Page 1

หนวยที่ 3 ตัวแปรและคาคงที่


ตัวแปร • ตัวแปร (variables) คือ ชือ่ ที่ตั้งขึน้ มาเพื่อใชจัดเก็บขอมูลภายใน หนวยความจํา (RAM) ของคอมพิวเตอร • ลักษณะสําคัญของตัวแปร คือ –คาที่จัดเก็บไวในตัวแปรใดๆ แลว เมื่อปดโปรแกรม หรือ คอมพิวเตอร ขอมูลนั้นจะถูกลบทิ้งไปจากหนวยความจํา –ตัวแปรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคาที่จัดเก็บไวไดตลอดเวลา


การประกาศตัวแปร • ชื่อตัวแปรตองขึ้นตนดวยเครื่องหมาย $ (dollar sign) เสมอ • หลังเครื่องหมาย $ จะตองตามดวยชื่อตัวแปรโดยที่ตัวแรกของชื่อ ตองเปนตัวอักษร หรือเครื่องหมาย _ (underscore)เทานั้น • ตัวถัดมาของชื่อตัวแปรสามารถเปนตัวอักษร หรือตัวเลข หรือ เครื่องหมาย _ (underscore) เพื่อผสมเปนชื่อได • ชื่อของตัวแปรมีคุณสมบัติเปน case-sensitive คือตัวอักษรตัวใหญ และตัวเล็กถือวาเปนคนละตัวกัน


ชนิดของขอมูล • ขอมูลชนิดจํานวนเต็ม (integer) –เปนตัวเลขจํานวนใดๆ ซึ่งสามารถแบงได 3 กลุม คือ จํานวน เต็มบวก จํานวนเต็มลบ และจํานวนเต็มศูนย • ขอมูลชนิดจํานวนทศนิยม (Floating point Number) –คือ ตัวเลขทีม่ ีจุดทศนิยมหลังเลขจํานวนเต็ม หรือเปนตัวเลข แบบเศษสวน หรือเปนตัวเลขในลักษณะเลขยกกําลัง


ชนิดของขอมูล • ขอมูลชนิดสตริง (String) –คือขอมูลที่นําตัวอักษรมาประกอบกันขึ้น โดยตัวอักษร 1 ตัว อาจจะเรียกวาอักขระ เมือ่ นําหลายๆ ตัวมาประกอบกันเรียกวา สตริง –การกําหนดคาของอักขระและสตริงตองใชเครื่องหมาย “ ” (Double quote) • ขอมูลชนิดตรรกะ (Boolean) –เก็บคาเพื่อใชสําหรับการตรวจสอบเงื่อนไข ซึง่ จะมี 2 คา คือ คาเปนจริง (True) หรือเท็จ (False)


ตัวแปรอารเรย • การเก็บขอมูลแบบอารเรยเปรียบเทียบไดกับการจัดเก็บขอมูลใน ตาราง มีการแบงพื้นที่การจัดเก็บแตละตัวไวในแตละชองของตาราง • รูปแบบ ชื่อตัวแปรอารเรย= array(“คาของอารเรยชองที่ 0”, “คาของอารเรยชองที่ 1”,…..)

เชน $scord=array(“58”, “65”, “74”, “62”, “85”);


ขอดีของ array ใน PHP • การกําหนด index หรือหมายเลขอางอิงของชองอารเรยนั้นไม จําเปนตองกําหนดเปนหมายเลขก็ได สามารถกําหนดเปนขอความ ตัวอักษรได • รูปแบบ –ชื่อตัวแปรอารเรย =array(“index” => “คาของอารเรย”,….) $score=array(“student1”=> “58”, “student2” => “65”);


ฟงกชันเกี่ยวของกับตัวแปร • ฟงกชนั gettype (ตัวแปร) แปร) เปนฟงกชันที่ใชตรวจสอบชนิดขอมูลและตัว แปร ซึ่งอาจจะคืนคาชนิดของตัวแปรตางๆ ตอไปนี้กลับมา – Integer ชนิดขอมูลตัวเลขแบบจํานวนเต็ม – Double ชนิดขอมูลตัวเลขแบบทศนิยม – String ชนิดขอมูลตัวอักษร ขอความ – Array ชนิดขอมูลแบบอารเรย – Object ชนิดขอมูลแบบออบเจ็กต – Class ชนิดขอมูลแบบคลาส – Unknown type ไมสามารถระบุชนิดตัวแปรได


ฟงกชันเกี่ยวของกับตัวแปร • ฟงกชนั empty (ตัวแปร) แปร) –เปนฟงกชันทีใ่ ชตรวจสอบตัวแปรวาเก็บขอมูลไวหรือไม ถาตัว แปรเก็บขอมูลจะคืนคาเท็จ ถาไมไดเก็บขอมูลไวจะคืนคาจริง


ฟงกชันเกี่ยวของกับตัวแปร • ฟงกชนั isset (ตัวแปร) แปร) –ฟงกชันใชสําหรับตรวจสอบวามีตัวแปรตามชื่อที่ระบุไวหรือไม ถา มีจะคืนคาจริง แตถาไมมีจะคืนคาเท็จ • ฟงกชนั unset( unset(ตัวแปร) แปร) –ใชทําลายตัวแปรและทําการคืนพื้นที่ในหนวยความจํา


คาคงที่ • คาคงที่ (constant) คือ ชือ่ ที่กําหนดขึ้นมาเพื่อเก็บคาใดๆ เอาไว • รูปแบบ –Define(ชื่อคาคงที่,คา) –เชน define(“vat”, 0.07);


ตัวแปรและค่าคงที่  

การสร้างตัวแปรและค่าคงที่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you