Page 1

หนวยที่ 14 การอัพโหลดไฟลสูเว็บไซต


การขอพืน้ ทีเ่ ว็บไซตบนเว็บเซิรฟ เวอร • Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เผยแพรเว็บเพจ โดยการ นําเว็บเพจที่เราสรางขึ้นไปเก็บบนเว็บเซิรฟเวอร เพื่อนําไปเผยแพรบน อินเทอรเน็ตได ซึ่งมีการติดตอขอพื้นที่สําหรับเก็บเว็บไซตของเราบนเว็บ เซิรฟเวอรอยู


ติดตัง้ เว็บเซิรฟ เวอรดว ยตัวเอง วิธีนี้เปนวิธีที่มีราคาสูงที่สุด เพราะเราตองซื้อเครื่องเว็บเซิรฟเวอรเอง 1. เชื่อมตอเครือ่ งเซิรฟเวอรกบั ผูใหบริการอินเทอรเน็ต โดยใช Leased Line


ขอดี คือ นอกจากเราจะมีเครื่องเซิรฟเวอรอยูในสถานที่เดียวกับเรา ทํา ใหจัดการไดงายแลว เรายังใชประโยชนจากสาย Leased Line เพื่อ เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดตลอด 24 ชั่วโมงดวยเหมาะสําหรับบริษัท หรือ หนวยงานที่มีผูใชอินเทอรเน็ตจํานวนมาก


ใชบริการ CoCo-location • เปนการนําเครื่องเซิรฟเวอรของเราไปฝากไวที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ต โดยจะเชื่อมตอเขากับวงจรสื่อสารของผูใหบริการรายนั้นโดยตรง


ขอดี ตรงที่เซิรฟเวอรไดเชื่อมตอโดยตรงกับวงจรสื่อสารของผูใหบริการ อินเทอรเน็ต ทําใหสามารถรับสงขอมูลไดดวยความเร็วสูงกวาวิธีแรก ซึ่ง จะรับสงขอมูลไดที่ความเร็วสูงสุดเทากับความเร็วสาย Leased Line ที่เรา เชื่อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตเทานั้น ซึ่งอาจไมเพียงพอหากเว็บไซต ของเรามีผูเขาชมจํานวนมาก


การขอเชาพืน้ ทีใ่ นเว็บเซิรฟ เวอรของผูอื่น (web hosting) • เปนวิธีที่มีคาใชจายนอย เพราะเปนการขอพื้นที่ในเว็บเซิรฟเวอรของผูอื่น


การขอพืน้ ทีเ่ ว็บเซิรฟ เวอรฟรีเพื่อจัดตัง้ เว็บไซต การขอพื้นที่บนเว็บไซต มีใหเลือกมากมายหลายรูปแบบ ทั้งฟรีและเสีย คาใชจาย แตการใหบริการ และเครื่องมืออํานวยความสะดวกก็แตกตางกัน ไปดวย บางแหงจะตองติดปายโฆษณา บางแหงมีเนื้อที่ไมจํากัดหรืออาจ จํา กัดในการติดตอขอมูล หรืออาจมีเว็บบอรด สมุ ดเยี่ยม อี เมล ตัว นั บ จํานวนผูชม


ตัวอยางการลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซตฟรี 1. เขาสูเว็บไซต www.thcity.com จากนั้น คลิกที่ปุม


2. อานขอตกลง และกรอกรายละเอียดขอมูล


2 การอัพโหลดไฟลไปยังพืน้ ทีเ่ ว็บฟรี ในการสมั ค รเป นสมาชิ ก ของพื้ น ที่ เว็ บ ฟรี ใ ดๆ ผู ใ ห บ ริ ก ารเว็ บ นั้ น จะ เตรียมความพรอมในดานตางๆ ใหกับเรา เชน เครื่องมือที่ใชในการสราง เว็บ เครื่องมือที่ใชสราง blog สรางอัลบั้มรูป เครื่องมือในการอัพโหลด ไฟล อัพโหลดรูปตางๆ เหลานี้จะมีมาใหเราอยูแลว เพียงแตวิธีการหรือ ขั้นตอนในการเรียกใชจะแตกตางกับออกไปตามเจาพื้นที่เว็บฟรีนั้นกําหนด


การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์  
การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์  

อธิบายการอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์

Advertisement