Page 99

Boka Kotorska je jedinstven zaliv Mediterana – izuzetan kulturni pejzaž koga čini harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa. Izuzetno povoljni i specifični prirodni i klimatski uslovi Zaliva bili su presudni za nastanjivanje ovog područja još od najranijih vremena i izgradnju gradova i naselja na svojstven način, čime je došlo do jedinstvenog sklada tvorevina prirode i ljudskog duha. Morfološki, geološki i hidrološki fenomeni učinili su ovo područje izuzetnom tvorevinom prirode visokih kvaliteta na području Mediterana, a sa svojom sveukupnošću i antropogenom komponentom i u svijetu. Područje zaliva okružuju vertikale dinarsko-primorskog krečnjaka, dostižući najveću visinu od 1895 m (Orjen) i dubinu u zalivu (52 m), čime područje pripada rijetkim oblastima holokarsta u svijetu, sa osobito izraženom kraškom morfologijom i hidrologijom. Boka Kotorska se nalazi na listi Kluba najljepših zaliva svijeta. Zbog svojih izuzetnih univerzalnih kulturnih i prirodnih vrijednosti dio Zaliva, područje Kotora koje obuhvata kotorski i risanski dio zaliva, nalazi se od 1979. godine na UNESCO-voj Listi svjetskog nasljeđa. LOKACIJA Na neizgrađenom kompleksu između hotela Fjord sa istočne strane i objekta Policijske stanice sa zapadne strane, Državnom studijom lokacije, predviđena je izgradnja nautičko-turističkog kompleksa sa hotelima tipa Garni i Boutique hotel i marinom, kapaciteta oko 150 plovila. Ovaj prostor karakterišu veliki devastirani kompleksi “Jugooceanija” i “Fjord”, sa objektima u lošem stanju i neuređenim slobodnim djelovima parcela. Neposredno uz zapadnu granicu kompleksa se nalazi neizgrađeni prostor sa pomoćnim privremenim objektima namjenjen izgradnji NTC - marine. Neophodno je napomenuti da se na ovom prostoru, u zoni buduće marine, uliva osim izvora Gudrić, i nekoliko bujičnih tokova. Najznačajni bujični tok na dijelu obale je Zverinjak, koji se uliva u More neposredno pored parcele postojećeg hotela “Fjord”. Korita svih ovih potoka su neuređena, zasuta otpadom i neophodno je njihovo uređenje i regulacija.

Spajanjem UP 3 i 4 (DSL) dobija se parcela oblika nepravilnog, izduženog mnogougla. Granice lokacije predstavljaju: na jugu – Njegoševa ulica; na zapadu- potok ; na sjeveru- Kotorski zaliv; na istoku potok Zverinjak. Teren je blagog nagiba i postepeno se uzdiže od obale. Na samoj lokaciji nalazi se niska vegetacija. Glavni prilaz hotelu omogućen je preko pristupne ulice,priključene na gradsku saobraćajnu mrežu, koja prelazi u bogato parterno uređen plato. Posebnim prilazima omogućen je ulaz servisnim, ekonomskim i vozilima zaposlenih u hotelu. Ova ulica vodi u podzemnu garažu odnosno tehničko-ekonomski dio, koji se nalaze ispod platoa. Hotelu

se može pristupiti i preko šetališta uz obalu na nivou prizemlja. KONCEPT Polazna tačka pri projektovanju ovog objekta bila je lokacija sa dominantna tri aspekta koja su poslužila kao inspiracija. Prvi su brda Vrmac i obronci Lovćena, drugi je zaliv sa svojim jedinstvenim ljepotama, ka kome su smještajni kapaciteti i okrenuti i treći aspekt su vizure ka starom gradu Kotoru sa zidinama na brdu Sv. Ivan (u narodu zvan San Đovani). Transpozicijom geo-morfologije zaliva dobija se longitudinalna forma objekta koja ima za cilj formiranje poluatrijumskog prostora koji, poput zaliva, poprima obilježja zasebnog mikroklimata.

99

Casopis Prostor br 41  
Casopis Prostor br 41  
Advertisement