Page 1


ควบคุมการผลิตโดย

หจก.ป.เปาอินทร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ มีเดีย 89/285 ม.3 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร/แฟกซ์ 0 2881 6374 E-mail: ppaoinmarketing@gmail.com www.teawthong.com

From Editor บรรณาธิการ

หนองคาย*อุดรธานี

เหนื่อยใจ...แต่ไหวอยู่ ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา... ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ถ้าโกรธกับเพื่อน . . . มองคนไม่มีใครรัก ถ้าเรียนหนักๆ . . . มองคนอดเรียนหนังสือ ถ้างานลำบาก . . . มองคนอดแสดงฝีมือ ถ้าเหนื่อยงั้นหรือ . . . มองคนที่ตายหมดลม ถ้าขี้เกียจนัก . . . มองคนไม่มีโอกาส ถ้างานผิดพลาด . . . มองคนไม่เคยฝึกฝน ถ้ากายพิการ . . . มองคนไม่เคยอดทน ถ้างานรีบรน . . . มองคนไม่มีเวลา ถ้าตังค์ไม่มี . . . มองคน ขอทานข้างถนน ถ้าหนี้สินล้น . . . มองคนแย่งกินกับหมา ถ้าข้าวไม่ดี . . . มองคนไม่มีที่นา ถ้าชีวิตนี้แย่ . . . มองคนที่แย่ยิ่งกว่า อย่ามองแต่ฟ้า . . . ที่สูงเกินตาประจักษ์ ความสุขข้างล่าง . . . มีได้ไม่ยากเย็นนัก เมื่อรู้แล้ว . . . จัก . . . ภาคภูมิชีวิตแห่งตน มีความสุขแบบที่เรามีก็พอ บรรณาธิการบริหาร ตุลาคม 2553

จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ


CONTENS : สารบัญ เจ้าของ

หจก.ป.เปาอินทร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ มีเดีย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.ต.ต.อนันต์ เปาอินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย นายเดชา เทพพุทธางกูร บรรณาธิการบริหาร นายประชา เปาอินทร์ กองบรรณาธิการ นางเบญจมาศ พานจันทร์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวพัทยา เปาอินทร์ หัวหน้าฝ่ายโฆษณา นางสาวศิวาพร เรืองผกา, นางเขมจิรา รายณะสุข, นางมลฤดี คุ้มเณร ฝ่ายโฆษณา นางสาวศิวภา เชียงขันธ์, นางสาวนาตยา โพธิสิงห์, นางสาวภูรดา รายณะสุข, นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์, นางสาววัลวดีย์ มงคลภักดิ์, นางสาวณัฐฐา จันทร์ประดับ ฝ่ายข้อมูล นางศิริพร วาดเขียน ฝ่ายบัญชี นางสาวปริศนา โภคทรัพย์ กราฟฟิคดีไซน์ นางสาวนนฑยา ตระกูลอยู่สบาย

จังหวัดหนองคาย Map ข้อมูลทั่วไป แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม ทำเนียบธุรกิจ

23 25 26 41

จังหวัดอุดรธานี Map ข้อมูลทั่วไป แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม ทำเนียบธุรกิจ

57 59 59 71


ครม.มีมติแล้ว

ให้มีการจัดตั้ง จังหวัดบึงกาฬ เป็น จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 สิงหาคม กระทรวงมหาดไทย เสนอผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ตั้งจังหวัดบึงกาฬ ที่ให้แบ่ง 7 อำเภอ ทัง้ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พสิ ยั อำเภอบุง่ คล้า อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวไิ ล ออกมาจากจังหวัดหนองคาย เพือ่ ตัง้ เป็นจังหวัดบึงกาฬ นัน้ ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมมี ติ อนุมัติตั้ง จังหวัดบึงกาฬ เป็น จังหวัดที่ 77 แล้ว โดยมีเหตุผลในการตั้งดังนี้ - จังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในเรือ่ ง อำเภอ จำนวนประชากร และลักษณะพิเศษ ของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อการให้บริการแก่ประชาชน - เนื้อที่และสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย ก่อนแยกออกมาเป็น จังหวัดบึงกาฬ นั้น เป็นพื้นที่แนวยาวทอดตามลำน้ำโขง มีเส้นทางคมนาคมจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเป็น ระยะทาง 350 กิโลเมตร จึงส่งผลต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ได้ง่าย - จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ตั้งขึ้นใหม่ ก็มีเนื้อที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรีเช่นกัน - นอกจากนี้ จังหวัดบึงกาฬ ไม่ใช่หน่วยงานที่ดำเนินกิจการบริการสาธารณะ ซ้ำซ้อนกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่กระทบต่อแนวทางการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแต่อย่างใด - ส่วนเรื่องบุคลากร ที่มีอยู่จำนวน 439 อัตรา ก็สามารถกระจายกันภายในส่วนราชการได้ จึงไม่เป็นผลกระทบและภาระต่องบประมาณของประเทศมากนัก สำหรับบึงกาฬเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย และห่างจากตัวจังหวัดไปทางด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 136 กิโลเมตร มีเขตพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกับแม่นำ้ โขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การปกครองส่วนภูมภิ าค และการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 นายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย ได้ทำเรื่องขอให้มีการตั้ง บึงกาฬ เป็น จังหวัดที่ 77 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการ พิจารณาว่า ยังไม่มแี ผนทีจ่ ะยกฐานะอำเภอบึงกาฬขึน้ เป็น จังหวัดบึงกาฬ เพราะการจัดตัง้ จังหวัดใหม่ เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ.2553 กระทรวงมหาดไทยได้นำเรื่องการจัดตั้ง จังหวัดบึงกาฬ เข้าที่ประชุม


คณะรัฐมนตรีอกี ครัง้ และล่าสุดคณะรัฐมนตรีกม็ มี ติให้ทำการจัดตัง้ จังหวัดบึงกาฬ เป็น จังหวัดที่ 77 ของไทย ทีมงาน “เทีย่ ว-ท่องมองเมือง...” ขอแสดงความยินดีกบั ชาวหนองคาย และ ชาวบึงกาฬด้วย ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็น จังหวัดที่ 77 ของไทย จังหวัดบึงกาฬมีทั้งหมด 8 อำเภอ ดังนี้ 1. อำเภอบึงกาฬ 2. อำเภอปากคาด 3. อำเภอโซ่พิสัย 4. อำเภอพรเจริญ 5. อำเภอเซกา 6. อำเภอบึงโขงหลง 7. อำเภอศรีวิไล และ 8. อำเภอบุ่งคล้า คำขวัญจังหวัดบึงกาฬ สองนางศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ สุขสำราญที่ได้ยล เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย 20 - 26 ตุลาคม 2553 เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย กำหนดการ วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2553 สถานที่จัดงาน ตามลำน้ำโขงในอำเภอโพนพิสัย และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดหนองคาย บั้งไฟพญานาค หรือ บั้งไฟผี เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายที่ ชัดเจนได้ โดยมีลักษณะเป็นลูกไฟสีชมพู ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง พุ่งขึ้นเหนือลำน้ำโขง มีตั้งแต่ ระดับ 1-30 เมตร แล้วพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ 50-150 เมตร เป็นเวลาประมาณ 5-10 วินาที โดยจะเกิดปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในช่วงวันออกพรรษา หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินลาว ซึ่งอาจ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของไทย โดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ 3-7 วัน สถานทีเ่ กิดมักเป็นลำน้ำโขง ในท้องทีอ่ ำเภอโพนพิสยั อำเภอปากคาด อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และบริเวณอื่นๆ บ้าง เช่น ตามห้วยหนองที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขง โดยในปีนต้ี รงกับวันเสาร์ท ่ี 23 ตุลาคม 2553 และในวันดังกล่าวจะมีพธิ บี วงสรวงพญานาค ตามแบบโบราณทีส่ บื ทอดกันมา ณ ศาลหลักเมืองปากห้วยหลวง อำเภอโพนพิสยั ส่วนในเขตเทศบาล เมืองหนองคายได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นถนนอาหารการประกวดกระทงยักษ์ การแข่งขันเรือยาวประเพณีฯชิงถ้วยพระราชทานฯ การแสดงแสง-เสียงเปิดตำนาน “บัง้ ไฟพญานาค” การประกวดปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิม การลอยเรือไฟบูชาพญานาค การลอยกระทงสาย การตักบาตร เทโวโรหนะเป็นต้น “กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนการเดินทาง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406 - 7


NONG KHAI หนองคาย Tourism & Business Guide 2010 : วารสารเพื่อการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

จังหวัดหนองคาย “วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว”


Tourism & Business Guide 2010

Nong Khai

ข้อมูลทั่วไป...จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมืองชายแดนริมฝัง่ แม่นำ้ โขง เป็นประตู สูเ่ มืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเชือ่ มระหว่างสองประเทศ จังหวัดหนองคาย อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงมากที่สุดเป็นระยะทาง 320 กิโลเมตร เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม และประมงน้ำจืด ทัง้ ยังเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญ สามารถเดินทางข้ามไปเทีย่ วยังฝัง่ ลาวได้โดยสะดวก มีวดั วาอารามและวัฒนธรรมวิถชี วี ติ ชาวบ้านทีน่ า่ สนใจ โรงแรมทีพ่ กั ทีส่ ะดวกสบาย หลากหลายไปด้วย อาหารและสินค้าของฝาก ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนเมืองริมโขงแห่งนี้ จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดทีต่ ง้ั อยูต่ รงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏหลักฐาน ทางด้านประวัตศิ าสตร์ และมนุษยวิทยา ว่าอาณาเขตจังหวัดหนองคายเคยเป็นดินแดนทีม่ ผี คู้ นอาศัย ตั้งบ้านเรือนอยู่เจริญรุ่งเรือง มีอารยธรรมสู่งส่งมาก่อนสมัยประวัติศาสตร์ และคาบเกี่ยวกับสมัย ประวัตศิ าสตร์ ทำให้หนองคายเป็นเมืองทีม่ มี รดกทางวัฒนธรรมของชนชาติโบราณมากมาย ดังปรากฏ ร่องรอยให้เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั เช่น ภาพเขียนสีทถ่ี ำ้ ฝ่ามือแดง อำเภอภูเวียง เมืองโบราณสมัยทวาราวดี ที่อำเภอชุมแพ เสมาหินที่เมืองชัยวาน อำเภอมัจาคีรีและศาสนสถานสมัยขอมที่อำเภอเปือยน้อย จัดเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่พบในจังหวัดหนองคายและอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก ปัจจุบนั หนองคายเป็นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพทางการท่องเทีย่ วทัง้ ทางธรรมชาติและโบราณสถาน มากมาย มีความเจริญรุง่ เรืองในด้านต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา คือ เป็นทีต่ ง้ั ของมหาวิทยาลัย หนองคาย มีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือน เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ที่อำเภอชนบทนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและสะดวก ในการคมนาคมตลอดปี ในปี พ.ศ. 2369 สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์กบฏ ไม่ยอมขึ้นกับไทยอีก และได้ยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คนในเขตแดนไทยกลับไป ในการปราบกบฏ ดังกล่าว ท้าวสุวอธรรมาได้ยกทัพจากเมืองยโสธรมาช่วยกองทัพที่ยกไปจากกรุงเทพฯ จนสามารถ มีชัยเหนือเจ้าอนุวงศ์ และจับกุมตัวลงมากรุงเทพฯ ได้สำเร็จ รัชกาลที่ 3 จึงพระราชทานบำเหน็จให้ ท้าวสุวอธรรมาเลือกทำเลที่จะสร้างเมืองขึ้นรวม 4 แห่งซึ่งในที่สุดท้าวสุวอธรรมาได้เลือกสร้างเมืองที่ บ้านไผ่ เรียกชื่อว่า เมืองหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2370 พ.ศ. 2434 เมืองหนองคายได้เป็นสถานที่ตั้ง มณฑลลาวพรวน จนกระทั่งพ.ศ.2436จึงได้ย้ายไปตั้งที่ทำการมณฑลที่บ้านหมากแข้ง เนื่องจากได้ เสียดินแดนฝัง่ ซ้ายแม่นำ้ โขงให้กบั ฝรัง่ เศสต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ได้จดั ตัง้ มณฑลอุดรขึน้ ทีบ่ า้ นหมากแข้ง เมืองหนองคาย จึงมีฐานะเป็นเมืองหนึ่งของมณฑลอุดร 25


Nong Khai

Tourism & Business Guide 2010

หลังจากยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2476 จังหวัดหนองคายซึ่ง ขึ้นกับมณฑลอุดรได้แยกตัวออกมาเป็น จังหวัดหนองคายในปัจจุบันหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตรงข้ามกับท่าเดื่อ ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพื้นที่ประมาณ 7,739.28 ตารางกิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม กิ่งอำเภอรัตนวาปี

ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย

เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำโขงจึงทำให้ เป็นเขตทีม่ คี วามชุม่ ชืน้ สูงหลากหลายไปด้วยพันธุไ์ ม้ ที่ทดลองปลูกซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ทั่ว บริเวณ ได้แก่ แปลงไม้ผล มีทุเรียน มังคุด ลองกอง มะม่วงหิมพานต์ รวมทั้งพันธุ์ไม้พื้นบ้านที่ได้ อนุรักษ์ไว้เช่น ต้นมะเกี๋ยง ที่นำไปทำไวน์และน้ำมะเกี๋ยง แปลงผักพื้นบ้านที่ชาวอีสานนิยมนำไป จิ้มน้ำพริก แนมลาบ เช่น กระเจียว ผักกาดย่า ส้มโมง ผักหวานป่า แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้หอมกว่า 100 ชนิด และสมุนไพรพื้นถิ่นภาคอีสาน ในช่วงฤดูหนาวมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสีสันสวยงามด้วย นับเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง สอบถามรายละเอียด โทร. (042) 421-257 ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปศูนย์วิจัยพืชหนองคาย ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย ตั้งอยู่ที่ถนน หนองคาย-บึงกาฬ (ทางหลวงหมายเลข 212) ประมาณ 63 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางแยกขวาที่บ้าน นายางเข้าไปอีก 200 เมตร

อำเภอท่าบ่อ

หมู่บ้านทำแผ่นยอ

26

อยูบ่ ริเวณเส้นทางจากหนองสองห้องไปอำเภอท่าบ่อ จะมองเห็น ตะแกรงไม้ไผ่ตากแผ่นยออยูเ่ ป็นระยะริมถนน เแผ่นกระยอเป็นแผ่นแป้ง ซึง่ เป็นส่วนประกอบสำหรับทำอาหารเวียดนาม เช่น ปอเปีย๊ ะและแหนมเนือง มีการส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของหนองคาย


Tourism & Business Guide 2010

หมู่บ้านทำยาสูบ

อยู่ บ ริ เ วณเส้ น ทางจากอำเภอเมื อ ง ไปอำเภอท่าบ่อ (ทางหลวงหมายเลข 211) มี ชาวบ้ า นทำไร่ ย าสู บ ตามแนวเรี ย บริ ม ฝั่ ง โขง มีทวิ ทัศน์ธรรมชาติทส่ี วยงาม นักท่องเทีย่ วชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจมาก

หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

เป็นพระพุทธรูปขนาด ใหญ่หล่อด้วยทอง ฝีมือของช่าง ฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง เป็น พระพุทธรูปทีม่ ลี กั ษณะงดงามมาก นัง่ ขัดสมาธิปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 3.29 เมตร สูง 4 เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชน ทัง้ สองฝัง่ แม่นำ้ โขงเคารพนับถือมาก จากหลักฐาน ศิลาจารึกทำให้ทราบว่า พระเจ้าองค์ตื้อสร้าง เมื่อพุทธศักราช 2105 ผู้สร้างคือ พระไชยเชษฐา กษัตริย์นครเวียง หล่อโดยใช้ทองคำ ทองเหลือง และเงินผสมกัน รวมน้ำหนักได้ 1 ตื้อ (ตื้อ เป็น มาตราโบราณของอีสาน) ใช้เวลาในการสร้าง 7 ปี 7 เดือน ทางจังหวัดได้จัดงานนมัสการหลวงพ่อ พระเจ้าองค์ตื้อเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปวัดศรีชมภูองค์ตอ้ื ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง การเดินทางจากตัวเมืองหนองคายใช้ทางหลวง หมายเลข 2 ทางไปอุดรธานี เลี้ยวเข้าเส้นทาง หมายเลข 211 สายหนองคาย-ท่าบ่อ ถึง กม.ที่ 31 จะเห็นป้ายบอกทางเข้าวัดเลี้ยวซ้ายเข้าไป อีกประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 43 กิโลเมตร

Nong Khai อำเภอบุ่งคล้า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

มีเนื้อที่ประมาณ 186 ตารางกิโลเมตร หรือ 116,562 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอ บึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเซกา และอำเภอ บึงโขงหลง เกือบติดพรมแดนประเทศลาว มี ค วามสู ง จากระดั บ น้ ำ ทะเลเฉลี่ ย ประมาณ 150-300 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น บางส่วนเป็นสันเขา หินทราย ลานหินและทุ่งหญ้า ที่ทำการเขตฯ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนจิก ซึ่งอยู่เลยอำเภอบุ่งคล้ามา 3 กิโลเมตรมีทางแยกขวาไปอีก 6 กิโลเมตร

27


Nong Khai

Tourism & Business Guide 2010

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกถ้ำฝุน ่ อยูใ่ นบริเวณท้องทีบ่ า้ นภูสวาท ตำบลหนองเดิน่ บนเส้นทางหมายเลข 212 ก่อนถึงอำเภอบุง่ คล้า 7 กิโลเมตรมีทางแยกขวา ไปน้ำตกประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ในบริเวณป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงาม ทางตอนเหนือของภูวัว ทางเดินไปน้ำตกผ่านลานหินทรายกว้างขวาง จนมาสุดทางที่น้ำตกที่ไหลมาจากหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะเป็นร่องแคบ มองเห็นสายน้ำตกมา เป็นทางยาว มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน บริเวณใกล้เคียงมีเพิงผาหินเป็นแนวยาวเรียกว่า ถ้ำฝุ่น น้ำตกเจ็ดสี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา หากเดินทางมา ตามทางหมายเลข 212 ก่อนถึงบุ่งคล้า 12 กิโลเมตรมีทางแยกขวาที่บ้านชัยพร ผ่านบ้านภูเงิน บ้านดอนเสียดไปถึงน้ำตกเป็นระยะทางอีก 28 กิโลเมตร หรือหากเดินทางจากภูทอกใช้เส้นทางทีผ่ า่ น บ้านนาต้อง บ้านดอนเสียด รวมระยะทางจากภูทอก 14 กิโลเมตร น้ำตกเจ็ดสีเป็นน้ำตกทีส่ วยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เกิดจากธารน้ำของห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้าง เป็นทางยาว สายน้ำตกกระทบหินเบือ้ งล่างเกิดเป็นละอองไอน้ำยามเมือ่ กระทบกับแสงแดดทำให้เกิด สีต่างๆ ขึ้น จึงเรียกว่า น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกภูถำ้ พระ ตัง้ อยูบ่ ริเวณบ้านถ้ำพระ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา อยู่ห่างจากอำเภอ เซกาประมาณ 34 กิโลเมตร มีนำ้ เฉพาะในฤดูฝน เช่นเดียวกับน้ำตกอื่นๆ ของภูวัว แต่การเดินทาง เข้าถึงค่อนข้างลำบาก เดินทางจากอำเภอบุง่ คล้า ไปตามทางหมายเลข 212 ระยะทาง 24 กิโลมตร ถึงบ้านท่าดอกคำ มีทางดินแยกขวาไปจนถึง ห้วยบางบาตรและต่อเรือชาวบ้านไปยังน้ำตก บริเวณน้ำตกจะเป็นที่ตั้งสำนักสงฆ์ เงียบสงบ และร่มรื่น เมื่อเดินขึ้นมาบนลานหินด้านหลัง จะพบหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้างประมาณ 200 ตารางเมตร มีสายธารน้ำตกไหลมายังก้นอ่าง ทีเ่ บือ้ งล่าง บริเวณน้ำตกเป็นผากว้างราว 100 เมตร สูง 50 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกชะแนน เดิมชือ่ น้ำตกตาดสะแนน ตาดแปลว่า “ทีซ่ ง่ึ มีนำ้ ไหล” สะแนนมีความหมาย ว่า “สูงสุดยอด” หรือ “เยี่ยมยอด” ตั้งอยู่ที่บ้าน 28


Tourism & Business Guide 2010

Nong Khai

ภูเงิน ในเขตอำเภอเซกา ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกเจ็ดสี โดยใช้เส้นทางบ้านชัยพร-บ้านภูเงิน ระยะทาง 13 กิโลเมตร จะมีทางแยกไปน้ำตกชะแนนอีก 5 กิโลเมตร ทางช่วงสุดท้ายเป็นทางดินแคบ ขรุขระและไม่สะดวก ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เท่านั้น น้ำตกชะแนนเกิดจากลำห้วยสะแนนไหลลดหลั่น 2 ชั้น มีขนาดกว้างประมาณ 100 เมตร ระหว่างชั้นที่ 1 กับชั้นที่ 2 ห่างกัน 300 เมตร เป็นน้ำตกขนาด ใหญ่ทม่ี คี วามสวยงาม มีนำ้ เฉพาะฤดูฝน ระหว่างทางจะผ่านขัวหิน (สะพานหิน) ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่น้ำลอดหายไปใต้สะพานหินที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร การเดินทางไปชั้นที่สอง ของน้ำตกชะแนน จะผ่านแนวลำธารทีพ่ น้ื เต็มไปด้วยโขดหิน เดินตามลำธารไปทางชายฝัง่ ด้านซ้ายมือ ทะลุออกทีล่ านกว้างริมแอ่งน้ำใหญ่ เหนือแอ่งน้ำขึน้ ไปก็เป็นน้ำตกชัน้ เตีย้ ๆ ตกลงมาสูแ่ อ่ง เรียกกันว่า น้ำตกบึงจระเข้

อำเภอปากคาด

วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน)

ตัง้ อยูบ่ ริเวณลานหินเนินเขา ร่มรืน่ ด้วยต้นไม้และลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน บริเวณใต้โขดหินใหญ่ ประดิษฐานพระนอนให้ผู้คนสักการะบูชา บนโขดหินมีอุโบสถทรงระฆังคว่ำ หากขึ้นไปถึงด้านบน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลจนถึงฝั่งลาว ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปวัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน) จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ไป 90 กิโลเมตร ถึงอำเภอปากคาด มีทางแยกขวาเข้าวัดไปอีก 500 เมตร

อำเภอโพนพิสัย

บั้งไฟพญานาค หรือ บั้งไฟผี

เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทย่ี งั ไม่สามารถหาคำอธิบายทีช่ ดั เจนได้ โดยมีลกั ษณะเป็นลูกไฟ สีชมพู ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง พุ่งขึ้นเหนือลำน้ำโขง มีตั้งแต่ระดับ 1-30 เมตร แล้วพุ่งขึ้นไปใน อากาศสูงประมาณ 50-150 เมตร เป็นเวลาประมาณ 5-10 วินาที โดยจะเกิดปีละ 1 ครัง้ เท่านัน้ ในช่วง วันออกพรรษา หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินลาว ซึ่งอาจตรงกับวันแรม 1 ค่ำ หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของไทย โดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ 3-7 วัน มากกว่า 90% ของจำนวนลูกบัง้ ไฟพญานาคในแต่ละปี จะพบทีจ่ งั หวัดหนองคาย หน้าวัดไทย และบ้านน้ำเป อำเภอโพนพิสยั วัดอาฮง อำเภอบึงกาฬ วัดหินหมากเป้ง และอ่างปลาบึก อำเภอสังคม ผู้ศึกษาปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคหลายกลุ่ม พยายามอธิบายที่มาของปรากฏการณ์นี้ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น คาดว่าอาจจะเป็นก๊าซมีเทน-ไนโตรเจน หรือ ฟอสฟอรัส ทีเ่ กิดจาก การย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ใต้น้ำ นอกจากประเทศไทยแล้ว ที่อื่นๆ ในโลกก็มีรายงานการพบปรากฏการณ์ลักษณะเดียวกัน 29


Nong Khai

Tourism & Business Guide 2010

นีเ้ ช่นกัน เช่นที่ มลรัฐมิสซูรี และ มลรัฐเท็กซัส ของสหรัฐอเมริกา โดยเรียกกันว่า แสงมาร์ฟา (Marfa lights) นอกจากนี้ยังพบที่ มืองเจดด้าห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ริมฝั่งทะเลแดง พญานาค นอกจากปรากฏในรูปของบัง้ ไฟพญานาคแล้ว ยังมีหลักฐาน ร่องรอยและเรื่องเล่าต่างๆ อย่างเช่น บุญจันทร์ คำมุงคุณ ผูใ้ หญ่บา้ นและประธานโฮมสเตย์บา้ นน้ำเป กิง่ อำเภอ รัตนภูมิ จังหวัดหนองคาย เล่าให้ฟังว่า ขณะที่กำลังลงเรือหาปลาอยู่ในบริเวณปากห้วยน้ำเปตอน ประมาณสองทุ่ม ก็เห็นสัตว์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายงูอยู่ในน้ำ คือตรงส่วนหัวนั้นไม่เหมือนงูทั่วๆ ไป คือมีลักษณะคล้ายหงอน และดวงตามีขนาดเท่าไข่ไก่เห็นเป็นสีแดง งูนั้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 20 เซนติเมตร การเกิดบั้งไฟพญานาค ลูกไฟจะเอนเข้าหาฝั่ง หากขึ้นกลางแม่น้ำโขง แต่หากขึ้นริมฝั่ง ลูกไฟจะเอนออกไปกลางโขง ลักษณะเป็นดวงไฟขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ ไปจนถึงขนาดเท่าไข่ห่าน หรือผลส้ม มีสีแดงอมชมพูออกสีบานเย็น หรือสีแดงทับทิม ไม่มีควัน ไม่มีเขม่า ไม่มีเปลว ไม่มีเสียง ไม่มีกลิ่น โดยบัง้ ไฟพญานาคจะเริม่ ปรากฏจากเหนือผิวน้ำ ตัง้ แต่ระดับ 1-30 เมตร พุง่ สูงขึน้ ไปประมาณ ระดับ 50-150 เมตร เป็นเวลาประมาณ 5-10 วินาที แล้วจะดับหายวับไปในอากาศ ทั้งๆ ที่ดวงไฟ ยังโตอยู่ มิได้หรีเ่ ล็กลงแล้วค่อยๆ ดับ และไม่มลี กั ษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ ซึง่ ปรากฏการณ์ การเกิดบั้งไฟพญานาคนี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ศึกษาวิจัยหลายต่อหลายท่าน แต่ก็ยังไม่พบข้อสรุป ที่ชัดเจน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ณ วันนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ก็มีทฤษฎีและข้อสมมติฐานอยู่หลายทฤษฏี เช่น นพ.มนัส กนกศิลป์ แห่งโรงพยาบาลหนองคาย อธิบายว่า บัง้ ไฟพญานาค เกิดจากก๊าซร้อน คือ ก๊าซที่มีส่วนผสมของก๊าซมีเทนและก๊าซไนโตรเจน เป็นส่วนผสมสำคัญ ซึ่งก๊าซร้อนชนิดนี้ ก็คือ ก๊าซชีวภาพทีร่ ะเบิดจากหล่มอินทรียวัตถุใต้ทอ้ งน้ำหรือในดินทีเ่ ปียก โดยมีแบคทีเรียกลุม่ มีเทนฟอร์มเมอร์ ซึ่งดำรงชีวิตได้ในสภาพไร้ออกซิเจนเท่านั้น ณ ความลึกของแม่น้ำโขงและแหล่งน้ำข้างเคียง เป็นตัว ช่วยผลิตก๊าซ แต่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะได้ก๊าชมีเทนในปริมาณมากพอที่จะก่อ ให้เกิดความดันก๊าชในผิวทรายอย่างน้อย 1.45 เท่า ของความดันบรรยากาศ เมื่อไปเจอความกดดัน ของน้ำ ความกดดันของอากาศในตอนพลบค่ำ หล่มทรายก็จะไม่สามารถรับแรงดันได้ ก๊าซจะหลุด ออกมาและพุง่ ขึน้ เมือ่ โผล่พน้ น้ำ และมีการฟุง้ กระจายไปบางส่วน โดยเหลือแกนในของก๊าซซึง่ ลอยตัว ขึน้ สูง เมือ่ ไปกระทบกับอนุภาพออกซิเจนอะตอมทีม่ ปี ระจุ ทีม่ พี ลังงานสูง ก็จะเกิดการสันดาปอย่างรวดเร็ว กลายเป็นดวงไฟหลายสี แต่ 95% จะเป็นดวงไฟสีแดงอำพัน พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็หายไป และทุก 30


Tourism & Business Guide 2010

ตำแหน่ ง ที่ เ กิ ด บั้ ง ไฟพญานาคจะอยู่ ใ นระดั บ 5-13 เมตรทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าความเป็นกรด และด่างของน้ำในแม่น้ำโขงก็จะสอดคล้องกับ ระบบนิเวศน์ทจ่ี ะเกิดการหมักก๊าซมีเทน ซึง่ คุณหมอ ได้เคยไปวางทุ่นดักก๊าซในแม่น้ำโขง และค้นพบ ว่าก๊าซทีด่ กั ได้ในแม่นำ้ โขงสามารถนำไปจุดติดไฟ จะเกิ ด การพุ่ ง วู บ ขึ้ น มี สี อ อกเป็ น แดงอมชมพู ส่วนคำถามที่ว่าทำไมบั้งไฟพญานาคถึงเกิดขึ้น ในคืนวันออกพรรษา คุณหมอมนัสบอกว่าในคืน วันนั้นจะมีอ็อกซิเจน ก๊าซที่ช่วยให้ติดไฟสูงสุด ในรอบปี ซึ่งก็เกิดจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง พลังงานรังสีของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก ส่วนอีกสมมติฐานนึงคือ เกิดจากการ กระทำของมนุษย์เอง โดยสมชาติ วิทยารุ่งเรือง ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ได้หาวิธีการ ทำบั้งไฟพญานาคในแบบฉบับของเขามาได้ 8 วิธี โดยนพ.มนัส กนกศิลป์ ได้ออกมาถึงเหตุผล ที่ว่า บั้งไฟพญานาคไม่น่าที่จะเกิดจากน้ำมือ ของมนุษย์ ได้ตั้งข้อสมมติฐานแย้งเช่น คนที่ ก ระทำต้ อ งแข็ ง แรงมากเพราะ กระแสน้ำมันแรงมาก ในขณะทีค่ นธรรมดากอดเสา อยู่ในน้ำยังทรงตัวไม่อยู่

Nong Khai นพ.มนัส กนกศิลป์ ได้เริ่มศึกษาเมื่อปี 2522 ก็มีบั้งไฟพญานาคขึ้นมาแล้ว 120 ปี ซึ่ง จริงๆ แล้ว ต้องเกิดขึ้นนานกว่านี้อีก เนื่องจาก คนที่ทำคนนี้ต้องมีอายุมากกว่า 104 ปีแล้วต้อง ทำด้วยตัวเองจึงตัวเองจึงจะคุมความลับได้ การเกิดของบั้งไฟ เกิดขึ้น 52 ตำแหน่ง ประมาณ 1,500 – 2,500 ลูก คนที่ทำต้องมีเงิน จ้างคนไปประดาน้ำทำเรื่องนี้ ทานกระแสน้ำที่ลึกมากและกลัวที่จะ โดนเอ็ม 16 ของหน่วย นปข.ซึ่งเขาก็บอกอีกว่า มันขึ้นเฉียดเรือเขาเลยเป็นต้น การชมบั้งไฟพญานาคนั้นนอกจากจะ รู้วันแล้ว ยังต้องรู้เวลา รู้สถานที่ ที่มีแนวโน้มการ

31


Nong Khai

Tourism & Business Guide 2010

เกิดบัง้ ไฟพญานาคอีกด้วย ตำแหน่งทีบ่ ง้ั ไฟพญานาคมักจะปรากฏให้เห็นว่า ทัว่ ทัง้ จ.หนองคาย มีอยู่ ทัง้ หมดประมาณ 20 จุด โดยในจ.หนองคายเกิดขึน้ หลายจุด แต่จดุ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจำทุกปี มีผพู้ บเห็น บ่อยครั้งเริ่มจากที่ อ.สังคม บริเวณ “อ่างปลาบึก” บ้านผาตั้ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสังคม ต่อมา ที่บริเวณ “วัดหินหมากเป้ง” อ.ศรีเชียงใหม่ ถัดจากนั้นก็จะพบในเขตอำเภอเมืองบ้านหินโงม ต.หินโงม อ.เมือง หน้าสถานีตำรวจภูธร ตำบลบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง พอเข้าสู่เขต อ.โพนพิสัยก็จะพบแทบจะตลอดลำน้ำโขง ตั้งแต่ ปากห้วยหลวง ต.ห้วยหลวง อ.โพนพิสัย ในเขตเทศบาล ต.จุมพล หน้าวัดไทย วัดจุมพล วัดจอมนาง หนองสรวง เวินพระสุก ท่าทรายรวมโชค ต.กุดบง บ้านหนองกุ้ง ซึ่งที่ อ.โพนพิสัยจะพบมากที่สุด แล้วมาพบอีก ที่กิ่งอ.รัตนวาปี บริเวณ ปากห้วยเป บ้านน้ำเป วัดเปงจาเหนือ บ้านหนองแก้ว ในเขต อ.ปากคาด บ้านปากคาดมวลชล ห้วยคาด อ.ปากคาด และที่ อ.บึงกาฬ บริเวณวัดอาฮง ตำบลหอคำ อ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นจุดที่ชาวหนองคายเชื่อกันว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขง เป็นเมืองหลวงของเมืองบาดาล ก็ปรากฏบั้งไฟพญานาคให้เห็นเช่นกัน ทางด้านจังหวัดอุบลราชธานี มีชาวบ้านพบเห็นมา 2-3 ปี แล้วและทางอ.โขงเจียมก็ได้พสิ จู น์ มาแล้วว่ามีจริง โดยการเข้าชมปรากฏการณ์บง้ั ไฟ พญานาค อ.โขงเจียมปีน้ี กำหนดจุดชมไว้ 3 แห่ง คือ บ้านกุ่ม บ้านท่าล้ง และบ้านตามุย สำหรับระยะเวลาในการขึ้นของบั้งไฟ พญานาคนั้นจะขึ้น ระหว่างตะวันตกดินถึง ประมาณ 23.00 น.ก็จะหมดไป การเดินทางจากตัวเมืองหนองคาย ไปยัง อ.โพนพิสัย จากตัวจังหวัดหนองคาย มุ่งสู่ถนนหมายเลข 212 ประมาณ 45 กม. มีรถ โดยสารประจำทาง สาย 224, 228, 4193 ทุกวัน ตั้งแต่ 05.30 ถึง 19.00 น.

อำเภอเมือง

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เป็ น สะพานข้ า มแม่ น้ ำ โขงไปจาก อำเภอเมืองหนองคายไปยังเมืองท่าเดื่อ ของ ลาวซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ประมาณ 20 กิโลเมตร สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 32


Tourism & Business Guide 2010

Nong Khai

ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นักท่องเทีย่ วทัว่ ไปทีต่ อ้ งการเดินทางจากหนองคายไปเวียงจันทน์จำเป็นต้องใช้สะพานแห่งนี้ ตัวสะพานมีความยาว 1.20 กิโลเมตร กว้าง 15 เมตร มีชอ่ งสำหรับเดินรถ 2 ช่องทาง ซึง่ ตรงช่วงกลาง สะพานออกแบบไว้สำหรับสร้างทางรถไฟ เชิงสะพานมีด่านตรวจคนเข้าเมืองและศูนย์ให้บริการ ข่าวสารท่องเที่ยวของ ททท. การเดินทางท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว นักท่องที่ยวสามารถเดินทางด้วยตัวเอง หรือใช้บริการนำเที่ยว จากบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ด่านจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-22.00น. เอกสารประกอบการเดินทาง ชาวไทย ต้องทำบัตรผ่านแดนที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โทร. (042) 411-778 เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ค่าธรรมเนียมคนละ 40 บาท หรือติดต่อผ่านบริษัททัวร์ที่ รับดำเนินการให้ ค่าบริการ 100 บาท เอกสารประกอบการทำบัตรผ่านแดนคือ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป กรณีผตู้ ดิ ตามอายุตำ่ กว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูตบิ ตั รแทนสำเนาบัตร ประชาชนและนำบัตรผ่านแดนไปประทับตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ค่าธรรมเนียมฝั่งไทย 10 บาท ค่ารรมเนียมฝั่งลาว วันจันทร์-ศุกร์ 50 บาท เสาร์-อาทิตย์ 70 บาท อายุผ่านแดน 3 วัน หากอยูเ่ กินต้องขอต่อทีก่ ระทรวงภายใน สปป.ลาวและใช้ได้เฉพาะการเดินทางไปเมืองชายแดนไทย-ลาว ไม่เกิน 25 กิโลเมตร หากเดินทางไปเมืองอืน่ ต้องใช้หนังสือเดินทางพร้อมวีซา่ ชาวต่างประเทศ ต้องใช้ หนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมวีซ่า โดยยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานฑูตลาวประจำประเทศไทย 520/1-3 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. (02) 539-6667 หรือสถานกงสุลลาว 18/1-3 ถนนโพธิสถิตย์ บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. (043) 221-861, (043) 223-688 ทัง้ นีต้ อ้ งดำเนินการล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย 3 วันทำการ หรือติดต่อบริษทั นำเที่ยวดำเนินการได้ อนุญาตให้อยู่ในลาวได้ 30 วัน หรือติดต่อขอ visa on arrival ได้ที่ด่านตรวจ คนเข้าเมืองของ สปป.ลาว อยู่ในลาวได้ 15 วัน การนำรถยนต์ออก-เข้าประเทศ ต้องทำเอกสารนำรถออกและเสียค่าธรรมเนียมตามทีก่ ำหนด สามารถติดต่อบริษทั ทัวร์ในหนองคายดำเนินการให้หรือสอบถามรายละเอียดได้ทด่ี า่ นศุลกากรจังหวัด โทร. (042) 411-518, (042) 421-468-9 โทรสาร (042) 412-654 ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิด ให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 33


Nong Khai

Tourism & Business Guide 2010

(สปป.ลาว) เส้นทางจังหวัดหนองคาย-เวียงจันทน์แล้ว โทร. (042) 247-950-2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตลาดท่าเสด็จ

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมือง เป็นแหล่งรวมสินค้า ที่ ใ นแถบอิ น โดจี น และยุ โ รปตะวั น ออกมี ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแห้ ง อาหารแปรรูป และข้าวของเครือ่ งใช้ เช่น เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เสือ้ ผ้า นาฬิกา เครื่องครัว เปิดจำหน่ายทุกวันเวลา 07.00-18.30 น. มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเดินทางมาเทีย่ วชมและเลือกซือ้ สินค้ามากมาย นอกจากนี้ ท่าเสด็จยังเป็นด่านสำหรับคนท้องถิ่นข้ามไปยังลาว ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปต้องใช้ด่านสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว

พระธาตุบังพวน

เป็นเจดียเ์ ก่าแก่บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ เป็นทีเ่ คารพสักการะ ของชาวหนองคายมาช้านาน ตัวองค์พระธาตุเดิมสร้างด้วยอิฐเผา ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น เป็นสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับ องค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 เนื่องจากฐานทรุด เจดีย์องค์ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยกรม ศิลปากร เป็นรูปปรางค์สี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัวปากระฆัง มีฐานทักษิณ 5 ชั้น กว้าง 17.20 เมตร ชั้นที่ 6 เป็นรูประฆังคว่ำ ชั้นที่ 7 เป็นรูปดาวปลี เหนือขึ้นไปเป็นที่ตั้งฉัตร สูงจากพื้นดิน 34.25 เมตร ชาว หนองคายจัดงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 11 ค่ำเดือนยี่ของทุกปี ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ได้แก่ สัตตมหาสถาน หรือ สถานที่สำคัญ 7 แห่งในพุทธประวัติหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วและได้ เสด็จประทับเสวยวิมุติสุขแห่งละ 7 วัน และสระปัพพฬนาค หรือสระพญานาค ซึ่งในสมัยโบราณเมื่อ มีการแต่งตั้งเจ้าเมือง ก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อเป็นสิริมงคล ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปพระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุบังพวน บ้านดอนหมู ตำบล พระธาตุบังพวน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 23 กิโลเมตร โดยเดินทางจากตัวเมืองหนองคายมาตาม ทางหลวงหมายเลข 2 (หนองคาย-อุดรธานี) ประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าทางหลวง หมายเลข 211 ทางไปท่าบ่อ ถึงกม. 10 วัดอยู่ด้านขวามือ 34


Nong Khai

Tourism & Business Guide 2010

พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ำ

เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้า พระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ (พระพนม) จาก การสำรวจใต้นำ้ ของหน่วยโบราณคดีภาค 7 พบว่า องค์พระธาตุมฐี านกว้างด้านละ 17.2 เมตร ย่อมุม ทีฐ่ าน และมีความสูงประมาณ 28.5 เมตร หักออก เป็น 3 ท่อน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราว พุทธศตวรรษที่ 20-22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้าย พระธาตุบงั พวนมากทีส่ ดุ หนังสือประชุมพงศาวดาร ภาค 70 บันทึกไว้วา่ “พระธาตุเมืองหนองคายได้เพ (พัง) เมือ่ วันขึน้ 9 ค่ำ เดือน 9 ปีพทุ ธศักราช 2390” และตลิ่งได้ถูกน้ำเซาะจนมองเห็นพระธาตุอยู่ เกือบกึ่งกลางลำน้ำโขงในปัจจุบัน

ยังคงประดิษฐานอยูท่ ว่ี ดั โพธิช์ ยั จังหวัดหนองคาย ทุกปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคาย จะมีงานประเพณีบญ ุ บัง้ ไฟบูชาพระใสทีว่ ดั โพธิช์ ยั เป็นประจำ

ศาลาแก้วกู่

หรือที่รู้จักกันในนามวัดแขก ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัด หนองคาย สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง แสดงรู ป ปั้ น ทางศาสนาแห่ ง นี้ เ กิ ด จากแรง บันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซึ่งได้ สร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตาม ความเชือ่ ว่าหลักคำสอนทุกศาสนาสามารถนำมา

วัดโพธิ์ชัย

หลวงพ่ อ พระใสเป็ น พระพุ ท ธรู ป ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีลักษณะงดงาม ตามตำนานเล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูป ขึน้ 3 องค์และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนาม ของตนเอง คือ พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุก ประจำคนกลางและพระใสประจำน้องคนสุดท้อง เดิมประดิษฐานทีเ่ วียงจันทน์ ต่อมาในสมัยรัชกาล ที่ 3 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามลงเรือข้ามฝั่ง มายังเมืองหนองคาย แต่เกิดพายุพดั พระสุกจมน้ำ หายไป ส่วนพระเสริมและพระใสได้ถูกอัญเชิญ มาประดิษฐานไว้ที่หนองคาย จนในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้อัญเชิญ พระเสริมลงมาประดิษฐานทีก่ รุงเทพฯ ส่วนพระใส 35


Nong Khai

Tourism & Business Guide 2010

ผสมผสานได้งานปั้นอันใหญ่โตอลังการนี้มีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ รูปเทพฮินดู รูปปั้นเกี่ยวกับ ศาสนคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00-18.30 น. ค่าเข้าชม 10 บาท ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปศาลาแก้วกู่ จากตัวเมืองหนองคาย 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางไป อำเภอโพนพิสัยอยู่ด้านขวามือ

หมู่บ้านประมงน้ำจืด

อยู่ที่ตำบลกองนาง ตามเส้นทางท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านมีอาชีพ ทำการประมงน้ำจืด มีการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลาหัวโต และปลาดุกเทศ โดยจัดส่งไปจำหน่ายยังกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคอีสาน

ห้องสมุดรถไฟ

ห้องสมุดรถไฟ แห่งนี้ถูกดัดดแปลงมาจาก ตู้รถไฟ 2 โบกี้ด้วยกัน ภายใน ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีหนังสือ หลากหลายประเภทตั้งเรียงราย อย่างเป็นระเบียบพร้อมแยกประเภท ด้วยป้ายอย่างชัดเจนและ ตกแต่ง ภายในด้วยพระบรมฉายารักษ์ของพระเทพรัตน ราชสุดา ในหลวง และ พระราชินี อยู่ตามผนัง ของโบกี้ทั้ง 2 อัน นอกจากการตกแต่ ง ที่ ส วยงามแล้ ว ภายในยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการให้คำปรึกษา หรือ บรรณารักษ์ ประจำอยู่ในห้องสมุด ภายใน ติดแอร์เย็นสบาย ห้ อ งสมุ ด แห่ ง นี้ เ พิ่ ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารมา ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2552 นี้เองครับ ใครไป เทีย่ วหนองคายอย่าลืมแวะเยีย่ มชมกันด้วยนะครับ อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟหนองคาย

หาดจอมมณี 36

อยูห่ า่ งจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร


Tourism & Business Guide 2010

Nong Khai

ตามถนนเลียบแม่นำ้ โขง เป็นหาดทรายริมแม่นำ้ โขงทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ชายหาดมีความยาว ประมาณ 200 เมตร ช่วงที่เหมาะในการไปเที่ยวคือเดือนเมษายน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดและ จากบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เดินทางไปท่องเทีย่ วพักผ่อนเป็นจำนวนมาก จนได้รบั การเรียกขานว่าเป็น “พัทยาอีสาน” อีกทัง้ ทิวทัศน์ในบริเวณหาดทรายยังสามารถมองเห็นบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ได้อย่างชัดเจน

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เป็นที่บรรจุอัฐิ ของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อเมื่อปี ร.ศ. 105 (พ.ศ. 2429) เสด็จ ในกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งเป็นแม่ทัพปราบกบฏฮ่อในครั้งนั้น รับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนความดี ข องผู้ ที่ ไ ด้ เ สี ย สละชี วิ ต เพื่ อ ชาติ บ้านเมือง ทีอ่ นุสาวรียท์ ง้ั 4 ทิศ มีคำจารึกภาษาไทย จีน ลาว และอังกฤษ มีการจัดงานบวงสรวงและฉลองอนุสาวรีย์ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี

อำเภอศรีเชียงใหม่ วัดหินหมากเป้ง

มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง ร่มรืน่ ด้วยพรรณไม้ บริเวณวัดโดยรอบสะอาด เรียบร้อยและเงียบสงบ มีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับลำน้ำโขงซึ่งมองเห็น ทัศนียภาพสวยงาม อาจารย์เทสก์ เทสรังสี เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาค อีสาน ได้ริเริ่มจัดตั้งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ แม่ชี และ ผูแ้ สวงบุญทัง้ หลาย หลังจากท่านมรณภาพ มีการก่อสร้างเจดีย์ เพือ่ บรรจุ อัฐิของท่าน ภายในมีรูปปั้นของอาจารย์เทสก์ พร้อมจัดแสดงเครื่อง อัฐบริขารและชีวประวัติของท่านอีกด้วย ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปวัดหินหมากเป้ง ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นไทยเจริญ ตำบลพระพุทธบาท การเดินทางจากตัวเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 211 (หนองคาย-ศรีเชียงใหม่) ถึง กม. 64 วัดจะอยู่ริมถนนด้านขวามือ รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 75 กิโลเมตร

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์

ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อถวาย 37


Nong Khai

Tourism & Business Guide 2010

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกจิอาจารย์ที่มีศิษยานุศิษย์มากมาย มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนา ปัจจุบันได้ มรณภาพแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2548

อำเภอศรีวิไล ภูทอก

ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาทีโ่ ดดเดีย่ ว อยูใ่ นเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง เป็นภูเขาหินทรายโดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล ประกอบด้วย ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย แต่ก่อนบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่า อาศัยอยู่มากมาย พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็น แหล่งบำเพ็ญเพียร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็น สถานที่เงียบสงบ ภูทอกน้อยเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอด ภูทอก โดยต้องเดินไปตามสะพานไม้เวียนวนรอบเขาสูงชันจนถึงยอด สะพานไม้สร้างขึ้นด้วยแรง ศรัทธาจากเหล่าพระ เณร และชาวบ้าน เริม่ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2512 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษให้พ้นโลกแห่ง โลกียะสูโ่ ลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและมุง่ มัน่ ภูทอกยังคงเป็น สถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมและปฏิบตั ศิ าสนกิจของชุมชน ดังนัน้ ผูท้ ม่ี าเยือนสถานทีแ่ ห่งนีค้ วรอยูใ่ นความสงบ และเคารพสถานที่ บันไดขึ้นภูทอกแบ่งออกเป็น 7 ชั้น แตกต่างกันดังนี้ ชั้นที่ 1-2 เป็นบันไดสู่ ชั้นที่ 3 ซึ่งเริ่มเป็นสะพานเวียนรอบเขา สภาพเป็นป่าเขามืดครึ้ม มีโขดหิน ลานหิน สุดทางชั้นที่ 3 มีทางแยกสองทาง ทางซ้ายมือเป็นทางลัดไปสู่ชั้นที่ 5 ได้เลย ซึ่งเป็น ทางชันมาก ผ่านหลืบหินทีม่ ลี กั ษณะเหมือนอุโมงค์ ทางขวามือเป็นทางขึน้ สูช่ น้ั ที่ 4 ชัน้ ที่ 4 เป็นสะพานลอย ไต่เวียนรอบเขา มองไปเบื้องล่างจะเห็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน เรียกว่า “ดงชมพู” ทิศตะวันออกจดกับ ภูลงั กา เขตอำเภอเซกา ซึง่ มีสภาพเป็นป่าดงดิบ บนชัน้ ที่ 4 นี้ จะเป็นทีพ่ กั ของแม่ชี รอบชัน้ มีระยะทาง ประมาณ 400 เมตร มีที่พักผ่อนระหว่างทางเป็นระยะๆ ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิที่อาศัยของพระ ตามช่องทางเดินจะมีถำ้ อยูห่ ลายถ้ำ ตลอดเส้นทางสู่ ชัน้ ที่ 6 มีทพ่ี กั เป็นลานกว้างหลายแห่ง มีหน้าผา ชื่อต่าง ๆ กัน เช่น ผาเทพนิมิตร ผาหัวช้าง ผาเทพสถิต เป็นต้น ถ้ามาทางด้านเหนือจะเห็นสะพานหิน ธรรมชาติทอดสูพ่ ระวิหาร อันเป็นทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุไว้ดว้ ย มองออกไปจะเห็นแนวของภูทอกใหญ่ อย่างชัดเจน ผู้คนส่วนใหญ่มักหยุดการเดินทางเพียงแค่นี้ เพราะจากชั้นที่ 6 สู่ ชั้นที่ 7 เป็นสะพาน ไม้เวียนรอบเขายาว 400 เมตร เกาะติดอยู่ริมหน้าผาสูงชันดูน่าหวาดเสียวอันตราย มีความยาว 400 เมตร สุดทางที่ชั้น 7 เป็นป่าไม้ร่มครึ้ม ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปภูทอก อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ 163 กิโลเมตร 38


Tourism & Business Guide 2010 จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 212 ผ่าน อำเภอโพธิช์ ยั อำเภอปากคาด และอำเภอบึงกาฬ แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 222 ถึงอำเภอศรีวิไล จากอำเภอศรีวิไลมีทางแยก ซ้ายผ่านบ้านนาสิงห์ บ้านสันทรายงาม สู่บ้าน นาคำแคน ถึงภูทอกเป็นระยะทางอีก 30 กิโลเมตร

อำเภอสังคม

น้ำตกธารทอง

Nong Khai ทีท่ ำไว้ และชัน้ ที่ 3 สูงประมาณ 70 เมตร มีนำ้ ไหล อยู่ตลอดปี และจะมีน้ำมากในฤดูฝน ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปน้ำตกธารทิพย์ อยู่เลยอำเภอสังคมไปประมาณ 9 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 211 ถึงบริเวณ กม. 97-98 มีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้าย เข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เมือ่ ถึงลานจอดรถ ต้องเดินเท้าอีก 100 เมตรจึงถึงตัวน้ำตก

มีลกั ษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ ก่อนจะลดระดับเกิดเป็น ชั้นน้ำตกเล็กๆ เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตรและไหลลงสู่ลำน้ำโขงในที่สุด ช่วงเวลา ที่มีน้ำมากเหมาะแก่การมาเที่ยวชมคือระหว่าง เดือนมิถุนายน-ตุลาคม บริเวณโดยรอบเป็นสวน รุกขชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปน้ำตกธารทอง อยูใ่ นเขตบ้านผาตัง้ หมูท่ ่ี 1 ตำบลผาตัง้ การเดินทาง ใช้เส้นทางหนองคาย-ศรีเชียงใหม่-สังคม (ทางหลวง หมายเลข 211) ผ่านบ้านไทยเจริญ แล้วต่อไป บ้านผาตัง้ บริเวณหลัก กม.ที่ 74 ก่อนถึงตัวอำเภอ ประมาณ 11 กิโลเมตร น้ำตกธารทองจะอยูร่ มิ ทาง ด้านขวามือ ส่วนด้านซ้ายมือของถนนเป็นบริเวณ ลานจอดรถ

น้ำตกธารทิพย์

เป็นน้ำตกที่สูงและสวยงามท่ามกลาง ป่าเขียวขจี แบ่งออกเป็น 3 ชัน้ ด้านล่างเป็นน้ำตก ชั้นแรกสูงประมาณ 30 เมตร ไหลจากหน้าผา เป็นสายยาวสีขาวสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 100 เมตร ต้องปีนขึน้ ไปตามเส้นทาง 39


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดหนองคาย (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัยเคหะภัณฑ์ โทร. 042-405670, 089-7107654 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดรเคหะภัณฑ์ โทร. 042-471397 ร้านเกรียงศักดิ์ โทร. 042-411821 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ก. กระเบื้องมุงหลังคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬเจริญดีเซรามิก โทร. 042-492106 ก่อสร้าง-อุปกรณ์และเครื่องใช้ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท ชานนท์ วัสดุ จำกัด โทร. 042-464642-3 กลึง-ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ร้านท่าบ่อสมบูรณ์ โทร. 042-431165 ร้าน ส รวมช่าง โทร. 042-431837 บริษัท สยามภัทร์ จำกัด โทร. 042-411744, 042-464803-5 สิทธิชัย โรงกลึง โทร. 042-411468, 042-421059 ร้านโชคบุญมา โทร. 042-487157 ร้านรุ่งเรืองกลการ โทร. 042-420279 โชคมงคลไพศาล โทร. 042-467447 ประดิษฐ์การช่าง โรงกลึง โทร. 042-431122 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชามอเตอร์ โทร. 042-489112, 042-489075 ร้านมิตรยนต์ โทร. 042-431885 ร้านชัยศิริ โทร. 042-432052, 042-431038 ชัยมงคล โรงกลึง โทร. 042-491035 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- การบิน-ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร กอล์ฟ-สนาม บริษัท คนนิยม (1996) จำกัด โทร. 042-420357, 042-462665 บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด โทร. 042-407296-9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรแก้วทัวร์ โทร. 042-411530, 042-426073 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ก่อสร้าง-รับเหมาทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฆ พิริยะก่อสร้าง หจก.ศรีวิไลทรัพย์สมบูรณ์ บริษัท พีซีฟลูอิคเมคคานิค จำกัด

โทร. 042-412320, 085-4967320 โทร. 042-497130, 083-1486888 โทร. 042-464605

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลศรีลา

โทร. 089-8877686

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาวุธก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังคละคีรี

โทร. 042-411643, 042-461078 โทร. 042-462695, 086-9888595

บริษัท แอล ที พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 042-464948 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหบัวทอง (1996) โทร. 042-416226, 042-416322 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตก่อสร้างง่วนเซ้งหลี โทร. 042-421111 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พัฒนากำแพงเพชร โทร. 042-497095 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ซี เอส หนองคายก่อสร้าง โทร. 042-491393 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง 1992 โทร. 042-431642 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายไกรศรก่อสร้าง โทร. 042-451378 บริษัท อิมเมจ คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร. 044-246745, 044-343194 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด หนองคายพรพิทกั ษ์กอ่ สร้าง โทร. 042-471152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ก่อสร้าง-วัสดุ ร้านเสรีย์พาณิชย์ หจก.สหมิตรพรเจริญ ร้านบึงกาฬพัฒนา หจก.เซ็นจูรี่บึงกาฬ ร้านเตี้ยบล็อก บจก.สกุลกิม

โทร. 042-491155 โทร. 042-487226 โทร. 042-491396 โทร. 042-491835 โทร. 042-487076 โทร. 042-464444, 042-465744

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวชัยพรค้าไม้ โทร. 042-412287, 042-420401 ร้านคูบ้วนเส็ง โทร. 042-431012, 042-431563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายโลหะกิจ โทร. 042-411745, 042-412048 ร้านชาญยุทธ โทร. 042-411208 ร้านไทยเจริญ (วัสดุก่อสร้าง) โทร. 042-411596 ยงสวัสดิ์ โทร. 042-411727 ร้านโชคบุญเรืองก่อสร้าง โทร. 042-481066 ร้านโฮมโปร โทร. 042-491587 ร้านอีซี่ โฮม โทร. 042-491003, 084-7904334 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

กระจก มุ้งลวด ผู้จำหน่าย ร้าน ส.ทวี

โทร. 042-411516

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ก่อสร้าง-วัสดุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงเจริญรวมกิจ แหม่มวัสดุก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าบ่อวิเชียรการค้า

กำเนิดไฟฟ้า-เครื่อง-ให้เช่าและบริการ

ร้านกี่ไดนาโม โทร. 042-431787 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

กีฬา-ชุด-ขายปลีก

ร้านเดอะมอลล์ โทร. 042-431768 ร้านศูนย์กีฬา พี พี โทร. 042-423222 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

กีฬา-ชุด-ขายส่งและผู้ผลิต

ยิมสปอร์ต โทร. 042-460841 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

กีฬา-อุปกรณ์-ขายปลีก

ร้านเจริญอาภรณ์ โทร. 042-411816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกษตรกรรม-การค้าผลิตผล

หลักชัยศรีเชียงใหม่ โทร. 042-451122, 042-451350 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด อยูศ่ ริ อิ ดุ มผล โรงงานอัดมันเม็ด โทร. 042-464851 บริษัท เอียเป็งเชียง (1993) จำกัด โทร. 042-411553, 042-411034 พรทิพย์พืชผล โทร. 042-471164 ร้านรุ่งเรืองพืชผล โทร. 042-485039 ร้ายวิชัยกลการ โทร. 042-489040 ร้านวิไลศักดิ์ โทร. 042-481081, 042-481299 ร้าน ช พืชผล โทร. 042-481086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกษตรกรรม-เครื่องจักรกล

ปรีชาการช่าง หนองคาย โทร. 042-990682 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกษตรกรรม-อุปกรณ์และเครื่องมือ

ท เจริญกิจ เกษตรภัณฑ์ โทร. 042-491083 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกษตรกรรม-อุปกรณ์และเครื่องมือ

ร้านโจ้เกษตร โทร. 042-411803, 042-423511 ร้าน ช การช่าง โทร. 042-451537 แต้เอี่ยมเฮง โทร. 042-406284, 042-451187 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองคายมอเตอร์ โทร. 042-411164 บริษัท สยามจักรกล อินเตอร์เทรด จำกัด โทร. 042-465307 ร้านใบแก้ว โทร. 042-431615, 042-400146 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส วนิดาบ่อหินบริการ โทร. 042-465664-5 คลังเกษตร โทร. 042-411676 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก๊ส-ชนิดบรรจุถัง

ร้านธรรมสมบัติ โทร. 042-401130 ร้านชัยรัตน์ราดิโอ โทร. 042-441491 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวงศ์ก๊าซบึงกาฬ โทร. 042-432234, 042-431743-4 บริษทั ท่าบ่ออุตสาหกรรมแก๊ส จำกัด

โทร. 042-431230 โทร. 042-411218, 042-420388 โทร. 042-491344 โทร. 042-431781, 042-400996


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดหนองคาย (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) แก๊ส-เครื่องใช้ ร้านหนองคายบูติค

โทร. 042-412291

ขนส่งสินค้าทางบก-บริการ บริษัท ศิริหนองคายขนส่ง จำกัด หจก.กิมไล้

โทร. 042-411458, 042-420200 โทร. 042-411729

คอนกรีต-ผสมเสร็จ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีคอนกรีต ท่าบ่อ โทร. 042-401002 โทร. 042-411512, 042-421349 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทศิริกุลบริการ -------------------------------------------------------------------------------------------------------โกดังหรือคลังสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นจูรี่บึงกาฬ โทร. 042-491835, 042-491152-3 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ซ่อม -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน ที ที เซอร์วิส โทร. 042-489119 ร้านลอนคอมพิวเตอร์ โทร. 042-491061 หนองคาย ไอที โทร. 042-422854 หมวด ข. พิริยะคอมพิวเตอร์ โทร. 042-405500 ไอที คอมพิวเตอร์ โทร. 042-423260 ขนมปัง ขนมอบและเค้ก-ขายปลีก -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โทร. 042-326175 ร้านป่าลั่น โทร. 042-461116, 042-460612 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ผู้จำหน่าย ร้านสมบูรณ์เค้ก โทร. 042-431023 บริษัท พัชรากรธุรกิจ จำกัด โทร. 042-464915-6 ร้านห้าดาวเบเกอรี่ โทร. 042-460318 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที ช็อป คอมพิวเตอร์ โทร. 042-464348, 042-411393 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีมายคอม โทร. 042-411566, 042-420779 ร้านจันทร์เจริญคอมพิวเตอร์ โทร. 042-431088 ขนมไทย วิว เทค คอมพิวเตอร์ โทร. 042-460799 เทพศิริ โทร. 042-411270 โทร. 042-471537 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- มายคอมพิวเตอร์ บุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ร้าน โทร. 042-485146, 042-485527 ขนส่งด่วน-บริการ บริษัท ที อี ซี โลจิสทิคส์ จำกัด โทร. 042-421486, 042-465809 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เคเบิ้ลทีวี-บริการติดตั้ง

บริษัท จิระโรจน์ขนส่ง จำกัด โทร. 042-411062, 042-411671 บริษัท หนองคายพัฒนา จำกัด โทร. 042-460204-5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเน็คไทยแลนด์ แอนด์ ซีเอส อินโดไชน่า โทร. 087-8664668 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรของแม่ขนส่ง โทร. 042-464799, 089-7104224 บริษัท เอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด โทร. 042-464936, 081-2633690 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด สิบเอ็ด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต โทร. 042-422911, 042-460802 บริษัท หนองคายเอ็กเพรส จำกัด โทร. 042-465446-7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอหนองคาย

โทร. 042-411985

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสาน เอ็กซ์เพรส โทร. 042-465446-7 บริษัท หนองคายมหาทรัพย์ ขนส่ง อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด โทร. 042-421402 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมโพธิ์เงินการค้า โทร. 042-421402 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายชฎาทอง (1993) โทร. 042-464164, 042-464142 บริษัท เด่นศิริขนส่ง จำกัด โทร. 042-412058, 042-411114 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ของใช้แล้ว-ผู้ขาย

ร้านทรีสตาร์หนองคาย

โทร. 042-412714

บริษัท โพนพิสัยเคเบิ้ลทีวีแอนด์วิชั่น จำกัด โทร. 042-405559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซี เคเบิ้ลทีวี โทร. 042-403419, 042-401175 บริษัท เคเบิลวิชั่น จำกัด โทร. 042-422888, 042-460899 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรยะคอมพิวเตอร์แอนด์เซทเทลไลท์ โทร. 042-412307, 042-412139 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องเขียน-ขายปลีก

ร้านนานาภัณฑ์ โทร. 042-411264 ศึกษาภัณฑ์โซ่พิสัย โทร. 042-485150 ร้านธรรมจักรพาณิชย์ โทร. 042-497151, 042-497340 ร้านอำนวยพร โทร. 042-451667 ร้านปากคาดศึกษา โทร. 042-481056 ร้านเทียมชัย โทร. 042-489220 ร้านบุญประเสริฐ โทร. 042-431661 ร้านพิมลพานิช โทร. 042-491111-3 ร้าน ส วิทยา โทร. 042-471071 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องเขียน-ขายส่งและผู้ผลิต ร้าน อ.อะไหล่ (ตั้งง่วนหมง)

โทร. 042-411064

เคลือบดินเผา-ผลิตภัณฑ์ ร้านเรือนแม่

โทร. 042-489026

เคมีเกษตร-ผู้จำหน่าย หจก.โพธิ์ชัยหนองคาย

โทร. 042-411675

ร้านลี้คุงฮวด โทร. 042-431420 ร้านศักดิ์ชัยก๊อปปี ้ โทร. 042-485184 ร้านตั้งสมบัติ โทร. 042-460711 บริษัท ยงเจริญ จำกัด โทร. 042-407281-3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มมณีหนองคาย โทร. 042-411290 โทร. 042-491308 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านนกน้อยบึงกาฬ อรุณเครื่องเขียน โทร. 042-411252 ข้าว-ผู้ค้า -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านไทยพานิชย์ โทร. 042-431098 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟชัยธนาสินเจริญ โทร. 042-411689, 042-411542 เครื่องมือ บริษัท ไทยง้วนเส็ง จำกัด โทร. 042-471234-5 ร้านเจริญกิจ โทร. 042-431452 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตผล โทร. 042-495084, 042-407341 ร้านซุนเซ็งพาณิชย์ โทร. 042-471176-7 ร้านพิสัยพานิช โทร. 042-471097, 042-471700 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เครื่องสำอาง-ขายปลีก ร้านหนองคายคอสเมติกส์ โทร. 042-411686 -------------------------------------------------------------------------------------------------------หมวด ค.

คาร์แคร์-บริการ ร้านเค คาร์แคร์

โทร. 042-431887

ร้านเชอร์รี่ โทร. 042-491174 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครัว-เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ร้านบริการยีนส์ ร้านคิงส์ช็อป

โทร. 042-412749, 042-411472 โทร. 042-403390, 042-492066


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดหนองคาย (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) หมวด ง.

หมวด ถ.

งาน-สำนักงานจัดหา

ถ่ายภาพทางพาณิชยกิจ

เงินทุน-ที่ปรึกษา

ถ่ายรูป-ล้าง อัด ขยาย ฟิล์มสีและดิจิตอล พ.วิไลดิจิตอลเวิล์ด โทร. 042-464288

แสงดาว ดิจิตอล แอนด์ เวดดิ้ง สตูดิโอ โทร. 042-420458, 083-4171299 บริษัท จัดหางาน เอ็น เอดี แอล จำกัด โทร. 042-464570-1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหนองคาย จก โทร. 042-460763 สหกรณ์การเกษตรพรเจริญ จก โทร. 042-487305 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จก โทร. 042-464303, 042-420750 สหกรณ์การเกษตรเซกา จก โทร. 042-489426, 042-489313 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จก โทร. 042-411334, 042-465222-3 บริษัท พี เค อุดรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร. 042-422612-3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จก โทร. 042-422845 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถัง-ผู้ผลิตและจำหน่าย บ.พีซีฟลูอิคเมคคานิค จำกัด

โทร. 042-464605

ร้านชาตรี โทร. 042-411396 ดาราศิลป์ ห้องภาพ โทร. 042-411979 ทวีอาร์ต ห้องภาพ โทร. 042-412553 ร้านสมศักดิ์ คัลเลอร์แลบ โทร. 042-460613 ดาวรุ่ง ดิจิตอล โฟโต้แล็ป ห้องภาพ โทร. 042-431345 เงินทุนและหลักทรัพย์-บริษัท ต้นรัก สตูดิโอ (ลอง) โทร. 042-405179 ร้านศิริทรัพย์ธุรกิจ โทร. 042-411908, 086-6355505 ร้านวศินโฟโต้แล๊ป โทร. 042-431016, 042-431890 ร้านหนองคายลิสซิ่ง โทร. 042-460273, 042-412790 บริษทั โปรสตูดโิ อ แอนด์ โฟโต้ซพั พลาย จำกัด โทร. 042-412314 ดาวเรืองคัลเลอร์แลป โทร. 042-405246 ร้านสินพัฒนา โทร. 042-422889-90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ช. เช่าซื้อ-บริการ

บริษัท หนองคายลิสซิ่ง จำกัด โทร. 042-407373, 042-401133 บริษัท เจียง ลิสซ่ง จำกัด โทร. 042-465307, 042-401116 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เชื่อมโลหะ

ถ่ายเอกสาร-บริการ

ร้าน เอ็น เค ซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1998 โทร. 042-412936 พี พี วี กอปปี้ปริ้นท์ โทร. 042-400635 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ท. ทนายความ

รุ่งอรุณ สนง ทนายความ โทร. 042-411322 พุฒิการช่าง โทร. 042-451112 จำชาญ ศิริสมบัติ สนง ทนายความ โทร. 042-412656, 081-2621601 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำนักงานทนายความนพดล กัณฑะวงษ์ และเพือ่ น โทร. 042-460253, 042-411352 วินัย ติยะบุตร และเพื่อน สนง ทนายความ โทร. 042-487086 หมวด ซ. บุญมา สายสุพรรณ์ สนง ทนายความ โทร. 042-487115 ธานี สองหลวง สนง ทนายความ โทร. 042-412261 ซุปเปอร์มาร์เก็ต -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านท่าบ่อไหมพรม โทร. 042-431032 ทรายและกรวด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเสือ โทร. 042-492180 บจก.อุดรสหโชค โทร. 042-901194 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายทีที 2000 โทร. 042-451042 เทสโก้ โลตัส สาขาหนองคาย โทร. 042-465819-26 โทร. 042-449118 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โทร. 042-405717, 042-405045 บริษัท ทีอาร์เจนเนอรัลเซอร์วิส จำกัด โทร. 042-406314 วันดีสโตร์ หจก ศูนย์จำหน่ายปลีก-ส่ง โทร. 042-411010, 081-7681790 บริษัท ศรีเชียงใหม่ทรายทอง จำกัด บริษัท เลาหทองไพบูลย์ จำกัด โทร. 042-411423, 042-411575 ร้านประนอมพรพานิช โทร. 042-481091-3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ต.

ทอง เงิน-ผู้จำหน่าย ห้างทองแม่คำพัน ห้างทองเพชรดวงเดือน

โทร. 042-411565 โทร. 042-411141

โทร. 042-471849, 042-471710

ห้างทองกวงทอง เพ็ชร์มาร์เก็ต ร้านทอง โทร. 042-411952, คูเซียงกี่ ร้านทอง 042-460537 ร้านกิมถิ่น โทร. 089-2784450 ห้างทองโชคเจริญเยาวราช -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างทองอัจฉรา ตกแต่งภายใน-ผู้ออกแบบ ศิริรัตน์นำโชค ร้านทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฆ พิริยะก่อสร้าง โทร. 042-412320, 085-4967320 ห้างเพชรทองจักรวาล -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างทองห้าดาว

ตัดเย็บเสื้อผ้า ชาย-หญิง ร้านมิลาโนสูท ร้านพิมพ์ระพี

ตกปลา-อุปกรณ์และเครื่องใช้-ขายส่งและผู้ผลิต

โทร. 042-411793, 042-414081 โทร. 042-411544 โทร. 042-431002, 042-431828 โทร. 042-451011 โทร. 042-465849 โทร. 042-423309 โทร. 042-441294 โทร. 042-412087, 081-2610402

โทร. 042-431174, 042-400340 ร้านโจ้ฟิชชิ่งช๊อป โทร. 042-411625, 089-7251105 ห้างทองไถ่เซ่งเฮง โทร. 042-431333, 042-431555 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างทองสันติ -------------------------------------------------------------------------------------------------------ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง ท่องเที่ยว-สำนักงาน เจริญชัย สแตนเลส โทร. 042-464550 โทร. 042-421298 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยเครื่องเย็น โทร. 042-412609, 042-420223 บจก.เอ เอ อินเตอร์ทัวร์


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดหนองคาย (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) บจก.ธุรกิจบริการ 1994 บจก.ประสิทธ์โชคทรานสปอร์ต

โทร. 042-467154, 042-422612 โทร. 042-467133

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริถาวรทัวร์ โทร. 042-467284 หนองคายอินเตอร์ทัวร์ โทร. 042-421218, 042-420690 บริษัท ยิ่งเจริญทัวร์ จำกัด โทร. 042-467040 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด ที เอ็น ทราเวล แอนด์ เซอร์วสิ โทร. 042-467426, 081-8721394 บริษัท หนองคาย ศุภโชคทัวร์ จำกัด โทร. 042-464035 ขวัญใจทราเวล 2004 แอนด์ ทรานสปอร์ต โทร. 042-464696 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอิร์ธ 2006 ทัวร์ โทร. 042-464595 บริษัท เอที มิตรภาพทัวร์ จำกัด โทร. 042-467485, 042-467429 เจ-ดา-ทราเวล โทร. 042-420357, 042-464814 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด น. นมและผลิตภัณฑ์นม

ไอดิน-กลิ่นไม้ โทร. 042-431809 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุวรรณธุรกิจ โทร. 042-423973 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรวีย์และบุตร โทร. 042-413838, 042-462197-8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

นวด-บริการเพื่อสุขภาพ

ร้านแหม่ม หัตเวช โทร. 042-411444 หนองคายหัตถเวช โทร. 042-420597 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

น้ำแข็ง

ร้านตั้งฮกอัง โทร. 042-431151 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพีเคไอซ์แฟคทอรี่ โทร. 042-411207, 042-411442 ร้านเจมส์การช่าง โทร. 042-491219 ร้านน้ำแข็งโพธิ์ชัย โทร. 042-460644 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่อ ปล่อง

โทรทัศน์และวิทยุ-ผู้จำหน่าย

น้ำบรรจุขวด

ร้านวิเศษโทรทัศน์ โทร. 042-411551, 042-460681-2 ร้านน้ำดื่มประทานทิพย์ โทร. 042-465173 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านเอเชียการค้า โทร. 042-471198 โทรศัพท์-เครื่อง -------------------------------------------------------------------------------------------------------ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีโก้เทเลคอม โทร. 042-413203, 042-420303 น้ำมันเชื้อเพลิง -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท ที ซี เอช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โทร. 042-411293, 042-411508 โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ศ ราชา ปั๊มน้ำมัน โทร. 042-417111 ร้านปิยะภัณฑ์ โทร. 042-412281 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านเซเว่นโฟน โทร. 042-431290, 081-8717599 แอนดี เช็คโฟน โทร. 042-431703 หมวด บ. ร้านแฮปปี้ โทร. 042-431939 ร้านท่าบ่อโฟนเท็กซ์ โทร. 042-431988 บัญชี-บริการทำ เฟมโฟน โทร. 042-471150 สำนักงานรีพอร์ต การบัญชี โทร. 042-413520, 042-465166 ร้านทีเคแอทโฟน โทร. 042-400400 สำนักงานชนุตร์การบัญชี โทร. 042-465199 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรพาณิชย์เทเลคอม โทร. 042-401535 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายวีพี โทร. 042-461061 บ้านและที่ดิน-ผู้จัดสรร -------------------------------------------------------------------------------------------------------- สวนป่าศักดิ์ทอง โทร. 081-9753266,

หมวด ธ. ธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยหนองคาย โทร. 042-464306-9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน) สาขาศรีเชียงใหม่ โทร. 042-451030, 042-451336-8 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาบึงกาฬ โทร. 042-491667-70 สาขาท่าบ่อ โทร. 042-431329-31 สาขาหนองคาย โทร. 042-411466-7, 042-411670 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาหนองคาย โทร. 042-420569, 042-420985 สาขาบิ๊กเจียง โทร. 042-465489-90 ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาหนองคาย โทร. 042-460542 ธนาคารออมสิน สาขาท่าบ่อ โทร. 042-401007, 042-401139 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีเชียงใหม่ โทร. 042-451039 ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาหนองคาย โทร. 042-420065-8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธุรกิจ-บริการ

ห้างหุน้ ส่วนจำกัด แฟคคัลตีอ้ ลั ไลแอนซ์โอเวอร์ซ ี โทร. 042-460114 บริษัท ชมรมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม จีระทีปทัวร์ จำกัด โทร. 042-421450, 081-546957

086-6082829

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

บิลเลียด-สถานที่เล่น

วีเคสนุ๊กเกอร์ โทร. 042-420553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ป. ประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-412080, 042-420869 บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด โทร. 042-249531, 042-249531 บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 042-420987-8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-431749, 042-491125 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด โทร. 042-461181, 042-460655 บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด โทร. 042-412005, 042-412946 บริษัท ดีศักดิ์ธนาทรัพย์ จำกัด โทร. 042-492205-6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงเสนาะ โทร. 042-420218 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-471549 บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-465296-9 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โทร. 042-465040-1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประตู

ร้านดำรงค์ประตูเหล็ก ร้านชัยอมรอลูมินั่มบึงกาฬ ร้านศิริอัมพรประตูม้วน

โทร. 042-481214 โทร. 042-492075, 081-9746343 โทร. 042-491819


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดหนองคาย (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ปั๊ม-เครื่อง-ซ่อม

โรงพิมพ์พรรัตน์ โทร. 042-431267 ร้าน ส การพิมพ์หนองคาย โทร. 042-420916 ร้านมิตรยนต์ โทร. 042-451151 โทร. 042-471105 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- โรงพิมพ์ไทยนิยม -------------------------------------------------------------------------------------------------------ปั๊มน้ำมัน

หจก.ส.วนิดา บริการ หจก.พ.ศิริรัตน์หนองคาย

โทร. 042-412681 โทร. 086-4506979

บริษัท ตั้งเซ่งฮง หนองคาย จำกัด โทร. 042-411810-1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันเอี๊ยะฮวดหนองคาย โทร. 042-412724 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปตท โชคมณี โทร. 042-451294 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด รัตนพาณิชย์ทา่ บ่อ (ปัม๊ เชลล์) โทร. 042-431112 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัยบริการ โทร. 042-471339-41, 042-405877 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาปิโตรเลียม โทร. 042-408208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงเจริญบริการบึงกาฬ โทร. 042-491156, 042-492177 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุหลาบหัวหาด (1991) โทร. 042-449253 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรพาณิชย์ท่าบ่อบริการ 1989 โทร. 042-400990, 042-400991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ป้าย

หมวด ฟ. เฟอร์นิเจอร์-ผู้จำหน่าย

ร้านซินย่งฮะ เฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-420256, 042-241176 ร้านวีระเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-431293 ร้านวิชาญเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-412052 ร้านเจริญเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-431187 ร้านวันทวีเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-431061 สุวัฒน์ ศูนย์บริการ โทร. 042-431588 ร้านประชาเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-451329 ร้านเอ๋ เฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-471564 มีชัยเฟอร์นิเจอร์ คอนเซ็ปต์ โทร. 042-990672, 089-4228521 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร้านนีโอ กราฟิค ป้าย-โฆษณา โทร. 042-423178 เฟอร์นิเจอร์-ผู้ผลิต ร้านอำนวยข่างทำป้าย โทร. 042-412060 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณีเฟอร์นิเจอร์-ก่อสร้าง โทร. 042-431159 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ป้ายโฆษณา

ไอเดีย การป้าย โทร. 042-423121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปุ๋ย-ขายปลีก

ไฟฟ้า-เครื่องใช้ ร้านสิทธิโชคพาณิชย์ หจก.หนองคายแสงสถิตย์

โทร. 042-412291 โทร. 042-122696

ร้านเซกาวัสดุภัณฑ์ ร้านเสรีการไฟฟ้า

โทร. 042-489077, 042-489004 โทร. 042-471683

ร้านยอดช่างวิทยุโทรทัศน์ โทร. 042-411465, 042-411249 ร้านพรชัยการไฟฟ้า โทร. 042-411972, 042-460194 บริษัท เจริญศรีการเกษตร จำกัด โทร. 042-407235 จเรการไฟฟ้าร้าน โทร. 042-451204 ร้านท้วนการเกษตร โทร. 042-431186 โทร. 042-431097 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน จ เจริญวิทยุ ร้านจำลองวิทยุ โทร. 042-431695 ประมง-อุปกรณ์ ร้านพรภัณฑ์การไฟฟ้า โทร. 042-431517, 042-432217 ร้านประมงการค้า โทร. 042-411767 โทร. 042-451153 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- เก่งกับเฮง ซาวด์ เซ่งไถ่การค้า โทร. 042-411055 ร้านสามหนุ่มการไฟฟ้า โทร. 042-451084 หมวด ผ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายแสงสถิตย์ โทร. 042-422696-7 บริษัท เอส เค (1993) จำกัด โทร. 042-411160 ผ้า-ขายปลีก ร้านชัยเจริญการไฟฟ้า โทร. 042-405805 ร้าน 555 โทร. 042-431868 โทร. 042-460347 ร้านสมานมิตร โทร. 042-411287, 042-460545 ร้านโชคชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านอุเทนการไฟฟ้า โทร. 042-491488 ร้านเอแมน โทร. 042-411300 ร้านแสงเดือนการไฟฟ้า โทร. 042-441061 ร้านฤดีมาศ โทร. 042-460170 โทร. 042-489188 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านธานินทร์วิทยุ ร้านโพธิ์ชัยซาวด์ โทร. 042-487079 ผ้าไหม-ขายปลีก -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านน้องกอล์ฟ โทร. 042-411095 ร้านจิราภรณ์ โทร. 042-460978, 083-4171530 ไฟฟ้า-ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงาน -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจกัด โบเนนสเทรงเจอร์ ไอ แอนด์ ซี เซอร์วิส โทร. 42-432475 ผ้าไหม-ขายส่งและผู้ผลิต ร้านหัตถกรรมสิ่งทอ โทร. 042-411236, 042-412064 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ไฟฟ้า-อุปกรณ์เครื่องใช้-ขายปลีก

ผ้า-อุปกรณ์ ห้างสมเกียรติ

โทร. 042-412641

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร้านตุงประดิษฐ์วิทยุ ร้านเหรียญชัยการไฟฟ้า สหอิเลคโทรนิค ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายเทคนิค พลาสติก-ภาชนะบรรจุ ร้านไพศาลวิทยุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพงษ์พลาสติก โทร. 081-8995935 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านวิจิตรซุปเปอร์ไฮเทค ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายโซนิค พิมพ์-โรง ราชาไฮเทค โรงพิมพ์มิตรไทย โทร. 042-411144 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส บรรพต 2000 เจริญการพิมพ์ โทร. 042-485048 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ โทร. 042-460082 โรงพิมพ์พัฒนาการพิมพ์ โทร. 042-491352

หมวด พ.

โทร. 042-431146 โทร. 042-431126 โทร. 042-431426 โทร. 042-412516, 042-422737 โทร. 042-400844, 042-431629 โทร. 042-431303, 042-431671 โทร. 042-422621-3 โทร. 042-471127 โทร. 042-467098


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดหนองคาย (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ไฟฟ้า-อุปกรณ์เครื่องใช้-ขายส่งและผู้ผลิต

เกรียงศักดิ์เภสัช ร้านขายยา โทร. 042-411685 แสงฟ้าการไฟฟ้า โทร. 042-460081 ร้านตงตงฟาร์มาซี โทร. 042-411690 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บรรจงโอสถ โทร. 042-411764 ร้านเพชรฟาร์มาซี โทร. 042-491357 ร้านสว่างฟาร์มาซี โทร. 042-416059 หมวด ภ. ร้านวิลสโตร์ โทร. 042-481131 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ภัตตาคาร ร้านอาหารและสวนอาหาร

ร้านดานังบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดหมูกระทะ ร้านโจ๊กพันปี ครัวคูณเก้า ร้านสุขเทพโอชา ร้านสุวิทย์การค้า เบเกอรี่ เฮ้าส์ เรือนแพ ร้านอาหาร อุดมรส ร้านอาหาร ร้านน๊อบบีส หนองคาย ร้านข้าวซอยเชียงใหม่

ครัวบินหลา 2 ชายโขง ร้านอาหาร

โทร. 081-8721691, 081-8724323 โทร. 042-420791 โทร. 042-412439 โทร. 042-412012 โทร. 042-412105 โทร. 042-421116 โทร. 042-412211 โทร. 042-421084 โทร. 042-460583 โทร. 042-412155

โทร. 042-464505, 081-9750516 โทร. 042-412308

ยางรถ-ผู้ขายและจัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑลหล่อยาง หนองคาย โทร. 042-411597, 042-420966 ไทร์พลัสเมืองทองสยามเซ็นเตอร์ โทร. 042-464610, 084-5167832 ร้านพูนสวัสดียานยนต์ท่าบ่อ โทร. 042-431551 ร้านสุรชัยยนต์กิจ โทร. 042-471276 ร้านเกรียงประกิจ โทร. 042-491123-4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ร. รถจักรยาน

ร้านจ้าวพิภพจักรยาน โทร. 042-412107 ร้านรุ่งเรืองจักรยาน โทร. 042-411448 ร้านเจริญจักรยาน โทร. 042-431350 โทร. 042-420264 กาฬสินธุ์ กุ้งเผา โทร. 042-218186, 042-206268 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยูฮะเองหนองคาย ร้านสว่างพงศ์จักรยาน โทร. 042-405208 เรือนริมน้ำ ร้านอาหาร โทร. 042-465212 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

รถจักรยาน-ซ่อม

หมวด ม. มอเตอร์ไฟฟ้า-ซ่อม ร้านกี้ไดนาโม

ร้านโชคอำนวย โทร. 042-431926 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โทร. 087-4334743

รถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์

สกุลคูเจริญ หจก (ผูแ้ ทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์) โทร. 042-412268, 042-421245 ร้านพิจิตรพาณิชย์ โทร. 042-451777 านวายุไดนาโม โทร. 042-451671 โทร. 042-431322 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าบ่อสุวัฒน์ อุดรเอกพาณิชย์ (หนองคาย) โทร. 042-461118, 084-7851515 ม่าน-ขายปลีก ดุลวัฒน์มอเตอร์ โทร. 042-432072 ร้านโพธิ์ชัยผ้าม่าน โทร. 042-411756 โทร. 042-421067, 086-4506279 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท เจียงฮอนด้า หนองคาย จำกัด -------------------------------------------------------------------------------------------------------ม่าน-ขายส่งและผู้ผลิต ชัยพรผ้าม่าน โทร. 042-464491 รถจักรยานยนต์-มือสอง -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านดลวัฒน์มอเตอร์ โทร. 042-432258 ไม้-ขายปลีก -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท อินโดจีนเทรดดิ้ง จำกัด โทร. 042-461296-8 รถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์-ซ่อม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมชัยค้าไม้ โทร. 042-405268, 042-405688 ร้านดอนแดงโอชา โทร. 042-411849 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านสุทินีเจริญยนต์ โทร. 042-471492 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีรัตน์ยานยนต์ โทร. 042-411925, 042-421057 ไม้-ขายส่ง โทร. 042-451402 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมไพร โทร. 042-412189, 042-420287 ร้านอรุณจักรยาน -------------------------------------------------------------------------------------------------------ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอส เอส บางกอก โทร. 042-411726 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- รถโดยสาร-ให้เช่า ไม้และไม้แปรรูป บริษัท เดินรถแม่โขงหนองคาย จำกัด โทร. 081-7083905 -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท บึงกาญจน์ พาราวู้ด จำกัด โทร. 081-5978993 บริษัท เอส พี วู้ด เทรดดิ้ง จำกัด โทร. 042-464730-2 รถแทรกเตอร์-ผู้ขาย บริษัท กฤษดาอุตสาหกรรมไม้ จำกัด โทร. 042-465497 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายวังชัยอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยลาวการค้า (1991) โทร. 042-411811 โทร. 042-412270, 042-412971 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านชัยมงคลกลการ โทร. 042-471049 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ย.

ยา-ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมแมคดิคอล ร้านชาญชัยโอสถ ร้านถาวรโอสถ ร้านท่าบ่อโอสถ ร้านโชคดีเภสัช ร้านรุ่งเรืองฟาร์ม่า

โทร. 042-222378 โทร. 042-431022 โทร. 042-431740 โทร. 042-431757 โทร. 042-451036 โทร. 042-451093

รถยนต์-เครื่องประดับและตกแต่ง ร้าน ถ บริการ

โทร. 042-431310

รถยนต์-ชิ้นส่วนและอะไหล่-ขายปลีก ร้านสุรศักดิ์อะไหล่ยนต์

โทร. 042-487188

ร้านไอชาร์ท โทร. 042-412641 ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 042-411093 สยามประดับยนต์ โทร. 042-465582 ร้านประจักษ์ประดับยนต์ โทร. 042-465772 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดหนองคาย (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ร้านเอี่ยมเม้งเซียงกง

โทร. 042-465477

รถยนต์-อู่ซ่อม อู่ศักดาบริการ

โทร. 042-418146

อู่เล้งบึงกาฬเซอร์วิส

โทร. 042-492112

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

โทร. 042-407273

โรงแรมสำราญ โรงแรมพรรณทวี รีสอร์ท โรงแรมบีบีเฮ้าส์ หวน-ลาย อพาร์ทเม้นท์ แพนเกสเฮ้าส์ โรงแรมหนองคายโฮเทล & รีสอร์ท

โทร. 042-491548 โทร. 042-411008, 042-422707 โทร. 042-413485-6 โทร. 042-413596-7 โทร. 042-420421 โทร. 042-413418

ร้านพิจิตรพาณิชย์ (อะไหล่) โทร. 042-431117, 042-431116 โรงเรียนบ้านหนองผือ โทร. 042-443214 ร้านเนรมิตรอะไหล่ยนต์ โทร. 042-491134 โรงเรียนบ้านเดื่อ โทร. 042-445119 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า โทร. 042-405884-7 โรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ โทร. 042-465893, 042-465894-5 รถยนต์-ชิ้นส่วนและอะไหล่-ขายส่งและผู้ผลิต -------------------------------------------------------------------------------------------------------นำชัยอะไหล่ยนต์ โทร. 042-471300 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- โรงแรม-เขตภูมิภาค ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมศิลป์ เซอร์วิส ร้านวิชัยท่อไอเสีย อู่เจริญยนต์

โทร. 042-411798 โทร. 042-431613 โทร. 042-465351

บริษัท ไทยเจริญเมคานิคัล 2003 จำกัด โทร. 042-495125 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- โรงแรมไทย-ลาว ริเวอร์ไซด์ โทร. 042-460263-7 โรงแรมพรรณทวี โทร. 042-411568-9 รถยนต์ใหม่-ผู้ขาย โทร. 042-491833-4 บริษทั ประเสริฐผลพัฒนารุง่ เรืองมอเตอร์ จำกัด โทร. 042-489108, 042-489213 ทรายเงิน รีสอร์ท โรงแรมทิพย์ หนองคาย โทร. 042-464514-7 บริษัท พิจิตรเพชรยานยนต์ จำกัด โทร. 042-465811-4 โทร. 042-451152 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- โรงแรมกุศลสุข โรงแรมสุทธิสุวรรณ โทร. 042-451127 รถยนต์มือสอง โรงแรมพูนทรัพย์ โทร. 042-411031 ร้านโชคทวีกรุ๊ป โทร. 042-400447 โทร. 042-464514-6, 042-464521 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท ทิพย์โฮเต็ล จำกัด -------------------------------------------------------------------------------------------------------รีสอร์ทและสถานที่พักตากอากาศ บ้านสวน รีสอร์ท โทร. 042-418150, 080-4012750 โรงสีข้าว สุกี้ รีสอร์ท โทร. 042-646048, 084-9809627 บจก.รัตนวาปี โทร. 042-418240-1 อีสาน เกสท์เฮาส์ โทร. 042-412008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------สวัสดีเกสท์เฮ้าส์ โทร. 042-412502, 089-8412566 คุ้มใต้ รีสอร์ท โทร. 042-431192 หมวด ว. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสระใคร โทร. 042-419191 โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา โทร. 042-465201-8 โรงพยาบาลหนองคาย โทร. 042-413456-65 โรงพยาบาลพรเจริญ โทร. 042-487523-4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง โรงเรียนฝางพิทยาคม โรงเรียนหินโงมพิทยา โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

โทร. 042-451258 โทร. 042-411774 โทร. 042-447111 โทร. 042-411497 โทร. 042-411166, 042-413018 โทร. 042-422905 โทร. 042-421436 โทร. 042-431125

โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก (จีน)

โทร. 042-420583, 042-411301

โรงเรียนกวนวันวิทยา โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

รักไทย รร เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง โรงเรียนบ้านแบง

โทร. 042-412346 โทร. 042-901181 โทร. 042-491215, 042-491930 โทร. 042-421978-81 โทร. 042-428103 โทร. 042-909040, 042-909150 โทร. 042-470275

โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โทร. 042-422252 โรงเรียนอนุบาลเซกา โทร. 042-489152, 042-489095 โรงเรียนอนุบาลศิริกุล โทร. 042-407418 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา โโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

โทร. 042-901028 โทร. 042-409022

แว่นตา-ขายปลีก

ห้างจักรวาลการแว่น โทร. 042-412765, 042-412399 ร้านใต้ฟ้าการแว่น โทร. 042-411833 บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด โทร. 042-460310, 042-401329 ร้านสยามนาฬิกา-แว่นตา โทร. 042-431719 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ศ. เศษเหล็กและของเก่า-ผู้ขายและรับซื้อ

ฤทธิ์เฮง โกดัง โทร. 042-224007 ร้านเทพปราณี โทร. 042-416110 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศาสนา-เครื่องอัฐบริขารและของใช้ในพิธี

ร้านอึ้งเล่งชง โทร. 042-431877 บุญล้อมพานิช โทร. 042-411695 ร้านศรีเมือง โทร. 042-411549 ร้านเอี่ยวเซ็ง โทร. 042-411009 ร้านอังคนาคพาณิชย์ โทร. 042-471154 ร้านนันทกิจพาณิชย์ โทร. 042-491043 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ส. สรรพสินค้า-ห้างและร้าน

ร้านศรีอำนวย โทร. 042-451073, 042-451670 ร้านทองเซนเตอร์ โทร. 042-411586 บิ๊กเจียง ห้างสรรพสินค้า โทร. 042-465575-8 บริษัท สรรพสินค้าเจียงฟิวเจอร์พลาซ่า จำกัด โทร. 042-465575-8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

สัตวแพทย์-โรงพยาบาลและคลินิก เนติพงษ์ สัตวแพทย์

โทร. 042-423021, 081-6610297


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดหนองคาย (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) สำนักงาน-เครื่องใช้ ห้างหุน้ ส่วนจำกัด หนองคายอำนวยพร โทร. 042-411217, 042-411419 เจเอสเอ็นหนองคาย โทร. 042-465003

ร้านโพธิ์ศรี โทร. 042-491718 ร้านพรภัณฑ์ โทร. 042-431352 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เสื้อผ้าสำเร็จรูป-ขายปลีก ร้านกาบเงิน

โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวหมุ่ยเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายกมลรัตน์ โทร. 042-465560 หมวด ห. ร้านเอ็มพีเครื่องเขียน โทร. 042-462628 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 042-465522 หนังสือ-ผู้จำหน่าย -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสืออัญชลี โทร. 042-464608, 042-464118 -------------------------------------------------------------------------------------------------------สินค้าออก-ผู้ส่ง ที แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ตี้ โทร. 042-411522 เหล็ก -------------------------------------------------------------------------------------------------------- พุฒการช่าง โทร. 042-431566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายสยามกิจ โทร. 042-423028 สินค้าอุปโภคบริโภค-ผู้ผลิตและจำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายเพิ่มทวีโลหะ โทร. 042-461303, 042-411011 ร้านหน่อง โทร. 042-491269 ย่งเฮงพาณิชย์ โทร. 042-412032, 042-411751 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเซ่งฮวด โทร. 042-413401-2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน หนองคาย เอเยนซี่ โทร. 042-413094, 042-420330 หมวด อ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีคอนซูเมอร์ โทร. 042-403384, 042-403383 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- อลูมิเนียม สุขภัณฑ์-เครื่อง เจริญชัยกระจก-อลูมิเนียม โทร. 042-460986, 042-420443 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาวัสดุอลูมิเนียม โทร. 042-412322, 042-465633 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายรุ่งเจริญ โทร. 042-420402 บริษัท สุขภัณฑ์เซรามิค เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 042-423123, 042-423111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- อาหาร-ผลิตภัณฑ์ ร้านไพลิน ร้านรุ่งเจริญการค้า

โทร. 042-420421 โทร. 042-411870 โทร. 042-411987

โทร. 042-431972

ร้านวีดาร์ โทร. 042-411721, 042-412929 ร้านฟ้าใหม่ไส้กรอก โทร. 042-412297, 081-9640575 ร้านชื่นจิต โทร. 042-411098, 042-460171 ร้านพรหมูยอ โทร. 042-400949, 042-431805 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาหารสัตว์-ผู้ขาย

ร้านสหมณียานยนต์ โทร. 042-431536 วิรัตน์ อุดามาล์ แผง โทร. 042-412671, 042-412796 ร้านชัยพรเพื่อนไก่ โทร. 042-411228, 042-461228 ร้านฮั้วเจริญอาหารสัตว์ โทร. 042-431246 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาหารสัตว์-ขายส่งและผู้ผลิต ร้านแดงค้ารำ

โทร. 042-412671, 042-412796

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต-ผู้ให้บริการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด โทร. 042-467404 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

แอร์-ผู้ติดตั้ง

บริษทั สแตนดาร์ด คูลลิง่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด โทร. 042-421339, 042-421330 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

แอร์-อุปกรณ์และอะไหล่-ขายปลีก

ร้าน ที ซี แอร์คอนดิชั่น แอนด์ เซอร์วิส โทร. .042-420322 ร้านเอ็ม ซี วิศวกรรม โทร. 042-411075 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

แอร์ขนาดเล็กและชนิดแยกส่วน

ร้านท็อปแอร์เซอร์วิส โทร. 042-460547, 081-9741914 ชาญแอร์เซอร์วิส โทร. 042-462844 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง-ผู้ขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวล ท่าบ่อ เทรดดิ้ง โทร. 042-432454 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายศิริชัย โทร. 042-460375 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง-ผู้ผลิตและจำหน่าย ซันตาคลอส ร้านไอศครีม

โทร. 042-431206


ข่าวเด่นเดือนกันยายน 2553 โชว์ฝูงบิน “อัลฟาเจ็ต” ครบรอบ 10 ปีกองบิน 23 อุดรธานี

อุดรธานี-ฝูงบิน 231 กองบิน 23 จัดพิธีครบรอบ 10 ปี การประจำการในกองทัพอากาศของ เครือ่ งบินโจมตีแบบที่ 7 Alpha Jet เพือ่ แสดงเกียรติคณ ุ ของอากาศยานและกองทัพอากาศให้เป็นทีร่ จู้ กั เมือ่ บ่ายวันที่ 23 ก.ย.ทีผ่ า่ นมา ทีก่ องบิน 23 จังหวัดอุดรธานี พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธคี รบรอบ 10 ปี การประจำการในกองทัพอากาศ ของเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 Alpha Jet และร่วมทำการบินกับเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) โดยประธานได้เดินทางจากดอนเมือง มายังกองบินที่ 23 จังหวัดอุดรธานี ร่วมทำการบินหมูบ่ นิ เกียรติยศ ในพิธีเกียรติยศ 10 ปี เครื่องบินโจมตีแบบ 7 กับอดีตผู้บังคับการกองบิน 23 และอดีตผู้บังคับฝูงบิน 231 ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย นาวาอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บังคับการกองบินที่ 23 บอกว่า ย้อนไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2543 เครือ่ งบินแบบโจมตี Alpha Jet จำนวน 4 เครือ่ งแรก ซึง่ เป็นเครือ่ งบินโจมตีทก่ี องทัพอากาศ จัดหาจากประเทศเยอรมนี ได้ดินทางมาถึงกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดชื่อเป็นทางการว่า เครือ่ งบินโจมตีแบบที่ 7 บรรจุเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 231 กองบิน 23 ปฏิบตั ภิ ารกิจการโจมตีทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ และปัจจุบันได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้ทำการบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 กองทัพอากาศไทยได้นอ้ มเกล้าฯ ถวายเครือ่ งบินโจมตีแบบ Alpha Jet แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการประจำการจนถึงปัจจุบนั เครือ่ งบิน Alpha Jet ได้ปฏิบตั กิ ารบิน ทั้งสิ้น 16,800 ชั่วโมง มีนักบินที่ได้รับการคัดเลือกให้มาบรรจุที่ฝูงบิน 231 และฝึกบินนักบินพร้อมรบ จำนวน 15 รุ่น รม 49 คน สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ในปี 2553 ซึง่ เป็นปีทเ่ี ครือ่ งบินโจมตีแบบ Alpha Jet ประจำการในกองทัพอากาศครบ 10 ปี ในโอกาสนี้ ได้มกี ารจัดการตกแต่งสีแพนหางดิง่ ของเครือ่ งบิน Alpha Jet จำนวน 2 เครือ่ ง เป็นรูปแบบ พิเศษในโอกาสครบรอบ 10 ปี เป็นเวลา 1 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของอากาศยานและกองทัพอากาศ


สาระดีๆ...มาฝาก เราเคยแต่ได้ยนิ ว่า “กระเทียม” สามารถรักษาโรคได้หลายอย่าง ซึง่ วงการแพทย์ยนื ยันกันแล้ว แต่น่ี “พริกไทยป่น” ทีเ่ ราใส่อาหาร เป็ น ประจำก็ ส ามารถรั ก ษาโรคได้ ห ลายอย่ า งเหมื อ นกั น นับตั้งแต่ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคกระเพาะแม้กระทั่ง ทำให้ความจำดีขึ้น ทั้งนี้จากการบันทึกของ ดร.จอห์น คริสโตเฟอร์ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหรัฐ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปแล้วได้เปิดเผยว่าตลอดชีวิตของเขาได้ “พริกไทยป่น” นี้ช่วยรักษาโรคและเสริม สุขภาพของเขาตลอดมาจนกระทั่งเขาได้จบชีวิตไปในวัยชรา เมื่อตอนอายุ 35 ปี ดร.คริสโตเฟอร์ ได้เริ่มใช้พริกไทยป่นเพื่อลดความดันโลหิตสูงของเขา ปรากฏว่าใช้ได้ผล หลังจากนั้นเขาก็แนะนำคนไข้ คือนอกจากใช้ใส่อาหารแล้วอาจจะนำมาชงกิน แบบน้ำชาทุกวันก็ได้ คือพริกไทยป่น 1 ช้อนชาใส่ในน้ำอุ่น 1 ถ้วยแล้วกินเป็นประจำ โรคต่างๆ ที่พริกไทยป่นสามารถช่วยรักษาได้มี ดังนี้ โรคกระเพาะ ถ้าหากชงพริกไทยป่นกินประจำวันละ 3 ถ้วย จะช่วยลดความปวดลง และ จะช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะได้ ความดันโลหิตสูง ดร. กินพริกไทยป่น 1 ช้อนชาต่อน้ำอุน่ 1 ถ้วยวันละ 3 ครัง้ ทำให้ความดัน ลดลงเป็นปกติ โรคริดสีดวง ดร.บันทึกไว้ว่า มีผู้เชี่ยวชาญคาราเต้คนหนึ่ง เอาพริกไทยป่นใส่ในอาหาร ที่เขากินเป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ช้อนชา ทำให้ริดสีดวงหายไปได้ ห้ามโลหิต เมื่อมีบาดแผลเลือดออกไม่หยุดให้เอาพริกไทยป่นใส่ลงในบาดแผล สามารถ ห้ามเลือดออกได้ ทั้งนี้ใส่มากน้อยตามขนาดของแผล โรคหัวใจ ดร. มีความเชื่อว่าพริกไทยเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีปัญหาโรคหัวใจ เขากล่าวว่าหากได้กินพริกไทยป่นชงในน้ำอุ่นวันละถ้วยจะทำให้สุขภาพดีขึ้น ลดความอ้วน ดร.แนะนำว่า ให้เอาพริกไทยป่นผสมกับน้ำมันเบบี้ออยส์หรือน้ำหอมที่ทา ผิวหนังเด็ก ทาบริเวณเอว แล้วเอาพลาสติกคลุมเวลานอน เขาอ้างว่าในช่วงคืนเดียวเอวจะลดลงถึง 1 นิ้ว แก้หัวล้าน ให้เอาพริกไทยป่นผสมกับน้ำมันเบบี้ออยส์หรือน้ำหอมที่ทาผิวเด็กทาบริเวณ ที่หัวล้านเป็นประจำทุกวันจะเห็นผลเพียงไม่กี่วัน โดยเส้นผมจะขึ้นใหม่ ปวดกล้ามเนื้อ ให้เอาพริกไทยผสมกับน้ำมันเบบี้ออยส์เช่นเดียวกัน ทาตรงที่ปวดจะ ปรากฏว่าความปวดนั้นหายไป ช่วยปัญหาย่อยอาหาร ถ้ากินพริกไทยป่นวันละ 1 ช้อนชากับน้ำอุ่น 1 ถ้วยเป็นประจำ จะช่วยปัญหาการย่อยอาหารทำให้สุขภาพดีขึ้น หวัด หวัดใหญ่และเจ็บคอ จิบพริกไทยป่นชงน้ำอุน่ วันละ 3 เวลาจะช่วยโรคดังกล่าวหายไปได้


ทำให้ผวิ หนังสดใส จิบพริกไทยป่น 1 ช้อนชากับน้ำอุน่ วันละ 1 ถ้วยเป็นประจำ ดร.ยืนยันว่า จะทำให้ผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยเป็น 10 ปีทีเดียว อายุยน ื จิบพริกไทยป่นวันละ 1 ถ้วยเป็นประจำจะช่วยต่อต้านโรคต่างๆ และรักษาสุขภาพ ได้ดีจะทำให้ชีวิตยืนยาว ทำให้ความจำดีขึ้น จิบพริกไทยป่นชงน้ำวันละ 3 ถ้วยจะช่วยเพิ่มพลังสมองและทำให้ ความจำดีขน้ึ อย่างมากทีเดียว ดร.เขียนไว้ในบันทึกว่า “พริกไทยป่นเป็นสมุนไพรทีย่ ง่ิ ใหญ่ตลอดกาล แต่คนทั่วไปมักจะไม่แยแสและมักจะมองไม่เห็นคุณค่า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีอะไรจะเทียบเท่า พริกไทยป่นได้ และคุณจะเห็นว่ามันสามารถรักษาได้เกือบทุกโรคทีเดียว” ดร.คริ ส โตเฟอร์ ผู้ นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาใช้ ส มุ น ไพรและพริ ก ไทยป่ น ที่ วิ ท ยาลั ย สมุ น ไพรโดมิ นิ กั น ที่แวนคูเวอร์ บริติช โคลัมเบีย แคนาดา ต่อมาเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในทาง สมุนไพรของสหรัฐ เป็นที่น่าสังเกตุยาตำรับไทยที่รักษามาแต่โบราณนั้นได้ใช้พริกไทยมานานแล้ว... ******************************************************************************

แก้อาการเจ็บคอด้วยวิธีง่ายๆ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนไม่สบาย ไอจนเจ็บคอ วันนี้มีวิธีวิธีแก้อาการเจ็บคอง่ายๆมาฝาก การกลั้วคอด้วยน้ำเกลือเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ ประหยัดและปลอดภัยกว่าการซื้อยามาอมทั้งวันการกลั้วคอ เห็นผลแทบจะในทันที คือผสมเกลือ 1 ช้อนชา กับน้ำอุน่ 1 ถ้วย อมน้ำเกลือกลัวคอ แหงนหงายศรีษะ ไปข้างหลังเพื่อให้น้ำเกลืออาบเนื้อเยื่อในคอ อาการเจ็บคอจะบรรเทาไปชั่วคราว ทำซ้ำวันละ 4 ครั้ง ที่มา : ปัญหาสารพัดขจัดด้วยเกลือ โดย มูสบรูกเกอร์, แพทดี้ ****************************************************************************** ทำไมบางคนถึงมีกลิ่นตัวแรง

หลายคนอาจจะเห็นประสบพบปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นจาก ตัวคุณเอง คนใกล้ตวั หรือ เพือ่ นฝูงรอบข้าง วันนีท้ มี งาน เทีย่ ว-ท่อง มองเมือง... ขออาสาพาไปไขข้อข้องใจกัน... การมีกลิน่ ตัวแรงอาจเนือ่ งมาจากเหตุ 3 ประการด้วยกัน คือ... ประการแรก อาจเกิดขึน้ จาการมีสาร บางอย่างทีม่ กี ลิน่ เหม็น นั้นอยู่ในกระแสเลือด โดยสารพวกนี้ได้รับเข้าไปทางอาหารและจะ ถูกขับออกมาทิ้งโดยทางเหงื่อทำให้เกิดกลิ่นตัวได้ ประการที่สอง อาจเกิดจากพวกแบคทีเรียที่มีอยู่ตามผิวหนัง รวมกับเหงื่อ ทำให้เกิดการ บูดเน่าและมีกลิ่นเหม็น ประการที่สาม เกิดจากการสลายตัวของสารที่ละลายปนออกมากับเหงื่อ ทำให้มีกลิ่นเหงื่อ


เกิดขึ้น โดยมากจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่สนใจที่จะอาบน้ำชำระเหงื่อไคล หรือไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มอยู่เสมอ ที่มา: วิทยาศาสตร์ 5 นาที ชุดที่ 4 โดย อำนาจ เจริญศิลป์ ******************************************************************************

แข็งแรงได้... เริ่มต้นง่ายๆ จาก 1 ก้าวเดิน

บางครัง้ การเดินออกกำลังกายก็ไม่ใช่สกั แต่วา่ เดินๆๆ เพราะหนึง่ ก้าวของคุณมีความหมายมาก เพราะฉะนัน้ จึงไม่ใช่ เรื่องง่ายเลยที่จะก้าวออกไปแบบไหน ให้ร่างกายแข็งแรง แต่เรามีเคล็ดลับมาบอก 1. เริม่ จากหารองเท้าทีใ่ ส่สบาย เดินนานๆ แล้วไม่เจ็บ เวลาซื้อก็อาจจะซื้อรองเท้าสำหรับวิ่ง แล้วหาสถานที่กว้างๆ อย่างสวนสาธารณะ หรือพื้นที่ในหมู่บ้าน 2. เดินได้เลย ทุกๆ 30 วินาทีให้เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับความเร็วที่คุณคิดว่าพอ สำหรับการเดินเร็ว 3. เมื่อคุณเดินเร็วจนถึงจุดสูงสุด คอยรักษาระดับนี้ไปเรื่อยประมาณ 30 นาทีแต่ต้องมั่นใจ ว่าเดินไม่ใช่การวิ่งจนเหนื่อยหอบ แต่ในครั้งแรกๆ คุณอาจใช้เวลา ประมาณ 10 นาทีก็ได้ แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาให้นานขึ้นทุกๆ สัปดาห์ และจะสังเกตุได้ว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงมากขึ้น 4. นึกไว้อยู่เสมอว่าคุณเดินอย่างไร ต้องรู้ว่าตัวเองเดินอย่างถูกต้องหรือยัง เพราะถ้าไม่ คุณจะเจ็บข้อเท้าได้และปวดเมือ่ ยได้ วิธเี ดินให้ถกู ต้องคือ ให้สน้ เท้าแตะพืน้ ก่อนแล้วค่อยๆ วางฝ่าเท้า และนิ้วเท้าหลังสุด เดินต่อไปด้วยฝ่าเท้าทั้งหมด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.lib.ru.ac.th/ ******************************************************************************

ขนมหวาน ตัวการเกิดสิว

น้องๆ คนไหนที่รักการรับประทานขนมหวานเป็น ชีวิตจิตใจ และมักจะมีขนมกระจุกกระจิกติดตัวอยู่ตลอดเวลา ฟังทางนี้!...เจ้าขนมหวานแสนอร่อยล้ำจะนำมาสิวมาเยือน ใบหน้าสวยๆ หล่อๆ ของเราอย่างไม่ทันตั้งตัว แถมยังทำให้ผิว เหี่ยวก่อนวัยอันควรอีกด้วย และที่น่ากลัวไปกว่านั้น ก็คือ ถ้าน้องๆ คนไหนเพลิดเพลินกับการกิน เจ้าขนมหวานก็จะปล่อยโรคอ้วนใส่เราอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว ซึง่ จากการวิจยั พบว่าการกินอาหารทีม่ นี ำ้ ตาลสูง จะกระตุน้ ให้ใบหน้าสวยๆ ของเรามีสวิ ขึน้ ส่วนคนไหนที่มีสิวที่มีอยู่แล้ว สิวก็จะเห่อมากขึ้นกว่าเดิม เพราะอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะทำให้อินซูลิน ในเลือดสูงขึ้น รู้อย่างนี้แล้ว...ลดๆ การรับประทานขนมหวานกันดีกว่าจ้า...^^


UDON THANI อุดรธานี Tourism & Business Guide 2010 : วารสารเพื่อการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ดอกกล้วยไม้

จังหวัดอุดรธานี “น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์”


Tourism & Business Guide 2010

Udon Thani

ข้อมูลทั่วไป...จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาค ตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนีย้ งั มีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและมีหตั ถกรรมผ้าขิตทีม่ ชี อ่ื เสียงอีกด้วย จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร จ.อุดรธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ 1. อำเภอเมืองอุดรธานี 2. อำเภอกุดจับ 3. อำเภอหนองวัวซอ 4. อำเภอกุมภวาปี 5. อำเภอโนนสะอาด 6. อำเภอหนองหาน 7. อำเภอทุ่งฝน 8. อำเภอไชยวาน 9. อำเภอศรีธาตุ 10. อำเภอวังสามหมอ 11. อำเภอบ้านดุง 17. อำเภอบ้านผือ 18. อำเภอน้ำโสม 19. อำเภอเพ็ญ 20. อำเภอสร้างคอม 21. อำเภอหนองแสง 22. อำเภอนายูง 23. อำเภอพิบูลย์รักษ์ 24. กิ่งอำเภอกู่แก้ว 25. กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม อำเภอกุมภวาปี

บ้านเดียม โฮมสเตย์

เป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติ วิถชี วี ติ และวัฒนธรรม โฮมสเตย์ทบ่ี า้ นเดียมมีความงดงามของ ทะเลบัวแดง พระธาตุบา้ นเดียมและการต้อนรับนักท่องเทีย่ วอย่างอบอุน่ ของชาวบ้าน ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปบ้านเดียม โฮมสเตย์ ใช้ทางหลวง หมายเลข 2 (อุดรธานี-กุมภวาปี) ถึงกิโลเมตรที่ 26 เลีย้ วซ้ายไปตามเส้นทาง ห้วยสามพาด-กิง่ อำเภอประจักษ์ศลิ ปาคม ประมาณ 18 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนบ้านมอญแล้วเลีย้ วขวา เข้าบ้านเดียม รวมระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประเสริฐ ตะบองเพชร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเดียม โทร. (089) 574-9601 59


Udon Thani

Tourism & Business Guide 2010

พระธาตุดอนแก้ว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระมหาธาตุเจดีย์

ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก้ว ประดิษฐานอยู่กลางวัดมหาธาตุเจดีย์ ห่างจาก ตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สูงประมาณ 18 วาเศษ องค์พระธาตุมลี กั ษณะการสร้าง 2 ชัน้ แต่ละชัน้ มีรปู แกะสลัก เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ นรก-สวรรค์ การก่อสร้างพระธาตุเป็นหินทรายรูปทรง สีเ่ หลีย่ ม ยาวประมาณ 1 ศอก รอบนอกฉาบด้วยปูน สันนิษฐานว่าวัดพระธาตุดอนแก้ว ใบเสมา และเสาหินสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 12-13

อำเภอนายูง วัดป่าภูก้อน

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และ หนองคาย วัดป่าภูก้อนกำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อัน ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่ง กำลังถูกทำลายเนื่องในมหามงคลสมัยในโอกาส ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว จะทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 พระองค์ทรงพระคุณอันประเสิรฐ ทรงเป็นองค์พทุ ธมามกะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญวัฒนาสถาพรอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนจึงพร้อม ใจกั น จั ด สร้ า งพระพุ ท ธไสยาสน์ หิ น อ่ อ นขาว ปางปรินิพพาน ยาว 20 เมตร พร้อมพระวิหาร ประดิ ษ ฐานไว้ บ นยอดภู เ ขาในพุ ท ธอุ ท ยาน มหารุกขปาริชาติภูก้อน มีระยะเวลาการสร้าง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2547 - 2553 งบประมาณการสร้าง รวม 280 ล้านบาท ผูม้ จี ติ ศรัทธาสามารถเยีย่ มชมและร่วม สมทบทุนสร้างพระวิหารได้ทว่ี ดั ป่าภูกอ้ น บ้านนา คำใหญ่ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.watpaphukon.org 60


Tourism & Business Guide 2010

Udon Thani

อำเภอบ้านดุง บ้านคำชะโนด

ตั้งอยู่ที่ตำบลวังทอง อยู่ทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของอำเภอบ้ า นดุ ง มีพื้นที่ราว 20 ไร่ ซึ่งมีน้ำล้อมรอบสภาพ คล้ายเกาะ มีดงต้นปาล์มชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายต้นตาลผสมต้นมะพร้าวขึ้นอยู่ เรียกว่า ต้นชะโนด คนสมัยก่อนเรียกทีน่ ว่ี า่ “วังนาคินทรคำชะโนด” หรือ เมืองชะโนด เชือ่ กันว่าบ่อน้ำศักดิส์ ทิ ธิท์ อ่ี ยูก่ ลางดง เป็นประตูสู่เมือง บาดาล เป็นที่อยู่อาศัยของพญาสุทโธนาค (พญานาคแห่งแม่น้ำโขง) ที่แปลกคือ ในดงชะโนดมีน้ำซับน้ำซึมอยู่ตลอดเวลา แต่กลับไม่เคยมีน้ำท่วมเลย ตามความเชือ่ ของชาวอีสาน และชาวลาวบริเวณนีก้ ล่าวว่าเมือ่ ประมาณ 10 กว่าปีทผ่ี า่ นมา มีผีจ้างหนังของบริษัทแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ไปฉายหนังและมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก และมีการ พิสจู น์วา่ ผูเ้ ข้าชมเหล่านัน้ ไม่ใช่ชาวบ้าน ปัจจุบนั บริเวณดังกล่าว ปกคลุมไปด้วยปาล์มลักษณะประหลาด ลักษณะคล้ายกับต้นตาล และต้นมะพร้าวรวมกัน เรียกว่า ต้นชะโนด ภายในสถานที่แห่งนี้มีศาลเจ้า และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ การเดินทางไปที่บ้านชะโนด ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร) เลี้ยวซ้าย ที่บ้านหนองเม็ก ไปทางอำเภอบ้านดุง อีก 9 กิโลเมตร ถึงบ้านคำชะโนด

อำเภอบ้านผือ วัดป่าบ้านค้อ

ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงกับพระมหาธาตุเจดียย์ งั มีตน้ พระศรีมหาโพธิ์ เป็นกิง่ พันธุท์ ต่ี อนกิง่ มาจากพรศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดป่าบ้านค้อ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ โดยการนำของ “พระอาจารย์ทลู ขิบปปญโญ” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 มีเนื้อที่ 410 ไร่ ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภค เท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย ปฏิบัติธรรมสำหรับพระและฆราวาส มีเสนาสนะป่า เหมาะแก่การปลีกวิเวก ของผูใ้ คร่ปฏิบตั ธิ รรมในส่วนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการบริการ ชุมชน จังหวัดอุดรธานี กำหนดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด อุดรธานี และได้เคยจัดให้มกี ารบรรพชาอุปสมบทอบรมกลุม่ ปฏิบตั ธิ รรมแก่ นักเรียนและประชาชนทัว่ ไป อีกทัง้ ยังมีฑราวาสทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบตั อิ ยูอ่ ย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปวัดป่าบ้านค้อ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 เลีย้ วซ้าย ไปตามถนนหมายเลข 2021 (อุดรธานี-บ้านผือ) ประมาณ 20 กิโลเมตร 61


Udon Thani

Tourism & Business Guide 2010

แล้วเลีย้ วขวาเข้าวัดป่าบ้านค้อ ประมาณ 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (042) 250-730- 1

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ตัง้ อยูบ่ ริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุม พื้นที่ประมาณ 3,430 ไร่ ในเขตบ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ตามเส้นทาง หมายเลข 2 เส้นอุดรธานี-หนองคาย ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 2021 ไปทางอำเภอบ้านผือ ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร แยกขวาประมาณ 500 เมตร และตรงไปตามเส้นทางหมายเลข 2348 อีกประมาณ 12 กิโลเมตร มีแยกขวาเป็นทางเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจาก ขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐาน เกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ พระพุทธบาทบัวบก ตัง้ อยูบ่ ริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึงทีท่ ำการอุทยานฯสร้างขึน้ ระหว่าง พ.ศ. 2463-2477 คำว่า “บัวบก” เป็นชือ่ ของพันธุไ์ ม้ชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามป่า มีหวั และใบคล้ายใบบัว ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ผักหนอก บัวบกนี้คงจะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาท จึงเรียก รอยพระพุทธบาทนี้ว่า “พระพุทธบาทบัวบก” หรือคำว่าบัวบกอาจจะมาจากคำว่า บ่บก ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ลงไปในพื้นหินยาว 1.93 เมตร กว้าง 90 เซนติเมตร เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2465 พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ ได้รื้อมณฑปเก่าออกแล้วสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ และยังสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองวางทับรอยพระพุทธบาทเดิมไว้ ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีรกิ ธาตุ ตัวองค์เจดียเ์ ป็นทรงบัวเหลีย่ มคล้ายองค์พระธาตุพนม มีงานนมัสการพระพุทธบาท บัวบกในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี พระพุทธบาทหลังเต่า ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของพระพุทธบาทบัวบก มีลกั ษณะเป็นรอยพระบาท สลักลึกลงไปในพืน้ หิน ลึกประมาณ 25 เซนติเมตร ใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัว กลีบแหลมนูน ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด และเนื่องจากพระพุทธบาทแห่งนี้อยู่ใกล้กับเพิงหินธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่า จึงได้ชื่อว่า “พระพุทธบาทหลังเต่า” ถ้ำ และเพิงหินต่างๆ ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม 62


Tourism & Business Guide 2010 ได้ในระยะทางไม่ไกลนัก ได้แก่ ถ้ำลายมือ ถ้ำโนนสาวเอ้ ถ้ำคน ถ้ำวัวแดง (ซึ่งถ้ำเหล่านี้ สั น นิ ษ ฐานว่ า อาจจะเป็ น ที่ พ ำนั ก ของมนุ ษ ย์ สมัยหิน และมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปต่างๆ ไว้ เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ และรูปรายเรขาคณิต) นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหิน โนนสาวเอ้ ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่างๆ ไว้ ทำให้มนุษย์รุ่นหลังๆ ได้จินตนาการผูกเป็นเรื่อง ตำนานพื้นบ้าน คือ เรื่อง “นางอุสา-ท้าวบารส” เพิงหินทีส่ วยงามเหล่านี้ ได้แก่ คอกม้าท้าวบารส หอนางอุสา บ่อน้ำนางอุสา นอกจากนั้นยังพบ ชิน้ ส่วนหลักเสมา และหินทรายจำหลัก พระพุทธรูป ศิลปะสมัยทวาราวดี ทีเ่ พิงหินวัดพ่อตา และเพิงหิน วัดลูกเขย ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีดอกไม้เล็กๆ ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชุ่มชื้นบริเวณลานหินเหล่านี้ ภายในบริเวณอุทยานฯ มีศูนย์บริการ นักท่องเทีย่ ว ให้บริการข้อมูลของอุทยานฯ รวมทัง้ แผนที่ และเส้นทางเดินเที่ยวชมบริเวณ อุทยาน ประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

Udon Thani พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็น อาคารเก่า สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 6 พิพธิ ภัณฑ์ฯ นีจ้ ดั เปิดทำการให้บริการแก่ประชาชนเข้าเยีย่ มชม ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2547 ซึ่งเป็นวันคล้าย วันสถาปนาจังหวัดอุดรธานีที่ชาวเมืองได้จัดงาน เฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง เป็น แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซีย อาคเนย์ กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขุดค้น

อำเภอเมือง

พระพุทธบาทบัวบาน

ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาในเขตตำบลเมืองพาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองอันเก่าแก่ ที่อยู่ในโบสถ์ และมีการขุดค้นพบใบเสมาที่ทำ ด้วยหินทรายเป็นจำนวนมากใบเสมาเหล่านี้สลัก เป็นรูปบุคคล และลวดลายต่างๆ เป็นศิลปะ ทวาราวดีผสมกับศิลปะลพบุรี 63


Udon Thani

Tourism & Business Guide 2010

แหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง ระหว่างปี พ.ศ. 2517-2518 จากการศึกษา หลักฐาน ต่างๆ ที่พบทำให้บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน ประวัตศิ าสตร์ ทีม่ อี ายุราว 1822-4600 โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบา้ นเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ภายในพิพิธภัณฑฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็น แหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึง่ แสดงขัน้ ตอนการขุดค้นทางโบราณคดี ที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดินเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพ ส่วนที่ 2 ตัง้ อยูท่ างด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารทีจ่ ดั แสดงเกีย่ วกับเรือ่ งราว และวัฒนธรรม ของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทแ่ี สดงถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณรวมทัง้ โบราณวัตถุ และนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ภายในบริเวณอาคาร ส่วนที่ 2 ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการให้บริการการ ศึกษาต่างๆ ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปพิพธิ ภัณฑสถาน แห่งชาติบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 เส้นอุดรธานีสกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึงปากทางเข้า บ้านปูลู จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทาง ด้านซ้ายมือ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2225 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร

วนอุทยานนายูง น้ำโสม

มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ น้ำตกยูงทอง ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นสว่าง หมู่ 2 ตำบลนายูง เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอูมีลำน้ำไหลผ่านโขดหินสลับซับซ้อน 64


Tourism & Business Guide 2010

Udon Thani

สวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาพรรณ น้ำตกยูงทองเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มี 3 ชั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 103 กิโลเมตร การเดินทาง จากตัวเมืองอุดรธานี ผ่านเข้า อำเภอบ้านผือ และอำเภอน้ำโสม เมื่อถึงอำเภอน้ำโสมจะมีทางแยกจากหมู่บ้านน้ำซึมต่อไปอีก ประมาณ 17 กิโลเมตร ก็จะถึงทางแยกไปวนอุทยานฯ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางของ รพช. ตลอดสาย

วนอุทยานน้ำตกธารงาม

ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีป่ า่ ขุนห้วยสามทาก ขุนห้วยกองสี ตำบลหนองแสง มีพื้นที่ทั่งหมดประมาณ 78,125 ไร่ ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527 ลักษณะสภาพพืน้ ทีข่ องวนอุทยานฯ เป็นภูเขาสูงชัน และ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่ห้วย สามทาก-ห้วยน้ำฆ้องตลอดปี จุดเด่นที่น่าสนใจภายในวนอุทยานฯ มีหน้าผา ถ้ำที่สวยงาม และมีลานหิน หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า “แหล” เป็นแหลขนาดใหญ่ เนื้อที่กว้างขวาง มีก้อนหินใหญ่ตั้งวางเรียงรายและซ้อนกันอยู่ และที่จุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่างได้ สถานที่พัก วนอุทยานน้ำตกธารงามไม่มีบริการ บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรม หรือทัศนศึกษา จะต้องนำเต็นท์ไปเอง ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. (042) 221-725 ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปวนอุทยานน้ำตกธารงาม วนอุทยานน้ำตกธารงามอยู่ห่างจาก อำเภอหนองแสง 6 กิโลเมตร สามารถให้เส้นทางในการเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแรก จากอุดรธานี-บ้านเหล่า -โคกลาด- อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร เส้นทางที่สอง จากอุดรธานีไปบ้านคำกลิ้ง-บ้านตาด-อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เส้นทางที่สาม จากอุดรธานี-ห้วยเกิ้ง อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

วนอุทยานวังสามหมอ

อยูใ่ นเขตพืน้ ทีข่ องตำบลหนองกุง้ ทับม้า ตัง้ อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ บะยาว-ป่าหัวนาคำป่าหนองกุง้ ทับม้า-ป่านายูง และป่าหนองหญ้าไซ วนอุทยานฯ อยูห่ า่ งจากทีว่ า่ การอำเภอวังสามหมอ ประมาณ 20 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานีประมาณ 120 กิโลเมตร ประกาศเป็นวนอุทยานฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 มีเนื้อที่ประมาณ 18,750 ไร่ ลักษณะ พืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบโดยทัว่ ไปเป็นป่าแดง หรือป่าเต็งรัง มีพนั ธุไ์ ม้ขนาดเล็ก และขนาดกลางขึน้ ได้แก่ไม้ยาง 65


Udon Thani

Tourism & Business Guide 2010

ไม้ตะเคียนทอง มีลำห้วย เกาะ แก่ง และโขดหินที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ บ่าง อีเห็น ชะมด นกเปล้า เป็นต้น สภาพอากาศ ของวนอุทยานวังสามหมอแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน ถึงตุลาคม ฤดูหนาว เริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูรอ้ น เริม่ ตัง้ แต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พืชพรรณและสัตว์ป่า พบป่าเต็งรังเป็นส่วนใหญ่ มีป่าเบญจพรรณขึ้นปะปนบ้าง มีพันธุ์ไม้ ขึน้ พอสมควร เป็นต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง พันธุไ์ ม้ทพ่ี บได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ตีนนก ส้าน รกฟ้า ตะแบก ยอป่า กะบาก ยาง ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หวาย ข่าป่า ปรง สาบเสือ หญ้าเพ็ก ไผ่โจด ไผ่ไร่ ดอกไม้ป่า เป็นต้น เดิมมีสตั ว์ปา่ อาศัยอยูเ่ ป็นจำนวนมากเพราะเป็นป่าทีส่ มบูรณ์ดี มีหว้ ยลำพันชาติเป็นแหล่งน้ำ ปัจจุบันสัตว์ป่าขนาดใหญ่ถูกไล่ล่าจากชาวบ้านที่บุกรุกป่าสงวนและที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่รบกวน จึงหลบหนีไปอยู่ในป่าแห่งอื่น จึงเหลือแต่สัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ชะมด อีเห็น กระรอก กระแต บ่าง หมูป่า ตะกวด นกชนิดต่างๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม วนอุทยานวังสามหมอ ต.หนองกุง้ ทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์ (042) 221-725 โทรสาร (042) 223-519 อีเมล reserve@dnp.go.th

วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)

ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกระหว่างถนนนเรศวร กับถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดป่าอีกวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ภายในวัดร่มรื่น มีเจดีย์องค์ใหญ่ ทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ และรูปเหมือนหลวงปูถ่ ริ จิตธมโม เจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั พร้อมเครื่องอัฐบริขาร เจดีย์นี้มีสัณฐานคล้ายทะนานที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุ แต่ครั้งพุทธกาล สร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2544 ทุก ๆ ปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันเกิดหลวงปู่จะมีการทอดกฐิน และการทำบุญฉลองอายุหลวงปู่

วัดมัชฌิมาวาส

ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเดิมหรือวัดเก่า ในวิหารเล็กๆ ภายในวัด มีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อนาค” เป็นที่เคารพ สักการะของชาวอุดรธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคมได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง วัดขึ้น ที่วัดร้างโนนหมากแข้ง และให้ชื่อว่า “วัดมัชฌิมาวาส”

66


Tourism & Business Guide 2010

ศาลเจ้าปู่-ย่า

ตัง้ อยูห่ ลังสถานีรถไฟใกล้ตลาดหนองบัว ถนนนิตโย เป็นศาลเจ้าของชาวจีนทีใ่ หญ่โต และ สวยงาม มีสวนหย่อมริมหนองบัว บริเวณโดยรอบ มีศาลาชมวิวกลางน้ำ 2 หลัง บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การท่องเทีย่ ว และพักผ่อน และในศาล เจ้าปู่-ย่าแห่งนี้ ยังมีมังกรทองยาวถึง 99 เมตร ซึง่ ใช้แสดงในงานทุง่ ศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี

Udon Thani ถนนรอบอุดร-หนองสำโรง จากตัวเมืองใช้เส้นทาง หมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร เลยแยกถนนเลี่ยงเมือง ไปเล็กน้อย ทางซ้ายมือจะมีทางแยกเข้า หนองสำโรงประมาณ 500 เมตร และเห็นป้าย บอกทางเข้าสวนกล้วยไม้ทางด้านซ้ายมือ

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม

ตัง้ อยูก่ ลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็น พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ประสูติ

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

เป็นสวนกล้วยไม้ทผ่ี ลิตกล้วยไม้กลิน่ หอม พันธุ์ใหม่ของไทยซึ่งใช้เวลาในการค้นคว้า และ ผสมพันธุร์ ะหว่างแวนด้า (Vanda) โจเซฟฟินแวนเบอร์โร (Josephine Van Berrow) ได้รับการ จดทะเบียนลิขสิทธิท์ ส่ี มาคมกล้วยไม้โลก ประเทศ อังกฤษ เมื่อปี 2531 ชื่อพันธุ์ Udon Sunshine Orchid หรือพันธุ์นางสาวอุดรซันไฌน์ ซึ่งมีการ นำไปสกัดทำน้ำหอมในชื่อเดียวกันไปจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี โทร. (042) 242-4755 ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปสวนกล้วยไม้ หอมอุดรซันไฌน์ ตั้งอยู่ที่ซอยกมลวัฒนา

67


Udon Thani

Tourism & Business Guide 2010

เมื่อ ปีพุทธศักราช 2399 ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่า มณฑลอุดร ในสมัยต่อมา) ระหว่าง พ.ศ. 112-118 ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครอง บ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สำคัญ ๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎร อนุสาวรีย์พระองค์ท่านนับ เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดร

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร และการประมง อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 20,000 ไร่ เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร การประมง การจ่ายน้ำเพื่อการผลิตประปา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ภูมปิ ระเทศทีส่ วยงามเหมาะสำหรับการล่องแพ ตกปลา นัง่ เรือชมทิวทัศน์ โดยรอบได้ และภายในอ่างเก็บน้ำ มีพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จประทับเกือบทุกปี

อำเภอหนองแสง ภูฝอยลม

ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ที่อำเภอ หนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 600 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี ชือ่ ของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิดหนึง่ คือ “ฝอยลม” ซึ่งเคยพบเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่ ในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันพบได้น้อยลงเนื่องจาก ป่าถูกบุกรุกจนมีสภาพเสื่อมโทรม ข้ อ มู ล เพื่ อ การเดิ น ทางไปภู ฝ อยลม หากเดินทางมาตามเส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี เมื่อเลยอำเภอโนนสะอาดมาแล้วจะพบทางแยก ซ้ายที่บ้านห้วยเกิ้งไปภูฝอยลม รถยนต์สามารถ ขึ้นถึงบนภูได้โดยสะดวก

68


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

ร้านดาวชัยโลหะกิจ โทร. 042-222579 ไตรรงค์ โรงกลึง โทร. 042-221367 ร้านเทียนไทยการช่างกล โทร. 042-223947 กรอบรูป-ขายส่งและผู้ผลิต โทร. 042-221252 ร้านอุดรเคลือบรูป โทร. 042-223339, 042-343157 มิตรไทย โรงกลึง โทร. 042-324730 ครอสติชกรอบรูป โทร. 042-243093, 042-246531, โรงกลึงเรืองอุดม อุดร โรงกลึง โทร. 042-221420 042-249411-2 จินเฮง โรงกลึง โทร. 042-331159 ร้านพรชัย โทร. 042-321533 อุดรพิบูลย์ชัย โรงกลึง โทร. 042-221420 ร้านนิคส์ โทร. 042-246618 โทร. 042-221630 ร้านเจริญเคลือบรูป โทร. 042-223130, 042-240563 โรงกลึง ส อุดรรวมช่าง โทร. 042-290431 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท สหชัยธนะวัฒนอุตสาหกรรม จำกัด โรงกลึงซินเฮงจักรกล โทร. 042-221106, 042-242108 กรอบรูป-ผู้ขาย อู่เปี๊ยกการช่าง โทร. 042-289058 ร้านกรอบรูป งี่เส็งเฮง โทร. 042-241194 โทร. 042-387632 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- เจริญการยนต์ โรงกลึง ---------------------------------------------------------------------------------------------------------กระจก-ขายปลีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก กระจกอลูมิเนียม โทร. 042-221203, 042-248161 กอล์ฟ-สนาม อุดรกอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท โทร. 042-910210 ร้านไทยรุ่ง โทร. 042-242480 โทร. 042-292330-2 ลี้วงศ์กุลจำหน่ายกระจก โทร. 042-222719, 042-222020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมหานนท์ สโมสรกอล์ฟประภาศรี โทร. 042-713342 บริษัท เคอินเทลลิเจนท์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น (2004) จำกัด --------------------------------------------------------------------------------------------------------- โทร. 042-343432-4 ก่อสร้าง-เครื่องมือ บริษัท อุดรเกษม จำกัด โทร. 042-347970-4 โทร. 042-222608, 042-240337 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านชัยทวี (ง้วนฮวดหลี) ร้านมานะชัยอุดร คาร์ไบท์ โทร. 042-242262 กระจก-ขายส่งและผู้ผลิต บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด โทร. 042-205105, 042-326916, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ก่อสร้าง-ผู้ออกแบบ 042-326918 ร้านรุ่งเรืองกระจกอลูมิเนียม โทร. 042-359617, 081-9659785 บริษัท เอ็นวายเจ รับสร้างบ้าน จำกัด โทร. 042-230129-30, 081-9752307, --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ก.

กระจก-ช่าง

081-9754907

กระจกรถ

หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง ร้านย่งฮงโลหะกิจ

โทร. 042-382344 โทร. 042-244500, 042-221156, 081-2607884, 083-1509935

โทร. 042-263299-300

โทร. 087-2227255 งี่เส็งเฮงการกระจก โทร. 042-222507, 042-241408 พีพีดี บิลด์เดอร์ ดรีมอัพ เฮ้าส์บิลเดอร์ โทร. 042-342343-4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที อลูกลาส โทร. 042-240817 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------เจริญชัยโลหะการ โทร. 042-348496 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ก่อสร้าง-รับเหมาทั่วไป บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด โทร. 042-323865, 042-204115-6, 042-240243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

กระดาษ

ร้านคลังกระดาษ โทร. 042-340551, 081-5441126 พีพีดี บิลด์เดอร์ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- เอ-เฮ้าส์บิวเดอร์ บจก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค พูนทรัพย์ กระเบื้องเซรามิก-ผู้จำหน่ายและรับเหมาปู ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตวิศวอุดรก่อสร้าง โอเอเอาท์เลท ศูนย์รวมกระเบื้องปูพื้น ปูผนัง โทร. 042-326684 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสยามการช่าง (1999) บริษทั คริสเตียนีและนีสเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) กระเบื้องเซรามิก-ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด โทร. 042-273465

อภิการพาณิชย์

โทร. 042-241345, 042-222716

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเจริญ

โรงกลึงสหยนต์

โทร. 042-223834

โทร. 042-325134 โทร. 042-347513 โทร. 042-208036 โทร. 042-243813, 042-243398 โทร. 042-387372 โทร. 042-715220-1, 042-715230, 042-715235-6

บริษัท เค เค แมนเนจเมนท์ จำกัด โทร. 042-328643-4 โทร. 042-387387-8, 042-387696 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท อุดรศิโรดม จำกัด โทร. 042-323902 กระเป๋า-ขายปลีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนิตร โทร. 042-247681, 042-322397, ร้านโชคเจริญ โทร. 042-221396 042-322399, 042-342447, ร้านเซเว่น สตาร์ โทร. 042-359177 042-326024 ร้านพรเจริญ โทร. 042-222782 โทร. 042242379 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชาเคหะที่ดิน บริษัท อุดรวิศวกิจ จำกัด โทร. 042-222450 กระเป๋าเดินทาง-ขายปลีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง โทร. 042-223145, 042-344153-4 อึ้งม่งชัย โทร. 042-223433 โทร. 042-245209, 042-240368 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส อุดร -------------------------------------------------------------------------------------------------------กระเป๋าเดินทาง-ขายส่งและผู้ผลิต ก่อสร้าง-วัสดุ ร้านอุดมมิตร โทร. 042-241215 โทร. 042-346619 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านบรรเจิดค้าไม้ บริษัท ยู ที ที เทรดดิ้ง จำกัด โทร. 042-292293, 082-0481131 กลึง-ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ห้างหุน้ ส่วนจำกัด อุดรโชคสตีล (1994) โทร. 042-246912, เทคนิค โรงกลึง โทร. 042-853064

042-242130, 042-246913


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี หจก.ธนเศรษฐ์ศิริ 2546

โทร. 042-289154, 042-289130

อภิการพาณิชย์

โทร. 042-222716, 042-241345, 042-221084

ห้างห้นส่วนจำกัด คลังไม้ทวีโชคอุดร บริษัท อุดรสยามเซรามิค จำกัด ร้านโค้วหยู่หลีช่างปูน ร้านโง้วเอ็กเซ้ง ร้านชัยวัฒนาอุดร

ร้านอึ้งเกียเฮง ร้านอุดรเจริญกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไทยพิพัฒน์ ร้านเรืองอุดมวัสดุภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อปัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรก่อสร้าง (ค้าไม้) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์คำสอน ร้าน ช เคหะภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญพาณิชย์ (เจอาร์ 2002) ร้านแสงอุทัยโลหะกิจค้าไม้ ร้านคูสวัสดิ์ บริษัท อุดรวรรณวิช จำกัด ร้านนิวัฒน์ก่อสร้าง บริษัท อึ้งนำชัยวัสดุภัณฑ์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อปัญญาขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญวัสดุ (1994) ดงลิงแกรนิตปาร์เกต์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญสินชัย ร้านเอราวัณเฟอร์นิเจอร์ บริษัท พรทิพย์วัสดุก่อสร้าง จำกัด ร้านรุ่งโรจน์อุปกรณ์

โทร. 042-222401, 042-221819 โทร. 042-292288, 042-292250-2 โทร. 042-311164, 042-360540 โทร. 042-223475 โทร. 042-222085, 042-221458

โทร. 042-221150, 042-247807 โทร. 042-223675 โทร. 042-244323-7, 042-249494 โทร. 042-263362-3

โทร. 042-200715-6, 042-331327, 042-332004

โทร. 042-209355 โทร. 042-325838-9 โทร. 042-240068, 042-245581 โทร. 042-285850, 042-285862 โทร. 042-222227, 042-245343 โทร. 042-331096, 042-331097 โทร. 042-205062-4, 042-266705 โทร. 042-387615, 042-387090 โทร. 042-344052

โทร. 042-200331

โทร. 042-312585-6 โทร. 042-206044-5 โทร. 042-206382 โทร. 042-853142-3 โทร. 042-351148 โทร. 042-245860, 042-322274

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

การบิน-บริษัท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-326165-6, 042-326484-7, 042-243362, 042-221584, 042-243309, 042-246644, 042-249602, 042-243222, 042-246697, 042-246567 บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด โทร. 042-224313-4, 042-224316, 042-224315 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ว-เครื่อง-ขายปลีก

ร้านเนียตราภัณฑ์ โทร. 042-222170, 042-243070, 042-243073, 042-327338, 042-243071-2 ร้านศิริวัฒนา โทร. 042-328161, 042-223346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ว-เครื่อง-ขายส่งและผู้ผลิต

โอเชียนกลาส-โชว์รูม-ศูนย์บริการเครื่องแก้ว โทร. 042-325327, 042-346656, 042-325384, 042-347748 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โกดังหรือคลังสินค้า

บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายเริ่มอุดม จำกัด โทร. 042-290434, 042-290437 บริษทั คาโอคอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-341268 อุดรศิริชัย โกดัง โทร. 042-248505 ร้านแสงอรุณการโครเมี่ยม โทร. 042-249613 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์โอสถอุดร โทร. 042-241108, 042-222493 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำเนิดไฟฟ้า-เครื่อง-ให้เช่าและบริการ

ร้านอ้วนการช่าง โทร. 042-289268 ร้านจ๊อกกี้มอเตอร์ โทร. 042-387737 ไทยเจริญการไฟฟ้า โทร. 042-359052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกษตรกรรม-การค้าผลิตผล

ร้านใจฮะ โทร. 042-247626, 042-221250 ร้านไทยเกษตรผล โทร. 042-331465 บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด โทร. 042-248618, 042-248794, 042-243953 อรพิณค้าไม้แปรรูป โทร. 042-281442 ร้านมิตรชาวไร่พืชผล โทร. 042-222542 ร้านเจริญสิน โทร. 042-281486 เรืองสินไทยพืชผล โทร. 042-221068, 042-221393 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรช่างอิสานคอนกรีต โทร. 042-240812 โทร. 042-222471, 042-245366 ร้านพลอยค้าไม้ โทร. 042-202719, 042-331855 แสงทองพืชผล โทร. 042-221261 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านอึ้งฮุ่งเซ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพูนผล โทร. 042-290305 ก่อสร้าง-อุปกรณ์และเครื่องใช้ สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จก โทร. 042-387736 ที แอล เทรดดิ้ง (ตังล้ง) โทร. 042-222867 โทร. 042-387559 ร้านเจริญทองโลหะกิจ โทร. 042-242111, 042-247001, ลานมัน ส ทวีพืชผล พิชิตฟาร์ม โทร. 042-209277 042-247864 โทร. 042-281250 ร้านชุมพลเจริญ โทร. 042-242177, 081-9542914 ร้าน พ พืชผล ร้านตั้งจิตพืชผล โทร. 042-271174 ร้านวิษณุการค้า โทร. 042-243252 โทร. 042-271287 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวอุดรฮาร์ดแวร์ โทร. 042-347520, 042-347521 ร้านโชคทวี โทร. 042-202849 ร้านทวีวัฒน์วัสดุก่อสร้าง โทร. 042-331535, 042-202705 ร้านคุณสมบัติพืชผล ร้านนางัวอุดมผล โทร. 042-289116-7 ร้านเบิ้มวัสดุ โทร. 042-387724 ร้านเลิศชัยพืชผล โทร. 042-271207-8 วัฒนกิจ โทร. 042-222874 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านเต็งเฮง โทร. 042-279244-5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- เกษตรกรรม-วัตถุเคมี ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-201235 การบิน-ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ร้านเพื่อนการเกษตร โทร. 042-392720 เดอะดีพาร์ทเจอร์ โทร. 042-248007 ร้านชัยวิภาสการเกษตร โทร. 042-289074 บริษัท แอดเฮียร์ จำกัด โทร. 042-244305 -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท ไอ เลิฟ เทรดดิ้ง จำกัด โทร. 042-326358 เกษตรกรรม-อุปกรณ์และเครื่องมือ บริษัท ไอเลิฟ ทราเวล จำกัด โทร. 042-328996-7 โทร. 042-221368, 042-343276 บริษัท วีซีไทยบิสเนสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 042-212374, 042-212373 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมเซ้งพาณิชย์ โทร. 042-221240-1 บริษัท ธารา พี แอนด์ ซี แทรเวล จำกัด โทร. 042-234335, 042-247506 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพอุดรแทร็กเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสามัคคี โทร. 042-222428, 042-221263 บริษัท คอสมอส เอ็กซเพรส อุดร จำกัด โทร. 042-324591-4 รวมมิตรเกษตรยนต์ โทร. 042-223776, 042-242043

ร้านทรัพย์ไพบูลย์

โทร. 042-382398, 042-382434


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี ร้านสยามยนต์ โทร. 042-223782, 042-242574 เอเชียการเกษตร โทร. 042-273639 ร้านคุณทวีอาณาจักรยนต์ โทร. 042-312991 ร้านเอเซียการค้าอำเภอกุมภาวปี โทร. 042-202910-1 บริษัท จิตติพร แมชีนเนอรี่ (1995) จำกัด โทร. 042-360637-8 ร้าน ส อุดมยนต์ โทร. 042-382379, 042-382383 ร้านอุดรยนตรภัณฑ์วังสามหมอ โทร. 042-387543, 042-387551, 042-387588, 042-387592 ร้านไทยพัฒนา โทร. 042-247465, 042-247464 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก๊ส-เครื่องใช้

ร้านแก๊สเซ็นเตอร์

ร้านมหาชัย (1987)

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

บริษัท สกลนครขนส่ง จำกัด โทร. 042-243987 บริษัท เกษตรมงคลทรานสปอร์ต จำกัด โทร. 042-398421, 042-398425 อุดรประมวลขนส่ง โทร. 042-221046 บริษัท กุมภวาปีกลการ จำกัด โทร. 042-331604 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ่องจือจั่นขนส่ง โทร. 042-341311-2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ของเล่น-ขายปลีก

ร้านเทพเจริญ โทร. 042-241237 ร้านโพธิ์ศรีกิจเจริญ โทร. 042-241543 ร้านแสงสว่าง โทร. 042-331033 โจโจ้ โทร. 042-245692 โทร. 042-247379 โทร. 042-221450, 042-242326, ร้านใหม่เจริญ -------------------------------------------------------------------------------------------------------042-324050

โทร. 042-246042

ของเล่น-ขายส่งและผู้ผลิต

โทร. 042-200601, 042-332205-6

ของขวัญ ของชำร่วย-ขายปลีก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท ซี บี ฮอบบี้เฮ้าส์ จำกัด โทร. 042-211603 -------------------------------------------------------------------------------------------------------แก๊ส-ชนิดบรรจุถัง ร้านอิศราแก๊ส โทร. 042-397139 ของใช้แล้ว-ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัญญะสิริ โทร. 042-242470, 042-340965, ร้านเคียมเฮงไถ่ โทร. 042-222096, 042-245515 042-340967, 042-340981, ร้านเตียเจ็กง้วนค้าของเก่า-พืชไร่ โทร. 042-243923, 042-328191 042-340983, 042-342956, ร้านธงชัยอาหลั่ยเก่า โทร. 042-331842 042-340767, 042-292271-6, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-292421 ของชำและของใช้ประจำวัน-ร้านขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรแก๊ส โทร. 042-241299, 042-222319, ร้าน ก ประเสริฐพาณิชย์ โทร. 042-243042, 042-348900 042-340321 ร้านกวงพาณิชย์ โทร. 042-221386, 042-343228 บริษัท บัญชรเทวกุล จำกัด โทร. 042-322155-6 ร้านก๊วยกิมง้วน โทร. 042-222299 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านกังวานตระกูล โทร. 042-242430 ร้านกิจไทยพานิชย์ โทร. 042-221738 แก๊ส-เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โทร. 042-221822 ดีเอฟเอ็ม มินิทรัค โทร. 042-930099, 084-2049908 ร้านกิมเซี้ย ร้านจตุพร โทร. 042-221743 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเมี่ยม แก๊ส เซอร์วิส โทร. 042-320406 ร้านจิระวัฒนา โทร. 042-242429 ร้านจักรวาลออโต้แก๊สรถยนต์ โทร. 042-240927 โทร. 042-223148 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านเจริญบุญญาค้าข้าว ร้านเจริญพร โทร. 042-222399 ร้านเจริญลาภ โทร. 042-241656 หมวด ข. ร้านแจ่มสว่าง โทร. 042-241062 เซียมพานิชย์ โทร. 042-222089 ขนส่งด่วน-บริการ บริษทั สยามแอดมินนิสเทรทีฟแมนเนจเม็นท์ จำกัด โทร. 042-342362, 042-342364 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท กุมภาวปีขนส่งสินค้า จำกัด

ห้างไทยแลนด์แผ่นเสียง โทร. 042-222055 ร้านกิ๊ฟช็อป โทร. 042-223502 บริษัท ที อี ซี โลจิสทิคส์ จำกัด โทร. 042-464854-6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท อุดรสหเจริญไพศาลขนส่ง จำกัด โทร. 042-348215 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ขนมปัง ขนมอบ และเค้ก-ขายปลีก ขนส่งสินค้าทางน้ำ-บริการ รุ่งโรจน์ เบเกอรี่ โทร. 042-320274, 042-243889 โทร. 042-221449, 042-241703 บริษัท เอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด โทร. 042-730272, 086-7169725, มิสเค็ก ร้านเลี่ยงกวง โทร. 042-222409 086-6369063, 087-9520969, ร้านมิตรเบเกอรี่ โทร. 042-221820 042-204900, 089-6235891, ร้านโพนี่ เบเกอรี่ โทร. 042-211210, 081-9744522 089-7114995 โทร. 042-242297 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- โรงงานเอเชียขนมปัง ร้านธีระพร โทร. 042-271165 ขนส่งสินค้าทางบก-บริการ ร้านสุพรทิพย์ โทร. 042-289219 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์-สกลนคร โทร. 042-222793 บริษัท อุดรวัฒนา (2520) จำกัด โทร. 042-331468, 042-202455, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-223136 ขนมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพลชัย โทร. 042-392585 ร้านกาละแมคุณอ้อย โทร. 087-6896727 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุษฎีขนส่ง โทร. 042-247434-5 ร้านวุ้นบ้านโนน โทร. 042-247660 อติรุจ ขนส่ง โทร. 042-278599 ร้านเรวดีมะพร้าวแก้ว โทร. 042-244193 กิ่งดาว ขนส่ง โทร. 042-323700 ขนมคุณยาย โทร. 042-246852 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรของแม่ขนส่ง โทร. 042-243123 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยใหม่ขนส่ง โทร. 042-247333 ขนมขบเคี้ยว-ผู้จำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์สุเมธขนส่ง โทร. 042-243863, 042-224376 ร้านชวน โทร. 042-244538 บริษัท ก เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด โทร. 042-204452, 042-204451 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ย่งฮั้ว โทร. 042-221359 ขวด-ฝา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญนำ ขนส่ง โทร. 042-204254, 042-322068 บริษัท วี โฟร์โปรดักซ์ จำกัด โทร. 042-222744


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

ของเสีย-บริการกำจัด

ร้านสหภัณฑ์ โทร. 042-223963, 042-328154 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ยสะอาด อุดรธานี โทร. 042-321343 ร้านอุ่นแสง โทร. 042-244749 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านเกรียงศักดิ์พาณิชย์ โทร. 042-331139 ข้าว-ผู้ค้า ร้านแสงตะวัน โทร. 042-331087 ร้านบุลลั่นพืชผล โทร. 042-853210 ร้าน ซ ฮ พืชผล โทร. 042-279111-2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีค้ารำ โทร. 042-248152-4, 042-348799, ร้านกิจชัยพานิช โทร. 042-273036, 042-274051 042-245690 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด แสงทองอุปกรณ์กอ่ สร้าง (1996) โทร. 042-347296-8 ร้านกิมเซ้ง โทร. 042-222849 ร้านไทยฮั่ว โทร. 042-331212, 042-331218 ร้านโชคอารี โทร. 042-242962 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยง่วนอุดรธานี โทร. 042-248499-501 ร้านทวีผล โทร. 042-222977, 042-244952, ร้านแสงสิริ โทร. 042-241438 042-281073-4 ร้านไทยเจริญค้าข้าว โทร. 042-331173 ร้านไทยสินค้า โทร. 042-223314 -------------------------------------------------------------------------------------------------------รุ่งเจริญค้าข้าว โทร. 042-223862, 042-242241 ขุด-ผู้รับเหมา ร้านฮั่วล้ง โทร. 042-221719 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักษ์ชัยเจริญ โทร. 042-335074, 081-0537501 ชัยสิทธิ์ โรงสี โทร. 042-331273 -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท สามารถเกษตรผลเจริญ จำกัด โทร. 042-282057, 042-282934 ร้านไทยเจริญผล โทร. 042-387640 หมวด ค. ร้านพรประเสริฐ โทร. 042-273251 ซ่งฮวดพืชผล โทร. 042-359055 ครัว-เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร -------------------------------------------------------------------------------------------------------- เจนพลาสติก โทร. 042-222594

ข้าว-โรงสี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟไทยง่วนอุดร โทร. 042-241538, 042-221137, 042-248499, 042-248450-1 บริษัท โรงสีอุดรเลี่ยงฮงไถ่ (1992) จำกัด โทร. 042-244850, 042-322538-9, 042-290378 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน (1996) โทร. 042-209133-4, 042-209131-2 ไท้ง้วน โรงสี โทร. 042-221137, 042-241538 ไทยอุดรค้า โรงสีข้าว โทร. 042-222422 แสงทองพืชผล โรงสี โทร. 042-124172, 042-124164, 042-124231, 042-125165, 042-348788 ร้านแสนยนต์ โทร. 042-241723, 042-347652 โชคชัยพืชผล โรงสี โทร. 042-331110, 042-331116 บริษัท โรงสีข้าวอุดรเอกศิริ จำกัด โทร. 042-290423-4 บริษัท โรงสีข้าวอุดรศิริไพศาล (1995) จำกัด โทร. 042-290453-4 บริษัท อุดรไรซ์ จำกัด โทร. 042-239012 อุดรเกษตรไทย โรงสี โทร. 042-290311 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดรศิริสวัสดิ ์ โทร. 042-290331, 042-290471, 042-323487-8 อุดรเพิ่มสิน โรงสี โทร. 042-290373-4 บริษัท อุดรประเสริฐผล จำกัด โทร. 042-292433-4 บริษัท โรงสีโพนทอง จำกัด โทร. 042-290082 บริษัท อุดรชัยธนาสินเจริญ จำกัด โทร. 042-218110-2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดรสินไพบูลย์ โทร. 042-242836 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสินไพบูลย์ โทร. 042-242140 รุ่งเจริญ โรงสี โทร. 042-387069 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยอุดร โทร. 042-347340, 042-347341 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดรเจ็กง้วน โทร. 042-340141-2 ร้านวิเชียร โทร. 042-222421 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุดจับการเกษตร (1993) โทร. 042-291034, 042-293386 ไทยส่งเสริม โรงสี โทร. 042-392019 บริษัท กิตติธัญวัฒน์ จำกัด โทร. 042-759002, 042-759123-4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรเพิ่มผล โทร. 042-292373 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้าวสาร

ร้านทิสะเสเจริญ ร้านไพบูลย์ ร้านรุ่งเจริญ

ร้านโค้วเม่งเซ้ง โทร. 042-242188 ร้านศรีอนันต์ โทร. 042-222073, 042-244917 ร้านศรีอนันต์ โทร. 042-221330 ร้านอุดรโชคชัย โทร. 042-245669, 042-241675 บริษทั แอปเปิล้ ทรี ไอเดียแอนด์มาร์เก็ตติง้ จำกัด โทร. 042-243593, 042-243392 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีแสงอุดร โทร. 042-221705, 042-222594 ร้านไทยสากล โทร. 042-240085 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องใช้-อุปกรณ์ผ้านวม ผ้าห่ม โรงหีบฝ้ายอั้งเจริญ

โทร. 042-289030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความสะอาด-บริการทำ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค ที ธุรกิจ โทร. 042-240084 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค ที ธุรกิจ โทร. 081-9649169 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

คอนกรีต-ผลิตภัณฑ์

บริษัท แอลเจแอล คอนกรีต จำกัด โทร. 042-323019, 042-290264 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสุมิตร โทร. 042-295042, 042-221558, 042-243798 บริษัท แชมป์คอนกรีต จำกัด โทร. 042-223674 บริษัท นอร์ทอีสท์ คอนกรีต จำกัด โทร. 042-311786-8 บริษัท สมเด็จ (1991) จำกัด โทร. 042-242666, 042-322342-4 บริษัท อุดร เอ็ม แพค จำกัด โทร. 042-321607-8 บริษัท ไทยคอนกรีต ซัพพลาย จำกัด โทร. 042-348222 โรงงานอุดรคอนกรีต โทร. 042-340573, 042-341011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

คอนกรีต-ผสมเสร็จ

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด โทร. 042-378555-6 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โทร. 042-124218, 042-292349 บริษัท เอส ซี ซุปเปอร์ คอนกรีต จำกัด โทร. 042-737636 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชเอราวัณคอนกรีต (1998) โทร. 042-200863 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

คอมพิวเตอร์-บริการเครือข่าย ข้อมูล

บริษัท จัสตี้ ดาต้า จำกัด โทร. 042-322197 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โทร. 042-222079, 042-222088 คอมพิวเตอร์-โรงเรียน โทร. 042-212246, 042-222387, บริษัท พี เอส คอมพิวเตอร์ จำกัด 042-241935 โรงเรียนวีรภัทรคอมพิวเตอร์ โทร. 042-242241, 042-222321, โรงเรียนเทคโนคอมกุมภวาปี 042-246204

โทร. 042-245579, 042-328533 โทร. 042-364189 โทร. 042-202828-9


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ผู้จำหน่าย

บริษัท คูลซิตี้ จำกัด โทร. 042-329130-2 ร้าน ไอที พร้อยท์ เซอร์วิส โทร. 042-221955 บริษัท ไทยอีควิพเม้นต์ รีเสิร์ช จำกัด โทร. 042-930068 ร้านไอทีดีดีคอมพิวเตอร์ โทร. 042-327947 ร้านแอคทีฟ คอมพิวเตอร์ โทร. 042-248583 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด พีคอมพิวเตอร์แอนด์ซพั พลาย โทร. 042-249609 ร้านปัณฑิตา โอเอเซ็นเตอร์ โทร. 042-326031 เอส ยู เอ็น (ประเทศไทย) โทร. 042-204768 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอกไซน์เซลแอนด์เซอร์วิส โทร. 042-326322 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ไอที เซ็นเตอร์ โทร. 042-343036 ร้าน อุดร โอเอ คอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส โทร. 042-321908 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครเวิลด์ โอเอ เซ็นเตอร์ โทร. 042-344084-5 บริษัท อุดรอัลทิเน็ท จำกัด โทร. 042-222341, 042-242375 บริษัท ยู เค ที คอมพิวเตอร์ จำกัด โทร. 042-320222, 042-328861-2 โรงเรียน อุดรคอมพิวเตอร์และภาษา โทร. 042-343024 ร้าน ดอส แอนด์ ไดร์ฟ ไอ ที ช็อปปิ้ง โทร. 042-246171-2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ซ่อม ไอที เวิร์ก ช็อป ออนไซท์ คอม

โทร. 042-246320 โทร. 042-324456

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส โทร. 042-261393, 042-209544-5

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

ร้านเพื่อนเรียน โทร. 042-359171 วสันต์พาณิชย์ โทร. 042-281077 ร้านน้ำโสมเครื่องเขียน โทร. 042-289099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องจักรกลและเครื่องมือกล

บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด โทร. 042-325502, 042-325504 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องดื่ม-ผู้จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 999 ไทยการค้า โทร. 042-419055 ร้านโชคไพบูลย์ โทร. 042-223656 ร้านหนึ่งอาภรณ์ โทร. 042-243253 ร้านอรัญลักษณ์ โทร. 042-223701 ร้านมัสท์ ยูสร์ โทร. 042-211245 บริษัท เดอเบล จำกัด โทร. 042-300184 ร้านสุดกมล โทร. 042-331244 ร้านอุดรแสงเจริญ โทร. 042-244861, 042-244872, 042-244874-6 ร้านประนิดา โทร. 042-387157, 042-387158 ร้านสหไทย โทร. 042-261076 ร้านศรีแดง โทร. 042-247126, 042-223191 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องทำความเย็น

ไทยคาเมล เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 042-921015, 042-931053, 081-9540294, 085-0008648 ร้านตระกูลเครื่องเย็น โทร. 042-2341412 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ คอมพิวเตอณ์ แอนด์ เซอร์วิส โทร. 042-293531, 081-7497722 -------------------------------------------------------------------------------------------------------อิกคิว ไอที โทร. 042-328601 เครื่องนอน บีเนต ไอที โทร. 042-329168 ร้านไทยพิพัฒน์ โทร. 042-222099 เอ็น พี คอมพิวเตอร์ โทร. 042-247200, 042-328128 สมบูร์ศักดิ ์ โทร. 042-247403 บริษัท อุดรพัฒนา ไอที จำกัด โทร. 042-221388 ร้านกิ๊ฟช๊อป โทร. 042-221806 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณภาพ-ตรวจสอบและรับรอง

เครื่องมือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคนนี่เอ็ดดูเคเตอร์ อีวอลลูเอท กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอบเมือง แมชชีนเนอรี่ โทร. 042-204111, 042-323419 โทร. 042-211883, 042-204444, ร้านนำเจริญ โทร. 042-212173 089-7105555 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เครื่องยนต์-อุปกรณ์เครื่องใช้และอะไหล่ เคเบิ้ลทีวี-บริการติดตั้ง หมงเจริญการดีเซล โทร. 042-221217, 042-244815 ร้าน ส เซียงกง อุดร โทร. 042-222433, 042-341087 บริษัท อุดร เคเบิ้ล ทีวี จำกัด โทร. 042-304428-9 โทร. 042-243711, 042-326712, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤพนธ์มอเตอร์ 042-326711 เคมีภัณฑ์-ขายส่งและผู้ผลิต -------------------------------------------------------------------------------------------------------ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมลิ้งค์ ซัพพลาย โทร. 042-246708 ร้าน จี จี เอส เคมีภัณฑ์ โทร. 042-324743 เครื่องยนต์ดีเซล -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 042-730766, 042-920150, 042-224266, 042-224269 เครดิตการ์ดและเครดิตอื่นๆ -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท อุดร เอส เค เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (2001) จำกัด โทร. 042-324587, 042-247586 เครื่องสำอาง-ขายปลีก บริษัท เอกธนสินทรัพย์ จำกัด โทร. 042-212600-2 บริษัท เอส เอส ยู พี กรุงเทพ 1991 จำกัด โทร. 042-323630 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท ชาช่าโรส จำกัด โทร. 042-249963 ร้านดวงกมล โทร. 042-248414, 042-343088, เครื่องเขียน-ขายปลีก 042-343087 ร้านเพื่อนเรียน โทร. 042-244759 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านรุ่งลักขณาศึกษา โทร. 042-331298 มินิบาซาร์ โทร. 042-343614, 042-242117 เครื่องสำอาง-ขายส่งและผู้ผลิต ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โทร. 042-241561 ดิ เอิร์ท ช๊อป โทร. 042-205159 ร้านทรัพย์มงคล โทร. 042-222047 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านสังวาลย์ โทร. 042-382369 เครื่องสำอาง-ขายโดยตรง บริษทั ฟ้าประทาน สเตชัน่ เนอรี่ (1998) จำกัด โทร. 042-326590-3 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด โทร. 042-348773, 042-348774 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไทยนานาครุภัณฑ์ โทร. 042-242931, 042-224454 บริษัท นูทรีเมติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร้านแสงตะวัน โทร. 042-258067 โทร. 042-211022 ร้านฉัตรินทร์ โทร. 042-289157 บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-324985, 042-224283 ร้านไทยทวี โทร. 043-399106 บริษัท คังเซน-เคนโกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 042-327450, 042-327559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เค โทร. 042-331132 บริษัท โอ พี เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด โทร. 042-344488


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

บริษัท สุพรีเดอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 042-242852 บริษัท จิตรังษีบิสิเนสกรุ๊ป จำกัด โทร. 042-323502, 042-241342 บริษัท แพนบิวตี้แคร์ จำกัด โทร. 042-241955 ร้านนำรงค์พาณิชย์ โทร. 042-246976, 042-221302 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ออ้ ยอำเภอบ้านดุง จก โทร. 042-273600 สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จก โทร. 042-382368, 042-382518 สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด จก โทร. 042-392592, 042-392750 สหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี จก โทร. 042-244671 บริษัท พี เค อุดรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร. 042-321823 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด ที่ 24 จก โทร. 042-321784, 042-221245 เครื่องหมายและเครื่องหมายปัก สหกรณ์การเกษตรอำเภอนากลาง จก โทร. 042-359105 ร้านสามพราน โทร. 042-221105 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จก โทร. 042-261048 ร้านน้ำเพชร โทร. 042-240809 สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านผือ จก โทร. 042-281122, 042-282750, ร้านนำแสงรุ่ง โทร. 042-221419 042-282790 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จก โทร. 042-271209, 042-273629 เครื่องใช้ไฟฟ้า-ผู้จำหน่าย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จก โทร. 042-221285, 042-246010 ร้านดีดีการไฟฟ้า โทร. 042-287555 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องเหล็ก-ขายปลีก

ร้านคูจิ้นตังปัก โทร. 042-221885, 042-244478 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล คูฉา่ งจิว (เครือ่ งเหล็ก) โทร. 042-221129, 042-222636, 042-243051, 042-222420 ร้านรัตนภูมิ โทร. 042-241051 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตรโลหะกิจ โทร. 042-246336, 042-323449 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทร. 042-326999, 042-326987-94, 042-221141, 042-211420, 042-211413-4, 042-211417-9 ร้านรุ่งโรจน์ โทร. 042-222095, 042-245586 บริษัท หลักทรัพย์ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) โทร. 042-241149 บริษัท หลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) โทร. 042-230501-15, 042-230555 แสงดาวลิสซิ่ง โทร. 042-323148 ค่ายลูกเสือ บริษัท กรุงเทพทวี จำกัด โทร. 042-245052, 042-242606 ไดโนเสาร์แคมป์ โทร. 042-324449, ทวีทรัพย์ลิสซิ่ง โทร. 042-223452, 042-243305, 081-8736322 042-344334 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด โทร. 042-240538-40, 042-324796 คลินิกทันตกรรม สหมิตรธุรกิจ โทร. 042-322994 คลินิกทันตกรรมรัชนัย โทร. 042-344019 โทร. 042-328063 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรธุรกิจยานยนต์ บริษัท นฤพนธ์ ลิสซิ่ง จำกัด โทร. 042-344222-3 บริษัท สินบัวหลวง ลิสซิ่ง จำกัด โทร. 042-325748-50 หมวด ง. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งหลีไถ่ โทร. 042-324060, 042-324058 -------------------------------------------------------------------------------------------------------งาน-สำนักงานจัดหา บริษทั จัดหางาน โอ พี เอส กรุป๊ (1984) จำกัด โทร. 042-322456 บริษัท จัดหางาน ไทยมาสเตอร์ แมนเพาวเวอร์ จำกัด หมวด จ. โทร. 042-343957 บริษัท จัดหางานยุทธพล บิสิเนส กรุ๊ป จำกัด โทร. 042-325486 จอดรถ-สถานที่ บริษัท จัดหางาน เวิลด์คอนโทรล จำกัด โทร. 042-249535, 042-324809 บริษัท หนึ่ง จำกัด โทร. 042-247788-9 บริษัท จัดหางานอุดรอีพีเออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ------------------------------------------------------------------------------------------------------- โทร. 042-246788-90 จักรเย็บผ้า บริษัท จัดหางาน เอ็ม ที สยาม จำกัด โทร. 042-242699, 042-241129, ร้านเม่งเซ้ง โทร. 042-221750 042-242534 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-331025, 042-221428, บริษัท จัดหางาน อุดร เอส พี ซี จำกัด โทร. 042-244371, 042-328987, 042-324934, 042-221415, 042-329155, 042-329158-9, 042-334352 042-241316, 042-223112 บริษัท ซิงเกอร์โซอิ้งแมชีน จำกัด โทร. 042-221233 บริษทั จัดหางาน แอล แอนด์ ซี กรุป๊ (1994) จำกัด โทร. 042-247230 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงินทุน-ที่ปรึกษา

สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหนองบัวลำภู จก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอุดรธานี จก สหกรณ์การเกษตรกุมภวาปี จก บริษัท ไท่หลงเอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จก สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จก สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 24 จก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 อุดรธานี จก สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จก สหกรณ์ออมทรัพย์ ร 13 พัน 2 จก บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท กรุงเทพทวี จำกัด

โทร. 042-853295 โทร. 042-243020 โทร. 042-360228 โทร. 042-327275, 042-327334 โทร. 042-200332, 042-331275 โทร. 042-347909 โทร. 042-348151 โทร. 042-265351 โทร. 042-249677 โทร. 042-211561 โทร. 042-249253 โทร. 042-291180 โทร. 042-346919 โทร. 042-323691 โทร. 042-245052, 042-242606

หมวด ช.

ชั่ง-เครื่อง

ร้านแต้เฮงฮวด โทร. 042-243596 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชุบโลหะ

ร้านแสงอรุณการโครเมี่ยม โทร. 042-223016, 042-343337-8 ร้านอุดมศิลป์การโครเมี่ยม โทร. 042-320217 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เช่าซื้อ-บริการ

กุมภาวปี ลิสซิ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์ลิสซิ่ง 2006 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครบริการ บริษัท ชลประทาน ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โทร. 042-387480 โทร. 042-222058 โทร. 042-387385, 042-332002 โทร. 042-713086 โทร. 042-212530-1 โทร. 042-266330, 042-266339


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โทร. 042-247671-2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิรามิดลิสซิ่ง โทร. 042-340031 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โทร. 042-230112-4 ร้านสินเพิ่มพูนลิสซิ่ง โทร. 042-342588 บริษัท อุดรลิสซิ่ง จำกัด โทร. 042-212352, 042-245597 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ซ. ร้านประมูลชัยซักแห้ง โทร. 042-244053 ร้านอภิญญาซักแห้ง โทร. 042-241337 หนึ่งละครซักแห้ง โทร. 042-240713, 089-9433493 ร้านน้องโอ๋ โทร. 042-304500 ร้านศิริชัยซักแห้ง โทร. 042-240472 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ซีเมนต์-ขายส่งและผู้ผลิต

บริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โทร. 042-247571, 042-240838-53 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

บริษัท ตั้งงี่สุน ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด โทร. 042-221128, 042-223009, ร้านอึ้งจิบเซ้ง โทร. 042-247007-9 ร้านเอื้อปัญญา โทร. 042-331164 เซ้น มอลล์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ โทร. 042-322998 ร้านศรีธาตุซุปเปอร์ โทร. 042-382415 เทสโก้ โลตัส สาขาอุดรธานี โทร. 042-326550-72 ธีระภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โทร. 042-202621, 042-331174 บริษัท วีเอสเจริญชัยสโตร์ จำกัด โทร. 042-221898, 042-243058 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โทร. 042-273633 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล อุดรธานี จำกัด โทร. 042-249207, 042-344912-4 สวรรยาเฮ้าส์ โทร. 042-331960, 042-334190 ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต โทร. 042-243945, 042-249207 ร้านพรชัยมินิมาร์ท โทร. 042-331224 ร้านสุภาภรณ์ โทร. 042-289131, 042-287078 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ด. ดนตรี-เครื่อง-ขายปลีก

ห้างซินฮง โทร. 042-246991, 042-221418 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนตรีซินฮง โทร. 042-221418, 042-249676 -------------------------------------------------------------------------------------------------------สุปรีดา ฟลอร่า ร้านดอกไม้สด-แห้ง

เจ๊กาดอกไม้สด อุดรธานี

ด้าย

ร้านเตียก๊กเชียง โทร. 042-221701 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้าย ไหม ไหมพรม-ขายปลีก

รัตนชัย โทร. 042-222910 ร้านอุดรรวมเจริญ โทร. 042-241120 ร้านคูกิมชัย โทร. 042-281099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดีเซล-หัวฉีด

ซักรีด-ร้าน

ดอกไม้-ขายปลีกและรับจัด

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

โทร. 042-222921, 042-22181

โทร. 042-343092, 042-344297, 081-9757505, 042-343990

หมงเจริญการดีเซล โทร. 042-221217, 042-244815 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดีเซล-หัวฉีด-ซ่อม

บำรุงดีเซล 2002 เทสปั๊ม-เทอร์โบ โทร. 042-122292 ร้าน ส เจริญดีเซล โทร. 042-326393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ต. ตกแต่งภายใน-ผู้ออกแบบ

ร้านศิลปสมัยโปสเตอร์แอนเดอร์ โทร. 042-241335, 042-243592 บริษัท เดคคอร์ส ช้อยส์ จำกัด โทร. 042-223590, 042-221237, 042-290456 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตกแต่งภายใน-วัสดุ ย่งฮงโลหะกิจ-โชว์รูม แสงเจริญอิเลคทริค

โทร. 042-244500, 042-221156, 081-2607884, 083-1509935 โทร. 042-271217

ดี อาร์ คาร์แคร์แอนด์เซอร์วิส โทร. 042-712178, 042-743184 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัดเสื้อ-ชาย

ร้านเกียรติเทเลอร์ โทร. 042-327551 ร้านเซ่งฮวด โทร. 042-221842 ร้านเทวันเทเลอร์ โทร. 042-241433 สูทอิมพีเรียล โทร. 042-223954 ทองแมนชอฟ โทร. 042-241439 ร้านแจ๊คเทเลอร์ โทร. 042-711658 ร้านสยาม 999 โทร. 042-387086 ร้านเอาท์ ลุค เซนเตอร์ โทร. 042-343471 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัดเสื้อ-หญิง

ร้านธัญญลักษณ์ ร้านหนามเตย ร้านวิสาข์ วราภรณ์ ห้องเสื้อ ร้านมัทนา

โรงเรียนสอนตัดเสื้อดาวใจภูษาสิริ

โทร. 042-241780 โทร. 042-241084 โทร. 042-241284 โทร. 042-281421 โทร. 042-245584

โทร. 042-223528

สวนมะลินิ่มนวล (เปิ้ล) โทร. 042-242106 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านช่อมาลี โทร. 042-327548 ตั๋ว-เครื่องจำหน่าย สุปรีดา ฟลอร่า ร้านดอกไม้สด-แห้ง โทร. 042-222921, 042-222181, บริษัท อีสานเหนือขนส่ง จำกัด โทร. 042-247794 042-222181 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านดอกไม้สุปรีดาฟลอร่า โทร. 042-222181 ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 042-324396, 042-223941, เสริมศักดิ์เครื่องเย็น โทร. 042-245198, 042-249324, 042-342249 042-223654, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-222444,

ดับเพลิง-เครื่องและอุปกรณ์

บิ๊ก แชมป์ ร้านย่งเส็ง

โทร. 042-204965, 042-321138, ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอุปกรณ์โคราช 081-9651711 มานิตย์ เครื่องเย็น โทร. 042-222895 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรโกลด์พรีสเชอร์

042-244602

โทร. 042-322911 โทร. 042-205143, 081-9758510 โทร. 042-304419-20, 042-347780


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง-ซ่อมและอะไหล่

ร้านเกรียงสินเครื่องเย็น โทร. 042-242532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เต็นท์-จำหน่ายและให้เช่า

วรจักรการช่าง โทร. 042-242891, 089-8412424 วิไลบริการ โทร. 042-222011, 081-9748129, 086-6433225, 089-2774773 ถาวรการช่าง โทร. 042-242884 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ถ.

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

ถ่ายเอกสาร-เครื่องและเครื่องใช้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เทคซัพพลายแอนด์เซอร์วิส โทร. 042-343315 IT & OA SHOPPING MALL โทร. 042-328076

โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอ เอ โทร. 042-346888, 042-348746, 042-348749, 042-348790, 042-348792 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค อี เทรดดิ้ง โทร. 042-328076-7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ โทร. 042-348654-5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถุงพลาสติกและถุงใส-โปร่ง

ถ่ายไฟฉาย-ขายส่งและผู้ผลิต

บริษัท สยามพีแอนด์พีแบตเตอรี่ จำกัด โทร. 042-322499, 042-322066 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟ-เวย์ คาร์เซ็นเตอร์ โทร. 042-326181, 042-326182, 042-326183 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถ่ายภาพ-อุปกรณ์และเครื่องใช้-ขายปลีก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตประเสริฐอุตสาหกรรม โทร. 042-342955 สมภาสน์ สุขถาวรพันธุ์ แผง โทร. 042-322497 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ท. ทนายความ

บริษัท ไอทีเซ็นทรัล ดิจิตอล จำกัด โทร. 042-344234 บริษัท กฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด โทร. 042-292406 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท กฎหมายรัชต์พงษ์ จำกัด โทร. 042-295334 สำนักงาน แก้ว วุฒิประชารัฐ ทนายความและการบัญชี ถ่ายรูป-ล้าง อัด ขยาย ฟิล์มสีและดิจิตอล โทร. 042-243676, 042-328859 ร้านคิงส์คัลเลอร์แลบ โทร. 042-853025, 042-2853025 โทร. 042-244044 วิชิตดิจิตอล แอนด์ สตูดิโอ โทร. 042-211881, 042-240695 ปิยมิตร สนง ทนายความ สำนักงาน พิชา วิจิตรศิลป์และเพื่อน โทร. 042-223422 คิงส์ห้องภาพ โทร. 042-221544 พินิจคดีธรรม สนง ทนายความ โทร. 042-241990 บอสตูดิโอ โทร. 042-342718 เนติลักษณ์ทนายความ โทร. 042-244835 ฉายากุหลาบ ห้องภาพ โทร. 042-222965 พูลศักดิ์ อยูป่ ระเสริฐ สนง ทนายความและธุรกิจ โทร. 042-244545 โมเดอนอาร์ต คัลเลอร์แล๊บ โทร. 042-222957 ธีรวัฒน์ ศรีสัมฤทธิ์ สนง ทนายความ โทร. 042-347914, 042-348263 ร้านเทพโฟโต้ โทร. 042-359195 สำนักงาน สมพลและเพื่อนทนายความ โทร. 042-246375 ร้านโปร โฟโต้ โทร. 042-223096 กิติยา นนท์ศิริ สนง ทนายความ โทร. 042-249993 ร้านกิตติกร ดิจิตอลแล็บ โทร. 042-382163 โทร. 042-325949 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายโฟโต้ดิจิตอล โทร. 042-248029, 042-343456 ศักยพันธ์ สนง ทนายความ ดุสิตและเพื่อน สนง ทนายความ โทร. 042-247538 เจนิก คัลเลอร์แล็บ โทร. 042-244131 วิรพี สนง กฎหมาย โทร. 042-245806 ร้านเจนิก โทร. 042-222263 สำนักงานเรืองศักดิ์ทนายความและการบัญชี โทร. 042-246617 ร้านโฟกัส โทร. 042-241803 ธรรมนิติ สนง ทนายความ โทร. 042-221669 ร้านชัตเตอร์ โฟโต้แล็ป โทร. 042-221344 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ดาราคัลเลอร์แล็บ โทร. 042-222511

99 สตูดิโอ ห้องภาพ

โทร. 042-256066

ร้านยอดศิลป์ โทร. 042-331310 ร้านเชอรี่เอ็กเพรส โทร. 042-730320, 042-714204 ร้านพรคัลเลอร์แล็บ โทร. 042-324952 ร้านจิตรกรโฟโต้เอ็กซ์เพรส โทร. 042-331127, 042-334292 ร้านศรีธาตุโฟโต้ โทร. 042-382457, 042-382474 ร้านลักค์ โทร. 042-279221 จิตรกร ห้องภาพ โทร. 042-269044 วี อาร์ คัลเลอร์แล็บ โทร. 042-281147 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคี้ยงโฟโต้แล็บ โทร. 042-222140 ดาราห้องภาพ โทร. 042-279170 กรเพชร ห้องภาพ โทร. 042-291076 ทีวี ห้องภาพ โทร. 042-359099, 042-359119 วีระศิลป์ ห้องภาพ โทร. 042-392553 อมรินทร์ ห้องภาพ โทร. 042-271126 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถ่ายเอกสาร- บริการ ร้านเอบริการ

โทร. 042-241497

ร้านชัยทวี

โทร. 042-249019

บริษัท ไพน์ โอ เอ จำกัด ร้านไฮสปีด ร้าน โอแกน ก๊อปปี ้ อุดรโชคชัยปริ้นท์ 1994 ร้านชัชวาลบริการ ร้านอุดรปักจักร

โทร. 042-246333 โทร. 042-204828 โทร. 042-243313 โทร. 042-343506 โทร. 042-245527 โทร. 042-245583

ทรายและกรวด

ห้างห้นส่วนจำกัด กรวดทรายวัฒนา โทร. 042-222453 อุดรเจริญชัย โทร. 042-324452-3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส สำราญหินกรวดทราย โทร. 042-241310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์รุ่งเรือง โทร. 042-324452-3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทอง เงิน-ผู้จำหน่าย

บริษัท โกลด์สวิส จำกัด กวงเชียงล้ง ห้างทอง (ตราสมอ) เอ็งน่ำฮง ห้างค้าทอง กิมเฮงล้ง (ตราดาว) ร้านทอง ร้านกึกก้อง

โทร. 042-931597 โทร. 042-221312, 042-243732, 042-244567, 042-221902 โทร. 042-244676, 042-244716, 042-222848, 042-224110 โทร. 042-222794, 042-242855 โทร. 042-241251

ร้านซุยเซียงล้ง เซียวเปงฮวด ห้างค้าทอง ห้างทองตั้งกวงเชียง ตั้งหม่งเฮง ห้างทองเอกเจริญ ร้านถาวรพาณิชย์ ร้านทองธิติศักดิ์ ห้างทองเม่งฮวดหลี ร้านยู่เฮง ห้างทองสยาม

โทร. 042-221313 โทร. 042-221256, 042-222057 โทร. 042-244851, 042-246878 โทร. 042-222709 โทร. 042-243741 โทร. 042-222699, 042-328727 โทร. 042-331472 โทร. 042-223066, 042-343218 โทร. 042-221709 โทร. 042-222648, 042-244090

จินเซ่งเฮง ห้างทองตราดาว

โทร. 042-222846


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี อัจฉรา ห้างทอง โทร. 042-221926 ห้างเอ็งงี่หลี โทร. 042-221197 ร้านเอ็งน่ำฮวด โทร. 042-222700, 042-241980 ร้านลิ่มเซ่งเฮง โทร. 042-359235 ร้านสิริกิจ โทร. 042-281076 ห้างทวี โทร. 042-27106, 042-271672 ร้านมีชัยพาณิชย์ โทร. 042-271083 ห้างเวียงฟ้า โทร. 042-244571 ห้างทองเอ็งจุ่งฮวด โทร. 042-222975, 042-343618, 042-242360 ห้างทองบ้านห้วย โทร. 042-246088, 042-324190 ธงเจริญไทย ร้านทอง โทร. 042-289091 พรเจริญ ร้านขายทอง โทร. 042-281098 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่องเที่ยว-สำนักงาน บริษัท เทพเจริญ ทราเวล จำกัด บจก.ผดุงกิจการขนส่ง ธนเทพทัวร์ บริษัท มาติโก้ ทัวร์ จำกัด บริษัท ธาราแอร์สกายแทรเวล จำกัด บริษัท จักรพงษ์ทัวร์ จำกัด บริษัท ออนไทม์ เอ็น อี จำกัด บริษัท เอส เอ บี ทราเวล จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระภัณฑ์ทราเวล บริษัท กรรณิการ์ ทัวร์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล ทัวร์ เจ-ดา-ทราเวล ร้านทอแสงแทรเวลแอนด์เซอร์วิส

โทร. 042-325519-21 โทร. 042-246719

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

โทรศัพท์-เครื่อง

บริษัท คิวซี เทเลคอม จำกัด โทร. 042326413 ร้าน เอ แอนด์ เค คอมมิวนิเคชั่น โทร. 042-243686, 042-327988 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) โทร. 042-347368 บริษัท ทรู มูฟ จำกัด โทร. 042-344160-1 บริษัท ทีทีแอนด์ดี จำกัด (มหาชน) โทร. 042-327018-9, 042-327032 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โทรศัพท์-บำรุงรักษาและซ่อม

ซูมิโตโมอีเล็คตริกคอมมูนิเคชั่นส์เอ็นยิเนียริ่ง โทร. 042-327416 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ร้านนำชัยโมบายแคร์

โทร. 042-392579, 088-3109939

บริษัท ดรักเนท จำกัด โทร. 042-130544 ดีแทค เซ็นเตอร์ โทร. 042-325888, 042-323598, 042-342889-95 บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โทร. 042-326500, 042-312425, 042-312466, 042-324959, 042-326130, 042-311855 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-243421, 042-248131, 042-213120 ร้าน ส โฟนเทค โทร. 042-241190 ร้านเทเลวิชบ้านดุง โทร. 042-271064 ร้านคลีนิคไอที 2001 โทร. 042-344808 ยอดธุรกิจ โทร. 042-326214 เทคนิคมือถือ โทร. 042-329085 ยอดมือถือ โทร. 042-212540 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โทร. 042-224148, 042-292823 โทร. 042-241847 โทร. 042-247506, 042-342334-5, 042-242626 โทร. 042-247765, 042-247787, 042-221121 โทร. 042-247792-3, 042-246932, 042-246169, 042-246194, 042-213268 โทร. 042-344328-9 โทร. 042-209164, 085-0020138 โทร. 042-240443, 042-242871, 081-5445888 หมวด ธ. โทร. 042-224519 โทร. 042-420357, 042-464814 ธนาคาร โทร. 042-224148, 089-7102252 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหาน โทร. 042-258178, 042-256026, บริษัท ธุรกิจ บริการ 1994 จำกัด โทร. 042-467154 042-261219, 042-235117 บริษัท ธาราแอร์สกายแทรเวล จำกัด โทร. 042-342992 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลทิเน็ทเทรดแอนด์ทราเวล โทร. 042-344041, 042-248606 ธนาคารออมสิน สาขาโนนสะอาด โทร. 042-396072, 042-396085, ห้างอุดร ซี เนชั่น ซัพพลาย โทร. 042-224519 042-392102, 042-392462, ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤมลทัวร์ โทร. 042-467406-7 042-392657 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญญาทัวร์ โทร. 042-930082, 042-930320 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ออนไทม์ เอ็น อี จำกัด โทร. 042-323383 สาขาสร้างคอม โทร. 042-276059 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ท่อไอเสียและท่อพัก-ขายปลีก สาขาอุดร โทร. 042-211844-6 ร้านเสตนเลส ท่อไอเสีย แอร์ โทร. 042-223477, 042-223662 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้านอุดรบริการท่อไอเสีย โทร. 042-223670 สาขากลางใหญ่ โทร. 042-921531 ร้านปิ๊นท่อไอเสีย โทร. 042-240860, 042-246773 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย โทร. 042-298017 ที่ดิน-บริษัทจัดขาย ธนาคารออมสิน บริษัท ธรรมธัช เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขาหนองหาน โทร. 042-261153, 042-261512, โทร. 042-930584 042-261555 บริษัท บีวายแอล ประเทศไทย จำกัด โทร. 042-244865, 042-246291 บริษัท ห้าแยกสแควร์ จำกัด โทร. 042-249402, 042-249401-2 ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี โทร. 042-247755, 042-243516, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-243319, 042-247756-7 โทรทัศน์และวิทยุ-ผู้จำหน่าย ไพศาลโทรทัศน์-การไฟฟ้า โทร. 042-241940, 042-248159, ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี โทร. 042-246548, 042-247048, 042-221200, 042-242459 042-211621-4, 042-325132, บริษัท อุดรไพศาล จำกัด โทร. 042-248159, 042-241940, 042-247060, 042-222240 042-241216, 042-21200, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน) 042-242459 สาขาอุดรธานี โทร. 042-221517, 042-246511, ร้านดาวทองวิทยุ โทร. 042-221174 042-221497, 042-245074, บริษัท อุดรไพศาล จำกัด โทร. 042-222584 042-244737 ร้าน สอาด วิทยุ-โทรทัศน์ โทร. 042-853057, 042-853226


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารยูโอบี จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาถนนโพศรี ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาตลาดหนองบัว ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซี อุดรธานี ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาย่อยอุดรธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังสามหมอ ธนาคารออมสินภาค 8 อุดรธานี

โทร. 042-221406, 042-221615, 042-241121-2, 042-242296, 042-243324, 042-222755, 042-243280, 042-326217-21, 042-324991, 042-212377, 042-324990, 042-325353, 042-243829, 042-243213, 042-325741-2, 042-325739-40, 042-325657, 042-248576, 042-325658, 042-242506, 042-224540, 042-211412, 042-212048, 042-325658, 042-242506, 042-224540, 042-211412, 042-212048 โทร. 042-241130, 042-343877-8, 042-244778, 042-244776, 042-223091, 042-345008-13, 042-344254-5, 042-344930-3, 042-240720, 042-213280-4, 042-244556, 042-244777, 042-241594, 042-244555, 042-244978 โทร. 042-247720-1, 042-222460, 042-222940, 042-222840, 042-343900-5, 042-246672, 042-246610, 042-213015-8, 042-213253 โทร. 042-221381, 042-221703, 042-247211-2, 042-247210 โทร. 042-221333, 042-223613, 042-343425, 042-249590 โทร. 042-328361, 042-328364-5, 042-328363, 042-329127-8, 042-223762, 042-329073, 042-329075, 042-327946, 042-328359-60, 042-329074, 042-329125, 042-329112, 042-213254, 042-243811, 042-327143, 042-328974, 042-328610, 042-243812, 042-243332, 042-223780, 042-223959 โทร. 042-244034-6, 042-243406 โทร. 042-212733-4, 042-204920 โทร. 042-213228-31, 042-249125, 042-249158, 042-249163, 042-249247, 042-249065, 042-249162 โทร. 042-387728, 042-387409 โทร. 042-326620-7, 042-326275-7, 042-245841, 042-326278

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน) สาขาย่อยถนนโพธิ์ศรี อุดรธานี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาถนนทหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน) สาขาหนองบัว อุดรธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีบุญเรือง ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขากุมภาวปี ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาบ้านผือ ธนาคารออมสิน สาขาประชารักษ์ ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาหนองหาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาน้ำโสม ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาย่อยตลาดบ้านห้วย ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาถนนโพศรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี

โทร. 042-249737, 042-328254, 042-249736 โทร. 042-223248-9, 042-344097, 042-213035 โทร. 042-341861-5, 042-341867-70, 042-213252 โทร. 042-243434, 042-248494, 042-243436, 042-247544 โทร. 042-353240-1, 042-351018 โทร. 042-21888, 042-343718, 042-242305 โทร. 042-202941-4, 042-331992, 042-202945, 042-203040 โทร. 042-344015-6, 042-343730-51, 042-222683, 042-243151, 042-249381, 042-249864, 042-343553, 042-221505, 042-221556, 042-221196 โทร. 042-281282-3, 042-281116 โทร. 042-243545, 042-347922, 042-242963 โทร. 042-261074-5, 042-209451-2 โทร. 042-271501, 042-273723, 042-243723 โทร. 042-247574, 042-247510, 042-247732, 042-247775, 042-224008, 042-247591 โทร. 042-289174, 042-289176-8, 042-289175 โทร. 042-246419, 042-325851, 042-246437 โทร. 042-248647, 042-325123-31, 042-243334 โทร. 042-248577 โทร. 042-213279 โทร. 042-247722, 042-247723, 042-247724, 042-224157, 042-230486 โทร. 042-243331, 042-328975-7 โทร. 042-343656-7, 042-344083, 042-224149


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาบ้านดุง โทร. 042-271097-9, 042-271101-2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุมภวาปี โทร. 042-202729, 042-331560, 042-331370, 042-289128, 042-287179 ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขากุมภวาปี โทร. 042-331617, 042-331055, 042-31384 ธนาคารออมสิน สาขากุมภวาปี โทร. 042-331990 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาย่อยกุมภวาปี โทร. 042-202391, 042-202397 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาเจริญศรีคอมเพล็กซ์ โทร. 042-243109, 042-243118-9 ธนาคารออมสินเอเซีย จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี โทร. 042-343860-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาบิ๊กซีอุดรธานี โทร. 042-221542, 042-221549 ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาย่อยอุดรธานี โทร. 042-213227 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน) อุดรธานี โทร. 042-344908 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาโพศรี โทร. 042-327576, 042-327663 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาประจักษ์ โทร. 042-344206, 042-212640-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาย่อยโนนสะอาด โทร. 042-392523, 042-392527, 042-392531, 042-392533 ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาประชารักษ์ โทร. 042-249967 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาถนนทหาร โทร. 042-341951-2, 042-341953, 042-341954-7 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาราชภัฏอุดรธานี โทร. 042-244042, 042-244258 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) ศูนย์แก้ไขหนี้ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 042-324300-2, 042-325892 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาถนนทหาร โทร. 042-340574 ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาถนนหมากแข้ง โทร. 042-249701-3, 042-249705, 042-326330-2 ธนาคารออมสินภาค 8 อุดรธานี โทร. 042-326274, 042-326279 ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาถนนอุดรดุษฎี โทร. 042-221459, 042-221472, 042-222490, 042-241745 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานายูง โทร. 042-257103 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู โทร. 042-360843-7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีชมพู โทร. 043-399000, 043-399205, 043-399339 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาย่อยโพศรี โทร. 042-249551-3 ธนาคารออมสิน สาขานากลาง โทร. 042-359268, 042-359217, 042-359129 ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาสร้างคอม โทร. 042-277169-70

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

ธนาคารทิสโก้ จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีบุญเรือง ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาย่อยเจริญศรีคอมเพล็กซ์ ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาเพ็ญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไชยวาน ธนาคารออมสิน สาขาวังสามหมอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดจับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งฝน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน) สาขานากลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนสะอาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานากลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีธาตุ ธนาคารออมสิน สาขาเพ็ญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพ็ญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านผือ ธนาคารออมสิน สาขาบ้านผือ ธนาคารออมสิน สาขาน้ำโสม ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาถนนประชารักษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดุง ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาโพศรี ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาอุดรธานี

โทร. 042-326333 โทร. 042-351017 โทร. 042-249211-2 โทร. 042-247390, 042-242071, 042-242485, 042-245098, 042-245202, 042-245235, 042-245383, 042-245517, 042-245576, 042-249778, 042-221143, 042-213276 โทร. 042-122331-6 โทร. 042-285863, 042-285888-9 โทร. 042-279096, 042-279101, 042-279356-7 โทร. 042-265325 โทร. 042-387752 โทร. 042-293219-20, 042-293221 โทร. 042-269035, 042-268211 โทร. 042-359023-4, 042-359174 โทร. 042-392752 โทร. 042-359221, 042-359218 โทร. 042-382314, 042-382328, 042-382420 โทร. 042-279072, 042-278127 โทร. 042-279303-4 โทร. 042-281340, 042-281360 โทร. 042-281234, 042-281507 โทร. 042-289056, 042-289289 โทร. 042-243348, 042-243244, 042-243340, 042-346786-7 โทร. 042-271290 โทร. 042-271321, 042-271309 โทร. 042-221222, 042-246222, 042-241870 โทร. 042-244113, 042-343484, 042-344420-33


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาถนนประจักษ์ โทร. 042-222353, 042-248570, 042-222346, 042-222417, 042-244894, 042-221320, 042-221350 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาบ้านผือ โทร. 042-281264 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรกิตติ 2002 โทร. 042-273858 ร้าน มริณีน้ำแข็ง โทร. 042-271284, 042-273154 โรงน้ำแข็ง สมชัย โทร. 042-242235, 042-246298 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

น้ำตาล-ผู้ผลิตและจำหน่าย

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด โทร. 042-331866, 042-202200, 042-202203, 042-202747, 042-332032, 042-202164, 042-202569, 042-202562, 042-202566 หมวด น. บริษัท น้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด โทร. 042-247376-7, 042-223449, 042-221907, 042-223855, นักเรียน-อุปกรณ์กีฬา 042-222526, 042-221857, ห้างเฟิสท์สปอร์ต โทร. 042-221729, 042-223272, 042-223575, 042-340274, 042-244618, 042-223005, 081-3804266 042-244617, 042-235089, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-235158-62, 042-235210 นมเปรี้ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอุดม (ไท้ฮงจั่น) โทร. 042-246421-4 ร้านอมรมาศ โทร. 042-325250 โทร. 042-331184, 042-331185, ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ดี เอ็ม (1992) โทร. 042-323348, 043-323349 บริษัท น้ำตาลกุมภาวาปี จำกัด 042-348679 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านเรือนมลิวัลย์ โทร. 042-235161 นมและผลิตภัณฑ์นม โทร. 042-398480-2 บริษัท พรของแม่ดีซี จำกัด โทร. 042-290021-2, 042-290025-6 บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท แลตตาซอย จำกัด โทร. 042-207088 สหกรณ์โคนมอุดรธานี จก โทร. 042-295126, 042-207914 น้ำปลา -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ทั่งโก๋วฮะ (สินธุสมุทร) โรงงานน้ำปลา โทร. 042-222877, 042-221044 -------------------------------------------------------------------------------------------------------นอต สลัก และแป้นเกลียว ร้านรวมน๊อต โทร. 042-211406 น้ำบรรจุขวด -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท ไทยวอเตอร์คูณ จำกัด โทร. 042-342151 บริษัท น้ำเพชรวอเตอร์เทค จำกัด โทร. 042-320064, 042-320144 นาฬิกา ร้านโฮลี โปรดัค โทร. 042-221546, 042-221691, ร้านศรีทองนาฬิกา โทร. 042-331587 042-221665 มิตรไทย ห้างนาฬิกา โทร. 042-221745, 042-246150 ร้านศรีทอง โทร. 042-241296 รินทิพย์ โรงงานน้ำดื่ม โทร. 042-221270 ร้านสวิสส์ โทร. 042-331792 ยูนิต น้ำดื่ม โทร. 042-222351, 042-320472 บริษัท ซิตี้เซน (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-464714 น้ำดื่ม ซัน วอเตอร์ โทร. 042-329303 บริษทั เวิลด์คลาสไลน์ (อินเตอร์เนชัน่ แนล) จำกัด โทร. 042-344449 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิอมร โทร. 042-325207 ร้านเอ็งง่วนฮง โทร. 042-327063, 042-222883 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรวอเตอร์คิงส์ โทร. 042-223452 ร้านกาลทองนาฬิกา โทร. 042-387730 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านเลิศนาฬิกา โทร. 042-289350 น้ำมันเชื้อเพลิง ร้านอุดรนาฬิกา โทร. 042-240618 บริษัท มีนาเฟม จำกัด โทร. 042-207706-7, 042-295071 ร้านวันชัยนาฬิกา-โทรทัศน์ โทร. 042-331690 บริษัท ซี เอส เค เซอร์วิส จำกัด โทร. 042-300229-30 ร้านมรกต โทร. 042-223458 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุงทองบริการ โทร. 042-257088 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- เชลล์ อุดรธานี คลังน้ำมัน โทร. 042-221650 -------------------------------------------------------------------------------------------------------นาฬิกา-ซ่อม ร้านสยามนาฬิกา โทร. 042-242762 น้ำมันหล่อลื่น ร้านสงค์ชัยวิทยา โทร. 042-387145 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 042-223578, 042-221152 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน ต พัฒนา โทร. 042-223349 อุดรศิริชัย โทร. 042-223008, 042-240400, น้ำ-เครื่องกรองและ ฆ่าเชื้อโรค 042-241676 วอเตอร์ เพียวริฟาย (1999) โทร. 042-240626, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 081-7682920 บริษัท ถาวรวอเตอร์ ซิสเต็ม (1999) จำกัด โทร. 042-342775, 042-342075 น้ำหอม เบสท์ วอเตอร์ เซ็นเตอร์ โทร. 042-730985 สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ โทร. 042-126405 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-344721 -------------------------------------------------------------------------------------------------------น้ำแข็ง บริษัท ศิริยนต์น้ำแข็งหลอด จำกัด โทร. 042-223484, 042-343811, นวดแผนโบราณ 042-223636 ลูกสาวแม่วัน นวดแผนโบราณ โทร. 042-320479, 087-0256289, บริษัท อุดรกิตติ (1992) จำกัด โทร. 042-322307-8, 042-221578, 089-5719974 042-242517, 042-249650 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้าน ง่วนเซ่ง โทร. 042-241429 นวด-บริการเพื่อสุขภาพ โรงน้ำแข็ง นิวอนามัย โทร. 042-221345 Gentle Spa Men For Men โทร. 042-243015, โรงน้ำแข็ง แสงเทียน โทร. 042-298407 083-4046979, บริษัท บีซีที ไอซ์ จำกัด โทร. 042-204712-3 085-4671259


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

มยุรีพยาบาล โทร. 042-311221 เบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์- ขายส่งและผู้ผลิต บริษทั บ้านชานไผ่ นวดแผนไทย สปาอโรมา จำกัด โทร. 086-8453243, 086-6414267, ชุนทวี โทร. 042-271483 086-7154145 ร้าน เทวินการช่าง โทร. 042-331639 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบตเตอรี่-ขายปลีก

หมวด บ.

ทองชัยการช่าง โทร. 042-223355 ร้าน บุญดี โทร. 042-221412 บริษัท ถ่านไฟฉายอุดร จำกัด โทร. 042-290314, 042-222272 บวกเลขและคำนวณเลข-เครื่องและวัสดุ โทร. 042-240323 บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 042-249951, 042-341329 ร้าน เจนแบตเตอรรี่ โทร. 042-343619, 042-222588 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน เรืองนิรันทร์ ร้าน ชุนหลีแบตเตอรี่ โทร. 042-341467, 042-244281 บ้านและที่ดิน -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท นาอ้อมบ้านและที่ดิน จำกัด โทร. 042-711608 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

บัญชี-บริการทำ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร-แบงคอค ซิสเท็ม โทร. 042-327182, 042-212065, 0481-8714710 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรพัฒน์การบัญชี โทร. 042-212578 บริษัท กิจบัญชี เอสพีเอส จำกัด โทร. 042-242850 ซอฟท์ ยูดี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โทร. 042-322959 บริษัท อุดรธีรภัทร จำกัด โทร. 042-230191-2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สนง รัษฎากรการบัญชี โทร. 042-326469 สำนักงาน ชัชวาลย์การบัญชี โทร. 042-304445-7 บริษัท ดำรงค์และเพื่อนการบัญชี จำกัด โทร. 042-300031-2 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด โทร. 042-325830, 042-326936 บริษัท รีพอร์ตเตอร์ การบัญชี จำกัด โทร. 042-328503-4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ การบัญชี จำกัด โทร. 042-249913, 042-249945, 042-325988 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

บิลเลียด-สถานที่เล่น

พาเลซสนุ๊กเกอร์ โทร. 042-242369, 042-222906 ห้างอุดรชนะกิจ โทร. 042-223506 ร้านโต๊ะสนุ๊กเกอร์ โทร. 042-221824 มาริโอส์ผับ โทร. 042-245096 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

บุหรี่ ซิการ์ ใบยาสูบ และอุปกรณ์-ผู้จำหน่าย

บริษัท มีชัยการค้า จำกัด โทร. 042-221125 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เบียร์และเหล้า-ผู้จำหน่าย

บริษัท ป้อมกิจ จำกัด โทร. 042-327874, 042-222847, 042-244492-3, 042-327871 บริษัท อุดรแสงเจริญ (2001) จำกัด โทร. 042-221243, 042-244096, 042-244862, 042-244871, 042-244876, 042-221582, 042-222337, 042-241274 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรโชคไพบูลย์ โทร. 042-321540, 042-321539 ร้านกิจประเสริฐ โทร. 042-222116 ร้านตั้งเทียนเยี้ยง โทร. 042-221936, 042-327728 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรใหญ่การค้า โทร. 042-212740, 042-322671 บริษัท อุดรแสงเจริญ (2001) จำกัด โทร. 042-244861, 042-244873 ร้านศรีวิไล โทร. 042-343307 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรลิ้มซีฮวดพาณิชย์ โทร. 042-221195, 042-242827 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรโชคไพบูลย์พาณิชย์ โทร. 042-205259-60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรโชคไพบูลย์ โทร. 042-223656 บริษัท อุดรตั้งฮั่วไถ่ (1999) จำกัด โทร. 042-243523, 042-243525, 042-243524, 042-241063 บริษัท ป้อมกิจ จำกัด โทร. 042-721514, 042-711584, 042-712483 ร้านเทพพาณิชย์ โทร. 042-382408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เบรก-ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ร้าน อิสานผ้าเบรค

โทร. 042-243029

หมวด ป.

ประปา-อุปกรณ์ วัสดุ และเครื่องใช้ หจก.ถาวรประปาอุดร (1988)

โทร. 042-246638

ร้านไทยเพิ่มสิน โทร. 042-241718, 042-300060, 083-4016687 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมเซ้งพานิชย์ โทร. 042-343276 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมง-อุปกรณ์และเครื่องมือ

ร้านพรประมง โทร. 042-222109, 042-222105, 042-242524 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกันภัย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขากุมภวาปี โทร. 042-331075, 042-202900, 042-202922 สาขาบ้านดุง โทร. 042-271040, 042-271173 สาขาอุดรธานี โทร. 042-340175, 042-340801-2, 042-340916, 042-342539 สาขาหนองหาน โทร. 042-261475 สาขาบ้านผือ โทร. 042-282016 สาขาศรีบุญเรือง โทร. 042-354052, 042-354061 สาขานากลาง โทร. 042-359153 สาขาเอราวัณ โทร. 042-853240-2 บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-246258, 042-325316-7, 042-213153 เอ ไอ เอ สำนักงานตัวแทน นายวิทยา สุขเกษมสิน โทร. 042-245321, 042-244277, 042-241829 สำนักงานประกันวินาศภัย (คุณประนอม ประชุมชัย) โทร. 042-248671-2, 042-244562 บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด โทร. 042-348778, 042-246266 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-360326-30, 042-311150 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-326280-1, 042-245878 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-248172, 042-348708, 042-245072, 042-222171 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-248823-7, 042-3000003-4 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด โทร. 042-325855-6 บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด โทร. 042-249531 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-341040 บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด โทร. 042-342688 บริษัท ขอนแก่นยนต์ จำกัด โทร. 042-244205-7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรินพรภัฐ โทร. 042-325527-8 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด โทร. 042-322775 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด โทร. 042-212661-5 บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-340583, 042-342084 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด โทร. 042-245321-2


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด โทร. 042-342183-4 บริษัท อุดรเอสแอนเคเอเจนซี่ จำกัด โทร. 042-244688 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-246235-6, 042-246256 บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด โทร. 042-730980, 042-714547, 042-274551 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-325118-9 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการสาขาเฉพาะฯ โทร. 081-8732558 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-248469 บริษัท กรุงไทยแอกช์ซ่า จำกัด โทร. 042-200684 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร. 042-221300, 042-221789 บริษัท ศรีกรุง โบรคเกอร์ จำกัด โทร. 042-340023-4 บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด โทร. 042-223431, 042-341557-8 บริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-712581, 042-730911-2 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด อุดร-ขอนแก่น โทร. 042-249992, 042-341677-80 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด โพศรี โทร. 042-249939, 042-249979 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โทร. 042-348252 บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-300197-8, 042-300042, 042-300062 บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-348847 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกครู จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-325352 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด โทร. 042-325809 บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด โทร. 042-344008-9 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โทร. 042- 212155, 042-212670-5 บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด อุดรดุษฎี โทร. 042-249563, 042-325650 บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด มิตรภาพ โทร. 042-326201 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด โทร. 042 -247206, 042-341990-5 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-359259 บริษัท สุขเกษมสินธุรกิจ จำกัด โทร. 042-241829, 042-244277 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-348839-41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกันภัย-นายหน้าและ ที่ปรึกษา

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

ป้ายโฆษณา

ร้านแอด เมกเกอร์ โทร. 042-326719, 086-7153728 ร้านเพ้นท์ป้าย โทร. 042-242373, 087-2385181 ร้านกองฝีมือการป้าย โทร. 042-222904 บางกอกพลาสิตก โทร. 042-222517 คมดีไซน์ โทร. 042-241982 ป้ายสวย โทร. 042-249170 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปุ๋ย-ขายปลีก

ร้าน ไทยง โทร. 042-223397 ร้าน เจริญชัย โทร. 042-331098 ร้าน รุ่งเจริญ โทร. 042-221141 บริษัท พรจำรัส จำกัด โทร. 042-326362 ร้าน รุ้งเสน่ห์ โทร. 042-382407 บริษัท อุดรพงศ์ทอง จำกัด โทร. 042-392555 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส อุดรธานี จก โทร. 042-206467, 042-209542 ร้าน สุรศักดิ์พืชผล สุขาภิบาล 1 โทร. 042-392576, 042-392559, 042-391072 ร้าน สุรศักดิ์พืชผล มิตรภาพ โทร. 042-392572 ร้าน โลกเกษตร โทร. 042-289100 ร้าน ผ สมใจการค้า โทร. 042-271274 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประตูรั้ว

บริษัท แซค ชัตเตอร์ โปรดักส์ จำกัด โทร. 042-342378 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปั้มน้ำมัน

สมบัติบริการ (ปั๊มน้ำมันเชลล์) โทร. 042-311137, 042-311338 บริษัท ขาวสอาด พี-เค จำกัด โทร. 042-221869, 042-241679, 042-247370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเรบริการสกลนคร โทร. 042-387687 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ผ. ผม-ช่างตัด

ร้าน จั่นไท้ง้วน โทร. 042-221300, 042-221789 อุดรเจริญทรัพย์ บาร์เบอร์ โทร. 042-324955 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์เซอร์เวย์ โทร. 042-327242 ร้าน จักรกฤษณ์ บาร์เบอร์ โทร. 042-223882 บริษทั นิวซีแลนด์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-246702-4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ผม-บริการและผลิตภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษา ประเมิน-มูลค่าบริการ บริษัท สเวนสัน แฮร์ เซ็นเตอร์ เธเชีย จำกัด โทร. 042-343121, 042-343421 -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท โพรเกรสแอพไพรซัล จำกัด โทร. 042-930125-7 บริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จำกัด โทร. 042-341580 ผลไม้และผัก-ขายปลีก -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน ร่ม โทร. 042-241549 วันชาติ เกริกวงศ์ตระกูล แผง โทร. 042-327818 ปลวก-บริการกำจัด -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท เอสพีที อินเตอร์เทรคดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2009 จำกัด โทร. 042-326010, 085-4555507 ผลไม้และผัก-ผู้ปลูกและส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวินเนอร์ คลีนนิ่ง โทร. 042-340383 ชัยมงคลฟาร์ม โทร. 081-5447733 บริษัท ฟาโรห์อีสต์ จำกัด โทร. 042- 347255-8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-324924, 042-205271 ผ้า-ขายปลีก ร้าน เอ โอ คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส โทร. 042-321942, 081-5929180 ห้าง กระดิ่งทอง โทร. 042-223511, 042-341516-7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน พรมารดา โทร. 042-242349 ร้าน ลักษมี โทร. 042-242208 ปลา-ตู้และอุปกรณ์ในการเลี้ยง เลิศอาภรณ์ ห้างค้าผ้า โทร. 042-221087, 042-241030 ร้านโอเชียน ฟิชช๊อพ โทร. 042-246890 โทร. 042-221574, 042-221894 อุดรเพ็ทเซ็นเตอร์ โทร. 042-244239, 042-344046 วีระภัณฑ์ ห้างค้าผ้า โทร. 042-222352 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน สินเจริญ ร้าน อาภาณ์ โทร. 042-241714 ปอ ร้าน นพรัตน์ โทร. 042-331158 สมคุณพืชผล โรงงานอัดปอ โทร. 042-221441 บริษัท อุดรศรีภรณ์ภัณฑ์เอสเอ็ม จำกัด โทร. 042-244467, 042-223604 โชว์ปัญญา โรงปอ โทร. 042-331124

ร้าน รุ่งอาภรณ์

โทร. 042-222039, 042-242591


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

เอส ยูไนเต็ด โทร. 042-343841 แพทย์และศัลยแพทย์-อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ห้าง แสงวิจิตร โทร. 042-221849, 042-240899 บริษัท เอ็น วาย โกมล จำกัด โทร. 042-249533, 042-323868, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-323860-4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอ็ม แอล ซัพพลาย โทร. 042-245211 ผ้าไหม-ขายปลีก บริษัท อุดรเมด จำกัด โทร. 042-323928 ที่นอนมีชัย ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง โทร. 042-222838 โทร. 042-324195 เลดี้ อาเขต (สินค้าพื้นเมือง ดอกไม้) โทร. 042-222839, 042-243176 เอส แอนด์ ที ซัพพลาย (1995) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัญชันซัพพลาย โทร. 042-343929 บริษัท อุดรแสงรุ่งไหมไทย จำกัด โทร. 042-237050 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ที เค ซัพพลายแอนด์เคมีคอล โทร. 042-247160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรตรียา โทร. 042-222757, 042-341454 ผิวหนัง-รักษา -------------------------------------------------------------------------------------------------------ศูนย์ ดร สาโรช อุดร โทร. 042-342369-70 ราชเทวีเฮลท์แคร์ คลีนิค โทร. 042-329352-3 คลินิก เมดิแคร์ โทร. 042-328558 หมวด ฟ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด พ.

ไฟฟ้า-อุปกรณ์เครื่องใช้- ขายปลีก โชคเจริญฮาร์ดแวร์

โทร. 042-222575

บริษทั อุดรไพศาล เซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด โทร. 042-2433333, 042-221200, 042-222584, 042-241126, เพชรพลอยและทองรูปพรรณ- ขายปลีก 042-241940, 042-242459, ห้างค้าทองเซ่งเฮงล้งตราดาว โทร. 042-221122, 042-222030, 042-248159 042-241260 ห้างทอง อมร โทร. 042-221339, 042-242560 ห้างหุน ้ ส่วนจำกัด อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริง่ โทร. 042-327564, ห้างทอง เพ็ญพร โทร. 042-244587, 042-221528 042-221230, ร้าน สว่างดี โทร. 042-246107 042-221433, กุมภวาปี ร้านทอง โทร. 042-331223 042-327565, ห้างทอง เจ๊หงษ์ โทร. 042-240778 081-8715177 ห้างทอง เยาวราช โทร. 042-221935 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด รวมภัณฑ์ วิศวกรรม โทร. 042-247896, ห้างทอง ชัยสวัสดิ์ โทร. 042-249642, 042-221667 042-246589 ห้างทอง ชัยฟ้า โทร. 042-222327 ร้าน ยิ่งยงการไฟฟ้า โทร. 042-222676, 042-341766 กะรัตห้างทอง โทร. 042-244944, 042-246415 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรนัฐพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 042-223028, 042-242901 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน ไทยวิทยุ โทร. 042-387672 บริษัท เอส ไอ เอ็ม อีเลคตริค กรุ๊ป จำกัด โทร. 042-324054-6 พรม-ผู้ผลิตและจำหน่าย โทร. 042-387673 บริษัท บ้านเชียงคาร์เป็ท จำกัด โทร. 042-214404, 042-214453 ร้าน สหชัยการไฟฟ้า โทร. 042-221755, 042-221957, บริษัท เอ็มพิเรียลคาร์เปท จำกัด โทร. 042-237162-4, 042-237050-1 แสงอุดมพานิชและการไฟฟ้า 042-242264 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน ไทยสงวน โทร. 042-392573 พิมพ์-โรง โทร. 042-359156 บริษัท ภาคอีสานการพิมพ์ (999) จำกัด โทร. 042-246611, 042-240390, ร้าน บุญทวีการไฟฟ้า ร้าน รุ่งเรืองการไฟฟ้า โทร. 042-387611, 042-387694 042-246622 ร้าน ตั้งเฮงฮวด โทร. 042-271084, 042-273339 ปิงการพิมพ์ โทร. 042-244847 โทร. 042-222102 ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์ โทร. 042-325724, 042-222890 เจริญธุรกิจ ร้าน สุนทรีธุรกิจ โทร. 042-246792, 042-241591 วิชาญการพิมพ์ โทร. 042-329044 สำนักงาน ไทยสามัคคี โรงพิมพ์ โทร. 042-221767, 042-222939 -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท เอเซียการพิมพ์ จำกัด โทร. 042-221996 ไฟฟ้า-อุปกรณ์เครื่องใช้- ขายส่งและผู้ผลิต เพื่อนศิลป์การพิมพ์ โทร. 042-347103 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริธรรมการไฟฟ้าอุดร โทร. 042-221362, 042-223669, ศิริมงคล การพิมพ์ โทร. 042-209051 042-247429 อักษรการพิมพ์ โทร. 042-360342, 089-9427912 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้าน บ้านเหล่าการพิมพ์ โทร. 042-3255938 เฟอร์นิเจอร์-ผู้จำหน่าย ร้าน ผลมหาโชคการพิมพ์ โทร. 042-249291 ร้าน ศรีธาตุเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-382493 สามหมอการพิมพ์ โทร. 042-387738 ร้าน คูน่ำซินเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-221806, 042-223502 ฮั้วเฮงการพิมพ์ โทร. 042-289301, 042-289252 ร้าน แต้เคงหลี โทร. 042-243198 จรูญการพิมพ์ โทร. 042-248732, 042-247351 ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-223324, 042-325557 กุมภวาปีการพิมพ์ โทร. 042-331945 ร้าน สุริยาเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-243946, 042-2244532 โรงพิมพ์ ดารา โทร. 042-222637, 042-249641 ร้าน หัวหินเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-222230, 042-325090 ร้าน หัวหินเฟอร์นิเจอร์ โรงงาน โทร. 042-223178, 042-325477 ศิริพรชัยการพิมพ์ โทร. 042-347839 โทร. 042-242267 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน เอื้อวิริยะเฟอร์นิเจอร์ ร้าน ณรงค์ฤทธิ์ เฟอร์นิ่ชชิ่ง โทร. 042-204003 พระเครื่อง-โรงหล่อ ร้าน เจริญโชคชัยเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-292388 โรงหล่อพระกุภาพันธ์ โทร. 042-265536, เอส พี เฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-218229, 081-7689670 084-7969950 โทร. 042-285055 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน กฤษณาโฮมเฟอร์นิเจอร์ ร้าน อ้อยเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-325201, 042-325210 พิมพ์สกรีน ร้าน เสือสากลเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-221366, 042-222042 แดง กรีน โทร. 042-244649 ร้าน เศรษฐาเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-293428, 042-291179, ร้านสมบูรณ์ สกรีน โทร. 042-325122 042-293091 ร้านสกีนสำมะปิ โทร. 042-247164


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี ร้าน มนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้าน ลัดดาพร บริษัท ยู เค ซี เฟอร์นิเจอร์ (1996) จำกัด ร้าน พี พี เฟอร์นิเจอร์ ร้าน เจริญรัตน์เฟอร์นิเจอร์ ร้าน ลักขณาเฟอร์นิเจอร์ ร้าน อุษา ร้าน เบญจมาศ ร้าน สมควรเจริญ

ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์

โทร. 042-387141 โทร. 042-271136 โทร. 042-323894-6 โทร. 042-245505, 042-246362, 042-204248 โทร. 042-341782, 042-246280 โทร. 042-265478 โทร. 042-387085, 042-389084 โทร. 042-331737 โทร. 042-289093

โทร. 042-271161

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

ร้าน ร่วมกิจค้าไม้ บ้านพัก โทร. 042-244266 ร้าน ร่วมกิจค้าไม้ ประจักษ์ โทร. 042-244267 ร้าน ร่วมกิจค้าไม้ อุดรดุษฏี โทร. 042-221253 สุปราณีค้าไม้ โทร. 042-281039 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง

ร้าน งี่เส็ง โทร. 042-242829 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ย.

ร้าน มงคลเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-271263 ยาง-ผลิตภัณฑ์ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- อมรการยาง โทร. 042-323655, 086-4505859, 089-8400126 -------------------------------------------------------------------------------------------------------หมวด ภ.

ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านอุดมโภชนา ภัตตาคารระเบียงพัชนี ร้านยิ่งอุดม ร้าน The Restt ร้านครัวโบราณ ร้านอาหารเฟื่องฟ้า ร้านอาหารกิมฮง ลาบหมูดงเต็ง ร้านราชาบะหมี่กวางตุ้ง ร้านอาหารไทยมุสิลม ร้าน วิสต้าไก่ย่าง

โทร. 042-221756 โทร. 042-241515, 042-244015 โทร. 042-243531, 042-273414 โทร. 042-346277 โทร. 042-241811 โทร. 042-281485 โทร. 042-285767 โทร. 081-0472572 โทร. 042-420885 โทร. 042-242127 โทร. 042-249258

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพยนตร์-ตัวแทน

เสรีฟิล์ม โทร. 042-223853, 042-240583, 042-344440 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ม. มอเตอร์ไฟฟ้า

ร้านมานะไฟฟ้า โทร. 042-340824, 089-9445446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

มันสำปะหลัง-เม็ดและแป้ง-อุปกรณ์และเครื่องจักรผลิต

บริษัท อุดรพัฒนกิจเการเกษตร จำกัด โทร. 042-246446, 042-290329 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม่าน-ขายปลีก

อุดรม่านดีไซน์ แอนด์ ซัพพลาย โทร. 042-323169, 081-1502223 ร้าน นำสิน โทร. 042-241558 ร้าน นำสินผ้าม่าน โทร. 042-241558, 042-247976 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม้-ขายปลีก

ร้าน สมบัติเจริญค้าไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสมใจค้าไม้ ร้าน ไพโรจน์ค้าไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังไม้ไทยลาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมกิจค้าไม้ ร้าน กุมภวาปีค้าไม้ ร้าน ร่วมกิจค้าไม้

โทร. 042-290365 โทร. 042-221355, 042-221301, 042-343591 โทร. 042-246206-7, 042-242551, 042-222734 โทร. 042-242568, 042-221915 โทร. 042-221253, 042-243616, 042-243957 โทร. 042-331799 โทร. 042-241638

ยา-ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมแมคดิคอล

โทร. 042-222378

ร้านตั้งแสงไทย โทร. 042-331536, 042-331176, 042-202301 กำธรเภสัช โทร. 042-243275 พีระพงศ์เภสัช โทร. 042-21378, 042-343069 ร้านง่วนง้วนโอสถ โทร. 042-221149 ร้านจี้อันเภสัช (เภสัชชุมชน) โทร. 042-222518 เจริญเภสัช โทร. 042-22247 ร้านเจ้าพระยาฟาร์มาซี โทร. 042-223677, 042-241585, 042-222799 ร้านฉัตรชัยฟาร์มาซี โทร. 042-222031, 042-246351 ร้านชัยเจริญเภสัช โทร. 042-223658 ใต้ตงโอสถ โทร. 042-221609, 042-328613 ร้านสมควรโอสถ โทร. 042-331430 ร้านบุญอำนวยโอสถ โทร. 042-223104 ประกอบเภสัช โทร. 042-242709 ร้านพรชัยเภสัช โทร. 042-223516 ร้านพี่น้องฟาร์มาซี โทร. 042-221657 ร้านรวมชัยเภสัช โทร. 042-223594, 042-242676 ร้านรวมเภสัช โทร. 042-221757, 042-223181 ร้านธงชัยโอสถ โทร. 042-279126 ร้านสมชายเภสัช โทร. 042-279056 ร้านเมฆเภสัช โทร. 042-279059 ร้านสหภัณฑ์เภสัช โทร. 042-271076 ร้านธงนิยมเภสัช โทร. 042-271113, 042-273884-5 บุญช่วยโอสถ โทร. 042-271115 ร้านสมศักดิ์เภสัช โทร. 042-245933 ร้านธีระวัฒน์เภสัช โทร. 042-289075-6 ศาลายา โทร. 042-245879 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ร. รถจักรยาน

ร้าน พยุงจักรยาน ร้าน กุมภวาจักรยาน-เฟอร์นิเจอร์ อุดรชาตรีจักรยาน อุดรเหรียญชัยจักรยาน ร้าน รุ่งกิจ จักรยาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลับไบค์ ร้าน ไทยเจริญจักรยาน บุญทวีจักรยาน ร้าน แสงยนต์อาหลั่ย ร้าน กุมภวาปีจักรยาน-เฟอร์นิเจอร์

โทร. 042-242937 โทร. 042-331593 โทร. 042-222251 โทร. 042-223547 โทร. 042-331108 โทร. 042-249699 โทร. 042-202383 โทร. 042-281419 โทร. 042-392552 โทร. 042-331067


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี รถจักรยาน-ซ่อม

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

รถแทรกเตอร์-ซ่อมและ บริการ

ร้าน ชัยเจริญยนต์ โทร. 042-278112 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรช่างกล โทร. 042-242552 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท เอสเอชซีเอ็ม เซอร์วิส จำกัด โทร. 042-124077 อู่ สมชายการช่าง โทร. 042-382362 รถจักรยาน-อุปกรณ์และ อะไหล่-ขายส่งและผู้ผลิต -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านหนิงหน่องยานยนต์ โทร. 042-382333 ร้าน หงษ์ฟ้าเกียรติศักดิ์ โทร. 042-222614, 042-343056, รถแทรกเตอร์-ผู้ขาย 042-343058-9 บริษัท ขาวสอาด มอเตอร์ส จำกัด โทร. 042-221798, 042-242129, ร้าน ไทยเจริญจักรยาน โทร. 042-3314242, 042-331415 042-247425-6, 042-223922 ร้าน ทวีคูณจักรยาน โทร. 042-271104 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองมอเตอร์ (1997) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- สาขาบ้านผือ โทร. 042-281071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองมอเตอร์ (1997) ตำบลศรีสำราญ รถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์ โทร. 042-287322-3, 042-282471, บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด โทร. 042-715155 042-287342 บริษัท เอส มอเตอร์เซลล์ จำกัด โทร. 042-853174 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด โทร. 042-730864-5 เอ ซี อภิชัย หนองคาย โทร. 042-300069 บริษัท ส สหมิตรแทรคเตอร์ จำกัด โทร. 042-340277-9 ร้าน ย่งกี่มอเตอร์ โทร. 042-397107 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด โทร. 042-206287-9 บริษัท อึ้งนำชัยอุดร จำกัด โทร. 042-221514 -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท วัฒนายนต์ซูซูกิ จำกัด โทร. 042-323872-3 ร้าน เมืองงามมอเตอร์ โทร. 042-331282 รถแทรกเตอร์-อุปกรณ์และอะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ยานยนต์ 1994 โทร. 042-321188-9 ดี แทรค ออโต้พาร์ท โทร. 042-326037-8 บริษัท วี พี เจริญมอเตอร์ จำกัด โทร. 042-324686 บริษัท ศิริชัยแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร. 042-204420, 042-128157-8 ร้าน ไทยเจริญ (1991) โทร. 042-431247, 042-431498 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด ทรายทองแทรคเตอร์เซอร์วสิ โทร. 042-241293, 042-246143 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิษฐ์มอเตอร์ โทร. 042-328488 บริษัท นาวินแทรกเตอร์ จำกัด โทร. 042-244056 ร้าน ณัฐพงษ์มอเตอร์ โทร. 042-359190 ร้านแว่นชัยอะไหล่ยนต์ โทร. 042-271184 ร้าน มาร์ทอีหลี โทร. 042-298347 โรงกลึงเจริญการยนต์ โทร. 042-387632 นัฐพงษ์มอเตอร์ โทร. 042- 291204 ร้าน ไท้เชียงหลี โทร. 042-221215, 042-244300 ร้าน สุรชัยยานยนต์ โทร. 042-387603 ไทยแลนด์กลการ โทร. 042-222551 ร้าน แสวงชัยยานยนต์ โทร. 042-281247 บริษทั ศิรชิ ยั แทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริง่ (1999) จำกัด โทร. 042-128157-8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน มิตรอารีย์การเกษตร โทร. 042-261437 ร้าน ณรงค์การยาง โทร. 042-387583 รถจักรยานยนต์และ รถสกูตเตอร์-ซ่อม -------------------------------------------------------------------------------------------------------อุดรศิริยนต์ ร้านซ่อมจักรยานยนต์ โทร. 042-221034 หนองบัวสหยนต์ โทร. 042-378344 รถบรรทุก-อุปกรณ์และอะไหล่ ร้าน เมืองมอเตอร์ โทร. 042-281182 ร้าน ชงฮวดเส็ง โทร. 042-244821 ร้าน ธีรยนต์ โทร. 042-248041 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัย พาณิชย์ โทร. 042-223981 สมพรมอเตอร์ โทร. 042-124159, 042-327585 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้าน แหวนยานยนต์ โทร. 042-382048 รถบรรทุกใหม่-ผู้ขาย บริษัท วัฒนายนต์ซูซูกิ จำกัด โทร. 042-399237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบหงวนมิลเลอร์ ตำบลบ้านจั่น ร้าน ส ทวีทรัพย์ โทร. 042-240178 โทร. 249999, 042-211111, ส เจริญยนต์ โทร. 042-240783 042-211222, 042-211333, ร้าน สปีดเวย์ 5 โทร. 042-331117 042-211444, 042-211888, ร้าน เล็กช่างกล โทร. 042- 331834 042-211777, 042-211999, ร้าน ต้อยการช่าง โทร. 042-399143 042-222222, 042-212121 ร้าน กิจเจริญ โทร. 042-359072 บริษัท ไทยอุดมผล ยนตรการ จำกัด โทร. 042-340054-61, 042-247026, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-340062 อุดร ช ทวี (ฮีโน่อุดรฯ) โทร. 042-340400-3 รถจักรยานยนต์และ รถสกูตเตอร์-อุปกรณ์และ อะไหล่ ร้าน สยามคว้านเซ็นเตอร์ โทร. 042-223364, 042-249449 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้าน แว่นชัยอะไหล่ยนต์ โทร. 042-274095 รถยนต์-เครื่องประดับ และตกแต่ง รวมอะไหล่ โทร. 042-241228 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ออโตทีม โทร. 042-328331-2 ร้าน นิยมอะหลั่ยยนต์ โทร. 042-287013 คิงคอง ออโต้ซาวด์ โทร. 042-234144 ร้าน ศิลป์ภูไท โทร. 042-387062 เชงศิลป์ประดับยนต์ โทร. 042-247466 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคกลการ โทร. 042-312505, 042-312920 อนันต์ยนต์ โทร. 042-246941 ร้าน สยามยนต์ โทร. 042-343182 เมลี่ประดับยนต์ โทร. 042-222730 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลอะไหล่ยนต์ โทร. 042-224200, 042-222801, บิ๊กซัน ออโต้เซอร์วิส โทร. 042-300131 042-242737 อร้าน ภูฟ้าประดับยนต์ โทร. 042-359100 ร้าน สมพรยานยนต์ โทร. 042-295271 ร้าน ศักดิ์ชัยการช่าง โทร. 042-222887 ร้าน วิชัยยานยนต์ โทร. 042-359026 ร้าน เล็กประดับยนต์ โทร. 042-241247 ร้าน กิตติศักดิ์มอเตอร์ โทร. 042-382453 ร้าน เจริญประดับยนต์ โทร. 042-222138, 042-327974 ร้าน ละมัยพานิช โทร. 042-382439 ร้าน บ้านผือประดับยนต์ โทร. 042-282289, 042-282916 ร้าน ฟลอริดา โทร. 042-289147 ร้าน จงเจริญออโต้ซาวด์ โทร. 042-841735 ร้าน ตั้งกิจเจริญ โทร. 042-271156 ร้าน เสริมศิลป์ โทร. 042-242521, 042-222743 ศรีรุ่งไฟฟ้ามอเตอร์ โทร. 042-271279 คิง ประดับยนต์ โทร. 042-360350 เฮงอะไหล่ยนต์ โทร. 042-243782 ร้าน เมธีประดับยนต์ โทร. 042-324186


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี รถยนต์-ชิ้นส่วนและอะไหล่-ขายปลีก ร้านศรีธาตุมอเตอร์ รุ่งเจริญเซียงกง ร้านชุนหลีแบตเตอรี่ สาขา 9 ร้าน C.J.Quick Point ชัยเจริญกลการ

โทร. 042-382335 โทร. 042-323949 โทร. 042-341467 โทร. 042-212552

เค เอส อะไหล่ยนต์ ร้านกิตติศักดิ์มอเตอร์

โทร. 042-243018 โทร. 042-382453

กุมภวาปี เซียงกง ชัยล้งอะไหล่ยนต์ เจ็งชงฮวดเซ้ง (อุดรอะไหล่ยนต์)

โทร. 042-200443, 042-200875 โทร. 042-221712, 042-245952 โทร. 042-244455-6

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เจ ออโต้ โทร. 042-343813-4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซวทวี มอเตอร์ โทร. 042-243998, 042-244095 ร้าน ละมัยพาณิชย์ โทร. 042-392567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกลอุดร โทร. 042-223870, 042-221603 บริษัท ส อดุลย์ยนต์ จำกัด โทร. 042- 222554 ซุนเฮงฮวดอะไหล่ยนต์ โทร. 042-222605 ร้าน หนองวัวซออะไหล่ยนต์ โทร. 042-285722 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส อะไหล่ยนต์ โทร. 042-389127 ร้าน จีรมอเตอร์ โทร. 042-291200 ร้าน ไทยยนต์ โทร. 042-281051 ร้าน รุ่งอรุณยนต์ โทร. 042-271201 ร้าน กิตติอะหลั่ยยนต์ โทร. 042-331606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

รองเท้า-ขายปลีก

ร้าน นำไทย โทร. 042-222297 ร้าน เพชรชมภู โทร. 042-241131 รัตน์การค้า โทร. 042-223403 ห้าง สมพรเจริญ โทร. 042-222066 ร้าน แสงอรุณ โทร. 042-221897 บริษัท ริชสปอร์ต จำกัด โทร. 042-343074 ร้าน จิโรจน์ โทร. 042-247917 ร้าน เทวินทร์สยาม โทร. 042-343458 ร้าน มิส โทร. 042-343457 ร้าน คิมเจริญ โทร. 042-221891, 042-222782 บริษัท ฟอร์ทิส จำกัด โทร. 042-223655 ร้าน เลิฟ โทร. 042-273597 ร้าน รุ่งเรือง โทร. 042-387000 ร้าน ไวล์ดเชอรี่ โทร. 042-331734 แสงอรุณ โทร. 042-222875 ร้าน อุดรตงฮุย โทร. 042-222917 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

รักษาความปลอดภัย-บริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเซ็นเตอร์ รักษาความปลอดภัย โทร. 042-314575, 081-9755594, 084-4285669, 086-6399003 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสคลีนนิ่ง โทร. 042-240820 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพิพัฒน์ควอลิตี้กรุ๊ป โทร. 042-326787 บริษัท เดอะซันควอลิตี้กรุ๊ป จำกัด โทร. 042-243961 บริษัท ไดนาสตี้ มิลเลี่ยนแนร์ จำกัด โทร. 042-342833

รถยนต์-หุ้มเบาะและ ทำประทุน

อุดมศิลป์ โทร. 042-249453 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

รถยนต์ใหม่-ผู้ขาย

บริษัท อุดร ออโต้ ซิตี้ จำกัด บริษทั ไทยยานยนต์เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด บริษัท แสงสถิตย์ โอโตเซลส์ จำกัด บริษัท ทีฆเจริญ จำกัด บริษัท เฮียบหงวนอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัท ยนตรกิจ ออโตเซ็นเตอร์ จำกัด โชว์รูมรถยนต์เปอโยต์อุดรธานี

โทร. 042-292888, 042-292884-7 โทร. 042-341600-2 โทร. 042-324385-6, 042-324389 โทร. 042-2924444-54 โทร. 042-292222-7, 042-292229-31 โทร. 042-341600-2 โทร. 042-340131-3

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

บริษัท เอ็ม มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด โทร. 042-348800-1, 042-348803-4 บริษัท ฮอนด้าวังสามหมอ จำกัด โทร. 042-387156, 042-387217 บริษัท ฮอนด้าหนองหาน จำกัด โทร. 042-209245-6 บริษัท หนองบัวลำภูทวีทรัพย์ จำกัด โทร. 042-246543, 042-340078-80 บริษัท หนองบัวลำภูทวีทรัพย์ จำกัด โทร. 042-246543, 042-340070-7 บริษัท วีเอ็น มอเตอร์ (1993) จำกัด โทร. 042-340131-3 บริษัท แสงสถิตย์ ยนตรการ จำกัด โทร. 042-212700-1 บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-340070-80 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

รถยนต์ใหม่-ผู้ขาย และติดตั้งระบบแก๊ส หจก.อุดรมินิมอเตอร์เซลส์ โทร. 042-930099

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

รถยนต์-บริการเช่า อ้อน คาร์เร้นท์

โทร. 042-244097

รถทัวร์นำเที่ยวทั่วไป บริษัท โชคชัยอำนวย จำกัด หจก.เอกสิทธิ์ไทยทรานสปอร์ต

โทร. 042-241458 โทร. 042-241458

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางน้ำและท่อน้ำฝน

สุวัฒน์ รางน้ำ โทร. 042-324944 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์ โทร. 042-343111 โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์ ฉุกเฉิน โทร. 042-343444 โรงพยาบาล นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี โทร. 042-325999, 042241031-3, 042-324520-7 โรงพยาบาลเอกอุดร โทร. 042-342555 โรงพยาบาลเอกอุดร ฉุกเฉิน 24 ชม โทร. 042-341555 โรงพยาบาล เอราวัณ โทร. 042-853342, 042-853344 โรงพยาบาล ชัยเกษมการแพทย์ โทร. 042-243385-6, 042-240448, 042-323561-5 โรงพยาบาล อุดรธานี ศูนย์รับแจ้งเหตุ โทร. 042-221695 โรงพยาบาล อุดรธานี โทร. 042-244270 โรงพยาบาล พิบูลย์รักษ์ โทร. 042-258111-5 โรงพยาบาล นายูง โทร. 042-257108-10, 042-257248 โรงพยาบาล นายูง ผู้บริหาร โทร. 042-257249 เอกอุดร โรงพยาบาล โทร. 042-342555 เอกอุดร โรงพยาบาล ฉุกเฉิน 24 ชม โทร. 042-341555 โรงพยาบาล ทุ่งฝน โทร. 042-269051 โรงพยาบาล ศรีธาตุ โทร. 042-382330, 042-382334-5 โรงพยาบาล ศรีธาตุ โทร. 042-382585 โรงพยาบาล หนองวัวซอ โทร. 042-285013-4, 042-285908 โรงพยาบาล ห้วยเกิ้ง โทร. 042-399082, 042-399086, 042-399252, 042-399256 บริษัท ปัญญาเวช อินเตอร์ รพ จำกัด โทร. 042-328879 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด โทร. 042-341035, 042-341028 โรงพยาบาล หนองแสง โทร. 042-396154 โรงพยาบาล วังสามหมอ โครงการหลักประกันสุขภาพ โทร. 042-387399 โรงพยาบาล วังสามหมอ บ้านพักผู้อำนวยการ โทร. 042-387606 โรงพยาบาล สร้างคอม ผู้อำนวยการ โทร. 042-277051 โรงพยาบาล สร้างคอม ห้องเวชระเบียน โทร. 042-276245 โรงพยาบาล กุดจับ โทร. 042-291320-3 โรงพยาบาล โนนสะอาด โทร. 042-392391 โรงพยาบาล บ้านผือ โทร. 042-281026 โรงพยาบาล หนองหาน โทร. 042-261040 โรงพยาบาล เพ็ญ ผู้อำนวยการ โทร. 042-279372 โรงพยาบาล เพ็ญ ห้องเวชระเบียน โทร. 042-278532 โรงพยาบาล น้ำโสม ถนนพัฒนศึกษา โทร. 042-289164, 042-289344 โรงพยาบาล น้ำโสม ผู้อำนวยการ โทร. 042-289260


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี คลีนิคนิรนาม โทร. 042-248000 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ศูนย์ดวงตาภาค 4 โทร. 042-248163 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี รับแจ้งอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทร. 042-248586 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ศูนย์สื่อสารเขต 5 โทร. 042-325593 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ผู้อำนวยการ โทร. 042-244249 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ห้องคอมพิวเตอร์พิเศษอายุรกรรม โทร. 042-248257 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ห้องวิทยุ โทร. 042-248258-60 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ห้องเวชระเบียน โทร. 042-224167 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โทร. 042- 248289 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โทร. 042-244251 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ตึกอุบัติเหตุ โทร. 042-248261 โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ตึกกุมารเวชกรรม แผนกเด็กสามัญ 2 โทร. 042-242816 โรงพยาบาล รัตนแพทย์ โทร. 042-348241 โรงพยาบาล หมอไพโรจน์ สาขาบ้านห้วย โทร. 042-246707 โรงพยาบาล หมอไพโรจน์ สีแ่ ยกอุดร-หนองคาย โทร. 042-248101-5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษทั ร่วมเจริญพัฒนา ตำบลกุมภวาปี จำกัด โทร. 042-202994 บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา อุดร-ดุษฎี จำกัด โทร. 042-325686 บริษทั ร่วมเจริญพัฒนา ตำบลหมากแข้ง จำกัด โทร. 042-343138 บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา ตำบลบ้านผือ จำกัด โทร. 042-281603 บริษทั ร่วมเจริญพัฒนา ตำบลหนองหาน จำกัด โทร. 042-209122 บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา ตำบลศรีสุทโธ จำกัด โทร. 042-271623 ร้าน ศูนย์แว่นจุฬา โทร. 042-230330, 042-328591 บริษัท แว่นตา เอ แอนด์ พี จำกัด โทร. 042-328664 ร้าน จุฬา ออพติกคัล โทร. 042-343466 ร้าน ศรีทองการแว่น โทร. 042-222803 สาขาถนนหมากแข้ง โทร. 042-327196 สาขาเจริญศรี โทร. 042-343067 ร้าน แว่นท็อปเจริญ โทร. 042-211391 ร้าน ธานินทร์การแว่น โทร. 042-246225, 042-343097 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงแรมซิลเวอร์รีฟอุดรธานี โรงแรม 69 โมเต็ล โรงแรมยิ้มสยาม

โทร. 042-344081, 081-8736988 โทร. 042-221477 โทร. 042-329326

ศาสนา-เครื่องอัฐบริขาร และของใช้ในพิธี

รับเหมาทำความสะอาด หจก.เอ็นเคทีธุรกิจ

โทร. 042-240084

หมวด ศ. เศษเหล็กและของเก่า- ผู้ขายและรับซื้อ

ร้าน จึงกิมโอ๊ว โทร. 042-221508, 042-245681-2 ร้าน จึงจิบเชียง โทร. 042-221431 ร้าน ธรรมชาตินิยม โทร. 042-290187 ฤทธิ์เฮง โกดัง โทร. 042-224007 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน ยิ่งสมบูรณ์ โทร. 042-207779 โรงแรม-รีสอร์ท ร้าน รุ่งเรือง โทร. 042-223394 โรงแรมซาลีน่า รีสอร์ท โทร. 042-248222 บริษัท เทพมงคลสตีล จำกัด โทร. 042-202550, 042-202625 หจก.นิวง่วนแสงไทย รีสอร์ท โทร. 042-206352, ร้าน แสงทองพืชผล โทร. 042-124177 042-206355 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนสอนตัดเสื้อ-เสริมสวย โรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์รัตน์อุดร โทร. 042-240502

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ล. ลูกกวาดและขนม

บริษัท ศิริทรัพย์ (1999) จำกัด โทร. 042-247470, 042-245815, 042-246649 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ล้อรถยนต์-ตั้งศูนย์และถ่วง

ร้านเคเอส ออโต้วีล (1999) โทร. 042-323052 ร้านศรีสุขศูนย์ล้อ โทร. 042-223852 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ว. วิศวกร-ที่ปรึกษา

ร้าน ไทยเจริญเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-223133, 042-241124, 042-221133 ร้าน ชาตรีการช่าง โทร. 042-222914 ร้าน ซุ่นฮวดเฮง โทร. 042-221280, 042-243294 ร้าน ประสพผลพาณิชย์ โทร. 042-242580 ร้าน พระธรรมขันต์โอสถ โทร. 042-221154, 042-244255 ร้าน ฮวนกี่ โทร. 042-223579, 042-244330 ห้าง สงวนเจริญธรรมสังฆภัณฑ์ โทร. 042-247907 ร้าน เอียบเทียมเส็ง โทร. 042-331086 ร้าน ตั้งเซี่ยงกี่ โทร. 042-331394 ร้าน อุดร โบ-พิน ตราชู โทร. 042-245618 ร้าน บัณฑัตพาณิชย์ ต บ้านผือ โทร. 042-282481 ร้าน บัณฑัตพาณิชย์ ต หมากแข้ง โทร. 042-244848 ร้าน สยามภัณฑ์ โทร. 042-222412 ร้าน พระธรรมขันต์ (แม่ลมุล) โทร. 042-340931 ร้าน อุดรสังฆภัณฑ์ โทร. 042-111906, 042-241617 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ส. สกรู

บริษัท โตโย อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-218144-6, 042-326647, บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 042-342091 042-218148, 042-326648 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไวน์-ผู้ผลิตและจำหน่าย

สรรพสินค้า-ห้างและร้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเชียง โทร. 042-235237-8 อุดรพลาซ่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิทย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ โทร. 042-241796 ห้างทอง วราภรณ์ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- พระยาอุดร ศูนย์การค้า แว่นตา-ขายปลีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซ้งเฮง (1994) ร้าน มิตรไทยการแว่น โทร. 042-222059,0 42-243493 โรบินสัน อุดรธานี ร้าน แสงทวีการแว่น โทร. 042-222067 ห้างพรเจริญ

โทร. 042-932998 โทร. 042-222027, 042-242138 โทร. 042-343794, 042-343797 โทร. 042-244521-2, 042-246162-3 โทร. 042-242777 โทร. 042-291097


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

สระว่ายน้ำ

ร้าน สัมฤทธิ์ 2 โทร. 042-281088 ร้าน ธนวัฒน์ โทร. 042-289084 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูล แอนด์ การ์เด้น โทร. 042-321584 โทร. 042-289098 บริษัท เจ ดี พูลส์ จำกัด โทร. 042-211779, 081-8738022 เทพพรภัณฑ์ โทร. 042-331160 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน บูติค โรงงาน เอกชัย เสื้อยืด โทร. 042-222469, 042-246108 สัตว์ปีก-ฟาร์ม โทร. 042-243425, 042-246411 สมานฟาร์ม โทร. 042-221181, 042-222680, ร้าน ซินอยู่ฮวด ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-245335-6

บริษัท เสรีฟาร์มอุดร จำกัด

โทร. 042-348488-9

เสื้อผ้าสำเร็จรูป- ขายปลีก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน สินไทย โทร. 042-221317, 042-341498, 042-222320 สุขภัณฑ์-เครื่อง ร้าน กัญญาอาภรณ์ โทร. 042-241593, 042-244539 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรรุ่งเจริญ เซรามิค โทร. 042-205211-2 โทร. 042-241416 บริษัท เจริญผล สุขภัณฑ์ จำกัด โทร. 042-348644, 042-242765 ร้าน คิมทัน โทร. 042-221314 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้าง โพศรี ร้าน ไพลิน โทร. 042-222070, 042-343701 สัตวแพทย์-โรงพยาบาลและคลินิก คลินิกสัตวแพทย์สุวรรณภูมิ อุดรธานี โทร. 042-245678, 042-243030, ร้าน ยอดศิลป์ โทร. 042-247915 084-5156329 ร้าน รัศมี โทร. 042-241709 โรงพยาบาลสัตว์ ศรีนคร โทร. 042-327898, 042-224332 ร้าน วี พี โทร. 042-243193 โรงพยาบาลสัตว์ อุดร โทร. 042-222467, 084-1173359 สมบูรณ์อาภรณ์ โทร. 042-222871 โพศรีสัตวแพทย์ โทร. 042-247981 ร้าน เอี่ยวเฮง โทร. 042-221921, 042-247565-6 เอ็ม ซี รพ สัตว์ โทร. 042-241819 บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 042-343678-9 ปฏิญญา สัตวแพทย์ โทร. 042-328613, 081-7390937 ร้าน ปอน ปอน โทร. 042-343654, 042-344306 บ้านสัตว์เลี้ยง คลีนิค โทร. 042-223919 ร้าน โซซิตี้ โทร. 042-382391 บ้านห้วยสัตว์แพทย์ คลีนิค โทร. 042-324692 ร้าน ปุยฝ้าย โทร. 042-331754 บ้านดุงสัตวแพทย์ โทร. 042-271149 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ห.

สำนักงาน-เครื่องใช้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชอร์รี่ก๊อปปี้ โอเอ โทร. 042-340484 ร้าน โมสต์ก๊อปปี ้ โทร. 042-343315-6 หนังแท้-ผลิตภัณฑ์-ขายปลีก ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอ เอ เซ็นเตอร์ โทร. 042-341316 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสมใจนึก โทร. 042-243056, 042-242093, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-246591-2 ร้านจิบชัย โทร. 042-2223847 สำรวจภัย ร้านอุดรค้าหนัง โทร. 042-241256 หจก.พิสิษฐ์เซอร์เวย์ โทร. 042-327241 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

สินค้าออก-ผู้แทนส่งสินค้า

บริษัท ตุ่งเลิม (ประเทศไทย) จำกัด

หนังสือ-ผู้จำหน่าย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 042-344162, 042-343579, 042-731105, 042-326317-8 บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 042-322599, 042-204238 โทร. 042-331142 โทร. 042-224185 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอักษรเจริญโอเอ ร้านเพื่อน โทร. 042-222525 สี-ผู้จำหน่ายและขายส่ง ร้านชัยเฮง โทร. 042-248066 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามรุ่งรวี โทร. 042-224281 โทร. 042-392056, 042-392587 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านวานิช ร้านสมบูรณ์วิทยา โทร. 042-281146, 042-281343 เสริมสวย-อุปกรณ์และ เครื่องใช้ หนังสือพิมพ์ ชาวบ้าน โทร. 042-244158 ร้าน ป้อมบิวตี้ โทร. 042-221104 ั น์ สนง จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ โทร. 042-244158 ร้านเสริมสวย มาพร้อม โทร. 042-241359, 042-240936 อำนวย วิสาลีวฒ -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้านเสริมสวย มาพร้อม สายด่วน 67 โทร. 081-6617746 ร้าน ตะวันรุ่ง โทร. 042-221104 หิน ร้านดีดีบิวตี้แคร์ โทร. 042-222787 บริษัท สุมิตรมิเนอรัล จำกัด โทร. 042-250416-7 โทร. 042-248148-51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำนักงาน ศุภชัย ต้อยติ่ง กรุ๊ป-โรงโม่ โทร. 042-244771-3 เสาเข็ม-ผู้รับเหมาตอกและเจาะ ห้างหุน้ ส่วนจำกัด สยามปัน้ จัน่ รถตอกเสาเข็ม โทร. 042-322499, 042-323466, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 081-9644536, 089-8409693 หลังคา-ผู้รับเหมาทำ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท แอลบี เม็ททอล เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 042-122236-8 บริษัท ศรีชัย อินเตอร์เทค จำกัด โทร. 042-247741, 042-247221, เสื้อผ้า-ขายปลีก 042-223215 ร้าน เธอบูติค โทร. 042-241733, 042-343660, บริษัท แอลบี เม็ททอล เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 042-342188 042-241043 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เค เม็ททอล ซีท โทร. 042-342188 ร้าน กายเฮ้าส์ โทร. 042-221699 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ จานการช่าง โทร. 042-224326, 042-325853 ร้าน บูติคชู โทร. 042-243640 ร้าน อุทัยการช่าง โทร. 042-242911 ร้าน มุยอาการค้า โทร. 042-222905 ร้าน ยืนยงพานิช โทร. 042-222231, 042-324901 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้าน ลานนา โทร. 042-242784 หัตถกรรม-เครื่องใช้- ขายส่งและผู้ผลิต ร้าน เตียคุณเฮง โทร. 042-240349 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบหม่อน โทร. 042-244011, 042-300278

สินค้าเบ็ดเตล็ด ร้านสหการค้า

โทร. 042-204185


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี เหล็ก หจก.อุดรโชคสตีล (1994)

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

สหชัยการเกษตร โทร. 042-344998 ร้านอุดรรักสัตว์ โทร. 042-320308 บริษัท อุดรโชคค้าเหล็กไทย จำกัด โทร. 042-932222 บริษัท สหกรณ์โคนมกุดจับ จำกัด โทร. 042-291100 อุดรมงคลกิจ โทร. 042-266794, 085-8287999, ร้านอ การเกษตร โทร. 042-345126 086-0425000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นเทรดดิ้งการเกษตร โทร. 042-240043, 042-343331 อึ้งไล้เฮง-โชคดีตราชั่ง โทร. 042-300133, 042-292111, ร้านสนั่นพาณิชย์ โทร. 042-297055, 042-285702 042-300134 โทร. 042-392723 บริษัท เจริญผลมอเตอร์ (1989) อุดร จำกัด โทร. 042-221720, 042-343503, ร้าน พ ชัยพาณิชย์ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-248738 อินเตอร์เน็ต-ธุรกิจออนไลน์ สมานชัยการช่าง โทร. 042-241652 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี เน็ทเวอร์ค โทร. 042-342118, 042-342103 ร้าน ไชยวานโลหะ โทร. 042-265344 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เหล็ก-ช่างตีและดัด

อุดรขันธ์ชัยการช่าง ไพศาลการช่าง ร้าน สบายการช่าง

โทร. 042-246912

โทร. 042-122366 โทร. 042-293080 โทร. 042-295085

ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง-ผู้ขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรวรพล โทร. 042-322221 บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด โทร. 042-242252, 042-323271, 042-323320, 042-323977, ร้าน ย การช่าง โทร. 042-331542 042-323991, 042-343171 -------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท สเวนเซ่นส์ ไทย จำกัด โทร. 042-344106, 042-204023 เหล็กสเตนเลส-ผู้ผลิตและจำหน่าย บริษัท จอมธนา จำกัด โทร. 042-245071 ศราวุธการช่าง โทร. 042-343033 มงคลชัย โทร. 042-120033, 042-207991, -------------------------------------------------------------------------------------------------------อิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือ และอุปกรณ์-ซ่อม 084-9555071, 086-6364332 โทร. 088-3109939, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้านนำชัยโมบายแคร์

หมวด อ. อัญมณี-ผู้เชี่ยวชาญ

042-392579

ร้าน ชาญไกรราชอิเลคทรอนิคร์ โทร. 042-340601 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

อิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือ และอุปกรณ์-ผู้ขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธนา (1997) โทร. 042-344377 บริษัท เอเวอร์สพรรณ จำกัด โทร. 042-269097 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ร้าน ไพศาลอิเลคทรอนิคส์ โทร. 042-240090 อาหารทะเล-ผู้จำหน่าย และขายปลีก ร้าน วิวัฒน์อิเล็คโทรนิค โทร. 042-289287 ตั้งหงี่จั๊ว โทร. 042-244717 ร้าน วิเชียรอีเล็คโทรนิคส์ โทร. 042-281117 ร้าน สมบูรณ์ปลาทะเล โทร. 042-223803 โทร. 042-289123, 042-289444 อังคณา สารเอก แผง โทร. 042-323958, 042-323492 ร้าน วรพจน์ อิเล็คทรอนิคส์ มานะเฮง โทร. 042-223080, 042-223195 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แอร์-อุปกรณ์และอะไหล่- ขายปลีก อาหารเพื่อสุขภาพ ดรากอน แอร์ อิเล็คทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 042-230451 บริษัท ยูนิตี้ เน็ทเวิร์ค (อุดรธานี) จำกัด โทร. 042-224174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมเจริญแอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ร้านไพบูลย์เกษม โทร. 042-241520, 089-5692600 โทร. 042-325915, 042-325914 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรเซอร์วิส โทร. 042-221724, 042-341656-6 อาหาร-ผลิตภัณฑ์ ร้าน อุดรเอ็นจิเนียริ่ง โทร. 042-221326 สวนอาหาร อ.กุ้งเผา โทร. 042-266397 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นเฮงแอร์แอนด์เซอร์วิส โทร. 042-331778, 042-200789 ร้านลาบหมูดงเต็ง โทร. 042-292491 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีปเจริญ โทร. 042-343155 ร้านอาหารไทยมุสลิม โทร. 042-242127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมเจริญแอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส โพนพิสัย สวนอาหารคุณนิด โทร. 042-246128 โทร. 042-222956 ร้านวิสต้าไก่ย่าง โทร. 042-249258 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมเจริญแอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส อดุลยเดช หจก.เซียมไฮ้ภัตตาคาร โทร. 042-243178 โทร. 042-320211 ร้านอาหารเฟื่องฟ้า โทร. 042-281485 ร้านสุขสมบูรณ์หมูยอ โทร. 042-222049, 042-244579, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 042-240898, 042-343166 แอร์ขนาดเล็ก และชนิดแยกส่วน ด มีชัยการช่าง โทร. 042-243007 บริษัท อุดรเครื่องเย็น จำกัด โทร. 042-204471, 042-211018, ร้านตั้งเส็งเฮียง โทร. 042-241383 042-322959 ร้านฮ้อโภชนา โทร. 042-240585 บริษทั สแตนดาร์ด คูลลิง่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด โทร. 042-249555 ร้านราชาบะหมี่กวางตุ้ง โทร. 042-240885, 042-244290 แผนกบริการแอร์บ้าน โทร. 042-249922 แต๋วลาบเป็ด ร้านอาหาร โทร. 042-240805 แผนกบริการแอร์รถยนต์ โทร. 042-249198 คี้เจริญ ร้านอาหาร โทร. 042-221579 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- บริษัท สแตนดาร์ด คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขาในเมือง โทร. 042-328833, 042-328899 อาหารสัตว์-ผู้ขาย โทร. 042-322175 ห้างชัยพฤกษ์ โทร. 042-222620, 042-222213 พรชัยโทรทัศน์ แอนด์ เซอร์วิส โทร. 042-241472 ร้านบ้วนฮวดพืชผล โทร. 042-242268, 042-246833-4 กิจเจริญ-แอร์แอนด์อิเล็คทริค ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาพรพานิช การเกษตร โทร. 042-241815 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป 1992 โทร. 042-240597, 042-247240 ร้านอุดรเพื่อนไก่ โทร. 042-223606, 042-243806


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดอุดรธานี อลูมิเนียม

(แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ)

อู่ซ่อมรถยนต์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไทยอลูมินั่ม (1995) โทร. 042-248333, 042-223275, อู่ ก.เจริญทรัพย์ โทร. 042-263235 042-246559-60 หจก.อู อ ่ ด ุ รรุ ง ่ เรื อ งยนตรการ (1999) โทร. 042-322789 ร้าน เอี้ยวเซ้ง โทร. 042-222761, 042-223350 อู่สิงห์ชัยการช่าง โทร. 042-331093, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศอมร เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 042-204789 042-200871 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาอลูเมต โทร. 042-204771 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ร้าน เจริญชัยอลูมิเนียม โทร. 042-282286 อะไหล่รถ ร้าน วังสามหมออะลูมิเนียม โทร. 042-387202 โรงกลึงเจริญการยนต์ โทร. 042-387632, ร้าน เซ็นทรัลอลูมิเนียม’94 โทร. 042-325669 087-4363517 ร้าน วันทั่น อลูมิเนียม โทร. 042-222435 บริษัท ก กระจกอลูมินั่มซัพพลาย จำกัด โทร. 042-343432-4, 042-344240-1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ฮ.

อาหาร-ผลิตภัณฑ์

ร้าน สุขสมบูรณ์ หมูยอ สาขาเจริญศรีเก่า สาขา 1 บขส เก่า ร้าน ตั้งเส็งเฮียง ร้าน พรชัย ร้าน รุ้งทอง

โทร. 042-222049, 042-244579 โทร. 042-240898, 042-343166 โทร. 042-241383 โทร. 042-247750 โทร. 042-223154

ร้าน พรแหนมเนือง ร้าน อุดรหมูยอ เดี๋ยม สิริสายพิรุณ แผง

โทร. 230455, 042-230466 โทร. 042-244140 โทร. 042-329337

ร้าน สกุลดีอาหารมุสลิม

ร้าน ลำภูเนื้อย่างเกาหลี โกยี ห้องอาหาร ลาบหมูวรชัย บัวศรี ศรีสถาน แผง ร้าน อุดรไข่กระทะ

ร้าน ราชาบะหมี่กวางตุ้ง แต๋วลาบเป็ด ร้านอาหาร

คี้เจริญ ร้านอาหาร ร้าน วังสามหมออะไหล่ ร้าน ไก่ย่างบ้านผือ ร้าน อรุณี

ร้าน หมูยอแม่อ้วน รังนกโภชนา

โทร. 042-242127 โทร. 042-331951 โทร. 042-223063 โทร. 042-247955 โทร. 042-240061 โทร. 042240389

โทร. 042-240885, 042-244290 โทร. 042-240805

โทร. 042-221579 โทร. 042-387676 โทร. 042-281049 โทร. 042-244588

โทร. 042-246305 โทร. 042-244842, 042-245432

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

แอร์สำหรับรถยนต์

ร้าน ธนสิน แอร์รถยนต์ โทร. 042-325919 พัฒนาแอร์ โทร. 042-324980 ว วรุฒน์ โทร. 086-8998863 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

อุปกรณ์-อะไหล่ยนต์ เค.เอส.อะไหล่ยนต์

โทร. 042-243018

อุปกรณ์-ตกแต่งบ้าน ร้านย่งฮงโลหะ

โทร. 042-244500, 083-1509935

อุปกรณ์-เครื่องไฟฟ้า ร้านชัยทวี หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริ่ง

โทร. 042-222608 โทร. 042-327564-5

ร้าน จ ไซเคิ้ลอะไหล่ยนต์ โทร. 042-343680 ร้าน ณรงค์การยาง โทร. 042-387587 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไฮโดรลิก-อุปกรณ์

บริษัท ทีดับเบิ้ลยู แมชชีนเนอรี่ จำกัด ร้าน ป เจริญไฮดรอลิค

โทร. 042-325555, 042-324325, 042-325324-6, 042-326666, 042-325366 โทร. 042-222283, 042-242234


หนองคาย และอุดรธานี  

หนองคายและอุดรธานี โดย เที่่ยวท่อง มองเมือง ที่อยู่ 89/285 หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 02 881 6878 แฟกซ์ :...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you