Page 1

มีรักรออยู่...

นครปฐม

ฤดูของฝน

หัวหิน

ที่... 24-25-26-27-28 กค 53


วันแรก ส. 24 กค 53 13.00 น. เดินทาง ออกเดินทางจาก กทม. ถึง องค์พระปฐมเจดีย์ 14.00 ไหว้พระก่อน ถ่ายรูปก่อน เดินทางอย่างสบายใจ... แวะหาของกินเล่นแถวนั้น ก่อน เดินทางต่อ ไปพระราชวังสนามจันทร์ ค่าเข้าชม ๓๐ บาท ก่อนถ่ายรูป ๆๆ มารูป้ ระวัติ กันหน่อย นะ พระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่ พระบาทสม เด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์ สมัยโบราณ ที่เรียกว่า เนินปราสาท เพื่อเป็นสถานที่ ประทับครั้งมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ และเมื่อ บ้านเมืองถึงยามวิกฤต พระราชวังใช้เวลาก่อสร้างนาน ๔ ปี โดยมี หลวง พิทักษ์มานพ (น้อย ศิลป์) ซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็นพระยาวิศุกรรม ศิลปประสิทธิ์ เป็น แม่งาน และสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เมื่อสร้าง แล้วเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่า “พระราชวัง สนามจันทร์” ตามชื่อสระน้ำ�โบราณหน้าโบสถ์ พราหมณ์ สระน้ำ�จันทร์ หรือ สระบัว (ปัจจุบันไม่มีโบสถ์พราหมณ์เหลืออยู่แล้ว) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ ราชพินัยกรรม แสดงพระราชประสงค์ยกพระราชวัง สนามจันทร์ให้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อย ทหารบก โดยมีใจความว่า “ บรรดาทีด่ นิ ตึกรามทัง้ ใหญ่ น้อย ทีร่ วมอยูใ่ นเขตซึง่ เรียกว่า “พระราชวังสนาม จันทร์” เป็นสมบัติส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยแท้ ไม่ได้รับมฤดกมาจากสมเด็จพระบรมชนกนารถมิได้ ข้าพเจ้าได้เก็บทุนในตำ�แหน่งหน้าที่พระยุพราชและ ทุนอื่น ๆ สร้างที่สนามจันทร์ และสร้างพระที่นั่งซึ่ง เรียกว่า พระพิมานประฐม นั้นขึ้นก่อน ต่อมาเมื่อ ข้าพเจ้าได้ราชสมบัติแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้เอาเงินพระ คลังข้างที่ ทำ�นุบำ�รุงที่นี้ตลอดมาเป็นส่วนตัวทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจะเอาที่พระราชวังสนามจันทร์ ไปรวม เข้ากับกองมฤดกใหญ่นั้นหาควรไม่ ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ ตามกฎหมายเหมือนสามัญชน ที่จะยกที่นี้ให้แก่ผู้ใด

ก็ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นตัวข้าพเจ้าไปแล้ว ข้าพเจ้า ขอยกทีน่ ใ้ี ห้แก่รฐั บาลสยามเป็นสิทธิขาด เพือ่ ทำ�เป็น โรงเรียนนายร้อยทหารบก” ในปัจจุบัน พระราชวังสนามจันทร์อยู่ในความดูแล ของสำ�นักพระราชวัง โดยเมือ่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการอำ�นวยการบูรณะพระราชวังสนาม จันทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี เป็นองค์ประธาน ร่วม กับกระทรวงมหาดไทย นายนาวิน ขันธหิรัญ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภ รณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายคืน พระราชวังสนามจันทร์แก่สำ�นักพระราชวัง พระราชวังสนามจันทร์มีสิ่งก่อสร้างมากมาย ประกอบด้วย พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระตำ�หนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำ�หนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำ�หนักทับแก้ว พระตำ�หนักทับขวัญ เทวาลัยคเณศร์ เรือนพระยานนทิการ เรือนพระธเนศวร เรือนทับเจริญ อนุสาวรีย์ย่าเหล 17.00 น. เตรียม ตัวไปงานแต่งพี่ต้อม 21.00-22.00 น. เดินทาง ต่อไปหัวหิน


***ข้อมูลโดย เที่ยว http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nayrotsung&month=032010&date=26&group=1&gblog=81 กิน http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=450d&group=20 ...........


***ข้อมูลโดย

แวะกิน นครปฐม

ร้านใบเมี่ยง

http://www.bloggang.com/ viewdiary.php?id=450d&month=062009&date=28&group=20&gblog=5 ชื่อร้าน “ใบเมี่ยง” ร้านจะอยู่ตรงข้าม ม.ศิลปากร (ถ้ามาจาก กทม. ใช้เส้นเพชรเกษม พอถึงตัวเมืองนครปฐม เลย Tesco มาหน่อย เลี้ยวขวาสี่แยกไฟแดงข้างโรงแรมริเวอร์ ขับไป จนถึงสี่แยก เลี้ยวซ้ายประมาณ 200 เมตร จะเจอร้านนี้อยู่ ซ้ายมือ) ร้าน ใบเมี่ยง (อาหารเวียดนาม) 61/15-16 ถ.ทรงพล (หน้า ม.ศิลปากร) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เปิดเวลาประมาณ 11.00 - 21.00 น. โทร : 034-244355 ...........

กินขนมก่อนไปงาน ดีป่ าววว

“ข้าวเหนียวย่างอารีย์” โทร : 0-3425-4619 , 08-1880-9234 ถ.ทรงพล ต.ลำ�พญา อ.เมือง จ.นครปฐม


คืนแรก ที่หัวหิน ตอนเที่ยงคืนของคืน วัน ส. 24 กค 53

TRIP

24.00 น. นอน-นอน ที่ บ้านพักไอ อุ่น http://www.baanpak-i-un.com/iun/roomth.html บ้านพักไออุ่น : 6/206 ซอยหัวหิน 32 ถนน เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์. 032 547 661 || มือถือ : 08 2292 3914

ที่พักราคาถูก ที่โอ-โอ

แวร์ซาย : หัวหิน 104 : 500 - 800 บ. โทรศัพท์ : 0-3251-5622 http://www.versailleshuahin.com/Flowerbeach/index.htm

เลส โบ-โบ ในเมือง : 290-500 บ. โทรศัพท์ : 0-3251-1589 โทรศัพท์มือถือ : 08-6332-6340 http://www.les-bobos.com/

ฟูเล ในเมือง : 450 -500 บ. Fulay Guesthouse: +66-32-513145 http://www.fulay-huahin.com/rooms/intro.htm

รีรา ซอย หัวหิน 79 : 900 -1500 บ. 081-8363323 คุณพีร์ http://www.reerahuahin.com/


เช้าแรกที่หัวหิน... วัน อา. 25 กค 53 09.00 น. ตื่นสาย-สาย หลังจากเหน็ดเหนื่อยกะ การตะลอนเมื่อคืน หารัยกิน ในเมือง เริ่ม จากตลาด ในเมือง หัวหินก่อน ร้าน ข้าวมันไก่ หมูแดง ต้มเลือด หมู หมูปิ้ง ไก่ทอดอร่อยๆๆ ปาโก๋จิ๋วแต่แจ๋ว เลือก แล้วแต่ความชอบ 10.30 น. ไปโบกกี้รถไฟ หัวหิน อ่านหนังสือเล่นๆ ถ่ายรูปแนวๆ ก่านนน ....ไปนั่ง พักผ่อน ริมทะเล ก่อน ไป เที่ยว ต่อตอนบ่าย 12.30 น. กินมื้อเที่ยง กินไก่แต่ไม่กินเก๊่า... ร้านไก่โกศล-ครัวกรรณิการ์ ริมทางรถไฟ เลย สถานีรถไฟไปประมาณ 1 กิโล ร้านจะเป็นไก่หมด ทั้ง ไก่ทอด อร่อยจัด ไก่สามรส ขนมจีนไก่ ปีกไก่ยัดไส้ (หันหน้าเข้าสถานีรถไฟ เลี้ยวซ้าย เลียบทางรถไฟไป เรื่อยๆ ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือ) โทร: 0-3251 -2069 เปิดทุกวัน 10.30-15.00 น. 14.00 น. อิ่มท้องจากร้านไก่ ไปต่อกัน ที่บ้าน ศิลปิน บ้านอาร์ต บ้านดิน ภาพวาดแจ่มๆ >>> เลย ไปต่อที่ ไร่องุ่น <เด๋วเช็ค ว่าตอนนี้ มีองุ่นป่าวว> สูดอากาศที่ไร่เสร็จไป กลับมาไหว้ หลวงปู่ทวดให้ สบายใจก่อน 18.00 น. มาหารัยกิน ต่อ รอบเย็นที่ ร้านเจ๊กเปี๊ยะ อร่อยทุกอย่างจริงๆ ราคาย่อมเยาว์ หมูจุ่ม ทะเลจุ่ม ไข่เจียวกุ้ง ยำ�รวมมืตรทะเล หมูสะเต๊ะ แต่คนเยอะ มากๆ ต้องทำ�ใจหน่อยนะ เปิดทุกวันเวลา 6.0021.00 น. โทร : 0-3251-1289


TRIP

เดินย่อยที่ตลาดหัวหินซักรอบ พร้อมตบท้ายไอศรีมเจ้นิด ไอศรีมชาเย็นอร่อยสุด ชอบ-ชอบ หรือโรตี ตีพุงให้อ้วนสักอัน พร้อม ลุยต่อที่ เพลินวาน พาเพลิน ก่อน นอน แล้ว ตบท้าย นั่งฟังเพลง ชิว-ชิว ที่ Music Room .....นอน-นอน ที่ บ้านพักไออุ่น ไม่รู็จะอุ่น ป่าววว พรุ่งนี้เจอกันใหม่... ราตรีสวัสดิ์ หัวหิน


รับกลิ่นไอทะเล...หัวหิน วัน จัน. 26 กค 53 06.30 น. ตื่นเช้าหน่อย มา ใส่บารตพระที่ทะเล ก่านน ??? ไปตลาด ตอนเช้าต่อ หาโจ้ก อร่อยๆๆกิน หรือจะเสวนา ร้านกาแฟ ของเจ๊กเปียะ<ร้านเค้า มี เช้า บ่าย เย็น อาหารไม่ซ้ำ�แบบเลย เที่ยงๆ อาหาร เด็ด ก็ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทะเล> ใน บรรยากาศเช้า... กลับที่พัก อาบน้ำ� เตรียมลุยต่อ 10.30 น. เดินถ่ายรูปเล่นทีเ่ พลินวานแบบเช้า-เช้า 12.00 น. ขอแวะ ร้านพี่ชุบชีวา หน่อยนะอ่าา ไปกี่ ครั้งก็ไปไม่ถึงซักที หาโกโก้เย็นๆสักแก้ว ราคาไม่เบา กินดับกระหาย พร้อมถ่ายภาพ เปิด 11.00 -23.00 http://chubcheeva.com/main.html มื้อเที่ยง ข้าวมันไก่ลมหวล ล่ะก่านน กินไก่อีก แล้ว มีต้ม...ตุ๋นไก่ฟักมะนาวดอง ตุ๋นมะระซี่โครงหมู ตุ๋นเห็ดหอมซี่โครงหมู ตุ๋นดอกแคจีนซี่โครงหมู และ ตุ๋นขาไก่ยาจีน ซดลื่นคอ และดีต่อสุขภาพ / ครัวมินิ ฟาร์ม ซอยหัวหิน 88 อาหารไทยๆ สะเต๊ะไก่ ต้มยำ� กุ้งใส่ผลไม้ โทร. +66 (0) 3251 6383 http://www.minifarmgroup.com/ ต่อด้วยชมการแสดง โรงละครวิกหัวหิน ณ หัวหิน ซอย 114 โรงละครกลางแจ้งท่ามกลางหมู่บ้าน Arts Camp Open: Mon-Sat: 9am-8:30pm โทร. 032 - 827 815 http://www.vichuahin.com/


13.00 น. เข้าที่พักสีสันจัดจ้าน สไตล์โมร็อคโค ถ่าย รูป สไตล์น้องแมวนอน ยืน นั่ง เล่นน้ำ�...ทีร่ ิยาด โทร. 032 536 954 หรือ 089 899 7979 http://riadhuahin.com/

แอบแทรก ถ้ามี เวลา อยากพาไป กินร้าน บ้านถั่วเย็น : ถั่วเย็นปั่นสไตล์ฮ่องกง ถั่ว ปุยหิมะสไตล์ไต้หวัน ร้านเปิด บริการตั้งแต่ บ่าย 3 โมงเย็น – 5 ทุ่ม (ปิดทุกวันอังคาร) Address: ตลาดเปิดท้าย โรงแรมแกรนด์ โซนด้านหลัง ตลาดติดแอร์ หัวหิน ประจวบฯ 77110 โทร. 089-1697711 / 086-1615598

ตกเย็นไปขึ้นเขาตะเกียบแล้ว ลงมาเดินเล่นริม ทะเล...ตกดึกหาของกินที่ตลาดโต้รุ้ง/หรือ กิน อาหารทะเล ร้านแสงไทยซีฟู้ด ใกล้สะพาน ปลา หัวหิน 51 / ร้านชมทะเล (ติดสนามบิน หัวหิน) โทร : 0 3254 7253 , 0 3254 7254 เปิดทุกวันเวลา 11.00 - 22.00 น. ก่อนกลับไปพักแวะ ดูของแนว-แนว ดูงานศิลป ที่

ตลาดจักจั่น

http://www.cicadamarket.net/ ...กลับมาพักผ่อนกะห้องสีสวย

ร้านแนะนำ�อีกอันอร่อย หวานเย็นโฮมเมด กิน แล้วจะติดใจเลยนะ ร้าน “IL GELATO ITALIANO” ไอศครีม อิตาเลี่ยน นี้ อยู่ที่ ถ.ดำ�เนิน เกษม หัวหิน ใกล้ๆกับไปรษณีย์


ร่างกายต้องการทะเล หัวใจต้องการมี เธอออ...หัวหิน วัน อัง. 27 กค 53 06.30 น. ชิว-ชิว เล่นน้ำ� ตอนเช้า กินอาหารเช้า ไฮโซๆๆ ... ถ่ายรูปเล่น 12.30 น. เตรียมตัวกลับก่อนนะ พี่หมูอ้วนกะพี่สาว น่ารักของพี่อ้วน 13.00 น. ไปหาซื้อของฝากที่ ร้านแม่เก็บ หัวหิน ซอยหัวหิน 94/1 ก่อนกลับ ขนม อร่อยทุกอย่าง คอน เฟิม กินมาหมดแล้ว เม็ดขนุนเผือกสุดโปรด

อยากอยู่ต่อจังเลยยยยยย 14.00 น. หาข้าวเที่ยง กินก่อนกลับ ทีส่ ะพานปลา ร้านแสงไทยซีฟู้ด หรือ แยกย้าย ก่านนนน หรือ เราจะไปกินป้าสังเวียน ก่อนถึงพระราชวังมฤคทัย วัน แล้วยิงยาว กทม. พี่อ้วนชิว-ชิวกะพี่อุ๋ย ต่อที่พักสุดฮิป...

“กลางวันเย็นตาโฟซี๊ดซ๊าด ของป้าอู๊ด เป็นร้านตึกแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม หาก มาทางหัวหินจะอยู่ซ้ายมือ บริเวณปากทางเข้า ซอย หัวหิน 91 ตรงข้ามกับซอยทางเข้าวัดพุทธ ไชโย เปิด 9.0-15.00 น. โทร. 081-9950833


เย็นก็ ร้านกินแหลกเลย ของ เค้า ก็อร่อย ส้มตำ�ปูม้า , ยำ�ปลาดุกฟู <ติดถนนเพชรเกษม ตรงข้ามเรือนแก้วนวด แผนโบราณ ร้านตั้งอยู่ระหว่างซอยหัวหิน 75/2 กับ 77 > ปลากะพงยำ�ตะไคร้ ใบเหลียงผัด ไข่ หมึกผัดไข่เค็ม ส้มตำ�ทะเล หมึกแดดเดียว ต้มยำ�กุ้งรวมดาว หอยเชลล์ผัดฉ่า ปูผัดผงกะหรี่ กรรเชียงปูนึ่ง เปิดให้กินแหลกทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น ติดต่อ 032-532809, 0813467456 หรือ โรแม้นน ที่ ร้าน ระเบียงจันทร์ ดูภาพก่อน : http://www.bloggang.com/mainblog. php?id=450d&month=03-062010&group=9&gblog=28 17 ถ.นเรศดำ�ริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเวลา 11.00-22.30 น. Tel : 032-511734 , Fax : 032-533384

*** ทุกการเดินทางอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ และผู้ร่วมทริป

ร้านแนะนำ�พี่อ้วนมื้อกลางวัน ก่อน กลับ เป็นตัวเลือกเพื่อๆ ท้องร้อง

ขนมจีนเส้นสดบ้านปิ่นแก้ว

ขนมจีนเส้นสด,ขนมจีนเส้นครามแดง,ขนมจีน ซาวน้ำ�สูตรชาววัง,แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา ทะเล,ทอดมันปลาอินทรี,ยำ�ขโมย,ส้มตำ�,ข้าวผัด ปู,ตำ�มั่วทรงเครื่อง,ข้าวผัดปูม้าและไข่ปูม้า,ข้าว ผัดกะเพราเป็ด,ม้าฮ่อ,มังกรคาบแก้ว,เมี่ยงปลา ทู,น้ำ�แข็งใสจ้ำ�บ๊ะ,ไอศกรีมบ้านปิ่นแก้ว การเดินทาง: จากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ ใช้ถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าไปทางหัวหิน เลี้ยวเข้าซอยหัวหิน 56 จะ พบถนนริมคลองชลประทาน ตรงไปข้ามแยกไฟ แดงตลาดนัดไดโนเสาร์ เลยตลาดไป 300 เมตร จะมีซอยทางด้านขวามือ (หน้าปากซอยเป็นร้าน ขายของชำ�และอาหารตามสั่ง) ให้เลี้ยวขวาเข้า ซอยอีก 300 เมตร จะเห็นร้านขนมจีนเส้นสด บ้านปิ่นแก้วอยู่ทางด้านซ้ายมือ มีป้ายร้านบอก ชัดเจน โทร. 032512750, 0851833722, 0899926833, เวลา 9.00 - 18.00 น. ดูรูป ก่อน http://www.edtguide.com/ KanomgeenBaanPinKaew_493628#


แล้วพบกันใหม่ ... หัวหินทีี่มีรักไม่รู้จบ

have a nice Trip by me.everything

hua hin in Thailand  

enjoy your trip

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you