Page 1

æINCLæ'34

<PbcTaX]V

!]S4SXcX^]

3XVXcP[?W^c^VaP_Wh ?>2:4C6D834 WWWPHOTOREVIEWCOMAU

#APTUREæANDæSHAREæSUPERBæDIGITALæPHOTOS "9æ-!2'!2%4æ"2/7.


the ordinary becomes

special

Epson Stylus Photo TX800FW

Epson Stylus Photo TX700W

Captured something unique? Ensure you make it a special photographic print by using an Epson printer. 86% of professional photographers do*. All you need is in the range - 4800dpi scanner, Claria individual ink cartridges, Epson PhotoEnhance, memory card slots, 7.8" touch sensor operating panel, 3.5" LCD viewer, 4"x6" photos in 10 secs, Italian styling. The Epson Stylusâ&#x201E;˘ Photo range - All Special.

Epson Stylus Photo R290

Epson Stylus Photo RX610

Epson Stylus Photo 1410

Epson Stylus Photo R1900

*Taverner Research (Aust) August 2007

Buy Genuine Get Rewards

For further information please call 1300 361 054 or visit www.epson.com.au


<PbcTaX]V

?>2:4C6D834!]S4SXcX^]

#" $ 270?C4A 

#

%QUIPMENTæ#HOICESæ (OWæTOæSELECTæTHEæRIGHTæCAMERAæANDæ ACCESSORIESæFORæYOURæREQUIREMENTS

$&

270?C4A!æ &OCUSINGæANDæ$EPTH OF &IELDæ (OWæTOæDETERMINEæWHICHæPARTSæOFæTHEæ SUBJECTæWILLæBEæSHARPæINæYOURæPICTURES

%"

270?C4A"

' !%

"RIGHTNESSæANDæ#ONTRASTæ 5NDERSTANDINGæANDæUSINGæEXPOSUREæ CONTROLS

270?C4A#æ #OLOURæ2EPRODUCTIONæ (OWæTOæENSUREæNATURAL LOOKINGæCOLOURSænæ ANDæAPPLYæCOLOURæEFFECTSæAPPROPRIATELY 270?C4A$

"

%QUIPMENTæFORæ0HOTOæ%DITINGæ $ISCOVERæWHATæHARDWAREæANDæSOFTWAREæ YOUæNEEDæTOæEDITæYOURæPHOTOS

"'

270?C4A%æ "ASICæ%DITINGæ #ROPPING æRESIZING æBRIGHTNESS æCONTRASTæ ANDæCOLOURæADJUSTMENTS

&

270?C4A& !DVANCEDæ%DITINGæ ,EVELS æSHADOW æHIGHLIGHTS æCOLOUR æLAYERSæ ANDæSELECTIVEæBRIGHTNESS

270?C4A'æ /UTPUTæ%QUIPMENTæ !NæOVERVIEWæOFæTHEæDIFFERENTæPRINTINGæ OPTIONSæYOUæCANæUSEæATæHOME

270?C4A( -EDIAæ#HOICESæ #HOOSINGæTHEæBESTæPAPERSæANDæINKSæFORæ LONG LASTING æGREAT LOOKINGæPRINTS

270?C4A )MAGEæ$ISPLAYæ/PTIONSæ !æSURVEYæOFæTHEæLATESTæANDæGREATESTæWAYSæTOæ SHAREæYOURæDIGITALæPHOTOS

6;>BB0AHæ !æGUIDEæTOæFREQUENTLYæUSEDæTERMS

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

2>=C4=CB

3XVXcP[?W^c^VaP_Wh


8=CA>3D2C8>=

8=CA>3D2C8>=)

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

%VERYBODYæENJOYSæSHARINGæTHEIRæBESTæPHOTOS æ

1TR^\TP1TccTa?W^c^VaP_WTa .ORæDOESæITæMATTERæWHETHERæYOUæMAKEæYOURæOWNæ

WHETHERæITæBEæONLINE æONæAæ46æSCREENæORæINæPRINTEDæ

PRINTSæANDORæFRAMESæORæHAVEæYOURæSHOTSæPRINTEDæANDæ

FORMæ æANDæTHEREæAREæLOTSæOFæOPTIONSæINæALLæCASESæ

FRAMEDæPROFESSIONALLYæ4HEæDELIGHTæINæSEEINGæYOURæ

4HEæLATESTæDIGITALæCAMERASæALLOWæYOUæTOæPRINTæYOURæ

OWNæPICTURESæWELLæPRESENTEDæISæENOUGH

BESTæSHOTSæTOæ!ænæORæEVENæPOSTERæSIZEæ0ROFESSIONALæ

0RINTINGæYOURæPHOTOSæISæTHEæBESTæWAYæTOæENSUREæ

QUALITYæDIGITALæCAMERASæANDæPRINTERSæAREæNOWæPRICEDæ

THEYæAREæPRESERVEDæFORæTHEæFUTUREænæANDæALSOæTHEæ

WITHINæTHEæREACHæOFæSERIOUSæPHOTOæENTHUSIASTSæANDæ

BESTæWAYæTOæSHAREæTHEMæ9OURæPRINTSæCANæBEæSEEN æ

ALMOSTæANYæCAMERAæWITHæ MEGAPIXELæRESOLUTIONæ

TOUCHEDæANDæENJOYEDæTODAY æTOMORROWænæANDæEVENæ

ORæHIGHERæCANæPRODUCEæGREAT LOOKINGæ!æPRINTSæ

BYæFUTUREæGENERATIONSæ!NDæYOUæCANæMAKEæASæMANYæ

næPROVIDEDæPICTURESæAREæTAKENæWITHæTHEæHIGHESTæ

COPIESæASæYOUæNEEDænæEASILYæANDæCOST EFFECTIVELY

RESOLUTIONæANDæQUALITYæSETTINGS )TæDOESNTæMATTERæWHETHERæYOURæPICTURESæAREæ

-ASTERINGæ$IGITALæ0HOTOGRAPHYæHASæBEENæWRITTENæ FORæEVERYBODY æFROMæFAMILIESæBUYINGæTHEIRælRSTæCAMERAæ

HOLIDAYæSNAPSHOTS æCAREFULLYæCOMPOSEDæCREATIVEæ

TOæGRANDPARENTSæWHOæHAVEæTRAVELLEDæFROMælLMæTOæ

IMAGES æGROUPæSHOTSæOFæFAMILYæMEMBERSæANDORæ

DIGITALæ4HISæPOCKETæGUIDEæHASæBEENæPRODUCEDæTOæ

FRIENDSæORæAæGREATæSHOTæOFæYOURæPETæALLæTHESEæSUBJECTSæ

ASSISTæALLæOWNERSæOFæDIGITALæSTILLæCAMERASæTOæMASTERæTHEæ

MAKEæENGAGINGæVIEWINGæ7HENæTHEYREæYOURæOWNæ

EQUIPMENTæANDæPROCESSESæTHATæEVERYæDAYæBECOMEæ

SHOTSæTHEYæHAVEæANæEMOTIONALæCONNECTIONæBECAUSEæ

EASIERæTOæUSEæANDæINCREASINGLYæFAILURE PROOFæ

THEYREæOFæPLACESæANDæPEOPLEæYOUæKNOWæANDæAREæ INVOLVEDæWITH

/URæOBJECTIVEæISæTOæHELPæYOUæTOæBECOMEæAæBETTERæ DIGITALæPHOTOGRAPHERæSOæTHISæPOCKETæGUIDEæCOVERSæ AæWIDEæRANGEæOFæTOPICSæ)TSæWRITTENæINæNON TECHNICALæ LANGUAGEæANDæPRESENTSæTHEæINFORMATIONæYOUæNEEDæINæ AæWAYæTHATæISæEASYæTOæUNDERSTANDæ)TæALSOæCONTAINSæ INFORMATIONæTHATæISæEQUALLYæRELEVANTæTOælRST TIMEæDIGITALæ CAMERAæBUYERSæANDæDIGICAMæOWNERSæWHOæPLANæTOæ UPGRADEæTOæAæNEWæMODELæWITHæHIGHERæRESOLUTIONæAND ORæENHANCEDæFEATURESæANDæFUNCTIONALITY 7EæSTARTæATæTHEæBEGINNINGæWITHæAæSURVEYæOFæTHEæ CAMERAæMARKETæANDæCOMPARISONSæOFæTHEæADVANTAGESæ ANDæLIMITATIONSæOFæDIFFERENTæTYPESæOFæCAMERASæTOæHELPæ YOUæCHOOSEæWHICHæTYPEæWILLæSUITæYOUæBESTæ7EæALSOæ PROVIDEæAæGUIDEæTOæACCESSORIESæTHATæWILLæMAKEæYOURæ PHOTOGRAPHYæEASIERæANDæMOREæREWARDING &ROMæCHOOSINGæEQUIPMENTæWEæMOVEæONæTHROUGHæ

%VERYBODYæENJOYSæSHARINGæTHEIRæBESTæPICTURES

THREEæCHAPTERSæCOVERINGæAæSERIESæOFæTIPSæONæKEYæ CAMERAæSETTINGSæTOæBASICæANDæMOREæADVANCEDæ
<PbcTaX]V

3XVXcP[?W^c^VaP_Wh

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

2A438CB

?>2:4C6D834!]S4SXcX^] 0DC7>A)-ARGARETæ"ROWNæ MBROWN PHOTOREVIEWCOMAU

2A40C8E438A42C>A)æ$ARRENæ7ALDRENæ DWALDREN ITECHNECOM

BD1438C>A)æ!LISONæ"ATLEY ?D1;8B74A)æ$AVIDæ/3ULLIVANæ DOSULLIVAN PHOTOREVIEWCOMAU 0ROFESSIONALæQUALITYæDIGITALæCAMERASæANDæ PRINTERSæAREæNOWæPRICEDæWITHINæTHEæREACHæOFæ SERIOUSæPHOTOæENTHUSIASTS

EDITINGæ7EæTHENæSWAPæTOæINVESTIGATINGæPRINTINGæ OPTIONS æINCLUDINGæCHOOSINGæAæPRINTERæFORæHOMEæUSEæ ANDæSUITABLEæMEDIAæFORæPRINTINGæWITHæ7EæENDæWITHæANæ OVERVIEWæOFæOPTIONSæFORæSHARINGæANDæDISPLAYINGæYOURæ BESTæPHOTOS !SæWITHæOTHERæPOCKETæGUIDESæINæTHEæ0HOTOæ 2EVIEWæSERIES æTHEæSECONDæEDITIONæOFæTHEæ-ASTERINGæ $IGITALæ0HOTOGRAPHYæPOCKETæGUIDEæISæBACKEDæBYæ 0HOTOæ2EVIEWæ!USTRALIAæMAGAZINEæANDæWEBSITEæ 4HEæMAGAZINEæISæPUBLISHEDæQUARTERLYæANDæCARRIESæ INSPIRATIONALæPORTFOLIOS æBUYINGæGUIDESæANDæ INFORMATIONALæFEATURESæONæSHOOTINGæANDæEDITINGæDIGITALæ PHOTOS 4HEæ0HOTOæ2EVIEWæWEBSITEæWWWPHOTOREVIEW COMAU æPUBLISHESæREVIEWSæOFæTHEæLATESTæCAMERAS æ

)3".æ  ææ 0RINTEDæBYæ"EAVERæ0RESSæ -ONZAæ3ATINæ2ECYCLEDæ0APER )3/ææ%NVIRONMENTALæ!CCREDITATIONæ $ISTRIBUTEDæBYæ.$$ !LLæCONTENTæINæ-ASTERINGæ$IGITALæ0HOTOGRAPHYæ 0OCKETæ'UIDEæISæPROTECTEDæUNDERæCOPYRIGHTæ ANDæCANNOTæBEæREPRODUCEDæINæANYæFORMæWITHOUTæ WRITTENæCONSENTæFROMæTHEæPUBLISHER 0UBLISHEDæ*ULYæ -EDIAæ0UBLISHINGæ0TYæ,IMITED !".ææææ /FlCEææ#LONTARFæ-ARINA 3ANDYæ"AYæ2OAD æ #LONTARFæ.37ææ!USTRALIA 0HONEæ ææ %MAILæEDMAIL MEDIAPUBLISHINGCOMAU 7EBSITEæWWWMEDIAPUBLISHINGCOMAU 4HEæ0HOTOæ2EVIEWæ0OCKETæ'UIDESæSERIESæ INCLUDESæ$IGITALæ#AMERA æ$IGITALæ3,2 æ0RINTINGææ $IGITALæ0HOTOGRAPHY æANDæ$IGITALæ0HOTOGRAPHYæ 0OCKETæ'UIDE

LENSESæANDæOTHERæIMAGINGæEQUIPMENTæ)TæALSOæ PROVIDESæREGULARæNEWæUPDATES æINFORMATIONæSHEETSæ ONæSPECIlCæPRODUCTæTYPESæANDæTIPSæONæBUYINGæANDæ USINGæDIGITALæCAMERAS æALONGæWITHæLINKSæTOæSOFTWAREæ YOUæCANæDOWNLOADæ9OUæCANæALSOæLOCATEæ!USTRALIANæ

-EDIAæ0UBLISHINGæALSOæPUBLISHESæ 0HOTOæ2EVIEWæ!USTRALIAæMAGAZINEæANDææ WWWPHOTOREVIEWCOMAU

RETAILERSæTHATæOFFERæGOODæDEALSæONæEQUIPMENTæ PURCHASESæANDæHAVEæKNOWLEDGEABLEæSTAFFæTOæHELPæ YOUæMAKEæTHEæRIGHTæBUYINGæDECISIONSæ


20<4A027>824B

270?C4A

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4`dX_\T]c2W^XRTb *USTĂŚABOUTĂŚEVERYĂŚ!USTRALIANĂŚHOUSEHOLDĂŚOWNSĂŚAĂŚ

CANĂŚLARGELYĂŚIGNOREĂŚTHEĂŚMARKETĂŚFORĂŚAĂŚCOUPLEĂŚOFĂŚ

DIGITALĂŚSTILLĂŚCAMERAĂŚSOMEĂŚEVENĂŚHAVEĂŚTWOĂŚORĂŚTHREEĂŚ

YEARSĂŚBECAUSEĂŚTHEĂŚNEWĂŚMODELSĂŚWILLĂŚOFTENĂŚDIFFERĂŚ

3ADLY ĂŚBECAUSEĂŚIMAGINGĂŚTECHNOLOGYĂŚCHANGESĂŚ

VERYĂŚLITTLEĂŚFROMĂŚTHEĂŚCAMERASĂŚTHEYĂŚREPLACEĂŚ4HEREĂŚ

RAPIDLY ĂŚYESTERDAYSĂŚPRIDE AND JOYĂŚISĂŚLIKELYĂŚTOĂŚ

MAYĂŚBEĂŚAĂŚSLIGHTĂŚINCREASEĂŚINĂŚTHEĂŚMEGAPIXELĂŚCOUNTĂŚ

BEĂŚSUPERSEDEDĂŚBYĂŚAĂŚNEWĂŚMODELĂŚWITHĂŚHIGHERĂŚ

WHICHĂŚCANĂŚBEĂŚMOREĂŚOFĂŚAĂŚDISADVANTAGEĂŚTHANĂŚANĂŚ

RESOLUTIONĂŚANDĂŚMOREĂŚFEATURESĂŚBEFOREĂŚTHEĂŚOLDĂŚ

ADVANTAGE ĂŚORĂŚSOMEĂŚMINORĂŚCOSMETICĂŚRESTYLINGĂŚ

CAMERAĂŚISĂŚPASTĂŚITSĂŚ@USE BYĂŚDATEĂŚ#ONSEQUENTLY ĂŚ

"UTĂŚTHERESĂŚSELDOMĂŚMUCHĂŚMORE

MANYĂŚREADERSĂŚWILLĂŚLIKELYĂŚBEĂŚLOOKINGĂŚFORĂŚADVICEĂŚTOĂŚ HELPĂŚTHEMĂŚCHOOSEĂŚTHEIRĂŚNEXTĂŚDIGITALĂŚCAMERA

)FĂŚYOUĂŚAREĂŚLOOKINGĂŚTOĂŚUPGRADEĂŚYOURĂŚCAMERASĂŚ CAPABILITIESĂŚYOUĂŚWILLĂŚFACEĂŚTWOĂŚMAINĂŚCHALLENGESĂŚ

3HOPPINGĂŚFORĂŚAĂŚDIGITALĂŚCAMERAĂŚISĂŚCOMPLICATEDĂŚ

HOWĂŚFARĂŚTOĂŚUPGRADEĂŚANDĂŚHOWĂŚMUCHĂŚTOĂŚSPENDĂŚ

BYĂŚTWOĂŚFACTORSĂŚTHEREĂŚAREĂŚMANYĂŚDIFFERENTĂŚCAMERAĂŚ

4HESEĂŚQUESTIONSĂŚCANĂŚONLYĂŚBEĂŚANSWEREDĂŚWHENĂŚ

TYPESĂŚANDĂŚNEWĂŚMODELSĂŚAREĂŚRELEASEDĂŚWITHĂŚ

YOUĂŚCANĂŚPINPOINTĂŚPRECISELYĂŚWHATĂŚTYPEĂŚOFĂŚCAMERAĂŚ

ALARMINGĂŚFREQUENCYĂŚ&ORTUNATELY ĂŚONCEĂŚYOUVEĂŚ

YOUĂŚWANTĂŚ#HECKĂŚOUTĂŚTHEĂŚBOXĂŚONĂŚTHISĂŚPAGEĂŚTOĂŚSEEĂŚ

CHOSENĂŚAĂŚCAMERAĂŚTHATĂŚMEETSĂŚYOURĂŚNEEDS ĂŚYOUĂŚ

WHEREĂŚYOURĂŚPHOTOGRAPHICĂŚINTERESTSĂŚLIE

F70C:8=3>5?7>C>6A0?74A0A4H>D. The best way to ďŹ nd out which cameras will suit

group could beneďŹ t from additional manual

you is to match the abilities and interests of the

controls that will allow them to learn as

camera user to the camera type.

they shoot. All types of cameras will suit this group of photographers but Advanced

Point-and-shoot photographers are mainly

digicams and entry-level DSLRs will provide

interested in the end result and donâ&#x20AC;&#x2122;t want to

the best starting point for learning more about

ďŹ ddle around with lots of complex controls.

photography.

They will feel most comfortable with Compact and Slimline digicams but can also consider an

Photo enthusiasts usually have a good

entry-level DSLR camera and shoot with the

understanding of how cameras work and prefer

fully-automatic mode.

to take full control over all camera functions. This group is more likely to be aracted to DSLRIntermediate level photographers require

models if they want the best image quality. They

the reassurance of point-and-shoot simplicity

will also be aracted to Advanced digicams

but would like to be able to use some more

when looking for a compact â&#x20AC;&#x2DC;walk-aroundâ&#x20AC;&#x2122;

complex controls. Photographers in this

camera for everyday photography.


20<4A027>824B

20<4A0CH?4B 0HOTOæ2EVIEWæCLASSIlESæDIGITALæSTILLæCAMERASæINTOæ FOURæTYPESæ!DVANCED æ#OMPACT æ3LIMLINEæANDæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

$3,2æ%ACHæTYPEæHASæDISTINCTæCHARACTERISTICSæTHATæ WILLæSUITæPARTICULARæTYPESæOFæPHOTOGRAPHERS !DVANCEDæDIGICAMSæPROVIDEæAæFULLæRANGEæOFæ SHOOTINGæMODES æSTARTINGæWITHæTHEæSTANDARDæ 0ROGRAMæAUTOæEXPOSUREæ0 æ!PERTURE PRIORITYæ AUTOæEXPOSUREæ! æ3HUTTER PRIORITYæAUTOæEXPOSUREæ 3 æANDæ-ANUALæ- æSHOOTINGæMODESæTHATæAREæ FOUNDæONæPROFESSIONALæCAMERASæANDæADDINGæ AæFULLY AUTOMATICæ!UTO æSHOOTINGæMODEæPLUSæ AæRANGEæOFæPRE SETæ3CENEæMODESæANDæOTHERæ CONTROLSæFORæPOINT AND SHOOTæPICTURE TAKING 4HEæ0 æ! æ3æANDæ-æMODESæALLOWæPHOTOGRAPHERSæ

#OMPACTæDIGICAMSæAREæTOOæLARGEæFORæAæSHIRTæ POCKETæBUTæUSUALLYæSMALLERæTHANæ!DVANCEDæ DIGICAMS æBECAUSEæTHEYæDONTæOFFERæASæMANYæ MANUALæCONTROLS

TOæADJUSTæTHEæCAMERASæLENSæAPERTUREæANDæSHUTTERæ SPEEDæSETTINGSæ4HISæENABLESæTHEMæTOæCONTROLæ

EXPLOREænæANDæLEARNæABOUTænæDIFFERENTæCAMERAæ

WHICHæAREASæOFæTHEæCAPTUREDæIMAGEæAPPEARæ

SETTINGSæ4HEYæCANæALSOæBEæUSEDæBYæPOINT AND

SHARPæANDæWHETHERæTOæSHOOTæAæMOVINGæSUBJECTæ

PRESSæSNAPSHOOTERSæWHOæREQUIREæSOMEæOFæTHEæ

WITHæCONTROLLEDæBLURRINGæTOæSUGGESTæMOTION æORæTOæ

FEATURESæTHEYæPROVIDE æSUCHæASæULTRA LONGæZOOMæ

@FREEZEæTHEæSUBJECTæATæTHEæPEAKæOFæTHEæMOVEMENT

LENSES

#AMERASæOFæTHISæTYPEæWILLæSUITæPHOTOæ ENTHUSIASTSæANDæANYONEæWHOæWOULDæLIKEæTOæ

#OMPACTæDIGICAMSæMAYæHAVEæONEæORæTWOæ OFæTHEæ0 æ! æ3æANDæ-æMODESænæBUTæNOTæALLæOFæ THEMæ(OWEVER æTHEYæUSUALLYæ PROVIDEæAæGOODæRANGEæOFæPRE SETæ 3CENEæMODESæANDæMAYæALSOæHAVEæ RELATIVELYæLONG RANGEæZOOMæLENSESæ 4HEæMAINæDIFFERENCEæBETWEENæ #OMPACTæANDæ3LIMLINEæCAMERASæISæ THATæTHEæLATTERæAREæPOCKETABLEæWHILEæ THEæFORMERæARENT 3LIMLINEæDIGICAMSæAREæDESIGNEDæ TOæBEæSLIMæENOUGHæTOæSLIPæINTOæAæ SHIRTæPOCKETæ-OSTæONLYæOFFERæTWOæ SHOOTINGæMODESæFORæSTILLæSHOTSæ FULLYæAUTOMATICæWHICHæDRASTICALLYæ RESTRICTSæTHEæRANGEæOFæADJUSTABLEæ

!DVANCEDæDIGICAMSæCANæAPPEALæTOæTRAVELLERSæBECAUSEæTHEYæ OFFERæAæFULLæRANGEæOFæADJUSTABLEæCONTROLSænæAND æOFTEN æLONGæ ZOOMæLENSESæINæAæCOMPACT æLIGHTWEIGHTæCAMERAæBODY

CAMERAæSETTINGS æANDæ@CAMERAæ MANUALæWHICHæALLOWSæUSERSæTOæ 


20<4A027>824B

PROFESSIONALæPHOTOGRAPHERS æTHEYæOFFERæAæFULLæ RANGEæOFæADJUSTABLEæCONTROLSæINCLUDINGæ0 æ! æ 3æANDæ-æMODES æANDæFASTERæAUTOFOCUSINGæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

SYSTEMSæTHANæDIGICAMSæ,ARGERæSENSORSæENSUREæ HIGHERæIMAGEæQUALITYæFROMæ$3,2SæTHANæTHEæ OTHERæCAMERAæTYPES æREGARDLESSæOFæHOWæMANYæ MEGAPIXELSæTHEYæHAVE 4HREEæSENSORæSIZESæAREæFOUNDæINæ$3,2æ CAMERASæ0ROFESSIONALæCAMERASæHAVEæSENSORSæ THEæSAMEæSIZEæASæAæMMælLMæFRAMEææXæ 3LIMLINEæDIGICAMSæAREæPOPULARæBECAUSEæTHEYæAREæ SMALLæENOUGHæTOælTæINæAæPOCKETæORæPURSEæANDæ OFFERæPOINT AND PRESSæSHOOTINGæSIMPLICITY

æMMæ-OSTæ$3,2SæHAVEæWHATæISæKNOWNæASæ @!30 #æSIZEDæSENSORS æWHICHæTYPICALLYæMEASUREæ APPROXIMATELYææXææMMæ4HEæREMAININGæ $3,2SæHAVEæ@&OURæ4HIRDSæ3YSTEMæSENSORSæTHATæ

CONTROLæSENSITIVITY æWHITEæBALANCEæANDæFOCUSINGæ ANDæEXPOSUREæMETERINGæPATTERNS æ4HEæSO CALLEDæ

MEASUREææXææMM #AMERA PHONESæAREæBEINGæUSEDæINCREASINGLYæ

@TOUGHæWATERPROOFæMODELSæAREæMOSTLYæINæTHISæ

FORæCASUALæPICTURE TAKINGæ(OWEVER æTHEIRæSENSORSæ

CATEGORY

AREæGENERALLYæSMALLERæTHANæTHOSEæINæEVENæTHEæ

$IGITALæ3INGLE ,ENSæ2EmEXæ$3,2 æ

SMALLESTæDIGICAMæANDæTHEYæPROVIDEæVERYæFEWæ

CAMERASæAREæTHEæONLYæONESæWITHæINTERCHANGEABLEæ

ADJUSTMENTSæTOæENABLEæPHOTOGRAPHERSæTOæMATCHæ

LENSESæ$ESIGNEDæFORæPHOTOæENTHUSIASTSæANDæ

CAMERAæSETTINGSæTOæSHOOTINGæCONDITIONS

#AMERA PHONESæAREæGREATæFORæCASUALæSNAPSHOTSæ BUTæSELDOMæPRODUCEæTHEæHIGHEST QUALITYæDIGITALæ PHOTOS $3,2æCAMERASæAPPEALæTOæSERIOUSæPHOTOæ ENTHUSIASTSænæANDæANYBODYæWHOæCARESæABOUTæ THEæQUALITYæOFæTHEIRæDIGITALæPHOTOSæANDæWANTSæ AæFULLæRANGEæOFæADJUSTABLEæCONTROLSæPLUSæ INTERCHANGEABLEæLENSES 

1UICKæ4IPæ$ONTæBUYæAæCAMERAæTHATæDOESNTæ FEELæCOMFORTABLEæINæYOURæHANDSæ)FæITSæNOTæ COMFORTABLEæYOUæWONTæWANTæTOæUSEæIT


size of digicam sensors has traditionally been

appreciate is just how small the sensors in

obscured by providing the information as a

digital cameras actually are. Currently, the

â&#x20AC;&#x2DC;typeâ&#x20AC;&#x2122; designation inherited from the sizes

most popular digicam sensor measures

used to deďŹ ne TV camera tubes. The actual

approximately 6.13 x 4.6 mm in size. Thatâ&#x20AC;&#x2122;s

sensor sizes for the most popular types can

about half the size of your lile ďŹ ngernail.

be found in the table below, with the sizes of

Camera-phone sensors are even smaller. Onto

the most popular DSLR sensors included for

these tiny chips, manufacturers cram millions

comparison.

of tiny photodiodes (light-capturing elements) to collect the image-making light. Because they can collect more light, larger

3ENSORĂŚ@4YPEĂŚ ĂŚ INCHĂŚ

)MAGINGĂŚ!REAĂŚ$IMENSIONSĂŚMM ĂŚ $IAGONALĂŚ 7IDTHĂŚ (EIGHT ĂŚ ĂŚ 

photosites produce beer quality digital

 INCHĂŚ

ĂŚ

ĂŚimages. And thatâ&#x20AC;&#x2122;s where DSLR cameras have a

vĂŚ

ĂŚ

ĂŚhuge advantage over digicams. In a DSLR camera, the sensor chip is

vĂŚ

ĂŚ

ĂŚ INCHĂŚ

ĂŚ

ĂŚbetween 15x and 20x larger than a digicam

 INCHĂŚ

ĂŚ

ĂŚchip â&#x20AC;&#x201C; even though they may have a similar

 INCHĂŚ

ĂŚ

ĂŚnumber of megapixels. The photodiodes on the

 INCHĂŚ

ĂŚ

ĂŚDSLR sensor are, therefore much larger and

 INCHĂŚ

ĂŚ

ĂŚcan collect more light, producing signiďŹ cantly

&OURĂŚ4HIRDSĂŚ3YSTEMĂŚ

ĂŚ

ĂŚbeer picture quality.

4YPICALĂŚ$3,2ĂŚ

ĂŚ

ĂŚMMĂŚlLMĂŚFRAMEĂŚ

ĂŚ

ĂŚFor some inexplicable reason, the actual

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

One factor few digital camera buyers

20<4A027>824B

;0A64AB4=B>AB,14CC4A8<064@D0;8CH

7>F<0=H<460?8G4;B.

RELATESĂŚTHEĂŚOUTPUTĂŚSIZEĂŚREQUIREDĂŚFORĂŚHIGH QUALITYĂŚ

(OWĂŚMANYĂŚMEGAPIXELSĂŚDOĂŚYOUĂŚNEEDĂŚINĂŚAĂŚDIGITALĂŚ

PHOTOĂŚPRINTSĂŚTOĂŚSENSORĂŚMEGAPIXELĂŚCOUNTSĂŚ&ORĂŚ

CAMERAĂŚ)TĂŚDEPENDSĂŚONĂŚHOWĂŚYOUĂŚPLANĂŚTOĂŚUSEĂŚ

SMALLERĂŚPRINTĂŚSIZESĂŚANĂŚOUTPUTĂŚRESOLUTIONĂŚOFĂŚĂŚ

YOURĂŚDIGITALĂŚPHOTOSĂŚ4WOĂŚMEGAPIXELSĂŚISĂŚMOREĂŚTHANĂŚ

DOTSINCHĂŚISĂŚREQUIREDĂŚ.OTEĂŚ0HOTO QUALITYĂŚPRINTSĂŚ

ENOUGHĂŚFORĂŚIMAGESĂŚTHATĂŚWILLĂŚBEĂŚVIEWEDĂŚONLINEĂŚ

OFĂŚ!ĂŚSIZEĂŚANDĂŚLARGERĂŚCANĂŚBEĂŚMADEĂŚWITHĂŚLOWERĂŚ

ANDĂŚ MEGAPIXELĂŚCAMERASĂŚWILLĂŚPROVIDEĂŚIMAGESĂŚ

OUTPUTĂŚRESOLUTIONSĂŚBECAUSEĂŚVIEWINGĂŚDISTANCESĂŚAREĂŚ

WITHĂŚENOUGHĂŚRESOLUTIONĂŚTOĂŚMAKEĂŚGOODĂŚSNAPSHOT

GREATER ĂŚWHICHĂŚMEANSĂŚTHEYREĂŚNOTĂŚSUBJECTEDĂŚTOĂŚ

SIZEDĂŚĂŚXĂŚĂŚINCH ĂŚPRINTSĂŚ4HEĂŚTABLEĂŚONĂŚ0AGEĂŚĂŚ

CLOSEĂŚINSPECTION 


<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

20<4A027>824B

3ENSORæ 4YPICALæ)MAGEæ æ 2ESOLUTIONæ 2ESOLUTIONæ æ MEGAPIXELS æ PIXELS

-AXIMUMæ 0RINTæ3IZEæ

/UTPUTæ 0RACTICALæ 2ESOLUTIONæ /UTPUTæ3IZEæ

æ

æXææ

æXææINCHæ

æDPIæ

3NAPSHOTæPRINTS

æ

æXææ

æXææINCHæ

æDPIæ

@*UMBOæSNAPSHOTæPRINTS

æ

æXææ

æXææINCHæ

æDPIæ

æXææINCHæENLARGEMENTS

æ

æXææ

æXææINCHæ

æDPIæ

!æSIZEDæPRINTS

æ

æXææ

æXææINCHæ

æDPIæ

!æSIZEDæPRINTS

æ

æXææ

æXææINCHææ

æDPIæ

!æSIZEDæPRINTS

æ

æXææ

æXææINCHæ

æDPIæ

! æSIZEDæPRINTS

æ

æXææ

æXææINCHæ

æDPIæ

!æSIZEDæPRINTS

æ

æXææ

æXææINCHæ

æDPIæ

!æSIZEDæPRINTS

$ESPITEæCAMERAæMANUFACTURERSæFOCUSæONæ

4HEæBETTERæTHEæMATCHæBETWEENæYOURæREQUIREMENTSæ

INCREASINGæTHEæMEGAPIXELæCOUNTSæOFæDIGICAMS æ

ANDæWHATæTHEæCAMERAæPROVIDES æTHEæMOREæYOUæ

THERESæLITTLEæPOINTæINæPAYINGæEXTRAæFORæRESOLUTIONæ

WILLæBEæSATISlEDæBYæYOURæDIGITALæCAMERAænæANDæTHEæ

YOUæWILLæNEVERæUSEæ!LTHOUGHæHAVINGæMOREæ

MOREæANDæBETTER æPICTURESæYOUæWILLæTAKEæ

MEGAPIXELSæWILLæPROVIDEæSCOPEæFORæCROPPINGæYOURæ PHOTOSæANDæMAKINGæLARGERæPRINTS æONæTHEæSMALLæ IMAGEæSENSORSæUSEDæINæDIGICAMS æTHEYæCANæHAVEæ

4BB4=C80;0224BB>A84B

SOMEæDISADVANTAGESæBECAUSEæTHEYæMEANæSMALLERæ

æ"ATTERIESæ!LLæDIGITALæCAMERASæREQUIREæBATTERIESæ

LIGHTæCAPTURINGæELEMENTS

ANDæCOMEæWITHæONEæORæMOREæBATTERIESænæEITHERæ

4HEæMOSTæSIGNIlCANTæISæINCREASEDæIMAGEæNOISEæ

RECHARGEABLEæORæNON RECHARGEABLEænæTOæGETæYOUæ

WHICHæSHOWSæUPæASæSPECKLINGæANDæGRAININESSæINæ

STARTEDæ2ECHARGEABLEæBATTERIESæAREæCOST EFFECTIVEæ

PHOTOS æASæYOUæINCREASEæTHEæCAMERASæSENSITIVITYæ

BUTæREQUIREæAæCOUPLEæOFæHOURSæTOæCHARGEæUPæSOæ

)3/ ææ3MALLERæPHOTOSITESæOFTENæFAILæTOæCOLLECTæ

WHENæYOUREæTRAVELLING æITSæAæGOODæIDEAæTOæHAVEæ

ENOUGHæINFORMATIONæFROMæTHEæBRIGHTESTæANDæ

AæSPAREæBATTERYæYOUæCANæCHARGEæUPæFORæUSEæWHENæ

DARKESTæPARTSæOFæSUBJECTSæ4HISæREDUCESæTHEæ

THEæONEæINæTHEæCAMERAæISæDEPLETED

SENSORSæDYNAMICæRANGEæANDæLEADSæTOæWASHEDæ

#AMERASæTHATæUSEæ!!æORæ!!!æBATTERIESæCANæ

OUTæHIGHLIGHTSæANDæBLACKæSHADOWSæWITHæNOæDETAILæ

ALSOæOPERATEæWITHæRECHARGEABLEæBATTERIESæBUTæHAVEæ

INæEITHER

THEæCONVENIENCEæOFæUSINGæREADILY AVAILABLEæALKALINEæ

,ARGERæIMAGESæOCCUPYæMOREæSTORAGEæSPACEæ

ORæLITHIUMæFORæLONGERæLIFE æCELLSæ"UYINGæAæCHARGERæ

ONæMEMORYæCARDS æHARDæDRIVESæANDæ7EBæSERVERSæ

ANDæTWOæSETSæOFæRECHARGEABLEæ.I-(æBATTERIESæWILLæ

#AMERASæALSOæNEEDæMOREæPOWERFULæIMAGEæ

SAVEæYOUæMONEYæINæTHEæLONGæTERMæIFæYOUæHAVEæAæ

PROCESSORSæTOæHANDLEæTHEM

CAMERAæTHATæACCEPTSæ!!æORæ!!æBATTERIES æ-EMORYæ#ARDSæ!LTHOUGHæMANYæDIGICAMSæ1UICKæ4IPæ7HENæCHOOSINGæAæCAMERAæITSæ

HAVEæINTERNALæMEMORYæSTORAGE æALLæMODELSæHAVEæ

BETTERæTOæCONCENTRATEæONæFEATURES æLENSæQUALITY æ

EXPANSIONæSLOTSæFORæHIGHER CAPACITYæMEMORYæ

AUTOFOCUSINGæANDæCONTINUOUSæSHOOTINGæ

CARDSæANDæWILLæACCEPTæONEæOFæTHREEæTYPESæ3$

PERFORMANCEæTHANæHOWæMANYæMEGAPIXELSæITæOFFERSæ

3$(# æ-EMORYæ3TICKæ-3 æORæX$ 0ICTUREæ#ARDæ


20<4A027>824B

OFFEREDæWITHæONEæORæTWOæLENSESæCOVERINGæPOPULARæ ZOOMæRANGESæTYPICALLYæMODERATEæWIDE ANGLEæ TOæSHORTæZOOMæFORæGENERALæPHOTOGRAPHYæANDæAæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

LONGæZOOMæFORæSPORTSæANDæWILDLIFEæPHOTOGRAPHY æ !DDITIONALæLENSESæAREæAVAILABLEæTOæMEETæSPECIlCæ REQUIREMENTS !DD ONæLENSESæAREæAVAILABLEæFORæSOMEæ !DVANCEDæANDæ#OMPACTæDIGICAMSæTOæEXTENDæTHEæ RANGEæOFæTHEæCAMERASælTTEDæLENSæ!SæTHEYæADDæ BOTHæBULKæANDæWEIGHTæANDæTENDæTOæCOMPROMISEæ OPTICALæPERFORMANCE æITSæBETTERæTOæSTARTæWITHæAæ CAMERAæTHATæCOVERSæTHEæRANGEæOFæSHOTSæYOUæWANTæ TOæTAKE æ&ILTERSæ4HEæLENSESæONæSOMEæ!DVANCEDæ 3OMEæ$3,2SæMOSTLYæENTRY LEVELæMODELS æUSEæ

DIGICAMSæANDæALLæ$3,2æCAMERASæAREæTHREADEDæ

3$3$(#æCARDS æWHILEæOTHERSæUSEæ#OMPACT&LASHæ

TOæALLOWæSCREW ONælLTERSæTOæBEælTTEDæ0OLARISERSæ

#& æ!æFEWæHAVEæDUALæCARDæSLOTSæTHATæ ACCEPTæEITHERæ#&æANDæ3$3$(# æ#&æ ANDæ-3æORæ#&æANDæX$ 0ICTUREæ#ARDæ !LMOSTæALLæMEMORYæ3TICKæCAMERASæUSEæ THEæSMALLERæ-EMORYæ3TICKæ$UOæCARDS 1UICKæ4IPææ)TSæWISEæTOæPURCHASEæATæ LEASTæONEæHIGH CAPACITYæ'" æ'"æ ORæ'" æMEMORYæCARDæWHENæYOUæBUYæ AæDIGITALæCAMERAæBECAUSEæITæGIVESæYOUæ THEæFREEDOMæTOæTAKEæLOTSæOFæPICTURESæ WITHOUTæRUNNINGæOUTæOFæSTORAGEæSPACEæ ,OOKæFORæATæLEASTæ'"æCAPACITYæIFæYOUæ ENJOYæSHOOTINGæVIDEOæCLIPSæWITHæYOURæ

!æSELECTIONæOFæINTERCHANGEABLEæLENSESæFORæDIGITALæ3,2æ CAMERAS

DIGITALæCAMERAæ6IDEOæCONSUMESæMEMORYæVERYæ

AREæTHEæMOSTæPOPULARæCHOICESæBECAUSEæTHEYæGIVEæ

QUICKLY æPARTICULARLYæATæHIGHæRESOLUTIONæ4RAVELLERSæ

PHOTOGRAPHERSæCONTROLæOVERæREmECTIVEæSURFACESæ

SHOULDæPURCHASEæADDITIONALæCARDSænæORæCONSIDERæAæ

ANDæCANæMAKEæCLOUDSæSTANDæOUTæAGAINSTæBLUEæ

PORTABLEæSTORAGEæDEVICEænæTOæENABLEæTHENæTOæKEEPæ

SKIESæ%FFECTSælLTERSæLIKEæSTARæBURSTS æCOLOURæ

ALLæTHEæPICTURESæTAKENæONæEACHæTRIP

GRADUATIONSæANDæSOFTæFOCUSælLTERSæAREæALSOæ AVAILABLE

æ,ENSESæ$3,2æBUYERSæSHOULDæTHINKæABOUTæ

æ&LASHæUNITSæ!LTHOUGHæMOSTæCAMERASæHAVEæ

WHICHæLENSESæTHEYæREQUIREæWHENæCONSIDERINGæAæ

BUILT INæmASHæUNITS æ!DVANCEDæDIGICAMSæANDæMOSTæ

CAMERAæPURCHASEæ-OSTæENTRY LEVELæMODELSæAREæ

$3,2æCAMERASæHAVEæHOTæSHOESæTHATæACCEPTæADD 


20<4A027>824B <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

7ATERPROOFæHOUSINGSæLETæYOUæUSEæYOURæDIGITALæCAMERAæFORæUNDERWATERæPHOTOGRAPHY

ONæmASHæUNITSæ4HESEæCANæBEæUSEFULæWHENæMOREæ

TRAILSæ'03æRECEIVERSæCANæALSOæBEæCONNECTEDæ

POWERFULæmASHæLIGHTæISæREQUIREDæANDæWHENæTHEæ

TOæSOMEæCAMERASæFORæ@GEOTAGGINGæIMAGESæBYæ

PHOTOGRAPHERæWISHESæTOæSHOOTæSTUDIOæPORTRAITSæ

RECORDINGæLOCATIONæDATAæINæTHEæIMAGEælLEæ4HISæ

WITHæMULTIPLEæLIGHTS

MAKESæITæEASYæTOæTRACKæJOURNEYSæANDæLOCATEæWHEREæ

æ7ATERPROOFæHOUSINGSæAREæAVAILABLEæFORæ

EACHæSHOTæWASæTAKENæ"LUETOOTHæCONNECTIONSæ

MANYæDIGITALæCAMERASæANDæOFFERæVARYINGæLEVELSæ

AREæALSOæAVAILABLEæFORæWIRELESSæPRINTINGæFROMæSOMEæ

OFæUNDERWATERæPROTECTION æRANGINGæFROMæONEæ

CAMERASæANDæALLæCAMERASæSUPPORTæDIRECTæPRINTINGæ

METREæTOææMETRESæORæMOREæ3OMEæCAMERAæ

VIAæSUPPLIEDæ53"æCABLESæ

MANUFACTURERSæOFFERæSPECIALæHOUSINGæFORæ PARTICULARæMODELSæANDæTHEREæAREæSPECIALISTæ

DB45D;DA;B

MANUFACTURERSæLIKEæ&ANTASEAæANDæ)KELITEæWHOæ

4HEæFOLLOWINGæWEBSITESæPROVIDEæADDITIONALæINFORMATIONæONæTHEæ

CATERæFORæSEVERALæBRANDS

TOPICSæCOVEREDæINæTHISæCHAPTERæ

æ/THERæ!CCESSORIESæ3OMEæCAMERASæCANæBEæ

æ

OPERATEDæWITHæREMOTEæCONTROLLERS æEITHERæWIRELESSæ ORæCONNECTEDæTOæTHEæCAMERAæBYæAæCABLEæ7ITHæAæ

EXPOSURESæTOæBEæMADEæATæNIGHTæTOæSHOOTæSTARæ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUTIPSBUYINGBUSTING THE MEGAPIXEL MYTHASPXæFORæINFORMATIONæONæTHEæRELEVANCEæOFæ

THEæSHUTTERæWHENæYOUæWANTæTOæBEæINCLUDEDæINæAæ GROUPæSHOTæFORæAæ$3,2æTHEYæENABLEæVERYæLONGæ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUTIPSBUYINGWHERE TO BUY A DIGITAL CAMERAASPXæFORæADVICEæONæBUYINGæAæDIGITALæCAMERA

æ

DIGICAM æTHESEæCANæBEæCONVENIENTæFORæTRIGGERINGæ

AæCAMERASæMEGAPIXELæCOUNT æ

WWWNORMANKORENCOMDIGITAL?CAMERASHTMLæHASæUSEFULæ EXPLANATIONSæOFæDIGITALæCAMERAæTECHNOLOGIES


5>2DB8=6

270?C4A!

!æSTAND OUTæFACTORæTHATæMAKESæTHEæDIFFERENCEæ

ANDæSHUTTERæSPEEDæANDæAPERTUREæWILLæBEæSETæINæTHEæ

BETWEENæANæORDINARYæSNAPSHOTæANDæAæSUCCESSFULæ

FULLæAUTOæANDæ0æSHOOTINGæMODES

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

5^RdbX]VP]S3T_cW^U5XT[S PHOTOæYOUæCANæFRAMEæANDæDISPLAYæISæTHEæPOSITIONæ OFæTHEæSHARPESTæFOCUSæ4HISæISæTHEæPOINTæTHATæDRAWSæ

!LLæDIGITALæCAMERASæUSEæONEæORæBOTHæOFæTWOæ

THEæVIEWERSæATTENTIONæSOæBEINGæABLEæTOæDECIDEæ

SYSTEMS

WHEREæITæWILLæBEæINæAæPICTUREæISæAæVERYæUSEFULæSKILL

ææ!CTIVEæSYSTEMSælREæAæBEAMæOFæINFRAREDæLIGHTæ

0HOTOGRAPHERSæWHOæUSEæDIGICAMSæHAVEæLESSæ

ATæTHEæSUBJECTæANDæUSEæTHEæTIMEæTAKENæFORæAæ

CONTROLæOVERæTHEæAREAæOFæSHARPæFOCUSæTHANæ$3,2æ

REmECTIONæTOæRETURNæTOæCALCULATEæTHEæSUBJECTæ

USERSæBUTæTHEYæBENElTæBECAUSEæTHEæSMALLæSENSORSæ

DISTANCEæ#OMMONæINæSIMPLERæIMAGINGæDEVICESæ

INæDIGICAMSæENSUREæMOSTæOFæTHEæPICTURESæTHEYæ

LIKEæENTRY LEVELæDIGICAMSæANDæCAMERA PHONES æ

TAKEæAREæSHARPæ#AMERAæMANUFACTURERSæHAVEæALSOæ

MOSTæACTIVEæ!&æSYSTEMSæCANTæFOCUSæTHROUGHæ

PRODUCEDæSOMEæHANDYæFACEæDETECTIONæTOOLSæTHATæ

WINDOWS æWIREæMESHæORæBARSæBECAUSEæTHEæ

HELPæSNAPSHOOTERSæTOæFOCUSæOFæHUMANæFACESæANDæ

INFRAREDæLIGHTæISæREmECTEDæBYæTHEæGLASSæORæWIREæ

ENSUREæTHEYæAREæCORRECTLYæEXPOSED

4HEYæMAYæALSOæFAILæWITHæVERYæCLOSEæSUBJECTSæ BECAUSEæTHERESæNOTæENOUGHæTIMEæFORæTHEæ

20<4A05>2DB8=6BHBC4<B

REmECTIONæTOæRETURNæTOæPROVIDEæACCURATEæ DISTANCEæMEASUREMENTS

-OSTæCAMERASæHAVEæANæARRAYæOFæAUTOFOCUSINGæ!& æ POINTSæONæAæDEDICATEDæSENSORæ4HESEæAREæUSEDæ

ææ0ASSIVEæSYSTEMSæUSEæTHEæLIGHTæTHATæISæNATURALLYæ

TOæDETERMINEæWHEREæTHEæLENSæISæFOCUSEDæ4HEæ

REmECTEDæBYæTHEæSUBJECTæANDæADJUSTæTHEæLENSæ

EXPOSUREæWILLæALSOæBEæMETEREDæATæTHESEæPOINTSæ

TOæDELIVERæTHEæMAXIMUMæCONTRASTæWITHINæTHEæ SENSORælELDæ4WOæMETHODSæAREæUSEDæPHASEæ DIFFERENCEæANDæCONTRAST DETECTæ0HASEæ DETECTIONæSEPARATESæTHEæINCOMINGæLIGHTæINTOæ PAIRSæOFæIMAGESæANDæCOMPARESæTHEMæVIAæAæ DEDICATEDæSENSOR æADJUSTINGæTHEæFOCUSæOFæTHEæ LENSæUNTILæTHEæIMAGESæCOINCIDEæ#ONTRAST DETECTæ SYSTEMSæMEASUREæTHEæINTENSITYæDIFFERENCESæ BETWEENæADJACENTæPIXELSæINæTHEæIMAGEæ

!æTYPICALæ!&æSENSORæPATTERNæ4HEæSENSORæINæTHEæ MIDDLEæISæAæCROSS TYPEæSENSORæWHILEæTHEæOTHERSæ AREæLINEAR æALTHOUGHæVERTICALæANDæHORIZONTALæ DIRECTIONSæAREæINCLUDEDææ4HEæRECTANGLESæMARKæ THEæAPPROXIMATEæPOSITIONSæOFæTHEæSENSORSæINæTHEæ VIEWlNDERæ4HEæSENSORS æWHICHæAREæINVISIBLEæTOæTHEæ EYE æAREæSHOWNæINæREDæWHICHæISæOFTENæTHEæCOLOURæ USEDæTOæINDICATEæWHICHæSENSORSæAREæACTIVE 

PRODUCEDæBYæTHEæLENSæANDæADJUSTæTHEæLENSæUNTILæ THEæGREATESTæDIFFERENCESæAREæOBTAINEDæ $3,2æCAMERASæWITHæ,IVEæ6IEWæMAYæORæMAYæ NOTæSUPPORTæAUTOFOCUSINGæINæ,IVEæ6IEWæMODEæ 4HOSEæTHATæDOæNORMALLYæUSEæCONTRAST DETECTæ 


<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

5>2DB8=6

4HEæDIAGRAMæLEFTæSHOWSæ HOWæAæCONTRAST DETECTæ AUTOFOCUSINGæSYSTEMæ WORKS æWITHæAæBLACKæ RECTANGLEæREPRESENTINGæ THEæSUBJECTæANDæTHEæ !&æSENSORSæSHOWNæASæ REDæRECTANGLESææ4HEæ SENSORæLABELLEDæ!æISæ THEæONLYæONEæCAPABLEæ OFæDETECTINGæCONTRASTæ BECAUSEæITæSPANSæAæ CONTRASTæBOUNDARYæ 3ENSORæ"æWOULDæSEEæALLæ WHITEæSENSORæ#æWOULDæ SEEæALLæBLACKæANDæSENSORæ $æWOULDæSEEæALLæGREYæANæ EQUALæMIXTUREæOFæBLACKæ ANDæWHITE 

!& æWHICHæISæNOTICEABLYæSLOWERæTHANæTHEæNORMALæ

CONTRASTæISæLOWæANDORæTHEæ!&æSENSORæISæUNABLEæ TOæDETECTæEDGESæINæTHEæSUBJECTæ%XAMPLESæOFæ SUCHæSUBJECTSæINCLUDEæMISTYæSCENESæANDæLARGEæ SINGLEæCOLOUREDæSURFACESæLIKEæWALLSæORæBLUEæSKYæ 7HENæTHISæHAPPENS æTHEæCAMERAæMAYæ@HUNTæFORæ FOCUS æDRIVINGæTHEæLENSæBACKæANDæFORTHæTHROUGHæITSæ FOCUSINGæRANGEæ 1UICKæ4IPææ4OæIDENTIFYæYOURæCAMERASæ!&æSYSTEM æ POINTæTHEæLENSæATæAæCLEARæAREAæOFæBLUEæSKYæ.Oæ CLOUDSæORæOTHERæOBJECTSæINæTHEælELDæOFæVIEW æ(ALF PRESSæTHEæSHUTTERæBUTTONæ)FæTHEæCAMERAæFOCUSES æ ITSæANæACTIVEæSYSTEMæORæAæHYBRIDæACTIVEPASSIVEæ SYSTEMæIFæTHEæCAMERAæCANTæFOCUS æITSæAæPASSIVEæ SYSTEMææ

PHASE DIFFERENCEæ!&æSYSTEMæ0RESSINGæTHEæSHUTTERæ BUTTONæmIPSæUPæTHEæMIRROR æBRIEmYæBLACKINGæOUTæTHEæ

!LTHOUGHæPOINT AND SHOOTæDIGICAMSæANDæ

VIEWlNDERæWHILEæTHEæSHUTTERæOPENSæANDæEXPOSESæ

CAMERA PHONESæSELDOMæSUPPORTæMANUALæ

THEæIMAGEæSENSORæTOæTHEæLIGHTæFROMæTHEæLENSæ

FOCUSING æMOSTæHAVEæAæFORMæOFæZONEæFOCUSINGæTHATæ

!UTOFOCUSINGæISæSLOWEDæASæAæCONSEQUENCE

SETSæTHEæLENSæTOæFOCUSæATæAæPARTICULARæDISTANCEæ

"OTHæTYPESæOFæPASSIVEæSYSTEMSæMAYæBEæ UNABLEæTOælNDæFOCUSæWHENæTHEæOVERALLæSUBJECTæ

.ORMALLYæTWOæ@ZONESæAREæPROVIDEDæMACROæFORæ CLOSE UPS æANDæINlNITYæFORæLANDSCAPES -OREæSOPHISTICATEDæDIGICAMSæ ANDæALLæ$3,2SæPROVIDEæMANUALæ FOCUSæMODESæTHATæREQUIREæ PHOTOGRAPHERSæTOæSWITCHæOFFæ AUTOFOCUSING æEITHERæVIAæTHEæ CAMERASæMENUæORæWITHæAæSLIDERæ ONæTHEæLENSæ3WITCHINGæTOæMANUALæ FOCUSINGæONæAæ$3,2æANDæAæFEWæ !DVANCEDæDIGICAMS æALLOWSæTHEæ LENSæRINGæTOæBEæTURNEDæTOæFOCUSæTHEæ SUBJECTæ3OMEæCAMERASæMAINTAINæ THEæELECTRONICæLINKæBETWEENæTHEæ

3CENESæINæWHICHæTHEæOVERALLæSUBJECTæCONTRASTæISæLOWæWILLæ PRESENTæPROBLEMSæFORæMOSTæAUTOFOCUSINGæSYSTEMSæ4OæTAKEæ THISæPHOTOGRAPH æTHEæ!&æPOINTæINæTHEæCENTREæOFæTHEæVIEWlNDERæ WASæPOSITIONEDæOVERæTHEæBOATæINæTHEæFOREGROUNDæANDæTHEæ SHUTTERæBUTTONæWASæHALF PRESSEDæ4HEæSHOTæWASæTHENæRE COMPOSEDæBEFOREæPRESSINGæTHEæSHUTTERæBUTTONæALLæTHEæWAYæ DOWNæTOæTAKEæTHEæPHOTOGRAPH 

LENSæANDæTHEæCAMERAæAæFUNCTIONINGæ BATTERYæISæREQUIREDæTOæALLOWæTHEæ FOCUSæRINGæTOæBEæTURNEDæANDæ PROVIDEæTHEæFOCUSæCONlRMATIONæ LIGHT 


TOOæQUICKLYæ(OWEVER æCONSTANTæRE FOCUSINGæ

RIGHTæPARTæOFæTHEæSUBJECTæ-OSTæCAMERASæWITHæ

CONSUMESæMOREæBATTERYæPOWERæTHANæTHEæSINGLEæ

MANUALæFOCUSINGæALLOWæYOUæTOæENLARGEæTHEæSHOTæINæ

!&æMODEæ

PLAYBACKæMODEæSOæYOUæCANæCONlRMæTHEæCRITICALæ ZONEæINæTHEæSUBJECTæISæREALLYæSHARP

05<>34B0=3?0CC4A=B 4HEæ!&æSYSTEMSæINæMODERNæCAMERASæAREæGENERALLYæ

0REDICTIVEæ!&æCANæTRACKæSUBJECTSæMOVINGæ TOWARDSæORæAWAYæFROMæTHEæCAMERA æWHEREASæ TRACKINGæ!&æDOESæBETTERæWITHæSUBJECTSæMOVINGæ ACROSSæTHEælELDæOFæVIEWæ "OTHæSYSTEMSæWORKæBETTERæWITHæSUBJECTSæTHATæ

FAST æEFFECTIVEæWITHæMOSTæSUBJECTSæANDæEASYæTOæ

MOVEæATæAæCONSTANTæSPEEDæTHANæSUBJECTSæWHOSEæ

USEæ-OSTæCAMERASæOFFERæSEVERALæ!&æMODESæ

SPEEDæANDæDIRECTIONæCHANGEæRAPIDLYæ!æSIGNALænæINæ

sæ SINGLEæ!&

THEæFORMæOFæAæCONlRMATIONæLIGHTæORæBEEPænæINDICATESæ

sæ CONTINUOUSæ!&

WHENæFOCUSæISæACHIEVEDæ-OREæSOPHISTICATEDæ

sæ PREDICTIVEæORæTRACKINGæ!&æ

CAMERASæWITHæPREDICTIVEæANDæTRACKINGæ!&æALLOWæ

sæ MULTI AREAæFOCUSINGæANDæSPOTæ!&æ

PHOTOGRAPHERSæTOæSELECTæWHICHæONEæOFæANæARRAYæ

3INGLE AREAæ!&æISæTHEæMOSTæFREQUENTLY USEDæ

OFæFOCUSæPOINTSæTHEæCAMERAæWILLæUSEæFORæFOCUSæ

FOCUSæMODEæ0RESSINGæTHEæSHUTTERæBUTTONæHALF WAYæ

ANDæEXPOSUREæDETERMINATIONæ4HEæNUMBERæOFæ

DOWNæACTIVATESæAUTOFOCUSINGæTOæACHIEVEæSHARPæ

POINTSæVARIES æWITHæSOMEæCAMERASæOFFERINGæTHREEæ

FOCUSæONæTHEæSUBJECTæINæTHEæCENTREæOFæTHEæSCREENæ

SELECTABLEæPOINTS æOTHERSæMOREæTHANææ

/NLYæONEæDISTANCEæMEASUREMENTæISæMADEæ4HEæ

3POTæFOCUSINGæFOCUSESæTHEæCAMERAæONæAæSMALLæ

POINTæOFæFOCUSæMAYæmASHæBRIEmYæORæBEæOUTLINEDæ

SPOTæINæTHEæCENTREæOFæTHEæVIEWINGæSCREENæ)TæISæ

WITHæAæBRIGHTæSQUAREæ)Næ$3,2æCAMERAS æAæFOCUSæ

USEDæWHENæPRECISEæFOCUSINGæISæREQUIRED

CONlRMATIONæLIGHTæISæDISPLAYEDæINæTHEæCAMERASæ VIEWlNDERæ )NæCONTINUOUSæ!&æMODE æTHEæCAMERAæFOCUSESæ

5>2DB8=6

SUBJECTSænæPROVIDEDæTHEYREæNOTæMOVINGæ

CHECKæYOURæSHOTSæTOæSEEæTHEæFOCUSæISæSETæONæTHEæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

1UICKæ4IPææ7HENæFOCUSINGæMANUALLY æALWAYSæ

502434C42C8>= &ACEæDETECTIONæTECHNOLOGYæISæNOWæCOMMONæINæ

CONTINUOUSLYæASæTHEæPOSITIONæOFæTHEæSUBJECTæ

BOTHæDIGICAMSæANDæENTRY LEVELæ$3,2æCAMERASæ

CHANGESæ4HISæISæHANDYæFORæSHOOTINGæMOVINGæ

7HENæYOUæSWITCHæONæAæCAMERAæWITHæFACEæDETECTIONæ 4HEæDIAGRAMæ LEFTæSHOWSæTHEæ SEQUENCEæOFæ EVENTSæTHATæTAKESæ PLACEæWITHæREGULARæ ANDæTRACKINGæ!&æ SYSTEMS
5>2DB8=6 <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

ACTIVATED æTHEæAUTOFOCUSINGæSYSTEMænæANDæUSUALLYæ

TARGETæ!LLæSYSTEMSæANALYSEæTHEæBRIGHTNESSæLEVELSæ

ALSOæTHEæAUTOæEXPOSUREæSYSTEMæ æLINKSæWITHæAæ

OFæTHEæFACESæDETECTEDæANDæSETæTHEæEXPOSUREæLEVELæ

MICROPROCESSORæTHATæANALYSESæTHEæSCENE æLOOKINGæ

FORæTHEæSHOTæONæTHEæBASISæOFæTHISæINFORMATION æ

FORæAREASæTHATæAREæSKINæCOLOUREDæANDæSHAPEDæLIKEæ

FAVOURINGæTHEæFACEæUSEDæASæTHEæFOCUSINGæTARGET

HUMANæFACESæWITHæIDENTIlABLEæEYESæANDæMOUTHæINæ

-ANYæSYSTEMSæLINKæWITHæTHEæmASHæEXPOSUREæ

THEæCORRECTæPLACESæ!NIMALSæFACESæARENTæDETECTEDæ

SYSTEMæTOæENSUREæAæNATURAL LOOKINGæBALANCEæOFæ

SOæITSæPOINTLESSæUSINGæFACEæDETECTIONæFORæSHOTSæOFæ

mASHæANDæAMBIENTæLIGHTINGæ%XPOSUREæADJUSTMENTæ

PETSæANDæANIMALSæATæTHEæZOO

TOæCORRECTæBACKLIGHTINGæISæALSOæPROVIDEDæBYæAæ

)NæTHEæEARLYæDAYSæOFæTHEæTECHNOLOGY æTHEæ

FEWæRECENTæSYSTEMSæ4RACKINGæFACILITIESæAREæALSOæ

ALGORITHMSæUSEDæFORæTHEæANALYSISæCOULDæONLYæDETECTæ

PROVIDEDæBYæSOMEæRECENTæSYSTEMSæ4HEYæCANæ

FACESæLOOKINGæDIRECTLYæATæTHEæCAMERAæ%ARLYæSYSTEMSæ

FOLLOWæONEæORæMOREæFACESæWHENæTHEYæMOVEæWITHINæ

ALSOæHADæDIFlCULTYæDETECTINGæFACESæTHATæWEREæUPSIDEæ

THEæFRAMEæANDæAUTOMATICALLYæADJUSTæFOCUSæANDæ EXPOSUREæWHENæTHEæCAMERASæSHUTTERæ BUTTONæISæHALF PRESSED #AMERASæWITHæFACEæDETECTIONæMAKEæ ITæEASIERæTOæENSUREæHUMANæSUBJECTSæ APPEARæSHARPæANDæCORRECTLYæEXPOSEDæINæ PHOTOGRAPHSæ4HEYREæGREATæFORæNOVICEæ PHOTOGRAPHERSæBECAUSEæTHEYæCANæ HANDLEæOFF CENTREæSUBJECTSæANDæSHOTSæ WITHæPEOPLEæONæEITHERæSIDEæOFæTHEæFRAME æ WHEREASæCAMERASæWITHOUTæFACEæDETECTIONæ WILLæFOCUSæONæTHEæCENTREæOFæTHEæSCENE æ LEAVINGæTHEæMAINæSUBJECTSæUNSHARPæ4HEYæ

#AMERASæWITHæFACEæDETECTIONæTECHNOLOGYæWILLæUSUALLYæ INDICATEæTHEæFACEæUSEDæASæTHEæFOCUSINGæTARGETæWITHæAæ DIFFERENTæCOLOUREDæBOXæFROMæOTHERæFACESæDETECTEDæINæTHEæ SCENEæ&ACESæTHATæDONTæSHOWæTHEæSTANDARDæPATTERNæOFæTWOæ EYESæANDæAæMOUTHæMAYæNOTæBEæIDENTIlEDæ

CANæALSOæIMPROVEæYOURæCHANCESæOFæTAKINGæ SHARPæPICTURESæOFæACTIVEæCHILDREN (OWEVER æMOSTæSYSTEMSæWILLæNOTæ IDENTIFYæFACESæTHATæAREæTOOæCLOSEæTOæTHEæ CAMERAænæORæTOOæFARæAWAYæ)FæTHEæCAMERAæ

DOWNæ4HEæLATESTæALGORITHMSæAREæMULTI DIRECTIONALæ

@SEESæONLYæONEæEYEæANDæPARTæOFæTHEæSUBJECTSæ

ANDæCANæDETECTæFACESæINæFULLæORæSEMI PROlLEæ4ODAYSæ

NOSE æDETECTIONæCOULDæFAILæ3UNGLASSES æSWIMMINGæ

MOREæSOPHISTICATEDæPROCESSINGæALGORITHMSæCANæ

GOGGLESæANDæOTHERæTHINGSæTHATæCOVERæTHEæEYESæCANæ

ALSOæDETECTæMOREæFACESæINæAæSCENE æWITHæSOMEæ

ALSOæCAUSEæFACEæDETECTIONæSYSTEMSæTOæFAIL

CAMERASæCAPABLEæOFæIDENTIFYINGæTENæORæMOREæFACES CONlRMæDETECTIONæBYæOVERLAYINGæAæRECTANGLEæONæ

B24=4A42>6=8C8>=0=3?>BC 20?CDA4?A>24BB8=6

EACHæFACEæINæTHEæSCENEæDISPLAYEDæONæTHEæCAMERASæ

3CENEæRECOGNITIONæISæBECOMINGæINCREASINGLYæ

,#$æ3OMEæSYSTEMSæUSEæAæDIFFERENTæCOLOURæTOæ

COMMONæINæBOTHæDIGICAMSæANDæ$3,2Sæ)TæWORKSæ

IDENTIFYæTHEæFACEæTHATæWILLæBEæUSEDæASæTHEæFOCUSINGæ

BYæANALYSINGæCOLOUR æBRIGHTNESSæANDæDISTANCEæ

)NæMOSTæCASES æTHEæFACEæDETECTIONæSYSTEMæWILLæ
5>2DB8=6

BECAUSEæTHEæCAMERAæISæEFFECTIVELYæLOCKEDæUNTILæAæ WIDEæENOUGHæSMILEæISæDETECTEDæ"LINKæ$ETECTIONæ ISNTæFOOLPROOFæINæMOSTæCAMERASæBECAUSEæITæCANTæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

GUARANTEEæAæGOODæSHOTænæONLYæTHATæYOULLæGETæ AæSHOTæINæWHICHæMOSTæPEOPLESæEYESæAREæOPENæ &ORTUNATELY æBOTHæSYSTEMSæCANæBEæTURNEDæOFF )N CAMERAæRED EYEæDETECTIONæISæCOMMONæINæ DIGICAMSæ)TæWORKSæBYæANALYSINGæIMAGESæAFTERæTHEæSHOTæ ISæTAKENæANDæLOOKINGæFORæTHEæCHARACTERISTICæREDæEYESæ 3MILEæ3HUTTERæTECHNOLOGYæWILLæNORMALLYæONLYæ TRIGGERæTHEæCAMERASæSHUTTERæWHENæAæBROAD æ CHEESYæGRINæISæDETECTEDæ)TæCANæBEæFRUSTRATINGæTOæ TAKEæPICTURESæINæTHISæMODEæBECAUSEæYOUæDONTæ KNOWæEXACTLYæWHENæTHEæSHUTTERæWILLælREæ

THATæRESULTæFROMæMANYæSHOTSæTAKENæWITHæmASHæ4HEæREDæ PATCHESæAREæREPLACEDæBYæDARKæBLUE BLACK æMAKINGæ SUBJECTSæEYESæLOOKæMOREæNATURALæANDæLESSæDEMONIC æ 3OMEæCAMERASæCANæCARRYæOUTæTHEæPROCESSæON THE mY æ WHILEæOTHERSæREQUIREæYOUæTOæSELECTæRED EYEæCORRECTIONæ

INFORMATIONæFROMæTHEæCAMERASæSENSORSæANDæ

INæPLAYBACKæMODEæ"OTHæSYSTEMSæAREæEQUALLYæ

COMPARINGæTHEæRESULTINGæPATTERNSæWITHæPATTERNSæ

EFFECTIVEænæANDæNEITHERæISæTOTALLYæFAILPROOFæ

STOREDæWITHINæTHEæCAMERAæTHATæCHARACTERISEæCERTAINæ SUBJECTæTYPESæ

34?C7>5584;3

-OSTæCAMERASæWITHæSCENEæRECOGNITIONæ

#ONTROLLINGæTHEæWIDTHæOFæTHEæZONEæOFæSHARPæFOCUSæ

TECHNOLOGYæCANæAUTOMATICALLYæIDENTIFYæWHICHæ

INæAæPICTUREæISæONEæOFæTHEæMARKSæOFæAæCOMPETENTæ

OFæTHEæFOLLOWINGæCATEGORIESæAæSUBJECTæFALLSæINTOæ

PHOTOGRAPHERæ%XPERIENCEDæPHOTOGRAPHERSæREFERæ

LANDSCAPE æPORTRAIT æBACKLITæPORTRAIT æTWILIGHT æNIGHTæ

TOæTHISæZONEæASæITSæDEPTHæOFælELDæ4HEYæUSEæDIFFERENTæ

PORTRAITæANDæCLOSE UPææ/NCEæTHEæSUBJECTæTYPEæ

CAMERAæSETTINGSæTOæDETERMINEæWHETHERæTHEæZONEæISæ

HASæBEENæIDENTIlED æTHEæCAMERASæAPERTUREæANDæ

WIDEæFORæLANDSCAPEæPICTURESæORæNARROWæFORæPORTRAITSæ

SHUTTERæSPEEDæWILLæBEæSET æTHEæFOCUSING æEXPOSUREæ

ANDæCLOSE UPSæWHEREæTHEYæWANTæTOæISOLATEæTHEæ

ANDæSENSITIVITYæRANGESæMAYæBEæCONSTRAINEDæANDæ

SUBJECTæFROMæAæPOTENTIALLYæDISTRACTINGæBACKGROUND

COLOURæADJUSTMENTSæMAYæBEæMADEæTOæDELIVERæ ENHANCEDæRESULTSæFORæTHEæSPECIlCæSUBJECTæTYPE 3MILEæ3HUTTERæANDæ"LINKæ$ETECTIONæTECHNOLOGIESæ AREæOTHERæRECENTæTECHNOLOGIESæFORæPROVIDINGæ SNAPSHOOTERSæWITHæMOREæPRINTABLEæPHOTOGRAPHSæ 4HEæFORMERæINVOLVESæCONTINUOUSLYæSCANNINGæTHEæ SUBJECTæANDæONLYæTRIGGERINGæTHEæSHUTTERæWHENæAæ SMILINGæSUBJECTæISæDETECTEDæ7ITHæSOMEæSYSTEMSæAæ BROADæGRINæISæREQUIRED æ"LINKæDETECTIONæCAUSESæTHEæ CAMERAæTOæTAKEæSEVERALæSHOTSæOFæTHEæSUBJECTæINæAæ BURSTæ%ACHæSHOTæISæANALYSEDæANDæTHEæCAMERAæSAVESæ THEæONEæINæWHICHæMOSTæPEOPLESæEYESæAREæOPENæ 3MILEæ3HUTTERæCANæBEæFRUSTRATINGæTOæUSEæ

!NæEXAMPLEæOFæAæPHOTOGRAPHæWITHæAæSHALLOWæ DEPTHæOFælELDæ4HEæFOCUSæISæONæTHEæCATSæNOSE æ LEAVINGæTHEæEYESæSLIGHTLYæOUT OF FOCUSæ.IKONæ $ æMMæLENS ææSECONDæATæF 


5>2DB8=6

DEPTHæOFælELDæYOUæHAVEæINæAæSHOTæBEFOREæ YOUæTAKEæITæBYæPRESSINGæTHEæDEPTHæ OFælELDæPREVIEWæBUTTONæONæAæ$3,2æ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

CAMERAæ)TSæUSUALLYæPOSITIONEDæLOWæ ONæTHEæCAMERAæBODYæNEXTæTOæTHEæLENSæ MOUNTæSEEæILLUSTRATION æ 3UPPOSEæYOUæWANTæTOæMAKEæASæMUCHæ #REATIVEæUSEæOFæAæSHALLOWæDEPTHæOFælELDæTOæISOLATEæAæ SUBJECTæFROMæDISTRACTINGæFOREGROUNDæANDæBACKGROUNDæ ELEMENTSæ.IKONæ$ æMMæLENS ææSECONDæATæF

ASæPOSSIBLEæLOOKæSHARPæINæAæSCENICæ SHOTæ9OUæCANæACHIEVEæTHISæWITHæAæ$3,2æ CAMERAæBYæFOCUSINGæONæAæPOINTæKNOWNæ ASæTHEæHYPERFOCALæDISTANCEæ!æQUICKæWAYæ

$EPTHæOFælELDæISæCONTROLLEDæBYæTHREEæFACTORSæTHEæ PHYSICALæSIZEæOFæTHEæSENSOR æTHEæDISTANCEæBETWEENæ THEæCAMERAæANDæTHEæSUBJECTæANDæTHEæRELATIONSHIPæ BETWEENæTHEæLENSæANDæTHEæLENSæAPERTUREæ4HEæ SMALLERæTHEæSENSORæTHEæGREATERæITSæINHERENTæDEPTHæ OFælELD æWHICHæISæWHYæCONTROLLINGæDEPTHæOFælELDæISæ MOREæDIFlCULTæWITHæDIGICAMSæTHANæ$3,2S 7IDE ANGLEæLENSESæAPPEARæTOæHAVEæMOREæDEPTHæ OFælELDæTHANæTELEPHOTOæLENSESæBECAUSEæTHEYæ INCLUDEæMOREæOFæTHEæAREAæSURROUNDINGæTHEæSUBJECTæ (OWEVER æWHENæTHEæSIZEæOFæTHEæSUBJECTæINæTHEæ FRAMEæISæIDENTICALæANDæTHEæOTHERæKEYæPARAMETERSæ LENSæAPERTUREæANDæSENSORæSIZE æAREæTHEæSAME æ

4HEæARROWæINDICATESæTHEæLOCATIONæOFæTHEæDEPTH OF lELDæPREVIEWæBUTTON

LENSæFOCALæLENGTHæONæITSæOWNæHASæNOæEFFECTæONæ ACTUALæDEPTH OF lELD $3,2æUSERSæCANæUSEæTHEæ!PERTURE PRIORITYæ! æ

TOæFOCUSæONæINlNITYæTHENæRE FOCUSæONæTHEæNEARESTæ

SHOOTINGæMODEæTOæADJUSTæTHEæLENSæAPERTUREæFORæ

POINTæTHATæAPPEAREDæSHARPæWHENæTHEæLENSæWASæ

DEPTH OF lELDæCONTROLæ7IDEæAPERTURESæTYPICALLYæ

FOCUSEDæONæINlNITYæ)FæYOUæSETæTHEæLENSæAPERTUREæTOæ

FROMæFæTOæF æWILLæBLURæBACKGROUNDæDETAILS æ

FæORæSMALLER æTHEæSUBJECTæSHOULDæAPPEARæSHARPæ

EVENæINæWIDE ANGLEæSHOTSæWITHæAæ$3,2æ)Næ

FROMæONEæTHIRDæOFæTHEæDISTANCEæBETWEENæTHEæOBJECTæ

CONTRAST æATæF æDEPTH OF lELDæISæEXTENDEDæTOæAæ

THEæLENSæISæFOCUSEDæONæANDæTHEæCAMERAæTOæTWOæ

METREæORæMORE æWITHæEVENæAæMODERATEæTELEPHOTOæ

THIRDSæOFæTHEæDISTANCEæBEHINDæTHEæFOCUSæPOINT

LENSæMMæTOæMMæEQUIVALENTæINæMMæ FORMAT 4HEæSKILLæISæTOæSTOPæTHEæLENSæDOWNæJUSTæENOUGHæTOæSETæTHEæCAMERAæTOæTHEæHYPERFOCALæDISTANCEæISæ

5SINGæAæLONGæTELEPHOTOæLENSæCANæHELPæTOæNARROWæ THEæDEPTH OF lELDæINæSHOTSæTAKENæWITHæAæSMALL SENSORæDIGICAMæ4HEæGREATERæTHEæZOOMæRANGE æTHEæ

TOæMAKEæTHEæBACKGROUNDæFUZZYæWITHOUTæCAUSINGæ

SHALLOWERæTHEæPLANEæOFæFOCUSæYOUæCANæACHIEVEæANDæ

THEæKEYæELEMENTSæOFæTHEæSUBJECTæTOæBEæOUTæOFæ

THEæEASIERæITæISæTOæISOLATEæTHEæSUBJECTæBYæBLURRINGæ

FOCUSææ3OMEæCAMERASæLETæYOUæSEEæHOWæMUCHæ

THEæBACKGROUND


1>:47 Photographers often use the Japanese term,

5>2DB8=6

â&#x20AC;&#x2DC;bokehâ&#x20AC;&#x2122; to describe the quality of the out-offocus areas in an image produced by a camera lens using a shallow depth of ďŹ eld. Though itâ&#x20AC;&#x2122;s

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

diďŹ&#x192;cult to quantify, some lenses produce more aractive bokeh than others. Bokeh is most important for lenses that are used for portraiture and close-up or macro photography. Itâ&#x20AC;&#x2122;s also relevant for long telephoto lenses that are used for photographing wildlife because they are often used at wide lens apertures. The shape of the lens iris (which controls the aperture) will inďŹ&#x201A;uence the subjective quality of !ĂŚTYPICALĂŚMIRRORĂŚLENSĂŚSHOTĂŚSHOWINGĂŚTHEĂŚ DONUT SHAPEDĂŚRINGSĂŚAROUNDĂŚBRIGHTĂŚHIGHLIGHTS

bokeh and also some of its objective parameters. Irises that close to a circle will produce more pleasing bokeh than the polygonal irises found on cheaper lenses. Mirror lenses, which lack irises, typically produce â&#x20AC;&#x2DC;donut-shapedâ&#x20AC;&#x2122; highlights because part of the optical system consists of a ring of reďŹ&#x201A;ecting material that !NĂŚEXAMPLEĂŚOFĂŚATTRACTIVEĂŚBOKEHĂŚ/UT OF FOCUSĂŚAREASĂŚAPPEARĂŚSOFTĂŚANDĂŚNATURAL LOOKINGĂŚ ANDĂŚDONTĂŚDISTRACTĂŚTHEĂŚVIEWERĂŚFROMĂŚTHEĂŚMAINĂŚ SUBJECTĂŚ

bends the light path, thereby enabling shorter lenses to be manufactured for very long focal lengths.

DB45D;DA;B 4HEĂŚFOLLOWINGĂŚWEBSITESĂŚPROVIDEĂŚADDITIONALĂŚINFORMATIONĂŚONĂŚTHEĂŚ TOPICSĂŚCOVEREDĂŚINĂŚTHISĂŚCHAPTERĂŚ ĂŚ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUGUIDESDIGITALSLRFOCUSING FOCUSING AND DEPTH OF lELDASPXĂŚFORĂŚINFORMATIONĂŚONĂŚ FOCUSINGĂŚANDĂŚDEPTHĂŚOFĂŚlELD

ĂŚ

HTTPENWIKIPEDIAORGWIKI$EPTH?OF?lELDĂŚFORĂŚAĂŚ COMPREHENSIVEĂŚGUIDEĂŚTOĂŚDEPTHĂŚOFĂŚlELDĂŚANDĂŚRELATEDĂŚTOPICS
4G?>BDA4

270?C4A"

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

1aXVWc]TbbP]S2^]caPbc #ORRECTæEXPOSURESæMAKEæGOODæPHOTOGRAPHSæSOæ

THANæONEæMETERINGæPATTERNæ4HISæSYSTEMæDIVIDESæ

ITSæIMPORTANTæTOæUNDERSTANDæTHEæCONTROLSæTHATæ

THEælELDæOFæVIEWæINTOælVEæORæMOREæSEGMENTSæANDæ

DETERMINEæIMAGEæBRIGHTNESSæ%XPOSUREæCONSISTSæ

INDIVIDUALLYæEVALUATESæTHEæLIGHTæLEVELSæWITHINæEACHæ

OFæTWOæCOMPONENTSæLENSæAPERTUREæTHEæHOLEæ

SEGMENTæ

THROUGHæWHICHæLIGHTæENTERSæTHEæCAMERA æANDæ

!æMICROPROCESSORæINæTHEæCAMERAæTAKESæTHEæ

SHUTTERæSPEEDæHOWæLONGæTHEæLIGHTæISæALLOWEDæINTOæ

READINGSæFROMæEACHæSEGMENTæANDæBIASESæTHEMæ

THEæCAMERA æ!æCORRECTæBALANCEæBETWEENæTHEMæ

ACCORDINGæTOæTHEæDIFFERENCEæINæOVERALLæBRIGHTNESSæ

CREATESæPICTURESæINæWHICHæALLæTONESæINæTHEæSUBJECTæ

ANDæOFTENæCONTRAST æWITHINæEACHæSEGMENTæANDæ

AREæRECORDEDæCORRECTLY

BETWEENæADJACENTæSEGMENTSæ)TæTHENæCALCULATESæ

!LLæDIGITALæCAMERASæHAVEæEXPOSUREæMETERINGæ

WHICHæAPERTUREæANDæSHUTTERæSPEEDæSETTINGSæWILLæ

SYSTEMSæFORæMEASURINGæTHEæINTENSITYæOFæLIGHTæ

DELIVERæANæOPTIMUMæEXPOSUREæ3OMEæCAMERASæ

REmECTEDæFROMæTHEæSUBJECTæ-OSTæPROVIDEæATæLEASTæ

ALSOæINCLUDEæDISTANCEæINFORMATIONæFROMæTHEæ

TWOæMETERINGæPATTERNSæTHATæTAKEæMEASUREMENTSæ

AUTOFOCUSæSYSTEMæANDORæCOLOURæDATAæ

OVERæDIFFERENTæPARTSæOFæTHEæCAMERASælELDæOFæVIEWæ

-ULTI PATTERNæSYSTEMSæAREæGOODæALL ROUNDERSæ

5NDERSTANDINGæHOWæMETERINGæPATTERNSæWORKæWILLæ

THATæCOVERæMOSTæTYPESæOFæSCENESæINCLUDINGæ

HELPæYOUæTOæDECIDEæWHICHæONEæTOæUSEæINæDIFFERENTæ

BACKLITæSUBJECTS æ(OWEVER æBECAUSEæTHEYæDELIVERæ

SITUATIONS

ANæ@AVERAGEDæEXPOSUREæSETTING æTHEYæMAYæNOTæ

-ULTI PATTERNæEVALUATIVEæORæMATRIX æ

PROVIDEæTHEæBESTæEXPOSUREæFORæSUBJECTSæTHATæAREæ

METERINGæISæFOUNDæINæALLæCAMERASæANDæISæTHEæ

BACKLIT æDARKæSUBJECTSæAGAINSTæBRIGHTæBACKGROUNDSæ

NORMALæDEFAULTæSETTINGæFORæCAMERASæWITHæMOREæ

ORæBRIGHTæSUBJECTSæAGAINSTæDARKæBACKGROUNDSæ 3POTæMETERINGæTAKESæAæSINGLEæ READINGæFROMæAæSMALLæSECTIONæOFæTHEæ lELDæOFæVIEWæ4OæUSEæAæSPOTæMETER æ SIMPLYæCENTERæTHEæSPOTæONæTHEæAREAæYOUæ WANTæTOæMEASUREæANDæPRESSæTHEæ!%æ LOCKæBUTTONæANDORæPRESSæTHEæSHUTTERæ RELEASEæHALFæWAYæDOWNæ4HISæLOCKSæTHEæ EXPOSUREæANDæFOCUS æALLOWINGæYOUæ TOæRE COMPOSEæANDæTAKEæTHEæSHOTæBYæ PRESSINGæTHEæSHUTTERæALLæTHEæWAYæDOWN #ENTRE WEIGHTEDæAVERAGEæMETERINGæ ISæOFFEREDæMAINLYæINæ$3,2æCAMERASæANDæ

-ULTI PATTERNæMETERINGæISæIDEALæFORæLANDSCAPEæSHOTSæANDæ SUBJECTSæWITHæVARYINGæBRIGHTNESSæLEVELSæBECAUSEæEXPOSUREæ CALCULATIONSæTAKEæACCOUNTæOFæBRIGHTæSKIESæANDæDARKæ FOREGROUNDS 

AæFEWæ!DVANCEDæDIGICAMSæ)TæWORKSæBYæ INTEGRATINGæREADINGSæFROMæALLæOVERæTHEæ lELDæOFæVIEW æPLACINGæMOREæEMPHASISæ


4G?>BDA4 <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

3POTæMETERINGæISæIDEALæFORæBACKLITæSUBJECTSæANDæOTHERæTRICKYæ LIGHTINGæSITUATIONS

ONæTHEæCENTREæOFæTHEælELDæ)TSæBESTæUSEDæFORæ SUBJECTSæWITHæANæAVERAGEæBRIGHTNESSæRANGEæWHEREæ THEæMAINæAREAæOFæINTERESTæISæCENTRALæ4HISæPATTERNæ ISæUNSUITABLEæFORæBEACHæANDæSNOWæSCENESæANDæ WHEREVERæTHEREæAREæLARGEæDIFFERENCESæINæBRIGHTNESSæ BETWEENæTHEæTOPæANDæBOTTOMæOFæTHEæPICTUREæ

4HEæILLUSTRATIONæABOVEæISæANæEXAMPLEæOFæAæ SUBJECTæTHATæEXCEEDSæTHEæCAMERASæDYNAMICæ RANGEæ.OæDETAILæISæRECORDEDæINæTHEæBRIGHTESTæ HIGHLIGHTSæONæTHEæRIGHTæSIDEæOFæTHEæPICTUREæORæ INæTHEæDEEPESTæSHADOWSæINæTHEæCENTRE æEVENæ THOUGHæTHEæPICTUREæISæSHARPæANDæCORRECTLYæ EXPOSEDæFORæTHEæAVERAGEæBRIGHTNESSæLEVELæ 0HOTOGRAPHEDæWITHæAæ MEGAPIXEL æSMALL SENSORæDIGICAM æ)3/æ ææSECONDæATæF #ENTRE WEIGHTEDæAVERAGEæMETERINGæWORKSæ BESTæWITHæSUBJECTSæWHEREæBRIGHTNESSæISæEVENLYæ DISTRIBUTEDæACROSSæTHEælELDæOFæVIEW

PHOTOGRAPHINGæITæBYæDISPLAYINGæAæHISTOGRAMæ)Fæ THEæBRIGHTNESSæLEVELSæARENTæCONTAINEDæWITHINæTHEæ WIDTHæOFæTHEæGRAPH æTHEæHIGHLIGHTSæANDæSHADOWSæ WILLæBEæ@CLIPPEDæANDæNOæDETAILSæWILLæBEæRECORDEDæ

3H=0<82A0=64

INæTHEM )FæAæPHOTOSITEæDOESNTæCAPTUREæENOUGHæPHOTONSæ

$YNAMICæRANGEæQUANTIlESæTHEæRANGEæOFæBRIGHTNESSæ

LIGHTæ@PARTICLES æTOæPRODUCEæANYæSIGNALænæORæAæ

LEVELSæAæCAMERASæSENSORæCANæREPRODUCEæ$3,2Sæ

VERYæLOWæSIGNALæLEVEL æTHEæRESULTæWILLæBEæAæTOTALLYæ

CANæCAPTUREæAæWIDERæDYNAMICæRANGEæTHANæ

BLACKæPIXELæ4HEæCAMERASæIMAGEæPROCESSORæ

DIGICAMSæBECAUSEæTHEæLIGHT GATHERINGæPHOTOSITESæ

MAYæATTEMPTæTOæAMPLIFYæLOWæSIGNALSæINæORDERæ

ONæTHEIRæSENSORSæAREæLARGERæ)FæYOURæCAMERAæ

TOæPRODUCEæPIXELSæTHATæAREæNOTæQUITEæASæBLACKæ

PROVIDESæAæLIVEæHISTOGRAMæDISPLAY æYOUæCANæ

(OWEVER æATæTHEæSAMEæTIMEæELECTRONICæNOISEæWILLæ

CHECKæTHEæBRIGHTNESSæRANGEæINæAæSCENEæBEFOREæ

ALSOæBEæAMPLIlEDæANDæTHISæCANæPRODUCEæCOLOUREDæ 


4G?>BDA4 <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4HEæREDæCIRCLEæSHOWSæAREASæOFææTHISæIMAGEæWHEREæ NOæSHADOWæDETAILæHASæBEENæRECORDED æDESPITEæAæ CORRECTæEXPOSUREæOVERALLææ0HOTOGRAPHEDæWITHæ Aæ MEGAPIXEL æSMALL SENSORæDIGICAM æ)3/æ æ æSECONDæATæF

SPOTSæINæSHADOWEDæAREASæ!NæEXAMPLEæOFæSHADOWæ CLIPPINGæISæSHOWNæABOVE 4HEæHISTOGRAMæDISPLAYæCANæPROVIDEæAæUSEFULæ GUIDEæFORæSETTINGæEXPOSURESæBECAUSEæITSæSHAPEæ REmECTSæTHEæTONALæDISTRIBUTIONæINæYOURæSUBJECTæ 7HENæTHEæGRAPHæENCOMPASSESæTHEæENTIREæSCALEæ WITHOUTæSHOWINGæHIGHæPEAKSæATæEITHERæEND æTHEæ

)FæYOUæEXPOSEæTOæCAPTUREæDETAILæINæTHEæDARKæAREASæ OFæTHEæSUBJECTæSHOWNæINæTHEæTOPæPICTURE æTHEæ BRIGHTæSKYæWILLæBEæOVER EXPOSEDæANDæNOæDETAILSæ WILLæBEæRECORDEDæ(OWEVER æMETERINGæEXPOSUREæ ONæTHEæSKYæCAUSESæTHEæENTIREæFOREGROUNDæTOæBEæ RECORDEDæASæBLACK

PHOTOGRAPHæHASæRECORDEDæTHEæFULLæSUBJECTæTONALæ RANGEæANDæHIGHLIGHTæANDæSHADOWæAREASæSHOULDæ CONTAINæDETAILæ4OæAVOIDæBLOWN OUTæHIGHLIGHTS æ

RIGHTæHANDæENDæOFæTHEæSCALEæ4OæAVOIDæBLOCKED UPæ

MAKEæSUREæTHEæGRAPHæDOESæNOTæBUILDæUPæATæTHEæ

SHADOWS æTRYæTOæKEEPæTHEæGRAPHæLOWæATæTHEæLEFTæ HANDæENDæOFæTHEæSCALE !LLæCAMERASæHAVEæPROBLEMSæRECORDINGæSUBJECTSæ WITHæANæEXTREMELYæWIDEæBRIGHTNESSæRANGE æASæ SHOWNæINæTHEæTWOæILLUSTRATIONSæABOVE æBOTHæTAKENæ WITHæSPOTæMETERINGæ 3OMEæCAMERAæMANUFACTURERSæHAVEæADDEDæ DYNAMICæRANGEæCOMPENSATION æWHICHæCORRECTSæ FORæBOTHæOFæTHESEæPROBLEMSæWHENæTHEæIMAGEæISæ PROCESSEDæINæTHEæCAMERAæ)NæPOINT AND SHOOTæ DIGICAMS æTHISæPROCESSINGæTAKESæPLACEæSEAMLESSLYæ WITHOUTæTHEæPHOTOGRAPHERæHAVINGæTOæMAKEæANYæ

4HEæHISTOGRAMæFORæTHISæIMAGE æWHICHæHASæAæ LIMITEDæBRIGHTNESSæRANGE æSHOWSæSUBJECTæTONESæ AREæEVENLYæDISTRIBUTEDæAROUNDæTHEæMIDDLEæOFæTHEæ BRIGHTNESSæSCALE 

ADJUSTMENTSæ)NæMOREæSOPHISTICATEDæCAMERAS æTHEæ PHOTOGRAPHERæCANæCONTROLæTHEæDEGREEæTOæWHICHæ HIGHLIGHTSæANDæSHADOWSæAREæADJUSTED


4G?>BDA4

SHADOWĂŚDETAILĂŚTHATĂŚMAYĂŚHAVEĂŚBEENĂŚMARGINALĂŚATĂŚ POINTĂŚOFĂŚCAPTUREĂŚ5NFORTUNATELY ĂŚYOUĂŚCANĂŚNEVERĂŚ RECOVERĂŚDETAILĂŚTHATĂŚWASĂŚLOSTĂŚTHROUGHĂŚOVER

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

EXPOSUREĂŚnĂŚORĂŚSHADOWĂŚDETAILĂŚLOSTĂŚTHROUGHĂŚGROSSĂŚ UNDER EXPOSURE !NĂŚEXAMPLEĂŚOFĂŚANĂŚIMAGEĂŚCAPTUREDĂŚWITHĂŚIN CAMERAĂŚDYNAMICĂŚRANGEĂŚADJUSTMENTĂŚ!LTHOUGHĂŚ THEĂŚFOREGROUNDĂŚINĂŚTHEĂŚRIGHTĂŚSIDEĂŚOFĂŚTHEĂŚSHOTĂŚSTILLĂŚ LOOKSĂŚAĂŚLITTLEĂŚDARK ĂŚTHEĂŚOVERALLĂŚBALANCEĂŚBETWEENĂŚ BRIGHTĂŚSKYĂŚANDĂŚDARKĂŚFOREGROUNDĂŚISĂŚMUCHĂŚMOREĂŚ NATURALĂŚTHANĂŚSHOTSĂŚEXPOSEDĂŚFORĂŚEITHERĂŚHIGHLIGHTSĂŚ ORĂŚSHADOWS

4OĂŚPREVENTĂŚOVEREXPOSUREĂŚINĂŚBRIGHTĂŚOUTDOORĂŚ LIGHTING ĂŚMOSTĂŚDIGITALĂŚPHOTOGRAPHERSĂŚSETĂŚTHEĂŚ EXPOSUREĂŚCOMPENSATIONĂŚONĂŚTHEIRĂŚCAMERASĂŚTOĂŚ %6ĂŚORĂŚMOREĂŚINĂŚORDERĂŚTOĂŚINCREASEĂŚYOURĂŚCHANCESĂŚ OFĂŚCAPTURINGĂŚHIGHLIGHTĂŚDETAILSĂŚ4HISĂŚSTRATEGYĂŚWORKSĂŚ BESTĂŚWHENĂŚYOUĂŚSHOOTĂŚRAWĂŚlLES

$3,2ĂŚANDĂŚ!DVANCEDĂŚDIGICAMĂŚUSERSĂŚCANĂŚALSOĂŚ

&ORĂŚBEACHĂŚANDĂŚSNOWĂŚSCENESĂŚWITHĂŚLARGE ĂŚHIGHLY

MINIMISEĂŚSHADOWĂŚCLIPPINGĂŚBYĂŚSHOOTINGĂŚRAWĂŚlLESĂŚ

REmECTIVEĂŚAREASĂŚINĂŚTHEĂŚSUBJECT ĂŚTHEĂŚCAMERASĂŚ

4HEYĂŚCANĂŚBEĂŚADJUSTEDĂŚWHENĂŚYOUĂŚCONVERTĂŚTHEMĂŚ

METERINGĂŚSYSTEMĂŚWILLĂŚBEĂŚOVERWHELMEDĂŚBYĂŚTHEĂŚ

INTOĂŚEDITABLEĂŚFORMATSĂŚ*0%'ĂŚORĂŚ4)&& ĂŚTOĂŚRESTOREĂŚ

EXCESSIVEĂŚBRIGHTNESSĂŚANDĂŚMAYĂŚUNDEREXPOSEĂŚ

1A02:4C8=6 Many cameras oďŹ&#x20AC;er one or more bracketing functions. The most common is auto exposure

compensation range. Other functions that can be bracketed

bracketing (AEB), which involves taking a series

include white balance, ďŹ&#x201A;ash exposure

of pictures of the subject while changing the

and focus. White balance bracketing is

exposure level. The normal practice is to take

used to obtain beer colour accuracy in

three shots, one under-exposing by 1/3EV, the

mixed lighting. It seldom requires multiple

second at the metered exposure and the third

exposures; instead using in-camera processing

over-exposing by 1/3EV. This basic strategy is a

to change colour balance. Flash bracketing

kind of â&#x20AC;&#x2DC;insurance policyâ&#x20AC;&#x2122; for obtaining a correct

is like exposure bracketing for ďŹ&#x201A;ash but

exposure (thereâ&#x20AC;&#x2122;s a good chance at least one of

adjusts the ďŹ&#x201A;ash output without changing the

the three shots will be correctly exposed).

cameraâ&#x20AC;&#x2122;s exposure seings.

It doesnâ&#x20AC;&#x2122;t maer which order you take

Focus bracketing involves making small

the shots in; nor does it maer whether you

changes to the focus position. Itâ&#x20AC;&#x2122;s most useful

take three or ďŹ ve â&#x20AC;&#x201C; or even more exposures.

for macro photography where depth of ďŹ eld

Cameras with AEB can often be set to take

is very restricted and provides a reliable way

the series of shots automatically. The amount

to ensure key parts of the subject appear

of over- and under-exposure can often be

sharp. Some point-and-shoot cameras include

speciďŹ ed in the setup menu and you can

a version of this function that takes up to 10

normally bracket shots across the same range

shots and automatically chooses the sharpest

of exposure levels as the cameraâ&#x20AC;&#x2122;s exposure

in the series, discarding the rest.
4G?>BDA4

SHOTSæ4OæCOMPENSATE æSETæTHEæ EXPOSUREæCOMPENSATIONæTOæ %6æ ORæASæHIGHæASæ %6æINæVERYæBRIGHTæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

CONDITIONSæ!LTERNATIVELY æUSEæTHEæ "EACH3NOWæSCENEæMODE æWHICHæDOESæ THEæSAMEæTHING

B4=B8C8E8CHB4CC8=6B 4HEæ)3/æSETTINGæONæAæDIGITALæCAMERAæ ADJUSTSæTHEæSENSORSæSENSITIVITYæTOæLIGHTæ 4HEæHIGHERæTHEæ)3/æNUMBER æTHEæMOREæ LIGHT SENSITIVEæTHEæSENSORæISæFORCEDæTOæ BECOMEæ-OSTæSENSORSæAREæDESIGNEDæTOæ

4HEæCHARACTERISTICæPATTERNæOFæCOLOUREDæDOTSæTHATæIDENTIlESæ IMAGEæNOISEæFROMæHIGHæ)3/æSETTINGSæ.OTEæTHEæSTUCKæPIXEL æ CIRCLEDæINæRED æWHEREæNEITHERæIMAGEæDATAæNORæNOISEæWASæ RECORDED æDUEæTOæTHEæLONGæEXPOSUREææSECONDSæATæ)3/æ 

WORKæBESTæATæANæ)3/æSETTINGæOFæAROUNDæ æ4OæREACHæHIGHERæSENSITIVITY æTHEæSIGNALæFROMæ

LIKEæTHEæGRAININESSæPRODUCEDæBYæHIGH SENSITIVITYæ

IMAGEæPROCESSORænæANDæTHISæAMPLIlCATIONæWILLæALSOæ

lLMS æALTHOUGHæWHITEæANDORæCOLOUREDæSPECKLESæ

INCREASEæTHEæELECTRONICæNOISEæINæTHEæDIGITALæSIGNAL

MAYæBEæVISIBLE æEITHERæALLæOVERæTHEæIMAGEæORæINæ

-ODERNæIMAGEæPROCESSORSæINCLUDEæNOISE

SHADOWEDæAREASæ3OMEæNOISE AFFECTEDæIMAGESæ

REDUCTIONæPROCESSINGæSOæITæUSUALLYæTAKESæAæFAIRæ

HAVEæAæPATTERNæOFæBRIGHTæANDæCOLOUREDæDOTSæTHATæ

AMOUNTæOFæAMPLIlCATIONæBEFOREæNOISEæBECOMESæ

ISæREPLICATEDæINæALLæSHOTSæTAKENæUNDERæTHEæSAMEæ

VISIBLEæINæDIGITALæPHOTOSæ(OWEVER æWITHæCHEAPER æ

CONDITIONS

LESSæSOPHISTICATEDæDIGICAMS æNOISEæCANæOFTENæBEæ

3PECKLINGæISæUSUALLYæASSOCIATEDæWITHæHIGHæ

SEENæINæSHOTSæTAKENæATæ)3/ææ#AMERASæWITHæ

)3/æSETTINGS æWHILEæTHEæDOTæPATTERNæISæMOREæ

MOREæPOWERFULæIMAGEæPROCESSORSæANDæLARGERæ

COMMONæWITHæLONGæEXPOSUREæTIMESæ"OTHæCANæBEæ

SENSORSæMAYæPRODUCEæNOISE FREEæIMAGESæATæ

EXACERBATEDæBYæHIGHæAMBIENTæTEMPERATURES

)3/ææBUT æFORæMOSTæDIGICAMS æNOISEæWILLæBEæ NOTICEABLEæATæ)3/æSETTINGSæOFææANDæHIGHER

-OSTæMODERNæCAMERASæINCLUDEæAæNOISEæ REDUCTIONæSYSTEMæTHATæTAKESæTWOæSHOTSæONEæWITHæ

0HOTOGRAPHSæFROMæ$3,2æCAMERASæUSUALLYæ

THEæSHUTTERæCLOSEDæTOæRECORDæTHEæNOISEæPATTERNæ

REMAINæNOISE FREEæUPæTOæ)3/æ æWITHæAæGRADUALæ

ANDæTHEæOTHERæTOæCAPTUREæTHEæIMAGEæ)N CAMERAæ

INCREASEæINæNOISEæTHEREAFTERæ(OWEVER æSOMEæ

PROCESSINGæSUBTRACTSæTHEæNOISEæPATTERNæTOæREVEALæ

MODELSæCANæPRODUCEæALMOSTæNOISE FREEæIMAGESæ

THEæTRUEæIMAGE æDOUBLINGæTHEæTIMEæITæTAKESæTOæ

ATæ)3/ææANDæHIGHERæ#URRENTLYæTHEæHIGHESTæ

PROCESSæTHEæIMAGE

)3/æSETTINGæAVAILABLEæONæAæ$3,2æCAMERAæISæ)3/æ3UPERlCIALLY æMOSTæIMAGEæNOISEæLOOKSæAæLITTLEæ

THEæSENSORæMUSTæBEæAMPLIlEDæBYæTHEæCAMERASæ

!SæWITHæMOSTæCAMERAæSETTINGS æPHOTOGRAPHERSæ

 æWHICHæISæAVAILABLEæINæTWOæPROFESSIONALæ

SHOULDæBALANCEæSHOOTINGæCONVENIENCEæAGAINSTæ

$3,2Sæ3HOTSæTAKENæWITHæTHISæSETTINGæARENTæTOTALLYæ

POTENTIALæFORæNOISEæWHENæADJUSTINGæ)3/æSETTINGSæ

NOISE FREEæBUTæTHEæNOISEæLOOKSæMOREæLIKEælLMæGRAINæ

#HOOSEæAæLOWæ)3/æFORæTHEæMAJORITYæOFæSHOTSænæ

THANæELECTRONICæNOISEæANDæIMAGESæCANæBEæPRINTEDæ

INCLUDINGæLONGæEXPOSURESæ"UTæBEæPREPAREDæTOæ

WITHæLITTLEæVISIBLEæDETERIORATION

INCREASEæTHEæCAMERASæSENSITIVITYæWHENæCONDITIONSæ


NOISEæINæTHEæRESULTINGæSHOT

4HEæREVERSEæAPPLIESæTOæCAPTURINGæLOWæKEYæ

4G?>BDA4

DEMANDæIT æTAKINGæINTOæACCOUNTæTHEæPOTENTIALæFORæ

SHOTS æWHEREæMETERINGæSHOULDæBEæONæTHEæBRIGHTESTæ PARTSæOFæTHEæSUBJECTæ#ONCENTRATEæONæAREASæTHATæ CONTAINæSOMEæVISIBLEæDETAILænæNOTæONæTHEæBRIGHTESTæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

78670=3;>F:4H ?7>C>6A0?7H

AREASæOFæWHITE

0HOTOGRAPHERSæSOMETIMESæDELIBERATELYæOVER æORæ UNDER EXPOSEæSHOTSæTOæACHIEVEæAæSPECIALæ@LOOKæ 4HEæNORMALæKEYæTONEæINæAæCORRECTLY EXPOSEDæ PHOTOGRAPHæISæAROUNDæTHEæMID POINTæBETWEENæ THEæDARKESTæANDæLIGHTESTæTONESæ(OWEVER æBYæ CHANGINGæTHEæEXPOSUREæSETTINGæYOUæCANæSHIFTæTHEæ KEYæTONEæTOæMAKEæTHEæPICTUREæLIGHTERæ@HIGHæKEY æ ORæDARKERæ@LOWæKEY æ (IGHæKEYæIMAGESæAREæOBTAINEDæBYæOVER EXPOSINGænæORæEXPOSINGæTOæPOSITIONæTHEæSHADOWEDæ AREASæINæTHEæSUBJECTæCLOSEæTOæTHEæMID POINTæ 3IMPLYæSETæTHEæCAMERAæTOæSPOTæMETERINGæANDæ POSITIONæTHEæSPOTæONæAæSHADOW

!æTYPICALæLOWæKEYæIMAGEæWITHæEXPOSUREæMETEREDæ ONæTHEæREDæANDæLIGHTæGREENæTOPSæOFæTHEæPEOPLEæ NEARæTHEæCENTREæOFæTHEæPICTUREænæAVOIDINGæTHEæ BRIGHTæWHITEæTOPæ%XPOSUREæDETAILSæ)3/æ æ æSECONDæATæF

æ3OMEæRECENTLY RELEASEDæ$3,2æCAMERASæHAVEæ PRE SETæMODESæFORæSHOOTINGæHIGH æANDæLOW KEYæ PICTURESæ(OWEVER æMOSTæCAMERASæWILLæREQUIREæ DELIBERATEæUNDER æORæOVER EXPOSUREæTOæACHIEVEæ THESEæEFFECTS "EæWARYæWHENæSHOOTINGæHIGHæANDæLOWæKEYæ PHOTOGRAPHS æPARTICULARLYæWHENæUSINGæAæSMALL SENSORæCOMPACTæDIGICAMæANDæCAPTURINGæ*0%'æ !æTYPICALæHIGHæKEYæIMAGEæWITHæEXPOSUREæ METEREDæONæTHEæSHADOWSæ4HEæSUBJECTSæEYESæ WEREæDARKENEDæINæPOST CAPTUREæEDITINGæTOæGIVEæ THEæPICTUREæMOREæIMPACTæ%XPOSUREæDETAILSæ)3/æ ææSECONDæATæF

IMAGESæ"OTHæUNDER æANDæOVER EXPOSUREæCANæ RESULTæINæLOSTæHIGHLIGHTæANDæSHADOWæDETAILS æ PARTICULARLYæINæSUBJECTSæWITHæAæWIDEæBRIGHTNESSæ RANGEæ3HOOTINGæRAWælLESæWILLæPROVIDEæAæLITTLEæMOREæ 


4G?>BDA4

SCOPEæFORæEXPOSUREæADJUSTMENTSæBUT æINæGENERAL æ

CAMERAæSOæTHEæSUBJECTæACTUALLYæOBSCURESæTHEæLIGHTæ

SUBJECTSæWITHæAæWIDEæBRIGHTNESSæRANGEæCANæBEæ

SOURCE

MOREæEFFECTIVELYæCONVERTEDæINTOæHIGHæORæLOWæKEYæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

IMAGESæWITHæIMAGEæEDITINGæSOFTWAREææ

4OæPRODUCEæAæSILHOUETTE æSIMPLYæEXPOSEæFORæTHEæ BACKGROUND æUSINGæTHEæSPOTæMETERINGæPATTERNæIFæ YOURæCAMERAæPERMITS æ9OURæAIMæISæTOæRECORDæTHEæ

B8;7>D4CC4B0=3102:;867C8=6

OUTLINEæOFæTHEæSUBJECTæSOæMAKEæSUREæTHEæMETERINGæ TAKESæNOæACCOUNTæOFæTHEæFOREGROUNDæ5SINGæAæ

3ILHOUETTESæANDæBACKLITæSHOTSæCANæBEæAMONGæTHEæ

SMALLæLENSæAPERTUREæFæORæSMALLER æWILLæHELPæTOæ

MOSTæDRAMATICæOFæLIGHTINGæEFFECTSæ"OTHæDEPENDæ

MINIMISEæTHEæCHANCESæOFæmARE

ONæUSINGæYOURæCAMERASæEXPOSUREæCONTROLSæTOæ

"ACKLITæSUBJECTSæDIFFERæFROMæSILHOUETTESæINæ

ACHIEVEæTHEæDESIREDæRESULTSæ"OTHæALSOæINVOLVEæ

HAVINGæDETAILæRECORDEDæINæTHEæSUBJECTæITSELFæ4HEæ

SHOOTINGæINTOæTHEæLIGHTæANDæCAREæMUSTæBEæTAKENæ

CHALLENGEæISæTOæPREVENTæTHEæCAMERASæEXPOSUREæ

TOæAVOIDæPOINTINGæTHEæCAMERAæDIRECTLYæATæAæSTRONGæ

METERæFROMæBEINGæOVERLYæINmUENCEDæBYæTHEæ

LIGHTæSOURCEæSUCHæASæTHEæSUN æBECAUSEæITæWILLæ

BRIGHTæBACKGROUNDæSOæSPOTæMETERINGæISæNORMALLYæ

ALMOSTæINEVITABLYæPRODUCEæmAREæ"RIGHTæDIRECTæLIGHTæ

REQUIREDæTOæENSUREæSUBJECTæDETAILSæAREæCAPTUREDæ

MAYæALSOæDAMAGEæIMAGEæSENSORS

7HEREæTHEREæISæAæLARGEæDIFFERENCEæINæBRIGHTNESSæ

&LAREæOCCURSæWHENæLIGHTæENTERINGæTHEæCAMERASæ

BETWEENæTHEæSUBJECTæANDæTHEæBACKGROUND ælLL INæ

LENSæISæREmECTEDæBACKWARDSæANDæFORWARDSæBYæTHEæ

mASHæISæOFTENæUSEDæTOæBRIGHTENæTHEæSUBJECTæANDæ

OPTICALæELEMENTSæINæTHEæLENSæ4HISæREDUCESæIMAGEæ

PROVIDEæAæBETTERæBALANCEæBETWEENæTHEæSUBJECTæ

SHARPNESSæANDæCONTRASTæANDæCREATESæAæVEILINGæ

ANDæTHEæBACKGROUND

EFFECTæOVERæTHEæSCENEæ-ODERNæLENSESæAREæCOATEDæ

7HICHEVERæTECHNIQUEæYOUæUSE æBALANCINGæTHEæ

TOæREDUCEæTHEæEFFECTSæOFæTHESEæREmECTIONSæANDæmAREæ

EXPOSURESæISæTHEæKEYæTOæSUCCESSæ7ITHæSTRONGæ

ISæRELATIVELYæRAREæ(OWEVER æWHENæSHOOTINGæWITHæ

BACKLIGHTING æmASHælLLæISæUSUALLYæTHEæBESTæSOLUTIONæ

THEæLIGHTæBEHINDæANYæSUBJECT æTRYæTOæPOSITIONæTHEæ

"ESTæRESULTSæAREæOFTENæACHIEVEDæBYæREDUCINGæTHEæ

#ENTRE WEIGHTEDæ AVERAGEæ METERINGæWASæ USEDæFORæTHISæ SHOTæ4HEæ EXPOSUREæ WASæBASEDæONæ THEæAVERAGEæ BRIGHTNESSæ LEVELæOFæTHEæSKY æ LEAVINGæNOæDETAILæ RECORDEDæINæ THEæFOREGROUNDæ ORæTHEæTREESæ %XPOSUREæ DETAILSæ)3/æ æ æSECONDæATæ F 


4G?>BDA4

INTENSITYæOFæTHEæmASHæBYææORææ%6æ7ATCHæOUTæ FORæmAREæIFæBRIGHTæLIGHTæSPILLSæAROUNDæTHEæEDGESæOFæ THEæSUBJECTæANDæENTERSæTHEæCAMERASæLENSæ<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

DB45D;DA;B 4HEæFOLLOWINGæWEBSITESæPROVIDEæADDITIONALæINFORMATIONæONæTHEæ TOPICSæCOVEREDæINæTHISæCHAPTERææ æ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUGUIDESDIGITALSLREXPOSURE ADJUSTMENTSASPXæFORæINFORMATIONæONæEXPOSUREæMETERING

æ

HTTPENWIKIPEDIAORGWIKI-ETERING?MODEæFORæSOMEæ GOODæLINKSæTOæARTICLESæONæEXPOSUREæMETERING

æ

HTTPENWIKIPEDIAORGWIKI)MAGE?NOISEæFORæSOMEæ EXAMPLESæOFæIMAGEæNOISE !æTYPICALæBACKLITæSHOT æTAKENæWITHæSPOTæMETERINGæ %XPOSUREæDETAILSæ)3/æ ææSECONDæATæ F
270?C4A#

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

2>;>DA

2^[^daAT_a^SdRcX^] $IFFERENTæPLACESæANDæDIFFERENTæTIMESæOFæDAYæ

4HEæMOSTæDIFlCULTæTYPEæOFæLIGHTINGæTOæCORRECTæFORæ

CANæAFFECTæTHEæCOLOURSæYOUæCAPTUREæINæAæDIGITALæ

THEæAUTOæWHITEæBALANCEæCONTROLSæINæMOSTæCAMERASæ

PHOTOGRAPHæANDæALLæIMAGEæSENSORSæAREæDESIGNEDæ

ISæINCANDESCENTæLIGHTING æWHICHæHASæAæSTRONGæ

TOæREPRODUCEæAæWIDEæRANGEæOFæHUESæANDæTONESæ

ORANGEæCASTæ&LUORESCENTæLIGHTINGæHASæONLYæSLIGHTæ

ACCURATELYææ&ROMæTHEæHARSHæDESERTæSUNSHINEæ

COLOURæCASTS æUSUALLYæGREENISHæINæHUEæ#LOUDYæ

TOæTHEæMISTYæRAINFORESTæFROMæSUNRISEæTOæDUSKæ

SKIESæANDæOPENæSHADEæCANæPRODUCEæCOOL LOOKINGæ

INDOORSæANDæOUTæYOURæCAMERAæSHOULDæBEæABLEæTOæ

PHOTOS æWHILEæELECTRONICæmASHæOFTENæHASæAæSLIGHTæ

PRODUCEæPICTURESæTHATæCAPTUREæTHEæCOLOURSæANDæ

BLUEæCASTæ4YPICALæCOLOURæCASTSæAREæSHOWNæINæTHEæ

ATMOSPHEREæOFæTHEæPLACEæANDæTIMEæOFæDAY

SIMULATEDæPICTURESæONæTHEæNEXTæPAGE

(OWEVER æTHEREæAREæSOMEæSITUATIONSæWHENæTHEæ PRODUCEæTHEæCORRECTæCOLOURSæANDæTONESæ4HEæMOSTæ

<0=D0;F78C410;0=24 2>=CA>;B

COMMONæINVOLVEæARTIlCIALæLIGHTING æWHICHæISæOFTENæ

4OæCOUNTERACTæTHESEæCOLOURæCASTS æMOSTæDIGITALæ

BIASEDæTOæONEæPARTICULARæCOLOURæ)NCANDESCENTæLIGHTSæ

CAMERASæPROVIDEæAæRANGEæOFæMANUALæPRESETSæ

INCLUDINGæHALOGENæLAMPS æHAVEæAæSTRONGæORANGEæ

THATæTYPICALLYæCOVERæINCANDESCENTæ@TUNGSTENæORæ

CAST æWHILEæmUORESCENTæLIGHTSæAREæOFTENæSLIGHTLYæ

@HALOGEN æDAYLIGHT æSHADE æCLOUDY æmASHæANDæ

GREENISHæ9OUæMAYæNOTæNOTICEæTHESEæCOLOURæBIASESæ

mUORESCENTæUPæTOæTHREEæSETTINGSæINæSOMEæCAMERAS ææ

INæEVERYDAYæLIFEæBUTæTHEYæCANæAFFECTæTHEæWAYæINæWHICHæ

3OMEæCAMERASæALSOæLETæYOUælNE TUNEæWHITEæBALANCEæ

YOURæCAMERAæREPRODUCESæTHEæCOLOURSæINæAæSCENE

SETTINGSæALONGæTHEæBLUEAMBERæANDæMAGENTAGREENæ

AUTOMATICæSETTINGSæONæTHEæCAMERAæSTRUGGLEæTOæ

4HEæWHITEæBALANCEæSETTINGæISæUSEDæTOæMAKEæ THEæCOLOURSæINæAæDIGITALæPHOTOGRAPHæLOOKæNATURALæ

COLOURæBANDS æUSINGæTHEæCAMERASæ,#$æMONITORæTOæ ADJUSTæTHEæSTRENGTHæOFæTHEæCOLOURæCHANGESæ

UNDERæAæVARIETYæOFæLIGHTINGæCONDITIONSæ4HEæAUTOæ WHITEæBALANCEæCONTROLæONæAæDIGITALæCAMERAæWORKSæ BYæBALANCINGæTHEæCOLOURæINFORMATIONæFROMæTHEæ CAMERASæSENSORæTOæPRODUCEæANæIMAGEæINæWHICHæ ALLæHUESæAREæINæEQUALæPROPORTIONSæ )TSæUSUALLYæQUITEæEFFECTIVEæUNDERæNORMALæ DAYLIGHT æWHEREæEVENæLANDSCAPESæWITHæMOSTLYæ GREENæANDæBLUEæHUESæWILLæSTILLæLOOKæNATURALæUNDERæ THEæPREVAILINGæWHITEæLIGHTæ(OWEVER æWITHæSOMEæ KINDSæOFæARTIlCIALæLIGHTING æTHEæBALANCEæOFæHUESæCANæ BEæSKEWEDæANDæTHISæWILLæINmUENCEæTHEæAPPEARANCEæ OFæTHEæCAPTUREDæIMAGEæ!LTHOUGHæYOUæMAYæNOTæ NOTICEæTHESEæCOLOURæCASTSæWHENæFRAMINGæAæSHOT æ YOURæDIGITALæCAMERASæSENSORæWILLæRECORDæTHEM 

3OMEæCAMERASæINCLUDEæCONTROLSæFORæTUNINGæ WHITEæBALANCEæSETTINGSæ!DJUSTMENTSæCANæBEæ MADEæONæTWOæCOLOURæAXESæBLUEAMBERæANDæ GREENMAGENTA


7>F;0A64.

4HEæAUTOæWHITEæBALANCEæ SHOULDæBEæABLEæTOæPRODUCEæ AæNATURALæCOLOURæBALANCEæ UNDERæAæWIDEæRANGEæOFæLIGHTINGæ CONDITIONS

4HEæ$AYLIGHTæSETTINGæADDSæAæ TOUCHæOFæYELLOWæTOæCOUNTERACTæ THEæBLUEæOFæTHEæSKY

4HEæ#LOUDYæSETTINGæADDSæ YELLOWæANDæRED

4HEæ3HADEæSETTINGæISæEVENæ WARMER

4HEæ&LASHæSETTINGæADDSæ SLIGHTLYæMOREæYELLOWæTHANæ THEæ$AYLIGHTæSETTINGæTOæ COUNTERACTæTHEæBLUEæBIASæINæ ELECTRONICæmASHæLIGHT

4HEæ)NCANDESCENTæLIGHTæSETTINGæ ISæSTRONGLYæBLUEæTOæCOUNTERACTæ THEæREDORANGEæCASTæOFæ HOUSEHOLDæTUNGSTENæLIGHTING

4HEæCOOLæWHITEæmUORESCENTæ LIGHTæSETTINGæHASæAæSLIGHTæ ORANGEæBIAS

4HEæDAYLIGHTæmUORESCENTæ SETTINGæHASæAæVERYæSLIGHTæ ORANGEæCAST

4HEæWARMæWHITEæmUORESCENTæ SETTINGæISæVERYæSLIGHTLYæ PURPLISH

-ANYæCAMERASæPROVIDEæAæMANUALæORæ@CUSTOMæ

AæPLAINæWHITEæOBJECTæSHEETæOFæPAPERæORæWHITEæCARD æ

SETTING æWHICHæISæDENOTEDæBYæTHEæFOLLOWINGæ

ANDæSETæTHEæLENSæFOCUSæTOæMANUALæBEFOREæTAKINGæANæ

SYMBOLææææææææææ4HISæSETTINGæLETSæYOUæMEASUREæTHEæ

EXPOSUREæORæWHITEæBALANCEæREADINGæTOæCAPTUREæTHEæ

COLOURæOFæTHEæILLUMINATINGæLIGHTæANDæUSEæTHEæRESULTæ

COLOURæOFæTHEæILLUMINATINGæLIGHTæ3OMEæCAMERASæCANæ

TOæREMOVEæUNWANTEDæCOLOURæCASTSæ4HEæPROCESSæ

RECORDæTHEæLIGHTæWITHOUTæTAKINGæTHEæSHOT

ISæSTRAIGHTFORWARDæ3IMPLYæCOVERæTHEæSUBJECTæWITHæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

2>;>DA

The pictures below simulate the eï¬&#x20AC;ects of common lighting types that can be corrected with the white balance pre-sets in most digital cameras.

7HITEæBALANCEæBRACKETINGæISæPROVIDEDæINæ 


2>;>DA

CAMERASæ4HISæSETTINGæCAUSESæTHEæCAMERAæTOæTAKEæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

MOREæSOPHISTICATEDæDIGICAMSæANDæMOSTæ$3,2æ

MODEæ"RACKETINGæISæHANDYæINæMIXEDæLIGHTINGæ

THREEæSHOTS æVARYINGæTHEæCOLOURæFROMæONEæTOæTHEæ NEXT æDEPENDINGæONæTHEæSELECTEDæWHITEæBALANCEæ WHENæITæISæDIFlCULTæFORæTHEæCAMERASæAUTOæORæPRE SETæ SYSTEMæTOæPRODUCEæACCURATEæCOLOURæREPRODUCTIONæ (OWEVER æITSæJUSTæASæEASYæTOæCORRECTæCOLOURæBIASESæ WITHæIMAGEæEDITINGæSOFTWARE

B?4280;2>;>DA45542CB

)MAGEæEDITORSæGENERALLYæPROVIDEæAæMUCHæWIDERæ RANGEæOFæCOLOURæEFFECTSæTHANæTHOSEæOFFEREDæINæ DIGITALæCAMERASæ'RADUATEDæCOLOURæEFFECTS æLIKEæ THEæONEæSHOWNæABOVE æAREæNEVERæFOUNDæASæIN CAMERAæCONVERSIONS

-ANYæCAMERASæINCLUDEæSPECIALæEFFECTSæSETTINGSæ

ALLOWSæYOUæTOæKEEPæAæCOPYæOFæTHEæFULL COLOURæ

THATæALLOWæYOUæTOæTAKEæBLACKæANDæWHITEæORæSEPIAæ

PHOTOGRAPHæAND æATæTHEæSAMEæTIME æEXPERIMENTæ

TONEDæPHOTOGRAPHSæ3OMEæALSOæINCLUDEæBLUE æ

WITHæAæMUCHæWIDERæRANGEæOFæCOLOURæCONVERSIONSæONæ

GREEN æORANGEæANDæOTHERæCOLOURæCONVERSIONæ

COPIESæOFæYOURæORIGINALæPHOTOGRAPHS

TOOLSæ4HEæMAINæPROBLEMæWITHæTHESEæIN

4HEæBESTæMONOCHROMEæPRINTSæALSOæSTARTæOFFæ

CAMERAæSETTINGSæISæTHATæTHEYæDISCARDæTHEæ

ASæFULL COLOURæDIGITALæIMAGESæ)MAGESæTHATæNEEDæ

COLOURæINFORMATIONæCAPTUREDæBYæTHEæSENSORæ

EDITINGæSHOULDæBEæEDITEDæINæYOURæEDITINGæSOFTWAREæ

#ONSEQUENTLY æIFæYOUæDECIDEæLATERæTHATæYOUæDIDNTæ

BEFOREæTHEYæAREæCONVERTEDæTOæMONOCHROMEæ

LIKEæTHEæEFFECTæANDæWANTEDæAæFULL COLOURæPICTUREæ

!SSUMINGæALLæTHEæTONESæINæTHEæCOLOURæORIGINALæAREæ

THEREæISæNOæWAYæTOæRETURNæTHEæIMAGEæTOæFULLæCOLOUR

CORRECTLYæBALANCED æTHEæSIMPLESTæWAYæTOæCONVERTæ

!æBETTERæAPPROACHæISæTOæIGNOREæTHEæIN CAMERAæ

THEæIMAGEæTOæBLACKæANDæWHITEæISæTOæOPENæTHEæ

COLOURæCONVERSIONSæANDæTAKEæALLæYOURæPHOTOGRAPHSæ

COLOURæADJUSTMENTæCONTROLæANDæSELECTæ!DJUSTæ(UE

INæFULLæCOLOURæ%VENæTHEæSIMPLESTæIMAGEæEDITORS æSUCHæ

3ATURATIONæTHENæMOVEæTHEæ3ATURATIONæSLIDERæBACKæTOæ

ASæ0ICASA æINCLUDEæCOLOURæCONVERSIONæCONTROLSæ

æ-AKEæSUREæYOUæSAVEæTHEælLEæWITHæITSæOWNælLEæ

-AKINGæCOLOURæCONVERSIONSæWITHæEDITINGæSOFTWAREæ

NAMEæSOæYOUæDONTæOVER WRITEæTHEæCOLOURæORIGINALæ /NCEæTHEæIMAGEæHASæBEENæCONVERTEDæTOæBLACKæ ANDæWHITE æYOUæCANæUSEæTHEæCOLOURæCONTROLSæINæTHEæ IMAGEæEDITORæTOæADDæDIFFERENTæCOLOURæTONESæ4HEæ CONTRASTæTOOLSæWILLæHELPæYOUæTOælNE TUNEæTHEæTONALæ BALANCEæINæTHEæPICTUREæDB45D;DA;B 4HEæFOLLOWINGæWEBSITESæPROVIDEæADDITIONALæINFORMATIONæONæTHEæ TOPICSæCOVEREDæINæTHISæCHAPTERææ æ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUæCONTAINSæSEVERALæARTICLESæONælLEæ FORMATS

"LACKæANDæ7HITEæCONVERSIONæOFæAæCOLOURæ PHOTOGRAPHæINæ0ICASAæ 

æ

HTTPENWIKIPEDIAORGWIKI7HITE?BALANCEæPROVIDESæAæ

æ

HTTPENWIKIPEDIAORGWIKI'RAPHICS?lLE?FORMATæPROVIDESæ

GOODæOVERVIEWæOFæWHITEæBALANCE ANæOVERVIEWæOFælLEæFORMATSæPLUSæINFORMATIONæONæIMAGEælLEæ COMPRESSION


9?46ebA0F58;4B

2>;>DA

to an editable format (JPEG or TIFF) adds an extra step to your workďŹ&#x201A;ow. If this is irksome to you, youâ&#x20AC;&#x2122;re probably beer oďŹ&#x20AC; shooting JPEGs â&#x20AC;&#x201C; especially if you donâ&#x20AC;&#x2122;t print your shots any larger than A4 size. However, if you want to get the most from your digital camera, shooting raw ďŹ les is the best option. When you shoot raw ďŹ les, all of the information recorded by each photosite is used by the cameraâ&#x20AC;&#x2122;s image processor to create the digital image. Nothing is discarded, even when the image processor compresses the raw ďŹ le to make it smaller. The compression is â&#x20AC;&#x2DC;losslessâ&#x20AC;&#x2122; which means all of the image data is retained â&#x20AC;&#x201C; and usable by the photographer for subsequent editing. Unfortunately, raw ďŹ les are usually proprietary. Not only is Canonâ&#x20AC;&#x2122;s format diďŹ&#x20AC;erent from Nikonâ&#x20AC;&#x2122;s, Olympusâ&#x20AC;&#x2122;s and Sonyâ&#x20AC;&#x2122;s and everyone elseâ&#x20AC;&#x2122;s, but raw formats may also vary from model to model within a manufacturerâ&#x20AC;&#x2122;s range. Before you can edit raw ďŹ les they must be converted into an editable format â&#x20AC;&#x201C; normally JPEG or TIFF (Tagged Image File Format). This requires special software, which is normally supplied with the camera. The capabilities of this software vary widely between diďŹ&#x20AC;erent manufacturers. Some manufacturers provide a wider range of adjustments than others and some have more intuitive user interfaces. Some include basic editing software, while others donâ&#x20AC;&#x2122;t. A good raw ďŹ le converter will allow you to correct errors in exposure, adjust brightness levels to ensure both highlights and shadows contain detail, remove colour casts and, generally, make your digital photograph look as much like the original scene you photographed without losing any of the ďŹ ne tonal nuances that make the diďŹ&#x20AC;erence between an excellent digital picture and a poor one. Shooting raw ďŹ les allows you to take control of the white balance, saturation, sharpening and contrast adjustments during the conversion process. And, because it is done on your own computer, you have much more processing power at your ďŹ ngertips than the camera can possibly provide.

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

All digital cameras record images in JPEG format and JPEG is the only ďŹ le format that can be viewed in all viewing devices and edited by all image editors. For this reason, JPEG is known as the universal ďŹ le format. When an image is captured in JPEG format, the image processor in the camera converts the raw image data into Red, Green and Blue (RGB) pixel values (a process known as demosaicing). It then applies white balance, saturation, sharpening and other adjustments according to pre-determined formulae. These seings are eďŹ&#x20AC;ectively locked into the image ďŹ le. The cameraâ&#x20AC;&#x2122;s microprocessor then compresses the image to reduce the amount of storage space it occupies. And this is the main downside of the JPEG format: image data is lost during this process. The more the image is compressed (by adjusting the Quality seing), the more information is discarded. This â&#x20AC;&#x2DC;lostâ&#x20AC;&#x2122; data can never be recovered. The actual size of a JPEG ďŹ le depends on the complexity of the subject that has been photographed. Shots containing large areas of blue sky can tolerate a higher degree of compression so they can be two to three times smaller than pictures of detailed subjects â&#x20AC;&#x201C; even though they might have originally been the same size as uncompressed ďŹ les. One of the advantages of the JPEG format is that the degree of compression is easily adjustable. Almost all digital cameras provide at least two compression levels in the image â&#x20AC;&#x2DC;Qualityâ&#x20AC;&#x2122; seing; typically designated â&#x20AC;&#x2DC;Fineâ&#x20AC;&#x2122; and â&#x20AC;&#x2DC;Normalâ&#x20AC;&#x2122;. The image â&#x20AC;&#x2DC;Sizeâ&#x20AC;&#x2122; seing has nothing to do with the JPEG format. It simply determines the size of the pixel array that makes up the image. It, too, is adjustable in most cameras. All digital SLR cameras and some Advanced digicams provide photographers with the ability to shoot raw ďŹ les. (These ďŹ les are often presented as â&#x20AC;&#x2DC;RAWâ&#x20AC;&#x2122; although these ďŹ les are simply the raw image data that comes from the cameraâ&#x20AC;&#x2122;s sensor.) The diďŹ&#x20AC;erence between JPEGs and raw ďŹ les is that JPEGs are processed in the camera whereas raw ďŹ les have to be processed on your computer. Having to convert your images from raw
438C8=64@D8?<4=C

270?C4A$

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4`dX_\T]cU^a?W^c^4SXcX]V 0HOTOGRAPHERSæWHOæWISHæTOæEDITæANDæPRINTæ

2><?DC4A27>824B

THEIRæDIGITALæIMAGESæWILLæREQUIREæAæCOMPUTER æAæ

7HENæCHOOSINGæAæCOMPUTER æLOOKælRSTæATæMODELSæ

MONITORæANDæAæPRINTERæPLUSæEDITINGæSOFTWARE æSOæ

DESIGNEDæFORæVIDEOæGAMINGæBECAUSEæTHEYæWILLæ

THESEæDEVICESæANDæSOFTWAREæWILLæBEæOURæFOCUSæ

HAVEæTHEæPOWERFULæGRAPHICSæCARDS æLARGEæ2!-æ

INæTHEæNEXTæFEWæCHAPTERSæ)NæMOSTæCASES æTWOæ

MEMORIESæANDæPROCESSINGæSPEEDæNEEDEDæFORæ

MAINæFACTORSæWILLæDICTATEæTHEæHARDWAREæYOUæUSEæ

HANDLINGæLARGEæIMAGEælLESæ&ORæ$3,2æUSERS æAæ

YOURæBUDGETæANDæTHEæAMOUNTæOFæSPACEæONæYOURæ

BASICæCONlGURATIONæWOULDæINCLUDEæAæDUALæORæQUADæ

DESKTOP

COREæCHIPSET æFASTæGRAPHICSæCARD æBETWEENæ'"æ

!LTHOUGHæDESKTOPæCOMPUTERSæAREæOFTENæMOREæ POWERFULæTHANæLAPTOPSæANDæTHEYæALLOWæAæWIDERæ CHOICEæOFæMONITORæTYPESæANDæSCREENæSIZES æFORæ

ANDæ'"æOFæ2!-æANDæATæLEASTæ'"æOFæ($$æ MEMORY æ/NæAæDESKTOPæMODEL æWEæRECOMMENDæ

MOSTæPHOTOGRAPHERS æAæLAPTOPæWILLæPROVIDEæANæ

HAVINGæBETWEENæSIXæANDææ53"ææPORTSæFORæ

ADEQUATEæPLATFORMæFORæEDITINGæANDæOUTPUTæ4HEæ

CONNECTINGæRELATEDæEQUIPMENTæLIKEæPRINTERS æ

MAINæDISADVANTAGEæOFæLAPTOPSæISæTHATæTHEIRæSCREENSæ

EXTERNALæSTORAGEæDEVICES æMEMORYæCARDæREADERSæ

AREælXEDæAND æALTHOUGHæYOUæCANæUSUALLYæCONNECTæAæ

ANDæCAMERASæ!TæLEASTæFOURæOFæTHESEæSHOULDæBEæ

SECONDæANDæMOREæSOPHISTICATED æMONITORæTOæUSEæ

EASILYæACCESSIBLEæFROMæTHEæFRONTæPANELæ3UPPORTæ

INæYOURæCOLOURæWORKmOW æITæWILLæCOMPROMISEæTHEæ

FORææ'IGABIT æ%THERNETæ,!.æISæ

PORTABILITYæOFæYOURæCOMPUTERæWHICHæISæPROBABLYæTHEæ

REQUIREDæFORæANæINTERNETæCONNECTIONæANDæBUILT INæ

MAINæREASONæFORæBUYINGæAæLAPTOP 

WIRELESSæNETWORKINGæMAYæBEæWORTHWHILE !TæLEASTæONEæ$6$æDRIVEæISæ NEEDEDæFORæUPLOADINGæSOFTWAREæ ANDæYOUæMAYæWISHæTOæINCLUDEæ Aæ"LU 2AYæREADWRITEæDRIVEæFORæ ARCHIVINGæIMAGEælLESæTOæOPTICALæ DISKæ"UILT INæCARDæREADERæSLOTSæ CANæBEæHANDYæINæLAPTOPSæBUTæTHEYæ MAYæALSOæBECOMEæDUSTæTRAPSæSOæAæ DUSTPROOFæCARRYINGæCASEæISæAæMUSTæ IFæYOURæLAPTOPæHASæTHISæOPTIONæ!Næ ($-)æPORTæWILLæBEæVALUABLEæIFæYOURæ CAMERAæORæCAMCORDERæRECORDSæ HIGH DElNITIONæVIDEOæ3OæWILLæPORTSæ FORæSPEAKERSæANDæMICROPHONESæIFæ

$ESKTOPæCOMPUTERSæAREæPREFERABLEæFORæIMAGEæEDITINGæBECAUSEæ THEYæUSUALLYæPROVIDEæMOREæ2!-æANDæHARDæDRIVEæmEXIBILITY æFASTERæ GRAPHICSæHANDLINGæANDæAæWIDERæRANGEæOFæMONITORæCHOICES 

YOUæPLANæTOæBECOMEæINVOLVEDæWITHæ VIDEOæEDITINGæ


438C8=64@D8?<4=C <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

<>=8C>A27>824B !LMOSTæALLæMONITORSæSOLDæTODAYæ USEæ,#$æ,IQUIDæ#RYSTALæ$ISPLAY æ TECHNOLOGY æWHICHæHASæTHEæADVANTAGEæ OFæBEINGæmICKER FREE æENERGY EFlCIENTæ ANDæCONSERVATIVEæINæTHEæAMOUNTæOFæ SPACEæTHEYæOCCUPYæ4HEYæCANæALSOæ PRODUCEæPERFECTLYæSHARPæIMAGESæWITHæ NOæGEOMETRICæDISTORTIONSæANDæDELIVERæAæ CONSISTENTæTONALæSCALEæ(OWEVER æTHEYæ

7IDESCREENæmATæPANELæMONITORSæAREæANæEXCELLENTææ CHOICEæFORæDIGITALæPHOTOGRAPHERSæ

ALSOæHAVEæAæFEWæDISADVANTAGES

æ#ONTRASTæANDæCOLOURæCANæCHANGEæ WITHæVIEWINGæANGLEæALTHOUGHæTHISæHASæLITTLEæ RELEVANCEæFORæPHOTOGRAPHERSæWHOæVIEWæSCREENSæ

ANDæCONTRASTæLEVELSæACCURATELYæENOUGHæTOæBASEæ

@STRAIGHT ON æ

SERIOUSæIMAGINGæDECISIONSæONæSOæTHEYæAREæNOTæ

æ)NDIVIDUALæPIXELSæMAYæ@DIE æCAUSINGæTINYæ PERMANENTæBLACKæDOTSæTOæAPPEARæONæTHEæSCREEN !LTHOUGHæ INCHæMONITORSæREMAINæAVAILABLE æ

REALLYæSUITABLEæFORæIMAGEæEDITINGæANDæPRINTINGæ 4HEYæALSOæOFFERæAæLIMITEDæRANGEæOFæADJUSTMENTSæ (OWEVER æYOUæCANæIMPROVEæTHEIRæACCURACYæ

THEæMOSTæPOPULARæMONITORæSIZEæISæBETWEENææANDæ

THROUGHæCALIBRATIONæANDæPROlLING æALTHOUGHæAæ

æINCHES æWITHæLARGERæSCREENSæBEINGæUSEDæMAINLYæ

COLORIMETERæISæNORMALLYæREQUIREDæFORæTHESEæTASKS

BYæPROFESSIONALæPHOTOGRAPHERSæANDæGRAPHICæ

!MBIENTæLIGHTINGæCANæINmUENCEæYOURæPERCEPTIONæ

DESIGNERSæ7IDESCREENæmATæPANELæMONITORSæ

OFæCOLOURæ!NæIMAGEæDISPLAYEDæONæAæMONITORæWILLæ

WITHæAææASPECTæRATIOæAREæALMOSTæTHEæNORMæ

LOOKæDIFFERENTæWHENæTHEæROOMæLIGHTæISæONæFROMæ

THESEæDAYSæ7IDESCREENSæALSOæPROVIDEæROOMæFORæ

WHENæITæISæOFFææ7HEREæPOSSIBLE æSETæYOURæMONITORæ

TOOLBARSæANDæPALETTESæWHENæYOUREæUSINGæEDITINGæ

UPæINæAæROOMæWITHæRELATIVELYæLOWæBRIGHTNESSæLEVELSæ

SOFTWARE

ANDæAVOIDæSITUATIONSæINæWHICHæROOMæLIGHTSæCANæ

-ANYæPHOTOGRAPHERSæPREFERæWORKINGæWITHæDUALæ MONITORSæBECAUSEæTHEYæCANæ@PARKæTOOLBARSæONæ

BEæREmECTEDæBYæTHEæSCREENæ!NTI GLAREæHOODSæAREæ AVAILABLEæFORæSOMEæMONITORS

ONEæSCREEN æLEAVINGæTHEæOTHERæSCREENæUNCLUTTEREDæ 4HISæISæANæIDEALæWORKINGæENVIRONMENTæFORæIMAGEæ

834=C85H8=67867 @D0;8CH<>=8C>AB

EDITINGæIFæYOURæDESKæSPACEæPERMITSæ-OSTæRECENTæ

4HEREæAREæSEVERALæWAYSæOFæCHECKINGæWHETHERæAæ

COMPUTERæOPERATINGæSYSTEMSæWILLæSUPPORTæDUALæ

PARTICULARæMONITORæISæSUITABLEæFORæIMAGEæEDITINGæ4AKEæ

MONITORæSET UPS

AæCOUPLEæOFæYOURæIMAGEælLESæWITHæYOUæWHENæYOUREæ

FORæDISPLAYINGæTHEæIMAGEæTHEYæAREæWORKINGæONæ

.OæLAPTOPæ,#$æCANæPRESENTæCOLOURS æTONESæ

SHOPPINGæANDæASKæTHEæSTOREæSTAFFæTOæDISPLAYæTHEMæONæ 


438C8=64@D8?<4=C <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

THEĂŚMONITORSĂŚTHATĂŚINTERESTĂŚYOUĂŚ)TĂŚSHOULDĂŚBEĂŚOBVIOUSĂŚ

IMAGEĂŚFROMĂŚONEĂŚSIDEĂŚWHENĂŚYOUREĂŚWORKINGĂŚONĂŚITĂŚ

WHICHĂŚSCREENĂŚPRODUCESĂŚTHEĂŚBESTĂŚRESULT

ĂŚ#HECKĂŚEDGEĂŚ TO EDGEĂŚSHARPNESSĂŚANDĂŚCOLOURĂŚ

ĂŚĂŚ2UNĂŚAĂŚMAGNIFYINGĂŚGLASSĂŚOVERĂŚTHEĂŚSCREENĂŚTOĂŚ

REPRODUCTIONĂŚBYĂŚOPENINGĂŚANĂŚIMAGEĂŚlLEĂŚONĂŚTHEĂŚ

CHECKĂŚFORĂŚDEADĂŚPIXELS

SCREENĂŚANDĂŚMOVINGĂŚITĂŚFROMĂŚSIDEĂŚTOĂŚSIDEĂŚANDĂŚTOPĂŚ

ĂŚ#HECKĂŚHOWĂŚMUCHĂŚYOUĂŚCANĂŚENLARGEĂŚAĂŚPICTUREĂŚ

TOĂŚBOTTOMĂŚOFĂŚTHEĂŚDESKTOPĂŚ7ATCHĂŚFORĂŚCHANGESĂŚ

ONĂŚTHEĂŚSCREENĂŚBEFOREĂŚINDIVIDUALĂŚPIXELSĂŚBECOMEĂŚ

THATĂŚOCCURĂŚINĂŚCOLOURS ĂŚBRIGHTNESS ĂŚCONTRASTĂŚANDĂŚ

VISIBLE

SHARPNESSĂŚ!ĂŚGOODĂŚMONITORĂŚSHOULDĂŚMAINTAINĂŚ

ĂŚ#HECKĂŚTHEĂŚDISPLAYSĂŚANGLEĂŚOFĂŚVIEWĂŚ!LTHOUGHĂŚ

CONSISTENCYĂŚINĂŚALLĂŚFOURĂŚPARAMETERSĂŚTHROUGHOUTĂŚ

MOSTĂŚOFĂŚYOURĂŚWORKĂŚWILLĂŚINVOLVEĂŚLOOKINGĂŚDIRECTLYĂŚATĂŚ

THEĂŚDISPLAYĂŚAREAĂŚ

THEĂŚSCREEN ĂŚITĂŚCANĂŚBEĂŚHANDYĂŚTOĂŚHAVEĂŚAĂŚDISPLAYĂŚTHATĂŚ RETAINSĂŚITSĂŚACCURACYĂŚFORĂŚPEOPLEĂŚWHOĂŚMIGHTĂŚVIEWĂŚYOURĂŚ

.OTEĂŚYOUĂŚNEEDĂŚTOĂŚBEĂŚVERYĂŚDISCERNINGĂŚWHENĂŚ JUDGINGĂŚAĂŚMONITORSĂŚPERFORMANCE ĂŚASĂŚTHESEĂŚ

<>=8C>A2742:;8BCBefore purchasing a monitor for image editing,

displays typically range between 1280 x 800

make sure it has the following features:

pixels and 1440 x 900 pixels.

1. Brightness, contrast and red, green and blue

3. Pixel Pitch. The pixel pitch of an LCD is the

channel colour adjustments. Some monitors

distance between adjacent sets of the pixels

are sold with one or more of these controls

that are displayed on the monitor screen,

locked and this prevents accurate proďŹ ling.

measured in mm. The lower the number, the

Adjustable colour controls are vital because

sharper the picture the screen can display.

they allow you to set the colour balance of the

A pixel pitch of 0.294 Ă&#x2014; 0.294 mm is seen as

display and ensure the monitor screen displays

very good for a 19-inch monitor with a native

colours uniformly from edge to edge. Screens

resolution of 1280 x 1024 pixels.

that are brighter towards the centre and darker

4. Gamma Correction. The gamma of a

at the edges and those that display colour

monitor screen refers to the luminance (or

spots are unsuitable for image editing. Avoid

brightness) of the red, green and blue signals in

monitors with built in anti-glare and anti-

the display. A monitor with 10-bit (or higher)

reďŹ&#x201A;ection ďŹ lters. They may not reproduce the

gamma processing will display a smoother

full tonal range in the picture.

gamma curve and greater hue and tonal

2. Adequate Resolution. Resolution refers

accuracy than an 8-bit monitor. Expect to pay

to the maximum number of pixels (picture

a premium price for a monitor with high-bit

elements) that the monitor can display

gamma processing.

and, therefore, to the amount of detail you

5. Adjustability. The height and tilt of

can discern in displayed images. The ideal

the monitor should be adjustable. Some

resolution for a standard 4:3 aspect ratio

photographers also prefer monitors that can

display for image editing is between 1280 x

be rotated through 90 degrees to allow vertical

1024 pixels and 1920 x 1200 pixels. Widescreen

pictures to be viewed at full screen size.


438C8=64@D8?<4=C

ICC proďŹ les contain information that

colour. However, for digital photography,

characterises a colour input or output

the most important devices to proďŹ le are the

device in accordance with standards set up

monitor and the printer because if they canâ&#x20AC;&#x2122;t

by the International Colour Consortium

communicate colours and tones correctly,

(ICC). Each ICC proďŹ le describes the

what you see on the monitor will not look like

colour aributes of a particular device by

the image when it is printed.

deďŹ ning the most saturated colours the

To proďŹ le a device you must map the way

device can produce in a standard colour

it reacts to a standard colour input. Once this

space. By having a standardised reference,

information is known, the device can interact

colour reproduction can be controlled

with other proďŹ led devices to ensure the

throughout an entire imaging chain or

result of the interaction is as close a match to

â&#x20AC;&#x2DC;workďŹ&#x201A;owâ&#x20AC;&#x2122;.

the known standard as possible. This means

An ICC proďŹ le can be created for every device or medium that captures or displays

consistent colour reproduction across the entire imaging chain.

CHANGESĂŚMAYĂŚBEĂŚVERYĂŚSUBTLEĂŚ-AKEĂŚSUREĂŚTHEĂŚ

CAMERAĂŚANDĂŚINVOLVESĂŚSELECTIONĂŚOFĂŚSETTINGSĂŚTHATĂŚ

DISPLAYĂŚISĂŚEVENLYĂŚLITĂŚWITHĂŚNOĂŚREmECTIONSĂŚOFFĂŚTHEĂŚ

WILLĂŚPROVIDEĂŚYOUĂŚWITHĂŚTHEĂŚMAXIMUMĂŚAMOUNTĂŚOFĂŚ

SCREENĂŚTOĂŚPREVENTĂŚYOUĂŚFROMĂŚSEEINGĂŚCHANGES

IMAGEĂŚDATAĂŚTOĂŚWORKĂŚWITHĂŚ4HEĂŚDEFAULTĂŚCOLOURĂŚ

2>;>DA<0=064<4=C

SPACEĂŚSETTINGĂŚFORĂŚMOSTĂŚDIGITALĂŚCAMERASĂŚANDĂŚTHEĂŚ ONLYĂŚCOLOURĂŚSPACEĂŚPROVIDEDĂŚONĂŚTHEĂŚMAJORITYĂŚOFĂŚ

)NĂŚTHEĂŚPERFECTĂŚWORLD ĂŚYOUĂŚCOULDĂŚPOINTĂŚYOURĂŚDIGITALĂŚ

COMPACTĂŚDIGICAMS ĂŚISĂŚS2'" ĂŚWHICHĂŚISĂŚSUPPORTEDĂŚ

CAMERAĂŚATĂŚAĂŚSUBJECT ĂŚTAKEĂŚTHEĂŚPHOTOĂŚANDĂŚTHENĂŚMAKEĂŚ

BYĂŚALLĂŚMONITORSĂŚANDĂŚOTHERĂŚDISPLAYĂŚDEVICESĂŚANDĂŚ

PRINTSĂŚTHATĂŚEITHERĂŚMATCHĂŚREALITYĂŚORĂŚIMPROVEĂŚUPONĂŚ

EVERYĂŚPRINTER

ITĂŚ(OWEVER ĂŚINĂŚTHEĂŚREALĂŚWORLD ĂŚYOURĂŚCAMERAĂŚMUSTĂŚ

ĂŚ4HEĂŚWORKINGĂŚENVIRONMENTĂŚALSOĂŚPLAYSĂŚAĂŚROLEĂŚ

COMMUNICATEĂŚWITHĂŚYOURĂŚCOMPUTERĂŚWHICHĂŚHASĂŚTOĂŚ@TALKĂŚ

BECAUSEĂŚLIGHTINGĂŚCANĂŚAFFECTĂŚTHEĂŚWAYĂŚYOUĂŚSEEĂŚ

WITHĂŚYOURĂŚPRINTER ĂŚPASSINGĂŚONĂŚCOLOURĂŚINFORMATIONĂŚ4HISĂŚ

COLOURSĂŚANDĂŚTONESĂŚ"RIGHTĂŚAMBIENTĂŚLIGHTĂŚCANĂŚ

CHAINĂŚOFĂŚINFORMATIONĂŚISĂŚKNOWNĂŚASĂŚAĂŚ@WORKmOWĂŚANDĂŚ

CAUSEĂŚTHEĂŚCOLOURSĂŚYOUĂŚSEEĂŚONĂŚYOURĂŚMONITORĂŚTOĂŚ

THEĂŚCOLOURĂŚDATAĂŚISĂŚRE INTERPRETEDĂŚBYĂŚEACHĂŚDEVICEĂŚ

LOOKĂŚWASHED OUTĂŚANDĂŚmATĂŚSUBDUEDĂŚLIGHTINGĂŚISĂŚ

)TSĂŚESSENTIALĂŚTOĂŚMAINTAINĂŚCONSISTENCYĂŚ

PREFERABLEĂŚ-AKEĂŚSUREĂŚNOĂŚLIGHTĂŚISĂŚREmECTEDĂŚOFFĂŚTHEĂŚ

THROUGHOUTĂŚYOURĂŚCOLOURĂŚWORKmOWĂŚANDĂŚTHATĂŚ

SURFACEĂŚOFĂŚTHEĂŚMONITORĂŚANDĂŚAVOIDĂŚMIXEDĂŚLIGHTINGĂŚ

REQUIRESĂŚTHEĂŚFOLLOWINGĂŚSTEPS

SUCHĂŚASĂŚDAYLIGHTĂŚPLUSĂŚAĂŚDESKĂŚLAMP 

ĂŚ%FFECTIVEĂŚCOLOURĂŚMANAGEMENTĂŚSTARTSĂŚATĂŚTHEĂŚ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

822?A>58;4B

ĂŚ4HEĂŚMONITORĂŚMUSTĂŚBEĂŚCALIBRATEDĂŚANDĂŚPROlLED 


438C8=64@D8?<4=C <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

<>=8C>A20;81A0C8>=

"OTHæCANæBEæUSEDæWITHæ#24æSCREENS æWHICHæ

-ONITORSæAREæCALIBRATEDæBYæUSINGæAæDEVICEæ

AREæEASIERæTOæCALIBRATEæBECAUSEæTHEYæHAVEæMOREæ

KNOWNæASæAæCOLORIMETER æWHICHæANALYSESæTHEæ

ADJUSTMENTSæ,#$SæTENDæTOæBEæMOREæSTABLEæTHANæ

THREEæCOMPONENTSæOFæEACHæCOLOURæHUEæCOLOUR æ

#24SæBUTæTHEYæUSUALLYæNEEDæTOæBEæCALIBRATEDæWITHæAæ

SATURATIONæINTENSITY æANDæLIGHTNESSæ"ECAUSEæ

SPECTROPHOTOMETERæSEEæ0AGEæ æ

SCREENæCOLOURSæCANæCHANGEæOVERæTIME æALLæ

AREæ!DOBEæ'AMMAæANDæ1UICK'AMMAæ

AæMONTHæTOæENSUREæTHEæHUESæANDæTONESæYOUæ

!DOBEæ'AMMAæCANæBEæFOUNDæINæTHEæ'AMMAæ

SEEæONæTHEæSCREENæWILLæMATCHæTHOSEæINæTHEæPRINTæ

CONTROLæPANELæFORæ-ACæORæ-ONITORæ3ETUPæINæ0#æ

#ALIBRATIONæPRODUCESæANæ)##æPROlLEæTHATæCANæ

SYSTEMSæ1UICK'AMMAæCANæBEæDOWNLOADEDæ

BEæUSEDæBYæYOURæEDITINGæSOFTWAREæTOæOUTPUTæTHEæ

FROMæWWWQUICKGAMMADEINFOENHTMLæ"OTHæ

CORRECTæIMAGEæDATAæTOæTHEæPRINTERSæDRIVERæ

HAVEæTHEæADVANTAGEæOFæBEINGæFREEæOFæCHARGEæ

4WOæTYPESæOFæTOOLSæAREæAVAILABLEæSOFTWAREæ4HEæMOSTæWIDELYæAVAILABLEæSOFTWAREæUTILITIESæ

MONITORSæSHOULDæBEæRE CALIBRATEDæATæLEASTæONCEæ

BUTæTHEYREæLESSæACCURATEæANDæVERSATILEæTHANæAæ

PROGRAMSæANDæCOLORIMETERSæORæSPECTROPHOTOMETERSæ

SPECTROPHOTOMETERææ

&IRSTæCHOOSEæHOWæYOUæWOULDæLIKEæTOæWORK

.EXTæSELECTæTHEæPROlLEæDESCRIPTION

4HENæADJUSTæBRIGHTNESSæANDæCONTRAST

&INALLY æADJUSTæTHEæGAMMAæCONTRAST æUNTILæTHEæ TWOæBOXESæLOOKæTHEæSAME


438C8=64@D8?<4=C <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4HEæ#OLOR-UNKIæ0HOTOæINæPOSITIONæFORæCALIBRATINGæ AæMONITOR

"OTHæUTILITIESæAREæWIZARD BASEDæANDæEASYæTOæUSEæ ANDæBOTHæCREATEæANæ)##æPROlLE æWHICHæISæUSEDæBYæ THEæCOMPUTERSæOPERATINGæSYSTEMæASæTHEæDEFAULTæ

4HEæ7ELCOMEæSCREENæSHOWINGæTHEæDIFFERENTæ DEVICESæTHATæCANæBEæPROlLEDæWITHæTHEæ#OLOR-UNKIæ 0HOTO

MONITORæPROlLEæ4HEæILLUSTRATIONSæONæ0AGEææ SHOWæTHEæSTEPSæUSEDæTOæCREATEæAæPROlLEæINæ!DOBEæ 'AMMA 3IMPLEæCOLORIMETERSæANDæSPECTROPHOTOMETERSæ CANæBEæPURCHASEDæFORæBETWEENææANDæ æ4HEæMOSTæREADILY AVAILABLEæMODELSæAREæ THEæ0ANTONEæ(UEYæANDæ(UEYæ0RO æTHEæ8 2ITEæ %YE/NEæ$ISPLAYææANDæTHEæ$ATACOLORæ3PYDERææ 4HEæ8 2ITEæ#OLOR-UNKIæ0HOTOæISæSLIGHTLYæMOREæ EXPENSIVEæBUTæLETSæYOUæCALIBRATEæANDæPROlLEæ MONITORS æPRINTERSæANDæPROJECTORSæANDæISæVERYæ STRAIGHTFORWARDæTOæUSEæ4HEæWIZARD BASEDæCONTROLSæSTEPæYOUæTHROUGHæTHEæ PROlLINGæPROCESS 


438C8=64@D8?<4=C <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

438C8=6B>5CF0A4 The software CDs supplied with some

computers but can also be run on Macintosh and

cameras contain image editing applications

Linux operating systems.

ranging from very basic to reasonably

Irfanview is essentially a viewing and ďŹ le

powerful manipulation programs. Leading

organisation program that also contains editing

computer operating systems, such as

tools for sharpening, cropping and changing

Windows and Mac OS come with integrated

colour depth as well as painting and drawing

image browsers that usually include editors

tools. Batch processing facilities (for applying

and sharing tools. Appleâ&#x20AC;&#x2122;s iPhoto is a good

the same change to a number of ďŹ les) are

example.

extensive and slideshows can be viewed, saved

However, most keen photographers prefer

or burned to CD or DVD.

to choose their own image editors. Weâ&#x20AC;&#x2122;re highlighting the freeware applications in this chapter because there are plenty to choose from, at all levels of complexity from very basic to professional standard. At the most basic level, Googleâ&#x20AC;&#x2122;s Picasa combines an image organiser that will â&#x20AC;&#x2DC;manageâ&#x20AC;&#x2122; your photos when you upload them to your computer with an editor and eďŹ&#x20AC;ects and projects creator and also lets you upload images to Picasa Web Albums for sharing. Picasa has been designed for Windows )FRANVIEWĂŚISĂŚAĂŚMOREĂŚSOPHISTICATEDĂŚlLEĂŚORGANISERĂŚ THATĂŚALSOĂŚINCLUDESĂŚFACILITIESĂŚFORĂŚCOPYINGĂŚIMAGEĂŚ lLESĂŚONTOĂŚOPTICALĂŚDISKS

'OOGLESĂŚ0ICASAĂŚISĂŚANĂŚEXCELLENTĂŚFREEWAREĂŚ APPLICATIONĂŚFORĂŚNOVICEĂŚPHOTOGRAPHERSĂŚBECAUSEĂŚ ITĂŚPROVIDESĂŚORGANISING ĂŚEDITINGĂŚANDĂŚSHARINGĂŚ FUNCTIONS
B42C8>=7403 <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4HEĂŚ')-0ĂŚISĂŚAĂŚPOWERFUL ĂŚFREEWAREĂŚIMAGEĂŚ EDITORĂŚTHATĂŚWILLĂŚRUNĂŚONĂŚALLĂŚPOPULARĂŚCOMPUTERĂŚ OPERATINGĂŚSYSTEMS

The GIMP is a powerful and sophisticated freeware editor that includes many of the tools found in expensive professional applications. Designed for photo retouching, image composition and image authoring, GIMP is wrien and developed under X11 on UNIX platforms but will run on Windows and Mac OS X. The essential diďŹ&#x20AC;erence between freeware and software you must purchase is that the laer has undergone more rigorous testing and is backed up with technical support. When you use freeware you must be your own problem-solver although, if the application crashes or you canâ&#x20AC;&#x2122;t make it perform the functions you require, the main cost is your time. Investing several hundred dollars in editing software is rarely worthwhile for snapshooters because most will only use a fraction of the applicationâ&#x20AC;&#x2122;s functions. Serious

DB45D;DA;B

photographers who wish to become deeply

4HEĂŚFOLLOWINGĂŚWEBSITESĂŚPROVIDEĂŚADDITIONALĂŚINFORMATIONĂŚONĂŚTHEĂŚ

involved in image manipulation will usually

TOPICSĂŚCOVEREDĂŚINĂŚTHISĂŚCHAPTERĂŚĂŚ

ďŹ nd the investment worthwhile, although the

ĂŚ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUTIPSEDITINGĂŚĂŚFORĂŚSOMEĂŚUSEFULĂŚ TIPSĂŚONĂŚIMAGEĂŚEDITINGĂŚ

high cost of a professional application like Adobeâ&#x20AC;&#x2122;s Photoshop would usually be viewed

ĂŚ

as overkill.

ĂŚ

HTTPPICASAGOOGLECOMĂŚFORĂŚTHEĂŚLATESTĂŚVERSIONĂŚOFĂŚ0ICASA WWWIRFANVIEWCOMĂŚTOĂŚDOWNLOADĂŚ)RFANVIEW

ĂŚ

WWWGIMPORGĂŚFORĂŚTHEĂŚLATESTĂŚVERSIONSĂŚOFĂŚ4HEĂŚ')-0 


270?C4A%

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

10B82438C8=6

1PbXR4SXcX]V #ROPPINGæANDæRESIZING æBRIGHTNESSæANDæCONTRASTæ

æ&OCUSINGæTHEæVIEWERSæATTENTIONæONæWHATæREALLYæ

ADJUSTMENTSæANDæSOMEæBASICæCOLOURæADJUSTMENTSæ

MATTERSæINæTHEæPICTUREæ

CANæBEæFOUNDæINæEVENæTHEæSIMPLESTæIMAGEæEDITINGæ SOFTWAREæ9OUæWILLæPROBABLYæALSOælNDæAUTOMATEDæ

4HEæILLUSTRATIONSæBELOWæPROVIDEæANæEXAMPLEæOFæ SOMEæREASONSæTOæCROPæIMAGES

TOOLSæFORæCORRECTINGæREDæEYESæINæmASHæSHOTSæANDæ

2EGARDLESSæOFæTHEæREASONæFORæCROPPING æITSæ

SHARPENINGæIMAGESæ)NæTHISæCHAPTERæWELLæLOOKæATæ

IMPORTANTæTOæBEæCLEARæINæYOURæMINDæABOUTæEXACTLYæ

HOWæTOæUSEæTHESEæTOOLSæANDæTHENæMOVEæONæTOæMOREæ

WHYæTHEæIMAGEæMUSTæBEæCROPPEDæ4HISæWILLæHELPæ

SOPHISTICATEDæFUNCTIONSæTHATæCANæHELPæEVERYDAYæ

YOUæTOæDECIDEæWHICHæAREASæTOæTRIMæAWAYæANDæ

PHOTOGRAPHERSæTOæPRODUCEæRICHER LOOKINGæ PRINTSæFROMæTHEIRæDIGITALæPHOTOS

2A>??8=6 æ)FæYOUVEæPRINTEDæPHOTOSæFROMæAæCOMPACTæ DIGICAMæATæAæPHOTOLABæORæONæAæSNAPSHOTæ PRINTER æTHEYæWILLæALMOSTæINVARIABLYæHAVEæBEENæ CROPPEDæ7HENæYOUæMAKEæAæBORDERLESSæ PRINT æPARTæOFæTHEæIMAGEæISæCUTæOFFæTOæMAKEæ ITælTæONTOæTHEæPAPERæBECAUSEæTHEæASPECTæ RATIOæOFæTHEæIMAGEæDOESNTæMATCHæTHATæOFæTHEæ PAPERæ)FæYOUæWEREæTOæPRINTæTHEæENTIREæIMAGE æ THEREæWOULDæBEæWHITEæBARSæONæEITHERæSIDEæOFæ ITæBECAUSEæTHEæPAPERæHASæAææASPECTæRATIO æ

4HISæFULLæFRAMEæIMAGEæFROMæAæ$3,2æCAMERAæHASæ POTENTIALæTHATæCANæBEæREALISEDæWITHæCROPPING

WHILEæTHEæDIGITALæPICTUREæISæ (OWEVER æASIDEæFROMæTHISæLARGELYæ UNPLANNEDæANDæUNCONTROLLABLE æCROPPING æ THEREæAREæTIMESæWHENæYOUæMIGHTæACTUALLYæ WANTæTOæTRIMæAWAYæUNWANTEDæPORTIONSæOFæ AæDIGITALæPHOTOæ4HEæTOOLæFORæDOINGæTHISæISæ USUALLYæSHOWNæBYæANæICONæLOOKINGæLIKEæAæPAIRæ OFæSCISSORSæ !SIDEæFROMæMAKINGæBORDERLESSæPRINTS æ OTHERæREASONSæYOUæMAYæWISHæTOæCROPæANæ IMAGEæINCLUDE ææ!DJUSTINGæIMAGESæTOælTæAæPARTICULARæFRAMEææ ææ)MPROVINGæSHOTæCOMPOSITIONæ æ3TRAIGHTENINGæCROOKEDæHORIZONSæORæOTHERæ HORIZONTALæELEMENTS æANDæ 

5SINGæTHEæCROPPINGæTOOL æWEæCANæCUTæOFFæAæLARGEæPARTæOFæ THEæSKYæANDæALSOæREMOVEæTHEæOUT OF FOCUSæFOREGROUNDæ .EITHERæCONTRIBUTESæMUCHæTOæTHEæPICTUREæANDæBOTHæ REDUCEæITSæOVERALLæIMPACTæ


WHICHæTOæKEEPæ-ANYæPHOTOGRAPHERSæREGARDæ

DOæTHISæFORæYOUæANDæSAVEæTHEæIMAGESæASæSEPARATEæ

CROPPINGæASæAæTECHNIQUEæTHATæCANæMAKEæORæBREAKæ

lLESæ"UTæITSæJUSTæASæEASYæTOæDOæTHEæJOBæWITHæ

AæPHOTOGRAPHæANDæPUTæAæGREATæDEALæOFæEFFORTæINTOæ

EDITINGæSOFTWARE

DECIDINGæWHATæLOOKSæEXACTLYæRIGHT

10B82438C8=6

$IFFERENTæVIEWINGæDEVICESæHAVEæDIFFERENTæ

3TARTæTHINKINGæABOUTæCROPPINGæWHENæYOUæTAKEæ

REQUIREMENTSæFORæDISPLAYINGæIMAGESæANDæTHESEæ

THEæPICTUREæBECAUSEæTHATæWILLæHELPæYOUæTOæMINIMISEæ

SHOULDæBEæTAKENæINTOæACCOUNTæWHENæCHOOSINGæ

THEæAMOUNTæOFæIMAGEæDATAæYOUæDISCARDæ)TSæBETTERæ

HOWæSMALLæAæRESIZEDæIMAGEæSHOULDæBEæ4HEæMOSTæ

TOæMOVEæORæZOOM æINæCLOSERæTOæTHEæSUBJECTæANDæ

POPULARæSIZESæAREæASæFOLLOWS

FRAMEæITæTIGHTLYæANDæKEEPæYOURæIMAGESæATæHIGHæ

æ

RESOLUTIONæTHANæTOæTAKEæTHEæSHOTæWITHæTHEæMAINæ SUBJECTæSURROUNDEDæBYæWASTEDæSPACEæTHATæMUSTæ

æ

æ

æ#ROPæFORæINTERESTæ&OCUSæONæTHEæSUBJECTæTHATæ

æ

REALLYæMATTERSæANDæDISCARDæIRRELEVANTæDISTRACTIONS

æXææPIXELSæFORæLARGERææMONITORS æXææPIXELSæFORæHIGH RESOLUTIONææ MONITORSæALSOæTHEæMAXIMUMæSIZEæFORæPOSTINGæ

æ#ROPæFORæSHARPNESSæ-AKEæSUREæTHEæCROPPEDæ

ONæSOCIALæWEBSITES æ

æ#ROPæFORæDRAMAæANDæIMPACTæ)TSæ/+æTOæTRIMæAWAYæ THATæCONCENTRATESæONæTHEæFOREGROUNDæANDæHORIZON

æXææPIXELSæ6'! æFORæSMALL æSTANDARDæ46æ SETSæANDæOLDERææCOMPUTERæMONITORS

PLANNINGæAæCROP

LARGEæAREASæOFæDETAIL FREEæSKYæANDæCREATEæAæPANORAMAæ

æXææPIXELSæ16'! æFORæHANDHELDæDEVICESæ LIKEæCAMERA PHONES

BEæCROPPEDæAWAYæ#ONSIDERæTHEæFOLLOWINGæWHENæ

AREAæISæREALLYæSHARPæBEFOREæCOMMITTINGæTOæTHEæCROP

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4HEæENDæRESULTæISæAæMUCHæ BETTERæCOMPOSITIONæTHATæ COMPLEMENTSæTHEæSUBJECT

æXææPIXELSæFORæWIDESCREENæ46æSETSæWITHæ STANDARDæRESOLUTION

æ

æXææFORæHIGH DElNITIONæWIDESCREENæ46æ SETS

æ7HENæCROPPINGæTOæSTRAIGHTENæSKEWEDæHORIZONS æ USEæTHEæ@ARBITRARYæORæ@FREEæROTATIONæTOOLæTOæTURNæ THEæIMAGEæUNTILæTHEæHORIZONæISæLEVELæ4HENæAPPLYæ CROPPING æ$ONTæOVER CROPæ2EMEMBERæTHEæMOREæYOUæTRIMæ AWAY æTHEæMOREæPIXELSæAREæDISCARDEDæ!LWAYSæBEæ AWAREæOFæTHEæEFFECTæTHISæCANæHAVEæONæYOURæABILITYæ TOæPRINTæTHEæIMAGEææ

A4B8I8=6 4HEæMAINæREASONæFORæRESIZINGæDIGITALæIMAGESæISæTOæ SHAREæTHEMæWITHæFAMILYæMEMBERSæANDæFRIENDS æ EITHERæVIAæEMAILSæORæONæSOCIALæWEBSITESæLIKEæ -Y3PACEæANDæ&LICKRæ3OMEæDIGITALæCAMERASæWILLæ

)RFANVIEWæISæONEæOFæTHEæBESTæAPPLICATIONSæFORæ RESIZINGæIMAGESæASæITæPROVIDESæAæWIDEæRANGEæOFæ PRE SETæSIZESæPLUSæTHEæABILITYæTOæRESIZEæBATCHESæ OFæSELECTEDæIMAGEælLES 


10B82438C8=6 <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4HEæDROP DOWNæMENUæFORæIMAGEæENHANCEMENTSæ INæ!DOBEæ0HOTOSHOPæ%LEMENTS

"RIGHTNESSæANDæCONTRASTæSLIDERæADJUSTMENTSæINæ !DOBEæ0HOTOSHOPæ%LEMENTS

1A867C=4BB2>=CA0BC0=3 2>;>DA039DBC<4=CB

TEXTURESæINæTHEæAREAæAROUNDæTHEæBLEMISHæANDæBLENDINGæ

4HEREæAREæOFTENæTIMESæWHENæYOURæDIGITALæPHOTOSæ

PROVIDEæTWOæSETTINGSæ(EALINGæANDæ3POTæ(EALINGæ7ITHæ

THEæMARKæINTOæTHEæBACKGROUNDæ3OMEæAPPLICATIONSæ

MAYæREQUIREæAæLITTLEælNE TUNINGæINæBRIGHTNESS æ CONTRASTæORæCOLOURæ!LLæIMAGEæEDITORSæPROVIDEæ THESEæFACILITIESæBUTæSOMEæPROVIDEæAæWIDERæRANGEæ THANæOTHERSæ -OSTæADJUSTMENTæTOOLSæAREæFOUNDæINæEITHERæTHEæ %NHANCEæORæ!DJUSTMENTæDROP DOWNæMENUSæ3LIDERSæ AREæUSEDæBYæMANYæEDITORSæANDæTHEæIMAGEæONæTHEæ SCREENæWILLæCHANGEæTOæREmECTæTHEæCHANGESæYOUæMAKE

2;>=8=60=3740;8=6 3OMETIMESæANæIMAGEæMAYæCONTAINæELEMENTSæYOUæ WOULDæLIKEæTOæREMOVEæBUTæINæPOSITIONSæTHATæMAKEæ THEMæIMPOSSIBLEæTOæREMOVEæBYæCROPPINGæ)NæSUCHæ CASES æTHEæCLONINGæTOOLæPROVIDESæANæEASYælXæ)NæMOSTæ

)NæTHISæILLUSTRATION æWEæWANTæTOæREMOVEæTHEæHEADæ OFæTHEæCAMELæINæTHEæLOWERæRIGHTæCORNERæOFæTHEæ PICTUREæ/VERLAIDæONæTHEæIMAGEæISæTHEæBRUSHæ SELECTIONæTOOL

EDITINGæSOFTWARE æTHEæCLONINGæTOOLæISæINDICATEDæWITHæAæ RUBBERæSTAMPæICONæ)TæWORKSæBYæCOPYINGæAæSELECTEDæ AREAæANDæREPEATINGæITæINæAæNEWæSECTIONæOFæTHEæIMAGE 9OUæCANæUSUALLYæCHOOSEæTHEæSIZEæOFæTHEæCLONINGæ @BRUSHæANDæDETERMINEæWHETHERæITæHASæHARDæORæSOFTæ EDGESæ-OSTæSOFTWAREæWILLæALSOæLETæYOUæADJUSTæTHEæ @STRENGTHæOFæTHEæCOPYINGæSOæYOUæCANæLETæTHEæLAYERæ BENEATHæTHEæCLONEDæAREAæSHOWæTHROUGHænæIFæSOæ DESIRED 4HEæ(EALINGæ"RUSHæWHICHæISæOFTENæDENOTEDæBYæ Aæ"AND !IDæICON æISæUSEDæTOæCORRECTæIMPERFECTIONSæ INæIMAGESæ)TæWORKSæBYæSAMPLINGæTHEæCOLOURSæANDæ 

4HEæSELECTEDæAREAæTOæBEæCOPIEDæISæCIRCLEDæINæREDæ


10B82438C8=6

THEæFORMER æYOUæMUSTæSELECTæTHEæAREAæCONTAININGæTHEæ HUESæANDæTEXTURESæYOUæWISHæTOæREPLICATEæ3POTæHEALINGæ MAKESæTHEæSELECTIONæAUTOMATICALLY æBASEDæONæTHEæAREAæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

AROUNDæTHEæBLEMISH

B70A?4=8=6 -OSTæDIGITALæIMAGESæCANæBENElTæFROMæAæLITTLEæ SHARPENINGæANDæALLæEDITORSæPROVIDEæSHARPENINGæ TOOLSæ4HEæTRICKæISæTOæUSEæTHEæRIGHTæAMOUNTæ/VER SHARPENINGæCANæPRODUCEæUNATTRACTIVEæARTEFACTS æ 5SINGæTHEæCLONEDæAREAæTOæ@PAINTæOVERæTHEæ UNWANTEDæCAMEL

WHICHæSHOWæUPæASæLIGHT æDARK æORæCOLOUREDæ

4HEæUNWANTEDæCAMELæISæGONEæBUTæTHEæAREAæ FROMæWHICHæITæWASæREMOVEDæREMAINSæVISIBLEæASæ AæBLOTCHæ4HISæCANæBEælXEDæWITHæTHEæ(EALINGæ "RUSH

4HEæILLUSTRATIONæABOVEæSHOWSæCOLOUREDæARTEFACTæ CIRCLEDæINæRED

5SINGæTHEæ3POTæ(EALINGæBRUSHæTOæ@PAINTæAWAYæ THEæBLEMISHESæTOæLEAVEæEVENæTONES

OUTLINESæALONGæEDGESæINæTHEæIMAGEæ5NDER

%NLARGEDæPREVIEWSæALLOWæYOUæTOæCONTROLæTHEæ DEGREEæOFæSHARPNESSæINæTHEæMOSTæCRUCIALæPARTSæ OFæTHEæIMAGE 


10B82438C8=6

SHARPENINGæWILLæLEAVEæIMAGESæLOOKINGæ SLIGHTLYæSOFT 4HEæBESTæSHARPENINGæTOOLæISæTHEæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

5NSHARPæ-ASKINGælLTER æWHICHæISæFOUNDæ INæMOREæPOWERFULæIMAGEæEDITORSæ4HISæ TOOLæAPPLIESæSHARPENINGæBYæINCREASINGæ CONTRASTæALONGæTHEæEDGESæDETECTEDæBYæ THEælLTERæ)TæALSOæPROVIDESæAæHIGHæDEGREEæ OFæCONTROLæOVERæTHEæSHARPENINGæPROCESS

=>8B4A43D2C8>= !NOTHERæUSEFULæTOOLæTHATæMUSTæBEæ APPLIEDæWITHæAæLIGHTæTOUCHæISæNOISEæ REDUCTIONæPROCESSINGæ)TæWORKSæBYæ SLIGHTLYæBLURRINGæTHEæIMAGEæTOæSUBDUEæ

.OISEæREDUCTIONæPROCESSINGæINæ!DOBESæ0HOTOSHOPæ %LEMENTSæEDITORæ4HEæPREVIEWæWINDOWæSHOWSæYOUæTHEæ EFFECTæOFæTHEæADJUSTMENTSæINæTHEæTHREEæPARAMETERS

THEæGRAINYæAPPEARANCEæOFæIMAGESæWITHæ HIGHæNOISEæLEVELSæ5NFORTUNATELY æIFæTOOæMUCHæ

DB45D;DA;B

PROCESSINGæISæAPPLIED æTHEæIMAGEæWILLæBECOMEæ

4HEæFOLLOWINGæWEBSITESæPROVIDEæADDITIONALæINFORMATIONæONæTHEæ

UNSHARP

TOPICSæCOVEREDæINæTHISæCHAPTERæ

-OREæCAPABLEæIMAGEæEDITORSæLETæYOUæADJUSTæTHEæ

æ

STRENGTHæOFæTHEæPROCESSINGæANDæPROVIDEæSLIDERSæFORæ CONTROLLINGæTHEæAMOUNTæOFæDETAILæTHATæISæPRESERVEDæ

TIPSæONæIMAGEæEDITINGæ æ

0REVIEWæIMAGESæAREæNORMALLYæPROVIDEDæTOæSHOWæ YOUæHOWæTHEæIMAGEæHASæBEENæCHANGEDHTTPENWIKIPEDIAORGWIKI)MAGE?EDITINGæFORæANæEXCELLENTæ OVERVIEWæOFæTHEæPROCESSESæINVOLVEDæINæIMAGEæEDITING

ANDæSELECTIVELYæCORRECTINGæCOLOURæNOISEæWHICHæ ISæMOREæUNATTRACTIVEæTHANæNORMALæPATTERNæNOISE æ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUTIPSEDITINGææFORæSOMEæUSEFULæ

æ

HTTPENWIKIPEDIAORGWIKI2ETOUCHINGæFORæSPECIlCæ INFORMATIONæONæPHOTOæRETOUCHING


03E0=243438C8=6

270?C4A&

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

0SeP]RTS4SXcX]VCTRW]X`dTb /NCEæYOUVEæMASTEREDæTHEæBASICSæOFæIMAGEæEDITINGæ YOUæCANæMOVEæONæTOæEXPLOREæTHEæTOOLSæTHATæSERIOUSæ PHOTOGRAPHERSæUSEæTOæCORRECTæMINORæmAWSæINæIMAGESæ BEFOREæPRINTINGæTHEMæORæPOSTINGæTHEMæONæWEBSITESæ 4HEæMOSTæUSEFULæTOOLSæAREæTHOSEæFORæSELECTIVEæ ADJUSTMENTæOFæBRIGHTNESS æCONTRASTæANDæCOLOURS

;4E4;B /NEæOFæTHEæBESTæTOOLSæFORæADJUSTINGæIMAGEæ BRIGHTNESSæISæTHEæ,EVELSæCONTROL æWHICHæISæBASEDæ ONæAæHISTOGRAMæTHATæSHOWSæTHEæTONALæRANGEæWITHINæ

4HEæSAMEæPICTUREæAFTERæ!UTOæ,EVELSæADJUSTMENTææ

THEæIMAGEæ-OSTæAPPLICATIONSæHAVEæANæ!UTOæ ,EVELSæTOOL æWHICHæSEAMLESSLYæANALYSESæTHEæIMAGEæ

BLACKæTOæPUREæWHITEæ4HEæBLACKæTRIANGLEæONæTHEæ

ANDæADJUSTSæBRIGHTNESS æCONTRASTæANDæCOLOURæTOæ

LEFTæENDæOFæTHEæSCALEæREPRESENTSæPUREæBLACKæWHILEæ

PROVIDEæANæOPTIMALæDISTRIBUTIONæOFæTONESæ4HISæ

THEæWHITEæTRIANGLEæATæTHEæFARæRIGHTæISæPUREæWHITEæ

SETTINGæCANæBRINGæOUTæTHEæBRIGHTNESS æCONTRASTæ

)NæBETWEENæTHESEæEXTREMESæISæANOTHERæTRIANGLEæ

ANDæCOLOURæSATURATIONæRICHNESS æINæPICTURESæTHATæ

REPRESENTINGæMID TONEæGREYæ

HAVEæBEENæTAKENæUNDERæDIFlCULTæCONDITIONS æSUCHæ ASæTHROUGHæTHEæWINDOWæOFæAæPLANE -ANUALæ,EVELSæADJUSTMENTæLETSæYOUælNE

9OURæOBJECTIVEæISæTOæMOVEæTHESEæTRIANGLESæSOæ THATæALLæIMAGEæTONESæSHOWNæINæTHEæHISTOGRAMæAREæ EVENLYæDISTRIBUTED

TUNEæSETTINGSæSELECTIVELYæ3ELECTINGæTHEæ,EVELSæ ADJUSTMENTæDISPLAYSæAæHISTOGRAMæTHATæMAPSæTHEæ TONESæINæTHEæIMAGEæONæAæSCALEæRANGINGæFROMææ

!æSHOTæFROMæTHEæWINDOWæOFæAæPLANE æSHOWINGæ TYPICALæLOSSæOFæCONTRASTæANDæCOLOURæSATURATION

4HEæ,EVELSæHISTOGRAMæSUPERIMPOSEDæONæTHISæSCREENæ GRABæSHOWSæTHEæIMAGEæTOæBEæUNDER EXPOSED 


03E0=243438C8=6 <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

æ#LICKINGæONæTHEæWHITEæTRIANGLEæANDæDRAGGINGæITæ

HISTOGRAMæWILLæTAKEæONæAæCOMB LIKEæAPPEARANCEæ!Sæ

TOæTHEæLEFTæMOVESæALLæTONESæTOWARDSæTHEæRIGHTæENDæ

LONGæASæTHEæ@TEETHæOFæTHEæCOMBæAREæCLOSELYæSPACED æ

OFæTHEæHISTOGRAMæ4HISæBRIGHTENSæTHEæIMAGE

THISæISæUNLIKELYæTOæAFFECTæIMAGEæQUALITY

-OVINGæTHEæWHITEæTRIANGLEæCIRCLED æTOæTHEæ POINTæWHEREæTHEæHISTOGRAMæBEGINSæTOæRISEæWILLæ BRIGHTENæTHEæIMAGE

-OVINGæTHEæGREYæTRIANGLEæTOæTHEæLEFTæBRIGHTENSæ THEæMIDæTONESæWITHOUTæCHANGINGæEITHERæ HIGHLIGHTSæORæSHADOWS

(OWEVER æBECAUSEæYOUæAREæEFFECTIVELYæSTRETCHINGæAæ

MOVINGæTHEæGREYæTRIANGLEæTOæBRINGæOUTæDETAILSæINæ

TONESæAREæ@DROPPEDæOUTæINæTHEæPROCESSæANDæTHEæ

HIGHLIGHTSæORæSHADOWS

7HENæYOUæSTRETCHæTHEæBRIGHTESTæTONESæUPæTOæ THEIRæMAXIMUMæLEVEL æINTERMEDIATEæTONESæMAYæ BEæLOSTæANDæTHEæHISTOGRAMæWILLæLOOKæLIKEæTHEæ TEETHæOFæAæCOMB 

9OUæCANælNE TUNEæTHEæINTERMEDIATEæTONESæBYæ

RELATIVELYæNARROWæRANGEæOFæTONES æSOMEæINTERMEDIATEæ


EFFECTIVELYæ)FæYOUREæHEAVYæHANDEDæYOUæMAYæENDæ

4HEæ3HADOW(IGHLIGHTSæADJUSTMENTæLETSæYOUæ

UPæWITHæANæUNNATURALæLOOKINGæRESULTæCAUSEDæBYæAæ

SELECTIVELYæADJUSTæTHEæBRIGHTNESSæOFæTHEæDARKESTæ

LOSSæOFæTOOæMANYæINTERMEDIATEæTONESæ"EæGUIDEDæ

ANDæLIGHTESTæAREASæINæANæIMAGEæTOæBRINGæOUTæDETAILSæ

BYæTHEæAPPEARANCEæOFæTHEæPREVIEWæIMAGEæ

03E0=243438C8=6

B703>F0=37867;867C 039DBC<4=C

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

!æLIGHTæTOUCHæISæREQUIREDæTOæUSEæTHISæCONTROLæ

THATæWOULDæOTHERWISEæBEæLOSTæ4HREEæSLIDERSæAREæ USUALLYæPROVIDEDæ,IGHTENæ3HADOWS æ$ARKENæ (IGHLIGHTSæANDæ-IDTONEæ#ONTRASTæ"YæADJUSTINGæ

2>;>DA039DBC<4=CB

EACHæOFæTHEM æYOUæSHOULDæBEæABLEæTOæACHIEVEæYOURæ

-ANYæDIGITALæPHOTOSæCANæBENElTæFROMæCOLOURæ

OBJECTIVES

ADJUSTMENTS æALTHOUGHæMOSTæWILLæREQUIREæMINIMALæ CHANGESæ-OSTæIMAGEæEDITORSæLETæYOUæADJUSTæTHREEæ PARAMETERSæ(UE æ3ATURATIONæANDæ,IGHTNESSæ

4HEæ3HADOWS(IGHLIGHTSæADJUSTMENTæINæ!DOBESæ 0HOTOSHOPæ%LEMENTS (UE æ3ATURATIONæANDæ,IGHTNESSæADJUSTMENTSæINæ !DOBEæ0HOTOSHOPæ%LEMENTS

/VER ADJUSTMENTæWITHæTHEæ3HADOWS (IGHLIGHTSæSLIDERSæCANæPRODUCEæUNNATURAL LOOKINGæRESULTS

4HEæ(UEæSETTINGæCONTROLSæTHEæCOLOURSæINæTHEæIMAGEæ ANDæRANGESæFROMæPOSITIVEæTOæNEGATIVEæCOLOURS 


03E0=243438C8=6

POORæRESULTSæ4HISæWILLæRETURNæYOUæTOæYOURæORIGINALæ IMAGEæ ,AYERSæAREæLIKEæSTACKED æTRANSPARENTæSHEETSæOFæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

GLASSææ9OUæCANæSEEæTHROUGHæTRANSPARENTæAREASæ TOæTHEæLAYERSæBELOWæANDæWORKæONæEACHæLAYERæ INDEPENDENTLYææ%ACHæLAYERæREMAINSæINDEPENDENTæ 4HEæ3ATURATIONæSLIDERæCONTROLSæTHEæINTENSITYæOFæ THEæCOLOURSæANDæRANGESæFROMæLURIDæCOLOURSæATæ THEæHIGHæENDæææ

UNTILæYOUæCOMBINEæMERGE æTHEæLAYERSæ 4HEæBOTTOMæLAYERæINæTHEæ,AYERSæPALETTEæISæTHEæ "ACKGROUNDæLAYER æCREATEDæWHENæYOUæLOADæANæ IMAGEæINTOæANæEDITORæ)TæREMAINSæLOCKEDæTOæALLOWæ YOUæTOæADDæCOMPONENTSæTOæANæIMAGEæANDæWORKæ ONæTHEMæONEæATæAæTIME æWITHOUTæPERMANENTLYæ CHANGINGæTHEæORIGINALæIMAGEæ

æææTOæMONOCHROMEæATæTHEæLOWæEND

F>A:8=6F8C7;0H4AB !SæYOURæUNDERSTANDINGæOFæTHEæEDITINGæPROCESSæ

#REATINGæAæNEWæADJUSTMENTæLAYERæINæ!DOBEæ 0HOTOSHOPæ%LEMENTS

DEEPENS æYOUæMAYæWISHæTOæTRYæSOMEæOFæTHEæ ADVANCEDæCONTROLSæINæTHEæMOREæPOWERFULæIMAGEæ EDITORSæLIKEæ4HEæ')-0æANDæ0HOTOSHOPæ%LEMENTSæ 4HESEæPROVIDEæBOTHæAæWIDERæRANGEæOFæADJUSTMENTSæ ANDæGREATERæSELECTIVITYæINæWHEREæTHEæADJUSTMENTSæ AREæMADE !LWAYSæMAKEæADJUSTMENTSæONæAæCOPYæOFæ THEæIMAGE æPRESERVINGæTHEæORIGINALæASæYOURæ ARCHIVALæCOPYæWHICHæISæNEVERæEDITEDæ#REATINGæ ANæADJUSTMENTæLAYERæASæTHEælRSTæSTAGEæOFæTHEæ ADJUSTMENTæPROCESSæWILLæALLOWæYOUæTOæMAKEæ ADJUSTMENTSæNON DESTRUCTIVELYæ)TSæEASYæTOæ DELETEæTHEæLAYERæIFæYOURæADJUSTMENTSæPRODUCEæ 

4HEæNEWæLAYERæISæSHOWNæCIRCLEDæINæREDæINæTHEæ PALETTESæSECTIONæOFæTHEæEDITINGæWORKSPACE


03E0=243438C8=6

THEæFEATHERINGæTOæBETWEENææPIXELSæFORæIMAGESæ BETWEENæ-æANDæ-æSIZE æANDææPIXELSæFORæLARGEæ

SPECIFYæOPACITYæANDæBLENDINGæVALUESæANDæAPPLYæ

IMAGESæABOVEæ- æ9OUæWILLæNOTICEæTHEæEDGESæ

SPECIALæEFFECTSæ9OUæCANæALSOæREARRANGEæTHEæ

OFæTHEæSELECTEDæAREAæBECOMINGæSMOOTHERæASæ

STACKINGæORDERæORæLINKæLAYERSæTOæWORKæONæTHEMæ

FEATHERINGæISæAPPLIED

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

9OUæCANæINDIVIDUALLYæADJUSTæTHEæCOLOURæANDæ BRIGHTNESSæOFæEACHæLAYER æREPOSITIONæLAYERS æ

SIMULTANEOUSLY

B4;42C8E41A867C=4BB 039DBC<4=C /NEæOFæTHEæMOSTæPRACTICALæAPPLICATIONSæFORæLAYERSæ ISæSELECTIVEæADJUSTMENTæOFæBRIGHTNESSæLEVELSæINæ DIGITALæIMAGESæ)TSæUSEFULæWHENæYOUæWISHæTOæ CHANGEæONLYæAæSMALLæPARTæOFæTHEæIMAGEæWITHOUTæ ALTERINGæTHEæBRIGHTNESSæORæCONTRASTæINæOTHERæAREAS 4HEæILLUSTRATIONSæONæTHESEæPAGESæSHOWæYOUæHOWæ TOæGOæABOUTæIT 5SINGæTHEæ-AGICæ7ANDæSELECTIONæTOOL æCHOOSEæ THEæAREAæINæTHEæIMAGEæYOUæWANTæTOæADJUSTæ9OUæCANæ ENLARGEæTHEæSELECTEDæAREAæBYæHOLDINGæDOWNæTHEæ 3HIFTæKEYæANDæCLICKINGæONæAREASæYOUæWISHæTOæADDæ

&ROMæTHEæ3ELECTæDROP DOWNæMENU æCLICKæONæ &EATHERæANDæSETæTHEæDEGREEæOFæFEATHERING

&EATHERæTHEæSELECTIONæTOæSUPPRESSæANYæHARDæ EDGESæ$EPENDINGæONæTHEæSIZEæOFæTHEæIMAGE æSETæ

4HEæWHITEæDOTSæSHOWæTHEæAREAæTHATæHASæBEENæ SELECTED

.OWæSELECTæTHEæ,AYERæDROP DOWNæMENU æCLICKæ ONæ.EWæANDæCHOOSEæ,AYERæVIAæ#OPYæ4HISæ CREATESæAæNEWæLAYERæCONTAININGæONLYæTHEæAREAæ YOUæHAVEæSELECTED 


03E0=243438C8=6 <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

.OWæSELECTæTHEæBLENDINGæ MODEæFROMæTHEæLAYERæUSINGæ THEæDROP DOWNæMENUæINæTHEæ ,AYERSæPALETTEæLOWERæCIRCLE æ 0HOTOSHOPæ%LEMENTSæPROVIDESæ PLENTYæOFæOPTIONSæTHEæMOSTæ USEFULæONESæAREæ3CREEN æWHICHæ LIGHTENSæTHEæSELECTEDæAREAæANDæ -ULTIPLY æWHICHæDARKENSæITæ7Eæ WILLæCHOOSEæ3CREEN

4HEæIMMEDIATEæEFFECTæOFææ 3CREENæADJUSTMENTæISæTOæLIGHTENæ THEæSELECTEDæAREAæ4HEæDEGREEæ OFæLIGHTENINGæCANæBEæADJUSTEDæ WITHæTHEæSLIDERæONæTHEæRIGHTæSIDEæ OFæTHEæ,AYERSæPALETTEæCIRCLEDæ INæRED æWHICHæWEæHAVEæPULLEDæ BACKæTOæ

7HENæYOUæAREæHAPPYæWITHæTHEæ DEGREEæOFæADJUSTMENTæYOUæHAVEæ MADE æSELECTINGæ,AYER&LATTENæ IMAGEæMERGESæTHEæTWOæLAYERSæ ANDæLOCKSæINæTHEæADJUSTMENTSæ YOUæHAVEæMADE 


three colour channels, while a 16-bit image ďŹ le

you can take advantage of higher bit depths

can cover 65,536 discrete levels of red, green

when you edit your images. Bit depth refers

and blue information.

to the number of colours that can be displayed

The main reason bit depth is important to

by a digital device. The higher the bit depth,

digital photographers is that images with higher

the more colours used in the image and,

bit depth give you so much more data to work

consequently, the larger the ďŹ le size.

with when the image is edited than 8-bit JPEGs.

JPEG images are always recorded with 8-bit

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

If your digital camera can record raw ďŹ les,

03E0=243438C8=6

18C34?C7

Consequently, you can make a wider range of

depth. This means the ďŹ les can record 256 (28)

adjustments without compromising picture

levels of red, green and blue. Cameras that

quality. If you donâ&#x20AC;&#x2122;t plan to edit your digital

support raw ďŹ le capture oďŹ&#x20AC;er higher bit depths,

photos and print them to poster size, the ability

usually ranging from 12 to16 bits. A 12-bit

to work with high-bit images is irrelevant; you

image ďŹ le can record 4096 levels of each of the

might just as well stick with JPEG ďŹ les.

DB45D;DA;B 4HEĂŚFOLLOWINGĂŚWEBSITESĂŚPROVIDEĂŚADDITIONALĂŚINFORMATIONĂŚONĂŚTHEĂŚ TOPICSĂŚCOVEREDĂŚINĂŚTHISĂŚCHAPTERĂŚ ĂŚ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUTIPSEDITINGĂŚĂŚFORĂŚSOMEĂŚUSEFULĂŚ TIPSĂŚONĂŚIMAGEĂŚEDITINGĂŚ

ĂŚ

HTTPENWIKIPEDIAORGWIKI)MAGE?EDITINGĂŚCONTAINSĂŚANĂŚ EXCELLENTĂŚOVERVIEWĂŚOFĂŚTHEĂŚPROCESSESĂŚUSEDĂŚINĂŚIMAGEĂŚEDITINGĂŚ PLUSĂŚSOMEĂŚHANDYĂŚLINKSĂŚTOĂŚADDITIONALĂŚARTICLESĂŚONĂŚTHEĂŚTOPIC

ĂŚ

WWWADOBECOMPRODUCTSDNGĂŚHASĂŚINFORMATIONĂŚONĂŚ THEĂŚ@UNIVERSALĂŚ$IGITALĂŚ.EGATIVEĂŚRAWĂŚlLEĂŚFORMATĂŚANDĂŚITSĂŚ ADVANTAGESĂŚTOĂŚPHOTOGRAPHERS

ĂŚ

WWWLUMINOUS LANDSCAPECOMTUTORIALSBIT DEPTHSHTMLĂŚ HASĂŚANĂŚEASY TO UNDERSTANDĂŚTUTORIALĂŚONĂŚBITĂŚDEPTH
?7>C>?A8=C4AB

270?C4A'

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

>dc_dc4`dX_\T]c )NæTHISæCHAPTERæWELLæFOCUSæONæMEETINGæYOURæ

CHOOSINGæANæINKJETæPRINTER æBEæGUIDEDæBYæTHEæ

OUTPUTæNEEDSæINæOTHERæWORDS æCHOOSINGæAæPRINTERæ

FOLLOWINGæFACTORS

)TSæESSENTIALæTOæCHOOSEæAæPRINTERæTHATæMATCHESæ

A æ4HEæTYPEæOFæINKæTHEæPRINTERæUSESæ4WOæTYPESæ

YOURæOUTPUTæREQUIREMENTSæINæTERMSæOFæPRINTæSIZE æ

PREDOMINATEæDYEæANDæPIGMENTæ$YEæINKSæAREæ

QUALITYæANDæLONGEVITYæANDæALSO æPERHAPS æVERSATILITYæ

USUALLYæCAPABLEæOFæPRODUCINGæSLIGHTLYæBRIGHTERæ

ANDæPRINTINGæSPEEDæ$IFFERENTæPHOTOGRAPHERSæWILLæ

COLOURS æPARTICULARLYæONæGLOSSYæPAPERæ(OWEVER æ

PLACEæDIFFERENTæPRIORITIESæONæTHESEæCHARACTERISTICSæ

BECAUSEæTHEYæAREæLIQUIDS æTHEYæCANæBEæSUSCEPTIBLEæ

BECAUSEæNOæPRINTERæONæTHEæCURRENTæMARKETæCANæ

TOæDEGRADATIONæBYæAIR BORNEæPOLLUTANTSæSUCHæASæ

PROVIDEæANæALL IN ONEæSOLUTIONæFORæEVERYæCAMERAæ

OZONE æANDæEXPOSUREæTOæBRIGHTæSUNLIGHTæ

USERæ (OWEVER æBECAUSEæALLæPHOTOGRAPHERSæWANTæ

0IGMENTæINKSæAREæLESSæVULNERABLEæTOæAIRBORNEæ POLLUTANTSæBECAUSEæTHEYæCONTAINæSOLIDæPARTICLESæ

THEæBESTæPRINTæQUALITYæFORæTHEIRæMONEY æWELLæBEGINæ

OFæCOLOURæ3OMEæMANUFACTURERSæADDæAæCOATINGæOFæ

THISæCHAPTERæBYæEXPLAININGæTHEæMAINæFACTORSæTHATæ

IMPERMEABLEæRESINæFORæEXTRAæPROTECTIONæTOæENSUREæ

INmUENCEæTHEæOUTPUTæQUALITYæFROMæALLæINKJETæPRINTERS

THEæLONGEST LASTINGæPRINTSæ4HEæRESINæCOATINGæALSOæ ENABLESæTHEæPIGMENTSæTOæBECOMEæEMBEDDEDæ

502C>AB8=5;D4=28=6 ?A8=C@D0;8CH 4ODAYSæPHOTOæINKJETæPRINTERSæCANæPRODUCEæ

INæTHEæTOPæLAYERæOFæTHEæPAPERæANDæMAKESæTHEMæ MOREæABRASIONæRESISTANTæTHANæUNCOATEDæPIGMENTæ PARTICLES

PRINTSæTHATæLOOKæASæGOODæASænæIFæNOTæBETTERæTHANæ

$ROPLETæSIZESæAREæUSUALLYæSMALLERæFORæDYEæINKSæ

næTRADITIONALæPHOTOæPRINTSæ4HISæISæTRUEæFORæBOTHæ

THANæFORæPIGMENTæINKS æWHICHæMEANSæPRINTSæMADEæ

COLOURæANDæBLACK AND WHITEæPHOTOSæ7HENæ

WITHæDYEæINKSæMAYæBEæABLEæTOæSHOWælNERæDETAILææ

!DDINGæAæRESINæ COATINGæPROVIDESæ PIGMENTæINKSæ WITHæEVENæMOREæ PROTECTIONæ AGAINSTæAIRBORNEæ POLLUTANTSæ4HEæ DIAGRAMæABOVEæ SHOWSæHOWæ THEæCOLOUREDæ PIGMENTSæ BECOMEæ EMBEDDEDæINæ THEæRESINæINæTHEæ TOPæLAYERæOFæTHEæ PAPER 


?7>C>?A8=C4AB <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4OæPRINTæTHEæPICTUREæABOVE æTHEæPRINTERæWILLæUSEæLARGEæINKæDROPLETSæFORæTHEæAREASæOFæPLAINæBLUEæSKYæANDæ AæMIXTUREæOFæDIFFERENTLY SIZED æSMALLERæDROPLETSæFORæTHEæRESTæOFæTHEæIMAGE æWITHæDROPLETæSIZESæDICTATEDæ BYæTHEæAMOUNTæOFæDETAILæINæEACHæSECTIONæOFæTHEæPICTURE

(OWEVER æDYEæINKSæMAYæALSOæTENDæTOæSPREADæ ASæTHEYæAREæABSORBEDæINTOæTHEæTOPæLAYERæOFæTHEæ

DIAGRAMæABOVEæSHOWSæHOWæTHISæSYSTEMæWORKS 6ARIABLE SIZEDæDROPLETæTECHNOLOGYæOPTIMISESæ

PRINTINGæPAPERæ)TSæESSENTIALæTOæMATCHæTHEæINKæTOæ

TWOæFACTORSæPICTUREæQUALITYæANDæPRINTINGæSPEEDæ

THEæPAPERæFORæBESTæRESULTS

"YæUSINGæLARGEæDROPLETSæINæAREASæTHATæLACKæDETAILæ

B æ4HEæSIZEæOFæTHEæINKæDROPLETSæPRODUCEDæBYæ

ANDæTAILORINGæDROPLETæSIZESæTOæTHEæAMOUNTæOFæDETAILæ

THEæPRINTæHEADæ0RINTERSæTHATæUSEæDYEæINKSæCANæ

INæTHEæIMAGE æHIGH QUALITYæPRINTSæWITHæPLENTYæOFælNEæ

DELIVERæINKæDROPLETSæASæSMALLæASææPICOLITRESæONEæ

DETAILæCANæBEæPRODUCEDæWITHOUTæREQUIRINGæSNAIL

TRILLIONTHænæORæ æOFæAæLITRE æBECAUSEæDYESæAREæ

PACEDæPRINTINGæSPEEDS

LIQUIDS æWHEREASæPIGMENTæPRINTERSæUSUALLYæDELIVERæ

C æ/UTPUTæRESOLUTIONæANDæVIEWINGæDISTANCEæ

AæMINIMUMæDROPLETæSIZEæOFææPICOLITRESæBECAUSEæ

4HEæDEGREEæTOæWHICHæYOURæPRINTSæAREæSHARP

PIGMENTæINKSæCONTAINæSOLIDæPARTICLES

LOOKINGæANDæDETAILEDæDEPENDSæONæTHEæOUTPUTæ

"ECAUSEæTHEæSIZEæOFæTHEæDROPLETSæAFFECTSæTHEæ

RESOLUTIONæTHEæPRINTERæCANæDELIVERænæANDæTHEæ

PRINTINGæSPEED æMOSTæPHOTOæPRINTERSæPRODUCEæ

DISTANCEæFROMæWHICHæTHEæPRINTæISæVIEWEDæ)Næ

DROPLETSæOFæVARYINGæSIZESæ4HEæLARGESTæDROPLETSæAREæ

GENERAL æTHEæMINIMUMæRESOLUTIONæFORæAæPHOTOæ

USEDæINæTHEæAREASæOFæTHEæIMAGEæTHATæAREæALLæONEæ

PRINTERæSHOULDæBEææXæ æPARTICULARLYæIFæTHEæ

COLOUR æSUCHæASæCLEARæBLUEæSKIESæ4HEæSMALLESTæ

PRINTERæWILLæBEæUSEDæFORæMAKINGæPRINTSæLARGERæTHANæ

DROPLETSæAREæUSEDæFORæTHEælNESTæDETAILSæ"ETWEENæ

!æSIZEæ

THESEæEXTREMES æDIFFERENTæDEGREESæOFæDETAILæAREæ PRINTEDæWITHæDIFFERENTæSIZESæOFæDROPLETSæ4HEæ

4HEæPRINTERæSHOULDæBEæABLEæTOæPLACEæEACHæ DROPLETæOFæINKæACCURATELYæANDæPRECISELY æONæTHEæ 


?7>C>?A8=C4AB

PRINTINGæPAPERæ4HEæDESIGNæOFæTHEæPRINTæHEAD æ

IMAGEæCANæALSOæAFFECTæOUTPUTæQUALITYæ4HISæFACTORæ

PRINTING æACCOUNTæFORæTHESEæFACTORS

ISæKNOWNæASæTHEæ@GAMUTæOFæTHEæPRINTERæANDæ

(OWEVER æDIFFERENTæSIZEDæPRINTSæREQUIREæDIFFERENTæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4HEæABILITYæTOæREPRODUCEæALLæTHEæCOLOURSæINæANæ

COUPLEDæWITHæTHEæPRINTERæDRIVERæWHICHæCONTROLSæ

HIGHER QUALITYæPRINTERSæCANæREPRODUCEæAæWIDERæ

RESOLUTIONSæ4HEæHIGHERæTHEæPRINTINGæRESOLUTIONæTHEæ

COLOURæGAMUTæTHANæCHEAPERæPRINTERSæ4HEæMOREæ

MOREæINKæISæDEPOSITEDæONæTHEæPAPERæ4HISæMEANSæ

INKæCOLOURSæTHEæPRINTERæUSES æTHEæWIDERæTHEæCOLOURæ

INKæCARTRIDGESæBECOMEæDEPLETEDæFASTERænæANDæTHATæ

GAMUTæITæCANæPRODUCE

WILLæCOSTæYOUæMONEYæ0HOTOGRAPHERSæMUSTæLEARNæ

0HOTOGRAPHERSæWHOæMAKEæBLACK AND WHITEæ

HOWæHIGHæTOæSETæTHEæPRINTERæRESOLUTIONæFORæTHEæ

PRINTSæNEEDæPRINTERSæTHATæCANæPRODUCEæNEUTRALæ

IDEALæBALANCEæBETWEENæDETAILæREPRODUCTIONæANDæ

GREYSæACROSSæTHEæTONALæRANGEæFROMæBLACKæTOæ

INKæUSAGEæ&ORæPRINTSæSMALLERæTHANæ! SIZE æTHEæ

WHITEæ4HISæMEANSæHAVINGæATæLEASTæTWOæLEVELSæ

RECOMMENDEDæRESOLUTIONæSETTINGæISææDOTSINCHæ

OFæGREYæINKæASæWELLæASæDEEP æRICHæBLACKæ)FæONLYæ

DPI æ,ARGERæPRINTSæCANæTOLERATEæLOWERæRESOLUTIONæ

ONEæBLACKæINKæISæUSEDæINæTHEæINKæSET æGREYæ

SETTINGSæBECAUSEæTHEYæAREæVIEWEDæFROMæGREATERæ

TONESæINæPRINTSæMUSTæBEæCREATEDæBYæCOMBININGæ

DISTANCESæ"YæTHEæTIMEæYOUæREACHæ! æSIZEææ

COLOUREDæINKSæ)TSæALMOSTæIMPOSSIBLEæTOæCREATEæ

XææMM æWHICHæISæTHEæLARGESTæOUTPUTæSIZEæFORæ

AæTRUE æNEUTRALæGREYæINæTHISæWAYæSOæPRINTSæFROMæ

NON PROFESSIONALæPRINTERS æYOUæCANæDROPæTHEæ

SUCHæPRINTERSæWILLæSHOWæAæRANGEæOFæCOLOURæ

RESOLUTIONæTOææDPIæWITHOUTæSEEINGæANYæLOSSæINæ

CASTS

PICTUREæQUALITY

E æ-EDIAæCHOICESæ4HEæPRINTINGæPAPERæYOUæ

D æ#OLOURæREPRODUCTIONæ#OLOURæREPRODUCTIONæ

CHOOSEæCANæINmUENCEæBOTHæTHEæAPPEARANCEæ

ISæTHEæMOSTæCOMPLEXæFACTORæAFFECTINGæPRINTæ

ANDæTHEæLONGEVITYæOFæYOURæPRINTSæ)TæWILLæALSOæBEæ

QUALITY æPARTLYæBECAUSEæITæINVOLVESæMANYæDIFFERENTæ

DETERMINEDæBYæTHEæENDæUSEæYOUæHAVEæINæMINDæFORæ

PARAMETERSæBUTæALSOæBECAUSEæWEæJUDGEæCOLOURæ

YOURæPRINTSæ7ELLæCOVERæTHESEæFACTORSæINæTHEæNEXTæ

SUBJECTIVELYæ/NEæPHOTOGRAPHERæMIGHTæPREFERæ

TWOæCHAPTERSæ

STRONG æBRIGHTLY COLOUREDæPRINTSæWHILEæANOTHERæ FAVOURSæSUBTLEæTONESæANDæHUESæANDæYETæANOTHERæISæ HAPPIESTæWITHæBLACK AND WHITEæPRINTS !NOTHERæCOMMONæFACTORæRELATINGæTOæDYE BASEDæ27>>B8=60?A8=C4A !NSWERINGæTHEæFOLLOWINGæQUESTIONSæWILLæHELPæYOUæ

INKJETæPRINTERSæISæTHEæNEEDæTOæALLOWæTIMEæFORæINKæ

TOælNDæAæPRINTERæTHATæWILLæMATCHæYOURæREQUIREMENTSæ

COLOURSæTOæSTABILISEæ4HISæPHENOMENONæISæKNOWNæ

MOSTæOFæTHEæTIME

ASæ@SHORT TERMæCOLOURæDRIFTæANDæITæVARIESæWITHæ

æ(OWæLARGEæDOæYOUæWISHæTOæMAKEæYOURæ

DIFFERENTæPRINTERSæANDæINKæSETSæ)NæSOMEæCASES æ

BESTæPRINTSæ7EæEMPHASISEæ@BESTæBECAUSE æ

STABILISATIONæTAKESæONLYæMINUTESæINæOTHERS æPRINTSæ

WITHæTODAYSæPRINTERS æANYæREASONABLYæCOMPETENTæ

MUSTæBEæLEFTæFORæSEVERALæHOURSæUNTILæYOUæCANæBEæ

PHOTOGRAPHERæSHOULDæBEæABLEæTOæPRODUCEæGOOD

SUREæTHEæCOLOURSæAREæSTABLEæ.EWERæPRINTERSæ

LOOKINGæPRINTSæFROMæALMOSTæANYæPHOTOæQUALITYæ

USUALLYæHAVEæSHORTERæSTABILISATIONæTIMESæTHANæOLDERæ

PRINTERæ(OWEVER æSOMEæCAMERAæUSERSæONLYæWANTæ

MODELSæANDæPRINTERSæFROMæLEADINGæPHOTOæBRANDSæ

SNAPSHOT SIZEDææXææINCH æPRINTS æWHILEæOTHERSæ

AREæBETTERæTHANæTHOSEæFROMæMANUFACTURERSæOFæ

WONTæBEæHAPPYæUNLESSæTHEYæCANæMAKEæPOSTER

OFlCEæPRINTERS

SIZEDæENLARGEMENTS


?7>C>?A8=C4AB <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

0RINTERSæTHATæCANæPRODUCEæ! SIZEDæOUTPUTæWILLæ SUITæPHOTOGRAPHERSæWHOæPREFERæSNAPSHOT SIZEDæ PRINTSæFORæMOSTæIMAGESæBUTæWOULDæLIKEæTOæMAKEæ THEæOCCASIONALæ! SIZEDæPRINTæFORæFRAMINGæORæ DISPLAYINGæINæANæALBUMæ! SIZEDæPRINTSæCANæMAKEæ 3NAPSHOTæPRINTERS æLIKEæTHEæ%PSONæ0ICTURE-ATEæ SERIES æAREæEASYæANDæCONVENIENTæTOæUSEæANDæ PRODUCEæLONG LASTINGæPRINTSæFORæANæAFFORDABLEæ PRICEæ4HEYæAREæIDEALæFORæSNAPSHOOTERS æ PHOTOGRAPHERSæWHOæONLYæWANTææXææINCHæPRINTSæ ANDæANYBODYæWHOæREQUIRESæAæHIGHLYæPORTABLEæ PRINTER

EXCELLENTæGIFTSæANDæLOOKæGREATæWHENæFRAMEDæ4HISæ SIZEæISæALSOæIDEALæFORæCOFFEE TABLEæPHOTOæALBUMS 0HOTOæENTHUSIASTSæOFTENæENJOYæMAKINGæ POSTER SIZEDæPRINTSæOFæTHEIRæBESTæPICTURESæFORæ DISPLAYINGæINæTHEIRæHOMESæORæOFlCESænæANDæSOMEæ EVENæCOMPETEæINæPHOTOGRAPHYæCONTESTSæORæ PARTICIPATEæINæEXHIBITIONSæ!Næ! æPRINTERæWILLæ BEæTHEæBESTæCHOICEæFORæTHESEæPHOTOGRAPHERSæASæ ITæALLOWSæTHEMæTOæCREATEæTHEIRæOWNæWORKSæOFæARTæ ATæHOME .OæPRINTINGæSERVICEæCANæPRINTæYOURæIMAGESæ TOæREPRODUCEæTHEæSUBJECTæYOUæPHOTOGRAPHEDæ BECAUSEæTHEYæWERENTæTHEREæWHENæTHEæSHOTæWASæ TAKENæ/NLYæYOUæCANæRECALLæTHEæCOLOURSæANDæTONALæ NUANCESæYOUæOBSERVEDæATæTHEæTIMEæ4HEæBESTæAæ PRINTINGæSERVICEæCANæDOæISæTOæPRODUCEæAæPRINTæTHATæ MEETSæANæAVERAGEæSTANDARD 3TEPPINGæUPæTOæANæ! æPRINTERæMAYæREQUIREæ AæFAIRLYæSTEEPæLEARNINGæCURVEæ"UTæTHEæRESULTSæWILLæ BEæWORTHæYOURæEFFORTSæ4HEREæAREæFEWæTHINGSæASæ SATISFYINGæASæLOOKINGæATæTHEæLARGEæPRINTSæYOUæHAVEæ

!æPRINTERSæWILLæSUITæAæWIDEæRANGEæOFæ PHOTOGRAPHERSæBECAUSEæTHEYæCANæPRINTæONæ DIFFERENT SIZEDæPAPERSænæUPæTOæAæMAXIMUMæOFæ!æ SIZEæ3OME æLIKEæ%PSONSæAFFORDABLEæ3TYLUSæ0HOTOæ 487æSHOWNæABOVE æCANæALSOæPRINTæLABELSæONæ #$SæANDæ$6$S æAæCONVENIENTæFEATUREæFORæANYBODYæ WHOæSHOOTSæVIDEOæANDORæUSESæOPTICALæDISKSæFORæ IMAGEæARCHIVING

MADEæOFæIMAGESæCAPTUREDæONæAæSPECIALæOCCASION æ FRAMEDæANDæDISPLAYEDæFORæALLæTOæSEE æ!REæYOUæPREPAREDæTOæPAYæMOREæFORæHIGHERæ IMAGEæQUALITYæ#HEAPæPRINTERSæCANæSELDOMæ MATCHæTHEæOUTPUTæQUALITYænæORæLONGEVITYænæOFæMOREæ EXPENSIVE æDEDICATEDæPHOTOæPRINTERSæ4OæSIMULATEæ 


?7>C>?A8=C4AB

THEYæAREæDELIVEREDæTOæTHEæPAPER æWILLæALSOæINmUENCEæ IMAGEæQUALITYæ!æMOREæSOPHISTICATEDæPRINTæENGINEæ WILLæHAVEæBETTERæCONTROLæAND æTHEREFORE æWILLæMAKEæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

BETTER LOOKINGæPRINTSæ-OREæINFORMATIONæONæTHEæ FACTORSæCONTROLLINGæPRINTæQUALITYæCANæBEæFOUNDæINæ THEæBOXESæONæPAGESææANDæ æ$OæYOUæHAVEæANYæSPECIALæPRINTINGæ REQUIREMENTSæ-ODERNæINKJETæPRINTERSæOFTENæ INCLUDEæSOMEæUSEFULæFEATURESæTHATæCANæENRICHæ PHOTOGRAPHERSæLIVESæ4HEæABILITYæTOæPRINTæONæ SPECIALLY PREPAREDæOPTICALæDISKSæHASæBECOMEæVERYæ 0HOTOæENTHUSIASTSæWHOæWISHæTOæMAKEæLARGEæ PRINTSæWILLælNDæ%PSONSæ3TYLUSæ0HOTOæ2 æ WHICHæUSESæEIGHTæINKæCARTRIDGES æCANæDELIVERæ SUPERBæBLACK AND WHITEæPRINTSæANDæCOLOURæ PRINTSæWITHæAæWIDEæGAMUT

POPULARæINæRECENTæTIMESæASæMOREæPEOPLEæPRODUCEæ COPIESæOFæTHEIRæDIGITALæPHOTOSæONæ$6$æFORæARCHIVALæ STORAGEæ4HEæPOPULARITYæOFæVIDEOæHASæALSOæCREATEDæ AæMARKETæFORæPRINTABLEæ$6$SænæANDæPRINTERSæ CAPABLEæOFæLABELæPRINTING

THEæAPPEARANCEæOFæAæPHOTOGRAPH æWHEREæONEæTONEæ

!NOTHERæFUNCTIONæCOMINGæUNDERæINCREASINGæ

MERGESæSEAMLESSLYæINTOæTHEæNEXTæANDælNEæDETAILSæ

DEMANDæISæTHEæABILITYæTOæPRINTæPANORAMICæPHOTOSæ

AREæRECORDEDæFAITHFULLY æAæPRINTERæMUSTæBEæABLEæTOæ

7ITHæMOREæDIGITALæCAMERASæOFFERINGæTHISæFEATURE æ

DELIVERæTINYæDROPLETSæOFæINKæTOæTHEæPAPERæANDæTHEæ

EVENæSNAPSHOOTERSæAREæBECOMINGæAWAREæTHATæ

PAPERæMUSTæBEæABLEæTOæTAKEæUPæTHEæINKæWITHOUTæ

PRINTINGæAæPANORAMAæONæPAPERæSMALLERæTHANæ!æ

ALLOWINGæITæTOæSPREAD

SIZEæISæNOTæWORTHæTHEæEFFORTæ4HEæSOLUTIONæISæTOæBUYæ

-ODERNæTECHNOLOGYæCANæDELIVERæEXCELLENTæ

AæPRINTERæTHATæCANæACCEPTæROLLæPAPERæ4HISæWILLæALLOWæ

RESULTSæINæBOTHæRESPECTSænæBUTæNOTæATæBARGAIN

YOUæTOæPRINTæPANORAMASæASæWIDEæASææMMænæ

BASEMENTæPRICESæ4HEæPRINTæENGINEæWHICHæ

ANDæASæLONGæASæTHEæIMAGEæDEMANDSæ

CONTROLSæTHEæSIZEæOFæTHEæINKæDROPLETSæANDæTHEæWAYæ

æ$OæYOUæNEEDæANæALL IN ONE PRINTERæ!LTHOUGHæ

0HOTOGRAPHERSæWHOæAREæSERIOUSæABOUTæIMAGEæQUALITYæANDæWISHæTOæCREATEæPANORAMAæPRINTSæANDæPRINTæ ONæOPTICALæDISCSæSHOULDæLOOKæFORæAæPRINTERæLIKEæ%PSONSæ3TYLUSæ0HOTOæ2 


?7>C>?A8=C4AB

DEDICATEDĂŚPHOTOĂŚPRINTERSĂŚUSUALLYĂŚPRODUCEĂŚTHEĂŚ HIGHESTĂŚQUALITYĂŚPRINTS ĂŚSOMEĂŚPHOTOGRAPHERSĂŚWILLĂŚ BEĂŚFRUSTRATEDĂŚBYĂŚTHEIRĂŚLIMITATIONSĂŚ)FĂŚYOURĂŚWORKĂŚAREAĂŚ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

ISĂŚSMALLĂŚANDĂŚYOUĂŚREQUIREĂŚAĂŚSCANNERĂŚANDĂŚCOPIERĂŚ THATĂŚCANĂŚPRINTĂŚDOCUMENTSĂŚANDĂŚALSOĂŚPRODUCEĂŚGOODĂŚ PHOTOĂŚPRINTS ĂŚAĂŚMULTI FUNCTIONĂŚPRINTERĂŚ-&0 ĂŚMAYĂŚBEĂŚ AĂŚBETTERĂŚOPTION 7HENĂŚYOUĂŚBUYĂŚANĂŚ-&0ĂŚYOUĂŚAREĂŚBUYINGĂŚAĂŚ DEVICEĂŚTHATĂŚCOMBINESĂŚTHREEĂŚORĂŚMOREĂŚFUNCTIONSĂŚ 3OMEĂŚCOMPROMISESĂŚAREĂŚALWAYSĂŚREQUIREDĂŚTOĂŚ ACCOMMODATEĂŚEACHĂŚCAPABILITYĂŚOFFEREDĂŚ(OWEVER ĂŚ ONĂŚTHEĂŚPOSITIVEĂŚSIDE ĂŚMULTI FUNCTIONĂŚPRINTERSĂŚ

4HEĂŚLATESTĂŚMULTIFUNCTIONĂŚPRINTERSĂŚĂŚ COMEĂŚWITHĂŚHIGH RESOLUTIONĂŚĂŚ SCANNERSĂŚANDĂŚLONG LASTING ĂŚPHOTOĂŚĂŚ QUALITYĂŚINKĂŚSETSĂŚANDĂŚMEMORYĂŚCARDĂŚSLOTSĂŚTOĂŚĂŚ SATISFYĂŚPHOTOGRAPHERSĂŚ"UTĂŚTHEYĂŚALSOĂŚINCLUDEĂŚ EXCELLENTĂŚDOCUMENTĂŚPRINTINGĂŚFACILITIESĂŚPLUSĂŚFAXINGĂŚ ANDĂŚSUPPORTĂŚ%THERNETĂŚANDĂŚ7I lĂŚCONNECTIONS

REPRESENTĂŚGREATĂŚVALUEĂŚFORĂŚMONEYĂŚANDĂŚTHEYĂŚTAKEĂŚUPĂŚ MUCHĂŚLESSĂŚDESKĂŚSPACEĂŚTHANĂŚAĂŚSEPARATEĂŚPRINTER ĂŚ

MMĂŚNEGATIVESĂŚANDĂŚSLIDESĂŚANDĂŚPRODUCEĂŚPHOTO

SCANNERĂŚANDĂŚCOPIERFAXĂŚWOULDĂŚOCCUPY

QUALITYĂŚPRINTSĂŚFROMĂŚTHEĂŚSCANSĂŚ9OUĂŚMAYĂŚALSOĂŚ

-ANYĂŚRECENTLY RELEASEDĂŚ-&0SĂŚHAVEĂŚSIMILARĂŚ RESOLUTIONĂŚTOĂŚPHOTOĂŚPRINTERSĂŚANDĂŚSOMEĂŚCANĂŚSCANĂŚ

lNDĂŚMEMORYĂŚCARDĂŚSLOTSĂŚFORĂŚDIRECTĂŚPRINTINGĂŚFROMĂŚ CAMERAĂŚMEMORYĂŚCARDS

F70CC>;>>:5>A8=0=8=:94C?A8=C4A Regardless of what type of printer you want, when choosing an inkjet printer, consider the following additional factors: 1. The â&#x20AC;&#x2DC;Lookâ&#x20AC;&#x2122; of the Prints. How do prints look in colour or black-and-white on glossy, semigloss or mae papers? Check for highlight and shadow detail and avoid printers that block up tones at either end of the range. Examine the surface of the print for discontinuities in smoothness. These are created when diďŹ&#x20AC;erent densities of ink are applied and give the print an obvious â&#x20AC;&#x2DC;inkjetâ&#x20AC;&#x2122; look. Watch for colour changes when you look across the surface of the print. 2. Colour Accuracy. Does the printer reproduce the hues in the image accurately? Do those hues look â&#x20AC;&#x2DC;rightâ&#x20AC;&#x2122; in all types of lighting? Take particular care with black-and-white prints as some printers impart subtle colour casts, due to incorrect ink distribution. If black-and-white printing is important, a printer with at least three black inks and sophisticated tonal range control is required.

3. Running Costs. When calculating the cost of making prints, take account of potential for wasting inks and paper through misfeeds, overinking and user errors such as incorrect driver seings, poor colour control and unsatisfactory working conditions (dust, power surges, etc). 4. Speed. Some printers are fast; some are slow. If you need prints in a hurry, a fast printer can deliver the goods. But check the way the ink is laid down, looking for signs of banding and blotchiness as these may be sacriďŹ ced at the expense of speed. Fast printers may also produce less colour-stable prints. Overall, the odds of obtaining a high-quality print are higher with a relatively slow printer. 5. WorkďŹ&#x201A;ow. How well does the printer ďŹ t into the way you work? Are its physical dimensions appropriate for your working area? Is it easy to connect to other devices (camera, computer or scanner) Can you extend your capabilities and learn more by using this printer?
?7>C>?A8=C4AB

38A42C?A8=C8=6 $IRECTæPRINTINGæSYSTEMSæHAVEæBECOMEæ COMMONPLACEæINæCONSUMERæPRINTERSæANDæAREæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

POPULARæBECAUSEæTHEYæSIMPLIFYæTHEæPRINTINGæ PROCESSæFORæNOVICEæUSERSæ4WOæTYPESæOFæ INTERFACEæAREæOFFEREDæMEMORYæCARDæSLOTSæANDæ 0ICT"RIDGEæTECHNOLOGYææ!æTHIRDæTYPEæOFæINTERFACEæ

)NæTHEæLATESTæPRINTERS æTWOæMEMORYæCARDæSLOTSæ CANæCATERæFORæALLæTYPESæOFæCARDS æALTHOUGHæSOMEæ MAYæREQUIREæADAPTERS

INVOLVESæWIRELESSæPRINTINGæFROMæAæMOBILEæ PHONEæORæOTHERæHANDHELDæDEVICEæ"LUETOOTHæ ANDæ)R$!æINFRARED æAREæTHEæMOSTæWIDESPREADæ

SIZEDæPRINTSæTHESEæSPECIALISTæSHOPSæAREæIDEALæ

TECHNOLOGIES

WHENæYOUæWANTæTOæMAKEæLARGERæPRINTSæTHANæYOURæ

0RINTINGæFROMæAæMEMORYæCARDæISæVERYæEASYæ9OUæ

HOMEæPRINTERæPERMITS

SIMPLYæREMOVEæTHEæMEMORYæCARDæFROMæTHEæCAMERAæ

3PECIALISTæRETAILERSæCANæALSOæPROVIDEæSERVICESæ

ANDæPLUGæITæINTOæTHEæAPPROPRIATEæCARDæSLOTæONæTHEæ

LIKEæCANVASæPRINTING æPHOTOæBOOKSæANDæGIFTæ

PRINTERæ-OSTæPRINTERSæWITHæCARDæSLOTSæPROVIDEæ

ITEMSæLIKEæPERSONALISEDæMUGS æMOUSEæMATSæANDæ

ANæ,#$æSCREENæTOæHELPæUSERSæSELECTæIMAGESæFORæ

4 SHIRTSæ

PRINTINGæANDæCONTROLæTHEæPRINTINGæPROCESS -OSTæCONSUMERæPRINTERSæHAVEæAæ0ICT"RIDGEæ

DB45D;DA;B

INTERFACEæTHATæALLOWSæAæDIGITALæCAMERAæTOæBEæ

4HEæFOLLOWINGæWEBSITESæPROVIDEæADDITIONALæINFORMATIONæONæTHEæ

CONNECTEDæ4HISæELIMINATESæTHEæNEEDæFORæDRIVERSæ

TOPICSæCOVEREDæINæTHISæCHAPTERææ

THATæALLOWæTHEæCAMERAæANDæPRINTERæTOæ@RECOGNISEæ

æ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUREVIEWSæFORæREVIEWSæOFæPRINTERSæ

æ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUTIPSOUTPUTTINGææFORæINFORMATIONæ

æ

WWWCOMPUTER DARKROOMCOMæFORæTUTORIALSæONæMANYæ

ANDæPRINTINGæEQUIPMENT

EACHæOTHERæ )FæYOUæARENTæABLEæTOæPRINTæYOURæOWNæPHOTOSæ

ONæPRINTINGæANDæSTORINGæDIGITALæPHOTOS

ATæHOME æTHEREæAREæPLENTYæOFæOPTIONSæAVAILABLEæ THROUGHæYOURæLOCALæCAMERAæSHOPæORæMINILABæ!Sæ WELLæASæPROVIDINGæSERVICESæFORæMAKINGæSNAPSHOT

ASPECTSæOFæINKJETæPRINTING


8=:94C<4380

270?C4A(

!SĂŚWEĂŚEXPLAINEDĂŚINĂŚ#HAPTERĂŚ ĂŚDIFFERENTĂŚTYPESĂŚOFĂŚ

THERMALĂŚANDĂŚPIEZO ELECTRIC ĂŚ%ACHĂŚTYPEĂŚREQUIRESĂŚ

PRINTERĂŚREQUIREĂŚDIFFERENTĂŚTYPESĂŚOFĂŚINKSĂŚ4HEĂŚONLYĂŚ

DIFFERENTĂŚINKSĂŚAND ĂŚSOMETIMES ĂŚPAPERĂŚ

WAYĂŚTOĂŚGUARANTEEĂŚYOUĂŚOBTAINĂŚTHEĂŚBEST LOOKING ĂŚ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

<TSXP2W^XRTb $YE SUBLIMATIONĂŚPRINTERS ĂŚWHICHĂŚAREĂŚNORMALLYĂŚ

LONGEST LASTINGĂŚANDĂŚMOSTĂŚCOLOURĂŚACCURATEĂŚPRINTSĂŚ

LIMITEDĂŚTOĂŚPRODUCINGĂŚSNAPSHOT SIZEDĂŚPRINTS ĂŚUSEĂŚ

ISĂŚTOĂŚUSEĂŚTHEĂŚINKSĂŚSUPPLIEDĂŚBYĂŚTHEĂŚMANUFACTURERĂŚ

THOUSANDSĂŚOFĂŚTINYĂŚHEATINGĂŚELEMENTSĂŚTOĂŚRELEASEĂŚ

OFĂŚYOURĂŚPRINTERĂŚ4HREEĂŚPRINTERĂŚTYPESĂŚDOMINATEĂŚ

COLOUREDĂŚDYESĂŚFROMĂŚAĂŚDONORĂŚRIBBON ĂŚWHICHĂŚISĂŚ

THEĂŚHOMEĂŚPRINTINGĂŚMARKETĂŚDYE SUBLIMATIONĂŚALSOĂŚ

PLACEDĂŚINĂŚCONTACTĂŚWITHĂŚRECEIVINGĂŚPAPERĂŚ-EDIAĂŚ

KNOWNĂŚASĂŚ@DYE SUB ĂŚANDĂŚTWOĂŚTYPESĂŚOFĂŚINKJETĂŚ

FORĂŚTHESEĂŚPRINTERSĂŚAREĂŚSUPPLIEDĂŚASĂŚINK PLUS

3H4>A?86<4=C8=:. As we explained in Chapter 8, buying a printer locks you into a particular type of ink so itâ&#x20AC;&#x2122;s important to understand the features and beneďŹ ts of each ink type. Dye inks are cheaper to manufacture and, being liquid, can be forced through ďŹ ner nozzles than pigment inks so they should be capable of reproducing ďŹ ner detail than pigment-based printers. (Although whether you would actually notice much diďŹ&#x20AC;erence is debatable.) Pigment inks contain millions of tiny solid particles of coloured pigment suspended in a liquid carrier medium. In the early days, ink formulators had a limited range of colours to choose from but recent developments have almost eliminated the diďŹ&#x20AC;erences in colour gamut (the range of colours that can be produced) between the two ink types. Dye and pigment inks behave diďŹ&#x20AC;erently when placed on printing paper. Dye inks are designed to soak into the surface of the paper. If the surface of the paper is too absorbent, the droplets of dye may spread, causing a loss of precision in edges. However, because the inks are absorbed, prints made with dye inks are usually scratch-resistant. Pigment inks remain on the surface of the paper, where they are vulnerable to physical

abrasion and scuďŹ&#x192;ng. Some papers have porous surfaces that provide a degree of protection for the pigment particles. In a few printers, the pigment particles are resin coated and the printer applies a layer of resin (â&#x20AC;&#x2DC;gloss overcoatâ&#x20AC;&#x2122;) over the surface of prints on glossy papers to provide a scuďŹ&#x20AC;-resistant surface. The table below shows the strengths and weaknesses of dye and pigment inks. Use it to help you to decide which type of printer to purchase. &EATUREĂŚ ,IGHTFASTNESSĂŚ /ZONEĂŚRESISTANCEĂŚ !PPEARANCEĂŚONĂŚGLOSSYĂŚPAPERĂŚ !PPEARANCEĂŚONĂŚMATTEĂŚPAPERĂŚ 2ESISTANCEĂŚTOĂŚBRONZINGĂŚ 3CRATCHĂŚRESISTANCEĂŚ #OLOURĂŚGAMUTĂŚ 0ERFORMANCEĂŚONĂŚ@lNEĂŚARTĂŚPAPERSĂŚ

$YEĂŚĂŚ 'OODĂŚ 'OODĂŚ "ESTĂŚ -EDIOCREĂŚ 3LIGHTLYĂŚBETTERĂŚ 'OODĂŚ 3LIGHTLYĂŚBETTERĂŚ -EDIOCREĂŚ

0IGMENT "EST "EST 'OOD "EST 'OOD 0OOR 'OOD "EST

For prints that will be framed behind glass, it doesnâ&#x20AC;&#x2122;t really maer which type of ink/paper combination you choose because the glass will largely eliminate the diďŹ&#x20AC;erences between the two ink types. However, prints made with pigment inks will have greater lightfastness as a rule.
8=:94C<4380

PAPERæPACKSæ4HEæINKæCARTRIDGEæISæINSERTEDæINæAæ

MAYæBEæABLEæTOæCLEARæBLOCKAGESæWITHæREPEATEDæ

DEDICATEDæCOMPARTMENTæINæTHEæPRINTER æWHILEæTHEæ

CLEANINGæCYCLES æTHISæWILLæUSEæUPæAæLOTæOFæINKæAND æ

PAPERæISæSTACKEDæINæTHEæFEEDæTRAYææ

INæTHEæEND æTHEæDAMAGEæTOæTHEæPRINTæHEADæMAYæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

INKJETæPRINTERS æWHICHæAREæMOREæECONOMICALæTOæ

!æSIMILARæSYSTEMæISæUSEDæFORæSOMEæSNAPSHOTæ

4HEæCHEAPESTæLONG TERMæSOLUTIONæTOæPREVENTINGæ

USEæTHANæDYE SUBæMACHINES æBECAUSEæOVERALLæ

ANYæPOTENTIALæPROBLEMSæISæTOæBUYæTHEæINKSæTHATæ

MEDIAæCOSTSæAREæLOWERæANDæMEDIAæAREæOFTENæ

CARRYæTHEæMANUFACTURERSæBRANDINGænæANDæMATCHæ

SOLDæINæHIGHER CAPACITYæPACKSæ0RINTSæFROMæINKJETæ

THEMæTOæYOURæPRINTERæ$ETAILSæOFæWHICHæINKSæGOæ

PRINTERSæAREæALSOæMOREæFADE RESISTANT æWITHæMANYæ

WITHæWHICHæPRINTERSæCANæBEæFOUNDæONæEACHæPRINTERæ

MANUFACTURERSæBOASTINGæLIGHTFASTNESSæRATINGSæINæ

MANUFACTURERSæWEBSITEæ4HISæSTRATEGYæENSURESæ

EXCESSæOFææYEARSææ4HISæTECHNOLOGYæISæNOWæ

YOUæWILLæBEæUSINGæANæINKæTHATæEXACTLYæMEETSæTHEæ

BEINGæOFFEREDæINæSOMEæRETAILæPRINTINGæKIOSKSæFORæ

REQUIREMENTSæOFæYOURæPRINTER

SNAPSHOTæPRINTING ! SIZEDæANDæLARGERæINKJETæPRINTERSæAREæDElNEDæ

;>=6;0BC8=6?A8=CB

BYæTHEæTYPEæOFæINKæTHEYæUSEæDYEæORæPIGMENTæ)TSæ

/VERæMANYæYEARSæWEVEæCOMEæTOæEXPECTæCOLOURæ

IMPORTANTæTOæUNDERSTANDæTHEæDIFFERENCESæBETWEENæ

PHOTOGRAPHSæTOæFADEæWITHæTIMEæ4HISæISæPARTICULARLYæ

THEMænæANDæALSOæUNDERSTANDæWHYæYOUæCANTæUSEæ

TRUEæFORæTRADITIONALæMEDIA æWHEREæCOLOURæCHANGESæ

DYEæINKSæINæPRINTERSæDESIGNEDæFORæPIGMENTæINKSæ

COULDæOCCURæINæLESSæTHANææYEARSæ4HEæSAMEæWASæ

næANDæVICEæVERSAæ4HERMALæINKJETæPRINTERSæNEEDæ

ALSOæTRUEæINæTHEæEARLYæDAYSæOFæINKJETæPRINTINGænæBUTæ

INKSæTHATæCANæMAINTAINæAæSPECIlCæVISCOSITYæRANGEæ

TODAYSæMEDIAæCANæDELIVERæPRINTSæTHATæCANæBEæ

THROUGHæREPEATEDæCYCLESæOFæHEATINGæANDæCOOLING æ

PASSEDæTHROUGHæSEVERALæGENERATIONSæYETæRETAINæALLæ

WHILEæPIEZO ELECTRICæPRINTERSæREQUIREæINKSæWITHæ

THEIRæBRIGHTNESSæANDæVIBRANCYæ

HIGHLYæSPECIlCæVISCOSITIESæ

DB464=D8=48=:B

4HEæMAINæFACTORSæAFFECTINGæPRINTæSTABILITYæAREæ THEæINKPAPERæCOMBINATIONæANDæTHEæHANDLINGæ ANDæSTORAGEæCONDITIONSæAFTERæTHEæPRINTæHASæBEENæ

$ONTæBEæTEMPTEDæBYæTHEæLOWæPRICESæOFæTHEæINKæ

MADEæ!æPRINTERæTHATæPRODUCESæLONG LASTINGæPRINTSæ

CARTRIDGESæYOUæSEEæINæTHEæSUPERMARKETæ#HEAPæ

ONæONEæPAPERæMAYæNOTæDELIVERæTHEæPRINTSæWITHæTHEæ

INKSæCANTæBEæMANUFACTUREDæWITHæTHEæNECESSARYæ

SAMEæSTABILITYæWHENæAæDIFFERENTæBRANDæOFæPAPERæISæ

DEGREEæOFæQUALITYæCONTROLæANDæTHERESæNOæWAYæTOæ

USEDæ æEVENæTHOUGHæTHEæTWOæPAPERSæLOOKæALMOSTæ

ENSUREæTHEYæAREæSUITABLEæFORæAæSPECIlCæPRINTERæ4HEæ

IDENTICALæANDæBOTHæCLAIMæHIGHæLONGEVITY

CARTRIDGESæMAYæALSOæBEæSUSCEPTIBLEæTOæLEAKAGE æ

#ERTAINæPAPERINKæCOMBINATIONSæAREæHIGHLYæ

ALLOWINGæINKSæTOæSPREADæINSIDEæTHEæPRINTERSæ

SENSITIVEæTOæOZONE æWHICHæISæCOMMONæATæLOW

ELECTRONICSæANDæMECHANICALæCOMPONENTSæ

LEVELSæINæURBANæENVIRONMENTSæANDæREACHESæHIGHæ

4HISæCANæDAMAGEæCABLES æCIRCUITæBOARDSæANDæ

CONCENTRATIONSæAROUNDæDEVICESæLIKEæREFRIGERATORSæ

ASSOCIATEDæMECHANICALæPARTS

ANDæAIRæCONDITIONERSæ4HISæISæWHYæYOUæSHOULDæ

)NKSæTHATæDOæNOTæMEETæTHEæPRINTæHEADSæ REQUIREMENTSæCANæEITHERæLEAKæTHROUGHæTHEæ NOZZLESæANDæPRODUCEæLARGEæDROPLETSæTHATæREDUCEæ RESOLUTIONæORæCLOGæTHEæPRINTæHEADæ!LTHOUGHæYOUæ 

REQUIREæITæTOæBEæREPLACEDæPREMATURELY

NEVERæDISPLAYæUNPROTECTEDæINKJETæPRINTSæONæTHEæ FRIDGEæDOORæ #HEAPæINKæCARTRIDGESæAREæPARTICULARLYæVULNERABLEæ TOæFADINGæANDæALSOæPRODUCEæINACCURATEæCOLOURS æ


)NæADDITION æYOUæCANTæGUARANTEEæTHEælDELITYæOFæTHEæ

8=:94C<4380

4HEæSIMPLESTæPRINTERSæUSEæONLYæFOURæINKæ

COLOURSæORæENSUREæREPEATABLEæCOLOURæACCURACYæ

COLOURSæCYAN æMAGENTA æYELLOWæANDæBLACKæ

FROMæPRINT TO PRINT æREGARDLESSæOFæHOWæLONGæITæWASæ

0RINTERSæWITHæTHISæINKæSETæAREæKNOWNæASæ@#-9+æ

SINCEæTHEæORIGINALæPRINTæWASæPRODUCEDæ4HESEæ

PRINTERS æWITHæTHEæ+æSTANDINGæFORæ@KEYæANDæ

FACTORSæMAKEæCHEAPæINKSæAæMOREæEXPENSIVEæ

REPRESENTINGæBLACKæ7HILEæITSæPOSSIBLEæTOæ

CHOICEæINæTHEæLONGæTERMæTHANæINKSæFROMæYOURæ

CREATEæMOSTæCOLOURSæWITHæTHISæINKæSETænæANDæ

PRINTERSæMANUFACTURER

THEREæAREæ@PHOTOæPRINTERSæUSINGæIT æTHEæSUBTLETYæ

7>F<0=H8=:B. )NæTHEORY æALLæCOLOURSæSHOULDæBEæREPRODUCIBLEæBYæ

OFæHUESæANDæTONESæTHATæCANæBEæREPRODUCEDæISæ LIMITED 4OæIMPROVEæTONALæREPRODUCTIONæANDæPROVIDEæ

COMBININGæVARYINGæPROPORTIONSæOFæCYAN æMAGENTAæ

GREATERæCOLOURæACCURACY æMANUFACTURERSæ

ANDæYELLOWæ(OWEVER æINæPRACTICE æITæISæIMPOSSIBLEæ

INTRODUCEDæTWOæADDITIONALæINKSæLIGHTæCYANæANDæ

TOæPRODUCEæINKSæWITHæTOTALLYæPUREæCOLOURSæANDæ

LIGHTæMAGENTAæ4HESEæSIX COLOURæINKJETæPRINTERSæ

FULLæSATURATIONæSOæPRINTERæMANUFACTURERSæHAVEæ

WEREæTHEælRSTæSTEPæTOWARDSæPHOTO QUALITYæINKJETæ

DEVELOPEDæDIFFERENTæINKæSETSæTOæCATERæFORæTHEæ

PRINTINGæANDæTHEælRSTæINKJETæPRINTERSæTOæMATCHæTHEæ

NEEDSæOFæDIFFERENTæTYPESæOFæPRINTING

QUALITYæOFæTRADITIONALæPHOTOæPRINTS

!æTYPICALæFOUR COLOURæINKæSETæCONTAININGæYELLOW æ MAGENTA æCYANæANDæBLACKæINKS

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4HISæILLUSTRATIONæSHOWSæTHEæ RESULTSæOFæACCELERATEDæINDOORæ LIGHTæSTABILITYæTESTSæONæDIFFERENTæ INKJETæINKSæ4HEæTOPæLINEæ SHOWSæTHEæRESULTSæFROMæINKSæ PRODUCEDæBYæAæREPUTABLEæPRINTERæ MANUFACTURERæ4HEæSECONDæLINEæ SHOWSæTHEæRESULTSæFROMæAæSETæ OFæRElLLEDæCARTRIDGES æWHILEæTHEæ THIRDæLINEæSHOWSæTHEæRESULTSæ FROMæAæCHEAPæSUPERMARKETæ BRANDæOFæINKæCARTRIDGESæ 3OURCEæ7ILHELMæ)MAGINGæ 2ESEARCH

!æTYPICALæSIX COLOURæINKæSETæWITHæLIGHTæCYANæANDæ LIGHTæMAGENTAæADDEDæTOæTHEæBASICæ#-9+æSET 


8=:94C<4380 <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

!æTYPICALæEIGHT CARTRIDGEæINKæSETæWITHæCYAN æMAGENTA æYELLOW æLIGHTæMAGENTA æLIGHTæCYANæANDæTHREEæLEVELSæOFæ BLACKæINKæBLACK æLIGHTæBLACKæANDæLIGHTæLIGHTæBLACK æ&ORæPRINTERSæUSINGæTHISæINKæSETæYOUæMAYæCHANGEæBETWEENæ 0HOTOæ"LACKæANDæ-ATTEæ"LACKæINKSæWHENæYOUæSWAPæFROMæPRINTINGæONæGLOSSYæPAPERSæTOæMATTEæPAPERS

3UBSEQUENTæADDITIONSæHAVEæAIMEDæMAINLYæATæ lNE TUNINGæCOLOURæPALETTESæ4HEæTYPICALæEIGHT COLOURæINKæSETæCONTAINSæCYAN æMAGENTA æANDæ

PICTURESæSHOULDæALWAYSæCHOOSEæAæPRINTERæWITHæ THREEæBLACKæINKS 2ED æBLUEæANDæGREENæINKSæHAVEæBEENæADDEDæ

YELLOWæINKSæPLUSæBLACKæANDæTWOæLEVELSæOFæBLACKæINKæ

TOæSOMEæDYEæINKæSETSæTOæINCREASEæTHEæBRILLIANCEæ

)NæSOMEæPRINTERSæSEPARATEæBLACKæINKSæAREæREQUIREDæ

OFæTHESEæCOLOURSæINæPRINTSæOFæLANDSCAPEæANDæ

FORæPRINTINGæONæGLOSSYæANDæMATTEæPAPERSæ9OUæ

PRODUCTæSHOTSæ/RANGEæHASæBEENæADDEDæTOæ

OFTENæHAVEæTOæTAKEæOUTæTHEæ0HOTOæ"LACKæCARTRIDGEæ

IMPROVEæTHEæACCURACYæOFæSKINæTONESæANDæ%PSONæ

ANDæREPLACEæITæWITHæTHEæ-ATTEæ"LACKæCARTRIDGEæ

HASæRECENTLYæINTRODUCEDæAæNEWæINKæSETæWITHæMOREæ

BEFOREæYOUæCANæSWAPæFROMæGLOSSYæANDæSEMI GLOSSæ

VIVIDæMAGENTAæANDæLIGHTæMAGENTAæINKSæTOæFURTHERæ

MEDIAæTOæMATTEæPAPERSæ

IMPROVEæOVERALLæCOLOURæACCURACYæ

"LACK AND WHITEæPRINTINGæHASæBEENæRADICALLYæ

2ECENTLY æ#ANONæANDæ%PSONæHAVEæADDEDæ

IMPROVEDæBYæTHEæADDITIONæOFæLIGHTæBLACKæANDæLIGHTæ

 COLOURæPRINTERSæTOæTHEæPROFESSIONALæENDæOFæTHEIRæ

LIGHTæBLACKæINKSæASæSHOWNæINæTHEæINKæSETæABOVE æ

RANGESæ)NæEACHæCASE æTHEæADDITIONALæCARTRIDGESæ

"YælLLINGæINæTHEæDElCIENCIESæOFæTHEæSTANDARDæ

AREæUSEDæFORæDIFFERENTæTYPESæOFæBLACKæORæGREYæINKS æ

INKæSETSæTHEYæREMOVEæRESIDUALæCOLOURæCASTSæ

WHICHæAREæADDEDæTOæTHEæSTANDARDæEIGHT COLOURæ

0HOTOGRAPHERSæWHOæENJOYæPRINTINGæMONOCHROMEæ

INKæSET

?0?4A27>824B )FæYOUæHAVEæAæDEDICATEDæPHOTOæPRINTERæYOUæCANæ CHOOSEæFROMæAæWIDEæRANGEæOFæINKJETæPAPERSæ !SIDEæFROMæTHEæSTANDARDæGLOSSYæANDæMATTEæ SURFACES æTHEREæAREæSEMI GLOSS æ@LUSTREæ@SILK æ @VELVET æ@SATIN æ@SOFTæGLOSSæANDæ@PEARLælNISHESæALLæ REQUIRINGæ0HOTOæ"LACKæINK æANDæSTANDARDæMATTEæ PAPERSæAREæCOMPLEMENTEDæBYæ@lNEæARTæPAPERSæ /NEæOFæTHEæNEWERæINKæSETSæTHATæINCLUDESæREDæANDæ ORANGEæINæADDITIONæTOæTHEæBASICæ#-9æCOLOURSæææ 4HEæADDITIONALæ'LOSSæ/PTIMISERæ'/ æCARTRIDGEæ OVERLAYSæAæRESINæCOATINGæONæPRINTSæONæGLOSSYæ MEDIAæTOæPROVIDEæAæSMOOTHERæSURFACE 

WITHæSURFACESæLIKEæWATERCOLOUR æLINEN æSILKæANDæ CANVASæ -AKEæSUREæYOUæCHOOSEæTHEæCORRECTæPAPERæ THICKNESSæFORæYOURæPRINTERæASæSOMEæPRINTERSæ


8=:94C<4380

NOTABLYæTHEæCHEAPER æ!æMODELS æCANTæ HANDLEæHEAVYWEIGHTæPAPERSæ%VENæTHEæMOREæ SOPHISTICATEDæ! æDESKTOPæPRINTERSæAREæLIMITEDæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

INæTHEæPAPERæTHICKNESSESæTHEYæCANæHANDLEæANDæ SOMEæREQUIREæSHEETSæTOæBEæFEDæINæONEæBYæONEæVIAæ AæSPECIALæFEEDæCHUTE "EæGUIDEDæBYæTHEæ@WEIGHTæOFæTHEæPAPER æWHICHæ ISæUSUALLYæEXPRESSEDæINæGRAMSæPERæSQUAREæMETREæ GSM æWHICHæPROVIDESæTHEæBESTæGUIDEæTOæHOWæ HEAVYæTHEæPAPERæWILLæFEELæHEAVIERæPAPERSæHAVEæ AæHIGHER QUALITYæFEELæTHANæLIGHTERæPAPERS æ)TSæ ALSOæAæGOODæINDICATIONæOFæTHEæTHICKNESSæOFæTHEæ PAPER æALTHOUGHæFORæSOMEæHIGHLY TEXTUREDæPAPERS æ THICKNESSæISæANæIMPORTANTæCRITERIONæBECAUSEæ THEæPAPERæISæACTUALLYæTHICKERæTHANæTHEæWEIGHTæ MEASUREMENTæSUGGESTS 0HOTOæPRINTINGæPAPERSæSHOULDæBEæATæLEASTææ

0ORTRAITæPRINTSæOFTENæLOOKæBESTæONæMATTEæPAPERS æ WHICHæPROVIDEæAæSOFTER æMOREæTACTILEæAPPEARANCE

GSMæINæWEIGHTæPREFERABLYæ æGSM æALTHOUGHæ SOMEæGLOSSYæPAPERSæAREæAVAILABLEæWITHæGSMæ

)FæYOUæWISHæTOæMAKEæPOSTER SIZEDæENLARGEMENTSæ

WEIGHTæ0APERæTHICKNESSæISæUSUALLYæEXPRESSEDæ

WHICHæISæEASYæANDæVERYæAFFORDABLEæWITHæANæ

INæMILLIMETRESæ4HEæTABLEæBELOWæPROVIDESæSOMEæ

! æPRINTER æCONSIDERæUSINGæAæ@lNEæARTæPAPERæ

EQUIVALENTSæFORæPOPULARæPHOTOæPAPERS

4HESEæPAPERSæAREæUSUALLYæMOREæEXPENSIVEæTHANæ REGULARæPRINTINGæPAPERS æPARTLYæBECAUSEæOFæTHEIRæ

0APERæTYPEæ

7EIGHTæ

4HICKNESS

HEAVIERæWEIGHTæMOREælBREæISæINVOLVEDæINæTHEIRæ

'LOSSYæ0HOTOæ

æGSMæ

MM

MANUFACTURE æBUTæALSOæBECAUSEæTHEYæAREæMADEæ

3EMIGLOSSæ0HOTOæ

æGSMæ

MM

TOæHIGHERæSTANDARDSæTHANæNORMALæPRINTINGæPAPERSæ

-ATTEæ

æGSMæ

MM

4HEæPAYBACKæISæTHATæYOURæIMAGESæCANæLOOKæMUCHæ

3MOOTHæ&INEæ!RTæ

æGSMæ

MM

BETTERæWHENæPRINTEDæONæTHEM

6ELVETæ&INEæ!RTæ

æGSMæ

MM

0HOTOæ2AGæ

æGSMæ

MM

PHOTOGRAPHæYOUæPLANæTOæPRINTæ3OMEæIMAGESænæFORæ

#ANVASæ

æGSMæ

MM

EXAMPLE æPORTRAITSænæLOOKæBESTæONæMATTEæPAPERSæ

4RYæTOæMATCHæTHEæPAPERSæSURFACEæTOæTHEæTYPEæOFæ

ORæSOFT æTEXTUREDæPAPERSæWITHæAæSLIGHTLYæWARMæ &ORæGENERAL PURPOSEæPRINTING æLOOKæFORæPAPERSæ THATæCANæWITHSTANDæSURFACEæABRASIONSæANDæTHOSEæ THATæCANæTOLERATEæEXPOSUREæTOæWATERæANDæHUMIDITYæ

TONEæ/THERS æLIKEæLANDSCAPES æBUILDINGSæANDæ PRODUCTæPHOTOGRAPHS æLOOKæBESTæONæGLOSSYæMEDIAæ (OWEVER æLANDSCAPEæIMAGESæPRINTEDæWITHæ

0APERSæTHATæDRYæQUICKLYæHAVEæANæADVANTAGEæ

PIGMENTæINKSæCANæOFTENæREVEALæTHEIRæFULLæVIBRANCYæ

OVERæTHOSEæTHATæTAKEæMINUTESæORæHOURSæTOæDRYænæ

ONæmATæMATTEæPAPERS æWHILEæSNAPSHOTæPRINTSæAREæ

ESPECIALLYæIFæCOLOURæCHANGESæOCCURæDURINGæTHEæ

OFTENæBESTæPRINTEDæONæGLOSSYæPAPERSæTHATæLOOKæ

DRYINGæPROCESSæ

BRIGHTæANDæAPPEALING 


8=:94C<4380 <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

#OLOURFULæLANDSCAPEæPHOTOGRAPHSæCANæBENElTæFROMæTHEæWIDEæ COLOURæGAMUTæANDæEXCELLENTæSHARPNESSæTHATæCHARACTERISEæGLOSSYæ PAPERS

>C74A<4380

ANDæFREEæOFæGREASEæANDæDUSTæ&ABRICæITEMSæSHOULDæ

!SæWELLæASæPRINTINGæONæPAPER æMANYæINKJETæPRINTERSæ

BEæPRE WASHEDæANDæIRONEDæANDæTHENæSTRETCHEDæTOæ

CANæPRINTæONæAæVARIETYæOFæDIFFERENTæMEDIA æINCLUDINGæ

ENSUREæTHEREæAREæNOæCREASESæONæTHEæAREAæWHEREæTHEæ

/(4æOVERHEADæTRANSPARENCY ælLM æSTICKERS æ

TRANSFERæWILLæBEæAPPLIEDæ0RINTEDæFABRICSæSHOULDæBEæ

COATEDæ#$SæANDæ$6$SæANDæTRANSFERæPAPERæFORæ

WASHEDæBYæHANDæTOæPROLONGæTHEæLIFEæOFæTHEæPICTUREæ

PUTTINGæIMAGESæONæFABRICæITEMSæLIKEæ4 SHIRTS æ PLACEMATSæANDæCANVASæBAGSæ3PECIALæMEDIAæ

DB45D;DA;B

AREæREQUIREDæFORæITEMSæLIKEæ/(4S æSTICKERSæANDæ

4HEæFOLLOWINGæWEBSITESæPROVIDEæADDITIONALæINFORMATIONæONæTHEæ

TRANSFERSæANDæOPTICALæDISKSæMUSTæBEæCOATEDæWITHæAæ

TOPICSæCOVEREDæINæTHISæCHAPTERææ

WHITE æMATTEæSURFACEæTOæACCEPTæTHEæINKSæ3PECIALæ

æ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUTIPSOUTPUTTINGæFORæTIPSæONæ

æ

WWWJEREMYDAALDERCOMæFORæARTICLESæONælNEæARTæINKJETæ

MANYæASPECTSæOFæDIGITALæPRINTING

INKSæAREæNOTæREQUIRED 4HEæRECEIVINGæMEDIAæSHOULDæBEæPREPAREDæ BEFOREHANDæ-AKEæSUREæTHEæPRINTINGæSURFACEæISæCLEANæ

PRINTING


B70A8=6?82CDA4B

270?C4A 

7HATSæTHEæBESTæWAYæTOæSHAREæYOURæDIGITALæ

PHOTOæALBUMSæVIAæSITESæLIKEæ3NAPlSH æ+ODAKæ

PHOTOGRAPHSæWITHæOTHERSæ!CTUALLY æTHERESæNOæSINGLEæ

'ALLERYæANDæ0HOTO"UCKETæ4HEYæALLæOFFERæFREEæ

WAYæTHATæWILLæSUITæALLæPHOTOGRAPHERSæINSTEAD æTODAYSæ

PHOTO SHARINGæALBUMSæANDæCOVERæCOSTSæTHROUGHæ

TECHNOLOGIESæOFFERæUSæAæWIDEæRANGEæOFæOPTIONS

ADVERTISINGæANDæSELLINGæPRINTS

>=;8=4B70A8=6

INTERNETæCAFEæCANæBEæAæGOODæWAYæTOæPREVENTæTHEMæ

4HEæSIMPLESTæISæTOæPOSTæYOURæPHOTOSæONLINEæORæ

FROMæBEINGæLOSTæORæSTOLENæWHILEæYOUREæTRAVELLINGæ

SHAREæTHEMæVIAæEMAILSæ7EVEæALREADYæEXPLAINEDæ

!SæWELLæASæLETTINGæYOUæFREEæUPæSPACEæONæYOURæ

HOWæTOæRESIZEæIMAGESæFORæONLINEæAPPLICATIONSæ

MEMORYæCARDS æITæALSOæENABLESæYOUæTOæSHAREæ

INæ#HAPTERææ3OCIALæWEBSITESæLIKEæ-Yæ3PACE æ

YOURæTRAVELSæWITHæFRIENDSæANDæFAMILYæMEMBERSæ

&ACEBOOKæANDæ&LICKRæPROVIDEæANOTHERæPOPULARæ

ASæYOUæROAMæ-OSTæUPLOADæSITEæDISPLAYæIMAGESæ

OPTIONæANDæYOUæCANæALSOæCREATEæYOURæOWNæONLINEæ

ASæTHUMBNAILS æWHICHæYOUæCANæCLICKæONæTOæVIEWæ

"LURBæ0HOTOæ"OOKS

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

8\PVTBWPaX]V3Xb_[PhP]S?aTbTaePcX^] 5PLOADINGæPHOTOSæTOæAæWEBSITEæFROMæANæ

)MAGE+INDæ0RINTS

-//æ#ARDS

3OCIALæWEBSITESæLIKEæ&LICKRCOMæPROVIDEæAæWIDEæVARIETYæOFæWAYSæINæWHICHæYOUæCANæSHAREæYOURæDIGITALæPHOTOS 


B70A8=6?82CDA4B

?A8=C;>=64E8CH How long will the prints of your digital

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

photos last? This issue is vital if you want prints for display or to hand on to future generations because many paper manufacturers make claims about 3OMEĂŚPHOTOĂŚSHARINGĂŚSITESĂŚSUPPORTĂŚPAGE TURNINGĂŚ SIMULATIONĂŚTOĂŚADDĂŚANĂŚEXTRAĂŚDIMENSIONĂŚTOĂŚONLINEĂŚ ALBUMS

the longevity of prints on their media. Unfortunately, while most inkjet prints made with genuine media are much more durable than colour photo prints, some ink/

ANĂŚENLARGEDĂŚVIEWĂŚOFĂŚTHEĂŚSHOTĂŚ3OMEĂŚSITESĂŚEVENĂŚ

paper combinations are even more prone to

SIMULATEĂŚPAGE TURNINGĂŚTOĂŚADDĂŚAĂŚNEWĂŚDIMENSIONĂŚTOĂŚ

discolouration than traditional photo prints.

ONLINEĂŚALBUMS 3ITESĂŚTHATĂŚCHARGEĂŚAĂŚFEEĂŚFORĂŚSTORINGĂŚYOURĂŚIMAGESĂŚ HAVEĂŚANĂŚADVANTAGEĂŚOVERĂŚFREEĂŚSITESĂŚBECAUSEĂŚTHEYĂŚ

print was the main factor that caused them

AREĂŚFREEĂŚOFĂŚADVERTISINGĂŚ-OSTĂŚWILLĂŚALSOĂŚPROVIDEĂŚ

to fade. Today, the most common cause of

GUARANTEESĂŚTHATĂŚYOURĂŚIMAGESĂŚWILLĂŚNEVERĂŚBEĂŚDELETEDĂŚ

colour changes in inkjet prints is a change

WITHOUTĂŚYOURĂŚCONSENTĂŚ4HEYĂŚSHOULDĂŚALSOĂŚPROVIDEĂŚ

in the dye chemistry due to oxidation.

ASSURANCEĂŚTHATĂŚTHEĂŚE MAILĂŚADDRESSESĂŚOFĂŚVISITORSĂŚWHOĂŚ

This is rare in prints made with pigment

VIEWĂŚYOURĂŚPHOTOSĂŚWONTĂŚBEĂŚCOLLECTEDĂŚANDĂŚON SOLD

printers â&#x20AC;&#x201C; but worthy of consideration for

?>AC01;438B?;0HB

prints made with dye inks. Certain paper/ink combinations are

0ORTABLEĂŚDISPLAYĂŚDEVICESĂŚLIKEĂŚSOMEĂŚMOBILEĂŚPHONES ĂŚ

highly sensitive to ozone, which is common

0$!SĂŚANDĂŚIMAGEĂŚSTORAGEĂŚDEVICESĂŚCANĂŚBEĂŚUSEDĂŚTOĂŚ

at low-levels in urban environments and

DISPLAYĂŚSLIDESHOWSĂŚOFĂŚSTOREDĂŚDIGITALĂŚIMAGESĂŚ-ANYĂŚ

reaches high concentrations around devices

SUPPORTĂŚTHEĂŚADDITIONĂŚOFĂŚBACKGROUNDĂŚMUSICĂŚANDĂŚ

like refrigerators and air conditioners.

SOMEĂŚPROVIDEĂŚDIRECTĂŚLINKSĂŚTOĂŚAĂŚVARIETYĂŚOFĂŚPRINTINGĂŚ

This is why you should never display

DEVICES

unprotected inkjet prints on the fridge door.

?7>C>1>>:B

particularly with magenta dyes. Cyan dyes,

0HOTOĂŚBOOKSĂŚHAVEĂŚBECOMEĂŚVERYĂŚPOPULARĂŚINĂŚTHEĂŚ

on the other hand, are most susceptible to

LASTĂŚYEARĂŚORĂŚTWO ĂŚPARTICULARLYĂŚSINCEĂŚTHEĂŚMAJORĂŚ

chemical contaminants and, as they fade,

PHOTOĂŚPRINTINGĂŚCOMPANIESĂŚHAVEĂŚBEGUNĂŚOFFERINGĂŚ

prints turn orange. To complicate maers,

THISĂŚSERVICEĂŚ3EVERALĂŚLOCALĂŚSERVICESĂŚALLOWĂŚYOUĂŚTOĂŚ

prints made on some papers can take

CREATEĂŚAĂŚ PAGEĂŚBOOKĂŚFORĂŚBETWEENĂŚĂŚANDĂŚ

several days to ďŹ nally stabilise. This can

ĂŚBYĂŚUPLOADINGĂŚIMAGESĂŚTOĂŚAĂŚWEBĂŚSERVERĂŚANDĂŚ

lead to uncertainty about what the ďŹ nal

ARRANGINGĂŚTHEMĂŚINĂŚPRE DETERMINEDĂŚTEMPLATESĂŚ

print colour balance will be.

4HEĂŚPRICEĂŚOFĂŚTHEĂŚBOOKĂŚDEPENDSĂŚONĂŚTHEĂŚSIZEĂŚOFĂŚ 

In the past, the action of light on the chemical dyes that made up a photographic

Light can cause diďŹ&#x20AC;erential fading,


438C8=64@D8?<4=C

moisture - as well as airborne fungal spores.

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

Donâ&#x20AC;&#x2122;t expect them to last as long if you stick them up on the fridge door â&#x20AC;&#x201C; or in any other place where they may be exposed to ozone or other atmospheric pollutants. A wealth of information on print stability â&#x20AC;&#x201C; along with results of tests of a wide range of printing media can be found at www. wilhelm-research.com. This site also oďŹ&#x20AC;ers !NĂŚORIGINALĂŚIMAGE ĂŚREPRODUCEDĂŚWITHĂŚTHEĂŚFULLĂŚ COLOURĂŚANDĂŚCONTRASTĂŚRANGEĂŚYOUĂŚWOULDĂŚEXPECTĂŚ FROMĂŚAĂŚHIGH QUALITYĂŚPRINT

a free download of a PDF-format book, The Permanence and Care of Colour Photographs, which covers traditional and digital prints, colour negatives, slides and motion pictures. Itâ&#x20AC;&#x2122;s a 79.6MB ďŹ le for the complete book â&#x20AC;&#x201C; but individual chapters are available separately.

!ĂŚSIMULATEDĂŚVIEWĂŚOFĂŚTHEĂŚSAMEĂŚIMAGEĂŚASĂŚITĂŚWOULDĂŚ APPEARĂŚIFĂŚITĂŚHADĂŚBEENĂŚPRINTEDĂŚWITHĂŚCHEAPĂŚINKSĂŚ ANDĂŚDISPLAYEDĂŚONĂŚAĂŚREFRIGERATORĂŚDOORĂŚFORĂŚROUGHLYĂŚ SIXĂŚMONTHS

To obtain the maximum stability from your inkjet prints, give each print a minute or two to dry then cover it with a sheet of plain paper. Leave the covered print for at least 24 hours before framing it or storing it in an album. Inkjet prints last longest when framed behind glass or encapsulated in plastic (â&#x20AC;&#x2DC;laminatedâ&#x20AC;&#x2122;) to protect them against airborne pollutants. This is also a good way to protect traditional photos against light, dust and

$ETAILEDĂŚINFORMATIONĂŚONĂŚPRESERVINGĂŚALLĂŚTYPESĂŚ OFĂŚPHOTOGRAPHICĂŚIMAGESĂŚCANĂŚBEĂŚFOUNDĂŚINĂŚ THISĂŚFREEĂŚBOOK ĂŚWHICHĂŚCANĂŚBEĂŚDOWNLOADEDĂŚ FROMĂŚTHEĂŚ7ILHELMĂŚ)MAGINGĂŚ2ESEARCHĂŚWEBSITEĂŚ WWWWILHELM RESEARCHCOM ĂŚ
B70A8=6?82CDA4B

THEæPAGESæANDæWHETHERæYOUæCHOOSEæHARDæORæSOFTæ

OFæPICTURESæ)FæPRESERVINGæYOURæPRINTSæISæIMPORTANT æ

COVERSæ%XTRAæPAGESæCOSTæBETWEENææANDææ

CHOOSEæALBUMSæMADEæFROMæMATERIALSæTHATæAREæP(æ

EACHæTOæADD

NEUTRALæANDæLIGNIN æANDæHEMICELLULOSE FREEæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

3EVERALæMANUFACTURERSæHAVEæPRODUCEDæDO IT

!VOIDæ@MAGNETICæALBUMSæTHATæKEEPæTHEæPRINTSæ

YOURSELFæPHOTOæBOOKæKITSæTHATæINCLUDEæPAPERæANDæ

INæPLACEæWITHæANæADHESIVEæSHEETæTHATæISæPULLEDæ

AæHARDæBOARDæCOVERæTHATæISæEITHERæCLIPPEDæONæORæ

OVERæTHEæPRINTSæ4HEæGLUESæUSEDæINæTHESEæALBUMSæ

ATTACHEDæWITHæSCREW INæPOSTSæ4HEæRESULTSæCANæBEæ

MAYæDAMAGEæPRINTSæOVERæTIMEæ)FæYOUREæUSINGæ

QUITEæIMPRESSIVEæ

PORTFOLIOæBINDERS æWHICHæHOLDæPRINTSæINæPLASTICæ

9OUæCANæALSOæPRINTæYOURæOWNæPHOTOæBOOKæ

SLEEVES æLOOKæFORæPOLYPROPYLENE æRATHERæTHANæ

ONæDOUBLE SIDEDæPAPERæANDæHAVEæITæBOUNDæ

POLYETHYLENEæ-ATERIALSæTHATæHAVEæPASSEDæTHEæ

PROFESSIONALLYæ!NYBODYæWITHæBASICæLAYOUTæSKILLS æAæ

0HOTOGRAPHICæ!CTIVITYæ4ESTæ3/ææ;%= æ

SUITABLEæSOFTWAREæAPPLICATIONæANDæANæINKJETæPRINTERæ

HAVEæBEENæDETERMINEDæTOæBEæSAFEæFORæUSEæWITHæALLæ

THATæCANæPRINTæONæDOUBLE SIDEDæPAPERæCANæDISPLAYæ

PHOTOGRAPHICæPRINTS

THEIRæBESTæSHOTSæTHISæWAYæ7EæRECOMMENDæUSINGæ

0RESENTATIONæBOXESæAREæANOTHERæALTERNATIVEæ

æGSMæMATTEæPAPERæFORæTHEæBESTæAPPEARANCEæ

9OUæCANæBUYæBOXESæFORæPRINTSæUPæTOæ!æSIZEæINæ

ANDæHANDLING

MOSTæPHOTOæSHOPSæANDæSOMEæSTATIONERYæOUTLETSæ

)FæYOUREæTOOæBUSYæTOæMAKEæYOURæOWNæPHOTOæ

&ORæLARGERæSIZES æSUITABLEæBOXESæMAYæBEæDIFlCULTæ

BOOKænæORæFEELæYOUæMAYæLACKæSOMEæESSENTIALæSKILLSæ

TOælND æANDæMANYæPHOTOGRAPHERSæMAKEæTHEIRæOWNæ

næTHEREæAREæPLENTYæOFæCOMPANIESæTOæHELPæYOUæ)Næ

FROMæPAPER COATEDæFOAMBOARDæANDæP(æNEUTRALæ

MOSTæCASES æTHEæPRODUCTIONæPROCESSæINVOLVESæ

ADHESIVESæ)FæYOURæPRESENTATIONæBOXæWILLæBEæUSEDæ

DOWNLOADINGæAæSOFTWAREæAPPLICATIONæCONTAININGæ

FORæLONG TERMæPRINTæSTORAGEæITæSHOULDæBEæMADEæ

AæSUITEæOFæPAGEæANDæCOVERæTEMPLATES æINTOæWHICHæ

FROMæMATERIALSæTHATæWILLæNOTæRELEASEæDAMAGINGæ

YOUæPLACEæYOURæPICTURESæ/NCEæTHEæIMAGES æTEXTæ

CHEMICALSæ

ANDæGRAPHICSæHAVEæBEENæARRANGEDæBYæTHEæCLIENT æ

!æWELL DESIGNEDæPRESENTATIONæBOXæSHOULDæOPENæ

THEæRESULTINGælLEæISæSENTæTOæTHEæSERVICEæPROVIDER æ

EASILYæTOæDISPLAYæTHEæPRINTSæANDæHAVEæAæLATCHæTOæ

EITHERæVIAæEMAILæORæBYæPOSTæONæAæ#$ 

ENSUREæSECUREæCLOSUREæ7EæDONTæRECOMMENDæ

æ4HEælNISHEDæBOOKæISæPRINTEDæONæAæHIGH

INSERTINGæPRINTSæINæPROTECTIVEæSLEEVESæBECAUSEæTHEæ

QUALITYæCOMMERCIALæPRINTERæANDæPROFESSIONALLYæ

SLEEVINGæMATERIALæWILLæREDUCEæTHEæVIBRANCYæOFæTHEæ

BOUNDæ#LIENTSæCANæOFTENæCHOOSEæBETWEENæSPIRALæ

COLOURæOFæTHEæPRINTæITSELFæ)TSæBETTERæTOæINTERLEAVEæ

BINDINGæANDæSTITCHED æHARDCOVERæBINDINGæANDæ

PRINTSæWITHæPHOTO SAFEæTISSUEæASæYOUæPLACEæTHEMæ

SOMEæCOMPANIESæWILLæPRODUCEæCOVERæSLEEVESæ

INTOæTHEæBOX

DUSTæJACKETS æORæSLIP COVERSæFORæBOOKSæ.ORMALæ TURNAROUNDæTIMESæRANGEæFROMææTOææDAYSæ

0;1D<B0=31>G4B5A0<43?A8=CB &EWæTHINGSæAREæMOREæSATISFYINGæTHANæSEEINGæ YOURæOWNæPHOTOGRAPHSæATTRACTIVELYæFRAMEDæANDæ

0HOTOæALBUMSæHAVEæBEENæPOPULARæSINCEæTHEæEARLIESTæ

ONæDISPLAYæINæYOURæHOMEæORæOFlCEæ-OSTæPHOTOæ

DAYSæOFæPHOTOGRAPHYæANDæREMAINæAæSAFEæANDæ

RETAILæSTORESænæANDæMANYæDEPARTMENTæSTORESæ

CONVENIENTæWAYæTOæPRESERVEæANDæDISPLAYæAæCOLLECTIONæ

ANDæSTATIONERYæSHOPSænæCARRYæAæWIDEæRANGEæOFæ


B70A8=6?82CDA4B

SPACE æTRYæDISPLAYINGæONEæLARGEæPICTUREæFRAMEæ ACCOMPANIEDæBYæSEVERALæSMALLERæONESæ4HISæTYPEæ OFæARRANGEMENTæWORKSæPARTICULARLYæWELLæFORæFAMILYæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

PORTRAITS

?A8=C8=6?82CDA4B 5>A5A0<8=6 7HENæYOUæAREæPRINTINGæPICTURESæTHATæWILLæBEæ FRAMED æTHEæACTUALæSURFACEæOFæTHEæPAPERæYOUæPRINTæ ONæISæOFæLITTLEæIMPORTANCEæASæBOTHæGLOSSYæANDæ MATTEæPAPERSæLOOKæVERYæSIMILARæBEHINDæGLASSæ"Eæ CAUTIOUSæABOUTæPRINTINGæONæTEXTUREDæPAPERSæASæ THEYæMAYæNOTæSHOWæUPæTOæADVANTAGEæWHENæPRINTSæ AREæFRAMEDæ4HEæBESTæOPTIONæISæTOæSTICKæWITHæAæ "EæCAUTIOUSæABOUTæUSINGæREmECTIVEæGLASSæINæTHEæ FRAMESæASæITæCANæCREATEæSPECULARæREmECTIONSæTHATæ CANæAFFECTæVIEWINGæQUALITY

PAPERæTHATæHASæAæGOODæLIGHTFASTNESSæRATINGæANDæ ISæTHICKæENOUGHæTOæSITæWELLæINæTHEæFRAMEæWITHOUTæ BULGINGæFORWARDæANDæCOMINGæINæCONTACTæWITHæTHEæ GLASSæ0APERSæOFææGRAMSSQUAREæMETREææ

MANUFACTUREDæFRAMESæINæAæVARIETYæOFæSIZESæ9OUæ SIMPLYæUNCLIPæTHEæBACK æINSERTæYOURæPHOTOGRAPH æ

GSM æORæTHICKERæAREæIDEAL !LLæFRAMEDæPHOTOGRAPHSæSHOULDæBEæSURROUNDEDæ

REPLACEæTHEæBACKæANDæITSæREADYæTOæDISPLAY

BYæAæMATæ4HISæFRAME WITHIN A FRAMEæCANæBEæPLAINæ

7HENæCHOOSINGæAæFRAME æCONSIDERæTHEæ

ORæDECORATED æCOLOUREDæORæPUREæWHITEæ)TSæPURPOSEæ

ENVIRONMENTæINæWHICHæITæWILLæBEæDISPLAYEDæANDæTRYæ

ISæTOæMAKEæANæATTRACTIVEæBORDERæTOæTHEæPICTUREæANDæ

TOæMATCHæBOTHæTHEæPICTUREæANDæTHEæFRAMEæTOæITæ&ORæ

ATæTHEæSAMEæTIMEæSEPARATEæTHEæPICTUREæFROMæDIRECTæ

LIGHTæCOLOUREDæWALLSæANDæmOORING æAæDARKæPICTUREæINæ

CONTACTæWITHæTHEæGLASSæ

AæDARKæFRAMEæTHATæHARMONISESæWITHæTHEæFURNITUREæ

4HEæSMALLæAIRæSPACEæPREVENTSæMOISTUREæBUILD

ISæIDEALæ&ORæDARKæWALLSæANDæmOORING æLOOKæFORæAæ

UPæANDæTHEæDEVELOPMENTæOFæMOULDæANDæFUNGUSæ

SOFTER æLIGHTERæCOLOUREDæPICTUREæANDæFRAME

-OREæTHANæONEæMATæMAYæBEæUSEDæWITHæAæPICTUREæ

#ONSIDERæDISPLAYINGæFRAMESæPICTURESæINæGROUPS æ

næALTHOUGHæTHEæMOREæMATSæYOUæUSEæTHEæMOREæYOUæ

EITHERæONæAæWALLæORæONæAæBOOKCASE æSHELFæORæ

AREæLIKELYæTOæDRAWæTHEæVIEWERSæATTENTIONæTOæTHEæ

MANTELPIECEæ+EEPINGæTHEMæAROUNDæEYEæLEVELæ

FRAMEæANDæMATæANDæAWAYæFROMæTHEæPICTUREæITSELFæ

WILLæENSUREæTHEYREæNOTæOVERLOOKEDæ!DDæINTERESTæ

0RE CUTæMATSæAREæAVAILABLEæFROMæMOSTæOUTLETSæTHATæ

BYæUSINGæSEVERALæDIFFERENTæFRAMEæSIZESæANDæORæ

CARRYæPHOTOæFRAMESæASæWELLæASæFROMæALLæSPECIALISTæ

STAGGERINGæTHEæFRAMEæHEIGHTSæ5SEæSMALLæFRAMESæ

FRAMERSæ

INæCONlNEDæAREASæLIKEæBATHROOMSæANDæHALLWAYSæ ANDæLARGEæONESæONæLARGERæWALLæAREASæ )FæYOUæALREADYæHAVEæAæCOLLECTIONæOFæSMALLæFRAMESæ

4HEæBACKINGæBEHINDæTHEæPICTUREæSHOULDæBEæSTIFFæ ENOUGHæTOæPROVIDEæSUPPORTæ#ARDBOARDæISæPOPULARæ FORæSMALLERæPRINTSæBUTæMOREæRIGIDæMATERIALS æSUCHæ

ANDæHAVEæAæTALLæBUTæNARROWæAREAæTOæWORKæWITH æTRYæ

ASæFOAMæCORE æAREæREQUIREDæFORæPRINTSæOFæ! æ

STACKINGæYOURæPICTURESæVERTICALLYæ4OælLLæINæAæLARGEæ

SIZEæORæLARGERæ&OAMæCOREæISæALSOæAVAILABLEæFROMæ 


B70A8=6?82CDA4B <0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

(AHNEMUHLESæ'ALLERIEæ 7RAPæSYSTEMæPROVIDESæANæ EASYæWAYæTOæMOUNTæCANVASæ PRINTS

FRAMINGæSPECIALISTS æWHOæOFTENæOFFERæAæCUT TO SIZEæ

YOUæCANæGETæITæ0LASTICæTAPEæISæAæREASONABLEæ

SERVICEæ4HEæMOSTæCOMMONæTHICKNESSESæAREæ

SUBSTITUTEæBUTæITæMUSTæBEæPHOTOæSAFEæANDæCAREæ

MMæANDæMM æTHEæLATTERæBEINGæMOREæSUITABLEæFORæ

MUSTæBEæTAKENæTOæENSUREæTHEæAREASæTOæBEæCOVEREDæ

PRINTSæOFæ!æANDæLARGERæSIZES

AREæCOMPLETELYæDUST FREEæ4HEælNALæTOUCHæINVOLVESæ

4HEæFRAMEæITSELFæCANæBEæMADEæOFæANYæMATERIALæ YOUæLIKE æASæLONGæASæITæCANæSUPPORTæANDæCONTAINæ ALLæTHEæOTHERæFRAMINGæELEMENTSæ0OPULARæOPTIONSæ

THEæPICTUREæTOæBEæHUNGæONæTHEæWALL 0RINTINGæONæCANVASæISæBECOMINGæINCREASINGLYæ

INCLUDEæWOOD æBRASSæANDæANODISEDæMETALS æ

POPULARæFORæPHOTOSæTHATæWILLæBEæFRAMEDæANDæ

ALTHOUGHæYOUæCANæALSOæBUYæFRAMESæMADEæFROMæ

DISPLAYEDæONæWALLSæ-ANYæPHOTOLABSæOFFERæITæASæAæ

PLASTICSæANDæCOMPOSITEæMATERIALSæTHESEæUSUALLYæ

SERVICEæBUTæWITHæTHEæRIGHTæPHOTOæPRINTER æYOUæCANæ

HAVEæDECORATIVEæMOULDINGS 

ALSOæMAKEæYOURæOWNæCANVASæPRINTSæ#ANVASæPRINTSæ

'LASSænæORæAæTRANSPARENTæPLASTICæSUBSTITUTEænæISæ USEDæTOæCOVERæANDæPROTECTæTHEæPHOTOGRAPHæ3OMEæ

MUSTæBEæSTRETCHEDæANDæMOUNTEDæBEFOREæFRAMING )FæYOUDæLIKEæTOæEXPLOREæPRINTINGæONæCANVAS æ

PEOPLEæPREFERæANTI REmECTIVEæGLASS æWHICHæISæMOREæ

(AHNEMUHLESæ'ALLERIEæ7RAPæSYSTEMæPROVIDESæANæ

EXPENSIVEæTHANæPLAINæGLASSæBUTæSUBDUESæSPECULARæ

EASYæWAYæTOæMOUNTæCANVASæPRINTSæANDæREQUIRESæ

REmECTIONSæ"OTHæPROVIDEæSIMILARæPROTECTIONæSOæ

NOæSPECIALæTOOLSæ%ACHæKITæCONTAINSæONEæORæTWOæ

THISæCHOICEæISæAæMATTERæOFæTASTEæ(OWEVER æANTI

SHEETSæOFæCANVASæMEDIAæPLUSæADHESIVE COATEDæ

REmECTIVEæGLASSæTENDSæTOæSUPPRESSæSOMEæOFæTHEæ

STRETCHERæBARSæANDæFULLæINSTRUCTIONSæFORæPRINTINGæ

VIBRANCYæOFæPRINTEDæCOLOURS æWHICHæMAYæNOTæSUITæ

ANDæMOUNTINGæTHEæIMAGEæFORæDISPLAYæ!æSTEP

RICHæANDæDETAILEDæPICTURES

BY STEPæDEMONSTRATIONæCANæBEæVIEWEDæATæWWW

!LLæFRAMESæSHOULDæHAVEæDUSTæSEALINGæ4HISæ USUALLYæCONSISTSæOFæWIDEæBROWNæPAPERæORæPLASTIC æ TAPEæTHATæISæSTRETCHEDæACROSSæTHEæGAPSæATæTHEæADDINGæHANGERSæLOOPæSCREWSæANDæWIRES æTOæALLOWæ

HAHNEMUHLEDIRECTCOMæ#LICKæONæTHEæ'ALLERIEæ 7RAPæLINK )FæYOUæDONTæWANTæTOæMOUNTæORæFRAMEæPRINTSæ

BACKæOFæTHEæFRAMEæTOæPREVENTæDIRTæANDæINSECTSæ

YOURSELF æPROFESSIONALæFRAMINGæSHOPSæCANæBEæ

FROMæGETTINGæINæ0APERæTAPEæISæMOREæDURABLEænæIFæ

FOUNDæINæMOSTæTOWNSæANDæSUBURBSæ!æQUICKæCHECKæ


ĂŚDB45D;DA;B ĂŚ

HTTPENWIKIPEDIAORGWIKI0RINT?PERMANENCEĂŚCONTAINSĂŚ ANĂŚOVERVIEWĂŚOFĂŚPRINTĂŚPERMANENCE

ĂŚ

WWWWILHELM RESEARCHCOMĂŚISĂŚTHEĂŚMOSTĂŚHIGHLY RESPECTEDĂŚ TESTERĂŚOFĂŚPHOTOGRAPHICĂŚMEDIAĂŚANDĂŚPUBLISHESĂŚDATAĂŚONĂŚPRINTĂŚ

4HEĂŚFOLLOWINGĂŚWEBSITESĂŚPROVIDEĂŚADDITIONALĂŚINFORMATIONĂŚONĂŚTHEĂŚ TOPICSĂŚCOVEREDĂŚINĂŚTHISĂŚCHAPTERĂŚĂŚ

B42C8>=7403

CHOOSEĂŚFROMĂŚ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

OFĂŚTHEĂŚ9ELLOWĂŚ0AGESĂŚSHOULDĂŚGIVEĂŚYOUĂŚSEVERALĂŚTOĂŚ

PERMANENCEĂŚFORĂŚAĂŚWIDEĂŚRANGEĂŚOFĂŚPRINTERSĂŚANDĂŚMEDIA ĂŚ

WWWEPSONCOJPETECHNOLOGYPRINT?PERMANENCEHTMĂŚ

WWWPHOTOREVIEWCOMAUTIPSOUTPUTTINGĂŚCONTAINSĂŚAĂŚ

FORĂŚAĂŚWHITEĂŚPAPERĂŚEXPLAININGĂŚISSUESĂŚASSOCIATEDĂŚWITHĂŚPRINTĂŚ

SELECTIONĂŚOFĂŚTIPSĂŚONĂŚPRINTINGĂŚANDĂŚINKJETĂŚMEDIA

PERMANENCE

>?C8<D<70=3;8=638B?;0H0=3BC>A0642>=38C8>=B Inkjet prints will last longest when they are protected from direct sunlight, heat, humidity and airborne chemicals. Storing them in â&#x20AC;&#x2DC;archivalâ&#x20AC;&#x2122; albums provides the very best protection but, with todayâ&#x20AC;&#x2122;s long-lasting inks and papers thereâ&#x20AC;&#x2122;s no reason not to put prints out on display â&#x20AC;&#x201C; as long as you consider the following issues: 1. Strong, direct sunlight can cause both traditional photos and inkjet prints to fade over time. Magenta dyes are the most susceptible to fading in dye-based inkjet prints and this will cause a colour shift in the picture that is often quite unaractive. 2. Ozone is the main chemical that can cause inkjet prints to change colour. Again, prints made with dye inks are the most susceptible with cyan dyes being the fastest to fade. 3. Fading is faster in polluted urban environments than in clean, rural areas â&#x20AC;&#x201C; unless the prints are displayed in rooms frequented by smokers. Cigaree smoke contains many chemicals that can aack dye inks and seling smoke will disperse a ďŹ ne layer of ash over the surface of prints, subduing their vivid colours and reducing overall contrast. 4. Humid tropical cities like Darwin and Cairns place prints at risk of fungal aack, whereas fungus-aďŹ&#x20AC;ected prints are rare in dry cities like Alice Springs and Adelaide. A relative humidity of 40% and temperature of between 15 and 22

degrees Celsius is recommended as the ideal conditions for long-term print storage. Always wear coon gloves when handling valuable prints to prevent damage to the printâ&#x20AC;&#x2122;s surface. If you have to remove a print from a frame and ďŹ nd it has stuck to the glass, seek the advice of a professional conservator. If you print with dye inks, always allow at least half an hour for the colours to stabilise before judging colour accuracy. For all inkjet prints we recommend covering each print with a sheet of plain paper as it comes oďŹ&#x20AC; the printer and leaving the prints covered for at least 24 hours before framing or mounting them. Encapsulating prints in plastic (â&#x20AC;&#x2DC;laminatingâ&#x20AC;&#x2122;) is a useful way to protect prints from airborne chemicals if you want to display them without having to frame them. Keep at least two archived copies of each image you print in digital form, preferably in diďŹ&#x20AC;erent locations. Computer hard disks may crash unpredictably so having additional copies ensures your valuable images remain accessible â&#x20AC;&#x201C; and reprintable. Save images at a minimum of 300 dpi resolution in JPEG and TIFF format. JPEG images can be viewed in most applications and are easily compressed so they download and email quickly. TIFF ďŹ les are ideal for archiving and printing and oďŹ&#x20AC;er the maximum amount of detail, colour and ďŹ&#x201A;exibility.
6;>BB0AH

3XVXcP[8\PVX]V6[^bbPah

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

!æGUIDEæTOæCOMMONæTERMSæASSOCIATEDæ WITHæDIGITALæPHOTOGRAPHY

2^\_aTbbX^])!æMATHEMATICALæPROCESSINGæ SYSTEMæUSEDæTOæREDUCEæTHEæSIZEæOFæDIGITALæDATAæ

0_TacdaT)4HEæOPENINGæINæTHEæIRISæDIAPHRAGMæOFæAæ

lLESæ4WOæTYPESæOFæCOMPRESSIONæAREæCOMMONæINæ

LENSæTHATæALLOWSæLIGHTæTOæPASSæTHROUGHæTHEæLENSæTOæ

DIGITALæIMAGINGæLOSSYæWHICHæSACRIlCESæSOMEæDATAæ

THEæIMAGEæSENSOR

INæORDERæTOæOBTAINæSMALLælLES æANDæLOSSLESSæWHICHæ INVOLVESæLITTLEæORæNOæINFORMATIONæLOSS 

0_TacdaT_aX^aXch)5SUALLYæDENOTEDæBYæTHEæ!æ ORæ!V æSETTINGæONæAæCAMERASæMODEæDIAL æTHISæ

3T_cW^U5XT[S)4HEæAREAæINæAæSCENEæTHATæ

SHOOTINGæMODEæALLOWSæTHEæPHOTOGRAPHERæTOæSETæ

APPEARSæACCEPTABLEæSHARPæINæAæPHOTOGRAPHICæ

AæSPECIlCæAPERTUREæVALUEæWHILEæTHEæCAMERAæWILLæ

IMAGEæ$EPTH OF lELDæISæCONTROLLEDæBYæTHEæLENSæ

ADJUSTæTHEæSHUTTERæSPEEDæAUTOMATICALLYæTOæENSUREæ

APERTUREæ)TæISæGREATESTæWITHæDISTANTæSUBJECTS æ

AæCORRECTæEXPOSUREæ4HEæMAINæPURPOSEæOFæTHISæ

WIDE ANGLEæLENSESæANDæSMALLæLENSæAPERTURESæANDæ

SHOOTINGæMODEæISæTOæCONTROLæDEPTH OF lELD

LEASTæWITHæCLOSEæSUBJECTS æTELEPHOTOæLENSESæANDæ LARGEæLENSæAPERTURESæ

0aRWXeX]V)0RESERVINGæDIGITALæIMAGESæINæAæWAYæ THATæISæINDEPENDENTæOFæWHEREæTHESEæRECORDSæAREæ

3XVXcP[I^^\)!æFUNCTIONæTHATæACHIEVESæAæZOOM

KEPTæ)MAGEæARCHIVESæCANæCONSISTæOFæPRINTSæORæ

LIKEæEFFECTæBYæCROPPINGæAWAYæTHEæEDGESæOFæAæFRAMEæ

COPIESæONæOPTICALæDISKæORæHARDæDISKæDRIVE

ANDæENLARGINGæTHEæMIDDLEæ)MAGEæQUALITYæISæALWAYSæ LOSTæWITHæTHISæSETTING

0b_TRcAPcX^)4HEæRELATIONSHIPæBETWEENæTHEæ HORIZONTALæANDæVERTICALæDIMENSIONSæOFæANæIMAGEæ

3h]P\XRAP]VT)æ4HEæMEASURABLEæDIFFERENCEæ

4HEæHORIZONTALæDIMENSIONæISæNORMALLYæQUOTEDælRSTæ

BETWEENæTHEæBRIGHTESTæHIGHLIGHTæANDæDARKESTæ SHADOWæAREAæINæANæIMAGEæTHATæCANæBEæREPRODUCEDæ

1dabc2^]cX]d^dbBW^^cX]V)!æFUNCTIONæ

BYæANæIMAGINGæSYSTEM

THATæALLOWSæAæCAMERAæTOæRECORDæAæNUMBERæOFæ SEQUENTIALæSHOTSæINæRAPIDæSUCCESSIONæ4HEæ

4UUTRcXeT?XgT[b)4HEæNUMBERæOFæPIXELSæTHATæAREæ

NUMBERæOFæFRAMESæTHATæCANæBEæCAPTUREDæDEPENDSæ

ACTUALLYæUSEDæTOæCAPTUREæTHEæIMAGEæASæDISTINCTæ

ONæTHEæIMAGEæRESOLUTIONæANDæTHEæSIZEæOFæTHEæBUFFERæ

FROMæTHEæTOTALæPIXELæCOUNTæFORæTHEæSENSOR æ4HEæ

MEMORY

REMAININGæPIXELSæTHEæDIFFERENCEæBETWEENæTOTALæ ANDæEFFECTIVEæPIXELS æAREæUSEDæTOæPROVIDEæAæ@DARKæ2^[^da<P]PVT\T]c)3ETTINGæUPæAæ

CURRENTæREADINGæSOæTHEæCAMERAæHASæAæBLACKæ

COMBINATIONæOFæSOFTWAREæANDæHARDWAREæDEVICESæ

REFERENCEæPOINTæ4HEæNUMBERæOFæUNUSEDæPIXELSæISæ

TOæPRODUCEæACCURATEæCOLOURæREPRODUCTIONæTHROUGHæ

ATæTHEæCAMERAæMANUFACTURERSæDISCRETION æWHICHæISæ

ALLæSTAGESæOFæAæDIGITALæIMAGINGæSYSTEMæ æFROMæ

WHYæEFFECTIVEæPIXELæCOUNTæISæTHEæONLYæRELIABLEæGUIDEæ

CAPTUREæTOæOUTPUT

TOæTHEæCAMERASæRESOLUTIONæPOTENTIAL


SETTINGSæUSEDæBYæTHEæCAMERAæTOæREDUCEæORæ

HORIZONTALæCO ORDINATEæREPRESENTSæTHEæPOSSIBLEæ

INCREASEæTHEæOVERALLæEXPOSUREæVALUEææ4HEæCONTROLæ

PIXELæVALUESæFROMæBLACKæTOæWHITE æWHILEæTHEæVERTICALæ

ISæINDICATEDæBYæAæ æICON æEITHERæONæAæBUTTONæORæ

CO ORDINATEæSHOWSæTHEæNUMBERæOFæPIXELSæINæTHEæ

INæAæMENU

IMAGEæATæEACHæVALUE

4g_^bdaTEP[dT4E)!æNUMBERæDETERMINEDæ

8\PVT=^XbT)!æREDUCTIONæINæIMAGEæQUALITYæTHATæ

BYæTHEæBRIGHTNESSæOFæTHEæSUBJECTæANDæTHEæ

ISæUSUALLYæSEENæASæGRAININESSæANDORæTINYæWHITEæ

SENSITIVITYæSELECTEDæFORæTHEæRECORDINGæMEDIUM æITæ

ANDæCOLOUREDæDOTSæ)TæISæCAUSEDæBYæRANDOMæ

ISæLARGERæFORæBRIGHTæSUBJECTSæANDæSMALLERæFORæDARKæ

mUCTUATIONSæINæTHEæDIGITALæSIGNALæANDæASSOCIATEDæ

ONESæ7HENæTHEæAMOUNTæOFæLIGHTæDOUBLES æTHEæ%6æ

WITHæHIGHæ)3/æSENSITIVITYæSETTINGSæANDæLONGæ

INCREASESæBYæ æMAKINGæTHEæVALUEæEQUIVALENTæTOæ

EXPOSUREæTIMES

6;>BB0AH

7Xbc^VaP\)!æGRAPHICALæDISPLAYæTHATæSHOWSæ THEæDISTRIBUTIONæOFæTONESæWITHINæANæIMAGEæ4HEæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

4g_^bdaT2^\_T]bPcX^])!æCAMERAæSETTINGæ THATæALLOWSæPHOTOGRAPHERSæTOæOVER RIDEæTHEæ

ONEæSTOPæOFæEXPOSURE

8\PVTBcPQX[XbPcX^])!æSYSTEMæFORæREDUCINGæ 5X[T5^a\Pc)4HEæWAYæINæWHICHæDIGITALæ

THEæEFFECTæOFæCAMERAæSHAKEæ4WOæTECHNOLOGIESæAREæ

INFORMATIONæISæSAVEDæBYæAæSOFTWAREæAPPLICATIONæ

INæCOMMONæUSE æONEæCOMPENSATINGæBYæMOVINGæ

4HEæMOSTæCOMMONLYæUSEDælLEæFORMATSæFORæDIGITALæ

ELEMENTSæINæTHEæLENSæANDæTHEææBYæMOVINGæTHEæ

IMAGINGæAREæ*0%' æ4)&&æANDæ"-0æBITMAP æ2AWæ

SENSORæ4HEæFORMERæISæMOREæEFFECTIVE

lLESæAREæPROPRIETARYæAND æOFTEN æUNIQUEæTOæEACHæ CAMERAæ3PECIALæSOFTWAREæISæREQUIREDæTOæDECODEæ

8]ZYTc)!æTYPEæOFæPRINTERæTHATæAPPLIESæMICROSCOPICæ

RAWælLES

INKæDROPLETSæTOæPAPERæTOæFORMæIMAGES æGRAPHICSæ ORæTEXTæ

5[PaT)!NæIMAGINGæPROBLEMæCAUSEæBYæLIGHTæ SCATTERæWITHINæAæLENSæ)TæISæCOMMONLYæSEENæINæ

8aXbSXP_WaPV\)4HEæSTRUCTUREæCONTROLLINGæTHEæ

PHOTOGRAPHSæOFæBACKLITæSUBJECTSæANDæMAYæSHOWæ

APERTUREæINæAæCAMERASæLENSæ4HEæRATIOæBETWEENæ

UPæASæBRIGHTæORæCOLOUREDæSPOTSæONæTHEæSUBJECTæORæ

THEæDIAMETERæOFæTHISæAPERTUREæANDæTHEæFOCALæLENGTHæ

ANæOVERALLæREDUCTIONæINæCONTRASTæ&LAREæISæREDUCEDæ

OFæTHEæLENSæISæGIVENæINæANæFNUMBER

BYæCOATINGæTHEæLENSæELEMENTSæANDæUSINGæAæLENSæ HOODæTOæPREVENTæSTRAYæLIGHTæFROMæENTERINGæTHEæLENS

8B>)4HEæ)NTERNATIONALæ3TANDARDSæ/RGANISATIONSæ SYSTEMæFORæDElNINGæSENSORæSENSITIVITYæ4HEæSYSTEMæ

73<87XVW3TÃ&#x20AC;]XcX^]<d[cX\TSXP 8]cTaUPRT)!æCONNECTIONæFORMATæFORæTRANSMITTINGæ

WORKSæBYæDOUBLINGæ)3/ææISæDOUBLEæTHEæ

HIGH RESOLUTIONæDIGITALæIMAGES æAUDIOæANDæVIDEOæ

)3/ææ

SENSITIVITYæOFæ)3/ææANDæHALFæTHEæSENSITIVITYæOFæ

lLESæTOæOUTPUTæDEVICESæLIKEæSET TOPæBOXES æ COMPUTERS æVIDEOæGAMEæCONSOLES æMONITORSæANDæ

;XeTEXTf)!æFUNCTIONæONæALLæCOMPACTæDIGICAMSæ

DIGITALæ46æSETSææ

ANDæMANYæRECENTæ$3,2æCAMERASæTHATæALLOWSæ THEæ,#$æMONITORæTOæBEæUSEDæFORæCOMPOSINGæ PHOTOGRAPHS 


6;>BB0AH

<TVP_XgT[b)!æTERMæUSEDæTOæDESCRIBEæONEæ

ATb^[dcX^])4HEæABILITYæTOæREPRODUCEælNEæDETAILæ æ

MILLIONæPIXELSæ)TæISæUSEDæTOæDElNEæTHEæNUMBERæOFæ

ORæTHEæAMOUNTæOFæDETAILæINæTHEæIMAGEæ

<0BC4A8=63868C0;?7>C>6A0?7H?>2:4C6D834 fff_W^c^aTeXTfR^\Pd

PIXELSæINæAæDIGITALæIMAGEæANDæALSOæERRONEOUSLY æTOæ EXPRESSæTHEæNUMBERæOFæPHOTOSITESæINæTHEæIMAGEæ

BPcdaPcX^])4HEæINTENSITYæOFæAæHUEæ0ASTELSæHAVEæ

SENSORSæINæDIGITALæCAMERAS

LOWæSATURATION æWHILEæBRIGHTæCOLOURSæAREæHIGHLY SATURATED

<^]^RWa^\T)2EFERSæTOæANæIMAGEæTHATæISæ ALLæONEæCOLOUR æTYPICALLYæBLACKæANDæWHITEæWITHæ

BWPa_T]X]V)!NæIMAGEæENHANCEMENTæTECHNIQUEæ

INTERMEDIATEæGREYæTONES æORæSEPIAæ7HENæIMAGESæ

THATæGIVESæMOREæDISTINCTæEDGESæTOæSUBJECTæAREAS æ

AREæRECORDEDæINæMONOCHROME æCOLOURæINFORMATIONæ

LINESæANDæTONESæINæAæDIGITALæIMAGEæ3HARPENINGæ

ISæDISCARDED

CANæBEæAPPLIEDæINæTHEæCAMERAæORæWITHæEDITINGæ SOFTWARE

<^cX^]9?46)!æTYPEæOFæ!6)ælLEæFORMATæTHATæ HANDLESæIMAGESæANDæSOUNDæASæAæSINGLEælLE æ

BWdccTa?aX^aXch)5SUALLYæDENOTEDæBYæTHEæ3æ

RECORDINGæIMAGESæINæ*0%'æFORMATæ-OTIONæ*0%'æ

ORæ4VænæFORæTIMEæVALUE æSETTINGæONæAæCAMERASæ

CANæBEæPLAYEDæBACKæBYæ1UICK4IMEææORæLATER

MODEæDIAL æTHISæSHOOTINGæMODEæALLOWSæTHEæ PHOTOGRAPHERæTOæSETæAæSPECIlCæSHUTTERæSPEEDæ

>_cXRP[I^^\)4HEæMAXIMUMæZOOMæRANGEæ

WHILEæTHEæCAMERAæWILLæADJUSTæTHEæLENSæAPERTUREæ

ACHIEVABLEæWITHæTHEæCAMERASæLENSæ)MAGEæQUALITYæ

AUTOMATICALLYæTOæENSUREæAæCORRECTæEXPOSUREæ

ISæFULLYæMAINTAINED

4HEæMAINæPURPOSEæOFæTHISæSHOOTINGæMODEæISæTOæ CONTROLæTHEæWAYSæINæWHICHæMOTIONæISæDEPICTEDæ

?XgT[)3HORTæFORæ@PICTUREæELEMENT æTHISæTERMæ

&ASTæSHUTTERæSPEEDSæAREæUSEDæTOæ@FREEZEæ

DESCRIBESæTHEæBASICæCOMPONENTæOFæAæDIGITALæ

MOVEMENT æWHILEæSLOWæSHUTTERæSPEEDSæRECORDæ

IMAGEæ)NDIVIDUALæPIXELSæAREæGENERALLYæSQUAREæ

MOVEMENTæASæAæBLUR

ANDæCARRYæONEæVALUEæFORæCOLOUR æLUMINANCEæ ANDæINTENSITYæ-ILLIONSæOFæPIXELSæAREæREQUIREDæ

FWXcT1P[P]RT)4HEæCONTROLæONæAæDIGITALæCAMERAæ

TOæPRODUCEæAæDIGITALæIMAGEæTHATæAPPROACHESæ

USEDæTOæADJUSTæTHEæCOLOURæBALANCEæOFæTHEæIMAGEæ

PHOTOGRAPHICæQUALITY

TOæMAKEæSHOTSæLOOKæNATURALæUNDERæAæVARIETYæOFæ DIFFERENTæLIGHTINGæCONDITIONSæ-OSTæCAMERASæHAVEæ?[PhQPRZI^^\)!æCAMERAæFUNCTIONæTHATæ

PRE SETSæFORæTUNGSTENæANDæmUORESCENTæROOMæ

ENABLESæPHOTOGRAPHERSæTOæENLARGEæPARTæOFæANæ

LIGHTINGæPLUSæDAYLIGHTæANDæOPENæSHADEæ!æFEWæALSOæ

IMAGEæDURINGæPLAYBACKæTOæCHECKæFOCUSINGæANDæ

INCLUDEæAæmASHæSETTINGæ6IRTUALLYæALLæDIGITALæCAMERASæ

EXPOSUREæLEVELS

HAVEæANæAUTOæWHITEæBALANCEæSETTINGæ

?a^VaP\04?)!æSHOOTINGæMODEæSETTINGæTHATæ

I^^\)!æCAMERAæORæSOFTWAREæCONTROLæTHATæ

SETSæTHEæCAMERASæAPERTUREæANDæSHUTTERæSPEEDæ

CAUSESæTHEæIMAGEæ æORæPARTæOFæITæ æTOæAPPEARæLARGERæ

ACCORDINGæTOæTHEæLIGHTæREmECTEDæFROMæTHEæSUBJECT

ZOOMINGæIN æORæSMALLERæZOOMINGæOUT 


small footprint

small business

heavyweight performers now with a light touch

Epson Stylus Photo TX800FW

Buy Genuine Get Rewards www.epsongenuinerewards.com.au

The Epson Stylus™ Office printer range is a design innovation for the small office. It has everything − the latest light touch-screen LCD display, up to 40ppm, (the fastest inkjet printer in its class*), auto-document feeder, fax, WiFi, LAN and optional auto-duplexing. Productivity is increased with a choice of high capacity ink cartridges, and you only replace the cartridge you use. What’s more, you can choose an office model with DURABrite™ Ultra for durability or Claria for high definition prints. These small, stylish, heavyweight performers will carry all your office needs! For further information please call 1300 361 054. *See www.epson.com.au for details.

Epson Stylus Office TX600FW

Epson Stylus Office TX300F

Epson Stylus Office T40W

Epson Stylus Office T30


?>2:4C6D834!]S4SXcX^] -ASTERINGæ$IGITALæ0HOTOGRAPHYæISæANæEASYæTOæFOLLOWæGUIDEæ TOæTHEæFUNDAMENTALSæOFæCREATINGæGREATæDIGITALæPHOTOSæ 7EæTAKEæYOUæSTEP BY STEPæFROMæCHOOSINGæTHEæRIGHTæ CAMERAæANDæACCESSORIES æTHROUGHæTOæUNDERSTANDINGæTHEæ KEYæCAMERAæSETTINGSæANDæCONTROLSæTOæENSUREæPERFECTLYæ EXPOSEDæPHOTOGRAPHSæ

9OULLæLEARNæHOWæTOæADJUST æCORRECTæANDæENHANCEæYOURæ PHOTOSæWITHæBASICæANDæADVANCEDæEDITINGæTIPSæ!NDæWEæ COVERæTHEæBESTæNEWæANDæINTERESTINGæWAYSæTOæATTRACTIVELYæ DISPLAYæYOURæPHOTOSæBOTHæELECTRONICALLYæANDæINæPRINTæ 4HISæHANDYæBOOKæPROVIDESæALLæTHEæRESOURCESæYOUæNEEDæTOæ CAPTUREæANDæSHAREæHIGHæQUALITYæDIGITALæPHOTOS

8=B834C78B?>2:4C6D834 %QUIPMENTæ#HOICES (OWæTOæSELECTæTHEæRIGHTæCAMERAæANDæ ACCESSORIESæFORæYOURæREQUIREMENTS

"ASICæ%DITINGæ #ROPPING æRESIZING æBRIGHTNESS æ CONTRASTæANDæCOLOURæADJUSTMENTS

&OCUSINGæANDæ$EPTH OF &IELDæ (OWæTOæDETERMINEæWHICHæPARTSæOFæ THEæSUBJECTæWILLæBEæSHARPæINæYOURæ PICTURES

!DVANCEDæ%DITINGæ ,EVELS æSHADOW æHIGHLIGHTS æCOLOUR æ LAYERSæANDæSELECTIVEæBRIGHTNESS

"RIGHTNESSæANDæ#ONTRASTæ 5NDERSTANDINGæANDæUSINGæEXPOSUREæ CONTROLS #OLOURæ2EPRODUCTIONæ (OWæTOæENSUREæNATURAL LOOKINGæ COLOURSænæANDæAPPLYæCOLOURæEFFECTSæ APPROPRIATELY %QUIPMENTæFORæ0HOTOæ%DITINGæ $ISCOVERæWHATæHARDWAREæANDæ SOFTWAREæYOUæNEEDæTOæEDITæYOURæ PHOTOS

-ARGARETæ"ROWNæISæTECHNICALæ EDITORæOFæ0HOTOæ2EVIEWæMAGAZINEæ ANDæWEBSITEæANDæHASæBEENæWRITINGæ ABOUTæPHOTOGRAPHYæFORæMOREæTHANæ æYEARSæ-ARGARETæHASæAUTHOREDæ ALLælFTEENæOFæTHEæPOPULARæ0HOTOæ 2EVIEWæ0OCKETæ'UIDEæSERIESæ ANDæTHEæ#HOICEæ'UIDEæTOæ$IGITALæ 0HOTOGRAPHY

/UTPUTæ%QUIPMENTæ !NæOVERVIEWæOFæTHEæDIFFERENTæPRINTINGæ OPTIONSæYOUæCANæUSEæATæHOME -EDIAæ#HOICESæ #HOOSINGæTHEæBESTæPAPERSæANDæINKSæ FORæLONG LASTING æGREAT LOOKINGæPRINTS )MAGEæ$ISPLAYæ/PTIONSæ !æSURVEYæOFæTHEæLATESTæANDæGREATESTæ WAYSæTOæSHAREæYOURæDIGITALæPHOTOS 'LOSSARYæ !æGUIDEæTOæFREQUENTLYæUSEDæTERMS

&ORæDETAILSæONæOTHERæ 0HOTOæ2EVIEWæ0OCKETæ'UIDESææ SEEæWWWPHOTOREVIEWCOMAU

Mastering Digital Photography Pocket Guide 2nd Edition  

Mastering Digital Photography Pocket Guide 2nd Edition

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you