Page 1

รหัสวิชา 3204-2201 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML


จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนภาษา HTML 2. เพื่อให้มีทักษะในการเขียนภาษา HTML 3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษา HTML ในการพัฒนาเว็บเพจ


มาตรฐานรายวิชา 1. อธิบายหลักการของภาษา HTML 2. สามารถเขียนเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษา HTML


คําอธิบายรายวิชา • ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา hypertext markup Language (HTML) โครงสร้างของการ เขียน HTML ประเภทของ TAG คําสั่งการพิมพ์ การจัดและการ แต่งข้อความ การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า การจัดสร้างเฟรม การใส่เทคนิคพิเศษด้วย DHTML การขอพื้นที่ เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ

แนะนำก่อนเรียน  

เข้าใจวัตถุประสงค์การเรียน

แนะนำก่อนเรียน  

เข้าใจวัตถุประสงค์การเรียน

Advertisement