Page 1

jaarverslag

2011


inhoud 05

Leren nu het kan!

Verantwoording Raad van Toezicht Verantwoording Identitieitsraad

11 Beleid en organisatie

Daar staan we voor De strategische agenda Verantwoording en samenwerking Profiel van het Hoornbeeck College

11 11 12 13

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4

13 13 14 15

Regionalisering Opleidingenaanbod Managementstructuur Doorontwikkeling

Onderwijs

17 18

2.2.1 Voortijdige schoolverlaters 2.2.2 Uitstroomonderzoek

18 19

2.3 MBO-keuzegids 2.4 Onderwijstijd 2.5 Onderwijs

20 20 20

20 21 21 21 21

Algemeen Sector Economie & Handel Sector Gezondheidszorg Sector Techniek & ICT Sector Welzijn

2.6 Taal- en rekenbeleid 2.7 Flexibilisering 2.8 Internationalisering 2.9 Beroepskolom 2.10 Burgerschap 2.11 Klachten en klachtenafhandeling 2.12 Studentenvoorzieningen

25

Waardering en samenwerking

25

25 28 29 30

Waardering studenten Waardering schoolverlaters Waardering ouders Waardering medewerkers

4.1 Huisvesting 4.1.1 Bouw en onderhoud

4.3.2 4.3.3 4.3.4

Planvorming en managementrapportages Ontwikkeling kwaliteitszorg Auditing

4.4 Personeel 4.4.1 Werkverdelingsbeleid 4.4.2 Professionalisering 4.4.3 Ziekteverzuim 4.4.4 Personeelsbeleid in cijfers

33 33 33 34

34 35 35 35 36 36

36 36 36 37 37

4.5 Medezeggenschap 39 4.6 Stichting Steunfonds Hoornbeeck College 39

41 FinanciĂŤn

5.1 FinanciĂŤle positie Hoornbeeck College 5.2 Treasurybeleid 5.3 Vooruitblik

47

Bijlagen

Overzicht van de opleidingen per sector Verklarende afkortingenlijst

41 45 45 47 51

22 22 22 22 23 23 23

3.1 Waardering intern 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Bedrijfsvoering

4.2 ICT en informatisering 4.3 Kwaliteitszorg 4.3.1 PCDA-cyclus

15

2.1 Diploma- en jaarresultaat 2.2 Uitstroom

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5

33

4.1.2 Arbo & Veiligheid 4.1.3 Duurzaamheid

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 Communicatie intern en extern

17

07 09

3.2 Waardering extern

31

3.2.1 Waardering inspectie 3.2.2 Waardering werkveld

31 31

03


04


VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR

leren nu het kan! Met het jaarbeeld 2011 geven we u inzicht in de wijze waarop wij met onze medewerkers invulling hebben mogen geven aan betekenisvol beroepsonderwijs aan onze studenten. U wordt van harte uitgenodigd daar kennis van te nemen waarbij wij reacties op prijs stellen. Dat betekenisvol beroepsonderwijs willen we vormgeven in de bedding van toerusting en vorming van onze toekomstige beroepsbeoefenaars. Leren is niet vrijblijvend. De Heere geeft ons talenten die we als een goed rentmeester mogen ontwikkelen om dienstbaar te kunnen zijn in onze leef- en beroepsomgeving. Leren kan ook niet zonder inspanning. Resultaatverantwoordelijk beroepsonderwijs en werken aan toerusting en vorming zijn geen tegengestelde doelen, maar liggen in elkaars verlengde. Augustinus schreef 1600 jaar geleden: Goed onderwijs is bezielend onderwijs. Daaraan verbond hij drie adviezen: “wees enthousiast, onderwijs met toewijding en wees geconcentreerd.“ Leren is een levenslange ontwikkeling waar de school een essentieel deel van verzorgt in de fase die jongeren doorlopen op weg naar de volwassenheid. Levenslang leren betekent niet alleen voor onze studenten, maar voor allen die aan het Hoornbeeck College verbonden zijn: nooit te oud om te leren! Wij willen u met dit jaarverslag laten zien op welke wijze wij een lerende organisatie zijn voor en met onze studenten. Leren nu het nog kan is een gave en opdracht die staat in het perspectief van het grote gebod van Christus: God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat is geen maakbaar resultaat van het Hoornbeeck College. Dat is het werk van de Heilige Geest die het zondige leven vernieuwt. Zo worden medewerkers en studenten samen discipel: leerling van Christus, de Leraar der gerechtigheid tot eer van God en tot heil van de naaste. Het College van Bestuur M.F. van Leeuwen (voorzitter) drs. D. van Meeuwen drs. W.J. de Potter

Het College van Bestuur Drs. D. van Meeuwen M.F. van Leeuwen, voorzitter Drs. W.J. de Potter

05


06


verantwoording raad van toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag en de twee scholen die door de stichting worden bestuurd. De samenstelling van de Raad is heel divers qua deskundigheid en maatschappelijke achtergrond. De samenstelling per 31 december 2011 was als volgt: ■ N.W. Schreuder, Leusden (voorzitter), directeur en mede-eigenaar van een bedrijf in de winkelinterieurbouw ■ A.D. Aarnoudse, Sliedrecht, voormalig directeur primair onderwijs ■ C.H. Achterberg R.A., Woudenberg (secretaris), directeur en mede-eigenaar van een accountantskantoor ■ ds. A. van Heteren, Urk, predikant ■ L. van der Tang, Rhenen, directeur-eigenaar van een bedrijf in de ICT-branche ■ J.A. van de Velde A.A., Kruiningen (vice-voorzitter), accountant/bedrijfsadviseur De samenstelling is in het verslagjaar gewijzigd. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden opgesteld. De heer mr. A. Dangremond heeft per juni 2011 de Raad van Toezicht verlaten en de heer J.J. Meerman per oktober 2011. De heer J.A. van de Velde is per juni 2011 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besteedde onder meer aandacht aan: ■ m aatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het reformatorisch onderwijs; ■ toezicht op de identiteit van de school; ■ toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur; ■ t oezicht op de rechtmatige verwerving en aanwending van middelen; ■ het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag; ■ de opdrachtverstrekking aan de accountant; ■ de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs; ■ de periodieke risicoanalyse van de school. Daarnaast vervulden we onze rol als werkgever van het College van Bestuur (CvB). De beloning van het College is binnen de norm. Verder heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat het College van Bestuur de identiteit van de school op de juiste wijze vorm geeft. Er is aandacht besteed aan de samenstelling van het CvB in de toekomst. Voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak heeft de Raad regelmatig overleg met het CvB. Een deel van het werk wordt verricht in de commissies financiën en onderwijs. Deze commissies hebben respectievelijk drie en twee keer vergaderd. De Raad neemt ook deel aan de werkbezoeken aan de schoollocaties. In 2011 zijn de locaties Goes en Kampen bezocht. De Raad heeft in 2011 vier keer zelfstandig vergaderd, vier keer met het CvB en twee keer met het CvB en de Identiteitsraad gezamenlijk. Daarnaast zijn de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad in een thema-bijeenkomst bijeen geweest. Ook is één keer afzonderlijk met de directie van het Hoornbeeck College vergaderd. Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt de governance code gehanteerd. Daarbij wordt toezicht gehouden op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. De Raad werkt aan de eigen professionalisering, onder andere door contacten in het Platform van Raden van Toezicht. De Raad van Toezicht is het personeel van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, het vele werk dat is verricht en de resultaten die zijn behaald. N.W. Schreuder Voorzitter Raad van Toezicht

07


08


verantwoording identiteitsraad De Identiteitsraad vormt een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school; de Identiteitsraad bestuurt de schoolvereniging. Deze Vereniging voor onderwijs op reformatorische grondslag (VVORG) is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. Op 31 december 2011 had de Vereniging 1020 leden. De Identiteitsraad bestond per 31 december 2011 uit de volgende personen: ds. Tj. de Jong, Staphorst, voorzitter d rs. L.M. van den Doel, Hoevelaken, penningmeester ■ i ng. G. de Jong, Barneveld, secretaris ■ J . van Dam, Houten ■ O .J. Dekker, Opheusden ■ C .J. van Harberden, Veenendaal ■ d s. M.A. Kempeneers, Elburg ■ W .J. Kole, Barneveld ■ W .F. van der Kooij, Barendrecht ■ G .P. Landwaart, Maartensdijk ■ N . van Manen, Barneveld ■ A . Midavaine, Middelburg ■ d s. M. Mondria, Waardenburg ■ d s. G. Pater, Oud-Beijerland ■ d s. A.C. Rijken, Gameren ■ P .B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel De heer J.A. van de Velde A.A. heeft per juni 2011 het bestuur van de VVORG verlaten. ■ ■

De Identiteitsraad van de Vereniging heeft een beslissende stem ten aanzien van de identiteit van de school. In het verslagjaar is dit (onder meer) als volgt tot uiting gebracht: ■ h et participeren in toelatingsgesprekken (ouders/studenten) en benoemings­gesprekken (personeel); ■ h et goedkeuren van identiteitsgebonden leermiddelen (zoals readers voor godsdienst en apologetiek); ■ h et openen van het schooljaar en het participeren bij diploma-uitreikingen; ■ h et identiteitsprofiel van het personeel; ■ b etrokkenheid bij een praktische handreiking voor docenten voor het omgaan met homoseksualiteit; ■ h et herijken van het toelatingsbeleid met het oog op de samenwerking met de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. De Identiteitsraad heeft in 2011 vier keer vergaderd met het College van Bestuur. Ook zijn er twee vergaderingen geweest met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Verder heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden met de Raad van Toezicht. In 2011 heeft een delegatie van de Identiteitsraad lessen bezocht op de locaties Goes en Kampen. Identiteit is geen vak apart, maar is geïntegreerd in het onderwijs. Daarbij is het onderwijs ook dienstbaar aan de jeugd. Onderwijs dat ook in het verslagjaar veel inspanningen heeft gekost, resultaten heeft opgeleverd, maar niet kan zonder de zegen die de Heere aan dit onderwijs verbindt. Ds. Tj. de Jong Voorzitter Vereniging voor onderwijs op reformatorische grondslag

09


10


HOOFDSTUK 1.0

beleid en organisatie 1.1 Daar staan we voor Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep. Dat staat centraal op het Hoornbeeck College. De praktijk van het beroep is het uitgangspunt bij het onderwijs. Daarbij gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van Gods Woord en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften uit. De boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering. We zijn dan ook een school waar studenten en medewerkers met overtuiging voor reformatorisch onderwijs kiezen en er zich ook thuis voelen. Passend binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Steeds opnieuw blijkt dat een Bijbelse levenswijze - gekenmerkt door onder meer verantwoordelijkheidsgevoel en zorgvuldigheid in handel en wandel - in het werkveld gewaardeerd wordt. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs maakt de school zich dan ook sterk voor doorlopende leerlijnen.

1.2 De strategische agenda ‘Onze idealen’. Dat is de veelzeggende titel van het strategisch beleid dat we in 2011 vaststelden voor de periode 2011-2015. Bij het opstellen van dit document betrokken we studenten, docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden. Daarnaast lieten we vertegenwoordigers van kerkenraden, ouders, oud-studenten en andere scholen meelezen. Dat leverde waardevolle reacties op. We hebben strategisch beleid geformuleerd rond zeven thema’s: 1) Identiteit is méér dan een norm Identiteit doortrekt alles wat we willen en doen in onderwijs en organisatie. Vanuit het besef dat Gods Woord leidend moet zijn in ons leven geven we invulling aan eigentijds onderwijs. We geven studenten toerusting om een plaats in de samenleving in te nemen als een burger die de daad bij het Woord voegt. 2) Onderwijs laat talenten bloeien Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij individuele talenten. Door inspirerende docenten en uitdagende opdrachten worden die talenten ontwikkeld. Daarbij gaat het om een ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Om dat te realiseren handhaven we de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau. 3) Lesgeven is een middel, een hoge leeropbrengst het doel Alle medewerkers voelen het als een uitdaging om zichzelf te blijven ontwikkelen. Voor deskundigheidsbevordering wordt de nodige ruimte geboden. We sturen op opbrengsten door heldere doelen te stellen en resultaten te meten. Onze doelen gaan over het leren en de vorming van studenten. 4) Wie beperkingen heeft, krijgt extra aandacht We willen er voor zorgen dat alle studenten de mogelijkheid hebben om hun gaven te benutten. Persoonlijke beperkingen van studenten vragen om extra zorg en begeleiding. Die zorg en aandacht bieden we zoveel mogelijk, samen met externe deskundigen. 5) Het sterkste team is een saamhorig team Er is geen mooier werk dan teamwerk, waarbij iedereen kan doen waar hij of zij goed in is. Niet gericht op het uitvoeren van taken, maar op het doel dat we gezamenlijk voor ogen hebben. Op het Hoornbeeck College werken we in een open sfeer samen aan de ontwikkeling van talent.

11


6) ICT maakt het onderwijs beter en gemakkelijker Als school hebben we goede voorzieningen voor studenten en docenten. ICT maakt het onderwijs beter en makkelijker, maar mediagebruik heeft ook grenzen. We laten ons niet alleen leiden door ambities. Ook Bijbels rentmeesterschap is een opdracht die we op een praktische manier willen vertalen. 7) Onderwijs geven doen we samen met anderen Als school functioneren we volop in de regionale context en rusten we studenten toe om in die omgeving te kunnen participeren. Binnen de reformatorische gezindte worden we gezien als een kenniscentrum voor beroepsonderwijs. We hebben actief contact met het toeleverend onderwijs, beleggen bijeenkomsten met ouders en kerken en werken nauw samen met bedrijven en instellingen.

1.3 Verantwoording en samenwerking Bestuur en toezicht In 2007 vormden we een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Daardoor werden bestuur en toezicht gescheiden. De leden van de Raad van Toezicht hebben een maximale zittingstermijn van acht jaar. We hebben inmiddels een rooster van aftreden opgesteld. Zo voorkomen we dat teveel leden tegelijkertijd de Raad verlaten.

Horizontale verantwoording Op verschillende manieren betrekken we ouders, studenten en personeel bij het beleid van de school. We vinden het belangrijk om hun mening te horen en zijn benieuwd naar hun inbreng. ■ Ouders. Veelzeggend is dat we begin 2012 als eerste mbo-instelling gecertificeerd werden voor ouderbetrokkenheid! We organiseren regelmatig klankbordbijeenkomsten voor belangrijke thema’s. Verder kunnen ouders lid worden van de schoolvereniging (VVORG) en als zodanig de jaarlijkse ledenvergadering bijwonen. Het bestuur van de VVORG vormt overigens de Identiteitraad. Deze heeft een beslissende stem over zaken aangaande de identiteit. ■ Personeel. Binnen het Hoornbeeck College is een Ondernemingsraad actief. ■ Studenten. In 2011 zijn we van start gegaan met een schoolbrede Studentenraad.

(Onbetaalde) nevenfuncties leden College van Bestuur De leden van het College van bestuur hebben de volgende nevenfuncties. De heer M.F. van Leeuwen Ouderling van de Hersteld Hervormde gemeente te Maartsensdijk Algemeen voorzitter van de SGP Voorzitter Generale Commissie voor het Opzicht van de Hersteld Hervormde Kerk Vertrouwenspersoon van de School met de Bijbel te Maartensdijk De heer drs. W.J. de Potter Voorzitter lokaal bestuur (lokale commissie) van twee basisscholen Lid Programmaraad Kennisnet De heer drs. D. van Meeuwen Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa

Samenwerking externe relaties In 2011 werkten we samen met verschillende externe relaties. We geven u een overzicht. ■ Toeleverende scholen. Het Hoornbeeck College werkte opnieuw nauw samen met de zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Het resultaat? Een betere instroom, doorlopende leerlijnen en nieuwe leerwegen. De samenwerking met deze scholen én bedrijven in de regio versterken we ook door het project Power: ‘Project Onderwijs en Werk in de Regio’. ■ Onderwijs- en zorgpartners. Samen met onderwijs- en zorgpartners werkten we aan passend onderwijs, met een geschikte onderwijsvorm voor elke student. ■ Hogescholen. Om de doorstroom naar het hoger onderwijs te bevorderen, werkten we samen met Driestar Educatief te Gouda en de Christelijke Hogeschool in Ede. Naast deze landelijke samenwerking hebben we regionaal afspraken gemaakt met verschillende hogescholen. ■ Zeeuwse scholen. In het kader van de Zeeuwse Onderwijsautoriteit (OAZ) werkten we nauw samen met scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland. Met de OAZ willen we de krimp van het onderwijs in Zeeland het hoofd bieden. ■ Van Lodenstein College. Door samenwerking met het Van Lodenstein College konden we onze bedrijfsvoering efficiënter maken. Zo voegden we in 2011 de ICT-afdelingen van beide scholen samen. ■ Kerkenraden. We hielden bijeenkomsten met afgevaardigden van kerkenraden in de regio’s Apeldoorn, Kampen en Goes. Waardevolle bijeenkomsten, waarin zorg en aandacht voor onze jongeren centraal staat.

12


1.4 Profiel van het Hoornbeeck College 1.4.1 Regionalisering Het Hoornbeeck College heeft vijf locaties, verspreid over het gebied waar de meeste studenten vandaan komen. Voor de meeste studenten uit onze doelgroep is de reistijd naar Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen of Rotterdam acceptabel. Bovendien sluiten we met deze locaties aan bij de regio’s van de toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Door deze regionalisering is een optimale afstemming mogelijk met bedrijven en instellingen.

Aantal studenten bol (voltijd) en bbl (deeltijd) per locatie 2011 voltijd / BOL

2010 voltijd / BOL

2011 deeltijd / BBL

2010 deeltijd / BBL

Amersfoort

1.484

1.433

595

570

Apeldoorn

361

348

44

44

Goes

583

556

71

69

Kampen

403

396

37

23

Rotterdam

1.256

1.145

297

250

Totaal

4.087

3.878

1.044

956

1.4.2 Opleidingenaanbod Het Hoornbeeck College biedt meer dan zestig opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren: ■ Economie & Handel: opleidingen in de richtingen administratie, commercieel, secretarieel en handel. ■ Gezondheidszorg: opleidingen voor zorghulp, helpende, verzorgende en verpleegkundige. ■ Welzijn: opleidingen voor maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en onderwijsassistent. ■ Techniek & ICT: opleidingen op het gebied van bouwkunde, elektrotechniek, ICT en werktuigbouwkunde. De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus.

Aantal studenten per sector

Aantal studenten per sector

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2008-2009

2009-2010

Economie & Handel

Gezondheidszorg

2010-2011 Techniek & ICT

2011-2012 Welzijn

13


Verdeling aantal studenten per sector 2011-2012 Verdeling sectoren 2011-2012 25% Economie &handel

30%

Welzijn Techniek & ICT Gezondheidszorg 28%

17%

1.4.3 Managementstructuur Het Hoornbeeck College wordt geleid door een directieteam. Dit team bestond in 2011 uit twee onderwijsdirecteuren, verantwoordelijk voor de sectoren Economie & Techniek en Gezondheidszorg & Welzijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en behartigen meerdere portefeuilles. Het directieteam wordt geleid door een portefeuilledirecteur. Het team is integraal verantwoordelijk voor het beleid van het Hoornbeeck College. Op de locaties zijn de locatiemanagers samen met de opleidingsmanagers verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de locatie.

Organogram Hoornbeeck College 2011 College van Bestuur Sector Economie & Handel

College van bestuur Centrale Diensten

diensten SectorCentrale Gezondheidszorg Sector Econmie & Handel Sector Gezondheidszorg Sector Techniek & ICT

160

Beleidsadviseurs DT

SectorBeleidsadviseur Welzijn DT

Staffunctionarissen

Staffunconarissen

Sector Welzijn

A = Amersfoort, P = Apeldoorn, G = Goes, K = Kampen, R = Rotterdam LM = Locatiemanager (stuurt ook locatiegebonden Administratie en Facilitaire Dienst aan) OM = Opleidingsmanager

14

Docentennaam

Docentennaam

OM OM OM OA/ SAW VZ S-BBL

Docentennaam

ICT

OM OM OM BK/H HZW E ICT /VP

Docentennaam

SAW

OM OA

Docentennaam

OM OMOM OMOM OA/ SAW G/ S-bblBK/EVZ

Docentennaam

OM

LM R

Docentennaam

Docentennaam

Docentennaam

Docentennaam

OM E W

OM

Docentennaam

OM

BK/E OM HZW OM ICT /VP E&H G

Docentennaam

OM

BK/E OM OMG/ OM OA SAW ICT E&H G W

Docentennaam

OM

OM OM OMOM OM OMOM OM OM OMG OM G OMW W VZ/E&H HZW/ BK/E&H SAW ET WTB VP OA ICT

OM

LM K

LM R

Docentennaam

OM

LM G

OM WTB E&H

Docentennaam

OM ET

Docentennaam

OM BK/ ICT

Docentennaam

OM HZW/ OA

Docentennaam

OM SAW

Docentennaam

OM VZ/VP

LM PK LM

LM G

Docentennaam

OM E&H

LM PLM A

Docentennaam

LM A

Docentennaam

Sectorlijn

Locatielijn

240

200

DirectieTeam

Direce team

Sector Techniek


1.4.4 Doorontwikkeling Nieuwe managementstructuur In het schooljaar 2011-2012 hebben we de nieuwe managementstructuur ingevoerd. Het principe is helder. Het directieteam is verantwoordelijk voor het hárt van de school: het centrale beleid. Het managementteam van de locatie is verantwoordelijk voor het gezícht van de school: de regionaal gebonden uitvoering. We werkten op alle niveaus in de organisatie steeds meer in resultaatverantwoordelijke teams. Toekomstperspectief We verwachten voor de komende jaren een stabilisatie van de studentenaantallen. Daarbij zullen vanaf 2013 zwarte cijfers horen. Het tekort dat we door de toename van het aantal leerlingen in 2011 hadden, zal in 2012 al sterk teruggelopen zijn. In de periode tot 2015 vraagt het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ van het ministerie veel aandacht. Als school staan we positief tegenover dit plan. De maatregelen zullen echter een grote impact op de school hebben. De invoeringstermijn is in onze optiek te kort. En daar hebben we aandacht voor gevraagd. Lectoraat identiteit Werken aan de Opdracht. Onder die naam is in 2011 het lectoraat identiteit van start gegaan. Met het lectoraat willen we studenten helpen om op een Bijbels verantwoorde wijze te participeren in de samenleving. We zijn er zeker van: het leven vanuit een ‘verinnerlijkte’ identiteit maakt jonge mensen sterker. We willen daar gezamenlijk aan werken als gezin, kerk en school. Het onderzoek door het lectoraat zal daaraan bijdragen. Dr. W. Fieret geeft als lector leiding aan het lectoraat, bijgestaan door een tien leden tellende kenniskring. De onderzoeksagenda voor de looptijd van het lectoraat – tot juli 2014 – bestaat uit acht fasen. In de tweede fase, die ook volgens plan is afgerond, zijn er gesprekken gevoerd met 95 leerlingen; zowel mbo’ers als vmbo’ers en havo/vwo’ers. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met ouders, docenten en kerkenraadsleden.

1.5 Communicatie intern en extern In 2011 introduceerden we een nieuw logo. Een logo dat uitstraalt waar we voor staan: betrouwbaar, betrokken en vernieuwend onderwijs. Gericht op ontwikkeling met hoofd, hart en handen. Deze drie elementen vormden de basis van het beeldmerk. Ook de website gaven we opnieuw vorm, in de lijn van de nieuwe huisstijl. Op de nieuwe website heeft elke locatie een eigen pagina met nieuwsberichten en actuele informatie. Ook op vele andere manieren communiceren we met (aankomend) studenten, medewerkers, ouders, kerkenraden en andere relaties. Via de interne nieuwsbrief De Posthoorn houden we onze medewerkers op de hoogte. Studenten informeren we via mededelingenbladen, de website en het mailprogramma. Externe relaties ontvangen het relatiemagazine Hoornsignaal. Medewerkers en studenten wisselen daarnaast veelvuldig informatie uit via de online portal.

Het Directieteam Drs. M.W. van Winkelen Drs. A.G. Blonk P. van Hartingsveldt

15


16


Fullme 195 Parme 222

HOOFDSTUK 2.0

onderwijs 2.1 Diploma- en jaarresultaat Benchmark MBO De Benchmark MBO laat zien dat onze resultaten ook in 2011 goed waren. Hoewel er lichte daling is te zien ten opzichte van vorige jaren, liggen de resultaten ruim boven het landelijk gemiddelde. U ziet in de grafiek hieronder de diplomaresultaten en jaarresultaten. Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat. Het jaarresultaat is het Aantal studentenstudenten per sector percentage gediplomeerde die de instelling verlaten of doorstromen.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Diplomaresultaat Hoornbeeck Diplomaresultaat Landelijk Jaarresultaat Hoornbeeck Jaarresultaat Landelijk

Trend diplomaresultaat

Trend diplomaresultaat

Trend jaarresultaat

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

Trend diplomaresultaat

0%

0%

2008

2010

2011

2008

Eigen score

Eigen score

Trend MBO

Trend MBO

Trend jaarresultaat 90%

2009

2009

2010

2011

Trend jaarresultaat 90%

17


Diploma- en jaarresultaat naar opleidingscategorie U ziet hieronder het diploma- en jaarresultaat in 2011, weergegeven naar opleidingscategorie. Hoornbeeck College

Gemiddelde ROC’s

Diplomaresultaat

Jaarresultaat

Diplomaresultaat

Jaarresultaat

vmbo zonder diploma

66,0%

62,9%

54,9%

52,7%

havo/vwo zonder diploma

87,1%

86,3%

62,1%

63,9%

vmbo B met diploma

76,1%

78,5%

66,3%

65,0%

vmbo K met diploma

80,9%

79,8%

66,6%

68,8%

vmbo G met diploma

87,0%

85,1%

74,6%

71,7%

vmbo T met diploma

77,1%

76,4%

70,7%

71,5%

havo/vwo met diploma

87,7%

88,7%

71,5%

71,9%

2.2 Uitstroom 2.2.1 Voortijdige schoolverlaters Voortijdige schoolverlaters zijn studenten die jonger zijn dan 23 jaar en zonder startkwalificatie de school verlaten. Al begint het aantal voortijdige schoolverlaters te dalen, landelijk is het aantal nog te hoog. Jongeren zonder diploma onderbreken hun leerloopbaan en zijn minder kansrijk op de arbeidsmarkt. Helaas zagen we na enkele jaren van daling het aantal schoolverlaters in 2011 weer stijgen, maar we blijven nog wel duidelijk onder het landelijk gemiddelde. Elke locatie is gaan participeren in regionale convenanten om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen.

Percentage nieuwe VSV Sector

Aantal VSV’ers

% VSV’ers

Landelijk

Economie & Handel

77

5,5%

7,9%

Gezondheidszorg

39

3,1%

5,7%

Techniek & ICT

30

5,5%

6,4%

Welzijn

49

3,1%

5,7%

Eindtotaal

195

4,1%

7,2%

Gemiddeld percentage VSV De beste brede mbo-scholen (ROC’s) 10,2% 9,6%

9,1% 8,6% 7,2%

4,1%

4,1%

4,2% 3,0%

2006-2007

2007-2008

Hoornbeeck College Gemiddelde ROC’s

18

2008-2009

3,0%

2009-2010

2010-2011


Gezondheidszorg

Doelstelling en realisatie absoluut aantal nieuwe VSV’ers Technniek & ICT 240 200

Mee eens Welzijn

160 120

Mee onee

80 Hoornbeeck 2010

80 40 0

Hoornbeeck 2008

Doelstelling Hoornbeeck 2006

Realisae

2.2.2 Uitstroomonderzoek

0 20 40 60 80 100 In 2011 vond het uitstroomonderzoek plaats onder studenten die in 2010 de school verlieten. Dat geeft veel informatie over het vervolg dat studenten aan hun opleiding gaven. Gingen ze werken? Lukte het hen om een baan te vinden? Of zijn zij gaan studeren? Omdat het om een landelijk onderzoek gaat, konden we de resultaten vergelijken. Een paar dingen vielen op: ■ Meer schoolverlaters dan voorheen zijn gaan werken of werken/leren; vooral het hoge percentage werkenden bij de sector gezondheidszorg valt op. ■ Minder schoolverlaters kozen voor een voltijds vervolgopleiding; dit aantal is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. ■ Het aantal werkzoekenden bleef opnieuw heel beperkt. Waardering en samenwerking

Wat zijn vanvan hethet Hoornbeeck College gaangaan doen? Wat zijnde deschoolverlaters schoolverlaters Hoornbeeck College doen?

Economie & Handel

Negaef 0%

25%

50%

75%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Gemiddelde 3,6 3,3

Informae Gezondheidszorg

Techniek & ICT Lessen

Posief 100%Werken Gemiddelde 3,6 3,3 Werken/ leren

Negaef 0%

Welzijn

25%

50%

75%

Toetsing

Werkeloos

HC (2010) Negaef 0%

25%

50%

75%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

75%

Posief 100%

HC (2008) Studiebegeleiding

Landelijk (2010)

Onderwijsfaciliteiten0

Posief 100% Doorleren Gemiddelde 3,8 3,7

20

40

60

Negaef 0%

80

25%

Posief 100%Anders Gemiddelde 3,7 3,5

100

50%

Gemiddelde 3,6 3,4

19


2.3 MBO-keuzegids De beste mbo-school van Nederland. Dat is het Hoornbeeck College volgens de Keuzegids MBO-Studies die in januari 2012 werd gepubliceerd. Het is het derde jaar op rij dat we in aanmerking komen voor dit predicaat. Bij het bepalen van de ranglijst speelden niet alleen doorstroomcijfers en de kans op diplomasucces een rol. Ook de tevredenheid van studenten woog mee. Tevredenheid over onder meer het onderwijs, beoordelingen van de onderwijsinspectie en de veiligheid en sfeer op school. De Hoornbeeck-studenten gaven de school net als vorig jaar gemiddeld een 7,1. We zijn erg dankbaar met dit resultaat. We beseffen dat het God is Die ons de kracht en wijsheid geeft.

De beste brede mbo-scholen (ROC’s) Sector

Regio

Ondervraagd

Totaal score

1. Hoornbeeck College

Diverse

1325

7,11

2. De Rooi Pannen

Zuidoost

1501

6,84

3. Koning Willem I College

Zuidoost

2515

6,80

Graafschap College

Oost

1758

6,73

ROC Menso Alting

Noord

176

6,73

Zuidoost

1094

6,72

Oost

2629

6,72

Noord

3237

6,69

Oost

274

6,64

Gilde Opleidingen

Zuidoost

2188

6,64

ROC Zeeland

Zuidwest

1959

6,62

ROC Eindhoven

Zuidoost

3527

6,62

Alfa College

Noord

2361

6,62

Drenthe College

Noord

1622

6,61

Zuidoost

778

6,61

ROC de Leijgraaf Landstede ROC Friese Poort ROC RIVOR

ROC Ter AA

2.4 Onderwijstijd In de BOL-opleidingen moet per jaar minimaal 850 klokuren aan onderwijs worden gegeven. Om onvoorziene lesuitval op te vangen, zijn voor alle lesgroepen 900 klokuren onderwijstijd ingepland. Voor de BBL-opleidingen ligt het minimum op 300 klokuren, waarvan ten minste 120 uren binnenschools. We hebben voor deze opleidingen ten minste 330 uren ingepland. De realisatie van de onderwijstijd is gedurende het cursusjaar nauwlettend gevolgd en periodiek gecontroleerd door de accountant. Op 27 mei 2011 heeft een steekproefsgewijze controle plaatsgevonden door de onderwijsinspectie. De onderwijstijd van de opleiding (Bedrijfs)administratief Medewerker werd als voldoende beoordeeld. Bij de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk 4 signaleerde de onderwijsinspectie echter een aantal tekorten in de geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd. Naar aanleiding hiervan hebben we correcties doorgevoerd en onderzocht of er mogelijk bij andere opleidingen soortgelijke aandachtspunten zijn. Daarnaast planden we externe audits in februari en maart 2012.

2.5 Onderwijs 2.5.1 Algemeen Alle opleidingen hebben we inmiddels vormgegeven volgens de nieuwste beroepsgerichte kwalificatiedossiers. Om welke opleiding het ook gaat, de levensbeschouwelijke vorming en toerusting zijn belangrijk. We werken daarom verder aan het programma voor Godsdienst en Burgerschap. Taal en rekenen kregen ook veel aandacht in 2011. We werkten aan de implementatie van leereenheden, zowel schoolbreed als per sector en opleiding. Bij het behalen van het gewenste niveau, speelt remediĂŤrend onderwijs een belangrijke rol. Een van de oorzaken is dat het voortgezet onderwijs volop in ontwikkeling is en nieuwe studenten veelal niet het vereiste instroomniveau hebben.

20


2.5.2 Sector Economie & Handel Alle opleidingen binnen deze sector zijn ingericht volgens de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. De resultaten van de sector Economie & Handel waren in 2011 goed. De onderwijsontwikkelteams - bestaande uit docenten - werkten aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Daarbij werkten zij samen met partners als de ECABO en Stichting Praktijkleren. Belangrijke input voor de ontwikkeling waren het onderwijsresultaat, de studenttevredenheid en de tevredenheid van het beroepenveld.

2.5.3 Sector Gezondheidszorg In 2011 voerden we de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in voor de opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige. Ontwikkelgroepen bepaalden de kaders voor de curricula; productgroepen gaven binnen deze kaders invulling aan deze curricula. Deze toetsten we aan onze visie, zoals we die in 2009 vastlegden in het document ‘Inspirerende Basis’. Voor het eerst gebruikten we een volledig cursusjaar de examenbank Move2prove voor de BPV-examens. Daardoor sloten we aan bij de landelijke standaard. Dit maakt de examinering door BPV-bedrijven gemakkelijker, omdat ze voor studenten van verschillende scholen één methodiek kunnen hanteren. In zogenaamde werkveldplatforms dachten we samen met instellingen na over vraagstukken rond opleiden en examineren.

2.5.4 Sector Techniek & ICT De beroepsgerichte kwalificatiestructuur hebben we ingevoerd voor het eerste en tweede leerjaar van de BOL-opleidingen en de vier leerjaren van de ICT-opleidingen. De sector Techniek & ICT is relatief klein. Veel docenten waren daarom bij de onderwijsontwikkeling betrokken. Dit was weliswaar goed voor de kwaliteit van het onderwijs, maar vergde relatief veel tijd. Door onze samenwerking met partijen als Fundeon (bouwsector) en het consortium (ICT & Elektro) bleven we betrokken bij het werkveld. Die betrokkenheid werd versterkt doordat veel docenten directe contacten hadden met BPV-bedrijven. Was de onderwijsinspectie in het vorige verslagjaar negatief over de examinering bij enkele opleidingen, in 2011 was het oordeel positief. We zijn erin geslaagd verbeteringen door te voeren.

2.5.5 Sector Welzijn In 2011 voerden we de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in voor het derde leerjaar van de opleidingen Onderwijsassistent en Sociaal Agogisch Werk. Ontwikkelgroepen werkten aan de ontwikkeling van de curricula. Deze toetsten we aan onze visie, zoals we die in 2009 vastlegden in het document ‘Inspirerende Basis’. De betrokkenheid van het werkveld bij de onderwijsontwikkeling was groot. Verschillende docenten volgden scholing in examinering. Ook de studieloopbaanbegeleiders volgden een specifieke training. De daarin gehanteerde methodiek stelt de persoonlijke ontwikkeling van jongeren centraal.

21


2.6 Taal- en rekenbeleid We werkten aan de realisatie van ons integraal implementatieplan taal en rekenen. Docenten optimaliseerden de producten die we een jaar hadden toegepast. Ook deden we ervaring op met remedial teaching voor de ondersteunende leerlijn. Verder bereidden we de deelname aan de pilot Centraal Ontwikkelde Examens voor. We stelden een projectgroep in die het proces integraal zal organiseren. In 2012 willen we met circa 1000 studenten deelnemen aan deze pilot.

2.7 Flexibilisering De ontwikkelingen rond flexibilisering van het onderwijs hebben we gekoppeld aan het taal- en rekenonderwijs. De remedial teaching op dit gebied wordt flexibel aangeboden. We ontwikkelden hiervoor een Flexcatalogus en deden pilots op verschillende locaties.

2.8 Internationalisering Als het gaat om internationalisering, richtten we ons voornamelijk op Europa. Elke sector had daarnaast beperkte mogelijkheden om activiteiten buiten Europa te ondernemen. Een aantal docenten volgde een cursus om een Cambridge Certificate voor Engels te behalen.

2.9 Beroepskolom In 2011 werkten we opnieuw nauw samen met de scholen voor voortgezet onderwijs. Met één verschil: we hielden rekening met de eisen die aan nieuwe entreeopleidingen worden gesteld.

Doorstroom hbo Surf Foundation kende een subsidie toe om het toetsgestuurd leren te bevorderen. Het bijbehorende plan zullen we in 2012 uitwerken.

Power in de regio De onderwijslocaties vormen het gezicht van de school in de regio. Om daar invulling aan te geven, stelden we een landelijke denktank in. Deze organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst. In 2011 stonden bij deze bijeenkomsten de thema’s ‘docentenstage’ en ‘oud-studenten en het Hoornbeeck College’ centraal.

22


2.10 Burgerschap Het Hoornbeeck College wil studenten breed vormen: met hoofd, hart en handen. Dat deden we op ook in 2011 op basis van onze reformatorische identiteit. De vakonderdelen Godsdienst en Burgerschap nemen daarin vanzelfsprekend een belangrijke plaats in. We werkten aan de ontwikkeling van eigen lesmethoden. Daarin sluiten we aan bij de kwalificatie-eisen. Aan de vier dimensies die binnen deze eisen worden onderscheiden (sociaal-maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap) voegen we een vijfde dimensie toe: reformatorische identiteit. De kerndoelen? ■ S tudenten laten wortelen in Gods Woord, de Drie Formulieren van Enigheid en de traditie waarin onze school, ouders en studenten staan. ■ Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaar in de 21e eeuw. ■ Studenten vormen en toerusten tot burger in de huidige maatschappij.

2.11 Klachten en klachtenafhandeling We hebben twee soorten klachtenprocedures voor studenten. ■ Klachten met betrekking examens. Deze worden behandeld door de examencommissie van de betreffende sector. In het cursusjaar 2010-2011 kregen we één klacht binnen bij de commissie van de sector Economie & Handel. Deze klacht is naar tevredenheid afgehandeld. Er werden geen officiële beroepen ingediend bij de Commissie van Beroep. ■ Klachten ten aanzien van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering. Studenten kunnen deze conform de klachtenregeling melden bij vertrouwens- en contactpersonen. Er werden in het afgelopen cursusjaar vijf klachten gemeld. Deze werden binnen de school naar tevredenheid afgehandeld.

2.12 Studentenvoorzieningen Studenten die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van studentenvoorzieningen. Ruim 14 procent van de studenten maakte gebruik van een van deze voorzieningen. Bij de meesten hield dit verband met geestelijke gezondheidsproblematiek, zoals ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen. 58 studenten hadden een rugzak, waaronder 40 studenten met een gedragsproblematiek.

Aantal studenten begeleid per problematiek 2010-2011 Problematiek

Aantal studenten

Geestelijke gezondheidsproblematiek

250

Leerproblemen (m.n. dyslexie)

167

Sociale vaardigheden, sociaal netwerk, vrije tijd

146

Leef- en gezinsomstandigheden

104

Functioneren op school

96

Gedragsproblematiek

88

Lichamelijk gezondheidsproblematiek

85

Verwerking van een ingrijpende gebeurtenis

22

Samenwerking De interne begeleiders werkten in 2011 steeds meer samen. De samenwerking met externe partners is bovendien versterkt in de Zorgadvies Teams (ZAT). Met behulp van subsidie startten we een professionaliseringsproject voor deze teams. Het schoolmaatschappelijk werk vanuit De Vluchtheuvel speelde op alle locaties een rol in de begeleiding. Daarnaast werkten we nauw samen met jobcoachbedrijf Talenta. Uit onderzoek bleek dat voortijdige schoolverlaters tevreden zijn over de extra begeleiding.

23


24


200 160 120 80

HOOFDSTUK 3.0

80

waardering en samenwerking

40 0

Doelstelling

Realisae

3.1 Waardering intern 3.1.1 Waardering studenten In 2010 werd een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van mbo-studenten; de JOB Monitor. Aan dit onderzoek onder Hoornbeeck-studenten werden vijf vragen over de identiteit toegevoegd. Het rapport liet zien dat de waarderingen van onze studenten boven het landelijk gemiddelde liggen. De opleiding en de school gaven ze een 7,6 (landelijk respectievelijk een 6,9 en een 6,4). Waardering enteams. samenwerking De uitkomsten bespraken we met de studenten en de Dat leverde een aantal verbeterpunten op. De bovenste balk betreft de uitkomst van het Hoornbeeck College en de onderste balk de uitkomst op landelijk niveau. Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Informae

Lessen

Toetsing

Studiebegeleiding

Onderwijsfaciliteiten

Competenes

Gemiddelde 3,6 3,3

Gemiddelde 3,6 3,3

Gemiddelde 3,8 3,7

Gemiddelde 3,7 3,5

Gemiddelde 3,6 3,4

Gemiddelde 4,0 3,7

25

Gemiddelde


3,7

Competenes

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Stage (bol)

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100% Gemiddelde 4,0 3,8

Werkplek (bbl)

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100% Gemiddelde 3,2 3,1

Keuze-/loopbaanbegeleiding

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Organisae

Veiligheid en sfeer

School en studie

Ervaar je de dagopening als waardevol?

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Roerdam Totaal

Kun je met je docenten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en norman aangaan?

26

Gemiddelde 4,0 3,7

Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Roerdam

Gemiddelde 3,6 3,1

Gemiddelde 4,3 3,8

Gemiddelde 3,9 3,3

gemiddelde 4.1 4.4 4.0 4.4 4.0 4.1

gemiddelde 4.1 4.4 4.3 4.5 4.1 4.2


Ervaar je de dagopening als waardevol?

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Roerdam Totaal

Kun je met je docenten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en normen aangaan?

Kun je met je klasgenoten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en normen aangaan?

Helpt het Hoornbeeck College jou om in de prakjk voor je principes uit te komen?

Ben je tevreden over de meerwaarde die het Hoornbeeck College biedt als reformatorische school?

Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Roerdam Totaal

Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Roerdam Totaal

Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Roerdam Totaal

Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Roerdam Totaal

gemiddelde 4.1 4.4 4.0 4.4 4.0 4.1

gemiddelde 4.1 4.4 4.3 4.5 4.1 4.2

gemiddelde 4.0 4.3 4.1 4.4 4,0 4.1

gemiddelde 4.0 4.2 4.2 4.2 3,9 4.1

gemiddelde 4.1 4.4 4.2 4.4 4.0 4.2

“De opleiding aan het Hoornbeeck College heeft mij gevormd. De docenten hebben echt reformatorisch onderwijs gegeven: een professional in het vakonderwijs, een voorbeeld in de manier waarop zij mij begeleidden. De gesprekken, toerusting en begeleiding hebben mij weerbaar gemaakt.� Uit : Onze Idealen. Strategisch Meerjarenplan 2011-2015

Inhoud

93% 88% 71% 83%

27


3.1.2 Waardering schoolverlaters Zoals u in hoofdstuk 2 las, werden in 2011 de uitkomsten bekend van het onderzoek onder schoolverlaters. We konden de tevredenheid van gediplomeerde schoolverlaters vergelijken met voorgaande jaren ĂŠn schoolverlaters van andere instellingen. In beide opzichten liet het onderzoek een stijging zien. Daarnaast leverde het onderzoek waardevolle verbeterpunten op.

Inhoud

93% 88% 71%

Aansluing theorie

83% 82% 68%

Zinvolheid

83% 83% 71% 63% 62% 43%

Aansluing theorie

88% 82% 72%

Persoonlijke begeleiding

Begeleiding bpv

88% 79% 68%

Examinering

92% 89% 72% 0

20

40

60

80

Hoornbeeck College 2010 (n=570) Hoornbeeck College 2008 (n=752) Landelijk 2010 (n=9327)

100

Kwaliteitesoordeel van alle schoolverlaters van het Hoornbeeck College - BOL

Economie & Handel

Gezondheidszorg

Technniek & ICT

28

Mee eens Welzijn


Kwaliteitesoordeel van alle schoolverlaters van het Hoornbeeck College - BOL

Voor het Hoornbeeck College waren enkele vragen toegevoegd over de identiteit. Uit het onderzoek blijkt dat de schoolverlaters opnieuw zeer tevreden waren over de levensbeschouwelijke toerusting.

Economie & Handel

Gezondheidszorg

Technniek & ICT

Mee eens Welzijn Mee oneens Hoornbeeck 2010

Hoornbeeck 2008

Hoornbeeck 2006

0

20

40

60

80

100

3.1.3 Waardering ouders We ontwikkelden een enquĂŞte om de oudertevredenheid te meten met betrekking tot het onderwijs en de identiteit van de school. Deze enquĂŞte zullen we in 2012 afnemen.

Wat zijn de schoolverlaters van het Hoornbeeck College gaan doen?

Economie & Handel

Gezondheidszorg

Werken

Techniek & ICT Werken/ leren Welzijn

HC (2010)

Doorleren

Werkeloos

Anders

29


3.1.4 Waardering medewerkers In 2010 voerde bureau BING een tevredenheidsonderzoek uit onder de medewerkers. De uitkomsten lieten een vooruitgang zien bij de algemene tevredenheid (tabel 1) en de algemene kwaliteit (tabel 2) ten opzichte van het vorige onderzoek. Het eerste aspect geeft weer hoe tevreden de medewerkers zijn over het Hoornbeeck College als werkgever. Daarbij valt vooral de hoge score op van het OBP. Het tweede aspect betreft de gemiddelde uitkomst van alle tevredenheidsscores. Aandachtspunten waren met name communicatie en ICT. Naar aanleiding daarvan voerden we in 2011 een diepteonderzoek uit op het gebied van ICT. De medewerkers gaven de ICTvoorzieningen en –diensten op de school een 6,4. Het tevredenheidsonderzoek leverde goede verbeterpunten op.

Algemene tevredenheid Percentage tevredenheid 2007 Totaal

2010

Gemiddelde tevredenheid 2007

2010

65%

80%

6,7

7,3

OP

64%

76%

6,6

7,1

OBP

69%

91%

7,0

7,7

Economie & Handel

76%

83%

6,9

7,2

Gezondheidszorg

70%

81%

7,0

7,3

Techniek & ICT

36%

57%

5,8

6,6

Welzijn

66%

76%

6,6

7,2

Functiebenaming

Sector

Algemene kwaliteit Gemiddelde tevredenheid 2007 Totaal

2010

6,8

7,0

OP

6,7

6,9

OBP

7,3

7,3

Economie & Handel

6,6

7,0

Gezondheidszorg

7,0

7,0

Techniek & ICT

6,2

6,6

Welzijn

6,7

6,8

Functiebenaming

Sector

“Zoals we naar studenten kijken, kijken we ook naar onszelf. We zijn als medewerkers allemaal uniek en hebben onze eigen competenties. Hoe beter we die benutten, hoe beter presteren onze teams. We realiseren ons dat we veel van elkaar kunnen leren - én van de studenten. Dat is goed voor een positieve sfeer en gemotiveerde teams. Iedereen wil vooruít. Daardoor zijn we niet alleen een hecht team, maar ontwikkelen we ons als organisatie ook sneller dan ooit!” Uit : Onze idealen. Strategisch meerjarenplan 2011-2015

30


3.2 Waardering extern 3.2.1 Waardering inspectie In 2011 voerde de inspectie verschillende onderzoeken uit: ■ Jaarlijks onderzoek. Bij de risicoanalyse signaleerde de inspectie geen bijzonderheden. Er vond dan ook geen nader onderzoek plaats. ■ Stelselonderzoek. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een beeld van de kwaliteit van mbo-scholen ten behoeve van het onderwijsverslag. Daarnaast kan de inspectie op basis van het stelselonderzoek de risicoanalyse valideren. De inspectie onderzocht op basis van een aselecte steekproef de opleidingen Sociaal Agogisch Werk. Omdat de opleiding op alle aspecten voldoende scoorde, was er geen nader onderzoek nodig. Er was één uitzondering: de systematische kwaliteitszorg. Met name de planvorming op opleidingsteamniveau moet geprofessionaliseerd worden. ■ Onderzoek naar examinering. De inspectie onderzocht steekproefsgewijs de examinering van negen opleidingen. In tegenstelling tot het voorgaande cursusjaar werden alle examineringen positief beoordeeld. ■ Thema-onderzoek Onderwijstijd. In 2011 deed de inspectie onaangekondigd onderzoek naar de onderwijstijd. U leest hier meer over in hoofdstuk 2. ■ Thema-onderzoek Melden Verzuim en VSV. In 2010 deed de inspectie op de locatie Amersfoort onderzoek naar het melden van verzuim en VSV. Hierbij kwam een aantal tekortkomingen naar voren. We namen maatregelen en bij het heronderzoek in 2011 beoordeelde de inspectie dit aspect als voldoende.

3.2.2 Waardering werkveld Uit onderzoek onder leerbedrijven bleek dat zij tevreden zijn over de studenten, de stages en de buitenschoolse examinering. Op een schaal van 1 tot en met 4 scoorden we ■ een 3,3 voor het vertrouwen van leerbedrijven in het onderwijs ■ een 3,2 voor het vertrouwen van leerbedrijven in de examinering ■ een 3,1 voor de stelling ‘Ik vind de identiteit van de student(en) van het Hoornbeeck College herkenbaar bij hun dagelijks handelen in ons leerbedrijf’ Het onderzoek heeft een aantal waardevolle verbeterpunten opgeleverd.

31


32


Werken Techniek & ICT

HOOFDSTUK 4.0

Werken/ leren

bedrijfsvoering

Welzijn

Doorleren

Werkeloos

HC (2010)

Anders

4.1 Huisvesting

HC (2008)

4.1.1 Bouw en onderhoud Goes Landelijk (2010) We waren in gesprek met de gemeente over de realisering van huisvesting. De vereiste ruimte zal vermoedelijk gerealiseerd kunnen worden in de nabije toekomst. 0

20

40

60

80

100

Kampen Er zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw. De architectenselectie, het programma van eisen en het voorlopige en definitieve ontwerp werden afgerond.

Rotterdam Het ruimtegebrek was nijpend. We voerden gesprekken met de gemeente over de aankoop van een belendend perceel.

Algemeen We besloten de schoonmaak deels in eigen beheer te gaan uitvoeren. Hierdoor stijgt de kwaliteit en neemt het toezicht in de school toe.

4.1.2 Arbo & Veiligheid We gaven veel aandacht aan veiligheid. Zo voerden we een complete risico-inventarisatie uit, keurden we het machinepark en vond er een vervolginspectie van de elektronische installatie plaats. Ook onderzochten we werkplekken en gaven we aandacht aan beeldschermergonomie. Op alle locaties is een BHV-organisatie operationeel die afgestemd is op de omvang van de schoolbevolking. Waar nodig zijn BHV’ers en EHBO’ers bijgeschoold. Op alle locaties hielden we ontruimingsoefeningen.

Veiligheidsbeleid Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplichtte de onderwijsinspectie ons een veiligheidsplan te hebben. En al gaven we veel aandacht aan veiligheid en bescherming, een samenhangende visie en aanpak ontbrak. Daarom hebben we een integraal schoolveiligheidsplan opgesteld. Dit beleid zal op de locaties worden uitgevoerd. De veiligheidsorganisatie wordt hieronder schematisch weegegeven:

CVB (portefeuillehouder ARBO & VEILIGHEID)

DT (portefeuillehouder ARBO & VEILIGHEID) Beleidsadviseur Staffunconaris Facilitaire Dienst Studentenvoorziening Prevenemedewerkers P&O vertegenwoordiger Ondernemingsraad

ARBO Coordinator

LM-A

LM-P

LM-G

LM-K

Locaemanager BHV-vertegenwoordiger OR-vertegenwoordiger

Beleid

LM-R

Uitvoering

Prevenemedewerker Medewerkers

33


4.1.3 Duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Duurzaamheid is een actueel thema. Een thema dat past binnen onze visie op rentmeesterschap en een goede exploitatie. Daarbij gaat het om aspecten als gezondheid, leefklimaat, ventilatie (en het geluidsniveau van ventilatie), energiekosten, daglichttoetreding en groene energie. Duurzaam huisvesten betekent echter ook het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Daarom hebben we separaat beleid ontwikkeld op dit gebied. Onze opdracht om de aarde ‘te bebouwen en te bewaren’ vertalen we hierin naar een strategie. We realiseren ons dat we als school daarin een voorbeeldfunctie hebben voor onze studenten. Ons uitgangspunt voor de strategie is het voorzichtigheidsbeginsel: we voeren geen activiteiten uit waarvan de effecten niet compleet bekend zijn. We hebben echter wel concrete plannen gemaakt voor zowel de korte als de middellange en lange termijn.

Energie Besparings Plan De belangrijkste punten uit ons Energie Besparings Plan: ■ Binnen nu en 5 jaar willen we energieverbruik monitoren, VR-ketels vervangen, de ring warmwatervoorziening afkoppelen, de stooklijn optimaliseren en verlichting realiseren met Daglicht Afhankelijke Regeling. ■ Binnen 5 tot 10 jaar willen we gebouwen hebben voorzien van dubbelglas, stoken met biomassa en dakisolatie aanbrengen. ■ Op lange termijn, 15 tot 50 jaar, willen we bij nieuwbouw voorzien in optimale isolatie, warmteopslag in de bodem, zonnepanelen en LED-verlichting.

4.2 ICT en informatisering ICT In 2011 zijn de ICT-teams van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College samen gehuisvest om zo kennis en kunde te kunnen delen. Voordat we gezamenlijk aan projecten begonnen, voerden we een nulmeting uit onder docenten en studenten. De gemiddelde gebruiker gaf de ICT-voorzieningen een 6,4. We hebben op het gebied van ICT verschillende voorzieningen gerealiseerd. ■ In Amersfoort en Apeldoorn voorzagen we alle lokalen van computers ten behoeve van aanwezigheidsregistratie. ■ We richtten in Rotterdam en Amersfoort servers en pc’s in voor de pilot Centrale examens rekenen en taal. ■ In Rotterdam ging het Hoornbeeck College enkele lokalen in het Wartburg College gebruiken. We voorzagen deze lokalen van digiborden en richtten een minimediatheek in.

Informatisering Het nieuwe onderwijsinformatiesysteem KRD (Kernregistratie deelnemers) is geïmplementeerd. Alle processen met betrekking tot de basisregistratie van studenten zijn vastgelegd in het nieuwe systeem. Daarnaast beschikken we over aanvullende functionaliteit dankzij de financiële, resultaten-, absentie- en begeleidingsmodules. We noemen het systeem HOI: Hoornbeeck Informatiesysteem. Verder ■ m igreerden we het Hoornbeeck-portaal naar een nieuwe versie en breidden we deze uit met Mijn site voor de opslag van persoonlijke documenten. ■ startten we een werkgroep die zich bezighoudt met onderwijslogistiek, waaronder het Programma van Inzet, de onderwijstijd en het rooster- en planningsysteem. ■ heeft de mediadenktank nagedacht over een kader voor de inhoudelijke beoordeling van digitale informatiebronnen en de monitoring en borging van de uitvoering van het mediabeleid.

“Het Hoornbeeck College biedt mij het onderwijs dat precies bij mij past. Niet alleen het rooster, ook het gebouw en de ICT maken het onderwijs flexibel. Neem de multifunctionele werkruimtes en de digitale omgeving. Zonder deze voorzieningen zou ik minder snel mijn leerdoelen bereiken. En het is ook gewoon handiger. Informatie delen via de computer in plaats van op papier: voor mij is dat ook een vorm van energiebesparing. Het Hoornbeeck College is daar goed in…” Uit : Onze idealen. Strategisch meerjarenplan 2011-2015

34


LM-A

LM-G

LM-P

LM-K

LM-R

4.3 Kwaliteitszorg Locaemanager Uitvoering BHV-vertegenwoordiger Continue verbetering is de basis van kwaliteitszorg. We hanteren daarom de bekende PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. U ziet deze OR-vertegenwoordiger cyclus terug in ons managementmodel: Prevenemedewerker

4.3.1 PDCA-cyclus

Medewerkers Management van mede足足werkers

Leiderschap

Medewerkers

Management van processen

Strategie en beleid

HC-managementmodel (gebaseerd op het INKmanagementmodel)

Studenten en ouders

Plan

Do

Management van middelen

Maatschappij, overheid en overige belanghebbenden

Act

Check

Organisatie

Resultaat Systematisch verbeteren en vernieuwen

Deming Circle: Plan, Do, Check en Act

4.3.2 Planvorming en managementrapportages We werkten in 2011 aan de professionalisering van de planvorming. We gaven onder meer aandacht aan de formulering van de indicatoren en de samenhang tussen de plannen. De onderlinge samenhang tussen de plannen ziet u hieronder: 4.3.2. Planvorming en managementrapportages

Strategisch niveau

Strategisch meerjarenplan (CvB)

Instellingenplan (DT) Tacsch niveau HC-brede portefeuille

Operaoneel niveau

Sectorale portefeuilles (sectorplannen)

Locaeplan (LMT) Teamplan (SMT)

input voor plan op lagergelegen niveau Feedbackloop Afstemming tusen locaemanager en opleidingsmanager over een indicator in het locaeplan in relae tot een indicator in het teamplan die is aangereikt vanuit het sectorplan

Twee keer per jaar maken we op elk organisatieniveau een managementrapportage die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n).

35


4.3.3 Ontwikkeling kwaliteitszorg In het verslagjaar gaven we onder meer aandacht aan verzuim en voortijdig schoolverlaten, (centrale) examinering en onderwijstijd. Ook actualiseerden we bestaande procedures en visualiseerden deze gebruiksvriendelijk in de Hoornbeeck Quality Tool. Het is vanzelfsprekend van belang dat de kwaliteit van de processen wordt geborgd. Vanuit die optiek leverde de kwaliteitszorggroep een bijdrage aan de inrichting van applicaties als het studentenvolgsysteem, een begeleidingsapplicatie en een applicatie om presentie/absentie te beheren. In onderstaand overzicht ziet u welke onderzoeken we hebben uitgevoerd en voor de komende jaren hebben gepland. 2011

2012

2013

2014

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (landelijk)

1x per 2 jaar

X

X

Studententevredenheidsonderzoek (landelijk)

1x per 2 jaar

X

X

Uitstroomonderzoek (MBO-kaart)

1x per 2 jaar

X

School Ex (schoolverlaters)

1x per jaar

X

BPV-enquête: docenten / studenten

1x per 3 jaar

Enquête tevredenheid regionaal bedrijfsleven (landelijk)

1x per 2 jaar

Enquête binnenschoolse examinering

1x per 3 jaar

Enquête werving t/m benoeming

1x per 2 jaar

Enquête begeleiding nieuwe docenten

1x per jaar

Ouderenquête

1x per 3 jaar

Tevredenheid ICT

Incidenteel

X

Onderzoek rendement onderwijs (in-, door- en uitstroom)

2x per jaar

X

X X

X

2015

X X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3.4 Auditing We voerden interne audits uit met betrekking tot verzuim en voortijdig schoolverlaten. In 2012 zal een externe audit plaatsvinden naar onderwijstijd én een integrale kwaliteitsaudit. Samen met andere ROC’s werken we aan de oprichting van een auditpool, die actief zal zijn met ingang van het cursusjaar 2012-2013. Zo combineren we beoordeling door onafhankelijke deskundigen met kennisdeling.

4.4 Personeel 4.4.1 Werkverdelingsbeleid In 2011 voerden we het nieuwe werkverdelingsbeleid in. Medewerkers kunnen nu binnen een team de werkzaamheden verdelen, rekening houdend met competenties, mogelijkheden en ervaring. Elk team kon zelf bepalen in hoeverre zij gebruik wilde maken van de mogelijkheid om het werk te verdelen. Het doel is tweeledig. Enerzijds creëren we ruimte voor flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs. Anderzijds bevorderen we resultaatverantwoordelijkheid en eigenaarschap. De invoering werd ondersteund door een servicedocument werkverdeling. Eind 2011 startten we met de voorbereidingen voor een evaluatie.

4.4.2 Professionalisering Professioneel statuut Het onderwijs dat we geven is zo goed als de docenten die we hebben. Daarom wilden we veel aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers. Op brancheniveau was een professioneel statuut opgesteld. In 2011 hebben we in overleg met het Instellingsgeorganiseerd Overleg (IGO) een eigen variant hiervan vastgesteld. Dit statuut bevat afspraken over bevoegdheden van docenten en daarmee over hun professionele ruimte.

Salarismix - Actieplan Leerkracht Dankzij de subsidie ten behoeve van de salarismix waren er financiële middelen voor scholing van docenten. Willen docenten passen binnen het functieprofiel docent LC, dan moeten zij namelijk naast hun onderwijsbevoegdheid een master hebben behaald of een adequate post-hbo-opleiding hebben gevolgd. Daarnaast moeten zij hun bekwaamheid aantoonbaar onderhouden.

Masterclass management Ook de bekwaamheid van het management kreeg aandacht. Als we teams sterker willen maken, hebben we goede leiders nodig. Daarom zijn we intern masterclasses gaan organiseren voor het management. Daarbij kwamen actuele onderwerpen aan bod. Met deze masterclasses willen we de interne organisatie versterken en management- en directieleden extra bagage meegeven. Zij kunnen zich dankzij de masterclasses persoonlijk ontwikkelen. Het doel? Leiders die leiding kunnen geven aan verandering en ontwikkeling van de organisatie. Het plan is om jaarlijks twee of drie bijeenkomsten te organiseren.

36


MD-traject Het MD-traject is een ontwikkelprogramma voor nieuwe managers. Op basis van de ontwikkelassessments werken zij aan hun competenties, passend bij hun nieuwe rol. In 2011 startten zeven opleidingsmanagers met een MD-traject.

Competentieprofielen management We stelden de competentieprofielen voor directie en management vast. Deze profielen zijn de basis voor een persoonlijke ontwikkelgesprekken en de 360 graden feedback.

Identiteitsprofiel Het is van belang dat docenten zich verbonden voelen aan de identiteit van onze school. De VGS stelde daarom een nieuw identiteitsprofiel op, dat beschrijft hoe de medewerker zich verhoudt tot de identiteit van onze school. Alle medewerkers ontvingen dit identiteitsprofiel. Daarnaast kreeg het een plaats in de gesprekscyclus. Het profiel zal voortaan door nieuwe medewerkers worden ondertekend bij indiensttreding.

Personeels- en salarisinformatiesysteem Na een selectietraject besloten we het personeels- en salarisinformatiesysteem van RAET BV te implementeren. In 2011 maakten we gebruik van het basissysteem. In 2012 zullen we ook de aanvullende modules gaan gebruiken.

4.4.3 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim was in 2011 4,43%. In 2010 was dit 3,56%. De meldingsfrequentie bedroeg 1,23. Ofwel: een medewerker van het Hoornbeeck College meldde zich gemiddeld 1,23 keer ziek.

Overzicht ziekteverzuim Hoornbeeck College

BVE-sector

Ziekteverzuim

Meldingsfrequentie

Ziekteverzuim

Meldingsfrequentie

2008

4,75%

1,17

5,78%

1,35

2009

4,63%

1,16

5,79%

1,30

2010

3,56%

1,03

5,97%

1,33

2011

4,43%

1,23

5,68%

1,24

4.4.4 Personeelsbeleid in cijfers Verdeling Directie/Management/OP/OBP Aantal

fte

Directie

3

3,00

Management

24

21,2

OP

303

234,87

4.4.3OBP Ziekteverzuim 87

67,74

72,7% 0,7% 5,7% Directie Management OP OBP

20,9%

37


Verdelingman/vrouw man/ vrouw fullme/parme betrekkingen Verdeling enen fulltime/ parttime betrekkingen

45%

52%

55%

48%

Fullme 195 Parme 222

Inpersoneel 2010/2010/2011 2011 IN en - ENuitstroom UITSTROOM PERSONEEL 2010 2011

FTE, uitstroom FTE, uitstroom, 20,2 FTE, uitstroom, 13,5

Medewerkers, uitstroom

Aantal studenten per sector

medewerkers, uitstroom, 28 medewerkers, uitstroom, 24

100%

FTE, instroom

90%

FTE, instroom, 33,1

80%

FTE, instroom, 31,7

70% 60%

Medewerkers, instroom medewerkers, instroom, 50

50%

medewerkers, instroom, 52

40% 30% 20% 10% 0%

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Diplomaresultaat Hoornbeeck Diplomaresultaat Landelijk Jaarresultaat Hoornbeeck Jaarresultaat Landelijk “Als docent realiseer ik me dat een student zich op school en daarbuiten ontwikkelt. Daarom vind ik het belangrijk om samen te werken

met ánderen. Dat maakt het onderwijs juist zo mooi. Actief kennis delen, ondersteunen bij de opvoeding, gastlessen organiseren…” Uit : Onze idealen. Strategisch meerjarenplan 2011-2015

38


Leeijdsopbouw personeel

Leeftijdsopbouw personeel

65 jaar en ouder

3 69

55-64 jaar

128

45-54 jaar 108

35-44 jaar 86

25-34 jaar 23

15-24 jaar

4.5 Medezeggenschap Ondernemingsraad In het voorjaar hebben we voor het eerst verkiezingen gehouden voor de Ondernemingsraad. De actuele samenstelling vindt u in de informatiegids. Na de zomervakantie is de Ondernemingsraad van start gegaan. Maandelijks vergadert de raad met het College van Bestuur. De leden woonden diverse scholingsbijeenkomsten bij, onder meer van de RMU en MBO Raad. De Ondernemingsraad publiceert een eigen jaarverslag over 2011. Hierin vindt u meer informatie over de behandelde onderwerpen.

Studentenraad

Weerstandsvermogen

50% In 2011 hebben we een centrale studentenraad ingesteld. Dezer raad voert overleg met het College van Bestuur over het beleid van de school. Enerzijds gaf de wetgeving hier aanleiding toe. Anderzijds wilde de schoolleiding op een open manier met studenten kunnen 40% meerderheid van de studenten ging akkoord met het voorstel om de instemmingsbevoegdheden om te zetten spreken. Een overgrote in adviesbevoegdheden. Dat sluit aan op onze Bijbelse visie op de verhouding tussen schoolleiding en studenten. De studentenraad is samengesteld 30% uit een evenredige vertegenwoordiging van de vijf locaties. 20%

2008 2009 2010 4.6 Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

2011

2012

2013

HoornbeeckHoornbeeck College Ondergrens ROC’s Enkele jaren geleden werd de Stichting Steunfonds College in het leven geroepen. De stichting heeft als doel het bevorderen van de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Het accent ligt daarbij op het verwerven en beheren van geldmiddelen. Vanaf november 2007 tot en met 2010 is de stichting nauwelijks actief geweest. In het najaar van 2010 besloten we de stichting in te zetten voor de financiering van activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd. U kunt denken aan de ondersteuning van ouders en/of studenten bij reiskosten. De stichting heeft een eigen jaarverslag.

Financieringsbehoee 30.000 25.000 “Ik heb de poster over de actie van de Stichting Steunfonds die is verspreid, opgehangen op de basisschool van mijn kinderen. Hopelijk zet deze actie mensen aan het denken over de toekomst van het reformatorisch onderwijs.” 20.000 Uit : Reformatorisch Dagblad 10 maart 2012 15.000

10.000 5.000

39


40


HOOFDSTUK 5.0

financiën 5.1 Financiële positie Hoornbeeck College In tegenstelling tot 2010 sloten we het jaar 2011 af met een negatief exploitatieresultaat. Dit is met name veroorzaakt door de toename van de personeelskosten. Door de sterke groei van het aantal studenten hebben we ook het team moeten uitbreiden. De rijksvergoeding voor deze groei wordt pas na twee jaar verstrekt. Het financiële beleid is erop gericht onze financiële positie te versterken, onder meer met het oog op de diverse bouwplannen.

Actief

31-12-2011

31-12-2010

Materiële vaste activa Gebouw en terreinen Inventaris en apparatuur

23.115.697

24.096.420

4.813.096

5.111.960

27.928.793

29.208.380

Passief

31-12-2011

31-12-2010

Eigen vermogen

12.209.730

12.792.618

1.294.953

1.048.332

287.357

261.663

1.582.310

1.309.995

11.100.000

12.500.00

606.238

785.980

Belastingen en premies

1.208.088

1.151.031

Nog te besteden rijksvergoeding

1.550.274

1.838.822

Overige schulden

1.279.413

894.221

4.644.013

4.670.054

29.536.053

31.272.667

Voorzieningen Huisvesting Personeel

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen op korte termijn

-

-

73.817

38.382

Schulden op lange termijn

933.439

675.071

Schulden op korte termijn Crediteuren

Liquide middelen

Totaal

600.004

29.536.053

1.350.834

31.272.667

Totaal

41


Weerstandsvermogen De balanspositie van het Hoornbeeck College is goed. Het weerstandsvermogen is een kengetal dat het eigen vermogen uitdrukt in ene percentage van de ontvangen baten. Zo ontstaat het volgende beeld:

Weerstandsvermogen

50% 40% 30% 20% 2008

2009

2010

Hoornbeeck College

2011

2012

2013

Ondergrens ROC’s

Het weerstandsvermogen bevindt zich boven de ondergrens van ROC’s. Het totaal van de vaste activa is hoger dan het eigen vermogen, waardoor er geen sprake is van een riante vermogenspositie. De doelstelling ten aanzien van het weerstandsvermogen is 35 – 40%. De totale materiële activa daalde naar 27,9 miljoen euro. De oorzaken: ■ De waarde van de geactiveerde gebouwen daalde met 4,2% naar 23,1 miljoen euro als gevolg van afschrijvingen. ■ De boekwaarde van de inventaris en apparatuur daalde met 6,2% naar 4,8 miljoen euro; de afschrijvingen waren hoger dan de investeringen.

30.000

In 2011 losten we 1,4 miljoen euro af. Dit was mede mogelijk door hogere afschrijvingen ten opzichte van de investeringen en de toevoeging aan de voorzieningen. Financieringsbehoee De schulden op lange termijn bestaan uit een lening bij de schoolvereniging van 1,0 miljoen euro met een variabele rente. De rente op langlopende schulden bij kredietinstellingen zijn voor meerdere jaren vastgelegd. De kortlopende schulden ultimo 2011 zijn vrijwel gelijk aan de uitkomsten van 2010.

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

2010

2011

Bestaande fin. acva

42

2012

2013

Fin. t.b.v. Kampen

2014

2015

Fin. t.b.v. Roerdam

2016

2017 Fin. t.b.v. Goes

2018


Kasstroomoverzicht Een kasstroom geeft inzicht in de ontwikkeling van de balans. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat het Hoornbeeck College een negatieve kasstroom heeft van 0,75 miljoen euro. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat.

2011

2012

582.888-

467.228

2.673.519

2.691.356

-

-

272.315

442.705

35.435-

6.941

258.368-

447.601

26.041-

4.986

2.043.102

4.060.817

1.394.804

1.495.341

872-

1612-

-

-

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor -  Afschrijvingen (-/- desinvesteringslasten) -  Mutatie vermogen -  Mutaties voorzieningen Verandering in vlottende middelen -  Voorraden -  Vorderingen -  Schulden

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa Mutaties kredietinstellingen Mutaties overige langlopende schulden Totaal kasstroom uit financiële activa Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen 1 januari

Stand liquide middelen 31 december

1.400.000

2.400.000

-

-

2.793.932

3.893.729

750.830-

167.088

1.350.834

1.183.746

750.830-

167.088

600.004

1.350.834

43


Exploitatie De uitkomst van de staat van baten en lasten bedraagt bijna 0,6 miljoen euro negatief, ofwel 1,5% van de baten.

Exploitatieoverzicht Uitkomst 2010

Begroting 2011

Uitkomst 2011

Begroting 2012

Baten Rijksbijdragen

29.870.614

29.700.000

30.100.066

31.250.000

Overige overheidsbijdragen

326.333

-

-

-

Bijdrage leerlingen/ouders

478.154

396.000

528.487

470.000

1.270.996

1.092.292

1.431.572

1.303.000

31.946.097

31.188.292

32.060.125

33.023.000

20.265.462

21.077.500

21.815.256

22.690.000

Afschrijvingen

2.692.968

2.650.000

2.674.391

2.685.000

Huisvestingslasten

2.672.377

1.861.000

1.887.271

1.787.000

Overige lasten

5.359.478

5.094.792

5.832.202

5.386.000

30.990.285

30.683.292

32.209.120

32.548.000

Rentebaten

62.067

25.000

46.944

25.000

Rentelasten

550.651

530.000

480.837

500.000

488.584-

505.000-

433.893-

475.000-

467.228

-

582.888-

-

Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten

Totaal lasten Financiële baten en lasten

Resultaat

De totale baten waren in 2011 circa 0,9 miljoen euro hoger dan begroot. De toename van de Rijksbijdrage OCW is veroorzaakt door de vrijval van extra overheidsmiddelen uit voorgaande jaren. De overige baten waren hoger dan begroot in verband met een hogere bijdrage voor excursies en een hogere doorbelasting van leermiddelen en licenties. De stijging van de totale lasten in 2011 ten opzichte van de begroting bedraagt 1,5 miljoen euro en is het gevolg van: ■ Personeelslasten die 3,5% hoger waren dan begroot door - hogere personele inzet in verband met het gestegen aantal studenten - hogere kosten in verband met aanvullende nabetalingen en extra personeel ■ Afschrijvingslasten die vrijwel gelijk zijn aan de begroting ■ Huisvestingslasten die vrijwel gelijk zijn aan de begroting ■ Overige lasten die hoger zijn dan begroot. Deze stijging wordt grotendeels gecompenseerd door hogere baten.

Kengetallen 2009

2010

2011

Doelstelling

Sector

Solvabiliteit

38%

40%

41%

40%

36%

Rentabiliteit

0,5%

0,5%

-1,8%

1,0%

0,2%

0,5

0,4

0,3

0,7

0,1

Liquiditeit

44


Hoornbeeck College

Ondergrens ROC’s

5.2 Treasurybeleid Het beleid van het Hoornbeeck College is erop gericht om uit overtollige liquide middelen een optimaal rendement te halen. Het College van Bestuur heeft besloten om daarbij uitsluitend gebruik te maken van deposito’s en (internet)spaarrekeningen bij financiële instellingen met minimaal een A rating als kredietwaardigheid. In 2006 gingen we een lening aan van 20,0 miljoen euro. Deze lening is voor 12,0 miljoen euro opgenomen ter financiering van investeringen in huisvesting. De rente over het opgenomen deel van de financiering staat vast voor een periode van vijf tot tien jaar. Ter financiering van de nieuwbouw in Goes, Kampen en Rotterdam zijn in de nabije toekomst extra leningen nodig. Onderstaande tabel geeft daar een overzicht van:

Overzicht financieringsbehoefteFinancieringsbehoee

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

2010

2011

Bestaande fin. acva

2012

2013

Fin. t.b.v. Kampen

2014

2015

Fin. t.b.v. Roerdam

2016

2017

2018

Fin. t.b.v. Goes

5.3 Vooruitblik Voor de komende jaren verwachten we een stabilisatie c.q. lichte groei van de studentenaantallen. De baten zullen in 2012 naar verwachting gelijk zijn aan de lasten. Vanaf 2013 is een bescheiden overschot mogelijk. Dit is noodzakelijk om toekomstige investeringen te kunnen financieren. Op termijn houden we rekening met investeringen in huisvesting voor de locaties Goes, Kampen en Rotterdam.

45


46


bijlagen I

Overzicht van de opleidingen per sector

financiële beroepen Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (niveau 1) Bedrijfsadministratief medewerker (niveau 2) Financieel-administratief medewerker (niveau 3) Bedrijfsadministrateur (niveau 4) Bedrijfsadministrateur (niveau 4 – Sprintopleiding)

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • • • •

• • • • • •

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

commerciële beroepen Commercieel medewerker (niveau 3 - afstroomvariant) Junior Accountmanager (niveau 4) Marketing medewerker (niveau 4) Junior Accountmanager (niveau 4 - Sprintopleiding) Marketing medewerker (niveau 4) - Sprintopleiding)

handel Verkoper - BBL (niveau 2) Verkoper - BOL (niveau 2) Verkoopspecialist - BBL (niveau 3) Verkoopspecialist - BOL (niveau 3) Manager (detail)handel - BBL (niveau 4) Ondernemer detailhandel - BOL (niveau 4)

secretariële beroepen Secretarieel medewerker / telefonist / receptionist (niveau 2) Secretaresse (niveau 3) Directiesecretaresse / managementassistent (niveau 4) Directiesecretaresse / managementassistent (niveau 4 - Sprintopleiding)

47


gezondheidszorg Zorghulp - BOL (niveau 1) Zorghulp - BBL (niveau 1) Helpende Zorg & Welzijn - BOL (niveau 2) Helpende Zorg & Welzijn - BBL (niveau 2) Verzorgende (IG) - BOL (niveau 3) Verzorgende (IG) - BBL (niveau 3) (5- of 7 maanden variant & 1-dagsvariant) Verpleegkunde - BOL (niveau 4)

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • • • • • •

• • • •

• • • •

• • •

• • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

Verpleegkunde - BBL (niveau 4)

• • • • • • • •

welzijn Maatschappelijke Zorg (maatschappelijke zorg - niveau 3) Maatschappelijke Zorg (persoonlijk begeleider GZ/ specifieke doelgroepen - niveau 4) Pedagogisch Werk (kinderopvang - niveau 3) Pedadogisch Werk (gespecialiseerd Pedagogisch Werk kinderopvang/jeugdzorg - niveau 4) Sociaal Agogisch Werk (MZ) - BBL (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Werker - BBL (niveau 4) Onderwijsassistent PO - BOL (niveau 4) Onderwijsassistent PO/VO - BBL (niveau 4)

48


bouwkunde Amersfoort Niveau 1 Assistent opleiding Bouwkunde (BBL) Niveau 2 Timmerman (BBL) Metselaar (BBL) Niveau 3 Allround Timmerman nieuwbouw (BBL) Allround Metselaar aan- en verbouw (BBL) Niveau 4 Middenkaderfunctionaris Bouw (BOL)

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• (Z)* • (D/W)*

• •

• (Z)* • (D/W)* • (Z)* • (D/W)*

• •

• •

• (D)* • (D)*

elektrotechniek Amersfoort Niveau 2 Monteur Elektrotechnische installaties (BBL) Monteur Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (BBL) Niveau 3 Eerste Monteur Elektrotechnische installaties (BBL) Eerste Monteur Elektr. Industriële Producten en Systemen (BBL) Niveau 4 Middenkader Engineering Elektrotechniek (BOL)

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • •

• • • •

• • • •

• • • • •

ict-opleidingen Amersfoort Niveau 2 Medewerker ICT (BOL) Niveau 3 en 4 Medewerker beheer ICT (niveau 3) (BOL) ICT-beheerder (niveau 4) (BOL) Netwerkbeheerder (niveau 4) (BOL) Applicatieontwikkelaar (niveau 4) (BOL)

49


werktuigbouwkunde Amersfoort Niveau 1 Assistent Metaalbewerking (BBL) Niveau 2 Monteur mechatronica (BBL) Monteur mobiele werktuigen (BBL) (alleen Landbouwmechanisatie) Metaalbewerker plaatconstructie (BBL) Metaalbewerker staalconstructie (BBL) Basislasser (BBL) Verspaner (BBL) Autotechnicus (BBL) Bedrijfsautotechnicus (BBL) Niveau 3 Machinebouwer (BBL) Monteur Tester Mechatronica (BBL) Allround Lasser (BBL) Constructiewerker (BBL) Allround Plaatwerker (BBL) Allround Verspaner (BBL) Eerste Autotechnicus (BBL) Eerste Bedrijfsautotechnicus (BBL) Niveau 4 Middenkader Engineering Werktuigbouwkunde (BOL)

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • • • • •

• (L)* • (L)*

• (W)*

• • • • • •

• (L)* • (L)* •

* D = Driestar College te Gouda, L = Van Lodenstein College te Hoevelaken, W = Wartburg College te Rotterdam, Z = Pieter Zandt te Kampen. De lessen voor de betreffende opleidingen op de locaties D, L, W en Z worden op deze VO-school gegeven.

50


II

Verklarende afkortingenlijst

Afkorting

Verklaring

Arbo AKA BBL BHV BOL BPV BVE ESF fte hbo ICT IGO INK-model KRD mbo MVT NEN OBP OCW OP Power ROC SORG vmbo vo VSV VVORG WEB

Arbeidsomstandigheden Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent BeroepsBegeleidende Leerweg (deeltijd) BedrijfsHulpVerlening BeroepsOpleidende Leerweg (voltijd) BeroepsPraktijkVorming Beroeps- en VolwassenenEducatie Europees Sociaal Fonds fulltime-equivalenten hoger beroepsonderwijs Informatie- en Communicatie Technologie Instellingsgeorganiseerd Overleg Instituut Nederlandse Kwaliteit-model Kern Registratiesysteem Deelnemers middelbaar beroepsonderwijs Moderne Vreemde Talen Nederlandse norm OnderwijsBegeleidend Personeel (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijzend Personeel Project Onderwijs, Werk en Regio Regionaal Opleidingen Centrum Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voortgezet onderwijs Voortijdig SchoolVerlaten Vereniging Voor Onderwijs Op Reformatorische Grondslag Wet Educatie en Beroepsonderwijs

51


Amersfoort Utrechtseweg 230, 3818 ET Postbus 875, 3800 AW T 033 468 08 08  info@hoornbeeck.nl

Apeldoorn Musschenbroekstraat 11, 7316 JD Postbus 4328, 7320 AH T 055 538 45 50  apeldoorn@hoornbeeck.nl

Goes Van Dusseldorpstraat 45, 4461 LT T 0113 21 42 78  goes@hoornbeeck.nl

Kampen Engelenbergplantsoen 5, 8266 AB Postbus 313, 8260 AH T 038 333 64 87  kampen@hoornbeeck.nl

Rotterdam Carnissesingel 210, 3084 NA Postbus 55437, 3008 EK T 010 293 78 77  rotterdam@hoornbeeck.nl

www.hoornbeeck.nl

Jaarverslag hoornbeeck  

hoornbeeck jaarverslag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you