Page 1

2012


Het Mediafonds in 2012

2012

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2012 03


Inhoud

07 Voorwoord

SUBSIDIËRING 09 Besluitvorming 11  Operationele doelstellingen 12 Samenvatting 13  Code Cultural Governance

STIMULERINGSBELEID 15 Talentontwikkeling 17  Bijzondere projecten 17 Festivals 18  Bijeenkomsten en debatten 18 Prijzen 19 Publicaties 20 Feedback

BIJLAGEN 45  46  48     49     50  51  53 

Bestuur en bureau Adviseurs projecten Voorzitters, inleiders en adviseurs interne evaluaties Begroting 2012 en exploitatie­rekeningen 2011 en 2012 Balansen per 31 december 2011 en 2012 Subsidies in cijfers en beeld Bekroonde programma’s

55 Colofon

TOEKENNINGEN EN AFWIJZINGEN 22  Aanvragen landelijke publieke omroep

37  Aanvragen regionale publieke omroep

Toegekende aanvragen

Toegekende aanvragen

22  Productie televisieprogramma’s 22   Drama 23   Podiumkunsten 24   Documentaires 25     Over algemene onderwerpen 26     Over kunst 26   Speelfilms 27   Jeugdprogramma’s 27     Nu of Nooit! 27     Kids & Docs 28     Overige jeugddocumentaires

37  Productie televisieprogramma’s 37   Documentaires 37 Over algemene onderwerpen 37    Over kunst

28  Productie radioprogramma’s 28   Drama 28   Documentaires 28     Over algemene onderwerpen 28     Over kunst 29   Overige radioprogramma’s 29  Ontwikkeling televisieprogramma’s 29   Drama 31   Documentaires 31    Over algemene onderwerpen 32    Over kunst 32   Speelfilms 32     Deltaplan Talent 33     Jeugd 34  Ontwikkeling radioprogramma’s 34   Drama 34   Documentaires 34    Over algemene onderwerpen 34    Over kunst 35    Gecombineerd e-cultuur en radioproject

38  Ontwikkeling televisieprogramma’s 38   Drama 38    Documentaires over algemene onderwerpen 38  Ontwikkeling radioprogramma’s 38   Drama 38    Documentaires over algemene onderwerpen Afgewezen aanvragen 39  Productie televisieprogramma’s 39   Drama 39   Documentaires 39 Over algemene onderwerpen 39    Over kunst 39  Productie radioprogramma’s 39    Documentaires over algemene onderwerpen 39  Ontwikkeling televisieprogramma’s 39    Documentaires over algemene onderwerpen 39   Documentaires over kunst 40  Ontwikkeling radioprogramma’s 40   Drama

40  Aanvragen e-cultuur van de    landelijke publieke omroep Toegekende aanvragen

Afgewezen aanvragen 35  Productie televisieprogramma’s 35   Drama 35   Jeugddrama 35   Documentaires 35 Over algemene onderwerpen 35    Over kunst 36  Productie radioprogramma’s 36   Documentaires 36 Over algemene onderwerpen 36    Over kunst 36   Drama

40 Productie 41 Ontwikkeling 41  Afgewezen aanvragen 41 Productie 41 Ontwikkeling 41  Aanvragen e-cultuur van de    regionale publieke omroep Toegekende aanvragen 41 Ontwikkeling

36  Ontwikkeling televisieprogramma’s 36   Drama 36   Documentaires 36 Over algemene onderwerpen 36    Over kunst

Afgewezen aanvragen 41 Productie 42  Aanvragen TAX-videoclipfonds

36  Ontwikkeling radioprogramma’s 36   Drama 36   Documentaires 36 Over algemene onderwerpen 36    Over kunst

42  Toegekende aanvragen 43  Aanvragen Gamefonds 43  Toegekende aanvragen

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2012  INHOUD 05


Het Mediafonds in 2012

Het vijfentwintigste jaar in het bestaan van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties kan met recht veelbewogen worden genoemd. Tot 29 oktober 2012 werd op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap intensief en zorgvuldig toegewerkt naar een fusie met het Stimuleringsfonds voor de Pers, die naar de geest was gebaseerd op het WRR-rapport Focus op Functies en waarover positief was geadviseerd door de Raad voor Cultuur. Op die dag echter werd het regeerakkoord gepubliceerd voor het kabinet Rutte II. Daaruit kon worden opgemaakt dat het Mediafonds met ingang van 2017 zijn subsidie van OCW zou verliezen. Een argumentatie voor deze bruuske koerswijziging was in de tekst van het akkoord niet te vinden en werd ook in de maanden daarna niet gegeven. Wel tekenden zo goed als alle organisaties in het werkveld van het fonds protest aan bij de betrokken bewindslieden, sprak de Raad voor Cultuur zich tegen het voornemen uit, werd in de pers op vele plaatsen kritiek geuit en werd een petitie tegen opheffing in korte tijd met meer dan 8.000 handtekeningen ondersteund. Bestuur en medewerkers van het fonds hebben al die steun als hartverwarmend ervaren. En als terecht. Het Mediafonds dient het belang van zowel cultuurproducerende organisaties als het in cultuur geĂŻnteresseerde publiek. Alom wordt erkend, ook door het huidige kabinet, dat de taken die het fonds vervult belangrijk en nodig waren, zijn en blijven. Naar ons eigen inzicht voeren wij die taken inhoudelijk competent en organisatorisch efficiĂŤnt uit; een niet onbelangrijk detail is daarbij het opnieuw lage overheadpercentage van nog geen 8 procent. Ook in 2012 hebben de medewerkers van het fonds, ondanks alle hierboven aangeduide commotie, meer dan volle inzet getoond. Daarvan getuigt dit jaarverslag. En daarvoor is het bestuur van het Mediafonds hen grote dank verschuldigd.

Jacob Kohnstamm Voorzitter

VOORWOORD 07


SUBSIDIËRING

De subsidiëring van Nederlandse culturele media­ producties is de hoofdtaak van het Mediafonds.

Een transparante besluitvorming, heldere operationele doelstellingen en inzicht in de resultaten vormen het procedurele kader waarbinnen dit gebeurt.


Besluitvorming

Besluiten over subsidies, de verdeling van het budget en andere activiteiten van het Mediafonds worden genomen door het bestuur. Externe deskundigen adviseren het bestuur bij zijn besluitvorming. Dit adviestraject staat onder supervisie van de directeur, tevens hoofd van het bureau. Bestuur

Het bestuur van het Mediafonds bestaat statutair uit zeven leden die worden benoemd door de minister van OCW. Het fonds draagt deze leden voor. Twee leden worden benoemd uit de kring van de publieke mediadiensten. De voordracht van deze kandidaten wordt afgestemd met het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Twee leden zijn afkomstig uit de kring van film- en podiumkunsten. Uit de overige drie leden wijst de Minister de voorzitter aan. Per 15 maart 2012 is Ad van Liempt benoemd als bestuurslid. Hij komt uit de kring van de publieke mediadiensten en volgt Bert Mulder op, die in 2011 terugtrad uit het bestuur. Penningmeester Stienette Bosklopper is met ingang van 1 februari 2012 benoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Bestuursleden kunnen maximaal acht jaar zitting hebben. In 2012 is het bestuur tien keer bijeengekomen om ingediende subsidieverzoeken te behandelen en daarnaast in wisselende samenstelling om te spreken over specifieke zaken. Een belangrijk agendapunt was aanvankelijk de door de minister van OCW aangekondigde fusie van het Mediafonds met het Stimuleringsfonds voor de Pers. Deze situatie veranderde radicaal toen op 29 oktober in het regeerakkoord onverwacht werd aangekondigd dat deze fusie niet zou doorgaan en dat het Mediafonds met ingang van 2017 zou worden opgeheven. Veel aandacht ging vervolgens uit naar de dreigende opheffing en naar wat er kon worden gedaan om de regering te bewegen van haar voornemen af te zien. In het eerste kwartaal van het jaar heeft het bestuur bekendgemaakt welk gedeelte van het budget bestemd was voor radio, televisie en e-cultuur, en bij televisie ook specifiek voor welke programmacategorieën. Deze segmentering werd bepaald op basis van het beleidsplan en het patroon van aanvragen en toekenningen uit eerdere jaren. Omdat het fonds in hoge mate afhankelijk is van het programmaaanbod van de publieke mediadiensten, is de segmentering slechts een uitgangspunt. Gedurende het jaar, maar vooral in de maand december, wordt altijd bezien of onderbesteding in enige categorie toelaat dat in andere categorieën iets meer subsidie wordt toegekend. Voor algemene documentaires en voor projecten van regionale omroepen werd het beschikbare budget gelijkelijk verdeeld over de vijf rondes waarin voor deze categorieën aanvragen konden worden ingediend. Over vrijwel de hele linie was er gedurende het jaar per categorie voldoende budget om aanvragen waarover een positief advies was uitgebracht te subsidiëren. In de categorie televisiedrama moest het bestuur in november

echter een besluit aanhouden over de achtdelige dramaserie Hollands Hoop van de VARA/VPRO/NTR wegens uitputting van het budget. In de decembervergadering kon deze serie alsnog worden gesubsidieerd. Dat was mede mogelijk door een onderbesteding van ruim een miljoen euro bij jeugdprogramma’s. In die categorie werden relatief veel aanvragen afgewezen omdat ze onvoldoende artistieke kwaliteit hadden. Er is geen aanleiding om te vrezen dat er in volgende jaren binnen deze categorie opnieuw onderbesteding zal zijn. Bij het behandelen van subsidieverzoeken stelde het bestuur vast of was voldaan aan de statutaire criteria: gaat het om een cultureel programma, een bijzonder programma en een project van Nederlandse origine? Bij projecten van of voor regionale omroepen wordt ook het regionale belang gewogen. Over de vraag of van een subsidieverzoek kan worden verwacht dat het beoogde project voldoende hoogwaardig artistieke kwaliteit zal opleveren heeft het bestuur in beginsel een beslissing genomen op basis van een advies van een commissie van deskundigen. Dit advies werd steeds door het bureau ingewonnen en vervolgens schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht. Over de hoogte van het subsidiebedrag werd beslist na advies van het bureau. Bestuursleden die op enigerlei wijze waren betrokken bij een subsidieaanvraag hebben niet deelgenomen aan de discussie of besluitvorming betreffende die aanvraag en de afwikkeling daarvan. Een aanzienlijk deel van het dramabudget werd besteed in het kader van het Deltaplan Talent, waarin het Mediafonds in 2012 samenwerkte met NTR, VARA, VPRO, AVRO, Nederlands Filmfonds en CoBO. Verder werd in samenwerking met NTR, Fonds Podiumkunsten en Cinedans voor het derde jaar op rij Point Taken georganiseerd, waarbinnen samenwerkende choreografen en filmmakers plannen kunnen indienen voor korte, artistieke dansfilms. Met de regionale omroepen en het Mondriaan Fonds werd het project Hollandse Meesters gecontinueerd, een reeks van korte portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars. De selectie van kunstenaars vond plaats door een door de fondsen goedgekeurde commissie van deskundigen. Inmiddels zijn er veertig portretten gerealiseerd en in december verleende het bestuur subsidie voor nog eens twintig afleveringen. In samenwerking met het fonds voor de Creatieve Industrie werd de uitvoering voortgezet van het TAX-videoclipfonds en het Gamefonds. De advisering werd toevertrouwd aan twee speciaal daarvoor door de fondsen aangestelde commissies. De afhandeling vond telkens plaats door het fonds waar de aanvraag was ingediend. In het belang van een vlotte procedure was bij het Mediafonds de directeur gemandateerd om de besluiten voor deze twee fondsen te nemen. Het bestuur heeft daarnaast vaststellingsbesluiten genomen op basis van ingediende eindafrekeningen van projecten en beslist over intrekking van eerder toegekende

SUBSIDIËRING 09


subsidies wanneer projecten niet doorgingen. Een wisselend samengestelde delegatie van het bestuur, bestaande uit de voorzitter (of de vicevoorzitter) en één van de andere leden, bijgestaan door de directeur en de jurist van het fonds, heeft zich belast met het horen van diegenen die bezwaar hebben gemaakt tegen een bestuursbesluit. De betreffende bestuursleden deden telkens na de hoorzitting verslag aan het voltallige bestuur, dat eveneens de stukken had gelezen. Vervolgens besliste het bestuur of het besluit waartegen het bezwaar zich richtte, moest worden bevestigd, geheel of gedeeltelijk moest worden herzien of dat nader advies moest worden ingewonnen voordat over het bezwaar kon worden beslist. Er zijn in 2012 negen bezwaren behandeld. Voor twee projecten werd alsnog subsidie verleend en in één geval werd de subsidie iets verhoogd. Daarnaast is er één bezwaar behandeld tegen een naar het oordeel van de aanvrager te lage subsidie van het TAX-videoclipfonds. De indieners van dit bezwaar zijn gehoord door een bestuurslid en een medewerker van het Mediafonds en op basis daarvan is de subsidie verhoogd. Adviseurs

Het Mediafonds kon in 2012 beschikken over de medewerking van 142 externe deskundigen, onder wie een groot aantal met specifieke kennis en ervaring op het gebied van het maken van radio- en televisieprogramma’s (regisseurs, scenarioschrijvers, dramaturgen) en op het vlak van e-cultuurprojecten. Daarnaast hecht het fonds aan het oordeel van adviseurs met een andere of meer algemene culturele deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van theater, dans, (kunst)geschiedenis, filosofie of literatuur. In de steeds wisselende samenstelling van commissies werd gestreefd naar een evenwichtig maar toch spannend samengaan van actieve en passieve expertise, van specifieke en brede kennis. Zo kan recht worden gedaan niet alleen aan ambachtelijke eisen, maar ook aan de inzichten van de cultureel geïnteresseerde kijker. Om een smaakmonopolie binnen adviescommissies te voorkomen, waren de adviescommissies telkens anders van samenstelling. De adviseurs van het Mediafonds worden geworven via een open procedure. Ze worden in eerste instantie voor een jaar benoemd, een termijn die bij gebleken geschiktheid kan worden verlengd tot drie jaar. Hierna is een herbenoeming voor nog eens drie jaar mogelijk. In 2012 is de benoeming in enkele gevallen nog met een extra jaar verlengd wegens bijzondere deskundigheid waarvoor niet meteen vervanging kon worden gevonden. Voordat adviseurs hun werkzaamheden aanvangen ondertekenen ze een protocol waarin onder andere is geregeld dat ze dienen te melden wanneer zij een persoonlijk belang hebben bij een subsidie-aanvraag. In de betreffende subsidieronde kunnen zij dan niet adviseren. Zo wordt de schijn van belangenverstrengeling vermeden. Het Gamefonds en het TAX-videoclipfonds hebben elk drie vaste adviseurs, die afwisselend na drie of vier jaar worden opgevolgd.

10 SUBSIDIËRING

In 2012 zijn in totaal 79 adviescommissievergaderingen belegd en daarnaast vijf vergaderingen van de commissie van het TAX-videoclipfonds en vier van de Gamefondscommissie. De adviseurs ontvangen een kopie van de besluitbrieven aan de aanvragers van de projecten waarover zij hebben geadviseerd. Hierin staat de motivatie van het bestuur om al dan niet subsidie te verlenen. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij – ook na afloop van de periode waarvoor ze zijn benoemd – beschikbaar blijven om deel te nemen aan de evaluaties (zie hoofdstuk Stimuleringsbeleid) van de door hen beoordeelde projecten.


Operationele doelstellingen

De doelstellingen van het Mediafonds zijn vastgelegd in de statuten. Die schrijven voor dat het fonds de ontwikkeling en de productie moet bevorderen van bijzonder cultureel media-aanbod ten behoeve van de landelijke of de regionale publieke media-instellingen en daarbij de samenwerking moet stimuleren met instellingen op het terrein van de cultuur. Dat media-aanbod dient in overwegende mate van Nederlandse origine te zijn en een hoogwaardig artistiek gehalte te hebben. Voor aanbod van de regionale publieke omroep komt daarbij nog de eis dat het een regionaal belang heeft. Het Mediafonds verstrekt hoofdzakelijk subsidie voor de productie van media-aanbod op aanvraag van de publieke zendgemachtigden. Voor de ontwikkeling van aanbod wordt ook subsidie verstrekt aan andere partijen, maar in beginsel alleen indien een landelijke of regionale publieke media-instelling het voornemen heeft het project uiteindelijk in productie te (laten) nemen. De operationele doelstellingen van het fonds zijn nader beschreven in het Beleidsplan 2010-2016. Belangrijke voornemens in het Beleidsplan zijn het versterken van de banden met andere culturele instellingen, meer aandacht voor games en online omgevingen, meer aandacht voor marketing van culturele mediaproducties en de invoering van nieuwe, eenvoudiger financieringsregels waardoor per saldo meer geld voor productie overblijft. Op al deze punten is vooruitgang geboekt.

Nieuw talent

Het Mediafonds vindt het belangrijk dat nieuw talent de kans krijgt programma’s te maken voor de publieke omroep. Op het gebied van drama wordt dat in het bijzonder gestimuleerd binnen het hiervoor genoemde Deltaplan Talent. Voor documentairemakers zijn er de IDFA-Mediafonds Workshop en het project Kids & Docs. Maar ook binnen de reguliere subsidierondes is er extra aandacht voor beginnende makers. Zo wordt er bij twijfel soms toch subsidie verleend onder de voorwaarde dat er een ervaren coach bij het project wordt betrokken. In 2013 is er een eerste kans geboden aan 54 makers, waarbij het gaat om 24 procent van de gesubsidieerde projecten. Bij 12 procent ging het om een tweede en bij 8,5 procent om het derde project. Stimuleringsbeleid

De doelstellingen en de effecten van de activiteiten die het fonds in het kader van zijn stimuleringsbeleid heeft ontplooid, worden elk afzonderlijk beschreven in het hoofdstuk Stimuleringsbeleid. De uitgaven voor deze activiteiten zijn binnen de begrote kosten gebleven. Om alle betrokkenen ook werkelijk betrokken te laten zijn én uit overwegingen van efficiency, werkt het Mediafonds in zijn stimuleringsbeleid zoveel mogelijk samen met de publieke omroepen en met verwante organisaties in het culturele veld. Bedrijfsvoering

Culturele diversiteit

In het beleid en de bedrijfsvoering van het Mediafonds is oog voor culturele diversiteit een vanzelfsprekendheid. Bij het werven van adviseurs en personeel wordt uitdrukkelijk gezocht naar kandidaten met gevarieerde achtergronden. Adviseurs hebben opdracht te letten op de multiculturele aspecten van projecten. Wanneer het om budgettaire redenen noodzakelijk is prioriteiten te stellen bij het toekennen van subsidies is een multiculturele invalshoek één van de afwegingen. Bij samenwerkingsprojecten met omroepen en collegafondsen pleit het Mediafonds voor selectiecriteria die de culturele diversiteit voldoende ruimte bieden, zoals bij One Night Stand en Kort!. Hetzelfde geldt voor de toelatingscriteria van de verschillende workshops en projecten die het fonds (mede)organiseert, zoals Nu of Nooit!, Kids & Docs en de IDFA-Mediafonds Workshop. In het verslagjaar is subsidie verleend voor in totaal negentig projecten waarbij culturele diversiteit sterk tot uiting kwam. Daarvan vonden zestien projecten plaats in het kader van de regeling Nu of Nooit!, bedoeld om de productie van kleurrijk jeugddrama te stimuleren.

De algemene bedrijfsvoering is efficiënt en voortdurend aan interne evaluatie onderhevig. Het Mediafonds is een toegankelijke organisatie. Voorstellen van externen voor verbeteringen van werkwijzen en procedures kunnen worden ingediend bij de directie. Ingrijpende aanpassingen van regelingen worden pas ingevoerd na overleg met de omroeporganisaties. Ook is er regelmatig contact met vertegenwoordigers van beroepsorganisaties. In 2012 is op verzoek van omroepen en producenten de bevoorschotting van subsidie vervroegd en verhoogd. De bestuurs-, kantoor- en advieskosten zijn ruim binnen de begroting gebleven. De overhead bleef op hetzelfde lage niveau als in voorgaande jaren en bedroeg 7,81 procent. Het personeelsbestand was 13,4 fte.

SUBSIDIËRING

11


Samenvatting

In 2012 zijn er 697 projecten behandeld, waarvan 555 van de landelijke publieke omroep en 52 van de regionale publieke omroep. Aan 216 projecten is in het verslagjaar subsidie toegekend. Daarnaast zijn er 35 projecten in het kader van het Gamefonds behandeld en 55 projecten in het kader van het TAX-videoclipfonds. Dit leidde tot 14 toekenningen. De culturele radio- en televisieprogramma’s waarvoor in 2012 subsidie is verleend, zullen leiden tot ruim 132 uur zendtijd op de landelijke en regionale publieke radiokanalen en televisienetten. De verzoeken behelzen een grote verscheidenheid aan culturele programma’s: het ging om bijdragen in de productiekosten van radiomuziekprogramma’s, televisiedramaseries, single plays, korte film, radio- en televisiedocumentaires, dansfilms, jeugdprogramma’s en speelfilms, maar ook om de kosten van het ontwikkelen van dergelijke programma’s en om samenwerkingsprojecten met instellingen uit het veld. Voor de toegewezen e-cultuurprojecten kan geen telling in uren worden gemaakt. Er zijn twaalf projecten gesubsidieerd, die alle worden ontsloten via het World Wide Web.

E-cultuur

Productiesubsidie is toegekend aan acht projecten en aan twee projecten is ontwikkelingssubsidie toegekend. Vijf projecten betroffen een toekenning voor de realisatie van een concept uit het project Sandberg@Mediafonds. Vier maal is een verzoek tot productiesubsidie afgewezen en negen maal is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen. Voor regionaal is twee maal het verzoek voor ontwikkelingssubsidie toegekend en is één maal productiesubsidie afgewezen. TAX-videoclipfonds

De TAX-videoclipregeling waarin het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds samenwerken stimuleert de productie van videoclips van bijzondere artistieke kwaliteit. De commissie die de aanvragen beoordeelt, kwam in 2012 vijf keer bijeen. Van de 55 bij het Mediafonds ingediende subsidieverzoeken zijn er negen toegekend en 46 afgewezen. Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 23 subsidieverzoeken afgehandeld.

Landelijke publieke omroep

Van de ingediende verzoeken voor productiesubsidie voor televisieprogramma’s zijn er 91 toegewezen en 158 afgewezen (waarvan 107 in het kader van het Deltaplan Talent en 23 in het kader van Point Taken). Van de gesubsidieerde televisieproducties worden er 84 door externe producenten gemaakt. Bij enkele afgewezen verzoeken is, in plaats van productiesubsidie, een bedrag voor verdere uitwerking ter beschikking gesteld. Voor het ontwikkelen van televisieprogramma’s (het doen van onderzoek, het maken van researchreizen, het schrijven en herschrijven van filmplannen of scenario’s) is 71 maal subsidie toegekend en zijn 184 aanvragen afgewezen (waarvan 168 in het kader van Deltaplan Talent). Subsidie is toegezegd voor de productie van zeven radioprojecten, terwijl zeven verzoeken zijn afgewezen. Voor het ontwikkelen van radioprogramma’s zijn zeven verzoeken toegekend en zijn zeven verzoeken afgewezen. Regionale publieke omroep

Twintig plannen voor een televisieproductie zijn gehonoreerd. Hiervan worden zestien projecten gemaakt door externe producenten. Tien verzoeken zijn afgewezen. Voor het ontwikkelen van dergelijke programma’s is acht maal subsidie toegekend; elf verzoeken zijn afgewezen. Voor productie en ontwikkelingsubsidie voor radio zijn er geen verzoeken ingediend.

12 SUBSIDIËRING

Gamefonds

Het Gamefonds is een regeling die bedoeld is om de artistieke kwaliteit van games te bevorderen. Ook wordt met de regeling samenwerking tussen kunstenaars, vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars en (culturele) instellingen bevorderd. De regeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds. Een adviescommissie adviseert de fondsen over ingediende aanvragen. De commissie kwam in 2012 vier keer bijeen. Van de 35 bij het Mediafonds ingediende subsidieverzoeken zijn er vijf gehonoreerd en dertig afgewezen. Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zeventien subsidieverzoeken afgehandeld. Kerncijfers

Begrote kosten projecten 2012 Aangeboden eigen bijdragen Gevraagde subsidie In 2012 toegekende subsidie

€ 44.241.736,€ 12.025.513,€ 25.278.477,€ 16.509.276,-

Prijzen

In 2012 zijn, voor zover in februari 2013 bekend, 58 nationale en internationale prijzen toegekend aan programma’s die met steun van het Mediafonds tot stand zijn gekomen.


Code Cultural Governance

In de Mediawet staan regels inzake de organisatie en het beheer van het Mediafonds. Bovendien is het fonds gehouden aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, uitgezonderd de bepaling dat de Minister een besluit van een zelfstandig bestuursorgaan kan vernietigen. Ook in de Kaderwet zijn regels vastgelegd voor beheer, verantwoording, informatievoorziening, sturing en toezicht. Het Mediafonds is georganiseerd volgens het ‘bestuur en directiemodel’ van de Code Cultural Governance (Stichting Kunst & Zaken, 2006). Ingevolge het in de code vastgelegde principe ‘pas toe of leg uit’ wordt hieronder gemeld op welke punten wordt afgeweken van de in de code vastgelegde principes en best practice-bepalingen. De werving en selectie van bestuurders van het Mediafonds vindt niet geheel plaats volgens de best practice-bepalingen. In de Mediawet zijn op dit punt enigszins afwijkende bepalingen opgenomen waaraan het fonds moet voldoen. De belangrijkste is dat de bestuursleden worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat twee bestuursleden afkomstig moeten zijn uit de kring van de publieke mediadiensten en twee uit de kring van de film- en podiumkunsten. In de praktijk vindt de benoeming plaats op voordracht van het zittende bestuur van het fonds. Vooraf wordt met het Ministerie van OCW het profiel afgestemd. Gaat het om leden uit de kring van de publieke mediadiensten dan vindt ook afstemming plaats met de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Alle (neven-)functies van de bestuursleden worden bijgehouden in een register dat door belangstellenden kan worden ingezien. De voor het bestuurslidmaatschap relevante functies zijn opgenomen in het jaarverslag.

SUBSIDIËRING 13


STIMULERINGSBELEID

Talentontwikkeling Bijzondere projecten Festivals Bijeenkomsten en debatten Prijzen Publicaties Feedback


Inleiding In het stimuleringsbeleid komen talentontwikkeling en reflectie op de huidige en de toekomstige praktijk samen. Workshops, conferenties, publicaties, competities en prijzen zijn de middelen die daarvoor ten dienste staan. Om het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk te benutten, wordt samengewerkt met een groot aantal andere organisaties in het veld. Het fonds streeft er immers naar zijn kennis en ervaring zoveel mogelijk te delen en ziet af van het opbouwen van eigen expertise wanneer die elders al ruimschoots aanwezig is. In verband met het kabinetsbesluit tot fusie met het Stimuleringsfonds voor de Pers werd dit jaar in het stimuleringsbeleid een accent gelegd op journalistieke praktijken. De editie gewijd aan onderzoeksjournalistiek van Sandberg@Mediafonds werd succesvol afgerond, terwijl een nieuwe masterclass met als thema ‘Liquid Journalism’ een aanvang nam. Het blad 609, over cultuur en media, verscheen in het verslagjaar drie keer en mag zich nog steeds in een groeiende belangstelling verheugen. Het biedt direct betrokkenen én geïnteresseerden de mogelijkheid om kennis te nemen van de ontwikkelingen in het veld en kenmerkt zich door een kritische en open blik, ook op het functioneren van het fonds zelf.

Activiteitenoverzicht Talentontwikkeling IDFA-Mediafonds workshop

De IDFA-Mediafonds Workshop is een samenwerking van het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA) en het Mediafonds. In een traject van zeven maanden worden elk jaar beginnende documentairemakers begeleid bij het ontwikkelen van een filmplan voor een documentaire. In de editie van 2012 was er in het bijzonder aandacht voor (het maken van) beeld tijdens de ontwikkeling van het filmidee. Onder leiding van de workshopleider, documentairemaker Menna Laura Meijer, werden de deelnemers uitgedaagd om vertelvormen te verkennen en op zoek te gaan naar de grenzen van het documentairegenre. Uit 37 deels door scouting binnengekomen inzendingen zijn in samenspraak met de werkgroep documentaire van de NPO tien deelnemers geselecteerd voor het eerste deel van het traject. Na een tussentijdse selectieronde hebben vijf deelnemers de workshop afgerond en een filmplan afgeleverd: Anne-Marieke Graafmans, Tomas Kaan, Judith de Leeuw, Martijn Nijboer en Sanne Rovers. Zij volgden workshops van onder anderen Mart Dominicus, Tom Fassaert, Coco Schrijber, Valérie Schuit en Wytzia Soetenhorst. Hierin kwamen onderwerpen als research, cameravoering en regie aan de orde. Tijdens IDFA hebben de deelnemers hun plan gepitcht ten overstaan van vertegenwoordigers van omroepen en producenten. Het plan Wij zijn 18 van Tomas Kaan won de Mediafondsprijs Documentaire. Kids & Docs

Kids & Docs is een workshop van het Mediafonds, Cinekid en IDFA met medewerking van Z@pp en de publieke omroepen. Ruim een half jaar wordt een groep makers begeleid bij het ontwikkelen van een filmplan voor een jeugddocumentaire van vijftien minuten. De plannen vragen binnen het reguliere traject productiesubsidie aan en alle gerealiseerde jeugddocumentaires worden uitgezonden op Z@pp. In 2011-2012 werd de workshop begeleid door de filmmakers Mischa Kamp en Maaik Krijgsman. Op Cinekid en op IDFA beleefden in totaal zes workshopfilms hun première; een deel is nog in productie. Geluiden voor Mazin (Ingrid Kamerling/EO/Hollandse Helden) is tijdens IDFA bekroond als beste jeugddocumentaire van 2012 (zie Mediafondsprijs Kids & Docs 2012). De workshop 20122013, die in september 2012 is begonnen, wordt wederom begeleid door Mischa Kamp en Maaik Krijgsman. De workshop is begonnen met een uitgebreide selectiedag, waarna de geselecteerde makers gekoppeld zijn aan de omroepen. De deelnemers zijn Martijn Blekendaal, Tara Fallaux, Soulaima El Khaldi, Anna van Keimpema, Aaron Rookus, Eline Schellekens, Shafelly Snijders, Ellen Vloet, Marleen van der Werf en Joanna Wesseling. Deelnemende omroepen voor beide edities waren: AVRO, BOS, EO, HUMAN, KRO, NCRV, NTR, OHM en VPRO.

STIMULERINGSBELEID 15


Point Taken

Het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten organiseerden in 2012 in samenwerking met de NTR en Cinedans voor de derde keer het crossdisciplinaire dansfilmproject Point Taken. Choreografen en filmers dienen gezamenlijk met een producent een aanvraag in voor een korte en eigenzinnige dansfilm. Op woensdag 30 mei was er een voorlichtingsdag voor filmmakers en choreografen in Rialto, Amsterdam. Een aantal korte dansfilms werd vertoond, gevolgd door een lezing van de Belgische componist en cineast Thierry De Mey. Vanuit zijn veelzijdige praktijk sprak hij over hoe een filmer een geslaagde synthese tot stand kan brengen tussen beeld, muziek en lichaamsbeweging. Uit 28 inzendingen werden door een gezamenlijke commissie van het Mediafonds, het Fonds Podiumkunsten en de NTR vijf plannen geselecteerd. Deze dansfilms gingen op 2 maart 2013 tijdens Cinedans in première, gevolgd door televisie-uitzending door de NTR. De teams van filmmakers en choreografen van de derde editie zijn Michiel van Jaarsveld/ Thom Stuart, Chaja Hertog & Nir Nadler/Aitana Cordero Vico, Boudewijn Koole/Jakop Ahlbom, Arno Dierickx/ Emio Greco & Pieter C. Scholten en Leendert Pot / Hillary Blake Firestone. In 2012 is opnieuw een dvd geproduceerd waarop niet alleen de vier dansfilms uit de vorige editie staan, maar ook korte impressies van het creatieproces, gemaakt door productiemaatschappij Beat the Dutch in opdracht van de fondsen. Deltaplan Talent

Onder de noemer Deltaplan Talent stimuleert het Mediafonds de ontwikkeling van filmtalent. Dit samenwerkingsverband met het Nederlands Filmfonds en de publieke omroepen met steun van CoBO, heeft in 2012 de volgende projecten gesubsidieerd: Kort! Elf korte narratieve films door regisseurs (fictie en animatie) en scenarioschrijvers uit Nederland en Vlaanderen, bestemd voor bioscoop, internet en televisie. Samenwerkende omroep: NTR. One Night Stand Een toegankelijke dramareeks van acht 50 minuten-films van ‘nieuwe makers’ die verhalen uit de Nederlandse multiculturele samenleving weten te vertalen naar televisiedrama van hoge filmische kwaliteit. Samenwerkende omroepen: NTR, VARA, VPRO. De Oversteek Een ontwikkelingstraject voor drie onafhankelijke speelfilms (auteursfilms) voor bioscoop en televisie, dat jonge regisseurs de kans biedt hun eerste of tweede speelfilm te realiseren. Samenwerkende omroepen: NTR, VARA, VPRO en AVRO. De namen van de makers en de titels van alle Deltaplan Talent-projecten staan vermeld onder Toekenningen. Nu of Nooit!

Nu of Nooit! is een regeling van Z@pp en het Mediafonds voor de ontwikkeling en realisering van cultureel divers jeugddrama met een lengte van 25 minuten voor de oudste

16 STIMULERINGSBELEID

doelgroep van Z@pp (8-12 jaar). In 2012 was de eerste editie van deze regeling. Uit de 49 ingekomen voorstellen zijn tien plannen geselecteerd voor ontwikkeling. Vijf van de geselecteerde scenaristen namen eerder deel aan de workshop Kind en Kleur van het fonds. Uiteindelijk zijn na een tweede selectieronde zes plannen geproduceerd. In december was er de feestelijke première in en in samenwerking met EYE, gepresenteerd door Jeffrey Spalburg. De zes films zijn in de kerstvakantie op prime time uitgezonden door Z@pp. In het najaar is een vervolg gegeven aan de eerste editie. Een selectiecommissie van het fonds en de betrokken zes omroepen heeft uit 46 inzendingen zes projecten uitgekozen voor ontwikkelingssubsidie. Hieraan voorafgaand konden makers op een daartoe georganiseerde dag feedback van onafhankelijke deskundigen krijgen op hun work in progress. Maar liefst 27 teams maakten gebruik van deze mogelijkheid en voerden op één dag een gesprek met Maarten Almekinders, Willem Capteyn, Jenny Mijnhijmer of Heleen Suèr. Het Schrijfpaleis

Het Mediafonds ondersteunde ook in 2012 Het Schrijf­ paleis, dat bijeenkomsten organiseert over scenario­ schrijven voor zowel televisie, film als theater. In Theater Bellevue in Amsterdam lezen gerenommeerde acteurs fragmenten uit verschillende scenario’s voor. De schrijvers gaan vervolgens in gesprek met een panel en het publiek. Met gemiddeld meer dan honderd bezoekers fungeren de avonden ook als netwerkplek voor dramaprofessionals. In 2012 werd Het Schrijfpaleis gepresenteerd door Moniek Kramer. De (wisselende) regisseurs waren: Mark de Cloe, Kees Hulst, Michiel van Jaarsveld en Hesdy Lonwijk. Panelleden waren onder meer: Paul Bertram (Scriptschool), scenarioschrijver Maria Goos en Hans de Weers (Eyeworks). In mei was er een speciale Schrijfpaleis-avond in EYE in het teken van transmedia, met onder meer een inleiding door Miryam van Lier en Syb Groeneveld van het Mediafonds. Op het Nederlands Film Festival was er een Schrijfpaleis gekoppeld aan De Dag van het Scenario en tijdens de Museumnacht in Amsterdam werkte Het Schrijfpaleis samen met De Brakke Grond aan een publieksprogramma, waarbij het proces van scenarioschrijven centraal stond. Hier kwamen maar liefst zeshonderd mensen op af. Sandberg@Mediafonds

Sandberg@Mediafonds is een masterclass van het Sandberg Instituut en het Mediafonds waarin teams van programmamakers, ontwerpers en nieuwe mediakunstenaars circa vier maanden werken aan concepten voor nieuwe mediatoepassingen. In 2012 had de masterclass onderzoeksjournalistiek als onderwerp, en werkten de deelnemers aan de ontwikkeling van journalistieke producties die gebruikmaken van nieuwe tools voor en vormen van journalistiek onderzoek, onder de noemer Curating reality: New tools for investigative journalism. Op 9 februari was de openingsconferentie in de Openbare


Bibliotheek Amsterdam (OBA) met internationale sprekers (zie Bijeenkomsten en debatten). Syb Groeneveld (Mediafonds) en Dimitri Nieuwenhuizen (Bureau Lust) hebben het traject, waarin ook is samengewerkt met de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en Initiatief voor Narratieve Journalistiek Nederland, begeleid. De deelnemende teams kregen gastlessen van onder anderen Henk van Ess (VVOJ), Paul Myers (BBC), Digna Sinke, Richard van der Laken (Designpolitie) en Bregtje van der Haak (VPRO). Onderdeel van het curriculum was verder een semi-publieke workshopdag over narratieve journalistiek met medewerking van Amy Ellis Nutt, winnares Pullitzer Prize 2011. Op 7 juni is de masterclass 2012 afgerond met een publieke eindpresentatie in EYE waar circa 180 geïnteresseerden op af kwamen.

Bijzondere projecten Hollandse Meesters in de 21ste eeuw

Hollandse Meesters is een reeks korte portretten (15 minuten elk) van belangwekkende, hedendaagse Nederlandse beeldend kunstenaars, gefilmd op hun werkplek. Het is een samenwerking van musea en regionale omroepen, met steun van het Fonds BKVB en het Mediafonds. Zodra de films zijn uitgezonden, gaan ze online en staan ze ter beschikking van musea en andere instellingen. In 2012 hebben in het kader van het project diverse presentaties plaatsgevonden: 28 februari: de toenmalige staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra neemt in aanwezigheid van een klein comité van prominenten een Hollandse Meesters-‘minibioscoop’ in ontvangst. Deze installatie, die in zijn ministerie is opgesteld, is gratis toegankelijk, evenals de begeleidende fototentoonstelling van de initiatiefnemer van het project, Michiel van Nieuwkerk. 11 maart: in De Balie in Amsterdam begint een tweewekelijkse serie van filmvertoningen, gecombineerd met interviews met de geportretteerde kunstenaars en filmmakers. 13 mei: presentatie, in De Balie, van de dvd met de eerste twintig Hollandse Meester-films. 25 oktober: in het heropende Stedelijk Museum wordt een nieuwe reeks van twintig kunstenaarsportretten gepresenteerd. Het was een feestelijk programma met bijdragen van onder meer filmmakers Helena Muskens & Quirine Racké, kunstenaar Henk Visch, componist Harry de Wit en performance-kunstenaar Jennifer Tee. Tevens waren er filmvertoningen van de nieuwe reeks Hollandse Meesters en optredens van muzikanten die aan de films meewerkten. 3 december: presentatie tijdens het OCW-congres Cultuur in beeld 2012, in Utrecht.

Festivals Mediafonds@NFF

Het Nederlands Film Festival (NFF) is het Nederlandse

platform voor films van eigen bodem en de ontmoetings­ plek voor de Nederlandse filmwereld. Tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht waren ruim honderd Mediafondsproducties te zien, waaronder de premièrevertoningen van de nieuwe reeksen Kort!, One Night Stand en De Oversteek. Ook het door het fonds ondersteunde Schrijfpaleis wijdde het nieuwe seizoen in op het festival met een programma gekoppeld aan De dag van het Scenario. Verder was het TAX-videoclipfonds aanwezig en was het fonds betrokken bij de bijeenkomst Verder dan het witte doek, waar het transmediale project Bellicher Cell onder de loep werd genomen. Mediafonds@Cinekid

Tijdens de 26ste editie van Cinekid, het film-, televisie- en nieuwe mediafestival voor de jeugd, presenteerde het Mediafonds, samen met IDFA en Cinekid, de première van vijf Kids & Docs-films (DELETE, Kleine Mo, Sarahs nacht, Geluiden voor Mazin en Achter de Toren). Daarnaast gingen andere fondsproducties in première, waaronder een nieuwe lichting jeugddocumentaires onder de noemer Dokument Junior. Verder eerde Cinekid het Mediafondsproject Kind en Kleur met een retrospectief. Mina Moes, ook afkomstig uit dit stimuleringsproject, won de Kinderkastprijs Fictie. Mediafonds@IDFA

Het 25-jarige IDFA werd geopend met de door het fonds ondersteunde documentaire Wrong Time Wrong Place van John Appel. Op de openingsavond reikte fondsvoorzitter Jacob Kohnstamm de Mediafondsprijs Documentaire 2012 uit aan Tomas Kaan voor zijn filmplan Wij Zijn 18, dat hij ontwikkelde in de IDFA-Mediafonds Workshop (zie ook Prijzen). Als opmaat voor de uitreiking, en om alle workshopdeelnemers de kans te geven zichzelf en hun ontwikkelde plan te presenteren, was door filmmaker en eerdere prijswinnaar Sarah Domogala een korte film gemaakt. Verder zijn tijdens IDFA 2012 drie Kids & Docsfilms in première gegaan (Cap of Keppel, Mookie en Bente’s stem), evenals de binnen de IDFA-Mediafonds Workshop ontwikkelde documentaires Alleen in de wereld van Denise Janzée, The Diaries of an Elephant van Janina Pigaht en C.K. van Barbara Visser. Om discussie over en reflectie op het documentaire genre en specifieke documentaires en documentairemakers te bevorderen, ondersteunde het Mediafonds de IDFA Media Talks. Dit programmaonderdeel bestaat uit gesprekken na afloop van filmvertoningen, masterclasses, debatten en extended Q&A’s. Deze editie van IDFA is ook gebruikt als platform en momentum om de aandacht te vestigen op de dreigende opheffing van het Mediafonds. Een petitie werd breed onder de aandacht gebracht na filmvertoningen, door flyers, door mensen die rondliepen op het festival. Directeur van IDFA Ally Derks tekende de petitie als een van de eersten en ook veel makers en producenten gebruikten hun premières om steun te betuigen en aandacht te vragen. Op maandag 19 november

STIMULERINGSBELEID 17


organiseerde het fonds een ingelaste bijeenkomst in Tuschinski (zie Bijeenkomsten en debatten). Korte verslagen staan op de websites van zowel het Mediafonds als het IDFA.

Bijeenkomsten en debatten Curating reality - New tools for investigative journalism

Met een openbare conferentie over onderzoeksjournalistiek en de invloed daarop van technologische ontwikkelingen werd op 9 februari in de OBA de masterclass Sandberg@Mediafonds afgetrapt (zie ook Talentontwikkeling). Sprekers waren onder anderen Sami Ben Gharbia (Global Voices), Simon Rogers (The Guardian) en Brenno de Winter (Journalist van het jaar 2011). Op www.curatingreality.nl is een verslag te lezen, alsmede informatie over de in het lab ontwikkelde projecten. De conferentie trok zo’n tweehonderd professionals uit de werelden van media, cultuur, design en architectuur. ROOS dagen

Tijdens de ROOS-dagen, het jaarlijkse congres voor regionale omroepen, op 14 en 15 maart, hield Syb Groeneveld van het Mediafonds een presentatie over de creatieve industrie en transmedia. In het congrescentrum in Ermelo stond ook een ‘minibioscoop’ waar congresgasten films uit het project Hollandse Meesters in de 21ste eeuw konden bekijken. De door het Mediafonds ondersteunde documentaire De Engel van Doel van Tom Fassaert (SNG Film / Omroep Zeeland) ontving de NL-Award documentaire. Woei!

Op 8 november organiseerde Holland Doc Radio samen met het Mediafonds een bijeenkomst voor radiomakers, Woei! genaamd. Bijdragen kwamen van Laurens Borst, zendermanager Radio 1, over Holland Doc Radio; Hans Maarten van den Brink, directeur Mediafonds, over radiodocumentaire; VPRO-medewerkers Edlef Heeling en Geert Jan Strengholt over platform Woord.nl; en van documentairemaker Menna Laura Meijer, die een praktische masterclass gaf. Presentatie transmedia @ DEAF

In het kader van het DEAF festival in Rotterdam hield Syb Groeneveld op vrijdag 18 mei een presentatie over transmedia. De presentatie maakte deel uit van een dag georganiseerd door het Virtueel Platform, gericht op presentatie, uitwisseling, netwerk en professionalisering en was bedoeld voor medialabs en festivals. Mediafonds zomerborrel

Op woensdag 20 juni organiseerde het fonds een zomerborrel voor zijn relaties. Er waren ruim honderd (oud-) adviseurs, aanvragers, omroepmedewerkers, workshopdeelnemers, collega’s van andere fondsen en journalisten aanwezig op de Herengracht. Directeur Hans Maarten

18 STIMULERINGSBELEID

van den Brink vertelde over de ontwikkelingen rond de toekomst van het Mediafonds. IDFA: Found footage in the YouTube era

Op donderdag 15 november organiseerden de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers (NBF), de Nederlandse Film en Televisie Academie en het Mediafonds in samenwerking met IDFA een internationaal georiënteerd programma over de opkomst van online beeldmateriaal uit brandhaarden in de wereld en de rol van documentairemakers hierin. In De Engelenbak ging een internationaal panel onder leiding van moderator Mieke Bernink in op vragen als: Wat betekent de beschikbaarheid van de talloze YouTube-filmpjes voor deze makers? Wat kunnen zij ermee, hoe kunnen ze er betekenis aan toevoegen? En hoe gaan ze om met het feit dat dit materiaal bijna altijd politiek geladen is? Met bijdragen van filmmakers Sean McAlister (UK) en Eyal Sivan (Israel). IDFA Congress: Dutch Docs Conquer the World!

Het Mediafonds ondersteunde het jubileumcongres van IDFA (22 november). Tijdens een dagvullend programma, met keynotes van Nick Fraser (BBC), Erik Kessels (KesselsKramer) en Djo Tunda Wa Munga (producent uit Congo), is ingegaan op de vraag hoe Nederlandse documentaires in het buitenland nog meer succes kunnen oogsten. Aan het einde van het programma is de Mediafondsprijs Kids & Docs uitgereikt door de kinderjury (zie ook Prijzen). IDFA: Bijeenkomst toekomst Mediafonds

Tijdens IDFA organiseerde het fonds op 19 november in de Tuschinski een ingelaste bijeenkomst voor vertegenwoordigers en betrokkenen uit het veld over de dreigende opheffing van het Mediafonds. Er kwamen circa 75 professionals op af.

Prijzen Mediafondsprijs Documentaire

De Mediafondsprijs Documentaire 2012 voor het beste filmplan van de IDFA-Mediafonds Workshop ging naar Tomas Kaan, voor zijn filmplan Wij Zijn 18. De prijs van €125.000,- is bestemd voor de realisatie van het filmplan. De jury bestond uit Sjoerd van den Broek, Marijke Huibregts, Petra Lataster-Czisch, Suzanne Raes en Mark Wessner. Fondsdirecteur Hans Maarten van den Brink zat de jury technisch voor en bestuursvoorzitter van het fonds Jacob Kohnstamm reikte de prijs uit. Volgens het juryrapport werd het winnende filmplan gekenmerkt door een grote urgentie, een strakke vormgeving en het opzoeken van uitersten. Mediafondsprijs Kids & Docs

De Mediafondsprijs Kids & Docs kreeg in 2012 een nieuwe invulling. Niet meer het beste filmplan afkomstig uit de


Kids & Docs Workshop werd bekroond, maar de beste Nederlandse jeugddocumentaire dit in het voorbije jaar is gemaakt. De prijs van €15.000,- is bestemd voor het ontwikkelen van een nieuwe jeugddocumentaire. Een jury, bestaande uit de filmmakers Tom Fassaert, Rita Horst en Menna Laura Meijer, nomineerde uit 21 inzendingen vier producties: Achter de toren – regie: Astrid Bussink (KRO), Als ik in de spiegel kijk – regie: Saskia Gubbels (NCRV / Hollandse Helden), Het Diepe – regie: Michiel Brongers (NCRV / Selfmade Films) en Geluiden voor Mazin – regie: Ingrid Kamerling (EO / Hollandse Helden). De uiteindelijke winnaar werd gekozen door een vijfkoppige kinderjury. De kinderen gingen voor Geluiden voor Mazin van Ingrid Kamerling. Volgens hen is dit ‘een grappige én spannende film die je echt meeneemt in het hoofd van iemand anders.’ De prijs werd uitgereikt als afsluiting van het IDFA-congres Dutch Docs Conquer the World. Dutch Cultural Media Fund Award

Fondsdirecteur Hans Maarten van den Brink reikte op 12 mei 2012, tijdens de 30ste conferentie van de Circom Regional Conference in Malmö (Zweden), de Dutch Cultural Media Fund Award uit. Deze prijs voor ‘beste regionale documentaire op internationaal niveau’ ging naar Parasols and Shellfish van France 3 Languedoc-Roussillon (Frankrijk). Het fonds onderstreept met deze prijs (€ 2.000,en een workshop) het belang van het genre regionale documentaire. Tax-Videoclip Prijs

Op het Nederlands Filmfestival is voor het eerst de TAXVideoclip Prijs uitgereikt voor de beste videoclip. De prijs werd gewonnen door The Saelors - Where the smog is too low van Amos Mulder. Met het prijzengeld van € 2.500,kunnen maker en band samen een nieuwe clip ontwikkelen. De vakjury voor de NFF Online Competitie, waarvan deze prijs onderdeel is, bestond uit Astrid Bussink, Mark Giesbers, Henk de Hooge, Erwin Houtenbrink en Tim Murck.

Publicaties 609 – media en cultuur

Het Mediafondsblad 609 – cultuur en media wordt verzonden aan zo’n 2.500 abonnees en verspreid tijdens bijeenkomsten. In 2012 verschenen drie nummers. In #10 (april) werd aandacht besteed aan hervormingsplannen en bezuinigingen in media en cultuur, de toekomst van de Europese publieke omroepen, de opening van het nieuwe EYE Film Instituut Nederland en de exploitatie van audiovisuele archieven, het project Hollandse Meesters in de 21ste eeuw en het maken van kunstenaarsportretten, aan transmedia en aan Nederlandse dramaseries. Hans Beerekamp, Abdelkader Benali, Catherine van Campen en Erwin Olaf schreven krachtige columns. De nieuwe, opgefriste lay-out van dit nummer werd positief ontvangen.

#11 verscheen op de openingsdag van het Nederlands Film Festival, 26 september. Walter van der Kooi schreef over Kort! en One Night Stand en het gebrek aan persaandacht voor dergelijk kort televisiedrama. Willem Capteyn hield een pleidooi voor de ondertiteling van Nederlands drama. Ook waren er artikelen over ‘filmmakers en de markt’ in de vorm van casestudies over ondernemerschap, het maken van commercials, transmediaal werken, distributie en copyrights. Negen betrokkenen gaven hun mening over hoe een nieuw mediafonds er uit zou moeten zien. #12 kwam uit in november, in de week voorafgaand aan IDFA. Peter van Bueren, Kees Driessen, Dana Linssen, Bert Hogenkamp, Jan Rofekamp en anderen blikten terug en vooruit bij het 25-jarige documentairefestival. Michiel de Hoog peilde de mening van media- en cultuurwoordvoerders over nieuw mediabeleid en Olof van Winden gaf zijn visie op mediakunst. Désanne van Brederode, Raymond van den Boogaard en de jonge documentairemaker Menno Otten schreven een column. De samenwerking tussen de redactie van 609 en De Nieuwe Reporter (DNR, een journalistieke groepsblog opgezet vanuit de Universiteit van Amsterdam) was vruchtbaar. Artikelen uit 609 worden geplaatst op DNR en leiden geregeld tot reacties. DNR besteedde aandacht aan enkele projecten uit de Curating Reality-editie van de Sandberg@ Mediafonds masterclass, zoals het project rond de WOB en ‘de lekkende overheid’ van Jonas Staal en Metahaven, Peilen doe je zo van Coralie Vogelaar en Powermapping van Rogier Klomp en Shuchen Tan. Op de weblog was veel aandacht voor het mediabeleid van Rutte II. In oktober zette DNR een vijftal ‘visies op een nieuw fonds’ uit 609 online en werd verwezen naar andere artikelen op mediafonds.nl. Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 van het Mediafonds bevat alle subsidietoekenningen en afwijzingen en een overzicht van de activiteiten die het fonds heeft ondernomen in het kader van zijn stimuleringsbeleid. Ook staan de prijzen vermeld die gewonnen zijn met producties die met steun van het fonds zijn gerealiseerd. Het jaarverslag 2011 is vormgegeven door Mannschaft en online beschikbaar. Ontwerpbureau Catalogtree heeft de toekenningen in 2011 en hun omvang gevisualiseerd in het compacte blauwe boekje Mediafonds 2011. Daarin werd bovendien een essay van Frank van Vree opgenomen over de relatie tussen overheid, media en openbaarheid. Dit jaarverslag werd meegestuurd met het april nummer van 609 – cultuur en media en is online beschikbaar. Digitale communicatie

Mediafonds.nl is een belangrijk medium voor de communicatie van het fonds. De website is een platform voor nieuws over het fonds en informatie over regelingen en activiteiten, handleidingen en online aanvraagformulieren zijn te downloaden. Ook is de database van gesubsidieerde

STIMULERINGSBELEID 19


producties via de website te raadplegen. Voor ad hoc berichtgeving werd gebruik gemaakt van Twitter. In mei 2012 is een visueel eenvoudige en aantrekkelijke digitale nieuwsbrief geïntroduceerd, waarvan er in het verslagjaar negen zijn verzonden. De nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op de website, evenals een wekelijks overzicht van gesubsidieerde programma’s op radio, televisie en digitale kanalen. Om de aandacht te vestigen op de dreigende opheffing van het fonds werd in de laatste twee maanden van 2012 intensief gebruikgemaakt van de website en van social media als Facebook en Twitter. Een aantal instellingen bundelden hun krachten en riepen op om een petitie te ondertekenen ter ondersteuning van het fonds. Hieraan werd door ruim 8.000 personen gevolg gegeven. Op de website werden ruim vijftig reacties op het kabinetsvoornemen gepubliceerd, van artikelen in de pers, reacties van omroepen, universiteiten en (culturele) koepelinstellingen tot persoonlijke brieven van (media)makers, festivaldirecteuren en omroepmedewerkers. Ook op websites en in berichten van veel andere organisaties werd blijk gegeven van grote verontwaardiging ten aanzien van de mogelijke opheffing.

Feedback Evaluaties gesubisidieerde producties

Het fonds organiseert regelmatig evaluatiebijeenkomsten waar makers, omroepen, producenten, fondsadviseurs en –medewerkers gesubsidieerde producties bespreken. De discussie wordt altijd geopend door onafhankelijke inleiders en geleid door een voorzitter. Niet alleen de resultaten komen aan bod, ook de door het fonds gehanteerde kwaliteitscriteria worden onder de loep genomen. Omdat er meerdere producties worden besproken, worden ook algemene conclusies getrokken die voeding geven aan het beleid van het fonds. In 2012 zijn in totaal 22 evaluatiebijeenkomsten georganiseerd waarin 53 producties zijn besproken. In een aantal evaluaties stonden specifieke stimuleringsprojecten zoals Kort!, Kind en Kleur, Point Taken en One Night Stand centraal. Gemiddeld zijn er per bijeenkomst twintig professionals aanwezig. Evaluatie Gamefonds

Op vrijdagmiddag 15 juni organiseerden het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Mediafonds in de Waag in Amsterdam een semi-openbare evaluatie van de Gamefonds-regeling. Drie zeer verschillende projecten werden door de makers gepresenteerd. Coreferenten Paulien Dresscher (Hoofd Nieuwe Media bij Cinekid), Margriet Schavemaker (Hoofd Collecties en Wetenschap bij Stedelijk Museum Amsterdam) en Ben Schouten (Lector Serious Game Design bij Fontys Hogeschool) reageerden op de projecten, en vervolgens gaven de commissieleden nadere toelichting. Alle perspectieven boden stof voor een levendige discussie over de waarde van de huidige regeling.

20

De bevindingen in de evaluatiebijeenkomst gaven reden om ook na 2012 de artistieke game te blijven stimuleren. Ook is een rapportage van het Gamefonds gemaakt met de resultaten van het fonds sinds de oprichting in 2008. Op de bijeenkomst kwamen circa vijftig geïnteresseerden af. Evaluatie TAX-videoclipfonds

Ook de andere regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het TAXvideoclipfonds, is geëvalueerd; op 4 juli uur in WORM, Rotterdam. Het medialandschap en de muziekindustrie zijn sinds de oprichting van het TAX-videoclipfonds in 2006 grondig gewijzigd door de ontwikkelingen op het gebied van technologie, distributiemogelijkheden, het tanende belang van de videoclip als promotiemiddel en de invloed van platenmaatschappijen en gespecialiseerde muziekzenders. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen is de regeling tegen het licht gehouden. Paul Rutten (hoogleraar creatieve industrie), David Kleijwegt (popjournalist), Willem van Zeeland (3voor12) en de commissieleden van het TAX-videoclipfonds reflecteerden op videoclips van makers als Henk Loorbach, Victor Vroegindeweij en Roel Wouters. Upload Cinema, in de persoon van Dagan Cohen als moderator, bracht een selectie van onderhoudende, spraakmakende, voorbeeldstellende en onderscheidende muziekvideo’s op internet.


TOEKENNINGEN EN AFWIJZINGEN


Aanvragen van de landelijke publieke omroep Toegekende aanvragen

Man in pak NTR / Eyeworks Film & TV Drama Een absurdistische korte film over een drukbezette, werkende moeder die hunkert naar warmte en geborgenheid. Wanneer ze met haar kinderen een grote speeltuin bezoekt, wordt ze overmand door een gevoel van eenzaamheid. In haar zoektocht naar troost moet ze niet alleen haar echtgenoot, maar ook haar gezonde verstand aan de kant zetten. Scenario: Inge Hardeman; regie: Anna van der Heide

Productie televisieprogramma’s

Amstel NTR / Volt Films

78 uur en 14 minuten 91 projecten Van deze programma’s worden er 84 door externe producenten gemaakt.

hij de vrouw van zijn leven: de fanatieke roeister Eva. Hij probeert haar te

In alle vroegte komt Maarten dronken uit de kroeg. Aan de Amstel ontmoet versieren, maar ze wil niets van hem weten zolang hij dronken is. Maarten realiseert zich dat hij een drastisch middel zal moeten inzetten om indruk op haar te maken. Scenario: Kelvin Korteweg; regie: Jaap van Eyck

Drama No Vacancy NTR / Waterland Film & TV

32 uur en 50 minuten 28 projecten: negentien projecten in het kader van Deltaplan Talent, vier overig televisiedrama en vijf podiumkunsten

De doofstomme Samuel werkt als nachtportier in een hotel, maar wordt niet rechtvaardig behandeld door de hotelmanager, die sadistische trekken heeft. Wanneer Samuel een geheimzinnige gang van zaken in het hotel ontdekt, biedt dit hem een uitweg uit zijn miserabele bestaan. Scenario: Zoubaid Sheik Joesoef; regie: Michiel van Jaarsveld

DELTAPLAN TALENT

Dag meneer de Vries NTR / Viking Film

Het Mediafonds stimuleert de ontwikkeling van Nederlands filmtalent onder

De 93-jarige meneer De Vries slijt zijn oude dag voor het raam van zijn

de noemer Deltaplan Talent. Dit samenwerkingsverband met het Nederlands

Waterlandse houten huisje. Hij wacht op de naderende dood. Op een koude

Filmfonds, de publieke omroep en Binger Filmlab subsidieerde in 2012 de

winterdag wordt hij verrast door een duif die een pakket bezorgt met

volgende projecten: elf korte films (Kort!), acht 50-minuten films (One Night

daarin zijn oude Friese doorlopers. De Vries beseft dat hij op een waardige

Stand), drie artistieke speelfilms (De Oversteek). Deltaplan Talent wordt

manier wil sterven, als de jonge vitale man die hij vroeger was. Hij bindt zijn

ondersteund door het CoBO-fonds. (zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk

doorlopers om, betreedt het ijs en begint zo aan zijn laatste reis.

Stimuleringsbeleid)

Scenario: Fiona van Heemstra; regie: Mascha Halberstad

KORT!

Life is beautiful NTR / Caviar Amsterdam

Uit 104 aanvragen zijn de volgende elf projecten geselecteerd voor een realiseringssubsidie:

Animatiefilm over de extreem kleine Anton. Hoewel hij klaar is met het leven, is het leven nog niet klaar met Anton. Na een bestaan vol misère heeft Anton er genoeg van en besluit hij de hand aan zichzelf te slaan. Na zijn zelfmoord

Sevilla NTR / Baldr Film

komt hij er echter al snel achter dat het leven na de dood niet helemaal is

Roadmovie waarin twee nabestaanden de dood van een geliefde verwerken.

wat hij ervan had verwacht.

In de zomer van 2010 reizen de gebroeders Ivar (20) en Boris (22) met Boris’

Scenario en regie: Ben Brand

vriendin Kaat (22) in een oude Volvo naar Sevilla. Een jaar later maken Ivar en Kaat exact dezelfde reis, ditmaal zonder Boris. Boris kwam tijdens de eerste

Wil NTR / Popov Film

reis om het leven toen hij van een brug afsprong.

Film over de hoogbejaarde Wil die op sterven ligt. Ze heeft de wens om haar

Scenario: Marcel Roijaards; regie: Bram Schouw

leven voortijdig te laten beëindigen en heeft dit meerdere malen aan haar thuishulp Frank kenbaar gemaakt. Frank is bereid haar te helpen met het

Roken als een Turk NTR / IJswater Films

plegen van euthanasie. Maar wanneer Wils schoonzoon Rik besluit om 112 te

Op de dag van zijn besnijdenis worstelt de negenjarige Turkse Cihan met

bellen, verloopt alles anders dan gepland.

zijn trots en mannelijkheid. Enerzijds kijkt hij ernaar uit om ‘man’ te worden,

Scenario en regie: Sander Burger

maar zijn angst voor zijn besnijdenis is groter dan hij durft toe te geven. Wanneer hij zich, vlak voor het moment daar is, probeert te verschuilen,

Kansloos NTR / Stetz Film

doet hij een ontdekking die hem tot een beslissing beweegt.

Sven en Iris zijn tijdens het uitgaan voor elkaar gevallen en gaan nu samen

Scenario: Mustafa Duygulu; regie: Remy van Heugten

naar het huis van Steven voor een one night stand. Eenmaal onderweg ontnuchteren ze en blijkt dat ze elkaar niet veel te vertellen hebben. Het

Arash NTR / Lev Pictures

vooruitzicht op spannende seks wordt steeds kleiner.

De uitgeprocedeerde asielzoeker Matthew wacht in het uitzetcentrum

Scenario: Anne Barnhoorn, regie: Joris van den Berg

Schiphol-Oost op zijn uitzetting naar Soedan. Wanneer de wanhopige medevluchteling Arash een bloedbad aanricht, krijgt Matthew plotseling de

One Night Stand VII

kans om te ontsnappen. Hij verkeert in tweestrijd: doet hij er goed aan om

Uit 108 aanvragen zijn er vijftien gehonoreerd voor ontwikkeling van synopsis naar scenario. Daaruit zijn de volgende acht projecten geselecteerd voor een realiseringssubsidie:

weg te lopen of handelt hij opportunistisch? Scenario: Bastiaan Tichler; regie: Michael Sewandono Show me love NTR / Phanta Vision Development De veertienjarige Alize loopt zogenaamd weg van huis om vanuit de parkeer-

In het niets NTR/VARA/VPRO / Lev Pictures

plaats voor haar woning de reactie van haar ouders op haar verdwijning te

Televisiedrama van 50 minuten over de naamloze slachtoffers van de

observeren. Alize ziet hoe haar ouders door een achtbaan van emoties gaan,

Bijlmerramp die plaatsvond op 4 oktober 1992. De Ghanese Agyma heeft

tot ze breken van verdriet. Ze raakt ontroerd door het intense schouwspel

het vertrouwen in de mensheid verloren. Hij begeeft zich voornamelijk

en beseft dat haar ouders wel degelijk van haar houden.

binnenshuis in de illegale Ghanese gemeenschap van de Bijlmer. Dan moet

Scenario en regie: Peter Hoogendoorn

hij de zorg op zich nemen voor de levenslustige twaalfjarige Nina. Wanneer

22 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND


de Boeing El Al vlucht 1862, op weg van Tel Aviv naar Schiphol, neerstort op

Overig televisiedrama

een flatgebouw in de Bijlmer, weet Agyma heelhuids te ontkomen. Nina is echter in geen velden of wegen te bekennen. Agyma gaat tevergeefs naar

De Prooi VARA / IDTV Film

haar op zoek.

Driedelige dramaserie gebaseerd op Jeroen Smits’ boek De Prooi, over de

Scenario: Bastiaan Tichler; regie: Daniel Bruce

val van de ABN AMRO bank. Centraal staat het personage Rijkman Groenink, een briljante, maar egocentrische man die niet goed is in de omgang met

Verzet NTR/VARA/VPRO / Lev Pictures

mensen. Hij wordt bijgestaan door het fictieve personage Julia, een succes-

Zwarte komedie van 50 minuten die zich afspeelt in Amsterdam tijdens de

volle, jonge econome die zijn rechterhand wordt en hem een spiegel moet

Tweede Wereldoorlog. De neurotische en weinig sociale porseleinverzame-

voorhouden. Directeur van de Nederlandse bank Nout Wellink is aanvankelijk

laar Fons leeft in zijn eigen veilige wereld en weet alle risico’s en dilemma’s

zijn steun en toeverlaat, maar wordt later gedwongen om Groenink te laten

die de oorlogstijd met zich meebrengt, te omzeilen. Maar dan wordt hij,

vallen. Hij ontpopt zich tot zijn tegenstander.

vlak voor de bevrijding, opgezadeld met een luidruchtige, kettingrokende

Scenario: Frank Ketelaar; regie: Theu Boermans

onderduikster. Scenario: Luuk van Bemmelen; regie: Rob Lücker

Hollands Hoop VARA/VPRO/NTR / Lemming Film Achtdelige dramaserie waarin een forensisch psycholoog met een burn-out

Speelman NTR/VARA/VPRO / Lev Pictures

opeens wordt opgezadeld met een carrière als drugshandelaar. Wanneer hij

Televisiedrama van 50 minuten over de geslaagde zakenman Speelman,

het boerenbedrijf van zijn vader erft, blijkt dat een enorme wietplantage te

wiens geroutineerde leven op een dag door een opeenstapeling van

huisvesten. Hij wil daar snel vanaf, maar komt erachter dat hij niet alleen het

triviale gebeurtenissen hapert. Speelman beseft dat hij gevangen zit in een

landgoed, maar ook zijn vaders schulden, verantwoordelijkheden en positie

systeem. Om zich hieruit te bevrijden, verlaat hij zijn vrouw zonder iets aan

heeft geërfd.

haar te laten weten. Vervolgens observeert hij heimelijk haar leven vanuit

Scenario: Franky Ribbens; regie: Dana Nechushtan

een leegstaand huis naast zijn villa. Speelman begint te leven als een dier. Hij komt erachter dat niet het systeem hem gevangen houdt, maar dat hij

Ramses AVRO / De Familie

zichzelf heeft verloren.

Vierdelige dramaserie over chansonnier en acteur Ramses Shaffy. We volgen

Scenario: Jaap Peter Enderlé; regie: Klaartje Quirijns

Shaffy en de mensen uit zijn omgeving gedurende de jaren zestig en zeventig. In deze jaren groeit Ramses uit tot een ster op het Nederlandse toneel.

Op zee NTR/VARA/VPRO / Viking Film

Scenario: Marnie Blok; regie: Michiel van Erp

Televisiedrama van 50 minuten over Edo, die tijdens zijn sabbatical een solozeiltocht maakt. De laatste 48 uur neemt hij zijn achtjarige dochter

A’dam – E.V.A II NTR

aan boord. Een plotseling opgekomen noodweer legt bloot welke strijd de

De achtdelige dramaserie A’dam – E.V.A. is een mozaïekvertelling over het

schipper in werkelijkheid aan het voeren is. Het plan is gebaseerd op het

leven van enkele Amsterdammers. Centraal staan de personages Adam en

gelijknamige boek van Toine Heijmans.

Eva, die een kind krijgen en moeten wennen aan het ouderschap. De serie is

Scenario: Anne Hofhuis; regie: Marinus Groothof

het vervolg op de reeks die in 2011 uitkwam. Scenario: Robert Alberdingk Thijm; regie: Norbert ter Hall

Roffa NTR/VARA/VPRO / Column Film Televisiedrama van 50 minuten over de hooligan Ricardo, die na een jarenlange gevangenisstraf voor een ernstig geweldsdelict weer op vrije voeten komt. Hij staat voor een dilemma: kiest hij voor een geweldloos leven zonder aanzien, of vervalt hij in zijn oude gewelddadige gewoontes, met de eventuele negatieve gevolgen voor hem en zijn familie? En wat is zijn verantwoordelijkheid als vader?

Podiumkunsten Vijf dansfilms in het kader van Point Taken. In dit project maken in Nederland wonende en werkende choreografen en filmmakers samen een dansfilm. Zie ook het hoofdstuk Stimuleringsbeleid.

Scenario: Jelle Leeksma; regie: Bobby Boermans Scooterdagen NTR/VARA/VPRO / Circe Films

Uit 28 aanvragen zijn vijf projecten geselecteerd voor een realiseringssubsidie:

Televisiedrama van 50 minuten over de veertienjarige Julian, die weigert zich te schikken naar zijn leeftijd en daardoor in de knoop komt met zichzelf en

Egon NTR / Dutch Mountain Movies

zijn omgeving. Julian ziet regelmatig de twintigjarige Lara voorbijrijden op

Dansfilm met het leven en werk van de Weense expressionistische

haar scooter, met achterop haar vriend Levi. Lara laat Julian een aantal keer

kunstenaar Egon Schiele als uitgangspunt. Egon verhaalt over een soort

bij haar achterop zitten en de twee groeien nader tot elkaar. Dan ontstaat er

koortsdroom tijdens de laatste levensdagen van Schiele, waarin krachtige,

een spel van aantrekken en afstoten.

expressieve bewegingen de grens verkennen tussen enerzijds schoonheid

Scenario: Léonie de Boer en Anke Boerstra; regie: Léonie de Boer

en erotiek en anderzijds verval en perversiteit. Choreografie: Thom Stuart; regie: Michiel van Jaarsveld

Onder Invloed NTR/VARA/VPRO / Column Film Televisiedrama van 50 minuten over Kirk, die op 35-jarige leeftijd nog steeds

Harvest NTR / Family Affair Films

bij zijn dominante moeder Ineke woont. Hun gezapige bestaan wordt bruut

Dansfilm over een abnormaal fenomeen dat zich voordoet in een mediter-

verstoord door de komst van de nieuwe, levenslustige buurman Marcus.

rane olijfgaard. Een olijfboom begint plotseling over al zijn takken te schud-

Hij schudt Kirk langzaam wakker en drijft moeder en zoon uit elkaar. Ineke

den. Deze actie vindt navolging onder de andere olijfbomen, totdat een

vertrouwt de nieuwe indringer niet en wil graag haar zoon terugwinnen.

Mobiele Eenheid ingrijpt om dit merkwaardige protest in de kiem te smoren.

Scenario: Laura van Dijk; regie: Nova van Dijk

Choreografie: Aitana Cordere Vico; regie: Chaja Hertog en Nir Nadler

Flarden van Thomas NTR/VARA/VPRO / Column Film

Off Ground NTR / Jongens van de Wit

Televisiedrama van 50 minuten over de jonge en gevoelige Thomas, die

Dansfilm over een jongen en zijn stervende moeder. De overgang tussen

van zijn ouders naar een magnetiseur moet. Deze randt hem tijdens de

leven en dood wordt via twee tijdslagen verbeeld: een tijdlaag waarin de

behandelsessies stelselmatig aan. Zowel de behandeling van de therapeut

vrouw langzaam aftakelt en een tijdlaag waarin zij nog in goede gezondheid

als de relatie tussen en met zijn ouders heeft een grote weerslag op het

verkeert en met haar zoon speelt. De zwaartekracht is leidmotief.

leven van Thomas.

Choreografie: Jakob Ahlbom; regie: Boudewijn Koole

Scenario: Titia Rieter; regie: Margot Schaap

LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 23


One man without a cause NTR / International Choreographic Arts Centre

ziekte hebben of een groot risico lopen de ziekte te krijgen. Daarnaast zal

Dansfilm gebaseerd op de roman De Vreemdeling van de Frans-Algerijnse

oncologisch chirurg Emiel Rutgers een van de protagonisten van de film zijn.

auteur Albert Camus. De vreemdeling verhaalt over een van de wereld

Filmplan en regie: Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster

vervreemde man die een moord pleegt, een misdaad waarvoor hij ter dood wordt veroordeeld. De film is opgebouwd uit drie lagen: een narratieve laag,

Dwaze Zoon IKON / De Aanpak

waarin dansers een filmverhaal vertolken geïnspireerd op De Vreemdeling,

Documentaire over de vraag waarom het verzet tegen de vader van Maxima

een choreografische laag, waarin de dansers in een abstracte ruimte dansen

in Nederland volledig lijkt te zijn weggeëbd. De documentaire onderzoekt

en een derde laag, waarin momenten worden vastgelegd waarop de dansers

de houdbaarheid van de moraal, door in Nederland en in Argentinië te kijken

uit hun rol vallen.

hoe met respectievelijk de kwestie Zorreguieta en de geschiedenis van het

Choreografie: Emio Greco en Pieter C. Scholten; regie: Arno Dierickx

Videla-regime wordt omgegaan. Filmplan en regie: Matte Mourik

What’s Unfolding NTR / Interakt Dansfilm waarin dansers en tenten een choreografie ten uitvoer brengen op

Erzaehlungen VPRO / Selfmade Films

de Hondsbossche Zeewering, een plek die letterlijk en figuurlijk uit meerdere

Documentaire waarin de maker verhaalt over haar grootvader, die als

lagen is opgebouwd. De caleidoscopische choreografie maakt gebruik van

SS-er onder het naziregime werkzaam was. Niet alleen zal in de beoogde

een intieme, abstracte vormentaal en roept associaties op met geschiedenis,

documentaire het beladen verleden van de ogenschijnlijk zachtaardige opa

sociale en politieke actualiteiten, de natuur en het mens-zijn.

worden onthuld; ook zal de film een confronterend beeld schetsen van het

Choreografie: Hillary Blake Firestone; regie: Leendert Pot

verzwijgen van deze geschiedenis door de rest van de familie. Filmplan en regie: Janina Pigaht

Documentaires Shado’man IKON / Pieter van Huystee Film & TV

35 uur en 28 minuten. 39 projecten: 31 over algemene onderwerpen en acht over kunst.

Documentaire over een aantal inwoners van Freetown, Sierra Leone. Ze hebben allemaal een lichamelijke beperking en proberen te overleven in de harde toestand van de nachten op straat. De hoofdpersonen worden niet bepaald door hun gebreken, maar juist door hun dromen en aspiraties. Filmplan en regie: Boris Gerrets

Documentaires over algemene onderwerpen De verdediging van Robert M. NCRV / Cem Media Mees TV NCRV / Musch & Tinbergen

Documentaire over de verdediging van Robert M. die wordt gevoerd door

Documentaire over de koolmees en de liefde voor deze vogel. De maker

Wim Anker en Tjalling van der Groot. Voor hen staat het buiten kijf dat de

installeerde thuis bij hemzelf en bij familie en vrienden een camera in een

verdediging zo goed mogelijk moet worden gevoerd, ook al wordt hun

vogelhokje en documenteerde op die manier de afgelopen jaren de levens

persoonlijke integriteit aangetast. Gevoed door de sensatiebeluste media zit

van een aantal koolmezen. De documentaire portretteert met vrolijke

ook de politiek er bovenop.

zelfspot het vogelvirus in de familie van de maker, en onthult tegelijkertijd

Filmplan en regie: Meral Uslu en Maria Mok

een groot familiegeheim. Filmplan en regie: Tijs Tinbergen

Superjoden NTR / Viewpoint Productions Documentaire over de geuzennaam Joden, gebezigd door supporters van

I Occupy NCRV

Ajax. De Israëlische maker vraagt zich af waarom de Ajax-supporters de sym-

Documentaire over de actievoerders van Occupy Amsterdam. Wat gebeurt

bolen en liedjes uit haar jeugd gebruiken. Ze was juist uit Israël weggegaan

er met deze mensen tijdens en na dit kamp. Lukt het hen de wereld in

om afstand te nemen van het idee van ‘het uitverkoren volk’, maar werd er

beweging te krijgen? De bezetters van Occupy Amsterdam zijn van zeer

in Amsterdam weer mee geconfronteerd. In de documentaire onderzoekt zij

verschillende afkomst en een aantal hoofdpersonen wordt gedurende de

de identiteit van de ‘Superjoden’ en die van haarzelf.

protesten en in het jaar daarna gevolgd.

Filmplan en regie: Nirit Peled

Filmplan en regie: Aliona van der Horst, Suzanne Raes, Hens van Rooij, Sanne Rovers, Yan Ting Yuen

Broers EO / KeyDocs Documentaire over de overleden broer van de maker. Hij was een briljante

Schaatsen voor de Heer EO / IDTV

jongen die al op zestienjarige leeftijd het lemma sterrenkunde in de Grote

Documentaire over de verwevenheid van het marathonschaatsen, het

Spectrum Encyclopedie zou verzorgen. Ondanks zijn wetenschappelijke

platteland en het geloof in God. Het schaatsen op natuurijs, het boerenleven

inslag was de jongen zwaar gelovig.

en de orthodox christelijke cultuur zijn altijd op natuurlijke wijze met

Filmplan: Roy Dames en Paul Teunissen; regie: Roy Dames

elkaar verbonden geweest. De schaatssport is echter steeds commerciëler geworden en stelt steeds meer eisen aan de schaatsers. Houden de

Roosen Human

marathonschaatsers geloof, principe en traditie in ere, of gaan ze mee met

Documentaire over en met theatermaker Adelheid Roosen. In haar nieuwste

de moderne wereld?

stuk De Wijksafari staat de zogenaamde ‘ander’ centraal. Via dit werk zal een

Filmplan en regie: Geertjan Lassche

beeld van de hedendaagse samenleving worden geschetst. In een tijd van verharding, polarisatie en ontevredenheid zoekt de film naar verzachting en

Het innerlijke landschap BOS / Pieter van Huystee Film & TV

relativering door in Roosens brein te kruipen.

Documentaire over de Chinese componist Guo Wenjing. Aan de ene kant

Filmplan en regie: Gülsah Dogan

staat hij met zijn beide benen in het moderne China, tegelijkertijd is hij geworteld in de Chinese traditie van de Wen Ren. Hoe geeft Guo deze traditie

De blik van Koos van Leeuwen NCRV / Stout&Smits

met behulp van zijn muziek vorm in de 21ste eeuw?

Documentaire over de Rotterdamse schouwarts Koos van Leeuwen. Al twaalf

Filmplan en regie: Frank Scheffer

jaar stelt hij bij mensen de oorzaak van hun overlijden vast, door hun laatste levensuren te reconstrueren. Hoe kan een empathisch en zachtmoedig

Morgen zien we weer HUMAN / Lataster & Films

mens als Van Leeuwen dit zo lang volhouden? Via een reconstructie van

Documentaire over vrouwen wier wereld in duigen valt bij het horen van

het levensverhaal van de schouwarts hoopt de documentaire hierop een

de diagnose van borstkanker. Waarop kunnen zij terugvallen? Wie helpt met

antwoord te geven.

het lijmen van de scherven? In de film worden vier vrouwen gevolgd die de

Filmplan en regie: Ineke Smits

24 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND


FC Rwanda EO / Bonanza Films

De Dwarsliggers NTR / Jongens van de Wit

Documentaire over de voetbalvereniging APR FC in Kigali (Rwanda), die sinds

Documentaire over de jonge carnavalsvereniging De Dwarsliggers, die elk

een aantal jaar wordt geleid door twee Nederlandse trainers. Binnen het

jaar een carnavalswagen bouwt voor de Grote Optocht in Prinsenbeek. Een

elftal spelen Hutu- en Tutsi-spelers met elkaar, ondanks het gegeven dat vele

half jaar lang werkt de groep vrienden (14-18 jaar) aan de enorme wagen van

spelers traumatische ervaringen hebben opgedaan tijdens de genocide. De

8,5 meter hoog. Alleen door voldoende inzet en samenwerking zal de wagen

centrale vraag die de maker in de beoogde documentaire wil stellen: biedt

op tijd afkomen. Lukt het dit jaar wel om een plek in de top tien te behalen?

voetbal een uitweg om te verwerken, en leidt het zelfs tot verzoening?

Filmplan en regie: Sanne Rovers

Filmplan en regie: Joris Postema Sonny Rollins - Werk in Uitvoering NTR / De Haaien Mattheus, ondernemer in religie NCRV / De Familie

Documentaire over de legendarisch jazzsaxofonist Sonny Rollins. Wat zijn

Documentaire over de jonge charismatische Mattheus van der Steen, leider

de innerlijke drijfveren van deze topsolist, die zijn sporen ruimschoots

en voorganger van TRIN, één van de meest extreme en bekritiseerde christe-

heeft verdiend en ook na zijn tachtigste levensjaar nog steeds het podium

lijke bewegingen die Nederland kent. Hij is ervan overtuigd dat hij de wereld

opzoekt. De documentaire draagt het motto ‘werk in uitvoering’ en gaat

voor Jezus kan winnen en dat hij dus ook de maker van de documentaire en

met Rollins op zoek naar het volmaakte geluid.

de atheïstische kijker zal kunnen bekeren.

Filmplan en regie: Hans Hylkema en Olaf van Paassen

Filmplan en regie: Victor Vroegindeweij They fuck you up IKON / Pieter van Huystee Film & TV 0,8 Ampere Geluk NCRV / Zeppers Film & TV

Documentaire over een aantal inwoners van New York in psychotherapie. De

Documentaire over de Electro Convulsie Therapie, beter bekend als shock-

maker filmde hen in 2003 gedurende een heel jaar tijdens de sessies. Nu, tien

therapie. Shocktherapie heeft een slechte reputatie, maar de mensen die

jaar later, wil zij hen, maar ook zichzelf, opnieuw in de therapiekamer filmen

de therapie ondergaan, hebben nadien vaak het gevoel te zijn getransfor-

en in hun dagelijks leven. In hoeverre bepaalt het gedrag van onze ouders

meerd tot een ander persoon: voor het eerst in jaren kennen ze weer een

wie wij zijn?

geluksgevoel. Aan de andere kant heeft de therapie ook grote gevolgen

Filmplan: Klaartje Quirijns en Hans Dortmans: regie: Klaartje Quirijns

voor het geheugen. Filmplan: Lies Janssen en Saskia Gubbels; regie: Saskia Gubbels

Daddy Doll VPRO / Zeppers Film & TV Documentaire over kinderen die leven op een legerbasis van The United

Dagboek van een postduif VPRO / Dieptescherpte

States Army. Zij kijken uit naar de terugkeer van hun vaders, soldaten in

Documentaire over een duivenmelker uit het Groningse Stadskanaal, die

Afghanistan. Tot die tijd houdt een pop als surrogaat-vader hen gezelschap.

heen en weer wordt geslingerd tussen zijn passie voor duiven en goklust.

De documentaire portretteert jonge kinderen die in afwezigheid van hun

Dit laatste krijgt de overhand en zijn vogels belanden dan ook bij een

vaders opgroeien in een militaire biotoop.

kapitaalkrachtige collega in China.

Filmplan en regie: Kasper Verkaik

Filmplan en regie: Floris-Jan van Luyn Knuckles last tape VPRO / Dieptescherpte Het lichaam is mijn land VPRO / Oogland Filmproducties

Documentaire over de aap Knuckles die in een bejaardentehuis voor apen

Documentaire over de Syrische dichter Adonis. Hij wordt door velen gezien

in de Verenigde Staten woont. In de VS zijn verschillende van deze huizen,

als de grootste nog levende Arabische dichter. Hij is ook controversieel,

waarin apen wonen die ooit voor het circus, in de filmindustrie, voor de

omdat hij het Syrische regime veroordeelt, maar ook kritisch kijkt naar de

medische industrie en op televisie hebben gewerkt. De film wordt verteld

mensen die dit regime aan het wankelen hebben gebracht. Het oeuvre van

vanuit het perspectief van de apen en houdt daarmee de mens een spiegel

de naar Parijs gevluchte dichter omvat een halve eeuw, en is ook het verhaal

voor.

van veel Arabisch sprekende mensen in de diaspora.

Filmplan en regie: Jos de Putter

Filmplan: John Albert Jansen en Hassnae Bouazza; regie: John Albert Jansen Huntsville, Texas - 6pm VPRO / KV films The next big thing NTR / Zeppers Film & TV

Documentaire over het verstrijken van de tijd, op de dag waarop een

Documentaire over de toenemende macht van het geld in de kunstwereld.

executie plaatsvindt in het stadje Huntsville, Texas. Verschillende mensen en

De hedendaagse kunstmarkt wordt meer dan ooit bepaald door schatrijke

situaties die in meer of mindere mate met deze executie te maken hebben,

verzamelaars die allemaal uit zijn op één ding: dé kunstenaar van de

worden geportretteerd. De radio-uitzending Execution Watch verslaat het

toekomst ontdekken met als resultaat een overspannen markt waar in een

uur voorafgaand aan de executie.

hoog tempo hypes ontstaan en weer vervagen.

Filmplan en regie: Jaap van Hoewijk

Filmplan en regie: Frank van den Engel Wat je draagt ben je zelf AVRO / 100% Halal Wild Zwijn NTR / Zuidenwind Filmprodukties

Documentaire over de manier waarop mode werkt. Hoe kan het dat je

Documentaire over het wilde zwijn, dat oprukt in Nederland. Het beest

uiterlijk zo intiem voelt, maar tegelijkertijd het uiterlijk van vele anderen is?

confronteert ons met de wijze waarop we met de natuur omgaan. Via het

Waarom hebben zo veel mensen tegelijkertijd de behoefte om hetzelfde te

blootleggen van onze irrationele en soms tegenstrijdige opvattingen toont

dragen? Waar komt deze behoefte vandaan? Wat zegt mode over ons? Deze

de documentaire hoe de kunstmatig ingerichte natuur een directe afspiege-

vragen zijn het uitgangspunt van een persoonlijke documentaire.

ling is van onszelf.

Filmplan en regie: Sarah Mathilde Domogala

Filmplan en regie: Willem Baptist Zien en gezien worden AVRO / De Familie Het Chimpansee complex NCRV / Basalt Film

Documentaire over beeldend kunstenaar Florentijn Hofman, die met zijn

Documentaire over chimpansees die na jarenlange gevangenschap weer

gigantische, iconische en geestige beelden de wereld verovert. Hij heeft veel

moeten leren om onder soortgenoten te leven. De documentaire volgt

succes bij publiek en opdrachtgevers, maar erkenning uit de museale wereld

het resocialisatieproces van een aantal chimpansees bij Stichting AAP. De

blijft uit. De documentaire is een kunstenaarsportret over groots denken en

chimpansees zijn erg vermenselijkt en begrijpen elkaar niet, wat misverstan-

gezien willen worden.

den en ruzies oplevert.

Filmplan en regie: Ellen Vloet

Filmplan en regie: Marc Schmidt

LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 25


Alles wordt nu anders BOS / IJswater Films

verlangt hij naar innerlijke rust. Daarom gaat hij op zoek naar personages uit

Documentaire over twee vrouwen die elkaar niet kennen en een reis in

een aantal van zijn oorlogsfoto’s. Misschien brengen hun ervaringen hem tot

tegenovergestelde richting maken. Terwijl de één zwanger is, is de ander

nieuwe inzichten.

ziek in de wetenschap dat ze doodgaat. In die intense periode waarin alles

Filmplan en regie: Masha Novikova

zal veranderen, schrijven ze elkaar over grote en kleine dingen. De hamvraag daarbij is: hoe bereid je je voor op de belangrijkste zaken in je leven waar-

De dingen die voorbij gaan IKON / De Familie

over je de minste controle hebt.

Documentaire over acteurs in de herfst van hun leven, die de balans

Filmplan en regie: Josefien Hendriks

opmaken van hun carrière. Wat blijft er over van vele jaren werken aan geloofwaardige rollen en schitteren op het toneel. Wat laten de acteurs

God op IJtje IKON / Baldr Film

achter en in hoeverre hebben hun inspanningen ertoe gedaan? Kortom, wat

Documentaire over dominee Rob Visser die langs de deuren gaat op IJburg,

is hun nalatenschap?

in Amsterdam. Via korte ontmoetingen tussen IJburgers en de dominee

Filmplan en regie: Michiel van Erp

geeft de documentaire een visueel rijk geschakeerd beeld van een moderne samenleving en hoe die aankijkt tegen geloof.

Tarik’s Harem (De Verloren Zoon) NTR / De Haaien

Filmplan en regie: Elsbeth Fraanje

Documentaire over de opzienbarende Nederlands-Egyptische kunstenaar Tarik Sadouma, die in 2004 afstudeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. In de beoogde documentaire wordt Sadouma gevolgd tijdens de voorbereidingen

Documentaires over kunst

voor een omvangrijke tentoonstelling waarin hij zijn nieuwste werk presenteert: grote standbeelden van vrouwen. De film speelt zich afwisselend af in

Bloot NTR / IDTV Docs

zijn chaotische thuisbasis Caïro en de gelikte wereld van Beiroet, de stad die

Documentaire over het acteervak. Acteurs bespelen het publiek en de

hij wil veroveren.

camera met hun arsenaal aan uitdrukkingen, zinsmelodieën en stiltes.

Filmplan en regie: Rob Schröder en Gabrielle Provaas

Dat levert een probleem op voor de documentairemakers. Wat is immers nog echt? En wat is gespeeld? En waar ligt de grens tussen die twee? De beoogde documentaire gaat aan de hand van de bewerking voor toneel van

Speelfilms

Cassavetes’ film Husbands door Ivo van Hove en Toneelgroep Amsterdam op Filmplan: Paul Cohen; regie: Paul Cohen en Martijn van Haalen

4 uur en 30 minuten. Drie projecten in het kader van De Oversteek VI.

Tegen de stroom in - Kadir van Lohuizen NTR / Viewpoint Productions

De Oversteek VI

Documentaire over nieuwsfotograaf Kadir van Lohuizen, die vooral bekend is

Zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’.

geworden met beelden van oorlogsleed. Van Lohuizen zal worden gevolgd

Uit 23 aanvragen zijn er negen gehonoreerd voor ontwikkeling van synopsis

tijdens (en tussen) twee projecten: het staartje van zijn Vía PanAm-reis

naar treatment. Vervolgens zijn er daaruit zes ontwikkeld van treatment

en de start van een project dat draait om de opwarming van de aarde.

naar scenario. Uiteindelijk zijn de volgende drie projecten geselecteerd voor

Tegelijkertijd zal inzicht worden gegeven in de wijze waarop de fotojourna-

realiseringssubsidie:

zoek naar deze spanningsvelden.

listiek is veranderd. Filmplan en regie: Tinus Kramer

De Infiltrant NTR/VARA/VPRO / Lemming Film Een jonge, ambitieuze agent infiltreert in een Marokkaanse drugsfamilie in

Mijn leven als Deelder VPRO / Neon Media

Zuid-Limburg. Hij begint te twijfelen waar zijn loyaliteit ligt, als hij daar de

Documentaire over dichter en performer Jules Deelder, al zo’n vijftig jaar

warmte en acceptatie ontvangt die hij in het politiekorps altijd heeft gemist.

een van de meest iconische voordrachtskunstenaars van Nederland. De

Scenario: Rogier de Blok; regie: Shariff Korver

documentaire geeft inzicht in de relatie tussen Deelder en zijn dochter Ari, en in die tussen Deelder en filmmaker Bob Visser. Zo ontstaat een portret

Gluckauf NTR/VARA/VPRO / Stetz Film

van een ouder wordende Deelder en krijgt de kijker inzicht in de man achter

Gluckauf is een sociaal drama over een vader en een zoon die zich als mo-

de vlinderbril.

derne outlaws staande proberen te houden in het verarmde Limburg van nu.

Filmplan en regie: Bob Visser en Michael Barzilay

Scenario: Gustav Peek; regie: Remy van Heugten

Jeroen Bosch, geraakt door de duivel NTR / De Familie

Nena

Documentaire over een groep wetenschappers die de schilderijen van

NTR/VARA/VPRO / KeyFilm

Jeroen Bosch aan een grondig onderzoek onderwerpt. Onder leiding van

Als de zestienjarige Nena wordt geconfronteerd met een zelfmoordpoging

Matthijs Ilsink reist dit jonge onderzoeksteam met infraroodapparatuur

van haar invalide vader, is ze tot op het bot gekwetst door zijn doodswens.

langs veel belangrijke musea met werken van Bosch. Zal het onderzoek

Tegelijkertijd wordt ze voor het eerst van haar leven hevig verliefd op Carlo,

een nieuw inzicht in Bosch’ werk opleveren? En zal zijn ‘geheimtaal’ beter

wiens vader net uit de kast is. Maar terwijl ze haar eigen levenslust ontdekt,

worden begrepen?

beseft Nena dat het bestaan voor haar vader steeds uitzichtlozer wordt.

Filmplan: Pieter van Huystee en Hans Dortmans; regie: Pieter van Huystee

Scenario: Saskia Diesing en Esther Gerritsen; regie: Saskia Diesing

De stofbal van Suchan HUMAN Documentaire waarin Aliona van der Horst en kunstenares Suchan Kinochita een door het toeval geregisseerde reis gaan maken. Hierin wordt de essentie van het kunstenaarschap van Suchan aangeraakt: de humor, poëzie en de ontregeling van het niet-begrijpen van de wereld. Filmplan en regie: Aliona van der Horst Vuur, Water en Koperen Buizen IKON / Zeppers Film & TV Documentaire over oorlogsfotograaf Oleg Klimov, die na twaalf jaar wordt geconfronteerd met een oorlogstrauma. Ondanks dat hij is gestopt met het fotograferen van oorlogssituaties, blijft hij zich ‘ongeneeslijk ziek’ voelen en

26 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND


Jeugdprogramma’s

Overige jeugddrama

7 uur en 15 minuten 21 projecten: zes jeugdfilms in het kader van Nu of Nooit!, één overig jeugddrama, acht in het kader van Kids & Docs en zes overige jeugddocumentaires.

Sien van Sellingen II KRO / Interakt Tweede reeks van vijf afleveringen van de kleuterserie over de ondernemende boerendochter Sien van Sellingen. Evenals in de eerste serie beleeft Sien uiteenlopende avonturen tegen de achtergrond van het idyllische en harmonieuze leven op de boerderij van de familie Van Sellingen.

Nu of Nooit!

Scenario: Janneke van der Pal; regie: Pieter Verhoeff

Nu of Nooit! is een opleidingstraject van het Mediafonds voor getalenteerde schrijvers van verschillende culturele achtergronden, die de ambitie hebben

Jeugddocumentaires

om voor jeugdtelevisie te schrijven. Zie ook Nu of Nooit! In hoofdstuk Stimuleringsbeleid.

Kids & Docs Zie ook Kids & Docs in hoofdstuk Stimuleringsbeleid.

Uit 49 aanvragen zijn er tien gehonoreerd voor ontwikkeling treatment

Het project Kids & Docs, dat het Mediafonds in samenwerking met Cinekid en

naar scenario. Uiteindelijk zijn de volgende zes projecten geselecteerd voor

IDFA organiseert, is opgezet om de jeugddocumentaire te stimuleren.

realiseringssubsidie: Vannacht worden we vrouwen OHM Sila de Slagersdochter KRO / Corrino Films

Jeugddocumentaire over de buurmeisjes Ismini en Komal, die ergens in de

Sila is elf jaar oud. Ze houdt erg van dieren en besluit daarom geen vlees

komende tijd een grote stap naar volwassenheid zullen zetten: ze zullen

meer te eten. Maar Sila’s vader is slager. Als hij een schaap in huis haalt om

voor het eerst een menstruatie meemaken. De documentaire volgt de

het te slachten, is het tijd voor actie. Sila besluit het schaap te bevrijden.

meisjes ‘s nachts als ze bij elkaar logeren.

Scenario: Joyce van Diepen en Tim Klaasse; regie: Tim Klaasse

Filmplan en regie: Josefien Hendriks

Yim en Yoyo KRO / Volt Films

Geluiden voor Mazin EO / Hollandse Helden

Omdat Yim geen vriendjes heeft en heel vaak alleen thuis is, heeft hij een

Jeugddocumentaire over de elfjarige Mazin, die doof is geboren. Hij zal

denkbeeldig vriendje: Yoyo, een getekende pandabeer met wie hij al jaren

binnenkort een operatie ondergaan waardoor hij weer kan horen. Hij kijkt

spannende avonturen beleeft. Als er een nieuw meisje in de klas van Yim

ernaar uit, maar is er ook bang voor. Want hoe gaan al die geluiden Mazins

komt, heeft hij de kans om een echt vriendje te maken. Maar dan zal hij Yoyo

leven veranderen? En de operatie kan natuurlijk ook mislukken.

moeten laten gaan.

Filmplan en regie: Ingrid Kamerling

Scenario: Marianne Riphagen; regie: Anna van Keimpema Mookie NCRV / Zuidenwind Filmprodukties De maan van Anouar NTR / IJswater Films

Jeugddocumentaire over Mookie, een negenjarige geheim agent, gestatio-

Bij de tienjarige Iraanse Anouar thuis, in Amsterdam-West, zijn de gordijnen

neerd in de Bijlmer. Hij heeft een avontuurlijk, spannend leven met op elke

dag en nacht dicht en ligt moeder altijd in bed. Om het licht weer in huis te

hoek gevaar. Maar hoe gevaarlijk alles ook is: Mookie is nergens bang voor.

halen en zijn zusje te troosten, besluit Anouar de maan voor haar te halen.

Of toch wel?

Scenario: Amarins Romkema; regie: Michiel van Jaarsveld

Filmplan en regie: Neske Beks

Sweet Love VPRO / Family Affair Films

Voor ik vergeet NTR / Bananaz

Korte musicalfilm, waarin alle rollen worden gespeeld door kinderen. Van

Jeugddocumentaire over Jurre, die langzaam volwassen wordt, maar zijn

de burgemeester, de kamermeisjes en de bulldozerbestuurder, tot en met

vader steeds meer een kind ziet worden. De vader van Jurre heeft Alzheimer,

Ouwe Olle. Een mini-filmmusical over onoverwinnelijke liefde en hoe het

en zit daardoor thuis en is erg vergeetachtig. Als zijn vader gedeeltelijk in

snoep werd teruggegeven aan het volk.

een verzorgingstehuis moet wonen, ziet Jurre hem steeds minder. Hij ver-

Scenario: Martijn Hillenius; regie: Albert Jan van Rees

langt ernaar om net als vroeger weer samen met zijn vader op pad te gaan en besluit hem op sleeptouw te nemen voor een uitstapje richting Vlieland.

Mimoun VPRO / Stetz Film

Filmplan en regie: Janetta Ubbels

De twaalfjarige Mimoun groeit op in een buitenwijk van de grote stad. Zijn alleenstaande moeder werkt hard om voor haar drie zoons te zorgen, maar

Kleine Mo VPRO / Baldr Film

het valt niet altijd mee om kinderen op te voeden in deze wijk. Zo maakt

Jeugddocumentaire over de twaalfjarige Mo, een kleine jongen met een

Mimouns oudere broer Ab al deel uit van een criminele bende. Wanneer

groot hart. Hij rebelleert tegen autoriteit en weigert zich te onderwerpen.

Mimoun aan geld wil komen voor een bijzonder Valentijnscadeau voor

Na de zomer gaat hij naar de middelbare school en wordt alles anders. De

Soraya, het meisje op wie hij verliefd is, dreigt hij te worden meegesleept in

film begint op een schooldag van groep 8 in het voorjaar en loopt tot en

het criminele kielzog van zijn oudere broer.

met de eerste schooldag van de middelbare school in september.

Scenario: Cecilie Levy; regie: Tallulah Schwab

Filmplan en regie: Sjoerd Oostrik

De Datsja EO / Revolver

Achter de Toren KRO

De elfjarige Jordy bedenkt een plan om zijn Russische moeder die naar haar

Jeugddocumentaire over een groep van vier vrienden in Westkapelle. De

geboorteland is teruggekeerd weer terug naar Nederland te krijgen. Als hij

jongens zitten samen op de schietvereniging, maar na de zomer zal hun

in zijn achtertuin een Russisch huis, een datsja, voor haar bouwt, hoeft ze

vriendschap op het spel komen te staan, omdat twee van hen naar de mid-

nooit meer heimwee te hebben.

delbare school vertrekken, ver buiten de vertrouwdheid van het Zeeuwse

Scenario: Nina Spiering; regie: Mirka Duijn

dorp. Zal het deze zomer de laatste keer zijn dat ze samen ten strijde trekken tegen de buitenwereld? Filmplan en regie: Astrid Bussink Bente’s stem VPRO / BlazHoffski TV Production Jeugddocumentaire over de elfjarige Bente, die maar één ding wil: zangeres worden. Voor haar droom heeft ze alles over. Helaas vindt haar moeder haar nog te jong om in de spotlights te staan. Toch mag Bente na veel zeuren

LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 27


meedoen aan het programma The voice kids. Maar wat doet deze showbizzrollercoaster met Bentes prille talent? Filmplan en regie: Marijn Frank Door het vuur AVRO Jeugddocumentaire over de elfjarige Armando, die graag bij zijn vader wil

Productie radioprogramma’s 32 uur en 6 minuten Zeven projecten: drie radiodrama’s, twee radiodocumentaires over een algemeen onderwerp en twee over kunst.

zijn en daarom elk weekend meereist met diens stuntshows. De vader ziet in zijn zoon een manier om meer toeschouwers te trekken en laat de jongen

Drama

steeds gevaarlijker stunts doen. Hoe ver durft Armando daarin te gaan? En zal hij doorkrijgen dat hij alleen maar stuntman wil worden om meer bij zijn

Wondermethode NTR

vader te zijn?

Driedelig radiodrama gebaseerd op de roman Sergei Bubka’s Wonder­

Scenario en regie: Miguel Narings

methode van de auteur en pianist David Sandes. Het boek behandelt een jaar uit het leven van de pianist Bram van Wolferen-Poons. Terwijl Bram overdag

Overige jeugddocumentaires

hard aan de weg timmert om concertpianist te worden, stort hij zich ’s avonds samen met zijn vriend Luc in het turbulente uitgaansleven van Parijs.

Dit ben ik NCRV / Hollandse Helden

Scenario en regie: Aletta Becker

Jeugddocumentaire over de zestienjarige Diede, die helderziend is tegen wil en dank. Omdat ze vroeger werd gepest, vertelt ze niemand dat ze

De Spin NTR / Palentino Pictures

helderziend is. Sinds kort heeft Diede verkering met Gerrit en ze vindt dat ze

Hoorspelserie over het recente criminele verleden van Nederland. In dit deel

hem eigenlijk zou moeten vertellen over haar bijzondere gaven. Maar wat als

staan de jaren ‘90 centraal, een tijdperk waarin de strijd tegen de crimina-

Gerrit het daarom uitmaakt?

liteit werd overschaduwd door de IRT-affaire. In de serie raakt rechercheur

Filmplan en regie: Susan Koenen

Wytze Hofstra verwikkeld in de controverse rondom het gebruik van criminele opsporingsmethodes bij het bestrijden van de Nederlandse

In stijl dansen NCRV / Hollandse Helden

drugshandel.

Jeugddocumentaire over de veertienjarige Eugène. Na jaren te zijn gepest

Scenario: Henk Apotheker, Stan Lapinski, Paul-Jan Nelissen en Jeroen Stout;

is hij het zat om getreiterd, geslagen en uitgelachen te worden. Zijn liefde

regie: Chris Bajema, Jeroen Stout

voor stijldansen brengt hem echter weer in gevaar; het is namelijk niet hip om aan stijldansen te doen. En dan is hij ook nog een keer Nederlands kam-

Een geval van omgekeerde zwaartekracht NTR

pioen rolstoeldansen. Nu wil hij een daad stellen. Tijdens een schoolfeest zal

Radiodrama over Luc, die geïnspireerd raakt door Pythagoras’ notie van

hij een optreden geven op de dansvloer.

de Harmonie der Sferen en in de kosmos op zoek gaat naar deze hemelse

Filmplan en regie: Xander de Boer

muziek. Het beoogde hoorspel zal klinken als een muziekstuk. Cellist Ernst Reijseger zal een score bij het verhaal maken.

Afrekenen met Rob NCRV / Hollandse Helden

Scenario: Bente Hamel en Ernst Reijseger; regie: Bente Hamel

Jeugddocumentaire over de elfjarige Jan, die kwaad is op Rob, de ex-vriend van zijn moeder. Omdat Rob in cocaïne handelde, zit Jans moeder nu in de

Documentaires over algemene onderwerpen

gevangenis. Jan is nu de belangrijkste dingen in zijn leven kwijt: zijn moeder en zijn huis. Hij wil dat Rob toegeeft dat zijn moeder onschuldig is en dat

1 Minuut - serie 4 VPRO

hij daarna voorgoed uit hun leven verdwijnt. Daarnaast wil hij zelf een

Vierde serie van radiodocumentaires van elk één minuut, korte

getuigenverklaring afleggen in de rechtbank om zijn moeder vrij te pleiten.

waargebeurde verhalen die ontroeren en ontregelen. De zogeheten

Filmplan en regie: Anneloor van Heemstra

Minuten moeten een scherp contrast vormen met de interviews en reportages die doorgaans op radio 1 zijn te horen. Ze zijn vrijplaatsen waar

Het Diep NCRV / Selfmade Films

alles kan gebeuren en de luisteraar voor even een andere wereld betreedt.

Jeugddocumentaire over de tienjarige Kaleigh die niet kan zwemmen. Ze

In de vierde reeks 1 Minuut staan bijzondere locaties centraal. Rond elke

heeft dat nooit geleerd, en moet daarom nog altijd zwembandjes dragen.

locatie willen de makers acht Minuten maken, die het onderwerp allemaal

Maar daar heeft ze genoeg van. Ze wil haar A-diploma nog voor de zomer

vanuit een andere invalshoek benaderen.

halen, want dan gaat ze op zomerkamp. Gaat het Kaleigh lukken? En waarom

Radioplan en regie: Jair Stein

heeft ze eigenlijk nooit leren zwemmen? Filmplan en regie: Michiel Brongers

Plots 2013 VPRO Nieuwe reeks van veertien uitzendingen van Plots, een radioprogramma met

Sarah’s Nacht BOS / Blackframe

documentaires van ruim 40 minuten. Grote maatschappelijke of filosofische

Jeugddocumentaire over de elfjarige Sarah die last heeft van slapeloosheid.

onderwerpen worden aangesneden via persoonlijke en vaak bijzondere

Ze ligt vaak uren wakker, ondanks verwoede pogingen haar nachtrust te

verhalen van gewone mensen. In elke uitzending staat één specifiek thema

verbeteren. Omdat haar moeder ziek is en niet voor haar kan zorgen, woont

centraal.

Sarah in een pleeggezin. Hoewel haar pleegouders zorgzaam zijn, vindt ze

Radioplan en regie: Jair Stein

het moeilijk om haar draai in het gezin te vinden. Het liefst zou ze nog bij haar moeder wonen, maar gaandeweg gaat Sarah inzien dat dat niet kan.

Documentaires over kunst

Misschien helpt die acceptatie haar om beter te kunnen slapen? Filmplan en regie: Anne Kleisen

Europa Soul NTR Muzikale radiodocumentaire van acht afleveringen waarin muzikant Joep

Als ik in de spiegel kijk NCRV / Hollandse Helden

Pelt door Europa reist om portretten te maken van lokale soul-, jazz- en

Jeugddocumentaire over de veertienjarige Turks-Nederlandse Dilan Kaya,

bluesmuzikanten. Hij bezoekt achtereenvolgens Krakau, Parijs, Reykjavik,

die afgelopen augustus ernstige brandwonden heeft opgelopen door een

Sevilla, Brussel, Glasgow, Athene en Napels; steden die een ambivalente rela-

steekvlam uit een vuurkorf. In nog geen drie seconden veranderde het

tie met Europa onderhouden en zich onderscheiden door de aanwezigheid

uiterlijk van Dilan voorgoed, samen met een groot deel van haar identiteit.

van sterk gewortelde lokale muziektradities, van waaruit lokale muzikanten

Langzaamaan zal ze haar leven weer oppakken. Een eerste stap daarin is het

de genres soul, jazz en blues benaderen.

brandwondenkamp komende zomer.

Radioplan: Joep Pelt en Stef Visjager; regie: Stef Visjager

Filmplan en regie: Saskia Gubbels

28 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE / PRODUCTIE RADIO TOEGEKEND


De bezieling van de Maestro NTR

Ontwikkeling televisieprogramma’s

Radiodrieluik over de drijfveren van drie dirigenten: Jurjen Hempel, Ed Spanjaard en Jan Willem de Vriend. Dirigenten spelen een essentiële rol bij een muziekuitvoering. Hoewel ze tijdens een uitvoering de meeste aandacht trekken, krijgen we als publiek over het algemeen maar weinig inzage in hun innerlijke beweegredenen. Maker Henk Burger wil het proces van dirigeren van nabij onderzoeken, door over de schouder van de dirigenten mee te

70 projecten waaraan subsidie is toegekend voor het schrijven en herschrijven van plannen en/of ontwikkelingssubsidie ter beschikking is gesteld. Elk project wordt eenmaal beschreven.

kijken. Radioplan en regie: Henk Burger

Drama Negentien projecten; vijftien in het kader van Deltaplan Talent en vier overig televisiedrama. DELTAPLAN TALENT ONE NIGHT STAND VIII

Van de 108 binnengekomen projecten zijn er vijftien geselecteerd voor ontwikkeling van synopsis naar scenario: Speelman NTR/VARA/VPRO / Lev pictures Plan voor een film over advocaat Speelman, die op weg naar zijn huis wordt geconfronteerd met een stroomuitval in de hele stad. Deze gebeurtenis veroorzaakt ook een kortsluiting in hemzelf. Speelman beseft dat hij gevangen zit in een systeem. Om zich hieruit te bevrijden, verlaat hij zijn gezin zonder iets te zeggen. Vervolgens observeert hij heimelijk hun leven vanaf de vliering van de garage naast zijn villa. Speelman begint te leven als een dier. Hij ondervindt dat niet het systeem hem gevangen houdt, maar dat hij zichzelf heeft verloren. Scenario: Jaap Peter Enderlé; beoogde regie: Klaartje Quirijns Toen de dood ons scheidde NTR/VARA/VPRO / Viking Film Plan voor een film over een ouder echtpaar, dat euthanasie wil plegen in een kliniek in Zwitserland. Mirjam is in tegenstelling tot haar man Martin nog kerngezond, maar het idee alleen achter te blijven, is na vijftig jaar huwelijk voor haar een ondraaglijke gedachte. Wanneer op de valreep de euthanasie niet door mag gaan van de Zwitserse autoriteiten, wordt hun ogenschijnlijk stabiele relatie op de proef gesteld. Wat aanvankelijk hun geplande sterfdatum zou zijn, wordt de eerste dag van een hernieuwde kennismaking met elkaar. Maken ze opnieuw dezelfde keuze om samen uit het leven te stappen? Scenario en beoogde regie: Dries Meinema Onder invloed NTR/VARA/VPRO / Column Film Plan voor een film over Kirk, die op 35-jarige leeftijd nog steeds bij zijn dominante moeder Ineke woont. Hun gezapige bestaan wordt bruut verstoord door de komst van de nieuwe, levenslustige buurman Marcus. Hij schudt Kirk langzaam wakker en drijft moeder en zoon uit elkaar. Ineke vertrouwt de nieuwe indringer niet en wil graag haar zoon terugwinnen. Ze gaat op onderzoek uit naar het verleden van Marcus en stuit op duistere zaken. Marcus blijkt in het verleden te zijn beschuldigd van seks met een minderjarige. Scenario: Laura van Dijk; beoogde regie: Nova van Dijk Verzet NTR/VARA/VPRO / Lev pictures Plan voor een zwarte komedie die zich afspeelt in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. De neurotische en weinig sociale porseleinverzamelaar Fons leeft in zijn eigen veilige wereld en weet alle risico’s en dilemma’s uit de oorlogstijd te vermijden. Maar dan, net voor de bevrijding, wordt hij opgezadeld met een luidruchtige, kettingrokende onderduikster. Scenario: Luuk van Bemmelen; beoogde regie: Rob Lücker De Parkeerwachter NTR/VPRO/VARA / Viking Film Plan voor een film over een onopvallende parkeerwachter, die al vijftien jaar werkt op een terrein bij een dierentuin. Wanneer hij op een dag niet meer komt opdagen, gaan de mensen zich afvragen wie deze man was en waar hij vandaan kwam. Zijn identiteit vormt een mysterie. Het verhaal bestaat uit twee onderdelen. In een observerend gedeelte wordt de routine van

LANDELIJK PRODUCTIE RADIO / ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND 29


de parkeerwachter in beeld gebracht, het andere onderdeel bestaat uit

Plan voor een film over de Afghaanse broers Niroe (27) en Hamid (24). Na de

interviews met mensen uit de omgeving van de parkeerwachter.

dood van zijn vader wil de onzekere Niroe in diens voetsporen treden als

Scenario: Martine Nijhoff; beoogde regie: Vanesa Abajo Pérez

Hawala bankier, maar zijn broer is veel bekwamer in het vak en straalt meer betrouwbaarheid uit. Langzaamaan groeien de broers uit elkaar en zal Niroe

Cromvoirt NTR/VARA/VPRO / Viking Film

onder ogen moeten zien dat ze beiden op een andere manier hun vader

Plan voor een film over de dertigjarige Bram, die na een mislukte studie en

zullen moeten eren.

een periode van verslaving en eenzaamheid in Rotterdam, terugkeert naar

Scenario: Mustafa Duygulu en Yim Brakel; beoogde regie: Yim Brakel

de aspergeboerderij van zijn vader in het Brabantse Cromvoirt. Daar komt hij in contact met twee Roemeense seizoenarbeiders: het stel Dorina en Sergiu.

Scooterdagen NTR/VARA/VPRO / Circe Films

Bram valt als een blok voor Dorina. Dorina wil echter Sergiu niet verlaten,

Plan voor een film over de veertienjarige Julian, die weigert zich te schik-

ondanks het feit dat Sergiu haar mishandelt.

ken naar zijn leeftijd en daardoor in de knoop komt met zichzelf en zijn

Scenario: Bastiaan Kroeger en Timur Ismailov; beoogde regie: Timur Ismailov

omgeving. Julian ziet regelmatig de twintigjarige Lara voorbijrijden op haar scooter met achterop haar vriend Levi. Lara laat Julian een aantal keer bij

Blijf nog even NTR/VARA/VPRO / Circe Films

haar achterop zitten en de twee groeien nader tot elkaar. Lara vertelt Julian

Plan voor een psychologisch drama over Kris, die helemaal opgaat in de

dat ze hem eigenlijk leuker vindt dan Levi. Dan verdwijnt Lara een paar dagen

relatie met zijn medestudente Robin. Robin is echter een onvoorspelbare

en het gerucht gaat dat ze zwanger is. Wanneer Julian Lara weer ziet, beves-

vrouw; haar gedrag kan opeens omslaan van lief naar afstandelijk en fel.

tigt ze haar zwangerschap. Ook vertelt ze Julian dat hij te jong voor haar is.

Tijdens zijn werk voor de thuiszorg ontmoet Kris de oude, breekbare

Scenario en beoogde regie: Léonie de Boer

meneer Van Wees. Van Wees’ verdriet geeft Kris de moed om Robins pijn te doorgronden, al loopt hij daarmee het risico haar voorgoed kwijt te raken.

Dagen voor morgen NTR/VARA/VPRO / Circe Films

Scenario: Maarten van Voornveld en Chiel van der Wolf; beoogde regie:

Plan voor een film over de Tunesische Eness (27), die na de Arabische Lente

Steven Wouterlood

naar Nederland is gereisd. Hij woont in bij een Sudanese man en heeft alleen contact met de vijftienjarige Anouk, die in een flat tegenover hem woont.

Roffa NTR/VARA/VPRO / Column Film

Wanneer Anouk vertelt dat ze zwanger is van een Marokkaan met wie ze een

Plan voor een film over voormalig hooligan Ricardo, die na een jarenlange

knipperlichtrelatie heeft, voelt Eness de verantwoordelijkheid om voor haar

gevangenisstraf voor een ernstig geweldsdelict weer op vrije voeten komt.

te zorgen.

Hij staat voor een dilemma: kiest hij voor een geweldloos leven zonder aan-

Scenario: Tim Snijders en beoogde regie: Wiam Al Zabari

zien, of vervalt hij in zijn oude gewelddadige gewoontes, met de eventuele negatieve gevolgen voor hem en zijn familie?

Overig televisiedrama

Scenario: Jelle Leeksma; beoogde regie: Bobby Boermans Symbiose Human / Talent United Flarden van Thomas NTR/VARA/VPRO / Column Film

Plan voor een single play van 40 minuten over een moeder en een dochter

Plan voor een film over Thomas, die van zijn ouders naar een magnetiseur

die een symbiotische relatie hebben. Wanneer bij Elsie alzheimer wordt

moet. Die randt hem tijdens de behandelsessies aan. We volgen hoe de

geconstateerd, neemt ze de beslissing om haar dochter Eva, die het

bezoeken aan deze man hun weerslag hebben op het leven van Thomas.

downsyndroom heeft, en zichzelf te doden. Vanuit haar optiek is namelijk

Ook wordt duidelijk dat er iets vreemds aan de hand is binnen de relatie van

niemand in staat om voor Eva te zorgen. Eva is eerder één keer uit huis ge-

Thomas’ ouders.

plaatst en werd toen gedrogeerd, mishandeld en verkracht. De voorgestelde

Scenario en beoogde regie: Titia Rieter

film verhaalt over het weekend dat voorafgaat aan het moment dat Elsie haar dochter om het leven brengt.

Ton, Roos en Toos NTR/VARA/VPRO / Column Film

Symbiose maakt deel uit van Duivelse Dilemma’s, een reeks televisiefilms

Plan voor een film over het stel Ton en Roos. Hoewel ze samen al jaren rede-

van Human met een duur van 40 minuten, waarin morele conflicten, die

lijk gelukkig zijn, krijgen ze altijd ruzie op de avonden dat Roos op stap wil

zich afspelen in de hedendaagse maatschappij, centraal staan. Inmiddels

met haar vriendinnen. Ton wil niet dat ze gaat, maar Roos roept dat ze zich

is een eerste editie van deze reeks, bestaande uit vier films, op televisie

nu eenmaal niet in tweeën kan delen. Op een dag doet een dubbelganger

uitgezonden.

van Roos haar intrede in het verhaal; Toos genaamd. De aanwezigheid van

Scenario: Jolein Laarman; beoogde regie: Mijke de Jong

Toos heeft ernstige gevolgen voor de relatie tussen Ton en Roos. Scenario en beoogde regie: Chris Westendorp

Mi Kulpa Human / Talent United Plan voor een single play van 40 minuten over Miguel, die samen met zijn

Op zee NTR/VARA/VPRO / Viking Film

moeder en broertjes in een arme wijk in Willemstad (Curaçao) woont. Miguel

Plan voor een film over Donald, die tijdens zijn sabbatical een solozeiltocht

en zijn broers zijn altijd door hun moeder weggehouden van de crimina-

maakt. De laatste 48 uur neemt hij zijn zevenjarige dochter aan boord. Een

liteit. Wanneer hun huis afbrandt, zien Miguel en zijn broer Jerry zich, uit

plotseling opgekomen noodweer legt bloot welke strijd de schipper in

verantwoordelijkheidsgevoel, genoodzaakt om hun toevlucht te zoeken in

werkelijkheid aan het voeren is. Het plan is gebaseerd op het gelijknamige

de criminaliteit: als tegenprestatie voor een lening moeten de broers vijf

boek van Toine Heijmans.

bolletjesslikkers ronselen. De klus gaat hun gemakkelijk af, totdat Miguel

Scenario: Anne Hofhuis; beoogde regie: nog niet bekend

wroeging krijgt. Mag hij anderen opofferen om zijn familie te redden? De film maakt deel uit van Duivelse Dilemma’s, een reeks televisiefilms van

In het niets NTR/VARA/VPRO / Lev pictures

Human met een duur van 40 minuten, waarin morele conflicten, die zich afspe-

Plan voor een film waarin een dag uit het leven van de bewoners van drie

len in de hedendaagse maatschappij, centraal staan. Inmiddels is een eerste

aangrenzende appartementen in een flat in de Bijlmer wordt gevolgd. Het

editie van deze reeks, bestaande uit vier films, op televisie uitgezonden.

is 4 oktober 1992, de dag dat de Boeing El Al vlucht 1862, op weg van Tel Aviv

Scenario: Mustafa Duygulu; beoogde regie: Shariff Korver

naar Schiphol, neerstort op een flatgebouw in de Bijlmer. De hoofdpersonen zijn de Ghanese Agyma (50), de Liberiaanse Nina (14), de Bosnische Blanka

Riphagen VPRO / Pupkin Film

(28), de Servische Tihomir (28), de Oekraïense Ludmilla (27) en de Nederlandse

Dramaserie over de gewetenloze oorlogsmisdadiger Andries Riphagen, ook

Ans (50).

wel de Nederlandse Al Capone genoemd. Riphagen (1910-1973) wordt ver-

Scenario: Bastiaan; beoogde regie: Daniel Bruce

antwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan tweehonderd Joden. In de serie zit de katholieke politieagent Jan van Liempd hem op de hielen,

Hawala NTR/VARA/VPRO / Lev pictures

30 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND

maar Riphagen blijkt zijn tegenstander telkens te slim af te zijn. De serie is


gebaseerd op het boek Riphagen van Bart Middelburg en René ter Steege,

Georgica SNG Film

en op interviews met de zoon van Andries, Rob Riphagen.

Plan voor een documentaire over boeren in Flevoland en hun verbintenis

Scenario: Paul-Jan Nelissen en Thomas van der Ree; beoogde regie: Pieter

met de woorden die Vergilius tweeduizend jaar geleden al schreef in zijn

Kuijpers

lofdicht op de landbouw. Is er voor een boer in Flevoland in dat gedicht nog iets terug te vinden dat zijn geldigheid niet heeft verloren?

Vaderland NTR / Pupkin Film

Filmplan en beoogde regie: Katelijne Schrama

Plan voor een zesdelige dramaserie over de decennialange vriendschap tussen de Rotterdamse havenarbeider Piet en de Turkse gastarbeider Kazim.

Back to the Taj Mahal Hotel De Productie

Terwijl Kazim zijn vaderland en echtgenote Zeynep heeft verlaten om in het

Plan voor een documentaire waarin de maker onderzoekt wat de conse-

verre Nederland geld te verdienen voor een betere toekomst, wordt Piet

quenties zijn geweest van de periode die ze als kind in de Indiase expatwe-

geconfronteerd met een drastisch veranderende wijk door de toenemende

reld heeft doorgebracht. Ze woonde twee jaar in het majestueuze Taj Mahal

stroom immigranten. Het verhaal heeft het karakter van een epos; we

Palace Hotel in Bombay, waarop in 2008 een aanslag is gepleegd. Aan de hand

volgen hoe gedurende enkele decennia de vriendschap tussen de mannen

van de verhalen van toenmalige en huidige expats onderzoekt de maker de

opbloeit, veranderingen ondergaat, wankelt en weer groeit.

stand van de wereld en haar rol daarin.

Scenario: Mustafa Duygulu en Marc Linssen; beoogde regie: Pieter Kuijpers

Filmplan en beoogde regie: Carina Molier

Documentaires

Levenslang Pieter van Huystee Film & TV Plan voor een documentaire over het huwelijk van een levenslang gestrafte

21 projecten: veertien over algemene onderwerpen en zeven over kunst.

en zijn echtgenote. De documentaire onderzoekt de essentie van hun onvoorwaardelijke liefde. Hoe houdt een relatie stand binnen een uitzichtloze en stilstaande situatie?

Documentaires over algemene onderwerpen

Filmplan en beoogde regie: Carin Goeijers

After the ceasefires Holland Harbour Productions / IKON

Reis om de wereld in 50 concerten Cobos Films

Plan voor een documentaire over de betekenis van het begrip vrede in

Plan voor een documentaire over het Concertgebouworkest, dat volgend

het Palestijns-Israëlische conflictgebied. De documentaire onderzoekt

jaar 125 jaar bestaat. In het kader van het jubileum zal het orkest een uitge-

waarom de mensen die in dit gebied wonen niet meer durven te dromen

breid wereldtournee maken. De documentaire is een muzikale roadmovie,

van een leven in vrede. Via toeristische bustours in het gebied, persoonlijke

die telkens weer landt in een andere cultuur; een universele ode aan de

verhalen en cinematografische beelden van landschappen, wordt deze vraag

schoonheid van muziek.

onderzocht.

Filmplan en beoogde regie: Heddy Honigmann

Filmplan: Geert van Kesteren; regie: Geert van Kesteren / Noa Ben-Shalom Landpark Assisië Zeppers Film & TV Absurde Helden Zeppers Film & TV

Plan voor een documentaire over Landpark Assisië, een achteraf gelegen

Plan voor een documentaire over de verschillende manieren waarop de

landgoed waar tweehonderd verstandelijk gehandicapten wonen. Aan de

werkelijkheid wordt gepercipieerd. Via thema’s als de diverse verschijnings-

rand van een veeleisende buitenwereld leven zij dag in dag uit in hun eigen

vormen van de realiteit, persoonlijke waarneming en de onbetrouwbaarheid

wonderlijk trage en soms rauwe wereldje, waar aandacht en zorg voor hun

van de waarneming, raakt de film aan gevoelens van eenzaamheid, angst en

individuele wensen is. Maar de overheid heeft nieuwe regels en procedures

extase. Het vermogen om te fantaseren speelt daarbij een belangrijke rol. De

ingesteld. Deze ‘contractzorg’ gaat ten koste van ‘relationele zorg’.

werkelijkheid bestaat, als je er maar in gelooft.

Filmplan en beoogde regie: Michel Kapteijns

Filmplan en beoogde regie: Coco Schrijber Take care of self Zuidenwind Filmprodukties Het Chimpanseecomplex Basaltfilm

Plan voor een documentaire over grote ego’s in een tijd waarin ‘het ik’ en

Plan voor een documentaire over chimpansees die na jarenlange gevangen-

de verering van ‘het zelf’ steeds grotere vormen aannemen. Toen de maker

schap weer moeten leren om onder soortgenoten te leven. De documen-

klein was, wilde ze dolgraag op haar knappe oudere zus Rowan lijken. Met

taire volgt het resocialisatieproces van een aantal chimpansees bij Stichting

haar unieke persoonlijkheid en zelfovertuiging leek de wereld aan Rowans

AAP. De chimpansees zijn erg vermenselijkt en begrijpen elkaar niet, wat

voeten te liggen. Tot op haar 32ste haar ego in duigen viel.

misverstanden en ruzies oplevert.

Filmplan en beoogde regie: Ester Gould

Filmplan en beoogde regie: Marc Schmidt Ik ben lekker toch veel slimmer De Haaien Asielzoeka’s Zuidenwind Filmprodukties

Plan voor een documentaire over de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling,

Plan voor een documentaire over jongeren die heimwee hebben naar het

die al vier jaar werkt aan de verbetering van lager onderwijs in de geplaagde

asielzoekerscentrum waar ze ooit verbleven. Deze jongeren hebben zich on-

buurt Rotterdam Zuid. Geïnspireerd door de Franse filosoof Foucault hoopt

line verenigd in een community die zich de asielzoeka’s noemt. Idealiseren

hij kinderen te leren wie ze zijn, in een netwerk van andere kinderen, hun

deze jongeren hun verleden in het asielzoekerscentrum? Of is het creëren

familie en de rest van de wereld.

van een droomwereld een overlevingsmechanisme om hun moeizame

Filmplan en beoogde regie: Rob Schröder

integratie in de Nederlandse maatschappij te verzachten? Filmplan en beoogde regie: Sergej Kreso

De kresj van oma VPRO Plan voor een documentaire over de moeders van de kinderen die ooit op

Huntsville 6 pm KV films

de anti-autoritaire kresj Prins Constantijn zaten. De documentaire is een

Plan voor een documentaire over het uur voorafgaand aan een executie

vervolg op de afstudeerfilm van de maker, zeventien jaar geleden, waarin de

in Huntsville, Texas. Terwijl een speciaal radiostation zijn reguliere show

kinderen centraal stonden.

Execution Watch begint, beleven meer of minder betrokkenen dat uur op

Filmplan: Marije Meerman; beoogde regie: Marije Meerman en Rik Meier

hun eigen manier. Filmplan en beoogde regie: Jaap van Hoewijk

Zoriah Zeppers Film & TV Plan voor een documentaire over de oorlogsfotograaf Zoriah Miller. Als jongetje zag hij zijn vader wegteren door aids. Als oorlogsfotograaf heeft hij daarna over de hele wereld verslag gedaan van mensonterend sterven. Wat

LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND 31


hem blijft dwarszitten, is het feit dat het in zijn vrije Amerika onmogelijk is

cultuur waarin we leven.

om zelf te kiezen voor een waardige dood. Hij wil het debat over eutha-

Filmplan: Rudolf van den Berg en Tom Rooduijn; beoogde regie:

nasie wakker schudden met een confronterende fotoserie over sterven in

Rudolf van den Berg

Amerika. Filmplan en beoogde regie: Simone de Vries

Documentaires over kunst Sonny Rollins - Werk in uitvoering De Haaien Plan voor een documentaire over de legendarisch jazzsaxofonist Sonny Rollins. Wat zijn de innerlijke drijfveren van deze topsolist, die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend en ook na zijn tachtigste levensjaar nog steeds

Speelfilms Deltaplan Talent De Oversteek VI Van de 23 binnengekomen projecten zijn negen plannen geselecteerd voor de ontwikkeling van synopsis naar treatment.

het podium opzoekt. De documentaire draagt het motto ‘werk in uitvoering’ en gaat met Rollins op zoek naar het volmaakte geluid.

Dead Card

Filmplan en beoogde regie: Hans Hylkema

NTR/VARA/VPRO / Topkapi Films Als zijn vader na jaren van afwezigheid weer voor zijn deur staat, ziet Roman

De verloren zoon De Haaien

zich genoodzaakt om middels zijn geheime pokerverleden een oude schuld

Plan voor een documentaire over de opzienbarende Nederlands-Egyptische

weg te werken. Hij wil zo zijn gezin beschermen en schoon schip maken.

kunstenaar Tarik Sadouma, die in 2004 afstudeerde aan de Gerrit Rietveld

Scenario: Bastiaan Kroeger; beoogde regie: Jenneke Boeijink

Academie. In de beoogde documentaire wordt de wijze waarop de kunstenaar tussen twee culturen leeft, onderzocht. We volgen hoe Sadouma en

Gluckauf NTR/VARA/VPRO / Stetz Film

zijn vaak streng islamitische medewerkers werken aan zijn kunstprojecten,

Gluckauf is een sociaal drama over een vader en een zoon die zich als mo-

en hoe deze uiteindelijk worden geëxposeerd in Beiroet, Amsterdam, Berlijn

derne outlaws staande proberen te houden in het verarmde Limburg van nu.

en andere steden.

Scenarist: Gustaaf Peek; beoogde regie: Remy van Heugten

Filmplan en beoogde regie: Gabrielle Provaas en Rob Schröder Het jaar dat ik 30 werd NTR/VARA/VPRO / Family Affair Films De grote fantast Olympic Films

Het jaar waarin een levend standbeeld korte metten maakt met haar lange-

Plan voor een documentaire over kunstenaar Theo Jansen, die monumentale

afstandsrelatie met Meneertje Knipperlicht door alles achter te laten en er

strandbeesten vervaardigt die zich kunnen voortbewegen door middel van

tienduizend kilometer verder met hem voor te gaan. De liefde van haar leven

de wind. De documentairemaker wil de persoonlijkheid van Jansen belichten

blijkt van dichtbij een non-relatie. In bezit van alleen nog haar basisfuncties

door te proberen dieper tot hem door te dringen. Wie is de man achter deze

keert ze terug, maar zelfs dan staat het knipperlicht nog niet op rood…

strandbeesten en waar haalt hij zijn gedrevenheid vandaan om zich zijn hele

Scenario: Helena van der Meulen; beoogde regie: Sacha Polak

leven te richten op die ene passie? Filmplan en beoogde regie: Cinta Forger en Walther Grotenhuis

Grijs, aan de horizon vaalblauw NTR/VARA/VPRO / Pupkin Film Wanneer pontkapitein Victor Steens na zijn ontslag uit frustratie met een

Zowel het penseel als de schilder De Familie

gestolen pont richting de Noordzee koerst, wordt zijn actie opgemerkt

Plan voor een documentaire over de choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Hoe

door een radiostation. Enkele luisteraars, die net als Victor in hun leven

vertaalt deze choreograaf zijn thema’s in dans? Lukt het hem om zijn ideeën

zijn vastgelopen, gaan aan boord en delen hun trauma’s en frustraties die

over de verbinding van culturen telkens weer om te zetten in spannende

zowel persoonlijk zijn als het Nederland van nu aangaan. De actie van Victor

dansvoorstellingen? En wanneer wordt de Babylonische spraakverwarring

groeit onbedoeld uit tot een symbool tegen de lethargie en het huidige

ook hem te machtig en dreigt mislukking?

pessimisme. Maar dan dwingen de sluizen van IJmuiden iedereen aan boord

Filmplan en beoogde regie: Peter Lataster en Petra Lataster-Czisch

tot een definitieve keus. Scenario: Maarten Lebens; beoogde regie: Thomas Korthals Altes

Een Gentrificatie Programma Pieter van Huystee Film & TV Plan voor een documentaire rondom een door de maker op te richten

Nena NTR/VARA/VPRO / KeyFilm

nederzetting ten behoeve van een artistiek gentrificatieproces. Het

Als de zestienjarige Nena wordt geconfronteerd met een zelfmoordpoging

project onderzoekt waar kritische kunst en geëngageerde documentaires

van haar invalide vader, is ze tot op het bot gekwetst door zijn doodswens.

de grootste impact hebben op de sociale werkelijkheid. De nederzetting

Tegelijkertijd wordt ze voor het eerst van haar leven hevig verliefd op Carlo,

wordt gebouwd aan de rand van een cacaoplantage en er zal een artist-in-

wiens vader net uit de kast is. Maar terwijl ze haar eigen levenslust ontdekt,

residence-programma worden ontwikkeld voor Congolese deelnemers die

beseft Nena dat het bestaan voor haar vader steeds uitzichtlozer wordt.

ooit werkzaam waren op de plantage.

Scenario en beoogde regie: Saskia Diesing

Filmplan en beoogde regie: Renzo Martens Thomas Juni NTR/VARA/VPRO / Flinck Film / Motel de Ville Ann Van den Broek Windmill Film

Na jaren van vermissing krijgen de ouders van Thomas bericht dat hun

Plan voor een documentaire over choreograaf Ann Van den Broek. Ze

zoon is gezien in gezelschap van een groep zwervers in de bergen van

verwerkt extreme emoties in uitputtende en heftige choreografieën. Dit

Griekenland. Zijn moeder overwint haar ongeloof en de afwijzing van haar

leidt tot succesvolle dansvoorstellingen, maar zorgt tegelijkertijd voor een

man en besluit hem te gaan zoeken.

haat-liefde verhouding met de mensen om haar heen.

Scenario en beoogde regie: Natasja André de la Porte

Filmplan en beoogde regie: Lisa Boerstra De Infiltrant NTR/VARA/VPRO / Lemming Film De Kloof Cadenza Films

Een jonge, ambitieuze agent infiltreert in een Marokkaanse drugsfamilie in

Plan voor een documentaire over het leven en werk van Louis van Gasteren.

Zuid-Limburg. Hij begint te twijfelen waar zijn loyaliteit ligt, als hij daar de

Deze filmmaker bouwde een belangwekkend oeuvre op dat de cultuurmaat-

warmte en acceptatie ontvangt die hij in het politiekorps altijd heeft gemist.

schappelijke en cinematografische ontwikkelingen gedurende ruim een

Scenario: Rogier de Blok; beoogde regie: Shariff Korver

halve eeuw weerspiegelt. Film is voor Van Gasteren de ultieme manier van overleven, een alternatief is er niet. De documentaire schetst niet alleen een

Alles wat we ooit hadden was nu NTR/VARA/VPRO / Circe Plans

filmgeschiedenis, maar geeft ook een beeld van ons eigen bestaan en de

Ward en Cindy worden verliefd tijdens carnaval. De film laat het verloop van

32 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND


hun liefde zien, tot ze terugkomen op de plek waar ze elkaar ooit ontmoetten.

De wereld van karton IDTV

Scenario en beoogde regie: Martijn Maria Smits

Plan voor een jeugdfilm over de tienjarige Marokkaanse Karton die samen met zijn vader een zitbank in elkaar knutselt. Wanneer Karton op zoek

XXX NTR/VARA/VPRO / Circe Plans

gaat naar hout stuit hij op een depressieve paashaas, die zijn bankje kapot

Vanaf het moment dat het Amsterdamse pooiertje Pipo (25) het minderjarige

probeert te maken. Duidelijk wordt dat er meer aan de hand is.

escortmeisje Orsi onder zijn hoede krijgt, staat zijn leven in het teken van

Scenario: Hakima Elouarti; beoogde regie: Johan Timmers

haar redding. Scenario: Stienette Bosklopper; beoogde regie: Tomas Kaan

De Datsja Revolver Media Plan voor een jeugdfilm over de tienjarige Jordy, die opgroeit in een

De Oversteek VI Van de negen ontwikkelde projecten zijn vijf projecten geselecteerd voor ontwikkeling van treatment naar scenario.

ontwricht, disfunctioneel gezin. Zijn moeder heeft het gezin verlaten. Jordy

Dead Card NTR/VARA/VPRO / Topkapi Films

De jongen die dacht dat hij goed was, zoals hij was IDTV Film

Als zijn vader na jaren van afwezigheid weer voor zijn deur staat, ziet Roman

Plan voor een jeugdfilm over de elfjarige muzikale Latif, die vindt dat hij

zich genoodzaakt om middels zijn geheime pokerverleden een oude schuld

onvoldoende aandacht krijgt van zijn vader. Hij weigert medicijnen te slikken

weg te werken. Hiermee wil hij zijn gezin beschermen en schoon schip

voor zijn ADHD en verdwijnt in zijn eigen muzikale wereld.

maken.

Scenario: Roslin Prager; beoogde regie: Tami Ravid

bedenkt een plan om haar terug te krijgen. Hoewel het plan mislukt, krijgt hij het gezin toch weer op de rails. Scenario en beoogde regie: Mirka Duijn en Nina Spiering

Scenario: Bastiaan Kroeger; beoogde regie: Jenneke Boeijink Sweet Love Family Affair Films Gluckauf NTR/VARA/VPRO / Stetz Film

Plan voor een korte jeugdmusicalfilm over een onoverwinnelijke liefde. De

Gluckauf is een sociaal drama over een vader en een zoon die zich als mo-

cast bestaat volledig uit kinderen en rapper Snoep treedt op als verteller.

derne outlaws staande proberen te houden in het verarmde Limburg van nu.

Scenario: Martijn Hillenius, beoogde regie: Albert Jan van Rees

Scenario: Gustaaf Peek; beoogde regie: Remy van Heugten IJskonijn Kaliber Film Het jaar dat ik 30 werd NTR/VARA/VPRO / Family Affair Films

Plan voor een jeugdfilm over de twaalfjarige Ben, die gefascineerd is door

Het jaar waarin een levend standbeeld korte metten maakt met haar lange-

The Iceman. Hoewel hij niet sportief en populair is, heeft hij als missie het

afstandsrelatie met Meneertje Knipperlicht door alles achter te laten en er

verbreken van het record ijszitten. Het stoere krakersmeisje Stella staat

tienduizend kilometer verder met hem voor te gaan. De liefde van haar leven

hem daarin bij. Ben wordt echter tegengewerkt door zijn macho gymleraar.

blijkt van dichtbij een non-relatie. In bezit van alleen nog haar basisfuncties

Ondertussen denkt Bens overwerkte moeder dat hij ADHD heeft, en wil ze

keert ze terug, maar zelfs dan staat het knipperlicht nog niet op rood…

hem aan de medicatie krijgen.

Scenario: Helena van der Meulen; beoogde regie: Sacha Polak

Scenario: Tjyying Liu; beoogde regie: Willem Baptist

Nena NTR/VARA/VPRO / KeyFilm

Mimoun Stetz Film

Als de zestienjarige Nena wordt geconfronteerd met een zelfmoordpoging

Plan voor een jeugdfilm over de twaalfjarige Mimoun, die woont in de

van haar invalide vader, is ze tot op het bot gekwetst door zijn doodswens.

Haagse Schilderswijk. Wanneer Mimoun aan geld wil komen voor een mooi

Tegelijkertijd wordt ze voor het eerst van haar leven hevig verliefd, op Carlo,

cadeau, dreigt hij medeplichtig te worden aan de criminele activiteiten van

wiens vader net uit de kast is. Maar terwijl ze haar eigen levenslust ontdekt,

zijn oudere broer Ab. Mimoun staat voor een belangrijke keuze.

beseft Nena dat het bestaan voor haar vader steeds uitzichtlozer wordt.

Scenario: Cecilie Levy; beoogde regie: Arno Dierickx

Scenario en beoogde regie: Saskia Diesing De Brasaband IJswater Films De Infiltrant NTR/VARA/VPRO / Lemming Film

Plan voor een jeugdfilm over de elfjarige Gilberto. Onlangs is hij verhuisd

Een jonge, ambitieuze agent infiltreert in een Marokkaanse drugsfamilie in

van Suriname naar Nederland. Hoewel hij nog nooit een blaasinstrument

Zuid-Limburg. Hij begint te twijfelen waar zijn loyaliteit ligt, als hij daar de

heeft bespeeld, wordt hij de nieuwe trombonist bij het Zeeuwse blaasorkest

warmte en acceptatie ontvangt die hij in het politiekorps altijd heeft gemist.

Apollo.

Scenario: Rogier de Blok; beoogde regie: Martijn Maria Smits

Scenario: Glynis Terborg en Erik de Bruyn; beoogde regie: Erik de Bruyn

Jeugd

De maan van Anouar IJswater Films Plan voor een jeugdfilm over de tienjarige Iranese Anouar. In zijn huis zijn

17 projecten: zestien projecten in het kader van Deltaplan Talent en één jeugdserie.

de gordijnen dag en nacht gesloten en ligt zijn moeder altijd in bed. Om het licht weer in huis te halen en daarmee zijn zusje troost te bieden, besluit Anouar de maan te stelen.

Deltaplan Talent Nu of Nooit!

Scenario: Amarins Romkema; beoogde regie: Michiel van Jaarsveld

Van de 49 binnengekomen projecten zijn tien plannen geselecteerd voor ontwikkeling van treatment naar scenario:

Plan voor een jeugdfilm over de negenjarige Yim, die op zichzelf is aange-

Yim en Yoyo Volt Films wezen. Zijn moeder heeft het te druk om voor hem te zorgen. Yim tekent de pandabeer Yoyo, die vervolgens tot leven komt. Joyo zorgt ervoor dat Yim niet vergeet dat hij nog een kind is. In Yim en Yoyo worden film- en 2D

Sila de slagersdochter Corrino Films

animatietechnieken met elkaar gecombineerd.

Plan voor een jeugdfilm over Sila, die onlangs tegen haar zin is verhuisd van

Scenario: Marianne Riphagen; beoogde regie: Anna van Keimpema

een grote stad naar een klein dorp. Uit protest wordt Sila onmogelijk verliefd. Bovendien wordt ze vegetariër, hetgeen de nodige problemen binnen haar gezin oplevert, aangezien haar ouders een Turkse slagerij hebben. Scenario: Joyce van Diepen en Tim Klaasse; beoogde regie: Tim Klaasse

LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND 33


Nu of Nooit! II

Ontwikkeling radioprogramma’s

Van de 27 binnengekomen projecten zijn zes plannen geselecteerd voor ontwikkeling van treatment naar scenario.

Zeven projecten: vier dramaseries, één radiodocumentaire over een algemeen onderwerp, één radiodocumentaire over kunst en één gecombineerd e-cultuur en radioproject.

Alles mag VPRO / Stetz Film Plan voor een jeugdfilm over de elfjarige Tygo, die onlangs is verhuisd van

De Buitendienst AVRO

het Brabantse Budel naar Amsterdam. In zijn nieuwe klas houdt hij een

Plan voor een hoorspelserie van zestig afleveringen over de buitendienst

spreekbeurt over carnaval. Wat begint als een algemene uitleg over dit feest,

van de grote woningbouwvereniging Havengoed in Rotterdam. We volgen

mondt uit in een persoonlijk verhaal over de scheiding van zijn ouders.

vier medewerkers van de buitendienst, die op hun werk te maken krijgen

Scenario: Maarten van Voornveld, Steven Wouterlood, Chiel van der Wolf;

met de gevolgen van sociaal-maatschappelijke veranderingen.

beoogde regie: Steven Wouterlood

Scenario: Henk Burger, Anne Lichthart, Ben Melis, Peter Römer en Martijn van Steijn; beoogde regie: Justine Paauw en Peter Römer

Johnny Bakru VPRO / Revolver Media Plan voor een jeugdfilm over de tienjarige Rose, die ervan overtuigd is dat

Een geval van omgekeerde zwaartekracht NTR

de aanstaande echtgenoot van haar moeder een boze kwelgeest is. Ze

Plan voor een hoorspel over Luc, die geïnspireerd raakt door Pythagoras’

probeert hem dan ook te verjagen. Wanneer dat lukt, krijgt Rose echter

notie van de Harmonie der Sferen en in de kosmos op zoek gaat naar deze

vreselijke spijt.

hemelse muziek. Het beoogde hoorspel zal klinken als een muziekstuk.

Scenario: Drama Queens; beoogde regie: Ineke Houtman

Cellist Ernst Reijseger zal een score bij het verhaal maken. Scenario en beoogde regie: Bente Hamel

De jongen die dacht dat hij goed was, zoals hij was KRO / IDTV Drama Plan voor een jeugdfilm over de elfjarige muzikale Latif, die vindt dat hij

Het Grote Zwijgen NTR / Kazbek

onvoldoende aandacht krijgt van zijn vader. Hij weigert medicijnen te slikken

Plan voor een driedelig hoorspel gebaseerd op de debuutroman Het Grote

voor zijn ADHD en verdwijnt in zijn eigen muzikale wereld.

Zwijgen van Erik Menkveld (2011). De roman verhaalt over de bewogen

Scenario: Roslin Prager; beoogde regie: Tami Ravid

vriendschap tussen twee belangwekkende componisten uit de eerste helft van de twintigste eeuw: Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen.

Munya in mij VPRO / Viking Film

Scenario: Anne Lichthart; beoogde regie: Jeroen Stout

Plan voor een animatiejeugdfilm over de tienjarige zware Munya, die op haar dagelijkse route naar de Turkse supermarkt tevergeefs het bankje met

Bonita Avenue NTR / HoorSpelFabriek

pesters probeert te ontwijken. Totdat ze op een dag beseft dat ze zichzelf

Radiodrama gebaseerd op de roman Bonita Avenue van Peter Buwalda.

niet moet verbergen, maar juist moet laten zien.

In het jaar 2000 speelde zich in Enschede niet alleen de vuurwerkramp af,

Scenario: Fiona van Heemstra; beoogde regie: Mascha Halberstad

maar ook de ondergang van de familie Sigelius. In het hoorspel staan drie bijzondere figuren centraal: de jonge fotograaf Aaron Bever, zijn vriendin

Salãm KRO / IJswater Films

Joni en haar stiefvader Siem Sigerius.

Plan voor een jeugdfilm over de beste vrienden Ara en Mo, twee elfjarigen

Scenario: Koen Caris en Eva Gouda; beoogde regie: Marlies Cordia en Vibeke

die wonen in een asielzoekerscentrum. Dat het leven er niet altijd gemak-

von Saher

kelijk is, blijkt wanneer één van de twee op een dag spoorloos verdwijnt. Scenario: Floor Paul; beoogde regie: Johan Timmers

Documentaire over een algemeen onderwerp

Voor Marissa NTR / Dutch Mountain Movies

De (wereld)klas van 2002 NTR

Plan voor een jeugdfilm over twee verschillende jongetjes die elkaar

Plan voor een radiodocumentaire waarin de maker op zoek gaat naar de

ontmoeten op een onbestemde plek. Ze hebben daar allebei afgesproken

klasgenoten met wie hij tien jaar geleden een inburgeringscursus volgde.

met hetzelfde meisje. Terwijl ze wachten, ontstaat er een onderlinge

Welke impact heeft hun tienjarig verblijf in Nederland op hen gehad?

machtsstrijd en een spel van aantrekken en afstoten, waarbij ze langzaam-

De rode draad in het verhaal wordt gevormd door de zoektocht naar Henele

aan elkaars verschillen leren waarderen. Maar wie zal het meisje kiezen?

uit Tonga, destijds zijn beste vriend.

Scenario: Zoubaid Sheik Joesoef; beoogde regie: Rolf van Eijk

Radioplan en beoogde regie: Fatos Vladi

Eén jeugdserie

Documentaire over kunst

Sammie en de dieren NTR

Alexander Voormolen “Witte Raaf” NTR

Plan voor een jeugdserie van tien afleveringen over de zesjarige Sammie,

Plan voor een radiodocumentaire over de twintigste-eeuwse componist

een nieuwsgierige, energieke kleuter. Zijn vader Luc werkt op het diensten-

Alexander Voormolen. Voormolen was een protegé van Maurice Ravel en

centrum in de dierentuin, waar hij zich bezighoudt met de verzorging van

Albert Roussel. Van de laatstgenoemde componist kreeg Voormolen les.

allerlei soorten dieren. Sammie vindt het geweldig om mee te gaan naar zijn

Voormolen kampte voortdurend met allerlei angsten, waaronder faalangst

vaders werk. Niet alleen beleeft hij hier allerlei avonturen, ook leert hij van

en bindingsangst. Hij was een perfectionist, die maar zelden tevreden was

het gedrag van de dieren.

over zijn muzikale creaties. De beoogde documentaire zal worden uitgezon-

Scenario en beoogde regie: Simone van Dusseldorp

den door De Bedding NTR radio 4. Radioplan en beoogde regie: Anne Lichthart

34 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE / RADIO TOEGEKEND


Gecombineerd e-cultuur en radioproject

Afgewezen aanvragen

Het WesterborkLuisterpad Hummel & de Boer E-cultuur en radioproject waarin een zogenaamd verhalenspoor wordt gemaakt. In januari 2012 werd het Westerborkpad geopend, een wandelroute die loopt van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar Kamp Westerbork in Drenthe. Wandelende luisteraars kunnen met hun mobiele telefoon luisteren naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog. De items zullen tevens als minidrama’s worden uitgezonden op de radio. Scenario: Wieky de Boer, Heleen Hummelen en Lieke van Nood; beoogde regie: Heleen Hummelen

Hierna worden de subsidieverzoeken vermeld die in het verslagjaar zijn afgewezen. Een aantal afwijzingen heeft geleid tot verdere uitwerking van plannen die later in het jaar – soms onder een andere titel - in een verbeterde versie zijn ingediend en vervolgens wel zijn toegewezen. Niet vermeld zijn de afgewezen projecten waarvoor, na een bezwaarprocedure, alsnog in dit verslagjaar subsidie is toegezegd. Projecten die gedurende het jaar meerdere keren zijn behandeld, worden slechts eenmaal beschreven.

Productie televisieprogramma’s 27 projecten zijn afgewezen.

Drama Eén keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. De 8 kristallen bollen van Terbakel Joodse Omroep

Jeugddrama Vier keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Kind en Kleur VI: Twee Werelden KRO / Shooting Star Filmcompany Kika & Bob en de gevlogen vogel NTR / Submarine Tommie en Lotje KRO / Bijker Het Waaiermeisje VPRO / Neon Media

Documentaires over een algemeen onderwerp Elf keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en twee keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen. Nestgoud VPRO / Dieptescherpte Tussen Droom en Daad Human / IDTV 0,8 Ampere Geluk NCRV / Zeppers Film & TV De onzichtbare vriend EO / SNG Film Binnenschippers EO / Doc Eye Film Our Film VPRO / Dieptescherpte Puck en de zoektocht naar de broncode VPRO Tarik’s Harem (De verloren zoon) NTR / De Haaien Sranan Lobi NTR / Interakt This is not a Banana State EO / Recht zo die gaat producties Bovendier VPRO / Pieter van Huystee Film & TV Artistieke kwaliteit niet te beoordelen Ajax! Joden! Amsterdam! Joodse Omroep / Bromet & dochters De blik van Koos van Leeuwen NCRV / N279 Entertainment

Documentaires over kunst Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.  De kunst van Ra AVRO / Interakt Circushart NTR / Pieter van Huystee Film & TV Het Concertgebouw: Reis om de wereld in 50 concerten AVRO / Cobos Films Aan dit project werd later in 2012 ontwikkelingssubsidie toegekend.

LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE AFGEWEZEN 35


Jeugddocumentaires Vijf keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Documentaires over een algemeen onderwerp Dertien keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Kids & Docs: Stuntmannen luisteren niet naar hun moeder AVRO Kids & Docs: Niet te poessie, niet te bot Human

Lifting you higher Recht zo die gaat producties

Marikit’s missie NCRV / Hollandse Helden

Een Sjtetl in de Cariben Memphis Film & Television

Tussen twee werelden NCRV / De Familie

Vluchten in de vrijheid Zuidenwind Filmprodukties

Laura & Anne 4 ever & ever RKK

Onder ons Blackframe De Schone Pest Cobos Film

Productie radioprogramma’s

Soweto Gospel Choir, een wereldkoor Plus Produkties

Drama

Keizer Ibo Volya Films

Eén keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Erbarme dich KeyDocs

Het kwaad is al geschied Cobos Films Ribnovo Zeppers Film & TV Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis De Familie Eindelijk Thuis Selfmade Films

Rechter Tie: Halssnoer en kalebas BOS / HoorSpelFabriek

Tactiek voor een verschroeide Aarde drsFilm

Radiodocumentaire over een algemeen onderwerp

Documentaires over kunst

Eén keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen onvoldoende kwaliteit.

Vier keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Ann van den Broek Windmill Film

Jongens zijn we - maar aardige jongens NTR

Aan dit project werd later in 2012 ontwikkelingssubsidie toegekend.

Radiodocumentaires over kunst

De terugkeer van Willem de Kooning Memphis Film & TV Eeuwige Roem Windmill Film

Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Omwille van mijn tranen - De Matthäus Passion KeyDocs

Alexander Voormolen ‘Witte Raaf’ NTR

Ontwikkeling radio

Blues & Roots NTR Met Michiel USA Tour 2012 NTR / Little Fish Media

Drama

Overige radioprogramma’s

Drie keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Twee keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Verwante stemmen AVRO / Palentino Pictures Pekelvlees Joodse Omroep / HoorSpelFabriek

Orgels in de elf provinciën NTR

Tobia AVRO / Radiomakers Desmet

Woord.nl NPO

Ontwikkeling televisieprogramma’s

Documentaires over een algemeen onderwerp

Drama

Twee keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Vier keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Gekkenwerk NTR Wad een Geluid! Mikea Media

Riphagen VPRO / Pupkin Film Mussert VPRO / IDTV Een Tweede Kans HUMAN / Talent United Tere Zielen HUMAN / Talent United

Jeugddrama Vijf keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Doek NCRV / Lemming Film Zenith VPRO / Lemming Film Jesse’s Koninkrijk KRO / IJswater Films De Magische Bril OHM / Flinck Film Oscar wil een Oscar VPRO / Pupkin Film

36 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE / RADIO AFGEWEZEN

Documentaires over kunst Twee keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Engelenstem NTR De bezieling van de maestro NTR


Aanvragen van de regionale publieke omroep Toegekende aanvragen

Over leven in Amsterdam Noord RTV Noord-Holland Documentaire over de gevolgen van de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam-Noord voor zijn bewoners. Terwijl dit stadsdeel na de Tweede Wereldoorlog een grote uitbreiding onderging, is de stedelijke ontwikkeling grotendeels stil komen te staan. De documentaire volgt Bart, in zijn strijd om zijn huis en atelier voor de sloop te behoeden. Filmplan: Niki Boomkens en Saskia Gubbels; regie: Niki Boomkens Fever Curaçao RTV Rijnmond / Umwelt Films

Productie televisieprogramma’s

Documentaire over Antilliaanse mannen en hun liefde voor de motor.

16 uur en 15 minuten 20 projecten: elf over een algemeen onderwerp en negen over kunst.

banden, in de Antilliaanse volksmond ook wel Fever genoemd. Deze Fever

Eenmaal op weg dagen ze elkaar uit met snelheid, stunts en rokende staat symbool voor de strijd die twee vrienden voeren om een motorclub op te richten. Filmplan en regie: Debbie Kleijn

16 programma’s zijn door externe producenten gemaakt. Kwekers in de Kunst RTV West / Interakt

Documentaires over een algemeen onderwerp

Documentaire over theatergroep Dario Fo, die al twintig jaar theatervoorstellingen organiseert vanuit het hart van het Westland. Het gezelschap

Antons Superservice RTV West / Van Vlier Media

weet zich staande te houden dankzij een hoog percentage aan eigen

Documentaire over Antons Superservice, een rijdende supermarkt. Eigenaar

inkomsten. En elk jaar weet het weer nieuw talent te mobiliseren en een

Anton van Leeuwen rijdt al vanaf zijn zestiende in de SRV-wagen en kent al

verrassend repertoire te ontwikkelen. De documentaire volgt de ontwikke-

zijn klanten persoonlijk. De laatste jaren heeft Anton, door concurrentie van

ling van een nieuwe voorstelling tot aan de premiére.

onder meer ‘de Albert’, zijn klantenbestand zien slinken. Anton is de laatste

Filmplan: Paul Kramer en Tom Rooduijn; regie: Paul Kramer

der Mohikanen, maar hij geeft niet op. Filmplan en regie: Tijmen van Vlier

Kleiburg RTV Noord-Holland / Visser & Van Rijckevorsel Documentaire over de vervallen flat Kleiburg in de Bijlmer. Eigenaar

Broken Dreams Omroep Brabant / Van Osch Film Produkties

Rochdale heeft een prijsvraag uitgeschreven, en de winnaar kan de flat voor

Documentaire over een gemankeerde Dakota. Het vliegtuig, dat al veel

een euro kopen en zijn plannen ten uitvoer brengen. Zoals idealisme en een

meemaakte in zijn leven, zou een rol spelen in de musical Soldaat van Oranje,

visie op de maakbare samenleving aan het begin stonden van deze flat, zal

maar raakte zwaar beschadigd bij een ongeluk.

dat ook nu weer het geval zijn.

Filmplan en regie: Suzanne van Leendert

Filmplan en regie: Jeroen Visser

Militairen in de Mijnstreek Omroep Limburg / Mezzia Media Producties

MicroKosmos Westpoint Omroep Brabant / ErnstMedia.nl

Documentaire over het Europese hoofdkwartier van de NATO in het

Met ruim 143 meter is de Westpoint Tower in Tilburg de hoogste woontoren

Limburgse Brunssum, sinds 1967 gevestigd op het terrein van de gesloten

in Brabant en de op één na hoogste in Nederland. In de toren wonen voor-

staatsmijn Hendrik. De observerende film toont het spanningsveld tussen

namelijk rijke mensen, en hoe hoger de verdieping hoe rijker de bewoners.

de wereld van de internationale NATO-medewerkers en die van de lokale

De documentaire brengt de microkosmos van de flat in beeld en laat zien

Limburgse gemeenschap.

hoe mensen op zoek zijn naar geluk in deze tijd vol grote maatschappelijke

Filmplan en regie: Frederieke Jochems

veranderingen. Filmplan en regie: Jenny van den Broeke

Het Park Omroep Brabant / Zuidenwind Filmprodukties

Dit project is het resultaat van een eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Documentaire over het park Philips de Jongh in Eindhoven. Mensen veranderen als ze in het park zijn: ze gaan langzamer lopen, hun gezichten

Documentaires over kunst

ontspannen en ze kijken meer om zich heen. Als je een park binnenstapt, kun je ontsnappen aan de chaos van de stad. Wat is de invloed van het park

Hollandse Meesters van de 21ste eeuw (3de serie) RTV Noord-Holland /

op zijn bezoekers?

Interakt

Filmplan: Dré Didderiëns en Anke Hellebrand; regie: Dré Didderiëns

Een reeks korte gefilmde portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars in hun atelier of op hun werkplek. In dit samenwerkingsproject van

Houdt God van vrouwen RTV Oost / Noctiluca

regionale omroepen en kunstinstellingen wordt een generatie belangrijke

Documentaire over een gereformeerde vrouw en drie andere diep gelovige

Nederlandse kunstenaars vastgelegd.

vrouwen die binnen hun geloofsgemeenschappen strijden voor een

Filmplan en regie: Frans Weisz, Mercedes Stalenhoef, Boudewijn Koole,

vrouwvriendelijker versie van hun geloof. Waar lopen zij tegenaan als ze

Astrid Bussink en anderen.

een eeuwenoud, door mannen gedomineerd instituut van binnenuit willen veranderen? En hoever zijn zij bereid hierin te gaan? Hun geloof opgeven?

Dossier Martin Lodewijk RTV Rijnmond / SeriousFilm

Dat nooit! Nog niet.

Documentaire over striptekenaar Martin Lodewijk die al meer dan vijftig jaar

Filmplan: Emile Rouveroy van Nieuwaal, Rogier Kappers en Annelotte

meedraait in de Nederlandse stripwereld. Lodewijk is de geestelijk vader van

Verhaagen; regie: Emile Rouveroy van Nieuwaal

Agent 327, een strip die na ruim veertig jaar nog steeds verschijnt. Inmiddels is er al lange tijd geen album verschenen. Waar blijft toch het nieuwe album

Dag meneer Pastoor Omroep Brabant / Movedmedia

van Lodewijks held?

Documentaire over pastoor Chris van Beurden uit het Brabantse dorp

Filmplan en regie: Koert Davidse

Den Dungen. Hij houdt van het goede leven, en minder van de strenge regels van de katholieke kerk. Hij is zeventig jaar en nadert zijn pensioen. Hij

Goei Volk Omroep Brabant

zit echter met een dilemma. Zijn parochie moet wellicht fuseren met andere,

Documentaire over de ontevreden burger. De film biedt een inkijk in een

veel conservatievere parochies. Durft de pastoor na ruim veertig jaar de kerk

Eindhovens buurthuis en zijn vrijwilligers. De kijker wordt meegenomen in

achter zich te laten, of blijft hij ervoor vechten?

het ritme van alledag: een aaneenrijging van herhaalde, schijnbaar doelloze

Filmplan: Albertine Piels en Jeroen van de Nieuwenhof, regie: Albertine Piels

handelingen. Wanneer de lethargie wordt doorbroken, blijken achter de

REGIONAAL PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 37


houding van onverschilligheid toch betrokkenheid en menselijke warmte

vriendschappen om hem heen onder druk komen te staan. De aanvraag

schuil te gaan.

behelst een pilotaflevering.

Filmplan en regie: Marloes Hoogenstraaten en I. van Zummeren

Scenario: Bouke Oldenhof en Eveline Verwoerd; beoogd regisseur: Mirjam de With

Louis Couperus, Lila Inkt RTV West / Miroir Film Documentaire over Louis Couperus. Aan de hand van drie romans wordt de

Documentaires over een algemeen onderwerp

grote Nederlandse schrijver weer tot leven gewekt en krijgt hij het gezicht terug dat in ruim een eeuw tot een schim is vervaagd.

Microcosmos Westpoint Omroep Brabant / ErnstMedia.nl

Filmplan en regie: Jan Louter

Met ruim 143 meter is de Westpoint Tower in Tilburg de hoogste woontoren in Brabant en de op één na hoogste in Nederland. In de toren wonen voor-

Boijmans TV RTV Rijnmond / Popov Film

namelijk rijke mensen, en hoe hoger de verdieping hoe rijker de bewoners.

Vervolg op eerste serie Boijmans TV, rondom het bekende Rotterdamse

De documentaire brengt de microkosmos van de flat in beeld en stelt de

museum. In de serie wordt het Boijmans een imaginaire wereld met drie

vraag wat de rijkdom van de bewoners nu precies voor ze betekent.

verdiepingen, waarbij elke verdieping een bepaalde manier van kijken

Filmplan en beoogde regie: Jenny van den Broeke

naar kunst vertegenwoordigt. In de nieuwe opzet van de serie zit ook een transmediale component. Karakters uit de serie zullen online de interactie

Mitrovica Rock! Omroep Brabant / Conijn Film

met het publiek zoeken. Kaartverkoper Mandy transformeert zichzelf tot hét

Plan voor een documentaire over de nasleep van de laatste Balkanoorlog, en

gezicht van het Boijmans, en verschijnt op grote abri’s in de stad. Suppoost

het effect daarvan op tieners in Mitrovica, Kosovo. Mitrovica is een stad die

Arie plaatst onder het pseudoniem Paintlicker010 in het geheim filmpjes op

in het teken staat van etnische conflicten. Hij is opgedeeld in een Servisch en

YouTube en rondleider Bregje deelt haar kennis over de kunst via een blog.

een Kosovaars deel. De Nederlandse rockacademie probeert door middel van

Filmplan en regie: Dragan Bakema, Sander Burger en Els Hoek

muziek de mensen in deze gespleten stad bij elkaar te brengen. Filmplan en beoogde regie: Tami Ravid

Ut Limburgs leed Omroep Limburg / Hans Heijnen Films Documentaire over de Limburgse straatmuzikant Arno Adams. De muzikant

De Markt RTV Rijnmond / Volya Films

is inmiddels 55 jaar, maar nog steeds voelt hij zich die jongen die na zijn

Plan voor een documentaire over de markt in Rotterdam. Pal naast de

dertigste afstand nam van het burgerlijke leven. Als artiest straalt Arno

traditionele markt is begonnen met de bouw van een megalomaan project,

Adams, maar als mens lijkt hij soms hulpeloos als een klein kind.

de grootste markthal van Europa. De marktkooplui van de langste markt in

Filmplan en regie: Hans Heijnen

Europa voelen zich machteloos tegenover de vergaande maatregelen die de gemeente neemt om te moderniseren.

Een zwerver willen zijn Omroep Limburg / Oogland Filmproducties

Filmplan en beoogde regie: Marleine van der Werf

Documentaire over de Limburgse beeldend kunstenares Marianne van der Heijden (1922-1998). In haar werk laat ze zien een enorme technische

Ut junske mit de witte helm Lava Film Producties

beheersing over haar materiaal te hebben, terwijl ze voortdurend op zoek is

Plan voor een documentaire over de Limburgse fotograaf Frans Welters.

geweest naar vernieuwing en verdieping, waarbij vertwijfeling en de drang

Leven en werk zijn bij Welters onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens

om zich aan de geldende normen te ontworstelen elkaar afwisselden. Een

de Tweede Wereldoorlog was hij als kleine jongen getuige van een executie.

centrale rol is weggelegd voor het visuele dagboek dat Van der Heijden

Dit voorval is hem zijn hele leven blijven achtervolgen. Gedreven door

heeft nagelaten.

onmacht is hij foto’s gaan maken.

Filmplan en regie: Annelotte Verhaagen en Adri Schrover

Filmplan: Dré Didderiëns en Ruud Monster; beoogde regie: Dré Didderiëns

Het leven na de Heideroosjes Omroep Limburg

Tussen twee deuren Oogland Filmproducties

Documentaire over de Limburgse punkband De Heideroosjes, die er bin-

Plan voor een documentaire over de Iraanse schrijver Nasim Khaksar. Hij

nenkort na 23 jaar mee stopt. Ze hebben altijd kunnen leven van de muziek,

vluchtte in de jaren tachtig naar Nederland en beweegt zich sindsdien tus-

maar moeten zich nu opmaken voor het nieuwe leven dat komen gaat. De

sen twee werelden. De documentaire verhaalt over verlangen en ontheemd

documentaire verhaalt over het afsluiten van een jeugd, en het maken van

zijn. Het scharnierpunt in de film wordt gevormd door het vluchtverhaal van

keuzes die niet meer kunnen worden uitgesteld.

Nasim en zijn vriend Reza.

Filmplan en regie: Leon Verdonschot

Filmplan: John Albert Jansen en Marieke Rodenburg; beoogde regie: Marieke Rodenburg

Paradijs Glaswater Omroep Zeeland / De Aanpak Documentaire over de doofstomme en spastische tekenares Marianne

Pools voor beginners Lumineus

Schipaanboord. In haar tekeningen vat ze haar leven samen. De documentai-

Plan voor een documentaire over drie jonge Poolse gastarbeiders, die zijn

re zoekt de confrontatie tussen de realiteit en Schipaanboords binnenwe-

terechtgekomen in het Brabantse dorpje Welberg. In Welberg verblijven vier-

reld. De observaties van de maker staan tegenover die van de kunstenares.

honderd Poolse gastarbeiders in een tot ‘Polenhotel’ omgebouwd klooster.

En zo is de film niet alleen een spel met perspectief, maar ook met identiteit.

Het voormalige klooster is een eiland van tijd: de tijd tussen het verleden en

Filmplan en regie: Fifi Visser

de toekomst van de gastarbeiders. Filmplan: Anna Witte; beoogde regie: Josefien Kooten

Ontwikkeling televisieprogramma’s Acht projecten: één dramaserie en zeven documentaires over een algemeen onderwerp.

De kleermaker van de Sultan Bonanza Films Plan voor een documentaire over Johannes Botter, die een eeuw geleden de hele Turkse elite van kleding voorzag. Wat valt er te achterhalen over de couturier avant la lettre? En wat was zijn invloed op de culturele ontwikkeling van Istanbul, de stad op de grens van Oost en West? De zoektocht naar

Drama

de betekenis van de mysterieuze kleermaker zal plaatsvinden aan de hand van de restauratie van een art nouveau huis in Istanbul, dat speciaal voor

De Keet Omrop Fryslân / Family Affair Films

Botter is gebouwd.

Plan voor een tiendelige Friese dramaserie over de negentienjarige Diede,

Filmplan: Maartje Gerritsen en Tamara Miranda; beoogde regie:

die bij een ongeluk zwaar verlamd raakt. Van vrolijke gangmaker verandert

Tamara Miranda

hij in een stille observator, die met ironie toeziet hoe (familie)relaties en

38 REGIONAAL ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND


Afgewezen aanvragen

Documentaires over kunst

Hierna worden de subsidieverzoeken vermeld die in het verslagjaar zijn afgewezen. Projecten die meerdere keren zijn behandeld, worden slechts eenmaal beschreven.

Twee keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en één keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen. Lyrisch beton RTV Utrecht / Amsterdamse Filmstichting

Productie televisieprogramma’s

Alleen de havens zijn ons trouw Omrop Fryslân

Tien projecten zijn afgewezen.

Artistieke kwaliteit niet te beoordelen

Documentaires over een algemeen onderwerp

Einde van de eeuwigheid Oogland Filmproducties

Zeven keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Goei Volk Omroep Brabant / Zuidenwind Filmprodukties Onder de Menschen RTV Rijnmond / RQB-groep Nijkerk, 600 jaar stad in één dag RTV Gelderland Een ark vol angst RTV West / Entrop & De Zwart Films De Vogelvrouw Omrop Fryslân / Lagestee Film Ontbloot RTV Noord-Holland / AT5 Producties Tegen elk aannemelijk bod RTV Oost

Documentaires over kunst Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Sjoerd Janzen, zonder compromis Omrop Fryslân / Olgers & Verheul Films Dossier Martin Lodewijk RTV Rijnmond / SeriousFilm De Druivenkoningin RTV West / Interakt Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

Ontwikkeling televisieprogramma’s Negen projecten zijn afgewezen.

Drama Eén keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Jong! Omroep Brabant / De Productie

Documentaires over een algemeen onderwerp Vier keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en één keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen. Gestrande Luchtreizigers Stichting Pelicula De Haagse nacht Interakt Het water komt Holland Harbour Productions Houdoe, luchtreiziger! Pelicula

Artistieke kwaliteit niet te beoordelen Zwart Gat-Een visuele zoektocht naar het wezen van depressie Omroep Flevoland / Pellicola

REGIONAAL PRODUCTIE / ONTWIKKELING TELEVISIE AFGEWEZEN 39


Aanvragen e-cultuur van de landelijke publieke omroep

de scheepvaart. Daarbij kun je denken aan datavisualisaties voor de krant, een scheepvaartmanagement game voor Facebook, of een Foursquare voor schepen. Conceptontwikkeling: Maurits de Bruijn en Juha van ’t Zelfde; ontwerpers:

Toegekende aanvragen

Boris van Hoytema en Jonas Lund

Productie

Nulpunt/ 0. V. Kruk, J. Staal, D.vd Velden in samenwerking met iMMO

Dit project is ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass.

0. [spreek uit: Nulpunt] is een online platform dat wordt gerealiseerd in

Acht keer is een verzoek voor een productiesubsidie toegekend.

relatie tot de hernieuwde Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Deze wet maakt het mogelijk voor burgers om overheidsdocumenten op te vragen betreffende kwesties van gemeenschappelijk belang. 0. is een ontwerp voor

Boijmans TV RTV Rijnmond / Popov Film

een online platform dat overheidsinformatie na de hervorming van de WOB

Transmediaal project dat aansluit bij de televisieserie rondom Museum

digitaal toegankelijk en bruikbaar kan maken voor burgers. Het vernieuwen-

Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Drie karakters uit de serie worden

de aspect is vooral gelegen in de breuk met het individuele karakter van het

ook in andere media tot leven gewekt. Kaartverkoper Mandy transformeert

huidige WOB-gebruik. 0. doorbreekt die situatie door zijn online platform

zichzelf tot hét gezicht van het Boijmans en verschijnt op grote abri’s in

te baseren op een kruising tussen WikiLeaks (toegang tot het permanente,

de stad. Suppoost Arie plaatst onder het pseudoniem Paintlicker010 in het

maar geforceerde ‘lek’) en sociale media (deze ‘lekken’ kunnen becommen-

geheim filmpjes op YouTube, en rondleider Bregje deelt haar kennis over de

tarieerd worden en gedeeld met andere gebruikers).

kunst via een blog.

Conceptontwikkeling: Vinca Kruk, Jonas Staal en Daniel van der Velden

Conceptontwikkeling: Dragan Bakema, Sander Burger, Inge Hardeman, Els

Dit project is ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass

Hoek en Jorrit Spoelstra PeilenDoeJeZo.nl Coralie Vogelaar in samenwerking met NRC Handelsblad Bellicher: Cel Tracker App VPRO / Submarine

Een visueel onderzoek naar de werkelijkheid achter opiniepeilingen, en

Transmedia-thriller in samenhang met een nieuwe reeks van de televisieserie

het alternatieve peilen. Herkent u zichzelf ook nooit in de peilingen? Heeft

Bellicher: Cel, die draait om een identiteitsfraude waarvan Michael Bellicher

u ook weleens zin om helemaal niks te antwoorden? PeilenDoeJeZo biedt

het slachtoffer is. Er wordt een ‘second screen app’ ontwikkeld, waarmee

een alternatieve benadering in het opinieonderzoek met een ‘spic en span

kijkers actief worden betrokken bij het verhaal.

panel’: een zorgvuldig geselecteerde groep uit alle lagen van de bevolking.

Conceptontwikkeling: Sander van der Vegte en Esther Wouda

Hierin is het bureau, in tegenstelling tot concurrenten, volledig transparant. Het bureau destabiliseert het opiniewezen door te analyseren hoe het zit

Love and Engineering VPRO / Making Movies

met de representativiteit, de selffulfilling en selfdenying prophecy’s, de

E-cultuurproject waarin nerds worden gevolgd die wel via internet, maar

steekproef-grootte, de cognitieve vertekening, het effect van zelfselectie,

niet in real life contact kunnen maken. Het portretteert mensen die naarstig

het niveau van generalisaties, de betekenis van ‘mixed-mode onderzoek’.

op zoek zijn naar wezenlijk contact in een maatschappij die in toenemende

Want hoe betrouwbaar vindt Nederland Maurice de Hond eigenlijk?

mate alleen virtueel bestaat. Met behulp van innovatieve software worden

Conceptontwikkeling: Coralie Vogelaar

gebruikers uitgedaagd maximaal te participeren in een groot onderzoek

Dit project is ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass.

naar de laatste stand in de wereld van digitale liefde. Conceptontwikkeling: Kaarle Aho en Tonislav Hristov

Taxodus VPRO | Femke Herregraven Ongeveer 50 procent van de wereldhandel stroomt door belastingparadijzen

Powermapping: Inside (the) Shell VPRO

en 83 van de honderd grootste multinationals zijn in Nederland gevestigd

Wat kunnen nieuwe bronnen als datajournalistiek, crowdsourcing en social

vanwege fiscale redenen. Geldstromen zoeken de weg van de minste weer-

media betekenen voor onderzoeksjournalisten die de handelswijzen van

stand – maar wat zijn die wegen anno 2012? Het zijn de rijke OESO-landen

Nederlandse multinationals willen blootleggen? Nederlandse multinationals

die de grootste spelers zijn in dit offshore systeem. Zij bieden multinationals

zijn vaak actief in delen van de wereld waar het ingewikkeld opereren is.

tal van mogelijkheden om te ontsnappen aan financiële regulering in eigen

Televisiemakers van VPRO Tegenlicht en animatiestudio Klomp TV bundelden

land. Taxodus is een online game die de omvang en impact van dit offshore

hun krachten en creëerden een ‘powermap’: een interactieve webkaart

systeem in kaart brengt. Door het systeem middels crowd-sourcing te

annex app, die in beeld en in kaart brengt hoe en in welk krachtenveld de

simuleren, krijgt het een publiek gezicht.

multinationals opereren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van informatie

Conceptontwikkeling: Femke Herregraven

van social media, whistleblower websites (zoals WikiLeaks), cv-sites en ook

Dit project is ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass.

geografische en logistieke informatie die online te vinden is. Conceptontwikkeling: William de Bruijn, Mathijn Elhorst, Rogier Klomp, Gert Jan Kuiper en Shuchen Tan Dit project is ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass. Shippr Maurits de Bruijn en Juha van ’t Zelfde in samenwerking met

Ontwikkeling Twee keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie toegekend.

Universiteit van Salzburg Dit project gaat over de verhalende kracht van kale maritieme data en de

Wie is Jan J.? NCRV

scheepvaart als digitale bron voor onderzoeksjournalistiek. De scheepvaart

E-cultuurproject dat in het verlengde ligt van het programma Man bijt hond.

speelt een cruciale rol in de wereldeconomie. Ongeveer 90 procent van

De kijker krijgt virtueel de mogelijkheid om in de schoenen van een verslag-

de wereldhandel gaat over zee. Shippr is een datajournalistiek-onderzoek

gever te staan. De speler krijgt continu opdrachten van de eindredacteur die

van ontwerper Maurits de Bruijn en curator Juha van ‘t Zelfde, met als doel

uitgevoerd moeten worden om het einddoel te halen: het vinden van een

een openbare, publiek toegankelijke datastore voor maritieme data. Deze

hoofdpersoon voor een aflevering in Man bijt hond.

bestaan onder meer uit de locatiegegevens van schepen, de lading, de her-

Conceptontwikkeling: NCRV-i; ontwerp: de winnaar van de pitch die is

komst, de reders, de bestemming, en uit omstandigheden als weer, milieu

uitgeschreven

en terrorisme. Shippr wil zowel traditionele journalisten als kunstenaars, ontwerpers en het grote publiek toegang geven tot deze oceaan van data, om nieuwe toepassingen te maken voor betere informatieverstrekking over

40 E-CULTUUR LANDELIJK PRODUCTIE EN ONTWIKKELING TOEGEKEND


Het WesterborkLuisterpad Hummel & de Boer E-cultuur en radioproject waarin een zogenaamd verhalenspoor wordt gemaakt. In januari 2012 werd het Westerborkpad geopend, een wandelroute die loopt van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar Kamp Westerbork in Drenthe. Wandelende luisteraars kunnen met hun mobiele telefoon luisteren naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog. De items

Aanvragen e-cultuur van de regionale publieke omroep Toegekende aanvragen

zullen tevens als minidrama’s uitgezonden worden op de radio. Conceptontwikkeling: Wieky de Boer, Heleen Hummelen en Lieke van Nood

Afgewezen aanvragen

Ontwikkeling Twee projecten zijn toegekend. Boijmans TV RTV Rijnmond / Popov Film

Productie

Vervolg op eerste serie Boijmans TV, rondom het bekende Rotterdamse museum. In de serie wordt het Boijmans een imaginaire wereld met drie

Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie af­­ gewezen vanwege onvoldoende artistieke kwaliteit en één keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen.

verdiepingen, waarbij elke verdieping een bepaalde manier van kijken naar kunst vertegenwoordigt. In de nieuwe opzet van de serie zit ook een transmediale component. Karakters uit de serie zullen ook online de interactie met het publiek zoeken. Kaartverkoper Mandy transformeert

American Dreams VPRO

zichzelf tot hét gezicht van het Boijmans, en verschijnt op grote abri’s in

Waar is Jan Stam? NCRV

de stad. Suppoost Arie plaatst onder het pseudoniem Paintlicker010 in het

Born Again: Atlas of Pentecostalism VPRO

geheim filmpjes op YouTube, en rondleider Bregje deelt haar kennis over de kunst via een blog.

Artistieke kwaliteit niet te beoordelen

Conceptontwikkeling: Dragan Bakema, Sander Burger, Inge Hardeman en Els Hoek

Kika & Bob en de gevlogen vogel NTR / Submarine NRD Stichting NRD

Afgewezen aanvragen

Plan voor een e-cultuurproject, in het kader van het dramaproject Hugo S. Via twee verschillende media (internet en televisie) worden twee totaal verschillende kanten getoond van één dramatische omgeving. De serie

Ontwikkeling

draait om buurtbaas Hugo S. en vijf jongens die legale en illegale klusjes voor hem doen.

Acht keer is een verzoek voor een ontwikkelsubsidie e-cultuur afgewezen vanwege onvoldoende artistieke kwaliteit en één keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen.

Conceptontwikkeling: Brigit Hillenius

Geesink-Toonder-Project NGN Produkties

Productie

Afgewezen aanvragen

Allochtonen bestaan niet HUMAN Website Foto Eddy Picturae (An)other Body Lina Issa Buurtinspector Anja Groten en Geert van de Wetering

Eén keer is een verzoek voor een productiesubsidie e-cultuur afgewezen vanwege onvoldoende artistieke kwaliteit.

VPD Dutch Doc Photo H.S.C. Mercurius 2 Spektor Storytelling

Het was RTV Rijnmond

BNN@school online Submarine

Artistieke kwaliteit niet te beoordelen TedxBrainport Live People Connector WOID

E-CULTUUR LANDELIJK PRODUCTIE EN ONTWIKKELING AFGEWEZEN E-CULTUUR REGIONAAL ONTWIKKELING TOEGEKEND PRODUCTIE AFGEWEZEN 41


TAX-videoclipfonds Toegekende aanvragen

Glass of the Microscope Westframe Videoclip met als centrale thema de onvruchtbaarheid van mensen en de socio-economische crisis die de westerse samenleving in haar greep houdt. Deze thema’s worden op poëtische wijze gevisualiseerd aan de hand van een microscopische wereld, die wordt vergiftigd door een virus. De bandle-

TAX-videoclipfonds, een initiatief van het Mediafonds en het Stimulerings­

den van Yeasayer reizen door diverse abstracte minuscule dimensies.

fonds Creatieve Industrie, is in het leven geroepen om de kwaliteit van

Muziek: Yeasayer; beeld: Ruben van Leer

Nederlandse videoclips een impuls te geven en de samenwerking tussen beeldmakers en (pop)artiesten te stimuleren.

Particle of Life Minivegas Videoclip waarin we actrice en zangeres Carice van Houten volgen terwijl ze

In 2012 zijn in totaal 78 aanvragen ingediend, waarvan 55 bij het Mediafonds

een nachtelijke autorit maakt. Plotseling doet zich een merkwaardig feno-

en 23 bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Veertien aanvragen zijn

meen voor: tientallen kleine lichtdeeltjes zweven in de lucht. De zangeres

gehonoreerd, waarvan negen van de bij het Mediafonds ingediende sub-

zet de auto aan de kant en loopt het donkere bos in om het fenomeen te

sidieverzoeken en vijf van de bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

bekijken. Een lichtdeeltje leidt haar de weg naar een man.

ingediende projecten.

Muziek: Carice van Houten; beeld: Anne de Clercq

Behandeld bij het Mediafonds

Live Events Will Producties Project bestaande uit een reeks videoclips die horen bij nieuwe nummers

For God’s Sake! Maxmana, Zesbaans

van Anouk.

Videoclip en interactieve installatie over een jongen, wiens fantasie tot leven

Muziek: Anouk; beeld; Dana Nechushtan

komt. We volgen hem tijdens een reis naar een grot. Hij leert zijn plaats te vinden in de wereld en om te gaan met de eenzaamheid die hij als enig kind in zijn gezin ervaart.

Behandeld bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Muziek: Individualism; beeld: Maxmana, Zesbaans Alkohol Sander Breure & Witte van Hulzen Tommy’s theme Sil van der Woerd

Videoclip bestaande uit een zorgvuldige choreografie van bewegingen,

Videoclip over een gewelddadige confrontatie tussen een groep jongeren

uitgevoerd door een mimespeler. De bewegingen worden middels een

en een Mobiele Eenheid in een ogenschijnlijk post-apocalyptische wereld.

registrerende cameravoering in één shot gefilmd.

Deze vechtscène is zorgvuldig gecomponeerd en gestileerd, en doet haast

De muziek van The Weimarstraat Republic, een bonte instrumentatie van

denken aan een classicistisch oorlogsschilderij. Langzaamaan zien we in de

viool, tuba, harmonium, en fagot, verwijst naar de muziek van Duitsland uit

clip elementen die uit de toon vallen, zoals de grote hoeveelheid schuim en

het interbellum. Het nummer Alkohol is een Poolse wals over een dronken

een vrolijke, schaars geklede vrouw.

man die de muziek voelt als een marteling.

Muziek: Noisia; beeld: Sil van der Woerd

Muziek: The Weimarstraat Republic; beeld: Sander Breure & Witte van Hulzen

Professional Grin Revolver

Your Arrival Eelco Ferwerda

Videoclipanimatie waarin we een jongen en een meisje volgen die zich

Videoclip waarin een persoon die stilstaat in zijn leven geleidelijk weer in

bevinden in een desolaat pretpark.

beweging komt. De verschillende stadia worden metaforisch verbeeld en elk

Muziek: Knalpot; beeld: Daniel Bruce

stadium kent zijn eigen techniek (van 2D –animatie en 3D-animatie tot live action) die aansluit bij de gemoedstoestand van de person. Die weet zichzelf

No toys on the playground Viktorija Medvedeva

te hervinden, en treedt een nieuwe toekomst tegemoet.

Videoclip waarin wordt onderzocht hoe het menselijk lichaam reageert op

Muziek: Your Arrival; beeld: Floris Kaayk

geluid. Vier schaars geklede vrouwen bootsen middels bewegingen de muziek van het nummer No toys for the playground na. Via extreme close-ups

Kilo Roel Wouters

van willekeurige lichaamsdelen zien we trillingen op hun huid, veroorzaakt

Videoclip met animaties die tot stand zijn gekomen door middel van crowd-

door de luide muziek.

sourcing. We zien een film van een aantal naakte mensen. De toeschouwer

Muziek: Wooden Constructions; beeld: Eva Rodbro, Hrund Atlodottir /

wordt gevraagd om via de muiscursor bewegingen te maken. Deze

Viktorija Medvedeva

bewegingen worden bewaard en vormen een extra animatielaag, die over de originele film wordt gelegd.

Palpable Wouter Stoter

Muziek: Light Light; beeld: Roel Wouters

Videoclip die verhaalt over de grootsheid van de natuur versus de nietigheid van de mens. In één lang shot volgen we een jongen, die in de ochtend-

Tiny Love Victor Vroegindeweij

schemering door een bos wandelt. Op het moment dat de zon doorbreekt,

Videoclip met het karakter van een minidocumentaire, over een vrouwelijke

arriveert hij aan de rand van een diepe klif. De camera beweegt verder, over

bokser.

de klif heen. De jongen gaat letterlijk en figuurlijk op in de grootsheid van

Muziek: Moss; beeld: Victor Vroegindeweij

de natuur. Muziek: I Am Oak; beeld: Wouter Stoter

Dan zal ik mijn bakkes houwe CCP Rotterdam

Tech City 100% Halal

Interactieve videoclip waarin we de band de Heideroosjes volgen, die

Videoclip waarin we een groep wetenschappers volgen die zich op bevlogen

bezig is met zijn afscheidstournee. We zien hoe de muzikanten een plaat

wijze bezighouden met een belangwekkend onderzoek naar visueel geluid.

opnemen, onderweg zijn naar hun optredens in hun toerbus en vervolgens

We zien hen in de weer met diverse machines en technieken, waarmee

losgaan op het podium. De fans van de Heideroosjes worden opgeroepen

wordt onderzocht hoe vorm en materie synchroon lopen met geluid. De

om in de clip te figureren door het uploaden van een portretfoto.

dialogen van de wetenschappers, die uitleggen wat hun onderzoek inhoudt,

Muziek: Heideroosjes; beeld: Eric Lor, Tim Roza, Justin Valentin, Wouter Visser

zijn door de muziek heen gesneden.

en Jasper Wessels

Muziek: Kid Sundance; beeld: Henk Loorback

42 TAX-VIDEOCLIPFONDS TOEGEKEND


Gamefonds Toegekende aanvragen

Behandeld bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Parspactive Daniel Disselkoen en Innovattic Gewoontes hebben goede en slechte kanten. Een van die slechte kanten is dat ze je kunnen doen vergeten om naar je omgeving te kijken. Parspactive

Op 1 november 2012 bestond het Gamefonds vier jaar. De subsidieregeling

is een spel voor de iPhone, dat spelers laat ontdekken wat zij al kennen. Het

die in het leven is geroepen om de ontwikkeling van artistieke games te

fysieke en het digitale smelten samen in de game die de speler verleidt om

bevorderen, is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

creatief te kijken en op zoek te gaan naar onverwachte vormen.

en het Mediafonds. De regeling daagt kunstenaars, vormgevers, animatoren, game-ontwikkelaars en (culturele) instellingen uit om de handen ineen

Perloo Perceptor

te slaan en te komen tot artistieke games. De gamecommissie bestond in

Perloo is een ontdekkingsreis waarin de iPhone een brug vormt tussen onze

2012 uit Bas van Berkestijn, Marinka Copier en Martijn van Boven. Zij zijn

wereld en parallelle universums. Natuurwetten worden getart en de speler

deskundig op respectievelijk het terrein van de ontwikkeling en productie

moet puzzels oplossen om de weg naar de realiteit terug te vinden. Perloo

van games, het terrein van cultuur en nieuwe media en het terrein van

kent geen regels, geen instructies en biedt geen directe hulp aan de speler.

beeldende kunst en vormgeving. Chimpansee Complex App Jochem van der Spek, Codeglue In 2012 zijn er bij het Gamefonds 52 aanvragen ingediend, waarvan 35 bij

De game is gebaseerd op een televisiedocumentaire over een resocialisa-

het Mediafonds en zeventien bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

tieproces van apen. De speler kruipt in de huid van de apenverzorger. Wat

Acht aanvragen zijn gehonoreerd, waarvan vijf van de bij het Mediafonds

betekent het om een aap te resocialiseren? De interactie tussen apen die in

ingediende subsidieverzoeken en drie van de bij het Stimuleringsfonds

de documentaire te zien zijn - hun sociale structuren - worden omgezet in

Creatieve Industrie ingediende projecten.

algoritmen en zodanig als input gebruikt voor de gameplay.

Behandeld bij het Mediafonds FYI Digital Dreams De speler loopt door een abstracte spelwereld die bestaat uit infographics. Deze infographics veranderen op basis van acties en bewegingen van spelers. De speler moet erachter komen hoe infographics reageren op de input die hij geeft. De speler moet de wereld die hem wordt voorgeschoteld analyseren en ermee experimenteren. Elke actie kan een reactie veroorzaken en elke stap voorwaarts kan een stap terug betekenen. 
 The News Game Arend-Jan van de Beld, Collectief VJMovement & CartoonMovement Game die nieuws genereert met behulp van verschillende eigentijdse kunstvormen. In The News Game trekken spelers de virtuele wereld in op zoek naar nieuws. Het nieuws dat zij vergaren, inspireert cartoonisten, fotografen en videojournalisten tot het maken van artistieke en interactieve cartoons, fotoreportages, comics en videoreportages. The News Game werkt samen met VJMovement en CartoonMovement. Deze internationale platforms omvatten meer dan 350 cartoonisten, fotografen en videojournalisten, die werken vanuit meer dan honderd verschillende landen. The News Game is niet alleen een game, maar ook een nieuwskanaal. Victory Boogie Woogie De Gids, De Groene Amsterdammer, Kars Alfrink Literaire game die draait om de ontdekking van een tweede en derde exemplaar van het befaamde schilderij Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan. Via een digitale krant bepalen bekende schrijvers en spelers de ontwikkelingen vanaf de ontdekking. Catch-22 Mango Down One-button game waarin de speler alleen van zichzelf kan verliezen. Het spel eindigt als je tegen jezelf aanloopt en je daarvoor alleen jezelf de schuld kunt geven. Catch-22 werd gepresenteerd bij het game-evenement PAX in Seattle. Ook is de game geselecteerd voor IndieCade, een festival voor onafhankelijke games in Los Angeles. 
In 2012 won het de global Game Jam in Amsterdam. Cheongsam Jeroen D. Stout, Than van Nispen tot Pannerden Game die is opgebouwd als een interactief toneelstuk in drie aktes. De speler wordt acteur in het stuk. Hij neemt de rol aan van Michael, een jonge student geneeskunde die na een concert verzeild raakt in een romance met de violiste Maggie.

GAMEFONDS TOEGEKEND 43


BIJLAGEN

44 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2012


Bestuur en bureau

BESTUUR

VOOR HET BESTUURSLIDMAATSCHAP RELEVANTE WERKZAAMHEDEN EN NEVENFUCTIES:

Jacob Kohnstamm, voorzitter

Jacob Kohnstamm - voorzitter

Charlotte Riem Vis, vicevoorzitter

• voorzitter College bescherming persoonsgegevens

Stienette Bosklopper, secretaris/penningmeester

• voorzitter Verenigde Data Protectie Autoriteiten binnen de Europese Unie

Ad van Liempt (met ingang van 15 maart 2012)

• voorzitter Stichting Ipermestra

Martijn de Waal

• voorzitter stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

Gamila Ylstra

• voorzitter bestuur Privacy Wereldconferentie

Lucien Kembel

• lid van de Raad van Toezicht Stichting Vluchteling (giro 999)

BUREAU

Charlotte Riem Vis - vicevoorzitter • algemeen directeur Stut Theater in Utrecht

Hans Maarten van den Brink, Directeur

• voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater De Krakeling

Carey Dinger, Directiesecretaresse

• lid Raad van Toezicht De Regenbooggroep

Steven Huismans, Adjunct-directeur André Vos, Manager financiën en data

Stienette Bosklopper - secretaris/penningmeester

Ingrid van Tol, Senior stafmedewerker

• directeur/producent Circe Films

Miryam van Lier, Senior stafmedewerker

• gastdocent Nederlandse Film en Televisie Academie

Syb Groeneveld, Senior stafmedewerker Anna Pedroli, Stafmedewerker flankerend beleid

Gamila IJlstra

Titia Vuyk, Stafmedewerker communicatie

• directeur/bestuurder Binger Filmlab

Auke Kranenborg, Medewerker projectsubsidies

• voorzitter bestuur Indian Filmfestival The Hague

Jutta Grabowski, Medewerker projectsubsidies

• bestuurslid Cinema Delicatessen

Sunny van der Berg, Secretaresse interne organisatie/ict

• lid Raad van Advies Nederlands Film Festival

Maureen Ho, Secretaresse communicatie/webmaster

• voorzitter Raad van Toezicht LIMA (Living Art MEdia)

Jessica Groenewoud, Secretaresse financiële administratie Saskia Bender, Secretaresse projectsubsidies

Lucien Kembel

Suzanne Böhmer, Stagiaire

• algemeen directeur MC

Dorian Pieters, Stagiaire

• bestuurslid HipHophuis Rotterdam • bestuurslid dansgezelschap AnoukvanDijk dc • lid Raad van Toezicht Boekmanstichting • bestuurslid School der Poëzie Martijn de Waal • universitair Docent Mediastudies Universiteit van Amsterdam • eigenaar The Public Matters - bureau voor onderzoek, redactie, advies • redacteur / onderzoeker TheMobileCity.nl Ad van Liempt • lid Raad van Commissarissen FC Utrecht • voorzitter Stichting Jac van Veen Persprijs (prijs voor journalistiek over rechtspraak) • lid Raad van Advies NIOD • bestuurslid Nationaal Comite Herdenking Capitulaties (Wageningen) • voorzitter Jury De Loep, prijs VVOJ voor onderzoeksjournalistiek • bestuurslid Stichting De Volkskrant • voorzitter Legebeke Legaat (stichting ter bevordering onderzoeksjournalistiek) • voorzitter jury Stan Storimans Prijs (beste cameraprestatie)

BIJLAGEN 45


Adviseurs

ADVIESCOMMISSIES PROJECTEN 2011 Hans

fotograaf / schrijver

Peter

van Hoof

programmeur IFFR

Hedwig Agterbos

Aarsman

dramaturg

Nan

van Houte

hoofd programmering Theater Instituut

Maarten Almekinders

scripteditor

Nederland

Eddy

Appels

directeur Festival Beeld voor Beeld

Eché Janga

regisseur

Rob

Arends

scenarioschrijver en docent NFTA

Jack

Janssen

filmmaker

Asis

Aynan

publicist / filosoof

Simonka

de Jong

filmmaker

Peter

de Baan

acteur / regisseur

Renee Jonker

directeur Société Gavignes

Chris

Bajema

radiomaker

Stefan Kamp

editor

Esther Bannenberg

distributeur

Nicole

regisseur

Merel

Bem

journalist

Koen Kleijn

publicist

Luuk

van Bemmelen

scenarist

Alexander Klöpping

internetjournalist

Mieke Bernink

lector NFTA

Leo

radiomaker

Antoinette Beumer

filmmaker

Nina Köll

journalist / onderzoeker

Marjolein Bierens

scenarioschrijver / filmmaker

Johan

Kolsteeg

docent / onderzoeker HKU

Marnie Blok

scenarioschrijver

Sabine

Köning

filmmaker

Suzy Blok

choreograaf / filmmaker

Bas

Könning

mediafilosoof

Rogier

scenarioschrijver

Boudewijn Koole

regisseur en scenarist

Erwin Blom

expert sociale media

Bastiaan Kroeger

scenarioschrijver

Jeroen Boomgaard

kunsthistoricus

Mark

de Kruijk

directeur Westergasfabriek

Colette Bothof

filmmaker

Gitta

Kruisbrink

producent

Manon

Bovenkerk

programmeur

Evianne Lamme

scenarist

Désanne

van Brederode

schrijver

David

Lammers

filmmaker

Joost

Broersen

hoofd nieuwe media Cinekid

Jannie

Langbroek

filmprogrammeur

scenarioschrijver / journalist / program

Michiel

de Lange

onderzoeker

mamaker

Andra

Leurdijk

onderzoeker TNO

Catherine van Campen

radiomaker / filmmaker

Floris Jan van Luyn

filmmaker

Mark

filmmaker

Albert Markus

editor

Dorine Cremers

dramaturg

Tijs

scenarist

Vincent Crone

mediawetenschapper Universiteit van

Edzard Mik

schrijver / redacteur

Utrecht

Julia

van Mourik

curator

Danniel Danniel

filmmaker / editor

Wim

Noordhoek

radiomaker

Annet Dekker

programmamanager Virtueel Platform

Mimoun Oaissa

acteur

Gülsah Dogan

filmmaker

Angelika Oei

choreograaf

Monique Doppert

journalist

Maasja Ooms

cameravrouw / filmmaker

Esther

van Driesum

hoofd programma’s Binger Filmlab

Wiepko

Oosterhuis

programmeur

Erik

van Drunen

medewerker NIAF en docent animatie

Gabriël

Oostvogel

directeur Concert- en congresgebouw

Albert

Elings

documentairemaker

De Doelen

Jacqueline Epskamp

scenarist, docent

Martijn

Tom

filmmaker

Gustaaf Peek

schrijver, scenarist

Wiro Felix

cameraman

Jennifer

filmmaker

Eline Flipse

filmmaker

Sacha Polak

filmmaker

Carin

Goeijers

filmmaker

Wallie Pollé

distributeur Cinéart

Clara

van Gool

filmmaker

Quirine Racké

filmmaker / beeldend kunstenaar

Rob

de Graaf

toneelschrijver

Susanne Raes

regisseur documentaire

Saskia Gubbels

filmmaker

Tina

Rahimy

filosoof

Bente Hamel

radiomaker

Janna

Reinsma

student Wijsbegeerte en oprichter

Wessel

voormalig eindredacteur documentaire

Cineville

Huib Haringhuizen

musicoloog

Sammy

Ingrid Harms

journalist

Franky Ribbens

scenarioschrijver

Hans

den Hartog Jager

kunstcriticus

Bennie Roeters

(scenario)schrijver

Remy

van Heugten

filmmaker

Margien Rogaar

filmmaker

Jaap

van Heusden

regisseur en scenarist

Peter Römer

acteur, regisseur, producent

Pay-Uun Hiu

journalist

Nienke

Rooijakkers

dramaturg

Karen

scenarist

Bart

Rutten

conservator beeldende kunst Stedelijk

de Blok

Henk Burger

de Cloe

Fassaert

van der Hammen

van Holst Pellekaan

van Kilsdonk

Knikman

van Marle

te Pas Pettersson

Reynaert

programmacoördinator IDFA

scenarist

Museum

46 BIJLAGEN


Adviseurs

ADVIESCOMMISSIE TAX-VIDEOCLIPFONDS Marjolijn Ruyg

grafisch ontwerper

Arjon

Adel Salem

acteur en organisator/Sphinx Art

Wilbert Mutsaers

zendermanager radio 3 FM en Radio 6

Rogier

filmmaker / eigenaar Czar.nl

Productions Mariëlle

van Sauers

actrice, scenarist

Lieneke

van Schaardenburg

radiomaker en radiodocent

Saskia

van Schaik

filmmaker / voormalig eindredacteur

Dunnewind van der Ploeg

directeur Impakt

ADVIESCOMMISSIE GAMEFONDS

VPRO

Bas

van Berkestijn

directeur Woedend!

Margriet Schavemaker

Hoofd Collecties Stedelijk Museum

Martijn

van Boven

mediakunstenaar

Ties

filmmaker

Marinka

Copier

game-expert werkzaam aan HKU

Schenk

Yvonne Scholten

radiomaker

Ben

wiskundige / beeldend kunstenaar

Schouten

Katelijne Schrama

filmmaker

Coco

Schrijber

filmmaker

Adri

Schrover

cameraman

Jan

Schuijren

curator beeldende kunst en media

Jorinde Seijdel

kunsthistoricus / publicist

Wytzia Soetenhorst

researcher

Fleur Speet

literair criticus

Mario Steenbergen

film- en video-editor

Walter

filmmaker

Stokman

Paul Stork

ontwerper en partner bij Fabrique

Heleen Suèr

scenarioschrijver

Judith Tromp

docent Universiteit van Amsterdam

Dick

beeldmaker

Tuinder

Katarina Türler

editor

Marja Tutert

scenarioschrijver / scripteditor / docent

Scriptschool Yvonne

van Ulden

hoofdprogrammeur KLIK!

Animatiefestival / lector HKU

Sander Vos

editor

Simone

filmmaker

de Vries

Thomas Vroege

filmmaker

Dirk

schrijver / redacteur

van Weelden

Huib Haye van der Werf

curator

Mark

editor

Wessner

Chris Westendorp

scenarioschrijver / regisseur

Leontien Wiering

Directeur/bestuurder Het Klooster

Woerden Cynthia Wilson

uitvoerend producent

Esther Wouda

scenarioschrijver / scripteditor

Albert

Wulffers

docent Rietveld Academie

Erik

van Zuylen

scenarist / filmmaker

BIJLAGEN 47


Voorzitters, inleiders en adviseurs interne evaluaties

VOORZITTERS Aliona van der Horst

documentairemaker

Katinka Baehr

zelfstandig radiomaker

Michiel van Jaarsveld

regisseur / scenarist

Fien Bloemen

dramaturg

Koen Kleijn

journalist

Ernestine Comvalius

directeur Krater Theater Zuidoost

Leo Knikman

radiomaker

Claire van Daal

programmeur NFF

Bastiaan Kroeger

scenarist

Miriam Gilissen

adviseur / interim manager culturele

Evianne Lamme

scenarist

organisaties

Helena van der Meulen

scenarist / filmcriticus

Patrick van Mil

Menna Laura Meijer

filmmaker

media

Peter Mertens

kunstenaar

Raimond Reijmers

e-cultuur maker

Julia van Mourik

onfhankelijk redacteur en programma

Willem Rodenhuis

vakreferent mediastudies & theater-

maker

consultant/interim manager cultuur en

wetenschap, muziekwetenschap UvA

Wiepko Oosterhuis

artistiek leider Plaza Futura

Frank van Vree

Martijn te Pas

programmeur

Jennifer Pettersson

regisseur

Quirine Racké

kunstenaar / documentairemaker

Tina Rahimy

filosoof

Raimond Reijmers

e-cultuur maker beeldend kunstenaar

Decaan Faculteit der Geestes-

wetenschappen UvA

INLEIDERS John Appel

documentairemaker

Richtje Reinsma

Tessa Boerman

documentairemaker

Jiska Rickels

Marijn van der Jagt

dramaturg / journalist

Peter Römer

Stine Jensen

filosoof / publicist

Tom Rooduijn

journalist

Gawie Keyser

filmjournalist

Lieneke van Schaardenburg

voormalig radiomaker / radiodocent

Walter van der Kooi

publicist

School voor Journalistiek

Ditteke Mensink

documentairemaker

Coco Schrijber

documentairemaker

Jenny Mijnhijmer

scenarist

Hanro Smitsman

producent / regisseur/ scenarist

Edzard Mik

schrijver / redacteur

Walter Stokman

filmmaker

Erik de Bruyn

filmmaker

Dick Tuinder

schrijver / publicist / filmmaker /

Cees van Ede

programmamaker / schrijver

beeldend kunstenaar

Ineke Smits

filmmaker

René van Uffelen

Signe Zeilich-Jensen

specialist jeugdfilm en media

Filmacademie

ADVISEURS John Appel

documentairemaker

Asis Aynan

schrijver

Katinka Baehr

radioverslaggever / documentairemaker

Neske Beks

scenarist / theatermaker / filmmaker

Mieke Bernink

coördinator master FA

Marjolein Bierens

scenarist / regisseur

Suzy Blok

choreografe

Menno Boerema

editor

Colette Bothof

scenarist /regisseur

Desanne van Brederode

schrijver

Catherine van Campen

radio / documentaire

Dorine Cremers

dramaturg / coach

Anita van Dolen

programmeur dans Stadsschouwburg

Amsterdam en Julidans Cilia Erens

geluidskunstenaar / radiomaker

Wiro Felix

cameraman

Eline Flipse

documentairemaker

Ton Guiking

antropoloog / filmmaker

Aleida Hamel

programmamaker

Wessel van der Hammen

voormalig eindredacteur documentaire

Ingrid Harms

journalist

Alwine van Heemstra

radiodocumentairemaker / scenarist

48 BIJLAGEN

documentairemaker

zelfstandig scenarist / regisseur / auteur

studieleider / docent montage

Heleen Verburg

toneelschrijver

Dirk van Weelden

schrijver

Esther Wouda

scriptcoach / creative producer


Begroting 2012 en exploitatierekeningen 2011 en 2012

BEGROTING

REALISATIE

REALISATIE

2012

2012

2011

y

y

y

17.922.045

17.922.045

17.922.045

200.000

376.093

205.844

0

288.600

478.458

400.000

378.160

472.722

40.000

2.439

9.540

18.562.045

18.967.337

19.088.609

Subsidie Ministerie van OCW Subsidie Ministerie van OCW Lager vastgestelde en ingetrokken subsidies Lager vastgestelde subsidies Ingetrokken aanvragen Rentebaten Overige baten Totaal Baten Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Game-producties

0

0

-54.257

200.000

0

0

200.000

-54.257

Landelijke omroepen

13.920.000

13.639.294

14.355.648

Regionale omroepen

1.690.000

1.814.900

2.019.170

Game-fonds

150.000

156.206

207.608

TAX-videoclipfonds

150.000

163.876

144.101

Varia (Hollandse Meesters)

350.000

735.000

5.193

16.260.000

16.509.276

16.731.720

Bestemmingsfonds Transmedia

Activiteitenlasten Verleende subsidies:

Stimuleringsbeleid Publieke discussie

60.000

60.809

58.583

Publicaties

75.000

66.595

56.947

Conferenties

50.000

0

79.728

Workshops en prijzen

300.000

326.830

291.454

Medewerkers stimuleringsbeleid

140.000

140.000

138.000

625.000

594.234

624.712

Personeelskosten

972.000

958.295

969.802

Huisvestingskosten

150.000

134.415

133.868

81.000

49.688

54.431

Algemene kosten

157.045

112.615

138.110

Advies- en bestuurskosten

186.000

149.901

156.188

Afschrijvingen

113.000

98.808

112.218

Overige lasten

18.000

-21.451

-713

1.677.045

1.482.271

1.563.904

29.000

181.556

222.530

1.677.045

1.482.271

1.563.904

9,03%

7,81%

8,19%

Beheerslasten

Kantoorkosten

Resultaat Beheerslasten/Overhead Idem in % van de begroting

BIJLAGEN 49


Balansen per 31 december 2011 en 2012

ACTIVA

31 DEC. 2012

31 DEC. 2011

o

o

309.448

383.407

Vaste activa MateriĂŤle vaste activa Vlottende activa Vorderingen: Debiteuren Overlopende activa

2.439

4.940

217.940

375.371

Liquide middelen

220.379

380.311

25.546.503

28.382.375

26.076.330

29.146.093

PASSIVA Eigen vermogen Egalisatiereserve

621.793

Bestemmingsreserve

200.000

440.237 0 821.793

440.237

Kortlopende schulden Subsidieverplichtingen Tussenrekening projecten Crediteuren Overlopende passiva

50 BIJLAGEN

23.809.844

26.631.853

1.182.083

1.872.920

51.820

38.921

210.790

162.163 25.254.537

28.705.857

26.076.330

29.146.094


Aanvragen en verleende subsidies

Aanvragen

Verleende subsidies regionale omroep 1.814.900 workshops/prijzen 301.500

taxfonds

e-cultuur 678.200

gamefonds

taxfonds 173.176

e-cultuur

gamefonds 194.000

radio

radio 853.100 televisie Hollandse Meesters 700.000 televisie 12.107.248

televisie

Totaal aantal aanvragen in 2012

tv

aanvragen landelijk

radio

e-cultuur

gamefonds

taxfonds

totalen

477 18 43 38 42 618

aanvragen regionaal aanvragen totaal

57 3 0 0 0 60 534 21 43 38 42 678

Toekenningen nieuw talent aantal aanvragen

Aantal aanvragen Aandeel budget

Eerste project

125

Vaker dan drie keer subsidie

Eerste project

Tweede of derde project

3.082.397

54

10.818.623

Vaker dan drie keer subsidie

Tweede of derde project

2.608.256

46

BIJLAGEN 51


Subsidies landelijke omroep

2011

Bedragen per 2012 categorie 2011

2012 e-cultuur 788.950

radio 959.800

radio 853.100

e-cultuur 678.200

ontwikkeling televisie 996.000 podiumkunsten 310.000

ontwikkeling televisie 1.090.773

televisie drama 2.840.225

podiumkunsten 452.000

2.515.600 televisie drama 4.584.250

televisie drama jeugd 2.873.000

televisie documentaires 4.675.900

1.508.450

televisie Hollandse Meesters 700.000

televisie documentaires 4.728.000 televisie drama jeugd 1.071.998

televisie documentaire jeugd 675.000

televisie documentaire jeugd 417.000

Aan omroepen toegekende subsidies 969.900 991.200

AVRO

gemiddelde 2008 – 2011

BNN 13.250 0

2012

353.875 214.000

BOS

102.250

EO HUMAN

604.333

379.000

839.125

752.250 647.000

IKON Joodse Omroep

0

139.150 593.940 536.666

KRO

1.154.611 1.094.000

NCRV NPO 0

190.000

NTR

3.113.700

3.659.692

86.675 26.000

OHM

TROS 0 108.250 845.842

VARA

2.243.667

VPRO 1.793.193

Regionale Omroep

0

BIJLAGEN

2.515.600

1.106.817 1.508.450

Producenten

52

4.155.942

2.287.833

1.250.000

2.500.000

3.750.000

5.000.000


Bekroonde programma’s

1 minuutjes NTR / Radiomakers Desmet

Den Uyl en de affaire Lockheed VARA / Dutch Mountain Movies

Radioplan en regie: Katinka Baehr, Stef Visjager, Chris Bajema, Maartje Duin,

Scenario: Ger Beukenkamp, Hans Hylkema; regie: Hans Hylkema

Carolien Euser, Bente Hamel, Tjitske Mussche, Jennifer Pettersson, Jair Stein,

Beeld en Geluid (Hilversum, januari 2012)

Marije Schuurman Hess, Laura Stek

• Joop Keesmaat: Beeld en Geluid Award: Beste Acteur 2011

Prix Europa (Berlijn, Duitsland, oktober 2012)

• Catherine ten Bruggencate: Beeld en Geluid Award: Beste Actrice 2011

Best European Radio Drama Series or Serials of the Year 2012 Doden weg: Zonen van de Napoleonsbaan L1 / Hans Heijnen Films A’dam - E.V.A. (Amsterdam En Vele Anderen) NTR / Flinck Film

Filmplan en regie: Hans Heijnen

Scenario: Robert Alberdingk Thijm; regie: Norbert ter Hall

Fritschy-Stichting en gemeente Sittard-Geleen (Geleen, mei 2012)

Beeld en Geluid (Hilversum, januari 2012)

• Stadscultuurprijs

• Beeld en Geluid Award Fictie 2011 Dutch Directors Guild (DDG) (Amsterdam, april 2012)

Door de oren van Ellen NCRV / Hollandse Helden

• Norbert ter Hall: DDG Award 2011 meest opmerkelijke regieprestatie

Filmplan en regie: Saskia Gubbels BUSTER, Film Festival for Children and Youth (Kopenhagen, Denemarken,

Anne vliegt NCRV / Zuidenwind Filmprodukties

september 2012)

Filmplan en regie: Catherine van Campen

• Jury Award Short Documentary

Imagé Santé - Festival International du Film de Santé (Luik, België, maart 2012)

Hoe overleef ik... AVRO / Lemming Film

• Mental Health: Tweede prijs

Scenario: Maarten Lebens, Carly Schuit; regie: Ties Schenk, Remy van

International Short Film Festival (Saguenay, Canada, maart 2012)

Heugten

• Best short documentary

Cinekid

Festival Films de Femmes de Créteil (Créteil, France, april 2012)

• Juryprijs Kinderkast Fictie (Amsterdam, oktober 2012)

• Best short documentary Bosifest 2012 (Belgrado, Servië, mei 2012)

Ik ben een meisje! NCRV / Hollandse Helden

• Best Bosifest Screenplay Plaque

Filmplan en regie: Susan Koenen

Curt.doc Festival Vidreres (Catalonië, Spanje, juni 2012)

New York International Children’s Film Festival (New York, Verenigde Staten,

• Audience Award

maart 2012)

• Jury Award

• Audience Award, ages 12-18 Face à Face Festival Saint-Etienne, Frankrijk (november 2012)

Cinema Junior: Brammetje Baas EO / BosBros

• Meilleur Film (Juryprijs)

Scenario: Tamara Bos; regie: Anna van der Heide Nederlands Film Festival, Nederlands Filmfonds (Amsterdam, augustus 2012)

Interzone – Gedichten van Bart Chabot RTV West / StudioRev

• Gouden Film (>meer dan 100.000 bioscoopbezoekers)

Filmplan: Jeroen Rozendaal, Pim van Alten, Roel van Tour; regie: Jeroen

Dag van het Scenario Utrecht (september 2012)

Rozendaal

• Tamara Bos: Gouden Pen

College van Burgemeester en Wethouders Utrecht (Utrecht, september 2012)

Cinekid Amsterdam (oktober 2012)

• Filmprijs van de Stad Utrecht

• UPC Beste Nederlandse Kinderfilm (Juryprijs) Janine NTR / IDTV Docs Cinema Junior: Kauwboy NTR / Waterland

Filmplan en regie: Paul Cohen

Scenario: Boudewijn Koole; Jolein Laarman; regie: Boudewijn Koole

Beeld en Geluid (Hilversum, januari 2012)

Berlinale (Berlijn, Duitsland, februari 2012)

• Beeld en Geluid Award Cultuur 2012

• Grand Prix Deutsches Kinderhilfswerk • Best First Feature Award

Keep on Steppin’ HUMAN / Submarine

CinéJeune de l’Aisne (Saint-Quentin, Frankrijk, april 2012)

Creatie: Marjoleine Boonstra, Céline Linssen, Jurriaan Esmeijer, Christiaan de

• Vakjuryprijs Prix de la ville de Saint-Quentin

Rooij

Young European Audience Film Day (Erfurt, Duitsland, juni 2012)

NFF Online Competitie (Utrecht, oktober 2012)

• EFA Young Audience Award

• UPC Innovatie Prijs

Netwerk Scenarioschrijvers (Utrecht, september 2012) Zilveren Krulstaart Film

Kids & Docs: 2Broers KRO / RKK

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)

Filmplan en regie: Hilt Lochten

• Gouden Kalf Beste Muziek

Prix Jeunesse International (Munich, Germany, juni 2012)

Kring van Nederlandse Filmjournalisten (Utrecht, oktober 2012)

• Prix Jeunesse

• Prijs van de Nederlandse Filmkritiek

Divercine Kinderfilm Festival (Montevideo, Uruguay, juli 2012)

European Film Academy Malta (december 2012)

• Premio SIGNIS

• European Film Award: Discovery 2012 – FIPRESCI Prijs

• Premio UNICEF

BIJLAGEN BEKROONDE PROGRAMMA’S 53


Bekroonde programma’s

Kids & Docs: Ik ben echt niet bang! VPRO / Kaliber Film

De Oversteek: 170 Hz VPRO / Column Film

Filmplan en regie: Willem Baptist

Scenario en regie: Joost van Ginkel

Atlanta Film Festival (Atlanta, Verenigde Staten, april 2012)

Giffoni Film Festival (Giffoni, Italië, juli 2012)

• Grand Jury Prize Short Documentary

• Aluminiun Gryphon CIAL Award

55th San Francisco International Film Festival (San Francisco, Verenigde Staten, mei 2012)

De Oversteek: Hemel VPRO / Circe Films

• Golden Gate Short Documentary Award

Scenario: Helena van der Meulen; regie: Sacha Polak Berlinale Berlijn, Duitsland (februari 2012)

Kids & Docs: Oma Lien NCRV / Selfmade Films

• FIPRESCI Award

Filmplan en regie: Annelies de Wit

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)

Festival Internacional de Cine para Niños (Mexico Stad, Mexico, aug. 2012)

• Hannah Hoekstra: Gouden Kalf Beste Actrice

• Kinderjury: beste documentaire De Oversteek: My Life on Planet B VPRO / IDTV Kind en Kleur: Mina Moes VPRO / Family Affair Films

Scenario: Rogier de Blok, Iván López Núñez; regie: Iván López Núñez

Scenario: Hakima Elouarti; regie: Mirjam de With

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)

Internationale Kurzfilmtage (Oberhausen, Duitsland, mei 2012)

• MovieSquad NFF Award

• Children’s Jury evo Promotional Award - Intern. Children’s Film Competition Giffoni Film Festival (Giffoni, Italië, juli 2012)

Painful Painting NTR / Zuidenwind Filmprodukties

• Gryphon Award Best Short Film

Filmplan en regie: Catherine van Campen

Cinekid

Asolo International Art Film Festival Asolo, Italië (augustus 2012)

• Publieksprijs Kinderkast Fictie (Amsterdam, oktober 2012)

• Category Artist’s Biographies: 1st Prize

Kind en Kleur: Papa’s Tango BOS / IJswater Films

Paradiso NTR / Zeppers Film & TV

Scenario: Amarins Romkema; regie: Michiel van Jaarsveld

Filmplan en regie: Jeroen Berkvens

Youngabout International Filmfestival (Bologna, Italië, maart 2012)

Jecheon International Music & Film Festival (Jecheon, Zuid-Korea, augustus

• Volwassen Jury Categorie Professioneel: Best Short

2012)

• Kinderjury Categorie Professioneel: Best Short

• Grand Prize World Music Film Today

BUSTER, Film Festival for Children and Youth (Kopenhagen, Denemarken, september 2012)

De regels van Matthijs NCRV / Basalt Film

• Jury Award Best Short Film

Filmplan en regie: Marc Schmidt Visions du Réel (Nyon, Zwitserland, april 2012)

Kort! 2012: Sevilla NTR / Baldr Film Scenario: Marcel Roijaards; regie: Bram Schouw

• Grand Prix La Poste Suisse pour le meilleur long métrage de la compétition internationale

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)

• Gouden Kalf Beste Korte Film

• Beste Lange Documentaire

One Night Stand: Entre Nosotros NTR / VARA / VPRO / IJswater Films

Sien van Sellingen KRO / Interakt

Scenario en regie: Paloma Aguilera Valdebenito

Scenario: Janneke van der Pal; regie: Pieter Verhoeff

FIPA (Biarritz, Frankrijk, januari 2012)

Beeld en Geluid (Hilversum, januari 2012)

• FIPA D’ARGENT Special Prize

• Beeld en Geluid Award: Jeugd 2011

One Night Stand: Lang zal ze leven NTR / VARA / VPRO / Waterland Film

Water Children VPRO / Zeppers Film & TV

Scenario: Nynke de Jong; regie: Mannin de Wildt

Filmplan en regie: Aliona van der Horst

Netwerk Scenarioschrijvers (Utrecht, september 2012)

Doxa Documentary Film Festival (Vancouver, Canada, mei 2012)

Zilveren Krulstaart Kort

• Doxa Feature Documentary Award

One Night Stand: Vast NTR / VARA / VPRO / Lev Pictures

Wavumba - zij die naar vis ruiken BOS / SNG Film

Scenario: Bastiaan Tichler; regie: Rolf van Eijk

Filmplan: Jeroen van Velzen, Sara Kee; regie: Jeroen van Velzen

Prix Europa (Berlijn, Duitsland, oktober 2012)

Tribeca Film Festival (New York, VS, april 2012)

• Prix Geneve Europe Best Television Fiction Script of the Year 2012 by a

• Best New Documentary Director Award

Newcomer Who’s In, Who’s Out BNN / Waterland Film / NewBeTV / Tuvalu Media Over Canto BOS / Eyeworks Egmond

Conceptontwikkeling: Jeroen Koopman, Lourens Blok, Rob Bloemkolk, Jan

Filmplan en regie: Ramon Gieling

van der Zanden, Vincent ter Voert, Barbara Jurgens

Nederlands Film Festival & Nederlands Filmfonds (Amsterdam, februari 2012)

C21/Frapa International Formats Awards (Cannes, Frankrijk, oktober 2012)

• Kristallen Film: documentaire > 10.000 bioscoopbezoekers

• Award Best multi-platform format

54 BIJLAGEN BEKROONDE PROGRAMMA’S


Colofon

Š 2013, Jaarverslag Mediafonds 2012 Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties Herengracht 609 1017 CE Amsterdam T 020 623 39 01 F 020 625 74 56 info@mediafonds.nl www.mediafonds.nl twitter.com/Mediafonds

Tekst: voorzitter, directie en medewerkers Mediafonds Samenstelling en eindredactie: Titia Vuyk, m.m.v. Jessica Groenewoud en Mirjam van der Linden Ontwerp en opmaak: Mannschaft, m.m.v. Sunny van der Berg Het jaarverslag is ook gepubliceerd op de website van het fonds.

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2012 COLOFON 55


jaarverslag Mediafonds 2012 / annual report Dutch Cultural Mediafund 2012  

jaarverslag Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroeproducties - Mediafonds ondersteunt artistiek-inhoudelijke producties van de publie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you