Page 1

b

M EA N S T R EA M FANTASY ISSUE


2

MEANSTREAM

Luca Mainini


b FANTASY ISSUE

I0NE RICQU0I JE0RGE CHAM0RR0 ALEJANDR0 CLAV0 THE MEXIC0 14TH INA JANG MEANSTREAM

3


I0NE RI

4

MEANSTREAM


ICQU0I

MEANSTREAM

5


6

MEANSTREAM


MEANSTREAM

7


8

MEANSTREAM


MEANSTREAM

9


10

MEANSTREAM


MEANSTREAM

11


12

MEANSTREAM


MEANSTREAM

13


14

MEANSTREAM


MEANSTREAM

15


16

MEANSTREAM


MEANSTREAM

17


JE0RGE CH

18

MEANSTREAM


HAM0RR0

MEANSTREAM

19


20

MEANSTREAM


MEANSTREAM

21


22

MEANSTREAM


MEANSTREAM

23


24

MEANSTREAM


MEANSTREAM

25


26

MEANSTREAM


MEANSTREAM

27


ALEJANDR

28

MEANSTREAM


R0 CLAV0

MEANSTREAM

29


30

MEANSTREAM


MEANSTREAM

31


32

MEANSTREAM


MEANSTREAM

33


34

MEANSTREAM


MEANSTREAM

35


36

MEANSTREAM


MEANSTREAM

37


38

MEANSTREAM


MEANSTREAM

39


40

MEANSTREAM


MEANSTREAM

41


42

MEANSTREAM


MEANSTREAM

43


44

MEANSTREAM


MEANSTREAM

45


ME ST

46

MEANSTREAM


TUDI0

MEANSTREAM

47


48

MEANSTREAM


MEANSTREAM

49


50

MEANSTREAM


MEANSTREAM

51


52

MEANSTREAM


MEANSTREAM

53


54

MEANSTREAM


MEANSTREAM

55


56

MEANSTREAM


MEANSTREAM

57


58

MEANSTREAM


MEANSTREAM

59


60

MEANSTREAM


MEANSTREAM

61


62

MEANSTREAM


MEANSTREAM

63


64

MEANSTREAM


MEANSTREAM

65


66

MEANSTREAM


MEANSTREAM

67


68

MEANSTREAM


MEANSTREAM

69


70

MEANSTREAM


MEANSTREAM

71


72

MEANSTREAM


MEANSTREAM

73


74

MEANSTREAM


MEANSTREAM

75


76

MEANSTREAM


MEANSTREAM

77


INA

78

MEANSTREAM


JANG

MEANSTREAM

79


80

MEANSTREAM


MEANSTREAM

81


82

MEANSTREAM


MEANSTREAM

83


84

MEANSTREAM


MEANSTREAM

85


86

MEANSTREAM


MEANSTREAM

87


88

MEANSTREAM


MEANSTREAM

89


90

MEANSTREAM


MEANSTREAM

91


92

MEANSTREAM


MEANSTREAM

93


94

MEANSTREAM


MEANSTREAM

95


96

MEANSTREAM


MEANSTREAM

97


98

MEANSTREAM


MEANSTREAM

99


100

MEANSTREAM


MEANSTREAM

101


102

MEANSTREAM


MEANSTREAM

103


104

MEANSTREAM


MEANSTREAM

105


106

MEANSTREAM


MEANSTREAM

107


MEANSTREAM meanstream

meanstream

е антипод на мейнстрийм сцената, още една стъпка встрани от нея. meanstream e посветен на изкуството във всички му форми и метаморфози – изкуство, споделено като преживяване, както от утвърдени, така и от неизвестни артисти. meanstream чертае граници, само за да ги прекрачва. ние обичаме изкуството, но по един не-снобски начин.

is the antipode of the mainstream, another step out of it. meanstream is dedicated to art in all of its various forms. the promotion of all alternative art means promoting work from established and emerging artists together which is the goal of the “mean”. that’s why meanstream is pure spirit of stream idealism or just another life lesson of drawing no boundaries. we love art, in a way of non-snob.

редакция

editorial

главен редактор st. eugenius, sainteugenius@meanstream.info

editor in chief st. eugenius, sainteugenius@meanstream.info

редактор stranski, stranski@meanstream.info

editor stranski, stranski@meanstream.info

графичен дизайн st. eugenius, sainteugenius@meanstream.info

graphic design st. eugenius, sainteugenius@meanstream.info

уеб дизайн пьотр, pyotr@meanstream.info

web design pyotr, pyotr@meanstream.info

фотография fucsia werk, fucsia@meanstream.info

photography fucsia werk, fucsia@meanstream.info

www .meanstream.info .facebook.com/meanstream .twitter.com/mean_stream .issue.com/meanstream

108

www .meanstream.info .facebook.com/meanstream .twitter.com/mean_stream .issue.com/meanstream

MEANSTREAM


SUBMISSIONS предложения

submissions

meanstream ще разгледа получените предложенията – моля, обърнете внимание на спецификациите, които следват по-долу. всички предложения трябва да бъдат изпратени по e-mail на адрес: houston@ meanstream.info

meanstream will consider submissions – please ad here to the submission specifications below. all submissions should be sent via e-mail to: houston@meanstream.info

I. за да представите фотографии/творческо портфолио, моля изпратете... 1. портфолио – до 15 снимки в – jpg, 300 dpi, макс. 800 pix във височина 2. заглавие на портфолиото 3. творческо позиция в работата – описваща портфолиото в по-голяма дълбочина 4. творческа биография – кратка биография за автора и кариерата му

I. to submit a photos/art portfolio, please send: 1. portfolio – up to 15 pictures in – jpg, 300 dpi, max. 800 pix in height 2. title of portfolio 3. artist statement on the work – describing the portfolio in greater depth 4. artist bio – a short bio about yourself and your career

II. за да представите писмени работи, свързани с фотография, изкуството, музика, кино, театър, поезия, дизайн, моля изпратете... 1. писмена работа – статия, интервю, анализ, поема, история и т.н. 2. заглавие на творбата 3. творческа биография – кратка биография за автора и кариерата му

II. to submit photo, art, music, movie, theatre, poetry, design-related written work, please send: 1. written piece – the articlе, interview, story, etc. itself 2. title of piece 3. artist bio – a short bio about yourself and your career

кой може да предлага творби?

who may submit work?

всички аматьори и професионални фотографи, художници, писатели, поети, музиканти, дизайнери могат да предлагат творбите си за публикация в meanstream. правете го толкова често, колкото искате. ние търсим само оригинални произведения на изкуството.

all amateur and professional photographers, artists, writers, poets, musicians, designers are encouraged to submit their work to meanstream. you may submit as often as you like. we are looking for original photography, writings and artwork.

MEANSTREAM

109


THE LAW условия за ползване

terms of use

работи, публикувани в meanstream са собственост на съответните им автори. нито една от работите не може да бъдат изтегляна, продавана, печатана, манипулирана, разпространявана или използвана под каквато и да е друга форма, без предварително писмено разрешение от притежателя на авторското право.

works published on meanstream are property of their respective artists. none of the works may be downloaded, stored, printed, manipulated, distributed, or used in any form without prior written permission from the copyright holder.

работите, публикувани в meanstream са защитени от вътрешните и международни закони за авторското право и не се считат за обществено достояние. meanstream не носи правна отговорност за работите на своите сътрудници. всички творби представени за публикация в meanstream, трябва да бъдaт единствена, оригинална собственост на сътрудника/ците.

works published on meanstream are protected under domestic and international copyright laws and are not considered to be public domain. meanstream assumes no legal liability whatsoever for the works of its contributors. all works submitted to meanstream must be the sole, original property of the contributor(s), have the appropriate model releases, and cannot interfere with any other publication or company’s publishing rights.

предлагайки работи за публикуване в meanstream, вие упълномощявате meanstream с неекзсклузивен лиценз за използване на работите в предоставения им вид, при условие че са подходящо оразмерени, за да паснат на формата на meanstream, в периода на съществуване на meanstream.

by submitting works for publication in meanstream you are granting meanstream a non-exclusive license to use the work in its submitted form, subject to re-sizing to fit the meanstream’s format, for publication on the meanstream for as long as the meanstream exists.

ако поради някаква причина искате вашите работи да бъдат премахнати от meanstream, ние ще направим всичко възможно, за да го направим. meanstream и съдържанието му са защитени в световен мащаб чрез авторското право и сродните права на интелектуалната собственост.

and also should you, for any reason, wish your artwork to be removed from meanstream, we will make every effort to do so. meanstream and the contents there are protected worldwide by copyright and related intellectual property rights.

потребителите са свободни да изтеглят, използват и разпространяват meanstream, при условие, че не променят или оспорват съдържанието или авторските му права. meanstream или съдържанието му – такова, каквото е или комбинирано по какъвто и да е друг начин – не могат да се продават с

users are free to download, use and redistribute meanstream, provided that they are not modified, and that the copyright and disclaimer notice are not modified. meanstream or its content – as such or in whatever way combined – may not be sold for profit or incorporated in commercial documents without the written permission of the

110

MEANSTREAM


THE LAW цел печалба или да се използват като част от комерсиални проекти, без писменото разрешение на техния автор.

copyright holder.

неоторизираното използване на отделни страници, изображения или други елементи на meanstream, в други уеб сайтове, печатни продукти или електронни медии е напълно забранено.

unauthorized inclusion of single pages, graphics or other components of meanstream in other web sites, print products or electronic media is prohibited.

с използването на meanstream, вие заявявате съгласието си с онлайн политиката на meanstream. ако не сте съгласни с тази политика, моля не използвайте meanstream.

by using meanstream, you signify your acceptance of the meanstream online policy. if you do not agree to this policy, please do not use meanstream.

meanstream си запазва правото да променя или актуализира тази политика по всяко време, така че е препоръчително посетителите да преглеждат условията за промени. ако продължите да използвате meanstream след публикуването на промени в тези условия, това ще означава, че приемате тези промени.

meanstream reserves the right to modify, alter or otherwise update this policy at any time, so visitors are encouraged to review this policy from time to time. your continued use of the meanstream following the posting of changes to these terms will mean you accept those changes. аll copyright remain that of the holder, every effort was made to contact every author or artist.

ако сме използвали работата на автор/артист без неговото разрешение, съжаляваме, но ние наистина сме се опитали да се свържем с вас. в такъв случай, уведомете ни и ние ще направим всичко възможно, за да ви направим щастливи. b

if we have used your work without asking you, we are very sorry, we really did try to contact you. let us know and we’ll do our best to make you happy. b

MEANSTREAM

111


Luca Mainini

Fantasy Issue  

Fantasy Issue, the newest issue of Meanstream Magazine. Meanstream is an antipode of the mainstream, another step out of it. Meanstream is d...

Fantasy Issue  

Fantasy Issue, the newest issue of Meanstream Magazine. Meanstream is an antipode of the mainstream, another step out of it. Meanstream is d...

Advertisement