Page 1


naresuan university

สารอธิการบดี

NU

ท า มกลางความเปลี่ ย นแปลงของสภาวการณ โ ลกและผลกระทบของ โลกาภิวั ฒ น มหาวิ ทยาลัยนเรศวรตองมุ งเน น ในการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ภาพ ศักยภาพ และขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง สรางภูมิคุมกัน โดยนําสังคมเขาสูการเปนสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) ซึ่งตอง อาศัยทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถสูง มีความพรอมทางความรูที่จะรับมือกับการ เปลี่ยนแปลง (Changes) มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยความรวมมือของศิษยเกามหาวิทยาลัย จึงไดนํามาเปน 1 ใน 4 ยุทธศาสตรของ มหาวิทยาลัย คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรใหมีระบบความสัมพันธกับศิษยเกา อยางเขมแข็งและยั่งยืน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชนตลอดจนการมี สวนรวมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย มีกลยุทธ คือ พัฒนาระบบความสัมพันธ ระหวางศิษยเกากับมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความ สําเร็จและชื่อเสียงของศิษยเกาใหเปนที่ประจักษแกสังคมอยางกวางขวาง จึงไดจัด ตั้งกองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ เพื่อปฏิบัติภารกิจดานการประสานงานระหวางนิสิต ปจจุบัน ศิษยเกาและมหาวิทยาลัย ใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สืบสานความสัมพันธ ตลอดจนการใหและรับขอมูลขาวสารระหวางกัน สรางการมีสวนรวมของศิษยเกา ให มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในดานการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน เรียนรูและสงเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเปนอยางยิ่งวายุทธศาสตรดานศิษยเกา จะเปน จุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดาน และสรางโอกาสใหศิษยเกาทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย เชื่อมสัมพันธ สรางเครือขายกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ใหเปนที่ ประจักษในระดับสากล (ศาสตราจารย สตราจารย ดร ดร.สุสจิจนิ ต จินาายน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร


NU

naresuan university

สารบัญ กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน ประจําป 2555 ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2555 กิจกรรมสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร

หนา 1 4 23 29


naresuan university

NU

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กศส.มน.) Alumni Relations Development Division (ARDD) ประวัติความเปนมา ความเปนมาเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น มีสภาพการณที่ สืบตอเนื่องกันมาหลายขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2510 ตอมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดยก ฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 และในป พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยไดขออนุญาต กระทรวงมหาดไทยใชที่ดินสาธารณประโยชน บริเวณทุงหนองออปากคลองจิก เนื้อที่ 1,284 ไร โดยรัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม ในการ จัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคและมีมติรับหลักการที่จะยกฐานะมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2527 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ ตราพระราชบัญญัติ จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น ชวงป พ.ศ.2527-2531 มหาวิทยาลัย ไดเตรียมความพรอมสําหรับมหาวิทยาลัยแหงใหม ไดมีมติใหยกฐานะวิทยาเขต พิษณุโลก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ และ ไดตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 ซึง่ เปน วันครบรอบ 400 ป ของการเสด็จขึ้นครองราชยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดใหวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 เปนวันกําเนิด มหาวิทยาลัย และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหมนี้วา “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2532 นับเวลาจากการเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 ป และได รับการยกฐานะขึ้นเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีก 16 ป รวม เวลาแหงการกอตั้งแตเริ่มจนกระทั่งเปนมหาวิทยาลัยนเรศวรไดใชเวลา ยาวนานถึง 23 ป กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1


NU

naresuan university

จากวันที่เริ่มกอตั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาใน เขตภาคเหนือตอนลาง จนถึงปจจุบัน (ปการศึกษา 2555) นับรวมได 45 ปแลว มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบณ ั ฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวมกวาแสนคน ขณะที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรกระจายอยู ใ นหลายจั ง หวั ด และหลายสาขาอาชีพ เปนกลุมศิษยเกาที่มีการรวมตัวกัน ทั้งเปนการพบปะ สังสรรคธรรมดาแบบไมเปนทางการ และการจัดตั้งเปนสมาคมและชมรม โดยหาก จะแบงตามกลุมใหญๆ แลวมีอยู 4 กลุม คือ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร กลุมศิษยเกาในจังหวัดตางๆ กลุมศิษยเกาของคณะ และกลุมศิษยเกาที่แบงตาม ศูนยวิทยบริการ กลุมเหลานี้โดยปกติจะมีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องใน โอกาสตางๆ อยูเปนประจํา แตยังไมมีกลไกที่ทําใหมีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย อยางเปนระบบ ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดการรวมตัวกันทีส่ รางพลังทีส่ ามารถผลักดันใหเกิดกิจกรรม ที่ชวยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยได ทั้งในสวนของการสะทอนขอมูล ที่นําไปสูการเพิ่มคุณภาพบัณฑิต การใหขอแนะนําเกี่ยวกับแหลงงาน แนะแนว ทางการทํางาน หาแหลงฝกงานสําหรับวาที่บัณฑิต การเขามาสนับสนุนหรือ รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการตั้งปญหาหัวขอวิจัยหรือรวมทําแหลงทุน การเปน สื่อประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัย นเรศวร จึงมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมรี ะบบความสัมพันธกบั ศิษยเกา อยางเขมแข็งและยั่งยืนใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน ตลอดจนการ มีสว นรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม โดยไดจดั ตัง้ “กองพัฒนาศิษยเกา สัมพันธ” ขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 (มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย นเรศวร ประจําป 2554 ครั้งที่ 165 (8/2554) เพื่อเปนหนวยงานที่ชวยในการ ประสานความเชื่อมโยง และกระตุนใหเกิดการรวมตัวของศิษยเกาของคณะ และใน จังหวัดตางๆ มากขึ้น และรวมพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางที่กลาวขางตน

2

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

วัตถุประสงค (Objectives)

NU

1. ทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกา นิสิต และมหาวิทยาลัย 2. ทํ า หน า ที่ ส ร า งเครื อ ข า ยการมี ส ว นร ว มของศิ ษ ย เ ก า ในการพั ฒ นา มหาวิทยาลัยนเรศวร และสงเสริมการรับรูข อ มูลขาวสาร การเผยแพรและแลกเปลีย่ น ขอมูลเกี่ยวกับศิษยเกาและมหาวิทยาลัยใหเปนที่ประจักษแกสังคมโดยรวม 3. ทําหนาที่จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของศิษยเกาของมหาวิทยาลัย นเรศวร วิสัยทัศน (Visions) สรางเครือขายระหวางศิษยเกากับมหาวิทยาลัย ใหเกิดความสัมพันธ อยางเขมแข็งและยั่งยืน พันธกิจ (Mission) 1. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การสรางสัมพันธภาพอันดีเพื่อใหเกิด เครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ระหวางนิสิต ศิษยเกาและ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและทําเนียบศิษยเกา เพื่อใชประโยชน ในกิจการมหาวิทยาลัย 3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานวิชาการใหแกศิษยเกา 4. เปนศูนยกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ระหวาง มหาวิทยาลัย องคกรศิษยเกาและศิษยเกา 5. จัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกใหนิสิตเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความผูกพันใหแกนิสิตกอนสําเร็จการศึกษาไปเปนศิษยเกา ของมหาวิทยาลัย

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3


NU

naresuan university

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2555

โครงการแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 ดําเนินการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษา ดวยการจัด ทําซุมถายภาพที่ระลึกพรอมดวยการตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงขอมูลสวนตัว ใหเปนปจจุบัน และเพื่อเปนการประชาสัมพันธหนวยงานใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับ ทราบ เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัย นเรศวร

4

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

NU

การจัดงานสัมนารวมพลังสรางเครือขายศิษยเกา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินการจัดงานสัมมนา “รวมพลังสรางเครือขายศิษยเกามหาวิทยาลัย นเรศวร : Naresuan Unity Alumni Spirit” เพื่อใหความรูทางวิชาการแก ศิษยเกามหาวิทยาลัยนเรศวร สรางความสัมพันธอนั ดีระหวางศิษยเกา ตลอดจนสราง จิตสํานึกรักสถาบันของศิษยเกาที่มีตอมหาวิทยาลัย โดยไดเชิญอาจารยอรรจน สีหะอําไพ (ศิษยเกามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก / ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป 2538) มาเปนวิทยากรในการสรางแรงจูงใจให เกิดความรักและความภาคภูมิใจที่ไดเปนศิษยเกา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5


NU

naresuan university

การจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรใหแกศิษยเกา ดําเนินการจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร “เทคนิคการใชงาน Microsoft Office 2010 อยางมืออาชีพ” โดยความรวมมือระหวางกองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ และสถานการศึกษาตอเนื่อง ซึ่งไดรับเกียรติจากคุณสรพงค สุขเกษม นักวิชาการ คอมพิวเตอร สังกัดงานระบบเครือขาย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสือ่ สาร (ศิษยเการะดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา รหัส 43) เปนวิทยากรบรรยายเทคนิคการใชงานใหแกผูเขารับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 39 คน เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 209 อาคารกอง บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

6

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

NU

การจัดงานคืนสูเหยาศิษยเกาเทา-แสด ประจําป 2555 : ศิษยเกานเรศวรชวน คืนถิ่น 22-44-55 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ รวมกับ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการคืนสูเหยาศิษยเกาเทา-แสด ประจําป 2555 : ศิษยเกานเรศวรชวน คืนถิ่น 22-44-55 เพื่อเปนการเฉลิมฉลองวาระอันเปนมงคลครบรอบ 22 ป แหงการ สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันเสารที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย นเรศวร

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7


NU

naresuan university

การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน ดําเนินการเปดรับการเสนอชือ่ ศิษยเกาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ศิษยเกามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และศิษยเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ใหสมควรไดรับการคัดเลือก ุ ในวันคลายวัน ศิษยเกาดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 และรับโลประกาศเกียรติคณ สถาปนา วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ซึง่ มีผทู ไ่ี ดรบั การคัดเลือกจํานวน 11 ทาน ไดแก

1

6

8

2

7

3

8

5

4

9

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 0

11


naresuan university ลําดับ ที

ชื่อ-นามสกุล

NU

ประวัติ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการวิจัยและประเมิน ผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนง คณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล สงคราม และอุปนายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ป พ.ศ.2552-2556

1

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ

2

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีผลงานไดรับ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ การยอมรับทางดานการวิจัย อาทิ โครงการรูปแบบการจัดการ เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่เอื้อตอการจัดการทองเที่ยวอุตรดิตถ โดยความรวมมือขององคกรทองถิ่นและภาคี

3

ดร.สุรเสน ทั่งทอง

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประถมศึกษา และ ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เปนผูคิดคนและจัดทําโครงการที่เอื้อ ประโยชนใหเด็กดอยโอกาสไดรับโอกาสและทุนสนับสนุนการ ศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกอตั้งมูลนิธิการศึกษา อําเภอ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะ ศึกษาศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ไดรับโลและเกียรติบัตรขาราชการตัวอยาง ประจําป 2546 และ 2555 จากกระทรวงศึกษาธิการ และได รับโลและประกาศเกียรติคุณเปนขาราชการตัวอยางระดับ 6-8 รางวัลที่ 3

4

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9


NU 5

6

7

8

naresuan university

นายสิน นุมพรม

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟสิกส และปริญญา โท สาขาวิชาหลักสูตรการสอน คณะศึกษาศาสตร ปจจุบันดํารง ตําแหนง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนคีรีมาศ พิทยาคม สุโขทัย ไดรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ รางวัล “ผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาของสํานักงานสง เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุโขทัย”

นางสาวกาญจนา ใจมั่น

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนง ครูชํานาญการโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” พิษณุโลก ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 ครูแกนนําในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ อานประจําปการศึกษา 2554 รางวัลเหรียญทอง ประเภทผล งานดีเดนที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practiec) กลุมหองสมุด

ทันตแพทยหญิงกัลยาณี สุขษาสุณี

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร คณะ ทันตแพทยศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนง หัวหนาฝายทันต สาธารณสุข โรงพยาบาลบางระจัน สิงหบุรี มีผลงานดานงาน เขียนนามปากกา กัลฐิดา(2547-ปจจุบัน) หนังสือเรื่อง “เซวี นา มหานครแหงมนตรา” ไดรับเลือกใหติดอันดับที่ 65 ใน 101 หนังสือในดวงใจนักอาน ประจําป 2553 สํารวจโดยสมาคมนัก เขียนแหงประเทศไทย

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ คณะ วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง ในศาลแรงงานภาค 6 และ นายคมกฤชช ธรรมรัตนกุล ประธานหอการคาจังหวัดนครสวรรค อุทิศตนในการชวยเหลือ และสรางคุณประโยชนใหกับสังคม คณะ และมหาวิทยาลัย นเรศวรอยางเปนที่ประจักษ จนเปนที่ยอมรับ

10 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

9

10

11

NU

นายเฉลียว สวัสดี

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ปจจุบันดํารง ตําแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท เฉลียวการชางและคาวัสดุ กอสราง จํากัด กรรมการที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเขตสายไหม กรุงเทพ สนับสนุน งบประมาณเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อน พึ่ง(ภาฯ) ยามยาก จัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือผูยากไรและ กองทุนรักษบานเกิด อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และ รับรางวัลผูแทนจําหนาย ยอดเยี่ยมปูนสําเร็จรูปทีพีไอ ประจํา ป 2554

นายจิตรคุปต ทองขาม

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปจจุบัน ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จํากัด ซึ่ง ผลิต Strarch Hudrolysis Technology ปจจุบันเปนผูผลิต รายใหญที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต และยังเปน ผูผลิต Organic Glucose form Tapioca Base ไดเพียงรายเดียวในประเทศไทยและทําการสงออก ไปยังตลาดทั่วโลก

นายทัตเทพ ประสงค

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดุริยางคศาสตรสากล คณะมนุษยศาสตร ปจจุบันเปนนักรองนําวงโซคูล สังกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มีคอนเสิรตการกุศล ทํางานรวม กับองคกรเยาวชนตางๆ และเปนวิทยากรรับเชิญใหกับสาขา ดุริยางคศาสตรสากล คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 11


NU

naresuan university

โครงการกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ “สรางฝายทดนํา้ ” ดําเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ ดวยการสรางฝายทดนํ้า เพื่อ เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตปจจุบัน อาจารย บุคลากร ศิษยเกา มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป อันจะกอใหเกิดการรวมกลุมและทํากิจกรรม ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการอนุรักษและรักษาตนนํ้า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาพิษณุโลก อําเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

12 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

NU

กิจกรรมการรวมเสวนาศิษยเกา ดําเนินการประสานงานกับศิษยเกาที่มีชื่อเสียง หรือประสบความสําเร็จ ในอาชีพหนาที่การทํางาน เพื่อเขารวมการเสวนาและเปลี่ยนประสบการณ รวมถึง การใหขอคิดดีๆ ที่ทําใหประสบความสําเร็จในชีวิตการเรียนและการทํางานกับนิสิต ปจจุบัน อาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไป อันจะเปนการเสริมสรางระบบความ สัมพันธระหวางศิษยเกากับมหาวิทยาลัย การใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนา มหาวิทยาลัยและสังคม รวมถึงการสรางภาพลักษณใหแกมหาวิทยาลัยนเรศวร วัน / เดือน / ป

งาน / สถานที่ / หัวขอ การเสวนา

2 มีนาคม 2555

งาน “นเรศวรวิชาการ : นวัตกรรมแหงยุค ปลูก อนาคตกาวไกล” ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวขอ “เรียน มน.ไมตกยุค ชวยปลูกอนาคตกาวไกล”

ศิษยเกาที่เขารวมเสวนา นายแพทยธารา เรืองวีรยุทธ ศิษยเกาคณะแพทยศาสตร นายวิชิต บุญเพ็ง ศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร นายวันจักร รัตนชื่น ศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการและ สารสนเทศศาสตร นางสาวกุลภัทร วัฒนะสิริ นิสิตคณะวิทยาการ จัดการและสารสนเทศศาสตร

28 พฤษภาคม โครงการปฐมนิเทศ 2555 นิสิตใหม ประจําปการ ศึกษา 2555 (Beginning Camp # 11) ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวขอ “นองใหมพบพี่ศิษย เกาที่ประสบความสําเร็จ”

นายแพทยธารา เรืองวีรยุทธ ศิษยเกา คณะแพทยศาสตร นางสาวพิฐชญาณ จิตตุรงคอาภรณ ศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการและ สารสนเทศศาสตร นายภัทรคุณ เฮน ศิษยเกาคณะมนุษยศาสตร

22 กรกฎาคม งาน NU Open House ณ ดร.สุพจนีย พัดจาด ศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร 2555 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อาจารยภาณุพงษ สอนคม พิษณุโลก หัวขอ “มน. ศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร ไอดอลใน 2 ทศวรรษ”  คุณพชธกร สนประเทศ ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 13


NU

naresuan university

การออกหนวยบริการวิชาการเคลือ่ นทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวร (NU. Mobile Unit 2012) รวมออกหนวยบริการวิชาการเคลือ่ นทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวร (NU. Mobile Unit 2012) ไปยังจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลาง เพื่อตามหาศิษยเกาวิทยาลัย วิชาการศึกษา พิษณุโลก / มศว พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยูในพื้นที่ จังหวัดตางๆ เขารวมพบปะ พูดคุยและรวบรวมขอคิดเห็นตางๆ อันจะนํามาใช ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยังไดนํากิจกรรมการฝกทักษะอาชีพไปสอนนองๆ นักเรียนและชาวบานในพื้นที่ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณให แกหนวยงาน ครั้ง ที่

1

2

3

4 5

ว/ด/ป

สถานที่

จํานวน จํานวน ศิษยเกา ประชาชน ที่เขารับ ที่เขารับ บริการ บริการ

10 มีนาคม 2555

อบต.ทาฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

8 คน

38 คน

11 มีนาคม 2555

เทศบาลตําบลนํ้าปาด อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ

4 คน

26 คน

19 พฤษภาคม 2555

อบต.ทายดง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ

17 คน

64 คน

20 พฤษภาคม 2555

อบต.คุยมวง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

1 คน

44 คน

9 มิถุนายน 2555

โรงเรียนวัดบานทายนํ้า อ.ทายนํ้า จ.พิจิตร

1 คน

26 คน

10 มิถุนายน 2555 โรงเรียนไทรงาม อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร

4 คน

31 คน

14 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนวัดสะพานหิน ต.หาดทะนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

3 คน

21 คน

15 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

-

41 คน

25 สิงหาคม 2555

โรงเรียนบานหินดาด ต.แมเลย อ.แมวงก จ.นครสวรรค

1 คน

40 คน

14 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

NU

การออกหนวยรับลงทะเบียนศิษยเกา ดําเนินการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการตั้งบูธรับ ลงทะเบียนศิษยเกา เพื่อรวบรวมขอมูลที่อยู หมายเลขโทรศัพท และ e-Mail ของศิ ษ ย เ ก า นํ า ไปปรั บ ปรุ ง ในระบบฐานข อ มู ล ศิษยเกามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (http://alumnibase.nu.ac.th) ครั้ง ที่ 1

ว/ด/ป

งาน / สถานที่

12, 16 งาน “แผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาด มกราคม 2555 พิษณุโลก” ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

จํานวนศิษยเกา ที่ลงทะเบียน 19 คน

2

20 มกราคม 2555

งาน “พลังเยาวชนสรางสรรควัยใส รวมตานภัยยา เสพติด จังหวัดพิษณุโลก” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก

21 คน

3

22-23 กุมภาพันธ 2555

งาน “Job Expo 2012 : โอกาสทองของคน หางาน” ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัย นเรศวร

73 คน

4

2 มีนาคม 2555

งาน “นเรศวรวิชาการ : นวัตกรรมแหงยุค ปลูก อนาคตกาวไกล” ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

27 คน

5

4 กรกฎาคม 2555

งาน “มหกรรมงานออนไลน สูอาชีพแหงอนาคต” ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร

23 คน

6

20-22 กรกฎาคม 2555

งาน “NU Open House” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก

16 คน

7

28-29 กรกฎาคม 2555

งาน “นเรศวรวิจัย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

27 คน

8

16 สิงหาคม 2555

งาน “สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 23” ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

9 คน

9

7 กันยายน 2555

งาน “นวัตกรรมชุมชนสูชุมชนนวัตกรรม” ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 คน

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15


NU

naresuan university

การจัดหารายไดสมทบทุนสรางอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดําเนินการประสานงานกับศิษยเกา เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนรวม เปนเจาของอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “สมบัติของแผนดิน” โดยการ รวมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินในการจัดสรางอุทยาน 2,500 บาท/1 ตารางวา ซึ่ง ไดดําเนินการมาตั้งแตเดือนมกราคม 2555 จนถึงปจจุบัน มียอดการบริจาคผาน กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ ทั้งสิ้น 256,200 บาท (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555) ลําดับ ที่

ชื่อ-นามสกุล

จํานวนเงิน บริจาค

1

นางจิตมากร รอบบรรเจิด

2,500

2

นางสาวอําภา พุทธประเสริฐ

2,500

3

นางสาวดวงนภา สราญรมย

5,000

4

นางชลธิชา คนขยัน

2,500

5

นางศุภมาศ ชางมี

2,500

6

คุณจินตนา คลายทอง

2,500

7

สํานักงานสรรพากร จังหวัดพิษณุโลก

2,500

8

นางสาวพรทิพย ลัภนะกูล

5,000

9

คุณสุรจิต วงศกังแห

2,500

10

รศ.เย็นใจ สมวิเชียร

2,500

11

พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ

5,000

12

นายวราวุธ สุมาวงศ

5,000

13

นายคมสัน ธูปคํา

2,500

14

นางสาวมุกดา พวงสงา

2,500

15

นางจันทรา สุทธางคกูล

500

16 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university ลําดับ ที่ 16 นายบูรณินทร ลัภนะกูล

ชื่อ-นามสกุล

NU จํานวนเงิน บริจาค 5,000

17

นางสาวธัญญภรณ ดีรักษา

2,500

18

นายสุรพงษ แกวพุม

500

19

คุณวรางคณา สุวรรณภิงคาร

140

20

คุณหทัยรัตน พันธสุวรรณ

100

21

อาจารยอรรจน สีหะอําไพ

2,500

22

นายธนวัฒน ภคทิพากร

5,000

23

ดร.พิทักษ มหบุญพาชัย

10,000

24

คุณวินัย ศรีชอบธรรม

5,500

25

ศิษยเกาสาขาการบริหารการศึกษา รุน 1-13 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนยวิทยบริการจังหวัดตาก

107,100

26

นายอนวัช มีเคลือบ

12,500

27

ศิษยเกาสาขาการจัดการธุรกิจ รหัส 39

560

28

นางจงกลณี วิทูรพงศ

2,500

29

นางสาวนันทิกานต พันธสงา

2,500

30

นายสมชาย บุระมาน - ศิษยเการะดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ รหัส 38 - คณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป 2552-2556

2,500

31

รท.สมพงษ มาตยสรอย

5,000

32

นางสาวรุจีพร เพ็ญศรี

2,500

33

นายพรชัย ดีสวัธนศรีเพ็ชร

2,500

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 17


NU

naresuan university

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ที่ 34 นิสิตปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

จํานวนเงิน บริจาค 3,800

35

นางพันธุทิพา ขวัญทองอินทร

10,000

36

นางสาวประภัสสร อภิสิทธิ์โยธิน

2,500

37

นายประเสริฐ อัจยุตโภคิน

2,500

38

นายทศวรรธน จีนเขตกรณ

1,000

39

นางสาวไอรินลดา สุขมูล

2,500

40

นายพชธกร สนประเทศ

2,500

41

นางสาวหยกแกว กมลวรเดช

2,000

42

นางสาวสินีนาฎ พุมสอาด

2,500

43

วาที่รอยเอกบุญชัย เสริญวงศสัตย

10,000

44

นางสาวลาวัณย สบประสงค

2,500

รวม

18 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร

256,200


naresuan university

NU

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชบันทึกขอมูลศิษยเกา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเชื่อมกับฐานขอมูลนิสิตจากกองบริการการศึกษา และนําขอมูลมาดําเนินการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ใหสามารถนําไปใชประโยชนใน การติดตอสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา ระบบฐานขอมูลศิษยเกามหาวิทยาลัยนเรศวร เปนระบบที่สามารถตรวจ สอบขอมูลศิษยเกาไดทั้ง รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล ที่อยู คณะ ปที่เขาศึกษา และป ที่สําเร็จการศึกษา โดยระบบดังกลาวยังสืบคนขอมูลในสวนของศิษยเกาดีเดน ซึ่ง ระบบฐานขอมูลนี้ ยังเปดใหศิษยเกาทําการสมัครสมาชิกเพื่อเขาทําการแกไขขอมูล สวนตัวใหเปนปจจุบัน เพื่อประโยชนในดานการติดตอสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัย กับศิษยเกา

หนาหลักของระบบฐานขอมูล

หนาจอแสดงผลขอมูลสวนตัวของสมาชิก กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 19


NU

naresuan university

Website และ Facebook กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ ดําเนินการจัดทําเว็บไซตกองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ เพือ่ แนะนําหนวยงาน ทั้งวิสัยทัศน ภารกิจหลัก ปฏิญญา โครงสรางบุคลากร และการทํากิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน อีกทัง้ ยังใชเปนชองทางในการสือ่ สารกับศิษยเกามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการรวบรวมขอมูลประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ขาวสารของ ศิษยเกา เพื่อใหเกิดความสัมพันธอยางยั่งยืน ที่ http://www.nualumni.nu.ac.th

20 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

NU

รายนามผูบ ริหาร และบุคลากรกองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ 1. ผูช ว ยศาสตราจารย นายแพทยศริ เิ กษม ศิรลิ กั ษณ รองอธิการบดี ฝายกิจการนิสติ 2. ทันตแพทย ดร.อนุพนั ธ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผูช ว ยอธิการบดี 3. นางสาวธัญญารัตน อินทรเมือง รักษาการในตําแหนง ผูอ าํ นวยการกองพัฒนา ศิษยเกาสัมพันธ 4. นางสาวพัชรา จินาพันธุ เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 5. วาทีร่ อ ยตรีหญิงเปรมฤดี มิตรชืน่ เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6. นายนภดล ศรีสวาง เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 7. นางสาวสิรลิ กั ษณ รุง ธนวาณิชย นักประชาสัมพันธ 8. นางสาวสุธาสินี นวมดวง นักวิชาการศึกษา 9. นางสาววันวิภา สายหยุด ผูป ฏิบตั งิ านบริหาร สถานที่ตั้ง กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609 Web Site : http://www.nualumni.nu.ac.th e-Mail : nualumni@nu.ac.th Face Book : http://www.facebook.com/nu.alumni.relations

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 21


NU

naresuan university

ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2555

1. รวมกิจกรรมแรลลี่การกุศล “อาสาปนนํ้าใจสูสังคม” เสนทางมหาวิทยาลัย นเรศวร-เขาคอ เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2555

2. รวมงาน “Gear Night” เพื่อแสดงความยินดี กับผูสําเร็จการศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 3. รวมปลูกตนซากุระ บริเวณหลังอาคารเอกาทศรถ เพื่อถวายเปนพระราช กุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555

4. รวมงานสถาปนาคณะเภสัชศาสตร ครบรอบ 18 ป และพิธีมอบรางวัลศิษย เกาดีเดนของคณะเภสัชศาสตร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

22 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

NU

5. รวมโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตรการแพทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ณ คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. รวมงานเสวนา “เหลียวหนา แลหลัง 44 ป : ประชาคมมหาวิทยาลัย นเรศวร” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ณ พิพิธภัณฑผา มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. รวมพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23


NU

naresuan university

8. รวมโครงการสัมมนาและศึกษา ดู ง านเพื่ อ พั ฒ นางานด า นกิ จ การนิ สิ ต เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา 9. รวมงานสัมมนา “จุดประกายไอเดียนักคิด สรางสรรคธุรกิจยุคใหม” เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมภัทธารารีสอรท แอนด สปา จังหวัดพิษณุโลก

10. รวมงานรัฐพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

24 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

NU

11. รวมงานปจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 ณ หองพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร

12. รวมงานราตรีสานสัมพันธ ม.นเรศวร ศูนยวิทยบริการจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเวียงตาก จังหวัดตาก

13. ร ว มทอดผ า ป า สามั ค คี เ พื่อ สมทบทุ น สร า งอาคารเรี ย นให กั บ โรงเรี ย น วัดยางเอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดยางเอน (สาขาบานคลอง หนองเหล็ก)

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 25


NU

naresuan university

14. รวมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร

15. รวมโครงการ “สานสัมพันธเขียวทอง-นอง พี่ MIS” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม แกรนดริเวอรไซด

16. ศึกษาดูงานดานศิษยเกา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ สมาคมศิษย เกามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดนครปฐม

17. ร ว มพิ ธี บ วงสรวง ด ว ง พ ร ะ วิ ญ ญ า ณ ส ม เ ด็ จ พระนเรศวรมหาราช เนื่องใน โอกาสวั น คล า ยวั น สถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 22 ป และรวมแสดงความยินดี กับศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัย นเรศวร ประจําป 2555 เมือ่ วันที่ 29 กรกฎคม 2555 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 26 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

NU

18. รวมงาน “9 ป คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร กาวใหม คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร” และรวมแสดงความยินดีกับศิษย เกาดีเดน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

19. รวมสัญจรไปคณะตางๆ รวมกับกองกิจการนิสติ เพือ่ เปนการประชาสัมพันธ หนวยงานและสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานดานศิษยเกา ตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 2555

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 27


NU

naresuan university

กิจกรรมสมาคมนิสิตเกา ม.นเรศวร

CAN นิตยสารตอบแทนนํ้าใจผูบริจาค รายไดเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย มอบใหโรงพยาบาล มน. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลโดยเพิ่ม จํานวนเตียงผูปวยเปน 250 เตียงภายในป พ.ศ. 2555 และไดรับอนุมัติวงเงินงบ ประมาณในการกอสรางอาคารเพิ่มเติมภายใตโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการใหเปนโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง โดยมี กําหนดการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2555 ทั้งนี้จะสามารถรองรับการรักษาผูปวยไดมาก ขึ้น แตยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทยอยูอีกมาก

28 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร


naresuan university

NU

สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นวาทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวรมีความตองการที่จะหารายไดจัดซื้อเครื่องมือแพทย จึงไดเกิดแนวคิดจัดทํา วารสารรายเดือนที่มีชื่อวา CAN โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร และมูลนิธิโรง พยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใชชื่อโครงการวา CAN สะทอนถึงความรวมมือ ของทั้ง 3 ฝาย โดยยอมาจาก C คือ CENTRAL PLAZA PHITSANULOK ในนามศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก A คือ ALUMNI NARESUAN UNIVERSITY ในนามสมาคมนิสิตเกา มหาวิทยาลัยนเรศวร N คือ NARESUAN UNIVERSITY HOSPITAL FOUNDATION ในนาม มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผูสนใจทุกทานสามารถรวมบริจาคตามศรัทธา ณ ตูรับบริจาคภายใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก หรือ โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน ชื่อบัญชี สมาคม นิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่บัญชี 644-0-27728-6 และ FAX ใบโอนเงิน ไปยังหมายเลข 0-5596-8609 (กรุณาวงเล็บใบโอนเงินวา “บริจาคซื้อเครื่องมือ แพทย”) ไดตั้งแตวันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 29


NU

naresuan university

รายนามผูใหการสนับสนุน

1. กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 2. โรงพยาบาลแพร 3. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 4. ดร.กมลภพ ยอดบอพลับ

30 กองพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จํานวน 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท จํานวน 500 บาท

สารศิษย์เก่าเทา-แสด ปี 2555  

สารศิษย์เก่าเทา-แสด ปี 2555

สารศิษย์เก่าเทา-แสด ปี 2555  

สารศิษย์เก่าเทา-แสด ปี 2555

Advertisement