__MAIN_TEXT__

Page 1

Moderaternas medlemstidning #4 2016

Höstens

partiledardebatter Fem nya

reformgrupper MER I DETTA NUMMER: HÖSTKAMPANJEN | REGIONFRÅGAN | SATSNINGAR PÅ JÄRNVÄG | HÖSTBUDGETEN | INTERVJU KARLA RAMSBÄCK


Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader Nolltolerans mot dåliga skolor Arbete och ansträngning ska alltid löna sig Tillväxt i hela Sverige Trygghet att lita på

Läs mer på www.moderat.se


MEDBORGAREN  PARTISEKRETERAREN HAR ORDET 3

LEDARE

Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik Moderaterna är ett brett, ansvarstagande och reforminriktat parti. Vår politik ska lösa samhällsproblem. Att motsvarande upp emot en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende, att integrationen långt ifrån fungerar och att det finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar de mest grundläggande kunskaperna är problem som måste tas på allvar. Det gäller även krisen inom svensk polis, utvecklingen i utanförskapsområden och det försämrade säkerhetspolitiska läget. Vi omprövar självkritiskt vår politik. Under 2015 lade vi om vår migrationspolitik och kunde utifrån det driva regeringen framför oss. Tack vare Moderaterna kom nödvändiga insatser på plats för att säkra bättre ordning och reda i mottagandet och att tillfälliga uppehållstillstånd blev ny huvudregel. Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Därför menar vi att den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten till uppehållstillstånd behöver permanentas. Stefan Löfven och regeringen har däremot varit oförmögna att ge besked om hur de vill att migrationspolitiken ska se ut framåt. Det är svagt ledarskap. Regeringens oförmåga att ge tydliga besked är genomgående och det

försvagar Sverige. Det gäller inte minst hur vi garanterar en välfärd med hög kvalitet. Moderaterna har varit tydliga med att nolltolerans mot brister i välfärden ska gälla i Sverige. Tillståndsplikt, tydliga kvalitetskrav, stärkt tillsyn samt hårda sanktioner vid brister behövs. Den som inte levererar kvalitet ska inte kunna ta ut vinst, men vi avvisar ett generellt vinsttak. Mångfald och valfrihet är en självklar del av svensk välfärd och det ska förenas med noggrann kontroll av hur våra gemensamma resurser används. Stefan Löfven ska inte tillåtas att få lägga ned uppskattade och välfungerande vårdcentraler och skolor bara för att göra Jonas Sjöstedt glad. Därför vill vi ha en bred överenskommelse över blockgränsen.

för besluten som ska fattas av arbetsstämman, som äger rum den 12-15 oktober 2017 i Örebro. Med vår Plan för ett starkare Sverige ska vi sedan söka väljarnas förtroende för att Sverige ska få en ny moderatledd alliansregering.

Tomas Tobé Partisekreterare

Medborgaren Box 2080, 103 12 Stockholm Telefon 08-676 80 00 (vxl) Tryckeri Sörmlands Printing Solutions Ansvarig utgivare Tomas Tobé Redaktion Per Nilsson (redaktör), Monika Hallstensson (projektledare/grafisk form), Herje Strindberg (grafisk form) Kontakt medborgaren@moderat.se Prenumerationer, företag karla.ramsback@moderat.se Prenumerationer, privat jeanette.forslund@moderat.se Saknar du ett gammalt nummer av tidningen medborgaren@moderat.se Annonsera i Medborgaren medborgaren@moderat.se

Moderaterna utgår från verkligheten när vi utvecklar vår politik för att göra Sverige starkare.

I DETTA NUMMER

Därför arbetar nu fem nya reformgrupper med att ytterligare utveckla vår Plan för ett starkare Sverige. Ansvar för ekonomin, en trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor, att arbete och ansträngning alltid ska löna sig, tillväxt i hela Sverige och trygghet att lita på är ansvarsområdena för respektive grupp. Det är ett brett arbete där moderater från hela landet deltar. Reformarbetet ska lägga grunden

Höstkampanjen................... 4-5

Partisekreteraren har ordet......3 Reformgrupperna.............. 6-11 Regionfrågan................... 12-13 Västra Götaland.....................14 Järnvägssatsningar...............15 Konvent........................... 16-17 Tågkampanjen................. 18-19 Höstens partiledardebatter..20-21 Höstbudgeten........................22 Sverigemötet............................ 23 Våra nätverk.........................24-25 Moderater i sociala medier.........26 Hallå där!........................28-29 Muf:s nya presidium..............30 Hänt i Moderaterna................31 Kalendarium..........................32

moderat.se

moderaterna

nya_moderaterna

nyamoderaterna


4 HÖSTKAMPANJ 

Höstkampanj

2016 I årets höstkampanj var syftet att nå så många väljare vi kan med vårt budskap om en Plan för ett starkare Sverige. En viktig mobilisering av våra medlemmar som en förberedelse inför valet. Många av landets alla föreningar var ute och kampanjade under två veckor i oktober.

MEDBORGAREN


Danderyd: Kampanj utanför Mörby centrum, tillsammans med gästande riksdagsledamoten från Täby Erik Andersson Från vänster: Erik Andersson, Olle Reichenberg, Mats Nilsson, Katja Isacsson, Ludvig Waldenström och Isabella Hökmark

Tumba: Kampanj med Botkyrkamoderaterna i Tumba

Stockholm: S:t Göran morgonkampanjar med kaffe och tårta

Nynäshamn: Kampanj på höstmarknad

Västerbotten

Kista Centrum


4 REFORMGRUPPERNA 

Partistyrelsen har beslutat att tillsätta fem nya reformgrupper som kommer att arbeta med att utveckla Moderaternas politik. Reformarbetet ska lägga grunden för besluten som ska fattas av Moderaternas arbetsstämma, som äger rum den 12-15 oktober 2017 i Örebro. Här kan du läsa mer om reformgrupperna.

MEDBORGAREN


MEDBORGAREN  REFORMGRUPPERNA 7

Vårt arbete ska ta sikte på hur vi rustar Sverige både finansiellt och med genomtänkta reformer för att såväl klara av nästa kris som att hållbart finansiera svensk välfärd. Ulf Kristersson

Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader Moderaternas plan för ett starkare Sverige börjar med en stark ekonomi. Ansvar för ekonomin och stabila offentliga finanser är och ska fortsatt vara grunden för vår politik. Styrkan i det finanspolitiska ramverket ska värnas.

Det arbetet måste fortsätta och utvecklas. Det handlar om att öppna upp arbetsmarknaden genom strukturreformer, och möjliggöra för fler i arbete, såväl som nödvändiga besparingar för att säkra den gemensamma välfärden.

förutsättningar som är mer digitaliserade, automatiserade och internationaliserade, med hård konkurrens från andra länder. Stabila offentliga finanser förutsätter också en stabil och motståndskraftig finansiell sektor och finansiell stabilitet.

Sveriges offentliga finanser pressas fortsatt av stora utgiftsökningar till följd av framför allt flyktingkrisen och hög sjukfrånvaro. En problembild som förstärks av ett växande utanförskap och dåligt fungerande integration.

En tydlig arbetslinje i sjukförsäkring och a-kassa måste fortsatt värnas. Insatser för att minska särskilt de långa sjukfallen är avgörande.

Exempel på frågeställningar för reformgruppen:

För trots att Sverige nu är mitt i en högkonjunktur så befinner sig upp emot motsvarande en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende. Genom våra befintliga reformer, såsom att kvalificera till bidrag och sociala förmåner via jobb eller permanent bosättning, införandet av ett bidragstak och begräsningar av föräldrapenningen på grundnivå, har vi tagit viktiga steg för att eget jobb ska vara vägledande och för att bryta bidragsberoendet.

En stark ekonomi ställer krav på att man prioriterar. Moderaterna ska därför våga leverera tuffa besked; för att det är vad som krävs för rättvisa för dem som gör rätt för sig och för ett starkt Sverige med en stark ekonomi och trygg välfärd. En tydlig prioritering är därför också vårt löfte om att aldrig spara på skolan. Ett starkare Sverige kräver att svensk konkurrenskraft stärks. Villkoren för att driva företag och skapa jobb här ska vara goda. Industri, nya tjänster och exportprodukter ska kunna utvecklas. Det kräver förståelse för och anpassning till rådande

• Hur ska överskottsmålet nås? • Hur ska den övergripande inriktningen på finanspolitiken och budgetpolitiken utformas? • Principiell syn kring och avvägningar inom skattepolitiken. Moderaterna ska ha de bästa och mest trovärdiga svaren vad gäller ansvar för Sveriges ekonomi. Partistyrelsen ger därför reformgruppen uppdrag att uppdatera och utveckla Moderaternas ekonomiska politik inför partistämman hösten 2017 och lägga grunden för reformer, för ett starkare Sverige, att genomföra i regeringsställning.

Ordförande: Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, Södermanland Reformgruppens deltagare: Maria Malmer Stenergard (skattepolitisk talesperson, Skåne) Joakim Larsson (oppositionsråd och FO, Stockholms stad) Bertil Persson (ordförande Moderata seniorer) Johan Forssell (talesperson migration, sjukförsäkring och pensioner, Stockholms stad) Rasmus Törnblom (Stockholms stad) Ulrica Schenström (v. ordförande MQ) Lars-Ingvar Ljungman (FO, Skåne) Lena Asplund (riksdagsledamot, Västernorrland) Jonas Ransgård (oppositionsråd Göteborg, Västra Götaland) Anna Tenje (kommunalråd Växjö och FO, Kronoberg) Mikael T. Eriksson (kommunalråd Sundbyberg, Stockholms län) Fredrik Ahlstedt (oppositionsråd, Uppsala) Emma Feldman (oppositionsråd Järfälla, Stockholms län) Inger Källgren Sawela (kommunalråd Gävle, Gävleborg) Pär Jönsson (oppositionsråd Östersund, Jämtland) Malin Wengholm (regionråd, Jönköping) Pehr Granfalk (kommunalråd Solna, Stockholms län) Andreas Norlén (ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, Östergötland) Sekretariat: Huvudsekreterare: Laura Tham, budgetchef Jesper Ahlgren, chefsekonom Johanna Hornberger, politiskt sakkunnig skattefrågor


8 REFORMGRUPPERNA 

MEDBORGAREN

Ambitionerna för svensk skola måste höjas för att lyfta kunskapsresultaten. Vi ska inte ha dåliga skolor som fortsätter att utsätta elever för bristfälliga kunskaper. Peter Danielsson

En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor Moderaternas plan för ett starkare Sverige ska säkra att alla elever har rätt till bra kunskaper och att ingen utsätter någon elev för en dålig skola. Kunskapsresultaten i svensk skola faller. En utveckling som pågått sedan 1990-talet. Vad gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap så ligger svenska elever under snittet i OECD enligt Pisa-resultaten. Läsåret 2014/2015 nådde 14 procent av eleverna, som gick ut grundskolan, inte gymnasiebehörighet. Det finns också skolor i Sverige där det är mer än hälften av eleverna som inte når tillräckliga kunskaper i årskurs nio. Insatser för att öka kunskaperna ska sättas främst med särskilt fokus på grundläggande kunskaper, såsom matematik, samt förkunskaper som behövs för att klara sig på den framtida arbetsmarknaden eller som företagare och i ett alltmer digitaliserat samhälle. Elever i svensk grundskola går också nästan ett helt år mindre i skolan sett till den samlade undervisningstiden jämfört med elever i andra länder. PISA visar

även att elever i svensk skola är mindre motiverade. Att utöka undervisningstiden med en timme per dag är ett viktigt första steg men mer finns att göra för att fler elever ska lära sig mer. Ett ökat statligt stöd och möjligheten att ytterst kunna lägga ned en skola är en grundförutsättning för att det inte ska finnas skolor som inte ger eleverna fullgod utbildning. År 2025 riskerar Sverige att sakna mer än 65 000 lärare. Attraktiviteten gällande läraryrket är fortsatt låg och många lärare har tyvärr en negativ syn på sin arbetssituation. Vår utgångspunkt är att inget är viktigare för att höja kunskapsresultaten än att stärka Sveriges lärarkår. Det kräver att kvaliteten på lärarutbildningen höjs och att lärare ges möjlighet att ständigt utvecklas i yrket och få nya kunskaper. Svensk skola måste få tillräckliga resurser. Därför är vårt löfte att inte spara på skolan. En trygg gemensam välfärd innebär att svensk hälso- och sjukvård samt äldreomsorg ska fungera bra och motsvara

de höga krav vi ställer på välfärdsverksamheter i Sverige. Vården och omsorgen ska präglas av tillgänglighet, trygghet och kvalitet. Kompetensförsörjningen och hög omsättning på medarbetare samt för mycket administration och byråkrati är andra utmaningar som måste adresseras. Digitaliseringen innebär stora möjligheter, även för välfärden. Vi kommer att se förändringar i människors förväntningar och helt nya, mer individuellt anpassade sätt att leverera välfärdstjänster. Det kommer att bli allt viktigare att utveckla välfungerande e-hälsotjänster som håller jämna steg med vad människor förväntar sig från andra delar av samhället. För en trygg gemensam välfärd, i hela landet, med nolltolerans mot dåliga skolor ger partistyrelsen reformgruppen uppdrag att utveckla Moderaternas politik inför partistämman hösten 2017 och lägga grunden för reformer, för ett starkare Sverige, att genomföra i regeringsställning.

Ordförande: Peter Danielsson, 1:e v. partiordförande, Skåne Reformgruppens deltagare: Camilla Waltersson Grönvall (skol- och utbildningspolitisk talesperson, Västra Götaland) Anders Knape (2:e v. ordförande SKL, Värmland) Cecilia Widegren (socialpolitisk talesperson, Västra Götaland) Ina Djurestål (riksordförande Moderata studenter) Martin Andreasson (regionråd, Västra Götaland) Carl Johan Sonesson (oppositionsregionråd, Skåne) Michael Svensson (riksdagsledamot och FO, Halland) Hanif Bali (riksdagsledamot, Stockholms län) Stina Höök (regionråd och FO, Värmland) Margareta B Kjellin (riksdagsledamot, Gävleborg) Ola Karlsson (oppositionsregionråd, Örebro) Gustaf Göthberg (Stockholms stad) Roland Leek (Moderata Seniorer) Suzanne Frank (oppositionsregionråd, Kronoberg) Maria Rydén (TF ordförande MQ och oppositionsråd Göteborg, Västra Götaland) Erik Bengtzboe (riksdagsledamot och FO, Södermanland) Therez Ohlsson (oppositionsråd, Uppsala) Cecilia Brinck (oppositionsråd, Stockholms stad) Jörgen Berglund (oppositionsråd Sundsvall och FO, Västernorrland) Jesper Skalberg Karlsson (riksdagsledamot och FO, Gotland) Martina Mossberg (oppositionsråd Haninge, Stockholms län)

Sekretariat: Huvudsekreterare: Filip Solsjö, projektledare policy Joachim Graetsch, politiskt sakkunnig utbildningsfrågor Stefan Ek, politiskt sakkunnig socialpolitik


MEDBORGAREN  REFORMGRUPPERNA 9

Sverige behöver fler jobbreformer och framför allt fler enkla jobb. Vi kommer att vända på alla stenar och tänka nytt för att fler ska komma i jobb och egen försörjning. Vi ska bryta utanförskapet. Elisabeth Svantesson

Arbete och ansträngning ska alltid löna sig Moderaternas plan för ett starkare Sverige ska bryta utanförskapet. Det handlar om att Sverige ska vara ett land som håller ihop – där alla ska kunna komma till sin rätt, stå på egna ben och ges möjlighet att växa. Alla som inte helt saknar förmåga att arbeta och göra rätt för sig måste också göra det. Upp emot motsvarande en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende i Sverige. Det är en ohållbar utveckling som dessutom riskerar att förstärkas av det stora antalet asylsökande som kommit till Sverige under senare år. Samtidigt ökar andelen unga som inte når gymnasiebehörighet. Läsåret 2014/15 handlade det om drygt 14 procent av eleverna som inte nådde tillräckliga kunskaper.

sysselsatta i Sverige 2014. Arbetsmarknaden behöver öppnas upp för dem som inte har fullgod utbildning eller tillräckliga erfarenheter. Fler enkla jobb och arbetsgivare som vågar öppna dörren till en arbetsplats och anställa behövs. För att förbättra matchningen, öka rörligheten och underlätta för fler att få det första jobbet behöver arbetsrätten reformeras. Flexibiliteten på arbetsmarknaden är den svenska modellens akilleshäl. Sverige har fortfarande höga skatter för dem med låga inkomster. Därtill komplexa bidragssystem som gör att bidrag kan staplas på varandra vilket leder till att de samlade bidragen kan uppgå till höga belopp, högre än många ingångslöner.

Redan från dag ett i Sverige behövs mer fokus på, och ökade möjligheter till, eget arbete och det behöver tidigt vara tydligt vad som krävs för att komma in i samhället och för att ta steget in på arbetsmarknaden.

Utgångspunkten för Moderaternas arbetsmarknadspolitik ska vara att i Sverige ska arbete och egna ansträngningar alltid löna sig. Principen om att göra rätt för sig är vägledande.

Även om kvinnor i Sverige jobbar mer jämfört med andra länder så var knappt hälften av de utomeuropeiskt födda kvinnorna

Ökade drivkrafter och krav inom bidragssystemen är därför centralt. Kombinationen av aktiveringskrav och ekonomiska

incitament har störst betydelse för att minska bidragsberoende och öka sysselsättningen enligt internationell forskning. För ett litet exportberoende land som Sverige är det avgörande att vi står oss väl i den internationella konkurrensen. Kompetensförsörjning, tillgång till kvalitativ arbetskraft och förutsättningar för entreprenörskap är därför avgörande i ett starkare Sverige. Här är goda möjligheter till arbetskraftsinvandring centralt. Det är därför viktigt att ytterligare underlätta för företag som vill rekrytera medarbetare från andra länder. Moderaterna ska bryta utanförskapet och ha en politik för fler jobb som svarar upp mot dagens nya och mer krävande förutsättningar. Partistyrelsen ger därför reformgruppen uppdrag att utveckla och uppdatera Moderaternas arbetsmarknadsoch integrationspolitik inför partistämman hösten 2017 och lägga grunden för reformer, för ett starkare Sverige, att genomföra i regeringsställning.

Ordförande: Elisabeth Svantesson, 2:e v. partiordförande, arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson, Örebro Reformgruppens deltagare: Anna König Jerlmyr (oppositionsråd, Stockholms stad) Christian Gustavsson (oppositionsråd Linköping och FO, Östergötland) Katarina Jonsson (kommunalråd Skövde, Västra Götaland) Anna af Sillén (oppositionsråd Nyköping, Södermanland) Niklas Wykman (riksdagsledamot, Stockholms län) Ann-Sofie Alm (oppositionsråd Munkedal, Västra Götaland) Gottlieb Granberg (FO, Jönköping) Kjell Jansson (oppositionsråd Norrtälje och FO, Stockholms län) Annika Tännström (regionråd, Västra Götaland) Christoffer Järkeborn (v. ordförande Stadsdelsnämnden Södermalm, Stockholms stad) Carl-Oskar Bohlin (riksdagsledamot och FO, Dalarna) Christina Fosnes (oppositionsråd, Kalmar) Gustav Schyllert (ordf. utbildningsnämnden Vellinge, Skåne) Patrik Stenvard (oppositionsregionråd och FO, Gävleborg) Anders Josefsson (oppositionsråd Luleå, Norrbotten) Parisa Liljestrand (kommunalråd Vallentuna, Stockholms län) Anna Jähnke (kommunalråd Helsingborg, Skåne) Oliver Rosengren (ordf. Nämnden för arbete & välfärd Växjö, Kronoberg)

Sekretariat: Huvudsekreterare: Anna Ahlstrand, politiskt sakkunnig arbetsmarknadsfrågor Elin Hansson, projektledare policy Maria Mikkonen, arbetsmarknadsekonom skattefrågor


10 REFORMGRUPPERNA 

MEDBORGAREN

Villkoren för företagande och förutsättningar för ett livskraftigt lokalt företagsklimat är avgörande för att Sverige ska kunna klara framtidens konkurrenskraft och öka tillväxten. Jessica Polfjärd

Ordförande: Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen, Västmanland

Tillväxt i hela Sverige Moderaternas plan för ett starkare Sverige ska bidra till att fler nya jobb kan skapas. Vi ska ha tillväxt i hela Sverige. Det kräver fler företag och bättre förutsättningar för företagande och entreprenörskap, runt om i hela landet. Moderaterna behöver därför förnya och stärka vår samlade politik för företagande. Konkurrenskraften måste stärkas. Vi ska bygga vidare på Sverige som en av världens ledande kunskapsnationer. Jobbskapare ska vilja flytta hit, inte härifrån. Det behövs också en politik som utgår från att förutsättningarna för företagande och tillväxt i storstadsregionerna, på mindre orter, landsbygd och i glesbygd är olika. Jordbruk, skogsbruk samt livsmedelsproduktion är avgörande för ett starkt Sverige. Miljö- och klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. För oss går ett långsiktigt och ambitiöst miljö- och klimatarbete hand i hand med jobb och tillväxt. Vår miljö- och klimatpolitik ska vara kostnadseffektiv med beräknad klimat- och miljönytta. För tillväxt i hela Sverige krävs trygg energiförsörjning. Mer finns

också att göra vad gäller förnybar energi. Här har svensk miljöteknik goda möjligheter att bidra till ökad konkurrenskraft och växande ekonomi. Sverige ska fungera. Det förutsätter tillgång till kostnadseffektiva, hållbara och pålitliga transporter i hela landet. Människor ska kunna pendla till jobb och studier. Företag och industri ska kunna frakta råvaror och gods. Fortsatt omställning av fordonsflottan är nödvändig. För att kunna bo, arbeta och driva företag i hela landet behövs även modern IT-infrastruktur. I dag är exempelvis tillgången till fungerande bredband på landsbygden otillräcklig. Ett av de största hindren för stärkt tillväxt är den rådande akuta bostadsbristen i Sverige. Boverket har uppskattat att det behövs 710 000 bostäder till och med 2025. Bostadsbyggandet i Sverige har efter 1990-talskrisen varit lågt, både i ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra länder. Hindren för snabbare nybyggnation är dock flera. Bland annat markrestriktioner, höga markpriser och byggkostnader, problem kopplat till kommunernas

Reformgruppens deltagare: planmonopol och långdragna planeringsprocesser. Det behövs en politik som kraftfullt möter såväl det akuta som långsiktiga behovet av fler bostäder. Därtill måste bostäder prioriteras som den samhällsviktiga funktion det är. Ett starkt Sverige byggs av olika delar av samhället. Civilsamhället och föreningslivet är avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integration och bidra till ett Sverige som håller ihop. Sverige ska ha ett rikt och fritt kulturliv. De kulturella och kreativa näringarna skapar allt fler jobb och sektorn behöver fortsatt främjas. I det syftet ger partistyrelsen reformgruppen uppdrag att uppdatera och utveckla Moderaternas politik inför partistämman hösten 2017 och lägga grunden för reformer, för ett starkare Sverige, att genomföra i regeringsställning.

Linda Frohm (FO, Norrbotten) Annicka Engblom (riksdagsledamot, Blekinge) Fredrik Saweståhl (FO Öppna Moderater, Stockholms län) Lars Hjälmered (näringspolitisk talesperson, Västra Götaland) Leif Gripestam (kommunalråd Täby, Stockholms län) Ewa Thalén Finné (bostadspolitisk talesperson, Skåne) Jörgen Andersson (riksdagsledamot och FO, Kalmar) Linda Allansson Wester (kommunalråd Svedala, Skåne) Sten Bergheden (landsbygdspolitisk talesperson, Västra Götaland) Jonas Jacobsson Gjörtler (gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Skåne) Maria Haglund (oppositionsråd, Örebro) Jörgen Warborn (riksdagsledamot, ordförande Företagarrådet, Halland) Marie Morell (oppositionsregionråd, Östergötland) Jessica Rosencrantz (trafikpolitisk talesperson, Stockholms stad) Lotta Finstorp (riksdagsledamot, Södermanland) Oskar Öholm (partiombudsman, Stockholm) Olof Lavesson (kulturpolitisk talesperson, Skåne)

Sekretariat: Huvudsekreterare: Hannes Beckman, politiskt sakkunnig parlamentarisk juridik Jon Millarp, politiskt sakkunnig bostadsfrågor Martin Holmén, politiskt sakkunnig näringspolitik


MEDBORGAREN  REFORMGRUPPERNA 11

Att upprätthålla lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Tomas Tobé

Trygghet att lita på I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår att staten ska vara stark för alla – överallt. Att upprätthålla lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Sverige är på många sätt ett tryggt land. Samtidigt ser vi generellt hur kvinnor upplever sig vara mer otrygga än män och äldre mer otrygga än yngre. Även var man bor spelar in. Brottsligheten har också förändrats – och i vissa avseenden blivit allvarligare. Exempelvis uppvisar kriminella aktörer inom organiserad brottslighet en allt större hänsynslöshet vad gäller användande av grovt våld. På senare tid har flera utanförskapsområden runt om i Sverige hamnat i fokus. Det handlar bland annat om attacker mot polis och annan blåljuspersonal, bilbränder och upplopp. Allt detta är oacceptabelt. Det behövs ett målmedvetet arbete för att lyfta Sveriges utanförskapsområden. Vi ska agera skarpt mot brottslighet, men också mot de faktorer som kan leda till utanförskap och kriminalitet. Insatser riktade mot unga som av olika anledningar riskerar att hamna snett och fara illa är särskilt viktiga för att både förebygga och tidigt kunna bryta en brottslig bana.

Det är även nödvändigt med fortsatta krafttag mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

utformas med hänsyn till bland annat det stora mottagande av asylsökande vi har haft och hur integrationen fungerar.

Läget inom Polisen är för närvarande mycket ansträngt. Orsakerna är flera, men en avgörande faktor är den genomgripande omorganisation som svensk polis genomgår. Det är tydligt att genomförandet av omorganisationen måste följas upp noggrant för att målen ska nås och för att värden som byggts upp under lång tid inom polisen inte ska äventyras.

Moderaterna ska ha en utrikesoch säkerhetspolitik som riktar in sig på såväl rådande som långsiktiga och kommande utmaningar. Vår politik ska se till Sveriges intressen samtidigt som den tydligt ska inriktas mot att Sverige och världen stärks av samarbete och utbyte med andra länder.

Det är centralt att staten sänder tydliga signaler om allvaret i olika brott. Det finns också anledning att överväga en större skillnad i straff mellan återfallsförbrytaren och den som begår brott för första gången. Vår rättspolitik räds inte långa och kännbara straff när det är motiverat. Men oavsett vilka principer som styr straffets längd bör målet vara att den som straffas lämnar brottets bana efter avtjänat straff. En politik för ett tryggt och starkare Sverige ska också klara en omvärld och ett närområde som är oroligare än på mycket länge. Det är naivt att tro att flyktingkrisen är över. Sverige behöver därför en långsiktigt hållbar migrationspolitik som

Rysslands agerande utmanar hela den europeiska säkerhetsordningen och har bidragit till att det i dag föreligger ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge i Europa. Oron och osäkerheten i omvärlden är stor. Sammantaget kräver detta att det finns tydliga svar om vad nästa steg i svensk säkerhetspolitik ska innefatta. Vår utgångspunkt är att fortsätta stärka vår egen försvarsförmåga, där samtliga Sveriges säkerhetsskapande förmågor inkluderas, samt behovet av en svensk färdplan mot medlemskap i Nato.

Ordförande: Tomas Tobé, partisekreterare, Gävleborg Reformgruppens deltagare: Beatrice Ask (rättspolitisk talesperson, Stockholms stad) Hans Wallmark (försvarspolitisk talesperson, Skåne) Karin Enström (utrikespolitisk talesperson, Stockholms län) Gunnar Strömmer (PS, Stockholm) Christofer Fjellner (Europaparlamentariker) Jessika Roswall (riksdagsledamot och FO, Uppsala) Kristoffer Tamsons (landstingsråd, Stockholms stad) Anders Ågren (oppositionsråd Umeå och FO, Västerbotten) Tobias Billström (förste vice talman i riksdagen, Skåne) Camilla Brunsberg (oppositionsråd Karlskrona, Blekinge) Hampus Magnusson (oppositionsråd Göteborg, Västra Götaland) Josefin Malmqvist (kommunalråd Sundbyberg, Stockholms län) Torbjörn Tegnhammar (oppositionsråd Malmö, Skåne) Ulrika Karlsson (gruppledare i riksdagens EU-nämnd, Uppsala) Louise Meijer (Skåne) Benjamin Dousa (Ordförande Muf) Carina Wutzler (kommunalråd Vellinge, Skåne) Sophia Jarl (oppositionsråd Norrköping, Östergötland) Maria Abrahamsson (riksdagsledamot, Stockholms stad)

Sekretariat: Huvudsekreterare: Karin Sedvall, politiskt sakkunnig migrations- och integrationsfrågor Anna Ewetz, politiskt sakkunnig justitiefrågor Diana Janse, utrikespolitisk rådgivare Jörgen Sollin, politiskt sakkunnig försvars- och säkerhetsfrågor Kristina Lutz, politiskt sakkunnig utrikesfrågor


12 REGIONFRÅGAN 

MEDBORGAREN

Initiativet kring en folkomröstning i Norrbotten – mot en sammanslagning av de fyra nordliga länen till Norrlands län Bakgrund: Moderaterna i Norrbotten har under lång tid varit skarpa kritiker till alla typer utav regionbildningar. Så även bildandet av region Norrbotten som nu tyvärr blir verklighet från och med första januari 2017. I den kontexten har det alltså varit självklart att ifrågasätta det nuvarande regionsarbetet och bilda opinion emot den stordrift och det demokratiska underskott som ett genomförande skulle innebära.

Folkomröstning: Trots tuffa debatter i landstingsfullmäktige och i media har forcerandet av regionprocessen ökat i intensitet. Opinionsläget i Norrbotten har varit

massivt mot en stornorrlandstanke. Det folkliga stödet har i olika undersökningar legat på cirka 75 procent nej mot 25 procent ja. Den odemokratiska hanteringen, dessutom mellan två ordinarie val, i en så pass grundlagsnära fråga, gjorde till slut att vi landade i att försöka ge norrbottningen chansen att få tycka till i en folkomröstning. Vi tog tillsammans med Norrbottens sjukvårdsparti under våren 2016 initiativ till att starta upp arbetet. De båda partiernas kanslier tillsåg att det runt om länet fanns inlämningsställen på minst en plats i varje kommun. På denna plats skulle såväl blanketter, pennor och en uppmärkt och låsbar

låda finnas. Blankettmall skickades sedan ut till samtliga lokala föreningar för att de skulle kunna trycka upp det antal de ansåg sig behöva i arbetet. Kampanjgrupper med personer som ”hade mycket tid” engagerades. Dessa gjorde ett flertal turnéer runt om länet där de stod utanför köpcentrum och andra folktäta platser. Initiativet införlivades sedan i samtliga kampanjer under våren, sommaren och hösten. Frågan var en utmärkt ”icebreaker” i mötet med människor, då frågan engagerar norrbottningarna mycket. Ett flertal kampanjer genomfördes på Facebook, där trafiken var bedövande kraftfull under de dagar som kampanjen bedrevs.

En film producerades och kördes under eftersommaren och hösten. Under de knappt fem månader som vi arbetade med ”Folkinitiativet – Nej till storregion” samlades drygt 22 500 underskrifter in. Moderaterna i Norrbotten är stolta och tacksamma över allt det arbetet som medlemmar runt i länet lagt ned i denna process, som till slut slutade med en inlämning till landstingfullmäktiges ordförande den 19 oktober. Text: Fredrik Lundström Partiombudsman Moderaterna Norrbotten


MEDBORGAREN  REGIONFRÅGAN 13

Regionreformen Redan 1957 lyfte Riksdagsrevisorerna frågan om en ny länsindelning. Efter det har vi haft många utredningar. Det som hänt under åren är att Stockholms län bildades på 60-talet och att Region Skåne och Västra Götaland bildades i slutet av 90-talet. Själv har jag på lokal nivå, i vårt län, varit inblandad i politiska ställningstaganden som gjorts med anledning av PARK-utredningen som kom runt millenieskiftet, Ansvarskommittén som presenterades 2007, Mats Sjöstrands länsutredning 2012 och slutligen nuvarande Indelningskommitténs utredning. Vid den här tiden förra året, var det inte många, förutom Indelningskommittén, några politiker på SKL och Civilministern, som tänkte att en ny regionreform, skulle sitta bra just nu. För Moderaterna i Jämtlands län och dess Förbundsstyrelse var detta, vid den tidpunkten, en ickefråga – vi hade ju precis (för ca tre år sedan) avvärjt en sammanslagning av Västernorrlands län och Jämtlands län. Så snart Förbundsstyrelsen blev varse att ett skarpt förslag skulle komma om att slå ihop Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län till en ny region, tog Förbundsstyrelsen

i februari ett inriktningsbeslut om att säga NEJ till detta förslag. Vid alla partiföreningars årsmöten medverkade Förbundsordförande Saila Quicklund och Regionrådet Christer Siwertsson i syfte att informera i frågan och inhämta medlemmarnas synpunkter. Synpunkter som totalt överensstämde med Förbundsstyrelsens inriktningsbeslut. Problemet är att i Indelningskommitténs betänkande framkommer inte tillräckligt tydliga skäl för en ny länsindelning. Förslaget innebär en av de största samhällsförändringarna någonsin. Ändå föreslog utredarna ett omedelbart beslut, utan ingående konsekvensanalys, utan bred politisk och folkliga förankring. Moderaterna i Jämtland Härjedalen tycker att det är synnerligen olämpligt att forcera den här typen av beslut. Svårast var nog att acceptera känslan av att reformen ska genomföras utan folklig förankring. Regionfrågan lyste helt med sin frånvaro under valrörelsen 2014 och det borde ha varit ett demokratiskt anständighetskrav att de politiska partierna får formulera sina ståndpunkter och redovisa dessa i valrörelsen 2018. Vår ståndpunkt och budskap är att slagkraftiga regioner växer fram underifrån, inte med statligt tvång och kartritande rikspolitiker. I syfte att engagera länsborna i frågan så bjöd Moderaterna in

till ett mycket välbesökt allmänt möte på Östersundstravet, där representanter från alla partier fanns på plats. Även Indelningskommitténs huvudsekreterare medverkade och föredrog arbetet i kommittén. I slutet av sommaren engagerade sig Moderaterna i Jämtlands län, tillsammans med de andra Allianspartierna och föreningarna Framtid för Jämtland, länsavdelningen av Hela Sverige ska leva, samt flera företag, i ett folkinitiativ för att få till stånd en folkomröstning i regionfrågan. Visserligen ska beslutat om regionförstoringar tas i Riksdagen, men folkomröstningens syfte är ge Regionfullmäktige i Jämtlands län underlag för den viljeinriktning de skall driva gentemot regering och riksdag. För att lyckas få till stånd en folkomröstning behövs det i vårt län drygt 10 000 namnunderskrifter, vilket vi trodde skulle kunna uppnås inom cirka två månader. Flera moderater engagerade sig flitigt för att samla in namnunderskrifter i vårt län. Vi kampanjade på flera platser i länet och länsbornas uppslutning var över förväntan. När vi kampanjade på en marknad i Svenstavik i Bergs kommun, var resultatet överväldigande. Marknadsbesökare ”vände i steget” för att få möjlighet att komma till vårt kampanjtält och skriva under folkinitiativet.

Detta blev en folkrörelse. Som till exempel kan nämnas att när Förbundsordförande Saila Quicklund samlade namnunderskrifter i Östersund tog det nästan två timmar att gå tre kvarter på gågatan. Alla stoppade henne för att få skriva under namninsamlingen och stod i kö för att göra detta. Vid efterföljande kampanjtillfällen hade hon med sig flera skrivunderlagsplattor med namninsamlingsblanketter för att kunna tillmötesgå ”trycket” från allmänheten. Initialt bedömdes det att det skulle ta två månader att samla in drygt 10 000 namnunderskrifter. Tre veckor efter att namninsamlingen startade kunde 20 740 namnunderskrifter överlämnas till Regionfullmäktiges ordförande Margaretha Winberg. Som tidsplaneringen ser ut nu, kommer folkomröstningen avhållas i mars eller april. Glädjande nog har flera län följt efter vårt initiativ och namninsamlingar är nu på gång i Västerbotten, Västernorrland, Dalarna och Sörmland. I Norrbotten har Moderaterna och andra partier redan lyckats samla ihop tillräckligt många namn för att få till stånd en folkomröstning. Text: Jananders Mattsson Partiombudsman, Jämtlands län Chefsombudsman, Region Norr


14 VÄSTRA GÖTALANDS NYA LOKALER

Göteborgsmoderaterna och Moderaterna i Västra Götaland har ett nytt hem Det är mycket på gång inom Moderaterna i Västsverige. I januari bildades ett nytt förbund – Moderaterna i Västra Götaland. Förbundet har cirka 8 500 medlemmar och därmed ett av Sveriges största. I dag arbetar nio tjänstemän vid det nya regionhuvudkontoret, alla med specialiserade uppgifter.

MEDBORGAREN

– Det är en väldig skillnad. Tidigare var vi fem ombudsmän i de olika förbunden som dubbelarbetade mycket av de administrativa funktionerna. Idag har vi delat upp arbetet på ett helt annat sätt, där varje tjänsteman svarar för en specifik del i verksamhetsplanen. Vi har blivit professionellare, helt enkelt, säger Gustaf Josefson, chefombudsman sedan 1 maj 2016. Vad tycker du att ni har kommit längst med inom ert nya sätt att arbeta? – Jag tycker vi har lyft oss på alla plan, men om jag ska peka ut något särskilt som verkligen tagit ett par kliv framåt så är det utbildningsdelen. Vi har nu en systematik och tanke med alla våra utbildningar. Några av dem har vi valt att gruppera tillsammans inom olika program, och där blir naturligtvis gruppdynamiken ett viktigt inslag. Vi har idag en tjänsteman som helt svarar för detta arbete, något vi inte kunnat ha tidigare. Det skvallrar om vilket jättearbete det är med planering, anmälningar och uppföljning. Man ska komma ihåg att vårt verksamhetsområde är stort. Vad ser du för utmaningar framöver för det nya förbundet? – Vi har naturligtvis väldigt mycket vi kan bli bättre på. Inför sammangåendet fanns det farhågor om att vi skulle tappa kontakten med lokalföreningarna. Sådana tankar måste man ta på allvar. Men, jag har varit i kontakt med

de flesta föreningsordförande och jag tycker mig få en positiv känsla. Det är roligt att vara moderat idag! Det är inte bara förbundet som är nytt. Även lokalerna, eller regionhuvudkontoret som det benämns, är helt nya. Göteborgsmoderaterna och Moderaterna i Västra Götaland huserar tillsammans, vilket också fört organisationerna närmare varandra. Otterhällegatan 2 är adressen, precis invid Lilla Torget i änden av Magasinsgatan. Centralt och tillgängligt. – Det var dags, ur flera aspekter, för oss att hitta nya lokaler, säger Maria Rydén, Göteborgsmoderaternas ordförande. De gamla lokalerna på Avenyn var förvisso anrika och vackra, men nu har vi något helt nytt och modernt. Nu har vi både en politik och en lokal som är tillgänglig för alla. Jag är stolt över att ha varit en del i den processen. Har ni hunnit inviga lokalerna ännu? – Oja, det har vi verkligen. Vi hade ett invigningskalas på vår fina atriuminnergård som var mycket lyckat. Vi ser fram emot att fira valvinsten 2018 där, avslutar Maria.


MEDBORGAREN  HÖGHASTIGHETSTÅG 15

KORT OM: Namn: Jessica Rosencrantz Familj: Föräldrar, bror och pojkvän Bor: Stockholm men ursprungligen skåning Gjort tidigare: Examen från Handelshögskolan i Stockholm, politisk rådgivare till Gunnar Hökmark i Europaparlamentet, kommunpolitiker i Täby och marknadsförare på ett mindre it-bolag Fritid: Tränar ofta och reser gärna Läser just nu: Spanska inbördeskriget av Antony Beevor

Moderaterna satsar på svensk järnväg

Fungerande, pålitliga och hållbara transporter är en förutsättning för jobb och tillväxt och en central del i vår plan för ett starkare Sverige. Moderaterna prioriterar därför bland annat att ta hand om den järnväg vi har genom att öka underhållet med hela 47 procent. Samtidigt behöver vi satsa på ny järnvägskapacitet. Moderaterna säger därför ja till att satsa på svensk järnväg men nej till höghastighetsbanor. När Sverigebygget lanserades bedömdes kostnaden för höghastighetsbanor uppgå till cirka 140 miljarder kronor. Sedan dess har kostnaden stigit avsevärt till 230 miljarder kronor, men uppskattningen är osäker och betydande kostnader väntas tillkomma. De samhällsekonomiska kalkylerna visar även att projektet är mycket samhällsekonomiskt olönsamt och innebär en förlust för samhället på 250 miljarder kronor. Samtidigt är vår befintliga järnväg i stort behov av förstärkningar, vilket har gjort att Moderaterna har valt att säga nej till byggandet av höghastighetsbanor. I stället vill vi rusta upp och bygga ut den järnväg vi redan har där det på många håll är både slitet och

trångt. Det behövs ny kapacitet och de nya sträckor som redan helt eller delvis ligger i nationell plan ska bli av. Ostlänken ska byggstartas som planerat men vi anser att denna nya järnvägssträcka bör kunna byggas som en konventionell järnväg istället för en dyrare höghastighetsjärnväg. Det ger kostnadsbesparingar på flera miljarder men påverkar endast restiden marginellt. Det gäller även den nya järnvägssträckan mellan Mölnlycke – Bollebygd som på sikt ska knyta Borås och Göteborg närmare varandra. I regeringens infrastrukturproposition framgår att de rödgröna fortsatt är positiva till höghastighetsbanor. Vagt formulerade tankar om att de ska byggas i den takt ekonomin tillåter

och beräknas stå klara i bästa fall först någon gång efter 2040 är dock det enda vi har fått veta. Regeringen saknar både en ansvarsfull finansiering och tidsplan, vilket är djupt oseriöst och illavarslande i en tid då regeringen redan lånar för sina löpande utgifter. Moderaterna kommer alltid att hålla hårt i skattebetalarnas pengar. Samhällsekonomiska kalkyler ska vara vägledande för politiker vid beslut om större infrastrukturobjekt. Därför är det oförsvarbart av regeringen att säga ja till de mycket olönsamma höghastighetsbanorna. Till skillnad från regeringen är vi inte beredda att sätta spaden i marken till vilket slutpris som helst.

Människor och företag runtom i landet är beroende av tåg som kommer och går i tid i dag. De har inte råd att vänta till 2040 för att få en järnväg att lita på. Därför prioriterar vi underhåll och kapacitetsförstärkningar av den befintliga järnvägen i den infrastrukturmotion som vi lagt på riksdagens bord. Moderaterna värnar ordning och reda i ekonomin och vi vill undvika en situation där en stor olönsam järnvägsinvestering blir en gökunge som tränger ut alla andra nödvändiga investeringar. Jessica Rosencrantz Trafikpolitisk talesperson


16 GÖTEBORGSDAGEN, HALVTIDSKONVENT OCH SKÅNEDAGEN

Rekordantal deltagare vid Göteborgsdagen 2016 Den 15 oktober samlades närmare 200 moderater på Lindholmen Science Park för Göteborgsdagen 2016. Konceptet Göteborgsdagen är en heldagskonferens där idéoch politikutveckling stod i fokus. När dagen nu har utvärderats i efterhand kan vi konstatera att det var en framgångsrik dag för Göteborgsmoderaterna. Rekordantal deltagare, trendning på sociala medier och framför allt lades grunden i vår plan för ett starkare Göteborg. Göteborgsdagen är ett sätt att ge medlemmarna en möjlighet att på ett roligt sätt tycka till och ge sin bild av vad för stad Göteborg ska vara om 20 år. Diskussionerna tog sin utgångspunkt i olika skeden i livet; De första åren på jorden, Ungdomstider, Student med blicken mot framtiden, Det första jobbet, I familjebildningen,

Utflugna barn, Färdigjobbat och Barnbarnsbarn. Med hjälp av teknikens under fick deltagarna vid Göteborgsdagen dessutom chansen att lyssna på partiledare Anna Kinberg Batra som talade för Stockholmsmoderaterna i Kista. Talet tog sin utgångspunkt i Moderaternas plan för ett starkare Göteborg, Stockholm och Sverige. Text och foto: Emil Johansson

MEDBORGAREN

Halvtidskonvent för Moderaterna i Stockholms stad och län Den 15 oktober samlades över 350 moderater ute i Kistamässan för Halvtidskonvent. Tillsammans med Stockholmsresans arbetsgrupper ägnade vi hela dagen åt att politikutveckla Stockholmsregionen. Under dagen presenterade arbetsgrupperna fem delrapporter som vi tillsammans diskuterarade och förbättrade. Grupperna heter Bostadsresan, Kunskapsresan, Resan in i Stockholm, Trygghetsresan och Resan mot en växande region. Varje rapport hade ett eget pass under konventet med diskussion och möjlighet att ge arbetsgruppen vidare inspel i sitt fortsatta arbete. Vi är övertygade om att våra förslag blir bättre när hela organisationen är med i politikutvecklingen. Utöver presentation och diskussion av rapporterna gästades vi även av parti-

ordförande Anna Kinberg Batra, forskaren vid Uppsala Universitet Elisabet Nihlfors, Li Jansson från Almega, Henrik Nerlund från Skönhetsrådet, Ivar Arpi från Svenska Dagbladet och Peter Viinapuu som är vd på MTR. Solen skiner alltid på västkusten och så även i Göteborg som hade en liknande politikutvecklingsdag. Vi kopplade upp oss med dem via Skype och var tillsammans med dem över 500 moderater som tillsammans jobbade på vår plan för ett starkare Sverige. På schemat stod även en tuff frågesport där Lag Staden med Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson tävlade mot Lag Länet med Kjell Jansson och Tomas Tobé. Vem som vann låter vi vara osagt… Text och foto: Emma Jogic


MEDBORGAREN  GÖTEBORGSDAGEN, HALVTIDSKONVENT OCH SKÅNEDAGEN 17

Skånemötet i Lund I slutet av oktober samlades över 220 skånska moderater i Lund i dagarna två för att fortsätta arbetet med vår politikutveckling. Detta skedde i form av workshops och seminarier som varvades med plenumpass som gästades av såväl partiordförande Anna Kinberg

Batra, 1:e vice partiordförande Peter Danielsson, 2:e vice partiordförande Elisabeth Svantesson samt Moderaternas opinions- och analyschef Per Nilsson, som samtliga betonade att vi är ett parti i förändring. På kvällen anordnades en trevlig middag där diskussionerna om politikutveckling och

nätverkandet över kommungränserna fortsatte. Av responsen att döma är det just dessa personliga möten och diskussioner i mindre grupper kring aktuella frågor inom politik som var särskilt uppskattade och något man som moderat fritidspolitiker inte alltid har möjlighet att ta del av. Samt-

liga arbetsgrupper fanns representerade och utbudet av seminariepass var gediget. Bland ämnena som diskuterades fanns exempelvis arbetslöshet bland unga, äldrepolitik, trygghet och brott, Sverigeförhandlingen och mycket annat. Text: Mikael Larsson


18 TÅGKAMPANJ

MEDBORGAREN

Tågkampanj En kall torsdagsmorgon i början av höstkampanjen möttes tågresenärerna på över 30 stationer i sju län av morgonpigga moderater som delade ut foldern Plan för ett starkare Sverige, ofta tillsammans med något att äta och dricka under tågresan. Anna Kinberg Batra var också med på Sundbybergs station och träffade väljare.

1. Vad var syftet och idén med aktiviteten?

3. Kommer ni att göra något liknande i framtiden?

– Moderaterna i sju-länsregionen* ville göra en gemensam kampanj samtidigt över länsgränserna för att synas ordentligt. Vi kom då fram till att kampanj vid tågstationerna i morgonrusningen borde passa. Att dela ut material till tågpendlarna i regionen både när de väntade på tåget på morgonen och när de klev av innebar att vår närvaro skulle märkas och att vi skulle kunna dela ut mycket material eftersom vi var på plats vid de större stationerna i våra län samt även i Stockholm

– Ja det kommer vi säkert att göra. Kampanjen var enkel att planera och genomföra då vi i god tid presenterade ett datum som tycks ha passat de flesta.

Huvudmaterialet var ”Plan för ett starkare Sverige” som vid vissa stationer delades ut i påse med dricka, frukt och ibland något hembakat, några resenärer fick bara det politiska materialet. Varje förening bestämde själv vad de delade ut och exakt när de skulle vara närvarande. 2. Hur blev resultatet av kampanjaktiviteten? – Föreningarna har fått en del nya medlemmar under höstkampanjen kampanjmorgonen har säkert bidragit till det, dessutom var Facebookflödet om kampanjen bra på kampanjdagen vilket också gav bra respons.

Flera föreningar hade redan planerat tågkampanj under höstkampanjen vilken de flyttade eller kompletterade med den 6 oktober då den gemensamma kampanjen genomfördes. Jag tror också att flera föreningar fick en spark i baken och kände att det var enkelt att hänga på när vi kom med förslag om dag och vad som skulle delas ut. Dessutom uppskattades att de visste att de andra moderater kanske tog emot när resenären gick av tåget. Tyvärr får vi inte kampanja på Stockholms Central men moderatföreningar vid andra större knutpunkter i Stockholms län deltog, bland annat var Anna Kinberg Batra med i Sundbyberg. Totalt sett var aktiva moderater närvarande vid 31 tågstationer och för flera var det första gången, men nog inte den sista. Text: Marie Agmén *Moderaterna i Uppsala län, Gävleborg, Dalarna, Södermanland, Örebro län, Värmland, Västmanland


Foto: Peter Knutson

20 ANNA KINBERG BATRA

MEDBORGAREN


MEDBORGAREN  ANNA KINBERG BATRA 21

Höstens partiledardebatter:

Fokus på samhällsproblem och lösningar Under höstens flera partiledardebatter har Anna Kinberg Batras fokus varit tydligt: Sveriges samhällsproblem och de reformer som krävs för att lösa dem. Utanförskapet behöver brytas, ambitionerna för skolan höjas och tryggheten måste öka - i hela landet. Det är därför Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige. En regering som blundar för utanförskapet och integrationsproblemen behöver bytas ut. Alliansens gemensamma besked är att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister efter nästa val. Alla andra regeringsalternativ vore sämre och skulle innebära mindre av nödvändiga reformer. I Sverige finns i dag 130 områden där färre än hälften i arbetsför ålder arbetar. I dessa områden brister också skolan och tryggheten. Upp emot motsvarande en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende. Utrikes födda drabbas särskilt hårt, framför allt utrikes födda kvinnor. En av tio utrikes födda kvinnor får till exempel ekonomiskt bistånd vilket är tio gånger högre än för de inrikes födda. Arbetslösheten är fyra gånger högre för en person född utanför Europa jämfört med en person född i Sverige och efter åtta år här har bara var fjärde nyanländ heltidssysselsättning. Utanförskapet drabbar alla; först släcks drömmarna för dem som står utanför, därefter kommer bidragen och tränger undan jobben och välfärden. Anna Kinberg Batra var tydlig med att den här utvecklingen behöver brytas: • Vi har rätt att ställa krav på att den som kommer till Sverige gör allt i sin makt för att göra sig anställningsbar. Men vi måste också ha höga krav på att politiken ökar vägarna till det första jobbet. För i ett Sverige som är starkt och håller ihop ska alla göra rätt för sig och ingen får lämnas utanför. Stefan Löfven kunde inte ge några svar på hur integrationen ska förbättras. Istället var Löfvens främsta lösning på de omfattande integrationsutmaningarna 5 000 så kallade beredskapsjobb vid olika myndigheter. Att detta är det enda svaret på hur Sverige ska klara integrationen

framåt visar att Löfven är oförmögen att ta krafttag mot problemen på arbetsmarknaden. I stället fortsätter regeringen på sin inslagna väg trots att mindre än fem procent av regeringens utlovade arbetsmarknadsplatser hittills är uppfyllda. Några tydliga förslag från regeringen som löser problemen med otrygghet och förbättrar situationen för polisen syntes heller inte. Kinberg Batra framhöll bland annat Moderaternas reformer för att stärka svensk polis: • Vi moderater satsar i vår budget tio gånger så mycket som regeringen för att förbättra polisens möjligheter att utföra sitt jobb. Poliserna ska kunna bli minst 2 000 fler, det behövs fler civilanställda som kan utreda brott och polisen behöver tillräcklig utrustning och ges möjlighet att få 2 000 kronor mer i månaden i lön. Tryggheten i Sverige måste omfatta alla, alldeles oavsett var i landet man bor. I debatterna ägnades också mycket tid åt utvecklingen i skolan. När svenska elever har ett år mindre i undervisningstid i grundskolan jämfört med länderna vi konkurrerar med, när det finns skolor i Sverige där inte ens hälften av eleverna klarar tillräckliga kunskaper i årskurs nio – då behöver Sverige införa nolltolerans mot dåliga skolor. • Svenska elever behöver mer undervisning: en timme mer i veckan i lågstadiet och en timme mer matte i högstadiet. Lärare måste få bra betalt och tid att vara just lärare.

Oavsett om skolan är kommunal eller fristående måste Sverige införa nolltolerans mot dåliga skolor. Det blev även debatt om välfärdsmiljarderna. Moderaterna satsar mer än 60 miljarder kronor på skolan och välfärden under de närmaste åren, jämfört med regeringens 40 miljarder kronor. Ingen kommun eller landsting skulle få mindre pengar med Moderaternas budget jämfört med regeringens budget. Ett annat ämne som kom upp var försvars- och säkerhetspolitiken. Oron och osäkerheten i omvärlden är stor. Kriget i Syrien skapar obeskrivligt lidande för befolkningen och ökar motsättningarna i det internationella samfundet. Rysslands aggressiva agerande ökar även spänningarna i vårt närområde. I början av oktober fraktade ett ryskt fartyg Iskander-robotar genom Östersjön till Kaliningrad. De har en räckvidd på 500 kilometer och kan därför nå hela södra Sverige. I det här läget håller regeringens försvarsoch säkerhetspolitik inte måttet. • I ett allvarligt säkerhetsläge behöver vi inte bara stärka det svenska försvaret, som vi moderater har medverkat till, utan också satsa på våra internationella samarbeten. Dörren till ett svenskt medlemskap i Nato måste vara öppen, men Stefan Löfven vill hålla den stängd. Det visar också hur han prioriterar. Omsorgen om det egna partiet är tydligen viktigare än ansvaret för landet, sa Kinberg Batra. Med mindre än två år kvar till valet diskuterades även regeringsfrågan.

• Sverige behöver en ny moderatledd alliansregering som tar utvecklingen i omvärlden på allvar och som har förmåga att genomföra reformer. Det är därför vi har en plan för ett starkare Sverige, var Anna Kinberg Batras budskap. Alliansens gemensamma besked är att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister efter nästa val. Att Löfven inte tänker avgå ens om Alliansen blir större än de rödgröna partierna är anmärkningsvärt. Sveriges väljare ska kunna räkna med att deras röst har betydelse. När människor runt om i landet gått till vallokalerna och bestämt sig för vilka partier de vill ge sitt förtroende till bör nästa statsminister utses efter en ny talmansrunda. Blir Alliansen större än de rödgröna partierna så kommer Löfven fällas och det bildas en ny alliansregering. Om Alliansen blir mindre än S, V och MP så gäller fortsatt att förutsättningarna för vem som ska bli nästa statsminister ska sonderas fram i en talmansrunda. Målet är att Moderaterna och Alliansen ska få så stort väljarstöd som möjligt. I ett oklart parlamentariskt läge kommer Moderaterna att ta ansvar. Men den bästa regeringen för Sverige är en ny alliansregering.


22 HÖSTBUDGETMEDBORGAREN

PLAN FÖR ETT STARKARE

SVERIGE

— Moderaternas budgetmotion för 2017 Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men det är inte en position som någonsin kan tas för given, och Sverige är i dag på flera sätt på väg åt fel håll. De offentliga finanserna försvagas i ett läge då vi borde bygga upp överskott inför nästa kris. Ett nytt utanförskap växer fram

som särskilt drabbar utrikes födda och unga utan gymnasie­ utbildning. De bristfälliga skolresultaten som Sverige länge dragits med har inte förbättrats. Tryggheten utmanas i många delar av Sverige. Text: Christine Hanefalk och Laura Tham

Figur 1:

Figur 1: Arbetsmarknaden utvecklas åt fel håll

Arbetsmarknaden utvecklas åt fel håll

Arbetslöshet 2007-2020 Procent

9

Sysselsättningsgrad 2007-2020

Arbetskraftsdeltagande 2007-2020

Procent

Procent

68,0

72,5

67,5 66,5

71,5

66,0 65,5

7

71,0 4

65,0

6

70,5

64,5

70,0

64,0 5

63,5

69,5

63,0 4

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62,5

69,0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Utanförskapet kan brytas genom höjda krav på egen ansträngning, fler vägar in på arbetsmarknaden och att det blir mer lönsamt att arbeta. Moderaterna föreslår höjda aktivitetskrav i försörjningsstödet och införandet av en utbildningsplikt för nyanlända utan grundskolekompetens. Samtidigt vill vi mer än halvera anställningskostnaderna för nyanlända och samtidigt tredubbla taket i RUT-avdraget. Moderaterna vill även införa en ny tidsbegränsad anställningsform med utbildningsinslag: Förstajobbet-anställningen. För att det ska löna sig bättre att arbeta föreslås ett förstajobbet-avdrag och ett bidragstak i försörjningsstöd och etableringsersättning.

72,0

67,0

8

Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Källa: KI augusti 2016 (arbetslöshet och sysselsättningsgrad), ESV september 2016 (arbeskraftsdeltagande

Budgetpropositionen för 2017 visar dessvärre att regeringen inte inser vidden av de samhällsproblem som Sverige har att hantera – tvärtom verkar regeringen nöjd med utvecklingen. Moderaternas plan för ett starkare Sverige har målet att alla ska kunna komma till sin rätt och att alla ska bidra och göra rätt för sig i Sverige. I budgetmotionen för 2017 konkretiseras vår plan:

Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader Vi stärker de offentliga finanserna och når balans nästa år och överskott 2018. Arbetslinjen stärks i bidragssystemen och sociala förmåner ska i högre grad bygga på kvalificering genom jobb eller permanent uppehållstillstånd.

En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor Vi vill höja ambitionen för svensk skola, bland annat genom att eleverna går en timme längre i skolan per dag med start i lågstadiet. Vi vill också införa nolltolerans mot dåliga skolor. Totalt skjuter vi till runt 60 miljarder kronor till välfärden under budgetperioden, tjugo miljarder mer än regeringen. Figur Figur 2: Moderaternas resurstillskott till skola och välfärd 2017-2020 jämfört 2: med regeringen

Moderaternas välfärdsmiljarder

Tillväxt i hela Sverige För att skapa välstånd i hela Sverige krävs bra villkor för innovation och företagande. För en rörligare bostadsmarknad vill vi bland annat slopa taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar och att uppskovsräntan sänks. För infrastrukturen uppgår satsningarna till fyra miljarder kronor 2019 och drygt fem miljarder kronor 2020.

Trygghet att lita på I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår att samhället ska vara starkt och tryggt för alla, överallt. I budgetmotionen för 2017 avsätts medel för att Sverige ska få 2 000 fler poliser och att löneutrymmet för dagens poliser ska öka. Det kommer att krävas ett kraftfullt och långsiktigt arbete för att bryta utanförskapet, mer kunskap i skolan och högre kvalitet i välfärden är avgörande Figur 3: för ett starkare Sverige.

Moderaternas politik ger mer än 40 000 fler årsarbetskrafter

Figur 3: Varaktig effekt på antalet helårsarbetskrafter med Moderaternas politik Varaktig effekt på antalet årsarbetskrafter med Moderaternas politik 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Moderaternas resurstillskott till skola och välfärd 2017-2020

20 000

Miljarder kronor

15 000 19

20 16

15 10

10 000

18

5 000 0

11

10

10

10

10

FJA

A-kassa

Sjukförsäkring

Skiktgräns

Förstärkt JSA äldrte

Socialavgifter äldre

Summa

NB: FJA: Förstajobbet-avdraget Källa: KI juni 2015, Finanspolitiska rådet, RUT dnr 1501 och 1502, egna beräkningar

5 0 2017

2018 Moderaterna

2019

2020

Regeringen

NB: Inkluderar ej icke välfärdsrelaterade utgifter som byggsubventioner och extratjänster Källa: Egna beräkningar


MEDBORGAREN 

Den 24-25 mars 2017 är det dags för Sverigemötet som denna gång äger rum på Karlstad CCC. Sverigemötet vänder sig till dig som har förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag, är föreningsaktiv eller intresserad av Moderaternas politik.

med fokus på lokal och regional nivå eller är teoretiskt och praktiskt förberedande inför valåret.

Sverige ska vara ett starkt samhälle som håller ihop. Det ställer krav på reformer för en stark ekonomi, som bryter utanförskap och bidragsberoende samt ser till att vi har en trygg och tillgänglig välfärd och att det är nolltolerans mot dåliga skolor. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig, vi ska ha tillväxt i hela landet och en trygghet som inte sviker någon eller något område. Därför behövs Moderaternas Plan för ett starkare Sverige.

På fredag kväll är det sittande middag med musikunderhållning och andra aktiviteter på scen.

Fem reformgrupper arbetar nu med att ytterligare utveckla och stärka politiken inom de prioriterade områdena i planen. Förankring av det reformarbetet kommer att vara i fokus på årets Sverigemöte, med möjligheter att påverka och komma med förslag till politikutvecklingen. Sverigemötet inleds på fredag morgon med tal av partisekreterare Tomas Tobé och avslutas vid lunchtid på lördagen med tal av partiordförande Anna Kinberg Batra. Däremellan är dagarna uppdelade i fyra seminariepass. Under fredagens tre seminariepass finns möjlighet att på varje pass välja mellan att gå på ett långt seminarium eller två korta. Lördagens pass består av ett kort pass innan aktiviteter och tal i plenum. De långa inslagen utgörs framför allt av workshops i samma ämnen som reformgrupperna arbetar med. De fem reformgrupperna har två workshops var. De korta seminarierna har också koppling till reformgruppernas arbete

Det kommer vara möjligt att anlända redan på torsdagen om man har lång resa. På torsdag kväll arrangerar förbundet i Värmland en Värmländsk afton på Sandgrund.

Även i år kommer vi att temaplacera utställare så att utställare med liknande inriktningar står i närheten av varandra, för ökade möjligheter för samtal och utbyte av erfarenheter. Alla detaljer om Sverigemötet, det vill säga program, presentation av seminarier, workshops, information om kostnader och boendealternativ samt anmälningsformulär finns på vår hemsida www.moderat.se. Tänk på att din anmälan till Sverigemötet måste vara godkänd av ditt förbund innan den registreras fullt ut. Sista anmälningsdag är den 27 februari. Om du anmäler dig före den 30 januari blir deltagaravgiften lägre. Bekräftelse på din anmälan skickas ut via mejl cirka två veckor före Sverigemötet. Varmt välkomna till Sverigemötet 2017! Text: Monika Hallstensson

SVERIGEMÖTET 23


24 VÅRA NÄTVERK 

MEDBORGAREN

Det har varit en intensiv höst i Moderata Ungdomsförbundet. Internationell prägel på hösten i Öppna Moderater Med bara veckor kvar 2016 summerar vi en händelserik höst i Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund. Det har förutom årets sista Pride-festivaler varit en internationell prägel på hösten. I september stod vi värdar för det fjärde årsmötet med vårt Europeiska nätverk ”The European Centre-Right LGBT Alliance”. Nätverket består av 9 organisationer och samverkar med EPP. Årsmötet hölls i Stockholm med en imponerande talarlista toppad av Anna Kinberg Batra. Men även Tobias Billström, Olof Lavesson och Ulrika Karlsson var talare. Årsmötet antog gemensamma politiska uttalanden med fokus på kamp mot hatbrott och homofobi i Europa. Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl valdes till vice president.

I oktober reste en delegation på nästan 30 medlemmar till Bryssel på studiebesök med Anna Maria Corazza Bildt. Det blev spännande besök i parlamentet, Svenska EUrepresentationen, internationella hbtq-organisationen ILGA och hos EPP där bla generalsekreteraren Antonio Lopez-Isturiz talade. I slutet av oktober genomfördes förbundsråd i Öppna Moderater med representanter för alla distrikt och förbundsstyrelsen. Fokus låg på vägen fram mot valrörelsen och vår roll i valet. Vi behöver ditt stöd. Vårt mål är att nå 500 medlemmar i år så att drygt en procent av alla medlemmar i Moderaterna och Muf stödjer oss. Gör en liten insats som betyder mycket för många. Bli medlem i Öppna Moderater. Swisha 50 kronor och ditt personnummer till 123 229 99 31. Text: Fredrik Saweståhl Foto: Europaparlamentet

I hela landet har vi kampanjat med de inriktade skolstartskampanjerna ”Mer kunskap” på gymnasieskolorna och ”Fler bostäder” på högskolorna och universiteten. Sedan terminsstarten har vi värvat över 1 500 nya medlemmar till Muf och Moderaterna. Sista helgen i oktober höll Muf sin förbundsstämma i Malmö. Där beslutades om en massa ny politik och en ny förbundsstyrelse valdes. Den nya förbundsstyrelsen har följande sammansättning: Benjamin Dousa, Stockholm – förbundsordförande Sofia Fölster, Stockholm – 1:e vice förbundsordförande Helena Nanne, Skåne – 2:e vice förbundsordförande Alexander Torin, Värmland – ledamot Arin Karapet, Stockholm – ledamot Elin Petersson, Blekinge – ledamot Emma Ophus, Skaraborg – ledamot Filip Wiljander, Stockholm – ledamot Joel Nordkvist, Jämtland – ledamot Pontus Båth, Göteborg – ledamot Simon Johansson, Östergötland – ledamot Efter förbundsstämman valde den nya förbundsstyrelsen att utse Fritz Lennaárd till ny generalsekreterare för Muf. Under hösten hålls Moderata Studenters årliga höstutbildning Ultimatum i Uppsala och Moderat Skolungdoms Vinterkonferens i Örebro.


MEDBORGAREN 

VÅRA NÄTVERK 25

Halvtid inför valrörelsen Nu börjar uppladdningen på allvar. Vid valet 2018 kommer vi seniorer att utgöra tredjedelen av väljarna och detta kommer i högsta grad att påverka valresultatet. Landets beslutande församlingar behöver såväl unga med fräscha idéer, som äldre, erfarna och kunniga medlemmar. I USA var båda presidentkandidaterna i 70-årsålden.

Moderata Seniorer på Seniormässan i Stockholm Moderata Seniorer hade även i år en monter på ”Seniormässan 16” på Stockholmsmässan Älvsjö. Mässan är otroligt välbesökt. På tre dagar passerade 13 300 besökande, av naturliga skäl mest pensionärer. Vi hade hela tiden montern bemannad med kunniga moderata medlemmar inklusive förtroendevalda från Riksdagen och från Stockholms stad och län. Att vara närvarande på seniormässan ger en enorm möjlighet till samtal med en viktig grupp av väljare. Frågorna som tas upp och diskuteras är många. Skola och försvar engagerar liksom äldreboenden och omsorg.

Seniormässor genomförs också i Göteborg och Malmö samt även på många andra orter runt om i landet som Örebro, Falun med flera. Jag tror att det är väl använda pengar och väl använd tid att vara med på mässorna. Vill också rikta ett varmt tack till alla er som medverkade på årets mässa. Text: Carl G Nilsson Ledamot i Moderata Seniorers styrelse

Vi moderater kommer att behöva många fler äldre och erfarna kandidater på våra valsedlar. Våra föreningar måste nu föreslå rejält med erfarna kandidater till alla partiets valsedlar. Livslängden ökar snabbt, och vi är på väg mot ett arbetsliv som sträcker sig mellan 25 och 75 år. Därför kan 65 år aldrig få utgöra någon åldersgräns för politiker. Våra beslutsfattare måste representera hela väljarkåren. Sveriges utmaningar är större än någonsin efter två handlingsförlamade år med Löfven. I en mycket orolig värld behöver vi nu stärka försvaret rejält, och bli medlemmar i Nato. Det är vårt ansvar. Omgående behöver vi få fram en snabbare tillväxt och ökad kreativitet. För detta krävs kluster av elituniversitet, snabb infrastruktur och goda livsvillkor – det vill säga rikt kulturliv, attraktiva

bostadsområden och bra skolor för barnen. Och det brådskar. Den internationella konkurrensen bara växer. Vi har egna nya utmaningar. Fyrtiotalisterna är betydligt fler än tidigare generationer, men deras ökande behov negligeras. Pensionssystemen är skakiga och kommunerna har en stor pensionsskuld på 243 miljarder. Hemtjänsten sviktar och många får ofrivilligt bo kvar i hemmen. 30 000 äldreboendeplatser har i dag lagts ned – trots att vi inom tio år behöver få fram 140 000 platser till i olika äldreboenden. Hälsooch sjukvården fungerar inte tillräckligt bra och brister bland annat vad gäller tillgänglighet och personalkontinuitet är låg. Med sådana utmaningar behöver Sverige fler kunniga och erfarna beslutsfattare. Vi seniorer måste ta vårt ansvar för detta! Text: Bertil Persson


26 MODERATER I SOCIALA MEDIER 

MEDBORGAREN

Moderater i

sociala medier

Följ nya_moderaterna

Allt fler moderater runt om i landet är aktiva i sociala medier, här är några exempel. Har du tips på fler inlägg? Hör av dig till medborgaren@moderat.se

John Weinerhall Efter en lyckad kampanj på Katedral med 25 nya medlemmar talar Christofer Rydaeus hos Muf Linköping - kul med många nya medlemmar på plats. @johnweinerhall

Lars Hjälmered #gbgdagen inleds av Maria Ryden. 170 moderater samlade för att arbeta fram en plan för Göteborg att gå till val på 2018! @lars_gbg

Elisabeth Svantesson Heldag med partistyrelsen. Umgåtts med många kloka personer. @elisabethsvantesson

Lars-Peter Swärdh Bästaste gänget presenteras i dag. Ska leda reformgrupper som tar fram politiska förslag till stämman 2017. #planförettstarkaresverige @swardh

Anders Ågren Dags att alla fyra Allianspartier i Umeå växer! @andersagren

Tina Ghasemi Hänger i Flen med härliga allianskollegorna i socialförsäkringsutskottet. Dags för en heldag med verksamhetsbesök! @tinaghasemi1

Linda Norberg Festligt och fullsatt på Förbundskonferensen med Moderaterna. @lindanorbergs

Olof Lavesson ”Du har haft två år på dig att visa att du saknar ledarskap” - @kinbergbatra #pldebatt @oloflavesson

Dennis Wedin Lyssnat på vår partiledare @kinbergbatra måla upp en stark konfliktlinje mot en svag statsminister som är handlingsförlamad inför Sveriges samhällsproblem! @denniswedin

Benjamin Dousa 200% av förra årets medelmsantal i MST Umeå. Och 5 värvade. @benjamindousa

Moderaterna i Stockholm Anna Kinberg Batra och Stockholms nya blomsterflicka Börje Häggman #sthlmresan @moderatsthlm

Martin Brolin Massor av koppar med kaffe utdelade och många samtal om både lokala och nationella frågor (cykelbanor och lagförslag). #mörarp #miskane @emartinb72


Sverige behöver en ny Alliansregering

Vi behöver din hjälp att vinna nästa val! Ge ett bidrag till Moderaterna. Du kan stödja oss på flera sätt. Ett är att sätta in din gåva på bankgiro 770-0933 eller plusgiro 67 34 18-0. Eller betala direkt med mobilen via Swish. Nummer 1233360070. Ange ditt personnummer, namn och din postadress. Läs mer på www.moderat.se/ge-en-gava


Foto: Alexander Wilén Löfgreen


MEDBORGAREN  HALLÅ DÄR KARLA RAMSBÄCK 29

Moderaterna är första parti på snapchat!

HALLÅ DÄR!

Karla Ramsbäck

Moderaternas just nu mest seniora medarbetare, Karla Ramsbäck, går i pension under våren 2017 efter över 40 år i Moderaternas tjänst. Medborgaren passade på att sätta sig ner en stund för att prata om erfarenheter, historik, medskick och framtiden.

För många idag verkar det obeskrivligt att vara på samma arbetsplats i 40 år. – Jag har visserligen haft samma arbetsgivare i 40 år men jag har inte haft samma arbetsplats. Jag började som MUF ombudsman i Halland och sedan i Södra Älvsborg, därefter blev jag partiombudsman i Jämtlands län. Det är nog svårt att hitta ett roligare jobb än att verka som ombudsman för Moderaterna, det är verkligen varierande. Efter 15 år i Östersund blev det naturligt att gå över till en tjänst på riksorganisationen där jag haft många olika ansvarsområden som mestadels har kretsat kring organisation, stadgar och valformalia.

Muf som skulle vinna något pris för någon värvningskampanj och då blev jag ett så kallat offer för detta. Då blev jag medlem i Moderata Ungdomsförbundet. Vid den här tiden var KFMLR (Kommunistiska Förbundet MarxistLeninisterna) stora och då fanns till och med lärare i skolan som var aktiva i detta. Mitt medlemskap var någon typ av motreaktion. Jag tyckte inte att deras attityd och deras sätt var bra. Sedan blev man mer och mer aktiv. Har man stoppat in ena handen så hamnar andra handen också i syltburken så småningom. Det var nog främst en reaktion mot den kraftiga vänstervågen runt 70-talet.

Du har hunnit med många partiledare.

Hur kom det sig att du började arbeta för Moderaterna?

– Sex stycken har det hunnit bli. Jag tror att jag kört alla utom Anna Kinberg Batra, men hon är så klart välkommen att höra av sig. Men jag har också hunnit se många andra utvecklas under mina 40 år, från de tidiga MUF åren och som sedan har tagit ledande roller både i och utanför partiet. Jag tycker också det är viktigt att lyfta alla tusentals fritidspolitiker och föreningsaktiva som är vår främsta tillgång och som gör enorma insatser varje dag i mötet med väljare.

– Det var så klart ursprungligen ett engagemang för friheten. Många av mina grundläggande värderingar kommer från mina föräldrar som pratade mycket politik, som barn sa jag dock att jag aldrig skulle syssla med politik. Det dröjde dock inte länge förrän jag var fast ändå. Sedan träffade jag min man på en partistämma och när han flyttade till mig i Kungsbacka slutade det med att hela familjen stod på listorna till kommunfullmäktige för Moderaterna.

Varför valde du Moderaterna?

Vilket är ditt bästa minne?

– Mina föräldrar var engegerade I Moderaterna och jag sa någon gång när jag var ung, för de pratade väldigt mycket om politik hemma, “jag ska då aldrig syssla med politik”, det är ju vedervärdigt”. Men så råkade jag stöta på en ordförande för Kungsbacka

– Trots fantastiska valvakor när vi fått och behållit moderata statsministrar så är det inget som slår valvakan för EU-medlemskapet 1994. För mig är en av de absolut viktigaste frågorna fri rörlighet och ett öppet Europa. När man sett och tagit del av Europa innan

EU-sammarbetet så förstår man vad frihet och rörlighet ger för möjligheter för tillväxt, innovation och ekonomisk utveckling. Det låter som att partipolitiskt engagemang har varit ditt liv? – Ja, det kan man nog säga. Men där upplever jag inte att jag är unik. Såväl politiska tjänstemän, heltidspolitiker som fritidspolitiker kan nog vittna om att det stundtals är svårt att få det så kallade livspusslet att fungera, med många och långa kvällar och även helger. Det är verkligen inte alltid lätt att göra världen bättre och samtidigt ha familj. Vad tror du är viktigt för att orka? – Att känna att man har goda vänner inom partiet och en familj som förstår eller kanske till och med delar samhällsengagemanget tror jag underlättar mycket. Sedan är det viktigt att man känner att man bidrar till samhällsutvecklingen – oavsett om man är med och styr eller är i opposition. Vad kommer du att göra nu? – Nu ska jag försöka komma på vad det innebär att vara glad pensionär. Jag vill hinna läsa mer och fortsätta lära mig saker. Sen kommer självfallet barnbarnet att vara i centrum. Nästan ett helt liv av samhällsengagemang kommer såklart inte avstanna för att jag inte längre är anställd, utan det hoppas jag kunna fortsätta med även framöver. Kanske kan man även hinna med mer handfasta bidrag till samhället genom volontärarbete.

Vilka medskick vill du göra till Moderaterna för framtiden? – Att alltid hålla fast vid den ideologiska kompassen. Vara rak, tydlig och konsekvent i kommunikationen så att människor känner igen oss. Att våra idéer kan omsättas i praktisk politik så att vi kan möta de utmaningar som vi har för framtiden. Något mer du vill passa på att säga slutligen? – Jag vill tacka alla som jag har haft förmånen att möta och arbeta med under alla år.

KORT OM: Namn: Karla Ramsbäck Familj: Dottern Cecilia, svärsonen Alex och barnbarnet Wilhelm Ålder: 62 år Bor: Täby Fritid: Barnbarn, läsa, kultur, resa, vinprovning


30 MUF:S NYA PRESIDIUM 

MEDBORGAREN

Benjamin Dousa

Sofia Fölster

Helena Nanne

– Förbundsordförande

– 1:a vice förbundsordförande

– 2:a vice förbundsordförande

Gratulerar till nya uppdraget. Berätta kort om dig själv.

Gratulerar till nya uppdraget. Berätta kort om dig själv.

Gratulerar till nya uppdraget. Berätta kort om dig själv.

– Jag är född i Husby och uppvuxen i Kista utanför Stockholm. Engagerad i Moderata Ungdomsförbundet sedan 2007, men tycker också om att spela datorspel och titta på serier. Innan jag blev förbundsordförande så jobbade jag som juniorekonom på SEB med fokus på makro och har en kandidatexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

– Jag har varit engagerad i Moderata Ungdomsförbundet i åtta år, senast som distriktsordförande i Stockholm. Till vardags är jag riksdagsledamot i Näringsutskottet. Jag är stolt Nackabo och engagerad i hemkommunen. Jag har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan och på fritiden åker jag snowboard eller kitesurfar.

– Jag är 24 år gammal och född, uppvuxen och boende i Malmö. Har varit engagerad i Moderata Ungdomsförbundet sedan 2010. Till vardags studerar jag masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor i Lund och jobbar med rekrytering och bemanning. Sedan valet 2014 har jag en del kommunala uppdrag för Moderaterna i Malmö i bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och som gruppledare i förskolenämnden.

Vilken är Moderata Ungdomsförbundets största utmaning de närmsta två åren? – Moderaterna ska bli Sveriges största parti bland unga väljare 2018 och för att nå dit måste vi växa i medlemsantal, digitalisera vår organisation och utbilda fler skickliga ledare. Sverige förändras varje dag och som ett politiskt ungdomsförbund måste man hänga med. Vilken fråga tror du kommer att dominera i valrörelsen 2018? – Migrationsfrågan. Sen tror jag att kommunernas migrations- och integrationskostnader kommer stå i fokus tillsammans med hur vi ska få in fler utrikesfödda på arbetsmarknaden.

5 snabba: Vilken film såg du senast? The Accountant Om du var fast ensam på en öde ö, vilka tre saker skulle du ta med? Min mobil, en powerbank och massa godis Politisk förebild? Margaret Thatcher Senast lästa bok? Klassisk liberalism av Eamonn Butler Vad önskar du dig i julklapp? Samma sak jag har önskat mig i 23 års tid: en hundvalp!

Vilken är Moderata Ungdomsförbundets största utmaning de närmsta två åren? – Vår största utmaning kommer vara att vinna mark för de friheter vår ungdomsgeneration tagit för givna. Friheten att röra sig fritt över nationsgränser eller att få välja skola är båda under hot. Vi kommer behöva fortsätta växa i både medlemsantal och politisk genomslagskraft för att vinna de unga väljarna 2018 och påverka Sveriges färdriktning. Vilken fråga tror du kommer att dominera i valrörelsen 2018? – Migrationsfrågan ser ut att dominera debatten under överskådlig tid. Vi måste våga stå upp för människors rätt att fly från krig och samtidigt ta fighten mot eskalerande migrationskostnader.

5 snabba: Vilken film/serie såg du senast? Westworld Om du var fast ensam på en öde ö, vilka tre saker skulle du ta med? Mobiltelefon, vatten och en kompis Politisk förebild? Fredrik Reinfeldt Senast lästa bok? Budgetpropositionen Vad önskar du dig i julklapp? En ny regering

Vilken är Moderata Ungdomsförbundets största utmaning de närmsta två åren? – Våra största utmaningar är en fortsatt stor medlemstillväxt och att lösa svaren på dagens samhällsfrågor - hur fler unga människor ska kunna komma in på arbetsmarknaden tidigare, hur personer som behöver söka skydd i Sverige ska kunna göra det utan att behöva leva i utanförskap, hur skolresultaten ska bli bättre och bostäderna fler. Vilken fråga tror du kommer att dominera i valrörelsen 2018? – Jag tror att migrationsfrågan kommer att dominera i valrörelsen 2018, men hoppas att vi kan lägga större fokus på integrationen och hur jobben ska bli fler i Sverige.

5 snabba: Vilken film såg du senast? Ghostbusters Om du var fast ensam på en öde ö, vilka tre saker skulle du ta med? Sällskap, mat och dryck Politisk förebild? Margaret Thatcher Senast lästa bok? Läser mest kurslitteratur, men senaste skönlitterära var Arvet efter dig av Jojo Moyes Vad önskar du dig i julklapp? Sänkt skatt!


MEDBORGAREN 

Hänt i Moderaterna Västra Götaland: Lokal politikutveckling i Skaraborg

HÄNT I MODERATERNA 31

Ulrika Karlsson och PLAN

Ulrika Karlsson träffar Monica Lorentzon och Anne-Sophie Lois från PLAN International för samtal om hur vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att bekämpa barnäktenskap. Att stärka flickors rätt till sin kropp och sitt liv, inklusive rätt till skolgång, är fundamentalt.

Den 15 oktober samlades ett 40-tal ledande lokala moderater i Skara för en heldag med politikutveckling på agendan. I det nya förbundet MVG:s regi hann man avhandla väljaropinion nationellt och regionalt, en konceptualisering för lokal nivå om Plan för ett starkare Sverige och två workshops. Dessutom genomfördes tre kortpass med en rad sakpolitiska områden under ledning av de nationella talespersonerna Sten Bergheden och Cecilia Widegren samt regionföreträdaren Linn Brandström. - Erfarenheterna tar vi med i det fortsatta arbetet med lokala handlingsprogram och budskap inför 2018 men det gäller också att vara på hugget och kommunicera till medborgarna i det dagliga arbetet, säger Björn Thodenius som är ordförande i förbundets kommunala samrådsgrupp i Skaraborg. Text och foto: Magnus Hammar Borsch

Västerås: Knacka dörrar!

I Västerås Stad har vi redan nu kört igång med fler dörrknack! På agendan har aktuella frågor som engagerar medborgarna prioriterats. Så som försäljningen av en fastighet där skolverksamhet bedrivs och ett tryggare Västerås med ökad belysning och kameraövervakning på platser med behov.

Monsterkampanj i Västmanland

I Västmanland har landstingsgruppen dragit igång en riktig ”monsterkampanj”. - Detta är den största mellanvalskampanjen vi någonsin haft. Vi har tagit fram en bild som illustrerar det vi menar är en ”monsterregion”, det vill säga den Svealandsregion som regeringens utredare föreslagit. Vi kampanjar nu för att rädda Västmanland. Vi trycker knappar, skriver många artiklar och använder Facebook-annonser, säger gruppledaren Tomas Högström. Text: Eleonore Lundkvist

Moderat kräftskiva i Heby

Den 1 september 2016 hölls ett moderat kräftmöte vid Hebykräftan i Heby kommun. Besöket var celebert, då bland deltagarna var EU-parlamentariker Anna-Maria Corazza Bildt och riksdagsledamot Ulrika Karlsson. Under mötet framhölls vikten av att värna och bevara inhemska och lokala mattraditioner. Text och bild: Bo Andersson


B

POSTTIDNING Returadress: Medborgaren, Box 2080, 103 12 Stockholm

Kalendarium

2017 December

Anna Kinberg Batras jultal 12-15 december Europaparlamentet sammanträder, Strasbourg 16-17 december Moderatkvinnornas råd

Januari ­ 11 januari Partiledardebatt i riksdagen

16-19 januari Europaparlamentet sammanträder, Strasbourg 19-20 januari Påminnelse av medlems­avisering 2017 når medlemmar

Februari 13-16 februari Europaparlamentet sammanträder, Strasbourg 15/2 Utrikespolitisk debatt i riksdagen 27/2 Medborgaren nr 1 2017

Mars 13-16 mars Europaparlamentet sammanträder, Strasbourg 15 mars Superåtervärvningskvällen 24-25 mars Sverigemöte i Karlstad 26 mars - 10 april Vårkampanj

Maj/juni 15-18 maj Europaparlamentet sammanträder, Strasbourg 21 maj Val till Sametinget 29 maj Medborgaren nr 2 2017 6 juni Anna Kinberg Batras sommartal 12-15 juni Europaparlamentet sammanträder, Strasbourg

April 3-6 april Europaparlamentet sammanträder, Strasbourg 7-8 april Moderata Seniorer stämma Örebro 24-25 april Skolriksdag

Profile for Medborgaren

Medborgaren nr 4  

Moderaternas medlemstidning

Medborgaren nr 4  

Moderaternas medlemstidning

Advertisement