Page 4

naresuan university

NU

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กศส.มน.) Alumni Relations Development Division (ARDD) ประวัติความเปนมา ความเปนมาเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น มีสภาพการณที่ สืบตอเนื่องกันมาหลายขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2510 ตอมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดยก ฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 และในป พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยไดขออนุญาต กระทรวงมหาดไทยใชที่ดินสาธารณประโยชน บริเวณทุงหนองออปากคลองจิก เนื้อที่ 1,284 ไร โดยรัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม ในการ จัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคและมีมติรับหลักการที่จะยกฐานะมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2527 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ ตราพระราชบัญญัติ จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น ชวงป พ.ศ.2527-2531 มหาวิทยาลัย ไดเตรียมความพรอมสําหรับมหาวิทยาลัยแหงใหม ไดมีมติใหยกฐานะวิทยาเขต พิษณุโลก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ และ ไดตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 ซึง่ เปน วันครบรอบ 400 ป ของการเสด็จขึ้นครองราชยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดใหวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 เปนวันกําเนิด มหาวิทยาลัย และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหมนี้วา “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2532 นับเวลาจากการเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 ป และได รับการยกฐานะขึ้นเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีก 16 ป รวม เวลาแหงการกอตั้งแตเริ่มจนกระทั่งเปนมหาวิทยาลัยนเรศวรไดใชเวลา ยาวนานถึง 23 ป กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

สารศิษย์เก่าเทา-แสด ปี 2555  

สารศิษย์เก่าเทา-แสด ปี 2555

สารศิษย์เก่าเทา-แสด ปี 2555  

สารศิษย์เก่าเทา-แสด ปี 2555

Advertisement