__MAIN_TEXT__

Page 28

finisanu temu i prostor, kao i usmeno izlaganje. Na primjerima gradova u Crnoj Gori...*Podgorica, Kolašin, Bar Nastava je interaktivna, sa ciljem da se studentima pruži teoretski osnov za razumijevanje procesno orijentisanog Chalet Jelovac - Dulovne, Kolašin Foto: Relja Ivanić

Chalet Jelovac - Dulovne, Kolašin Foto: Relja Ivanić

okviru segmenta “Idejni i metodološki koncepti“. Ovaj dio konferencije je veoma afirmativan i obuhvata varietite interesantnih tema kao što su: Holistička percepcija životne sredine, Urbana ekologija i klima, Bioklimatska i kulturna osjetljivost i dr. Vise svakako na web strani konferencije. (http://s-arch.net/http://s-arch.net/ )

• Gostujući Profesor si na fa-

kultetu u Podgorici, da li si zadovoljna kako mladi razmišljaju na temu urbanog dizajna? Predmet Urbani dizajn je izborni predmet u sklopu Specijalističkih studija iz urbanizma. U okviru predmeta studenti se upoznaju sa elementima kolaborativanog i multidisciplinaranog (transdiciplinarnog) procesa oblikovanja fizičkog okruženja i projektovanja u urbanom kontekstu. Rad na predmetu je koncipran kroz predavanja i diskusiju sa studentima sa ciljem sticanja znanja i vještina u postavljanju polaznih postavki iz različitih teoretskih pozicija: kolaboratvne, sociološke, ekološke i ekonomske i definisanja ciljeva za holistički pristup procesu urbane regeneracije i uspješnog urbanog dizajna. Kako se urbani dizajn generalno nalazi negdje između sveobuhvatnih apstrakcija planiranja i konkretnih pojedinosti arhitekture, studentima se daje na uvid širi teoretski uvid, dok se provjera usvojenog znanja vrši kroz eseje, pilot strategije u odnosu na de-

28

grupacije planinskih chaleta, kao i specifičnih pratećih sadržaja u okviru baznog naselja za Ski resort Kolašin 1600, je predstavljalo sjajnu preporuku za projektovanje sličnih tipologija u Švajcarskoj i Norveškoj. Imala sam česte prilike da ove projekte prezentujem ovdje u Crnoj Gori i u inostranstvu i započnem prve komunikacije za projektovanje u ovim zemljama. Nedavno smo počeli sa prvim analizama za jedan zanimljiv projekat planinskog šalea (chalet) u Norveškoj.Riječ je o turističkoj jedinici tipičnoj za planinske centre koja funkcijom i volumetrijom sadrži elemete porodične kuće, pa iako pripada turističkom komplesku prlično je autnomnog karaktera. Vila “SML” Krašići, Tivat Foto: Relja Ivanić

urbanog dizajna koji integriše sociokulturološke i prirodne vrijednosti kroz kreativno-eksperimentalni pristup i njegove praktične primjene i provjere na konkretnom prostoru (npr. primjeru grada Podgorice, Bara, Kolašina…). Naziv Semestralnog rada: “Re-konekcija urbanih performativnih “niti” grada u cilju kreiranja novog identiteta mjesta. Urbana regeneracija Podgorice kroz oživljavanje linearnih javnih prostora“, ili „Urbana regeneracija Bara _Urbana regeneracija Kolašina. Strategije za oživljavanje javnih prostora u cilju kreiranja novog identiteta mjesta. Nadam se da ćete u nekom od narednih brojeva naći prostora za predstavljanje nekoliko odabranih radova iz predmeta Urbani dizajn. Pored semestralnog rada koji je neka vrsta urbane strategije, studenti vrlo brzo ovladaju komunikativnim vještinama i da kroz prizmu kritičara i strategičara postavljaju vizije, šire ciljeve, uzimajući uvijek u obzir sve komponente održivog razvoja, društvene, ekonomske i ekološke.

• Radite i na nekim projektima

van Crne Gore, kakvo je to iskustvo za tebe i koji su to projekti? Višegodišnje projektantsko iskustvo koje smo stekli na projektovanju ski resorta, konkretno mislim na niz objekata u okviru kompleksa Ski resort Kolašin 1450 gdje uskoro počinje izgradnja hotela West IN Kolašin i

• Tvoj rad je publikovan na italijanskom paviljonu u okviru Bijenala u Veneciji o čemu je bilo riječ?

Konferencija je održana u novembru 2016.god, poslednjih dana ovogodišnjeg Bijenala arhitekture u Veneciji i konkurs za prijavu radova je bio otvoren. Moj rad je izabran da bude publikovan u sklopu jednodnevnog veoma intezivnog programa koji je organizovan od strane arhitektonske grupe Department of Civil, Environmental, and Mechanical Engineering at the

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement