ ø±+&É : ì+<äqT uÛÑ]+#·˝Òø£ d”‘·qT n&Ée⁄\≈£î kÕ>∑q+|ü⁄≥, ≈£îX¯\e⁄\ »qq+, d”‘· uÛÑ÷$T˝À ø£*dæb˛e&É+, sêe÷e‘ês¡ |ü]düe÷|æÔ. ñ‘·Ôs¡ ø±+&É nH˚~ eT÷\ ø±e´+˝À ˝Ò<ìä , ‘·<Tä |ü] ø±\+˝À »‘· #˚dqæ nqTã+<Ûä ø±+&ÉeTì ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+. nsTTq|üŒ{Ïø° Ç~ eT÷˝ ø±yê´ìøÏ #·ø£ÿ>± dü]b˛sTT+~. n+<äTπø kÕe÷q´ uÛÑø£Ô»q+ e÷Á‘·+ \e≈£îX¯ó \ eè‘êÔ+‘êìï d”‘êsêeTT\ ø£<∏ä e˝…H˚ m+‘·>±H√ Ä<ä]düTÔ+{≤s¡T.

`m._.sêE, ôV’≤<äsêu≤<é

u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ me«s¡÷ ‘·|æŒ+#·Tø=qe<äT›: yÓTôV≤sY u≤u≤

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

17


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 18

HêeT düT<ÛëkÕs¡+

|æãπs sêeTs¡dü+

e÷qe⁄ì J$‘·+˝À qes¡kÕ\T m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*– ñ+{≤sTT. á qes¡kÕ˝Ò ø±ø£, neTè‘· düe÷qyÓTÆq s¡dü+ eTs=ø£{Ï ñ+~. n<˚ ªsêeT s¡dü+µ. á ªsêeTs¡kÕìï s¡T∫ eT]–qyê&ÉT ô|’q #Ó|æŒq qes¡kÕ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«&ÉTµ nì K∫Ñ·+>± #Ó|üŒe#·TÃqT. lsêeT qe$THê&ÉT sêeTHêe÷ìï »|ædü÷Ô, d”‘êsêeTT\ ø£˝≤´D≤ìï ‹\øÏ+∫, u…\¢|ü⁄ bÕqø±ìï d”«ø£]+∫q≥ºsTT‘˚ Äs√>∑´ |üs¡+>±q÷, Ä<Ûë´‹àø£|üs¡+>±q÷ y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+~. ªø£fi¯ó¢ ‘·&Ée≈£î+&Ü J$‘êìï... ø±fi¯ó¢ ‘·&Ée≈£î+&Ü düeTTÁ<ëìï <ë≥˝Ò+µ nqï ô|<ä›\ |ü\T≈£î m+‘√ dü‘·´+. e÷qe⁄ì J$‘·+˝À qes¡kÕ\T m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*– ñ+{≤sTT. Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ á qes¡kÕ\qT ÄkÕ«~+#·ø£ ‘·|üŒ<äT. á qes¡kÕ˝Ò ø±ø£, eTs=ø£ neTè‘· düe÷qyÓTÆq s¡dü+ ñ+~. n<˚ ªsêeT s¡dü+µ. á ªsêeTs¡kÕìï s¡T∫ eT]–qyê&ÉT ô|’q #Ó|æŒq qes¡kÕ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«&ÉTµ nì K∫à ‘·+>± #Ó|Œü e#·TÃqT. n+<äTøπ dü<ë•e ÁãùV≤à+ Á<äT\T ª|æãπs sêeTs¡dü+µ nì Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·Hê|üs¡T\≈£î sêeTs¡dü eTVü≤‘·TÔqT ‘Ó* bÕs¡T. s¡dü+ n+fÒ Çø£ÿ&É #ês¡T, |ü⁄\TdüT ø±<äT. s¡dü+ nqï |ü<ëìøÏ ns¡ú+ ªÄkÕ«~+ #·&É+µ. leTVü‰$wüßíe⁄ m‹Ôq |ü~ ne‘êsê˝À¢q÷ lsêe÷e‘ês¡+ @&√~. #Ó’Á‘· X¯ó<ä∆ qe$T (@Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚B)Hê&ÉT |ü⁄qs¡«düT Hê\T>√ bÕ<ä+˝À ø£sêÿ≥ø£ \>∑ï+˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ düeTj·T+˝À »ìà+∫Hê&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·T&Ó’Hê e÷qe »qà m‹Ôq+<äTe\¢ nìï $<Ûë˝…’q ø£cÕº\T, qcÕº\T ‘·q$>± d”«ø£]+#ê&ÉT. lsêeT |üP»≈£î |ü⁄qs¡«düT qø£åÁ‘·+‘√ ≈£L&çq #Ó’Á‘· X¯ó<ä∆ qe$T #ê˝≤ |ü⁄D´Á|ü<äyÓTÆq ø±\+. nwüº$T‘√ ≈£L&çq qe$Tìø±ø£ $T>∑T\T qe$T ì yÓ’wüíyêqTj·÷j·TT\T Ä#·]kÕÔs¡T. lsêeTT ìøÏ »qàC≤‘·ø£+˝À ◊<äT Á>∑Vü‰\T ñ#·Ã¤+˝À ñ HêïsTT. nsTTHê ≈£L&Ü Ä kÕ«$TøÏ ø£cÕº\T ‘·|üŒ˝Ò<äT. e÷qee÷Á‘·T\+ eTqyÓT+‘·? sêeT #·]‘êìï |æ‘·èyêø£´ |ü]bÕ\q≈£î,

18

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

Ä<äs¡Ù <ë+|ü‘ê´ìøÏ Á|ürø£>± eTq+ #Ó|üø=+{≤+. sêe÷j·TD+ n+fÒ á ¬s+&ÉT düT>∑TD≤˝Ò eTq≈£î ‘Ó\TdüT. ø±ì d”‘êsêeTT\T e÷qyê[øÏ #ê˝≤ dü+<˚XÊìï n+~+#ês¡T. Ä ø√D+˝À eTq+ Ä˝À#·q #˚j·T˝Ò+. ø±˙, Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&É&É+, X¯s¡DT ø√]qyê]øÏ nuÛÑj·T Vü≤kÕÔìïe«&É+, »qs¡+» ø£yÓTÆq bÕ\qø√dü+ kı+‘· düTU≤\qTôd’‘·+ ‘ê´>∑+ #˚j·T&É+ e+{Ï nH˚ø£ dü<äTZD≤\T eTq≈£î sêe÷j·TD+ uÀ~Ûk˛Ô+~. sêeD≤düTs¡T&ç ô|’øÏ <ä+&Ó‹Ôq y˚fi¯ yês¡~Û ìsêàD düeTj·T+˝À ñ&ÉT‘· kÕj·T+ bı+<ë&ÉT. n+fÒ dü+ø£˝≤ŒìøÏ ã˝≤ìïdü÷Ô n+<ä] düVü‰j·÷ìï d”«ø£]+#ê\H˚ dü+<˚XÊìï n+~+#ê&ÉT sêeTT&ÉT. n˝≤π> sêeDTì dü+Vü≤]+#·&É+ ø√dü+ |ü~ s√E\ eTT+<˚ j·TT<ä∆ πøåÁ‘·+e<ä› ìyêdü+ @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêï&ÉT. n+fÒ ø±\+ ø£*dæ sêe&ÜìøÏ m<äTs¡T #·÷&Ü\ì, düVü≤q+

nedüs¡eTì ‘Ó*bÕ&ÉT. sêeDT&ÉT ∫e]es¡≈£L sêeTHê e÷ìï »|ædü÷Ô X¯Á‘·Te⁄ ã˝+ ô|s¡>∑&ÜìøÏ |üs√ø£å+>± <√Vü≤<äeTj·÷´&ÉT. X¯Á‘·Te⁄qT ‘·\#·Tø=qïø=B› yê] ã\+ ô|]– eTq e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ ã\+ ‘·>∑TZ‘·T+~. sêeDT&ç $wüj·T+˝À »]–q~ n<˚. sêeTqe$T s√Eq eTq+ #˚ùd |üPC≤ |ü⁄qkÕÿsê˝À¢q÷ Äs√>∑´ <Ûäsêà\T Ç$T&ç ñ HêïsTT. eT+∫ m+&Üø±\+˝À á |ü+&ÉT>∑qT Ä#·]kÕÔ+. m+&É‘êbÕìøÏ eTq X¯Øs¡+ ìdü‡ ‘·TÔe⁄>± e÷s¡T‘·T+~. X‚¢wüà+ edü+‘· ãTT‘·Te⁄˝Àì dü÷s¡´øÏs¡D≤\ y˚&çøÏ ø£]– »sƒ¡sê–ï eT+<ä–düTÔ+~. á ø±\+˝À m≈£îÿe #ÓeT≥ |ü≥º≥+e\q bı{≤wæj·T+, k˛&çj·T+ e+{Ï \eD≤\T n~Ûø£+>± ãj·T≥≈£î yÓfi≤ÔsTT. á s¬ +&ÉT \eD≤\T ‘·>&Z∑ eÉ TH˚~ nHês√>±´ìøÏ neø±X¯y˚Ts¡Œ&ÉT‘·T+~. m+&ÉrÁe‘· ô|s¡T>∑T

Ä‘·à C≤„Hêìï bı+<ë\+fÒ Ád”Ô eT÷s¡TÔ\≈£î+&˚ |ü$Á‘·‘· nedüs¡+


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 19

ns¡T<Ó’q •\Œ+ uÛÑø£Ôes¡<äT&Ó’q leTVü‰$wüßíe⁄ ªdæ]øÏ+ C…|üŒø£, X¯+K #·Áø£ j·TT>∑eTT+ CÒ<√sTT dü+~Û+|üø£µ >∑CÒ+Á<äT&çì s¡øÏå+#·&ÜìøÏ e∫Ãq á |òüT≥º+ #ê˝≤ ns¡T<äT>± •©Œø£s¡D≈£î H√#·T≈£î+~. ns¡T<Ó’q >∑CÒ+Á<ä yÓ÷ø£å |òüT≥º+ eT<Ûä´Á|ü<˚XY dü]Vü≤<äT› Á>±eTyÓTÆq <˚e>∑&Ûé (j·TT|æ)˝À>∑\ <äXÊe‘ês¡ Ä\j·T+ô|’ ≈£î&É´ •\Œ+>± ñ+~. á Ä\j·T+ >∑T|ü⁄Ô\ ø±\+Hê{Ï~, Ç~ ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì ‘=* |ü+#êj·T‘·q <˚yê\j·T+>± |ü⁄sêedüTÔ XÊK >∑T]Ô+∫+~. mH√ï X¯‘êu≤›\T>± ø±\|üØø£å≈£î ‘·≥Tº≈£îì ì*∫q á n<äT“¤‘· ø£fi≤K+&É+ Ç|üŒ{Ïø° Jeø£fi¯‘√ ñ{Ϻ|ü&ÉT‘√+~. ‘·T+~ ø±ã{Ï,º Äj·TTπs«<ä XÊÅkÕÔqTkÕs¡+>± ‘˚H,Ó #·\ì¢ ô|düs|¡ |ü ü rdüT≈£î+fÒ X¯ØsêìøÏ #·\Te ø£\T>∑T‘·T+~. Js¡íø√XÊìøÏ nHês√>∑´+ sê<äT. ÄVü‰s¡+ ‘·«s¡>± Js¡íeTe⁄‘·T+~. m+&Ü ø±\+˝À y˚&qç T+∫ ‘·≥Tºø√e&ÜìøÏ ô|düs|¡ |ü ü (e&É||ü ü ) bÕqø£+˝À u…\+¢ , $T]j·÷\T, Ç˝≤N\ bı&ç yê&çq≥ºsTT‘˚ X¯ØsêìøÏ ‘·–qìï b˛wüø±\T \_ÛkÕÔsTT. n<˚ $<Ûä+>± kÕ‹«ø±Vü‰s¡+ eT+∫ eTqdüT‡qT, ãT~∆ì ø£*–düTÔ+~. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À ô|dü\≈£î ã<äT\T X¯q>∑||ü ü qT yê&É‘ês¡T. CÀ´‹wü XÊg+˝À ô|dü\≈£î ãT<ÛTä &ÉT, X¯q>∑\≈£î >∑Ts¡T&ÉT, u…˝+˝À ø±*¸jT· + ñqï+<äTq ≈£îE&ÉT ø±s¡≈î£ \T. áj·Tq meTTø£\≈£î ã˝≤ìï, <˚V≤ü <ës¡T&ÛÜ´ìï ô|+#·T‘ê&ÉT. ãT~∆ ø±s¡≈î£ &ÉT ãT<ÛTä &ÉT. >∑Ts¡T&ÉT $C≤„q, $<ë´ø±s¡≈î£ &ÉT. ãT<Ûä, >∑Ts¡T Á>∑Vü‰\T kÕ‹«ø£ Á>∑Vü‰\T. ø±e⁄q ÄVü‰s¡+ kÕ‹«ø£yÓTÆ eTqdüT‡, ãT~›ì ô|+bı+~kÕÔsTT. K>√fi¯ XÊg Ø‘ê´ #·÷dæHê #Ó’Á‘· X¯ó<ä∆ bÂs¡í$T s√Eq #·+Á<äT&ÉT ∫‘·Ô qø£åÁ‘·+˝À ñ+{≤&ÉT. á qø£Áå ‘·+ n+>±s¡≈î£ &ç~. n+fÒ ≈£îE&ç~. Ç~ n–ï‘·‘«· + ø£*–q qø£Áå ‘·+. o‘·\ø±s¡≈£î&Ó’q #·+Á<äT&ÉT n–ï‘·‘·«eTTqï ∫Á‘· qø£åÁ‘·+‘√ ≈£L&ç ñ+{≤&ÉT. m+&É‘êbÕìï ‘·≥Tºø√e&ÜìøÏ bÕqø£+ d”«ø£]+#ê*. CÀ´‹wü XÊg+ Á|üø±s¡+ ª#·+Á<ä eT+>∑fi¯ jÓ÷>∑+µ n+fÒ #·+Á<ä ≈£îE\T |üs¡düŒs¡+ πø+Á<äeTTq+<äTqï#√ ≈£î» <√wü+>± uÛ≤$+|üs¡T. n+<äTπø lsêeT qe$THê&ÉT sêeTHêe÷ìï »|ædü÷Ô, d”‘êsê eTT\ ø£˝≤´D≤ìï ‹\øÏ+∫, u…\¢|ü⁄ bÕqø±ìï d”«ø£]+∫q≥ºsTT‘˚ Äs√>∑´ |üs¡+>±q÷, Ä<Ûë´‹àø£|üs¡+>±q÷ lsêeTTì ÄodüT‡\T \_ÛkÕÔsTT. `nqï|üPs¡í, ôV’≤<äsêu≤<é

$XÊ«dü|üPs¡«ø£+>± ÁbÕ|ü+∫ø£ <Ûäsêà\T ìs¡«]Ô+#ê*: yÓTôV≤sY

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

19


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 20

uÛÑCÒ yêj·TT|ü⁄Á‘·+

Vü≤dæÔq˝À eTVü‰ Vü≤qTe÷Hé @ø£•\˝À s¡÷|ü⁄<ë*Ãq á eTVü‰Ms¡ Vü≤qTeT+‘·T&ÉT ø=‘·Ô&Ûç©¢˝À ø=\TyÓ’Hê&ÉT. <ë<ë|ü⁄ 40 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ>∑\ $Á>∑Vü≤+ @ø£+&û q\¢ Á>±HÓ’≥T sêsTT‘√ #ÓøÏÿq<˚ ø±e&É+ $X‚wü+. nK+&É •˝≤s¡÷|ü⁄&Ó’q Ä+»H˚j·TT&ÉT Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› $Á>∑Vü≤+>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. q÷´&Ûç©¢˝Àì edü+‘· $Vü‰sY Vü≤qTe÷Hé <˚yê\j·T+˝À Bìì #·÷&Ée#·TÃ. Vü≤qTeT+‘·T&çì kÕú|æ+#·&ÜìøÏ 25 n&ÉT>∑T\ |ü⁄Hê~ì rXÊs¡T. kÕ«$T Á|üuTÑÛ <ä‘T· Ô ÁãVü≤à#ê] á eTVü‰ Ms¡T&çì &Û©ç ¢ ªø=‘ê«˝Ÿ (b˛©düT ø£$TwüqsY)µ>± n_Ûe]íkÕÔs¡T. <˚X¯ sê»<ÛëìøÏ düs¡« s¡ø£åD ø£\T>∑CÒkÕÔ&Éì kÕ«MTJ qeTàø£+. ÁãVü≤à#ê] ÄÁX¯eT+˝À ñ∫‘· nqï eÅkÕÔ\T, edü‹ ‘·~‘·s¡ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œdü÷Ô dü+düÿè‘· $<ä´qT uÀ~ÛdüTÔHêïs¡T. kÕ«MTJ dü«j·T+>± dü+düÿè‘· |ü+&ç‘·T\T, kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T. kÕ«MTJ s¡∫+∫q ª#Ó‘’ q· ´ #·]‘êe[µ #ê˝≤ Á|üd<æ y∆ä TÓ +Æ ~. Á|üj÷· >∑sêCŸ, ãè+<ëeq+, &Ûç©¢\˝À kÕ«MTJ dü+düÿè‘· $<ë´\j·÷\T q&ÉTdüTÔHêïsTT.

n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Vü≤qTeT‘Y eTVæ≤eT

j·TT

>∑j·TT>±\T>± e÷qyê[øÏ e÷qdæø£ <ÛÓ’s¡´+, n~«rj·T uÛÑøÏÔuÛ≤eq #˚≈£Ls¡TdüTÔqï eTVü‰ uÛÑ≈£îÔ&ÉT Ä+»H˚j·TT&ÉT. ‘êqT dü«j·T+>± <Ó’ekÕúq+˝À ñ+&ç |üP»\+<äT≈£î+≥THêï ‘êqTe÷Á‘·+ dü<ë sêeTuÛ≈Ñ î£ &Ô !˚ sêeTHêeT+ $ì|æ+#˚#√≥T Vü≤qTeT+‘·T&ç ìyêdü+. uÛj Ñ T· + y˚dæq|ü&ÉT, ;Û‹ #Ó+~q|ü⁄&ÉT, Á|üe÷<ä+ eTT+#·Tø=∫Ãq|ü⁄&ÉT, eTs√ <ë] ø£ì|æ+#· q|ü⁄&ÉT... C…’ lsêyéT nqT≈£î+fÒ #ê\T Ä+»H˚j·TT&ç s¡ø£å \_ÛdüTÔ+~. n+‘·{Ï Ms¡ uÛÑ≈£îÔ&çøÏ ø=+&É+‘· •\Œ+ #˚sTT+#ê\ ì|æ+∫+~ dü+‘Y Á|üuÛÑT<ä‘·TÔ ÁãVü≤à#ê]øÏ. nqT≈£îqï<˚ ‘·&Ée⁄>± <˚X¯sê»<Ûëì &Ûç©¢ q>∑s¡+˝Àì edü+‘· $Vü‰sY˝À>∑\ ãdü+‘Y >±yé˝À eTVü‰ Vü≤qTeT+‘·T&ç $Á>∑Vü≤ kÕú|üq≈£î dü+ø£*Œ+#ês¡T. ñ&ç|æ (ø£sêí≥ø£) düMTbÕq ø£sêÿ\˝À sê<Ûë e÷<Ûyä é nH˚ •*Œ nK+&É •˝≤Œìï #Óø±ÿs¡T. á •\Œ+ 40 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ, 12 n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ, 6 n&ÉT>∑T\ eT+<ä+‘√ @ø£+&û Á>±HÓ’{Ÿ sêsTT˝À eT\#·ã&ç+~. á •˝≤Œìï Ä$wüÿ]+#·&ÜìøÏ ãdü+‘Y>±yé˝Àì ÁãVü≤à#ê] ÄÁX¯e÷ìï dæ<+∆ä #˚XÊs¡T. 150 yÓT.≥qTï\ ãs¡TyÓq’ á uÛ≤Ø

20

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

ø£sêí≥ø£˝À s¡÷bı+~q Vü≤qTeT+‘·T&ÉT &Ûç©¢˝À >∑<Ó›qT n~Ûs√Væ≤+#˚ es¡≈£L n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ‘·q eTVæ≤eT\qT #·÷|æ+#ê&Éì ÄÁX¯eTyêdüT\T >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£î+{≤s¡T. Vü≤qTeT‘Y $Á>∑Vü‰ìï ø£sêÿ˝≤ qT+∫ ‘·T>∑¢ø±u≤<é es¡≈£L Á|ü‘˚´ø£ ¬s’\T<ë«sê ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ ãdü+‘Y>±yé≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á≥≈£îÿ<ë«sê rdüT≈£îe#êÃs¡T. á e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À |ü\Te÷s¡T¢ Á≥≈£îÿ f…Æs¡T¢ ù|*b˛j·÷sTT. yêVü≤q+ j·÷øχ˝Ÿ $]–b˛j˚T$. á nyê+‘·sê\≈£î ø±s¡D≤˝Ò$T≥ì XÀ~ÛùdÔ #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*kı∫Ã+~. e÷s¡eZ T<Û´ä +˝À>∑\ sê$ #Ó≥¢ e<ä≈› î£ sê>±H˚ Vü≤qTeT+‘·T&ç j·÷Á‘· @<√ ˇø£ ø±s¡D+‘√ ì*∫b˛j˚T~. Ä+»H˚j·TT&ç >∑T&ç˝À sê$#Ó≥Tº ñ+&É&É+ düs¡«kÕ<Ûës¡D+. ∫es¡≈£î Hê\T>∑T uÛ≤Ø Áπøq¢qT rdüTø=∫ÃHê... Vü≤qTeT+‘·T&ÉT yÓTTsêsTT+∫ ‘·qø√dü+ ì]à+∫q >∑<Ó›ô|’øÏ yÓfi¯¢˝Ò<äT. kÕ«$T Á|üuÛÑT<ä‘·TÔ ÁãVü≤à#ê] Á|ü‘˚´ø£+>± Á|ükÕ<ëìï ‘·j·÷s¡T#˚sTT+∫ |üP»\T #˚dæq nq+‘·s¡+, πøe\+ ˇπø ˇø£ ÁπøHé kÕj·T+‘√ düTHêj·÷dü+>± Ä+»H˚j·TT&ç •\Œ+ ô|’øÏ ˝Ò∫+~. \ø£åàDT&çø√dü+ dü+J$˙ |üs¡«‘êìï ‘ÓdüTÔqï uÛÑ+–eT˝À Vü≤qTeT+‘·T&çì •©Œø£]+#ês¡T. ˇø£ #˚‘· >∑<ä, ¬s+&√ #˚‹˝À dü+J$˙ |üs¡«‘êìï <Ûä]+∫q |üeqdüT‘·T&ÉT #ê˝≤ Äø£s¡¸D°j·T+>± ø£ì|ækÕÔ&ÉT. &Ûç©¢ yÓ[¢q|ü⁄&ÉT á eTVü‰ Ms¡T&çì <ä]Ù+#·T≈£îì ÄodüT\T n+<äTø√+&ç. `Ä<Ûës¡+ : qeø±+‘Y >ö&é, ôV’≤<äsêu≤<é

j·T<ës¡ú uÛ≤yêqTuÛÑ÷‹‘√ |üs¡T\qT ùd$+#·T≥≈£î Á|üj·T‹ï+|ü⁄: yÓTôV≤sY


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 21

Á|ü‹ ˇø£ÿ]˝Àq÷ uÛÑ>∑yêqTì <ä]Ù+|ü⁄eTT : ne‘êsY yÓTôV≤sYu≤u≤

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

21


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 22

s¡+>∑T\ πø[

#·*ø±\+ |üP]Ô>± yÓ[¢b˛sTT edü+‘·ø±\+ Á|üy˚•+#·&ÜìøÏ >∑Ts¡TÔ>± á |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+ ÄqyêsTTr. bòÕ\TZD e÷dü+ bÂs¡í$T s√Eq Vü≤√[ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. á |ü+&ÉT>∑≈£î dü+ã+~Û+∫ #ê˝≤ ø£<∏ä\T Á|ü#ês¡+˝À ñ HêïsTT. áX¯«s¡T&çøÏ ‘·b˛uÛÑ+>∑+ #˚dæ eTqà<∏äT&ÉT uÛÑdüàyÓTÆq s√E Ç<˚q+{≤s¡T. Vü≤√[øÏ eTT+<äTs√Eq ø±eT <äVü≤q+ ù|]≥ uÛÀ– eT+≥\e˝… y˚kÕÔs¡T. n˝≤π> u≤\ ø£èwüßí&ç ©˝≤$H√<ä+, Á|üVü‰¢<äT&çøÏ ÁbÕDs¡ø£åD ø£*Œ+#·&É+ e+{Ï$≈£L&Ü Vü≤√[‘√ eTT&ç|ü&çñqï |ü⁄sêD ø£<∏äHê˝Ò.

Ä

ã+>±¢<˚XŸ sê»<Ûëì &ÛÜø±˝À ôVA[ y˚&ÉTø£

u≤\>√bÕ\+ Äq+<ä&√*ø£˝À¢ ‘˚*j·÷&˚ |ü+&ÉT>∑ Vü≤√[. #·*ø±\+ |üP]Ô>± yÓ[b¢ ˛sTT edü+‘·ø±\+ Á|üy•˚ +#·&Üì øÏ >∑Ts¡TÔ>± á |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+ ÄqyêsTTr. bòÕ\TZD e÷dü+ bÂs¡í$T s√Eq Vü≤√[ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. Ç~ Á|ü<Ûëq+>± ñ‘·Ôsê~ ø±´\+&ÉsY Á|üø±s¡+ nø£ÿ&çyê]øÏ q÷‘·q dü+e‘·‡sê~. á |ü+&ÉT>∑≈£î dü+ã+~Û+∫ #ê˝≤ ø£<∏ä\T Á|ü#ês¡+˝À ñHêïsTT. áX¯«s¡T&çøÏ ‘·b˛uÛÑ+>∑+ #˚dæ eTqà<∏äT&ÉT uÛÑdüàyÓTÆq s√E Ç<˚q+{≤s¡T. Vü≤√[øÏ eTT+<äTs√Eq ø±eT <äV≤ü q+ ù|]≥ uÛÀ– eT+≥\e˝… y˚kÕÔsT¡ . n˝≤π> u≤\ ø£èwüß&í ç ©˝≤$H√<ä+, Á|üVü‰¢<äT&çøÏ ÁbÕDs¡ø£åD ø£*Œ+#·&É+e+{Ï$≈£L&Ü Vü≤√[‘√ eTT&ç|ü&çñqï |ü⁄sêD ø£<∏äHê˝Ò. ø£èwüßí&ÉT |ü⁄{Ϻ ô|]–q ÁãCŸ uÛÑ÷$T˝À 16 s√E\bÕ≥T á y˚&ÉTø£qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. lø£èwüßí&ç C≤„|üø±\‘√ |üs¡e•+∫b˛j˚T eT<∏äTs¡, ãè+<ëeq+, q+<ä>±yé, ãsê‡Hê\qT ªÁãCŸ uÛÑ÷$Tµ>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. Bì $d”Ôs¡í+ s¡e÷s¡$T 250 øÏ.MT.\T ñ+≥T+~. ÁãCŸ uÛ÷Ñ $T Á|ü<øä DåÏ #˚jT· &Üìï ø£èwüí uÛøÑ øÔÏ Ï |üsêø±wü>º ± #ÓãT‘ês¡T. ø£èwüßí&ÉT Áy˚|ü˝…¢˝Àì 16 y˚\ eT+~ >√|æø£\‘√q÷ kÕ–+∫q sêdüÁø°&É\≈£î


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 23

>∑Ts¡TÔ>± 16 s√E\bÕ≥T s¡+>∑T\ πø[ »s¡T>∑T‘·T+~. Vü≤√[ ‘·sê«‘· e#˚à s¡+>∑ |ü+#·$T (bòÕ\TZD ãVüQfi¯ |ü+#·$T)Hê&ÉT ø£èwüßí&çô|’ sê<Ûë<˚$øÏ >∑\ nqTsê>±ìï ø=ìj·÷&É‘ês¡T. sê<∏ä πøe\+ Áù|yÓTÆø£ eT÷]Ô>±H˚ ø±ø£, »>∑‘·TÔqT q&çù| $X¯«ø£˝≤´D ø±]DÏ>± ø£èwüíuÛÑ≈£îÔ\T $X¯«dækÕÔs¡T. ø£èwüßí&ÉT dæús¡yÓTÆq q\¢ì y˚Tìyê&ÉsTT‘˚, sê<Ûä düèwæºHêø£]¸+#· >∑\ n+<ë\ uÛÑ]D…. M]s¡Te⁄] ø£\sTTø£ X¯Øs¡+` Ä‘·à\≈£î q&ÉTeT ñ+&˚ nqTdü+<ÛëqÁ|üÁøÏj·T>±≈£L&Ü #ÓãT‘ês¡T. á ñ‘·‡yê\qT edü+‘· ãTT‘·T Ä>∑eTHêìøÏ ∫Vü≤ï+>± »s¡T|ü⁄ ≈£î+≥÷ j·TTerj·TTe≈£î\T ñ˝≤¢d+ü >± bÕ˝§Z+{≤s¡T. #·*ø±\+˝À ìùd»Ô +>± ñ+&˚ Hê&ÉT\qT ñ‘˚»Ô |üs#¡ >· \∑ X¯øìÔÏ Vü≤√[ n+<äCdÒ Tü +Ô ~. Vü≤√[ |ü+&ÉT>∑≈£î ÁãCŸ uÛÑ÷$T (j·TT|æ)˝Àì ãsê‡Hê #ê˝≤ Á|üdæ~∆. kÕúìø£ sê<Ûë sêDÏ Ä\j·T+˝À ª˝≤‘Y e÷sY Vü≤√[µì Ä&É‘ês¡T. n\¢] ô|fÒº ø£èwüßí&çì >∑<äe÷sTT+∫q rs¡T˝ÀH˚ Ä&Éyêfi¯¢+‘ê eT>∑yêfi¯¢qT ø£Ás¡\‘√ ø=&ÉT‘·÷, ÄHê{Ï sêdüÁø°&ÉqT ‘·\|æ+|üCÒkÕÔs¡T. s¡+>∑T\T #·\T¢≈î£ +≥÷ øπ ]+‘·\‘√ kÕ–b˛j˚T Vü≤√[ |ü+&ÉT>∑+fÒ |æ\¢\πø ø±<äT, ô|<ä›\≈£î≈£L&Ü düs¡<ëj˚T. eTØ eTTK´+>± j·TTer j·TTe≈£î\T s¡+>∑T\˝À eTTì– ‘˚\T‘ês¡T. ‘Ó*j·Tìyês¡T |üPdæHê mes¡÷ e<ä›q˝Òs¡T. e<äT› e<ä›+≥÷H˚ s¡+>∑T\T |ü⁄*$T+#·Tø√e&É+ Vü≤√[ |ü+&ÉT>∑ Á|ü‘˚´ø£‘·. u…+>±˝Ÿ˝À Vü≤√[ |ü+&ÉT>∑qT edü+‘√ ‘·‡e+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. n+‘˚ø±ø£, Á|ü‘˚´ø£+>± \ø°åà|üP»\T ≈£L&Ü #˚j·T&É+ u…+>±©\ dü+Á|ü<ëj·T+. bıs¡T>∑Tq ñqï ã+>±¢ <˚XŸ˝Àq÷ á y˚&ÉTø£qT m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± »s¡T|ü⁄‘ês¡T. eTs√ |ü⁄sêD ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+...Á|üV‰ü <¢ Tä &ÉT m+‘·≈L£ Vü≤] dü+ø°sqÔ¡ M&Éø£ b˛e&É+‘√ Væ≤s¡D´ø£•düT&ÉT ≈£îe÷s¡T&çì n+‘·+ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£î+{≤&ÉT. ‘·q k˛<ä] nsTTq Vü≤√[ø£ ˇ&ç˝À Á|üVü‰¢<äT &çì ≈£Ls¡TÃ+&Éu{… ºÏ #·T≥÷º n–ï>∑T+&É+ @sêŒ≥T #˚kÕÔ&TÉ . Vü≤√[ø£≈î£ n–ï ø£e#·+ ñqï+<äTq ÄyÓT≈£î m˝≤+{Ï Vü‰ì ø£\T>∑ <äqï~ Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄&ÉT uÛ≤$kÕÔ&ÉT. ø±ì Á|üVü‰¢<äT&ç HêeT dü+ø°s¡Ôq+ $qï lVü≤] eTVæ≤eT‘√ ø£<∏ä ‘ês¡Te÷s¡e⁄‘·T+~. Vü≤√[ø£ <Ûä]+∫q n–ï ø£e#·+ø±kÕÔ m–]b˛‘·T+~. <ë+‘√ ÄyÓT Væ≤s¡D´ø£ •|ü⁄&ÉT @s¡Œs¡∫q n–ï >∑T+&É+˝À ÄVüQ‹ ne⁄‘·T+~. Vü≤√[ø£ n+‘êìøÏ >∑Ts¡TÔ>±≈£L&Ü ªVü≤√[µ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ ≈£î+{≤s¡T. »qeT+‘ê s¡+>∑T\qT #·\T¢≈£î+≥÷ edü+‘√‘·‡e e÷&É‘ês¡T. <äøDåÏ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À eTTK´+>± XËe’ uÛ≈Ñ î£ \Ô T bòÕ\TZD X¯óø£¢ #·‘T· s¡•› ì ªø±eT <äVü≤q+µ>±q÷, bÂs¡í$Tì edü+‘√‘·‡e+>±q÷ »s¡T|ü⁄‘ês¡T. <äø£åj·T»„+˝À dür<˚$ Ä‘·à‘ê´>∑+ #˚dæq ‘·sê«‘· dür$jÓ÷>∑+ ‘êfi¯˝Òì |üsy¡ T˚ X¯«s¡T&ÉT Væ≤e÷\j·÷˝À¢ ‘·b˛Bø£å #˚|{ü ≤ºsT¡ . dür<˚$ Væ≤eTe+‘·T&ç

n+<äeTT ∫+~b˛e⁄ #Ó$j·T+<ä* #Ó+<=e C≤s¡T#·T+&É ª|üP \+<äTø=qT+µ&É≥+#·T düTeTH√+»* eTT+<äT≈£î C≤∫ XË’\sê Dí+<äq e+¬> ` #Ó+>∑Tq nq+>∑Tì #ê|üeTT e+¬> ` e+¬> u≤ ˝Ò+<äT<Ûäs¡T+&ÉT ø±qÿ\T Á>∑Væ≤+|ü>∑ ñqï$T‘√s¡∆«ø±j·TT&Ó’ ` ø£s¡TDl ≈£îe÷¬s>Ô ± ne‘·]+∫+~. ì‘·´+ jÓ÷>∑eTTÁ<ä˝À ìeT>∑Tï&Óq’ X¯+ø£sT¡ &çì |üPõ+∫ ‘·]+#˚~. eTs√yÓ|’ ⁄ü q ‘ês¡ø±düTs¡T&ÉT es¡>s∑ «¡ +‘√ $Ás¡M>∑T‘·÷ eTT˝À¢ø±\qT |”&ç+#·kÕ>±&ÉT. Ä sêø£ådüT&çøÏ •e`bÕs¡«‘·T\ ≈£îe÷s¡T&ç #˚‹˝ÀH˚ #êe⁄ sêdæô|{Ϻ ñ+~. sêø£då ü dü+Vü‰s¡+ »s¡>±\+fÒ eTT+<äT>± |üsy¡ T˚ X¯«s¡T&ÉT ‘·b˛Bø£qå T M&ç bÕs¡«‹ì $yêVü≤e÷&Ü*. uÛ>Ñ ï∑ Vü≤è<äj÷· ˝À¢q÷, »&É |ü<ësêú˝À¢q÷ Á|üDj·T ñB›|üq #˚j·T>∑\yê&ÉT eTqà<∏äT&ÉT. n+<äTøπ n‘·ìøπ áX¯«s¡ ‘·b˛uÛ+Ñ >∑+ n|üŒ–+#ês¡T <˚e‘·\T. bÕs¡«r<˚$ j·T<∏ëÁ|üø±s¡+>± áX¯«s¡T&çì |üPõdüTÔqï ‘·s¡TD+ #·÷dæ.. eTqà<∏äT&ÉT |üP\u≤D≤*ï dü+~Û+#ê&ÉT. áX¯«s¡T&ç˝À ˇø£ÿkÕ]>± Áù|eT uÛ≤eq\T ô|\T¢_ø±sTT. |üs¡y˚TX¯«s¡T&ç˝À Äø£dæàø£+>± e∫Ãq e÷s¡TŒqT #·÷dæ bÕs¡«r<˚$ ø£\es¡|ü&ç+~. ‘·q˝À #√≥T#˚düT≈£îqï á $|ü‘·Œ]D≤ e÷ìøÏ ø±s¡Dy˚T$T{≤ nì |ü]øÏ+∫q eTTø£ÿ+{ÏøÏ eTqà<∏äT&ÉT n>∑T|æ+ #ê&ÉT. yÓ+≥H˚ ‘·q eT÷&√ ø£qTïqT ‘Ó]∫ eTqà<∏äT&çì uÛÑdüà+ >±$+#ê &ÉT. <˚e‘êø±s¡´+ ì$T‘·Ô+ e∫Ãq ‘·q |ü‹ì uÛÑdüà+ #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì s¡r<˚$ ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡T>± $\|æ+#·&É+‘√ ø£s¡TD≤+‘·s¡+>∑T&ç eTqdüT e÷]+~. nq+>∑T&ç>± (X¯Øsêej·Tyê\T ˝Òìyê&ç>±) á $X¯«eT+‘ê eTqà<∏äT&ÉT dü+#·]kÕÔ&Éì, n‘·ìì ˙≈£î e÷Á‘·y˚T #·÷&É>∑\ eì es¡ $T#êÃ&ÉT |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT. uÛÖ‹ø£ yê+#Û·\‘√≈£L&çq ø±eT Á|üø√bÕìï ø£\T>∑Cj Ò T· ≈£î+&Ü e÷qdæø√˝≤¢kÕìï, Ä<∏ë´‹àø£ uÛ≤eq\qT ô|+|ü⁄ #˚ùd ø±eTT&ç>± yÓT\>±\ì dü÷∫kÕÔ&TÉ . nq+‘·s+¡ Væ≤eTXË\’ ‘·qj·T XË\’ »qT X¯+≈£s¡T&ÉT $yêVü≤e÷&ç <˚e‘ê ø±sê´ìï HÓs¡y˚s¡TkÕÔ&ÉT. á ñ<ä+‘êìøÏ >∑Ts¡TÔ>± Vü≤√[ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ ≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ ñ‘·Ôsê~˝À »s¡T|ü⁄≈£îqï+‘· ñ‘ê‡Vü≤+>± <äøÏåD≤~˝À Vü≤√[ #˚düTø√s¡T. ` eTTø£ÿ+{Ï, ôV’≤<äsêu≤<é


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 24

|ü+#·‘·‘·« $y˚ø£eTT`14

dü+kÕÿs¡ nqTs¡÷|ü, e´‹πsø±˝Ò

düTK <äT'K ùV≤‘·Te⁄\T

jÓT

{Ϻ $wüj·TeTTq+<äT Äq+<äeTT >√#·]+#·T #·Tqï~. m{Ϻ $wüj·TeTT˝À >√#·]+#·T≥ ˝Ò<Tä ? nì $#ê]+∫q, ‘·q dü+kÕÿs¡eTTq ø£qTs¡÷|üeT>∑T |ü<ës¡úeTT\+<äT Äq+<äeTTq÷ï, e´‹πsø£ |ü<ës¡úeTT\j·T+<äT <äT'U≤<äT\TqTï >√#·]+#·T#·Tqï$. Je⁄\ dü+kÕÿs¡eTT\T _Ûqï _ÛqïeTT \>∑T≥#˚ ˇø=ÿø£ÿ] ø=ø=ÿø£ÿ $wüj·TeTTq+<äT Áù|eTj·TT, eTs=ø£ $wüjT· eTTq+<äT $s√<Ûeä TTqT e⁄+&ÉT≥ düVü≤»eTT. ‘·q dü+kÕÿsêqT>∑TD´eT>∑T $wüj·TeTT ÁbÕ|æÔ+∫q|ü⁄&ÉT eè‹Ô XÊ+‘·yÓTÆ n+‘·s¡TàKyÓTÆ Á|”‹ ‘√#·TqT. e´‹πsø£ $wüj·TeTT ‘·≥dæú+∫q|ü&ÉT eè‹Ô #·+#·\yÓTÆ ãVæ≤s¡TàKyÓTÆ düTKeTT düTŒ¤]+#·ø£ dü«ø°j·÷ q+<äkÕqeTTq≈£î <ä÷s¡eT>∑T≥#˚ <äT'KeTT>± |ü]D$T+#·T#·Tqï~. nq>± <äT'KeTTq≈£î |ü<ës¡úeTT ˝Ò<äT. düTKdüTŒ¤s¡D ˝Ò≈£î+&ÉTfÒ <äT'KeTT>± #Ó|üŒe#·TÃqT. m≥¢q>± eè‹Ô nq+‘·»qà\ qT+&ç e∫Ãq nq+‘· dü+kÕÿs¡eTT\‘√ ≈£L&çq <ä>∑T≥#˚ nVü≤+eè‹Ô <˚Vü‰ø±s¡ |ü]D≤eTeTT bı+~ <˚Vü‰Vü≤eTTqT |üPì, ‘·q dü+kÕÿsêqTs¡÷|üeT>∑T $wüj·T dü+bÕ<äq#˚ düTKeTT bı+<äe˝…qì Á|üj·T‹ï+∫, n+<äT ‘·q≈£î nqT≈£L\eTì ‘√∫q (dü+kÕÿsêqTs¡÷|üyÓTÆq) $wüj·TeTT \+<äT düTKuÛ≤eq#˚ düTU≤ø±s¡eè‹Ô <ë*à n+‘·s¡TàKyÓTÆ, dü«ø°j·÷q+<ä Á|ü‹_+_‘·yÓTÆ düTU≤qTuÛÑeeTTqT bı+<äTqT. nfÒ¢ dü+kÕÿs¡eTTq≈£î e´‹πsø£eTT>± >√#·]+∫q $wüj·TeTT\+<äT ‘·s¡ ‘·eT uÛÒ<äeTT\#˚ ø±eT Áø√<Ûä düTK <äT'U≤~ s¡÷|üeTT\T>± eè‹Ô |ü]D$T+#·TqT. n$ ∫<ëuÛ≤düTì#˚ uÛ≤dü´eTT˝…’ ø±eTeTT>±H√, Áø√<ÛäeTT>±H√, düTKeTT>±H√, <äT'KeTT>±H√ nqTuÛÑ$+|üã&ÉTqT. ø±q ì»eTT $#ê]+#·>± <äT'U≤<äT\T yêdüÔeeTT>±

24

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

düTK eTqTuÛÑ$+#·ã&Ée˝… qqï#√ nqTuÛÑ$+#·Tyê&ÉT, nqTuÛÑ$+#·T≥, nqTuÛÑ$+#·ã&ÉT düTKeTT nqT Á‹|ü⁄{Ï e⁄+&Ée˝…qT. eè‹Ô nH˚ø£ dü+ø£˝≤Œø±s¡eTT\T bı+<äT C≤Á>∑<äedüú˝À ¬s+&ÉT dü+ø£\ŒeTT\ eT<Ûä´ø±\eT>∑T ‘·÷w”í+uÛÑ÷‘êedüúj·T+<äT ª<äT'K yÓTs¡T>∑ø£ düTKeTT>± qTHêïqTµ nqT nqTuÛÑeeTT ø£\T>∑T#·Tqï~.

ø°.X‚. y˚eT÷] <ä+|ü‘·T\T ˝Ò<äì˙ï, dü+kÕÿs¡ e´‹πsø£eè‘·TÔ˝Ò qì˙ï Á>∑Væ≤+#·e#·TÃqT. düTKeTT $wüj·TeTTq+<˚ e⁄qï jÓT&É\ ì]«wüj·TeT>∑T düTwüß|æÔ j·T+<äT Äq+<äeTT ‘√#·≈£î+&Ée˝…qT. ø±ì n#·Ã≥ ì]«X‚wüeT>∑T Äq+<äy˚T >√#·]+#·T#·Tqï~. ø£qTø£ düTwüß|æÔdüTKeTT Ä‘êàq+<äy˚T>±ì nq´eTT ø±<äT. n#·Ã≥ <äT'K˝ÒX¯eTT≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&ÉT≥, Äq+<ä dü÷Œ¤]Ô ø£*–j·TT+&ÉT≥ düsê«qTuÛÑey˚T. n#·Ã≥ C≤Á>∑‘·Ô dü+ã+<ÛäeT>∑T ÁX¯eT ˝Ò≈£î+&ÉT ≥#˚‘· e÷Á‘·y˚T düTKeTT>± ‘√#·T≥ø±<äT. düŒwüºeTT>± düTU≤qTuÛÑ÷‹ì Á|ü‹yês¡TqT C≤Á>∑‘·sê>±H˚ düàè‹|üPs¡«ø£eTT>± |ü\T≈£î #·THêïs¡T. ø£qTø£ düTwüß|ædÔ Tü KeTT ÁuVü‰àq+<äeTT ø£+f… y˚s¡T ø±<äT. nsTT‘˚ n#·Ã≥ düTK eTq-

TuÛÑ$+#·ã&Ée˝… qqï#√ nqTuÛÑ$+#·Tyê&ÉT, nqTuÛ$Ñ +#·T≥, nqTuÛ$Ñ +#·ã&ÉT düTKeTT nqT Á‹|ü⁄{Ï e⁄+&Ée˝…qT. Á‹|ü⁄{Ï e⁄qï#√ düTwüß|æÔ ø±C≤\<äT. Á‹|ü⁄{Ï ˝Òì#√ düTK eTqTuÛÑ$+#· ã&Óqì #Ó|ü≥≈£î M\T˝Ò<äT. ø£qTø£ n#·Ã{Ï düTK eTqTuÛÑ$+#·ã&çq<ë? nìq düTKeTT nqTuÛÑ$+#·ã&É˝Ò<äT. ø±ì düTKeTT e÷Á‘·eTT>±H˚ e⁄Hêï&ÉT. n≥¢sTTq#√ C≤Á>∑‘· sê>±H˚ nqTuÛÑ$+#·ì $C≤„qeTj·TTq≈£î düTK düàè‹ jÓT≥T¢ sê>∑\<äT? nì Á|üX¯ï sê>±, XÊgeTT dü÷ø£åàeT>∑T n$<ë´ eè‘·TÔ\qTqTï, yêìj·T+ <äe´ø£ÔeTT>± qTqï ∫<ëuÛ≤düs¡÷|ü uÛÀø£ÔqT uÀ<Ûäø=s¡≈£î n+^ø£]+∫q~. ø±ì nqTuÛÑeeTT˝À düTwüß|æÔj·T+<äT eè‹Ô ˝ÒX¯e÷Á‘·eTTqTï >√#·]+#·<äT. ø£qTø£ Ä dæú‹ Á‹|ü⁄{Ï s¡Væ≤‘·eTì˙ï, uÀ<Ûäø=s¡ ø£+^ø£]+∫q n$<ë´eè‘·TÔ\TqT, n+<ä* ∫<ëuÛ≤düs¡÷|ü uÛÀø£Ôj·TT≈£L&Ü ø±s¡DX¯Øs¡eT>∑T ne´ø£ÔeT+ <äe´ø£ÔeTT>±H˚ j·TT+&ç, Ä ne´ø£ÔeTT≈£L&Ü Ä‘·àj·T+ <ä$HêuÛ≤eeTT>± qT+&ÉT≥#˚ n<Ó’«‘· dæú‹j˚Tqì˙ï n+^ø£]+#·e˝…qT. n+<äTe\q düTwüßbÕÔ´q+<äeTT ÁãVü‰àq+<äy˚T. n~ ÁãVü‰àq+<äeTT ø£qTø£H˚ Á|ü‹yês¡TqT ìÁ<äø=s¡≈î£ Á|üj·T‹ï+∫ bÕqTŒ yÓTT<ä\>∑Tq$ @s¡Œs¡#·T ø=qT≥ »s¡T>∑T#·Tqï~. n≥T¢ bÕqTŒMT<ä |üe«[+∫ eè‹Ô n+‘·sT¡ àKeTT #˚døæ =qTq|ü&ÉT ø£*–q Äq+<äeTTqTï, düTwüß|æÔqT+&ç yÓT\≈£îesê>±H˚ j˚T $wüj·÷qTuÛÑeeTT ˝Ò≈£îqïqT, ÁãVü‰àq+<ädüVæ≤‘·T&Ó’ ø=+‘· ‘·&Ée⁄ ‘·÷w”º+uÛ≤eeTTqT bı+~q Äq+<äeTTq÷ï n+‘·s¡TàKeè‹Ô Á|ü‹_+_‘·eT>∑T (dü÷ø£åàeT>∑T nVü≤+eè‹Ô#˚ ø£|üŒã&çq) ÁãVü‰àq+<äy˚T. düTwüßbÕÔ´q+<äeTT ÁuVü‰àq+<äeTT>± ìs¡sí TT+#· >∑*–q|ü&ÉT nC≤„qeTTq≈£î ‘êy˚ ˝Ò<äT. n{Ϻ C≤„ìjÓTTø£ÿ ìÁ<ä düe÷~Ûj˚Tqì ªìÁ<ë düe÷~Ûdæú‹'µ nì Ä#ês¡´kÕ«$T #Ó|æŒ j·TTHêïs¡T. ø£qTø£ n~ dü«s¡÷|üuÛÑ÷‘·eT>∑T ÁuVü‰àq+<ä e÷jÓTqT.

Á|ü‹ ˇø£ÿ]˝À ñqï qqTï Áù|$T+|ü⁄eTT: ne‘êsY yÓTôV≤sY u≤u≤


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 25

düTwüß|æÔ ø±\eT+<ä* Äq+<äeTT Á‹|ü⁄{Ï sêVæ≤‘·´eTT#˚ ÁãVü‰àq+<äeTT>± ìs¡ísTT+#·ã&ç q~. C≤Á>∑‘·˝À $wüj·÷q+<äø±\eT+<äT Á‹|ü⁄{Ï ø£\<äT ø£<ë? n~≈£L&Ü ÁãVü‰àq+<ä y˚Tqì #Ó|ü≥≈£î M\T ø£\<ë? nì $#ê]+ ‘·eTT. Á|æjT· , yÓ÷<ä, Á|üy÷Ó <ä eè‘·T\Ô ‘√≈£L&çq nC≤„qy˚T ø±s¡D X¯Øs¡eTT. ø±s¡D X¯Øs¡eTTjÓTTø£ÿ düŒwüºeT>∑T dü«s¡÷|üeTT düTwüß|æÔj·T+<äT >√#·]+#·T#·Tqï~. n#·Ã≥ eè‹Ô \j·TyÓTÆ ø±s¡D X¯Øs¡eTT>±, nC≤„qe÷Á‘·eTT>± e⁄+&ÉT≥#˚ n#·Ã≥ Á‹|ü⁄{Ï s¡Væ≤‘·eT>∑T ÁãVü‰àq+<äeTT>± >∑T]Ô+#·>∑*– HêeTT. <ëìH˚ ªÄq+<äø√X¯eTµ ì≈£L&Ü #Óô|Œ<äs¡T. Äq+<ä eTj·T ø√X¯eTqT ù|s¡T>∑\ á nC≤„qy˚T C≤Á>∑<eä dü˝ú À Á|æjT· eTT, yÓ÷<äeTT, Á|üyÓ÷<äeTT nqT eT÷&ÉT $<ÛäeTT\>∑T Äq+<äeè‘·TÔ\T>± Á|üdü]+#·T#·Tqï~. <äècÕº+‘·s¡eTT` ø±eTT≈£î \>∑T Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\T nH√´q´ dü+<äsÙ¡ q e÷Á‘·eTTq ø£\T>∑T Äq+<äeTT Á|æj·TeTT. Ç#·Ã≥ ø±eTeTT#˚ #·+#·\ eT>∑T eè‹Ô ø±eT´ edüTÔ<äs¡ÙqeTT#˚ XÊ+‹+∫, n+‘·s¡TàKyÓTÆ dü«s¡÷|üuÛÑ÷‘· Äq+<ä Á|ü‹_+ã düVæ≤‘·eT >∑T≥#˚ ø£\T>∑T Äq+<äeTT Á|æj·TeTT. Ç~ Á‹|ü⁄{Ï#˚ kÕ~Û+#·ã&çq<Ó’ ‹]– ñ uÛj Ñ T· T\ düìïVæ≤‘·‘«· eTTqT ø√s¡T#·Tqï~. ñuÛÑj·TT\T @ø£X¯j·T´düTú \>∑Tq|ü&ÉT ø£\T>∑T Äq+<äeTT yÓ÷<äeTT. Ç#·Ã≥ eè‹Ô |üPsê«edüúø£+f… jÓT≈£îÿe XÊ+‘·yÓTÆ n+‘·s¡TàK‘·«eTTqT bı+~ dü«s¡÷|üeTTq≈£î sTT+ø£qT kÕMT|ü´eT>∑T≥#˚ Äq+<äÁ|ü‹_+ãeTT ˝À>∑&Éø£+f… düŒwüºeTT>± ‘√∫ ‘êqT $TøÏÿ* Äq+<äeTT bı+~q≥T¢ uÛ≤$+#·T#·THêï&ÉT. á Äq+<äeTT ≈£L&Ü Á‹|ü⁄{Ï kÕ<Ûä´eT>∑T yêdüHêq+<äy˚T. Çø£ nH√´Hê´ *+>∑Hê düTKeT+<äT n+‘·sê“Vü≤´eTT\ HÓs¡T>∑ø£ ø=+‘·‘·&Ée⁄ ‘·÷w”í+uÛ≤eeTT>± e⁄+&ÉT dæú‹ Á|üyÓ÷<äeTT. Ç#·Ã≥ H˚qT nì>±ì, nq´eTT nì>±ì, <Ó’«‘· yÓTs¡T>∑ì nedüú. Ç#·Ã≥ Á‹|ü⁄{Ï s¡Væ≤‘·eTH˚ #Ó|Œü e˝…qT. Ç#·Ã≥ ‘·‘÷· Œs¡«eTT n+‘·sT¡ àKeTT #Ó+~q Äq+<ä Á|ü‹_+ã düVæ≤‘·eT>∑T eè‹Ô ø±s¡DeT+<äT \j·TeTT bı+<äT≥#˚ Á‹|ü⁄{Ï s¡Væ≤‘·yÓTÆ ÁãVü‰àq+<äeTTH˚ nqTuÛÑ$+#ÓqT. Bìì $wüj·÷q+<äeTì #Ó|æŒqqT $#ê]+#·Tdü]øÏ ÁãVü‰àq+<äy˚T j·÷jÓTqT. Ç≥T¢ $wüj·÷q+<äeT+<ä* Á|üyÓ÷<ä eè‹Ô Áø£eTeTT>± \j·TyÓTÆ Á‹|ü⁄{Ï s¡Væ≤‘·eT >∑T≥#˚

ÁãVü‰àq+<äeT>∑T≥j·TT, ‘·‘÷· Œsê« |üse¡ TT\+<äT øÏ+∫‘·TÔ nVü≤+ ø±sêes¡D#˚ ø£|üŒã&çq yêdüHêq+<äeTT ≈£L&Ü edüTÔ‘·' ÁãVü‰àq+<äy˚T j·T>∑T≥j·TT ‘·≥dæ+ú #ÓqT. yêdüHêq+<ä eTq>± ≈£î+&É˝À #·\¢ì ˙s¡T b˛dæj·TT+&É>± ≈£î+&É ãj·T≥ ‘·&ç ˝Ò≈£îqïqT #·\e >√#·]+∫q≥T¢ kÕe÷Hê´Vü≤+ eè‹Ô s¡÷|ü|òüT≥eTT#˚ n#êä~‘·yÓTÆq ÁãVü‰àq+<ë+ X¯y˚T eè‹Ô<ë«sê yêdüHêq+<äeTT>± Á|üdü]+∫ q≥T¢ l$<ë´s¡DT´\T |ü+#·<•ä ˝À e]í+∫j·TTHêïs¡T. Ç{Ϻ $wüj·÷qTuÛÑeø±\eT+<äT eè‹Ô $wüj·÷ø±s¡eTT>± |ü]D$T+∫q<ë? ˝Òø£ jÓT≥T¢qT |ü]D$T+#·ø£H˚ \j·TeTT bı+~ q<ë? m{Ϻ dæú‹˝À ÁãVü‰àq+<äeTT düTŒ¤]+#Ó qT? nq>±` $wüj·÷ø±s¡eTT>± |ü]D$T+∫q

$wüj÷· qTuÛeÑ y˚T ø£\T>∑e˝…qT>±ì ÁãVü‰àq+<ë qTuÛÑeeTT ø£\T>∑≈£L&É<äT>∑<ë? ÁãVü‰àø±s¡eTT bı+~qjÓT&É\ $wüj·TeTT #·\q Äq+<äeTT ø£\<äì #Ó|ü neø±X¯eTT ˝Ò<äT >∑<ë? m≥T¢qT |ü]D$T+#·ø£ \j·TeTT bı+~q j˚T nqTuÛÑeeTTqT #Ó|üŒ M\T|ü&É<äT >∑<ë? düe÷<ÛëqeTT` eè‹Ô øπ e\ $wüj÷· ø±s¡eTT jÓTTø£ÿ <äèX¯´ <ä÷s¡ $X‚cÕø±s¡eTT>± e÷Á‘·y˚T |ü]D$T+#·ø£ n+<ä* Á|”‹ Äø±s¡eTT>± |ü]D$T+∫q~. @\qq>±, ‘·q dü+kÕÿs¡ eT+<äT @ \ø£åDeTT\T>∑\ edüTÔe⁄ ‘·q≈£î Á|”‹>± qT+&ÉTqqT yêdüq j·TTqï<√ ‘·<äqTs¡÷|üeT>∑T \ø£åDdüVæ≤‘· $wüj·TeTT <äè>√Z#s· y¡ TÓ qÆ |ü⁄&ÉT dü+kÕÿsêqT>∑TD´eTT>± ‘·q eè‹Ô ‘·Á<ä÷|üeT+<ä* s¡÷bÕ#êä~‘·eTj·TT´ s¡÷|ü$\ø£åDeT>∑T Äq+<ëø±s¡eTT>±H˚ |ü]D

e÷qe J$‘· \ø£å´+ uÛÑ>∑e+‘·Tì Áù|$T+#·T≥j˚T: yÓTôV≤sY u≤u≤

$T+#·TqT. Ä Äq+<äeTT dü«s¡÷|ü uÛÑ÷‘·eT>∑T ‘·q Äq+<äeTTø£+f… _ÛqïeTT ø±ø£b˛e⁄≥#˚ eè‹Ô n+‘·s¡TàKyÓTÆ, dü«ø°j·÷ q+<ä Á|ü‹_+ãyÓTÆ Áø£eTeTT>± Ä dü÷øå±àVü≤+ø±s¡eTTqT≈£L&Ü eTs¡∫, n+<äT ©qyÓTÆ, n<Ó’«‘· ÁãVü‰àq+<ëqTuÛÑeeTTH˚ bı+<äTqT. Ç+<äT eè‹ÔjÓTTø£ÿ |üì Äq+<ëø± s¡eTTqT bı+<äT ≥j·TT, ‘·q dü«Á|üø±X¯eTT#˚‘·H˚ Äq+<ädüTŒ¤s¡D ø£\T>∑T≥j·TT »s¡T>∑T#·Tqï~. nfÒ¢ eè‹Ô nH˚ø£ dü+ø£˝≤Œø±s¡eTT\T bı+<äT C≤Á>∑<äedüú˝À ¬s+&ÉT dü+ø£\ŒeTT\ eT<Û´ä ø±\eT>∑T ‘·÷w”+í uÛ÷Ñ ‘êedüj ú T· +<äT ª<äT'K yÓTs¡T>∑ø£ düTKeTT>± qTHêïqTµ nqT nqT uÛÑeeTT ø£\T>∑T#·Tqï~. n#·Ã≥ eè‹Ô ˝Ò$T#˚ ÁãVü‰àq+<äy˚T. <ëìì düà]+∫q|ü&ÉT e⁄qï eè‹Ô#˚ Ä#êä~+#·ã&çq+<äTq yêdüHêq+<ä eTT>± #Ó|æŒqqT, Ä düTŒ¤sD¡ ÁãVü‰àq+<äyT˚ . Çø£ ø±eT, Áø√<Û,ä düTK, <äT'U≤~ eè‘·TÔ\T>± yê´|æÔ˝À ñ qï ø±\eTT˝À≈£L&Ü Ç{Ϻ Áø√<ÛäeTTH√, <äT'KeTTH√ Á|üø£≥q #˚j·Tø£ ‘·è|æÔ ø£\T>∑q+<äTq, ‘·q ‘·è|æÔø=s¡πø, nq>± ‘·q düTKeTTø=s¡πø, yêìì Á|üø£≥q #˚jT· T#·THêï&ÉT. ø£qTø£ yêìyÓ+≥≈£L&Ü nqTdü÷´‘·eTT>± e⁄qï Äq+<äy˚T eè‘·TÔ\<ë«sê Ä j·÷ Äø±s¡eTT\T <ë*Ãq<äì #Ó|üŒe#·TÃqT. Ç≥T¢... 1) düTwüß|æÔ j·T+<ä* Äq+<äeTT Á‹|ü⁄{Ï s¡Væ≤‘·eT>∑T ÁãVü‰àq+<äeTT ‘·‘·÷Œsê« |üs¡eTT\+<äT dü÷ø£åàeT>∑T nVü≤+ eè‹Ô#˚ ø£|üŒã&çq yêdüHêq+<ä eTì #Ó|üŒã&ÉT ÁãVü‰àq+<äeTT. 2) $wüj·÷q+<ä eT+<ä* Á|üyÓ÷<äeè‘·´ekÕqeT+<äT ø£\T>∑T Á‹|ü⁄{Ï s¡Væ≤‘· ÁãVü‰àq+<äeTT ‘·‘·÷Œsê« |üs¡eTT \+<äT>∑\ yêdüHêq+<äs¡÷|ü ÁãVü‰àq+<ä eTT. 3) C≤Á>∑<äedüú˝Àì ‘·÷w”í+uÛÑ÷‘êedüú j·T+<ä* ÁãVü‰àq+<äeTT. 4) düe÷~Ûj·T+<ä* ÁãVü‰àq+<äeTT. Ç≥T¢ ‘·s¡ ‘·eT uÛÒ<äeTT\T>± nVü≤+eè‹Ô#˚ Ä#êä~+|üã&çq|ü&ÉT düŒwüºeTT>± düTŒ¤]+#· ≈£îqïqT, ‘·‘·÷Œsê«|üs¡eTT\+ <ä+‘·≥ ÁãVü‰àq+<äy˚T >√#·]+#·T≥#˚ nVü≤+eè‹Ôì ø£åsTT+|üCÒdæq#√, düs¡«ø±\ düsê«edüú\+<äT ÁãVü‰àq+<äy˚T ø£\<äì ãTTEyÓ’q~.

`&Üø£ºsY y˚eT÷] d”‘êsêeTj·T´

(eTT–+|ü⁄ e#˚à dü+∫ø£˝À) Jeq düTs¡_Û e÷]à 2012

25


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 26

yê>±›qã<äT∆&ÉT <ä‘·TÔ&ÉT nø£ÿ˝Ÿø√≥ ìyêdæ

>∑

<ä‘êÔÁ‘˚j·TT\T eTVü‰$wüßíe⁄ 27 ne‘êsê\˝À 7e ne‘ês¡+. <ä‘êÔÁ‘˚j·TT\T eTs¡\ mH√ï ne‘êsê\T <ë*à ˝Àø£ø£˝≤´D+ >±$+#ês¡T. HêeT s¡÷bÕ\T e÷Á‘·+ y˚s¡T>± ˇø£s¡T •]&û˝Àq÷, eTs=ø£s¡T nø£ÿ˝Ÿø√{˝Àq÷ ne‘·]+∫q <ä‘·Ô dü«s¡÷|ü⁄\T. kÕø屑·TÔ •]&û kÕsTTu≤u≤j˚T á $wüj·T+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. kÕ«$T düeTs¡ú dü«|üï Ä<˚X¯+‘√ ø√≥+sêE lìyêdüsêe⁄ á J$‘· #·]Á‘· s¡∫+#ês¡T. ªJeq düTs¡_Ûµ bÕsƒ¡≈£î\≈£î n+~düTÔqï <ÛësêyêVæ≤ø£˝À Ç~ Hê\T>√ uÛ≤>∑+.

5

&É∫q Hê\T>∑T uÛ≤>±\˝Àq÷ <ä‘êÔÁ‘˚j·T »qq+, kÕ«$Tyês¡T bÕ|ü|ü+øÏ\yÓTÆq »>∑‘·TÔqT ñ <ä∆]+#·&ÜìøÏ <ë*Ãq ne‘êsê\ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒj·T&ÉyÓTÆ+~. kÕ«$T düeTs¡ú kÕø屑·÷Ô <ä‘êÔÁ‘˚j·TT&ç Hê\T>√ ne‘ês¡+. eTVü‰sêh˝Àì nø£ÿ˝Ÿø√{Ÿ˝À kÕ«$T düeTs¡ú ‘=* <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. eTVü‰‘·Tà\ »qq $X‚cÕ\ô|’ X¯wü_Ûwü\T, ‘·s¡ÿ$‘·sêÿ\T nqedüs¡+. eTVü‰‘·Tà\T á uÛÑ÷$Tô|’ eTq n+<ä]e˝…H˚ XÊ«dæ+∫, uÛÑTõ+∫, q&É∫, ìÁ~+∫ J$+#ês¡T. ‘·eT neT÷\´ dü+<˚XÊ\qT |ü+&ç‘· bÕeTs¡ »HêìøÏ düeT+>± n+~+#ês¡T. ñ‘·ÿèwüºyÓTÆq e÷qe »qàqT kÕs¡úø£+ #˚düTø√e\dæ+~>± uÀ~Û+∫ ‘·T<ä≈£î Je<Ûäsêàìï bÕ{Ïdü÷Ô bÕ]úe <˚Vü‰ìï $&ç∫ô|{≤ºs¡T. ‘·eT ne‘ês¡ \ø£å´+ |ü]|üPs¡í+ ø±>±H˚ ø£åDe÷Á‘·yÓTÆHê J$+#·˝Ò<äT. ne‘ês¡ |üs¡+|üs¡qT ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ nqTe⁄>± ‘·eT J$‘·ø±˝≤ìï dü«#·Ã¤+<ä+>± e<äT\T≈£îHêïs¡T. kÕø屑·÷Ô <Ó’edü«s¡÷|ü⁄˝…’qyê]øÏ ‘·eT n+‹eTø±\+≈£L&Ü düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTÔ+<äq &ÜìøÏ kÕ«$T düeTs¡ú #·÷|æq ©\˝Ò kÕø£å´+. kÕ«$T düeTs¡ú eTVü‰eTVæ≤e÷ì«‘·T\T. yê] ©\\qT #·÷dæ y˚˝≤~ eT+~ nø£ÿ˝Ÿø√≥≈£î e∫à <ä]Ù+#·T≈£îH˚yês¡T. kÕ«$T ‘êqT uÛÖ‹ø£ <˚Vü‰ìï |ü]‘·´õ+#·&ÜìøÏ eTT+<äT ø=ìï dü+πø‘ê\T Ç#êÃs¡T. yê] |üqT\T kÕe÷q´ »qT\≈£î ns¡ú+ ø±ø£ $+‘·>± ‘√#˚~. ø=ìï

26

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

kÕs¡T¢ sêfi¯¢qT @] düe÷<ÛäT\T ø£≥º&ÜìøÏ #·÷dæ kÕ«$T düeTs¡ú≈£î eT‹ÁuÛÑ$T+∫+<äì≈£L&Ü uÛ≤$+#˚yês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° kÕ«$Tyê]˝Àì ìkÕ«s¡ú|üP]‘· ∫+‘·q≈£î uÛÑ≈£îÔ\T Äø£]¸‘·T\e⁄ ‘·÷H˚ ñ+&˚yês¡T. kÕ«$Tyê] e÷qMj·T dü+<˚ XÊ\ ø√dü+ ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± $#˚Ãùdyês¡T. v kÕ«$T düeTs¡ú mqï&É÷ e+{Ïô|’ Ä#êä<äq ñ+#·T≈£îH˚yês¡T ø±s¡T. n≥Te+{Ï~ ‘·eT ne‘ês¡ düe÷|æÔ düeTj·T+˝À e+{Ïô|’q ø£+ã[ ø£|ü≈£îHêïs¡T. v yês¡T |ü&ÉT≈£îH˚ |üs¡T|ü⁄qT Çø£ nedüs¡+ ˝Ò<äq&ÜìøÏ dü÷#·q>± #Ó≥Tºø=eTàô|’ y˚˝≤&ÉBXÊs¡T. v Vü‰s¡‹ Ç#˚à düeTj·T+˝À Ä Vü‰s¡‹ì

uÀ]Ô+#ês¡T. v u≤\|üŒ nH˚ uÛÑ≈£îÔì‘√ ªH˚qT ãVüQ <ä÷s¡|ü⁄ Á|üj·÷D+ #˚j·T<ä\#·T≈£îHêïqT. Hê yÓ+≥ sê>∑\yê?µ nHêïs¡T. v ‘·q m<äT≥ •e*+>±ìï Á|ü‹wæº+∫ <ëìì 500 |æ&Éø£\‘√ ø£|æŒ+∫ ì|üŒ+{Ï+∫ Hês¡T. Ä n–ï•K\˝À |üfi¯ó¢, _j·T´+, HÓsTT´ yÓTT<ä˝…’qyê{Ïì ÄVüQ‹ #˚XÊs¡T ô|qT ã÷&ç<ä @s¡Œ&ç, eT+≥\T ñ|üX¯$T+#êø£ ‘=\–+∫ #·÷ùdÔ... •e*+>∑+ ~e´‘˚»düT‡ ñ{Ϻ|ü&ÉT‘·÷ ø£ì|æ+∫+~. v kÕ«$T uÛÑ≈£îÔ&Ó’q ‘ê‘ê´ düTuÒ<ësY Ç+{Ï˝Àì ‘·T\dæ ø√≥qT ø√H˚s¡T˝À bÕs¡y˚XÊs¡T.

düs¡«eT÷ bı+<äT≥≈£î @$Tj·T÷ ø√s¡≈£îeTT: yÓTVü≤sY u≤u≤


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 27

•eHêeT düàs¡D‘√ ø°s¡Ôq\T Ä\|ædü÷Ô uÛÑ»q >±$+#ês¡T. v e÷eT÷\T »«s¡+ e∫à ‹]– ¬s+&ÉT s√E˝À¢H˚ ø√\T≈£îHêïs¡T. eT∞¢ rÁeyÓTÆq »«s¡+ e∫Ã+~. v kÕ«$T ‘·q¬ø+‘√ Á|”‹bÕÁ‘·yÓTÆq e≥eèø£å+e<ä›≈£î rdüT¬øfi¯¢eTì ø√sês¡T v ∫e] <äX¯˝À ø£˙dü+ ¬s+&ÉT eTT<ä›\ ÄVü‰sêqïsTTHê rdüTø√e&ÜìøÏ Ç#·Ã–¤ +#·˝<Ò Tä . v |ü<˚ |ü<˚ ªH˚qT Hê kÕúHêìøÏ b˛yê*µ nH˚yês¡T. v kÕ«$T düeTs¡ú m≥Te+{Ï Wwü<Ûë\T yê&É˝Ò<äT. uÛÑ≈£îÔ\T ã\e+‘·+ #˚j·Tø£ ˇπø ˇø£kÕ] eT+<äT $T+–Hê yê+‘·T #˚ùddüT≈£îHêïs¡T. v ‘·eT Á|æj·TuÛÑ≈£îÔ&Ó’q >√bÕ\T&ÉT nH˚ ≈£åîs¡≈£î&çì |æ\T#·T≈£îì øåös¡+ #˚sTT+#·T ≈£îHêïs¡T. v lbÕ<ä uÛÑ{Ÿ nH˚ uÛÑ≈£îÔ&çì eTiÏ¿ #Ó≥TºøÏ+<ä kÕ<Ûäq #˚j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. v >∑D|ü‹sêe⁄ nH˚ eTs√ uÛÑ≈£îÔì |æ*∫ <˚yê\j·Ty˚T ‘·q dæús¡ìyêdü+>± uÛ≤$+#·eT Hêïs¡T. v

‘·eT Á|æj·T‘·eT uÛÑ≈£îÔ&ÉT u≤\|üŒqT nø£ÿ˝Ÿø√≥˝ÀH˚ ñ+&Ü*‡+~>± ÄC≤„|æ+∫ ˇø£ XÊ\Tyê <ëq+#˚XÊs¡T. v uÛÑ>∑eBZ‘· 9e n<Ûë´j·T+˝Àì 22e XÀ¢ø£+ #Ó|æŒ+#ês¡T. ªªnqHê´•Ã+‘·j·T+‘√ e÷+ j˚T »Hê' |üs¡T´bÕdü‘˚ˆ ‘˚cÕ+ ì‘ê´_Ûj·TTø±ÔHê+ jÓ÷>∑πøåeT+ eVü‰eT´Vü≤yéTˆˆµµ |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉHÓ’q qH˚ï ìs¡+‘·s¡+ nqq´ uÛÑøÏÔ‘√ ∫+‘·q #˚j·TT#·T, ìcÕÿeTuÛ≤e+‘√ ùd$+#·Tyê] jÓ÷>∑ πøåe÷\qT H˚H˚ eVæ≤+#·T #·T+<äTqT. (nÁbÕ|üÔ edüTÁÔ bÕ|æìÔ ªjÓ÷>∑+µ nì, ÁbÕ|æÔ+∫q edüTÔs¡ø£åDqT ªπøåeT+µ nì n+<äTs¡T). v ‘·eT >√XÊ\˝Àì Äe⁄ <ä÷&É\≈£î $eTTøÏÔ Á|ükÕ~+#·eTHêïs¡T. v ‘·q bÕ]úe <˚Vü≤+ Á|üø£è‹˝À ø£*dæb˛yê\Hêïs¡T. v ‘·q >∑T]+∫ mes¡÷ ∫+‹+#· e<ä›Hêïs¡T. n+‘·{≤ ‘êqT ñHêïqì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. uÛ≈Ñ £îÔ\T m\T¬>‹Ô |æ*ùdÔ |ü\T≈£î‘êqì nuÛÑj·T$T#êÃs¡T. |ü<ëàdüq+ y˚düT≈£îì kÕ«$T v

qqTï ø£qT>=H˚ e÷s¡Z+ Hê˝À MT ìyêkÕìï ø£qT>=q&Éy˚T: yÓTôV≤sY

düeTs¡ú ø£qT\T eT÷düT≈£îHêïs¡T. v yê] H√≥ qT+∫ ~e´ ‘˚»düT‡ yÓ\Te&ç+~. v 1878e dü+e‘·‡s¡+ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î l<ä‘·TÔì Hê\T>√ ne‘ês¡+ |ü]düe÷|üÔyÓTÆ+~. ø£*j·TT>∑+˝À <ä‘·TÔ&ÉT kÕ«$T düeTs¡ú>± uÛÑ≈£îÔ\qT ñ<ä∆]+∫q MT<ä≥ nø£ÿ˝Ÿø√≥˝À düe÷~Û #Ó+<ës¡T. kÕ«$T düeTs¡ú düe÷~Û yÓ’q+ ‘Ó*j·T>±H˚ uÛÑ≈£îÔ\T <äT'KkÕ>∑s¡+˝À eTTì–b˛j·÷s¡T. bÕ]úe <˚V‰ü ìï dü+<ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ y˚˝≤~>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. kÕ«$T düeTs¡ú <˚Vü≤ |ü]‘ê´>± q+‘·s¡+ ‘·eT≈£î ~¬øÿes¡ì ø£˙ï{Ï |üs¡´+‘·eT j·÷´s¡T. kÕ«$T n+‹eTj·÷Á‘·˝À nÁX¯ó qj·THê\‘√ bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕ«$T eTTK´uÛ≈Ñ î£ &Ô q’Ó #√fi¯|üŒ Ç+{Ïe<ä› düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T.

` ø√≥+sêE lìyêdüsêe⁄,

9346823570, ôV’≤<äsêu≤<é (e#˚à dü+∫ø£˝À ª<ä‘·TÔì Hê˝ÀZ ne‘ês¡yÓTÆq kÕ«$T düeTs¡úµ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+µ)

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

27


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 28

jÓ÷>∑ Jeq+ eTqdüT‡ Ç+Á~j·÷\qT nqTdü]+∫q+‘·ø±\+ e÷qdæø£ XÊ+‹ ñ+&É<äT. Ç+Á~j·÷\ô|’ ìÁ>∑Vü‰ìï jÓ÷>± ø£*ŒdüTÔ+~. X¯Øs¡+ eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>± ñqï|ü&˚ Ä‘·à Á|üdüqï+>± ñ+≥T+~. X¯Øsêìï ìs¡+‘·s¡+ Á|üø£è‹˝Àì |ü+#·uÛÑ÷‘ê\‘√ nqTdü+<Ûë ì+#·T≈£îì X¯øÏÔì bı+<ë*. jÓ÷>±<ë«sê e÷Á‘·y˚T X¯Øs¡+ Ø#ê]®+>¥ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+~.

l

sêeTTq≈£î e•wüß&º TÉ #˚dqæ ñ|ü<X˚ +¯ ªe•wüº ^‘·µ. ªeTq' Á|üX¯eTq ñbÕj·T' jÓ÷>∑ Ç‘·´_Û BÛj·T‘˚ˆˆµ eTqdüT‡qT #·ø£ÿ>± XÊ+‘·|üs¡#·&Éy˚T jÓ÷>∑eTì e•wüº ^‘· #ÓãT‘√+~. X¯Øs¡+ ìs√>∑+>± ñ+fÒ XÊØs¡ø£ XÊ+‹, eTqdüT‡ n\»&çøÏ >∑T]ø±≈£î+fÒ e÷qdæø£ XÊ+‹ \_ÛdüTÔ+~. eTqdüT‡ n+‘·s¡TàK+ nsTTq|ü⁄&˚ á dæú‹ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. eTqdüT‡ Ç+Á~ j·÷\qT nqTdü]+∫q+‘·ø±\+ e÷qdæø£ XÊ+‹ ñ+&É<äT. Ç+Á~j·÷\ô|’ ìÁ>∑Vü‰ìï jÓ÷>± ø£*ŒdüTÔ+~. X¯Øs¡+ eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>± ñqï|ü&˚ Ä‘·à Á|üdüqï+>± ñ+≥T+~. ªeTq˝À XÊ+‹ ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü|ü+#·XÊ+‹ì kÕ~Û+#·&É+ nkÕ<Ûä´+µ nì ≈£î+&É*˙ jÓ÷>∑ Á|ü<Ûëq |üs¡eT|üP»´ e÷‘êl ìs¡à˝≤<˚$ n+{≤s¡T. eTq X¯Øs¡+ |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê\‘√ ì]à‘·yTÓ +Æ ~. á X¯Øsêìï ìs¡+‘·s¡+ Á|üø£è‹˝Àì |ü+#·uÛÑ÷‘ê\‘√ nqTdü+<Ûëì+#·T≈£îì X¯øÏÔì bı+<ë*. m˝≤>∑+fÒ, ˇø£ ôd˝Ÿbò˛Hé s√p m˝≤ #ê]®+>¥ #˚j·Tã&ÉT‘·T+<√ n˝≤..! jÓ÷>±<ë«sê e÷Á‘·y˚T X¯Øs¡+ Ø#ê]®+>¥ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+~. eTq dü÷ø£åàX¯Øs¡+˝À 7 #·Áø±\T, 3 Á|ü<Ûëq Hê&ÉT\T (Ç&É, |æ+>∑fi¯, düTwüßeTï) ñqï≥T¢ ÁbÕNq jÓ÷>∑XÊÅkÕÔ\T #ÓãT‘·THêïsTT. eT÷˝≤<Ûës¡+ qT+∫ düV≤ü ÁkÕs¡

28

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

ì‘·´+ Ø#ê]®+>¥ #·Áø£+ es¡≈£L ñqï @&ÉT #·Áø±\‘√q÷ eTq X¯Øs¡+˝Àì Á>∑+<∏Tä \T, nej·Tyê\T, eTqdüT‡ nqTdü+<Ûëì+#·ã&ç ñ+{≤sTT. n$ m˝≤>∑+fÒ... 1) |”ìj·T˝Ÿ, |æ≥T´≥Ø Á>∑+<ÛäT\T ` düVü≤ÁkÕs¡ #·Áø£+, ÄC≤„#·Áø±\‘√q÷— 2) <∏Ó’sêsTT&é, bÕsê <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+<ÛäT\T ` $X¯ó<ä∆ #·Áø£+‘√q÷ 3) <∏Ó’eTdt Á>∑+~Û ` nHêVü≤‘· #·Áø£+‘√q÷ 4) mÁ&çq˝Ÿ, bÕ+ÁøÏj·÷dt, *esY, d”¢ŒHé, eT÷Á‘·|æ+&Ü\T ` eTDÏ|üPs¡ #·Áø£+‘√q÷ 5) n+&ÜX¯j·T+, eèwüD≤\T, $düs¡®ø± ej·Tyê\T ` kÕ«BÛcÕºq #·Áø£+, eT÷˝≤<Ûës¡ #·Áø±\‘√q÷ nqTdü+<Ûëì+#·ã&ç ñ+{≤sTT. jÓ÷>±düHê\T y˚ùd≥|ü⁄&ÉT <äèwæº, eTqdüT‡, <Ûë´dü\T y˚ùd Ädüqï+ô|’H˚ \>∑ï+ #˚j·T&É+ <ë«sê kÕ<Ûä≈£î&ÉT ì]«#ês¡ dæú‹˝À ñ+{≤&ÉT. eT]ø=+<äs¡T kÕ<Ûä≈£î\T XÊ«düô|’H˚ <Ûë´dü ì\|üeT+{≤s¡T. jÓ÷>±düq uÛÑ+–eTô|’q <Ûë´dü ì*|æ>±˙, XÊ«düMT<ä <Ûë´dü ì*|æ>±˙ Ädüq+ y˚j·Te#·TÃqT. |òü*‘·+ ˇø£ÿfÒ! nsTT‘˚ @<√ Ä˝À∫dü÷Ô jÓ÷>±düq+ y˚j·T&É+<ë«sê |òü*‘êìï |üP]Ô>± kÕ~Û+#·˝Ò+. $T>∑‘ê yê´j·÷e÷˝À¢ X¯Øs¡+, eTqdüT‡ ndüeT ‘·T\´yÓTÆq dæú‹ |òü*‘êìïkÕÔsTT. ø±˙, jÓ÷>±düHê˝À¢ eTqdüT‡ X¯Øs¡+ düeT‘Í˝≤´ìï kÕ~ÛkÕÔsTT. kÕ<Ûä≈£îì eTqdüT, nej·Tyê\T, Á>∑+<ÛäT\T kÕ+‘·«q#Ó+~, Äj·÷ nej·Tyê\ |üìrs¡T yÓTs¡T>∑e⁄‘·T+~. n+‘˚ø±ø£, ÁbÕNq jÓ÷>∑XÊÅkÕÔ˝À¢ ≈£î+&É*˙ X¯øÏÔ≈£L&Ü C≤>∑è‹ #Ó+<äT‘·T+<äì, n~ kÕ<Ûä≈£îìøÏ n˝ÖøÏø£ Ä<Ûë´‹àø£ dæú‹ì ÇdüTÔ+<äì ≈£L&Ü ñ+~. nsTT‘˚ á kÕúsTT m+‘√ ø£]ƒqyÓTÆq kÕ<Ûäqô|’Hê, ncÕº+>∑jÓ÷>±ìï n‘·´+‘·ÁX¯<ä∆‘√ Ä#·]+∫, kÕ<Ûäq #˚ùdÔH˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. Ä<Ûë´‹àø£ ø√D+˝À @ ø=+<äs√ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. dü>∑≥T eTìwæ ø=~›bÕ{Ï düeTj·÷ìï πø{≤sTT+∫ ì‘·´J$‘·+˝À á

ÄdüHê\T kÕ<Ûäq #˚j·T>∑*–‘˚ nH˚ø£ uÛÖ‹ø£, e÷qdæø£ düeTdü´\ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ée#·TÃqT. ÄdüHê\qT düeTj·T+, dü+<äs¡“¤+, düú\+, XÊØs¡ø£ e÷qdæø£ dæú‘·T\qTã{Ϻ kÕ<Ûäq #˚j·÷*. eT+∫ yê‘êes¡D+, nqT≈£L\yÓTÆq yÓ\T‘·Ts¡T, >±* ñqï Á|ü<˚X¯+ #ê˝≤ eTTK´+. m|ü&ÉT |ü&ç‘˚ n|ü&ÉT, mø£ÿ&Éã&ç‘˚ nø£ÿ&É ÄdüHê\T y˚ùdÔ eT+∫ø£+fÒ #Ó&ÉT m≈£îÿe »]π> neø±X¯+ ñ+~. Ädüq kÕ<Ûäq≈£î ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTT ñ‘·ÔeT+. m+<äTø£+fÒ X¯ã›ø±\Twü´+, yê‘êes¡D ø±\Twü´+ n+‘·>±˝Òì ìs¡à\ yê‘êes¡D+ ñ+≥T+<ä. sêÁ‹ u≤>± ìÁ<äb˛j·÷ø± X¯Øs¡+, eTqdüT ùd<äB] ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ, ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq ÄdüHê\‘√ s√E ÁbÕs¡+_ÛùdÔ ~qeT+‘ê ñ˝≤¢dü+>±, ñ‘ê‡Vü≤+>± ñ+{≤+. eTq Ä˝À#·q˝À¢q÷, #˚ùd |üì˝Àq÷ ø±«*{° ñ+≥T+~. |òü*‘·+≈£L&Ü #ê˝≤ yÓTs¡T>±Z ñ+≥T+~. nìï{Ïø£+fÒ eTTK´+>± á qMqj·TT>∑+˝À bò˛q¢ yê&Éø+£ ô|]–b˛sTT+~. m˝≤+{Ï bò˛Hé yÓ÷‘·\T˝Òì nqT≈£L\ düeTj·T+ ø±ã{Ϻ ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTT ÁX‚wü˜+. ìÁ<ä ˝Òe˝Òìyês¡T ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ ˝À|ü\ kÕj·T+Á‘·+ 5 qT+∫ 7 >∑+≥\ eT<Ûä´qsTTHê jÓ÷>±düHê\T kÕ<Ûäq #˚j·Te#·TÃqT. mø£ÿ&É ÄdüHê\T y˚j·Te#·Tà düe÷+‘·s¡yÓTÆq #·<äTqT>± ñqï H˚\ô|’ yÓT‘·Ô{Ï <äT|üŒ{Ï ˝Ò<ë jÓ÷>± y˚T{Ÿ (nìï k˛ºsY‡˝Àq÷ <=s¡T≈£î‘√+~)>±˙ |üs¡#·T≈£îì <ëìô|’ kÕ<Ûäq #˚j·÷*. bÕs¡Tÿ˝À¢ |ü∫Ãø£ô|’ jÓ÷>∑kÕ<Ûäq #ê˝≤ eT+∫~. Çs¡T≈£î >∑<äT˝À¢, k˛ºsY s¡÷eTT˝À¢, e+≥>∑~˝≤+{Ï <Ûä÷[ m≈£îÿe>± ñ+&˚ #√≥T˝À¢ #˚j·Tsê<äT. dü«#·Ã¤yÓTÆq >±*, dü÷s¡´s¡•àe+{Ï ñ+&Ée⁄ ø±ã{Ϻ, kÕ<Ûä≈£î&ÉT nHês√>∑´+u≤]q|ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~.

`&ç.\øÏÎeTDÏe÷\

jÓ÷>∑kÕ<Ûä≈£îsê\T, ôV’≤<äsêu≤<é

e÷qe J$‘· >∑eT´+ uÛÑ>∑e+‘·Tì‘√ ◊ø£´eT>∑T≥j˚T: yÓTôV≤sY u≤u≤


18-29_pages:Layout 1 5/10/2012 3:25 PM Page 29

Ä‘·à˝Àì •e⁄ì XÀ~Û+#·T... ø=‘·Ô ø√D+ -2

øÏÁj·÷ jÓ÷>∑+ y˚eTq |ü<ä´+

eTq |ü<ë´\≈£î ùV≤‘·Tã<ä›yÓTÆq, kÕ+kÕ]ø£ |üs¡yÓTÆq $X‚¢wüD\T, yê´U≤´Hê\T Ç|üŒ{Ïπø Çã“&ç eTTã“&ç>± \uÛÑ´eTe⁄‘·THêïsTT. y˚eTq |ü<ë´\ô|’ |ü\Te⁄s¡T |ü]XÀ<Ûäq\T#˚dæ Ä |ü<ë´\˝Àì Ä+‘·sê´ìï Á|ü|ü+#êìøÏ yÓ\¢&ç+#ês¡T. y˚eTq dü+|üPs¡íyÓTÆq J$‘êìï nqTuÛ$Ñ +∫q e´øÏ.Ô ªø±$Tø±ìyê&ÉT yÓ÷ø£>å ±$T ø±&ÉTµ nqï HêqT&ç y˚eTq $wüj·T+˝À nø£åsê˝≤ dü]b˛‘·T+~. ‘êqT e\∫q ø±$Tìø√dü+ m+‘·¬ø’Hê ‘Ó–kÕÔ&ÉT. ∫es¡≈£î s¡ø£Ôe÷+dü ìπøå|üyÓTÆq X¯Øs¡+ô|’ @e–+|ü⁄ ô|+#·T≈£î+{≤&ÉT. ~≈£îÿ˝Ò eÅkÕÔ\T>± uÛ≤$+∫ ~>∑+ãs¡ jÓ÷–>± e÷]b˛‘ê&ÉT. Áø£eT+>± ‘·q nqTuÛÑyê\qT |ü<ä´s¡÷|ü+˝À Á|ü|ü+#êìøÏ n+~+∫ yÓ÷ø£å+ bı+<äT‘ê&ÉT. Ä‘·à˝Àq •e⁄ì nqTe⁄>± XÀ~Û+∫ ìX¯Ã\eTT>∑ uÛÑøÏÔ ì*|æ düs¡«eTT≈£îÔ&ÍqT düs¡«+ãT ‘êHÍqT $X¯«<ë_ÛsêeT $qTs¡ y˚eT dæús¡eTqdüT‘√ $qTsê z qs¡T&Ü! n+‘·s¡TàKyÓTÆ ìX¯Ã\yÓTÆq uÛÑøÏÔ‘√ #·ø£ÿ>± XÀ~Û+∫ ‘·q˝ÀH˚ |üs¡e÷‘·àqT dü+<ä]Ù+#· e˝…qT. ÁãVü≤à$<é ÁãVü≤à Á|üuÛÑe‹ nq>± ÁãVü≤àC≤„qeTT ø£*–qyê&˚ ÁãVü≤à n>∑TqT. Ä $<ÛäeTT>± #˚dæq kÕ<Ûä≈£î&ÉT nìï+{ÏqT+&ç $eTTøÏÔbı+~, düs¡«eTT ‘êH˚ n>∑TqT. Ä‘·à˝Àì kıeTTà n+»qeTTq p∫ n+{Ï ‹s¡T>∑Tq{Ϻ j·T‘·&ÉT jÓ÷– |ü⁄+E>∑÷{ÏqT+&ç bı<Ó›]+–j·TT ≈£Lj·TT $X¯«<ë_ÛsêeT $qTs¡ y˚eT n+»qeTT nq>± ≈£L≥düúeTT˝Àì eT÷&√ø£qTï. Ä C≤„qH˚Á‘·eTT˝À ø£qã&ÉT Ä‘·à˝Àì kıeTTà nq>± |üs¡e÷‘·à Á|üø±X¯ eTTqT p∫, <ëìH˚ n+{Ïô|≥Tºø=ì ñ+&É e˝…qT. ø√&ç|ü⁄+E bı<äT› ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚

jÓ÷– y˚eTq |ü<ë´\qT ÁøÏj·÷ jÓ÷– øö‘ê e÷s¡ÿ+&˚j·T XÊÅdæÔ q÷‘·q ø√D+˝À <ä]Ù+#ês¡T. jÓ÷>∑<Ûë´q+˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñ+&É>± Á|ü‹ |ü<ë´ìøÏ q÷‘·q yê´U≤´q+ \_Û+∫+<äì ÁøÏj·÷jÓ÷– #ÓãT‘·THêïs¡T. dü«j·T+>± jÓ÷– y˚eTq $e]+∫q ÁøÏj·÷ jÓ÷>∑ $es¡D>± Äj·÷ |ü<ë´\qT <ÛësêyêVæ≤ø£>± n+~düTÔHêïs¡T øö‘ê XÊÅdæÔ. y˚eTq ÁøÏj·÷jÓ÷π>qì, Äj·Tq |ü<ë´\T ÁøÏj·÷ jÓ÷>∑ kÕ<Ûä≈£î\≈£î e÷s¡Zìπs›X¯+ #˚j·T>∑\eì Ä•düTÔHêïs¡T.

|üs√|üø±s¡+ ø√dü+ ˙ kÕ«s¡úeTTH˚ <√∫ô|≥TºeTT: yÓTôV≤sY u≤u≤

≈£Ldæq $<ÛäeTTq, ‹s¡T>∑Tq{Ϻ nq>± Ä düŒ+<äqeTT‘√ eTyÓTÆø£eTsTTq{Ϻ yê&˚ jÓ÷– ø±>∑\&ÉT. Ä\T düT‘·T\T e÷j·T nqï<äeTTà\T e÷j·T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T e÷j·T ‘êqT e÷j·T ‘Ó*j·T˙<äT e÷j·T Bì\T¢ bÕ&Üj·T $X¯«<ë_ÛsêeT $qTs¡ y˚eT e÷‘ê HêdæÔ, |æ‘ê HêdæÔ, HêdæÔ ã+<ÛäT, düôVA<äsê, ns¡ú+ HêdæÔ, >∑èVü≤+ HêdæÔ... ‘·kÕà‘Y C≤Á>∑‘·Ô C≤Á>∑‘·Ô. e÷ nq>± ø±<äT. j·T nq>± j·T<ës¡ú+. uÛ≤sê´|ü⁄Á‘·T\T, nqï <äeTTà\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, dü«j·T+>± ‘êqT, ‘·qT ìedæ+#˚ Ç\T¢ nq>± á X¯Øs¡eTT n˙ï j·T<ës¡ú+ ø±<äT nì ‘Ó*j·T˙<äT á e÷j·T j·Tq>± |üs¡e÷‘·Tàì dü«|üïeTT. ÇVü≤eTT $&ÉTe |òü\eTT sTT+|ü⁄>∑ >∑\<äì eTVæ≤ì ã\T≈£îyê] eT‘·eTT ø£\¢ ÇVü≤eTT˝Àq |òü\eTT HÓdü>∑T≥ ø±qs√ $X¯«<ë_ÛsêeT $qTs¡ y˚eT á ˝Àø£eTT˝Àì |òü\eTT\T Çø£ÿ&ÉH˚ $&ÉT#·T≥ eT+∫<äH˚ #Óù|Œ yê] eT‘·eTT ≈£î<äs¡ì |üì. Çø£ÿ&çqT+∫ #Ó&ÉT |òü\eTT\T eTqyÓ+≥ »qà»qà\T yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+&ÉTqH˚ $wüj·TeTT Á>∑Væ≤+#·T. ñqï |òüTq‘·ã{Ϻ eTìï+‘·Tπs >±ì |æqï ô|<䛑·qeTT ˝…qïuÀs¡T yêdüT<˚e⁄ $&ç∫ edüT<˚e⁄HÓ+‘·Tsê $X¯«<ë_ÛsêeT $qTs¡ y˚eT z kÕ<Ûä≈£î&Ü, dæús¡∫‘·ÔeTT‘√ $qTeTT. ˙e⁄ #˚ùd kÕ<ÛäHê rÁe‘·qTã{Ϻ, |òüTq‘·qT ã{Ϻ eTìïkÕÔsπ >±˙, kÕ<Û≈ä î£ &ÉT ∫qïyê&Ü ˝Òø£ ô|<äy› ê&Ü nì #·÷&ÉsT¡ . yêdüT<˚e⁄&çì nq>± lø£èwüßíìøÏ |üP»\T #˚j·TT<äTπs ø±˙, Äj·Tq ‘·+Á&çjÓÆTq edüT<˚e⁄ì |üPõ+#·s¡T ø£<ë! Jeq düTs¡_Û e÷]à 2012

29


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 1

qø£åÁ‘· <˚yê\j·÷\T`7

ª‘·T\µHê‘·àø£ ìs¡íj·÷\T

ˇø=ÿø£ÿ]øÏ ˇø=ÿø£ÿ »qà qø£åÁ‘·+ ñqï|üŒ{Ïø° Äj·÷ qø£åÁ‘ê˝À¢ C≤‘·≈£î\T |ü⁄{Ϻq bÕ<ë\ dü+K´qTã{Ϻ sê• ìs¡íj·T+ »s¡T>∑T‘·T+~. C≤‘·≈£î\T ‘·eT qø£åÁ‘· \ø£åD≤\qT Á>∑Væ≤+#·&É+‘√bÕ≥T, <√wü ìyês¡D≈£î <ä]Ù+#ê*‡q πøåÁ‘ê\ $esê\qT n+~+#·&Éy˚T á <ÛësêyêVæ≤ø£ \ø£å´+. ‘êsêeT+&É\+˝Àì 27 qø£åÁ‘ê\≈£î>∑\ 108 qø£åÁ‘· bÕ<ë\ •yê\j·÷\T ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À Á|ü‹w溑·yÓTÆ ñHêïsTT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L y˚Twü, eèwüuÛÑ, $T<ÛäTq, ø£sêÿ≥ø£, dæ+Vü≤, ø£q´ sêX¯ó\ $esê\qT Á|ü#·T]+#ê+. á dü+∫ø£˝À ‘·T\ sê• C≤‘·≈£î\T <ä]Ù+∫ dü‘·Œ¤*‘ê\T bı+<ë*‡q •yê\j·÷\qT bı+<äT|üs¡TdüTÔHêï+.

CÀ´

‹wü XÊg+ nq+‘·yÓTÆq~. yÓ*øÏrùd ø=B› m+‘√ $C≤„q+ ãj·T≥≈£î edüTÔ+~. XÊg dü+ã+ ~Û‘· n+XÊ\≈£î e´eVü‰]ø£ Á|ü|ü+#êìøÏ nqT>∑TD+>± $X‚w¢ D ü CÀ&çùdÔ düeTÁ>∑‘· kÕ<Û´ä + ne⁄‘·T+~. CÀ´‹wü |òü\ ìs¡÷|üD˝À á n+XÊìøÏ #ê˝≤ ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+≥T+~. CÀ´‹wü+<ë«sê dü÷ú\+>±, dü÷ø£åà+>± |òü*‘ê \qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚ M\T+~. sêX¯ó\T, qø£Áå ‘ê\T, Á>∑Vü‰\T yê{Ï \ø£åD≤\qT dü÷ú\+>± ‘Ó\TdüT ≈£îqï|ü&ÉT Äj·÷ dü«uÛ≤yê\qT <ä]Ù+#·&ÜìøÏ M\T ø£\T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ >√#ês¡Ø‘ê´ $X‚¢wüD #˚dæq|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T dü÷ø£åà dæú‹˝À |ü]dæú‘·T*ï n+#·Hê y˚j·T&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+~.

á dü+∫ø£˝À ‘·T\ sê•˝Àì qø£åÁ‘· \ø£åD≤\T, Äj·÷ bÕ<ë\˝À »ìà+∫q C≤‘· ≈£î\T <ä]Ù+#ê*‡q XË’e πøåÁ‘ê\ $esê\T ‘Ó\TdüT ≈£î+<ë+. ‘·T\ sê•˝À ∫‘·Ô 3, 4 bÕ<ë\T, kÕ«‹ qø£åÁ‘·+ Hê\T>∑T bÕ<ë\T, $XÊK˝Àì 1, 2, 3 bÕ<ë\T ñ+{≤sTT. ∫‘·Ô qø£åÁ‘· \ø£åD≤\T ∫‘·Ô qø£Áå ‘êìøÏ n~Û|‹ü ≈£îE&ÉT. á qø£Áå ‘· C≤‘·≈£î\T ‘·yÓ÷>∑TD+‘√ ñ+{≤s¡T. y˚>∑+>± dü«uÛ≤yê\qT e÷s¡TÃø=H˚ dü«uÛ≤e+ ñ+≥T+~. e÷s¡TŒ eT+∫~ nì qeTTà‘ês¡T. ‘êeTT q$Tàq dæ<ë∆+‘·y˚T >=|üŒ<äì uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T.

‘·$Tfi¯Hê≥ »qà qø£åÁ‘·+ eTTK´+ CÀ´‹wü eTVü‰ $C≤„q+˝À ø°\ø£yÓTÆq$. qø£åÁ‘ê\T Äj·÷ qø£åÁ‘ê˝À¢ »ìà+∫qyê]øÏ »qàqø£åÁ‘·+ dæús¡|ü&ÉT‘·T+~. eTq <˚yê\j·÷˝À¢ >√Á‘·+, ù|s¡T e÷Á‘·y˚T #Ó|üŒeT+{≤s¡T. ø±˙, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À »qàqø£åÁ‘·+ ‘·|üŒìdü]. Äj·÷ qø£åÁ‘·+˝À »ìà+∫q, |òü˝≤Hê ù|s¡T>∑\ e´øÏÔnì ø£∫Ñ·+>± dü+ø£\Œ+ #ÓãT‘ês¡T. á dü+Á|ü<ëj·T+ Ç{°e\ ø±\+˝À eTq ÁbÕ+‘·+˝Àq÷ nqTdü]düTÔHêï+. düTs¡_Û 30 Jeq e÷]à 2012

n_Ûeè~∆øÏ Ç‘·s¡T\ düVü≤ø±s¡+ ‘·|üŒìdü] nì >∑T¬sÔ]– eTdü\T≈£î+fÒ eT+∫~. Ä‘·àq÷´q‘· bÕ\T m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ‘·–Z+#·T≈£îH˚ Ä‘·à$XÊ«kÕìï ô|+#·Tø√yê*. M]˝À ãT~∆ ≈£îX¯\‘· C≤dæÔ. ∫Á‘·yÓTÆq eTqdüÔ‘·«+ø£\yê¬s’ ñ +{≤s¡T. eTqdüT˝À Á>∑Væ≤+#·T≈£îH˚ dü«uÛ≤e+ m≈£îÿe. Äy˚X¯+ eùdÔ ìÁ>∑Væ≤+#·Tø√>∑\>±*. á qø£åÁ‘·+˝Àì ‘=* ¬s+&ÉT bÕ<ë\T ø£q´sê•˝À ñ+{≤sTT. ∫‘·Ô eT÷&√ bÕ<ä+ : ∫Á‘·yÓTÆq eTqdüÔ‘·«+ ø£*– ñ+{≤s¡T. ndü+‘·è|æÔ düVü≤» \ø£åD+>± ñ+≥T+~. Ä˝À#·q\T, }Vü≤˝À¢ düT<ä÷s¡ \ø£å´+ ñqï|üŒ{Ïø° <ëìì #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î ‘·≥|ü{≤sTT+|ü⁄ ‘·|üŒ<äT. düVü≤»+>± Á|ü‹uÛ≤ o\Ts¡T. ø±˙, sêDÏ+|ü⁄ ˝Òì<˚ Á|ü‹uÛÑ ìwüŒ¤\+ nì >∑T]Ô+#ê*. |ü⁄s√_Ûeè~∆øÏ Ç‘·s¡T\ düVü≤ø±s¡+ nedüs¡+ ne⁄‘·T+~. @ kÕúsTT˝À Á|ü‹uÛÑ ñ+≥T+<√ ‘Ó*dæqyê¬s’ ñ+<äTs¡T. n<äèwü+º , <äTs¡<èä wü+º <√ã÷#·T˝≤&ÉT‘·T+{≤sTT. ‘˚»düT‡, kÕeTs¡ú´+ ñqï#√≥ >∑s¡«+ ‘=DÏøÏ

nìï eT‘·eTT\ kÕs¡+ ˇø£ÿfÒ`uÛÑ>∑e+‘·T&=ø£ÿ&˚: yÓTôV≤sY u≤u≤


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 2

dü˝≤&ÉT‘·T+~. uÛÀ>∑uÛ≤>±´\ô|’ ÄdüøÏÔ ø£*– ñ+{≤s¡T. <äX¯\T : á qø£åÁ‘· C≤‘·≈£î\T yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉTqïs¡ dü+.\T ≈£î» eTVü≤s¡›X¯ ñ+≥T+~. ‘·sê«‘· sêVüQ <äX¯ 18 dü+.\T, >∑Ts¡T <äX¯ 16 dü+.\T, X¯ì 19 dü+.\T, ãT<Û<ä Xä ¯ 17 dü+.\T, πø‘·T <äX¯ 7 dü+.\T, X¯óÁø£<äX¯ 20 dü+.\T, s¡$ <äX¯ 6 dü+.\T, #·+Á<ä<äX¯ 10 dü+.\T ñ+{≤sTT. <äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+ : #Ó\÷¢s¡T Á>±eT+˝Àì u≤˝≤ Á‹|ü⁄s¡düT+<ä] düy˚T‘· n>∑ùdÔ´X¯«s¡ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·Tø√yê*. á Á>±eT+ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ qT+∫ 6 øÏ.MT.\ <ä÷s¡+˝Àñ+~. sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+` eT+&Éù|≥ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]˝À |üdü\|üP&ç <ä>∑Zs¡ ~– ˝À|ü\≈£î 3 øÏ.MT.\ yÓfi≤¢*. Á|ü‹ k˛eTyês¡+ á Ä\j·T+˝À bÕX¯ó|ü‘· n_Ûùwø±\T »s¡>∑&É+ Á|ü‘˚´ø£‘·. Hê\T>√ bÕ<ä+ : Ä˝À#·q\T #·ø£#·ø± e÷s¡‘êsTT. yêj·TT y˚>∑+‘√ }Vü≤\T |üs¡T¬>&É‘êsTT. n+‘˚ y˚>∑+>± ÁX¯$T+#·&É+ »]–‘˚H˚ |òü*‘ê\T ñ+{≤sTT. ˝Òì#√ ndü+‘·è|æÔ $T>∑T\T‘·T+~. ÁX¯eT≈£î ‘·>Z∑ ìã<ä‘∆ · nedüs¡+. düTK Jeq+ô|’ ÄdüøÏÔ ñ+≥T+~. yê´bÕs¡ Ä˝À#·q\T ñ+{≤sTT. ‘ê]ÿø£‘· ‘·≈£îÿe. #·ø£#·ø± m<ä>±\qï ÄÁ‘·T‘· ñ+≥T+~. <ÛÓ’s¡´+ ñ+≥T+~ ø±˙, Ç‘·s¡T\

]e÷sYÿ\MT<ä <äèwæº ô|&É‘ês¡T. ‘·≈£îÿe ÁX¯eT‘√ n~Ûø£ ˝≤uÛ+Ñ Ä•+#·&+É ˝À ‘·|ü ˝Ò<Tä . n˝≤>∑ì nìïy˚fi¯˝≤ Ç~ |òü*+#·<äì >∑T]Ô+#ê*. Ç‘·s¡T\ düVü‰j·T+ rdüTø√e&ÜìøÏ dü+X¯sTT+ #·sT¡ . ‘=+<äs¡ dü«uÛ≤e+ <√ã÷#·T ˝≤&ÉT‘·T+~. @ |üì˝À m+‘· Á|üjÓ÷»q+ <ä≈£îÿ‘·T+<äqï $wüjT· +ô|’ #·øÿ£ {Ï H˚sT¡ Œ ñ+&É&+É ∫‘·Ô Hê\T>√ bÕ<ä+˝À »ìà+∫q yê]˝Àì >=|üŒ >∑TD+. <äX\¯ T : á qø£Áå ‘· C≤‘·≈î£ \≈£î ‘=\T‘· 21 e÷kÕ\T (@&Ü~ô|’ 9 e÷kÕ\T) ≈£î» eTVü≤s¡›X¯ ñ+≥T+~. ‘·sê«‘· sêVüQ <äX¯ 18 dü+.\T, >∑Ts¡T <äX¯ 16 dü+.\T, X¯ì 19 dü+.\T, ãT<Ûä<äX¯ 17 dü+.\T, πø‘·T <äX¯ 7 dü+.\T, X¯óÁø£<äX¯ 20 dü+.\T, s¡$ <äX¯ 6 dü+.\T, #·+Á<ä<äX¯ 10 dü+.\T ñ+{≤sTT. <äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+ : sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ düMT|ü+˝Àì ø±‘˚sT¡ Á>±eT+˝Àì sê»sêCÒX«¯ Ø düy˚T‘· eT˝Ò¢X¯«s¡ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·Tø√yê*. Çø£ÿ&É |ü⁄cÕŒ_Ûùwø£+ #˚sTT+∫q≥ºsTT‘˚ #·ø£ÿ{Ï |ò*ü ‘·+ ñ+≥T+~. ñ<äjT· ø±\+˝À n_Ûùwø£+, ns¡Ãq ø£*|æ #˚sTT+#·Tø√yê*. edü+‘· ø±\+˝À kÕ«$Tyê]øÏ ns¡Ãq\T Á|”‹ bÕÁ‘·yÓTÆq$. kÕ«‹ qø£åÁ‘· \ø£åD≤\T : ‘·T\ sê•˝À kÕ«‹ qø£åÁ‘· bÕ<ë\T Hê\T>∑÷ ñ+{≤sTT. á qø£åÁ‘·+ eT+>∑fi¯

eTq≈£î ÁbÕ|æÔ+∫q~ áX¯«πs#·Ã¤>± n+^ø£]+#·TeTT: yÓTôV≤sYu≤u≤

ø£sy¡ TÓ qÆ ~. dü‘´· e+‘·yTÓ qÆ \ø£Då ≤\qT, sêVüQe⁄ Ä~Û|ü‘ê´ìï dü÷∫düTÔ+~. Ä~Û|ü‘·´ <˚e‘· yêj·TTe⁄. #·ø£#·ø± e÷]b˛j˚T dü«uÛ≤yêìï ø£*– ñ+{≤s¡T. bÕ|ü;Û‹ ‘=+–#·÷dü÷Ô ñ+≥T+~. Ä˝À#·q\qT, n<äT|ü⁄ #˚dæ ø£s¡Ô´e+ MT<ä <äèwæº ô|{≤º*. Á|æj·TyÓTÆq dü«uÛ≤e+, ‘ê]ÿø£‘· m≈£îÿe. ø=ìï <äX¯\T e÷πs≥|ü&ÉT Äs√>∑´|üs¡+>± C≤Á>∑‘·Ô nedüs¡+. n≥Te+≥|ü&ÉT ]dtÿ #˚j·T≈£L&É<äT. kÕ«‹ yÓTT<ä{Ï bÕ<ä+ : düVü‰j·T|ü&˚ dü«uÛ≤e+>∑\yê¬s’ ñ+{≤s¡T. Ä˝À#·q\T ˝À‘·T>± ñ+{≤sTT. Áø£eT•ø£åDô|’ ÄdüøÏÔ ñ+≥T+~. ø±˙, düTK˝≤\düqT Çwüº|ü&É‘ês¡T. <Ûäq+ Ks¡Tà #˚j·T&É+˝À #·Ts¡T>±Z ñ+{≤s¡T. kÂ+<äsê´ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇkÕÔs¡T. $<ë´ uÛ≤´dü+ô|’ ÁX¯<ä∆ ô|&ç‘˚ yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T ñ+{≤sTT. yê´bÕs¡ <äø£å‘· ñ+≥T+~. ø±˙ eTqdüT‡qT \ø£å´+MT<ä <äèwæº ô|{≤º*. yê´bÕs¡+˝À $ìjÓ÷>∑+ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô nedüs¡+. e÷≥qT eT+∫>± #˚düTø=ì HÓ>∑TZø=ì e#˚à \ø£åD+ ñ+≥T+~. <äX\¯ T : kÕ«‹ yÓTT<ä{Ï bÕ<ä+˝À »ìà+∫q C≤‘·≈£î\≈£î ‘=\T‘· 18 dü+.\T sêVüQ <äX¯ ñ+≥T+~. nq+‘·s¡+ >∑Ts¡T <äX¯ 16 dü+.\T, X¯ì 19 dü+.\T, ãT<Ûä<äX¯ 17 dü+.\T, πø‘·T <äX¯ 7 dü+.\T, X¯óÁø£<äX¯ 20 dü+.\T, s¡$ <äX¯ 6 dü+.\T, #·+Á<ä<äX¯ 10 dü+.\T ñ+{≤sTT.

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

31


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 3

∫es¡˝À ≈£î» <äX¯ 7 dü+.\T ñ+≥T+~. <äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+ : ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì eT+&Éù|≥ düMTbÕq>∑\ e÷πs&ÉT bÕø£˝À ø=\TyÓ’q bÕs¡«rdüy˚T‘· eT˝Ò¢X¯«s¡ kÕ«$Tì dü+<ä]Ù+#·Tø√yê*. X¯ì, k˛eT yêsê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »s¡T>∑T‘êsTT. ¬s+&√ bÕ<ä+ : #·Ts¡T¬ø’q dü«uÛ≤e+‘√ ñ+{≤s¡T. >∑T+uÛÑq+ C≤dæÔ. Ä˝À#·q\T eTqdüT‡˝ÀH˚ <ë#·T≈£î+{≤s¡T. nedüs¡yÓTÆq+‘· es¡πø uÛ≤yê\qT ãj·T≥ ô|&É‘ês¡T. #·ø£ÿ>± e÷{≤¢&&É +É <ë«sê HÓ>T∑ øZ =ì ekÕÔsT¡ . ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\+<äT ÄdüøÏÔ ñ+≥T+~. düTKeTj·T JeHêìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+&ÉTqT. ùdïVü≤+ #˚dæqyê]øÏ ô|<ä› |”≥ y˚kÕÔs¡T. Ä˝À#·q\qT nedüsê\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± eT[¢+#·T≈£î+{≤s¡T. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT n+#·Hê\T e÷]b˛‘·T+{≤sTT. uÛ≤yê\qT $_Ûqï+>± ñ+#·T≈£î+{≤s¡T. Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q ñ+≥T+~. Ä˝À#·q\≈£î, πøåÁ‘· kÕúsTT˝À ÁX¯eT≈£î bı+‘·q ñ+≥T+~. zs¡TŒ‘√ sêDÏ+#˚ dü«uÛ≤e+ ñ+≥T+~. Ç‘·s¡T\‘√ dü+ã+<Ûë\T |ü]$T‘·+>± bÕ{Ï kÕÔs¡T. ã+<ÛäT $TÁ‘·T\˝À me] kÕúq+ yê]øÏ πø{≤sTT+∫ |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± yÓT\>∑T‘ês¡T. <äX¯\T : kÕ«‹ ¬s+&√ bÕ<ä+˝À »ìà+∫q yê]øÏ ‘=\T‘· 131/2 dü+.\T sêVüQ <äX¯ ñ+≥T+~. nq+‘·s¡+ >∑Ts¡T <äX¯ 16 dü+.\T,

düTs¡_Û 32 Jeq e÷]Ã 2012

X¯ì 19 dü+.\T, ãT<Ûä<äX¯ 17 dü+.\T, πø‘·T <äX¯ 7 dü+.\T, X¯óÁø£<äX¯ 20 dü+.\T, s¡$ <äX¯ 6 dü+.\T, #·+Á<ä<äX¯ 10 dü+.\T ñ+{≤sTT. ∫es¡˝À ≈£î»<äX¯ 7dü+.\T ñ+≥T+~. <äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+ : ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì eT+&Éù|≥ |ü≥ºD+˝À ø=\Te⁄B]q u≤˝ Á‹|ü⁄s¡düT+<ä] düy˚T‘· n>∑ùdÔ´X¯«s¡ ¬ø’˝≤ùdX¯«s¡ kÕ«$Tyê]ì dü+<ä]Ù+#·Tø√yê*. Çø£ÿ&É kÕ«$Tyê]øÏ s¡<∏ä+ }πs–+|ü⁄ ù|s¡TyÓ÷dæq+<äTq á >∑T&çì ªs¡<∏ä+ >∑T&çµ n+{≤s¡T. Ä\j·T+˝À nH˚ø£ ñbÕ\j·÷\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. |ü≥ºD+ eT<Ûä´q ñqï+<äTq á <˚yê\j·T+ ì‘·´+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ dü+<ä&ç>± ñ+≥T+~. eT÷&√ bÕ<ä+ : #êø£#·ø£´+‘√ |üqT\T #·ø£ÿu…≥Tºø=qT H˚s¡TŒ ñ+≥T+~. eTqdüT‡˝À <äè&ÛÉyÓTÆq uÛ≤yê\T ñ+{≤sTT. e÷≥*ï Äj·TT<Ûë\T>± #˚düTø=ì |üqT\T HÓs¡y˚s¡Tà ≈£î+{≤s¡T. m<äT{Ïyê]øÏ n+~qfÒ¢ ñ+{≤s¡T ø±˙, me]ø° neø±X¯+ Çe«≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤kÕÔs¡T. <ÛÓ’s¡´+‘√ Á|üD≤[ø£\T neT\T #˚kÕÔs¡T. dü+uÛ≤wüD≤ #·‘·Ts¡‘·‘√ q\T>∑T]˙ Äø£≥Tº≈£î+{≤s¡T. yêj·TTy˚>∑+‘√ n+#·Hê\T y˚düTÔ+{≤s¡T. &ÉãT“ Ks¡Tà ô|≥º&É+˝À C≤Á>∑‘·Ô nedüs¡+. ìs¡+‘·s¡+ ‘·eT |üìMT<ä ‘êeTT ÁX¯<∆ä ô|&É‘ês¡T. |üì |üP]Ôø±ì<˚ eTs√ $wüjT· + |ü≥º<äT. düTKJeHêìï e<äT\Tø√s¡T. Ä˝À

#·q\T kÂ≈£îe÷s¡´+ ñ+≥T+~. #˚‘·˝À¢ ø£s¡≈£î<äq+ #·÷|ü&ÜìøÏ≈£L&Ü yÓqTBj·Ts¡T. <äX\¯ T : kÕ«‹ eT÷&√ bÕ<ä+˝À »ìà+∫q yê]øÏ ‘=\T‘· 9 dü+.\T sêVüQ <äX¯ ñ+≥T+~. nq+‘·s¡+ >∑Ts¡T <äX¯ 16 dü+.\T, X¯ì 19 dü+.\T, ãT<Ûä<äX¯ 17 dü+.\T, πø‘·T <äX¯ 7 dü+.\T, X¯óÁø£<äX¯ 20 dü+.\T, s¡$ <äX¯ 6 dü+.\T, #·+Á<ä<äX¯ 10 dü+.\T ñ+{≤sTT. ∫es¡˝À ≈£î» <äX¯ 7 dü+.\T ñ+≥T+~. <äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+ : ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì >∑T$Tà˝Òs¡T˝Àì ñe÷düy˚T‘· sêeT *+π>X¯«s¡kÕ«$Tyê]ì n]Ã+#ê*. á øπ Áå ‘·+˝À bÕX¯ó|ü‘· dü+|ü⁄{°ø£s¡D‘√ n_Ûùwø£+ #˚sTT+#·Tø=+fÒ ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\T dæ~∆kÕÔsTT. ñ<äj·T düeTj·T+˝À n_Ûùwø±<äT\T $X‚wü+>± Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. Hê\T>√ bÕ<ä+ : ‘Ó*$‘˚≥\≈£î dü+uÛ≤wüD #ê‘·Ts¡´+ »‘·>∑÷&ÉT‘·T+~. <Ûäq dü+bÕ<äqô|’ n_Û˝≤wü ñ+≥T+~. #·<äTe⁄, ◊X¯«s¡´+ ø£*dæ e∫Ãqy˚fi¯ >∑s¡«+ ‘=+–#·÷ùd neø±X¯+ ñ +≥T+~. neø±XÊ\qT $ìjÓ÷–+#·T ø√e&É+˝À H˚s¡TŒ ø£*–qyê¬s’ ñ+{≤s¡T. nìï $wüj·÷\qT dü<ë >∑eTìdü÷Ô ñ+{≤s¡T. eTTK´+>± ‘·q≈£î ø±e\dæq $wüj·÷˝Ò #·ø£ÿ>± n+<äTø√>∑\s¡T. Á|ü‹ n+XÊìï ‘ê]ÿø£+>± Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡T. |üP]Ô>± ìs¡íj·T+MT<ä ì\ã&É‘ês¡qï >±´s¡+{° ‘·≈£îÿe.

H˚qT e÷qyê[ì y˚T˝§ÿ|ü⁄≥≈£î e∫Ëì : ne‘êsY yÓTôV≤sY u≤u≤


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 4

Ä˝À#·q˝À¢ #·Ts¡T>±Z ñ+{≤s¡T. uÛ≤yê\qT e÷s¡TÃ≈£î+≥÷ eTT+<äT≈£î <ä÷düT¬øfi≤Ôs¡T. \øå±´ìï kÕ~Û+#ê\qï ‘=+<äs¡e÷Á‘·+ C≤dæÔ. nqTø=qï~ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î yÓqTBj·Tì dü«uÛ≤e+ ñ+≥T+~. <äX¯\T : kÕ«‹ Hê\T>√ bÕ<ä+˝À »ìà+∫qyê]øÏ ‘=\T‘· 41/2 dü+.\T sêVüQ <äX¯ ñ+≥T+~. nq+‘·s¡+ >∑Ts¡T <äX¯ 16 dü+.\T, X¯ì 19 dü+.\T, ãT<Û<ä Xä ¯ 17 dü+.\T, πø‘·T <äX¯ 7 dü+.\T, X¯óÁø£<äX¯ 20 dü+.\T, s¡$ <äX¯ 6 dü+.\T, #·+Á<ä<äX¯ 10 dü+.\T ñ+{≤sTT. ∫es¡˝À ≈£î» <äX¯ 7 dü+.\T ñ+≥T+~. <äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+ : á C≤‘·≈£î\T yÓ+≥÷s¡T˝Àì bÕs¡«rdüy˚T‘· k˛y˚TX¯«s¡ kÕ«$Tyê]ì n]Ã+#·≈£î+fÒ X¯óuÛÑ|òü*‘ê\T dæ~∆kÕÔsTT. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ sêeT#·+Á<ä |ü⁄s¡+ qT+∫ |üdü\|üP&ç, #Ó\÷¢s¡T\ MT<äT>± yÓ+≥÷s¡T Á>±e÷ìï #˚s¡Tø√e#·TÃ. á πøåÁ‘·+ #·+Á<äTì dü+ã+<ÛäyÓTÆq~. Çø£ÿ&É kÕ«$Tyê]øÏ ø°åsê_Ûùwø£+ ÁX‚wü˜yÓTÆq~. $XÊK qø£åÁ‘· \ø£åD≤\T ‘·T\ sê•˝À $XÊK qø£åÁ‘·+˝Àì 1, 2, 3 bÕ<ë\T ñ+{≤sTT. $XÊK qø£åÁ‘·+yê]øÏ dü«j·T+ø£èwæMT<ä qeTàø£+ m≈£îÿe. dü«j·T+ dæ<ä∆+>± m<ä>∑&É+ô|’ qeTàø£+ ñ+≥T+~. >∑Ts¡Te⁄ Ä~Û|ü‘·´+>±>∑\ qø£åÁ‘·+. dü‘·« >∑TD+‘√ e´eVü≤]+#Ó<äs¡T. n~Û|ü‘·T\T>± Ç+Á<äT&ÉT, n–ï e´eVü≤]kÕÔs¡T. y˚>∑+>± Ä˝À∫+#·>∑\>∑&É+ \ø£åD+. $_Ûqï n+XÊ\ j·T+<äT ÄdüøÏÔ n~Ûø£+. e÷≥ rs¡T eTTK´+ nì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. yÓTT<ä{Ï bÕ<ä+ : <ä÷s¡<äèwæºì n\es¡#·T ø√e&É+ eTTK´+. n|üŒ{Ï nedüsê\T r]‘˚ #ê\T nqT≈£î+fÒ ≈£î<äs¡<äT. <äj·÷>∑TD+ ñqï|üŒ{Ïø° Ks¡Tà $wüj·T+˝À $T‘·+>± ñ+{≤ s¡T. n~Ûø±sêìï HÓsô¡ |&ç Ä˝À#·q\T ñ+&ÉTqT. X¯Á‘·Te⁄\qT |üdæ>∑{Ϻ n<äT|ü⁄ #˚j·T>∑\ H˚s¡TŒ ñ+≥T+~. dü+kÕÿs¡+ô|’ n_Ûe÷q+ ñ+≥T+~. Ç+Á~j·T ìÁ>∑V‰ü ìï ø£*– ñ+&É&+É #·ø£ÿ{Ï \ø£åD+. <äX¯\T : $XÊK yÓTT<ä{Ï bÕ<ä+˝À »ìà+∫qyê]øÏ ‘=\T‘· 16dü+.\T >∑Ts¡T <äX¯ ñ+≥T+~. ‘·sê«‘· X¯ì 19dü+.\T, ãT<Ûä <äX¯

qø£åÁ‘· <˚yê\j·÷\≈£î e÷s¡Z+ qø£åÁ‘· <˚yê\j·÷˝ dü+<äs¡Ùq˝À <ë] ‘Ó\TdüTø√e&É+ Çã“+~>± ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T bÕsƒ¡≈£î\T dü+<˚Vü‰\T yÓ*ãT#·TÑ·THêïs¡T. á Ä\j·÷\˙ï ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À ñ HêïsTT. $»j·Tyê&É`$XÊK|ü≥ï+ ¬s’\T e÷s¡Z+˝À nq|ü]Ô ˝Ò<ë <ë«s¡|üP&ç ùdºwüH˝é À ~–‘˚ Äj·÷ øπ Áå ‘ê\≈£î #˚sT¡ ø√e#·TÃ. s√&ÉT¶ e÷sêZq yÓfi<¢¯ *ä ùd.Ô .. ◊<√ HÓ+ãsY C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ sêe⁄\bÕ˝…+ ˝Ò<ë sê»eT+Á&ç qT+∫ yÓfi¯¢e#·TÃ. $XÊK|ü≥ºD+ qT+∫ yÓfi¯¢<ä\∫qyês¡T ø±øÏHê&É e∫à yÓfi¯¢e#·TÃ. <ë<ë|ü⁄ nìï πøåÁ‘ê\T sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, eT+&Éù|≥ |ü≥ºD≤\≈£î düMT|ü+˝ÀH˚ ñHêïsTT. s¡yêD≤ $esê\T, Äj·÷ øπ Áå ‘ê˝À¢ ns¡Ãq\ $esê˝ô|’ dü+<˚V‰ü \T+fÒ düVü≤ø£]+#·>∑\+. `s¡e÷ $X¯«Hê<∏äHé, 92901 93417 e-mail : ramaviswanadhan@gmail.com

17dü+.\T, πø‘·T <äX¯7 dü+.\T, X¯óÁø£<äX¯ 20dü+.\T, s¡$ <äX¯ 6dü+.\T, #·+Á<ä<äX¯ 10dü+.\T ñ+{≤sTT. ∫es¡˝À ≈£î» <äX¯ 7 dü+.\T ñ+≥T+~. <äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+ : á C≤‘·≈£î\T <äTfi¯¢ Á>±eT+˝Àì u≤\ Á‹|ü⁄s¡düT+<ä] düy˚T‘· n>∑ùdÔ´X¯«s¡ ¬ø’˝≤ùdX¯«s¡ kÕ«$Tyê]ì n]Ã+#·T ≈£î+fÒ ñ‘·ÔeT+. ‘·÷s¡T >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì eT+&Éù|≥ |ü≥íÄìøÏ düMT|ü+˝À <äTfi¯¢ Á>±eT+ ñ+~. $XÊK ¬s+&√ bÕ<ä+ : s¡ø£s¡ø±\ $<ä´\ô|’ ÄdüøÏÔ ñ+≥T+~. n<äèwüº+ yÓ+fÒ ñqï|üŒ{Ïø° #ê˝≤kÕs¡T¢ >∑T]Ô+#·s¡T. ìs¡íj·÷\T e÷s¡Tà ø√e&É+˝À neø±XÊ\T C≤s¡$&ÉT#·T≈£î+{≤s¡T. dæús¡yÓTÆq uÛ≤eq\T nedüs¡+. |ü]~Û |ü]$T‹ >∑T]Ô∫ eTdü\Tø√e&É+ ñ‘·ÔeT+. ñ<ës¡ dü«uÛ≤e+ ñHêï #˚‘·˝À¢ |ü]~Û <ë≥uÀs¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À m+‘·es¡≈£L |üì#˚j·T>∑\+ nH˚<ëìï ã{Ϻ e÷Á‘·y˚T |òü*‘ê\T kÕ<Ûä´+ ne⁄‘êsTT. X¯øÏÔkÕeTsêú´\qT ãj·T≥ ô|≥Tº≈£î H˚+<äT≈£î Çwüº+ #·÷ô|<äs¡T. <äX¯\T : $XÊK ¬s+&√ bÕ<ä+˝À »ìà+∫qyê]øÏ ‘=\T‘· 12 dü+.\T >∑Ts¡T <äX¯ ñ+≥T+~. ‘·sê«‘· X¯ì 19 dü+.\T, ãT<Ûä <äX¯ 17 dü+.\T, πø‘·T <äX¯ 7 dü+.\T, X¯óÁø£<äX¯ 20dü+.\T, s¡$ <äX¯ 6dü+.\T, #·+Á<ä<äX¯ 10dü+.\T ñ+{≤sTT. ∫es¡˝À ≈£î» <äX¯ 7 dü+.\T ñ+≥T+~. <äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+ : ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì q]‡|üP&ç Á>±eT+˝À>∑\ •yê\ j·÷ìï dü+<ä]Ù+#ê*. Çø£ÿ&É ø°åsê_Ûùwø£+,

kÕ{Ïyê]ì Áù|$T+#·T≥ uÛÑ>∑e+‘·Tì Áù|$T+#·T≥j˚T: yÓTôV≤sY

Hê]πøfi≤_Ûùwø£+ #˚sTT+#·T≈£î+fÒ eT+∫~. $XÊK eT÷&√ bÕ<ä+ : $_ÛqïyÓTÆq Ä˝À#·q\T @ø£ø±\+˝À #˚kÕÔs¡T. Ä˝À#·q˝À¢ |ü≥T‘·«+ ñHêï>±˙, |üì kÕ~Û+#·&É+˝À yÓqø£+» y˚kÕÔs¡T. ˇπø |üìø√dü+ Hê\T¬>’<äT kÕs¡T¢ Á|üj·T‘·ï+ nedüs¡eTe⁄‘·T+~. @<√ ˇø£s¡ø£+>± |üì |üP]Ô#˚j·÷\qï ‘=+<äs¡˝À ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T\T |ü&ÉT‘·T+{≤sTT. <Ûäq dü+bÕ<äq MT<ä ÄdüøÏÔ yÓT+&ÉT. \øå±´ìï kÕ~Û+#·&ÜìøÏ Ç‘·s¡T\ MT<ä≈£L&Ü Ä<Ûës¡ |ü&É‘ês¡T. e÷≥˝À¢ ‘Ó*$‘˚≥\T Á|ü<ä]Ù+#· >∑\T>∑T‘ês¡T. dü+|òüT+ ˝À >ös¡e+ ô|+#·T ø√e&É+ô|’ ÄdüøÏÔ|üs¡T˝…’ ñ+{≤s¡T. Äø£s¡¸D|ü≥¢ ÄdüøÏÔ. <äX\¯ T : M]øÏ ‘=\T‘· 8 dü+.\T >∑Ts¡T <äX¯ ñ+≥T+~. ‘·sê«‘· X¯ì 19 dü+.\T, ãT<Ûä <äX¯ 17 dü+.\T, πø‘·T <äX¯ 7 dü+.\T, X¯óÁø£<äX¯ 20dü+.\T, s¡$ <äX¯ 6 dü+.\T, #·+Á<ä<äX¯ 10dü+.\T ñ+{≤sTT. ∫es¡˝À ≈£î» <äX¯ 7dü+.\T ñ+≥T+~. <äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+ : ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì qyêuŸù|≥˝Àì •yê\j·÷ìï <ä]Ù+#·Tø√yê*. n_Ûùwø£+‘√bÕ≥T _\« <äfi≤s¡Ãq≈£L&Ü #˚sTT+#·T≈£î+fÒ X¯óuÛÑÁ|ü<ä+.

`s¡e÷ $X¯«Hê<∏äHé, m+.@ (CÀ´‹wü+)

nqTe+•ø£ ns¡Ã≈£î\T, luÛÑÁ<äø±[ MπsX¯«s¡kÕ«$T <˚ekÕúq+, e÷#·es¡+ (‘·÷.>√.õ˝≤¢) Jeq düTs¡_Û e÷]à 2012

33


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 5

<äs¡Ù˙j·T πøåÁ‘·+

<˚e⁄&çøÏ n+&É>±...

ˇπø ˇø£ÿ uÛÑ≈£îÔ&ÉT...! ªªeT+~sY dü÷Hê @ø£ <˚e _Hê... <˚e dü÷Hê @ø£ uÛÑø£Ô _Hê... (<˚e⁄&ÉT ˝Òì eT+~s¡+ X¯Sq´+. uÛÑ≈£îÔ&ÉT ˝Òø£b˛‘˚ <˚e⁄&˚ X¯Sq´+) ÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+ yÓfi‚Ô Ä e÷≥ nø£ås¡ dü‘·´+ nì|ædüTÔ+~. ªÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+µ yÓfi¯¢&É+ ø£wüº+... nsTTHê ˇø£ÿkÕ] yÓfi¯¢+&ç. ø£&É* n\\ô|’ Hê≥T|ü&Éeô|’ kÕπ> Á|üj·÷D+ ø£cÕº\ ø£&É*ì <ë{Ï‘˚H˚ düTU≤\ rsêìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤eTqï J$‘· dü‘ê´ìøÏ ì<äs¡Ùq+>± ø£ì|ædüTÔ+~. ª<˚e⁄&ÉT ˝Òø£b˛‘˚..?µ Ç~ |æ\¢yê&ç Á|üX¯ï. ªø=ã“]ø±j·T˝À ˙fiË¢˝≤ ekÕÔsTT...?µ nqï m<äTs¡TÁ|üX¯ï y˚düTÔ+~ ‘·*¢. >∑T&ç >√|ü⁄s¡+qT+∫ e+<ä˝≤~ |ü≈£åî\T ¬sø£ÿ\T ≥|ü≥|ü˝≤&çdü÷Ô Äø±X¯+˝ÀøÏ m>∑Ts¡T ‘êsTT. áeT<Ûä´ πs&çjÓ÷˝À ‘·s¡#·÷ $ì|æ+#˚, {°M˝À¢ ‘·s¡#·÷ ø£ì|æ+#˚ yê´bÕs¡ Á|üø£≥q Ç~.

******

ì»+... ÁãVü≤à düy˚T<Ûä´+˝À <˚e⁄&ÉTHêï&ÉT. nj·T´ \÷] »>∑H√àVü≤q uÛ…’s¡ekÕ«$T ñHêï&ÉT. < ˚ e ⁄ & É T H ê ï & É T nj·T´\÷] »>∑H√àVü≤q uÛ…’s¡ekÕ«$T ø±ãfÒº nj·T´\÷] |ü+‘·T\T ñHêï&ÉT. ****** ª<˚e⁄&ÉT ˝Òø£b˛‘˚..?µ ‘·÷s¡T|ü⁄ düeTTÁ<ärs¡+˝À... ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø±ÁfÒìø√q Ç<˚ Á|üX¯ï ÁãVü≤àqy˚T<Ûä´+˝À y˚ùdÔ... eT+&É\+˝Àì ∫≥º∫e] eT‘·‡´ø±s¡ Á>±eT+ |ü\¢+≈£îÁs¡T. ªnj·T´\÷] »>∑H√àVü≤q uÛ…’s¡ekÕ«$T Ä }fiÀ¢ m+<äT≈£î+{≤&ÉT?µ <ë{Ï‘˚ eT&É n&Ée⁄\T. ãTs¡<ä eTj·T+. Ä ‘·s¡Tyê‘· ˙*˙fi¯¢ nqï m<äTs¡T Á|üX¯ï edüTÔ+~. düeTTÁ<ä+. Ä eT<Ûä´˝À ˇø£ ∫qï B«|ü+. n<˚ ÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+. >±*øÏ ø=ã“] #Ó≥¢ Ä≈£î\T >∑\>∑\ ˝≤&É‘êsTT. B«|üeT+fÒ $XÊ\yÓTÆq ÇdüTø£‹HÓï... n+‘˚. ˇø£ Äπs&ÉT ø=ã“]#Ó≥T¢ ˇø£ ¬s+&ÉT >∑<äT\ Ç\T¢ ˇø£ >∑T&ç... Ä }fiÀ¢ Ç+¬øes¡÷ ˝Òs¡T. }fiÀ¢øÏ Ç+¬øes¡÷ sês¡T. Ä Ç+{À¢H˚ nj·T´\÷] »>∑H√àVü≤q uÛ…’s¡ekÕ«$T, Äj·Tq uÛ≤s¡´, |æ\¢\T ñ+{≤s¡T. Ä >∑T&ç˝À ÁãùV≤àX¯«s¡kÕ«$T, uÛs’… e¡ kÕ«$T, <Ûqä \øÏàå , <äTs¡Z neTàyês¡T ø=\Te⁄ B] ñ+{≤s¡T. nj·T´\] »>∑H√àVü≤q uÛ…’s¡ekÕ«$T ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À¢ >∑T&ç˝À B|ü+ yÓ*–kÕÔ&ÉT. ‘êqT e+&ÉT≈£îqï<˚ HÓ’y˚<ä´+ ô|&É‘ê&ÉT. e∫Ãq Hê\T¬>’<äT eT+Á‘ê\T #·<äTe⁄‘ê&ÉT. m+&É, yêq, #·*, ‘·TbÕqT, düT&ç>±*.. @~ e∫ÃHê á Áø£eT+ ‘·|üŒ<äT. ãT~∆ ‘Ó*dæq|üŒ≥Tï+N

düTs¡_Û 34 Jeq e÷]Ã 2012

m{Ϻ Á|ü‹≈£L\eT+<äTqT eTH√düúsTTs¡´+ ø√˝ÀŒsê<äT: yÓTôV≤sY u≤u≤


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 6

Ä >∑T&ç˝À ÁãùV≤àX¯«s¡kÕ«$T, uÛ…’s¡ekÕ«$T, <Ûäq\øÏåà, <äTs¡Z neTàyês¡T ø=\Te⁄ B] ñ+{≤s¡T.

Äj·Tq Ç<˚ #˚düTÔHêï&ÉT. Äj·Tq ‘·+Á&û Ç<˚ #˚XÊ&ÉT. sπ |ü⁄ »>∑H√àVü≤q uÛs’… e¡ kÕ«$T ø=&ÉT≈£L Ç<˚ #˚kÕÔ&ÉT. <ë<ë|ü⁄ 70 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ ;ÛeTes¡+ <ä>∑Zs¡˝Àì u§+<ë&É Á>±eT+ qT+∫ ‘·+Á&ç‘√ ø£*dæ ÁãVü≤àdüy˚T<Ûë´ìøÏ ‘·s*¡ e#êÃ&ÉT. 1967˝À Äj·Tq #·ìb˛j·÷s¡T. n|üŒ≥Tï+N uÛ…’s¡e kÕ«y˚T Ä >∑T&çøÏ |üPC≤]>± ñ+≥÷ edüTÔHêï&ÉT. ÁãVü≤àdüy˚T<Ûë´ìøÏ Ä ù|s¡T m+<äT ø=∫Ã+~? ‘Ó*j·T<äT. Ä >∑T&ç m|ü&ÉT, mes¡T, m+<äT≈£î ø£{≤ºs¡T? ‘Ó*j·T<äT. Ä >∑T&ç Á|ü‘˚´ø£‘· @$T{Ï? ‘Ó*j·T<äT. m+ñø£+fÒ Ä >∑T&ç >∑T]+∫ #Ó|üŒ>∑*–q ˇπø ˇø£ÿ e´øÏÔøÏ ≈£L&Ü Ä >∑T&ç >∑T]+∫ @MT ‘Ó*j·T<äT. ÁãùV≤àX¯«s¡T&ÉT ‘Ó\TdüT... Äj·TqqT |üPõ+#ê\ì ‘Ó\TdüT... n+‘˚!

n\\ô|’ }>∑T‘·÷... ‘·÷>∑T‘·÷...

ÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+ yÓfi≤¢\+fÒ |ü\¢+≈£îÁs¡T qT+∫ |ü&Éy˚ >∑‹. nB Hê\T>∑T øÏ˝ÀMT≥s¡¢ bÕ≥T eT&É n&Ée⁄\ eT<Ûä´ qT+∫ yÓfi≤¢*. (eT&É n&Ée⁄\+fÒ düeTTÁ<ä+, q~ ø£*ùd #√≥ ãTs¡<ä, ñ|ü˙{Ï˝À ô|]π> #Ó≥¢ n&Ée⁄\qï e÷≥. á #Ó≥¢≈£î XÊ«dæ+#˚ y˚s¡T¢ ñ+{≤sTT. á n&Ée⁄\qT Ç+^¢wüß˝À ªy˚T+Á>∑÷y釵 n+{≤s¡T). |ü\¢+≈£îÁs¡T qT+∫ ø±≈£î+&Ü ∫s¡j·÷Hê+ qT+∫≈£L&Ü yÓfi¯¢e#·TÃ. nø£ÿ&çøÏ

<ë<ë|ü⁄ 40 ì$TcÕ\ |ü&Ée Á|üj·÷D+. nj·T´\÷] »>∑H√àVü≤q uÛ…’s¡ekÕ«$T... n+fÒ eTq |üPC≤]>±s¡T yêsêìø=ø£kÕ] |ü&Ée˝À |ü\¢+≈£îÁs¡T Á>±e÷ìøÏ e∫Ã, Ç+{ÏøÏ nedüs¡yÓTÆq kÕe÷qT¢ ø=qT≈£îÿì yÓfi≤Ô&ÉT. ãj·T{Ï Á|ü|ü+#·+‘√ n‘·ì dü+ã+<Ûä+ n<=ø£ÿfÒ. eT‘·‡´ø±s¡T\T Ç#˚à edüTÔe⁄\T, 40øÏ˝À\ _j·T´+, HÓ\≈£î yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ J‘·+‘√H˚ Äj·Tq ã‘·T≈£î >∑&ÉTdüTÔ+~. ÁãVü≤àdüyT˚ <Û´ä + B$˝À ˇø±H=ø£|ü &ÉT 300 ø=ã“]#Ó≥T¢ ñ+&˚$. ø±j·T ~+|ü⁄≈£îì, neTTà≈£î+fÒ @&Ü~ >∑&ç∫b˛j˚T~. 1996˝À dü+uÛÑ$+∫q uÛ≤Ø ‘·TbÕqT≈£î #Ó≥¢˙ï |ü&çb˛ j·÷sTT. Äs¡T #Ó≥T¢ e÷Á‘·+ $T–˝≤sTT. n|üŒ≥Tï+N eT‘·‡´ø±s¡T\ Ä]úø£ kÕj·T+‘√H˚ ã‘·T≈£î‘·THêïs¡T |üPC≤]>±s¡T. n|üŒ{Ï ‘·TbÕqT˝ÀH˚ Ç\T¢ H˚\eT≥ºyÓTÆ b˛sTT+~. ‘·+Á&ç>±] @¬øø’ £ bòı{Àì düeTTÁ<äT&ÉT rùddüT≈£îHêï&ÉT. n+‘˚ø±<äT... |üPC≤] ô|<äu› ≤“ sTT nãT“\TqT≈£L&Ü ‘·q <ä>∑Zπs ñ+#˚ düT≈£îHêï&ÉT. ‘·TbÕqT eTVü‰ ;uÛÑ‘·‡+>± ñ+&É &É+‘√ ≈£î≥T+ãdüy˚T‘·+>± yÓTT‘·Ô+ ÁãùV≤àX¯« s¡T&ç >∑s¡“¤>∑T&ç˝ÀøÏ e∫Ã, ‘·\T|ü⁄\T eT÷ùddüT ≈£îì •e*+>±ìï yêfÒdüT≈£îì ¬s+&ÉTsêÁ‘·T\T >∑&çbÕs¡T. nãT“\T sêe&É+˝À ø±düÔ Ä\dü´yÓT+Æ ~. düeTTÁ<äT&çøÏ HÓy’ <˚ ´ä yÓTÆ b˛j·÷&ÉT. ‘·TbÕqT kÕj·T+ n+<ä˝Ò<äT. ø=&ÉT≈£î b˛sTTq+<äT≈£î düsêÿØ qwüº|ü]Vü‰s¡+ eTT≥º˝Ò<äT. nsTTHê ÁãùV≤àX¯«s¡T&çì e<ä˝Ò¢<äT |üPC≤]

HêeT ≈£îdüTe÷\‘√ |üPõ+#˚ qs¡»qày˚T »qàeTT eTqkÕ: ‘ê´>∑j·T´

»>∑H√àVü≤q uÛ…’s¡ekÕ«$T. mes¡÷ ˝Òì, mes¡÷ sêì }fiÀ¢ ˇ+≥]>±H˚ |üP», ns¡Ãq, HÓ’y˚<ä´+, <Ûä÷|üBbÕ\T ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ ñHêï&ÉT. ÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+˝À @&Ü~ø=ø£ÿkÕ] #=\¢+– ne÷yêdü´ düeTj·T+˝À C≤‘·s¡ »s¡T>∑T‘·T+~. nB sêÁ‹|üP≥. n|ü&ÉT nø£ÿ&É »qy˚T »q+. Ä eTs¡Tdü{Ï s√EqT+N eT∞¢ ÁãùV≤àX¯«s¡T&ÉT, Äj·Tq‘√bÕ≥T »>∑H√àVü≤q uÛ…’s¡ekÕ«$T ˇø£]ø=ø£s¡T ‘√&ÉT>± ñ+{≤s¡T. bÕ‘· Væ≤+B uÛÑ»q ˇø£≥T+~. ªªeT+~sY dü÷Hê @ø£ <˚e _Hê... <˚e dü÷Hê @ø£ uÛÑø£Ô _Hê... (<˚e⁄&ÉT ˝Òì eT+~s¡+ X¯Sq´+. uÛÑ≈£îÔ&ÉT ˝Òø£b˛‘˚ <˚e⁄&˚ X¯Sq´+) ÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+ yÓfi‚Ô Ä e÷≥ nø£ås¡ dü‘·´+ nì|ædüTÔ+~. ÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+ yÓfi¯¢&É+ ø£wüº+... nsTTHê ˇø£ÿkÕ] yÓfi¯¢+&ç. ÁãùV≤àX¯«s¡T&çì <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ ø±<äT. Ä |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT Ç+πø<√ ù|s¡T‘√ mø£ÿ&É+fÒ nø£ÿ&É <=s¡T≈£î‘ê&ÉT. ÁãVü≤àdüy˚T<Ûä´+ yÓfi≤¢*‡+~ qeTàø£+ m˝≤ ñ+≥T+<√ #·÷ùd+<äT≈£î. nø£ÿ&É qeTàø£+ nj·T´\÷] »>∑H√àVü≤q uÛ…’s¡ekÕ«$T˝≤ ñ+≥T+~..! ` dü÷s¡´|ü⁄Á‘·, ôV’≤<äsêu≤<é (eT]ìï ÄdüøÏÔø£s¡ ø£<∏äHê\ø√dü+ s¡#·sTT‘· u≤¢>¥ #·÷&É+&ç. www.rakalokam.blogspot.com)

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

35


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 7

‘Ó\T>∑THê≥ <˚yê\j·÷\T ` 7

sêh≈£L≥T\ sê‹s¡<∏ë\T

u≤

<ëMT #êfi¯ó≈£î´\ bÕ\Hêø±\+ ∫qïyê&Óq’ nyÓ÷|òTü es¡T¸&TÉ dæ+Vü‰düqyÓTø±ÿ&ÉT. Hê\T>√ >√$+<äT&ÉT (Áø°.X¯.930) y˚+– ∫es¡˝À ` $»j·÷~‘·T´&ÉT Ç~ n<äqT>± #˚düTø=ì $»j·÷~‘·T´&ÉT n+‘·s¡Z‘· ø£\Vü‰˝À¢ j·TT<ä∆eT\T¢ìøÏ (Áø°.X¯. 753`770) bÕ*+#˚ sêh≈£L≥ sê»´+ô|’ <ä+&Ó‹Ô düú+uÛÑ|ü⁄]ì düVü≤ø£]+#·>±, j·TT<ä∆eT\T¢&ÉT #êfi¯óø£´;ÛeTTì ø±\+˝À` n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥\T HêX¯q+ #˚XÊ&ÉT. >∑TD>∑ $»j·÷~‘·T´&ÉT e~Û+#ê&ÉT. Áø°.X¯.956˝À sêh≈£L≥sêC…’q yÓTT<ä\j·÷´sTT. #êfi¯ó≈£´ kÕeT+‘·T&Ó’q Áø°.X¯.848`891 eT<Ûä´ø±\+˝À y˚+–ì eT÷&√ ø£èwüß&í TÉ (Hê\T>√ >√$+<äTì ‘·sT¡ yê‘·) <ä+‹<äTs¡TZ&ÉT ∫e] #êfi¯óø£´ Á|üuÛÑTyÓ’q ¬s+&√ bÕ*+#ê&ÉT. á q&ÉTeTH˚ nyÓ÷|òüTes¡T¸&ÉT y˚+–ô|’ <ä+&Ó‹Ô ÄÁø£$T+#ê&ÉT. Áø°.X¯.972 ø°]Ô es¡à qT+∫ n~Ûø±sêìï d”«ø£]+∫ #˚dæq j·TT<ä∆+˝À >∑TD>∑ $»j·÷~‘·T´&ÉT Hê{ÏøÏ sêh≈£L≥T\ ÁbÕã\´+ ‘·–Z+~. dü«‘·+Á‘·T&Ó’ sêh≈£L≥ sêC≤´ìï kÕú|æ+#ê&ÉT. z&çb˛j·÷&ÉT. Áø°.X¯.880˝À nyÓ÷|òüTes¡T¸&ÉT Áø°.X¯.972`73˝À ‘·sT¡ yê‘· #êfi¯óø£´ e+XÊìøÏ <ä+‹<äTs¡TZì ø±\+˝À yÓTT‘·Ô+ ‘Ó\+>±D, eTs¡DÏ+#·>±, n‘·ì ø=&ÉT¬ø’q ¬s+&√ ø£èwüßí&ÉT #Ó+~q ‘Ó’\|ü⁄&ÉT ø£fi≤´Dq>∑s¡+ qT+∫ bÕ\q sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+˝À m≈£îÿeuÛ≤>∑+ dæ+Vü‰düq yÓTø±ÿ&ÉT. á˝À>± >∑TD>∑ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+‘√ sêh≈£L≥ kÕÁe÷»´+ sêh≈£L≥T\ nBÛq+˝ÀøÏ e∫Ã+~. $»j·÷~‘·T´&ÉT <ä+&Ó‹Ô ¬s+&√ ø£èwüßí&çì |ü‘·qyÓTÆ+~. Áø°.X¯.756˝À <ä+‹<äTs¡TZ&ÉT eTs¡DÏ+#·>±, z&ç+#ê&ÉT. Ä\j·T ìsêàD+˝Àq÷ Ä~Û|ü‘·´ ø±+ø£å n‘·ì |æq‘·+Á&ç ø£èwüßí&ÉT sêC…’Hê&ÉT. ‘·÷s¡TŒ y˚+– #êfi¯óø£´sêE #êfi¯óø£´ ;ÛeTTì sêh≈£L≥T\ bÕ\q˝À <˚yê\j·T yêdüTÔ, #êfi¯ó≈£î´\‘√>∑\ yÓ’s¡+‘√ ø£èwüßí&ÉT n‘·ì ø±\+˝À ¬s+&√ ø£èwüßí&ÉT y˚+–ô|’ <ä+&Ó‘êÔ&ÉT. ø=&ÉT≈£î j·TTesêC…’q >√$+<äTì ‘√ y˚+–ô|’ #êfi¯óø£´;ÛeTTì ‘·s¡Tyê‘· neTàsêE, n‘·ì •\Œ ìsêàD+ n‘·T´qï‘· Á|üe÷D≤\qT <ë&ç #˚sTT+#ê&ÉT. ‘·÷s¡TŒ #êfi¯óø£´sêC…’q ‘·s¡Tyê‘· $»j·÷~‘·T´&ÉT n‘·ì ‘·s¡Tyê‘· n+<äTø=+~. sêh≈£L≥ sêC…q’ yÓTT<ä{Ï ø£èwüß&í TÉ $»j·÷~‘·T´&ÉT á j·TT<ä∆+˝À z&çb˛sTT, j·TT<ä∆eT\T¢&ÉT y˚+–ì bÕ*+#ês¡T. ¬s+&√ (Áø°.X¯.756 qT+∫ Áø°.X¯. 773es¡≈£L) nH˚ø£ sêh≈£L≥T\‘√ dü+~Û ≈£î<äTs¡TÃø=Hêï&ÉT. nyÓ÷|òüTes¡T¸ì ‘=\–+∫ sêh≈£L≥ sêC…’q <˚yê\j·÷\ ìsêàD≤ìøÏ |üPqTø=Hêï&ÉT. u≤<ë$T #êfi¯óø£´ $Áø£e÷~‘·T´&ÉT Áø°.X¯.772˝À ø£èwüßí&ÉT eTs¡DÏ+#·>±, |ü ≥º&Éø£˝Ÿ˝À ì]à+∫q $s¡÷bÕø£å >√$+<äT&ÉT sêh≈£L≥ dæ+Vü‰düq ˝ÀπøX¯«s¡ <˚yê\j·÷ìï #·÷∫, yÓTø±ÿ&ÉT. >√$+<äTì ‘·eTTà&ÉT ‘·q •\TŒ\‘√ eT+‘·Hê˝≤&Ü&ÉT. Á<ÛäTe⁄&ÉT y˚+– #êfi¯óø£´sêC…’q ªÇ|üŒ{Ïes¡≈£L ‘=\∫q, ‘=\∫ $wüßíes¡∆qTì‘√ #˚sTTø£*|æ eT\∫q >∑TVü≤\T, >∑TVü‰\j·÷˝Ò >√$+<äTìô|’ ≈£îÁ≥\T #˚XÊ&ÉT. ø±˙, ø±<äT, sêfi¯¢‘√ ø£{Ϻq eTπs $wüßíes¡∆qT&ÉT >√$+<äTìøÏ u≤dü≥ <˚ yê\j·TeT÷ dü]‘·÷>∑q≥T¢ ì*#ê&ÉT. nsTTq|üŒ{Ïø° Á<ÛTä e⁄&ç<˚ ô|’ Hêø=ø£ qeT÷HêqT #·÷|æ+ #˚sTT nsTT, sêh≈£L≥ dæ+Vü‰düHêìï #·+&ɵì ÄC≤„|æ+#ê&ÉT yÓTT<ä{Ï ÄÁø£$T+∫ Áø°.X¯. 780 qT+∫ 793 ø£èwüßí&ÉT. •\TŒ\T ‘·eT nqq´ es¡≈£L bÕ*+#ê&ÉT. $wüßíes¡∆qT&ÉT Á|ü‹uÛÑ≈£î |ü≥º+>∑{Ϻ ˇø=ÿø£ÿs¡T z&çb˛sTT Á<ÛäTe⁄ìøÏ ‘·q ≈£îe÷¬sÔ ˇø=ÿø£ÿ qeT÷HêqT |ü\T o\eTVü‰ <˚$ì∫à ô|[¢ #˚XÊ&ÉT. ∫Á‘ê\<ë«sê sêsTT, ø=j·T´, Á<ÛTä e⁄&ÉT Áø°.X¯. 794˝À eTs¡D+Ï #·>±, n˙ï ˇø£ m‘·ÔsTT‘˚, ‘·q yÓTTs¡ Ä\øÏ+#·ø£ •e⁄&ÉT bÕs¡«r<˚$‘√ düTqï+\‘√ #˚dæ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. n‘·ì ø=&ÉT¬ø’q eT÷&√ >√$+<äT&ÉT ñqï ¬ø’˝≤dü|üs¡«‘êìï sêeD≤düTs¡T&ÉT }|æq n|üŒ{Ï<ëø± ‘Ó*dæq >∑T|üÔ sêC…’Hê&ÉT. y˚+–˝À n+‘·s¡Z‘· •\Œ+ n‘·´<äT“¤‘·+. •e⁄ì <äèwæºHêø£]¸+#·&ÜìøÏ ‘·q yêø±≥ø£ $wüßí≈£î+&çq, |ü\¢e, ø£\Vü‰\ eT÷\+>± eT÷&√ ã˝≤qï+‘ê ≈£L&É>∑≥Tºø=ì |üs¡«‘êìï ø£~*düTÔ+&É>±, bÕs¡«‹ |ü•ÃeT #êfi¯óø£´, ‘·÷s¡TŒ #êfi¯óø£´ >√$+<äT&ÉT, $»j·÷~‘·T´ì ~+∫ uÛÑj·T+‘√ •e⁄ìô|’ |ü&É&É+, Ä }|ü⁄qT ‘·≥Tºø√e&ÜìøÏ •e⁄&ÉT Ä\j·T qeT÷Hê\≈£î yÓTs¡T>∑T\T ;ÛeTdü\TøÏì dæ+Vü‰düq yÓTøÏÿ+#ê&ÉT. ‘·q ø±*‘√ ¬ø’˝≤dü |üs¡«‘êìï ‘=øÏÿ |ü{Ϻ ñ+#·&É+ ø£<∏äq ~~› eT]ø=ìï e÷s¡TŒ\T #˚dæ Áø°.X¯.814˝À eT÷&√ >√$+<äT&ÉT •˝≤ŒìøÏ #·ø£ÿ{Ï ñ<ëVü≤s¡D. ø=‘·Ô<äq+ ñ{Ϻ|ü&˚˝≤, #·÷|üs¡T eTs¡DÏ+#·>±, n‘·ì ø=&ÉT≈£î düTs¡_Û 36 Jeq e÷]à 2012

<Ó’e+ô|’ eTqdüT \>∑ïyÓTÆ‘˚ nC≤„Hê+<Ûäø±s¡+ |ü{≤|ü+#·\e⁄‘·T+~


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 8

yÓTT‘·Ô+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì$<Ûä+>± <˚yê\j·T yêdüTÔ˝Àq÷, Væ≤+<ä÷ Á|ü‹e÷\ ø£åD≤\˝Àq÷, eP´Vü‰‘·àø£ ìsêàD+˝Àq÷, >∑TVü‰\j·÷˝À¢q÷, ø£≥º&Ü\j·÷˝À¢q÷ #·÷&Éì Á|üD≤[ø±ã<ä∆yÓTÆq, n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ r]Ã~~›q ¬ø’˝≤düHê<∏ë\j·T+... ªnyÓ÷|òüTes¡T¸ìµ>± ù|s¡T>±+∫q yÓTT<ä{Ï ø£èwüßíìø°, n‘·ì Ä»„≈£î s¡÷|üø£\Œq >±$+∫q •\TŒ\ |üì‘·Hêìø° >ös¡e+>± j·TTHÓk˛ÿ yê] >∑T]Ô+|ü⁄q≈£î H√#·Tø=ì... Á|ü|ü+#· yês¡dü‘·« ø£≥º&Ü\ C≤_‘ê˝À #˚]+~. \qT ø£{Ϻ|ü&˚ùd˝≤ ˇø£{ÏøÏ eTs=ø£{Ï b˛{° nqï≥T¢, ‘·eT ‘·eT HÓ’|ü⁄D≤´\qT Á|ü<ä]Ù+∫, Á|ü‹uÛÑ≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ <ä≈£îÿ‘·T+<äqT ø=ì, ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·T˝…’ sêE ìs¡j í T· +ø√dü+ ñ$«fi¯SflsT¡ ‘·THêïs¡T. Á|ü‹ ø£D å + eTs√ ø£D å ≤ìï n~Û>$∑ T+#·&ÜìøÏ y˚>∑+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+fÒ, n<˚ y˚>∑+‘√ n+‘·≈£î eTT+<ä] ø£åD+ eT+<ä>∑eTq+‘√ j·TT>±ìï ‘·\|æ+|ü CÒdüTÔqï~. sêE, n‘·ì dü\Vü‰<ës¡T\T Á|ü<äs¡Ùq≈£î+∫q ˇø√ÿ qeT÷HêqT #·÷dü÷Ô, |ü]øÏdü÷Ô, |ü]o*dü÷Ô, ì]à+∫q ‘·s¡Tyê‘· á Ä\j·T+ m˝≤ ñ+≥T+<√ }Væ≤dü÷Ô, düVü≤ #·s¡T\ e+ø£ #·÷düTÔHêï&ÉT. ªìs¡íj·T+ MT<˚qµì yês¡T $Tqï≈£î+&ç b˛‘·THêïs¡T. Á|ü<äs¡Ùq˝À eTs√e÷s¡T ø£*j·T~]>±&ÉT. n˙ï n<äT“¤‘·+ >±H˚ ñHêïsTT. ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Òø£b˛‘·THêï&ÉT. C…’Á‘·j·÷Á‘·˝À¢ ‘êqT #·÷∫q $$<Ûä Ä\j·T s¡÷|ü⁄πsK*ï eT~˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. yÓTT<ä{Ï ø£èwüßíì eT~˝À |ü≥º&Éø£˝Ÿ˝Àì $s¡÷bÕøå± \j·T+, ø£+∫˝Àì ¬ø’˝≤düHê<∏äkÕ«$T <˚yê\ j·÷\T ø£<ä˝≤&ÉT‘·THêïsTT. ˇø£<ëì‘√ eTs=ø£{Ï b˛{°|ü&ÉT‘·THêïsTT. dü]>±Z n<˚ ø£åD+˝À $&ç>± Á|ü<äs¡Ùq˝À ñqï ˇø£ <˚yê\j·T düeTT<ëj·T qeT÷Hê ‘·q <äèwæHº êø£]¸+∫+~. •\TŒ\qT Á|ü•ï+#ê&ÉT ªMT¬sø£ÿ&çyês¡µì. ªy˚TeTT ø£qï&É <˚X¯düTÔ\+. e÷ |üPØ«≈£î\T |ü\¢esêE\ b˛wüD˝À •\Œø£fi¯≈£î bÕ≥T|ü&ç u≤<ë$T #êfi¯ó≈£î´\ ÄVü‰«q+ô|’ ‘=* #êfi¯ó≈£î´\ eT÷&√ sê»<Ûëì |ü≥º&Éø£˝Ÿ Ä\j·÷\ ìsêàD dü+<äs“¡ +¤ >± e\dü e∫à dæsú |¡ &ü ܶ+. e÷≈£î <ëøÏDå ≤‘·´ (Á<ë$&É) yêdüTÔ •\Œ+‘√bÕ≥T ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘· yêdüTÔ•\Œ+˝À ≈£L&Ü ÁbÕMD´+ ñ+~µ nì ‘Ó*bÕs¡T. ªn+‘˚ø±<äT, ø=+&É\qT ‘=\∫ >∑TVü≤\T>± eT\#·>∑\+. sêfi¯¢qT $s¡>∑>={Ϻ #·ø£ÿ>± #ÓøÏÿ yê{Ïì ù|]à Ä\j·÷\T>±, eT+&ÉbÕ\T>± r]Ã~<ä›>∑\+ $&ç •˝≤Œ\‘√ bÕ≥T >√&É\ô|’, düÔ+uÛ≤\ô|’, ø£|ü\ô|’, <ä÷˝≤\ô|’ MTs¡T ø√s¡T≈£îqï uÛ≤s¡‘·, uÛ≤>∑e‘·, sêe÷j·TD+ yÓTT<ä˝…’q Ç‹Vü‰kÕ˝Òø±ø£, |ü⁄sêD≤\T e]í+∫q nH˚ø£ |òüT{≤º\qT ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻq≥T¢>± #Óø£ÿ>∑\eTµì≈£L&Ü eTq$ #˚düT≈£îHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï ø£èwüßíìøÏ Ä Ä\j·T qeT÷Hê q∫Ã+~. ‘·eT |üPØ«≈£î\T ø=\Te⁄ #˚dæq u≤<ëMT #êfi¯óø£´ Á|üuÛÑTe⁄\ ãTTD+ rs¡TÃø√e&ÜìøÏ, #êfi¯óø£´ dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î q÷‘·ï $q÷‘·ï Á|üÁøÏjT· \T Ä<äT´˝…q’ |ü\e¢ ⁄\ dü+Á|ü<ëj·÷\qT CÀ&ç+∫ ªÇ<=ø£ÿfÒ. Ç˝≤+{Ï~ eT¬sø£ÿ&Ü ˝Ò<äqïµ≥T¢+&Ü\qï ‘·q ‘·\+|ü⁄, á Ä\j·T+. Ä\j·T ìsêàD+˝À H˚s¡Œs¡T\T, ø£e⁄˝…’q Ä •\TŒ\T kÕeTs¡ú´+ ‘·q ø£\qT ìC+ #˚kÕÔj·Tqï qeTàø£+ ≈£î~] Ä qeT÷HêqT m+|æø£ #˚dæ ‘·«s¡˝À |üìÁbÕs¡+_Û+ #·eTì ÄC≤„|æ+∫, yê]‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ qeT÷Hê\qT Á|ü<ä]Ù+∫q •\TŒ\qT ≈£L&Ü >=|üŒ ø±qTø£\‘√ dü‘·ÿ]+∫ |ü+|æ+#ê&ÉT yÓTT<ä{Ï ø£èwüßí&ÉT.

m˝≤|ü⁄s¡ |üs¡«‘· ÁX‚DT˝À¢ n<äT“¤‘ê\j·T+ Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ nqTyÓ’q Á|ü<˚XÊìï mqTïø√e&ÜìøÏ •\TŒ\qT |ü⁄s¡e÷sTT+∫ ªm˝≤|ü⁄s¡ |üs«¡ ‘· ÁX‚DT*ïµ m+|æø£ #˚sTT+#ê&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ >∑TVü≤\T

eTqkÕsê #˚ùd HêeT düàs¡D‘√H˚ n~Ûø£ |òü\+

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

37


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 9

yÓj˚T´fi¯¢ qT+#˚ ñHêïsTT. Ä\j·÷\T ø£˙dü+ 400 dü+.\ qT+∫ ñHêïsTT. ÁbÕNq dü+Á|ü<ësTTø£ >∑TVü≤\≈£î ø£≥Tºã&ç Ä\j·÷\≈£î _Ûqï+>±, ¬s+&ç+{Ï ø£\>∑\T|ü⁄>± ø=+&ÉqT ô|’qT+∫ ‘=\#·T≈£î+≥÷ b˛sTT— Ä\j·T+, eT+≥|ü+, <Ûä«»düÔ+uÛÑ+ düeT≈£Lπs˝≤ |ü<∏äø±ìï s¡÷bı+~+∫ Äs¡+_Û+#ês¡T •\TŒ\T. ø=+&Éô|’ H˚\qT ‘=\–+#ês¡T. m>∑T&ÉT ~>∑T&ÉT sê‹H˚\qT #·<Tä qT #˚XÊs¡T. Ä\j·÷ìï ø£*Œ+#·&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq 270x50x100 n&ÉT>∑T\ ø=\‘·\‘√ ˇø£#√≥, 150x30x100 n&ÉT>∑T\ ø=\‘·\‘√ eTs=ø£#√≥ |üìì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|ü<Ûëq düú|ü‹ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î dü÷Á‘·Á>±Væ≤, es¡∆øÏ, ‘·ø£å≈£î\ |üs¡´ y˚øDå£ ˝À s√p <ë<ë|ü⁄ 300eT+~ H˚sŒ¡ s¡T˝…q’ •\TŒ\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. M]øÏ ø£eTàs¡T¢, düTs¡_Û 38 Jeq e÷]à 2012

eÁ&É+>∑T\T, ≈£îeTàs¡T¢, Ç‘·s¡ düVü‰j·T≈£î\T düVü≤ø£]+#ês¡T. ‘=\–+∫q sê‹ì ãj·T≥≈£î rdüT¬øfi¯¢ &ÜìøÏ, •\TŒ\T, yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ñ+&É&ÜìøÏ •_sê\qT @sêŒ≥T #˚dæ ì‘ê´e düsê\qT düs|¡ süò ê #˚jT· &ÜìøÏ ôdì’ ≈£î\‘√bÕ≥T bÂs¡ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#ês¡T. y˚‘·Hê\T ˝Òe⁄. düeTwæº ø£èwæøÏ yê] nedüsê\qT rs¡Ã&É+, ãVüQeT‘·T*e«&É+, J$‘ê\T kÕ|ò”>± kÕ– b˛e&ÜìøÏ ø±e\dæqe˙ï @sêŒ≥T #˚j·T&É+ sêE ‘·q u≤<Ûä´‘·>± >∑T]Ô+#ê&ÉT. •\TŒ\T ≈£L&Ü dü+‘√wü+>± |üì˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ô|’qT+∫ eTT+<äT>± $e÷q•Ksêìï, ø£<∏ä\qT, >∑sꓤ\j·T >√&É*ï, ns¡∆eT+≥|ü, eTVü‰eT+≥ bÕ*ï r]Ã~<ë›s¡T. ‘·s¡Tyê‘· eT÷&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ <ë«sê\qT ‘=\∫ ˝À|ü* sê‹ì ‘=\–+∫ düÔ+uÛ≤\qT, <ë«sê\qT, <ä÷˝≤\qT, yê{Ïô|’ n\+ø±s¡ •˝≤Œìï ø£*Œ+#ês¡T. Ç+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ 10 qT+∫ 12 @fi¯ó¢ |ü{Ϻ ñ+≥T+~. Ä\j·T n~ÛcÕ˜q+ô|’ eTVü‰uÛ≤s¡‘· sêe÷ j·TD <äèXÊ´\‘√bÕ≥T #·ø£ÿ{Ï XÊs¡÷›˝≤\qT, @qT>∑T\qT #Óø±ÿs¡T. ‘·s¡Tyê‘· Á|üy˚X¯<ë«sêìï r]Ã~~›, <ëìì q+~eT+≥bÕìøÏ ø£*bÕs¡T. ‘·s¡Tyê‘· yÓTT<ä{Ï ø£èwüßí&ÉT Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\qT »sTT+∫q+<äT\≈£î r|æ>∑Ts¡TÔ>± »j·TdüÔ+uÛ≤ìï #Óø±ÿs¡T sêE n_Ûe÷Hêìï #·÷s¡>=qï •\TŒ \T. ˇø√ÿkÕ] sêE, eTs√kÕ] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, m≈£îÿekÕs¡T¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T |üqT\qT |üs¡´y˚ øÏådü÷Ô, •\TŒ\T, Ç‘·s¡ |üìyêfi¯¢ nedüsê\qT πøåe÷\qT rs¡TdüTÔHêïs¡T. Á|üyX˚ +¯ <ä>sZ∑ ¡ @qT>∑T\T kÕïq+ #˚sTTdüTÔqï \øÏåà, q+B eT+≥|ü+ ˝Àì >∑C≤düTs¡ e<Ûä eT÷]Ô, jÓ÷>∑eTTÁ<ä˝ÀqTqï •e⁄&ÉT n‘·´+‘· s¡eTD°j·T+>± eT\#·ã&çHêsTT. n˝≤π> e÷s¡ÿ+&˚j·÷qTÁ>∑Vü≤eT÷]Ô •\Œ+, sêe÷j·TD <äèXÊ´˝…’q yê*`düTÁ^e j·TT<ä∆+, sêeD≤ düTs¡Tì »{≤j·TTe⁄ m<äTs√ÿe&É+, Ç+ø± $wüßí, esêVü≤eT÷]Ô, s¡r` eTqà<Ûä •˝≤Œ\T, eTVæ≤cÕ düTs¡eTs¡∆ì •\Œ+, Ç‘·s¡ •˝≤Œ\T eTTK´yÓTÆq$. Çe˙ï ˇø£ m‘·ÔsTT‘˚, ‘·q yÓTTs¡ Ä\øÏ+#·ø£ •e⁄&ÉT bÕs¡«r<˚$‘√

ñqï ¬ø’˝≤dü|üs¡«‘êìï sêeD≤düTs¡T&ÉT }|æq •\Œ+ n‘·´<äT“¤‘·+. •e⁄ì <äèwæºHê ø£]¸+#·&ÜìøÏ ‘·q ã˝≤qï+‘ê ≈£L&É>∑≥Tºø=ì |üs¡«‘êìï ø£~* düTÔ+&É>±, bÕs¡«‹ uÛÑj·T+‘√ •e⁄ìô|’ |ü&É&É+, Ä eP|ü⁄qT ‘·≥Tºø√e&ÜìøÏ •e⁄&ÉT ‘·q ø±*‘√ ø¬ ˝’ ≤dü |üs«¡ ‘êìï ‘=øÏÿ |ü{ºÏ ñ+#·&É+ ø£<∏äq •˝≤ŒìøÏ #·ø£ÿ{Ï ñ<ëVü≤s¡D. Á|üyX˚ <¯ ë«sêìøÏ Çs¡TyÓ|’ ⁄ü ˝≤ >∑+>∑ j·TeTTq •˝≤Œ\T >√&É\ô|’ Á‹$Áø£eT, ÁãVü≤à, *+>√<ä“e¤ eT÷]Ô, Ç+Á<äT&ÉT, n–ï, yêj·TTe⁄, esêVü≤, qs¡d+æ Vü≤ •˝≤Œ\T •\TŒ\ |üì‘·Hêìï ãTTEe⁄ #˚düTÔHêïsTT. Ç+‘·{Ï n<äT“¤‘· dü<äHêìï #·÷∫ •e⁄&ÉT ‘·q ¬ø’˝≤kÕìï M&ç Çø£ÿ&˚ ñ+&Ü\qT ø=qï+<äTH˚ á Ä\j·÷ìøÏ ª¬ø’˝≤düHê<∏ä Ä\j·T+µ nì ù|s¡T ø£*–+<ä+{≤s¡T. eTVü‰ã* |ü⁄s¡+˝À |ü\¢e⁄\ ø±\+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq >∑TVü‰\j·T Á|üÁøÏj·T sêh≈£L≥sêC…’q yÓTT<ä{Ï ø£èwüßíì ø±˝≤ìøÏ |üsêø±wüº≈£î #˚]+<äq&ÜìøÏ ¬ø’˝≤düHê<∏ä Ä\j·T+ ˇπø ˇø£ÿ ñ<ëVü≤s¡D. πøe\+ Ä\j·T yêdüTÔ •˝≤Œìπøø±ø£, ¬ø’˝≤düHê<∏ë\j·T+ es¡í∫Á‘ê\≈£î ≈£L&Ü ù|s¡T >±+∫+~. düuÛ≤ eT+≥|ü |ü•ÃeTuÛ≤>±q>∑\ düsd¡ Tü ‡˝ÀqTqï @qT>∑T\T, q≥sê», *+>√<ä“e¤

e÷qdæø£ Á|ü<äøÏåD‘√ XÊØs¡ø£, Ä<Ûë´‹àø£ Á|üjÓ÷»Hê\T dæ~∆+#·TqT


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 10

ãVüQ#·s¡Ãj·T+‹ uÛÑ÷j·TdüÔ<∏ë $<Ûëø£è‘Í e´ekÕj·TVü‰ì @‘êqàj·÷ø£<∏ë eTVü‰ø£è‘·+ Ç‘·´ø£kÕà‘Y ø£s¡Ô|æj·Tdü´K\T $düàj·T s¡÷|ü•©Œ ‘·HêïeT ø°s¡ÔqyéT nø±s¡´‘· j˚Tq sêC≤„ (Ç+&çj·THé j·÷+{Ïø£«Ø`12, ù|J 59)µµ <ë«sê á Ä\j·T >=|üŒ<äq+ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á Ä\j·T+˝À ˇø£ÿ sêsTT≈£L&Ü #ÓøÏÿ neT]Ãq <ëK˝≤\T ˝Òe⁄ >±ã{Ϻ, dü«j·T+uÛÑTe⁄˝≤ ÁuÛÑeT ø£*Œ+∫+~.

Á|ü|ü+#· yês¡dü‘·« ø£≥º&É+

¬ø’˝≤düHê<∏ä Ä\j·T+ (m˝À¢sê)˝À eTVü‰uÛ≤s¡‘· |òüT{≤º\T

yÓTT‘·Ô+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì$<Ûä+>± <˚yê\j·T yêdüTÔ˝Àq÷, Væ≤+<ä÷ Á|ü‹e÷\ ø£åD≤\˝Àq÷, eP´Vü‰‘·àø£ ìsêàD+˝Àq÷, >∑TVü‰\j·÷˝À¢q÷, ø£≥º&Ü\j·÷˝À¢q÷ #·÷&Éì Á|üD≤[ø±ã<ä∆yÓTÆq, n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ r]Ã~~›q ¬ø’˝≤düHê<∏ë\j·T+... ªnyÓ÷|òüTes¡T¸ìµ>± ù|s¡T>±+∫q yÓTT<ä{Ï ø£èwüßíìø°, n‘·ì Ä»„≈£î s¡÷|üø£\Œq >±$+∫q •\TŒ\ |üì‘·Hêìø° >ös¡e+>± j·TTHÓk˛ÿ yê] >∑T]Ô+|ü⁄q≈£î H√#·Tø=ì... Á|ü|ü+#· yês¡dü‘·« ø£≥º&Ü\ C≤_‘ê˝À #˚]+~. ãVüQXÊ Ä\j·T ìsêàD+˝À ‘êqT #·÷dæq Ä~Û|ü‘·´ ø±+ø£å Ç+‘·{Ï |òüTq‘·qT kÕ~ÛdüTÔ+<äì>±˙, Á|ü|ü+#· |üsê´≥ø£ πøå+Á<äeTÚ‘·T+<äì>±˙ ãVüQXÊ yÓTT<ä{Ï ø£èwüßí&ÉT nqTø=Hêï&√ ˝Ò<√!

‘ês¡ø£ ÁãVü‰à\j·T+ sêh≈£L≥T\<˚!

¬ø’˝≤düHê<∏ä Ä\j·T+ (m˝À¢sê)˝À sêe÷j·TD |òüT{≤º\T ∫Á‘ê\T, XÊs¡÷›\+, $<ë´<Ûäs¡T\T, •e⁄&ÉT, ø£<\ä ≈£î+&Ü #˚d+æ <äì, <˚e•*Œ $X¯«ø£sà¡ ≈£L&Ü bÕs¡«‹, >∑DXÒ ,¯ ø±]Ôøπ j·T ∫Á‘ê\T eTTK´yÓTqÆ $. n#ÓÃs¡Ty=+<äT‘ê&Éì <˚e‘·\T ‘·\b˛XÊs¡≥! Ç~ ‘·q+‘·≥‘êqT>± |ü⁄≥Tºø=∫Ãq dü«j·T+ <˚e‘·\qT ìX‚wüº |üs¡∫q ø£≥º&É+ uÛ÷Ñ •e<ÛëeT+ ‘·|Œü y˚s=ø£{Ï ø±<äqT≈£îHêïs¡≥! ì»+>± Ç<=ø£ n<äT“¤‘· ø£≥º&É+. H˚\MT<˚ <˚e‘·˝Ò $düÔè‘·+>± #·]Ã+#·T≈£îH˚≥≥Tº ø±<äT, ì+–˝Àq÷. <˚e‘·\T |ü⁄wüŒø£ ‘=\∫q á Ä\j·T •*Œ ‘·q ù|s¡T XÊX¯«‘·+ $e÷q+˝À Äø±X¯+˝À $Vü≤]düTÔqï|ü&ÉT >±$+#·T≈£îHêï&Éì ø£s¡ÿsêE ãs√&Ü sê–πs≈£î ˇø£ÿkÕ]>± á n<äT“¤‘· ø£≥&º +É yÓu’ eÑÛ ø±+‘·T\T XÊdüq+ #ÓãT‘·T+~. ˇø£ÿkÕ] Ä XÊdüHêìï #·÷dæ ìX‚Ãwüߺ\j·÷´s¡≥! ø£&ÉT s¡eTD°j·TyÓTÆq #·÷ùdÔ... s¡÷|ü˝≤eD´+‘√ yêdüTÔ •\Œ $Hê´dü ªªá˝≤|ü⁄s¡ >∑‘ê<äT“¤‘· düìïy˚X¯+ |üsêø±wüº≈£î eT#·TÑ·Tqø£ nq<ä–q ¬ø’˝≤düHê j·TB«ø屫$dæà‘· $e÷q #·sêeTπs+Á<ë ùV≤ ‘·‘Y <∏ë\j·T+ ‘·eT eTH√>∑eTHêìï ø£{Ϻ|ü&˚dæ dü´+uÛÑT•e<ÛëeT düø£èÁ‹eTyéT l <äèùwº<äèwüº‹

HêeT düàs¡Dy˚T eTTøÏÔøÏ e÷s¡Z+

‘Ó\T>∑THê≥ sêh≈£L≥T\T ì]à+∫q <˚yê\j·÷\T #ê˝≤ ñHêïsTT. n\+|ü⁄s¡+ qeÁãVü‰à\j·÷˝À¢ ‘ês¡ø£ ÁãVü‰à\j·T+ Ms¡T ì]à+∫q<˚. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ $Tj·÷ |üPs¡T, eT˝Ò¢X¯«s¡+, k˛eT•\, u…¬øÿ+, MTHê+ ãs¡+ nH˚ #√≥¢— ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ s¡÷bÕ\ dü+>∑y˚TX¯«s¡+, ã+&É‘ê+Á&ÉbÕ&ÉT, yÓ\T›]›— ø£&É|ü õ˝≤¢ CÀ´‹e<ä› ñHêïsTT. >∑sꓤ\j·T, ns¡e∆ T+≥|ü, eTVü‰eT+≥bÕ\‘√q÷, ø=ìï#√≥¢ eTVü‰eT+≥|ü+ eT÷&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ <ë«sê\T, eTT+<äT yÓT≥¢‘√q÷, n˝≤π> n~ÛcÕ˜q+, bÕ<ä es¡Z+, Á|üdüÔs¡+, •Ksê\‘√q÷, ns¡∆eT+≥|ü+ MT<ä X¯óø£Hêdæ‘√q÷ ñ+{≤sTT. sêh≈£L≥T\ Ä\j·÷\T eTVü‰ã*|ü⁄s¡+˝Àì sê‹s¡<∏ë\e˝… ñ+&É&Éy˚T ø±ø£, |ü\¢e⁄\ yêdüTÔqT Á|ü‹_+_kÕÔsTT.

`ªyêdüTÔ •\Œ yê#·düŒ‹µ &Üø£ºsY áeTì •eHê–¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é, 98485 98446 Jeq düTs¡_Û e÷]à 2012

39


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 11

ø£+∫ |üs¡e÷#ês¡´

e÷qMj·T <ës¡Ùì≈£î&ÉT

ø£+∫ ø±eTø√{Ï |”sƒêìøÏ #·+Á<äX‚Kπs+Á<ä düs¡dü«‹ 68e |”sƒê~Û|ü‹. kÕ«‘·+Á‘·´ |üPs¡«+, kÕ«‘·+Á‘ê´q+‘·s¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ dæú‹>∑‘·T\≈£î kÕ«$T kÕø°åuÛÑ÷‘·+>± ì*#ês¡T. |üs¡bÕ\qqT+∫ $eTTø£ÔyÓTÆ, ùd«#êäyêj·TTe⁄\T |”˝Òà ‘·s¡TD+˝À sêC≤´+>±ìøÏ e÷s¡Zìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. eT‘·ùd«#·Ã¤≈£î uÛÑ+>∑+ ø£\T>∑≈£î+&Ü |ü\T dü÷#·q*#êÃs¡T. yê{Ïì sêC≤´+>∑ ìsêà‘·\T bÕ{Ï+∫, uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ ˝ÖøÏø£ ‘·‘ê«ìï |ü]s¡øÏå+#·&É+˝À dü|òü©ø£è‘·+ ø±>∑*>±s¡T. #·+Á<äX‚Kπs+Á<ä düs¡dü«‹ n<Ó’«‘·‘·‘ê«ìï e´‹πsøÏ+#˚yês¡T ôd’‘·+ Äj·Tq uÀ~Û+#˚ e÷qMj·T <äs¡ÙHêìøÏ eTT>∑T∆\j˚T´yês¡T.

n

<Ó’«‘· eT‘· kÕú|ü≈£î˝…’q Ä~X¯+≈£s¡T\ |üs¡e÷e‘ês¡+>± ø°]+Ô #˚ |”sêƒ ~Û|‹ü #·+Á<äXK‚ sπ +Á<ä düsd¡ «ü ‹. ø£+∫ ø±eTø√{Ï |”sƒêìøÏ kÕ«$Tyês¡T 68e |”sƒê~Û|ü‹. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´ |üPs¡«+, kÕ«‘·+Á‘ê´q+‘·s¡ uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ dæ‹ú >∑‘T· \≈£î kÕ«$Tyês¡T kÕø°åuÛÑ÷‘·+>± ì*#ês¡T. |üs¡<˚oj·TT\ bÕ\qqT+∫ <ëdü´X¯è+K˝≤\qT ‘Ó+#·T≈£îì, kÕ«‘·+Á‘·´ yêj·TTe⁄\T |”˝Òà ‘·s¡TD+˝À eT‘·ùd«#·Ã≈¤ £î uÛÑ+>∑+ ø£\T>∑≈£î+&Ü kÕ«MTJ ‘·–q dü\Vü‰\qT dü÷#·q\qT n+<äCÒXÊs¡T. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT yê]∫Ãq dü÷#·q\qT bÕ{Ïdü÷Ô, sêC≤´+>∑ ìsêà‘·\T uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ ˝ÖøÏø£ ‘·‘ê«ìï |ü]s¡øÏå+#·&É+˝À dü|òü©ø£è‘·+ ø±>∑*>±s¡T. #·+Á<äX‚Kπs+Á<ä düs¡dü«‹ n<Ó’«‘· eT‘êe\+ãHêìï e´‹πsøÏ+#˚yês¡T ôd’‘·+ Äj·Tq uÀ~Û+#˚ e÷qMj·T <äs¡ÙHêìøÏ eTT>∑T∆\j˚T´yês¡T. ôV’≤+<äe+˝ÀH˚ Ç‘·s¡ eT‘· |üs¡+|üs¡\qT, Ä#ês¡ <Ûäsêà\qT nqTdü]+#˚ |”sƒê~Û|ü‘·T˝…’Hê kÕ«$Tyê]ì n|ü]$T‘· >ös¡e+‘√ Ä<ä]+#˚yês¡T. eT‘· $wüj·÷\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·yÓTÆq |”sƒê~Û|ü‘·T\T>± ñ+≥÷.. Äj·Tq mqï&É÷ $yê<ëdüŒ<ä n+XÊ\ CÀ*øÏ yÓfi‚¢yês¡T ø±<äT. $yê<äÁ>∑düÔyÓTÆq Á|ües¡Ôq‘√ |”sƒê~Û|ü‘ê´ìøÏ eT#·Ã‘Ó#˚Ã˝≤ mqï&É÷ eTdü˝Òyês¡T ø±s¡T. yê] Jeq e÷s¡Zy˚T nì‘·s¡ kÕ<Ûä´+. dü«s¡í |ü⁄cÕŒ\‘√ uÛÑ≈£îÔ\T n_ÛùwøÏ+∫Hê, >∑&ç¶|üP\qT ‘·q bÕ<ë\#Ó+‘· ñ+∫Hê Äj·Tq eTH√<Ûäs¡à+ ˇπøØ‹˝À ñ+&˚<äì #Ó|ü≈£î+{≤s¡T. nH˚ø±H˚ø£ ≈£î≥T+ã, kÕe÷õø£ düeTdü´\‘√

ªeTq˝Àì ˝ÀbÕ\qT >∑T¬sÔ]– dü+düÿ]+#·Tø√˝Òì |üø£å+˝À ˝Àø£πøåeT+ø√dü+ Á|üj·T‹ï+∫ |òü*‘·+ ˝Ò<äT. ø£˙dü+ ˝Àø£πøåeT+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#˚ n~Ûø±s¡+ ôd’‘·+ eTq≈£î ñ+&É<äT. eTT+<äT>± d”«j·T ˝ÀbÕ\qT dü]~<äT›≈£îHêïπø »qVæ≤‘·+>∑T]+∫ Ä˝À∫+#ê*µ nì ‘·q e<ä›≈£î e#˚à Hêj·T≈£î\≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î kÕ«MTJ uÀ~Û+#˚yês¡T. düTs¡_Û 40 Jeq e÷]à 2012

qeÁ>∑Vü‰\≈£î e÷qdæø£ Á|ü<äøÏåD #˚ùdÔH˚ ñ‘·ÔeT |òü*‘·+


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 12

dü«j·T+>± ‘êqT Ä<äs¡Ù ÁãVü≤à#·sê´ìï ne\+_dü÷Ô, düHê´kÕÁX¯eT+ d”«ø£]+∫Hê... uÛÑø£Ôø√{Ïì e÷Á‘·+ u≤<Ûä´‘·\≈£î <ä÷s¡+ ø£eTàì uÀ~Û+#·˝Ò<äT. Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q nH˚~ uÛ≤s¡rj·T ≈£î≥T+ã e´edüú˝À uÛ≤>∑y˚Tì #Óù|Œyês¡T. ªÄ<Ûë´‹àø£‘·µ ù|s¡T‘√ ≈£î≥T+u≤ìï ìs¡¢ø£å´+ #˚j·Te<äT›. ˙ ø£s¡Ôyê´ìï ˙e⁄ düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#·T. eT‘·eT+fÒ Jeq $<Ûëqy˚T. Á|ü‹ eTìw” HÓ’‹ø£ u≤˝≤ìï ô|+bı+~+#·T≈£îì Ç‘·s¡T\≈£î kÕj·T|ü&Ü*. n<˚ ì»yÓTÆq eT‘ê_Ûe÷q+. ø£s¡à<ë«sêH˚ nø£s¡àqT bı+<ä>∑\+µ nì uÀ~Û+#˚yês¡T.

‘·qqT ÄÁX¯sTT+#˚ uÛøÑ øÔ£ √{ÏøÏ düs«¡ <Ûë |ü]wüÿs¡>Ô ± #·+Á<äX‚Ks¡ düs¡dü«‹ ‘√#˚yês¡T. <˚e⁄ì m<äT≥ yÓTTs¡ô|≥Tºø√e&Éy˚T ‘·|üŒ ã<äT\T bı+<ä˝Òì nedüú m<äTs¡e⁄‘·T+~. kÕ«$Tyê]øÏ ‘·eT yÓ‘·\qT, á‹u≤<Ûä\qT #Ó|ü≈£î+fÒ ‘·–q Ø‹˝À |ü]cÕÿs¡+ #Û·|üq \_Û+#˚~. n+<äTπø kÕ«$Tyê]ì ªq&ç#˚ <˚e⁄&çµ>± uÛÑ≈£îÔ\T ø°]Ô+#˚yês¡T. düs¡«dü+>∑ |ü]‘ê´– nsTTq kÕ«MTJøÏ ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\ô|’>∑\ n|ü]$T‘· $wüj·T |ü]C≤„q+ #·÷dæ sê»ø°j·T y˚T<Ûëe⁄\Tôd’‘·+ nãT“s¡ |ü&˚yês¡T. ˇπø ˇø£ÿ e´øÏÔ˝À Ç+‘·{Ï ny˚Tj·TbÕ+&ç‘·´+ mø£ÿ&ç<äì n#ÓÃs¡T y=+<˚yês¡T. #·+Á<äX‚Kπs+Á<ä düs¡dü«‹ kÕ«$Tyê] düeTkÕ´ |ü]cÕÿs¡ yÓ’<äTcÕ´ìï ‘Ó\TdüT≈£îì sê»ø°j·T, kÕe÷õø£, ø£fi≤ kÕ+düÿè‹ø£ $<ë´ s¡+>±\≈£î #Ó+~q nH˚ø£eT+~ <äs¡Ùq+ø√dü+ |ü]‘·|æ+#˚yês¡T. ªªeTq˝Àì ˝ÀbÕ\qT >∑T¬sÔ]– dü+düÿ]+#·T ø√˝Òì |üø£å+˝À ˝Àø£πøåeT+ø√dü+ Á|üj·T‹ï+∫ |òü*‘·+ ˝Ò<äT. ø£˙dü+ ˝Àø£πøåeT+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#˚ n~Ûø±s¡+ôd’‘·+ eTq≈£î ñ+&É<äT. eTT+<äT>± d”«j·T ˝ÀbÕ\qT dü]~<äT›≈£îHêïπø »qVæ≤‘·+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#ê*µµ nì ‘·qe<ä›≈£î e#˚à Hêj·T≈£î\≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î kÕ«MTJ uÀ~Û+#˚yês¡T.

ôV’≤+<äe <Ûäs¡à+|ü≥¢, uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹|ü≥¢ Äj·Tq≈£î n#·+#·\yÓTÆq $XÊ«dü+ ñ+&˚~. n˝≤>∑ì me]H√ H=|æŒ+#˚ Ø‹˝ÀH√, ˝Òø£ yê~+∫ ˇ|æŒ+#˚ |ü<ä∆‹˝ÀH√ ñ+&˚~ ø±<äT. ªVæ≤+<äTe⁄\T XÊUÀ|üXÊK\T>± N*b˛e&É+e\¢H˚ <˚X+¯ ˝À nHÓø’ ´£ ‘·, nq´ eT‘· |üÁuÛ≤e+ ø£qã&ÉT‘√+~. @πøX¯«s√bÕdüq #˚dqæ ≥ºsTT‘˚ ndü\T eT‘· uÛ≤eH˚ >∑Ts¡T≈Ô î£ sê<äTµ nì ‘·q‘√ #ÓbÕŒs¡ì Á|üU≤´‘· dü+bÕ<ä≈£î&ÉT ne<Ûëq+ d”‘êsêeTHé nHêïs¡T. m.mdt.sêeTHé Ç\Áùdºf…&é Mø°¢øÏ m&ç≥sY>± ñqï s√E˝À¢... eT‘· e´edüú, $XÊ«kÕ\T, ˝ÖøÏø£ uÛ≤eq\ >∑T]+∫ |ü\T dü+<˚Vü‰\qT kÕ«MTJ eTT+<äT ñ+#ês¡T. ªuÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À eT‘· Á|üuÛ≤yêìï s¡÷|ü⁄e÷|ü&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. Ädæj·÷ K+&É+˝Àì <ë<ë|ü⁄ nìï <˚XÊ\÷ @<√ ˇø£ eT‘· |üs¡yÓTÆq <˚X¯+>±H˚ ñHêïsTT. ˇø£ÿ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ n˝≤+{Ï e´edüú ˝Ò<äT. n+‘·e÷Á‘êq eT‘· Á|üuÛ≤e+ ˝Ò≈£î+&Ü eTq>∑\T>∑T‘·T+<äì uÛ≤$+#·sê<äT. Væ≤+<äTe⁄ \+‘ê @ø√qTàKT˝…’q|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T eT‘· uÛ≤eq\≈£î #√≥T˝Òì ˝ÖøÏø£‘·‘·«+ uÀ<Ûä|ü&ÉT‘·T+~µ nì kÕ«MTJ ‹s¡T>∑T˝Òì n_ÛÁbÕj·÷ìï yÓ*ãT#êÃs¡T. nsTTHê kÕ«MTJ˝À mqï&É÷ Væ≤+<ä÷ <äTs¡_Ûe÷q+ ˝Ò<äT. düs¡« eT‘· düeTuÛ≤eq ø√dü+ |ü]‘·|æ+#˚yês¡T. Væ≤+<ä÷ ÁbÕã\´ <˚X¯yÓTÆq uÛ≤s¡‘Y˝À... Ç‘·s¡ eT‘êe\+_≈£î\T

◊Væ≤ø£ düTU≤\‘√ e÷qe »qàqT eè<Ûë#˚j·T&É+ eT÷s¡â‘·«+

ôd’‘·+ dü+|üPs¡í s¡ø£åD‘√ J$+#ê\H˚ e÷qe‘êyê~ #·+Á<äX‚Kπs+Á<ä düs¡dü«‹. eT‘êìï |òü+&ÉyÓT+≥˝Ÿ ¬s’{Ÿ‡˝À #˚s¡Ã&É+ yÓqTø£ kÕ«MTJ n$ÁXÊ+‘·+>± ÁX¯$T+#ês¡T. eT‘· kÕ«‘·+Á‘·´+ nH˚ n<Ûë´j·÷ìï s¡÷bı+~+ #·&É+˝À kÕ«MTJ dü÷#·q\qT sêC≤´+>∑ ìsêà‘· n+uÒ<äÿsY bÕ{Ï+#ês¡ì #ÓãT‘ês¡T. ªsêC≤´+>∑+˝À nìï eT‘ê\÷, Äj·÷ eT‘ê\≈£î #Ó+~q XÊK\÷ á øÏ+~ Vü≤≈£îÿ\qT ø£*– ñ+{≤sTTµ nH˚ yêø±´ìï dü÷∫+∫+~ kÕ«MTJj˚T n+{≤s¡T. dü«j·T+>± ‘êqT Ä<äs¡Ù ÁãVü≤à#·sê´ìï ne\+_dü÷Ô, düHê´kÕÁX¯eT+ d”«ø£]+∫ q|üŒ{Ïø.° .. ‘·q uÛøÑ øÔ£ √{Ïì e÷Á‘·+ u≤<Û´ä ‘·\≈£î <ä÷s¡+ø£eTàì uÀ~Û+#·˝Ò<äT. n<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q nH˚~ uÛ≤s¡rj·T ≈£î≥T+ã e´edü˝ú À uÛ≤>∑yT˚ qì #Óù|Œyês¡T. ªÄ<Ûëà‹àø£‘· ù|s¡T‘√ ≈£î≥T+u≤ìï ìs¡ø¢ ´å£ + #˚jT· e<äT.› ˙ ø£syÔ¡ êìï ˙e⁄ düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#·T. eT‘·eT+fÒ Jeq $<Ûëqy˚T. Á|ü‹ eTìw” HÓ’‹ø£ ã˝≤ìï ô|+bı+~+#·T≈£îì Ç‘·s¡T\≈£î kÕj·T|ü&Ü*. n<˚ ì»yÓTÆq eT‘ê_Ûe÷q+. ø£s¡à<ë«sêH˚ nø£s¡àqT bı+<ä >∑\+.µ nì uÀ~Û+#˚yês¡T. Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à dæ<ë∆+‘ê\≈£î nqT>∑TD+>± J$‘êìï eT\#·T≈£îqïyêπs ôV’≤+<äyêìøÏ ì»yÓTÆq Á|ü#ês¡≈£î\T ø±>∑\T>∑T‘ês¡ì #·+Á<äX‚Kπs+Á<ä düs¡dü«‹ ÄJeq |üs¡´+‘·+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î uÀ~Û+#ês¡T. yê] <Ûë]àø£ Á|üeè‹Ô, dü<ë#ês¡ Jeq+ uÛ≤s¡rj·TT\+<ä]ø° Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+.

`$y˚ø±q+<ä sê´* Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

41


30-42_Pages:Layout 1 5/10/2012 3:27 PM Page 13

z eT+∫ e÷≥

$eTs¡Ù\‘√ |ü‘·qy˚T!

MT

Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+ düe´+>±, ~e´+>± kÕ–b˛yê\+fÒ ˇø£ ∫{≤ÿ #ÓãT‘êqT. n~ Ä#·]+ #·+&ç. XÊ+‹ì bı+<ä+&ç. #ê˝≤ düT\uÛÑyÓTÆq á ∫{≤ÿqT bÕ{Ï+#·&É+ ø=+#Ó+ ø£wüºy˚T nsTTHê, Á|üj·T‹ïùdÔ kÕ~Û+#·˝Òì<ä+≥÷ @B ñ+&É<äT ø£<ë! eTq+<äs¡eT÷ eTs¡∫b˛e\dæq $wüj·÷\qT dü<ë eTqq+ #˚düT≈£î+{≤+. n˝≤π> ìs¡+‘·s¡+ »„|æÔ˝À ñ+#·Tø√e\dæq n+XÊ\qT #Û·|üq eTs¡∫b˛‘ê+.

eTs¡Te ≈£L&Éì $wüj·÷\T :

1) <Ó’e+ : •e⁄&ç Ä»„˝Òì<˚ NeT nsTTHê ≈£î≥º<äT. <Ó’eø£è|ü ‘√&ÉsTTq#√ düs¡«dü+|ü<ä\T Hê]πøfi¯+˝À ˙s¡T ì+&çq≥T¢ düeTè~∆>± \_Û+#·TqT. |üs¡e÷‘·à <äèwæº |ü&Éì#√ düs¡« dü+|ü<ä\T≈£L&Ü ªø£]µ Á$T+–q yÓ\>∑|ü+&ÉTe˝… ø£åDeTT˝À n<äèX¯´+ ne⁄‘êsTT. eTq+ ª#ê˝≤ <ä÷s¡+ Á|üj·÷D+ #˚XÊ+µ nì n+{≤+. ìC≤ìøÏ ãdüT‡, ¬s’\T, $e÷q+ ø£<ë ø£~˝Ò$! n˝≤π> »]π>e˙ï <Ó’eÁøÏj·T˝Ò. <Ó’yêqTÁ>∑Vü≤+e÷qe Jeq+˝À m˝≤+{Ï ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£\T eVæ≤düTÔ+<√ b˛‘·q m+‘· u≤>± #ÓbÕŒ&√ #·÷&É+&ç. Ĉˆ <ÛäqeTT M~∏ ã&çq <Ó’eeX¯+ãTq qT+&ÉT uÀe⁄ eT÷\qTqïHÓ’q q&É$ s¡ø£å˝Òì j·Tã\T+&ÉT e]∆\T¢ s¡øÏå‘·T+&ÉT eT+~s¡eTTq »#·Tà ª<ÛäHêìï M~Û˝À bÕiy˚dæHê <Ó’yêqTÁ>∑Vü≤+ ñ+fÒ düTs¡øÏå‘·+>±H˚ ñ+≥T+~. n~ ˝À|æùdÔ @ eT÷\q <ë∫ ñ+∫Hê>±˙ <äø£ÿ≈£î+&Ü b˛‘·T+~. n˝≤π> n&É$˝À m˝≤+{Ï s¡ø£åD˝Òì <äTs¡“\T&Ó’Hê <Ó’yêqTÁ>∑Vü≤+ ñqï≥ºsTT‘˚ düTK+>± e]ú\T¢‘ê&ÉT. ˝Òq≥ºsTT‘˚ Ç+{Ï˝ÀH˚ mH√ï s¡ø£åD\ ø£*Œ+#·T≈£îì Ç+{Ï˝ÀH˚ ñ +&çb˛sTTHê eTs¡D+ ‘·|üŒ<äT.µ n<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ düs¡«+ uÛÑ>∑eqàVæ≤eT>± uÛ≤$+∫ ø£s¡Ôe´ Bøå±ã<äT∆\+ ø±yê*. 2) eTè‘·T´e⁄ : á düèwæº˝À ÁbÕD+ b˛düT≈£îqï<˚<Ó’Hê>±˙ –≥ºø£ ‘·|üŒ<äT. Äj·TT' Á|üe÷D+˝À ø=~›bÕ{Ï ‘˚&Ü\T+&Ée#·TÃH˚yÓ÷

42

Jeq düTs¡_Û e÷]Ã 2012

‘·|üŒ eTè‘·T´e⁄qT ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+e÷Á‘·+ kÕ<Û´ä |ü&<É Tä . |üÁ‘·yTÓ HÆ ê, |ü⁄wüŒyÓTHÆ ê, |æ|*” ø±~ ÁbÕDT˝…’Hê Äj·TTe⁄ rsêø£ sê*b˛e\dæ+<˚. Ç~ dü‘·´+. ø£åDø£åD+ eTq+ düàXÊHêìøÏ <ä>∑Zs¡e⁄‘·THêï+. n+<äTπø ø£åDø±\|ü⁄ düTU≤qT uÛÑyê\ø√dü+ ∫+‹+#·≈£î+&Ü yÓ’sê>∑´uÛ≤e+‘√ J$+#ê*. ø√]ø£\qT yÓs’ ê>∑´+‘√ »sTT+#ê*. nuÛ≤´dü+e\q #·+#·\yÓTÆq eTqdüT‡qT kÕ«BÛq|üs¡#·Tø√yê*. ª]f…Æs¡sTTq ‘·sê«‘· Ä<Ûë´‹àø£+. n+‘·es¡≈£L uÛÀ>∑J$‘·+ nqT uÛÑ$kÕÔqTµ nì eT÷s¡â+>± Ä˝À∫+#·e<äT›. ˙ Äj·TT' Á|üe÷D+ m+‘√ ˙≈£î ‘Ó*j·T<äT >∑<ë! Væ≤s¡D≤´≈£åîì #êe⁄≈£î XÀøÏdüTÔqï ‘·*¢ ~‹ì }s¡&çdü÷Ô... ª.... #êeø£ e÷HÓ&ÉT yê] uÛÑ+– ˙ #·∫Ãqyê] πø&ÓÃ<äs¡T jÓT#·Ã≥ ãTf…º q#·Ã{ÏøÏ H˚>∑T≥ HÓ’»eTT ÁbÕDÏø√{ÏøÏHéµ n+{≤&ÉT Væ≤s¡D´ ø£•|ü⁄&ÉT. n+<äTe\¢ <Óy’ êìï, eTè‘·T´e⁄qT ìs¡+‘·s+¡ >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃ≈£î+≥÷ yÓT\¢>± Á|ü|ü+#êìï $düà]+#ê*.

‘·s¡#·T ‘êeTT #˚dæq |òüTqø±sê´\>∑T]+∫ #Ó|ü≈£î+{≤s¡T. ªH˚H˚ n‘·ìøÏ Ä ø£+ô|˙ m+.&ç.øÏ #Ó|æŒ ñ<√´>∑+ Ç|æŒ+#êqT. ˝Òø£b˛‘˚ n&ÉT≈£îÿ‹H˚yê&ÉTµ n+≥÷ k˛«‘·ÿs¡¸≈£î ~>∑T ‘ês¡T. eTs√s¡ø£+yês¡T ‘·eTqT ‘êeTT bı>∑T&ÉT≈£î+≥÷ ø£ì|ækÕÔs¡T. ‘·eT >=|üŒ\ ∫{≤º‘√ }<äs¡>=&É‘ês¡T. á ¬s+&ç+{Ïe\¢ ªnVü≤+ø±s¡+µ bı&Édü÷ù| Á|üe÷<ä+ ñ+~. nVü≤+ø±s¡+ nD–b˛yê\+fÒ Ç‘·sT¡ \≈£î MTs¡T #˚dæq düVü‰j·÷\ ∫{≤ºqT, kı+‘·&Éu≤“qT eTs¡∫b˛yê*. b˛‘·q>±]e˝… ª|ü*¬ø&ç~ uÛ≤>∑ e‘·eT≥, |ü*øÏ+#·T $uÛTÑ +&ÉT sêeTuÛÁÑ <äT+&É≥µ nì düs¡«+ uÛÑ>∑e<äs¡ŒD+ #˚j·÷*. 2) Ç‘·s¡T\T MT≈£î #˚dæq ø°&ÉT : ‘·q≈£î <äø±ÿ*‡qe˙ï mes√ m>∑πsdüT≈£îb˛‘·THêïs¡+ ≥÷ ‘·s¡#·÷ yêb˛j˚Tyês¡T ‘ês¡dæ\T¢‘ês¡T. ªndü\T |ü<√qï‹ C≤_‘ê˝À Hê ù|s¡T ñ+~. ø±˙ ôd\ø£åHé ø£$T{°ì Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ n‘·qT Ä b˛düTº ø=fÒºXÊ&ÉT. Ç~ nHê´j·T+. n‘·qT u≤>∑T|ü&&É TÉ µ nì XÊ|üHêsêú\T≈£L&Ü ô|&É‘ês¡T. Ç‘·s¡T\T #˚dæq nHê´j·÷\qT @ø£s¡Te⁄ ô|{º&É+e\¢ ø±\+ eè<Ûë ø±e&É+ ‘·|üŒ ˇ]π><˚MT ñ+&É<äT. $eTs¡Ù\T |ü‘·Hêìï ø£*–kÕÔsTT. <Ó’euÛÑøÏÔ Á|ü>∑‹ì kÕ~ÛdüTÔ+~. n+<äTe\q á ¬s+&ÉT $wüj÷· \T eTs¡∫b˛yê*. MT≈£î Ç#˚Ãyê&ÉT, MT qT+&ç |ü⁄#·TÃ≈£îH˚yê&ÉT Çs¡Te⁄s¡÷ |üs¡e÷‘·à j˚Tqì Á>∑Væ≤+#ê*. á uÛ≤ey˚T dæús¡+>± ñ+&Ü*. n|ü&ÉT Ç∫Ãqyê]ô|’ nqTsê>∑+ ñ+&É<äT. |ü⁄#·TÃ≈£îqïyê]ô|’ <˚«wü+ ø£\T>∑<äT. ~yê´‘·à dü«s¡÷|ü⁄˝≤sê! á ∫qï ∫{≤ÿqT nqTuÛÑe+˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îì Vü≤+düe˝… J$+ #·+&ç. MT düMTbÕìøÏ e#˚à Á|ü‹ e´øÏÔ #Ó&ÉT ø£*dæq eT+∫yê&˚ nsTT ñ+{≤&ÉT. n‘·ì˝Àì eT+∫ì >±*+∫ Á>∑V≤æ +#ê*. #Ó&TÉ qT $düà]+ #ê*. n|ü&ÉT MTs¡÷ Vü≤+düj˚T ne⁄‘ês¡T. kÕ<Ûäq dæ~∆+∫qø=B› |üs¡eTVü≤+dü>± Á|üø±•kÕÔs¡T. Ç<˚ nqTcÕ˜q y˚<ë+‘·+.

1) Ç‘·sT¡ \≈£î MTs¡T#˚dqæ y˚T\T : ø=+<äsT¡

e÷<ë|üPsY, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+ düe´+>± ~e´+>± kÕ>±\+fÒ nqedüs¡ $wüj·÷\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìe«sê<äT. e÷qe eTdæÔwüÿ+ m\¢y˚fi¯˝≤ ø£s¡Ôe´+, e÷qe‘·«+ nH˚ ~«$<Ûä $wüj·÷\ô|’H˚ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ ñ+&Ü*. ^‘·˝À uÛÑ>∑yêqT&ÉT #Ó|æŒq ~e´ eT+Á‘·+ Ç<˚. ìcÕÿeT ø£s¡à, e÷qe ùde e÷<Ûäe⁄&çì dü+‘·è|üÔ|üs¡TkÕÔsTT.

eTs¡Tee\dæq $wüj·÷\T :

`eT÷\÷Œ] $wüßíÁ|ükÕ<é,

qeÁ>∑Vü≤ Á|ü<äøÏåD <˚Vü≤+‘√ ø±<äT, eTqdüT‘√ #˚j·÷*


1-4_Covers:Layout 1 5/9/2012 2:21 PM Page 3

|ü#·Ã\ |ü‘·ø£+

Ä~<ä+|ü‘·T\T bÕs¡«r |üs¡y˚TX¯«s¡T\T, Ä<äs¡Ù <ä+|ü‘·T\T d”‘êsêeTT\T. @{≤ Áø£eT+ ‘·|üŒø£ M]øÏ ø£˝≤´D+ »]|æ+∫ e÷qyê[ ‘·]k˛Ô+~. #Ó’Á‘· X¯óø£¢ bÕ&É´$T qT+∫ qe$T es¡≈£L ‘=$Tà~ s√E\bÕ≥T lsêeTqe$T eTôVA‘·‡yê\T ‘Ó\T>∑THê≥ yê&Éyê&É˝≤ ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr. uÛÑÁ<ëÁ~˝À ø£+#·s¡¢ >√|üqï ì]à+∫q Ä\j·T+˝À »]π> y˚&ÉTø£ mìïe÷s¡T¢ #·÷dæHê ‘·ì$ rs¡<äT. ‘=* yêπ>Zj·Tø±s¡T˝À¢ ˇø£¬s’q sêeT<ëdüT>± >√|üqï >∑DT‹¬øø±ÿ&ÉT. d”‘êsêeTT\≈£î >∑T&ç ø£{Ϻ+∫, @{≤ ø£˝≤´D+ »]|æ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, d”‘ê \ø£åàD düy˚T‘· lsêeT#·+Á<äT&çøÏ neT÷\´ ÄuÛÑs¡D≤\T≈£L&Ü #˚sTT+#ê&ÉT sêeT<ëdüT. á @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ 1q »]π> á ø£˝≤´D eTôVA‘·‡e+˝À bÕ˝§Zì Ä<äs¡Ù <ä+|ü‘·T\ Äosê«<ë\T n+<äTø√yê*.

sêeT<ëdüT #˚sTT+∫q eT+>∑fi¯dü÷Á‘·+ n+<äTπø d”‘·eTàyê]øÏ eT÷&ÉT dü÷Á‘ê\T

ø±düT\ ù|s¡T

∫+‘ê≈£î |ü‘·ø£+

$X¯«yê´|üÔ+>± ñqï düeTdüÔ Jesê• jÓ÷>∑, πøåe÷\qT Äø±+øÏådü÷Ô »]ù| k˛eTj·÷>∑y˚T ªn‹sêÁ‘·+μ. y˚<ä ÁbÕe÷DÏø£yÓTÆq á j·÷>±ìï πøs¡fi¯≈£î #Ó+~q q+ã÷Á~ ãTT‹«≈£î\T e÷Á‘·y˚T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. n‘·´+‘· ÁX¯<ëΔuÛÑ≈£îÔ\T, e´j·TÁ|üj·÷dü\‘√≈£L&ÉT≈£îqï n‹sêÁ‘·+ ‘=*kÕ]>± sêh+˝À »s¡T>∑qT+~. q+<äq HêeT dü+e‘·‡s¡+ yÓ’XÊK X¯óø£¢ bÕ&É´$T (@Á|æ˝Ÿ 21, X¯ìyês¡+) qT+∫ yÓ’XÊK X¯óø£¢ <ë«<ä• (y˚T 2, ãT<Ûäyês¡+) es¡≈£î 12 s√E\bÕ≥T uÛÑÁ<ë#·\ düMT|ü+˝Àì ªm≥bÕø£μ y˚<ä|òüTÀwü‘√ Á|ü‹<Ûä«ì+#·uÀ‘√+~. n‹sêÁ‘·+ eTT–+|ü⁄ s√Eq ãTT‘·Te⁄\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£î+uÛÑeèwæº »]–q≥Tº kÕøå±´<Ûësê\THêïsTT. düTe÷s¡T 12 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À n‹sêÁ‘·+ j·÷>∑ y˚~ø£ s¡÷bı+<äT‘√+~. ì‘·´+ 30 y˚\ eT+~ dü+<äs¡Ù≈£î\T sêe#·Ãì düeT‘ê ˝Àø˘ùdyê dü$T‹ Á≥d”º |òüD°+Á<ä sê»X‚Ks¡ X¯s¡à n+#·Hê. $esê\≈£î 9391025433, 9492028667 HÓ+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.


1-4_Covers:Layout 1 5/9/2012 2:21 PM Page 1

RNI No. APTEL/2011/37853

Jeevana Surabhi (Telugu monthly)

(Regd. with the Registrar of Newspaper for India)

bÕsƒ¡≈£î\≈£î, #·+<ë<ës¡T\≈£î

ñ>±~ ø±qTø£

nq‹ø±\+˝ÀH˚ ñ‘·ÔeT bÕsƒ¡ø±<äs¡D≈£î H√#·T≈£îqï |üÁ‹ø£ ªJeq düTs¡_Ûμ

uÛÑøÏÔ`Ä<Ûë´‹àø£`kÕ+düÿè‹ø£ e÷dü|üÁ‹ø£

e÷]Ã 2012

yÓ\ : s¡÷. 20/`

sêh+˝ÀH˚ ø±ø£, <˚X¯ $<˚XÊ˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° |üÁ‹ø£|ü≥¢ mq˝Òì n_Ûe÷Hêìï ø£qãs¡#·&É+ ‘Ó\T>∑Tyê] ñ‘·ÔeT \_Ûs¡T∫øÏ ‘êsêÿD+. n+<ä] Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ ªJeq düTs¡_Ûμ yÓuŸôd’{Ÿ Äs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. |üÁ‹ø£qT r]Ã~~›q $<Ûä+>±H˚ yÓuŸôd’{ŸqT≈£L&Ü $q÷‘·ï Ø‹˝À, _ÛqïyÓTÆq, ÄdüøÏÔ<ëj·Tø£yÓTÆq n+XÊ\‘√ s¡÷bı+~düTÔHêï+.

•]&û kÕsTTHê<∏äT&çøÏ J$‘êìï n+øÏ‘·+ #˚dæq nDT XÊgy˚‘·Ô ªkÕsTT u≤ìdüμ sêyê&É >√bÕ\sêe⁄ nqTuÛÑyê\T.

eTVü‰e‘êsY u≤u≤J e÷s¡Z+˝À ñqï‘· dæú‹øÏ #˚]q ÁøÏj·÷ jÓ÷– øö‘ê e÷s¡ÿ+&˚j·T XÊÅdæÔ jÓ÷>∑<Ûäsêà\T.

 <˚X¯ $<˚XÊ˝À¢ì Á|ü<Ûëq πøåÁ‘ê\T, rsêú\T,

|üsê´≥ø£ Á|ü<˚XÊ\ô|’ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø\T  ªCÀ´‹wü XÊg+`Äs√>∑´ s¡Vü≤dü´+μ nH˚ n+X¯+ô|’ yÓT&çø√ ÄÅkÕº\»sY ñcÕ nqï|üPs¡í |ü]XÀ<ÛäHê |òü*‘ê\T

<ä‘·Ô πøåÁ‘ê\ nH˚«wü≈£î\T, Ç|òüP¢´˝À ñqï‘ê~Ûø±] &Üø£ºsY m+.ø£qø±#ê] $e]+#˚ j·÷Á‘ê $X‚cÕ\T.

ìs¡+‘·s¡ dü+|òüTs¡¸D≤‘·àø£ J$‘·+˝À ñ|üX¯eTq+, Á|üXÊ+‘· ∫‘·Ô+ Á|ükÕ~+#˚~ jÓ÷>∑ <Ûë´q+. jÓ÷>∑kÕ<Ûä≈£îsê\T \ø°åà eTDÏe÷\<ë«sê _Ûqï ÄdüHê\T, <Ûë´q $<ÛëHê\T.

Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ˝Àì e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ HÓ\ø=qï Äs¡T<Ó’q <˚yê\j·÷\ yÓ’Hê\T.

 yêπ>Zj·Tø±s¡T\ ø°s¡Ôq\ô|’ $X‚¢wüD\T  dü+^‘· uÛÑ]‘·yÓTÆq uÛÑøÏÔ, Ä<Ûë´‹àø£ ø°s¡Ôq\T

dæ] |ü⁄{Ϻq ~q+

 CÀ´‹]¢+>±\T, X¯øÏÔ|”sƒê\T, düTÁ|üdæ<äΔ <˚yê\j·÷˝À¢

»]π> ñ‘·‡yê\T, }πs–+|ü⁄\ Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsê\T

Ç~πøπøe\+ e\+yÓyÓuuŸôdŸôd’{’{Ÿ>Ÿ>±±ø±≈£ ø±≈£îî+&Ü... +&Ü...yÓyÓuuŸ#Ÿ#êHÓ êHÓ˝˝Ÿ>Ÿ>±±s¡s¡÷÷bı+~dü bı+~düTTÔHÔHêï+. êï+.düdüŒŒwüwüºyºyÓTÓTÆqÆqÄ&ç Ä&çjjÓ÷Ó÷,,ÄVü ÄVü‰‰¢<¢<äøäø£s£s¡y¡yÓTÓTÆqÆq Ç~ M&ç M&çjjÓ÷Ó÷øÏøÏ¢|¢|æŒæŒ+>¥ +>¥\\‘√ ‘√düdüeeTÁTÁ>>∑ ∑uÛuÛÑøÑøÏÔ ÏÔ#êHÓ #êHÓ˝˝ŸqŸqTT#·#·÷÷düdüTTÔqÔqïïnqTuÛ nqTuÛÑ÷Ñ÷‹ì ‹ìø£ø£\\T>∑T>∑CCÒjÒj·T·T&ÜìøÏ &ÜìøÏÁ|Á|üjüj·T·T‹ïdü ‹ïdüTTÔHÔHêï+. êï+.

http://issuu.com/mediahub/docs/jeevanasurabhimar12 http://issuu.com/mediahub/docs/jeevanasurabhimar12

Jeevana Surabhi  

jeevana surabhi March edition

Jeevana Surabhi  

jeevana surabhi March edition

Advertisement