Page 1


กําหนดรปแบบข กาหนดรู ปแบบขอความทเปนหวเรอง อความที่เปนหัวเรื่อง • ชืื่อแท็ก hn (n มีีคา่ ตัง้ แต่ 1 ถึงึ 6) y y • ตําแหน่งของแท็ก อยูภู่ ายในแท็ก <body>..</body> • รูปแบบ HTML และ XHTML <hn>หัวเรื่ อง</hn> • เเช่น <h1>…</h1> h1>… h1> ไไปเรืเร่ อย <h7>….</h7> h7>… h7>


การกําหนดลักษณะตัวอักษร การกาหนดลกษณะตวอกษร • มีอยู่ 2 วิธี ได้ แก่ • แบบ Physical i เปนการกาหนดรู ป็ ํ ปแบบตวอกษรอยาง ั ั ่ เจาะจง • แบบ Logical ที่ผ้ ใู ช้ บราวเซอร์ สามารถกําหนดรูปแบบ ตัวอักษรได้ ด้วยตนเอง ตวอกษรไดดวยตนเอง


กาหนดลกษณะตวอกษรแบบ ําหนดลั ษ ัวอั ษร บบ Physical Ph i l • • • • • •

bold(ตวหนา) bold(ตั วหนา) Italic (ตัวเอียง) underline(ขีดเส้ นใต้ ) strike(ขีดฆ่า) strike(ขดฆา) Typewriter Text (ตัวพิมพ์ดีด) Superscript(ตัวอักษรยก)

<b>…</b> <b> </b> <i>….</i> <u>…</u> <s> </s> <s>…</s> <tt>…</tt> <sup>…</sup>


กาหนดลกษณะตวอกษรแบบ ําหนดลั ษ ัวอั ษร บบ Physical Ph i l • • • • •

Subscript (ตัวอักษรห้ อย) Big i (ตวอกษรขนาดใหญ) (ตัวอักษรขนาดใหญ่) Small(ตัวอักษรขนาดเล็ก) Delete(ขีดฆ่า) Insert(ขดเสนใตเปนสญลกษณ) ( ี ส้ ใ ้ ป็ สั ั ์)

<sub>…</sub> <big>…</big> bi bi <small>…</small> <del>…</del> <ins>…</ins> i i


การกําหนดลักษณะตัวอักษรแบบ Logical g • Emphasis (ใชเนนขอความคาพู (ใช้ เน้ นข้ อความคําพดหรื ดหรอวล) อวลี) <em>…</em> <em> </em> • Strong (ข้ อความที่สําคัญมาก) <strong>…</strong> • Computer code (ข้ อความที่เป็ นโค้ ดโปรแกรม) <code>…</code> • Citations (ข้ อความที่อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของเนื ้อหา) <cite>…</cite> i i • Definiton (ข้ อความที่เป็ นคํานิยาม) <dfn>…</dfn>


การกําหนดลักษณะตัวอักษรแบบ Logical g • Keyboard(ข้ Keyboard(ขอความทเหมอนแปนพมพ) อความที่เหมือนแป้นพิมพ์) <kbd>…</kbd> <kbd> </kbd> • Samples (ข้ อความที่เป็ นตัวอย่าง) <samp>…</samp> • Variable Name ((ใช้ เน้ นข้ อความที่ถกู เปลี่ยนแปลง)) <var>…</var> • Example (ใชแทก (ใช้ แท็ก HTML ปรากฏบนหนาจอเวบเพจ) ปรากฏบนหน้ าจอเว็บเพจ) <xmp>…</xmp> • Address (กําหนดข้ อความให้ กบั ชื่อและที่อยู)่ <address>…</address>


การกําหนดลักษณะตัวอักษรแบบ Logical

• Abbreviate (ใช้ แสดงชื่อย่อ) <abbr>…</abbr> • Acronym (กํ (กาหนดคายอจากอกษรแรกของแตละคา) าหนดคําย่อจากอักษรแรกของแต่ละคํา) <acronym>…</acronym> • Bi-directional algorithm(ตัวอักษรเขียนย้ อนกลับ) <bdo>…</bdo> • Blockquote (กําหนดรูปแบบของข้ อมูลที่อ้างอิงจากที่อื่น) <blockquote> </blockquote> <blockquote>…</blockquote> • Quote (กําหนดรูปแบบของข้ อมูลที่อ้างอิงจากที่อื่นแบบสัน) ้ <q>..</q>


ปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร • • • •

ชื่อแอททริ บิวท์ size ตํําแหน่ง่ ของแอททริิ บิวท์์ อยูใ่ นแท็ก็ เปิปิ ด <font> รููปแบบ HTMLและ XHTML <font size=“n”>ข้ อความ </font> ค่าที่กําหนดให้ ใช้ ขนาดของตัวอักษร n ซึง่ มีคา่ ตังแต่ ้ 1 ถึง 7


กกําหนดแบบตวอกษร หนดแบบตัวอักษร • ชื่อแอททริ บิวท์ face • ตาแหนงของแอททรบวท ตําแหน่งของแอททริ บิวท์ อยู อย่ในแทกเปด นแท็กเปิ ด <font> f t • รูปแบบ HTML และ XHTML <font face=“ชื่อฟอนต์”> ข้ อความ </font> • ค่าที่ใช้ กําหนดให้ ใช้ ชื่อฟอนต์ที่ต้องการใช้ งาน


การใช ใ สีในเว็็บเพจ • • • •

สีในคอมพิวเตอร์ เกิดจากการผสมค่าสีโหมด RGB ประกอบด้ วย Red (แดง) Green (เขยว) (เขียว) Blue (นํ ้าเงิน)


กกําหนดสพนแล หนดสีพนื้ และสีสตวอกษร ตัวอักษร

• ชื่อแอททริ บิวท์ bgcolor (สีพนื ้ เว็บ็ เพจ) และ text(สีตัวอักษรทัง้ เว็บ็ เพจ) • ตําแหน่งของแอททริ บิวท์ อยูใ่ นแท็กเปิ ด <body> • รูปแบบ HTML และ XHTML <body bgcolor=“#รหัสสี/ชื่อสี” text=“#รหัสสี/ชื่อ สี”> • คาทกาหนดใหใช ค่าที่กําหนดให้ ใช้ ชอสมาตรฐาน ชื่อสีมาตรฐาน เชน เช่น green,pink green pink


กาหนดสเฉพาะขอความใดๆ ําหนดสี พา ขอความใด • ชื่อแอททริ บิวท์ color • ตาแหนงของแอททรบวท ตําแหน่งของแอททริ บิวท์ อยู อย่ในแทกเปด นแท็กเปิ ด </font> f t • รูปแบบ HTML และ XHTML <font color=“#รหัสสี/ชื่อสี”>…</font>

• คาทกาหนดใหใช ่ ี่ ํ ใ ้ ใช้ ชอสมาตรฐาน ชื่ สี ฐ เชน ช่ green,pink i


กําหนดอักษรวิง่ กาหนดอกษรวง • • • •

กําหนดให้ ข้อความเคลือ่ นไหวบนหน้ าเว็บเพจได้ ชื่อแท็ก marquee ตําแหน่งของแท็ก ตาแหนงของแทก อย่ภายใน <body>…</body> อยู <body> </body> รูปแบบแท็ก <marquee> ข้ อความ </marquee>


แอททริบิวท marquee • Behavior -scroll วิ่งหายไปจากขอบ และปรากฏที่ขอบอีก ด้ าน ทาซาเรอยๆ ดาน ทําซํ ้าเรื่ อยๆ -slide วิ่งแล้ วหยุดที่ขอบ -alternate วิ่งกระทบขอบแล้ วเด้ งไปอีกทาง กลัลบไไป กลับมา • Direction กํําหนดทิิศทางการเคลื่ือนทีี่ left,right,up, down • Width กําหนดความกว้ างของกรอบ marquee • Height กําหนดความสูงของกรอบ marquee


แอททริบิวท marquee • Hspace และ • vspace และ • Loop

กําหนดระยะห่างของข้ อความที่เคลื่อนไหว กรอบทางด้ านซ้ ายและขวา กําหนดระยะห่างของข้ อความที่เคลื่อนไหว กาหนดระยะหางของขอความทเคลอนไหว กรอบในแนวบนและลาง กรอบในแนวบนและล่ าง กําหนดจํานวนรอบการวิ่ง


แอททริบิวท marquee • Scrollamount=n • Scrolldelay=n ครัง้ )

กําหนดระยะในการขยับข้ อความ (ยิ่งมาก ข้ อความจะขยับไปไกลในแต่ละครัง้ ) ขอความจะขยบไปไกลในแตละครง) กําหนดเวลารอเป็ นหน่วย milliseconds (ยิ่ง มาก ขอความจะรอนานกวาจะขยบในแตละ ข้ อความจะรอนานกว่าจะขยับในแต่ละ


การจัดการข้อความ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you