Page 1

งานพรี น เซนเตชั น นกบ น่ กับ PowerPoint


Presentation คืออะไร • Presentation คือ การนําเสนอตอผูชมใหรบั รูถึงขอมูล หรือ ความคิดในเรือ่ งที่เราตองการ ประกอบดวย ผููบรรยาย สื่อ และ ผูฟง


งานพรีเซนเตชั่นกับ PowerPoint • PowerPoint เปนโปรแกรมหนึ่งในโปรแกรมสําหรับสรางงานพรีเซนเตชั่นที่ ไดรับความนิยม โดยสามารถนําขอมูลที่เปนขอความ ภาพ เสียง และวิดีโอ มารอยเรียงเปนเรื่องราว นําเสนอเปนการเคลื่อนไหว และเราความสนใจ ตอผูชม


งานพรีเซนเตชั่นที่เราพบกันบอยๆๆ • การนํ การนาเสนอแผนงาน าเสนอแผนงาน เปนการนาเสนอแผนการปฏบตงาน เปนการนําเสนอแผนการปฏิบตั งิ าน เพื เพอปรกษาหารอถง ่อปรึกษาหารือถึง วิธีการทํางาน หาจุดบกพรอง การนําเสนอขอมลการขาย ลการขาย เปนการนาเสนอขอมู เปนการนําเสนอขอมลแนะนํ ลแนะนาสนคา าสินคา สรางความเชอถอให สรางความเชื่อถือให • การนาเสนอขอมู ลูกคาตัดสินใจซื้อสินคา โดยนําเสนอสรรพคุณ และประโยชนทจี่ ะไดรับ การใหความรทางการศกษา างการศึกษา เปปนการนา นการนําเสนอความร สนอความรู ทฤษฎ ทฤษฎี กฎ หลกการทางาน หลักการทํางาน หรอ หรือ • การใหความรู การคํานวณ ใชประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา • การประชาสัมพันธองคกรและหนวยงาน เพื่อสรางความเชื่อถือและมั่นใจตอผููรวมทํา ธุรกิจ • การวางแผนธุรุ กิจ เปนการนําเสนอการวางแผนยุุทธศาสตรเพื่อกาวสูคู วามสําเร็จใน การทําธุรกิจ


เหตุุผลที่เลือกใช PowerPoint • • • • •

ใชงานงาย ใช งานงาย สนับสนุนมัลติมีเดียไดอยางดี ประยุกตส รางงานไดหลากหลาย แสดงผลไดทั้งบนหนาจอและเอกสาร บันทึกไฟลไปใชงานในรูปแบบอื่นๆ


เขาสููการใชงาน PowerPoint • คลิ คลกปุ กปม Start บนแถบ Task bar • เลือก All Programs Æ Microsoft Office • เลือื ก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะเปด ใใหใชงานได ไ ทันทีี


รููจักและใชงานแถบ Ribbon • แถบ Ribbon เปน สว นติิดตอ กัับผูใชง านแทนแถบคําํ สัง่ั และแถบ เครื่องมือ เพื่อใหเราสามารถเรียกใชงานคําสั่งที่ตองการไดสะดวก รวดเร็ว และงายดาย


แท็บ Home (หนาแรก) แทบ (หนาแรก)

เปนกลุมเครื่องมือเกี่ยวกับการทํางานพื้นฐาน เชน การคัดลอก ตัด วาง สรางสไลดใหม กํกาหนดรู สรางสไลดใหม าหนดรปแบบตั ปแบบตวอกษร วอักษร วาดรู วาดรปทรง ปทรง เปนตน เปนตน


แทรก (Insert))

ปุมคําสั่งเกี่ยวกับการแทรกวัตถุและองคประกอบตางๆ เชน ตาราง รูปภาพ คลิปอารต รุปทรง ไดอะแกรม กราฟ การเชื่อมโยง กลอง ขอความ อักษรศิลป เปนตน


ออกแบบ (Design) g)

รวบรวมคําสั่งทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบงานพรีเซนเตชัน เชน การกําหนดขนาดและ ตําแหนงในการจัดวางของหนาสไลด การกําหนดและปรับเปลี่ยนรูปแบบสําเร็จรูป การ กําหนดพื้นหลังสไลด เปนตน


ภาพเคลื่อนไหว (Animations))

ใชกําหนดการเคลื่อไหวและแอฟเฟกตตางๆ เชน การเคลื่อนไหวของวัตถุ การกําหนดเสียง ความเร็ การกาหนดเสยง ความเรวว และเอฟเฟกตในการเปลยนหนาสไลด และเอฟเฟกตในการเปลี่ยนหนาสไลด การ กําหนดเวลาในการแสดงหนาสไลด เปนตน


การนําเสนอภาพนิ่ง (Slide Show))

ใชจัดการเกีย่ วกับการแสดงสไลด กําหนดรูปแบบในการแสดงสไลด สั่งซอน สไลด อัดเสียงประกอบการบรรยาย จับเวลาในการบรรยาย และกําหนดความ ละเอียดของจอภาพ เปนตน


ตรวจทาน (Review))

ใชตรวจสอบความถุกตองของขอมูล เชน ตัวสะกด การเปลี่ยนภาษา สามารถ จัดการรับขอคิดเห็น ไมวาจะเปน จดการรบขอคดเหน ไมวาจะเปน การแสดง แทรก แกไข แกไข ลบ ไปยั ไปยงขอคดเหน งขอคิดเห็น ตางๆ รวมถึงการปองกันไฟลพรีเซนต


มุุมมอง (View))

ใชสาํ หรับเลือกเปลี่ยนทํางานกับสไลดในมุมมองตางๆ สามารถสรางบันทึกยอ เอกสารประกอบการบรรยาย อกสารปร กอบการบรรยาย เลืลอกใหซอน/แสดงไมบรรทดหรอ อกใหซอน/แสดงไมบรรทัดหรือเสสนกรด นกริด ปรับเปลี่ยนและกําหนดขนาดในการแสดงผล รวมถึงการจัดการกับหนาตาง โปรแกรม


รููปแบบ

ใชสําหรับแทรกกลองขอมความ สัญลักษณตางๆ เติมสีรูปราง สีเสน กรอบรปร กรอบรู ปราง าง ลัลกษณะพเศษรู กษณะพิเศษรปร ปราง าง ออกแบบตั ออกแบบตวอกษร วอักษร จดเรยง จัดเรียง ตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรที่ออกแบบ


การยอ Ribbon ใหเล็กทีส่ ุด Ribbon แบบเต็ม็

Ribbon ที่ถูกยอใหเล็กสุด


การใชงานแถบเครื่องมือ QQuick Access


เคาโครงในรููปแบบตางๆๆ


การสรางงานพรีเซนจากแมแบบ


การสรางงานพรีเซนจากแมแบบ • สรางงานพรเซนจากแมแบบทวไป สรางงานพรีเซนจากแมแบบทั่วไป (Templates) • สรางงานพรีเซนจากแมแบบออนไลน


งานพรีเซนเตชั่นกับ PowerPoint  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you