Page 1

การสรางเฟรม ฟ


แบงโครงสรางในเวบเพจดวยแทก งโ งส  งใ ็  ท็ <frameset> f t> ชื่อแท็ก frameset และ frame ชื่อแอททริบิวท ชอแอททรบวท cols และ rows ตําแหนงของแท็ก frameset ใชแทนตาแหนงแทก<boby>…</body> ใชแทนตําแหนงแท็ก<b by> </b dy> (ถาใช frameset จะไมมแี ท็ก body) frame อยูภายในแท็ ใ ก็ <frameset>..<frameset>


แบงโครงสรางในเวบเพจดวยแทก งโ งส  งใ ็  ท็ <frameset> f t> รูปแบบ

<frameset cols/rows=“สวน 1%, สวน2%”> <frame name=“ชื่อเฟรมสวนที่ 1” src=“ชื่อไฟล HTML ที่แสดงในเฟรม”> <frame name=“ชื่อเฟรมสวนที่ 2” src=“ชืชอไฟล src= ่อไฟล HTML ทแสดงในเฟรม”> ที่แสดงในเฟรม”> </frameset>


กําหนดไฟล HTML ที่ใชใ นแตละชองเฟรม • ชื่อแอททริบิวท src • ตํําแหนงของแอททริิบิวท อยูภ ายในแท็ ใ ก็ <frame..> ู บบ <frame fra src=“ชื r อ่ ไฟล ฟล HTML HTML”> • รปแบบ


การกําํ หนดลัักษณะของกรอบเฟรม ฟ • • • •

border b d l bordercolor frameborder framespacing

กําหนดความหนาใหกับกรอบของเฟรม กําหนดสีใหกับกรอบของเฟรม กาหนดสใหกบกรอบของเฟรม เปด/ปดการแสดงเสนกรอบ กําหนดความหางระหวางเฟรม


การกําํ หนดลัักษณะของกรอบเฟรม ฟ • ชืชอแอททรบวท ่อแอททริบิวท border,bordercolor,frameborder,framespacing • ตําแหนงของแอททริบิวทท อยูภายในแท็ก็ เปด <frameset..> • รููปแบบ border=“ความหนา” bordercolor=“สี” frameborder=“สถานะ” framespacing=“ความหาง”


กําหนดชองวางระหวางเว็บเพจกับเฟรม • marginwidth ดานขวา ดานขวา • marginheight ดานลาง

กําหนดชองวางทางดานซายและ กําหนดชองวางทางดานบนและ


การกําหนดชองวางระหวางเว็บเพจและเฟรม • ชื่อแอททริบิวท marginwidth และ marginheight • ตาแหนงของแอททรบวท ตําแหนงของแอททริบิวท อยู อยภายในแทกเปด ายในแท็กเปด <frame..> <frame > • รูปแบบ marginwidth=“ระยะหาง” marginheight=“ระยะหาง” • คาทกาหนดใหใช คาที่กําหนดใหใช คาระยะหนวยเปนพกเซล คาระยะหนวยเปนพิกเซล


การกําหนดชองวางระหวางเนื้อหากับเว็บเพจ • ชื่อแอททริบิวท bottommargin,leftmargin,rightmargin,topmargin,margin height,marginwidth • ตาแหนงของแอททรบวท ตําแหนงของแอททริบิวท อยู อยภายในแทกเปด ายในแท็กเปด <body..> <body > • รูปแบบ bottommargin leftmargin rightmargin topmargin=“คาระยะหาง หนวยเปนพิกเซล”


ปอ งกันไมใหปรับขนาดเฟรม • • • •

ชื่อแอททริบิวท noresize ตําแหนงของแอททริบิวท อยู ตาแหนงของแอททรบวท อยภายในแทกเปด ายในแท็กเปด <frame..> <frame > รูปแบบ <frame noresize=“noresize” คาที่กําหนดใหใช มีคาเดียวคือ “noresize”


การใช ใ แ ถบเลืื่อนในเฟรม ใ ฟ • • • •

ชื่อแอททริบิวท scrolling ตําแหนงของแอททริบิวท อยู ตาแหนงของแอททรบวท อยภายในแทกเปด ายในแท็กเปด <frame..> รูปแบบ <frame scrolling=“auto | no |yes”> คาที่กําหนดใหใช auto (ใหบราวเซอรตัดสินใจวาควรมีแถบ เลื่อนหรือไม ปกติถาไมใสจะใชคานี้), no (ไมแสดงแถบเลื่อน),yes (แสดงแถบเลื่อนตลอดเวลา)


การใชลิงคเปลี่ยนหนาเว็บในเฟรม • ขั้นที่ 1 กําหนดชื่อใหกับเฟรม –ชื่อแอททริบิวท name –ตําแหนง อยููภายในแท็กเปด <frame..> –รูปแบบ <frame name=“ชื่อเฟรม”


การใชลงคเปลยนหนาเวบในเฟรม ารใชลิงค ปลี่ยนหนา ว็บใน ฟรม • 2 สรางลงคแบบระบุ สรางลิงคแบบระบเฟรม เฟรม –ชื่อแอททริบิวท target –ตําแหนง อยูภายในแท็กเปด <a..> –รปแบบ –รู ปแบบ <a href=“ชอไฟล href “ชื่อไฟล HTML” target target=“ชอ “ชื่อ เฟรม”></a>


การใชล ิงคเ ปลีย่ นหนา เว็็บในเฟรม • ขัขนท ้นที่ 3 ทดสอบการทางาน ทดสอบการทํางาน • นอกจากระบุชื่อเฟรมในแอททริบิวท target ยังมีการกําหนดคา เฉพาะ ซึ่งมีดังนี้ – Target=“_blank” เปดไฟลลิงคนั้นในหนาตางใหม – Target=“_parent” เปดไฟลลิงคนันเต็มพื้นที่กรอบของเฟรมพอ – Target=“_self” Target=“ self” เปดไฟลลงคนนในพนทเฟรมของตนเอง เปดไฟลลิงคนั้นในพื้นที่เฟรมของตนเอง – Target=“_top” เปดไฟลลิงคนั้นเต็มพื้นที่กรอบบราวเซอร


ทํา าร ทร ฟรม ายใน ว็บ พจ ทาการแทรกเฟรมภายในเวบเพจ • • • •

ชือื่ แท็ก็ i iframe (Floating i Frame) ชื่อแอททริบิวท src ตําแหนงของแท็ก อยูในแท็ก <body>…</body> นอกจากนีี้ยังมีแี อททริบิ ิวทอื่นๆ – Width – Height – Align

กําหนดความกวางของ iframe กําหนดความสูงของ iframe จัดวางตําแหนงของ iframe จดวางตาแหนงของ


ปองกันบราวเซอรที่ไมสนับสนุนเฟรม • ชือื่ แท็ก็ noframes (no frame support content) ตําแหนง อยู อยภายในแทก ายในแท็ก <frameset>..</frameset> • ตาแหนง • รูปแบบ <noframes> หนาเว็บที่เผื่อไวในกรณีดูเฟรมไมได </noframes>


การสร้างเฟรม  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you