Page 1

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO

BYTOVÝ DŮM www.mediaadvice.cz

foto: archiv redakce

2013 /2014 „ neprodejné


KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO BYTOVÉ DOMY

www.pronasdum.cz

www.jaktodelaji.cz


OBSAH Rekonstrukce domu není jen o hezkém vzhledu ..................................................2 Regenerace panelového domu ................................................................................... 4 Zateplení domu: Co bychom měli vědět? ............................................................... 6 Odhlučněná domovní kanalizace Rauipiano Plus ................................................ 9 Zateplujeme polystyrenem ........................................................................................ 10 Energetický štítek – aktuální změny ........................................................................ 12 Zaměřeno na úspory ..................................................................................................... 14 Výměna oken ................................................................................................................... 16 Co nás čeká při výměně starého výtahu? .............................................................. 18 Financování 2013 ...........................................................................................................20 Nebojte se úvěru ............................................................................................................26 Potřebuje i váš byt změnu?.........................................................................................29 Rekonstrukce koupelny................................................................................................ 32 Malé rozměry vynahradí účelnost ............................................................................36 Šetřit se stále vyplácí .....................................................................................................40

U

pravený a regenerovaný dům je dnes součástí takzvané dobré adresy, která se v posledních letech stává jedním z kritérií, zohledňovaných při stanovení ceny bytu. Dalším důvodem pro kvalitní péči o dům je udržení skladby obyvatel domu, kteří nebudou mít potřebu hledat si „hezčí“ bydlení. Navíc v kompletně zregenerovaném domě se díky úsporám tepla na vytápění bydlí levněji, o celkově vyšší úrovni a pohodlí ani nemluvě.

Malé fotografie na titulní straně obálky (zleva doprava): Thermona, Kasten, OTIS, CIUR

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM březen 2013, neprodejné Vydala Media Advice, s. r. o., 15. 3. 2013 „ ADRESA REDAKCE Media Advice, s. r. o. Poupětova 3, 170 00 Praha 7 tel.: 284 090 454 e-mail: info@mediaadvice.cz www.mediaadvice.cz © Media Advice, s. r. o., 2013

www.mediaadvice.cz

„ REDAKCE šéfredaktorka: Dominika Bučková redakční tým: Michaela Bradáčová Jana Dudová Vendula Perglerová obchodní ředitelka: Alena Kubátová „ INZERCE Michaela Bičíková

„ MARKETING marketingová ředitelka: Karolína Kolářová „ PRODUKCE grafická úprava a zlom: Nikola Verníčková „ TISK Grafotechna Print, spol. s r. o. Lýskova 1594/33 155 00 Praha 13

1


rekonstrukc

REKONSTRUKCE DOMU NENÍ JEN O HEZKÉM VZHLEDU Vyžaduje i váš dům rekonstrukci? Nejčastějšími důvody je zlepšení technického stavu, vyšší úroveň bydlení a snížení plateb za spotřebu energií. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé akce, běžně v částkách milionů korun, je nezbytné postupovat koncepčně a se znalostmi alespoň základních souvislostí. Pro bytová družstva a SVJ, která jsou dnes nejčastějšími vlastníky bytových domů, začíná období získávání informací, schvalování, příprav a realizace.

N

ejběžnější model rekonstrukce zahrnuje výměnu oken a zateplení fasády domu. Oba tyto kroky jsou jednoznačně nejefektivnějšími opravami domů postavených před rokem 1990. Je známé, že dříve stavěné domy nebo uskutečněné rekonstrukce vykazují ve srovnání se současnými požadavky až pětkrát nižší tepelně izolační vlastnosti. Vzhledem ke stále stoupajícím cenám energií hovoří tyto údaje zcela jasně ve prospěch zateplení a výměny oken. Tyto kroky přinesou vyšší tepelnou pohodu v bytech a současně řeší problémy nevyhovujícího technického stavu, tak i celkový vzhled domu. Důležitou součástí kompletní rekonstrukce by měla být i celková oprava střechy, včetně zateplení, pokud ještě tato akce neproběhla. V souvislosti s dosažením požadovaných úspor ve spotřebě energií je důležitá závěrečná regulace otopné soustavy na nové podmínky spotřeby. Rekonstrukci završuje úprava vstupních částí domu. Jak je vidět, na kompletní rekonstrukci se podílí řada jednotlivých kroků. Pro většinu bytových družstev či SVJ je prakticky nemožné bez spolupráce s odbornou firmou naplánovat a provést celou rekonstrukci tak, aby ani v jedné z oblastí nedošlo k pochybení a dům byl opraven komplexně, se znalostí všech

2

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


souvislostí. Výsledkem opačného případu jsou zbytečné výdaje a pouze částečné úspory.

stoupající hodnotou lokality pak opět narůstá i hodnota společného a vašeho majetku.

DŮVODY PRO REKONSTRUKCI

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT?

Rozhodnutí o rekonstrukci musí vždy projít hlasováním členské základny. Jak získat potřebný souhlas? Základem je kvalitní příprava ze strany vedení družstva nebo SVJ, podložená ověřenými věcnými argumenty. Bezradné vedení, které nemá argumenty, případně neumí odpovědět na otázky, nemívá v přesvědčování úspěch. Řešením může být přizvání zástupce realizační firmy, finančního ústavu, energetického konzultanta a podobně. Jen věcná a srozumitelná diskuse má šanci pomoci rekonstrukci prosadit. Druhou část úspor je nutné spatřovat v komplexnosti oprav. Jestliže každoročně vynakládáte prostředky do částečných oprav zatékající střechy, v součtu se vám vyplatí jedna komplexní oprava. Střecha tak po vás řadu dalších let nebude požadovat další výdaje. Třetí skupina důvodů pro rekonstrukci nesnižuje sice výdaje, ale naopak přináší zisk v podobě vyšší hodnoty celého domu, tedy i vašeho bytu. Do této oblasti patří i pojem dobrá adresa. Upravený dům a jeho nejbližší okolí přispívá ke kvalitní skladbě obyvatel, obecně větší péči o majetek a podobně. Se

Základem komplexní rekonstrukce budovy musí vždy být odborné zhodnocení stávajícího stavu domu. Následně je nutné stanovit jasná kritéria pro průběh rekonstrukce. Pokud si nejste jisti svými odbornými znalostmi a schopnostmi skutečně posoudit úroveň a nabídky jednotlivých firem, lze využít služeb společností, které nabízejí komplexní rekonstrukce, od posouzení, přes návrh, až po realizaci. Poradí, případně zprostředkují i financování rekonstrukce. Zde je zásadní podmínkou oslovení společnosti, která má historii, reference a prokazatelnou schopnost vaši rekonstrukci realizovat v požadované kvalitě.

MÁTE REKONSTRUKCI ÚSPĚŠNĚ ZA SEBOU? Otázky kolem financování bývají jednou z nejtěžších kapitol připravované rekonstrukce. V každém případě je ale nutné i po rekonstrukci pravidelně stav domu kontrolovat a případné problémy hned řešit. Každé zanedbání závady se v průběhu času svým významem a nároky na odstranění násobí. „

POZOR NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Na kvalitu a cenu rekonstrukce má rozhodující vliv správně provedené výběrové řízení. Podmínkou pro korektní výběr je shodné zadání a požadavek položkového rozpočtu. Zadané parametry v průběhu výběrového řízení neměňte, v opačném případě by nebylo možné korektní vyhodnocení. Pro výběrové řízení stačí oslovit maximálně pět firem. Kromě ceny bychom při vyhodnocování výběrového řízení měli zohlednit i poskytnutou záruku, dobu výstavby, platební podmínky a reference. Je ale důležité stanovit si minimální podmínky, to znamená například min. 72 měsíců záruku, doba výstavby max. 4 měsíce apod. Není určitě vhodné „soutěžit“ na body záruku a věřit, že firma pro získání většího bodů za nabídnou záruku 20 let bude také za 20 let ještě fungovat. Je tedy potřeba stanovit konkrétní minimální a maximální podmínky, za které jste vzájemně stavbu zrealizovat a následně porovnávat cenu. Pro tento způsob je samozřejmě nezbytné mít přesně stanovenou projektovou dokumentaci s kvalitativním určením materiálů a rozsahu prací a dále také kvalifikaci firmy (pojištění odpovědnosti, výše obratu, reference, certifikáty apod.)

www.mediaadvice.cz

3


rekonstrukc

REGENERACE PANELOVÉHO DOMU Pokud se rozhodnete dům, ve kterém žijete, regenerovat, čeká vás na konci bydlení ve zcela jiném (lepším a hezčím) domě, budete platit méně za teplo, dům i byty budou mít jinou hodnotu. Vyšší. Ale než k tomu dojde, neobejdete se bez několika věcí…

T

ou první je stanovení rozsahu regenerace. Je třeba zvolit takový, jaký přinese maximální efekt z hlediska zkvalitnění bydlení a úspor ve spotřebě tepla. Odborníci specializující se na sanaci a rekonstrukci panelových domů by měli stav domu posoudit a navrhnout, co je potřeba udělat. Druhou nezbytností je projekt. Pro revitalizaci a zateplení panelového domu je potřebná projektová dokumentace minimálně na úrovni projektu pro stavební povolení, která řeší úpravu

4

komerční prezentace

podkladu, požární hledisko, tloušťku izolace, povrchovou úpravu včetně barevného řešení, zvláštní požadavky na fasádu a různé detaily. Ideálním podkladem pro zateplení je energetický audit. Pokud není, je nutné provést tepelně technický výpočet a na jeho základě v projektu řešit optimální způsob zateplení obvodového pláště certifikovaným systémem ETICS. Mimo by měl projekt řešit ostatní požadavky, jako jsou např. požární aspekty, povrchová úprava fasády a její různé detaily jako např. okenní ostění, parapety, atiky, lodžie, balkony, dilatace, ukončení u terénu (sokl) apod. Pak přichází nesmírně důležitá fáze,

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


a tou je kalkulace nákladů. Obvykle ji vyhotoví projektant v rámci rozpočtu a rozpracuje dodavatel v rámci položkového rozpočtu. A na řadu přichází financování. Zde musí investor posoudit vlastní zdroje a podle potřeby je doplnit výhodným úvěrem, stavebním spořením, hypotékou, půjčkou z veřejných fondů rozvoje bydlení, event. různých státních dotací. Vždy se vyplatí vypracovat několik variant financování a posoudit jejich výhodnost a efektivnost. A poté s mimořádnou pečlivostí zvažovat, v případě úvěrů, půjček či hypoték, možnost jejich splácení. Zárukou je vždy revitalizovaný dům. A v případě nesplácení může být věřitelem pro uhrazení splátek prodán. Projednání s úřady je poslední krok před realizací. Někdy postačí ohlášení stavby, ale obvykle je třeba absolvovat kompletní stavební řízení, někdy i včetně územního rozhodnutí. Realizace korunuje přípravy a rozhoduje o tom, co za své peníze investor dostane. Zhotovitel by měl proto být vybrán ve výběrovém řízení. Pro organi-

www.mediaadvice.cz

zaci výběrového řízení je dobré mít poradce, na vlastním rozhodování by se měli podílet zástupci vlastníka objektu spolu s odborníky (projektant a stavební dozor investora), kteří budou se zhotovitelem v kontaktu během realizace stavby. Mnoho bytových domů, při jejichž opravě se investor soustředil pouze na cenu (nejnižší), se bohužel dočkalo pouze kosmetických úprav, kdy navenek vše vypadá čistě a v pořádku: nově vyhlížející fasáda, nové zábradlí a dlažba na lodžiích, natřená okna. Hlavní příčiny špatného stavu konstrukce však odstraněny nebyly. A dům pod novou fasádou chátrá dál. Peníze byly vynaloženy zbytečně. Zhotovitele hledá osvícený investor mezi těmi, kteří jsou schopni nabídnout komplexní řešení, ověřenou kvalitu a záruky. Naše společnost, KASTEN, spol. s r. o., se za 18 let, po které se revitalizací a zateplením panelových domů zabývá, stala specialistou na obnovu panelových domů. Regenerovali jsme již více než 1350 domů v Praze, v Neratovicích, Mladé Boleslavi, v Kolíně, Kutné Hoře, Plzni, Rokycanech, Berouně, Kladně, Volyni, Stráži pod Ralskem, Nymburce, Mělníku, Kadani, Klášterci nad Ohří, v Jirkově a dalších českých městech. Když nás oslovíte, tým našich specialistů vás bude provázet všemi etapami revitalizace. Přípravou projektu, návrhem financování, přípravou podkladů pro podání žádostí o možné státní dotace, jednáním s úřady a vlastní realizací stavebních prací. Naše zkušenosti a přístup zaručují kvalitu, sjednanou cenu, termín dokončení a záruky. Na www.kasten.cz se můžete přesvědčit a najdete tam i kontakty k ověření referencí. Ing. Aleš Kocourek, jednatel KASTEN, spol. s r. o., člen Cechu pro zateplování budov

KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, 277 11 Neratovice-Byškovice tel.: +420 318 647 150 +420 318 647 152 e-mail: info@kasten.cz www.kasten.cz

5


zateplení

ZATEPLENÍ DOMU: CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT? Zateplení domu je komplexní a náročný proces. Ve chvíli, kdy se pro něj rozhodnete a začnete s jeho realizací, je dobré mít základní povědomí o vlastnostech zateplovacího sytému, které musí splňovat. Požadavky norem hlídá projektant už ve fázi návrhu. Na kontrolu provedení zateplovacího sytému je pak vhodné si zajistit technický dozor. Přesto je dobré mít o zateplovacím systému alespoň základní vědomosti.

P

ro zateplení domu lze použít řadu izolací. Velmi dobré vlastnosti pro zateplení domu nabízí minerální izolace. Kromě základního úkolu – snižování nežádoucích tepelných ztrát v zimě a zisků v létě – má i další velmi důležité funkce. V první řadě jmenujme vysokou požární odolnost. Z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví i našich životů je jejich význam nezastupitelný. Vyhledávané jsou též pro výborné akustické vlastnosti. Kvalitní izolace musí také spolehlivě zabraňovat tvorbě kondenzace, tepelných mostů a zabezpečit požadovaný stav vnitřního prostředí. Chybějící izolace, například v soklové části může způsobit vznik plísní v interiéru bytu v přízemí. Minerální izolace díky svému nízkému difuznímu faktoru vý-

JAKOU TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ ZVOLIT? Pro stanovení tloušťky izolace je nejdůležitější hodnota součinitele prostupu tepla U. Čím nižší hodnoty dosáhnete, tím více energie ušetříte. Obecně lze říci, že se nevyplatí zateplovat menší tloušťkou izolace než je 12 cm. Optimální tloušťka je ve většině případů 15 až 20 cm. Při použití dvojnásobné tloušťky izolace, tedy namísto 10 cm se aplikuje 20 cm, vzrostou náklady na celou realizaci přibližně o třetinu, ale izolační schopnost přidané vrstvy bude dvaapůlnásobně vyšší.

6

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


razně snižuje hrozbu vzniku plísní v interiéru, samozřejmostí je nutná pravidelná výměna vzduchu v místnostech.

JAKÉ HODNOTY JSOU OPTIMÁLNÍ? Tepelně technické vlastnosti konstrukcí stanovuje závazná norma ČSN 730540-2. V této normě jsou uvedeny nejen požadované, ale také doporučené hodnoty, které byly stanoveny s ohledem na rostoucí ceny energie. Kvalitu z hlediska tepelných schopností izolace poznáte podle součinitele tepelné vodivosti, který se značí řeckým písmenem lambda λ. U izolantů se pohybuje mezi 0,025 a 0,04 W/m·K. Čím nižší hodnotu lambda materiál má, tím lepší jsou jeho tepelně izolační schopnosti. Schopnost materiálu propouštět vodní páru a minimalizovat tak riziko vzniku plísní charakterizuje faktor difuzního odporu μ. U běžných tepelných izolací se tato hodnota pohybuje od 1 (minerální izolace) až do 500. Čím menší hodnotu μ materiál má, tím lépe umožňuje vodní páře volně se pohybovat napříč konstrukcí.

PROTIPOŽÁRNÍ POŽADAVKY Požadavky na požární bezpečnost zateplovacího systému jsou stanoveny především v normě ČSN 73 08 10. Součástí doku-

www.npmedia.cz

mentace zateplení ke stavebnímu povolení musí být zpráva požárně bezpečnostního řešení, která se požadavky požárních norem musí řídit. Odlišné požadavky jsou stanoveny pro zateplení novostaveb a rekonstrukcí a liší se i podle výšky budovy.

CO ZNAMENÁ TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1? Pokud je izolace označena třídou reakce na oheň A1 znamená to, že se jedná o nejlepší a nejbezpečnější typ z pohledu požární ochrany. Označení snadno vyhledáte v technickém listě konkrétní izolace. V případě, že zvolíte jakoukoliv minerální izolaci, můžete si být jistí, že se jedná o materiál s označením A1.

CO ZNAMENÁ POJEM POŽÁRNÍ VÝŠKA? Požární výška objektu je definovaná jako výška od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží. Za nadzemní podlaží z hlediska požární bezpečnosti se považuje každé podlaží, které nemá povrch podlahy níže než 1,5 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve vzdálenosti do 3 m od objektu. V soklové části, kde hrozí nebezpečí vzplanutí pláště od zapálených předmětů

7


zateplení

JAK POSTUPOVAT PŘI DODATEČNÉM ZATEPLOVÁNÍ? Při dodatečném zateplování budov s požární výškou do 12 m (rodinné domy, menší bytové domy) je možné použít libovolný izolační materiál. U rekonstrukcí vyšších budov, které mají požární výšku větší než 12 m, jsou povinná protipožární opatření ve formě pásů z třídy reakce na oheň A1nebo A2 nad všemi otvory. Ty zabrání šíření případného požáru z bytu v nižším patře do bytu v patře vyšším.

nebo zeleni, se aplikuje pás z minerální izolace od výšky 0,3 nad terénem do minimálně 1 m. U požáru výškových budov hrozí, že oheň se díky komínovému efektu rychle rozšíří po celé budově, proto se v případě překročení výškové hranice 22,5 m aplikuje minerální izolace po celé výšce budovy od nejbližšího horního stropu této hranice. Pro zajištění bezpečného úniku z domu je také povinná aplikace minerální izolace nad celým vstupem domu s přesahem 1 m, pokud tento dům má pouze jeden vchod. Bez tohoto opatření by hrozilo odkapávání izolace do jediné únikové cesty.

ZATEPLENÍM SNÍŽÍTE I HLADINU HLUKU Možná si říkáte, co má zateplením společného s akustickou pohodou vašeho interiéru. Hluk, který vzniká v exteriéru a šíří se vzduchem skrze konstrukce,vás může občas potrápit. I když o celkovém akustickém komfortu rozhodují většinou výplně otvorů, vhodně zvolený zateplovací materiál vám může od problému pomoci nebo ho alespoň zmenšit.

8

Požadavky na zvukovou izolaci obvodových konstrukcí, které udává norma ČSN 73 0532, jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti a hluk ve venkovním prostoru. Jiné požadavky jsou tak pro dům stojící v klidné části města, kde je hladina hluku přes den do 65 dB, a jiné jsou stanoveny pro dům v blízkosti rušné komunikace, kde může tato hodnota vzrůst až na 75 dB. Nejdůležitějším parametrem je vzduchová neprůzvučnost Rw, která se měří v decibelech. Čím vyšší hodnotu Rw konstrukce má, tím lepší má akustické vlastnosti. Při výběru izolace sledujte její součinitel zvukové pohltivosti αw, jehož hodnotu najdete v technickém listě daného materiálu. Tato hodnota se pohybuje od 0 do 1, kdy ideální pohltivý materiál má αw rovno 1. Minerální izolace má velmi vysokou zvukovou pohltivost a její součinitel pohltivosti αw se při vyšších kmitočtech pohybuje od 0,90–1,00. Ing. arch. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


ODHLUČNĚNÁ DOMOVNÍ KANALIZACE RAUPIANO PLUS Ten, kdo se rozhoduje stavět nebo renovovat, uvažuje v dlouhodobé perspektivě, neboť rozhodnutí, která se přijmou dnes, mají svůj vliv po desetiletí. Odhlučněnou domovní kanalizací RAUPIANO PLUS nabízí REHAU systém, který v oblasti domovní techniky zaručuje kvalitu, klid a tím i komfort bydlení. Subjektivně vnímaná hladina hluku se, oproti běžným trubkám pro vnitřní kanalizaci, značně snižuje, takže je prakticky neslyšitelná.

D

imenze a hydraulické vlastnosti RAUPIANO PLUS jsou v souladu s evropskými normami. Tím jsou odtokové schopnosti jednoznačně definovány a při projektování je možné postupovat podle po léta osvědčeného systému HT. RAUPIANO PLUS je certifikováno u ITC Zlín a celé řady evropských zkušebních institutů. Zvukově izolační vlastnosti RAUPIANO PLUS jsou směrodatné. Hluk se v kanalizačních systémech šíří vzduchem i hmotou. Při vývoji RAUPIANO PLUS byl kladen velký důraz na minimalizaci obou rušivých elementů a odstranění obtěžování hlukem. Cíle bylo dosaženo inteligentní, třívrstvou konstrukcí trubní stěny ze speciálního materiálu a použitím patentované hluk tlumící upevňovací techniky. Vlastnosti tlumící hluk potvrdila zkouška v rámci standardního pokusu dle EN 14366 v renomovaném

www.mediaadvice.cz

Frauenhofer institutu pro stavební techniku ve Stuttgartu. Jako měřítko byla na rozdíl od DIN 4109 (Hluková ochrana ve výškových budovách) použita současná a výrazně přísnější směrnice VDI 4100. Systém RAUPIANO PLUS je odolný vůči korozi, kyselinám a vysokým teplotám. Oděruvzdorný a absolutně hladký vnitřní povrch zajišťuje optimální hydraulické poměry. Inovativní protipožární řešení je přizpůsobeno celému systému, je certifikováno nezávislým institutem a splňuje příslušné zákonné normy. Mnoho odpadních systémů, které byly označeny jako zvukově izolační, si toto označení nezaslouží. Splnily sice v laboratorních podmínkách požadavky směrnice DIN 4109, splňují tak ale pouze minimální požadavky na ochranu proti hluku. Moderní odpadní systém musí dokázat víc! Vsaďte proto na RAUPIANO PLUS! Kompletní sortiment trubek, tvarovek a příslušenství v dimenzích DN 40 až DN 200, kompatibilita s běžnými systémy HT a KG a atraktivní vzhledové provedení jsou vrcholem moderního systému udávajícího směr do budoucna. REHAU, s. r. o. Obchodní 117, 251 70 Čestlice tel.: 272 190 111 e-mail: gt.cz@rehau.com

komerční prezentace

9


zateplování

ZATEPLUJEME POLYSTYRENEM Nejčastějším materiálem, používaným pro zateplení bytových domů a zejména paneláků, je pěnový polystyren, tzv. EPS. Hlavním benefitem EPS je zejména ideální poměr ceny a kvality, nicméně nelze opomenout ani základní charakteristiky pěnového polystyrenu, pro které si jej stavební firmy oblíbily.

P

ěnový polystyren je velmi lehký, protože obsahuje 98 % vzduchu. Přitom má však vynikající mechanické vlastnosti. Žádný jiný materiál nemá při váze kolem 15 kg na kubický metr takovou pevnost. Je tedy možné jej bez problémů brousit, řezat, lepit nebo kotvit hmoždinkami. Při všech těchto úpravách se polystyren chová velmi poddajně, nevznikají žádné škodliviny, nedochází ke dráždění kůže, očí a podobně. Při manipulaci sice vzniká určité množství prachu a odpadu, ale k tomu dochází téměř při každém dělení stavebních materiálů. „Pěnový polystyren je také velmi stabilní. Po zabudování ve fasádě si dlouhodobě uchovává svoje vlastnosti a investorům tak zaručuje očekávanou úsporu peněz na několik desítek let,“ uzavírá Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

POLYSTYREN BOŘÍ MÝTY Kolem zateplování polystyrenem se v průběhu let vytvořilo několik mýtů. Jedním z těch nejčastějších je, že se zateplením polystyrenem obvodová konstrukce příliš uzavře a dům nedýchá. Jak to tedy je?

10

„Běžně používané konstrukce obvodových stěn nejsou uzpůsobeny k tomu, aby zajišťovaly potřebnou výměnu vzduchu, a to bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou zatepleny. Ve skutečnosti 95 % výměny vzduchu zajišťují spáry v konstrukcích, netěsnosti oken, dveří

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


a technologická zařízení (např. ventilátory a digestoře). I při vnějším zateplení obvodové stěn vnitřní vrstvy konstrukce nadále reagují na změny vlhkosti vnitřního vzduchu, tzn. že konstrukce ‚dýchá‘. V letním a v přechodných obdobích vnější zateplení nebrání vysychání konstrukce do vnitřního prostoru. Jinak je tomu u vnitřního zateplení: jeho správnou funkci ovlivní parozábrana u vnitřního povrchu, ta však výrazně omezí ‚dýchání‘ materiálů stavební konstrukce,“ vysvětluje Ing. Jiří Šála, Csc.

JAK POZNAT KVALITNÍ MATERIÁL? Kontrola kvality polystyrenových výrobků u nás podléhá certifikačním procesům, periodickým zkouškám požadovaným normou ČSN EN 13 163. Vlastnosti pro jednotlivé konstrukce definuje norma použití tepelných izolací ve stavebnictví ČSN EN 72 7221-2. Již od roku 2007 běží projekt Sdružení EPS ČR Monitoring kvality, který testuje veškerý polystyren dostupný na českém trhu. Výrobcům, jejichž polystyren nemá vlastnosti odpovídající českým a evropským normám, hrozí napomenutí (v případě nečlenů Sdružení EPS ČR), pokuty (u členských organizací) a při opakovaném porušení pak nahlášení na Českou obchodní inspekci. Kontroly jsou zaměřeny na nejrozšířenější typy desek z pěnového polystyrenu, tedy na fasádní polystyren EPS 70 F. Vzorky jsou odebírány nezávislou autorizovanou osobou přímo u prodejců asi pětkrát ročně a testovány ve zkušebnách TAZÚS, VUPS a CSI. Výsledky zkoušek opakovaně potvrzují vysokou kvalitu výrobků členů Sdružení EPS ČR. V případě splnění všech podmínek je takovému členu Sdružení EPS ČR umožněno používat na svých výrobcích Značku kvality, která je ochrannou známkou Sdružení EPS ČR.

O VÝSLEDKU ROZHODNE REALIZACE Podstatou zateplení není dům „oblepit“ polystyrenem. Zateplování má svá přísná pravidla a technologické postupy, které je nutné bezpodmínečně dodržet. Nešetřete na nezávislém stavebním dozoru, vyplatí se to!

www.mediaadvice.cz

Své služby vám budou nabízet desítky firem. Bohužel se zateplování domů začala věnovat řada stavebních firem, které ale nemají v této oblasti potřebné zkušenosti. Seznam již prověřených firem je dostupný například na webových stránkách Cechu pro zateplování budov (www.czb.cz), který tyto společnosti sdružuje a provádí i certifikaci jejich odborné způsobilosti.

NÁVRATNOST INVESTICE Návratnost investice do tepelné izolace se liší v závislosti na druhu a množství uspořené energie v kombinaci s dalšími opatřeními (výměna oken, zateplení střechy apod.). Průměrná doba, za kterou se finance vložené do zateplení vrátí, se pohybuje v rozmezí 7 až 15 let. Díky neustále rostoucím cenám energií je však pravděpodobné, že se bude dále zkracovat. „

PRO SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ „ Obecně by se nemělo příliš šetřit na tloušťce izolace, protože ta představuje jen zlomek ceny celého zateplovacího systému, ale z hlediska návratnosti je klíčovým prvkem. „ Pro lepší přehled firem, které se zateplováním v České republice zabývají, je vhodné kontaktovat například Cech pro zateplování budov (CZB), který tyto společnosti sdružuje. „ Kvalitu polystyrenu si můžete i jako laik snadno ověřit podle toho, zda se výrobek může prokázat Značkou kvality. „ Odborníci doporučují, aby před zahájením prací došlo k výměně balkonů, lodžií či osazení nových oken.

11


legislativ

ZMĚNY V PRŮKAZECH ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Se začátkem roku 2013 vstoupila v platnost novela zákona o hospodaření energií. Nová právní úprava legislativně ukotvuje již existující trend, kterým je zvyšování energetických standardů budov. Jednou z povinností je tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který si musí majitelé a pronajímatelé nechat zpracovat při prodeji či pronájmu nemovitosti. Z průkazu lze pak vyčíst teoretická spotřeba energie při typickém užívání nemovitosti. Budoucím vlastníkům nebo nájemcům tak může PENB pomoci při hledání úspornějšího bydlení, podobně jako energetický štítek při výběru pračky.

„P

růkazy energetické náročnosti budov se používají už čtyři roky u novostaveb a větších rekonstrukcí. Bohužel ale nebyly zcela srozumitelné a obsahovaly nedostatečné množství údajů. Smyslem nových průkazů je zlepšit orientaci majitelů, kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech,“ říká Ing. Pavel Zemene, Ph.D., předseda Sdružení EPS ČR a dodává: „Českým domácnostem PENB poskytnou nejen přehled o spotřebě energií, ale také návrh opatření, která pomohou spotřebu snížit.“ Nová legislativa stanoví postupné zvyšování energetických standardů pro novostavby do roku 2020. V té době by se měly stavět již jen domy s téměř nulovou spotřebou energie. Takové budovy nejsou ničím nedosažitelným a lze je stavět pomocí současných technologií.

JAKÉ TERMÍNY JSOU ZÁVAZNÉ? Zákon o hospodaření energií přesně stanovuje, které typy budov a v jakém termínu musí mít zpracovaný PENB. Jaké podmínky platí pro bytové domy? Pokud se majitel rozhodne prodat nebo nově pronajmout celou budovu, musí si nechat

12

zpracovat PENB podle zákona. Jiné hledisko platí u prodeje jednotlivého bytu. Legislativa nyní ukládá majiteli povinnost předložit zájemci průkaz budovy. Pokud není vyhotoven nebo ji vlastník bytu od SVJ nezíská, může jako alternativu předložit tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. V případě, že se předkládá průkaz, musí být uvedena energetická třída také v inzerci. Povinnost se nevzta-

KDO PENB VYSTAVÍ? Průkazy zpracovávají renomovaní energetičtí specialisté autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejich seznam lze nalézt na webových stránkách www.mpo-enex.cz/experti. Po výběru příslušného kraje a volbě energetické certifikace budov si vyberete vhodného experta. Kontrolu správnosti zpracování průkazů má na starosti Státní energetická inspekce. Více informací o PENB najdete na www.prukaznadum.cz.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


huje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání).

NĚKTERÉ BUDOVY ŠTÍTEK MÍT NEMUSÍ Výjimku tvoří budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, kostely, mešity, chrámy a další objekty užívané pro bohoslužby. Dále BYTOVÝ DŮM

Povinnost mít PENB

pak chaty nebo chalupy, průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ za rok. Průkazy se nevztahují ani na kulturní památky a budovy v památkové rezervaci. Nemusejí ho pořizovat také renovované objekty, u kterých energetický audit prokáže technickou či ekonomickou nesplnitelnost požadavků. „ Poznámka

novostavba

od 1. ledna 2013

a také u přístaveb, které zvětší energeticky vztažnou plochu o více než 25 % obálky, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013

novostavba s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2

od 1. ledna 2018

novostavba s energeticky vztažnou plochou nad 350 m2

od 1. ledna 2019

s menší energetickou plochou než 350 m2 od začátku roku 2020, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013

renovace

od 1. ledna 2013

prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013 (pokud se renovuje více než 25 % obálky)

prodej či pronájem celé budovy

od 1. ledna 2013

indikace energetické třídy musí být i v inzerci, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013

prodej jednotlivého bytu od 1. ledna 2013

nevztahuje se na družstevní byty (zde právně nejde o pronájem, ale podnájem), prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013

nový pronájem jednotlivého bytu od roku 2016

od 1. ledna 2016

nevztahuje se na družstevní byty (zde právně nejde o pronájem, ale podnájem)

bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2

do roku 2015

povinnost zpracovat průkaz do stanoveného roku (týká se i bytového domu vlastněného družstvem)

bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1000 m2

do roku 2017

povinnost zpracovat průkaz do stanoveného roku (týká se i bytového domu vlastněného družstvem)

bytový dům s energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2

do roku 2019

povinnost zpracovat průkaz do stanoveného roku (týká se i bytového domu vlastněného družstvem)

bytové domy, které se ne nerekonstruují, neprodávají, nově nepronajímají

www.mediaadvice.cz

požadavky na zpracování PENB v termínu podle velikosti domu

13


rekonstrukc

ZAMĚŘENO NA ÚSPORY Hnacím motorem rekonstrukcí je snaha o snížení výdajů na bydlení. Skutečně můžete náklady výrazně snížit. Reálné úspory se mohou pohybovat až okolo 50 % původní spotřeby. Na druhou stranu je nutně vědět, že po rekonstrukci může následovat naopak obrovské rozčarování – existují případy desetimilionových investic, které majitelům domu nepřinesly z předpokládaných úspor vůbec nic. Jak se podobné situaci vyvarovat?

ZNÁTE SKUTEČNÝ STAV VAŠEHO DOMU? Přijít o očekávané úspory je snadné. Za vším stojí jediná, ale zásadní chyba – nedostatečné nebo žádné odborné posouzení aktuálního stavu budovy. Jak jsme se již zmínili v předchozích článcích, výrazný podíl úspor ve spotřebě tepla dosáhnete zateplením a výměnou oken. Je však velká škoda, že v tento okamžik řada rekonstrukcí končí. Takto je možné snížit náklady na vytápění v řádech desítek procent, avšak řešení není v této podobě komplexní. Důležitou součástí by měla být i celková oprava střechy včetně zateplení, pokud ještě tato akce neproběhla. Obecně nejvíce zanedbávaným krokem je regulace otopné soustavy, která s novým stavem domu úzce souvisí. Jde o to, že sice dům zateplíte, ale teplo budete stále spotřebovávat podle původně nastavených parametrů. Regulací otopné soustavy můžete snížit výdaje za energie o další výrazná procenta. Největší úspory vždy přináší pouze komplexní řešení.

K ÚSPORÁM NEVEDOU NAHODILÉ CESTY Hned při prvních úvahách o rekonstrukci je nutné nechat si zpracovat odborný energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy (hodí se v případě žádosti o dotace) nebo alespoň technické zhodnocení stavu

14

domu. Z něho by také mělo vyplynout, které kroky nám přinesou největší úspory energie. Pokud to není v zásadním rozporu s navrženou posloupností oprav, těmito akcemi začneme.

POMĚR VSTUPNÍ INVESTICE A BUDOUCÍCH ÚSPOR Pozor! I když se nám to může na první pohled zdát zvláštní, energetické úspory nemusí vždy znamenat, že ušetříme peníze. Vycházejme ze standardní situace, kdy několik BD nebo SVJ s jednou výměníkovou stanicí napojenou na centralizované zásobování teplem provede ve svých domech rekonstrukci otopné soustavy nebo dům zateplí, a tím výrazně sníží spotřebu odebraného tepla. Dodavatel tepla může zareagovat zvýšením

KUDY UTÍKÁ NEJVÍCE TEPLA? „ obvodový plášť budovy - stěny 30−40 % „ stavební výplně - okna a venkovní dveře 40−50 % „ střecha 5−8 % „ podlaha (strop sklepa) 4−6 %

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


ceny. Ve výsledku sice majitelé domu snížili spotřebu, ale paradoxně mohou nyní platit za energii více než před rekonstrukcí. Proto je důležité všechny tyto kroky řešit se znalostí širších souvislostí.

I BYTOVÝ DŮM VYUŽIJE ALTERNATIVNÍ ZDROJE Ačkoli jsou alternativní zdroje běžné u rodinných domů, začínáme se s nimi setkávat i u bytových domů. Nejčastěji jsou využívány solární panely. Důvodem je především snadnější a méně nákladná realizace s rychlou návratností. Existuje již řada úspěšných realizací s ověřenými čísly spotřeby energie na přípravu teplé vody před a po instalaci solárních kolektorů. Méně realizací je v případě tepelných čerpadel, i když i tento princip zaručuje úspory energií. Tepelná čerpadla ale vyžadují složitější instalaci a vyšší vstupní investici. Také těchto realizací ale postupně přibývá. „

JAK JE TO SPRÁVNĚ? „ Větrejme krátce a intenzivně – zhruba pět minut okny dokořán, alespoň pětkrát denně. Obvyklou chybou je ponechávat stále mírně pootevřené okno, což vede k velkým tepelným ztrátám bez požadovaného efektu kompletní výměny vzduchu. „ Používejme termoregulační ventily na otopných tělesech v bytech. Například poměrové měřiče tepla na otopných tělesech přinášejí dle ověřených studií z praxe 10-30 % úspory především díky změně uvažování. Lidé začnou více šetřit, protože vědí, že se to více projeví na jejich peněženkách. „ Při nákupu domácích spotřebičů volíme typy z nejvyšších energetických tříd.

PŘEMÝŠLÍTE O SOLÁRNÍCH SYSTÉMECH?

V

elkoplošné solární systémy nacházejí uplatnění jak při modernizaci zdroje teplé vody ve spojení s domovní předávací stanicí systému CZT, tak jako vhodný doplněk pro vlastní lokální tepelný zdroj (ideálně domovní plynovou kotelnu). Vhodně navržený solární systém, to znamená ani malý, ani velký, dokáže v letním období zajistit dostatek teplé vody pro celý dům a v zimě ulehčit primárnímu zdroji tepla. Pro instalace na panelových domech se především z důvodu životnosti a údržby osvědčily ploché deskové kolektory. Na rozdíl od vakuových kolektorů mají sice menší účinnost, ale podstatně delší životnost, jsou mnohem odolnější proti povětrnostním vlivům nebo případně kroupám, navíc z nich může odtát sníh, a tudíž fungují i v zimních měsících. Velkoplošné solární systémy se v případě panelových domů osvědčily pouze pro ohřev

www.mediaadvice.cz

teplé vody, neboť množství tepla produkovaného v zimních měsících je v porovnání s potřebou tepla na vytápění zanedbatelné. Reálné úspory, kterých je možné při přípravě teplé vody v panelových domech dosáhnout, se pohybují v rozmezí 30−45 %. Návratnost takového řešení je sice delší, do budoucna však bude význam solárních systémů narůstat, neboť jako jediný zdroj (oproti variantám CZT, kotelna, tepelné čerpadlo, kotle na tuhá paliva) nevyžaduje budoucí vstupy na straně paliva. A jako vůbec jediný zdroj tepla není ovlivněn stále se zvyšující cenou energií. Proto paradoxně čím dražší bude cena energií v budoucnu, tím více domy se solárním systémem ušetří. Pro příklad: velkoplošný solární systém dokáže při správném návrhu ohřát až 2000 l teplé vody za den za náklady jednoho oběhového čerpadla s příkonem 140 W (to je příkon tří klasických žárovek). „ 15


rekonstrukce dom

VÝMĚNA OKEN Okna jsou stavebním prvkem, kolem kterého se vedou největší diskuse. Důvodem je především jejich výrazný vliv na komfort bydlení a spotřebu tepla na vytápění a fakt, že jsou bezprostřední součástí našich domovů.

T

rh nabízí široký výběr oken. Liší se materiálem profilu, typem zasklení, technickým řešením a úrovní komfortu. Podle zvolených parametrů se liší i cena. Do standardního bytového domu jsou nejčastěji volena okna s plastovými profily. V řadě případů tato okna stále ještě doplácejí na nízkou informovanost a často mylná tvrzení, která je provázela. Dobrou pověst snížily i některé počáteční realizace, včetně dovozu oken s nižší kvalitou. Ve skutečnosti jsou při volbě kvalitní značky a správného typu okna právě plastová okna vhodným řešením s výborným poměrem kvalita/cena. Jsou schopna garantovat tepelně izolační a akustické vlastnosti a mají prakticky nulové nároky na udržbu. Kvalitní plastové profily nežloutnou, případně je můžete zvolit i v řadě dalších provedení, včetně imitace dřeva. Neplatí také tvrzení, že se díky plastovým okenním profilům tvoří v bytech plíseň. Důvodem je buď technologická chyba při stavbě domu nebo výměně oken, v naprosté většině případů je na vině uživatel bytu. Všechny moderní typy oken se vyznačují vysokou těsností, a proto je základním pravidlem pro zdravé vnitřní prostředí správné větrání pro dostatečnou výměnu vzduchu. U některých bytových domů se setkáme i s dřevěnými profily oken. Vlastnosti oken jsou ve srovnatelné třídě shodné s okny plastovými. Předností je přírodní materiál, počítat musíte s vyšší cenou a průběžnou údržbou.

16

Z dalších materiálů se ještě setkáváme s hliníkovými profily, případně v kombinaci s dřevěným základem. Okna s těmito profily se v rámci výměny oken používají pouze zřídka, a to především u nové výstavby vyšší cenové kategorie.

JAK BUDE VÝMĚNA OKEN PROBÍHAT? Výměna oken probíhá ze strany bytu, bez nutnosti stavět lešení. Z toho plyne nutnost spolupráce s obyvateli, kteří musí v daném termínu zpřístupnit svůj byt. Na den výměny kolem oken zjistěte volný přístup – minimálně 1,5 metru od okna. Projděte si také cestu od dveří do bytu až k jednotlivým oknům – bude i s nejširším oknem možné všude bezpečně projít? Pokud je to možné, srolujte koberce, nebo je alespoň důkladně přikryjte – ideální je karton, který je pevnější než igelit a neshrnuje se. Se stejnou ochranou pamatujte i na ostatní typy podlah v bytě.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


Důležité je také přikrytí nábytku, který zůstal v místnosti. Ideální je fólie, přilepená páskami, ochranu proti nejhoršímu prachu zabezpečí i stará prostěradla nebo jiné velké tkaniny. Častou otázkou je, jak dlouho výměna oken trvá. Podle zkušeností realizačních firem je i třípokojový standardní byt možné zvládnout v průběhu jediného dne. V některých případech je druhý den ještě provedeno začištění, seřízení, úklid a závěrečné předání oken. V žádném případě však nedojde k tomu, aby byt zůstal bez osazených oken přes noc.

ROZSAH PRACÍ Při výběru firmy neporovnávejte pouze cenu, ale všímejte si také, co vše nabídka zahrnuje. Vybírejte takovou, která je zcela kompletní, od demontáže starých oken, přes jejich odvoz, až po zcela kompletní výměnu, včetně závěrečné úpravy do finální podoby. Výhodné je, pokud firma nabízí i doplňky – žaluzie a podobně. O úrovni budoucí výměny leccos napoví i doprava vašich oken. Jak jsou ve voze uložená a upevněná? O péči svědčí okna pro přepravu zabalená do fólií, která snižuje i poškození během přepravy z auta na místo uložení a dále do vašeho bytu. Při skládání oken se

doporučuje prokládat je polystyrenem, případně alespoň tvrdým kartonem. Krok první. Demontáž starého okna. Častou „ praxí je, že na výměně oken souběžně pracují dvě skupiny – jedna provádí demontáže, druhá postupuje za nimi a osazuje nová okna. „ Krok druhý. Úprava a příprava vzniklého otvoru pro montáž nového okna. Krok třetí. Instalace nového okna, jeho usa„ zení a fixace v konečné poloze. „ Krok čtvrtý. Vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou (PU) pěnou. Krok pátý. Montáž doplňků. Jedná se ze„ jména o vnější a vnitřní parapety. Vnější parapet by měl přesahovat rovinu fasády minimálně o 40 mm a měl by být vyspádovaný, aby voda stékající z okna mohla dobře odtékat. „ Krok šestý. Po vytvrdnutí polyuretanové pěny se přebytečná pěna opatrně ořízne. Poté přichází na řadu zednické zapravení nebo zalištování montážní spáry. „ Krok sedmý. Očištění okna, odstranění ochranných fólií, instalace krytek, montáž žaluzií. „ Krok osmý. Kontrola funkčnosti nových oken, případné seřízení. Úklid, předání okna. „

JAKÉ HODNOTY ZVOLIT? Hlavním ukazatelem, který vypovídá o izolačních vlastnostech daného okna (i jiných konstrukcí), je součinitel prostupu tepla Uw s jednotkou W/(m2K). Čím nižší je hodnota tohoto součinitele, tím okno propouští méně tepla a má tedy lepší izolační vlastnosti. Původní okna v panelových domech byla většinou dřevěná se součinitelem prostupu tepla 2,7 W/(m2K). Nejefektivněji lze snížit tepelnou ztrátu výměnou původních oken za nová, kterými prostupuje 2 až 3krát méně tepla, mají tedy 2 až 3krát nižší Uw. V dnešní době je vhodné požadovat okna s Uw hodnotou maximálně 1,1 W/(m2K). Tato hodnota vyjadřuje izolační vlastnost celého okna. Je třeba dát si dobrý pozor na reklamní triky některých dodavatelů oken, kteří místo hodnoty součinitele prostupu tepla Uw pro celé okno udávají hodnotu Ug, což je hodnota pouze pro zasklení. Teplo ovšem uniká i rámem okna, který má vždy horší izolační vlastnosti v porovnání se zasklením. Ve výsledku je tak součinitel Ug pro zasklení vždy nižší v porovnání s Uw pro celé okno, podle kterého je třeba se při výběru oken orientovat.

www.mediaadvice.cz

17


výtah

CO NÁS ČEKÁ PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO VÝTAHU? Od nového výtahu požadujeme pohodlí, moderní vzhled, snadné užívání a velmi důležitou bezpečnost. Jak bychom měli při výměně správně postupovat?

P

o rozhodnutí, že je výtah potřeba vyměnit, by mělo následovat vypsání výběrového řízení. Jakmile budete mít zkontaktované firmy, je vhodné uspořádat v jednom termínu hromadnou prohlídku vašeho výtahu přímo u vás v objektu. Tímto způsobem budete mít zajištěno, že firmy, které se ucházejí o vaši zakázku, budou mít možnost se detailně seznámit se specifiky vašeho domu a výtahu. Nabídka bude co nejpřesnější a nezbude prostor pro „vícepráce“. Prohlídku můžete řešit samozřejmě také individuálně, ale celý úkon pro vás bude mnohem více časově náročný. Nabídky vypracovávají společnosti obvykle během týdne až čtrnácti dnů.

KTERÉ ŘEŠENÍ BUDE NEJVHODNĚJŠÍ? Pro každý dům existuje více variant technických řešení, jednotlivé návrhy se tak mohou lišit nejenom cenou, ale i způsobem provedení. Porovnejte tedy všechny nabídky a tu variantu technického řešení, která se vám bude zdát jako nejlepší, si nechte opět nacenit od všech společností. Tímto způsobem získáte srovnatelné nabídky, které můžete následně objektivně posoudit dle vámi vybraných kritérií. Při rozhodování o výběru dodavatele by neměla hrát roli jen cena. Dalšími důležitými parametry bude jistě délka záruky, cena servisu, energetická náročnost zařízení, délka mon-

ZEPTALI JSME SE: Kdo a v jakých intervalech nařizuje pravidelné prohlídky? Jsou zpoplatněny, nebo je poskytuje výrobce jako službu po určité období zdarma? „U výtahů se provádějí provozní prohlídky jednou za 2 týdny, odborné prohlídky jednou za 3 měsíce a odborné zkoušky jednou za 3 roky. Tyto úkony provádějí mechanici jedné servisní firmy (pouze u provozních prohlídek si po dohodě a zaškolení mohou tento úkon provádět zástupci vlastníka/provozovatele), se kterou by měl mít každý vlastník/provozovatel uzavřenu smlouvu o provádění servisu (udržování provozuschopnosti výtahu), jako naplnění prevenční povinnosti vyplývající z § 415 občanského zákoníku. První dva úkony bývají součástí tzv. paušálu u servisu, odborné zkoušky stojí zpravidla mimo paušál. Pokud tedy mám uzavřenu smlouvu se servisní firmou, tak ta by si měla plnit své povinnosti a vykonávat vše potřebné ve stanovených termínech,“ říká Ing. Jan Dvořák, generální sekretář Unie výtahového průmyslu ČR.

18

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


táže a také reference. Určitě vám doporučujeme nechat se svézt výtahem stejného nebo podobného typu všech firem, které vyberete do užšího výběru (nejlépe 2 až 3 společnosti).

OD PODPISU SMLOUVY PO VÝMĚNU Podpis smlouvy by měl zahrnovat jak smlouvu o dílo, tak i servisní smlouvu. Vše si důkladně pročtěte, nejlépe doma a v klidu, poté projednejte případné výhrady. Od podpisu smlouvy trvá většinou 2–3 měsíce, než je celý výtah vyroben a všechny součásti jsou připraveny k montáži. Výměnu výtahu je dobré naplánovat na letní měsíce, kdy si lidé většinou vybírají dovolenou. Odstávka výtahu bude trvat přibližně 4–6 týdnů v závislosti na jeho typu. Pokud stanovíte a oznámíte termín montáže s dostatečným předstihem, mohou lidé termín své dovolené přizpůsobit právě na tento čas. Zhruba jeden týden před započetím montáže bude chtít dodavatel převzít staveniště.

dd I když jste na váš starý výtah roky zvyklí, moderní typy nabízejí nesrovnatelné jiné technologie, vzhled i pohodlí.

www.mediaadvice.cz

Tento úkon pro vás spočívá v předání klíčů od domu, strojovny a místnosti, která bude sloužit této firmě jako sklad jednotlivých součástí výtahu a také pro uschování nářadí montérů. Současně by měl dodavatel výtahu vylepit na nástěnku a všechny šachetní dveře výtahu list s upozorněním o odstávce výtahu a bezpečnostními pokyny. Během tohoto týdne bývají také navezeny všechny součásti výtahu a uskladněny ve vámi připravené místnosti.

NEŽ BUDE UVEDEN DO PROVOZU Po sestavení nového výtahu následuje vždy montážní zkouška, kterou provede revizní technik. Pokud je vše v pořádku, případně po odstranění drobných připomínek, může dodavatel přejít k druhé prohlídce. Tu provede autorizovaná osoba, například ze SZÚ (Strojírenský zkušební ústav), a posoudí, zda výtah splňuje všechny požadavky, které na něj ČSN EN klade. Pokud je vše v pořádku, výtah může být nyní uveden do provozu. Nejpozději do jednoho měsíce by měl dodavatel výtahu od autorizovaného zkušebního ústavu obdržet „Certifikát o shodě“, dle kterého vám následně vystaví „Prohlášení o shodě“, a tyto dokumenty vám předá společně s kompletní technickou dokumentací k výtahu. „

19


financování

FINANCOVÁNÍ 2013 Rozhodnutí, kdy rekonstrukci začít, ovlivňuje řada skutečností. Družstva a sdružení vlastníků zpravidla nejprve řeší otázku, jak budou rekonstrukci financovat. Je logické, že se družstva a sdružení zajímají o možnosti čerpání dotací a jsou připravena jim podřídit i termíny rekonstrukce. V poslední době ale často zaznívá názor, že když jsou některé dotační programy pozastaveny nebo momentálně nedosažitelné, bylo by vhodnější rekonstrukci odložit. Jaká je realita?

C

eny energií se zvyšují a s odkládáním oprav, které se budou muset stejně jednou udělat, zbytečně ztrácíte možnost již nyní platit za spotřebovanou energii v domě méně. Je důležité si také uvědomit, že závady a stav domu, které má za úkol rekonstrukce opravit, se s ubíhajícím časem stále zvětšují a tím bude stoupat i rozsah, náročnost a cena čekajících oprav. Současná situace je příznivá i z pohledu stále výhodných nízkých úrokových sazeb úvěrů. Není tedy pravda, že zůstáváme zcela bez možností výhodného financování. I když se nejedná o přímé dotace, lze využít některou z dalších možností výhodnějšího financování rekonstrukce. Některé z nich jsou přímo spojeny s dalšími úsporami v podobě nižší energetické náročnosti bydlení.

Dotační projekt Nový Panel 2013

P

anel 2013+ je dotační projekt Státního fondu rozvoje bydlení. Pro rok 2013 je na něj vyčleněno 210 milionů korun. V minulos-

20

ti to byla dotace úroků z úvěrů v určité výši, podle rozsahu uskutečněných oprav. Nyní to bude přímo nízkoúročený úvěr poskytnutý SFRB. Předpokládá se, že úroková sazba bude ve výši 2 % p. a.

ROZSAH OPRAV MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ: 1) Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby. 2) Sanace statických poruch nosné konstrukce. 3) Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště. 4) Oprava lodžií nebo balkonů včetně zábradlí. 5) Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště. 6) Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály. 7) Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd. 8) Vyregulování otopné soupravy. 9) Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu. V případě, že stav domu některou opravu nebo modernizaci výše uvedenou prokazatelně nevyžaduje, samozřejmě ji není třeba provádět.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


JAK POSTUPOVAT? Žádost o poskytnutí úvěru se podává podle tohoto nařízení před zahájením opravy nebo modernizace domu. Dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě. Opravy nebo modernizace jsou stavebním úřadem povoleny, jsou stavebnímu úřadu ohlášeny nebo jsou nařízeny udržovací práce podle stavebního zákona. Pokud oprava nebo modernizace domu stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle stavebního zákona nevyžaduje, doloží toto žadatel prohlášením. Úvěr musí být dostatečně zajištěn. K žádosti o poskytnutí úvěru musí být doloženo Stanovisko Poradenského informačního střediska (PIS) uvedené v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu, které se zveřejňuje v Obchodním věstníku.

STANOVISKO BUDE VYDÁNO DO 30 DNÍ PO PŘEDLOŽENÍ: a) projektové dokumentace navrhované opravy nebo modernizace domu, b) rozpočtu, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády, c) dokladu o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo modernizaci byl poskytnut úvěr, d) prokázání energetické náročnosti budov v případě, že oprava nebo modernizace je provedena změnou stavby podle stavebního zákona nebo větší změnou dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií; tyto doklady není třeba předkládat, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU 1) Dojde-li při opravě nebo modernizaci domu ke změně stavby podle stavebního zákona

www.mediaadvice.cz

nebo k větší změně dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií, musí být splněny požadavky podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov s tím, že obvodový plášť budovy bude splňovat alespoň požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)]. To neplatí, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády. 2) Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být úvěr poskytnut pouze jednou. 3) Úvěr podle tohoto nařízení se neposkytne na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů. 4) Poskytnutí úvěru nesmí být v rozporu s pravidly pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.

VÝŠE ÚROKOVÉ SAZBY A VÝŠE ÚVĚRU Výše úvěru nesmí přesáhnout 90 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to i v případě, že oprava nebo modernizace zahrnuje jiné činnosti. Úrokové sazby: – splatnost úvěru do 10 let – 1,09 % p. a. – splatnost úvěru 10–20 let – 2,09 % p. a. – splatnost úvěru 20–30 let – 3,09 % p. a.

Program Jessica

I

niciativa Jessica je společnou evropskou podporou městského rozvoje a obnovy. Příspěvky jsou přidělovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

21


financování

KRAJ

MĚSTA

Středočeský

Kladno, Mladá Boleslav, Příbram

Jihočeský

České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice

Karlovarský

Karlovy Vary, Cheb

Ústecký

Děčín, Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Litvínov, Jirkov

Liberecký

Liberec, Jablonec nad Nisou

Královehradecký

Hradec Králové, Náchod

Pardubický

Pardubice, Chrudim

Vysočina

Třebíč

Jihomoravský

Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav

Olomoucký

Olomouc, Přerov

Zlínský

Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště

Moravskoslezský

Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava, Orlová, Český Těšín, Kopřivnice, Bohumín, Nový jičín

KOMU JE JESSICA URČENA? V aktivitě Regenerace bytových domů ji mohou využívat: 1) vlastníci bytových domů: – obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), – bytová družstva či obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), – další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům, 2) společenství vlastníků bytových jednotek: – právnická osoba podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. V aktivitě Zajištění moderního sociálního bydlení: 1) obce a nestátní neziskové organizace. Aktivity v rámci podpory regenerace bytových domů: Podpora zaměřená na regeneraci společných částí bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby. V problémových lokalitách budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat zejména:

22

– zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí; – práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu; – sanace základů a hydroizolace spodní stavby; – rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); – výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí; – zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov. Veškeré způsobilé výdaje: Způsobilé jsou pouze investiční výdaje do společných částí bytových domů (pořizovací cena převyšuje částku 40 000 Kč). Financovat nelze: 1) výdaje, které jsou bez přímého vztahu k projektu, 2) výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 3) pořízení staveb a použitého zařízení,

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


4) služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové žádosti, 5) projektová dokumentace, 6) neinvestiční výdaje, 7) náklady na výběrová a zadávací řízení, 8) DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není, splátky půjček a úvěrů, úroky z úvěrů, sankce a penále, výdaje na bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky, 9) výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příp. postupy stanovené touto Příručkou. Pokud vzniknou v projektu nezpůsobilé výdaje, musí být vždy financovány ze zdrojů příjemce.

JAKÉ PODMÍNKY JESSICA NABÍZÍ? V rámci programu Jessica budou konečným uživatelům poskytovány pouze úvěry. Nepředpokládá se poskytování garancí či intervence formou vlastního kapitálu. Limity pro úvěrové produkty budou stanoveny s ohledem na potřeby městských projektů a také dle podmínek aplikovaného režimu poskytování veřejné podpory. – délka splatnosti úvěru 15 až 30 let, – úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory, – bude umožněn odklad splátek podle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí úvěru, – jistina bude splatná spolu s úrokem měsíčně, – kofinancování bude 10–40 %, – účelový úvěr lze použít jen na krytí způsobilých výdajů, – v závislosti na absorpční kapacitě bude stanovena výše úvěrového limitu na jeden projekt,

www.mediaadvice.cz

– volba zajištění dohodou podle místních podmínek – zástava na nemovitostech, zástava na pravidelných příjmech (např. nájemné z nebytových prostorů), bianco směnka, ručitelský závazek. Předpokládané podkladové materiály předkládané žadatelem o úvěr z finančního nástroje Jessica: 1) Projektová dokumentace 2) Opis územního rozhodnutí 3) Opis stavebního povolení 4) Doklad o vlastnictví domu (výpis z listu vlastnictví) katastrální evidence 5) Položkový rozpočet stavby 6) Energetický audit 7) Průkaz energetické náročnosti objektu 8) Posudek statika 9) Popis finanční pozice žadatele (stav finančních prostředků, mechanismus vytváření fondu oprav, přehled podstatných závazků) 10) Doklad o řádně schváleném souhlasu s přijetím úvěru a projednaném a schváleném kalendáři zvýšených příspěvků do fondu oprav po dobu splatnosti úvěru včetně vytváření rezerv 11) Časový rozpis cash-flow po dobu splácení úvěru na předepsaném formuláři 12) Návrh zajištění úvěru (zástava na nemovitosti, ručitelský závazek, bianco směnka apod.) SFRB a notifikace programů

Evropské strukturální fondy

F

inanční podporu je možné získat na dva typy projektů. Města mohou žádat o dotace na revitalizaci veřejných prostranství (obnova zeleně, městského mobiliáře, rekonstrukce chodníků, realizace technické infrastruktury, budování rekreačních ploch a dětských hřišť atd.). Druhým typem projektů je regenerace bytových domů. O dotaci mohou žádat jejich

23


financování

vlastníci − města, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a další právnické i fyzické osoby. Dotace lze získat na úpravy vedoucí ke zhodnocení společných částí domů, například na zateplení, opravy nosných konstrukcí, sanaci základů, rekonstrukci technického vybavení nebo modernizaci lodžií a balkonů. Podpora na regeneraci domů může dosáhnout výše 40 procent nákladů projektu pro všechny regiony NUTS 2 vyjma Jihozápadu (Plzeňský a Jihočeský kraj), kde je podpora maximálně 30 procent.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY? Možnost získání dotace však není celoplošná pro celou republiku. Podmínkou pro její čerpání je, že města mají zpracovaný takzvaný Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM). Tyto integrované plány byly určeny pro města nad dvacet tisíc obyvatel. Ne všechna města splňující tuto podmínku však možnosti čerpat evropské dotace využila. Oprávněnými žadateli je dnes 41 českých, moravských a slezských měst se zpracovaným IPRM. I v rámci těchto měst je však možnost čerpání dotací omezena. IPRM je základní koordinační rámec navazující na celkovou vizi a strategii rozvoje města. Jeho cílem je identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města a koncentrace finanční podpory právě do těchto oblastí. Obvykle se jedná o velká panelová sídliště na okraji měst trpící hustou zástavbou, minimem zelených a rekreačních ploch a špatným technickým stavem domů.

pro podání žádosti je o prázdninách 2013, přesnější podrobnosti vám sdělí manažeři IPRM v jednotlivých městech. Některá města již v roce 2012 v podstatě vyčerpala svůj přidělený rozpočet. Nejlépe si v tomto ohledu vedou Mladá Boleslav, Kladno, Jirkov, Tábor či Kroměříž. Jiná města, například Děčín, Ústí nad Labem, Most nebo Ostrava, se naopak potýkají s nižší absorpční kapacitou a prostředků pro další zájemce je zde dostatek. Celkově probíhá čerpání na tyto projekty zatím bez větších problémů a v rámci IOP i evropských fondů patří k těm lepším. Jednotlivá města vesměs plní stanovené závazné limity pro čerpání v jednotlivých letech a pozitivní je i výhled do roku 2013, kdy bude realizace projektů z IPRM finišovat.

PRO VÍCE INFORMACÍ Obecné otázky k IPRM a realizaci projektů zodpoví Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR), které je pověřeno administrací těchto projektů. CRR také poskytuje konzultace pro žadatele a příjemce, které pomáhají bezproblémové realizaci projektů. Podrobnosti lze získat na adrese www.crr.cz/cs/progra-my-eu/iop/prezentace/ nebo e-mailem na crr@crr.cz. V každém městě je jmenován manažer IPRM, který je garantem realizace a rád zodpoví konkrétní otázky o realizaci IPRM.

Dotace pro náš dům

AKTUÁLNÍ STAV − VÝHLED 2013 Do konce roku 2012 bylo v této oblasti podpory podáno 984 projektových žádostí, z toho 163 projektů na revitalizaci veřejných prostranství a 821 projektů na regeneraci bytových domů. Doposud bylo vydáno 907 rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celková výše způsobilých výdajů schválených projektů je přes sedm a půl miliardy korun, z toho evropská dotace tvoří již přes tři miliardy korun. V této oblasti intervence ještě zbývají poslední volné prostředky pro případné zájemce z řad bytových družstev nebo SVJ. Nejzazší termín

24

O

d konce roku 2012 je v rámci financování rekonstrukce bytových domů možné využít i nezávislou komerční dotaci Dotace pro náš dům. Dotace pro náš dům je určena pro všechny domy na území České republiky, které jsou určeny převážně k bydlení. Realizátorem tohoto dotačního programu je Občanské sdružení Pro náš dům. Pro žádost o dotaci je nutné vypracovat základní posouzení technického stavu budovy

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


a doporučení minimálního, středního a optimálního rozsahu prací. Nezbytně nutnou podmínkou pro přiznání dotace je uplatnění materiálů a technologií účastníků tohoto dotačního programu. Jejich seznam je k dispozici na www.dotacepronasdum.cz.

JE NUTNÉ VYUŽÍT POUZE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PARTNERŮ PROJEKTU? Pokud budete chtít materiál od firmy, která se dotačního programu neúčastní, bude celková maximální výše dotace pouze ponížena o příslušnou částku, nikoli úplně zamítnuta. Spolupráce s doporučovanými partnery garantuje kvalitu dodávaných materiálů, technologií a prací v rámci kompletního systémového řešení regenerace bytového domu. Všichni partneři dotačního programu mají zájem podílet se na dozoru všech prováděných prací, aby měli jistotu, že vložené dotační prostředky nejsou zneužívány.

JAK DOTACI PRO NÁŠ DŮM ZÍSKAT? Po vypracování posouzení technického stavu budovy a schválení projektu následuje standardní výběrové řízení, do jehož podmínek si žadatel může zařadit i požadavky vyplývající z dotace. Dotace je vyplácena na účet vedený u ČSOB. Formuláře žádostí naleznete na webových portálech www.dotacepronasdum.cz, www.pronasdum.cz a www.jaktodelaji.cz v různých formátech podle vaší potřeby. Každý příjemce dotace se zavazuje umístit plaketu o realizaci rekonstrukce domu prostřednictvím projektu Dotace pro náš dům na portálu svého domu. V současné době činí maximální hodnota dotace 300 000 Kč.

JAK PROBÍHÁ REVITALIZACE DOMU S DOTACÍ PRO NÁŠ DŮM? 1) Posouzení stavu budovy a návrh opatření: – místní prověření stavu konstrukce, rozvodů, technických zařízení, bytových jader a osobních prvků domu, – analýza zjištěných informací,

www.mediaadvice.cz

– doporučení spolu se stanovením možných přínosů a rizik, – základní kvantifikace doporučení. 2) Zaslání předběžné žádosti o Dotaci pro náš dům. Do třiceti dnů obdržíte informaci o možné výši dotace. 3) Příprava standardního výběrového řízení. Do podmínek doporučujeme zařadit požadavek na dodávku materiálů a technologií partnerů Dotace pro náš dům. 4) Realizace výběrového řízení. V případě, že je vybráno řešení s Dotací pro náš dům, zašlete Žádost o Dotaci pro náš dům. Do třiceti dnů obdržíte vyjádření o přiznání, či zamítnutí dotace. 5) Zaslání informace o termínu zahájení prací. 6) Realizace rekonstrukce. V průběhu prací jsou prováděny průběžné kontroly jednotlivými dodavateli materiálů a technologií, kteří provádí záznam do formuláře Krycí list stavby. 7) Konec stavby. Nahlášení ukončení stavby a odeslání Krycího listu spolu s žádostí o vyplacení dotace. 8) Kontrola dodržení podmínek pro přiznání dotace. Po splnění všech podmínek následuje umístění plakety „Dům byl revitalizován v rámci Dotace pro náš dům“ s logy partnerů. Po prokázání uhrazení závazků vyplývajících z revitalizačních prací je dotace vyplacena do 60 dnů na účet žádajícího subjektu.

KONZULTAČNÍ MÍSTA Zdroj: Poradenská agentura JUDr. Bohuslav Švamberk, www.svamberk.com Státní fond rozvoje bydlení, www.sfrb.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR, www.crr.cz Občanské sdružení Pro náš dům www.dotacepronasdum.cz

25


financování

NEBOJTE SE ÚVĚRU Je tvrdou realitou dnešní doby, že již žádný vlastník, ať už se jedná o bytové družstvo (dále jen BD) nebo o vlastníky sdružené ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), nemůže očekávat, že o jeho majetek se postará někdo jiný než on sám. Existují pouze dvě cesty – buď si postupně spořit do fondu oprav, nebo si peníze na investici půjčit a teprve cestou následného „přispívání“ do fondu oprav je postupně splácet.

C

esta spoření je cestou pomalou. Vždy nejdřív něco naspoříte a následně provedete nějakou částečnou investici. Praxí minulých deseti let bylo jednoznačně prokázáno, že chtít si takto naspořit na komplexní rekonstrukci je snažení na dlouhá léta. Naopak důvody, proč provést investiční akci co nejdříve a využít k jejímu financování úvěrové prostředky, jsou nezpochybnitelné: „ ceny stavebních materiálů a prací každý rok rostou „ dosáhnete úspory nákladů na vytápění „ úrokové sazby z úvěrů (nyní je jejich úroveň na historickém minimu – pod 4 %) „ další chátrání pouze zvýší cenu budoucí investice „ investice výrazně zhodnotí majetek družstevníků či vlastníků „ investovat se vyplatí i při absenci státních dotací (měsíční úspora nákladů na vytápění je několikanásobně vyšší než např. podpora dříve získávaná v rámci Programu Panel) Pokud se tedy rozhodnete provést nějakou zásadnější rekonstrukci vašeho domu s využitím úvěrových prostředků, pak by se vám mohlo hodit pár informací o tom, co vás při případném jednání s bankou o poskytnutí úvěru čeká a zejména co byste při jednání s bankou měli požadovat. Mít dostatek argumentů a informací je nezbytné i proto, abyste dokázali přesvědčit

26

komerční prezentace

ostatní družstevníky nebo vlastníky o správnosti této volby. Na základě vámi zadaného požadavku na výši úvěru a objem peněz, který jste ze svého fondu oprav schopni měsíčně dávat na splátku úvěru, požadujte po bance vypracování písemné nabídky podmínek úvěrování. Přestože na první pohled se vám budou zdát stěžejní informace o době splatnosti, úrokové sazbě či požadovaném zajištění, nepodceňte fakt, na koho se se žádostí o tyto informace obrátíte. V současné době jsou sice parametry nabízených úvěrů od jednotlivých peněžních ústavů v ČR v podstatě srovnatelné, ale odlišnosti se přece jen najdou. Jak pak ale vybrat tu správnou banku, která bude rozumět vašim potřebám? Rada je jednoduchá – obraťte se raději na takovou banku, která má s úvěrováním oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví BD či SVJ bohaté zkušenosti, která se speciálně na úvěrování BD a SVJ zaměřuje a která má samozřejmě silné kapitálové zázemí. Co by tedy správná nabídka úvěrování měla obsahovat?

MAXIMÁLNÍ SPLATNOST ÚVĚRU Ve většině případu se ukazuje jako plně vyhovující splatnost 10–15 let – aneb čím delší splatnost, tím nižší měsíční splátky, ale zase s delší dobou splácení počítejte i s vyššími úrokovými náklady. Banky dnes standardně poskytují úvěry se splatností až 20 let.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


ÚROKOVÁ SAZBA Správně by vám banka měla nabídnout na výběr ze tří základních možností konstrukce úrokové sazby – pohyblivá s vazbou na PRIBOR (PRIBOR je cena peněz na mezibankovním trhu, kterou vyhlašuje ČNB), fixní na celou dobu splácení nebo sazba zafixovaná na kratší období, než činí celková splatnost. Zásadní informaci, kterou každopádně požadujte, je vyčíslení, kolik za celou dobu splatnosti zaplatíte na úrocích – tedy jaké budou vaše celkové úrokové náklady! BD a SVJ díky současným extrémně nízkým úrokovým sazbám v poslední době jednoznačně preferují pevnou úrokovou sazbu s jejím zafixováním na co nejdelší období.

POPLATKY S ÚVĚREM SPOJENÉ Většina bank při poskytování úvěru vybírá poplatky za posouzení žádosti o úvěr, jeho poskytnutí a po dobu splatnosti i poplatky spojené s vedením úvěrového účtu. Chtějte jasně specifikovat, které případné další poplatky by banka po vás mohla požadovat – např. za rezervaci zdrojů při postupném čerpání či za zpracování znaleckého posudku o odhadní ceně vaší nemovitosti. Teprve součet všech očekávaných poplatků spolu se součtem všech úrokových nákladů vám přesně řekne, kolik budou činit celkové finanční náklady s úvěrem spojené! A rada na závěr – seriózní banky vybírají poplatek za poskytnutí úvěru až v okamžiku, kdy je úvěr schválen a kdy podepisujete úvěrovou smlouvu.

FORMA SPLÁCENÍ Úvěr je možné splácet lineárně to znamená stále stejná výše měsíční splátky jistiny úvěru plus splátka úroků z aktuální výše úvěru, nebo progresivně tzn. výše měsíční splátky jistiny úvěru na počátku splácení je nízká a postupně se navyšuje – úroky jsou přitom nejvyšší na počátku splácení a pozvolna se snižují. BD a SVJ však ve většině případů požadují tzv. anuitní splácení, tzn. že po dobu splácení, resp. dobu fixace úrokové sazby, jsou všechny měsíční splátky naprosto stejné, přičemž v těchto splátkách je zahrnuto jak splácení

www.mediaadvice.cz

jistiny úvěru, tak i úroků. Tato forma je oblíbená, protože takto stanovené splátky se velice jednoduše dají rozpočítávat mezi jednotlivé družstevníky či vlastníky.

POŽADOVANÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU Dnes je již možné se setkat s případy, kdy banka nevyžaduje zajištění žádné – je to ale většinou pouze u SVJ, kdy průměrná zadluženost na 1 byt nepřesáhne 200–300 tis. Kč. Obvykle ale banky volí některou z následujících variant zajištění svého úvěru: „ Zástava nemovitosti U BD celé nemovitosti, u SVJ jednotlivých bytů. V tomto případě je zástavní právo úvěrující banky zapsáno na Katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví u úvěrovaného objektu. „ Ručitelské prohlášení Buď vlastníků, nebo družstevníků jako fyzických osob. V ručitelském prohlášení je uvedeno, že konkrétní fyzická osoba (nebo manželé) ručí bance za úvěr poskytnutý BD nebo SVJ, ale pouze do určité maximální částky. Konkrétní částka je vždy vyjádřením alikvotního podílu na objemu úvěru, připadajícího na byt předmětného ručitele. „ Biankosměnka Neboli směnka vystavená dlužníkem, která neobsahuje datum své splatnosti ani směnečnou částku. Přestože takováto směnka je de facto kryta veškerým majetkem úvěrovaného subjektu, není namístě se takového jištění obávat či dokonce přemýšlet o zneužitelnosti takovéto směnky. Při tomto typu jištění úvěru sice dlužník, resp. jeho statutární zástupci, podepisují nevyplněnou směnku, ale současně s bankou podepíší tzv. směnečné prohlášení, kde je přesně uvedeno, kdy, za jaké situace a jakým způsobem je banka oprávněna tuto směnku vyplnit a předložit k proplacení. Statutární orgány svým podpisem stvrzují, že směnkou ručí právnická osoba, kterou zastupují – jinak řečeno, jejich podpis jako statutárů znamená, že za tuto směnku neručí jako fyzické osoby.

27


financování

„ B iankosměnka s avalem všech vlastníků nebo družstevníků Je to podobné, jako ve varantě biankosměnky, ale všichni družstevníci či vlastníci, kteří tuto směnku avalovali, to znamená připodepsali, se současně stávají ručiteli i jako fyzické osoby. Nelze ale říci, že tato varianta je de facto to samé, jako kdybychom spojili varianty biankosměnky a ručitelského prohlášení. Rozdíl je v tom, že když fyzické osoby avalují směnku, ručí každý za celou částku, která bude na směnce uvedena. U ručitelského prohlášení je oproti tomu vždy maximální výše ručení fyzické osoby omezena na určitou konkrétní částku. Pokud se rozhodnete, že chcete porovnat nabídku parametrů bankovního úvěru s možností úvěrování od některé ze stavebních spořitelen, nezapomeňte vznést stejný požadavek na rozsah informací i na oslovenou stavební spořitelnu. Ve většině případů zjistíte, že při porovnání všech nákladů s úvěrem spojených to znamená součet toho, kolik za dobu splatnosti zaplatíte na všech poplatcích a na úrocích celkem, vám v současné době vyjde bankovní úvěr jako varianta levnější. Na druhou stranu však může být nabídka stavební spořitelny pro vás zajímavější například kvůli pro vás přijatelnějšímu požadavku na zajištění nebo možnosti provádět mimořádné splátky bez hrozby sankce. Je pak pouze na vás, abyste se rozhodli, která pozitiva a která negativa pro vás mají větší váhu. Co vyžaduje zákon při rozhodování o přijetí úvěru? Pokud máte jasno, jaké parametry požadovaný úvěr bude mít a jak se jeho splácení projeví v konkrétní výši tvorby fondu oprav, pak už vás čeká ten skoro poslední, ale nejdůležitější krok – předstoupit před svou členskou základnu a zdůvodnit, proč provedení investice a její financování úvěrem považujete za optimální variantu pro vaše BD nebo SVJ. Formu schválení přijetí úvěru a způsobu jeho zajištění je totiž dle existujících zákonů nutno

28

komerční prezentace

schválit v nejvyšších orgánech BD (členská schůze nebo shromáždění delegátů) nebo SVJ (shromáždění vlastníků). U BD toto upravuje Obchodní zákoník, u SVJ Zákon o vlastnictví bytů. U BD musí s přijetím úvěru a formou jeho zajištění majetkem BD (tj. zástavou nemovitosti nebo biankosměnkou) souhlasit nejdříve nadpoloviční většina družstevníků v úvěrovaném objektu. Následně musí stejný souhlas vyslovit členská schůze (nebo shromáždění delegátů) celého BD. Je doporučováno (byť to zákon striktně nenařizuje), aby byla takto schválena i jakákoliv jiná bankou požadovaná forma jištění, byť se netýká majetku BD (např. ručitelské prohlášení). U SVJ by nejdříve měl být na shromáždění vlastníků vysloven souhlas s provedením investice minimálně 75 % všech vlastníků z objektu. Poté by shromáždění mělo odsouhlasit přijetí úvěru a formu jeho zajištění v souladu se svými stanovami a v případě požadavků na zajištění úvěru formou ručitelských prohlášení nebo zástavy bytů následně i všichni vlastníci, kteří na úvěru budou participovat a současně ho i jistit svým majetkem. Schválení přijetí úvěru a formy jeho zajištění v souladu s požadavky příslušných právních norem je věc nezbytná! Bez takto přijatého schválení si žádná seriózní banka nedovolí úvěr poskytnout. Některé banky jsou připraveny vám poskytnout vzor, jak by mělo takové právně dokonalé usnesení členské schůze či shromáždění vlastníků vypadat – nejen tedy budete mít usnesení v souladu s požadavkem banky, ale zejména si můžete být jisti, že schválení proběhlo v souladu se Zákonem a tudíž nehrozí, že by jej někdo soudně napadl respektive, že by někdo dokonce mohl žalovat členy statutárního orgánu za překročení jejich pravomocí. Pokud se vám nejen podaří přesvědčit své členy o vhodnosti investice a o čerpání úvěru k pokrytí nákladů na ni a současně vyhovíte všem právním požadavkům na schválení vašeho záměru, pak už vám nezbývá než dokončit vaše jednání s bankou až do fáze podpisu smluvních dokumentů. Ing. Ladislav Koucký, (autor je pracovníkem ČSOB)

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


POTŘEBUJE I VÁŠ BYT ZMĚNU? Kdo z nás by nechtěl bydlet hezky a pohodlně, v dostatku prostoru. Možná to bude překvapení, ale nemusíme se hned stěhovat. Mnoho našich představ můžeme realizovat i v rámci rekonstrukce stávajícího bytu. Do hry však vstupuje především statika a mnoho dalších podmínek, které jsou ve vícepodlažních domech nedotknutelné. Ještě než začneme jednat s architekty a stavebními firmami, měli bychom si ujasnit odpověď na základní a nejdůležitější otázku: Co od rekonstrukce očekáváme?

P

otřeba rekonstrukce může nastat ze dvou důvodů – estetického nebo praktického. Limitujícím faktem uvažovaných změn je vždy původní stav. S některým řešením se můžeme, ovšem opět za podmínky dodržení všech zákonem stanovených nařízení, poměrně snadno vypořádat. Do této kategorie spadají především nenosné příčky, kde nebývá pro-

www.mediaadvice.cz

bb Současným trendem je propojení kuchyně a jídelny s obývacím prostorem, což vyžaduje, aby měly všechny tyto části jednotný styl. Vzhled kuchyní se proto stále více přibližuje obývacímu prostoru. Přednost dostávají vestavné spotřebiče, u volně stojících typů hraje výraznou roli design. Foto: Kratochvíl Parket Profi

29


rekonstrukce uvnitř dom

CO BY MĚLA NABÍDNOUT DODAVATELSKÁ FIRMA? „ bezplatné zpracování základní kalkulace či návrhu řešení „ radu a doporučení vhodného technického řešení „ návrh projektu a vyřízení stavebního povolení „ zajištění hladkého průběhu stavby – dodávku materiálu, likvidaci odpadu, autorský dozor, technický dozor investora „ zajištění veškerých řemesel – za kompletní rekonstrukci ručí firma, se kterou máme podepsanou smlouvu, pouze té také platíme „ předložení dokladů potřebných ke kolaudaci „ poskytnutí záruky na dílo 

blém s jejich odstraněním. Které příčky v bytě jsou nosné, lze vyčíst z projektové dokumentace domu. Ta by měla být uložena u vlastníka objektu nebo u správce. S těmito informacemi bychom se měli seznámit pokud možno co nejdříve, abychom svým plánům a představám mohli hned zpočátku přistřihnout křídla a zbytečně neplýtvali časem a energií na nereálné či neúměrně drahé věci. Jak potvrdí mnohé odborné realizační firmy, řešit je v podstatě možné i zdánlivě nemožné – otázkou však zůstává za jakou cenu. Každý takový netypický postup totiž rekonstrukci zpravidla výrazně prodraží.

domu ve vztahu k podlaží, na kterém se budou úpravy provádět. Pokud statik nebude mít v rámci svého posudku námitky, můžeme ve schváleném rozsahu zasahovat i do nosných stěn. Bourání či zvětšování průchozího otvoru v nosných stěnách je zejména v panelových domech finančně hodně nákladné – podle velikosti otvoru se pohybuje v řádech desítek tisíc korun.

NOSNOU STĚNU NECHME BÝT Pokud jsou příčky nosné, o možných úpravách, bourání, posunutí a podobně musí rozhodnout statik. Ten ve svém posudku vychází nejen z typové řady domu, ale také z jeho momentálního stavu. Roli hraje i výška

`` Je v podstatě jedno, zda bydlíme v panelovém, nebo zděném domě. Společným znakem bývá malá předsíň. Nedostatek prostoru je ještě násoben počtem dveří, se kterými musíme v této místnosti počítat. Především to jsou dveře do koupelny a na toaletu umístěné blízko hlavního vstupu, kde nám v omezeném prostoru překážejí nejvíce. Právě v těchto případech je ideálním řešením zvolit dveře posuvné. Foto: J.A.P.

30

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


MĚLI BYCHOM VĚDĚT „ Jakmile budeme mít alespoň přibližně jasný rozsah a typ stavebních úprav, informujeme se u vlastníka domu, zda není rekonstrukce podmíněna jeho souhlasem. „ Stavební úpravy se neobejdou bez hluku a prachu. Měli bychom informovat své spolubydlící – předejdeme tak zbytečným problémům a zajistíme úklid společných prostor.

CO ZÍSKÁME? V rámci rekonstrukce zpravidla chceme získat více prostoru. „Mezi časté úpravy, především u panelových bytů, patří také vybourání nenosné příčky mezi obývacím pokojem a jídelním koutem. Výsledkem je až překvapivé zvětšení prostoru a podstatně snazší komunikace v této části bytu. V některých případech je možné prostor ještě dále otevřít a provázat s předsíní. Uzavřena zůstávají pouze privátní místa – WC a koupelna, ložnice a dětský pokoj. Řešení by ale mělo vždy respektovat zvyklosti a potřeby uživatelů bytu,“ říká Ing. arch. Pavlína Černá. U cihlových domů, kde bývá více možností pro výraznější změny vnitřního řešení, ještě přemýšlíme o šatně, případně hledáme místo pro pracovnu.

www.mediaadvice.cz

Jak se architekti shodují, optimální je, když v rámci rekonstrukce můžeme interiér také nově zařídit. Současně varují před kompromisy. Některé části bytu jsou nyní velmi hezké, nové a moderní a o to více vynikne kontrast s původními nezměměnými částmi bytu. Typické to je zejména u nových dveří do koupelny a na toaletu, případně u podlah a výmalby. Rada? Dotáhnout vše do detailů a do konce. „

bb Dalším řešením, které se často u malých bytů nabízí k dosažení úspory místa, jsou vestavěné skříně na míru. Mají-li být určeny i na oblečení, jejich hloubka musí být větší než šíře šatního ramínka, jinak by nešly zavřít. Foto: Indeco

31


rekonstrukce uvnitř dom

REKONSTRUKCE KOUPELNY

Se dvěma umyvadly se i v poměrně malé koupelně setkáváme stále častěji. Foto: Santec

Nejčastějším místem rekonstrukce panelového bytu jsou koupelna a toaleta. Hlavním důvodem změny bývá zastaralé vybavení, v řadě případů i nutnost definitivního odstranění ještě původního umakartového jádra. Další požadavky se odvíjejí od konkrétních potřeb uživatelů bytu.

VELIKOST

VYBAVENÍ KOUPELNY

První otázkou, kterou bychom měli při zvažování rekonstrukce koupelny řešit, je rozhodnutí, zda chceme novou koupelnu stejně velkou, jako byla původně. V řadě případů je totiž možné dopřát této místnosti více prostoru, což výrazně zvětší naše pohodlí při každodenním používání. Také bude možné účelněji řešit vnitřní uspořádání koupelny.

Základní vybavení koupelny je vždy stejné, bez ohledu na její velikost. Kromě umyvadla do koupelny patří vana nebo sprchový kout. Většinou se musíme rozhodnout, protože oboje do ní obvykle nevměstnáme. Výrobci koupelnového vybavení ale nabízejí řadu možností, jak situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti. Na trhu jsou například nejrůznější asymetrické vany, umožňující jak koupel,

32

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


tak i sprchování. Velmi praktická je v menších koupelnách sprchová zástěna, některé vany lze osadit i speciálními dveřmi, které umožňují vanu při sprchování zcela uzavřít. V koupelně bychom neměli zapomenout na úložné prostory. Vhodná je například vysoká a úzká skříňka, která nezabere mnoho místa. Stejně praktické jsou i skříňky pod umyvadly. Místo obvyklých dvířek jsou dnes nejčastěji vybaveny prostornými výsuvnými kontejnery.

JAKÉ UMYVADLO ZVOLIT? Umyvadlo je základním prvkem každé koupelny. Nabídka na trhu je opravdu velmi široká – podle čeho bychom se měli rozhodovat? Tvar by měl odpovídat stylu koupelny. Volit můžeme od minimalistických zcela čistých tvarů kruhu, obdélníku, případně čtverce nebo oválu, přes nejběžnější nadčasové tvary, které se svou univerzálností hodí ke většině koupelnových stylů. Protipólem k moderním typům jsou tvarově zdobná umyvadla, odpovídající zámeckému stylu. Zejména zde je nutné pečlivě dbát na sladění s odpovídající baterií i celkovým vybavením koupelny.

Na toaletě přijde vhod malé umyvadlo. Výrobci je již navrhují s ohledem na malé prostory, takže skutečně zabírá minimum místa. Foto: archiv redakce

www.mediaadvice.cz

JAK NA ÚSPĚŠNOU REKONSTRUKCI „ Smiřte se s tím, že rekonstrukce je proces stavební a tudíž špinavý a hlučný. „ Začněte s dostatečným předstihem – čas na přípravu by měl z větší části potřebovat především zhotovitel (výkresová dokumentace a podobně). „ Mějte pro samotnou realizaci vlast ní časovou rezervu proti smlouvě se zhotovitelem. „ Vybírejte z osvědčených a obvykle známých stavebnin – s tím by vám měl poradit zhotovitel, který se s materiály při realizacích dostává do kontaktu denně a ví, které se osvědčily a které ne. „ Rozpočet musí být detailní, položko vý, s naprosto jednoznačnou specifikací vybraných materiálů. Měli byste rozumět všem uvedeným názvům a údajům – ideální je si ho nechat „odprezentovat“, snadněji se pak budete orientovat a snáze porovnáte jednotlivé nabídky. „ Nechte si předložit ukázku podkladů a přípravy, které zhotovitel vypracovává a které by měly vést k hladkému průběhu stavby. Čím podrobnější jsou, tím lépe. „ Pokud budete chtít po zhotoviteli, aby začal s rekonstrukcí za týden nebo dva od chvíle, kdy ho oslovíte, nemusí být tento čas dostatečný na vše, co je potřeba. Nehledě na to, že většina schopných, kvalitních a spolehlivých dodavatelů má nasmlouvané realizace na tři a více měsíců dopředu. „ Vyžadujte vedení stavebního deníku, čtěte ho a nezapomínejte na vlastní zápisy.

33


rekonstrukce uvnitř dom

`` Roca-SuresteN-akrylatova-vana.jpg Řadu typů van můžeme doplnit o sprchovou zástěnu. Ideální je zvolit typ od stejného výrobce, jako je vana. Tak budete mít jistotu, že ji bude možné na vanu nasadit a zástěna bude spolehlivě plnit svou funkci. Foto: Laufen

Současně se vzhledem rozhodujeme i o praktičnosti. Jak umyvadlo využíváte? V případě, že je pro vás důležité, aby bylo možné do něj napustit množství vody, odpovídající například rychlému přeprání drobnějších kousků oblečení, zvolte umyvadlo hlubší. Velmi mělká umyvadla patří zpravidla do desénových řad a výrobci nepředpokládají, že by byla obdobným způsobem využívána. I v poměrně malých koupelnách se stále častěji setkáváme se dvěma umyvadly. Zejména ve vícečlenných domácnostech to je prvek, který se velmi rychle osvědčí. Buď můžete zvolit dvojumyvadlo, nebo umístit dvě umyvadla vedle sebe.

VANA NEBO SPRCHOVÝ KOUT? Zásadním rozhodnutím je, zda ponecháte v koupelně vanu, nebo ji nahradíte sprchovým koutem. Příznivci relaxace ve vaně s vonnou pěnou nebudou chtít o záměně ani slyšet. I pro ně máme ale dobrou zprávu – prakticky všechny značky nabízejí jak klasické tvary van, tak nejrůznější ergonomické varianty. Výsledkem je srovnatelné pohodlí pro koupel, ale díky menšímu objemu nižší spotřeba teplé vody. Asymetrické vany také nezaberou tolik místa. I když je vana v první řadě určena pro koupel, mnozí z nás ji využívají i pro sprchování. I na to výrobci pamatují a nabízejí vany, které mají ve své nejširší části ploché dno pro pohodlnější stání. Pokud jste se rozhodli pořídit si místo vany sprchový kout, zvažte možnost sprchové niky.

__ Z praktických důvodů do běžných koupelen nejčastěji volíme umyvadla zapuštěná do koupelnové skříňky. Tak můžeme beze zbytku využít prostor pod umyvadlem. Skříňky již nemívají klasická dvířka, ale pohodlné výsuvy. Díky jim lépe využijeme prostor a vše je uložené s maximální přehledností. Foto: Dřevojas

34

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


Jedná se o vymezenou část koupelny s možností kompletního nebo částečného uzavření. Dno nemusíme osazovat sprchovou vaničkou, postačí jen vyřešit odtok. Tyto sprchové niky bývají prostornější a tedy i pohodlnější než standardní sprchové kouty. U standardních sprchových koutů doporučujeme volit od 80 cm výše. Osvědčenou radou je, vyzkoušet si před koupením sprchový kout doslova na vlastní kůži. Vstupte, zavřete za sebou dveře (šlo to snadno a potichu?) a uvnitř si vyzkoušejte, zda máte skutečně dost prostoru na pohodlné ohnutí, umytí zad a podobně. Pro vanu i do sprchového koutu nebo niky si pořiďte termostatickou baterii. Sama se stará, aby voda měla vámi předem nastavenou teplotu, vy měníte pouze průtok. Z hlediska úspornosti patří termostatické baterie k nejšetrnějším – protože se nemusíte zdržovat udržováním optimální teploty, vody proteče méně. Přednastavení teploty také spolehlivě zabrání opaření. Mezi další účelné doplňky koupelny patří otopný žebřík. Poslouží na usušení ručníku i drobnějších oděvů. Do kategorie velmi příjemných prvků patří v koupelně teplá dlažba. Elektrické topné rohože jsou umístěny pod podlahou a lze je instalovat v rámci každé rekonstrukce. Teplotu v místnosti si regulujete sami prostřednictvím termostatu, který i hlídá ekonomičnost provozu.

dopřát dostatek pohodlí a moderních řešení. Samozřejmostí je dnes závěsný klozet se skrytým splachovacím systémem. Díky instalačnímu systému má spolehlivou nosnost 300 kg a ve srovnání s klasickým můžete počítat s podstatně snazší údržbou klozetu i podlahy. Pokud to prostorové možnosti dovolují, doplníme klozet bidetem, který se opět dostává do popředí zájmu. Máme-li na toaletě místa nedostatek, můžeme bidet úspěšně nahradit bidetovou sprškou, která může být například součástí umyvadlové baterie. Do standardu moderního WC dnes patří i malé umyvadlo. Volíme prostorově nenáročné typy – buď obdélníkové, podle možností toalety jsou v nabídce i malá rohová umyvadla. Také tady přijde vhod úložný prostor – i velmi malá umyvadla jsou nabízena v ty„ pech se skříňkou.

TOALETA Ačkoliv je toaleta jedním z nejmenších samostatných prostorů v bytě, při rekonstrukci bychom neměli podceňovat její význam. Kromě samozřejmé funkčnosti si i zde můžeme

`` Trendem jsou celoskleněné sprchové kouty. Působí velmi elegantně a na pohled koupelně neubírají prostor. Absenci uchycovacích profilů oceníte i při snadné údržbě skel. Všimněte si také mimořádně nízké sprchové vaničky – také to je jeden z výrazných rysů současného směru. Foto: archiv redakce

www.mediaadvice.cz

35


kuchyn

MALÉ ROZMĚRY VYNAHRADÍ ÚČELNOST

Rekonstrukce kuchyně patří mezi nejvýraznější etapy přestavby bytu. Současný výběr typů kuchyní je natolik široký, že si ve zvoleném vzhledu velmi často můžeme vybrat takovou kuchyni, která bude vyhovovat i ve všech ostatních požadavcích. Nejprve je nutné znát odpovědi na základní otázky: Kolik prostoru je možné kuchyni věnovat? Jaký je váš životní styl a co tedy budete od kuchyně vyžadovat? 36

JAKÝ STYL? V první řadě záleží na stylu, v jakém máte zařízený svůj byt. To je důležité zejména tam, kde je kuchyně spojená s obývacím prostorem. Obě části by měly mít některé shodné prvky – například v barevnosti, stylu, materiálech. Nabídku trhu bychom mohli velmi zhruba rozdělit do tří skupin: rustikální kuchyně, nadčasové a moderní. Zejména druhé dvě jmenované skupiny k sobě mohou mít hodně blízko. Do městských bytů, zejména v rámci panelové a nové výstavby, nejsou příliš vhodné rustikální typy kuchyní, které v tomto prostoru působí příliš masivně. Také zde ale pochopi-

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


PŘED PRVNÍ NÁVŠTĚVOU KUCHYŇSKÉHO STUDIA „ Přineste s sebou náčrtek prostoru se zakreslenými rozvody, případně oknem. „ Rozmyslete si, jaké spotřebiče požadujete a zda bude v kuchyňské sestavě umístěna také pračka. „ Budete požadovat digestoř s odtahem, nebo recirkulační? „ Jaké jednotící prvky ve svém interiéru používáte a měly by se proto objevit i v rámci kuchyňské sestavy?

telně platí pravidlo vztahu k celkovému pojetí bytu. Při výběru se tedy pravděpodobně zaměříme především na typy nadčasových nebo moderních kuchyní. Obě kategorie nesou zřetelné prvky současných aktuálních požadavků. Moderní kuchyně se vyznačují hladký-

mi čelnými plochami bez jakýchkoliv příkras. Výrazné horizontální členění bývá umocněno nápadnými tyčovými úchyty, v poslední době se ale ke slovu dostává ještě více designově čisté bezúchytové řešení, kdy skříňky otevíráme buď dotykem, nebo za zkosenou hranu a vnější vzhled nic neruší.

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ ee Praktickým řešením je kuchyně ve tvaru L. Foto: Trachea dd Maximum úložného prostoru se přesou-

vá do spodních skříněk. Foto: Trachea

www.mediaadvice.cz

Které tvarové řešení bude nejvhodnější, to závisí především na typu prostoru, kam je potřeba kuchyni umístit. Pokud máme hovořit o efektivnosti z pohledu jejího uživatele, nej-

37


kuchyn

ff Umývání nádobí stále častěji přebírají myčky, ale moderní dřezy naopak dostávají nové funkce a s řadou chytrých doplňků usnadňují zpracování surovin. Foto: archiv redakce

účelněji se mu bude pracovat v kuchyni tvaru L nebo U. Nezapomínejme ani na klasickou přímku – oceníte ji zejména tam, kde musíte počítat s každým centimetrem. I vícečlenná rodina s gurmánskými sklony si vystačí s linkou 240 cm dlouhou. Zříci se nebude muset ani všech dnes již zcela obvyklých spotřebičů, jakými je chladnička s mrazákem, myčka, horkovzdušná trouba, varná deska, digestoř či mikrovlnná trouba. Důraz je kladen na maximální využití spodních skříněk. Horní skříňky jsou v rámci trendů kuchyňských sestav představovány v odlehčeném pojetí. Jsou výrazně menší a slouží spíše k ukládání talířů, skleniček a podobně. K odlehčenému pojetí výrazně přispívají i používané materiály – čelní plochy skříněk jsou často z matného skla v hliníkových rámečcích. Otvírání téměř výhradně zajišťují různé formy výklopů.

DOPŘEJTE SI PROSTOR Budete možná překvapeni – o tom, jak pohodlně se vám bude v kuchyni pracovat a jak dobře se zde budete cítit, nerozhoduje ani tak její velikost, jako především účelnost a funkčnost. Na prvním místě bychom vždy měli dbát na dostatečně velkou pracovní plochu vcelku.

Třeba se vám to zdá jako samozřejmost, realita je ale často docela odlišná. I v relativně malé kuchyni, která bude sestavena v jedné přímce o délce 240 cm, je možné získat alespoň 80 cm souvislé pracovní plochy. Tato hlavní pracovní plocha by měla být situována mezi varným a mycím centrem. Pokud je to možné, vhodné jsou ještě další, alespoň třiceticentimetrové odkládací plochy i z druhé strany dřezu a varného centra.

JAK ODDĚLIT? Typickým rysem současných interiérů je snaha o otevřenost. Typickým místem je právě spojení kuchyňské a obývací části. Zejména

JAK BUDETE KUCHYŇ POUŽÍVAT? Jednoduchá otázka vás povede k ujasnění vašich priorit. Chcete-li byt pronajímat, zařizujete jej pro rodiče v důchodovém věku, plánujete rodinu, doma vás u sporáku nikdo neuvidí... To vše nezapomeňte při své návštěvě v kuchyňském studiu říci. Od toho se budou odvíjet vaše další společné úvahy o optimální podobě nové kuchyně, včetně výběru spotřebičů. Na druhou stranu mějte na paměti, že novou kuchyň nepořizujete každý rok. To se týká zejména mladých párů, které sice nyní příliš doma nevaří, ale s příchodem dětí bude vše rázem jiné.

38

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


TRENDY „ Designově čisté řešení kuchyňských modulů bez zbytečných příkras, potlačené úchyty, hladká čelní dvířka. „ Důraz na úložné prostory u spodních skříněk. „ Časté otvírání pomocí praktických výsuvů (spodní skříňky) nebo výklopů (horní skříň ky) – důraz na kvalitní kování a pojezdy. „ Odlehčené pojetí horních skříněk, často kombinace čelních ploch s matným sklem. „ Největší zájem je stále o světlé odstíny kuchyňských sestav – béžová a podobné barvy, z dřevin se nejčastěji kombinují s exotickým tmavým wenge nebo zebranem. „ Efektní je provedení čelních ploch kuchyně ve vysokém lesku. 

u panelových domů patří tato stavební úprava mezi velmi časté. U nových developerských projektů je naprostá většina bytů stavěna již s otevřeným společným prostorem pro obývací, jídelní a kuchyňskou část. Přesto má každá z funkcí svůj vymezený prostor. Velmi častým řešením oddělení kuchyně stále zůstávají nejrůznější barové pulty. Když k nim z druhé strany umístíte barové stoličky, získáte příjemné a prostorově nenáročné malé stolování. Na barový pult zpravidla navazuje pracovní plocha s dolními úložnými skříňkami, takže máme i úložné prostory. Méně obvyklým, avšak o to efektnějším řešením je oddělení prostoru samostatným, volně stojícím modulem kuchyňské sestavy – ostrůvkem. Obecně se traduje, že je toto řešení vhodné pouze do velkých místností. Ve skutečnosti jej můžeme mít všude tam, kde máme alespoň 230 cm volného prostoru od stěny. Z toho 60 cm musíme počítat na hloubku kuchyňské sestavy, 90 cm na pohodlnou práci a pohyb. Ostrůvkový modul by měl být hlubší než 60 cm – optimální je 80–90 cm, měřeno rozměry pracovní desky. Ta často spodní kuchyňský modul na interiérové straně přesahuje, abychom mohli tuto stranu opět využívat pro sezení, případně stolování. „

ff Trend jednoduchých a hladkých čelních ploch oceníte i při snadném úklidu. Foto: IKEA

www.mediaadvice.cz

39


úspory energií

ŠETŘIT SE STÁLE VYPLÁCÍ Narůstající zájem o životní prostředí, ale i neustále se zvyšující ceny zdrojů energie nám denně připomínají, že šetření je nezbytné. Existuje řada praktických rad a návyků, které nám umožní uspořit energii v rámci každodenních drobností. Některé úspory nestojí opravdu nic a efekt se dostaví vzápětí, u jiných musíme sice počítat se vstupní investicí s rychlou návratností a dalším ziskem.

Ú

spory začínají již při výběru spotřebiče. Moderní typy jsou dnes již vyráběny tak, aby zdroje využívaly s maximální efektivitou. Nastává doba, kdy je možné kvalitně vyprat prádlo již při 15 °C a odmrazování chladniček je minulostí. Snadnější orientaci v možnostech spotřebičů přinášejí energetické štítky, které jsou dnes již povinnou výbavou spotřebiče.

ORIENTACI USNADNÍ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Energetická náročnost spotřebičů se stále snižuje, a tak byla původní klasifikace s nejvyšším hodnocením A překonána. V prodejnách všech 27 zemí Evropské unie se tak nyní setkáte s novými jednotnými etiketami, které umožňují lepší stanovení energetické efektivity produktů ve třídě A, a to v rozsahu A+, A++ nebo dokonce A+++ označující energeticky nejefektivnější produkty. Nové energetické třídy zároveň reflektují roční spotřebu, včetně stand-by spotřeby energie, která dosud nebyla do hodnocení zahrnuta. Nové etikety jsou jazykově neutrální a specifický text je nahrazen srozumitelnými piktrogramy.

40

NOVÉ TÉMA: OSVĚTLENÍ Po desetiletích, kdy z pohledu běžného uživatele nebylo na poli světelných zdrojů prakticky nic nového, se v průběhu posledních let stala doslova revoluce. Zatímco ještě před několika roky se o využití LED osvětlení v domácnostech hovořilo spíše opatrně, dnes je už v plném proudu. Argumenty hovoří v jejich prospěch: LED žárovky vydrží 20 let, což je 20krát déle než běžné žárovky. Když vezmeme v úvahu průměrnou domácnost, která používá 24 žárovek, a všechny vymění za žárovky LED, které vydrží 20 let, pomohou jí LED žárovky ušetřit až 22 % celkových nákladů za energii. Delší životnost LED žárovek snižuje nejen účty za elektřinu, ale i množství vyhozených, nerecyklovatelných žárovek. Stále ještě poměrně novou informací je zavedení energetických štítků pro světelné zdroje. Vzhledově se podobají novým štítkům pro chladničky, pračky a další spotřebiče, obsahují ale mnohem méně informací: je zde uvedeno jméno výrobce, model světelného zdroje, označení třídy na stupnici od E až do A++ a nově také spotřeba energie pro 1000 hodin provozu. Nové energetické třídy A+ a A++ byly zavedeny především díky vývoji v oblasti nových světelných zdrojů. „ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


Probdsvj.cz PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SVJ

informace – rady – řešení E-mailový věstník Probdsvj.cz pravidelně přináší aktuální informace, praktické rady a užitečné tipy vybírané s ohledem na potřeby bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek.

5× ročně zdarma do vaší e-mailové schránky Obsah e-letteru je připravován ve spolupráci s odborníky z různých oborů – od regenerace bytových domů přes financování a právní záležitosti až po správu majetku.

B

ytová družstva a SVJ mohou mít mnoho společného. Stačí, pokud je čeká rekonstrukce domu, nefungují vztahy mezi sousedy či se musí řešit některý z dalších mnoha problémů, které každodenní život v bytovém domě přináší. Ke zjednodušení vzájemné komunikace a předávání praktických poznatků, rad a zkušeností slouží internetový diskusní portál Okolo bytu. Kromě názorů a zkušeností ostatních diskutujících můžete využít profesionálních odpovědí téměř třicítky odborníků v oblasti financí, legislativy, správy domu a stavebnictví.

Termíny rozesílání a přihlášení k odběru na www.probdsvj.cz.

Co vás zajímá nejvíce?

VÝBĚR Z TÉMAT

h Výhody členství v bytovém družstvu

ƒ ƒ ƒ ƒ

Proč po zateplení neušetříme? Když se hlasování nedaří Možnosti úspor při vytápění Z čeho financovat komplexní rekonstrukci?

www.probdsvj.cz

h Rozúčtování spotřeby tepla

h Jak pronajímat byt h Příspěvky do fondu oprav

www.okolobytu.cz


SPRÁVNÝ KROK K ÚSPORÁM JE ZATEPLENÍ Elektřina do zásuvek 8 % Ohřev vody 11 %

Vaření 8 %

Průměrná spotřeba energie na vytápění v české domácnosti je

73 % PROČ POUŽÍT MINERÁLNÍ IZOLACI?

FASÁDA ROZHODUJE O PROVOZNÍCH NÁKLADECH Celková sanace domu včetně zateplení fasády, rekonstrukce střechy a nových oken prodlužují životnost domu o desítky let, ale také podstatně snižují provozní náklady. Oproti ostatním opatřením zateplení navíc přináší nezanedbatelné finanční úspory, které pomůžou splatit původní investici. Využijte příležitost, kterou vám nezbytná oprava domu nabízí a zateplete jej opravdu kvalitně.

JAK ZATEPLIT, ABYSTE SKUTEČNĚ UŠETŘILI Doba návratnosti investice do zateplení se zkracuje s tím, jak rostou ceny energií. Fixní náklady na zateplení domů (montáž, lešení, oplechování, kotvení, omítka) tvoří více než 2/3 z celkových nákladů, a proto lze obecně doporučit instalaci větší tloušťky izolace. Optimální tloušťka na zateplení fasády je ve většině případů 15 až 20 cm. Na tloušťce izolace se šetřit nevyplatí. Podívejte se na příklady realizací, nákladů na opatření a jejich úspor a spočítejte si orientačně vlastní úsporu po zateplení na:

WWW.BYTY.AVMI.CZ

K zateplení obálky domů je k dispozici řada různých izolačních materiálů. Minerální izolace kromě samozřejmé tepelně-izolační funkce vynikají i řadou dalších důležitých vlastností.

MINERÁLNÍ IZOLACE: Jsou vysoce difúzně propustné, snižují riziko vzniku plísní v interiéru. Díky vysoké zvukové pohltivosti dokáží tlumit hluk. Můžete je použít na fasádu, do příček, stropů, i podlah. Jsou nehořlavé, mají nejbezpečnější třídu reakce na oheň A1. Jsou šetrné k životnímu prostředí, vyrábí se z přírodních materiálů a obsahují vysoké procento recyklovaných surovin.

Komplexní řešení pro bytový dům 2013  

Upravený a regenerovaný dům je dnes součástí takzvané dobré adresy, která se v posledních letech stává jedním z kritérií, zohledňovaných při...

Komplexní řešení pro bytový dům 2013  

Upravený a regenerovaný dům je dnes součástí takzvané dobré adresy, která se v posledních letech stává jedním z kritérií, zohledňovaných při...

Advertisement