Page 1


สารบัญ

เรื่อง

ขนมกล้วยบวชชี

หน้ า

1

ขนมลูกชุบ

2-3

ขนมตะโก้

4-5

ข้าวเหนียวมะม่วง

6

ทับทิมกรอบ

7

บัวลอยไข่หวาน

8

ขนมถ้วยฟู

9

ขนมฝอยทอง

10


วิธีการทากล้ วยบวชชี ส่ วนผสม กล้วยน้ าว้า สุกพอดี 10 ลูก มะพร้าวขูด 1/2 กก. น้ าตาลทราย 3/4 ถ้วย เกลือป่ น 1 ช้อนชา

วิธีทา 1.คั้นมะพร้าวกับน้ า 2 1/2 ถ้วย ให้ได้หวั กะทิ 1/2 ถ้วย หางกะทิ 3 ถ้วย พักไว้ 2.ปอกกล้วย ผ่าครึ่ งลูก แล้วตัดตามยาว ให้ได้ 1 ลูก 4 ชิ้น (ถ้ากล้วยฝาดให้ตม้ กล้วยให้ สุกก่อน แล้วตักขึ้น พักไว้) 3.ใส่กะทิลงในหม้อตั้งไฟกลางให้เดือด ใส่กล้วย ต้มจนกล้วยสุก ใส่น้ าตาล เกลือ พอ น้ าตาลละลายหมด ใส่หวั กะทิ ปิ ดไฟ (ถ้าต้มกล้วยก่อน ให้ตม้ กะทิกบั น้ าตาล และเกลือ จนเดือด แล้วค่อยใส่กล้วย) 4.ยกเสิ ร์ฟได้ท้งั ร้อน และเย็น


วิธีการทาลูกชุบ อุปกรณ์ - เครื่ องปั่น กระทะทองเหลือง

วัตถุดบิ 1. ถัว่ เขียวซีกเลาะเปลือกนึ่งสุก 150 กก. ( แช่น้ า 1 คืน) 2. สี ผสมอาหารสี แดง 1 ช้อนโต๊ะ 3. สี ผสมอาหารสี เขียว 1 ช้อนโต๊ะ 4. สี ผสมอาหารสี สม้ 1 ช้อนโต๊ะ 5. น้ าตาลทราย 130 กก. 6. ผงวุน้ 25 กก. 7. น้ าเปล่า 1 ลิตร 8. กะทิ 250 มล. 9. กลิ่นมะลิ 1/2 ช้อนชา 10. ใบของต้นแก้ว 1/2 ถ้วย * ส่วนผสมสาหรับ 40 ชิ้น


วิธีการทา 1. นาถัว่ นิ่มสุก กะทิ น้ าตาลทราย ปั่นรวมกันจนละเอียด จากนั้นนาไปกวนใน กระทะทองเหลืองด้วยไฟอ่อน จนส่วนผสมเริ่ มแห้ง พักไว้ให้เย็น 2. ปั้นให้เป็ นรู ปทรงผลไม้ตามชอบ จากนั้นทาสี ให้สวย งามพักไว้ 10 นาที เพื่อให้สีแห้ง 3. ผสมผงวุน้ น้ าเปล่า คนให้เข้ากัน พักไว้ 5 นาที ให้ผงวุน้ ดูดซึมน้ าให้เต็มที่ เปิ ดไฟ แรงให้น้ าเดือด จากนั้นลดไฟลงอ่อนๆ 4. นาขนมลูกชุบที่ระบายสี แล้วลงชุบในน้ าวุน้ เคลือบให้ทวั่ ขนม พักไว้ 5 นาที จากนั้นชุบวุน้ ใหม่อีกครั้ง (ชุบ 3 รอบ) 5. เมื่อขนมลูกชุบเคลือบวุน้ ทัว่ ดีแล้ว ตกแต่งให้สวยงามด้วยใบของต้นแก้ว เป็ นอัน เสร็จ


ขนมตะโก้ ส่ วนผสม ตัวตะโก้ 1. สาคูเม็ดเล็ก 250 กรัม 2. น้ าใบเตยหรื อน้ าลอยดอกมะลิ 1-1/2 ถ้วย 3. น้ ามะพร้าวอ่อน 1 ถ้วย 4. น้ าตาลทราย 200 กรัม 5. ข้าวโพดสุ กฝาน 6. เนื้อมะพร้าวอ่อน 1 ลูก

ส่ วนผสมหน้ าตะโก้ 1. กะทิ 4 ถ้วย 2. แป้ งข้าวโพด 1/2 ถ้วย 3. เกลือป่ น 21/2 - 3 ช้อนชา 4. น้ าตาลทราย 5 ช้อนโต๊ะ 5. กลิ่นมะลิ 1-2 หยด


วิธีทาตัวตะโก้ 1. นาสาคูใส่กระชอน ล้างผ่านน้ า พักใส่กระชอนให้สะเด็ดน้ า 2. ต้มน้ ามะพร้าวและน้ าใบเตย ให้เดือด ใส่สาคูลงกวนเร็วๆ พอสาคูเริ่ มสุกใส ใส่ น้ าตาลทรายกวนพอน้ าตาลละลาย ใส่ขา้ วโพด มะพร้าวอ่อน กวนจนสาคูเหนียวยกลง จากเตา 3.ตักสาคูใส่ภาชนะ ประมาณ 1/2 ของภาชนะ พักไว้

วิธีทาหน้ าตะโก้ 1 ผสมน้ าตาล แป้ งข้าวโพด เกลือ กะทิ รวมกัน นาไปตั้งไฟแรงปานกลาง คอนคน ตลอดเวลา ระวังอย่าให้กะทิไหม้ พอข้นหรี่ ไฟลง กวนต่อจรแป้ งสุก ใส่กลิ่นมะลิ ชิม รส เค็มนาหวานเล็กน้อย ยกลงจากเตา 2. ตักกะทิใส่บนตัวสาคู ที่เตรี ยมไว้ ทิ้งไว้จนส่วนผสมอยูต่ วั


ข้ าวเหนียวมะม่ วง สิ่ งทีต่ ้ องเตรียมสาหรับข้ าวเหนียวมะม่ วง 1. ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 500 กรัม 2. สารส้มบดละเอียด 1 ช้อนชา 3. น้ า สาหรับแช่ขา้ วเหนียวพอท่วม 4. กะทิ 250 ซีซี 5. น้ าตาลทราย 150 กรัม 6. เกลือป่ น 1/2 ช้อนชา 7. ใบเตยมัดเป็ นปม 3 ใบ 8. คัว่ กะทิต้ งั ไฟจนเดือดข้น สาหรับ 9. ถัว่ ทองคัว่ จนมีกลิ่นหอม สาหรับโรยหน้า 10. มะม่วงสุ ก สาหรับรับประทานคู่กนั

วิธีทา 1. ซาวข้าวเหนียวเขี้ยวงูให้สะอาด ใส่ น้ า เติมสารส้ม คนให้เข้ากัน แช่พกั ไว้อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง 2. ล้างข้าวเหนียวให้สะอาด เทใส่ ภาชนะสาหรับนึ่ง นาไปนึ่งในน้ าเดือดประมาณ 20 นาที หรื อ จนกระทัง่ ข้าวเหนียวสุ กนิ่ม 3. ผสมน้ ากะทิ กับน้ าตาลทราย และเกลือป่ น คนผสมให้เข้ากันจนน้ าตาลละลาย ใส่ ขา้ วเหนียว ที่น่ ึงไว้ขณะร้อนๆ ลงในน้ ากะทิที่เตรี ยมไว้ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิ ดฝาพักไว้ประมาณ 1 ชัว่ โมง หรื อจนกระทัง่ ข้าวเหนียวมูนสุ กระอุ 4. ตักข้าวเหนียวมูนใส่ จานเสิ ร์ฟ หยอดหน้าด้วยกะทิ แล้วโรยหน้าด้วยถัว่ ทองคัว่ พร้อม รับประทานคู่กบั มะม่วงสุ กหัน่ เป็ นชิ้น


ขนมทับทิมกรอบ สาหรับ 2-3 ที่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ส่ วนผสมทับทิมกรอบ 1. แห้วหัน่ ลูกเต๋ า 1 ถ้วย 2. แป้ งมัน 1 1/2 ถ้วย 3. น้ าเชื่อมเฮลบลูบอย 1 ถ้วย 4. น้ าตาลทราย 1 1/2 ถ้วย 5. น้ าลอยดอกมะลิ 1 ถ้วย 6. กะทิสด 1 1/2 ถ้วย

วิธีทาทับทิมกรอบ 1. ละลายเฮลบลูบอยกับน้ าเล็กน้อย นาแห้วลงไปแช่พอติดสี นามาคลุกกับแป้ งมันแล้ว ใส่กระชอนร่ อนแป้ งออก 2. น้ าเชื่อมกะทิ ตั้งกะทิในหม้อ เมื่อกะทิเริ่ มร้อนใส่น้ าตาลทรายลงไป คนจนน้ าตาล ละลาย 3. ต้มน้ าให้เดือด นาแห้วไปต้ม พอลอยตักขึ้นมาใส่น้ าเย็น 4. ผสมน้ าลอยดอกมะลิ กับน้ าตาลทราย ตั้งไฟให้เดือดพอเป็ นยางมะตูมอ่อน ตักใส่ เม็ดทับทิมจัดเสิ ร์ฟ รับประทานกับน้ าแข็ง


บัวลอยไข่ หวาน ส่ วนผสม 1. แป้ งข้าวเหนียว 50 กรัม 2. น้ าเปล่า (สาหรับผสมตัวแป้ ง) 1 ช้อนโต๊ะ 3. น้ าคั้นใบเตย 1 ช้อนโต๊ะ 4. น้ าตาลทราย 250 กรัม 5. น้ าเปล่า 1 ถ้วยตวง 6. หัวกะทิค้นั ข้นๆ 1/2 ถ้วยตวง 7. เกลือป่ น ¼ ถ้วยตวง 8. ไข่ไก่ 3 ฟอง

วิธีทา 1. ผสมน้ าเปล่ากับน้ าตาลทรายให้เข้ากัน ใส่กระทะตั้งไฟพอเดือด จนส่วนผสมเป็ น น้ าเชื่อมข้นๆ เบาไฟอ่อนๆ รอจนน้ าเชื่อมเป็ นยางมะตูมอ่อนๆ เบาไฟอ่อน 2. ผสมแป้ งข้าวเหนียว 25 กรัมกับน้ าเปล่า และผสมแป้ งที่เหลือกับน้ าคั้นใบเตย นวด จนเนียน ปั้นเป็ นเม็ดกลมเล็ก ใส่กอ้ นแป้ งลงต้มจนแป้ งสุกใสและลอยขึ้น ตอกไข่ไก่ ลงไปต้มในน้ าเชื่อม จนไข่สุกลอยขึ้น 3. ตั้งกะทิให้เดือด ใส่เกลือป่ นคนจนละลาย 4. ตักบัวลอยใส่ถว้ ย ตักน้ ากะทิราดข้างบน จัดเสิ ร์ฟถ้าอยากมีลูกบัวลอยสี อื่นๆก็ใช้น้ า คั้นจากผัก-ผลไม้ที่มีสีสนั ก็ได้


ขนมถ้ วยฟู ส่ วนผสม แป้ งเค้ก

๑ ๑/๔

ถ้วยตวง

ไข่เป็ ดหรื อไข่ไก่ ๙-๖ ฟอง น้ าตาลทรายเม็ดละเอียด ๑

ถ้วยตวง

น้ าลอยดอกมะลิ ๑/๔ ถ้วยตวง น้ ามะนาว ๒ ช้อนชา *สาหรับผสมอาหาร (สี ชมพู, เขียว ๒-๓ หยด) ตามชอบ วานิลา

ช้อนชา

เกลือป่ น

๑/๘ ช้อนชา

วิธีทา 1. ตีไข่ดว้ ยความเร็วสูงสม่าเสมอ ประมาณ ๑๕ นาที 2. ใส่น้ าั ตาลลงทีละน้อยขณะที่ตีไข่ จนน้ าตาลทรายหมด ไข่ที่ตีจะขึ้นฟู สี ครี มขาว 3. ใส่น้ ามะนาว สี ตามต้องการ ตีต่อไปจนขึ้นเต็มที่ 4. ผสมแป้ งลงในไข่ สลับกับน้ าลอยดอกมะลิ 5. เทขนมลงในถาดขนาด ๑๐x๑๐ นิ้ว ที่น่ ึงไว้จนร้อนแล้ว 6. นึ่งไฟกลาง ประมาณ ๓๐ นาที 7. สูตรนี้สามารถทาขนมรับประทานได้ ๘-๑๐ คน


ขนมฝอยทอง ส่ วนผสม 1. ไข่แดงเป็ ด 2. ไข่แดงไก่ 3. น้ าตาลทราย 4. ใบเตย 5. กลิ่นดอกมะลิ 6. เทียนอบขนม

วิธีทา 1. น้ าตาลทราย น้ า ตั้งไฟพอเดือดน้ าตาลละลาย 2. ยกลงกรองด้วยผ้าขาวบาง ตั้งไฟเคี่ยวต่อ 3. ให้น้ าเชื่อมมีลกั ษณะไม่ขน้ หรื อใสเกินไป เหมาะสาหรับโรยฝอยทอง 4. ตอกไข่แยกไข่ขาวออกใช้แต่ไข่แดงและเก็บน้ าไข่ขาวที่ใสไม่เป็ นลิ่ม เรี ยกน้ าค้างไข่ 5. นาไข่แดงใส่ผา้ ขาวบางรี ดเยือ่ ไข่ออกผสมไข่แดงกับน้ าค้างไข่ตามส่วนคนให้เข้ากัน 6. เตรี ยมกระทะทองใส่น้ าเชื่อมเดือด ๆ ไว้ ทากรวยด้วยใบตอง หรื อใช้กรวยโลหะใส่ 7.ไข่แดงโรยในน้ าเชื่อมเดือด ๆ ไปรอบ ๆ ประมาณ 20-30 รอบ เส้นไข่สุกใช้ไม้แหลม 8. สอยขึ้นจากน้ าเชื่อม พับเป็ นแพ อบด้วยควันเทียนหลังจากเย็นแล้ว


ประวัติผู้จัดทา ชื่อ : นางสาวอังคณา ทองอ่อน

“ ปิ ง ”

โทร 089-1986468, 0884344143 E-mail: pingping_54321@hotmai.com ที่อยู่ : 458/1 หมู่ 3 ตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90100

การศึกษา ระดับประถม : โรงเรี ยนบ้านน้ ากระจาย ระดับมัธยม : โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา ปัจจุบนั : วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หาธุรกิจวิทยาสงขลา


Ping  

ขนมไทย

Advertisement