Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาวณิชกานต์ ชู เมือง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช 3/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

วันที่ 14 ส.ค. 56 8 ต.ค. 56 11 ต.ค. 56 14 ต.ค. 56 15 ต.ค. 56 16 ต.ค. 56 25 ต.ค. 56 26 ต.ค. 56 28 ต.ค. 56 29 ต.ค. 56 30 ต.ค. 56 31 ต.ค. 56 1 พ.ย. 56 17 ธ.ค. 56 11 ม.ค. 57

เวลา 08.30 – 11.30 น. 08.00 – 16.40 น. 08.00 – 16.40 น. 08.00 – 17.00 น. 08.00 – 17.29 น. 08.00 – 17.23 น. 08.00 – 16.30 น. 07.00 – 16.32 น. 08.00 – 16.40 น. 08.00 – 16.35 น. 08.00 – 16.45 น. 08.00 – 16.36 น. 08.00 – 17.30 น. 15.30 – 16.30 น. 08.30 – 15.30 น.

กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ เกีย่ วกับ Access Point ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภายใน ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภายใน สั มมนาหลังฝึ กงาน ทากิจกรรม Tablet For Fun แจ้ งวิทยา

รวมชั่วโมง 3 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 40 นาที 8 ชั่วโมง 40 นาที 9 ชั่วโมง 9 ชั่วโมง 29 นาที 9 ชั่วโมง 23 นาที 8 ชั่วโมง 30 นาที 9 ชั่วโมง 32 นาที 8 ชั่วโมง 40 นาที 8 ชั่วโมง 35 นาที 8 ชั่วโมง 45 นาที 8 ชั่วโมง 36 นาที 9 ชั่วโมง 30 นาที 1 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง

หลักฐาน ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


16

25 ม.ค. 57 08.00 – 15.00 น.

17

7-8 ก.พ. 08.00 – 16.00 น. 57

18

9 ก.พ. 57

19 20

11 ก.พ. 57 08.00-12.00 น. 1 มี.ค. 57 08.00 – 12.00 น.

21

1 มี.ค. 57

22

4 มี.ค. 57

08.00 – 11.00 น.

13.00 – 19.00 น.

15.50 – 19.00 น.

เข้ าร่ วมทดสอบ Microsoft excel 2010 ใน โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ ทางด้ านไอที 7 ชั่วโมง MOS Camp เข้ าร่ วมโครงการพั ฒ นาองค์ ความรู้ ทางด้ านไอที MOS Camp เข้ าร่ วมแข่ งขั น โครงการพั ฒ นาองค์ ความรู้ ทางด้ านไอที MOS Camp ทัศนศึกษาดูงานทีโ่ รงไฟฟ้าขนอม ฟังอบรมสั มมนาเรื่องระบบเครือข่ าย Present Project และฟังการนาเสนอของ กลุ่มอืน่ ๆ นั่งฟังการนาเสนอ Present Project (สื่ อ การเรียนการสอนระดับชั้นปวช. และ ปวส.)

ภาพถ่ าย

16 ชั่วโมง

ภาพถ่ าย

3 ชั่วโมง

ภาพถ่ าย

4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

6 ชั่วโมง

ภาพถ่ าย 3 ชั่วโมง 10 นาที


รวมชั่วโมง

161 ชั่วโมง 30 นาที


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ เกีย่ วกับ Access Point วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 เวลา 08.30 – 11.30 น. รวม 3 ชั่วโมง กิจกรรม ได้ศึกษาและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการติดตั้ง Access point โดยจะรวมไปถึงการตั้งค่า Access point ระบบอินเทอร์เน็ตและเราสามารถรู ้ได้ว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรื อสัญญาณ wifi ปั จจุบนั ที่เราได้ใช้อยูต่ วั ปล่อยสัญญาณ ( Access point ) แบบสวิตซ์หรื อฮับ ซึ่ งในการศึก ษาหาความรู ้ ครั้งนี้ได้รับความรู ้เป็ นอย่างมากเกี่ยวกับตัวของ Access point และรู ปแบบต่าง ๆ ของ Access point ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ นักศึกษาสามารถแยกประเภทของตัว Access point แบบสวิตซ์หรื อฮับได้ถูกต้อง และรู ้ ถึงการตั้งค่าของ Access point ว่าควรตั้งค่าอย่างไรให้ถูกวิธีและใช้งานมีประสิ ทธิภาพที่สุด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.40 น. รวมเป็ นชั่วโมง 8 ชั่วโมง 40 นาที กิจกรรม ทาความสะอาดห้องสหกรณ์ ท้ งั หมด เมื่ อ ทาความสะอาดเสร็ จ ได้มาทาสรุ ปรายรั บ รายจ่ายของเดื อนมีนาคม – กันยายน 2556 โดยทาผ่านโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เมื่อทาเสร็จก็ทาการเช็คและตรวจสอบความละเอียดและความถูกต้อง หลังจาก นั้นเดินไปถ่ายเอกสารจานวน 150 แผ่น และเขียนรายการสั่งซื้อของห้องสหกรณ์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ฝึ กความละเอียดและความรอบคอบในการทางานเพื่อที่จะลดปั ญหาของข้อผิดพลาดใน การทาบัญชีรายรับ รายจ่ายเช่น พิมพ์จานวนเงินผิด พิมพ์วนั ที่และชื่อของรายการผิด สามารถนา หลักในการทางานไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.40 น. รวมเป็ นชั่วโมง 8 ชั่วโมง 40 นาที กิจกรรม จัดสิ นค้าลงบนชั้นจัดจาหน่ายทั้งหมดและแบ่งสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ ติดป้ ายราคาสิ นค้าที่ เหลือที่ยงั ไม่ได้ติดป้ ายราคาสิ นค้า หลังจากนั้นคียร์ หัสการขายสิ นค้าโดยใช้โปรแกรมขายสิ นค้า ในสหกรณ์ เมื่อจาหน่ายสิ นค้าจะต้องทาการคียร์ หัสของสิ นค้าไว้เสมอเพื่อเป็ นหลักฐาน ไปถ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสิ นค้าจานวน 6 แผ่น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ฝึ กการวางแผนในการออกแบบการจัดรู ปแบบของสิ นค้าเมื่ อจัดนาขึ้ นบนชั้นวางจัด จาหน่ าย และความละเอียดรอบคอบในการคี ยร์ หัสสิ นค้าเมื่ อจาหน่ าย เพราะโปรแกรมของ เครื่ องจะช้ามากบางครั้งคียร์ หัสไปแล้วแต่รหัสยังไม่เข้าในระบบ จึงทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ขาย จึงจาเป็ นจะต้องคียร์ หัสสิ นค้าใหม่ และเมื่อต้องคียร์ หัสสิ นค้าจะต้องรอให้ระบบขึ้นรายการ สิ นค้าที่จดั จาหน่ายขึ้นมาก่อนจะคียห์ สั สิ นค้าชิ้นต่อไป หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น. รวมเป็ นชั่วโมง 9 ชั่วโมง กิจกรรม จัดห้องสมุดใหม่โดยการย้ายคอมพิวเตอร์ คียบ์ อร์ด ออกจากห้องคอมพิวเตอร์ และจัด ชั้นวางหนังสื อ ยกโต๊ะจัดเป็ นห้องเรี ยนใหม่จานวน 36 ตัว จัดห้อง Lab ในห้องสมุด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ฝึ กการวางแผนในการย้ายสิ่ งของออกจากห้องสมุดเช่น คอมพิวเตอร์ คียบ์ อร์ดและเมาส์ ออกแบบการจัดโต๊ะเรี ยนให้เป็ นห้อง Lab ให้อยูใ่ นพื้นที่ที่กาหนดไว้ และออกแบบการจัดชั้น หนังสื อเพื่อวางวารสาร หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.29 น. รวมเป็ นชั่วโมง 9 ชั่วโมง 29 นาที กิจกรรม เช็ดชั้นวางหนังสื อในห้องสมุด และเช็ดโน้ตบุคทั้งหมดของในห้อง Lab แยกสายเมาส์ ยกโน๊ ตบุค ที่ทาความสะอาดเรี ยบร้อยแล้วไปตั้งคู่กบั เมาส์ ที่ทาความสะอาดเรี ยบร้ อยบนโต๊ะ เรี ยนในห้อง Lab และทาการจัดวารสารลงชั้นหนังสื อ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ รู ้จกั การวางแผนการทางานให้รอบคอบในการทาความสะอาดโน้ตบุค และทาความ สะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทาการจัดการออกแบบชั้นวางหนังสื อและจัดวางหนังสื อลงในชั้น วางวารสาร หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.23 น. รวมเป็ นชั่วโมง 9 ชั่วโมง 23 นาที กิจกรรม จัดชั้นวางวารสารลงชั้น (ต่อจากเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556) แยกหนังสื อตามประเภทของ หนังสื อ กวาดขยะและทาความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ 6 จัดโต๊ะและเก้าอี้ห้องคอมพิวเตอร์ 6 เช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ จัดสายไฟ ถอดสาย Lan และเดิ น สายใหม่ เช็ดโต๊ะเรี ยนในห้อ ง คอมพิวเตอร์ 6 ทุกตัว เพื่อจะนาอุปกรณ์ที่ได้ทาความสะอาดแล้วมาจัดวางใหม่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้เกี่ยวกับการเดินสาย Lan มาใช้ได้ เพราะในการจัดห้องคอมพิวเตอร์ ใหม่จาเป็ นต้องถอดสายไฟทุกชนิดออกเพื่อทาการเดินสายใหม่ และรู ้จกั การวางแผนในการทา ความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ ทาอย่างไรให้สะอาดและประหยัดเวลามากที่สุด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง 30 นาที กิจกรรม เช็ครายการสิ นค้าทั้งหมดในโปรแกรมขายในห้องสหกรณ์ หลังจากนั้นได้ทาการย่อ รู ปภาพสิ นค้า และแต่ งภาพโดยโปรแกรม Adobe Photoshop โดยย่อขนาดไฟล์ภาพจาก 1024x768 ให้เป็ นขนาด 640x480 ทั้งหมด เพื่อนาภาพไปใส่ ในโปรแกรม Cashier Live ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ ที่ได้จากการเรี ยนการออกแบบและปรับเปลี่ยนภาพโดยโปรแกรม Adobe Photoshop และฝึ กการรอบคอบเพื่อจดจาว่าสิ นค้าตัวไหนที่ได้ทาการถ่ายรู ปและย่อ ขนาดรู ปแล้วเพื่อสะดวกต่อการนาภาพไปใส่ ในโปรแกรม Cashier Live หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00 – 16.32 น. รวม 9 ชั่วโมง 32 นาที กิจกรรม เช็ครายการสิ นค้าทั้งหมดในโปรแกรมขายในห้องสหกรณ์ (ต่อจากวันที่ 25 ตุลาคม 2556) เดินนาเอกสารจากห้องสหกรณ์ไปให้ห้องสานักงานและถ่ายเอกสารให้กบั อาจารย์ จัด สิ นค้า เพิ่มสิ นค้าลงในชั้นวางจาหน่าย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการเรี ย นอุ ป กรณ์ ส านัก งานมาใช้ เช่ น การถ่ า ยเอกสาร การแสกนเอกสาร ฯลฯ และฝึ กความละเอี ย ดรอบคอบในการตรวจสอบสิ น ค้า ทั้ง หมดใน โปรแกรมขายภายในห้องสหกรณ์ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง 30 นาที กิจกรรม ทางานโดยทัว่ ไปในห้องสหกรณ์เอาบิลเงินสดไปให้ห้องสานักงาน ติดป้ ายราคาสิ นค้า ในห้องสหกรณ์ และทาการใส่ ภาพของสิ นค้าที่ได้ทาการย่อภาพแล้วใส่ ในโปรแกรม Cashier Live ( จานวน 200 รายการ ) ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ฝึ กความอดทนและความละเอียดรอบคอบในการใส่ ภาพที่ย่อแล้วลงไปในรายการของ สิ นค้าที่ถูกต้อง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.35 น. รวม 8 ชั่วโมง 35 นาที กิจกรรม ใส่ ภาพลงในโปรแกรมต่อจากวันที่ 28 ตุลาคม 2556 (จานวน 200 รายการ) จัดสิ นค้าลง ในส่ วนที่ยงั ว่าง และนาน้ าดื่มไปเติมในตูแ้ ช่ เย็น กวาดขยะทาความสะอาดห้องสหกรณ์ เอาถัง ขยะไปทิ้ง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ฝึ กความอดทน สมาธิ ในการทางาน และความละเอียดรอบคอบในการใส่ ภาพที่ย่อแล้ว ลงไปในรายการของสิ นค้าที่ถูกต้อง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.45 น. รวม 8 ชั่วโมง 45 นาที กิจกรรม ไปเอากระดาษ A4 จานวน 1 รี มที่หอ้ งสานักงาน เบิกถุงเท้าจานวน 1 กล่อง และทาการ แบ่งกระดาษ A4 ออกเป็ น 12 แผ่น/ชุด ทั้งหมด 41 ชุด รวมทั้งหมด 500 แผ่น ทาการขายของใน ห้องสหกรณ์โดยใช้โปรแกรมขายภายในห้องสหกรณ์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ฝึ กสมาธิ ในการแยกกระดาษ และฝึ กความละเอียดรอบคอบ รวมไปถึงความซื่ อสัตย์ใน การขายของในห้องสหกรณ์ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.36 น. รวม 8 ชั่วโมง 36 นาที กิจกรรม ใส่ ภาพสิ นค้าในสหกรณ์ (จานวน 200 รายการ) ต่อจากวันที่ 29 ตุลาคม 2556 และเช็ค สิ นค้าในสต็อคโดยโปรแกรมขายภายในสหกรณ์ และโปรแกรม Microsoft Excel ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ฝึ กความอดทนและความละเอียดรอบคอบในการใส่ ภาพที่ย่อแล้วลงไปในรายการของ สิ นค้าที่ถูกต้อง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 – 17.30 น. รวม 9 ชั่วโมง 30 นาที กิจกรรม นาสิ นค้าที่ได้ถ่ายรู ปเพิ่ม (เครื่ องแบบนักศึกษา) มาลงในโปรแกรม Cashier Live ทา ความสะอาดห้องสหกรณ์ และเช็คสิ นค้าให้ตรงกับใบรายการสิ นค้าว่าทั้งหมดคงเหลื อออยู่ เท่าไหร่ ทาการขายสิ นค้าภายในห้องสหกรณ์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ฝึ กความอดทนและความละเอียดรอบคอบในการใส่ ภาพที่ย่อแล้วลงไปในรายการของ สิ นค้าที่ถูกต้อง ได้ฝึกตนเองให้มีความซื่อสัตย์ในการขายสิ นค้าในห้องสหกรณ์ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรม การสั มมนาหลังฝึ กงาน วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 – 16.30 น. รวม 1 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมการสัมมนาหลังฝึ กงาน โดยจะเป็ นการแนะแนวจากอาจารย์และท่านวิทยากรที่ ได้รับเชิญจากสถานที่ฝึกงานต่าง ๆ หลังจากนั้นทางอาจารย์กไ็ ด้แนะแนวทางในการเรี ยนรู ้หรื อ การศึ ก ษาต่ อ การปฏิ บัติ ง านในการท างานทั้ง หมด การวางตัว การตรงต่ อ เวลา และการ ปฏิบตั ิงานจริ งทั้งหมดว่าเราควรทาอย่างไรจึงจะถูกต้องและเป็ นบุคคลที่สถานที่ทางานต้องการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ การวางแผนการเรี ย นที่ จ ะมุ่ ง หน้า สู่ ก ารท างานในตลาดแรงงานในอนาคต เพี่ อ มี ประสิ ทธิ ภาพที่ดี มีการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตัวไปทางาน การพูดจาสื่ อสาร และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ การที่ได้ฟังสัมมนาหลังจากฝึ กงานนักศึกษาก็ได้รับความรู ้ มากมาย และสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินในชีวติ ประจาวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม จัดกิจกรรม Tablet For Fun ทีโ่ รงเรียนแจ้ งวิทยาสงขลา วันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 15.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม นักศึกษานา Tablet จานวน 8 เครื่ องที่ทาการลง Application การเรี ยนรู ้และเกมส์ต่าง ๆ เรี ยบร้อยไปเปิ ดบูทจัดกิจกรรม Tablet For Fun ให้กบั น้อง ๆ โรงเรี ยนแจ้งวิทยาสงขลา เพื่อให้ น้อง ๆ เกิดความสนุ กสนานในการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้บน Tablet โดยจะแบ่ง Application เป็ นกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มความรู ้ กลุ่มเกมส์ สามารถจัดแบ่ง Application ให้กบั น้อง ๆ ตามความ เหมาะสมของแต่ละระดับชั้นได้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เกิดความสนุ กสนาน ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และเป็ นกิจกรรมที่สามารถแบ่งปั น ความรู ้ให้กบั น้อง ๆ หรื อบุคคลที่สนใจใน Application บน Smart Phone และ Tablet แถมยัง เป็ นกิจกรรมเสริ มสร้างนันทการ ความคิดสร้างสรรค์จนถึงการเกิดความสนุ กสนานและได้ฝึก การใช้ไหวพริ บในการใช้ Application ต่าง ๆ ได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม เข้ าร่ วมทดสอบ Microsoft Excel ในโครงการโครงการพัฒนาองค์ ความรู้ ทางด้ าน ไอที MOS Camp วันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น. รวม 7 ชั่วโมง กิจกรรม นักศึกษาได้ไปเข้าร่ วมกิจกรรมทดสอบความรู ้การใช้งาน Microsoft Excel 2010 เวอร์ชนั่ ภาษาอังกฤษ โดยจะไม่มีการอบรมหรื อการแนะแนวก่อนเข้าห้องเพื่อทาการทดสอบ ในครั้งแรก จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าอบรม 2 วัน และเข้าทาการแข่งขันเพื่อทดสอบความรู ้ที่ได้มา เกณฑ์ที่ผ่าน คือ 700 คะแนน จาก 1000 คะแนน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ทดสอบระดับความรู ้ของตนเองในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ว่าตนเองมี ความรู ้มากน้อยแค่ไหนในการทาข้อทดสอบ และฝึ กการใช้ทกั ษะในการจับใจความหลักของ โจทย์ เพราะโจทย์ที่ให้มาในการทาข้อทดสอบจะเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาองค์ ความรู้ ทางด้ านไอที MOS Camp วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 16 ชั่วโมง กิจกรรม นักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาองค์ความรู ้ทางด้าน IT (MOS CAMP) ใน โปรแกรม Microsoft Word จึงได้เข้าร่ วมอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและเครื่ องมือต่าง ๆ ใน โปรแกรม Microsoft Word ที่โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศจังหวัดสงขลา ในวันแรกและวันถัดไป ของการอบรมได้มี การสอนและอธิ บายการใช้ง านในแถบเครื่ องมื อ Ribbon ทั้ง หมดใน โปรแกรม Microsoft Word โดยส่ วนมากในกลุ่มเครื่ องมือดังกล่าวจะสอนและอธิบายการใช้งาน ที่ถูกต้องและรวดเร็ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ความรู ้เกี่ยวกับใช้แถบเครื่ องมืออย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่นในแถบเครื่ องมือของ References จะมีการสร้างสารบัญโดยการใช้ Bibliography ในการสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะทาการอ่านหัวข้อของแต่ละหน้าเพื่อนามาสร้างเป็ นสารบัญ และได้ความรู ้เพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่ องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Word หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม เข้ าร่ วมแข่ งขัน โปรแกรม Microsoft Word ในโครงการพัฒนาองค์ ความรู้ ทางด้ าน ไอที MOS Camp วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 11.00 น. รวม 3 ชั่วโมง กิจกรรม ลงชื่ อลงทะเบียนก่อนจะเข้าห้องทดสอบและแข่งขันในเวลา 08.30 – 10.00 น. โดย ข้อสอบจะเป็ นข้อสอบแบบออนไลน์จานวน 20 ข้อโดยในแต่ละข้อจะมีคาถามเชื่อมโยงแยกย่อย ออกมาประมาณ 1-2 ข้อ และข้อสอบออนไลน์จะเป็ นโจทย์ภาษาอังกฤษทั้งหมดเมื่อทาข้อสอบ เสร็จ หรื อหมดเวลา โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอของคะแนนการแข่งขันขึ้นมาทันที โดยการเข้า ใช้โปรแกรมนี้ จะต้องสมัครสมาชิ กของ MOSCAMP โดยการใช้รหัสบัตรประชาชนเป็ น ID เพื่อที่จะเข้าสู่ ระบบข้อสอบออนไลน์ เมื่อทาข้อสอบเสร็ จจะมีอาจารย์ที่คุมสอบมาตรวจและจด คะแนนตามความเป็ นจริ ง และให้นักศึกษาทาแบบประเมิ นการเข้าร่ วมโครงการพัฒนาองค์ ความรู ้ทางด้านไอที MOS Camp ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word และคียล์ ดั ต่าง ๆ ใน โปรแกรม และฝึ กความละเอียด ไหวพริ บและความรอบคอบในการทาข้อสอบ โดยคิดให้ได้ว่า โจทย์มีคียห์ ลักคือตรงไหน โจทย์ตอ้ งการอะไร และให้ทาอะไร และฝึ กการทางานที่ตอ้ งทาแข่ง กับเวลาโดยต้องใช้ความเข้าใจ และความรอบคอบ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานทีโ่ รงไฟฟ้าขนอม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที กิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้ า ได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับที่มาและความสาคัญของโรงไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ าจะมีปัญหาสาคัญหลัก ๆ คือ ความยอมรับจากชุมชนบริ เวณใกล้เคียง โรงไฟฟ้ าขนอม เป็ นบริ ษทั ในเครื อของ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าจากัด หรื อเอ็กโก (EGCO) เป็ นที่ผลิตไฟฟ้ าเอกชนราย แรกของประเทศไทย บริ ษทั ไฟฟ้ าขนอมจะโรงไฟฟ้ า 2 ประเภทคือ โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้ าความร้ อนร่ ว ม โดยเชื้ อ เพลิ งที่ นามาใช้ห ลักจะเป็ นก๊ าซธรรมชาติ ก๊า ซมี เ ทน (NGV) และได้เดินสารวจบริ เวณที่ทางานของโรงไฟฟ้ าขนอม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนและวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้ า รวมถึงการติดตั้งก่อนที่จะก่อเกิดโรงไฟฟ้ า สามารถรู ้ ไ ด้ว่า ที่ ใ ดที่ มี พ ลัง งานเชื้ อ เพลิ ง ส ารองมากที่ สุ ด ในโลกคื อ ประเทศอเมริ ก า และ นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจในเรื่ อ งของการแจกจ่ า ยกระแสไฟฟ้ าไปยัง พื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ของ โรงไฟฟ้ าขนอม ในช่วงเวลาที่ใช้กระแสไฟฟ้ าเยอะคือช่วงเวลา 06.00 – 20.30 น. หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม ฟังอบรมสั มมนาเรื่องระบบเครือข่ าย วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ฟั งการบรรยายเกี่ยวกับระบบเครื อข่ายโดยมีวิทยากรชื่อว่า คุณสงกรานต์ มณี แนม เป็ น วิศวกรผูช้ านาญ มาบรรยายในเรื่ องของระบบเครื อข่าย และการตรวจสอบสัญญาณ Internet รวม ไปถึงการดูแผนที่ของ Internet ว่า Internet ที่ใช้อยูเ่ ชื่อมต่อกับฐานข้อมูลใดบ้าง พร้อมกับอธิ บาย เรื่ องบางเรื่ องที่ไม่ได้อยูใ่ นหลักสู ตรการเรี ยน เช่น Map Internet โดยที่ Map Internet มีอยู่ 2 ทาง คือ Internet ในประเทศไทย และ Internet ระหว่างประเทศ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ความรู ้มากมายเกี่ยวกับระบบเครื อข่ายของอินเตอร์ เน็ต และได้รู้ชื่อโปรแกรมต่าง ๆ ที่ ใช้ในการตรวจสอบความเร็ ว ของอิ นเตอร์ เน็ ตโดยใช้โปรแกรม Speedtest.net ในการดู ความเร็ วของสัญญาณอินเตอร์ เน็ต และโปรแกรมนี้ สามารถจะแชร์ ไปยังโลกออนไลน์ได้ดว้ ย และ TodayMeet.com คือเว็บไซต์สาหรับการพูดคุย หรื อจดบันทึกต่าง ๆ โดยเราสามารถกาหนด ได้ว่าห้องนี้ จะมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่ สุ ดท้าย bgp.he.net เป็ นเว็บไซต์สาหรับบอก IP Address และบอกถึงผูใ้ ห้บริ การ Internet นั้น ๆ ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรม Present Project (สื่ อการเรียนการสอนเรื่องคาราชาศัพท์ ) และฟังการนาเสนอของ กลุ่มอืน่ ๆ วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 19.00 น. รวม 6 ชั่วโมง กิจกรรม Present Project สื่ อการเรี ยน การสอนเรื่ องคาราชาศัพท์ โดยจุดประสงค์หลักของการทา Project เรื่ องนี้คือ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเก่า ให้มาเป็ นแบบที่น่าสนใจมาก ขึ้นโดยการนาโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 มาออกแบบสื่ อการเรี ยนการสอน และยังนา โปรแกรมอื่นมาช่วยในการออกแบบด้วยเช่น Adobe Photoshop และ Flash 8 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ในการ Present Project ครั้งนี้ สิ่งที่ได้รับคือข้อเสนอและแนวคิดต่าง ๆ ในการทาสื่ อ ประกอบการเรี ยนการสอนจากอาจารย์ และสามารถนาข้อเสนอแนะไปประยุกต์และปรับเปลี่ยน แนวทางที่ผดิ พลาดในการนาเสนอสื่ อการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึนและมีประสิ ทธิภาพมากกว่าเดิม หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรม นั่งฟังการนาเสนอ Present Project (สื่ อการเรียนการสอนระดับชั้นปวช. และ ปวส.) วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 15.50 – 19.00 น. รวม 3 ชั่วโมง 10 นาที กิจกรรม รอฟั งการนาเสนอการ Present Project สื่ อการเรี ยน การสอนเรื่ องของระดับชั้นปวช. และปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจที่ใช้โปรแกรม Adobe Captivate 5.5 ในระดับชั้นปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และโปรแกรม Adobe Authorware ในระดับชั้นปวส.(ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสู ง) โดยการนาเสนอสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Authorware เช่น สื่ อ การเรี ยนการสอนเรื่ อง หลักการใช้งาน Adobe Photoshop CS6 , หลักการใช้งาน Macromedia Flash CS4 และแหล่งกาเนิดของยุคคอมพิวเตอร์ และในส่ วนของโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 เช่น สื่ อการเรี ยนการสอนเรื่ อง ภาวะโลกร้อน , การเขียนโปรแกรม Visual Basic 2008 , นิทานอีสป , และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ในการร่ วมเข้าฟั ง Present Project ครั้งนี้สิ่งที่ได้รับคือข้อเสนอและแนวคิด หรื อวิธีการ ปรับเปลี่ยนสื่ อการเรี ยนการสอนในจุดต่าง ๆ และในแต่ละสื่ อการเรี ยนการสอนก็ยงั สามารถจะ ให้ความรู ้เพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น สื่ อการเรี ยนการสอนเรื่ อง Adobe Photoshop สามารถที่จะบอก ถึงหลักการใช้งานเบื้องต้นและการจัดการกับ Layer ได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


ณิชกานต์(160 ชั่วโมง)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you