Page 1

รหัสวิชา 3204-2201 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML


จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนภาษา HTML 2. เพื่อให้มีทักษะในการเขียนภาษา HTML 3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษา HTML ในการพัฒนาเว็บเพจ


มาตรฐานรายวิชา 1. อธิบายหลักการของภาษา HTML 2. สามารถเขียนเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษา HTML


คําอธิบายรายวิชา • ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา hypertext markup Language (HTML) โครงสร้างของการ เขียน HTML ประเภทของ TAG คําสั่งการพิมพ์ การจัดและการ แต่งข้อความ การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า การจัดสร้างเฟรม การใส่เทคนิคพิเศษด้วย DHTML การขอพื้นที่ เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ

แนะนำก่อนเรียน  

เข้าใจวัตถุประสงค์การเรียน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you