Page 1

การอัพโหลดไฟลสูเว็บไซต


การขอพื้นที่เว็บไซตบนเว็บเซิรฟ เวอร • Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เผยแพรเว็บเพจ โดยการ นําเว็บเพจที่เราสรางขึ้นไปเก็บบนเว็บเซิรฟเวอร เพื่อนําไปเผยแพรบน อินเทอรเน็ตได ซึ่งมีการติดตอขอพื้นที่สําหรับเก็บเว็บไซตของเราบนเว็บ เซิรฟเวอรอยู


ติดตั้งเว็บเซิรฟ เวอรดว ยตัวเอง วิวธนเปนวธทมราคาสู ธีนี้เปนวิธีที่มีราคาสงที งทสุ่สด เพราะเราตองซอเครองเวบเซรฟเวอรเอง เพราะเราตองซื้อเครื่องเว็บเซิรฟเวอรเอง 1. เชื่อมตอเครื่องเซิรฟเวอรกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต โดยใช Leased Line


ขขอด อดี คอ คือ นอกจากเราจะมเครองเซรฟเวอรอยู นอกจากเราจะมีเครื่องเซิรฟเวอรอยในสถานทเดยวกบเรา นสถานที่เดียวกับเรา ทํทาา ใหจัดการไดงายแลว เรายังใชประโยชนจากสาย Leased Line เพื่อ เชืชอมตออน ่อมตออินเทอร ทอรเนตไดตลอด น็ตไดตลอด 24 ชวโมงดวย ชั่วโมงดวยเหมาะสํ หมาะสาหรบบรษท าหรับบริษัท หรอ หรือ หนวยงานที่มีผูใชอินเทอรเน็ตจํานวนมาก


ใชบริการ Co-location • เป เปนการนาเครองเซรฟเวอรของเราไปฝากไวทผู นการนําเครื่องเซิรฟเวอรของเราไปฝากไวที่ผใหบรการอนเทอรเนต หบริการอินเทอรเน็ต โดยจะเชื่อมตอเขากับวงจรสื่อสารของผูใหบริการรายนั้นโดยตรง


ขขอด อดี ตรงทเซรฟเวอรไดเชอมตอโดยตรงกบวงจรสอสารของผู ตรงที่เซิรฟเวอรไดเชื่อมตอโดยตรงกับวงจรสื่อสารของผใหหบรการ บริการ อินเทอรเน็ต ทําใหสามารถรับสงขอมูลไดดวยความเร็วสูงกวาวิธีแรก ซึ่ง จะรับสงขอมลได จะรบสงขอมู ลไดทความ ที่ความเร็รวสู วสงสดเท งสุด ทากบความ ากับความเร็รวสาย วสาย Leased Line ทที่เรา เชื่อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตเทานั้น ซึ่งอาจไมเพียงพอหากเว็บไซต ของเรามี ของ ร มผูผเขขาชมจ ชมจํานวนม นวนมากก


การขอเชาพื้นทีใ่ นเว็บเซิรฟ เวอรของผููอ นื่ (web hosting) g) • เปนวธทมคาใชจายนอย เปนวิธีที่มีคาใชจายนอย เพราะเปนการขอพนทในเวบเซรฟเวอรของผู เพราะเปนการขอพื้นที่ในเว็บเซิรฟเวอรของผอื่น


การขอพืน้ ที่เว็บเซิรฟ เวอรฟรีเพื่อจัดตั้งเว็บไซต การขอพนทเวบเซรฟเวอรฟรเพอจดตงเวบไซต การขอพื้นที่บนเว็บไซต มีใหเลือกมากมายหลายรูปแบบ ทั้งฟรีและเสีย คาใชจาย แตการใหบริการ และเครื่องมืออํานวยความสะดวกก็แตกตางกัน ไปดวย บางแหงจะตองติดปายโฆษณา บางแหงมีเนื้อที่ไมจํากัดหรืออาจ จํา กัดในการติ ดต อข อมูล หรืออาจมี เว็ บบอรด สมุดเยี่ย ม อีเมล ตัวนั บ จํานวนผูชม


ตัวอยางการลงทะเบียนขอพื้นที่เวว็บไซตฟรี 1.1 เขาสู เขาสเว็วบไซต บไซต www.thcity.com www thcity com จากนน จากนั้น คลกทปุ คลิกที่ปม


2.2 อานขอตกลง อานขอตกลง และกรอกรายละเอี และกรอกรายละเอยดขอมู ยดขอมลล


2 การอัพโหลดไฟลไปยังพื้นที่เว็บฟรี ในการสมั ค รเป น สมาชิ ก ของพื้ น ที่ เ ว็ บ ฟรี ใ ดๆ ผู ใ ห บ ริ ก ารเว็ บ นั้ น จะ เตรียมความพรอมในดานตางๆ ใหกับเรา เชน เครื่องมือที่ใชในการสราง เว็บ เครื่องมือที่ใชสราง blog สรางอัลบั้มรูป เครื่องมือในการอัพโหลด ไฟล อัพโหลดรููปตางๆ เหลานี้จะมีมาใหเราอยููแลว เพียงแตวิธีการหรือ ขั้นตอนในการเรียกใชจะแตกตางกับออกไปตามเจาพื้นที่เว็บฟรีนั้นกําหนด


การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you