Page 1

หน่วยที่ 1 เริ่มต้นกับการสร้างเว็บเพจ


เว็บเพจ เว็บเพจ คือ อะไร ????? เว็บเพจ คือ เอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสียง


ประโยชน์ของเว็บเพจ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ข่าวและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ข้อมูลความรูแ้ ละห้องสมุด ประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์กร ความบันเทิง การเงิน การลงทุน ซื้อ-ขายสินค้า และบริการ


ประโยชน์ของเว็บเพจ (ต่อ) 7. ดาวน์โหลดข้อมูล 8. บริการติดต่อสื่อสาร


คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ • Client-Server


คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ (ต่อ) • เครือข่ายใยแมงมุม WWW (World Wide Web) เป็นบริการ รูปแบบหนึ่งในอินเทอร์เน็ต ที่เรียกสั้นๆ ว่า “เว็บ”


คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ (ต่อ) • เว็บไซต์ (Web Site) คือ กลุ่มของหน้าเว็บ หรือ เว็บหลายๆ หน้า รวมกัน โดยมีการกําหนดเว็บเพจหน้าแรก เรียกว่า Home page


คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ (ต่อ) • เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คือ โปรแกรมที่เป็นประตูเข้า สู่ World Wide Web ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ Client มีหน้าที่ร้องขอข้อมูล • เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เป็นที่เก็บเว็บเพจ โดย บราวเซอร์จะทําการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บเว็บไซต์นั้น เพื่อ โอนย้ายข้อมูลมาแสดงที่เครื่องของเรา


คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ (ต่อ) • โดเมนเนม (Domain Name) เป็น ชื่อเว็บไซต์ ชือ่ บล็อก ซึ่งเป็น ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจําและนําไปใช้งานได้ง่ายทั้งในการเข้าชมผ่าน บราวเซอร์ ได้ทันทีโดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่จําเป็นต้องรับรู้หรือจดจําไอ พีแอดเดรส 206.215.211.28 (IP Address)

Successmedia.com (โดเมนเนม)


คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ (ต่อ) • ประเภทของ Domain Name แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน 2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ


คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ (ต่อ) • โดนเมนเนม 2 ระดับ จะประกอบด้วย • www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน เช่น www.google.com * .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ * .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกําไร * .net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย * .edu คือ สถาบันการศึกษา * .gov คือ องค์กรของรัฐบาล * .mil คือ องค์กรทางทหาร


คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ (ต่อ) • โดนเมนเนม 3 ระดับ จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น www.ppu.ac.th * .co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ * .ac คือ สถาบันการศึกษา * .go คือ องค์กรของรัฐบาล * .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกําไร


คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ (ต่อ) • ตัวย่อของประเทศที่ตั้งขององค์กร * .th คือ ประเทศไทย * .cn คือ ประเทศจีน * .uk คือ ประเทศอังกฤษ * .jp คือ ประเทศญีป่ ุ่น * .au คือ ประเทศออสเตรเลีย


รายละเอียดเกี่ยวกับ URL • http://www.urlbookmarks.com/support/urlfaq.htm 1. ชื่อโปรโตคอลที่ใช้ (http ซึ่งย่อมาจาก HyperText Transfer Protocol) 2. ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อเครือข่ายย่อย (www/urlbookmarks) 3. ประเภทของเวบไซต์ (.com) 4. ไดเร็กทอรี่ (/support/) 5. ชื่อไฟล์และนามสกุล (urlfaq.htm)


โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ • โปรแกรมที่ใช้เขียน Code เว็บเพจด้วยภาษา HTML ใช้ Text Editor เช่น Notepad , Edit plus เป็นต้น • โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจและจัดองค์ประกอบบนหน้าเว็บ เป็น โปรแกรมประเภท What You See Is What You Get(WYSIWYG) จัดว่างภาพ ข้อความแบบไหน โปรแกรมจะทํา การเขียน Code HTML ให้ เช่น Dreamweaver, Microsoft FrontPage ,Namo Editor เป็นต้น


หลักการออกแบบเว็บไซต์ • กําหนดขนาดของเว็บเพจ มีอยู่ 2 ขนาด คือ 1. ขนาดของเว็บไซต์แบบ 800x600 pixels 2. ขนาดของเว็บไซต์แบบ 1024x768 pixels


การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 1. ออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่เน้นการนําเสนอเนื้อหามากๆ


การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (ต่อ) 2.การออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิกเป็นหลัก


การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (ต่อ) 3. ออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพ และเนื้อหา


ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

กําหนดโครงร่างของเว็บไซต์ จะเริ่มต้นกําหนดผังเว็บ เรียกว่า Site Map กําหนดการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ ออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าภายในเว็บไซต์ สร้างเว็บเพจแต่ละหน้า ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ฟรี อัพโหลดเว็บไซต์ ด้วยโปแกรม Cute FTP, File Zilla


งานมอบหมาย คําสั่ง ให้นักศึกษาหาคําศัพท์ต่อไปนี้ 1. Client-Server 7. Web Server 2. www 8. Domain Name 3. Web Site 9. IP Address 4. Home page 10. URL 5. Web page 6. Web Browser

เร่ิมต้นกับการสร้างเว็บเพจ  
เร่ิมต้นกับการสร้างเว็บเพจ  

เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ

Advertisement