Solør Bioenergi

Page 1

Här växer din energi. Vi omvandlar träavfall till förnybar energi och fjärrvärme.


Varma hälsningar från skogen. Vi är ledande inom förnybar energi till bostäder, företag och industrier. Det kan vi tacka skogen för. Vi producerar biobränslen av spill från skogsindustrin och återvinner miljöfarligt, impregnerat träavfall för ett grönare Sverige. Välkommen att bli en del av vårt kretslopp.

2


Genom vår produktion av förnybar energi och återvinning av miljöfarligt avfall vill vi bana vägen för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp. Välj bioenergi och bli en del av förändringen.

FÖRNYBAR ENERGI

CO2-NEUTRALT

3


4


Vi är inget vanligt energibolag. När andra levererar fjärrvärme på en ort, finns

Gemensamt för båda produktionsmetoderna

vi på närmare femtio. Dessutom producerar vi

är att de är hållbara – ekonomiskt och miljö­

värme, ånga och el till företag och industrier

mässigt. Dessutom finns möjligheten att

genom så kallad närvärme eller färdig värme.

frigöra arbetstid genom att låta oss sköta

Medan fjärrvärme utgår från ett stort nät som

drift och underhåll.

levererar till många så är närvärme ett lokalt värmeverk som förser en eller ett fåtal fastigheter

På de följande två uppslagen presenterar vi

med energi utifrån ett specifikt behov.

fjärrvärme och närvärme mer i detalj.

5


Det är smart att dela. Därför ska du välja fjärrvärme. Fjärrvärme är för dig som tänker på miljön, men

bygger och driver fjärrvärmeanläggningar

inte vill lägga någon energi på hanteringen av din

över hela landet. I varje region där vi levererar

uppvärmning. Idén är att ett stort fjärrvärmeverk

fjärrvärme har vi också kompetent personal som

förser flera, oftast hundratals, hus och fastigheter

ser till att värmen kommer fram utan avbrott.

med värme och varmvatten genom ett och

Det är just det som är den stora fördelen med

samma distributionsnät.

fjärrvärme. Allt bara fungerar medan du lever ditt liv precis som vanligt. Fjärrvärmecentralen

Tekniken bakom värmen är densamma oavsett

tar liten plats i ditt hus samtidigt som den är tyst

fjärrvärmebolag. Men vi skiljer oss från mängden

och underhållsfri. Om något problem ändå skulle

genom vår tillgänglighet. När andra bara finns

uppstå kontaktar du bara oss, så löser vi det.

på en ort, finns vi på närmare femtio. Vi både

Så här fungerar fjärrvärme. Värme produceras genom förbränning i ett stort värmeverk. Vi använder uteslutande biobränslen, främst spill från skogsindustrin, i vår produktion. Via ett distributionsnät med ledningar i marken levereras värmen ut till alla anslutna hus och fastigheter.

6


Finns vi på din ort? Läs mer om fjärrvärme och vilka orter vi levererar till på solorbioenergi.se

7


Närvärme ger dig energin du behöver. Närvärme är det bästa valet för dig som inte kan

olika energislag, till exempel pellets, bioolja

ansluta dig till våra fjärrvärmenät, eller som

eller flis. Vi gör en heltäckande analys av ditt

har en verksamhet med särskilda energibehov.

behov och sammanställer för- och nackdelar

Närvärme kallas även färdig värme och innebär

med samtliga alternativ. Sedan bestämmer vi

att energianläggningen finns i direkt anslutning

tillsammans vilken investering som passar bäst.

till din fastighet och förser den med energi. Det

För industrier innebär våra energisystem en

kan förutom värme även vara el eller ånga, till

besparing på upp till 20 procent jämfört med

exempel för tillverkande industrier.

fossila bränslen.

Vi hjälper dig med allt, från projektering till

Läs mer om närvärme och hur vi kan

installation. Om du vill ansvarar vi också

hjälpa dig på solorbioenergi.se.

för drift och underhåll. Vi arbetar med flera

Så här fungerar närvärme. Precis som för fjärrvärme produceras värmen genom förbränning. Skillnaden är att värmeverket ligger i direkt anslutning till fastigheten som energin produceras för. Beroende på behovet kan det förutom värme även handla om el eller ånga. Vår närvärme produceras med modern bioenergi.

8


Från offert till förnybart på fem månader. •

Vi träffas, tittar närmare på din

Nu är det dags för byggstart. Vi är

anläggning och pratar igenom din

ansvariga byggledare och sätter ihop ett

verksamhets energibehov.

team för byggnation och installation.

Vi tar fram en anpassad energilösning

Vi testkör och besiktigar anläggningen.

Din fastighet förses med förnybar

tillsammans med en offert och sparkalkyl. •

Processen med projektering, byggnadslov

energi – kostnadseffektivt och med

och myndighetstillstånd startar.

minimalt administrativt arbete.

Vi tar hand om allt. Kontakta oss via solorbioenergi.se eller ring 0533-10191, så hjälper vi dig.

9


713

KM FJÄRRVÄRMERÖR Vårt driftsäkra fjärrvärmenät förser företag, industrier och hem med miljövänlig värme.

68% 3 SKOG

Av Sveriges totala yta på 41 miljoner hektar är 28 miljoner hektar skogsmark. Sverige har idag dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan, och för varje träd som avverkas planteras minst två nya plantor. Till biobränslen räknas flis, bark, spån och grot.

4

PELLETSFABRIKER Vi producerar pellets, briketter och flis i egna fabriker. Därför kan vi garantera ett högvärdigt biobränsle och precisa leveranser.

85

NÄRVÄRMEVERK Vi bygger och driver närvärmeverk (färdig värme) för lokal produktion av värme, ånga eller el.

10

MILJÖTERMINALER Våra tre toppmoderna återvinningscentraler fullbordar kretsloppet genom energiåtervinning av miljöfarligt träavfall och kreosot.

2,3

TWh ENERGILEVERANS Den sammanlagda energileveransen från våra anläggningar. Biobränslet vi använder i vår energiproduktion är i huvudsak restprodukter från skogsbruk, sågar och pappersmassabruk.

53

FJÄRRVÄRMEVERK Vi är en totalleverantör av fjärrvärme producerad med biobränslen och garanterar dritfsäkerhet och en stabil, schysst prisnivå.


Fjärrvärme Närvärme Fjärr- och närvärme

11


Vi hjälper dig. Hittar du inte svaret på dina frågor här är du välkommen in på vår webb för mer information. Där hittar du bland annat alla orter där vi levererar fjärrvärme samt kontaktuppgifter till respektive regionkontor. Där berättar vi också mer om hur vi kan hjälpa dig med närvärme för att lösa ditt energibehov med minsta möjliga avtryck på din ekonomi och vår miljö. Vi hörs! solorbioenergi.se