Page 1


คณะกรรมการค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี 2557 ประธานค่าย รองประธานค่าย ครูใหญ่ เลขานุการ เหรัญญิก ธุรการ/ทะเบียน ประชาสัมพันธ์

สารณียกร

อ.อับดุลเลาะห์ นาคนาวา ไฟซ้อล เมฆลอย ฮูซาม นาคนาวา เช้าว้าล นิโอ๊ะ ซาวีน่า บินสอั๊ด ซันบานู มั่นคง อินอาม นาคนาวา อามีน หวังเกษม โซเฟีย สุวินัย ริฟา ภูมิมาโนช นาดา สาลี อารีนา เปี่ยนอารุง ซันบานู มั่นคง อัสวาตี ริดมัด ตัสนีม บุญมาเลิศ ฮูซาม นาคนาวา อัลนูร มินสุวรรณ ชามีม วงษ์สันต์ อัสวาตี ริดมัด นาบีลาฮฺ สิงสาหัส รอยฮาน บินอิสหาก ฮันนาน บินอิสหาก อามีน หวังเกษม นาดา สาลี


คานา 20 ปี NVF# เวลาไม่เคยหยุดเดิน วันเวลาเวียนพบกลับมาบรรจบ ทุกสิ่งมี จุ ด เริ่ ม ต้ น ก็ ย่ อ มมี จุดสิ้นสุด มีการพบปะและมีการลาจาก ค่ายนาคนาวาฟาร์ม ครบรอบ 20 ปี บ ริ บู รณ์ ถ้ า เป็ น คนก็ คงเรียกว่า ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ มีความคิด ความสามารถในการตั ด สิ น ใจ วางแผน ต่ อ การด าเนิ น ชีวิต ทั้งด้านการเรียน การทางานและอนาคตข้างหน้ า นั บ ตั้ ง แต่ ปี แ รกจนกระทั่ ง ปี นี้ นาคนาวา ฟาร์มก็ยังคงเป็นคนคุณภาพที่พร้อมจะก้าวเดินทางสู่โลกกว้างได้อย่างภาคภู มิ ใ จ และคงได้ เ ข้ า ไป อยู่ร่วมในการเป็นผู้นาแนวหน้า ของสังคมและประเทศชาติก็เ ป็นได้

“20 ปี แห่งสายสัมพันธ์ 20 ปี แห่ ง ความผู กพั น ที่ ไ ม่ มี วั น ลาจาก NVF20#” ประโยคนี้คงบอกเราได้หลายอย่ า ง ณ ที่ แ ห่ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งแค่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งราวของ ศาสนาเท่านั้น เหล่าบรรดาเยาวชนตัวน้อยๆ ยังคงได้รั บ รู้ แ ละแลกเปลี่ ย นการใช้ ชีวิ ต อยู่ ร่ว มกั น กับพี่น้องมุสลิมที่มาจากหลายภูมิลาเนา เหนือจรดใต้ ตะวันตกจนกระทั่ ง ตะวั น ออก จากความ ต่างที่ต่างถิ่นของพวกเขาเหล่านั้น ได้สอนให้พวกเขาได้รับรู้ถึ ง วั ฒ นธรรมความเป็ น อยู่ ที่ แ ตกต่ า ง กัน ภายใต้ร่มเงาคาว่า”อิสลาม” รวมทั้ ง ปี นี้ ยั ง เป็ น ปี เ ริ่ ม ต้ น ที่ ใ กล้ ย่ า งเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และการเป็นอิสลามนี้ถือเป็นสิ่งที่เหนื อ กว่ า สิ่ ง อื่ น ใดเพราะจ านวนประชากรอาเซี ย นมี ผู้นั บ ถื อ ศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับหนึ่ง การยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่า งและสั ง คมใหม่ ๆ ก าลั ง จะเริ้ ม ต้นขึ้น การเรียนรู้ในค่ายนาคนาวานี้จะสามารถท าให้ เ หล่ า เยาวชนได้ เ รี ย นรู้ กล้ า คิ ด นอกกรอบ กล้าพูด กล้าปฏิบัติ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ และแล้วพวกเราก็ต้องจากกันอีกครั้ง เสียงทุกเสียงยังคงกึกก้องกั ง วานอยู่ ใ น ความทรงจา ภาพทุกภาพยังคงติดตาตรึงใจให้คานึงถึง ทุกอย่ า งหลอมรวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว ทุ ก สิ่ ง เก็บฝังลึกอยู่ภายในจิตใจ จากนี้ต่อไปสถานที่แห่งนี้ก็คงเงียบเหงา ไม่มี แ ม้ เ สี ย งหั ว เราะ เสี ย งเพลง เสียงปลุกตื่นนอน เสียงละหมาด เสียงดุอาอฺ ฯลฯ ให้ได้ยินกันอีก นาคนาวาฟาร์ม คงจะคิ ด ถึ ง พวก เราน่าดู แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะยังคงเชื่อมใจของพวกเราให้ผูกพันกันอยู่นั่นก็คือ... ”ไดอารี่ NVF20#” เล่มนี้นี่เอง ทีมงานสาราณียกร หวังว่า “ไดอารี่ NVF20#” เล่ ม นี้ ค งจะท าให้ พ วกเราทุ ก คนได้ ห วน ราลึกถึงวันคืนที่เราเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรก จนกระทั่งวั น สุ ด ท้ า ย และขอให้ รัก ษา “ไดอารี่ ” เล่มนี้ไว้ให้จารึกอยู่ในใจของชาวค่ายทุกคน - ลาก่อนและพบกันใหม่ ทีมงานสาราณียกร

-------------- [ 2 ] --------------


สารบัญ

พบปะ บอ กอ

4

จากใจเจ้าของค่าย

6

พี่เลี้ยงชาย

8

พี่เลี้ยงหญิง

18 31

เยาวชนชาย เยาวชนหญิง

51

คนก้นครัว

71

นาชีร

72 74

ซุบซิบชาวค่าย รวมภาพกิจกรรม

76 81

แซวพี่เลี้ยง -------------- [ 3 ] --------------


พบปะ บอ กอ สลามเยาวชนที่น่ารักทุกคน อัลฮัมดุลิ้ลลาห์ ขอชุโกรต่ออเอกองค์อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่ได้ทรงท าให้ เราได้มาพบกันที่ค่ายนาคนาวาฟาร์มแห่งนี้อีกครั้ง ขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ที่ทาให้เรายัง มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงดีและยังมีใจที่จะทาความดีเพื่อสังคมมุสลิมต่อไป งานค่ายเป็นงานที่หลายคนมี่โอกาสได้ทา แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เคยทาหรื อ ได้ ท าเป็ น ครั้งแรก ส่วนตัวผมก็ได้เริ่มต้นงานค่ายเป็น ครั้ ง แรกกั บ ค่ า ยอบรมเยาวชนภาคฤดู ร้ อ น ศาสนวิทยาครั้งที่ 1 และก็ได้มีโอกาสทาเรื่อยมาตลอดจนถึงวันนี้ก็ 20 ปีแล้วครั บ กั บ ค่ า ย นาคนาวาฟาร์ม ค่ายที่ผมรักและผูกพันมากที่สุด ท่านผู้ปกครองหลายๆ ท่านที่ได้มีโอกาสส่งลูกหลานของท่ า นมาเข้ า ค่ า ย ท่ า นจะ สังเกตุเห็นถึงคามเป็นอยู่/วิถีชีวิตครบถ้วนแบบอิสลามที่จะหาได้ ย ากในสั ง คมเมื อ งกรุ ง ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและฉาบฉวย แต่การที่เราได้เห็นเด็กๆ ของเรามาเข้า ค่ า ย ศาสนาทาให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของศาสนาอย่างแท้จริงเรื่องที่สาคัญที่สุดคือ การได้ละหมาดฟัรดูและซุนนะห์ครบถ้วน 5 เวลาการได้รับประทานอาหารที่ฮาล้าลและได้ เรียนวิชาศาสนาที่เป็นการบอกให้รู้ว่าพระเจ้าของเขาคือใคร ศาสดาของเขาคื อ ใคร และ แนวทางที่ยึดถือนั้นก็เป็นไปตามกิตาบุ้ลเลาะห์และซุนนะห์ที่เกี่ยวข้องกันในแนวทางการ ปฎิบัติ (ฟิกฮฺ) อย่างถูกต้องและไม่บิดพลิ้ว รวมทั้ ง ในส่ ว นของสิ่ ง ที่ ตัว เด็ ก เขาจะได้ รั บ โดยตรงนั้นก็คือการรู้จักใช้ชีวิตในสังคมมุสลิมตั้งแต่ตื่นนอนมาก็ได้ละหมาด/อ่ า นกรุ อ่ า น ออกกาลังกายยามเช้า แค้นี้กี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วในชีวิตประจ าวั น ของเราเองใช่ มั้ ย ครับ อีกทั้งเพื่อนที่เขาจะมีเพิ่มขึ้นในสังคมเดียวกันและต่อไปก็จะโตมาด้วยกันอีกสิ่งเหล่านี้ จะหล่อหลอมให้เขามีความมั่นคงในสังคมมุสลิมต่อไป เมื่อตอนที่เยาวชนเข้ามายัง ค่ายเป็น ครั้งแรกนั้น หลายคนยัง คงมีความไม่แน่ใจ ลังเลว่าจะอยู่ในค่ายนี้ได้หรือไม่หรือ จะทนกั บ ความลาบากกับสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้หรือไม่แต่ด้วยความมีบ ารอกัตของการอยู่ร่ ว มกั น ริสกีที่อัลเลาะห์ทรงมอบให้ทุกๆ คนผ่านค่ายครั้งปีนี้ไปได้อย่างดี ด้วยรัก ฮูซาม นาคนาวา

-------------- [ 4 ] --------------


-------------- [ 5 ] --------------


จากใจ เจ้าของค่าย

อัลฮัมดุลิ้ลลาห์ ขอชุโกรต่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตาอาลา) ที่พระองค์ ได้ทรงให้การต่อสู้ “การญิฮาด” อันยิ่งใหญ่ได้ผ่านปีที่ 20 ไป อัลฮัมดุลิ้ลลาห์ แม้ว่าปี นี้จะมีอะไรที่เกิดขึ้นภายในค่ายนาคนาวาแห่งนี้ ซึ่งมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี เรื่องดี อาทิ - เยาวชนได้ใช้อาคารมัสยิดใหม่เกือบทัง้ หมด - ได้ใช้ห้องน่าใหญ่ (แขกผู้มาเยือน) - ได้ใช้ห้องประชุมใหม่ ติดแอร์ (คณะครุพี่เลี้ยง) - จานวนเยาวชน-พี่เลี้ยงมากกว่าปีที่แล้ว ร่วมทั้งหมดเกือบ 250 คน เรื่องไม่ดี อาทิ ผมเอง ภรรยาและพี่เลี้ยง เดินทางไปทาธุระที่ปากช่อง โดยให้พี่เลี้ยงช่วยขับรถ ให้ ปรากฏว่า เกิดอุบัติเหตุรถเราไปชนรถอีกคัน รถเราประกันเพิ่งหมดอายุ แ ละเรา ผิด ผม ภรรยาและทุกคนทั้งของเขา+ของเราปลอดภัยมีเจ็บบ้างเล็กๆน้อยๆ แต่ ผ ม ต้องรับผิดชอบของเขาทั้งหมด (รถเขามี ป ระกั น) ต้ อ งซ่ อ มรถตั ว เอง รถเราพั ง ด้านหน้าใช้การไม่ได้เลย ต้องเช่ารถกระบะเขามาใช้ เพราะต้องไปตลาดทุ ก วั น ผม ต้องจ่าย 2 รายการทั้งของเขาและของเราแสนกว่าบาท ก็อัลฮั มดุลิ้ลลาห์ ที่ ไ ม่ มี ใ คร เป็นอะไรมาก เด็กๆเยาวชนปีนี้น่ารักมาก อยู่ในคาสั่งในโอวาทดี และเนื่องในโอกาสที่ก ารท า ค่ายนาคนาวาฟาร์มร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิท ยาครบ 20 ปี ในปี นี้เ ราจึ ง

-------------- [ 6 ] --------------


ตัดสินใจจัดงานขึ้นที่นาคนาวาฟาร์ ม ภายในงานจะมี ก ารออก ร้ า น ขายอาหาร เสื้อผ้า – การแสดงกิจกรรมของเยาวชน และการโชว์รถโบราณ อนึ่งงานเปิด-ปิดค่ายเพื่อหารายได้เป็นทุนการทาค่ า ยในปี ถั ด ไป นั บ ว่ า ครั้ ง นี้ เป็นครั้งแรก สิ่งที่ผมกลัวก็คือ กลัวว่าจะไม่มีใครมาเพราะระยะทางไกลและกลั ว ว่ า ถ้าเขามากันมาก เราจะให้เขานอนกันที่ไหน แต่เมื่อประชุมกันแล้ว ทุกคนลงมติว่าให้ จัดที่นาคนาวาฟาร์ม อย่างน้อยศิษย์เก่ า ที่ เ คยมาเข้ า ค่ า ยก็ น่า จะกลั บ มาราลึ ก ถึ ง ความหลังกันสักครั้ง เขาอาจจะแบ่งปันริสกีที่อัลลอฮฺได้ให้แก่เขาให้กับรุ่นน้องๆ บ้าง ทุกปีเราไม่เคยจัดงาน ไม่เคยมีเงินก้อนกองอยู่ก่อนเปิดค่าย ผมเองต้องวิ่งหาเงิ นขอ คนโน้นบ้างคนนี้บ้าง คนไทยบ้าง คนอาหรั บ บ้ า งก็ อั ล ฮั ม ดุ ลิ้ ล ลาห์ ก็ ส ามารถผ่ า น วิกฤติเหล่านั้นมาได้ทุกปี อัลลอฮฺเมตตาพวกเรามาตลอด สุดท้ายขอให้พ่อแม่ พี่เลี้ยงรุ่นเก่าเยาวชนศิษย์เก่าและพี่ น้อ งมุ ส ลิ ม ทุ ก คนได้ ร่วมกันสนับสนุนงานนี้กันให้มากๆ หน่อยเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางานเพื่อ “อัลอิสลาม” และเพื่อเยาวชนลูกหลานของพวกเรากันต่อไป

“แท้จริงอัลลอฮฺจะให้การช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ เมื่อ บ่าวของพระองค์ให้การช่วยเหลือพี่น้องของเขา” ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและ อนุเคราะห์ค่ายนาคนาวาฟาร์มมาตลอด อวอับดุลเลาะห์ นาคนาวา

-------------- [ 7 ] --------------


คณะทางานฝ่ายชาย ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าพี่เลี้ยง ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายกีฬา ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายสวัสดิการ

อิสมาแอล มูซา ซัยฟาน นาอุดม อิสมาแอล มูซา ฮามิ๊ต มินสุวรรณ ฮาลิก เลาะเซ๊ม ชามีม วงษ์สันต์ ลูตร บินซัน อามีน หวังเกษม รุชดี้ นาคนาวา ฟาอีส นภากร อมานี ทรัพย์กลิ่น ฟาอีซ วงศ์สหาก อิคลาศ มูซอ อิสมาแอล มูซา อัฟด้อล มูซอ รอซีน เจริญสุข วาริศ มูฮาหมัด

อัฟด้อล หวังเกษม อมานี ทรัพย์กลิ่น ฟาอีส นภากร อนัส เยนา รอชีดี้ ประเสริฐอาภา มูฮาหมัด ดาดืน มัสรอนี เพ็ชรรักษ์

-------------- [ 8 ] --------------


ขอชุโกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่าตะอาลา ที่ทรงให้ผมได้มี โ อกาสมาท า ค่ายที่นี้อีกครั้ง และยังเป็นการครบรอบ 20ปี ของค่ายนาคนาวาฟาร์มอีกด้วย ตลอดเวลากว่า 20วัน ของการอยู่ค่าย เราผ่านเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆมานั บ ไม่ ถ้วน ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย เรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ฯลฯ ซึ่ ง บทเรี ย นของ การเผชิญเหตุการณ์ทาวังว่าจะเป็นพลังในการทางานศาสนาของพระองค์ต่อไป สาหรรับผมแล้ว 10ปี 10 รุ่นกับนาคนาวาฟาร์ม ได้มองเห็นลู ก ศิ ษ ย์ ค่ า ยเติ บ โต ภายใต้ร่มเงาอิสลาม จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้กลับมาทาหน้าที่พี่เลี้ยงอย่ า งน้ อ งๆ พี่ เลี้ยงทุความคนที่อยู่รอข้างผมในตอนนี้เป็นความภาคภูมิใจ ปลื้มใจ และมี ค วามสุ ข ทุกครั้งที่กลับมาที่นี่ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของพวกเรา ขอบคุณ อ.อับดุลลอฮ์ ,ป้านิด ,บังฮูซาม , น้องสุมัยยา , โต๊ะเมาะห์ , ป้ า ว า ,บั ง ไฟซอล และครอบครัวนาคนาวา ทุกคนที่ไว้วางใจผมและมอบรอยยิ้มที่เป็นกาลั ง ใจ ให้เสมอ ขอบคุณทีมงานโรงครัวทุกคนที่ทาให้พวกเรามีพลังวันละ 3 มื้ออย่างอิ่มหมีพลีมัน ขอบคุณพี่เลี้ยงชายที่ช่วยกันทาให้ทุกนาทีในค่ายนี้มีมีมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้น ขอบคุณพี่เลี้ยงหญิงสาหรับความจริงใจและมิตรภาพใสๆที่ให้กัน ขอบคุณเยาวชนค่ายที่ช่วยสร้า งสี สั นให้ พื้นที่มีความสุขในทุกๆตารางนิ้ว และไม่ ว่ า เราจะไ ด้ พ บเจอ กั นอิ ก ครั้ ง หรือไม่มันไม่ใช่เรื่องสาคัญขอเรามี กั นและกั น ในดุอาของทุกท่านก็เพียงพอ เชาวาล นิโอ๊ะ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มพิทยานุสรณ์ ) สานักงานเขตคลองสามวา กทม. Metee nio

-------------- [ 9 ] --------------

980-928-1285


 ลูตทฺ บินซัน  หนองจอก กรุงเทพมหานคร  บริษัท ปตท. จากัด มหาชน (ประเทศโอมาน) Luist Bin 088-0040902 ---------------------------------------------------------------------------

แค่เปลี่ยนจากสระอัว จาก “กลัว” ก็กลายเป็น “กล้า”  อัลนูร มินสุวรรณ  14/2 ซ.เสรีไทย6 เขตบึงกุ่ม กทม.  ครู โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) M EAK KARIN 9867929420 --------------------------------------------------------------------

อย่ากลัวที่จะพูดคาว่า …ขอโทษ หากตัวเองเป็นฝ่ายผิด เพราะอีกฝ่าย เขาอาจจะรอใช้สิทธิ์ คาว่า….ให้อภัยอยู่!! อ่าน ต่อ: http://www.thaiquip.com/category/%e0%b8  ฮามิ๊ด มินสุวรรณ%84%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%84  14/3 ซ.เสรีไทย6 เขตบึงกุ่ม กทม. %e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%  มหาวิทยาลัยรามค าแหง b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88#ixzz2zyWoc mid minsuwan 9823734769 xtk ---------------------------------------------------------------------------------------“อย่าอวดตนเป็นคนยิ่งใหญ่ อ่าน เพราะเมื่อตายไปก็ไม่ไ ด้ใหญ่ไ ปกว่า โลง” ต่อ: http://www.thaiquip.com/#ixzz2zyTyVYQ N” -------------- [ 10 ] --------------


  

อิคลาส มูซอ ซ.พัฒนาการ 76 สวนหลวง กทม. พระจอมเกล้ารัตนโกสินทร์ Art Kail 094-0542473 -----------------------------------------------------------------------------------

“จงเดินทางไปกับอัลลอฮฺแ ละ (จงนอนเพื่ออัลลอฮฺ) ศุบฮิ (มัสยิดติดแอร์แล้ว) ”

  

ฟาอีส นภากร หมู่บ้านเสรี อ่อนนุช ประเวศ กทม. โรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์ คลองสิบ 087-482-1417 ------------------------------------------------------------------------------------

เรา เรียนรู้ที่จะให้ คนอื่น ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ มากมาย แต่เรียนรู้ที่จะให้เพราะรู้ดีว่า การไม่มี มันเป็นอย่างไร? อ่าน ต่อ: http://www.thaiquip.com/category/%e0%b8% 84%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%  มูฮาหมัด ดาดีน b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%86#i  ซ.พัฒนาการ 76 สวนหลวง กทม. xzz2zyXo3R4y  พระจอมเกล้ารัตนโกสินทร์ FB Jhon Havana ------------------------------------------------------------------------------------

“เมื่อชีวิตเลือกเกิดไม่ไ ด้ แต่เลือกการกระทาได้ ”

-------------- [ 11 ] --------------


  

ชามีม วงษ์สันต์ ซ.ลาดพร้าว 117 วังทองหลาง กทม. โรงเรียนอิสลามสันติชน Chameem Wongsant 985-095-0682 ------------------------------------------------------------------------------------

“ ให้กุรอ่านนาทางชีวิต อย่าหลงผิดกับวิถีชัยฏอน ”

 มัสรอนี เพ็ชรักษ์  ซ.เฉลิมพระเกียรติ 22 ประเวศ กทม.  โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา FB : Masronee Petruk  982-373-6424 ---------------------------------------------------------------------------------

ท่านอาจรู้อยู่แก่ใจ ว่าตัวท่านชอบอะไร แต่อัลลอฮฺรู้ดีกว่าใคร ว่าสิ่งไหนเหมาะกับท่าน

 อิสมาแอล มูซา  หอพัก รร.อิสลามศรีวนา พัฒนาการ 79 แยก 2 กทม.  กาลังศึกษาต่อ ม.อัซฮัร ไคโร FB : อิสมาแอล เด็กศรีวนา  9859247619 ---------------------------------------------------------------------------------

“คนเราทุกคน มีต้นทุนเท่ากันเหมือนกัน ถ้าเราอยากก้าวหน้าก็ต้องพัฒนาความสามารถของเรา ให้เหนือกว่าคนอื่นไว้” -------------- [ 12 ] --------------


 ซัยฟาน นาอุดม  ซ.ลาดพร้าว 89 วังทองหลาง กทม.  โรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม  9825052921 -----------------------------------------------------------------------------

จักรยานวิ่งได้เพราะแรงคน แต่ใจคนอยู่ได้เพราะแรง “ศรัทธา”

 รอชีดี้ ประเสริฐอาภา  ซ.บางปลา 25 บางพลี สมุทรปราการ  สาเร็จการศึกษา รร.บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) FB : Rocheedee Psap  903-835-6855 ----------------------------------------------------------------------------------

“อย่าทิ้งฝัน เมื่อฉันจากไป อย่าร้องไห้เมื่อเราจากกัน”

 วาริศ มูฮาหมัด  ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 77 หนองจอก กทม. FB : Waris RN  9840250081 ---------------------------------------------------------------------------------

“แค่ไม่ทุกข์ ก็เรียกว่าสุขแล้ว”

-------------- [ 13 ] --------------


 อนัส เยนา  175 ซ.อ่อนนุช 70 สวนหลวง กทม.  โรงเรียน มุสลิมวิทยาคาร คลอง 10 FB : Anas Ye  9045293559 -----------------------------------------------------------------------------“ใช้ความนิ่ง สยบความเคลื่อนไหว”  ลอซีน เจริญสุข  ซ.ศรีบุญเรือง ต.เทพารักษ์ จ.สมุทรปรการ  โรงเรียน ราชวินิตบางแก้ว FB: Zeen blr  9077299905 --------------------------------------------------------------------------“คนเก่ง” อาจไม่ใช่คนที่ดี “คนที่ดี” อาจไม่ใช่คนที่เก่ง  อมานี ทรัพย์กลิ่น  ซ. ลาดพร้าว 117 วังทองหลาง กทม.  โรงเรียนอิสลามสันติชน FB : Amanee sapklin  9821111817 --------------------------------------------------------------------------“บางครั้งบางอย่างก็เป็นมากกว่าที่เราเห็น”

 อัฟด้อล มูซอ  9820144964 “ญากัลลอฮฺ ทุกคนเลย / ผิดพลาขออภัย ผิดใจขอมะอัฟ”

-------------- [ 14 ] --------------


 รุชดี้ นาคนาวา  ซ.เรียบวารี 30 หนองจอก กทม.  อนุรักษ์มรดกอิสลาม FB : Rusdy Naknawa  9850363909 ------------------------------------------------------------------------------

“ทาทุกวันให้ดีที่สุด ถ้าวันนี้ไม่สุด พรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่”

 อามีน มาลี  มวกเหล็ก จ. สระบุรี  โรงเรียน มวกเหล็กวิทยา FB : ด.ช.ล๊อบบี้  9037638218 --------------------------------------------------------------------------------

“เสน่ห์ของความทรงจาที่ดี คือการได้คิดย้อนหลัง แล้วมีความสุข ”

 อัฟด้อล หวังเกษม  ลาลูกกา ปทุมธานี  โรงเรียน อิสลามศรีอยุธยา (มูลนิธิ) FB : Phanuwat Wangkasem  9044690935 ------------------------------------------------------------------------------

“จะทาความสะอาด เหล็ก ต้องใช้ ไฟ จะทาความสะอาด ใจ ต้องใช้ ซิกรุลลอฮฺ ”

-------------- [ 15 ] --------------


 ฟาอีส วงศ์สหาก  ซ.พัฒนาการ 76 สวนหลวง กทม.  โรงเรียนอิสลามศรีวนา FB : BP’z Iezz  9049760436 ---------------------------------------------------------------------------------

“หลงทางเสียเวลา หลงดุนยาเสียอาคีเราะห์”

 อามีน หวังเกษม  ซ.รามคาแหง 154 ม.คลองจันวิลล่า2 กทม.  สาเร็จการศึกษามีนบุรีโปลีเทคนิค ปวศ.3 FB : Meen Minpo  9040536121 ---------------------------------------------------------------------------------

“ความรัก การกระทา ต้องซื่อสัตย์ กับหัวใจ”

 ซาฟีอี วงษ์สันต์  ซ.ลาดพร้าว 117 วังทองหลาง กทม. FB : Jetaime Tiamo  9804000117 --------------------------------------------------------------------------------------

“ทาได้ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่า เราได้พยายามไปแล้วแค่ ไหน”

-------------- [ 16 ] --------------


 ฮัลล๊าค เลาะเซ็ม  72/3 หนองจอก กทม.  บริษัท ไทยฮอนด้าเมนุเฟจเจอริ่ง FB : Hallark Lohsem  901-406-1598 --------------------------------------------------------------------------------“การดาเนินชีวิตหากไม่เจอกับ อุปสรรค ก็ไม่รู้จักกับคาว่าพยายาม”

ขอชุโกร ต่อเอกองค์ อัลลอฮ ขอบคุ ณพระองค์ ที่ทาให้ผม พี่ น้ อ งทุ ก คนเกิ ด มาเป็ น มุ สลิ ม ขอพระองค์ ทรงประทานทางที่เที่ยงตรงให้แก่เรา ขอพระองค์ทรงไห้เราออกห่ า ง จากการตั้ ง ภาคี ชิริก ขอพระองค์ ทรงไห้เราเป็น ชาวสวรรค์ อามีน สลามถึง อ.อับดุลเลาะห์ ตลอดจนพี่ เลี้ยงทุ ก คน เยาวชน ผู้ ป กครอง ทุ ก ท่ า น นั บ เป็ น โอกาสที่ ดี ที่ ค่ า ยนาคนาวา มี ค่ า ยมาถึ ง ครั้ ง ที่ 20 บ้ า นของพวกเราขอไห้ เ ราทุ ก คน ขอบ คุนอัลลอฮ มากๆ ผมรุ้สึกดีใจ เป็นอย่างยิ่ง ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยจะรู้ จั ก ค่ า ยนาคนาวา สั ก เท่ า ไร แต่มีครั้งหนึ่งผมได้เจอ บังฮูซาม กับบังเชาวาล ที่งาน โรงบางกอกวิทยา และผมกั บ บั ง ทั้ ง สองก็ ไ ด้ ทางาน ค่าย และก็เป็นโอกาส ครั้งแรกที่ได้เจอ อ.อับดุลเลาะห์ ตอนช่ ว ง ค่ า ยครั้ ง ที่ 12 นั บ เป็ น ครั้งแรกของผมกับการทาค่ายที่นี้และอีกหลายครั้ ง รู้ สึ ก ดี ใ จมาก ท าไห้ ผมได้ ฝึ ก ตน และน า ความรู้ ประสบการณ์ มาใช้ มีอะไรมากมายที่ผมได้รับจากค่ายนี้ ผมทาค่ายที่ นี้ ห ลายครั้ ง แต่ ละปี ก็ ไม่เหมือนกัน เปลี่ยนไปตามเวลา รู้จักคนมากขึ้นเรีย น รู้ อ ะไรต่ า งๆ มากมาย มั น หาซื้ อ ไม่ ไ ด้ จริงๆ ผมเอง ก้อหลายปีละที่ไม่ได้ไป แต่ก็พยายามชวนเพื่ อน ไปค่ายนี้ ถ้ า มี เ ยาชน ก็ แ นะน าค่ า ย นี้เพราะ ค่ายนี้มีอากาศ ดี การดูแลทั่วถึง เป็ นกันเอง ง่ายๆ และค่า ยนี้ เ สมื อ นบ้ า นหลั ง ที่ สองของ ผม สิ่งที่ฝากกับเยาวชน คือให้นาความรู้ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นดุอาอฺ ต่ า งๆ การละหมาด อย่ า ทิ้ ง เป็ น อันขาด ตลอดจนความรู้ที่พี่เลี้ยงได้สอน ไป ฝากถึง ผู้ปกครอง พวกคุ ณ มี ลู ก หลาน จงดู แ ลพวก เขาส่งเรียนศาสนา กัน ให้มากๆ เรื่องเรียนศาสนาสาคั ญ เพราะจะท าให้ ลู ก หลานของพวกคุ ณ ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคีเราะห์ สิ่งที่จะฝาก กั บ พี่ เ ลี้ ย ง และ ผอ . ค่ า ย ว่ า ให้ ค่ า ยอย่ า งนี้ มี ตลอดไป เพราะนี้เป็นการเชิญชวนไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ ขออั ลลออตอบแทน ความดี ม ากมาย อามีน จาก ใจ อดีต พี่เลี้ยง ฟาริก จันทร์แก้ว

-------------- [ 17 ] --------------


คณะทางานฝ่ายหญิง ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าพี่เลี้ยง ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายกีฬา

ฝ่ายกิจกรรม

ฝ่ายสวัสดิการ

อัสวาตี ริดมัด ซาฟีน่า สุวินัย มุดดารีฟะห์ แสงมาน นาดา สาลี มุดารีฟะห์ แสงมาน ฮามีดะห์ มะแป้น ตัสนีม บุญมาเลิศ นัจญดะห์ อามีน ตัสนีม โต๊ะมิ นัซวา ลมเชย มิมบี ตาราเรียง ริฟา ภูมิมาโนช โซเฟีย สุวินัย

ดานีน มะซอ มาดีนะห์ เฉลยรักษ์ ยัสมิน รักษายศ ฮุสนา หมัดซัน ชาฮาดะห์ มินสุวรรณ ฮุสนา หมัดซัน อาฟาฟ ซอเซวี ฮุสนา สวัสดิ์มณี บุชรอ เพียรรักษ์ นัจญวา สีใส มาดีนะห์ การะมัด กัสมา คาน มูนา อนันต์

-------------- [ 18 ] --------------


 ดานีน มะซอ  09-4030-5958  อ.เขาสมิง จ. ตราด  ร.ร. อัลฟุรกอน FB : danail soa ----------------------------------------------------------------“ALLOH is the one”

 รอยฮาน บินอิสหาก  08-5900-7924  อ.บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา FB : Royhan Biniss  ร.ร.มุสลิมวิทยาคาร คลอง 19 --------------------------------------------------------------------วันเวลาจะยิ้มให้กับท่าน

 ฮันนาน บินอิสหาก  08-9751-4997  อ.บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา FB : Hannan Biniss  ร.ร.มุสลิมวิทยาคาร คลอง 19 -----------------------------------------------------------------เดินหน้าต่อไป อย่าได้ถอย

 บุชรอ เพียรรักษ์  098-3954243  72 ม.3 ต.ลุมพี จ.พระนครศรีอยุธยา  รร.มุสลิมวิทยาคาร คลอง 10 FB: นาฬิกา เรือนเก่า ----------------------------------------------------------------------------------------ชีวิตไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นกันไป (ในหนทางของอัลลอฮ์)

-------------- [ 19 ] --------------


 อารีนา เปลี่ยนอารุง  08-2942-0026  อ.ลับแล จ. อุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ------------------------------------------------------------------------------------จงคิดในสิ่งที่ท่านมีวววไม่ใช่คิดในสิ่งที่ท่านไม่มี แท้จริงสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นวววเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และสิ่งที่ท่านไม่มีนั้นวววเป็นฮิกมะห์จากอัลลอฮฺววว!

 ยุสรอ มินสุวรรณ  08-7584-4609  ซ. ประชาร่วมใจ 55 หนองจอก กทม.  ร.ร.อัลฟุรกอนศึกษา FB : Yus-row msw -----------------------------------------------------------------ดีชั่วอยู่ที่ตัวทา สูงต่าอยู่ที่ทาตัว

 บัดรียะห์ ปานทอง  08-9689-4594  อ.เขาสมิง จ. ตราด 23150  ร.ร.อัลฟุรกอน FB : Budreeyah Pantong --------------------------------------------------------------------------------------------หากคุณคือ Lady จงดูแล Your body อย่าทาตัวเหมือน Baby หากไม่ปกปิดดี Your body และอย่าทาตัวเป็น Baby ความเป็น Lady จะไม่มีค่าอะไรเลย

-------------- [ 20 ] --------------


 มูนา อนันต์  08-8303-9699  ริมคลองบ้านป่า อ่อนนุช 17 แยก 24 สวนหลวง กทม.  Nachrulkhairaat FB : Story of love -----------------------------------------------------------------“ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีท้อ”

 ริฟาอฺ ภูมิมาโนช  09-5430-0913  ริมคลองบ้านป่า สวนหลวง กทม.  FB : Rifa Madee ------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

 มาดีนะฮฺ เฉลยรักษ์  09-2871-3990  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนอิสลามบูรณศาสน์ FB : Madeenah Ch’rw -------------------------------------------------------------------------------------

เวลาก็เหมือนดาบ ถ้าหากเราไม่ตัดมัน มันก็ตัดเรา

-------------- [ 21 ] --------------


 ซันบานู มั่นคง  08-8226-8933  อ.เขาสมิง จ.ตราด  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FB : Raritzara Mankhong ------------------------------------------------------------------

โลกนี้ถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์ มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออาคีเราะห์ ฉะนั้นจงอยู่บนโลกนี้เพื่ออาคีเราะห์

 ตัสนีม บุญมาเลิศ  09-0007-0592  ซ. กทม.กรีฑา 7 แยก 1 บางกะปิ กทม.  มหาวิทยาลัยรามคาแหง FB : Neemiie Bml --------------------------------------------------------------

“อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน”

 ฮุสนา หมัดซัน  08-3716-6843  อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี FB : Areena Madsan  จบปี 3 มุตวัสซิต ร.ร. ศาสนวิทยา --------------------------------------------------------------------------------------“ไม่อยากล้มเหลว ไม่อยากผิดหวังซ้าๆ ก็ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะสาเร็จวววว” (ไม่มีใคร สามารถทาอะไรได้ทุกอย่าง ไม่ไหวก็พอวววท้อก็พักววว)

-------------- [ 22 ] --------------


 ซาร่า เรียงหมู่  08-8863-6763  ลุมพลี จ. อยุธยา  ร.ร. อัลฟุรกอนศึกษา (ปี2 ซานาวี) FB : Zara Seclusion Rm ---------------------------------------------------------------------------------

“สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ และสิ่งที่เลวที่สุดของ มนุษย์ก็คือ ‘หัวใจ’

 ยัสมิน รักษายศ  09-0918-4739  96 อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา  ร.ร. มุสลิมวิทยาคาร คลอง 19 FB : Yasmin Pianrak ------------------------------------------------------------------------------------------ฮิญาบ”เรื่องเล็ก” แต่ทิ้งฮิญาบ “เรื่องใหญ่”!! บางคนเสียใจ,,ฟังเพลงเศร้า ไม่อาจช่วยอะไรนอกจากให้ความเศร้า เพิ่มขึ้น แต่ผู้ศรัทธาวววจงอย่าลืมว่า กาลังใจของเราอยู่ที่ววว”อัลกรุอ่าน”

 นัสวา ลมเชย  09-7262-8528  อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา  รร.อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ FB : Tunyarat Lomchoie -----------------------------------------------------------------สลาม ผิดพลาดขออภัย ผิดใจขอมาอัฟ ขอให้อัลลอฮฺ(ซวบว)คุ้มครองทุกคนน่ะค่ะ (นินัสวา) วัสสลาม

-------------- [ 23 ] --------------


 นาดา สาลี  08-2055-9890  ซ.อ่อนนุช 66 ประเวศ กทม.  ร.ร.อิสลามสันติชน FB : Nada Salee ---------------------------------------------------------------------------------------บางครั้งวววเรามองหา “สิ่งที่ขาด” จนพลาด “สิ่งที่มี” และบางครั้งก็เฝ้าหา “สิ่งที่ดี” จนทาให้ “สิ่งที่มี” นั้นหายไป!!!

 ฮุสนา สวัสดิ์มณี  98-6906- 5355  ซ. อ่อนนุช 66 แยก1 ประเวศ กทม.  โรงเรียนศาสนูปถัมถ์ FB : H’usnas sawasmanee -----------------------------------------------------------------เส้นชัย ไม่มาต้องไปหามัน รางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจ

 ฮามีดะห์ มะแป้น  08-3008-5463  ซ. อ่อนนุช 39 ถนน สุขุมวิท 77 สวนหลวง กทม.  Sunway International School. FB : Hameedah Nutthakarn -------------------------------------------------------------------------------อย่าคิดว่าตัวเองทาอะไรได้เพียงอย่างเดียว เพราะคนเรามีความสามารถมากกว่า 1 เสมอ

-------------- [ 24 ] --------------


 กัสมา คาน  09-4784-4071  ซ. เสรีไทย 6 บึงกุ่ม กทม.  ม.6 ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ FB : Kasma Kan ---------------------------------------------------------------------

รากฐานของการสร้างตึกคือ อิฐ รากฐานของการสร้างชีวิตคือ

 ชาฮาดะห์ มินสุวรรณ  08-0443-4107  ซ. เสรีไทย 6 บึงกุ่ม กทม.  ม.5 บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) FB : Chadah Yieen --------------------------------------------------------------------------------------

ชีวิตมีขึ้น มีลง ยามขึ้น อย่าหลง ยามลง อย่าท้อ สู้ๆ !! ^_^

 มาดีนะฮฺ การะหมัด  08-2711-9656  ซ. เสรีไทย 6 บึงกุ่ม กทม.  ม.5 ร.ร.บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) FB : SudaradKabin ----------------------------------------------------------------------------

“เรียนสูงแค่ไหน อนาคตไกลแค่นั้น”

-------------- [ 25 ] --------------


 อินอาม นาคนาวา  08-1401-8840  ซ.พัฒนาการ 26 สวนหลวง กทม.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FB : Worm Uin ---------------------------------------------------------------------------------------

หากรู้สึกว่าปัญหาที่เจอมันใหญ่มากก็ให้บอกกับปัญหาไปว่า “ผู้สร้างฉันทรงใหญ่ยิ่งกว่า”

 โซเฟีย สุวินัย  08-9236-6749  หนองจอก กทม. FB : Sofia Svn  จบการศึกษาจาก รร.ศาสนบริหารธุรกิจ --------------------------------------------------------------------------------------การเผยแพร่ศาสนาไม่ใช่ต้องเป็นเฉพาะ คนที่เรียนศาสนาเท่านั้น แต่มุสลิมทุคนทาได้ อิสลามอยู่ในตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะทาอะไรเพื่ออิสลามบ้าง  ซาฟีน่า สุวินัย  08-9069-3349  หนองจอก กทม.  มหาวิทยาลัยรามคาแหง FB : Safeena Suvinai -------------------------------------------------------------------------------------ทาดีแล้วใครว่าสร้างภาพวววดีกว่าคนที่แค่คิดดีก็ยังทาไม่ได้ ทาดีแล้วมีคนหมั่นไส้วววดีกว่าคนที่ทาได้แค่อิจฉา ทาดีแล้วเขาว่าเอาหน้าววววดีกว่าคนที่เอาแต่ว่าคนอื่น ทาดีแล้วไม่ได้ดีกลับคืนวววดีกว่าได้แต่มองคนอื่นว่าไม่ดี -------------- [ 26 ] --------------


 ฟาดีลา วงษ์สันต์  987-2977468  ลาดพร้าว 117 วังทองหลาง กทม.  โรงพยาบาลกรุงเทพ FB: Chamanda lulu --------------------------------------------------------------------------

ถ้ารักที่จะทา มันก็ต้องออกมาดี เชื่อดิ !!!

 ซาวีน่า บินสอี๊ด  09-1505-2441  อ.บางน้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  กาลังศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย FB : Vee Aren’t Lieu --------------------------------------------------------------------------------------------------

“ฝันให้ไกล และไปให้ถึง”

 นัจดะห์ อามีน  08-3990-0170  ซ.พัฒนาการ 20 แยก 13 สวนหลวง กทม.  นุจรินทร์คลินิกทันตกรรม FB : Kornkii Amn ------------------------------------------------------------------

“จะไม่มีใคร ขาดทุน หากเค้าทาอะไรไป แล้วเหนียตเพื่ออัลลอฮฺ”

 อนิษ มูซอ  0806057767  ซ.พัฒนาการ 26 สวนหลวง กทม. FB : Anis Mumu  สาเร็จการศึกษา ม.เกษมบัณฑิต ---------------------------------------------------------------------------------------------

You must lose your fear of being wrong In order to live a creative life. คุณต้องละทิ้งความกลัวที่จะผิดพลาด เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ -------------- [ 27 ] --------------


 มุดดาลีฟะห์ แสงมาน  90-9766- 4084  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี FB : Fah Prapatsorn  โรงเรียนศาสนวิทยา ---------------------------------------------------------------------------------เป็นธรรมชาติของชีวิตมีพบก็ต้องมีจาก และเมื่อจากกัน ก็ต้องเก็บความรู้และมิตรภาพดีๆอย่างนี้ไว้ตลอดไป ”อัสลามมุอะลัยกุ้ม”

 มิมบี ตาราเรียง  08-7034-4839  98 ซ. ริมคลองบ้านป่า สวนหลวง กทม.  โรงเรียนเทพลีลา FB : Mimbee Tamrariang -----------------------------------------------------------------ปัญหามีอยู่สองอย่างในโลก ปัญหาที่ต้องววว “ก้ให้ได้” กับปัญหาที่ ต้องววว “ยอมรับให้ได้”

 นัจญวา สีใส  08-9699-2107  104 สุขาภิบาล 2 ซ. 14 ประเวศ กทม.  ร.ร.อิสลามสันติชน FB : Najwa Zeezai ---------------------------------------------------------------------------“หากคุณกาลังคิดว่าตอนนี้คุณนั้นไม่เหลือใคร แต่ขอให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮฺทรงอยู่กับบ่าวที่อดทนเสมอ”

-------------- [ 28 ] --------------


 ตัสนีม โต๊ะมิ  08-4636-1105  ศรีนครินทร์ 30 สวนหลวง กทม.  ทาอาชีพค้าขาย FB : ตัสสึมิ โตคามิ -----------------------------------------------------------------สิ่งที่ดีที่สุดคือการมี “เพื่อน” เขาจะอ่านตัวคุณโดยไม่มีอักษร เขาจะเข้าใจคุณโดยไม่มีคาพูด และเขาจะรักคุณโดยไม่มีสิ่งกีดกันระหว่างกัน

 นบีลาฮฺ สิงสาหัส  08-0808-8377  ซ. กทม.กรีฑา 151 สะพานสูง จ. กทม.  ครูพิเศษ FB : nabiela Rattiya -----------------------------------------------------------------“อย่ารักสิ่งที่ถูกสร้าง มากกว่า ผู้สร้าง ยึดมั่นในแนวทางและ ก้าวไปด้วยขาของตัวเอง”

 อัสวาตี ริดมัด  08-5355-1465  9/2 ซ. อ่อนนุช 70 ประเวศ กทม.  ปริญญาโทอิสลามมิค ประเทศอินเดีย FB : Parada Ridmad -----------------------------------------------------------------“ทุกคนเคยทาผิด ทุกคนเคยทาพลาด ทุกสิ่งคือประสบการณ์ ทุก อย่างคือบททดสอบววว และทุกๆประสบการณ์ ทุกๆบททดสอบ คือ บทเรียนอันล้าค่าวววจงทาให้เหมือนกับว่าววววันนี้คือวันสุดท้าย แล้ว เราจะรู้ว่าวววควรจะทาอะไรต่อไป??” “ ” -------------- [ 29 ] --------------


 อาฟาฟ ซอเซวี  08-8195-7718  ซ. อ่อนนุช 65 ประเวศ กทม.  ศิริวัฒน์วิทยา FB : Afaf wachirawalee Sosewee -----------------------------------------------------------------: Love me or hate me both are in my favor if you love me , I’ll always be in your heart if you hate me, I’ll always be in your mind. : One song can change a moment One idea can change a world. One stop can start a journey But a prayer can change even the impossible. :NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE.

  

สุมัยยา นาคนาวา  083-979-9745 ซ.ริมคลองบ้านป่า สวนหลวง กทม. FB: tuinuii narknava คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี -------------------------------------------------------------------------------20 ปีค่ายนาคนาวาฟาร์ม อายุของค่ายนี้ก็เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ ถูกเวลาให้ล่วงเลยผ่านมา ซึ่งถ้าเป็นบ้านที่ถูกใช้มา 20 ปี ก็คงจะเก่า และทรุดโทรมน่าดู แต่ค่ายนาคนาวาฟาร์มต่างกันตรงที่ ความนาน 20 ปี ทาให้ค่ายแห่งนี้กลับแข็งแกร่ง และเติบโตยิง่ ขึน้ ที่แห่งนี้ อาจเกิดขึ้นจากคนคนเดียวคือครูเลาะห์ แต่การทาให้มีอยู่ต่อไป คือพวกเราทุกคนที่ร่วมกันมาค่ายนาคนาวาฟาร์มแห่งนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่มีสว่ นร่วมในการสร้างความทรงจา ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งคนที่ส่งกาลังมาช่วยในค่าย คน ที่ส่งกาลังทรัพย์มาให้ และคนที่คอยสนับสนุนพวกเรา ตลอดมา ขออัลลอฮทรงตอบแทนความดีของทุกท่าน -------------- [ 30 ] --------------


-------------- [ 31 ] --------------


-------------- [ 32 ] --------------


-------------- [ 33 ] --------------


-------------- [ 34 ] --------------


-------------- [ 35 ] --------------


-------------- [ 36 ] --------------


-------------- [ 37 ] --------------


-------------- [ 38 ] --------------


เยาวชนชายกลุ่มที่ 1 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

ยูนุส ดูเดช

1402 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง กทม.

08-1611-6756

7

อัสรี่ สีใส

100/248 ซ.4 ถ.ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม.

08-4217-3086

3

อิสฮ๊าก โชติการณ์

1402 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง กทม.

-

4

มูญาฮิด สะมะอุน

340/9 ซ.รามคาแหง 53 แขวง พลับพลา กทม.

08-9812-2174

5

นาฟีซ วงษ์สันต์

625 ลาดพร้าว112 วังทองหลาง กทม.

08-1019-7559

6

ชามิล ศรีอุทารวงศ์

4/18 คลีนิกนพ.วิชัย อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

08-1990-8670

2

ชารีฟ ศรีอุทารวงศ์

4/18 คลีนิกนพ.วิชัย อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

08-1990-8670

8

คอลีล เต่าพาลี

157/3 ถ.อิสรภาพ แขวง หิรัญจูรี กทม.

08-3188-1383

0

รุชดีย์ คล้ายเจริญ

14/61 ม.1 แขวง/เขต ทุ่งครุ กทม.

08-6655-5990

19

อับบาส แสงทวี

104/10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค จ.นาราธิวาส

11

อันวาร มินมาราเฮม

31 ซ.กรุงเทพกรีฑา37 สะพานสูง กทม.

08-1341-6280

17

ฟาอีซ เลาะหมุด

8/1 เสรีไทย46 แยก8 แขวง/เขต คันนายาว กทม.

08-9666-7572

13

อันนาส บุญซัน

111 ซ.เสรีไทย 46 แขวง/เขต คันนายาว กทม.

08-3838-2907

14

อับบาส สิงสาหัส

19 ซ.กรุงเทพกรีฑา37 สะพานสูง กทม.

08-1652-1453

15

บิล้าล นาซิน

15 ม.นักกีฬา12 สะพานสูง กทม

08-5108-4731

16

ฮาฟิซ แดงวิจิตร์

57 เสรีไทย 34 แขวง รามอินทรา กทม.

02-704-8607

12

มุฟตี สุขุมาภัย

23/42 ซ.เสรีไทย 4 ถ.เสรีไทย กทม.

08-7557-3937

-------------- [ 39 ] --------------

-


-------------- [ 40 ] --------------


เยาวชนชายกลุ่มที่ 2 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

อามีน ทิพย์โกมสินธุ์

17/8 ม.2 มิตรไมตรี 18 ประชาร่วมใจ กทม.

08-4755-4400

7

ชากิร อันนันหนับ

324/5 แขวง/เขต วังทองหลาง กทม.

08-9485-6746

3

มูฮาหมัดนาซีม สุขุมาภัย

23/42 ซ.เสรีไทย4 ถ.เสรีไทย กทม.

08-7557-3937

4

อาฟ้าฟ หวังใจ

107/4 ม.9 ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

08-6031-6462

5

อัลมาส ติเพียร

63/4 ม.5 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

08-9474-5551

6

อนัส สาลี

91 ซ.อ่อนนุช66 แขวง/เขต ประเวศ กทม.

08-6510-7244

2

ฮานีน ประเสริฐอาภา

110/45 ม.9 ซ.บางปลา69 จ.สมุทรปราการ

09-0969-3603

8

ฟาดิล วรรณมาตร

15/1 ซ.พนาสณต์ อ.เมือง จ.นาราธิวาส

08-8782-4057

0

บาซิล รวมศิลป์

87/1 หมู่17 10130

08-4766-5334

19

อัลบี สะมะอูน

340/9 ซ.รามคาแหง 53 แขวง พลับพลา กทม.

08-9812-2174

11

อุซามะฮฺ เดวัน

223 กรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม.

08-1554-7544

17

อัฟฮัม อามีน

36 ซ.ลาดพร้าว 98/1 ถ.ลาดพร้าว กทม.

08-5116-7602

13

อาลาวี่ โนนน้อย

7 หมู่1 ซ.เสรีไทย6 กทม.

08-4722-9542

14

อาซีส สุขดีศรีสวัสดิ์

46 ม.9 โคกแฝด เขต หนองจอก กทม.

08-1908-7190

15

ร่อมาฎอน สะอาด

9/30 ซ.สรงประภา ถ.สรงประภา กทม.

08-6557-5867

16

อลีฟ สะอาด

9/30 ซ.สรงประภา ถ.สรงประภา กทม.

08-6557-5867

-------------- [ 41 ] --------------


-------------- [ 42 ] --------------


เยาวชนชายกลุ่มที่ 3 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

ซุ้ลกิฟลี่ ดูเดช

1402 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง กทม.

08-1611-0756

7

มูฮัมหมัดดิฟ เรืองเดช

39/123 หมู่บ้านมหาลาภ2 หนองจอก กทม.

02-988-6165

3

อิรฟาน มั่นคง

69/1 ม.2 ต.เทพนิมิตร จ.ตราด

08-7142-4810

4

นาซีม เถื่อนพิทักษ์

20/25 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.

08-5481-6125

5

อะหมัด เพียรรักษ์

79/5 หมู่5 ต.ลุมพลี

08-5109-1854

6

ฮัซซาน อาดา

69/89 อยุธยา หมู่4

08-1991-0304

2

ซอบีร สร้อยมาลี

13/5 ม.8 ต.ชุมพาล องครักษ์

09-2821-1773

8

อับดุลซอบรี่ ตาคะเร็ง

601/2 ซ.ลาดพร้าว 112 กทม.

08-9743-4211

0

ริฟฮาน ดาราวี

117/5 ม.10 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

08-7550-1456

19

ฮัสบี วันหวัง

7 ซ.กรุงเทพกรีฑา 45 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.

02-735-9289

11

รุสลันต์ คล้ายเจริญ

14/61 หมู่1 แขวง/เขตทุ่งครุ กทม.

08-5046-2230

17

อันนาส แสงทวี

104/10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค จ.นาราธิวาส

13

ซามี่ มาลัยทัต

10/6 เสรีไทย83 แยก1 กทม.

08-1846-2566

14

อาบูบากัร อาดา

27 เสรีไทย 89 กทม.

08-5142-9497

15

ยาซีน ทวีสุข

1400 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขตสวนหลวง กทม.

08-0455-3164

16

อุมัร นาซิน

15 ม.นักกีฬา12 สะพานสูง กทม

08-5108-4731

12

ดานิช สะมะอุน

19 ซ.ประชาร่วมใจ29 คลองสามวา กทม.

08-1612-0608

18

ฟาติน ศรีปองพันธ์

94/1 ม.8 ต.หัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา

08-1851-1341

-------------- [ 43 ] --------------

-


-------------- [ 44 ] --------------


เยาวชนชายกลุ่มที่ 4 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

1

อัยยูบ โชติการณ์

1402 ศรีนครินทร์ 34 เขตสวนหลวง กทม.

08-8846-5603

7

อุมัรชา ปาทาน

109/19 หมู่10 จ.นครสวรรค์

08-4049-9233

3

ริสกี บิลแหล่ะ

324/4 ซ.ลาดพร้าว80 เขตวังทองหลาง กทม.

08-1-615-6089

4

นุอัย ยิ่งนิยม

110/39 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ

08-1812-2267

5

อานัส ยิ่งนิยม

110/39 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ

08-1812-2267

6

อับดุลลอฮฺ เพียรรักษ์

27 หมู่3 ต.ลุมพลี จ.อยุธยา

08-9567-2342

2

นัจวี อิบรอเฮม

พัฒนาการ20 แยก7 กทม.

08-7315-0840

8

นาซีม รวมศิลป์

87/1 ม.17 อ.พระประแดง สมุทรปราการ

08-4766-5334

0

อั๊กรอม ปานนพภา

786 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กทม.

08-3751-0479

19

อาริฟ รื่นพิทักษ์

521 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า บางพลัด กทม.

08-5000-7814

11

อาลี เจะดิ

45 ม.2 ต.เทพนิมิตร จ.ตราด

08-0552-1652

17

ฮาริส มะซอ

225 ถ.กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กทม.

08-3298-7189

13

ฟาดิ้ล เดวัน

223 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง กทม.

08-1554-7544

14

ฮานีฟ มูฮัมหมัดสะมัน

12 รามคาแหง24 แยก24 กทม.

02-714-1429

15

นาอีม มาระกุล

28 ซ.ดาราฉาย อ่อนนุช 46 กทม.

08-9527-8905

16

อีซา จนทร์สว่าง

หมู่บ้านแหลม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

08-9613-3947

12

ซอฟรอน สะมะแอ

36/4 ม.7 แขวง คู้ฝั่งเหนือ เขต หนองจอก กทม.

08-5234-8392

-------------- [ 45 ] --------------

โทร (ผู้ปกครอง)


-------------- [ 46 ] --------------


เยาวชนชายกลุ่มที่ 5 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

อุมาร์ช นิเงาะ

1402 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง กทม.

08-1611-0756

7

ซุเบส นิเงาะ

1402 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง กทม.

08-1668-9948

3

อัสนาวี รักประเสริฐ

129 หมู่3 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.

08-5910-7203

4

นาอีม อารี

254 ริมทางรถไฟ4 บางยี่เรือ ธนบุรี กทม.

08-3600-0097

5

อาฟีฟ อับดุลสตา

27/48 หมู่2 เขตหนองจอก กทม.

08-1689-1208

6

มูฮาหมัดซุเบร อาดา

69/89 ม.14 ต.วัดตูม จ.อยุธยา

08-1991-0304

2

นัดรี่ เพียรรักษ์

54 ม.6 ต.ลุมพลี จ.อยุธยา

08-1948-1865

8

ชาฮีน ลงสุวรรณ์

680/1 ซ.รามคาแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ กทม.

08-9893-3370

0

บุคอรีย์ อาหมัด

6/5 ม.13 แขวง/เขตหนองจอก กทม.

08-6907-7086

19

ไฟซ้อล พาลี

122/5 ม.8 ถ. มิตรภาพ จ.สระบุรี

08-1365-8804

11

ซิ๊ดดิ๊ก เชยเอี่ยม

248/5 หมู่5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง กทม.

08-3179-4893

17

ซากีร แดงวิจิตร์

37 ซ.เสรีไทย 34 รามอินทรา กทม.

02-704-8607

13

มูฮาหมัด อุ้ยตระกูล

หมู่บ้านแหลม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

08-9613-3947

14

มูอ๊าด ผ่องสะอาด

101/2 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

08-0074-0650

15

ดาวุด สุดใจดี

47/2 ม.1 ต.พะยอม จ.อยุธยา

08-7100-7279

16

มูริด มะซอ

21/1 ม.2 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

08-7137-1168

12

คอยดิร ปานทอง

28 ม.2 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

08-9932-9459

-------------- [ 47 ] --------------


-------------- [ 48 ] --------------


เยาวชนชายกลุ่มที่ 6 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

อัฟฟาน บุญรอด

82 หมู่15 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม.

08-1752-3992

7

มูบารักษ์ หะยีอูมาต

เสรีไทย 69/18 กทม.

08-0812-2151

3

รอมฎอน ทิพย์ภูมี

110/6 ม.9 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

08-3784-3830

4

อัสลัน รักประเสริฐ

129 หมู่3 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.

08-5903-0492

5

ฟารีด วรรณมาตร

15/1 ซ.ปรีชาพล เมือง จ.นาราธิวาส

08-8782-4657

6

ยีฮาน บุญรอด

82 ม.15 ถ.ร่มเกล้า คลองสอง มีนบุรี กทม.

08-1752-3992

2

ไซยิต บุญมาเลิศ

11 ซ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กทม.

08-1304-4223

8

ฮาซัน เต่าพาลี

157/3 ถ.อิสรภาพ แขวง หิรัญจูรี กทม.

08-3788-7383

0

ชารีฟ ปานโด๊ะ

2009/12 เขตวัฒนา กทม.

08-7518-1508

19

อาบาดี้ มุงอินทร์

-

08-6889-1270

11

ฮาดิษชา ปาทาน

109/19 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

08-4049-9233

17

มูฮัมมัด สันประเสริฐ

1135/2 ซ.ลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) กทม.

-

13

อัฟด้อล ผลเจริญ

91 ซ.อ่อนนุช53 แขวง/เขต ประเวศ กทม.

-

14

อิสอาน อิลาชาญ

30/12 ถ.สุริยวงค์ ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่

08-6655-5990

15

อัฟด้อล ซอหิรัญ

8 ซ.กรุงเทพกรีฑา26 แยก3 กทม.

08-9761-3390

16

อิรฟาน อาดา

69 ซ.เสรีไทย34 แขวง/เขต คันนายาว กทม.

08-5060-8623

12

อับดุลฆอฟฟาร จินดานารี

62/129 ม.4 เสรีไทย49 กทม.

08-1316-6040

18

นูรุดดีน ไปปอ

9 ซ.ริมคลองหัวหมาก บางกะปิ กทม.

08-1445-7222

-------------- [ 49 ] --------------


---- ความในใจ ---ปีน ี้เป็น ปีแรกที่หนูมาเข้าค่ายที่น ี่ ค่ายนาคนาวาเป็น ค่ า ยที่ อ บรมโดยมี การเรียนการสอนวิชาศาสนาและเชิงดัดนิสัย(สัน ดาน) เด็กเก่ า ที่ เ ขาเคยมาเข้ า ตอนปีก่อนๆ ชอบบ่น ว่า น่าเบื่อ “ปีน ี้น ่าเบื่อจัง” แต่หนูคิดว่าปีน ี้ก็เฉยๆนะ ไม่ น่าเบื่อเท่าไหร่ กิจกรรมเยอะมากมาย แต่หนูรู้สึกชอบฐานกลางคืน สนุ กดี พี่ เลี้ยงแสดงละครเก่งมาก หนูชอบ คืน นั้นเป็น คืน ที่หนูร้องเยอะที่สุด นี่ๆอยาก บอกอะไรให้ฟัง “ค่ายนี้ เ ป็ น ค่ า ย แรกที่หนูไม่ร้องไห้ T_Tกลั บ บ้ า น “เธอยังคิดถึงนาคนาวาฟาร์มอยู่ อยู่ จ น กระ ทั่ ง วั น ปิ ดค่ า ยและไม่ หรือเปล่า เธอยังจาพี่เลี้ยงแสน อยากให้ปิดเลย ใจดีอยู่หรือไม่ เธอยังคิดถึง ห นู รั กค่ า ยนี้ ม า กน่ ะ ค่ า ยน า คน าวา จะอยู่ ใ น ใ จห นู เพื่อนเดินเคียงที่คอยให้กาลังใจ ตลอดไป ควา มทรงจ าใ น ทุ ก ๆ เธอยังจาภาพวันวานอยู่หรือไม่ เวลา ทุกๆนาที หนูจะไม่มีวัน ลืม

ช่วยบอกให้รู้ที”

ความทรงจาที่ดี NVF

-------------- [ 50 ] --------------


-------------- [ 51 ] --------------


-------------- [ 52 ] --------------


-------------- [ 53 ] --------------


-------------- [ 54 ] --------------


-------------- [ 55 ] --------------


-------------- [ 56 ] --------------


-------------- [ 57 ] --------------


-------------- [ 58 ] --------------


เยาวชนหญิงกลุ่มที่ 1 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

ชีรีน คล้ายศรี

3 ซ.เลียบวารี เขตหนองจอก กทม.

08-5344-2493

7

ฮุสนา สมคิด

71 อ่อนนุช39 สุขุมวิท77 สวนหลวง กทม.

08-3050-3879

3

บัสมา ติเพียร

118/1 ม.10 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

08-9447-5551

4

นิอาด ติเพียร

63/4 หมู่5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

08-9447-5551

5

นาเดีย ดาวเรือง

79/9 ม.5 พระนครศรีอยุธยา

08-5250-5160

6

นูฮัยดา อาดา

69 ซ.เสรีไทย34 เขตคันนายาว กทม.

08-5060-8623

2

ลุบนา บุตรน้าเพชร

69/1 ม.2 ต.เทพนิมิตร จ.ตราด

08-7142-4801

8

นุฮฮา การีแซ

หมู่บ้านนักกีฬา แขวง/เขตสะพานสูง กทม.

08-3275-8272

0

ฮันนาน เถื่อนพิทักษ์

340/7 ซ.รามคาแหง 53 เขตวังทองหลาง กทม.

08-1904-1827

19

ซีมา ติเพียร

1/6 หมู่5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

08-9447-5551

11

ตัสนีม มิตรไธสง

75 ริมคลองบ้านป่า กทม.

08-5073-4302

17

รอนีน พลับศิริ

18/3 หมู่1 ลุมพลี อ.อยุธยา จ.อยูธยา

08-2238-4640

-------------- [ 59 ] --------------


-------------- [ 60 ] --------------


เยาวชนหญิงกลุ่มที่ 2 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

ชิฟา เดวัน

223 ถ.กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กทม.

08-1859-0856

7

ซูนีต้า กลั่นสวน

233 ถ.กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กทม.

02-735-8980

3

อัยมี่ มะลาอินทร์

17/8 ม.2 ซ.มิตรไมตรี 18 หนองจอก กทม.

08-4755-4400

4

อัฟวา ติเพียร

118/1 ม.10 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

08-9447-5551

5

วีอาม สุวินัย

16/5 หมู่10 หนองจอก คู้ซ้าย กทม.

08-9822-7392

6

อันอัม วงษ์สันต์

571/2 ซ.ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กทม.

08-1274-8282

2

เราะห์มะห์ พาลี

122/5 ม.8 ถ. มิตรภาพ จ.สระบุรี

08-1365-8804

8

บัชชา วงศ์การีม

14/4 ม.1 ซ.เสรีไทย6 เขตบึงกุ่ม กทม.

08-3848-0729

0

ฟาติน ไทพิทักษ์

3 ซ.เลียบวารี เขตหนองจอก กทม.

08-5332-4804

19

อมานี วงษ์สันต์

571//2 ซ.ลาดพร้าว112 วังทองหลาง กทม.

08-1274-8282

11

ฟาฏิน อ่วมพิทักษ์

39/123 ม.มหาลาภ 2 เขต หนองจอก กทม.

08-8666-5813

17

ฮุดา อาหมัด

16 ม.10 แขวง/เขต หนองจอก กทม.

09-2339-8881

13

นูนาต จินดานารี

62/129 ซ.เสรีไทย49 เขตบึงกุ่ม กทม.

08-1316-6040

14

ซารีนา วงษ์เดอรี

62/112 ม.4 ถ.เสรีไทย กทม.

08-6786-3144

15

อิ้ลมีย์ อนันต์

123 ริมคลองบ้านป่า เขต สวนหลวง กทม.

08-9476-0561

16

ซาลามะห์ หวังเกษม

44/76 เคหะหนองจอก เขตหนองจอก กทม.

08-4979-7181

-------------- [ 61 ] --------------


-------------- [ 62 ] --------------


เยาวชนหญิงกลุ่มที่ 3 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

ชมีม ลงสุวรรณ์

680/1 ซ.รามคาแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ กทม.

08-1922-3484

7

ฮันวา อาหมัด

16 ม.10 แขวง/เขต หนองจอก กทม.

09-2339-8881

3

รุชดา คล้ายเจริญ

14/61 ม.1 แขวง/เขต ทุ่งครุ กทม.

08-5046-2230

4

นาบีละห์ หร่ายมณี

34/6 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

08-1566-3679

5

ตอยยีบะห์ ขันธรักษ์

6 ซ.กาญจนาภิเษก 9/1 คันนายาว กทม.

08-9445-3245

6

นาอิชา อารีย์

340/8 ซ.รามคาแหง53 เขตวังทองหลาง กทม.

08-9811-7884

2

ญันนะห์ พาลี

122/5 ม.8 ถ. มิตรภาพ จ.สระบุรี

08-1365-8804

8

อัฟนาน เพียรรักษ์

79/5 ม.5 ต.ลุมพลี อ.อยุธยา จ.อยุธยา

08-5171-3243

0

นัจวา รัสมี

39/34 ม.12 ถ.มิตรไมตรี หนองจอก กทม.

08-4123-8411

19

ฟาฮาม่า บัวเจริญ

8 ถ.ราษฏร์อุทิศ แขวง/เขต มีนบุรี กทม

08-7079-6993

11

บิลกีส เถื่อนพิทักษ์

340/7 ซ.รามคาแหง 53 เขตวังทองหลาง กทม.

09-2092-4835

17

อานาตี นาอุดม

781 ซ.ลาดพร้าว80 เขต วังทองหลาง กทม.

09-1429-5348

13

นูรียะห์ สะอาด

3/4 ม.7 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี

08-3781-1800

-------------- [ 63 ] --------------


-------------- [ 64 ] --------------


เยาวชนหญิงกลุ่มที่ 4 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

1

รอซีด้า กลั่นสวน

233 ถ.กรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม.

08-6780-9661

7

โซเฟีย งามขา

199/62 ม.8 หนองปรือ บางละมุง จ.ชลบุรี

08-5890-9788

3

อักรีมา ประดิษฐ์สุวรรณ์

115 ซ.รามคาแหง53 เขตวังทองหลาง กทม.

08-9010-8268

4

อามีเราะห์ ขันแก้ว

577/8 ซ.ลาดพร้าว 112 เขตวังทองหลาง กทม.

08-1401-7560

5

ดีน่า ฤทธิ์ดี

92/366 ซ.เสรีไทย29 เขตบึงกุ่ม กทม.

08-1611-0508

6

ลีน่า ศรีประเสริฐ

19/9 ม.5 ซ.สังฆสันติสุข เขตหนองจอก กทม

08-9078-7423

2

นาดา อาหมัด

16 ม.10 เขต หนองจอก กทม.

08-5128-9416

8

ไอน่า มั่นคง

69/1 ม.2 ต.เทพนิมิตร จ.ตราด

08-7142-4801

0

นัซลี่ วง์สันต์

625 ลาดพร้าว112 วังทองหลาง กทม.

08-1619-7559

19

ลุบนา อันนันหนับ

324/4 ลาดพร้าว80 เขตวังทองหลาง กทม.

08-1615-6089

11

ชีรีน อ่วมพิทักษ์

39/123 ม.มหาลาภ 2 เขต หนองจอก กทม.

08-8666-5813

17

บัสม่า ประหัส

393/1 ม.11 ต.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ

09-1407-7474

13

ฮันนะห์ ครองศิริกุล

78 ซ.รามคาแหง29 หัวหมาก บางกะปิ กทม.

08-7938-8980

-------------- [ 65 ] --------------

โทร (ผู้ปกครอง)


-------------- [ 66 ] --------------


เยาวชนหญิงกลุ่มที่ 5 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

นัสมี่ ปาทาน

109/19 หมู่10 จ.นครสวรรค์

08-4049-9233

7

สมา ปาทาน

60 ม.4 ต.ห้วยเหนือ จ.ศรีษะเกษ

08-1851-1314

3

ฮุสนา สีใส

104 ถ.สุขาภิบาล2 เขตประเวศ กทม.

08-1665-9285

4

คอดียะห์ สมังเชื้อ

132 หมู่6 จ.สระบุรี

08-2347-9058

5

ซัลวา หร่ายมณี

34/6 หมู่9 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

08-1566-3679

6

อัสมา มิตรไธสง

75 ริมคลองบ้านป่า กทม.

08-5073-4302

2

ลีนา สาลี

91 อ่อนนุช 66 แยก1 เขต ประเวศ กทม.

08-6510-7244

8

ด.ญ รอนี เพียรรักษ์

79/5 ม.5 ต.ลุมพลี อ.อยุธยา จ.อยุธยา

08-5171-3243

0

ด.ญ. ณัฎฐนรี สโรภาส

147/3 ซ.รามคาแหง 137 ถ.รามคาแหง กทม.

08-4678-6446

19

นาฟีซะฮ์ ฆ้องวงษ์

4 ซ.กาญจนาภิเษก9/1 เขต คันนายาว กทม.

08-9445-3245

11

อินอาร์ม รักษายศ

96 ม.3 ต.ลุมพลี จ.พระนครศรีอยุธยา

08-5407-3736

17

ดารีมา เจะดิ

45 ม.2 ต.เทพนิมิตร จ.ตราด

08-0552-1652

13

อัจญมั้ล มะลิ

721 ซ.ประเสริฐสิทธิ ถ.สุขุมวิท กทม.

08-6696-3231

-------------- [ 67 ] --------------


-------------- [ 68 ] --------------


เยาวชนหญิงกลุ่มที่ 6 ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

โทร (ผู้ปกครอง)

1

ตัสนีม ปัตตาเวีย

81 ถ.พระรามเก้า ซ.33 กทม.

08-1564-2966

7

นูร มาลาอี

9 พัฒนาการ 20 แยก 13 เขต สวนหลวง กทม.

08-5972-3125

3

ยุมนา มาลาอี

9 พัฒนาการ 20 แยก 13 เขต สวนหลวง กทม.

08-5972-3125

4

มุมต๊าช บิลโหด

10 ม.5 ต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

08-8501-6989

5

ยลดา หอมสุวรรณ์

19/30 ม.10 แขวง/เขต หนองจอก กทม.

08-1359-9377

6

วัรดะห์ สมังเชื้อ

132 ม.6 อ.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

08-0663-0703

2

มิสบะห์ บิลโหด

10 ม.5 ต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

08-8501-6989

8

บัสมา มะซอ

225 ถ.กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กทม.

08-3298-7189

0

ฮันนะห์ ปาทาน

27 ม.6 ต.สิ อ.บุญหาญ จ.ศรีษะเกษ

08-1851-1341

19

อิ้ลฮาม อามีน

36 ซ.ลาดพร้าว 98/1 ถ.ลาดพร้าว กทม.

08-5116-7602

11

อัฟนาน อามีน

36 ซ.ลาดพร้าว 98/1 ถ.ลาดพร้าว กทม.

08-5116-7602

17

ฮูดา ยาบ๊ะ

32/3 ม.9 ต. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

08-5215-4940

13

นัสรีน เรียงหมู่

70/13 ม.4 ต.วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา

08-3885-5268

14

อัสมี่ ศรีปองพันธ์

94/1 ม.8 ต.หัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา

08-1851-1341

-------------- [ 69 ] --------------


--- ความในใจ --อัสสลามมู่อลัยกุ้มว้าเราะฮฺม่าตุ้ลลอฮิว้าบ้าร่อกาตุฮฺ ก่อนอื่น ต้องขอชุโ กรต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูว้าตาอาลา ที่ ท าใ ห้ ห นู ได้ กลับมาที่ค่ายนาคนาวาฟาร์มอีกครั้ง ปีน ี้ก็ถือเป็น ปีที่ 6 ของหนู หนูดีใ จมากที่ ได้กลับมาเจอพวกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ และที่สาคัญปีน ี้ก็มีพี่เลี้ยง เพื่อนๆหน้ า ใ หม่ ๆ มากัน หลายคน ทาให้หนูมีความสุขที่ได้อยู่ที่น ี่เพราะพี่เลี้ยง เพื่อนๆ ท าใ ห้ ห นู สนุกสนาน เฮฮา มีรอยยิ้มในการทากิจกรรมต่างๆ และหนูยังได้เรียนหนัง สื อ กับเพื่อนๆทุกคนทาให้หนูได้ความรู้ กลั บ ไปใ ช้ ที่ บ้ า น ได้ ฝึกละหมาดครบ 5 เวลาและได้อ่านกรุอ่านพร้อมกับเพื่อ น ๆและนี่ แ หละคื อ สิ่ ง ที่ พ วกเราทุ กคน ได้ ประโยชน์จากการมาค่ายแห่งนี้ อีกไม่กี่วัน เราก็ต้องกลับบ้านของพวกเรา หลังจากวัน ที่ 27 พวกเรา ทุกคนก็ต้องแยกย้ายกัน กลับบ้าน เราจะไม่ได้ทากิจกรรมร่ ว มกั น ไม่ ได้ กิน ข้ า ว ร่วมกัน ไม่ได้น อนด้วยกัน ไม่ได้ละหมาดร่วมกัน และไม่ได้ยิน เสีย งหั ว เราะจาก พี่เลี้ยง เพื่อนๆ น้องๆ อีกต่อไป สุดท้ายนี้หนูก็ข อมาอั ฟ ทุ กคน ที่ เคยทาผิดและทาร้ายจิตใจด้วยคาพู ดต่ า งๆ ขอมาอัฟทุกคนด้วยน่ะค่ะ พร้อมด้ ว ยกั น นั้น หนู ข อขอบคุ ณสิ่ ง ดี ๆที่ ทุ กคน ได้ มอบให้หนู อินชาอัลลอฮฺ ปีหน้าหนูจะ กลับมาค่ายนาคนาวาฟาร์มอี ก ปี ห น้ า เจอกัน น่ะค่ะทุกๆคน วัสสลาม รักและคิดถึง เพื่อนๆพี่ๆทุกคน

-------------- [ 70 ] --------------


คนก้นครัว อันโรงครัวคือหัวใจของชาวค่าย ทั้งลุงซีรและป้าขาวเหนื่อยอุรา สามเวลาสามมื้อที่เราทา บ้างข้าวหมกข้าวมันถังข้าวสาร เช้าต่อมามีไข่คนโอวัลติน ตกตอนบ่ายกินปังเย็นกันหน้าบาน ยังไม่หมดมีเยอะเมนูอาหาร ถึงตอนเสริ์ฟบางวันหมดไม่ทันชิม ถึงปีนี้ริสกียังคงมาอย่างต่อเนื่อง เด็กอิ่มท้องท่านได้บุญกันมากแม้น

ต้องจับจ่ายซื้อของมาหุงหา แต่ทุกเวลามีพี่เลี้ยงคอยเติมเต็ม มีต้มยาผัดทอดครบอาหาร ไข่เจียวจานไข่ดาวกลมสมกันดี บางวันกินมักกะโรนีผัดซอสหวาน โอ้วันวานกลางคืนต้องดื่มนม ทั้งคาวหวานเลือกสรรกันจนอิ่ม แค่เด็กอิ่มก็เพียงพอสาหรับเรา ผู้ปกครองเลื่องลือกันเนื่องแน่น ขอพระองค์ทรงตอบแทนทุกท่านเอย

ป้าขาว ลุงซีร โทรว 080-262-2387 โทรว 086-782-5528 -------------- [ 71 ] --------------


นาชีร เธอยัง ฉันยังเป็นคนที่รักในอิสลาม ฉันยังตามแนวทางซุนนะห์นบี ฉันยังคอยเข้าเฝ้าพระองค์อัลลฮ อยู่ทุกวัน ฉันยังรอรอมฎอนนั้นกลับมา ฉันยังเฝ้าขอดุอาทุกคืนวัน เพราะคาเดียวคือตักวา และคาสั้นๆ จาไว้ * ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ฝากนาชีดให้ไปถามเธอดู อยากจะรู้ในความเป็นไป ** เธอยังละหมาดครบห้าเวลาอยู่หรือป่าว เธอยังเป็นบ่าวที่มีอีหม่านอยู่หรือไม่ เธอยังศรัทธาอัลลอฮองค์เดียว ยาเกรงพระองค์องค์เดียว เธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ไช่ไหม ช่วยบอกให้รู้ที…… ฉันกลัวไฟนรกที่ ลงโทษฉัน ฉันกลัวไม่ได้สวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ ฉันกลัวคาว่ามุรตัด และสิ้นสภาพ อิสลาม (สุดท้าย) เธอยังคิดถึงนาคนาวาฟาร์มอยู่หรือปล่าว เธอยังจาพี่เลี้ยงแสนใจดีอยู่หรือไม่ เธอยังจะนึกถึงเพื่อนเดินเคียง และคอยให้กาลังใจ จะยังจาภาพวันวานอยู่ใช่ใหมช่วยบอกให้รู้ที นาชีร อูกัมปา ** มัสบิน ลี่มิน ลี่มิน ลีมัสบิน ลีอูกัมปา (สร้อย) อูกัมปา ซารีนาบูนี อูกัมปา ซารีนาบุ่ม เอกนาดิน นาดิน นาดิน น่าเอกนาดิน น่าอูกัมปา (สร้อย) อูกัมปา ซารีนาบูนี อูกัมปา ซารีนาบุ่ม (สร้อย) โน่นแนะ ดวงจันทร์ ดวงจันทร์ ดวงจันทร์ โน่นแนะ ดวงจันทร์ มันทอแสงมา แสงงามตาในนภาคืนนี้ ฟ้าราตรีดุจจะเป็นสีทอง (สร้อย) เหล่าอรุณ เพลินใจ เพลินใจ สุขในฤทัย แสงจันทร์เรืองรอง แสงจันทร์ปอง สุขจะมองใดเหมือน แสงจันทร์เตือน ในเรามาร้องรา

-------------- [ 72 ] --------------


นาชีร ไกลแค่ไหนคือใกล้ พยายามจะทาให้น้องละหมาดให้ครบ 5 เวลา พยายามทุกวันให้น้องดุอาอฺให้น้องได้ดี เหมือนดั่งใจของฉันและใจของเธอผูกมัดไว้ด้วยกัน ยังคงคิดและหวังจะเอาอีหม่านแท้นี้มาให้ *แต่ทาไมทามาเนิ่นนานไม่เห็นสักที แต่ทาไมมองดูเหมือนน้องนั้นเดินจากไป อยากรู้พี่เลี้ยงต้องควรทาอย่างไร * อีกไกลแค่ไหนจนกว่าน้องจะใกล้บอกที อีกไกลแค่ไหนจนกว่าน้องจะทามันให้ดี มีทางใดที่อาจทาให้น้องเห็นใจได้โปรด และจะทาให้มันดีและได้รู้ว่ามันนั้นยังมีความหมาย พี่ไม่คิดยอมแพ้พี่เพียงแต่เหนื่อยล้าก็เท่านั้น ทาให้ใจของน้องนั้นมีอีหม่านที่พี่ต้องการ คงจะดีไม่น้อยถ้าน้องนั้นทาให้พี่รับรู้ ว่าในใจของน้องก็มีอีม่านที่ยังซ่อนไว้ (สุดท้าย) อีกนานแค่ไหนจนกว่าจะได้ใกล้กันอีกที อีกนานแค่ไหนจนกว่าน้องจะรับรู้เสียที มีทางใดที่อาจทาให้น้องสนใจได้โปรด บอกกับพี่ให้รู้ทีว่าที่พี่สอนไปนั้นยังมีความหมาย นาชีร อาลา ถึงวันนี้วันที่พวกเราต้องล่าลา อยากให้รู้ให้เพื่อนทุกคนได้ฟังได้ยิน ไม่ว่าวันนี้วันไหนเราจะไม่ลืมกัน ไม่ว่าหนทางที่เดินมันจะไกลแสนไกล *พี่คอยสอนคอยเตือนให้เราได้ดีในวันข้างหน้า คาปรึกษาข้อคิดให้น้องทุกคนได้

โอ้เพื่อนจ๋าน้าตามันจะไหลหลั่งริน มันหลั่งรินด้วยความรู้สึกที่ตื้นตันใจ จะมีเรามีเธอมีฉันตลอดในหัวใจ ความห่วงใยที่มีด้วยใจไม่มีวันลบเลือน รักพี่เท่าฟ้าให้มาหมดทั้งกาลังกาย เราทั้งหลายจากใจขอบคุณพี่ทุกคน (มะอัฟพี่เลี้ยงด้วยใจ)

-------------- [ 73 ] --------------


ซุบซิบคนวงใน โดยนายเขาลอย ณ. ดงพญาเย็น @ สลามชาวค่ายที่น่ารักทุกๆ คน ปีนี้นายเขาลอย ณ. ดงพญาเย็นก็ได้กลั บ มาพบ กับทุกๆคนอีกเช่นเคย @ ขอขอบคุณพระองค์ อั ล ลอฮที่ ท รงให้ ค่า ยปี นี้ ปี ที่ 20 ของเรา สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี @ แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในค่ายปีนี้แต่ก็มีสิ่งใหม่ๆที่ดี เกิดขึ้นมากมายเช่นกันนะครับ @ เริ่มกันที่ปีนี้ต้องยอมรับเลยว่าเด็กๆหน้าใสๆของค่ายเรา เยอะมากกว่าปีก่อนๆมาก ทาให้อาจารย์อับดุลลอฮ์และนายเขาลอยถึ ง กั บ งงเลยที เ ดี ย ว เพราะนอกจากเด็กเยอะพี่เลี้ยงแยะไม่แพ้กันเลยนะครับ @ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในนาคนาวาปีนี้ก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจ ส าคั ญ ที่ สุ ดนั่ น ก็ คือ มั ส ยิ ดที่ ไ ด้ รั บ การ ปรับปรุงใหม่เอี่ยม ใหม่จนแทบจะจาไม่ได้นายเขาลอยถึง กั บ ตะลึ ง @ ในส่ ว นของห้ อ ง ประชุมที่มีการปรับปรุงใหม่ เช่นการมีระบบโปรเจ็คเตอร์ มีการติ ดแอร์ นายเขาลอยได้ แอบลองไปนั่งดูแล้วเย็นฉ่ าจริ ง เลยครั บ @ ในแต่ ล ะปี อ าจารย์ อั บ ดุ ล ลอฮ์ ก็ พยายาม ปรับปรุงค่ายนาคนาวาให้ดีขึ้น ให้น่าอยู่มากขึ้น นายเขาลอยก็ รู้ สึ ก ปลื้ ม ใจและดี ใ จแทน เยาวชนที่ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆเลยครับ @ ปีนี้โต๊ะเมาะห์ฮัจยะห์ฟาติเมาะห์ นาคนาวา ได้ ม า อยู่เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยครับ ได้ข่าวมาว่าปีนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยัง มี ใจสู้ อยุ่ช่วยให้กาลังใจชาวค่ายได้เป็นอย่ า งดี เ ลยครั บ นายเขาลอยขอบคุ ณ จากใจ @ ทางด้านป้านิดปีนี้หลังจากผ่านเรื่องร้ายมาแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นทั้งกายและใจ นายเขาลอยขอ เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเพราะอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้ า งผู้ ที่ อ ดทนเสมอ @ ทางด้ า นนั ก ธุรกิจใหญ่ย่านนานาเป็ น ใครไปไม่ ไ ด้ เ ลยครั บ นอกจากป้ า วา(ฮาวา สวั ส ดิ์ ม ณี และ ครอบครัว) ที่ปีนี้ได้มาช่วยให้กาลังใจกับพวกเราและให้ความรักกับพวกเราอย่ า งมากเลย ครับ @ ยังมีผู้อุปการคุณอีกหลายท่านที่ได้เดินทางมายังค่ายนาคนาวาปีนี้ร วมทั้ ง ผู้ ที่ คอย ช่วยเหลือบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินหรือแรงกายแรงใจแม้กระมั่งการขอดุอาอฺ นายเขาลอยก็ อยากขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี อี ก ทั้ ง ยั ง มี บุคลากรรวมไปถึงทุกคนที่ได้อยู่ในนาคนาวาปีนี้ขอพระองค์ทรงมอบความสุขความ ส าเร็ จ ให้กับพวกท่านทุกคนและขอให้พกเราได้มาพบกันอีกในปีหน้านะครับ นายเขาลอยขอลา ไปก่อน วัสลามบ๊ายบาย

-------------- [ 74 ] --------------


-------------- [ 75 ] --------------


ประมวลภาพกิจกรรม

-------------- [ 76 ] --------------


-------------- [ 77 ] --------------


----- Sport Day – NVF -----

-------------- [ 78 ] --------------


----- 20 ปี NVF -----

-------------- [ 79 ] --------------


----- อาลา – อาลัย -----

-------------- [ 80 ] --------------


แซวพี่เ ลีย้ ง ชายยยยยยย – งุง ิ ครุคริ เชาว้าล อิสมาแอล ฮามิ๊ด อัลนูร ลูตร ซอและห์ อามีน หวัง อมานี ชามีม มัสรอนี วาริศ รอชีดี้ รุชดี้ ฟาอีส มูฮาหมัด ซัยฟาน อิคลาศ มูอัซ รอซีน ฟาอีซ วง อนัส อัฟด้อล มู อัฟด้อล หวัง

อารมณ์แปลปรวน ช่วงจะปิดค่าย เหมือนบังจะตาย โอ้อูกัมปา นอนนิ่งหลับลึก โหปลุกอย่างยาก นาฬิกาอาซาน บังยังไม่ตื่น แม่ทัพทหาร ชอบซุ่มโจมตี เห็นใครนอนนิ่ง รุมตีเกือบตาย บังนูรสุดเก่ง คนทาหนังสือ งานอย่างล้นมือ สิวขึ้นใหญ่จัง ผู้กากับทอง เห็นแล้วสยอง หน้าไม่เคยหมอง นอนตื่นสิบโมง มาร้องนาชีร เสียงเพราะจับใจ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไป เหนื่อยบ้างมั้ยบัง นอนกรนเสียงดัง ปึงปังซบเด็ก คนไหนสเป๊ค บังเช็คหลังไมค์ ทาตัวเหมือนเด็ก ขี้เก็กมากมาย พอทางานหาย อ่อไปนอนหลับ ชอบโหดหน้าไมค์ ใครขึ้นช้าโดน เด็กๆ ตะโกน เรียงบังไอ้หงอก ทาหน้านิ่งนิ่ง งุ๊งงิ๊งโทรศัพท์ ว่างเมื่อไหร่คับ จับ Phone นอนคุย บังชื่อวาริศ ชอบทาลายล้าง อยู่มาไม่นาน รถพังสองคัน ถึงเวลางาน ไม่เคยเจอหน้า ให้เขาคอยหา โดนบอมซะเลย เสียงบังเล็กเล็ก สเป็คใครดี นึกว่าทอมดี้ มีจิ้นป่ะเนี่ย นภา ล้างหม้อตัวเหม็น เข็มแข็งสุดใจ เดินมาเดินไป กลิ่นโชยทั้งวัน ตั้งใจเต็มที่ มาเป็นพี่เลี้ยง ลองบังสาเนียง อย่าเสี่ยงกับบัง หน้าตาก๊วนกวน นั่งเล่นโทรศัพท์ เด็กเด็กก็รัก บังเข้าใจดี อิคอิค หัวฟู กลัวสุดคือ “กบ” ปืนแก๊บชอบพก ยกเดียว 5 บาท มาแค่ช่วงสั้น ขยันทางาน จิตใจสาราญ ตักข้าวโรงครัว พี่เลี้ยงมือใหม่ หน้าตาอย่างใส เห็นบังทีไร โอ้ใจละลาย ชอบนอนอุดหู งานอู้ตลอด เห็นใครเขาบอก โดนบอมเกือบตาย ขยันทางาน เบิกบานหัวใจ บังหลับที่ไร โดนไมค์เคาะหัว บังด้อลน่ารัก ขยันทางาน ล้างหม้อล้างจาน ไม่อาบน้าเอยย มาไม่กี่วัน ทางานไม่หยุด เข้มแข็งสุดๆ ดุอาอฺบังดี

-------------- [ 81 ] --------------


แซวพี่เ ลีย้ ง หญิง งงงงง – กรุบ กริบ อุ๊บ อิ๊บ ริฟา ฮามีดะห์ ฮุสนา นาดา ซันบานู อารีนา มาดีนะห์ เฉลย รอยฮาน ฮันนาน ฮุสนา หมัด นัซวา กัสมา ชาฮาดะฮฺ โซเฟีย ซาฟีน่า ซาวีน่า อินอาม นัจญดะห์ นาบีลา อัสวาตี

ปีนี้มาสวย เป็นดามเมเยอร์ หุ่นนิสวยเว่อร์ เหมือน เบนจี้จัง มาจากมาเลย์ แหม๋นิ...มโน เด็กร้องโอ้โห นิหายไปไหน โวยวายที่หนึ่ง หน้าบึ้งแก้มบุ๋ม ตัวเหมือนน้องตุ่ม ซุ่ม ซุ่ม มีปืน ชอบทาหน้าเศร้า เหงามาห้าปี หน้าตาบูดบี้ ตุ๊กตาทอง แต่งตัวเก๊งเก่ง หน้าไม่ค่อยเห็น พอเจอตอนเย็น เล่นคุกกี้รัน ยัยเจ้สุดโหด ชอบกินลิ้นจี่ เห็นแล้วอย่างจี้ น่าบี้ทั้งวัน หน้าตาดูจิก ที่จริงใสใส เห็นเธอทีไร ปากนิห้อยจัง แฝดน้องน่ารัก คนชอบทักผิด ตัวเล็กกระจิ๊ด บ้ากล้องจริงจริง แฝดพี่แอ๊บแบ๋ว เสียงแว่วแต่ไกล เห็นเธอทีไร เบื่อเสียจริง จริง ตัวเล็กน่ารัก ขยันนักทางาน ใครเห็นก็ถาม คู่จิ้นใช่ป่ะ อยากรู้อยากลอง ไปซะทุกอย่าง เห็นแล้วราคาญ พูดมากไปมั้ย ทางานไม่หาย ขยันสุดใจ เรียกกินทีไร แอบคุยโทรศัพท์ สูงยาวเข่าดี โอ้นิสุดยอด ตีทียังโก้ แบตมินตันไทย ใบหน้าหนึ่งเดียว ที่เห็นกันมา ขอถามนิว่า ปวดอึ รึป่าว ปีนี้มาเต็ม หัวหน้าพี่เลี้ยง ไม่เคยจะเลี่ยง งานหนักงานเบา ตัวกลมดัดฟัน ขี้งอนที่หนึ่ง หน้าตาบูดบึ้ง ดึงหน้าทั้งวัน ตากลมน่ารัก วาดรูปส๊วยสวย หุ่นเหมือนนักมวย นิซวยจริง จริง เจอเธอทีไร ทาตัวเหมือนโหด หน้าตาเหมือนโกรธ เสียงแหบจับใจ ไม่ค่อยพูดจา ดูเหมือนจะเหวี่ยง ขอร้องอย่าเสี่ยง เลื่ยงถ้าจะดี หน้าตานิ่งๆ ไม่ชิ่งเรื่องงาน ใคร ใครต้องการ ขยันจุ งเบย

-------------- [ 82 ] --------------


นัจญวา มิมบี มุดดารีฟะห์ ตัสนีม บุญ .ยัสมิน บุชรอ ดานีน บัดารียะห์ ยุสรอ ฟาดีลา มูนา ซาร่า อาฟ๊าฟ ตัสนีม โต๊ะ มาดีนะห์ กา

ปีก่อนเด็กค่าย ปีนี้พี่เลี้ยง งานไม่เคยเลี่ยง หน้าเกลี้ยงทั้งวัน ดูนิหน้าคม ไม่ค่อยพูดจา เหมือนนิไม่กล้า นึกว่าเป็นใบ้ เด็กบอกว่าโหด ทาได้ทุกอย่าง แต่พอถึงฐาน โอ้ยนิกลัว กบ พูดจาแน่นหนัก คึกคักหนักหนา งานไม่ค่อยมา เล่นบนสุเหร่า ดูเหมือนจะโหด น่าตาอย่างรั่ว แต่อย่ามามั่ว นิเตะก้านคอ ขี้อายใจดี เด็กรักนิมาก เพราะนิไม่ว่า นิดุไม่เป็น น่าตาจิ่มลิ้ม นิ่มนิ่มน่ารัก มือนิคอยจับ ยาดมโบราณ ทางานว่องไว ไม่สมกับตัว เห็นแล้วปวดหัว นินอนพักมั้ยย ตัวใหญ่บึกบึน แรงเธอมหาศาล วิ่งฮิญาบบาน รีบไปโรงครัว มาจัดระเบียบ พี่เลี้ยงผู้หญิง ทางานไม่นิ่ง โอ้นิสุดยอดด ชอบทาหน้ามึน อึนๆนอนหลับ หัวใจกระชับ อินเลิฟจุงเบย ตัวเล็กเสียงใส หัวใจเด็ดเดี่ยว ไม่เคยหนีเที่ยว นั่งเล่นโทรศัพท์ พูดจาต่อยหอย หน้าไม่ค่อยเศร้า อะไรกันเล่า โลกสวยเหลือเกิน น่าตานิ่ง นิ่ง ดูจริงเหมือนดุ เห็นทีไม่หนุก อารมณ์รุน แรง น่าตาสดใส ยิ้มได้ทั้งวัน ทางานฉับพลัน หั่นผักขั้นเทพ

-------------- [ 83 ] --------------


ทีมงานอนุสรณ์ บรรณาธิการ

ฮูซาม นาคนาวา

วิชาการ

อิสมาแอล มูซา ซัยฟาน นาอุดม อัสวาตี ริดมัด ดานีน มะซอ

ถ่ายภาพ

ลูตร บินซัน ชามีม วงษ์สันต์

รวบรวมข้อมูล อัลนูร มินสุวรรณ อามีน หวังเกษม อัสวาตี ริดมัด พิสูจน์อักษร

นาดา สาลี นาบีลาฮฺ สิงสาหัส

ออกแบบปก

อัลนูร มินสุวรรณ

จัดพิมพ์

ฮูซาม นาคนาวา

-------------- [ 84 ] --------------

NVF 20th Memorial Book  

หนังสืออนุสรณ์ค่ายนาคนาวาฟาร์ม ปีที่ 20

NVF 20th Memorial Book  

หนังสืออนุสรณ์ค่ายนาคนาวาฟาร์ม ปีที่ 20

Advertisement